ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014"

Transkript

1 Financial Services ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014 BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB Årsredovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Rapport över förändringar i eget kapital - Kassaflödesanalys - Noter till de finansiella rapporterna Sida

2 Styrelsen och den verkställande direktören för BMW Financial Services Scandinavia AB, nedan kallat bolaget, avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten BMW Financial Services Scandinavia AB med säte i Sollentuna, org. nr, är ett helägt dotterbolag till BMW Holding B.V. i Nederländerna, org. nr Bolaget definieras som ett kreditmarknadsbolag. Bolaget ingår därmed i den tyska BMW-koncernen med BMW AG org. nr HRB med säte i München, Tyskland som moderbolag. Bolaget påbörjade finansieringsverksamhet i Sverige Motsvarande verksamhet bedrivs även i Norge genom filialen BMW Financial Services Norge NUF, org nr Filialen har inte erhållit några statliga subventioner. Bolaget är verksamt inom både finansiering och leasing av bilar och motorcyklar, samt därtill kopplade tjänster. Detta gäller såväl nya som begagnade fordon. Förutom den traditionella finansieringen av de märken som ingår i BMW-koncernen marknadsför bolaget även finansiering och administration av vagnparker hos företagskunder under varumärket Alphabet Fleet Services. Bolaget erbjuder även försäkringstjänster via samarbetspartnern IF. Överenskommelser med kund är utformade så att bolaget har sådan säkerhet i aktuell egendom som tillsammans med eventuella andra säkerheter svarar mot bolagets fordran på kunden. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn, gällande norska filialen är denna även registrerad som filial av utenlandsk kredittinstitusjon av Finanstillsynet i Norge sedan Bolaget bedriver inte någon tillståndspliktig verksamhet ur miljösynpunkt. Väsentliga händelser under 2014 samt marknadsförutsättningar Under 2014 lanserade BMW ett flertal nya modeller på marknaden. Bolaget arbetar aktivt för att kunna erbjuda finansieringslösningar till hela BMW:s modellprogram. I övrigt inträffade inga väsentliga händelser under Konkurrenssituation Ett stort antal aktörer finns etablerade inom fordonsfinansiering och fordonsleasing. Ökat fokus på denna typ av kreditgivning från traditionella affärsbanker innebär att konkurrensen hårdnat. Konjunkturpåverkan Utlåningsverksamheten är starkt konjunkturberoende eftersom en stor del av kunderna utgörs av privatpersoner vars möjlighet att ta lån beror på ränteläge, inkomst m.m. Inom leasingverksamheten utgörs kunderna huvudsakligen av företag där känsligheten för konjunktursvängningar bedöms vara lägre. 2

3 Framtida utveckling Fordonsmarknaden är ytterst konjunkturkänslig och påverkas starkt av den globala ekonomiska utvecklingen. Det råder för närvarande delade meningar i omvärlden kring konjunkturutvecklingen för de närmsta åren, såväl för Sverige som globalt. Bolaget följer utvecklingen för att anpassa verksamheten utifrån rådande marknadsförutsättningar. Personal Ledningen har ansvar för den operativa verksamheten varvid det yttersta ansvaret vilar på VD och CFO, tillika vvd. Under året har verkställande direktör Erik Hallvares valt att gå i pension, och i september tillträdde ny VD Michael Dennett. Bolaget ser en god utveckling av verksamheten och i och med tillväxten har även genomsnittligt antal anställda ökat under 2014, då de på balansdagen uppgår till 91 (79). Samtliga medarbetare ingår i ett personalutvecklingsprogram som omfattar regelbundna utvärderingar, medarbetarsamtal, resultatuppföljning och utbildning för att säkerställa personalens kompetensutveckling samt kontinuerlig kompetensförsörjning för bolagets räkning. Se not 11 för mer information om löner och arvoden. I not 11 finns även mer information om principer för ersättning till ledande befattningshavare samt de berednings- och beslutsprocesser som tillämpas. Utveckling av bolagets verksamhet, resultat och ställning Resultat Årets resultat efter skatt uppgick till 121,7 Mkr (142,9 Mkr). Under 2014 har bolaget upplevt god tillväxt i både låneportfölj och leasingtillgångar. Högre allmänna administrationskostnader har dock lett till att resultatet före kreditförluster sjunkit till 132,9 Mkr (153,2 Mkr). Investeringar Nettoinvesteringarna i utlåningsverksamheten (Utbetalningar för nya lånekontrakt minus amorteringar på befintliga kontrakt och återbetalningar för avslutade lån) uppgick för helåret till 335 Mkr (151 Mkr). Nettoinvesteringarna i leasingobjekt uppgick i sin tur till 782 Mkr (488 Mkr). Finansiering Bolagets upplåning sker via det inom BMW-koncernen helägda bolaget BMW Finance N.V. i Nederländerna som genomför kapitalmarknadstransaktioner främst genom utställande av företagsobligationer. All upplåning görs i lokal valuta, det vill säga i svenska kronor för verksamheten i Sverige och norska kronor för verksamheten i Norge. Bolaget tar inte emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten för sin finansiering. Kreditförluster De konstaterade kreditförlusterna under 2014 uppgick till 22,0 Mkr (19,6Mkr). Se vidare not 16. För befarade kreditförluster görs dels en specifik förlustreservering efter individuell prövning, dels en generell förlustreservering för hela kreditportföljen. För utlåning uppgick de totala reserverna per 31 december 2014 till 53,1 Mkr (51,1 Mkr) och för leasingtillgångar till 67,5 Mkr (59,9 Mkr). De totala reserverna uppgick således till 120,6 Mkr (111,0 Mkr). Bolaget bedömer att detta är en acceptabel nivå i förhållande till kreditvolym och risknivå. 3

4 Kapitaltäckning Kapitaltäckningsreglerna kräver att bolagets kapitalbas med marginal ska täcka de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker samt ytterligare identifierade risker i verksamheten. Per 31 december 2014 uppgick bolagets totalkapitalgrad till 13,9 procent (14,3) vilket ledningen bedömer vara en godtagbar nivå. Se vidare not 32. Bolagets årliga Interna Kapital Utvärdering (IKU) ligger till grund för analys kring risktolerans samt riskaptit som görs i samband med affärsplan för kommande år. Finansiella instrument Finansiella instrument på tillgångssidan utgörs av följande poster i balansräkningen: utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänheten, upplupna intäkter samt övriga tillgångar. Finansiella instrument på skuldsidan utgörs av: skulder till kreditinstitut, upplupna kostnader samt övriga skulder. Se vidare not 2 redovisningsprinciper under finansiella instrument, samt not 30 finansiella tillgångar och skulder. Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll är viktigt för att tillse att bolagets verksamhet bedrivs enligt gällande regler, att bolaget identifierar, mäter och kontrollerar relevanta risker samt har en effektiv organisation och förvaltning av verksamheten och således en tillförlitlig finansiell rapportering. Bolagsstyrning och riskkontroll Styrelsen har enligt aktiebolagslagen det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. Kontrollmiljön utgår från den ansvarsfördelning mellan styrelse och VD och de principer som fastslås i styrelsens samt VD:s arbetsordning/riktlinjer. VD har ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten. Styrelsen och VD i bolaget har flera funktioner till sin hjälp i detta arbete. Viktiga kontrollfunktioner är funktionerna för regelefterlevnad, riskkontroll och internrevision (i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:1). Även andra funktioner som exempelvis redovisningsavdelningen samt kreditavdelningen är stöd för styrelsen och VD i fråga om god intern styrning och kontroll. Alla chefer har inom respektive ansvarsområde ett ansvar för att verksamheten bedrivs med god intern styrning och kontroll. BMW-koncernen har inrättat en regelefterlevnadskod, BMW Group Legal Compliance Code, vilken alla anställda ska ha god kännedom om och vid vilken bolaget lägger stor vikt. För att säkerställa intern kontroll och styrning i alla delar av verksamheten har bolaget styrdokument och ett internkontrollsystem ICS på plats. Styrdokumenten består av policys, instruktioner och riktlinjer där principer och roller och ansvar bland annat dokumenteras. ICS säkerställer att kontroller finns på plats dels inom den finansiella rapporteringen men även i bolagets alla centrala processer. Styrelsen beslutar om huvudsakliga styrdokument samt får en regelbunden uppdatering kring risk och regelefterlevnad i bolaget. Risk- och regelefterlevnadsfrågor lyfts och beslutas i bolagets riskkommitté där bland annat VD, CFO och chef för riskkontrolls- och regelefterlevnadsfunktionen är beslutsfattare. Riskkommittén sammanträder regelbundet, varav nio gånger under det gångna räkenskapsåret. Där det är tillämpligt föredras även dessa frågor för bolagets styrelse, antingen för information eller för beslut. 4

5 Frågor av strategisk betydelse för BMW-koncernen och limitsättning föredras även i BMW:s centrala riskkommittéer i München, godkännande och beslut för lokal implementering fattas dock av bolaget. Bolaget tillämpar modellen tre försvarslinjer för hantering och kontroll av risker där strikt åtskillnad mellan ansvarsområden är säkerställd. Affärsenheterna utgör första försvarslinjen och har ett ägarskap och ansvar för risktagande och riskhantering. Andra försvarslinjen utgörs av funktionen för riskkontroll och regelefterlevnad vars uppdrag är att säkerställa ett regelverk kring risktagande samt utföra riskkontroll. Internrevisionen inom bolaget utgör den tredje försvarslinjen och en oberoende granskningsfunktion med huvuduppgift att granska och utvärdera den interna kontrollen. Funktionen för internrevision är upprättad genom SLA med bolagets koncernmoder BMW AG där årlig revisionsplan framarbetas samt löpande rapportering till bolagets styrelse genomförs. Bolaget har i enlighet med Finansinspektionens föreskrift 2014:1, kap. 6 valt att kombinera funktionen för riskkontroll och regelefterlevnad. Denna funktion är oberoende från affärsverksamheten och chefen för funktionen rapporterar till VD samt till styrelsen. Ansvarsområdet rörande regelefterlevnad omfattar råd och stöd till verksamheten i regelefterlevnadsfrågor, analys av relaterade risker samt uppföljning av regelefterlevnaden inom den tillståndspliktiga verksamheten, penningtvättsfrågor och konsumentskydd ligger även inom funktionsansvaret. Gällande riskkontroll har funktionen det övergripande ansvaret för att utveckla och säkerställa att bolagets strategier för risktagande utförs i enlighet med styrelsens avsikt och att policyer, instruktioner och processer stöder en relevant uppföljning. Riskfunktionen utför även en oberoende analys, bedömning och löpande rapportering kring bolagets samlade risker till styrelse, VD och andra ledande befattningshavare. Rapportering sker löpande till VD samt kvartalsvis genom skriftlig rapport till styrelsen. Bolagets specifika risker beskrivs vidare nedan och i not 3. Ersättningar Ersättningspolicy tillsammans med bolagets riskanalys avseende risktagare och styrande dokument i ersättningsfrågor bildar tillsammans det interna styrande regelverket för bolagets ersättningssystem. Ersättning ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningssystemet ska dels vara förenligt med och främja en effektiv riskhantering och dels inte uppmuntra otillbörligt risktagande. Vidare information kring bolagets ersättningssystem samt policy för ledande befattningshavare enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut (FFFS 2011:1), beskrivs i not 11. Lagar och regler Företaget är av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag och följer dess föreskrifter samt de för verksamheten relevanta lagar och regler. Funktionen för riskkontroll och regelefterlevnad bevakar regelbundet kommande lagar och regler samt informerar ledningen i bolaget löpande. Under 2014 har projekt genomförts för att hantera nya rapporteringskrav som framtagits från den Europeiska bankmyndigheten, EBA under COREP samt FFFS 2014:13 om rapportering av internt bedömt kapitalbehov. Bolaget har även arbetat aktivt med att säkerställa införlivande av nya regler från Finansinspektionen rörande bland annat tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12), Föreskrifter om informationssäkerhet och IT verksamhet (FFFS 2014:5), hantering av operativa risker (FFFS 2014:4) samt under året tillkommande och uppdaterade regler kring kapitaltäckning. 5

6 Inför 2015 arbetar bolaget med att säkerställa efterlevnad till föreslagna ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget verkar enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1). Några tvister av väsentlig karaktär har ej förekommit under Risker och osäkerhetsfaktorer Bolaget är exponerat mot ett antal risker som kan påverka affärsverksamheten negativt. Ju bättre förståelse och kontroll bolaget har för dessa risker, desto bättre resultat kan affärsverksamheten generera. Verksamheten kännetecknas av en låg riskprofil och bolaget strävar efter att, inom ramarna för fastställda avkastningskrav, ta så låg risk som möjligt. Bolagets mest väsentliga risker består av kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, innefattande ränterisk och valutarisk, restvärdesrisk, operativa risker och strategisk risk. Med kreditrisk avses risken att företaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra förlust p.g.a. motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Med likviditetsrisk avses risken att företaget får svårigheter att fullfölja åtaganden som är förenade med de finansiella skulderna p.g.a. att löptider för företagets fordringar och skulder inte stämmer överens. Med marknadsrisk menas att verkligt värde på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser, i bolagets fall är förändringar av ränteläget (ränterisk) den största marknadsrisken. Valutarisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser. Restvärdesrisk uppkommer då bolaget garanterar restvärdet på ett fordon; om restvärdet är lägre än marknadsvärdet på leasingkontraktets slutdag uppstår restvärdesrisken. Operativ risk omfattar risken för att fel eller brister i administrativa rutiner och system leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Strategisk risk avser risker som har en långsiktig effekt på bolaget så som exempelvis investeringsbeslut i ny verksamhet eller nya produkter. För att motverka dessa risker finns ett omfattande ramverk för riskhantering där det operativa ansvaret ytterst vilar på den verkställande direktören. Aktuella styrdokument uppdateras regelbundet för att reflektera företagets verksamhet, följa lagar och regler samt bästa praxis. Se vidare not 3 för mer information om bolagets riskhantering. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 6

7 Flerårsöversikt Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Resultaträkning Tkr Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader Provisionskostnader Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationsomkostnader Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Tkr Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Materiella tillgångar Övrigt Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Övrigt Summa skulder och avsättningar Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

8 Nyckeltal Volym Balansomslutning, tkr Förändring under året, % 12,97 7,52 2,74 14,84 6,28 Utlåning till allmänheten, tkr Förändring under året, % 8,19 3,82-2,65 4,24-3,29 Materiella tillgångar Förändring under året, % 14,00 10,96 12,09 25,23 20,10 Kapital Soliditet, % 13,42 13,69 13,60 11,91 10,27 Kapitaltäckningskvot - 1,79 1,73 1,56 9,76 Kapitaltäckningsgrad, % 13,9 Resultat Räntabilitet på eget kapital, % 8,24 10,51 8,66 9,46 14,70 Avkastning på tillgångar, % 1,08 1,43 0,91 0,62 2,44 Räntenetto/genomsnittlig utlåning och leasing, % 2,97 3,06 2,87 2,92 3,53 Rörelsekostnader/genomsnittlig utlåning och leasing, % 13,23 12,79 12,40 11,68 11,29 Intäkter/kostnader före kreditförluster 1,75 2,15 1,87 1,91 2,20 Intäkter/kostnader efter kreditförluster 1,62 1,93 1,71 1,70 1,50 Intäkter/Kostnader; endast ränteintäkter, leasinghyra och räntekostnader 2,64 2,40 1,99 1,96 2,99 Kreditförluster Kreditförluster netto/genomsnittlig utlåning och leasing % 0,14 0,16 0,14 0,18 0,75 Anställda Medelantal anställda Definitioner Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Kapitaltäckningskvot, kapitaltäckningsgrad: För räkenskapsåret 2010 har beräkningen skett enligt reglerna i FFFS 2006:1.För räkenskapsåren har beräkningen skett enligt reglerna i FFFS 2007:1. För 2014 har beräkningen skett enligt reglerna i FFFS 2014:12. Räntabilitet på eget kapital: Rörelseresultat efter schablonskatt i procent av eget kapital Avkastning på tillgångar: Nettovinsten dividerad med balansomslutningen 8

9 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (belopp i tusentals kronor): Fond för verkligt värde: Aktuariella vinster/förluster: 878 Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: i ny räkning överförs varav fond för verkligt värde, omräkningsdifferens varav ackumulerade aktuariella vinster/förluster 878 Regelverket för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att ett institut vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med företagets interna kapitalutvärderingspolicy. Kapitalbasen enligt balansräkningen vid årets utgång uppgår efter justeringar enligt kapitaltäckningsreglerna till mkr (1 369 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till mkr (766 mkr). Se vidare not 32. Styrelsens bedömning är att företagets egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentar. 9

10 RESULTATRÄKNING Tkr Not Rörelsens intäkter 4 Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader 10, 11, 12, Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat Årets vinst RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Tkr Årets resultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat: - Omräkningsdifferens utländska filialer Poster som inte kan omföras till årets resultat: - Aktuariella vinster/förluster på pensionsskulder Summa övrigt totalresultat Årets totalresultat

11 BALANSRÄKNING Tkr Not Tillgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Materiella anläggningstillgångar, inventarier Materiella anläggningstillgångar, leasingobjekt Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för uppskjutna skatter Summa skulder Eget kapital 28 Bundet eget kapital: Aktiekapital ( st aktier á kr) Reservfond Fritt eget kapital: Fond för verkligt värde Aktuariella vinster/förluster Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Tkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapital Reservfond Omräkningsreserv filial Aktuariella vinster/ förluster Övrigt fritt eget kapital Totalt eget kapital Ingående kapital Årets resultat Övrigt totalresultat Utgående eget kapital Tkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapital Reservfond Omräkningsreserv filial Aktuariella vinster/ förluster Övrigt fritt eget kapital Totalt eget kapital Ingående kapital Årets resultat Övrigt totalresultat Erhållet koncernbidrag Utgående eget kapital I omräkningsreserv filial ingår de kursdifferenser som uppstår då den utländska filialens resultat- och balansräkning räknas om till rapporteringsvalutan. 12

13 KASSAFLÖDESANALYS Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm - Av- och nedskrivningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Avsättningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut Förändring av övriga tillgångar Förändring av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel: - Utlåning till kreditinstitut Summa Erhållen ränta Erlagd ränta Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel med utgångspunkt att: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. 13

14 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Samtliga belopp i tusentals kronor om inte annat anges. Not 1 Uppgifter om företaget Årsredovisningen avges per 31 december 2014 och avser BMW Financial Services Scandinavia AB, som är ett svenskregistrerat kreditmarknadsbolag med säte i Sollentuna. Organisationsnumret är och adressen till huvudkontoret är Box 775, Sollentuna. Företaget är helägt dotterföretag till BMW Holding B.V. i Nederländerna, org. nr Ytterst ingår bolaget i den tyska BMW-koncernen med BMW AG i München som moderbolag (org. nr HRB 42243). Adress till huvudkontoret är: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 80788, München, Tyskland. Koncernredovisningen för moderbolaget BMW AG finns att tillgå på företagets hemsida, Företaget har en utländsk filial: BMW Financial Services, Norge (Org nr ). Not 2 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Företagets årsredovisning är upprättad enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Företaget tillämpar s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2008:25. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och tolkningsuttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 28:e februari Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 5:e mars De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan. Ändrade redovisningsprinciper och förändringar av presentationen Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2014 har inte haft någon väsentlig effekt på bolagets finansiella rapporter. FFFS 2014:18 utkom under 2014 och ändrade FFFS 2008:25 i vissa delar. Detta har medfört ett antal nya upplysningskrav. Uppställningen i de finansiella rapporterna har förändrats något eftersom detta medför att händelser och transaktioner återges på ett bättre sätt. Tidigare så har den första förhöjda leasingavgiften som bolagets kunder betalar redovisats vid raden "Materiella tillgångar, Leasingobjekt". Denna post redovisas från och med i år vid raden "Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter". Klassificeringen av jämförelseuppgifterna för tidigare perioder har justerats för detta. Förändring av restvärdesriskreserven har tidigare redovisats vid raden "Kreditförluster, netto". Nedskrivningar relaterade till leasingobjekt har också redovisats vid denna rad. Från och med i år redovisas dessa poster vid raden "Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar". Restvärdesriskreserven 14

15 har tidigare redovisats vid raden "Övriga skulder". Restvärdesriskreserven redovisas från och med i år vid raden "Materiella tillgångar, Leasingobjekt". Klassificeringen av jämförelseuppgifterna för tidigare perioder har justerats för detta. Tkr Övriga tillgångar Övriga skulder Leasingobjekt Förutbetalda intäkter Av- och nedskrivningar Kreditförluster Ursprunglig balans- och resultaträkning Omklassificering Ny balans- och resultaträkning Nya och ändrade IFRS, tillägg och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Under 2014 presenterade IASB den tredje och sista delen av den nya standarden IFRS 9. IFRS 9 är obligatorisk från och med räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller senare och ska tillämpas retroaktivt. Standaren kommer att ersätta IAS 39. Klassificering och värdering av finansiella skulder är i princip oförändrat jämfört med IAS 39 med ett enda undantag; förändringar i egen kreditrisk när verkligt värde alternativet tillämpas redovisas enligt IFRS 9 i övrigt totalresultat. Modellen för nedskrivningar i IFRS 9 består av tre steg som utgår ifrån förändringar i kreditkvaliteten på de finansiella tillgångarna. Modellen innebär att ett företag måste bedöma sannolikheten för kreditförlust inom de tolv första månaderna och boka upp en reserv för dessa förluster. Detta är steg 1 i modellen och innebär i praktiken att företag kommer att redovisa en dag 1-förlust vilket kommer ge en väsentlig påverkan för företag med stora portföljer av finansiella tillgångar i kategorierna upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalresultat. Steg 2 i modellen tillämpas när en kreditförsämring skett och då redovisas en avsättning för beräknade kreditförluster under hela instrumentets löptid. Redovisning av ränteintäkter i både steg 1 och 2 bygger på bruttoredovisning vilket innebär att ränteintäkter redovisas till sitt fulla belopp i resultaträkningen medan nedskrivningarna redovisas på separat rad. I steg 3, som liknar den modell som finns i IAS 39, har en förlusthändelse inträffat. I detta steg sker redovisning av ränteintäkterna netto, det vill säga med beaktande av nedskrivningen. För vanliga kundfordringar och leasingfordringar finns dock förenklingsregler som innebär att företaget kan redovisa en reserv för hela fordringens löptid direkt och därmed inte behöver fånga upp när en väsentlig försämring av kreditvärdigheten har inträffat. Under 2014 presenterades även en ny standard för intäktsredovisning, IFRS 15. IFRS 15 träder i kraft den 1 januari 2017 och ska tillämpas retroaktivt. IFRS 15 har en samlad modell för all intäktsredovisning och den har en så kallad balansräkningsansats. Tanken är att man utgår ifrån att allt tar sin början i ett avtal om försäljning av en vara eller tjänst, mellan två parter. Man inleder således med att identifiera ett kundavtal, vilket hos säljaren genererar en tillgång (rättigheter, det vill säga löfte om erhållande av ersättning) och en skuld (åtagande, det vill säga löfte om överföring av varor/tjänster). Företaget redovisar enligt modellen sedan en intäkt när man uppfyller åtagandet att leverera utlovade varor eller tjänster till kunden. En bedömning av om hur bolaget påverkas av ovanstående förändringar i IFRS har ännu inte gjorts. Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 30). Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 15

16 värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Företaget har två funktionella valutor, svenska kronor för den svenska verksamheten och norska kronor för den norska verksamheten. De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att företagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 30. Utländsk valuta Företagets funktionella valuta är svenska kronor. Det svenska moderbolagets transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som då uppstår, redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid anskaffningstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. För den utländska filialen räknas resultaträkningen om till den funktionella valutan enligt en genomsnittlig valutakurs för hela året. Balansräkningen räknas däremot om till den funktionella valutan enligt samma balansdagskurs som för moderbolaget. Valutakursdifferenserna som då uppstår redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. Ränteintäkter och räntekostnader Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida inoch utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Upparbetade ränteintäkter på utlåning redovisas månadsvis i samband med att perioden stängs och den månatliga ränteberäkningen görs. Även leasinghyra redovisas som intäkt när den aktuella perioden stängs. 16

17 Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden, inklusive ränta på osäkra fordringar Provisionsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget, (iii) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (iv) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företagets avgiftsintäkter består framförallt av aviseringsavgifter, påminnelseavgifter, uppläggningsavgifter samt avgifter för avyttring av leasingbilar. Dessa är i allmänhet relaterade till en specifik transaktion (så som fakturering eller utfärdande av påminnelse) och redovisas omedelbart som intäkt vid transaktionstillfället, med undantag för uppläggningsavgifter som periodiseras över finansieringens livstid. Företagets provisionsintäkter består huvudsakligen av provisioner för förmedling av försäkringar. Dessa intäktsförs i samband med att kunden betalar faktura avseende försäkringspremie. Klassificering av leasingavtal och redovisning av leasingintäkter Klassificering av leasingavtal som operationella eller finansiella görs på kontraktsnivå och utgår ifrån en bedömning av avtalsvillkorens ekonomiska innebörd. Om avtalsvillkorens ekonomiska innebörd är att avtalet innebär en finansiering av ett köp av en tillgång, klassificeras avtalet som en finansiell lease. Om avtalsvillkorens ekonomiska innebörd är ett hyresavtal klassificeras leasingavtalet som en operationell lease. Huvudfaktorn vid bedömningen av avtalens ekonomiska innebörd är en bedömning av om väsentligen alla risker och belöningar av den materiella tillgången övergått från leasegivaren till leasetagaren. De två viktigaste bedömningskriterierna är då om: - leasingperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska livslängd även om äganderätten inte övergår - nuvärdet av minimileaseavgiften vid leasingavtalets början uppgick till i allt väsentligt tillgångens verkliga värde. Finansiella leasingavtal redovisas i resultat- och balansräkning som operationella leasingavtal. I posten leasingintäkter redovisas leasingintäkter brutto, det vill säga före avskrivningar enligt plan. I leasingintäkter netto från finansiella leasingavtal som redovisas som operationella ingår avskrivningar enligt plan som periodiseras och redovisas progressivt under leasingavtalets löptid, i enlighet med annuitetsmetoden. Detta innebär att dessa avtal ger upphov till en högre nettointäkt i början på avtalets löptid och en lägre nettointäkt i slutet på avtalets löptid. Bolaget har i sina operationella leasingavtal en restvärderisk eftersom restvärdet då inte är garanterat. Förändringar i bedömda restvärden vid avtalets slutförfall redovisas på följande sätt; en minskning av det bedömda framtida restvärdet redovisas genom en ökning av de årliga avskrivningarna samt en engångsförlust (nedskrivningsförlust). En höjning av det bedömda framtida restvärdet redovisas genom en minskning av kommande års avskrivningar. 17

18 Provisionskostnader Bolagets provisionskostnader består huvudsakligen av belopp som betalats ut till återförsäljare av fordon som förmedlat finansieringsaffärer till bolaget. Dessa aktiveras som tillgångar och periodiseras över finansieringens livslängd. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Detta innebär framförallt realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på tillgångar och skulder som innehas för handelsändamål. Se vidare not 30 Finansiella tillgångar och skulder. Allmänna administrationskostnader Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, bonus och provisioner, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas också hyres-, revisions-, utbildnings-, IT-, telekommunikations-, rese- och representationskostnader samt kassadifferenser. Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultatet, i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital beroende på var underliggande transaktion redovisas. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Under posten Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare år. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel och lånefordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder och låneskulder. Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 18

19 En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med att lånebelopp utbetalas. Klassificering och värdering Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom för derivat och de instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS 39. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar. Andra finansiella skulder Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Till vilken kategori företagets finansiella tillgångar och skulder hänförts framgår av not 30 Finansiella tillgångar och skulder. Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar och finansiella leasingavtal som redovisas som operationella Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Objektiva belägg för att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar har ett nedskrivningsbehov innefattar observerbara uppgifter som kommer tillgångens innehavare till del angående följande förlusthändelser: - betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenär, - ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp, - det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion, - upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund av finansiella svårigheter Objektiva bevis utgörs av observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet. 19

20 Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde Ett lån klassificeras som osäkert om en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Som objektiva bevis på att lånet är osäkert räknar företaget i allmänhet betalningar som är mer än 60 dagar försenade. Andra objektiva bevis kan vara information om betydande finansiella svårigheter som kommit till företagets kännedom genom analys av finansiella rapporter, inkomstdeklarationer eller på annat sätt i den löpande utvärderingen av kundens kreditvärdighet som ingår som en integrerad del i företagets system och rutiner för att hantera kreditrisk. Eftergifter till företagets låntagare som görs på grund av att låntagaren har finansiella svårigheter kan också utgöra objektiva bevis om att lånet är osäkert. Företaget utvärderar på individuell basis om ett nedskrivningsbehov finns för osäkra lån och om en kreditförlust ska redovisas. Utöver den individuella prövningen av huruvida en specifik fordran är osäker eller ej görs också en gruppvis reservering för osäkra fordringar i bolagets låne- och leasingportföljer. Bakgrunden till detta är att det kan antas att fler fordringar än de som för närvarande identifierats som osäkra kommer att orsaka kreditförluster i framtiden. På grund av eftersläpning av information har företaget dock ännu inte identifierat dessa fordringar. För att hantera dessa dolda kreditförluster har en gruppvis nedskrivning gjorts. Storleken på denna gruppvisa nedskrivning bygger på procentsatser som tagits fram i enlighet med IAS 39 och utifrån historiska fakta om företagets kreditförluster i respektive kundkategori. Procentsatserna uppdateras årligen. De gruppvisa nedskrivningarna belastar resultaträkningen på samma sätt som nedskrivningar för osäkra fordringar. Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar tillhörande kategorierna investeringar som hålles till förfall och lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Vid en förändrad bedömning av förväntade framtida kassaflöden från ett osäkert lån mellan två bedömningstillfällen redovisas denna förändring som kreditförlust eller återvinning av kreditförlust. För lån där en omförhandling av de ursprungliga lånevillkoren görs till följd att låntagaren har finansiella svårigheter redovisas en kreditförlust om det diskonterade nuvärdet av kassaflödena enligt de omförhandlade lånevillkoren diskonterade med lånets ursprungliga effektivränta är lägre än redovisat värde på lånet. Om lånet efter omstrukturering förväntas återbetalas i enlighet med de omförhandlade villkoren så klassificeras lånet inte längre som osäkert. Återföring av nedskrivningar: Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde En nedskrivning återförs om det både finns bevis på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av det nedskrivna beloppet. En nedskrivning på en lånefordran återförs om låntagaren förväntas fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlighet med ursprungliga eller omstrukturerade lånevillkor. Återföring av nedskrivningar på lån (kreditförluster) redovisas som en minskning av kreditförluster. Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall eller lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes. 20

21 Bortskrivningar av lånefordringar Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs bort från balansräkningen när kreditförlusten anses vara konstaterad, vilket är när en säkerhet avyttrats med förlust, eller när det är ställt utom allt tvivel att säkerheten ej kommer att kunna återkrävas. Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte längre i balansräkningen. Återvinning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas som en minskning av kreditförluster på resultatraden Kreditförluster netto. Materiella tillgångar Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar. Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. Utleasade tillgångar där företaget är leasegivare Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing, vilket medför att tillgångar för vilket leasingavtal ingåtts (oavsett om avtalen är finansiella eller operationella) redovisas på samma rad i balansräkningen som för motsvarande tillgångar som företaget äger. För tillämpade avskrivningsprinciper, se nedan. Leasade tillgångar där företaget är leasetagare Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsföres i samband med utbytet. Reparationer kostnadsföres löpande. 21

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Spar AB (SPP Spar), med organisationsnummer 556892-4830 och säte i Stockholm, avger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer