Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna måndagen den 11 oktober 2010 k.l Elwe Nilsson (M) ordförande Ove Ekström (C) vice ordförande Lage Jansson (M) Stig Alexandersson (M) Ewa Thorin (M) Måns Tånneryd (FP) ersättare för Ragnar Dahl (FP) Bengt-Åke Grip (KD) Ove Larsson (S) Sven-Olof Ekström (S) Anette Barnå (KD) Sven Ljungberg (S) Adnan Adawi (S) Anna von Axelson, tillförordnad samhällsbyggnadschef, Eva Anderling, chef för Plan- och exploatering, Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Ove Larsson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer Ordförande Elwe Nilsson Justerande Ove Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (54)

2 Innehållsförteckning: Tertialuppföljning nr 2 till och med augusti för samhällsbyggnadsnämnden... 3 Slutredovisning av investeringsprojekt 2754, 2327 och Detaljplan för kvartersgård vid Blåbärsvägen, planuppdrag... 8 Överenskommelse om fastighetsreglering med Bra Bil... 9 Bällsta 2:624 (Tingvallavägen 6) Bygglov för tillbyggnad med takkupa, Dnr SHBG Bällsta 5:210 (Fågelsångsvägen 7B) Marklov redan utfört, Dnr SHBG Hakunge 1:7 (Krossvägen 12) Tillfälligt lov för uppställning av moduler till lektionssalar och omkädningsrum, Dnr SHBG Orkesta-Mörby 3:39 (Mörbytorpsvägen 216) Bygglov Tillbyggnad av enbostadshus, Dnr SHBG Stångberga 1:35 Förhandsbesked Uppförande av enbostadshus samt strandskyddsdispens, Dnr SHBG Torsholma 3:9 Förhandsbesked angående nybyggnad av enbostadshus, två stycken, Dnr L Uthamra 6:51 (Skogsvägen 44) Bygglov Uppförande av enbostadshus, Dnr SHBG Ändring av lov Skyltning av gång-cyckelvägar som inte snöröjs eller halkbekämpas Information om prognosen för avfallsverksamheten Styrgruppen för Vallentuna trafikplats Lingsberg 1:33 (Tjäderstigen 6) Bygglov Om- och tillbyggnad av fritidshus till enbostadshus, Dnr SHBG Lingsberg 1:102 (Grävlingstigen 7) Bygglov Uppförande av enbostadshus, Dnr SHBG Markims-Lundby 2:1 Nybyggnad av enbostadshus - fyra st, Angående avgiften Dnr L Stora Benhamra 3:1 Bygglov uppförande av ridhus, Annat läge, Dnr SHBG Stångberga 5:1 (Stångberga 2) Förhandsbesked Uppförande av möbellager/garage, Dnr SHBG Ösby 1:5 (Ösby 17) Bygglov/bygganmälan Uppförande av lagerlokal, Dnr SHBG Anmälningslista Delegation till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden avseende försäljning av fastigheten Slumsta 1: Försäljning av Karby 3:57 (f.d. distriktsmottagningen i Karby) Sid 2 (54)

3 Tertialuppföljning nr 2 till och med augusti för samhällsbyggnadsnämnden SBN 177 Dnr SBN Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens tertialuppföljning. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter åtta månader av verksamhetsåret. Helårsprognosen för nämnderna exklusive resultatenheten TunaFastigheter är att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. Resultatenhet Tuna Fastigheter beräknas ge ett överskott på 250 tkr. Prognostiserat resultat: SBN exklusive resultatenheter MTM TunaFastigheter +-0 tkr +-0 tkr tkr Resultatprognos för SBN exklusive resultatenheter för året: Prognosen för verksamheten förvaltningsgemensam administration beräknas ge ett överskott på ca 990 tkr. Det är främst minskade personalkostnader som beräknas ge överskott. De minskade kostnaderna beror på vakanser och föräldraledighet. Fortfarande är det svårrekryterat inom vissa yrkeskategorier och de vakanser som har uppstått under året beräknas inte kunna återbesättas i år. Det förväntade överskottet föreslås tilldelas verksamheterna park och väg för att inte det planerade underhållet ska minskas ned ytterligare. Medel har tillförts vägverksamheten från kommunstyrelsens post för oförutsedda kostnader med tkr pga av de kalla och snörika vinternmånaderna. Det täcker inte helt det förväntade underskottet, för att inte det planerade underhållet ska dras ned ytterligare så föreslås att del av det överskott för personalkostnader tilldelas verksamheten. Entreprenöravtalets indexuppräkning för parkverksamheten beräknas bli 8 % vilket inte har upptagits i budget. För att inte det planerade underhållet ska dras ned ytterligare så föreslås att del av det överskott för personalkostnader tilldelas verksamheten. Resulatprognos för året för resultatenhet TunaFastigheter: För att få samhällsbyggnadsnämndens verksamheter budget i balans år 2010 så fick TunaFastigheter ett uppdrag att bidra med tkr. Detta innebar att ett antal planerade underhållsåtgärder fick skjutas framåt i tiden. 3 (54)

4 Under den kalla och snörika vintern har TunaFastigheter drabbats av kostnader som snöröjning av tak, bortforsling av snö samt högre värmekostnader. Vakanser och ej tillsatta tjänster har gjort att personalkostnaderna minskat kraftigt vilket gör att resultatet kan hållas i balans utan ytterligare neddragningar på det planerade underhållet. Resultatprognos för året för resultatenheten avfallshantering: Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget med hänsyn tagen till överföring av överskotten från tidigare år, totalt tkr. Det totala överskottet beräknas tas i anspråk under året. Kostnaden för behandling av hushållsavfall kommer att öka under året. Nuvarande avfallstaxa förblir oförändrad under Ragn-Sells avtalspriser kommer att indexuppräknas med ca 2 %. SÖRAB:s behandlingsavgifter för hushållsavfall och avgifter för återvinningscentralernas verksamhet ska hållas oförändrad. SÖRABs behandlingsavgifter ligger kvar på 2009 års nivå, vilket innebär att kostnaderna för behandling av avfallet är oförändrade. Även om SÖRABs behandlingsavgifter är oförändrade ökar befolkningen vilket innebär ökade kostnader för återvinningscentraler. Uppföljning av rutiner enligt plan för internkontroll Följande områden i internkontrollplanen. Bygglovsavgifter, planavgifter, tillsynsavgifter, hyresdebitering Personalkostnader: Anställningsavtal, ledighetsansökningar, tidrapportering, sjukförsäkran och försäkran vid vård av barn, ändringsuppgifter. Kontroll av rapporterad tid i Platina Bisysslor Registrering, diarium, hantering av handlingar Ärendehantering Under året har effektivisering av rutin för fakturering av avgifter inom miljö- och hälsa gjorts och liknande rutin för bygglovsavgifter planeras. Efter vissa initiala problem fungerar rutinen tillfredställande. Rutiner kring personalkostnader fungerar tillfredställande. Under året har centralisering av löneadministrationen för städpersonal genomförts. De flesta underlag registreras numera digitalt inom förvaltningen men sker inte direkt vid källan utan funktion rapportera för andra används inom städverksamheten. Viss saknad av att själva kunna lägga in direkt i lönesystemet finns då detta ibland skulle underlätta arbetet. Nätverksträffar inom löneadministration efterfrågas 4 (54)

5 för att få en kontinuerligt återkoppling av hur arbetet fungerar och deltagande i utvecklingsarbete av rutiner. Uppföljning görs av den tid registreras i Platina Tid. Vid delårs- och årsbokslut görs en avstämning av tid med justering av den preliminära debiteringen på verksamhet. I övrigt följs de mål som är satta för fördelning på investerings- och exploateringsprojekt kontinuerligt. Inom städverksamheten har uppföljning gjorts och gränser satts för arbete hos annan arbetsgivare. Registrering sker i flera diarier inom förvaltningen och den stora mängden bygglovärenden har gjort att förstärkning av registreringsresurser behövs. Intern utbildning av nya registratorer planeras. I övrigt fungerar registreringen tillfredställande. Ärendehantering av sker med fastlagda tider för sammanträden och inlämning av handlingar. Uppföljning sker inom hela kommunen av antalet handlingar som inte lämnas in enligt angivna tidtabeller. Ett problem har varit att få fram alla handlingar i rätt tid men detta har hanterats tillfredställande. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens tertialuppföljning. Expedieras till: Kommunstyrelsen 5 (54)

6 Slutredovisning av investeringsprojekt 2754, 2327 och 2219 SBN 178 Dnr SBN Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del godkänna slutredovisningarna för de tre projekten samt överlämna desamma till kommunfullmäktige. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt de slutliga utgifterna för följande tre investeringsprojekt: Ekebyskolan, om- och tillbyggnad F-9 Projekt 2754 Vallentuna gymnasium ombyggnad 2008 Projekt 2327 Bällstaberg 3, nybyggnad förskola Projekt 2219 För de tre projekten har anvisats sammanlagt 61,2 miljoner kronor. Förbrukade medel uppgår till 61,6 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse på 0,6 %. Inom respektive projekt förekommer dock stora avvikelser mellan anvisade och förbrukade medel. Inom projekt 2754, om- och tillbyggnad av Ekebyskolan, uppgår kostnaderna för tillkommande och oförutsedda arbeten till drygt 15 % av entreprenadkostnaden mot budgeterade 3 %. I en så omfattande ombyggnadsentreprenad är det dock inte ovanligt med oförutsedda kostnader i storleksordningen 15 %, vilket borde ha beaktats redan vid begäran om erforderliga medel för projektet. Kostnaderna för byggledning och kontroll ökade också kraftigt. Delvis till följd av de oförutsedda arbetena, men också på grund av en långdragen tvist med entreprenören som krävt ytterligare ersättning för stillestånd och förlängd entreprenadtid. Förlikningsavtal har träffats där entreprenören nu har återtagit sitt krav. Vid ombyggnaden av Vallentuna gymnasium, projekt 2327, omfattande nya kanslilokaler i centralkapphallen och nya lokaler för samhällsprogrammet på plan 3, har tillkommit ombyggda av lokaler för Aspergerelever, vilket inte beaktats vid medelsanvisningen. Nybyggnaden av förskolan Bällstaberg 3, projekt 2219, har dock kunnat genomföras till en betydligt lägre kostnad än beräknat. Stor osäkerhet om rådande byggkostnader vid upprättandet av kostnadsberäkningen och en gynnsam upphandling av entreprenaden är troliga orsaker till avvikelsen. Handlingar 1 Tjänsteskrivelse daterat Slutredovisning Ekebyskolan, om- och tillbyggnad till F-9-skola 3 Slutredovisning Vallentuna gymnasium, ombyggnad (54)

7 4 Slutredovisning Förskola Bällstaberg 3, nybyggnad, 4 avdelningar Expedieras till: Kommunfullmäktige 7 (54)

8 Detaljplan för kvartersgård vid Blåbärsvägen, planuppdrag SBN 179 Dnr Syst f plan Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Ormsta 1:715. Ärendet i korthet Ormsta 1:715 ägs av Blåbärsvägens samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning Ormsta ga:6 med 121 delägande fastigheter. Föreningen har inkommit med begäran om ändring av gällande detaljplan för att omvandla mark för gemensamhetslokal till villatomter. Även omprövning av gemensamhetsanläggning krävs. Ormsta 1:715 omfattar m 2. Den är bebyggd med en samlingslokal och en teknikbyggnad. Över dess västra del går en fjärrvärmeledning. Lingonvägens samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggning Ormsta ga:5 som bl.a. omfattar undercentral för fjärrvärme med kulvertledningar. Centralen är belägen i teknikbyggnaden och belastar del av Ormsta 1:715 med utrymmesservitut. Teknikbyggnaden behålls medan samlingslokalen rivs och ersätts med 1-2 enbostadshus. Omfattningen av tillkommande bebyggelse och lämpligheten att utöka intilliggande fastigheter studeras i planprocessen. Planarbetet kan bedrivas med enkelt planförfarande under förutsättning att alla fastighetsägare är överens. Handlingar 1. Start-PM 8 (54)

9 Överenskommelse om fastighetsreglering med Bra Bil SBN 180 Dnr SBN Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad överenskommelse om fastighetsreglering mellan Vallentuna kommun, såsom lagfaren ägare till Vallentuna-Åby 1:94, och Bra Bil Fastighet i Vallentuna AB, såsom lagfaren ägare till Vallentuna-Åby 1:149. Ärendet i korthet För att kunna genomföra kommande detaljplan för Åby ängar, etapp 2, samt för att åstadkomma en effektivare markanvändning då del av Smidesvägen förskjuts för att anpassas till den östra rondellen inom detaljplanen för Vallentuna Trafikplats behöver kommunen och Bra Bil genomföra fastighetsregleringar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför träffat en preliminär överenskommelse med Bra Bil om att ett område om ca 1630 kvm av fastigheten Vallentuna-Åby 1:94 regleras över till Vallentuna-Åby 1:149 och att ett område om ca 6480 kvm av fastigheten Vallentuna- Åby 1:149 regleras över till Vallentuna-Åby 1:94. Kommunen skall i samband med utbyggnaden av Trafikplatsen iordningställa den yta som överförs från kommunens fastighet till Bra Bils fastighet. Bra Bil erhåller då bla ny infart och nya parkeringsplatser som ersätter förlorade parkeringsplatser. Till grund för värderingen av marken ligger Ersättningsbedömning vid fastighetsreglering berörande Vallentuna-Åby 1:149, daterad av Forum Fastighetsekonomi AB. Kommunen ska till Bra Bil erlägga kr. Beloppet ska reduceras med de projekterings- och anläggningskostnader som föranleds av att kommunen iordningställer Bra Bils nya markområde. I värderingen är dessa kostnader uppskattade till kr. Avsikten är att parterna även tecknar ett Genomförandeavtal som kompletterar detta fastighetsregleringsavtal, detta sker i samband med att kommunen upphandlar projektering av Structor (ett tillägg i upphandlingen för Trafikplatsen). Den reducerade ersättningen skall erläggas när fastighetsbildning vunnit laga kraft. Vallentuna kommun och Bra Bil bekostar fastighetsbildningen med lika delar. Avtalet är giltigt under förutsättning dels att avtalet godkänns av SBN och Bra Bil dels att Genomförandeavtal avseende ombyggnation undertecknas. 9 (54)

10 Området ligger inom Stadsplan Östra Centrala Vallentuna, delpl I (S ). Fastighetsregleringen strider mot gällande plan, vilket medför att detaljplan för Åby ängar etapp 2 måste vinna laga kraft för att regleringen skall kunna genomföras. Risken att planen ej antas har medtagits i värderingen av Forum. Bra Bils fastighet är planlagd för industriändamål. Kommunens berörda mark är i planen utlagd som allmän plats för gata och park. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad överenskommelse om fastighetsreglering mellan Vallentuna kommun, såsom lagfaren ägare till Vallentuna-Åby 1:94, och Bra Bil Fastighet i Vallentuna AB, såsom lagfaren ägare till Vallentuna-Åby 1:149. Handlingar 1. Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 2. Ersättningsbedömning vid fastighetsreglering berörande Vallentuna-Åby 1:149, daterad , Forum Fastighetsekonomi AB 10 (54)

11 Bällsta 2:624 (Tingvallavägen 6) Bygglov för tillbyggnad med takkupa, Dnr SHBG SBN 181 Dnr SHBG Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan. Skäl för beslutet: Enligt teoretiska beräkningar blir huset högre och på så sätt avviker från detaljplanen. I verkligheten blir inte huset högre än vad det är idag och får inte fler våningar. Berörda grannar har inga erinringar mot förslaget. Vid en samlad bedömning finner samhällsbyggnadsnämnden att avvikelserna från detaljplanen är av mindre art och inte står i strid med planens syfte. Avgift Avgift utgår med kronor enligt taxa. Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Ärendet i korthet Sökanden Fredrik Enander, Tingvallavägen 6, Vallentuna Ärendet Ansökan inkom och avser tillbyggnad av enbostadshus med takkupa samt utvändig fasadändring. På fastigheten finns ett enbostadshus, garage samt ett mindre förråd. Befintligt enbostadshus har en våning med inredd vind samt byggnadshöjd 3,3 meter. Inkommet bygglov avser tillbyggnad av takkupa på enbostadshusets västra takfall samt nya fönster på gavelfasad mot söder. Planer mm. För fastigheten gäller detaljplan B Enligt detaljplanen tillåts för byggnad högst en våning med inredd vind samt en byggnadshöjd på 5,2 meter. Förslaget enligt inkommen ansökan medför att antal våningar på enbostadshuset blir 2 samt att byggnadshöjden blir 6,7 meter. Yttranden från sakägare Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig över förslaget Ingen erinran har inkommit från berörda sakägare. 11 (54)

12 Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan, sektion och fasadritingar Expedieras till: Sökande 12 (54)

13 Bällsta 5:210 (Fågelsångsvägen 7B) Marklov redan utfört, Dnr SHBG SBN 182 Dnr SHBG Beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden förelägger vid vite om kronor fastighetens ägare att inkomma med fackmässig markplaneringsritning senast alternativt att massorna är bortforslade till detta datum. 2. Vidare beslutar nämnden att byggnadsavgift om kronor ska tas ut av fastighetens ägare, Displayfastigheter AB, Okvistavägen 17 D, Vallentuna. Ärendet i korthet Sökanden Displayfastigheter AB, Okvistavägen 17 D, VALLENTUNA. Ansökan Ansökan som inkom avser marklov. Denna har inkommit efter att samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammats på att bergmassor tippats på fastigheten utan att lov sökts. Fastighetsägaren har tillskrivits och getts möjlighet att bortskaffa de olovligt utförda åtgärdena senas och upplysts om vilka påföljder som kan komma ifråga. Fastigheten ligger inom kontor och handelsområdet Fågelsångens företagspark. Sökanden har i mail meddelat att han inte visste att det krävs lov för att ta bort befintliga massor och återställa med bergkross. Massorna visade sig innehålla större stenar som måste krossas mer innan utplanering. Om marklovet godtas kommer sökanden att söka ett bergkrosstillstånd. Han avser att göra en plan och fin tomt som är redo för byggnation. De har ännu inte bestämt sig för husförslag men kommer att inkomma med en lovansökan. Han vill ha tidsfristen förlängd till Planer med mera Detaljplan gäller för området. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Riktlinjer i gestaltningsprogram för området Fågelsången anger att byggnation ska noggrant terränganpassas och att nivåskillnader med fördel kan tas upp med parkeringsdäck. Raka slänter och stödmurar bör undvikas. 13 (54)

14 Fastigheten ligger längs Fågelsångsvägen (mot Diskteknik) i en norrsluttning med ca 6 meters nivåskillnad inom fastigheten. Fastigheten bakom mot Bällstabergsvägen är inte bebyggd. Söder och norr om fastigheten ligger fastigheter bebyggda med lager och industrilokaler. Då fastighetsägaren ännu inte har projekterat utformningen av den kommande byggnaden på fastigheten finns heller inte marknivåer och markanpassningsförslag framtaget. Att lämna ett generellt marklov utan erforderliga marknivåer innebär att det inte går att bedöma om byggnaden är anpassad i enlighet med 3 kap plan- och bygglagen. Utför någon utan lov en åtgärd som kräver lov, skall byggnadsavgift tas ut enligt 10 kap 4 plan- och bygglagen. Byggnadsavgift skall inte tas ut, om rättelse sker (den olovliga åtgärden tas bort) innan frågan om påföljd eller ingripande enligt 10 kap plan- och bygglagen tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan- och fasadritingar Expedieras till: Ägaren till fastigheten Bällsta 5:210 + Delgivningskvitto 14 (54)

15 Hakunge 1:7 (Krossvägen 12) Tillfälligt lov för uppställning av moduler till lektionssalar och omkädningsrum, Dnr SHBG SBN 183 Dnr SHBG Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja tidsbegränsat bygglov till och med Beslutet fattas med stöd av 8 kap 12 planoch bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 och 3 kap PBL, hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och kommunens översiktsplan. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 28 september överlämnat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande. Ärendet i korthet Sökanden Yrkesakademin AB, Sökande, Box 1958, Falun. Ansökan Ansökan som inkom avser tillfälligt lov till för letionssalar och omklädningsrum med 603 kvm byggnads- och bruttoarea. I utrymmena ska bedrivas utbildning av maskinförare. Byggnaden föreslås placerad i anslutning till kontorsbyggnad för Hakungekrossen. Planer med mera Detaljplan saknas för området. Fastigheten ligger inom riksintresseområde för friluftslivet som ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturvärdena. Remissyttranden Länsstyrelsen har i yttrande 29 september 2010 inget att erinra under förutsättning att byggnaden och utbildningsverksamheten inte försämrar för den pågående bergtäktsverksamheten. Myndighetsnämnden för teknik och miljö har i yttrande 8 oktober 2010 ( ) inget att erinra mot att bygglov ges enligt ansökan. Brandförsvarets har beretts tillfälle att yttra sig men inget har inkommit. Yttrande föreligger från Åkersberga Lastbilscentral AB som bedriver verksamheten inom krossen utan erinran. 15 (54)

16 Yttranden från sakägare Ägaren till fastigheten Hakunge 1:7 har till att yttra sig. Inget yttrande har inkommit. Den föreslagna byggnaden placeras inom krossens verksamhetsområde. Täckverksamheten som bedrivs har tillstånd enligt miljöbalken som sträcker sig fram til Lokaliseringen bedöms inte inskränka påmöjligheten för allmänheten att nyttja skogsområdena i östra Vallentuna. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan- och fasadritingar Expedierat till: Sökande 16 (54)

17 Orkesta-Mörby 3:39 (Mörbytorpsvägen 216) Bygglov Tillbyggnad av enbostadshus, Dnr SHBG SBN 184 Dnr SHBG Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning. Yrkanden Ordföranden Elwe Nilsson yrkar att nämnden måtte återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 28 september föreslagit samhällsbyggnadsnämnden besluta att avslå ansökan om bygglov då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms inte innebära en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som är tillåtligt enligt 8 kap 11 sjätte stycket plan- och bygglagen. Bygglov kan därför inte lämnas. Ärendet i korthet Sökanden Jimmy Ramberg, Mörbytorpsvägen 216, VALLENTUNA. Ansökan Ansökan som inkom avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 18 kvm innehållande sovrum. På fastigheten finns ett bostadshus med 106 kvm byggnadsarea samt ett uthus. Planer med mera För området gäller detaljplan B Tillåten byggnadsarea är 55 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för uthus. Remissyttranden Ärendet är inte sänt på remiss Yttranden från sakägare Sökande har lämnat in samtycken från närliggande grannar. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Gällande detaljplan från 1964 är upprättad för fritidsbebyggelse. Enligt denna får huvudbyggnaden inte ta upp större yta på marken än (54)

18 kvm och ingen byggnad får uppföras vars användande påkallar anläggandet av avloppsledning. Bostadshuset får uppföras i en våning med en byggnadshöjd om 3,5 meter. Det finns inget hinder att inreda vind enligt detaljplanens bestämmelser. Inom området är de flesta fastigheterna idag permanentbebodda och avlopp har anordnats. Enligt 8 kap 11 sjätte stycket PBL får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikesler från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte. I dessa fall ska en samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare godtagits. Inom området har tidigare lämnats lov för huvudbyggnader upp till 109 kvm ( 98% överyta). Nu föreslagen åtgärd innebär att byggnaden får 124 kvm byggnadsarea vilket är 125% överyta. Att ytterligare överskrida tillåten byggnadsarea med drygt 27% skulle innebära en ny prejudicerande storlek på byggnader inom området. Då möjligheten att inreda vind finns skulle det kunna tillskapas byggnader med bostadsareor över 200 kvm inom området. Åtgärden bedöms inte innebära en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som är tillåtligt enligt 8 kap 11 sjätte stycket plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadsnämnden har under 138, , beslutat att som förhandsbesked meddela att lov inte kommer att lämnas för en tillbyggnad på en grannfastighet vilket skulle innebära 150% överyta. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Ansökan 3. Plan- och fasadritingar 18 (54)

19 Stångberga 1:35 Förhandsbesked Uppförande av enbostadshus samt strandskyddsdispens, Dnr SHBG SBN 185 Dnr SHBG Beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken (1998:808), MB, samt att enligt 7 kap 18f MB föreskriva att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremmitera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning avseende förhandsbesked om byggande enligt plan- och bygglagen. Skäl till beslutet: Fastigheten som bildades 1955 är bebyggd med ett mindre fritidshus och tomten har skötts så att hela tomten utgör en etablerad hemfridszon. Särskilda skäl enligt 18 c punkt 1 finns således. Åtgärden bedöms heller inte väsentligt förändra livsvillkoren för växt och djurlivet. Reservationer Ove Larsson (S) och Sven-Olof Ekström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Upplysningar Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Länsstyrelsen kan överpröva ett beslut om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken inom tre veckor från den dagen då kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Yrkanden Ove Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag se nedan: Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte medge dispens från reglerna i 7 kap 15 miljöbalken i enlighet med 18 b. Skäl för beslutet: Särskilda skäl enligt 7 kap 18 c saknas. 19 (54)

20 Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande Elwe Nilsson (M) ställer arbetsutskottets förslag mot Ove Larssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 28 september föreslagit nämnden besluta följande: 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken (1998:808), MB, samt att enligt 7 kap 18f MB föreskriva att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremmitera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning avseende förhandsbesked om byggande enligt plan- och bygglagen. Skäl till beslutet: Fastigheten som bildades 1955 är bebyggd med ett mindre fritidshus och tomten har skötts så att hela tomten utgör en etablerad hemfridszon. Särskilda skäl enligt 18 c punkt 1 finns således. Åtgärden bedöms heller inte väsentligt förändra livsvillkoren för växt och djurlivet. Ärendet i korthet Sökanden Agneta Fischerström, Björnkärrsvägen 96, Täby. Ansökan Ansökan som inkom avser förhandsbesked angående uppförande av enbostadshus om ca 200 kvm boyta samt strandskyddsdispens för åtgärden. Fastigheten är till salu och sökanden avser att förvärva fastigheten om positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens kan lämnas. Fastigheten bildades Nuvarande ägare har köpt fastigheten På fastigheten som har arealen 3800 kvm finns ett mindre fritidshus/gäststuga om 12 kvm (enl uppgift byggt 1990), en gäststuga/lekstuga, vedbod och utedass samt en brygga. Fritidshuset/gäststugan är placerat ca 5 meter från strandlinjen och har en vidbyggd altan samt förråd på västra sidan. Det är placerat på gränsen mot fastigheten Stångberga 1:31. Planer med mera 20 (54)

21 Detaljplan saknas för området. Strandskydd enligt 7 kap miljöbalken råder för hela fastigheten. Fastigheten ligger delvis inom riksintresseområde för friluftslivet som ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kultur-och naturmiljön. Remissyttranden Ärendet är inte sänt på remiss. Yttranden från sakägare Berörda grannar har inte tillskrivits. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Ansökan innebär prövning dels mot plan- och bygglagen (förhandsbesked angående byggande) och dels mot miljöbalken (strandskyddsdispens). Bygglov och strandskyddsdispens har inte sökts för befintliga byggnader samt brygga. Vatten och avlopp finns inte på fastigheten. För att dispens från strandskyddsreglerna ska kunna lämnas måste dels särskilda skäl föreligga i enlighet med 7 kap 18 c miljöbalken och dels får åtgärden inte motverka strandskyddets syfte. Enligt 18 c punkt 1 kan dispens lämnas inom ett område som redan har tagits i anspråk dvs inom en etablerad hemfridszon eller beslutad tomtplats runt bostadshus. För att marken ska kunna räknas som ianspråktagen gäller att den har tagits i anspråk lagligt med bygglov och dispens. Befintlig stuga är inte av den storleken och standarden att den bedöms generera en hemfridszon. Särskilda skäl enligt miljöbalken saknas således för åtgärden. Prövning gentemot plan- och bygglagen är inte gjord då miljöbalkens bestämmelser i detta fall gör att åtgärden inte kan tillåtas. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Foton Expedierat till: Länsstyrelsen i Stockholms län 21 (54)

22 Torsholma 3:9 Förhandsbesked angående nybyggnad av enbostadshus, två stycken, Dnr L SBN 186 Dnr SHBG Beslut Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen att den sökta åtgärden kan tillåtas. Villkor: Avloppsförrättning görs i samband med avstyckningen. Avtal tecknas med elverket i enlighet med remissyttrandet. Byggnaderna skall utföras så att de smälter in i den lantliga miljön med kringliggande hus. Skäl för beslutet: Samhällsbyggnadsnämnden finner att åtgärden inte står i strid med plan- och bygglagen vad beträffar bebyggelselokaliseringen. Åtgärden står inte heller i strid med lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken. Avgift Avgift utgår med kronor enligt taxa. Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Ärendet i korthet Sökanden Sigurd Emanuel Stolpe, Allévägen 10, VALLENTUNA. Ansökan Ansökan som inkom avser förhandsbesked angående uppförande av två enbostadhus och styckning kring dessa. De föreslagna styckningslotterna blir knappt 2000 kvm vardera. De föreslås ha gemensam utfart med stamfastigheten och den från denna nystyckade fastigheten Torsholma 3:12. På fastigheten som har arealen 6457 kvm finns ett fritidshus samt tre uthus. De föreslagna styckningslotterna ligger i en trädbevuxen delvis brant norrsluttning. Planer med mera: För området saknas detaljplan. Remissyttranden Yttrande föreligger från myndighetsnämnden för teknik och miljö som tillstyrker om vattenfrågan går att lösa enligt inlämnat förslag från Geo 22 (54)

23 Markservice. I samband med avstyckning måste en avloppsförättning göras. Elverket tillstyrker ytterligare avstyckningar endast under förutsättning att befintlig stolpe borttages och nya mätarplatser uppförs på Torsholma 3:9 och 3:10 vilket bekostas av ägaren till Torsholma 3:9 efter avtal med Elverket. Yttranden från sakägare Ägare till fastigheten Torsholma 3:6 har i yttrande framhållit att de tillkommande byggnaderna bör smälta in i den lantliga miljön med kringliggande hus (falurött trä /vitt) samt att deras vattentäkt på intet sätt får påverkas negativt. Övriga berörda grannar har inte erinrat mot åtgärden. Sökanden har getts möjlighet att inkomma med yttrande angående ovanstående. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Protokoll Au Situationsplan 5. Ansökan Expedieras till: Sökande 23 (54)

24 Uthamra 6:51 (Skogsvägen 44) Bygglov Uppförande av enbostadshus, Dnr SHBG Ändring av lov SBN 187 Dnr SHBG Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar medge avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen och bevilja bygglov. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Den åtgärd för vilket bygglov sökts bedöms inte utgöra ett större undantag från gällande detaljplan än att bygglov bör medges. Reservationer Ove Larsson (S) och Sven-Olof Ekström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att nämnden måtte bevilja bygglov för ansökan. Ove Larsson (S) med instämmande av Sven-Olof Ekström (S) yrkar avslag på ansökan. Beslutsgång Ordförande Elwe Nilsson (M) ställer sitt eget yrkande mot Ove Larssons med flera yrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 28 september överlämnat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande. Ärendet i korthet Sökanden Marcus Lundgren, Uthamravägen 14, VALLENTUNA. Ansökan Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus samt garage inkom Huvudbyggnaden är utformad som ett enplanshus i vinkel. Bygglov har lämnats Fastigheten som är en hörntomt, ligger i Uthamra strand i en slänt mot väst med en nivåskillnad inom fastigheten om ca 4 meter. Planer med mera Detaljplan gäller för fastigheten (D ). 24 (54)

25 Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med enbostadshus samt additionsbostad om sammanlagt 200 kvm byggnadsarea och 60 kvm carport/garage/förråd. Marken de första 6 meterna in från tomtgränsen mot Skogsåsvägen utgörs av mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Enligt detaljplanen ska gestaltningsprogrammet ligga till grund för utformning av byggnader och yttre miljö. Gestaltningsprogrammets riktlinjer för god anpassning till terräng och natur anger att: I sluttande terräng förses husen med suterrängvåning och/eller hög sockel i stället för markuppfyllnad, sprängning, murar m.m. Där mindre utfyllningar och urschaktningar ändå krävs ska raka och branta slänter med stödmurar helst undvikas. I stället ska en mjuk anpassning till anslutande naturmark eftersträvas. Yttranden från sakägare Berörda grannar har inget att erinra. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande I ursprungsansökan ingick dels en stödmur placerad mot Skogsåsvägen på mark som enligt planen inte får bebyggas och dels en mur mot grannfastigheten Uthamra 1:132. Överkanten på muren mot Skogsåsvägen angavs till + 30,2 meter ö h och gatunivån utanför varierar mellan + 28, 2 och + 30, 6 meter ö h. Marken där muren placeras vid den lägre gatunivån ligger på ca + 29 då muren där är indragen för att avloppspumpstationen ligger i hörnan. I samband med grannhörande av ursprunglig ansökan framkom att grannen på nedanliggande fastighet hade synpunkter på markarbetena och mur mot deras håll. Sökanden har därefter gjort en överenskommelse med dem angående utformningen och inkommit med ändrad markplanering avsende utformningen mot deras fastighet där föreslagen mur tagits bort. Kvar var endast mur mot gata. Förvaltningen har fört mer diskussioner om marknivåer och mur mot gata med sökanden samt med markkonsulten som upprättat handlingarna. Markplaneringsritning utan mur mot gata där marken istället redovisas som en slänt i lutning 1:3, har därefter inlämnats och lov har lämnats för åtgärden. Sökanden vill dock pröva ansökan om mur då han anser att detta är att betrakta som en mindre avvikelse från plan och då grannar har godtagit åtgärden. Den nu föreslagna muren strider mot detaljplanen avseende att den placerats på mark som inte får bebyggas. Murens höjd kommer att variera från 1,2 meter till 0,2 meter. 25 (54)

26 Från murens överkant släntar marken ytterligare uppåt till ca Kombinationen med vägens lutning och markslänt i fortsättning upp från muren kommer att visuellt ge ett mycket högt intryck. Enligt 3 kap 1 plan- och bygglagen ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. De ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. I 8 kap 11 första sycket PBL anges att ansökningar om lov för åtgärder inom detaljplan ska bifallas bl. a om åtgärden inte strider mot detaljplanen och kan antas uppfylla kraven i 3 kap. Enligt samma paragraf får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelse från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte. I dessa fall ska en samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare godtagits. Gestaltningsprogrammet talar om att det är angeläget att behålla den lummiga och småskaliga karaktären i området och att en god terränganpassning bör eftersträvas så att markingreppen blir så små som möjligt. Inom området har bygglov för murar på mark som inte får bebyggas mot vägar tidigare inte lämnats. Ett bygglov för denna mur skulle få en prejudicerande effekt inom området. Markuppfyllnader har skett på närliggande fastigheter utan att lov lämnats för dessa uppfyllnader vilket nämnden vid det tillfället förela ägaren att bortforsla till stor del. På tre av dessa fastigheter har därefter bygglov sökts och beviljats men pga de olovligt utförda markarbetena har markanpassningen inte blivit optimal dock har inga murar utförts. I nu aktuellt ärende kan markarbetena utgå från befintlig naturlig mark och anpassningen till terrängen ske enligt gestaltningsprogrammet. Muren bedöms inte uppfylla riktlinjerna i gestaltningsprogrammet som detaljplanen hänvisar till och därmed inte heller ge en god helhetsverkan enligt 3 kap PBL. Muren bedöms därmed inte vara en mindre avvikelse från planen i enlighet med planens syfte. Handlingar 1.Tjänsteskrivelse 2.Situationsplan 3. Markplaneringsritning 4. Fasadritingar Expedieras till: sökande 26 (54)

27 Skyltning av gång- cyckelvägar som inte snöröjs eller halkbekämpas SBN 188 Dnr SBN Beslut Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens redovisning i ärendet. Ärendet i korthet Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa de gång- cykelvägar som inte underhålls under vinterperioden. Det är ett fåtal vägar som inte snöröjs eller halkbekämpas under vinterperioden. Det finns olika skäl till detta som att vägen är svår att komma åt fysiskt, det kan finnas flera alternativa val eller att vägen har låg trafikbelastning. Vid ändrad användning av vägen kommer den att läggas in för underhåll även på vintern. Dessa vägar är skyltade med upplysning om att det inte utförs driftarbete på vintern. Redovisad lista kommer undan för undan att utökas i det fall det blir fler vägar som inte sköts om på vintern. mellan Fritzbergsvägen 52 Fritzbergsvägen 17 c Hällmarksvägen - Skogsåsvägen Hällmarksvägen Barrskogsvägen Uthamravägen - Tallkottestigen Malmbodavägen - Lagmansvägen Handlingar 1. Uppdrag Uppsättnng av skyltar vid gångvägar som inte vinterunderhålls 2. kartskisser 27 (54)

28 Information om prognosen för avfallsverksamheten 2011 SBN 189 Dnr SBN Beslut Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Ärendet Renhållningshandläggare Beri Fajic informerar om att avfallstaxan för 2011 inte kräver någon höjning då SÖRAB kommer att sänka sin taxa (beräknad höjning på grund av förbrukningsskatt på avfall blir inte av). 28 (54)

29 Styrgruppen för Vallentuna trafikplats SBN 190 Dnr Syst f plan Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen. Ärendet i korthet Plan- och exploateringschef Eva Anderling föredrar ärendet. AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, har tagit initiativ till att tillsätta en styrgrupp för projektet Vallentuna trafikplats. I styrgruppen deltar representanter från Trafikverket, SL och Vallentuna kommun. Från kommunen deltar Eva Anderling, plan- och exploateringschef. 29 (54)

30 Lingsberg 1:33 (Tjäderstigen 6) Bygglov Om- och tillbyggnad av fritidshus till enbostadshus, Dnr SHBG SBN 191 Dnr SHBG Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan. Skäl för beslutet: Sökanden är permanent bosatt på fastigheten och har enskilt avlopp. De permanenboende i området har väntat många år på att kommunen skulle dra fram vatten och avlopp. Samhällsbyggnadsnämnden har vid bygglovansökningar haft principen att bygglov inte skall beviljas om åtgärden medför nya belastningar på enskilda avlopp. Däremot skall bygglov beviljas om det bara rör sig om större ytor hos redan permanent boende. Ärendet i korthet Sökanden Bernt Ronny Johansson, Tjäderstigen 6, VALLENTUNA. Ansökan Ansökan som inkom avser tillbyggnad med 27 kvm byggnads- och bruttoarea innehållande två sovrum. På fastigheten finns ett fritidshus med 68 kvm byggnadsarea samt tre uthus. Planer med mera Ny detaljplan för området, Upprätta Lingsberg, har antagits av kommunfullmäktige Denna detaljplan är överklagad och har ännu inte vunnit laga kraft. Genomförandetiden för byggnader och anläggningar för enskilt byggande på övrig kvartersmark börjar 1 år efter den dag planen vunnit laga kraft. Tillåten sammanlagd byggnadsarea och bruttoarea för familjebostad och additionsbostad tillsammans är 200 resp 300 kvm enligt denna detaljplan. Remissyttranden Ärendet är inte sänt på remiss Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Enligt 8 kap 11 plan och bygglagen ska ansökningar om bygglov inom områden med detaljplan bifallas om åtgärden inte strider mot detaljplanen, varvid det förhållande att genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas. 30 (54)

31 Den nya detaljplanen antogs för ett drygt år sedan och anslogs Om den inte överklagats skulle genomförandetiden börja löpa efter den 2 oktober Bygglov för tillbyggnader etc har lämnats inom området under planarbetet men inga lov har lämnats efter det att planen antagits. Då genomförandetiden inte börjat löpa kan bygglov inte lämnas enligt 8 kap 11 plan- och bygglagen. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan- och fasadritingar Expedieras till: Sökande 31 (54)

32 Lingsberg 1:102 (Grävlingstigen 7) Bygglov Uppförande av enbostadshus, Dnr SHBG SBN 192 Dnr SBN Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar medge avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen och bevilja bygglov. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms vara förenlig med syftet för planen och inte utgöra ett större undantag från gällande detaljplan än att bygglov bör medges. Avgift Avgift utgår med kronor enligt taxa. Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Upplysningar Bygganmälan har lämnats. Sökanden tar kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen för att boka tid för samråd. Krav på redovisning i samband med byggsamråd: Förslag till kontrollplan Konstruktionssektion genom byggnaden Beräkning av byggnadens specifika energibehov. Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska uppvisas för samhällsbyggnadsnämnden innan byggnadsarbetet får påbörjas. Utstakning av byggnadens läge ska ske före byggstart och lägeskontroll ska utföras när formsättning är gjord. Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena påbörjas och slutförts. Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ärendet i korthet Sökanden Anna Groth, Grävlingstigen 7, VALLENTUNA. 32 (54)

33 Ansökan Ansökan som inkom avser uppförande av enbostadshus med 136 kvm byggnadsarea och 315 kvm bruttoarea. På fastigheten som har arealen kvm, finns ett fritidshus med 57 kvm byggnadsarea samt tre mindre uthus, varav två rivs. Planer med mera Detaljplan gäller för området. Tillåten byggnadsarea för huvudbyggnad och additionsbostad tillsammans är 250 kvm och bruttoarea är 300 kvm. Additionsbostad understigande 70 kvm per tomt får finnas. Byggnader får uppföras i högst en våning. Härutöver får vind inredas och där terrängens lutning så medger, sluttningsvåning inredas på huvudbyggnad. Största sammanlagda byggnads- och bruttoarea för garage/carport/förråd är 80 kvm. Remissyttranden Yttrande föreligger från Roslagsvatten AB utan erinran. Yttranden från sakägare Berörda grannar har inte erinrat mot åtgärden. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan avseende att tillåten bruttoarea överskrids, att tillåten byggnadshöjd och antal våningar överskrids vid takkupa samt att byggnaden samt mur placeras delvis på mark som inte får bebyggas. Fastigheten är mycket kuperad. Befintlig byggnad är placerad på högsta punkten med en sockelhöjd av + 37,6 meter. Fastigheten sluttar därifrån ner under 30 meters nivån. Väganslutningen ligger på + 34,3 meter. Nu föreslagen byggnad placeras i slänten mot öster och med en sockelhöjd som ansluter till gatunivån, meter. För att på ett lämpligt sätt bäst ta tillvara tomtens kvalitéer och minska markåtgärder placeras byggnaden på en surterrängvåning innehållande garage/förråd. Åtgärden bedöms vara förenlig med syftet för planen och inte utgöra ett större undantag från gällande detaljplan än att bygglov bör medges. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 33 (54)

34 3. Markplaneringsritning 4. Ansökan 5. Plan- och fasadritingar Expedieras till: Sökande 34 (54)

35 Markims-Lundby 2:1 Nybyggnad av enbostadshus - fyra st, Angående avgiften Dnr L SBN 193 Dnr SBN L Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avgiften om kronor inte förfaller till betalning förrän överklagandet fått ett lagakraftvunnet beslut i frågan. Ärendet i korthet Sökanden Gilbert Jansson, Markims-Lundby 51, VALLENTUNA. Ansökan Samhällsbyggnadsnämnden har under 68 samt 118, 2010, beslutat meddela positivt förhandsbesked angående uppförande av sammanlagt fyra nya enbostadshus varav ett avses vara huvudbyggnaden på en hästgård. Ärendet har överklagats av Swedavia AB (tidigare luftfartsverket) då de föreslagna tomtplatserna ligger inom Stockholm-Arlandas influenceområde. I samband med nämndens beslut har avgift enligt kommunens taxa tagits ut med kronor. Av dessa är 9800 kronor miljö och hälsoskydds utredningsinsats. Sökanden har erhållit faktura i augusti och har nu ifrågasatt om han ska betala denna då osäkerhet råder över om åtgärderna kan tillåtas. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Taxa för bygglov detaljplaner och kartor antogs av kommunfullmäktige Enligt denna taxa ska avgift betalas för ärenden angående lov och förhandsbesked. Avgiften enligt denna taxa betalas av sökanden mot räkning när samhällsbyggnadsnämnden skickat beslut till denne. Beslutet om debitering kan överklagas inom tre veckor från den dag sökanden fick del av beslutet. Beslutet översändes till sökanden Någon överklagan av avgiften har inte inkommit. Om samhällsbyggnadsnämnden finner att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, kan nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan. 35 (54)

36 Enligt taxan tas ingen avgift ut vid negativa förhandsbesked eller avslag på bygglov. I taxan finns ingen bestämmelse om att återbetalning ska ske av erlagda avgifter om beslutet ändras av högre instans. 11 Kap 5 plan- och bygglagen reglerar byggnadsnämndens taxa. Den avgift som tas ut för lov och förhandsbesked ska motsvara kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärdena. Avgiftsbestämmelserna vilar på den sk likställighetsprincipen. I detta sammanhang innebär detta att kommunen ska fördela avgifterna mellan berörda bygglovsökande efter objektiva grunder för lika fall ska ska samma avgift betalas. Även befrielse från avgift ska bestämmas efter en likformig och rättvis princip. Samhällsbyggnadsnämnden hanterar ett stort antal förhandsbesked varje år. I alla ärenden som besvaras positivt tas avgift enligt taxa ut. Även bygglov debiteras i samband med beslut. Taxan tillåter i de fall avgiften för bygganmälan erlagts men inte utnyttjats att återbetalning sker om sökande begär detta. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Expedieras till: Sökande 36 (54)

37 Stora Benhamra 3:1 Bygglov uppförande av ridhus, Annat läge, Dnr SHBG SBN 194 Dnr SHBG Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att invänta yttrande från Länsstyrelsen i Stockholms län och från Myndighetsnämnden för teknik och miljö. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att invänta yttrande från Länsstyrelsen i Stockholms län och från Myndighetsnämnden för teknik och miljö. Ärendets tidigare behandling Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen för diskussion med sökanden om alternativ placering. Skäl för beslutet: Länsstyrelsen, kulturnämnden och närboende är kritiska till den föreslagna placeringen. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 28 september överlämnat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande. Arbetsutskottet har 24 augusti överlämnat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande. Ärendet i korthet Sökanden Benhamra Gård AB, Brottby. Ansökan Ansökan som inkom avser uppförande av ridhus med 4859 kvm byggnadsarea. Gården bedriver konventionellt jordbruk med köttdjursuppfödning och spannmål. Avsikten med byggnationen är att utöka driften på fastigheten med hästavel samt inackordering av hästar i lösdrift. Satsningen är Westerninriktad och storleken på ridhuset krävs för att träna med de riktiga måtten för westernridningens olika grenar. De kommer att ha upp till 30 hästar inackorderade och upp till 10 fölande ston. 37 (54)

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer