Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 Sida: 1 av 20 Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Grundläggande datautbildning för funktionshindrade Dnr Af-2010/021015

2 Sida: 2 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING ALLMÄN INFORMATION / BAKGRUND DEN AKTUELLA MÅLGRUPPEN UTBILDNINGEN SOM SKA UPPHANDLAS UTBILDNINGENS INNEHÅLL FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBILDNINGEN KRAVSPECIFIKATION KRAV PÅ LEVERANTÖREN Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Beskrivning av anbudsgivaren Referensuppdrag Uppföljning/kvalitetssäkring Anbudsgivaren Personella resurser/kompetens Kurslokaler KRAV PÅ TJÄNSTEN Tjänstens innehåll, upplägg och genomförande Utrustning Undervisningsmateriel UTVÄRDERING AV ANBUD BERÄKNINGSGRUNDER UTVÄRDERINGSKRITERIER KOMMERSIELLA VILLKOR DELAR SOM ANBUD KAN LÄMNAS PÅ LÄRARTÄTHET URVAL OCH REKRYTERING INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING UTBILDNINGENS LÄNGD AVTALSPERIOD UPPTAGNINGSOMRÅDE/UTBILDNINGSORT VOLYM PRIS DELTAGARENS FÖRSÄKRINGSKYDD ALLMÄN INFORMATION OM UPPHANDLINGEN ATT LÄMNA ANBUD ANBUDSFÖRESKRIFTER ANBUDET ANBUDSPROCESSEN ÄNDRINGAR OCH RÄTTELSER FRÅGOR OCH SVAR SEKRETESS ÖVRIGT FLEXIBLA ANPASSNINGSMODULER KONTAKTPERSON BILAGOR... 20

3 Sida: 3 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade 1 Inledning 1.1 Allmän information / bakgrund Arbetslösa personer med funktionshinder är en grupp som kan ha svårigheter att tillgodogöra sig utbildningar av olika slag i den ordinarie utbildningsverksamheten. De har också längre väg till att få praktik och därmed möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Denna utbildning är avsedd för funktionshindrade som behöver och önskar en utbildning inom efterfrågat område. För att utbildning skall kunna fungera optimalt för den funktionshindrade krävs att utbildaren förstår de speciella krav som funktionshindret innebär i den aktuella studiesituationen. Målet med utbildningen är att deltagarna uppnår god färdighet i att använda de vanligaste förekommande dataprogrammen inom Office på ECDL-nivå eller motsvarande samt får kunskap i hantering av webbaserat material, Internet, e-post och informationssökning. Dessa färdigheter är av mycket stor betydelse för deltagarna såväl när det gäller processen att söka arbete som att få och behålla en framtida anställning. Efter avslutad utbildning skall deltagarna erhålla kursintyg samt ECDL-körkort, ECDL Start eller ECDL Light. 1.2 Den aktuella målgruppen Med varierande funktionshinder avses alla de inom Arbetsförmedlingen definierade funktionshindren. Se Bilaga 6 Sammanställning av grupperade funktionshinder. 2 Utbildningen som ska upphandlas 2.1 Utbildningens innehåll Utbildningen är modulindelad och nedanstående moduler skall ingå i utbildningen. Allmän IT-kunskap Operativsystem och filhantering Ordbehandling Kalkylering

4 Sida: 4 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade Databaser/List- och registerhantering Presentation Information och kommunikation Övriga moduler: o Jämställdhet o Miljö o Jobbsökning-Hitta jobben, CV, Meritförteckning, Personligt brev och Intervju o Arbetsmarknadsinformation och studiebesök Efter utbildningen erhåller deltagaren kursintyg samt ECDL-körkort, ECDL Start eller ECDL Light. Utbildningen anpassas individuellt efter varje kursdeltagares förutsättningar, förkunskaper och erfarenheter och presenteras i en individuell utvecklingsplan. Denna kan revideras efterhand som utbildningen genomförs. Datakörkortet ECDL är ett intyg på att innehavaren känner till grundbegreppen inom IT, kan använda en persondator samt behärskar datorns vanligaste användningsområden. För att få Datakörkortet ECDL krävs det godkänt resultat på tester inom sju olika områden, s k moduler. De fyra första godkända resultaten utgör det som kallas ECDL Start ECDL Start är ett intyg på att innehavaren genomfört tester med godkänt resultat i fyra av de sju modulerna som ingår i Datakörkortet ECDL. Testtagaren bestämmer själv vilka fyra moduler som ska ingå. Det är de första fyra modulerna som testtagaren får godkänt resultat i, som trycks på diplomet ECDL Start. Datakörkortet Light är avsett för de som tycker att kunskapskraven för Datakörkortet ECDL är alltför omfattande att börja med, det kan ses som en introduktion till Datakörkortet ECDL. Kunskapskraven innehåller grundläggande moment som är nödvändiga för att kunna använda en persondator. Språket i frågorna är förenklat och många av frågorna är visuella för att minska textmängden. För att få Datakörkortet Light krävs det godkända testresultat i tre moduler: L1 Allmän IT-kunskap och operativsystem L2 Internet och e-post L3 Ordbehandling

5 Sida: 5 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade 2.2 Förutsättningar för utbildningen Det förutsätts att leverantören har kunskap om gällande lagstiftning avseende förvaltning och sekretess. Aktiviteter och åtgärder som erbjuds måste uppfylla de krav lagstiftarna ställt. 3 Kravspecifikation 3.1 Krav på leverantören Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) 10 1 kap ska en anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om han är dömd för brott som innefattar; 1. deltagande i en kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Anbudsgivaren försäkrar i anbudet att det inte finns grund för uteslutning enligt 10 kap punkten. Vidare kan en anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 uteslutas från att delta i upphandlingen om han 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse.

6 Sida: 6 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. SKV 4820 Anbudsgivaren bifogar till anbudet en korrekt ifylld blankett SKV 4820 Begäran om upplysningar vid upphandling. Blanketten kan hämtas från Skatteverkets hemsida, Kontakta skattemyndigheten i god tid! Uppgifterna får inte vara äldre än tre månader före den sista anbudsdagen. Utländsk anbudsgivare kan inge motsvarande dokument från det land där de är registrerade. Mervärdesskatt Om anbudsgivaren inte är registrerad för mervärdeskatt krävs ett intyg om att sådan registrering har gjorts innan avtal kan tecknas. Om anbudsgivare är momsbefriad, till exempel ideella organisationer eller studieförbund, krävs istället ett intyg som visar att mindre än 25 procent av rörelseintäkterna kommer från momspliktig verksamhet. Av intyget bör även framgå hur kontrollen över intäkternas fördelning görs. Skulle den momspliktiga verksamheten överstiga 25 procent måste registrering för mervärdesskatt göras. Registrering Anbudsgivaren visar, i anbudet, att företaget/föreningen är registrerad i företagsregister hos Bolagsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen, Företagsregistret i kommunen eller motsvarande register. Ekonomisk förmåga Anbudsgivaren redovisar i anbudet att han har ekonomisk förmåga att fullfölja det uppdraget som anbudet avser t.ex. genom att bifoga UC:s Riskintyg (där riskklassen inte bör understiga 3, om inte särskilda skäl föreligger) eller uppvisande av årsredovisning etc. Anbudsgivaren som vill inräkna underleverantörer i sin ekonomiska förmåga redovisar i anbudet hur den ekonomiska fördelningen dem emellan är löst Beskrivning av anbudsgivaren Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag och dess verksamhet med utgångspunkt i den efterfrågade tjänsten. I beskrivningen redovisas för inriktning, omfattning och lokalisering av nuvarande verksamhet samt antal personer i verksamheten.

7 Sida: 7 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade Referensuppdrag Syftet med referensuppdraget är att styrka att anbudsgivaren har förmåga att genomföra offererad tjänst med den inriktning och omfattning som efterfrågas. Anbudsgivaren skall i anbudet beskriva ett genomfört uppdrag som har haft likartad inriktning, målgrupp och omfattning som det aktuella uppdraget samt när uppdraget genomfördes. Om anbudsgivaren är nyetablerad kan uppdrag som utförts av företagets företrädare användas som referensuppdrag. Referensuppdraget skall inte i något fall vara äldre än tre år. Arbetsförmedlingen vill även ha namn och telefonnummer till en person hos uppdragsgivaren som kan kontaktas Uppföljning/kvalitetssäkring Anbudsgivaren För att säkerställa en hög kvalitet i den aktuella utbildningen åligger det anbudsgivaren att ha rutiner för kvalitetssäkringen av aktivitetens genomförande. Rutinerna för hur kvalitetssäkringen av den aktuella tjänsten genomförs skall beskrivas i anbudet. Det räcker inte att enbart nämna att man arbetar efter något kvalitetssystem/kvalitetsmetod Personella resurser/kompetens Anbudsgivaren skall, själv eller med hjälp av underleverantörer, ha personella resurser att klara av att leverera efterfrågad tjänst under hela avtalstiden. Om anbudsgivaren åberopar kapacitet hos underleverantör skall anbudsgivaren i anbudet visa att han verkligen förfogar över underleverantörens kapacitet under avtalstiden, till exempel genom att till anbudet bifoga samarbetsavtal eller annat liknande dokument. Aktuella lärare inom Grundläggande datautbildning för funktionshindrade som kommer arbeta inom utbildningen för data skall ha: en inom utbildningsområdet adekvat utbildning samt minst ett (1) års aktuell erfarenhet av undervisning inom utbildningsområdet. Alternativt aktuell yrkeserfarenhet om minst två (2) år inom utbildningsområdet och minst ett (1) års aktuell erfarenhet av undervisning inom utbildningsområdet, erfarenhet av utbildning av vuxna och utbildning av funktionshindrade. Den person eller lärare som även kommer att arbeta med utprovning och anpassning av arbetshjälpmedel skall ha:

8 Sida: 8 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade kunskap och erfarenhet från utprovning och/eller individuell anpassning av arbetshjälpmedel för funktionshindrade Anbudet skall innehålla en presentation av huvudlärare/kursansvarig med CV/meritförteckning samt uppgifter om dennes medverkan i utbildningen, en presentation av lärare med CV/meritförteckning samt uppgifter om respektive lärares ansvarsområde, medverkan i utbildningen samt inom vilket/vilka arbetsmarknadsområde/en lärare kommer att tjänstgöra. Utförs utprovning och/eller individuell anpassning av arbetshjälpmedel för funktionshindrade av annan person än lärarare reodvisas kompetensen för denna person i anbudet genom CV/meritförteckning för personen ifråga. Vid ordinarie personals frånvaro skall leverantören kunna erbjuda likvärdig kompetens Kurslokaler Anbudsgivaren skall i anbudet visa att man under avtalstiden disponerar lämpliga lokaler för de insatser och för den volym som anbudet avser, t ex genom kopia av hyresavtal, optionsavtal med fastighetsägare eller liknande. Lokalerna förutsätts vara ändamålsenliga för den aktuella verksamheten samt följa de riktlinjer och rekommendationer som ställs på utbildningslokaler av Arbetsmiljöverket, (se Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning, på ). Vidare förutsätts att lokalerna kan anpassas för deltagare med funktionshinder (se Allmänna bestämmelser 6 ), riktlinjer finns framtagna av Myndigheten för handikappolitisk samordning, samt att deltagarna i utbildningen på ett smidigt sätt kan nå lokalerna med allmänna kommunikationsmedel. Lokalerna skall vara belägna inom det/de upptagningsområde som anbudet avser. Deltagarna skall ha tillgång till gemensamhetsutrymmen med pentry med möjlighet till uppvärmning av mat. Adress till lokalerna anges i anbudet. Arbetsförmedlingen kan komma att inspektera lokalerna. Anbudet skall innehålla a) en beskrivning av lokalerna som visar att dessa uppfyller de ovan angivna kraven, gärna med bifogad skiss eller ritning.

9 Sida: 9 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade b) en skiss eller ritning med plats markerad för färdtjänst att lämna/hämta deltagare samt närmsta parkeringsplats för funktionshindrade. 3.2 Krav på tjänsten Tjänstens innehåll, upplägg och genomförande Anbudet skall innehålla en utförlig beskrivning av innehåll och upplägg samt den individuella anpassningen av utbildningen som utgår från deltagarnas förutsättningar att nå utbildningsmålet. Deltagarnas individuella utbildningsplan kan variera i längd och innehåll. Under utbildningstiden ingår det i leverantörens uppdrag att påtala och vara behjälplig med att utreda eventuella behov av kompensatoriska arbetshjälpmedel, främst datortekniska, som kan underlätta för deltagaren att ta del av en yrkesinriktad utbildning eller erhålla ett arbete. Vid mer komplexa behov av behovsutredning kommer Arbetsförmedlingens upphandlade expertinsatser FAM (Flexibla anpassningsmoduler), se punkt 8.1, att kunna avropas. Anbudet skall innehålla - en beskrivning av hur en utbildning för en deltagare med dyslexi skulle genomföras med studieplan, tidsplan, angivande av den lärarkompetens som skulle användas samt hur test skulle utföras - en utförlig beskrivning av innehåll och upplägg samt hur utbildningen kan anpassas individuellt efter deltagarnas förutsättningar samt den pedagogik anbudsgivaren tillämpar - en beskrivning av leverantörens förmåga att anpassa utbildningen för deltagare med arbetshandikapp / funktionshinder. Anbudsgivaren möjliggör för deltagare med begränsat arbetsutbud att dela på en utbildningsplats, till exempel en deltagare på ett förmiddagspass och en på ett eftermiddagspass. Detta skall beskrivas i anbudet. Det ingår i leverantörens uppdrag att kommunicera Utbildningsplanen med Arbetsförmedlingen. Leverantören ansvarar för att uppföljning av varje deltagares utbildningsplan sker tillsammans med Arbetsförmedlingen och deltagaren en gång per månad, eller vid annan tidpunkt Arbetsförmedlingen bestämmer.

10 Sida: 10 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade Utbildningen består av tre delar; datautbildning, övriga moduler och praktiska moment. 1. Moduler inom grundläggande datautbildning/ ECDL-körkort: Allmän IT-kunskap Operativsystem (Microsoft XP och Vista) Ordbehandling (Word) Kalkyl (Excel) Databas (Excel och Access) Presentation (Power Point) Information och Kommunikation( Nätverkstjänster (MS Mail, Exchange, Outlook, Lotus Notes ) 2. Övriga moduler: Jämställdhet Fristående kurser Miljö Fristående kurser Vid individuellt behov ges, i form av fristående (moduler)kurser, utbildning i vanligt förekommande programvaror inom: -webbdesign/hemsidor i t.ex. FrontPage eller Dreamweaver -bildhantering i dator i t.ex. Photoshop -teknisk ritning i t.ex. AutoCad -ekonomi i t.ex. Hogias eller SPSC:s programvaror -bokningssystem t.ex. Fidelio front Office, Amadeus eller motsvarande 3. Praktiska moment Jobbsökaraktiviteter, ex o Hitta jobben o CV och Meritförteckning o Personligt brev o Intervju Arbetsmarknadsinformation Studiebesök Under de praktiska momenten ansvarar leverantören för att ta fram lämpliga studiebesök individuellt anpassade för varje deltagares intressen och behov.

11 Sida: 11 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade Utbildningen utformas som en grundutbildning och som ett flexibelt modulsystem för påbyggnad eller individualiserad utbildning med hänsyn till deltagarnas individuella behov. Undervisning i allmänna jämställdhets- och miljöfrågor ingår i utbildningen och beskrivas i anbudet. Arbetsförmedlingen vill att det under utbildningens gång finnas möjlighet att anpassa och uppdatera innehållet efter förändringar i näringslivets kompetensbehov Utrustning Anbudet skall innehålla en beskrivning av den utrustning (datorer, skrivare, programvaror samt övrig utrustning) som används i utbildningen och som visar att den är ändamålsenlig och i övrigt ergonomiskt anpassad ur arbetsmiljöhänseende. Det ingår i leverantörens ansvar att se till att all individuell utrustning, relaterat till funktionshindret, finns för deltagaren. Innan utbildningsstart måste leverantören utröna, med hjälp av deltagaren och Arbetsförmedlingen, vilka individuella behov som deltagarna har eller kan komma att ha. Det är även leverantörens ansvar att, under hela utbildningstiden, uppmärksamma och för Arbetsförmedlingen påtala om det uppstår behov som inte kunnat förutses och som måste utredas. Leverantören skall vara behjälplig att utreda dessa behov Undervisningsmateriel Anbudet skall innehålla en förteckning över de läromedel som kommer att användas i utbildningen och av vilket det även framgår i vilken form läromedlen är presenterade. Av förteckningen skall framgå vilka läromedel som får behållas av deltagarna. 4 Utvärdering av anbud 4.1 Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att anta de anbud som uppfyller samtliga skall-krav och får högst sammanlagd poäng vid prövningen utifrån utvärderingskriterierna. Vid lika poäng vinner det anbud som har det lägsta priset. Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa ett femgradigt betygssystem där anbud som bäst uppfyller utvärderingskriteriet får betyget fem. Övriga anbud får betyg efter hur väl de uppfyller utvärderingskriteriet (för pris per kdv, se nedan). Betyget multipliceras sedan med viktningen. Poängbedömningen av anbudens priser går till så att anbud med lägsta pris per kdv får betyget fem multiplicerat med viktningen. Övriga anbud får poäng (P) enligt följande formel:

12 Sida: 12 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade lägsta pris P vikt aktuellt pris 5 Anbud som är mer än dubbelt så dyrt som anbud med lägsta pris kan komma att förkastas. Ett anbud kan alltså få maximalt 500 poäng. 4.2 Utvärderingskriterier Innehåll och Upplägg 45 procent Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till hur väl - utbildningens innehåll och upplägg samt övningar leder till att deltagarna uppnår utbildningsmålet. (25 %) - leverantören håller sig uppdaterad om funktionshindrades behov och hur leverantören kan anpassa och förändra utbildningen utifrån de funktionshindrades behov. (10 %) - leverantören genomför och stödjer funktionshindrade vid studiebesök på arbetsplatser. (10 %) Pris 30 procent -Pris per kursdeltagarvecka (kdv) Kompetens 10 procent - Lärarnas erfarenhet av utbildning av målgruppen Lärartäthet 10 procent Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till hur de personella resurserna fördelas under utbildningstiden med lärartäthet per deltagare (5 %) och andelen lärarledda timmar per vecka. (5 %) Bedömningen sker enligt mallen nedan. Om leverantören har olika lärartäthet på praktiska och teoretiska moment kommer ett snitt att användas vid poängbedömning.

13 Sida: 13 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade Lärartäthet /deltagare Betyg Poäng 1 lärare per 3 elever eller färre lärare per 5 elever eller färre lärare per 8 elever eller färre lärare per 10 elever eller färre lärare per 11 elever eller fler 1 5 Lärarledda timmar/vecka Betyg Poäng tim/v Kurslokaler 5 procent - färdtjänstens möjlighet att kunna hämta och lämna vid kurslokalerna 5 Kommersiella villkor 5.1 Delar som anbud kan lämnas på Anbudet skall lämnas på hela tjänsten. Anbud skall lämnas på ett eller flera av upptagningsområdena, dvs. Ronneby och/eller Växjö och/eller Stockholms län eller del därav dvs, AMO Stockholm, AMO Solna, AMO Huddinge samt de delar av AMO Södertälje och AMO Uppsala som ingår i Stockholms län. 5.2 Lärartäthet Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till hur de personella resurserna fördelas under utbildningstiden med lärartäthet per deltagare och andelen lärarledda timmar per vecka. Vid studiebesök är lärare tillgänglig hela tiden. Anbudsgivaren skall i anbudet ange lärartäthet och antalet lärarledda timmar.

14 Sida: 14 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade 5.3 Urval och rekrytering Arbetsförmedlingen anvisar i samråd med leverantören. Successivt intag varje helgfri måndag. Deltagare från arbetsmarknadsområde Karlskrona och Karlshamn anvisas i första hand till Ronneby. 5.4 Information och marknadsföring Leverantören ansvarar för, i samråd med Arbetsförmedlingen, att ta fram informationsmaterial och marknadsföringsmaterial för tjänsten. Kostnaderna för detta ingår i priset. 5.5 Utbildningens längd Utbildningens längd är individuellt anpassad till varje enskild deltagare/upp till sex månader och kan bedrivas på hel- eller deltid. Med heltid avses tim/vecka och med deltid avses upp till 20 tim/vecka. 5.6 Avtalsperiod Preliminär avtalsperiod är t o m Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet två gånger med 12 månader, som längst totalt 24 månader. Arbetsförmedlingen meddelar leverantören senast tre månader innan avtalstiden går ut om man vill utnyttja denna rätt. Vid eventuell förlängning av avtalet kan smärre förändringar av innehållet komma att göras för att svara mot förändrade marknadsbehov. 5.7 Upptagningsområde/utbildningsort Upptagningsområde är Arbetsmarknadsområde (AMO), Karlskrona, Karlshamn och Växjö samt Stockholms län, bestående av AMO Stockholm, AMO Solna, AMO Huddinge samt de delar av AMO Södertälje och AMO Uppsala som ingår i Stockholms län. Se Bil 7. Arbetsförmedlingen bedömmer att Ronneby och Växjö är relevanta utbildningsorter för AMO Karlskrona, Karlshamn och Växjö för genomförandet av den aktuella utbildningen med hänsyn taget till placeringen av Arbetsförmedlingens utredningsresurser för målgruppen i den aktuella utbildningen. För Stockholms län, med där ingående Arbetsmarknadsområden(AMO) samt del av AMO Uppsala och AMO Södertälje bedömer Arbetsförmedlingen att flera

15 Sida: 15 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade utbildningsorter behövs för att tillgodose behovet som finns inom Stockholms län av efterfrågad tjänst. Anbudsgivaren skall i anbudet ange offererade utbildningsort/er. I det rådande arbetsmarknadsläget kan det också uppstå efterfrågan på genomförande av utbildning på orter som Arbetsförmedlingen idag inte kan överblicka. För start på annan ort är 10 deltagare minimum vid start. Arbetsförmedlingen ska vid ett sådant läge inom avtalets ram kunna förhandla om alternativa orter med utsedd leverantör. 5.8 Volym Volymen i tabellen nedan är angivet i antal deltagarveckor per utbildningsort. Volymen i tabellen nedan är angivet i antal deltagarveckor. Ronneby Växjö Stockholms län Garanterade Rörliga För Stockholms län gäller att Arbetsförmedlingen uppskattar ett minimiantal av 200 kursdeltagarveckor per utbildningsort. Utifrån rådande arbetsmarknadsläge vill Arbetsförmedlingen ha möjlighet att utöka den totala volymen inom de geografiska områdena med upp till 50 % av maximal volym. Leverantören skall i anbudet enbart bekräfta att man har kapacitet att genomföra denna utökning i den egna verksamhet eller genom underleverantör, ingen beskrivning av hur utökningen kommer att genomföras krävs i anbudet. 5.9 Pris Priset för utbildningen/tjänsten skall inkludera leverantörens samtliga kostnader, med undantag för kostnader för datakörkortet ECDL (skillcard, provavgift, två diagnostiska test per modul och deltagare), samt inkludera anpassning av utbildningen för olika funktionshinder. För helt individuell anpassning av specifika hjälpmedel kan ansökan om arbetshjälpmedel göras i samråd med arbetsförmedlingens handläggare. Pris anges per utbildningsort som anbudet avser med ett pris per kursdeltagarvecka (pris per kdv). Priserna anges i svenska kronor och exklusive moms. För deltagare som anvisats till utbildningen med upp till 20 tim/vecka faktureras halva kdv-priset. För deltagare som anvisats tim/vecka faktureras helt kdvpris. Pris för kostnader för datakörkortet ECDL (skillcard, provavgift, två diagnostiska test per modul och deltagare) anges separat.

16 Sida: 16 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade 5.10 Deltagarens försäkringskydd För deltagare som inte uppbär aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen åligger det leverantören att teckna fullgod person- och olycksfallsförsäkring som även innefattar skada på egendom som kan uppstå för tredje person, till exempel vid praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning. Leverantören har efterforskningsansvaret. 6 Allmän information om upphandlingen Upphandlande myndighet är Arbetsförmedlingen. För upphandlingen tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Denna upphandling tillhör kategorin B-tjänster. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt 15 kap LOU. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas. Anbud kan komma att anta utan föregående förhandling. Ingen hänsyn kommer att tas till alternativa anbud. Det tas inget ansvarar för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som till exempel mäklare. Vi rekommenderar anbudslämnare att orientera sig om Arbetsförmedlingens uppdrag och tjänster på 7 Att lämna anbud 7.1 Anbudsföreskrifter Anbud skall vara skriftligt och på svenska. Anbud skall vara bindande i fyra månader efter sista anbudsdag. Anbud kan lämnas på hela eller del av förfrågningsunderlaget enligt avsnitt 5.1. Anbud skall undertecknas av person som är behörig att företräda leverantören. Bevis om behörigheten lämnas i anbudet eller uppvisas på begäran av Arbetsförmedlingen. Anbud lämnas i ett (1) original och en (1) kopia. Arbetsförmedlingen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt ANBUD: Grundläggande datautbildning för funktionshindrade Dnr Af-2010/ Observera att anbud genom fax eller e-post inte kan godtas eftersom anbudssekretess då inte kan garanteras. Kopia kan lämnas i digital form på en CD-skiva eller ett USB-minne. Anbud skall vara Avdelningen för Arbetsförmedlingen tillhanda senast till antingen postadress: Arbetsförmedlingen, Registrator, Stockholm, eller lämnas på besöksadress: Hälsningegatan 38, Stockholm,.

17 Sida: 17 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade Receptionen är vanligtvis öppen mån- fre 8:00 16:30 ( vid entrén finns ett brevinkast, max storlek A4 pärm). Anbudsöppning sker i Arbetsförmedlingens lokaler den kl Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammaren utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för. Anbud som kommer in för sent tas inte upp till prövning. 7.2 Anbudet Anbud skall lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från dessa villkor (orent anbud) kommer att förkastas. Anbud som inte uppfyller samtliga skall-krav kommer att förkastas. Skall-kraven uttrycks med ordet skall i fetstil. Anbudsgivaren uppmanas därför att noggrant läsa förfrågningsunderlaget. För att undvika att någon information missas samt underlätta bedömningen uppställs anbudet i samma ordning och med samma rubricering som förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen rekommenderar anbudsgivaren att koncentrera sig på den information som efterfrågas och som har betydelse för prövningen. Marknadsföringsmaterial och annan mindre relevant information kan utelämnas. Arbetsförmedlingen ser gärna att anbudet inte är inbundet, häftat, limmat, under flikar, etc. Lösa blad lagda i en plastficka underlättar hanteringen av anbudet. 7.2 Anbudsprocessen Prövning av anbud sker i tre steg; först prövas att anbuden uppfyller de krav som ställs på leverantören, kvalificeringskrav se kapitel 3. Därefter prövas att anbudet uppfyller de krav och kommersiella villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. De anbud som uppfyller dessa krav går vidare till utvärderingen som sker enligt kapitel 4. När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till samtliga anbudsgivare. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter att tilldelningsmeddelandet kan anses ha kommit mottagaren tillhanda. Tilldelningsmeddelande skickas om möjligt via e-post. Ange till vilken e-postadress och postadress tilldelningsmeddelande kan skickas. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskriven handling finns

18 Sida: 18 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade 7.3 Ändringar och rättelser Arbetsförmedlingen kan komma att göra ändringar och rättelser i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Det åligger anbudsgivaren att kontinuerligt bevaka Arbetsförmedlingens hemsida för att hålla sig uppdaterad om sådana eventuella ändringar och rättelser Frågor och svar Eventuella frågor som rör upphandlingen ställs skriftligt via e-post senast 10 dagar före anbudstidens utgång, till Såväl frågor som svar kommer att publiceras på Arbetsförmedlingens hemsida, senast sex dagar före anbudstidens utgång. 7.5 Sekretess Anbud blir allmän handling vid tidpunkten som bestämts för anbudsöppning. Anbuden är hemliga till dess de offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet annars har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 19 kap 3 respektive respektive 31 kap Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att lämna in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Arbetsförmedlingen ser gärna att uppgifter som anbudsgivaren vill sekretessbelägga lämnas i form av separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterier endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas. Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas. 8 Övrigt 8.1 Flexibla anpassningsmoduler All utbildning ska kunna anpassas till funktionshindrade deltagare.

19 Sida: 19 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade För att tillgängliggöra arbetsmarknadsutbildning för funktionshindrade har Arbetsförmedlingen upphandlat expertinsatser som anpassar utbildningen för deltagare med funktionshinder s.k. flexibla anpassningsmoduler. Det ingår i leverantörens uppdrag att på begäran från Arbetsförmedlingen samarbeta med leverantören av flexibla anpassningsmoduler för att underlätta denna anpassning. 8.2 Kontaktperson Ansvarig upphandlare är Görel Sjöström,som svarar på frågor kring förfrågningsunderlag och avtal.e-post: Telefon: växel , direkt Stockholm Görel Sjöström Postadress: Arbetsförmedlingen Registrator, Stockholm Besöksadress: Hälsingegatan 38

20 Sida: 20 av 20 Grundläggande Datautbildning för funktionshindrade 9 Bilagor Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1. Bekräftelse och redovisning av krav I denna blankett bekräftar anbudsgivaren att anbudet uppfyller samtliga skallkrav samt godkänner avtalsvillkoren (se avsnitt 3 nedan). Blanketten inges med anbudet. Anbudsgivaren kan istället lämna samma uppgifter på en egen blankett. 2. Företagsuppgifter Denna blankett fylls i av anbudsgivaren och inges med anbudet. Anbudsgivaren kan istället lämna samma uppgifter på en egen blankett. 3. Avtal 4. Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning 5. Checklista för skall-krav och krav på leverantören 6. Sammanställning av grupperade funktionshinder 7. Karta AMO

21 Sida: 1 av 1 Dnr: Af-2010/ Bilaga 1 Bekräftelse och redovisning av krav Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Anbudsinbjudan. I vårt anbud hänvisar vi till punkterna i Anbudsinbjudan och använder bilaga 5 Checklista för skall-krav och krav på leverantören. Arbetsförmedlingen avgör om skall-kraven kan anses vara uppfyllda. Tilldelningsmeddelande skickas per e-post ange nedan till vilken adress tilldelningsmeddelandet skall sändas. Vi kan inte ta emot tilldelningsmeddelande per e-post och vill att ni skickar det till följande postadress: Villkoren för utbildningens utförande enligt Anbudsinbjudan samt bifogade avtalsvillkor i Avtal och Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning godkänns härmed... Ort och datum.. Behörig företrädare för leverantören.. Namnförtydligande

22 Bilaga 2 Af-2010/ FÖRETAGSUPPGIFTER Leverantörens namn Besöksadress Adm. adress Postnummer Ort Telefonväxel Telefax E-postadress Hemsida Person-/organisations-/registernummer Postgiro-/-bankgironummer Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer Kontaktpersonens E-postadress Företagets huvudsakliga verksamhet

23 1 (5) Dnr:Af-2010/ Enligt föredragningslista nr: Beställningsnummer: 5901 AVTAL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster - Enheten för beställning och upphandling, Stockholm, nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer E-postadress Telefax Organisationsnummer Post/Banktgiro - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående köp av utbildning. 2 Omfattning Utbildningsnummer Utbildningens namn Utbildningsstart: Grundläggande datautbildning för funktionshindrade Utbildningsslut: Tid i veckor: 25 veckor maximalt per kursdeltagare Volym i antal kursdeltagarveckor : Garanterade Rörliga Antal timmar/vecka: 40 Utbildningsort/er: Säljarens kontaktperson: Köparens kontaktperson: Ansvarig upphandlare: Görel Sjöström Säljaren får inte sälja ytterligare platser till annan utan Köparens medgivande. 3 Avtalshandlingar Detta avtal består av följande handlingar: 1. Avtal 2. Anbudsinbjudan 3. Allmänna bestämmelser 4. Anbudet Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning.

24 2 (5) Dnr:Af-2010/ Pris Pris per deltagarvecka exklusive moms uppgår till Beloppet med siffror Moms tillkommer med Beloppet med bokstäver Procent 5 Betalningsvillkor Betalning skall ske senast 30 dagar efter det att faktura enligt 3 Allmänna bestämmelser inkommit till Köparen, månadsvis i efterskott i enlighet med de anvisningar Köparen utfärdar. Säljaren har inte rätt att ta ut påminnelseavgift eller annan avgift som inte följer av lag. Faktureringsadress: Arbetsförmedlingen, Skanningcentral, KRISTINEHAMN Observera att adressen endast gäller fakturor. Rekvisitioner avseende arbetsgivarstöd ska skickas till adressen som finns angiven på rekvisitionsblanketten. 6 Preliminär Avtalsperiod Fr.o.m. T.o.m Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet ett (1) år. Arbetsförmedlingen meddelar leverantören senast tre månader innan avtalstiden utgång om man vill utnyttja denna rätt. 7 Enskild deltagares utbildning För utbildning som en deltagare påbörjar inom avtalsperioden men vars avslutning ligger efter avtalsperiodens slut äger Köparen rätt att utsträcka detta avtal till och med dagen då deltagarens utbildning avslutas. 8 Tystnadsplikt Säljaren och andra personer som Säljaren ansvarar för (personal, underleverantörer etc.) får inte röja uppgifter för utomstående rörande deltagare om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att deltagaren eller någon honom närstående lider skada. Säljaren och andra personer som Säljaren ansvarar för är skyldig att även i övrigt iaktta tystnadsplikt för uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretsslagen (2009:400). 9 Antidiskriminering Säljaren skall vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande diskrimineringslagstiftning. För avtal där den ordinarie avtalsperioden är minst ett år skall Säljaren senast tre månader före den ordinarie avtalsperiodens utgång skriftligen lämna de upplysningar som begärs i särskild bilaga till detta avtal. Fullgör inte Säljaren sina skyldigheter enligt första och andra stycket skall Säljaren betala ett vite på upp till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för avtalets tecknande. Köparen bestämmer vitets storlek utifrån vad som är skäligt med hänsyn till Säljarens avtalsbrott. Köparen kan avstå från att utkräva vite om Säljarens bristande uppfyllelse är ringa. Vitet förfaller till betalning vid anfordran. Upplupet vite får avräknas från den avtalade ersättningen för uppdraget. 10 Särskilda åtaganden

25 3 (5) Dnr:Af-2010/ Underleverantör Anlitar Säljaren underleverantör skall Säljaren skriftligen meddela Köparen. Underleverantören anses godkänd av Köparen om Köparen inte skriftligen meddelat annat inom 14 dagar efter mottagen underrättelse. Säljaren ansvarar för underleverantör. 12 Dröjsmålsränta och prisavdrag Betalar inte Köparen i rätt tid, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Säljaren skall senast 30 dagar från det att fordran förföll till betalning framställa krav om dröjsmålsränta. Försummar Säljaren tidsfristen får han endast dröjsmålsränta för tiden fr.o.m. dagen då krav om dröjsmålsränta framställdes. Brister Säljaren vid utförandet av sina åtaganden enligt avtalet skall Köparen snarast, dock senast 30 dagar från det att felet upptäcktes, skriftligen påtala detta för Säljaren (reklamation). Säljaren är då skyldig att omgående vidta rättelse. Sker inte rättelse har Köparen rätt till prisavdrag med ett belopp som Köparen anser motsvarar felet eller bristen, om prisavdraget inte är oskäligt. Reklamerar inte Köparen i rätt tid förlorar han rätten till prisavdrag. 13 Hävning och skadestånd Om ena parten inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och bristen är av väsentlig betydelse kan den andra parten med omedelbar verkan häva avtalet och erhålla skadestånd. Den felande parten skall därvid ersätta motparten dennes styrkta kostnader som uppkommit på grund av felet eller bristen. Utebliven vinst ersätts inte. Part som vill häva avtalet skall göra så senast 30 dagar från det att han fått kännedom om de omständigheter som berättigar till uppsägning. Försummar han detta förlorar han rätten till hävning och skadestånd. Förmår inte Säljaren att i något avseende fullgöra utbildningstjänsten enligt avtalet, har Köparen ändå inte rätt till prisavdrag eller hävning och skadestånd om Säljaren genast ersätter bristen med ett minst likvärdigt alternativ. 14 Garanterad volym Har Köparen garanterat viss volym men inte utnyttjar hela denna volym av orsaker som inte beror på Säljaren skall Köparen ersätta Säljaren med det fulla priset upp till den garanterade volymen. 15 Force majeure Part är inte ansvarig för skada som beror på krigshändelse, strejk, lockout, eldsvåda, blockad eller annan liknande omständighet utanför parternas kontroll (Force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om part vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Det åligger part, som önskar åberopa Force majeure, att underrätta andra parten härom så snart parten insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Motsvarande skall gälla när omständighet som part åberopat till befrielsegrund upphör. Avtal om köp av arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning gäller endast under förutsättning att Regering eller Riksdag ej förändrar nuvarande regler eller ekonomiska förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning. 16 Säljarens konkurs Om Säljaren blir försatt i konkurs under avtalsperioden har Köparen rätt att med omedelbar verkan frånträda Avtalet. 17 Tvist Tvist mellan de avtalsslutande parterna skall avgöras av svensk domstol. 18 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i detta avtal skall - för att vara giltiga - göras skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för båda parter.

26 4 (5) Dnr:Af-2010/ Överlåtelser av rättigheter och skyldigheter Säljaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan utan Köparens godkännande. Om så sker har Köparen rätt att säga upp avtalet. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Ort och datum... För Köparen Ort och datum... För Säljaren Namnförtydligande Namnförtydligande

27 5 (5) Dnr:Af-2010/ Bilaga till 10 Antidiskriminering Lag som avses i 10 första stycket är Diskrimineringslag (2008:567). Säljarens skriftliga redogörelse till Köparen skall innehålla följande: 1. Upplysning om Säljaren har blivit skyldig att betala skadestånd enligt ovan nämnda lag. Om så är fallet, skall Säljaren ange skadeståndets storlek, bakgrunden till att Säljaren blev skyldig att betala skadestånd samt vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de missförhållanden som lett till att Säljaren blivit skyldig att betala skadestånd. 2. Upplysning om Säljaren har fått vitesföreläggande enligt någon av ovan nämnda lag. Om så är fallet, skall Säljaren ange bakgrunden till vitesföreläggandet och vilka åtgärder som Säljaren företagit med anledning av vitesföreläggandet. 3. Aktuell jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 i ovan nämnda lag (gäller endast om Säljaren är skyldig att ha jämställdhetsplan). 4. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheter enligt 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag. Säljaren kan ta kontakt med Köparen för mer information. Det går också att vända sig till diskrimineringsombudsmännen för vägledning. Brott mot antidiskrimineringsparagrafen föreligger om Säljaren någon gång under avtalsperioden blir skyldig att betala skadestånd eller blir föremål för vitesföreläggande enligt ovan. I bedömningen kommer vägas in vilka åtgärder som Säljaren har vidtagit med anledning av skadeståndet eller vitesföreläggandet. När det gäller punkterna 3 och 4 i 3 kap i ovan nämnda lag föreligger brott mot antidiskrimineringsparagrafen om Säljaren senast tre månader före avtalstidens utgång inte inger en jämställdhetsplan som uppfyller lagens krav eller visar att sådana åtgärder vidtagits som anges i 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag.

28 1 (10) Bilaga 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING rev

29 2 (10) Bilaga 4 1 Tillämplighet Dessa bestämmelser gäller vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning där Arbetsförmedlingen är part. Definitioner Köpare: Arbetsförmedlingen. Säljare/Utbildningsanordnare: Den som sålt arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning till Arbetsförmedlingen. Deltagare: En person som anvisats till arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning av Arbetsförmedlingen. Avtalet: Det avtal om köp av arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning som träffats mellan Arbetsförmedlingen och en Säljare av utbildning. Utbildningstid: Den tid som en deltagare deltar i utbildning. Utbildningen kan vara lärarledd eller bedrivas i form av självstudier. En utbildningstimme = 60 minuter. Försäkringskassa: Den allmänna försäkringskassa som deltagaren tillhör. 2 Köparens åtaganden Att ta ut behörig deltagare till den utbildning som Avtalet mellan Köpare och Säljare omfattar. Att svara för att kallelse skickas till deltagare före utbildningens start. Att betala avtalat pris för utbildningen.

30 3 (10) Bilaga 4 3 Säljarens åtaganden 1. Att genomföra avtalad utbildning. 2. Att fakturan till Köparen innehåller en deltagarförteckning. Fakturan och deltagarförteckning ska innehålla nedan beskriven information. Faktura - Fakturaadress Arbetsförmedlingen Skanningcentral KRISTINEHAMN Observera att adressen endast gäller fakturor. Rekvisitioner avseende arbetsgivarstöd ska fortfarande skickas till adressen som finns angiven på rekvisitionsblanketten. - Kostnadsställe som Er referens För att kunna hantera er faktura elektroniskt måste uppgift om kostnadsställe, som anges vid beställning, framgå i fältet Er referens. Vi vill att ni anger: - I första hand arbetsförmedlingskontorets kostnadsställe som alltid börjar med en 4 och är 5-10 tecken långt. - I andra hand att ni anger den kontorskod som anges vid anvisning av utbildningen, denna är alltid fyra tecken långt - I tredje hand att ni vid faktureringstillfället, om inte har tillgång till något av ovanstående, i klartext på fakturan skriver vilket arbetsförmedlingskontor som beställt utbildningen. Kan detta inte skrivas i fältet Er referens måste det anges på deltagarförteckningen. Utöver traditionell information ska dessutom följande framgå: - Utbildningsnummer Unikt nummer för en enskild utbildning. Utbildningsnumret framgår av avtalet eller erhålls från köparen. - Utbildningsnamn Namnet på en enskild utbildning. Utbildningsnamnet framgår av avtalet eller erhålls från köparen. - Genomförandemånad Avser den kalendermånad utbildningen genomfördes. Avser fakturan fler än en månad ska detta specificeras.

31 4 (10) Bilaga 4 - Antal dagar Avser antalet dagar måndag till fredag som fakturan avser. Varje hel vecka räknas som 5 dagar. Även undervisningsfria dagar enligt 7 som inte infaller lördag eller söndag ska räknas med. Dagar som infaller under planerat uppehåll, enligt avtal, ska inte räknas med. - Belopp Beloppet som avser kostnaden för antalet dagar. Om fakturan avser deltagare från flera utbildningar skall dessa redovisas var för sig med samtliga ovanstående uppgifter samt separata deltagarförteckningar. - Deltagarförteckning Till fakturan ska även deltagarförteckning bifogas. Vi ser helst att ni häftar ihop pappersfakturan med deltagarförteckningen och inte använder gem. - Födelsedatum Deltagarens födelsedatum. - Efternamn Deltagarens efternamn. - Förnamn Deltagarens förnamn. - Kontor Från vilken arbetsförmedling deltagaren anvisats. - Utbildningsperiod Avser den period som deltagaren är anvisad att delta i utbildningen. - Avbrottsdatum Avser datum för det tillfälle en deltagare avbryter utbildningen - Antal dagar Avser antalet dagar måndag till fredag som fakturan avser. Varje hel vecka räknas som 5 dagar. Även undervisningsfria dagar enligt 7 som inte infaller lördag eller söndag ska räknas med. Dagar som infaller under planerat uppehåll, enligt avtal, ska inte räknas med. - Pris/vecka Avser pris per vecka enligt avtal. Där pris/vecka inte är relevant, utifrån avtalet, skall relevant uppgift anges istället. - Krav på fakturan samt info kring betalningsvillkor, fakturerings-, expeditionsavgifter & liknande På fakturan skall det klart framgå vad den avser i enlighet med reglerna i mervärdesskattelagen (1994:200), som bl.a. behandlar fakturans innehåll. Om

32 5 (10) Bilaga 4 vi ej kan identifiera vilken vara/tjänst som dokumentet avser, kommer fakturan att återsändas till säljaren. Fakturor betalas per 30 dagar efter fakturadatum om inte annat överenskommits. Betalningsfrist skall vara angiven på fakturan. Sker betalning efter avtalad tid enligt ovan accepterar vi att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta plus åtta procentenheter. Arbetsförmedlingen godtar inte fakturerings- eller liknande avgifter om inte annat avtalats. - Frågor Eventuella frågor gällande hantering av pappersfakturor kan ni ställa via e- post till 3. Att snarast kontakta Köparen om en deltagare: - vill ändra utbildningsinriktning - inte inställer sig till utbildningen senast den dag som deltagaren skulle ha börjat utbildningen och inte anmäler giltigt förhinder eller även senare uteblir från utbildningen. - inte kan tillgodogöra sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt t ex genom sjukdomsfrånvaro på mer än en vecka eller gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet. 4. Det är Köparen som återkallar anvisning till utbildning. Säljaren får dock i nödfall (t.ex. vid våld eller hot om våld eller allvarligt missbruk) i väntan på Köparens beslut avvisa deltagare från utbildning. Säljaren skall genast skriftligt anmäla till Köparen i de fall det kan bli aktuellt att återkalla en anvisning till utbildning (tidigare benämning var avskiljning från utbildning). Av anmälan skall framgå problemets art och omfattning, vilka åtgärder Säljaren vidtagit för att komma tillrätta med problemet samt förslag till åtgärd. Säljaren skall delge deltagaren kopia av anmälan. 5. Att utfärda utbildningsbevis/certifikat som redovisar utbildningens omfattning, genomgångna delmoment, längd och innehåll samt utvisar uppnådda delmål och utbildningstid. 6. Att efter avslutad utbildning tillställa Köparen utvärdering av utbildningen. Utvärderingen skall innehålla deltagares synpunkter på och värderingar av utbildningen. 7. Att bereda Köparen tillträde till utbildningen för att utöva tillsyn och kvalitetsuppföljning.

33 6 (10) Bilaga 4 8. Att tillse att arbetsmiljön under utbildningstiden, oavsett var utbildningen bedrivs, svarar mot de krav arbetsmiljölagen ställer och de föreskrifter som Arbetarskyddsstyrelsen utfärdar. 9. Att till Köparen och försäkringskassan anmäla personskada eller dödsfall som inträffar under utbildningen eller vid resa till och från utbildningsstället. 10. Att efter anmälan av Köparen - eller den Köparen utser - ta emot studiebesök. 4 Om kursdeltagare avbryter sin utbildning t ex på grund av sjukdom och det inte är frågan om en fast plats utbetalas ersättning längst t o m utgången av den kalendervecka som avbrottet ägde rum. Vid köp av ramavtal, utbildning med successivt intag eller annan utbildning där det är möjligt har Köparen rätt att ta ut ny behörig deltagare när ledig plats uppstår. 5 Förlängning av deltagarens utbildning får endast ske efter skriftlig överenskommelse med Köparen. 6 Utbildning skall kunna anpassas till funktionshindrade deltagare. Uppstår kostnader i form av teknisk utrustning och/eller särskilt personligt stöd till den funktionshindrade får kostnaderna för detta regleras i ett särskilt avtal mellan Köparen och Säljaren. 7 Följande dagar utöver lördag samt sön- och helgdag är undervisningsfria: midsommarafton, julafton och nyårsafton. Avkortad utbildningstid med 2 tim/dag: skärtorsdag valborgsmässoafton som infaller måndag torsdag med 4 tim/dag: trettondagsafton dag före Alla helgons dag den 23 december som infaller på en fredag valborgsmässoafton som infaller på en fredag.

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Bekräftelse och redovisning av krav

Bekräftelse och redovisning av krav Sida: 1 av 1 Dnr: Af-2010/021015 Bilaga 1 Bekräftelse och redovisning av krav Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Anbudsinbjudan.

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer