Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under: I arbetet med denna plan har vi nu kommit till:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under: http://www.orebro.se/1316.html. I arbetet med denna plan har vi nu kommit till:"

Transkript

1 Planbeskrivning Bn 495/2008 UTSTÄLLNING Detaljplan för del av Nikolai 3:117 mfl (Adolfsberg centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling Örebro kommun Utställningstid: 6 december januari 2012 Handläggare: Peder Hallkvist tel Stadsbyggnad, Örebro kommun Box Stadsbyggnadshus I kundtjänst Örebro Åbylundsgatan 8 A fax

2 VAD ÄR EN DETALJPLAN? Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplaner, som ser ut som en slags karta, innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden skall användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en plats. Örebro består av ett lapptäcke av detaljplaner som reglerar vad som får byggas var. Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under: I arbetet med denna plan har vi nu kommit till: Initiativ Planprogram Planarbete Samråd Utställning Antagande Överklagande Laga kraft 2

3 Detaljplan för del av Nikolai 3:117 mfl (Adolfsberg centrum och del av Brunnsparken) Adolfsbergs församling Örebro kommun Stadsbyggnad Örebro den 11 november 2011 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen omfattar plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser samt denna beskrivning med samrådsredogörelse, genomförandebeskrivning och fastighetsförteckning. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planen är att ändra gällande detaljplaner så att det blir möjligt att bygga bostäder och ge mer utrymme för handel. Planen innehåller också en byggrätt för en förskola och två nya tillfarter från Mosåsvägen. LÄGE OCH PLATSENS NAMN Planområdet sträcker sig från Mosåsvägen till Brunnsparkens norra del. I planbeskrivningen benämns det centrala parkeringsområdet med omgivande ytor som Adolfsberg centrum eller centrumområdet. Namnet Adolfsberg centrum används av de flesta örebroare, men det finns även andra platser i Adolfsberg som kan upplevas som ett centrum och förväxlas med planområdet. Namnet kan därför komma att omprövas i framtiden. Planområde 3

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer I översiktsplanen Vårt framtida Örebro utpekas planområdet som utbyggnadsområde handel. Detaljplaner P P P A P P A P99/ A A För området gäller till största delen A 601, laga kraft vunnen 1978 och A364 laga kraft vunnen FÖRUTSÄTTNINGAR Markägoförhållanden Örebro kommun äger marken som rymmer parkeringsytor, gator, lastområde och större delen av övriga markytor. ICA Fastigheter Sverige AB har besittningsrätt upplåten genom tomträtt för Brunnen 3. ICA Fastigheter arrenderar även 2850 kvm av parkeringsytan. Fastigheten Brunnen 2 ägs av Adolfsberg Baptistförsamling. Brunnsparken ägs av Kommunfastigheter. Mark och vegetation Markytor Central del med asfalterade, grusade och plattlagda ytor samt mindre ytor av gräs. I den av del av Brunnsparken som berörs av planen finns ytor av gräs och asfalt. 4

5 Vegetation Vegetation av träd och buskar längs Mosåsvägen och i områdets östra del som bildar barriärer mellan parkeringsytan och omgivningen. I centrumområdets västra del och kring Brunnsparkens nordvästra hörn finns ett tiotal större träd varav några klassificeras som mycket skyddsvärda. Markbeskaffenhet Grunden består av sand inom större delen av planområdet. I områdets sydöstra hörn består grunden av lera. I områdets västra del består grunden av berg, isälvssediment och sand-block. Risken för radon bedöms liten. Berg Isälvssediment, sand- block Sand Lera Befolkning och bostadsbebyggelse Befolkning Planområdet saknar bostadsbebyggelse, men omges av större bostadsområden. Det bor ca 4000 personer inom en radie av 1 km från planområdet. Befolkningssammansättningen i närområdena är relativt homogen. Andelen barnfamiljer och äldre är stor. Andelen ensamstående med barn är liten. Befolkningen kännetecknas av hög utbildningsnivå och hög förvärvsfrekvens. Bostadsbebyggelse Omgivande bostadsområden kännetecknas av småhus och radhusbebyggelse. Ett populärt flerbostadshusområde med bostadsrätter finns i närheten. Hyresrätter förekommer i liten omfattning. Arbetsplatser, service och övrig verksamhet Arbetsplatser ICA Parken har en bruttoyta på 2500 kvm. I fastigheten Brunnen 2 finns mindre lokaler som tidvis rymt olika verksamheter, bla kontor och ungdomsverksamhet. I 5

6 Brunnsparken finns pizzeria Parken, Parkteatern med teater-, konferens- och restaurangverksamhet, Svalan och Brunnsalongen med restaurang- och konferensverksamhet och Regnbågen som har en omfattande dansverksamhet. Inom en radie av 2 km finns verksamhetsområdena Aspholmen, Nasta, Pilängen, Berglunda och Eklunda. Offentlig service vård, omsorg, skola I anslutning till planområdet finns Brunnsskolan med förskola, låg- och mellanstadieverksamhet. I södra delen av Adolfsberg ca en km från planområdet finns vårdcentral, folktandvård och äldreboende. På samma avstånd finns Adolfsbergsskolan med förskole, låg-, mellan- och högstadieverksamhet, Örebro Waldorfskola med verksamhet från förskolenivå till gymnasienivå, Ekeskolan för synskadade elever och Halltorp som bedriver barn och ungdomshabilitering. Kommersiell service ICA Parken rymmer förutom försäljning av livsmedel även spelbutik och postservice. I Brunnsparken finns två restauranger med lunchservering varav den ena av dessa har entré enbart mot centrumområdet. Mötesplatser och ytor för lek och rekreation Offentliga mötesplatser Adolfsberg centrum fyller en funktion som mötesplats för kunder till ICA-affären, pizzerian och besökare till Brunnsparken. Platsen i sin helhet ger ett slitet och torftigt intryck som inte uppmuntrar till sociala möten. Lekytor Planområdet saknar iordningställda ytor för lek, men omgärdas av platser som erbjuder eller kan utvecklas till att erbjuda sådana möjligheter. Inom och i anslutning till Brunnsskolans område finns två planer för bollsport. Brunnsparken rymmer stora möjligheter för lek, men saknar lekutrustning eller andra faciliteter som vänder sig till barn. Grönområden Brunnsparken erbjuder promenadstråk och grönska som fortsätter i mindre skogspartier utanför parkområdet. Inom en kilometers radie finns större grönområden kring gamla Sanatoriet, Glada berget och Sommaro. Platser för religion I närområdet finns frikyrkan Korskyrkan som också bedriver ungdomsverksamhet i Adolfsbergs centrum. I södra delen av Adolfsberg ligger Adolfsbergskyrkan. Gator, trafik och parkering Gång-, cykel- och mopedtrafik Planområdet genomkorsas av ett gång- och cykelstråk som sammanbinder Lindhult och Brunnsgärdet med Örebro centrum. 6

7 Kollektivtrafik Området passeras av ett stort antal busslinjer med hållplatser längs Mosåsvägen (och tidgare även längs Brunnsvägen). Gator, utfarter, lastområden Mosåsvägen är hastighetsbegränsad till 50 km/h och trafikeras av ca fordon/dygn. Gustavsviksbron kan antas minska antalet fordon, men samtidigt kan nyetableringar i norra delen av Mariebergs handelsområde tillföra mer trafik. Brunnsvägen växlar i hastighet från 30 km/h till 40 km/h och trafikeras av ca 3900 fordon/dygn. Centrumområdet nås via tillfart från Brunnsvägen som också leder till ICA Parkens lastområde, till återvinningsstationen och till Brunnsparken. Parkering Den centrala parkeringsplatsen rymmer ca platser. Parkeringen nyttjas av kunder till ICA Parken, pizzerian och av Brunnsparkens besökare. Närmast Brunnslyckevägen finns ytterligare parkeringsyta med ett hundratal platser som nyttjas vid evenemang i parken. I Brunnsparken används flera ytor för parkering i samband med olika evenemang och av Svalans lunchgäster. Framför teatern finns en större asfalterad yta som rymmer ett hundratal bilar. Vid mycket stora evenemang, som i dagsläget sker vid något eller några tillfällen per sommarsäsong, används alla tillgängliga parkeringsytor, vägrenar, och hårdgjorda ytor inom och långt utanför centrumområdet och Brunnsparken. Trygghet och säkerhet Trygghet Centrumområdet är avskärmat från bebyggelse och omgivande vägar. När det inte pågår aktiviteter i parken och ICA och pizzerian har stängt kan platsen upplevas otrygg och ogästvänlig. Gång- och cykelstråket som sträcker sig genom området omges en del av sträckan av hög vegetation vilket kan ge en otrygg känsla för den som passerar. Den grusade parkeringen närmast Brunnslyckevägen drar till sig nattliga besökare vilket upplevs besvärande för de boende intill. Säkerhet Gång- och cykelstråket korsas av Brunnsparkens nya tillfart vilket medför risk för olyckor mellan bilar, gående och cyklister. Korsningen är markerad med gupp på vardera sida om gång- och cykelstråket för att öka bilisternas uppmärksamhet. Stadsbild och värdefull bebyggelse Stadsbild Centrumområdet är dolt bakom barriärer av vegetation och uppfattas knappt från omgivningen annat än att ICA Parkens flaggstänger, ljusskylt och lastkaj kan skymtas mellan träden. Mosåsvägen upplevs som en genomfartsled med ett brett gaturum som ramas in av trädvegetation och låg villabebyggelse. Centrumområdet har en roll som förplats till Brunnsparken, men samspelet mellan park och centrum är otydligt. 7

8 Värdefull bebyggelse Regnbågen och den taktäckta entrén från början av 60-talet utgör en karakteristisk del av området. Störningar Området påverkas av buller från trafik längs Mosåsvägen och Brunnsvägen, av tågtrafik och av verksamheter i Brunnsparken. Ledningar i mark Ett omfattande ledningssystem för vatten-, avlopp-, dagvatten, fjärrvärme, el och bredband finns framförallt i områdets norra del. Avfall, återvinning Nuvarande återvinningsstation är en av de större i Örebro. Stationen som idag rymmer 15 kärl upptar en stor yta och utgör ett dominant inslag i miljön. Platsen är strategisk med hänsyn till omgivande bostadsbebyggelse, trafikflöden, livsmedelsbutik och framtida verksamheter. Planområde 8

9 FÖRÄNDRINGAR Övergripande mål med förändring av platsen Planändringen fokuserar på att utveckla, befolka och synliggöra planområdet så att det blir en mer attraktiv plats i stadsdelen och staden. Ett av målen är att centrumområdet, som idag domineras av den slitna parkeringsytan, på ett tydligare och mer attraktivt sätt ska agera förplats till Brunnsparken. Idag är centrumområdet och Brunnsparkens entré dolt bakom barriärer av vegetation. Genom att öppna upp området mot Mosåsvägen synliggörs Brunnsparken och möjligheterna för handeln att annonsera verksamheten mot omgivningen förbättras. Den nya infarten ska ge en tydligare och mer självklar entré till området. Busshållplatsernas nya mer synliga läge ska främja att boende, besökare till Brunnsparken och kunder till handeln i högre omfattning åker kollektivt. Med föreslagna förändringar förväntas planområdet bli en tryggare och trevligare plats som inbjuder till sociala möten i större omfattning än idag. Platsens roll som lokalt centrum Med planändringen kan platsens nuvarande roll som lokalt centrum stärkas och utvecklas, men utan att kunna jämföras med ett traditionellt stadsdelscentrum som ofta rymmer både kommersiell service och olika former av social service tex vårdcentral, bibliotek och medborgarkontor. Stadsdelens behov av social service antas även fortsättningsvis tillgodoses i den södra delen av Adolfsberg och i andra delar av staden. Förändringar som inte regleras i detaljplanen För att åstadkomma en övergripande förändring krävs även åtgärder som inte regleras i detaljplanen, tex allmän uppgradering av markytor, vegetation, belysning, stadsrumsmöblering etc. Upprustningsåtgärder bör även ske i Brunnsparken eftersom fler bostäder inom planområdet förstärker parkens betydelse som ett i huvudsak öppet rekreationsområde för de boende. Ny bebyggelse och nya verksamheter Detaljplanen ger utrymme för bostadsbebyggelse, skolverksamhet och mer yta för handel. Bebyggelsen koncentreras till tre lägen. Nedan följer en presentation av förutsättningar och möjligheter för dessa lägen.. 1. Västra läget utveckling av handeln och bostäder ovanpå butiker Förslaget till ny detaljplan rymmer inom den västra delen utökad byggrätt för handel eller annan verksamhet som motsvarar ca kvm, med möjlighet till ytterligare yta för bostäder, kontor eller handel ovanpå (ca kvm). Föreslagna nya lägen för busshållplatser längs Mosåsvägen förbättrar tillgängligheten till platsen. En mer utvecklad torg/parkyta från Brunnsparkens entré till de nya busshållplatserna och en omdaning av parkeringsytan är tänkt att förbättra förutsättningarna för nuvarande och ny verksamhet. Närheten till Mosåsvägen ger goda möjligheter till annonsering mot förbipasserande. 9

10 10

11 11

12 Den utökade ytan för verksamhet möjliggör expansion av livsmedelshandeln eller lokaler för tex restaurang, gym, café, apotek, spelbutik eller mindre service- eller tjänsterelaterade företag som mäklare, frisör, fotvårdsspecialist eller liknande. Planen ger utrymme för en expansion av den befintliga ICA-hallen i två riktningar, med möjlighet att skapa en ny entréfasad i framskjutet läge mot torget. Nuvarande och ny verksamhet föreslås få en gemensam lastgård med infart från Mosåsvägen, på så vis separeras personbilstrafiken till den centrala parkeringen och Brunnsparken från tyngre transportfordon till handeln. Eventuella bostäder ovanpå lokaler för handel eller annan verksamhet skulle kunna motsvara lägenheter fördelat på två våningar. Ett skissförslag har tagits fram av White arkitekter. En kombination av bostäder, befintlig och ny handel kräver omsorgsfulla utredningar kring hur närheten till inlastningsområdet, teknikutrymmen, fläktar etc. kan påverka boendemiljön. Mer detaljerade utredningar som avser buller, friytor, grönska etc bör genomföras i samband med vidare bearbetning av byggnadsförslaget. 2. Östra läget ny bostadsbebyggelse som hus i park Bostadsbebyggelsen ska utföras som hus i park. Med hus i park avses friliggande flerbostadshus som omges av icke inhägnad park. Avståndet mellan byggnaderna ska vara generöst för att parkrummet ska framträda. Parkrummet ska vara sammanhängande och utvecklat med tydlig parkkaraktär (betydande inslag av grönska och parktypiska element som tex vattenspeglar, konst, sittbänkar etc). Friytor ska tydligt dominera över parkeringsytor. Det ska vara möjligt att fritt röra sig genom området. Den illustrerade situationsplanen från White arkitekter ska vara vägledande. Förslaget baseras på idén att Brunnsparken upplevelsemässigt utökas till Mosåsvägen. Tillskottet av bostäder beräknas till ca lägenheter. Närheten till befintlig bostadsbebyggelse och till parken och omgivande grönområden gör att platsen lämpar sig väl för barnfamiljer eller seniorboende, gruppboende eller liknande målgrupper som kan spendera mycket tid i närmiljön. Närheten till kollektivtrafik 12

13 och livsmedelsaffär innebär att läget lämpar sig för boende som inte i första hand är bilburna. Ledningsstråk och buller från trafik längs Mosåsvägen begränsar bebyggelsens utbredning. Den nya bebyggelsen bör hålla hög arkitektonisk klass för att stärka platsens roll som lokalt centrum och som förplats till Brunnsparken. Byggnader närmast rondellen bör utföras med extra stor omsorg eftersom de kan bli en symbol och annonsör för centrumområdet och Brunnsparken. Dessa byggnader bör ses som karaktärsbyggnader besläktade med de större byggnaderna i Brunnsparken. Det exponerade läget och närheten till den gemensamma parkeringsytan medför dessutom goda förutsättningar för att bottenvåningen ska kunna användas för andra ändamål än boende, tex för mindre företag inom hälsa och kroppsvård, restaurang eller gemensamhetslokaler för de boende. 3. Sydvästra läget del av Brunnsparken Platsen som är en del av Brunnsparkens nordvästra hörn rymmer idag en byggnad för restaurangverksamhet med ett bostadsplan ovanpå och kuperade grönytor med stora träd, flera klassade med hög skyddsklass. Platsen används i liten omfattning av allmänhet och besökare till parken, men periodvis mer ofta av förskolor i närheten. Ytan upplevs som en relativt isolerad del av parken. I planförslaget föreslås att platsen används för förskoleverksamhet eller liknande. En förskola kan bidra till att aktivera parkområdet och uppmuntra till satsningar på lekanordningar i anslutning till förskoletomten eller i andra delar av parkområdet. En förskola begränsar allmänhetens tillträde till platsen, samtidigt är ytan inte en prioriterad del av parken. En förskola omgärdas i regel av ett förskolestängsel (standardhöjd 1200) med en utbredning som står i relation till antal barn som nyttjar förskolan. Det är än så länge oklart hur stort lokalbehov och behov av ytor utomhus som föreligger för den planerade verksamheten. Det är rimligt att anta att en förskola inte skulle behöva hela ytan som i planen betecknas SR II. Det befintliga staketet som idag omgärdar den aktuella förskoletomten på två sidor måste flyttas in i parken för att förskolan ska hamna utanför Brunnsparkens område. Det kan vara lämpligt med en grind mot parken för att förskoleverksamheten ska kunna nyttja parken och för att skapa en ny passage för allmänheten. En ny tillfartsgata för transporter till verksamheten kan åstadkommas genom parken (men utanför staketet mot Brunnsparken). Tillfarten skulle bli en förlängning av gatan som leder till Brunnsskolan inlastningsområde. Nya mötesplatser, torg och ytor för lek och rekreation Mötesplatser (på allmän plats och kvartersmark) Området framför ICA Parken och Brunnsparkens huvudentré fungerar idag som naturliga mötesplatser, även om miljön framstår sliten och outvecklad. Med högre exploatering av området och med ambitionen att lyfta attraktiviteten för centrum och Brunnsparken bör mötesplatserna uppgraderas. Platsen framför ICA Parken och framtida nya byggnader för handel föreslås utvecklas till ett attraktivt torgstråk med inslag av parkmiljö. Torget sträcker sig från de föreslagna busshållplatserna längs Mosåsvägen till Brunnsparkens entré och kan rymma olika mötesplatser och sittplatser och bidra till att annonsera centrumområdet 13

14 mot omgivningen. En ny gång- och cykelövergång över Mosåsvägen knyter ihop centrumområdet med Nasta. Lekytor, sociala ytor, övriga friytor Den nya bostadsbebyggelsens utemiljö bör utformas med många möjligheter till lek och umgänge. Även för boende intill och människor som använder gång- och cykelstråket genom området ska det kännas naturligt att besöka delar av området. Brunnsparken har stora ytor som bör utvecklas för lek och andra sociala aktiviteter i samband med en exploatering av centrumområdet. Mark och vegetation Generellt Platsen mellan Mosåsvägen och Regnbågen bör utformas så att den upplevs som en helhet. Parkeringsytan bör därför ses som en del av det nya torgstråket och som en förplats till Brunnsparken. En uppgradering av området bör innefatta bl a ny markbeläggning, belysning, cykelparkering, trädkomplettering och annan grönska, sittgrupper och plats för uteserveringar. Grönskan i form av träd och annan växtlighet är viktigt för områdets profil och bör hanteras så att det uppstår en positiv samverkan mellan centrumområdet och Brunnsparken. Större träd bör i möjligaste mån bevaras. Skymmande buskar bör undvikas i närheten av gång och cykelstråk. Valet av markbeläggning är viktigt för hur centrumområdet kommer att fungera och upplevas. Olika material bör användas för att skapa en varierad miljö och för att undvika att ytan känns för stor. Bostadsbebyggelsens utemiljö Bostadsbebyggelsens utemiljö bör utformas som ett sammanhängande parkstråk, med stora inslag av grönska och andra parktypiska element som konst, vattenspeglar, sittbänkar och ytor för lek. Torget Området framför ICA och framtida byggnader för handel, från Brunnsparkens entré till Mosåsvägen utvecklas till ett sammanhängande torg-stråk med befintliga och nya träd och hårdgjorda ytor. Den stora eken, vid hörnet av ICA s fastighet, står för en stor del av platsens karaktär och skall bevaras. Området närmast rondellen Området närmast rondellen bör gestaltas omsorgsfullt eftersom det är det första man möter när man kommer från stan. Om platsen innanför ska rymma en återvinningsstation ställs extra höga krav på utformningen. Tex kan en avskärmande vall skapas på samma skulpturala sätt som de lutande gräsytorna i rondellen och träd i rad eller grupper kan bidra till att skärma av och ge ett grönt och lummigt intryck av området. 14

15 Tillfartsvägen till Brunnsparken Tillfartsvägen till parkeringen och Brunnsparken utförs som en allé för att fungera som en representativ entré till parken och en tydlig gräns mellan parkering och bostadsområde. Parkeringsytan Parkeringsytan kan utvecklas med vegetation i form av häckar och uppstammade träd, men sikten och öppenheten från Mosåsvägen får inte begränsas i alltför stor omfattning. En variation av enkla och mer påkostade markbeläggningar kan hjälpa till att beskriva platsens olika funktioner. Tex stenmjöl och grus på ytor som används mer sällan och mönsterlagda plattor på mer centrala ytor. Förändring av gator och trafiksituation Gatunät En ny tillfart föreslås till centrumorådet och Brunnsparken. Den nya tillfarten ska skapa en tydligare, mer synlig och lättskyltad entré. Stadsbyggnad har utfört en korsningsanalys och trafikflödesberäkning för att utreda risken för köbildning med den nya lösningen. Utredningen visar att köbildningen blir förhållandevis liten med hänsyn till vid vilka tidpunkter olika aktiviteter äger rum. Den kö som kan uppstå vid några kritiska tidpunkter per vecka föreslås hanteras med en separat vänsterfil med magasin för 8-10 bilar. Vid riktigt stora evenemang som äger rum ett fåtal tillfällen per säsong finns dock stor risk för köbildning oavsett tillfartens placering och utformning. En separat tillfart föreslås till lastområdet och Brunnen 2. Med den nya tillfarten separeras tyngre transportfordon från personbilstrafiken till centrumområdet. En separat fil för trafik som svänger vänster kan övervägas, men behovet kräver ytterligare utredning i samband med att exploateringens slutliga omfattning klargörs. Nya tillfarter, lägre hastighet och nya busshållplatser kommer att förändra Mosåsvägens karaktär från genomfartsgata till en mer stadsmässig gata. Mosåsvägen föreslås få sänkt hastighet från 50 km/h till 40 eller 30 km/h. Den föreslagna förskolan i Brunnsparkens nordvästra hörn föreslås en ny tillfart genom parkområdet illustrerad i plankartan och illustrationsplanen. Tillfarten är tänkt att användas för leveranser till förskolan och eventuellt för förskolans personal. Tillfarten ska inte vara tillåten för föräldrar som ska lämna sina barn med bil eftersom det skapar olämplig trafik genom Brunnsskolans område. Föräldrar ska i stället nyttja den centrala parkeringsytan. Gång-, cykel- och mopedtrafik Nuvarande gång- och cykelstråk som sammanbinder Adolfsberg med centrum föreslås i stort oförändrad sträckning genom den nya bebyggelsen. En ny gång och cykelpassage föreslås över Mosåsvägen i förlängningen av Brunnstorpsvägen där det idag finns en spontan passage. Förslaget ger utrymme för ett eventuellt nytt huvudcykelstråk längs Mosåsvägen. 15

16 Kollektivtrafik Hållplatser för busstrafiken föreslås att samlas längs Mosåsvägen i det nya torgets förlängning. På så vis blir kollektivtrafiken mer synlig och tillgänglig från centrumområdet och Brunnsparken och busshållplatserna blir tryggare som väntplatser. Åtgärden förväntas öka användandet av kollektivtrafik till bostäder, Brunnsparken och till handeln inom området. Förändring av parkeringsituation Parkeringsbehov detaljplanområdet och Brunnsparken Behovet av parkering inom centrumområdet och Brunnsparken är svårbedömt. Behovet beror dels av handelns utveckling och dels av Brunnsparkens framtida verksamhet. Föreslagen ny lösning för kollektivtrafikens busshållplatser, som blir mer synlig och lättillgänglig mot centrumområdet och Brunnsparken, kan bidra till att minska antal besökande med bil och minska behovet av p-platser. Med hänsyn till platsens läge (ytterområde) och verksamheternas art (livsmedelshandel, nöjesevenemang, restaurang, mindre butiker) kan parkeringsbehovet variera stort över dygnet. Det innebär att parkeringsytor kan stå tomma eller bara delvis fyllda under en större del av dygnet, mer välfyllda under en mindre del av dagen och vid vissa kritiska tidpunkter kan trycket på parkering vara mycket stort. Eftersom verksamheterna genererar olika parkeringsbehov som skiljer sig i tid och intensitet är det rimligt att förutsätta ett samnyttjande av parkeringsplatser. En parkeringslösning som skulle täcka alla behov som skulle kunna uppstå, även de allra största evenemangen i parken som sker ett fåtal gånger per år, kräver betydligt större ytor än vad som redovisas i förslaget. I förslaget föreslås att fler p-platser skapas inom Brunnsparken för att avlasta den centrala parkeringsytan. Den centrala parkeringsytan och parkering längs Mosåsvägen Den redovisade parkeringslösningen rymmer en central parkering med p-platser och ytterligare ett 80-tal p-platser längs Mosåsvägen. Totalt ger förslaget möjlighet till platser inom centrumområdet. Det större antalet platser (240) på den centrala parkeringsytan kan uppnås genom att flytta dagens gräns mellan parkeringen och torget framför ICA och ny byggnad. Därmed minskas torgets yta och de befintliga träden försvinner eller reduceras i antal. Samtidigt förbättras närheten mellan butiksentréer och parkering. Idag nyttjas en yta för parkering som motsvarar ca 190 platser inom centrumområdet. ICA arrenderar ca 110 p-platser (den asfalterade delen av parkeringen) och nyttjar under de mer handelsintensiva timmarna en del av de ytterligare 80 platser som finns på den grusade ytan närmast den asfalterade parkeringen och på ytor kring ICA s lastområde. Detaljplanförslaget rymmer en ny byggrätt för handel eller annan verksamhet som motsvarar ca kvm, med möjlighet till ytterligare yta för bostäder, handel eller kontor ovanpå (ca kvm). Nya verksamheter, tex. restaurang, mindre butiker, gym eller kontor, förutsätts vara mindre parkeringsintensiva än livsmedelshandel och skulle gissningsvis generera ett parkeringsbehov på mellan 40 och 60 p-platser. En framtida expansion av livsmedelsbutiken från 2500 till tex

17 3300 kvm, skulle generera ett totalt behov på ca 200 platser. Parkering för eventuell ny bostadsbebyggelse ovanpå handel (ca lägenheter) bör ske på föreslagen parkering längs Mosåsvägen och skulle generera p-platser. Sammantaget kan antas att befintliga och nya verksamheter och ev bostäder ovanpå skulle innebära ett behov av ca platser beroende på exploateringsgrad, typ av verksamhet och grad av samnyttjande av platser. En etablering av ytterligare en större livsmedelsbutik inom den nya byggrätten skulle generera ett parkeringsbehov på ca platser, vilket skulle bli svårt att rymma inom detaljplanförslaget. Brunnsparkens verksamheter antas även i framtiden nyttja den centrala parkeringen, men behovet är svårbedömt eftersom tidpunkt och omfattning varierar stort mellan olika arrangemang. Ett visst samnyttjande av parkeringsplatser mellan handel och evenemang i Brunnsparken bör kunna antas. Närmast Brunnslyckevägen finns en grusyta som idag enbart används vid större evenemang som rymmer ett hundratal platser och som försvinner med ny bebyggelse. För att avlasta den centrala parkeringen som besöksparkering till Brunnsparken och ersätta den grusade evenemangsparkeringen föreslås nya parkeringsytor för bilar inom Brunnsparkens område (utöver ytan framför Parkteatern som rymmer ett hundratal bilar och används för parkering redan idag). Parkering för bostäder östra delen Boendeparkering för den planerade bostadsbebyggelse inom områdets östra del ska ske inom bostadsområdets gränser. Besökparkering kan tillåtas på den föreslagna parkeringsytan norr om bostadsbebyggelsen. Ökad trygghet och säkerhet Med ny bebyggelse för boende och handel och en uppgradering av markytor, belysning och vegetation kommer centrumområdet att upplevas som en tryggare plats än idag. Speciellt påtaglig kommer skillnaden att vara nattetid. Förändring av stadsbild Stadsbild Med ny bebyggelse och förändringar av mark och vegetation förändras upplevelsen av platsen sett från omgivningen. Nuvarande centrumområde är dolt bakom barriärer av vegetation och uppfattas knappt utifrån. Med den nya torgplatsen som öppnar sig mot Mosåsvägen och infartsvägen till Brunnsparken synliggörs området. Ny bebyggelse i varierad höjd förändrar platsens skala. Några högre byggnader kan annonsera platsen på långt håll. Värdefull bebyggelse Regnbågen och den taktäckta entrén från början av 60-talet utgör en karakteristisk del av området. Dessa får i det nya förslaget en mer framträdande roll i fonden av centrumområdet och bör hanteras med stor omsorg. 17

18 Störningar Buller generellt inom området Bebyggelsen påverkas av buller från biltrafik, transporfordon, tåg och verksamheter i Brunnsparken. Bullerutredningar har genomförts av SoundCom Ab och Trafikenheten Stadsbyggnad. Buller från biltrafik och tåg Ny bebyggelse En bullerutredning av den sammantagna störningen från bil- och tågtrafik har genomförts av SoundCom AB. Utredningen visar att Boverkets riktlinjer för buller inte överskrids med uppfyllande av villkoren för ljuddämpande sida. Bullervall längs järnväg Bulleravskärmande åtgärder längs järnvägen har viss betydelse för den planerade nya bebyggelsen, främst på de övre våningsplanen och har vägts in i bullerutredningen från SoundCom.. En komplettering av bullervallen har genomförts under våren Ytterligare komplettering av bullerskydd med vall eller plank planeras, men är inte avgörande för att den nya bebyggelsen ska uppfylla kraven för buller. Däremot skulle en komplettering av bullerskyddet få en positiv inverkan på utomhusmiljön i Brunnsparken. Befintlig bebyggelse norr om Mosåsvägen En bullerutredning för fastigheterna Skogsdirektören 7-11 och är genomförd av Trafikenheten Stadsbyggnad. Ljudnivån ligger idag mellan dba, vilket innebär att riktvärdet 65 dba inte överskrids. Med föreslagna förändringar av Mosåsvägen, som bla innebär en hastighetssänkning från 50 km/h till 40 km/h alternativt 30 km/h, hamnar ljudnivån på mellan 58 och 62 dba. Utredningen visar att bulleråtgärder inte är nödvändiga. Buller från lastzon Lastzonen som föreslås bli gemensam för ICA och ny byggnad för handel genererar buller från lastbilar vid olika tider på dygnet. En preliminär bedömning visar att eventuell bostadsbebyggelse ovanpå butiker i närhet av lastzonen är möjlig med hänsyn till buller, men att bebyggelsen måste utföras med stor hänsyn tagen till de förutsättningar som råder på platsen. Den bullersituation som kommer att råda är starkt beroende av bostadsbebyggelsens utformning och placering i relation till lastzonen. Andra åtgärder som tex plank eller mur närmast lastområdet kan vara betydelsefullt för att uppnå en god inom- och utomhusmiljö. En detaljerad bullerberäkning bör utföras i samband med att byggnadsförslaget tas fram. Buller från verksamhet i Brunnsparken Aktiviteter i Regnbågen Musik- och dansevenemang pågår inomhus året runt. Om en ytterdörr till lokalen står öppen kan ljudläckage uppstå. Det finns en bakdörr utan entréfunktion på byggnadens norra sida riktad mot parkeringen. Dörren är ljudmässigt avskärmad från planerad bostadsbebyggelse genom att byggnadens runda huskropp sticker ut. Ytterligare dörrpartier finns på byggnadens södra sida riktad mot parken på motsatt sida om ny bebyggelse. Med hänsyn till dörrarnas riktning och placering och att det 18

19 minsta avståndet mellan dörrar och nya bostäder är meter bedöms bullerstörningen från verksamhet i Regnbågen inte utgöra ett problem för ny bebyggelse. Utomhusevenemang Parkens utomhusevenemang har lång historisk förankring i platsen och bör därmed kunna anses som ett mycket förutsägbart inslag i boendemiljön på samma sätt som för boende intill ett centralt torg, en idrottsarena eller liknande. Bullerstörningar från utomhusevenemang i Brunnsparken begränsas i första hand till perioden juni-augusti. Idag sker utomhusevenemang med musik eller annan underhållning som kan medföra höga ljudvolymer 1-3 gånger i månaden under sommarperioden. Även fortsättningsvis kan liknande evenemang komma att genomföras. Vid dessa tillfällen som varar 2-3 timmar kan boende som störs av höga ljudvolymer bli tvungna att sova med stängda fönster och inte vistas på en öppen balkong. Med hänsyn till de relativt få tillfällen evenemangen äger rum och att tidpunkten är bestämd lång tid i förväg har den boende möjlighet att förbereda eventuella åtgärder inför det aktuella tillfället. För att minimera graden av störning kan det dock finnas anledning att ta hänsyn till utomhusevenemang vid val av ljudklass på ytterväggar och fönster för ny bebyggelse. Det finns inga skäl att med hänsyn till ny bebyggelse göra inskränkningar i användandet av Brunnsparken om användandet sker inom rimliga gränser och inte i alltför stor omfattning avviker från nuvarande situation. Liksom andra evenemang som sker i en stad bör en avvägning av val av evenemang, antalet tillfällen per säsong och tid på dygnet ske i dialog mellan evenemangsansvarig och kommunen. Buller från fläktljud Fläktar i anslutning till verksamhetslokaler kan orsaka störande ljud för bebyggelse intill. Även om ljudnivån är förhållandevis låg kan ljudet upplevas påtagligt störande. Åtgärder för att dämpa fläktljud kan därför vara nödvändiga, speciellt om avståndet är litet mellan fläkt/ventilationsdon och fönster till verksamhet eller bostad. Strålkastarljus från bilar Trafik längs Mosåsvägen och Brunnsvägen och trafik inom området kan orsaka att strålkastarljus lyser in i lägenheter. Bostadshus och utemiljö bör utformas för att minimera störande strålkastarljus. Ledningar i mark Ledningssystemet för vatten-, avlopp, dagvatten, fjärrvärme, el och bredband påverkar den nya bebyggelsens möjliga utbredning. För att öka möjligheterna att effektivt utnyttja området för ny exploatering föreslås att några ledningsstråk får en ny sträckning. 19

20 X X X X X X X Ny sträckning, Ny sträckning, X Ledning utgår vattenledning dagvattenledning Dagvattenhantering Dagvatten från parkeringsplatser, uppställnings- och körytor och därmed jämförliga ytor ska renas innan anslutning får ske till anvisad förbindelspunkt. Dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten ska tas omhand separat från övrigt dagvatten. Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fastigheten inte avleder mer dagvatten än motsvarande maxflöde för den oexploaterade fastigheten. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade för ett tvåårsregn. Tak på cykelförråd, miljöbod eller andra komplementbyggnader bör anläggas med takvegetation för fördröjning och rening av dagvatten. Den centrala parkeringsytan bör utformas så att LOD ingår som en intressant och attraktiv del i gestaltningen. Byggnadsteknik och energi Som ett led i att profilera den nya bebyggelsen förväntas uppnådda värden och tekniska lösningar befinna sig i framkant av vad som utvecklingen medger. Energiförbrukning för bostadshus bör inte överstiga av kommunen uppsatta riktlinjer för ny bebyggelse och helst hamna under dessa värden. 20

21 Byggnationer ska ske enligt de principer som anges i Örebro miljöprogram med hänvisningar till Örebro miljömål. Det bör bla. innebära: Energieffektiva bostäder och verksamhetslokaler Förnyelsebar energi, tex. solceller på tak och fasader och/eller anslutning till fjärrvärmenätet. Högt ställda miljökrav på byggnadsmaterial, byggnadsteknik, byggtransporter Individuell mätning av vatten- och energianvändning Avfall och återvinning Avfall Inom varje fastighet inom planområdet skall tillräckligt utrymme finnas för sortering av avfall. Reglerna i avfallsplanen och föreskrifter för avfallshanteringen i Örebro kommun skall följas vid utformningen och placering av soprummet och återvinningsutrymmet. Utformningen och placering av avfallshanteringen skall ske i samarbete med Tekniska förvaltningens Avfallsavdelning. Återvinningsstation En återvinningsstation bör även i framtiden vara en del av den service centrumområdet kan erbjuda. Med en utveckling av området höjs kraven på att miljön ska upplevas attraktiv och inbjudande och markanvändningen prioriteras till fördel för nya bostäder, handel och parkeringsyta. Det finns inte plats för en lika stor återvinningsstation som idag. En mindre station är lättare att integrera med platsen, ytmässigt och utseendemässigt. Stationen bör begränsas till halva storleken och vara jämförbar med de flesta andra stationer i Örebro som rymmer 6-8 kärl. Med nya bostadsområden i södra delen av Örebro bör finnas behov av fler återvinningsstationer. Dessa kan bidra till att avlasta stationen i Adolfsberg centrum. I planförslaget illustreras ett läge för en mindre återvinningsstation i den nordöstra hörnet av området. Det är mycket viktigt att stor hänsyn tas till omgivande bebyggelse och till områdets helhetsintryck. Återvinningsstationen och ytorna närmast intill bör hanteras på ett sätt som minimerar stationens dominans, tex med inslag av träd, häckar, plank, stödmurar eller genom att utnyttja nivåskillnader på platsen. Mer detaljerade studier bör ske i ett genomförandeskede för att avgöra återvinningsstationens slutliga placering, storlek och utformning. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planen har upprättats på Stadsbyggnad i Örebro genom Peder Hallkvist (stadsarkitekt). Medverkande tjänstemän har varit Terttu Nilsson (karttekniker) och Johan Ekstrand (trafikingenjör). 21

22 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Bn 000/2000 Detaljplan för Nikolai 3:117 (Brunnen 1 mfl). ORGANISATORISKA FRÅGOR Planens syfte Detaljplanens syfte är att möjliggöra expansion och utveckling av Adolfsbergs centrum, Brunnsparken. Organisation Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av allmänna anläggningar ombesörjes av kommunen genom Tekniska förvaltningen. Exploatörerna svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m m, se nedan. Tidplan Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under Genomförandetid Planen föreslås få en genomförandetid om fem år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. Genomförandeavtal Kommunen upprättar genomförandeavtal med exploatörer och fastighetsägare som berörs av genomförandet av detaljplanen. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastigheter och rättigheter Berörda fastigheter är Brunnen 1, Brunnen 3, Nikolai 3:117, Nikolai 3:266, Nikolai 3:270, Nikolai 3:297, och Nikolai 3:316. Eventuell förekomst av samfälld ägd mark, enskilda vägar, vägsamfälligheter, officialservitut, avtalsservitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar m m gäller enligt hänvisning till fastighetsregistret. 22

23 Fastighetsrättsliga åtgärder En eller flera gemensamhetsanläggningar(ga) bildas för utförande, drift och skötsel av infartsgatan, parkeringar, torgytorna, gemensamma inlastnings- och körytor och körvägar och för gäst- och besöksparkering för bostäderna Ledningar av allmänt intresse skyddas med ledningsrätt eller motsvarande för vatten, spill- och dagvattenledningar samt för el och fjärrvärme för E.ons del, ev. teleledningar, övriga ledningar. Exploatörerna ansvarar för att detta blir utfört. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska undersökningar Eventuell förekomst av förorenad mark ansvarar respektive fastighetsägare för. Varje bygg- eller exploateringsföretag svarar för egna erforderliga geotekniska utredningar. Tekniska anläggningar Ev åtgärder på kvartersmark beskrivs separat t ex under organisation/genomförande/ekonomiska konsekvenser. Underjordiska ledningar som en vattenledning kan behöva flyttas för att inte komma i konflikt med området där bostäder ska byggas. Likaså kan någon dagvattenledning behöva flyttas från ytorna med byggrätt. Det finns kommunalt VA inom planområdet. Det kan koma att behövas el- transformatorstationer till området. Dagvattenhantering anordnas enligt detaljplanens bestämmelser. EKONOMISKA FRÅGOR Ekonomiska konsekvenser Berörda fastighetsägare bidrar till standardhöjningen av gator, torg, parker och parkeringar i området. Fördelningen sker med rättvis och själig fördelningsnyckel. - för kommunen Kommunens kostnader har beräknats till ca kr och fördelar sig enligt tabellen. UTGIFTER kkr Mark (ingående markvärde för oexpl. Mark) Förberedande arbeten 300 Planläggning och gestaltning mm 400 Fastighetsbildning (tomter, gemensamma ytor) 200 Gata, torg, parkeringar 9000 Belysning 500 Park 500 VA 100 LOD ( fördröjningsdamm, fontän etc. ) 500 Övrigt/oförutsett 1000 Administration 100 Summa

24 INKOMSTER Markförsäljning Bostäder, kkr Handel/kontor, kkr SUMMA kkr Mark och Exploatering Patrik Simonsson Exploateringsingenjör 24

25

26 26

27 FASTIGHETSFÖRTECKNING BN495/2008 Fastighetsförteckning till detaljplan för del av Nikolai 3:117 mfl (Adolfsberg centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling Örebro kommun FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET BRUNNEN 2 ADOLFSBERGS BAPTISTFÖRSAMLING MOSÅSV 28 BRUNNEN 3 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO FR KÖPMANNEN 21 HANDELSBOLAG Tomträtt VÄSTERÅS NIKOLAI 3:117 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO NIKOLAI 3:266 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO NIKOLAI 3:270 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO NIKOLAI 3:297 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO 27

28 NIKOLAI 3:316 KANAT:S FASTIGHETS KOMMANDITBOLAG BRUNNSPARKEN, PIZZERIAN ÖREBRO SKOGSDIREKTÖREN 13 JANSSON,BENGT EWERT VADSTENS GRÄND 2 SKOGSDIREKTÖREN 9 JOHNSSON,KERSTIN BRUNNSTORPSVÄGEN 2 JOHNSSON,HANS BRUNNSTORPSVÄGEN 2 ÅNSTA 20:101 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:102 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:121 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:144 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:38 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:47 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:96 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO 28

29 MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET SKOGSDIREKTÖREN S:1 KONSTRUKTÖREN 6 W-INVEST FASTIGHETSSERVICE AB ELEMENTV ÖREBRO SKOGSHUGGAREN 3 PONTÉN,MARIE NYÄNGSVÄGEN 5 PONTÈN,LARS_ERIK NYÄNGSVÄGEN 5 RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 18-IM1-99/ IM1-99/ ÅBYVERKEN 2 E.ON VÄRME SVERIGE AB RÖRLEDNINGAR MM RÖRLEDNINGAR MM MALMÖ 1880K-93/501.3 NIKOLAI 3:316 VÄG KANAT:S FASTIGHETS KOMMANDITBOLAG BRUNNSPARKEN, PIZZERIAN ÖREBRO 1880K-93/ K-93/501.2 NIKOLAI 3:266 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO KRAFTLEDNING VA 18-IM1-78/ ÅNSTA 20:121 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO VÄG 18-IM1-44/420.2 KRAFTLEDNING MM 18-IM1-41/501.2 KRAFTLEDNING MM 18-IM1-41/499.1 KRAFTLEDNING MM VÄSTANÅN 6:19, ÄLVKARLEBY VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB SOLLENTUNA 29

30 18-IM1-79/ IM1-60/ IM1-60/ IM1-85/ ÅNSTA 20:234 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO LEDNING VATTENLEDNING VATTENLEDNING LEDNING 18-IM1-98/ FORTUM DISTRIBUTION KRAFTLEDNING DINGELSUNDET 2:65, KARLSTAD BOX KARLSTAD 18-IM1-85/ VATTENFALL ELDISTRIBUTION KRAFTLEDNING MM CHARLOTTENBORG 2:18, MOTALA BOX SOLNA 18-IM1-76/ ÅNSTA 20:239 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO LEDNING MM FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET ALRIK 8 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ASKUNGEN 1 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO BRUNNSLYCKAN 1 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING PASSAREN I BOX ÖREBRO PARKLYCKAN 20 AHMED JAMA,SHUKRI BRUNNSLYCKEVÄGEN 1 ABDI AHMED,ABDULLAHI BRUNNSLYCKEVÄGEN 1 PARKLYCKAN 21 SJÖLANDER,GÖRAN BRUNNSLYCKEVÄGEN 3 30

31 SJÖLANDER,BIRGITTA CARINA BRUNNSLYCKEVÄGEN 3 PARKLYCKAN 22 NILSSON,GUNILLA ELISABET BRUNNSLYCKEVÄGEN 5 NILSSON,NILS KENNETH BRUNNSLYCKEVÄGEN 5 PARKLYCKAN 23 SPRINGARE,ANNIKA BRUNNSLYCKEVÄGEN 7 SPRINGARE,PETER BRUNNSLYCKEVÄGEN 7 PARKLYCKAN 4 SKOG,MAGNUS PARKLYCKEVÄGEN 26 SKOG,ANNA MARIA PARKLYCKEVÄGEN 26 PARKLYCKAN 5 ÖSTRÖM,JIM RICKARD PARKLYCKEVÄGEN 24 SVENSSON,JONNA VICTORIA PARKLYCKEVÄGEN 24 PARKLYCKAN 6 AHLBORG WILLERMAN,ERIKA NYTORPSVÄGEN SALTSJÖ-BOO PARKLYCKAN 7 ERIKSSON;MALIN ANETTE PARKLYCKEVÄGEN 20 31

32 PARKLYCKAN 8 HULL,MARIANNE PARKLYCKEVÄGEN 18 HULL,ANDERS PARKLYCKEVÄGEN 18 SKOGSDIREKTÖREN 10 JANSSON,BENGT EWERT VADSTENS GRÄND 2 SKOGSDIREKTÖREN 11 NILSSON,ROLF KARLSHÄLLSVÄGEN 20 SKOGSDIREKTÖREN 14 HUSIC,NIJAZ KARLSHÄLLSVÄGEN 16 SAHINOVIC,NERMINA KARLSHÄLLSVÄGEN 16 SKOGSDIREKTÖREN 15 CANCAR,DRAGANA KARLSHÄLLSVÄGEN 12 CANCAR,MEVZET KARLSHÄLLSVÄGEN 12 SKOGSDIREKTÖREN 16 RÖNNLUND,MICHAELA INGEGERD KARLSHÄLLSVÄGEN 14 EGERYD,PATRIK ULF KARLSHÄLLSVÄGEN 14 SKOGSDIREKTÖREN 17 HULTGREN,ANNA-LISA KARLSHÄLLSVÄGEN 10 SKOGSDIREKTÖREN 18 NILSSON,EVA KARLSHÄLLSVÄGEN 8 32

33 NILSSON,LEIF KARLSHÄLLSVÄGEN 8 SKOGSDIREKTÖREN 20 ESTERYD LARSSON,MARIANNE BRUNNSTORPS GÅRD GAMLA VINTROSAVÄGEN 7 SKOGSDIREKTÖREN 7 JOHNSSON,KERSTIN BRUNNSTORPSVÄGEN 2 JOHNSSON,HANS BRUNNSTORPSVÄGEN 2 ÅNSTA 20:122 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:247 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:39 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:44 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:49 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO 33

34 Samrådsredogörelse Bn 495/2008 Detaljplan för del av Nikolai 3:117 m.fl. (Adolfsbergs centrum och del av Brunnsparken i Adolfsbergs församling, Örebro kommun) Sammanfattning av planförslaget Planområdet sträcker sig från Mosåsvägen till Brunnsparkens norra del. Syftet med planen är att ändra gällande detaljplaner så att det blir möjligt att bygga bostäder och ge mer utrymme för handel. Planen innehåller också en byggrätt för en förskola och två nya tillfarter från Mosåsvägen. Samrådet Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1 mars april Förslaget har varit utsänt för kännedom och eventuellt yttrande till berörda enligt sändlista för samråd samt till Medborgarkontoret för kännedom. Inkomna erinringar och synpunkter E.ON Värme AB, godkänns Vattenfall Eldistribution AB, ingen erinran Nerikes Brandkår, inga synpunkter utifrån brandskyddssynpunkt Skogsdirektören 14: Nijaz Husic o Nermina Sahinovic, Godkänns Kultur & Medborgare, Godkänns Parklyckevägen 10, Gustav Bjelle, har inkommit med synpunkter. Parklyckevägen 10 finns utanför planområdets samrådsgräns. Boende utanför samrådsgränsen betraktas inte som berörd i egenskap av rågranne, men synpunkterna har ändå bifogats i samrådsredogörelsen. Länsstyrelsen Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap 20 plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter. Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, skapa mer utrymme för handel samt plats förr en förskola. Överensstämmelse med översiktsplan Detaljplanen stämmer delvis in med gällande översiktsplan. 34

35 Miljöbedömning Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en miljöbedömning enligt 6 kap 12 5 miljöbalken behöver göras, och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Länsstyrelsen delar denna uppfattning. Bedömning enligt 12 kap 1 PBL Länsstyrelsen kan med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 8 PBL och nu kända förhållanden komma att pröva kommunens beslut att anta detaljplanen. Länsstyrelsen menar att det som föreslås riskerar vara olämpligt med avseende på hälsa då gällande riktvärden for buller riskerar att överskridas. Buller I planbeskrivningen framgår att området berörs av en komplex bullersituation då olika typer av bullerkällor inom och i närheten av området. Lansstyrelsen anser att de av riksdagen beslutade riktvärdena för buller (proposition 1996/97:53) inte bör överskridas vid nybyggnation och att bullerfrågan ska utredas i samband med planläggning. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna ska kompletteras med en bullerutredning för den planerade bostadsbebyggelsen. Utredningen ska utgå från den komplexa bullersituationen som finns i området, i förstahand från buller som alstras från vägoch tågtrafik men också frånevenemang i Brunnsparken. Beräkningar for den sammanvägda bullerstörningen från dessa bullerkallor ska redovisas i bullerutredningen. Visar bullerutredningen att det är möjligt att uppnå en tyst eller ljuddämpad sida anser Länsstyrelsen att det i detaljplanen ska införas en bestämmelse om riktvärden för buller samt att uteplatser och minst hälften av lägenheternas bostadsrum ska vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Om bullerutredningen däremot visar att det är svårt att åstadkomma en tyst eller ljuddämpad sida anser Länsstyrelsen att bostadsbebyggelsen är olämplig med avseende på hälsa. Av planhandlingarna bör det även framgå vad ett plangenomförande kan få för konsekvenser på användandet av Brunnsparken. En viktig aspekt som bör lyftas fram är de eventuella inskränkningar ett plangenomförande kan leda till vad gäller möjligheterna att anordna evenemang i Brunnsparken. Detta eftersom det i planhandlingarna konstateras att evenemang i parken kan vara bullerstörande för de planerade bostäderna. Naturvård I den sydvästra delen av planområdet, som är en del av Brunnsparken, finns enligt detaljplanen ett tiotal större träd varav några klassificeras som mycket skyddsvärda. Länsstyrelsen ser positivt på planbestämmelsen som reglerar trädfällning i detta område, men saknar en konsekvensbeskrivning av hur planen påverkar parkmiljön i stort. En förskola med inhägnad kan exempelvis ge konsekvenser för allmänhetens tillträde till och användning av parken, viket bör belysas i planen. 35

36 Högre föremål Runt alla instrumentflygplatser finns höjdbegränsade ytor kallade MSAytor med en radie av 55 km. Dessa ytor medför höjdbegränsningar. Föremål och byggnader som ligger inom detta område och som är högre än 20 m ska lokaliseringsprövas av berörda flygplatser samt av Luftfartsverket via blankett' som finns på Trafikverkets hemsida. 'http://www.trafikverket.se/pagefiles/37810/blankett_for_lokaliseringsbedomning_av_byggnader_och _andra_foremol_hogre_an_20_meter.pdf Planbestämmelser En del beteckningar som finns angivna på plankartan finns inte angivna under planbestämmelserna och vice versa, vilket bör korrigeras. Planens genomförandetid bör även anges på plankartan. Genomförande I planen hänvisas till en parkeringsplats som planeras i Brunnsparken, på ett område som ligger utanför planområdet. Länsstyrelsen vill framhålla att det eventuellt kan vara lämpligt att ta med denna parkeringsplats i planen. Dels eftersom det i planhandlingarna konstateras att antalet parkeringsplatser kommer att minska i området, dels för att utreda genomförandefrågan kring anläggandet av denna parkeringsplats. Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Eva Kåverud. I den slutliga handläggningen har dessutom deltagit naturvårdshandläggare Rolf Wedding, miljöhandläggare Peter Ekelund, samhällsplanerare Tobias Häggblom (Trafikverket region Öst) samt samhällsplanerare Camilla Johansson, föredragande. Kommentar: Buller se även planbeskrivning Bullerutredningar har utförts av SoundCom AB och Trafikenheten Örebro kommun. En utredning av den sammanvägda bullerstörningen från väg- och tågtrafik som påverkar den planerade bostadsbebyggelsen visar att det är möjligt att uppnå en ljuddämpad sida i de fall riktvärdena överskrids. Bullerstörningar från utomhusevenemang i Brunnsparken begränsas i första hand till perioden juni-augusti. Idag sker utomhusevenemang med musik eller annan underhållning som kan medföra höga ljudvolymer ca 2-3 gånger i månaden under sommarperioden. Även fortsättningsvis kan antas att liknande evenemang kommer att genomföras. Vid dessa tillfällen som varar 2-3 timmar kan boende som störs av höga ljudvolymer bli tvungna att sova med stängda fönster och inte vistas på en öppen balkong. Med hänsyn till de relativt få tillfällen evenemangen äger rum och att tidpunkten är bestämd lång tid i förväg har den boende möjlighet att förbereda eventuella åtgärder inför det aktuella tillfället. För att minimera graden av störning för den boende kan det dock finns anledning att ta hänsyn till utomhusevenemang vid val av ljudklass på ytterväggar och fönster för ny bebyggelse. 36

Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun

Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Planbeskrivning 2014-01-28 Bn 348/2010 Samrådshandling PLANOMRÅDE Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Samrådstid: 5 februari 2014 20 mars 2014 Granskningstid:

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011.

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011. Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande 2014-08-19 Dnr 2011.23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 7 FÖRÄNDRINGAR -

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen

Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen Utställningshandling juni 2010 Innehållsförteckning Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Plankarta Illustrationsritning Grundkarta

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

kv. Nötknäpparen 27 m.fl.

kv. Nötknäpparen 27 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (34) Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) Norr Eskilstuna kommun Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER OBS EJ SKALENLIG 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Börje Mathiasson, Formiloge AB, i samråd med kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Mars 2013 Jenny Linné, exploateringsingenjör SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för REMONTHAGEN Bostäder och rekreationsområde Karlslund 3:4 m.fl. Östersunds kommun

Detaljplan för REMONTHAGEN Bostäder och rekreationsområde Karlslund 3:4 m.fl. Östersunds kommun 1 Detaljplan för REMONTHAGEN Bostäder och rekreationsområde Karlslund 3:4 m.fl. Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser - Illustrationskarta - Plan-

Läs mer

Planbeskrivning 2012-06-19. Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C. Dnr 2011.046 211 Antagandehandling

Planbeskrivning 2012-06-19. Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C. Dnr 2011.046 211 Antagandehandling Handläggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2011.046 211 Antagandehandling Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C Planbeskrivning 2012-06-19 1. Inledning Syfte Planhandlingar Syftet

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö datum 2014-09-09 diarienummer 2011-00926 Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista)

Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista) Detaljplan för Dnr 2013-SB0020 Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista) SAMRÅDSREDOGÖRELSE I juni 2013 skrevs ett markanvisningsavtal mellan Motala kommun och KF

Läs mer