Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under: I arbetet med denna plan har vi nu kommit till:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under: http://www.orebro.se/1316.html. I arbetet med denna plan har vi nu kommit till:"

Transkript

1 Planbeskrivning Bn 495/2008 UTSTÄLLNING Detaljplan för del av Nikolai 3:117 mfl (Adolfsberg centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling Örebro kommun Utställningstid: 6 december januari 2012 Handläggare: Peder Hallkvist tel Stadsbyggnad, Örebro kommun Box Stadsbyggnadshus I kundtjänst Örebro Åbylundsgatan 8 A fax

2 VAD ÄR EN DETALJPLAN? Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplaner, som ser ut som en slags karta, innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden skall användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en plats. Örebro består av ett lapptäcke av detaljplaner som reglerar vad som får byggas var. Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under: I arbetet med denna plan har vi nu kommit till: Initiativ Planprogram Planarbete Samråd Utställning Antagande Överklagande Laga kraft 2

3 Detaljplan för del av Nikolai 3:117 mfl (Adolfsberg centrum och del av Brunnsparken) Adolfsbergs församling Örebro kommun Stadsbyggnad Örebro den 11 november 2011 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen omfattar plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser samt denna beskrivning med samrådsredogörelse, genomförandebeskrivning och fastighetsförteckning. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planen är att ändra gällande detaljplaner så att det blir möjligt att bygga bostäder och ge mer utrymme för handel. Planen innehåller också en byggrätt för en förskola och två nya tillfarter från Mosåsvägen. LÄGE OCH PLATSENS NAMN Planområdet sträcker sig från Mosåsvägen till Brunnsparkens norra del. I planbeskrivningen benämns det centrala parkeringsområdet med omgivande ytor som Adolfsberg centrum eller centrumområdet. Namnet Adolfsberg centrum används av de flesta örebroare, men det finns även andra platser i Adolfsberg som kan upplevas som ett centrum och förväxlas med planområdet. Namnet kan därför komma att omprövas i framtiden. Planområde 3

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer I översiktsplanen Vårt framtida Örebro utpekas planområdet som utbyggnadsområde handel. Detaljplaner P P P A P P A P99/ A A För området gäller till största delen A 601, laga kraft vunnen 1978 och A364 laga kraft vunnen FÖRUTSÄTTNINGAR Markägoförhållanden Örebro kommun äger marken som rymmer parkeringsytor, gator, lastområde och större delen av övriga markytor. ICA Fastigheter Sverige AB har besittningsrätt upplåten genom tomträtt för Brunnen 3. ICA Fastigheter arrenderar även 2850 kvm av parkeringsytan. Fastigheten Brunnen 2 ägs av Adolfsberg Baptistförsamling. Brunnsparken ägs av Kommunfastigheter. Mark och vegetation Markytor Central del med asfalterade, grusade och plattlagda ytor samt mindre ytor av gräs. I den av del av Brunnsparken som berörs av planen finns ytor av gräs och asfalt. 4

5 Vegetation Vegetation av träd och buskar längs Mosåsvägen och i områdets östra del som bildar barriärer mellan parkeringsytan och omgivningen. I centrumområdets västra del och kring Brunnsparkens nordvästra hörn finns ett tiotal större träd varav några klassificeras som mycket skyddsvärda. Markbeskaffenhet Grunden består av sand inom större delen av planområdet. I områdets sydöstra hörn består grunden av lera. I områdets västra del består grunden av berg, isälvssediment och sand-block. Risken för radon bedöms liten. Berg Isälvssediment, sand- block Sand Lera Befolkning och bostadsbebyggelse Befolkning Planområdet saknar bostadsbebyggelse, men omges av större bostadsområden. Det bor ca 4000 personer inom en radie av 1 km från planområdet. Befolkningssammansättningen i närområdena är relativt homogen. Andelen barnfamiljer och äldre är stor. Andelen ensamstående med barn är liten. Befolkningen kännetecknas av hög utbildningsnivå och hög förvärvsfrekvens. Bostadsbebyggelse Omgivande bostadsområden kännetecknas av småhus och radhusbebyggelse. Ett populärt flerbostadshusområde med bostadsrätter finns i närheten. Hyresrätter förekommer i liten omfattning. Arbetsplatser, service och övrig verksamhet Arbetsplatser ICA Parken har en bruttoyta på 2500 kvm. I fastigheten Brunnen 2 finns mindre lokaler som tidvis rymt olika verksamheter, bla kontor och ungdomsverksamhet. I 5

6 Brunnsparken finns pizzeria Parken, Parkteatern med teater-, konferens- och restaurangverksamhet, Svalan och Brunnsalongen med restaurang- och konferensverksamhet och Regnbågen som har en omfattande dansverksamhet. Inom en radie av 2 km finns verksamhetsområdena Aspholmen, Nasta, Pilängen, Berglunda och Eklunda. Offentlig service vård, omsorg, skola I anslutning till planområdet finns Brunnsskolan med förskola, låg- och mellanstadieverksamhet. I södra delen av Adolfsberg ca en km från planområdet finns vårdcentral, folktandvård och äldreboende. På samma avstånd finns Adolfsbergsskolan med förskole, låg-, mellan- och högstadieverksamhet, Örebro Waldorfskola med verksamhet från förskolenivå till gymnasienivå, Ekeskolan för synskadade elever och Halltorp som bedriver barn och ungdomshabilitering. Kommersiell service ICA Parken rymmer förutom försäljning av livsmedel även spelbutik och postservice. I Brunnsparken finns två restauranger med lunchservering varav den ena av dessa har entré enbart mot centrumområdet. Mötesplatser och ytor för lek och rekreation Offentliga mötesplatser Adolfsberg centrum fyller en funktion som mötesplats för kunder till ICA-affären, pizzerian och besökare till Brunnsparken. Platsen i sin helhet ger ett slitet och torftigt intryck som inte uppmuntrar till sociala möten. Lekytor Planområdet saknar iordningställda ytor för lek, men omgärdas av platser som erbjuder eller kan utvecklas till att erbjuda sådana möjligheter. Inom och i anslutning till Brunnsskolans område finns två planer för bollsport. Brunnsparken rymmer stora möjligheter för lek, men saknar lekutrustning eller andra faciliteter som vänder sig till barn. Grönområden Brunnsparken erbjuder promenadstråk och grönska som fortsätter i mindre skogspartier utanför parkområdet. Inom en kilometers radie finns större grönområden kring gamla Sanatoriet, Glada berget och Sommaro. Platser för religion I närområdet finns frikyrkan Korskyrkan som också bedriver ungdomsverksamhet i Adolfsbergs centrum. I södra delen av Adolfsberg ligger Adolfsbergskyrkan. Gator, trafik och parkering Gång-, cykel- och mopedtrafik Planområdet genomkorsas av ett gång- och cykelstråk som sammanbinder Lindhult och Brunnsgärdet med Örebro centrum. 6

7 Kollektivtrafik Området passeras av ett stort antal busslinjer med hållplatser längs Mosåsvägen (och tidgare även längs Brunnsvägen). Gator, utfarter, lastområden Mosåsvägen är hastighetsbegränsad till 50 km/h och trafikeras av ca fordon/dygn. Gustavsviksbron kan antas minska antalet fordon, men samtidigt kan nyetableringar i norra delen av Mariebergs handelsområde tillföra mer trafik. Brunnsvägen växlar i hastighet från 30 km/h till 40 km/h och trafikeras av ca 3900 fordon/dygn. Centrumområdet nås via tillfart från Brunnsvägen som också leder till ICA Parkens lastområde, till återvinningsstationen och till Brunnsparken. Parkering Den centrala parkeringsplatsen rymmer ca platser. Parkeringen nyttjas av kunder till ICA Parken, pizzerian och av Brunnsparkens besökare. Närmast Brunnslyckevägen finns ytterligare parkeringsyta med ett hundratal platser som nyttjas vid evenemang i parken. I Brunnsparken används flera ytor för parkering i samband med olika evenemang och av Svalans lunchgäster. Framför teatern finns en större asfalterad yta som rymmer ett hundratal bilar. Vid mycket stora evenemang, som i dagsläget sker vid något eller några tillfällen per sommarsäsong, används alla tillgängliga parkeringsytor, vägrenar, och hårdgjorda ytor inom och långt utanför centrumområdet och Brunnsparken. Trygghet och säkerhet Trygghet Centrumområdet är avskärmat från bebyggelse och omgivande vägar. När det inte pågår aktiviteter i parken och ICA och pizzerian har stängt kan platsen upplevas otrygg och ogästvänlig. Gång- och cykelstråket som sträcker sig genom området omges en del av sträckan av hög vegetation vilket kan ge en otrygg känsla för den som passerar. Den grusade parkeringen närmast Brunnslyckevägen drar till sig nattliga besökare vilket upplevs besvärande för de boende intill. Säkerhet Gång- och cykelstråket korsas av Brunnsparkens nya tillfart vilket medför risk för olyckor mellan bilar, gående och cyklister. Korsningen är markerad med gupp på vardera sida om gång- och cykelstråket för att öka bilisternas uppmärksamhet. Stadsbild och värdefull bebyggelse Stadsbild Centrumområdet är dolt bakom barriärer av vegetation och uppfattas knappt från omgivningen annat än att ICA Parkens flaggstänger, ljusskylt och lastkaj kan skymtas mellan träden. Mosåsvägen upplevs som en genomfartsled med ett brett gaturum som ramas in av trädvegetation och låg villabebyggelse. Centrumområdet har en roll som förplats till Brunnsparken, men samspelet mellan park och centrum är otydligt. 7

8 Värdefull bebyggelse Regnbågen och den taktäckta entrén från början av 60-talet utgör en karakteristisk del av området. Störningar Området påverkas av buller från trafik längs Mosåsvägen och Brunnsvägen, av tågtrafik och av verksamheter i Brunnsparken. Ledningar i mark Ett omfattande ledningssystem för vatten-, avlopp-, dagvatten, fjärrvärme, el och bredband finns framförallt i områdets norra del. Avfall, återvinning Nuvarande återvinningsstation är en av de större i Örebro. Stationen som idag rymmer 15 kärl upptar en stor yta och utgör ett dominant inslag i miljön. Platsen är strategisk med hänsyn till omgivande bostadsbebyggelse, trafikflöden, livsmedelsbutik och framtida verksamheter. Planområde 8

9 FÖRÄNDRINGAR Övergripande mål med förändring av platsen Planändringen fokuserar på att utveckla, befolka och synliggöra planområdet så att det blir en mer attraktiv plats i stadsdelen och staden. Ett av målen är att centrumområdet, som idag domineras av den slitna parkeringsytan, på ett tydligare och mer attraktivt sätt ska agera förplats till Brunnsparken. Idag är centrumområdet och Brunnsparkens entré dolt bakom barriärer av vegetation. Genom att öppna upp området mot Mosåsvägen synliggörs Brunnsparken och möjligheterna för handeln att annonsera verksamheten mot omgivningen förbättras. Den nya infarten ska ge en tydligare och mer självklar entré till området. Busshållplatsernas nya mer synliga läge ska främja att boende, besökare till Brunnsparken och kunder till handeln i högre omfattning åker kollektivt. Med föreslagna förändringar förväntas planområdet bli en tryggare och trevligare plats som inbjuder till sociala möten i större omfattning än idag. Platsens roll som lokalt centrum Med planändringen kan platsens nuvarande roll som lokalt centrum stärkas och utvecklas, men utan att kunna jämföras med ett traditionellt stadsdelscentrum som ofta rymmer både kommersiell service och olika former av social service tex vårdcentral, bibliotek och medborgarkontor. Stadsdelens behov av social service antas även fortsättningsvis tillgodoses i den södra delen av Adolfsberg och i andra delar av staden. Förändringar som inte regleras i detaljplanen För att åstadkomma en övergripande förändring krävs även åtgärder som inte regleras i detaljplanen, tex allmän uppgradering av markytor, vegetation, belysning, stadsrumsmöblering etc. Upprustningsåtgärder bör även ske i Brunnsparken eftersom fler bostäder inom planområdet förstärker parkens betydelse som ett i huvudsak öppet rekreationsområde för de boende. Ny bebyggelse och nya verksamheter Detaljplanen ger utrymme för bostadsbebyggelse, skolverksamhet och mer yta för handel. Bebyggelsen koncentreras till tre lägen. Nedan följer en presentation av förutsättningar och möjligheter för dessa lägen.. 1. Västra läget utveckling av handeln och bostäder ovanpå butiker Förslaget till ny detaljplan rymmer inom den västra delen utökad byggrätt för handel eller annan verksamhet som motsvarar ca kvm, med möjlighet till ytterligare yta för bostäder, kontor eller handel ovanpå (ca kvm). Föreslagna nya lägen för busshållplatser längs Mosåsvägen förbättrar tillgängligheten till platsen. En mer utvecklad torg/parkyta från Brunnsparkens entré till de nya busshållplatserna och en omdaning av parkeringsytan är tänkt att förbättra förutsättningarna för nuvarande och ny verksamhet. Närheten till Mosåsvägen ger goda möjligheter till annonsering mot förbipasserande. 9

10 10

11 11

12 Den utökade ytan för verksamhet möjliggör expansion av livsmedelshandeln eller lokaler för tex restaurang, gym, café, apotek, spelbutik eller mindre service- eller tjänsterelaterade företag som mäklare, frisör, fotvårdsspecialist eller liknande. Planen ger utrymme för en expansion av den befintliga ICA-hallen i två riktningar, med möjlighet att skapa en ny entréfasad i framskjutet läge mot torget. Nuvarande och ny verksamhet föreslås få en gemensam lastgård med infart från Mosåsvägen, på så vis separeras personbilstrafiken till den centrala parkeringen och Brunnsparken från tyngre transportfordon till handeln. Eventuella bostäder ovanpå lokaler för handel eller annan verksamhet skulle kunna motsvara lägenheter fördelat på två våningar. Ett skissförslag har tagits fram av White arkitekter. En kombination av bostäder, befintlig och ny handel kräver omsorgsfulla utredningar kring hur närheten till inlastningsområdet, teknikutrymmen, fläktar etc. kan påverka boendemiljön. Mer detaljerade utredningar som avser buller, friytor, grönska etc bör genomföras i samband med vidare bearbetning av byggnadsförslaget. 2. Östra läget ny bostadsbebyggelse som hus i park Bostadsbebyggelsen ska utföras som hus i park. Med hus i park avses friliggande flerbostadshus som omges av icke inhägnad park. Avståndet mellan byggnaderna ska vara generöst för att parkrummet ska framträda. Parkrummet ska vara sammanhängande och utvecklat med tydlig parkkaraktär (betydande inslag av grönska och parktypiska element som tex vattenspeglar, konst, sittbänkar etc). Friytor ska tydligt dominera över parkeringsytor. Det ska vara möjligt att fritt röra sig genom området. Den illustrerade situationsplanen från White arkitekter ska vara vägledande. Förslaget baseras på idén att Brunnsparken upplevelsemässigt utökas till Mosåsvägen. Tillskottet av bostäder beräknas till ca lägenheter. Närheten till befintlig bostadsbebyggelse och till parken och omgivande grönområden gör att platsen lämpar sig väl för barnfamiljer eller seniorboende, gruppboende eller liknande målgrupper som kan spendera mycket tid i närmiljön. Närheten till kollektivtrafik 12

13 och livsmedelsaffär innebär att läget lämpar sig för boende som inte i första hand är bilburna. Ledningsstråk och buller från trafik längs Mosåsvägen begränsar bebyggelsens utbredning. Den nya bebyggelsen bör hålla hög arkitektonisk klass för att stärka platsens roll som lokalt centrum och som förplats till Brunnsparken. Byggnader närmast rondellen bör utföras med extra stor omsorg eftersom de kan bli en symbol och annonsör för centrumområdet och Brunnsparken. Dessa byggnader bör ses som karaktärsbyggnader besläktade med de större byggnaderna i Brunnsparken. Det exponerade läget och närheten till den gemensamma parkeringsytan medför dessutom goda förutsättningar för att bottenvåningen ska kunna användas för andra ändamål än boende, tex för mindre företag inom hälsa och kroppsvård, restaurang eller gemensamhetslokaler för de boende. 3. Sydvästra läget del av Brunnsparken Platsen som är en del av Brunnsparkens nordvästra hörn rymmer idag en byggnad för restaurangverksamhet med ett bostadsplan ovanpå och kuperade grönytor med stora träd, flera klassade med hög skyddsklass. Platsen används i liten omfattning av allmänhet och besökare till parken, men periodvis mer ofta av förskolor i närheten. Ytan upplevs som en relativt isolerad del av parken. I planförslaget föreslås att platsen används för förskoleverksamhet eller liknande. En förskola kan bidra till att aktivera parkområdet och uppmuntra till satsningar på lekanordningar i anslutning till förskoletomten eller i andra delar av parkområdet. En förskola begränsar allmänhetens tillträde till platsen, samtidigt är ytan inte en prioriterad del av parken. En förskola omgärdas i regel av ett förskolestängsel (standardhöjd 1200) med en utbredning som står i relation till antal barn som nyttjar förskolan. Det är än så länge oklart hur stort lokalbehov och behov av ytor utomhus som föreligger för den planerade verksamheten. Det är rimligt att anta att en förskola inte skulle behöva hela ytan som i planen betecknas SR II. Det befintliga staketet som idag omgärdar den aktuella förskoletomten på två sidor måste flyttas in i parken för att förskolan ska hamna utanför Brunnsparkens område. Det kan vara lämpligt med en grind mot parken för att förskoleverksamheten ska kunna nyttja parken och för att skapa en ny passage för allmänheten. En ny tillfartsgata för transporter till verksamheten kan åstadkommas genom parken (men utanför staketet mot Brunnsparken). Tillfarten skulle bli en förlängning av gatan som leder till Brunnsskolan inlastningsområde. Nya mötesplatser, torg och ytor för lek och rekreation Mötesplatser (på allmän plats och kvartersmark) Området framför ICA Parken och Brunnsparkens huvudentré fungerar idag som naturliga mötesplatser, även om miljön framstår sliten och outvecklad. Med högre exploatering av området och med ambitionen att lyfta attraktiviteten för centrum och Brunnsparken bör mötesplatserna uppgraderas. Platsen framför ICA Parken och framtida nya byggnader för handel föreslås utvecklas till ett attraktivt torgstråk med inslag av parkmiljö. Torget sträcker sig från de föreslagna busshållplatserna längs Mosåsvägen till Brunnsparkens entré och kan rymma olika mötesplatser och sittplatser och bidra till att annonsera centrumområdet 13

14 mot omgivningen. En ny gång- och cykelövergång över Mosåsvägen knyter ihop centrumområdet med Nasta. Lekytor, sociala ytor, övriga friytor Den nya bostadsbebyggelsens utemiljö bör utformas med många möjligheter till lek och umgänge. Även för boende intill och människor som använder gång- och cykelstråket genom området ska det kännas naturligt att besöka delar av området. Brunnsparken har stora ytor som bör utvecklas för lek och andra sociala aktiviteter i samband med en exploatering av centrumområdet. Mark och vegetation Generellt Platsen mellan Mosåsvägen och Regnbågen bör utformas så att den upplevs som en helhet. Parkeringsytan bör därför ses som en del av det nya torgstråket och som en förplats till Brunnsparken. En uppgradering av området bör innefatta bl a ny markbeläggning, belysning, cykelparkering, trädkomplettering och annan grönska, sittgrupper och plats för uteserveringar. Grönskan i form av träd och annan växtlighet är viktigt för områdets profil och bör hanteras så att det uppstår en positiv samverkan mellan centrumområdet och Brunnsparken. Större träd bör i möjligaste mån bevaras. Skymmande buskar bör undvikas i närheten av gång och cykelstråk. Valet av markbeläggning är viktigt för hur centrumområdet kommer att fungera och upplevas. Olika material bör användas för att skapa en varierad miljö och för att undvika att ytan känns för stor. Bostadsbebyggelsens utemiljö Bostadsbebyggelsens utemiljö bör utformas som ett sammanhängande parkstråk, med stora inslag av grönska och andra parktypiska element som konst, vattenspeglar, sittbänkar och ytor för lek. Torget Området framför ICA och framtida byggnader för handel, från Brunnsparkens entré till Mosåsvägen utvecklas till ett sammanhängande torg-stråk med befintliga och nya träd och hårdgjorda ytor. Den stora eken, vid hörnet av ICA s fastighet, står för en stor del av platsens karaktär och skall bevaras. Området närmast rondellen Området närmast rondellen bör gestaltas omsorgsfullt eftersom det är det första man möter när man kommer från stan. Om platsen innanför ska rymma en återvinningsstation ställs extra höga krav på utformningen. Tex kan en avskärmande vall skapas på samma skulpturala sätt som de lutande gräsytorna i rondellen och träd i rad eller grupper kan bidra till att skärma av och ge ett grönt och lummigt intryck av området. 14

15 Tillfartsvägen till Brunnsparken Tillfartsvägen till parkeringen och Brunnsparken utförs som en allé för att fungera som en representativ entré till parken och en tydlig gräns mellan parkering och bostadsområde. Parkeringsytan Parkeringsytan kan utvecklas med vegetation i form av häckar och uppstammade träd, men sikten och öppenheten från Mosåsvägen får inte begränsas i alltför stor omfattning. En variation av enkla och mer påkostade markbeläggningar kan hjälpa till att beskriva platsens olika funktioner. Tex stenmjöl och grus på ytor som används mer sällan och mönsterlagda plattor på mer centrala ytor. Förändring av gator och trafiksituation Gatunät En ny tillfart föreslås till centrumorådet och Brunnsparken. Den nya tillfarten ska skapa en tydligare, mer synlig och lättskyltad entré. Stadsbyggnad har utfört en korsningsanalys och trafikflödesberäkning för att utreda risken för köbildning med den nya lösningen. Utredningen visar att köbildningen blir förhållandevis liten med hänsyn till vid vilka tidpunkter olika aktiviteter äger rum. Den kö som kan uppstå vid några kritiska tidpunkter per vecka föreslås hanteras med en separat vänsterfil med magasin för 8-10 bilar. Vid riktigt stora evenemang som äger rum ett fåtal tillfällen per säsong finns dock stor risk för köbildning oavsett tillfartens placering och utformning. En separat tillfart föreslås till lastområdet och Brunnen 2. Med den nya tillfarten separeras tyngre transportfordon från personbilstrafiken till centrumområdet. En separat fil för trafik som svänger vänster kan övervägas, men behovet kräver ytterligare utredning i samband med att exploateringens slutliga omfattning klargörs. Nya tillfarter, lägre hastighet och nya busshållplatser kommer att förändra Mosåsvägens karaktär från genomfartsgata till en mer stadsmässig gata. Mosåsvägen föreslås få sänkt hastighet från 50 km/h till 40 eller 30 km/h. Den föreslagna förskolan i Brunnsparkens nordvästra hörn föreslås en ny tillfart genom parkområdet illustrerad i plankartan och illustrationsplanen. Tillfarten är tänkt att användas för leveranser till förskolan och eventuellt för förskolans personal. Tillfarten ska inte vara tillåten för föräldrar som ska lämna sina barn med bil eftersom det skapar olämplig trafik genom Brunnsskolans område. Föräldrar ska i stället nyttja den centrala parkeringsytan. Gång-, cykel- och mopedtrafik Nuvarande gång- och cykelstråk som sammanbinder Adolfsberg med centrum föreslås i stort oförändrad sträckning genom den nya bebyggelsen. En ny gång och cykelpassage föreslås över Mosåsvägen i förlängningen av Brunnstorpsvägen där det idag finns en spontan passage. Förslaget ger utrymme för ett eventuellt nytt huvudcykelstråk längs Mosåsvägen. 15

16 Kollektivtrafik Hållplatser för busstrafiken föreslås att samlas längs Mosåsvägen i det nya torgets förlängning. På så vis blir kollektivtrafiken mer synlig och tillgänglig från centrumområdet och Brunnsparken och busshållplatserna blir tryggare som väntplatser. Åtgärden förväntas öka användandet av kollektivtrafik till bostäder, Brunnsparken och till handeln inom området. Förändring av parkeringsituation Parkeringsbehov detaljplanområdet och Brunnsparken Behovet av parkering inom centrumområdet och Brunnsparken är svårbedömt. Behovet beror dels av handelns utveckling och dels av Brunnsparkens framtida verksamhet. Föreslagen ny lösning för kollektivtrafikens busshållplatser, som blir mer synlig och lättillgänglig mot centrumområdet och Brunnsparken, kan bidra till att minska antal besökande med bil och minska behovet av p-platser. Med hänsyn till platsens läge (ytterområde) och verksamheternas art (livsmedelshandel, nöjesevenemang, restaurang, mindre butiker) kan parkeringsbehovet variera stort över dygnet. Det innebär att parkeringsytor kan stå tomma eller bara delvis fyllda under en större del av dygnet, mer välfyllda under en mindre del av dagen och vid vissa kritiska tidpunkter kan trycket på parkering vara mycket stort. Eftersom verksamheterna genererar olika parkeringsbehov som skiljer sig i tid och intensitet är det rimligt att förutsätta ett samnyttjande av parkeringsplatser. En parkeringslösning som skulle täcka alla behov som skulle kunna uppstå, även de allra största evenemangen i parken som sker ett fåtal gånger per år, kräver betydligt större ytor än vad som redovisas i förslaget. I förslaget föreslås att fler p-platser skapas inom Brunnsparken för att avlasta den centrala parkeringsytan. Den centrala parkeringsytan och parkering längs Mosåsvägen Den redovisade parkeringslösningen rymmer en central parkering med p-platser och ytterligare ett 80-tal p-platser längs Mosåsvägen. Totalt ger förslaget möjlighet till platser inom centrumområdet. Det större antalet platser (240) på den centrala parkeringsytan kan uppnås genom att flytta dagens gräns mellan parkeringen och torget framför ICA och ny byggnad. Därmed minskas torgets yta och de befintliga träden försvinner eller reduceras i antal. Samtidigt förbättras närheten mellan butiksentréer och parkering. Idag nyttjas en yta för parkering som motsvarar ca 190 platser inom centrumområdet. ICA arrenderar ca 110 p-platser (den asfalterade delen av parkeringen) och nyttjar under de mer handelsintensiva timmarna en del av de ytterligare 80 platser som finns på den grusade ytan närmast den asfalterade parkeringen och på ytor kring ICA s lastområde. Detaljplanförslaget rymmer en ny byggrätt för handel eller annan verksamhet som motsvarar ca kvm, med möjlighet till ytterligare yta för bostäder, handel eller kontor ovanpå (ca kvm). Nya verksamheter, tex. restaurang, mindre butiker, gym eller kontor, förutsätts vara mindre parkeringsintensiva än livsmedelshandel och skulle gissningsvis generera ett parkeringsbehov på mellan 40 och 60 p-platser. En framtida expansion av livsmedelsbutiken från 2500 till tex

17 3300 kvm, skulle generera ett totalt behov på ca 200 platser. Parkering för eventuell ny bostadsbebyggelse ovanpå handel (ca lägenheter) bör ske på föreslagen parkering längs Mosåsvägen och skulle generera p-platser. Sammantaget kan antas att befintliga och nya verksamheter och ev bostäder ovanpå skulle innebära ett behov av ca platser beroende på exploateringsgrad, typ av verksamhet och grad av samnyttjande av platser. En etablering av ytterligare en större livsmedelsbutik inom den nya byggrätten skulle generera ett parkeringsbehov på ca platser, vilket skulle bli svårt att rymma inom detaljplanförslaget. Brunnsparkens verksamheter antas även i framtiden nyttja den centrala parkeringen, men behovet är svårbedömt eftersom tidpunkt och omfattning varierar stort mellan olika arrangemang. Ett visst samnyttjande av parkeringsplatser mellan handel och evenemang i Brunnsparken bör kunna antas. Närmast Brunnslyckevägen finns en grusyta som idag enbart används vid större evenemang som rymmer ett hundratal platser och som försvinner med ny bebyggelse. För att avlasta den centrala parkeringen som besöksparkering till Brunnsparken och ersätta den grusade evenemangsparkeringen föreslås nya parkeringsytor för bilar inom Brunnsparkens område (utöver ytan framför Parkteatern som rymmer ett hundratal bilar och används för parkering redan idag). Parkering för bostäder östra delen Boendeparkering för den planerade bostadsbebyggelse inom områdets östra del ska ske inom bostadsområdets gränser. Besökparkering kan tillåtas på den föreslagna parkeringsytan norr om bostadsbebyggelsen. Ökad trygghet och säkerhet Med ny bebyggelse för boende och handel och en uppgradering av markytor, belysning och vegetation kommer centrumområdet att upplevas som en tryggare plats än idag. Speciellt påtaglig kommer skillnaden att vara nattetid. Förändring av stadsbild Stadsbild Med ny bebyggelse och förändringar av mark och vegetation förändras upplevelsen av platsen sett från omgivningen. Nuvarande centrumområde är dolt bakom barriärer av vegetation och uppfattas knappt utifrån. Med den nya torgplatsen som öppnar sig mot Mosåsvägen och infartsvägen till Brunnsparken synliggörs området. Ny bebyggelse i varierad höjd förändrar platsens skala. Några högre byggnader kan annonsera platsen på långt håll. Värdefull bebyggelse Regnbågen och den taktäckta entrén från början av 60-talet utgör en karakteristisk del av området. Dessa får i det nya förslaget en mer framträdande roll i fonden av centrumområdet och bör hanteras med stor omsorg. 17

18 Störningar Buller generellt inom området Bebyggelsen påverkas av buller från biltrafik, transporfordon, tåg och verksamheter i Brunnsparken. Bullerutredningar har genomförts av SoundCom Ab och Trafikenheten Stadsbyggnad. Buller från biltrafik och tåg Ny bebyggelse En bullerutredning av den sammantagna störningen från bil- och tågtrafik har genomförts av SoundCom AB. Utredningen visar att Boverkets riktlinjer för buller inte överskrids med uppfyllande av villkoren för ljuddämpande sida. Bullervall längs järnväg Bulleravskärmande åtgärder längs järnvägen har viss betydelse för den planerade nya bebyggelsen, främst på de övre våningsplanen och har vägts in i bullerutredningen från SoundCom.. En komplettering av bullervallen har genomförts under våren Ytterligare komplettering av bullerskydd med vall eller plank planeras, men är inte avgörande för att den nya bebyggelsen ska uppfylla kraven för buller. Däremot skulle en komplettering av bullerskyddet få en positiv inverkan på utomhusmiljön i Brunnsparken. Befintlig bebyggelse norr om Mosåsvägen En bullerutredning för fastigheterna Skogsdirektören 7-11 och är genomförd av Trafikenheten Stadsbyggnad. Ljudnivån ligger idag mellan dba, vilket innebär att riktvärdet 65 dba inte överskrids. Med föreslagna förändringar av Mosåsvägen, som bla innebär en hastighetssänkning från 50 km/h till 40 km/h alternativt 30 km/h, hamnar ljudnivån på mellan 58 och 62 dba. Utredningen visar att bulleråtgärder inte är nödvändiga. Buller från lastzon Lastzonen som föreslås bli gemensam för ICA och ny byggnad för handel genererar buller från lastbilar vid olika tider på dygnet. En preliminär bedömning visar att eventuell bostadsbebyggelse ovanpå butiker i närhet av lastzonen är möjlig med hänsyn till buller, men att bebyggelsen måste utföras med stor hänsyn tagen till de förutsättningar som råder på platsen. Den bullersituation som kommer att råda är starkt beroende av bostadsbebyggelsens utformning och placering i relation till lastzonen. Andra åtgärder som tex plank eller mur närmast lastområdet kan vara betydelsefullt för att uppnå en god inom- och utomhusmiljö. En detaljerad bullerberäkning bör utföras i samband med att byggnadsförslaget tas fram. Buller från verksamhet i Brunnsparken Aktiviteter i Regnbågen Musik- och dansevenemang pågår inomhus året runt. Om en ytterdörr till lokalen står öppen kan ljudläckage uppstå. Det finns en bakdörr utan entréfunktion på byggnadens norra sida riktad mot parkeringen. Dörren är ljudmässigt avskärmad från planerad bostadsbebyggelse genom att byggnadens runda huskropp sticker ut. Ytterligare dörrpartier finns på byggnadens södra sida riktad mot parken på motsatt sida om ny bebyggelse. Med hänsyn till dörrarnas riktning och placering och att det 18

19 minsta avståndet mellan dörrar och nya bostäder är meter bedöms bullerstörningen från verksamhet i Regnbågen inte utgöra ett problem för ny bebyggelse. Utomhusevenemang Parkens utomhusevenemang har lång historisk förankring i platsen och bör därmed kunna anses som ett mycket förutsägbart inslag i boendemiljön på samma sätt som för boende intill ett centralt torg, en idrottsarena eller liknande. Bullerstörningar från utomhusevenemang i Brunnsparken begränsas i första hand till perioden juni-augusti. Idag sker utomhusevenemang med musik eller annan underhållning som kan medföra höga ljudvolymer 1-3 gånger i månaden under sommarperioden. Även fortsättningsvis kan liknande evenemang komma att genomföras. Vid dessa tillfällen som varar 2-3 timmar kan boende som störs av höga ljudvolymer bli tvungna att sova med stängda fönster och inte vistas på en öppen balkong. Med hänsyn till de relativt få tillfällen evenemangen äger rum och att tidpunkten är bestämd lång tid i förväg har den boende möjlighet att förbereda eventuella åtgärder inför det aktuella tillfället. För att minimera graden av störning kan det dock finnas anledning att ta hänsyn till utomhusevenemang vid val av ljudklass på ytterväggar och fönster för ny bebyggelse. Det finns inga skäl att med hänsyn till ny bebyggelse göra inskränkningar i användandet av Brunnsparken om användandet sker inom rimliga gränser och inte i alltför stor omfattning avviker från nuvarande situation. Liksom andra evenemang som sker i en stad bör en avvägning av val av evenemang, antalet tillfällen per säsong och tid på dygnet ske i dialog mellan evenemangsansvarig och kommunen. Buller från fläktljud Fläktar i anslutning till verksamhetslokaler kan orsaka störande ljud för bebyggelse intill. Även om ljudnivån är förhållandevis låg kan ljudet upplevas påtagligt störande. Åtgärder för att dämpa fläktljud kan därför vara nödvändiga, speciellt om avståndet är litet mellan fläkt/ventilationsdon och fönster till verksamhet eller bostad. Strålkastarljus från bilar Trafik längs Mosåsvägen och Brunnsvägen och trafik inom området kan orsaka att strålkastarljus lyser in i lägenheter. Bostadshus och utemiljö bör utformas för att minimera störande strålkastarljus. Ledningar i mark Ledningssystemet för vatten-, avlopp, dagvatten, fjärrvärme, el och bredband påverkar den nya bebyggelsens möjliga utbredning. För att öka möjligheterna att effektivt utnyttja området för ny exploatering föreslås att några ledningsstråk får en ny sträckning. 19

20 X X X X X X X Ny sträckning, Ny sträckning, X Ledning utgår vattenledning dagvattenledning Dagvattenhantering Dagvatten från parkeringsplatser, uppställnings- och körytor och därmed jämförliga ytor ska renas innan anslutning får ske till anvisad förbindelspunkt. Dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten ska tas omhand separat från övrigt dagvatten. Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fastigheten inte avleder mer dagvatten än motsvarande maxflöde för den oexploaterade fastigheten. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade för ett tvåårsregn. Tak på cykelförråd, miljöbod eller andra komplementbyggnader bör anläggas med takvegetation för fördröjning och rening av dagvatten. Den centrala parkeringsytan bör utformas så att LOD ingår som en intressant och attraktiv del i gestaltningen. Byggnadsteknik och energi Som ett led i att profilera den nya bebyggelsen förväntas uppnådda värden och tekniska lösningar befinna sig i framkant av vad som utvecklingen medger. Energiförbrukning för bostadshus bör inte överstiga av kommunen uppsatta riktlinjer för ny bebyggelse och helst hamna under dessa värden. 20

21 Byggnationer ska ske enligt de principer som anges i Örebro miljöprogram med hänvisningar till Örebro miljömål. Det bör bla. innebära: Energieffektiva bostäder och verksamhetslokaler Förnyelsebar energi, tex. solceller på tak och fasader och/eller anslutning till fjärrvärmenätet. Högt ställda miljökrav på byggnadsmaterial, byggnadsteknik, byggtransporter Individuell mätning av vatten- och energianvändning Avfall och återvinning Avfall Inom varje fastighet inom planområdet skall tillräckligt utrymme finnas för sortering av avfall. Reglerna i avfallsplanen och föreskrifter för avfallshanteringen i Örebro kommun skall följas vid utformningen och placering av soprummet och återvinningsutrymmet. Utformningen och placering av avfallshanteringen skall ske i samarbete med Tekniska förvaltningens Avfallsavdelning. Återvinningsstation En återvinningsstation bör även i framtiden vara en del av den service centrumområdet kan erbjuda. Med en utveckling av området höjs kraven på att miljön ska upplevas attraktiv och inbjudande och markanvändningen prioriteras till fördel för nya bostäder, handel och parkeringsyta. Det finns inte plats för en lika stor återvinningsstation som idag. En mindre station är lättare att integrera med platsen, ytmässigt och utseendemässigt. Stationen bör begränsas till halva storleken och vara jämförbar med de flesta andra stationer i Örebro som rymmer 6-8 kärl. Med nya bostadsområden i södra delen av Örebro bör finnas behov av fler återvinningsstationer. Dessa kan bidra till att avlasta stationen i Adolfsberg centrum. I planförslaget illustreras ett läge för en mindre återvinningsstation i den nordöstra hörnet av området. Det är mycket viktigt att stor hänsyn tas till omgivande bebyggelse och till områdets helhetsintryck. Återvinningsstationen och ytorna närmast intill bör hanteras på ett sätt som minimerar stationens dominans, tex med inslag av träd, häckar, plank, stödmurar eller genom att utnyttja nivåskillnader på platsen. Mer detaljerade studier bör ske i ett genomförandeskede för att avgöra återvinningsstationens slutliga placering, storlek och utformning. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planen har upprättats på Stadsbyggnad i Örebro genom Peder Hallkvist (stadsarkitekt). Medverkande tjänstemän har varit Terttu Nilsson (karttekniker) och Johan Ekstrand (trafikingenjör). 21

22 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Bn 000/2000 Detaljplan för Nikolai 3:117 (Brunnen 1 mfl). ORGANISATORISKA FRÅGOR Planens syfte Detaljplanens syfte är att möjliggöra expansion och utveckling av Adolfsbergs centrum, Brunnsparken. Organisation Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av allmänna anläggningar ombesörjes av kommunen genom Tekniska förvaltningen. Exploatörerna svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m m, se nedan. Tidplan Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under Genomförandetid Planen föreslås få en genomförandetid om fem år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. Genomförandeavtal Kommunen upprättar genomförandeavtal med exploatörer och fastighetsägare som berörs av genomförandet av detaljplanen. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastigheter och rättigheter Berörda fastigheter är Brunnen 1, Brunnen 3, Nikolai 3:117, Nikolai 3:266, Nikolai 3:270, Nikolai 3:297, och Nikolai 3:316. Eventuell förekomst av samfälld ägd mark, enskilda vägar, vägsamfälligheter, officialservitut, avtalsservitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar m m gäller enligt hänvisning till fastighetsregistret. 22

23 Fastighetsrättsliga åtgärder En eller flera gemensamhetsanläggningar(ga) bildas för utförande, drift och skötsel av infartsgatan, parkeringar, torgytorna, gemensamma inlastnings- och körytor och körvägar och för gäst- och besöksparkering för bostäderna Ledningar av allmänt intresse skyddas med ledningsrätt eller motsvarande för vatten, spill- och dagvattenledningar samt för el och fjärrvärme för E.ons del, ev. teleledningar, övriga ledningar. Exploatörerna ansvarar för att detta blir utfört. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska undersökningar Eventuell förekomst av förorenad mark ansvarar respektive fastighetsägare för. Varje bygg- eller exploateringsföretag svarar för egna erforderliga geotekniska utredningar. Tekniska anläggningar Ev åtgärder på kvartersmark beskrivs separat t ex under organisation/genomförande/ekonomiska konsekvenser. Underjordiska ledningar som en vattenledning kan behöva flyttas för att inte komma i konflikt med området där bostäder ska byggas. Likaså kan någon dagvattenledning behöva flyttas från ytorna med byggrätt. Det finns kommunalt VA inom planområdet. Det kan koma att behövas el- transformatorstationer till området. Dagvattenhantering anordnas enligt detaljplanens bestämmelser. EKONOMISKA FRÅGOR Ekonomiska konsekvenser Berörda fastighetsägare bidrar till standardhöjningen av gator, torg, parker och parkeringar i området. Fördelningen sker med rättvis och själig fördelningsnyckel. - för kommunen Kommunens kostnader har beräknats till ca kr och fördelar sig enligt tabellen. UTGIFTER kkr Mark (ingående markvärde för oexpl. Mark) Förberedande arbeten 300 Planläggning och gestaltning mm 400 Fastighetsbildning (tomter, gemensamma ytor) 200 Gata, torg, parkeringar 9000 Belysning 500 Park 500 VA 100 LOD ( fördröjningsdamm, fontän etc. ) 500 Övrigt/oförutsett 1000 Administration 100 Summa

24 INKOMSTER Markförsäljning Bostäder, kkr Handel/kontor, kkr SUMMA kkr Mark och Exploatering Patrik Simonsson Exploateringsingenjör 24

25

26 26

27 FASTIGHETSFÖRTECKNING BN495/2008 Fastighetsförteckning till detaljplan för del av Nikolai 3:117 mfl (Adolfsberg centrum och del av Brunnsparken) i Adolfsbergs församling Örebro kommun FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET BRUNNEN 2 ADOLFSBERGS BAPTISTFÖRSAMLING MOSÅSV 28 BRUNNEN 3 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO FR KÖPMANNEN 21 HANDELSBOLAG Tomträtt VÄSTERÅS NIKOLAI 3:117 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO NIKOLAI 3:266 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO NIKOLAI 3:270 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO NIKOLAI 3:297 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO 27

28 NIKOLAI 3:316 KANAT:S FASTIGHETS KOMMANDITBOLAG BRUNNSPARKEN, PIZZERIAN ÖREBRO SKOGSDIREKTÖREN 13 JANSSON,BENGT EWERT VADSTENS GRÄND 2 SKOGSDIREKTÖREN 9 JOHNSSON,KERSTIN BRUNNSTORPSVÄGEN 2 JOHNSSON,HANS BRUNNSTORPSVÄGEN 2 ÅNSTA 20:101 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:102 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:121 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:144 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:38 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:47 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:96 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO 28

29 MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET SKOGSDIREKTÖREN S:1 KONSTRUKTÖREN 6 W-INVEST FASTIGHETSSERVICE AB ELEMENTV ÖREBRO SKOGSHUGGAREN 3 PONTÉN,MARIE NYÄNGSVÄGEN 5 PONTÈN,LARS_ERIK NYÄNGSVÄGEN 5 RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 18-IM1-99/ IM1-99/ ÅBYVERKEN 2 E.ON VÄRME SVERIGE AB RÖRLEDNINGAR MM RÖRLEDNINGAR MM MALMÖ 1880K-93/501.3 NIKOLAI 3:316 VÄG KANAT:S FASTIGHETS KOMMANDITBOLAG BRUNNSPARKEN, PIZZERIAN ÖREBRO 1880K-93/ K-93/501.2 NIKOLAI 3:266 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO KRAFTLEDNING VA 18-IM1-78/ ÅNSTA 20:121 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO VÄG 18-IM1-44/420.2 KRAFTLEDNING MM 18-IM1-41/501.2 KRAFTLEDNING MM 18-IM1-41/499.1 KRAFTLEDNING MM VÄSTANÅN 6:19, ÄLVKARLEBY VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB SOLLENTUNA 29

30 18-IM1-79/ IM1-60/ IM1-60/ IM1-85/ ÅNSTA 20:234 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO LEDNING VATTENLEDNING VATTENLEDNING LEDNING 18-IM1-98/ FORTUM DISTRIBUTION KRAFTLEDNING DINGELSUNDET 2:65, KARLSTAD BOX KARLSTAD 18-IM1-85/ VATTENFALL ELDISTRIBUTION KRAFTLEDNING MM CHARLOTTENBORG 2:18, MOTALA BOX SOLNA 18-IM1-76/ ÅNSTA 20:239 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO LEDNING MM FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET ALRIK 8 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ASKUNGEN 1 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO BRUNNSLYCKAN 1 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING PASSAREN I BOX ÖREBRO PARKLYCKAN 20 AHMED JAMA,SHUKRI BRUNNSLYCKEVÄGEN 1 ABDI AHMED,ABDULLAHI BRUNNSLYCKEVÄGEN 1 PARKLYCKAN 21 SJÖLANDER,GÖRAN BRUNNSLYCKEVÄGEN 3 30

31 SJÖLANDER,BIRGITTA CARINA BRUNNSLYCKEVÄGEN 3 PARKLYCKAN 22 NILSSON,GUNILLA ELISABET BRUNNSLYCKEVÄGEN 5 NILSSON,NILS KENNETH BRUNNSLYCKEVÄGEN 5 PARKLYCKAN 23 SPRINGARE,ANNIKA BRUNNSLYCKEVÄGEN 7 SPRINGARE,PETER BRUNNSLYCKEVÄGEN 7 PARKLYCKAN 4 SKOG,MAGNUS PARKLYCKEVÄGEN 26 SKOG,ANNA MARIA PARKLYCKEVÄGEN 26 PARKLYCKAN 5 ÖSTRÖM,JIM RICKARD PARKLYCKEVÄGEN 24 SVENSSON,JONNA VICTORIA PARKLYCKEVÄGEN 24 PARKLYCKAN 6 AHLBORG WILLERMAN,ERIKA NYTORPSVÄGEN SALTSJÖ-BOO PARKLYCKAN 7 ERIKSSON;MALIN ANETTE PARKLYCKEVÄGEN 20 31

32 PARKLYCKAN 8 HULL,MARIANNE PARKLYCKEVÄGEN 18 HULL,ANDERS PARKLYCKEVÄGEN 18 SKOGSDIREKTÖREN 10 JANSSON,BENGT EWERT VADSTENS GRÄND 2 SKOGSDIREKTÖREN 11 NILSSON,ROLF KARLSHÄLLSVÄGEN 20 SKOGSDIREKTÖREN 14 HUSIC,NIJAZ KARLSHÄLLSVÄGEN 16 SAHINOVIC,NERMINA KARLSHÄLLSVÄGEN 16 SKOGSDIREKTÖREN 15 CANCAR,DRAGANA KARLSHÄLLSVÄGEN 12 CANCAR,MEVZET KARLSHÄLLSVÄGEN 12 SKOGSDIREKTÖREN 16 RÖNNLUND,MICHAELA INGEGERD KARLSHÄLLSVÄGEN 14 EGERYD,PATRIK ULF KARLSHÄLLSVÄGEN 14 SKOGSDIREKTÖREN 17 HULTGREN,ANNA-LISA KARLSHÄLLSVÄGEN 10 SKOGSDIREKTÖREN 18 NILSSON,EVA KARLSHÄLLSVÄGEN 8 32

33 NILSSON,LEIF KARLSHÄLLSVÄGEN 8 SKOGSDIREKTÖREN 20 ESTERYD LARSSON,MARIANNE BRUNNSTORPS GÅRD GAMLA VINTROSAVÄGEN 7 SKOGSDIREKTÖREN 7 JOHNSSON,KERSTIN BRUNNSTORPSVÄGEN 2 JOHNSSON,HANS BRUNNSTORPSVÄGEN 2 ÅNSTA 20:122 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:247 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:39 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:44 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ÅNSTA 20:49 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO 33

34 Samrådsredogörelse Bn 495/2008 Detaljplan för del av Nikolai 3:117 m.fl. (Adolfsbergs centrum och del av Brunnsparken i Adolfsbergs församling, Örebro kommun) Sammanfattning av planförslaget Planområdet sträcker sig från Mosåsvägen till Brunnsparkens norra del. Syftet med planen är att ändra gällande detaljplaner så att det blir möjligt att bygga bostäder och ge mer utrymme för handel. Planen innehåller också en byggrätt för en förskola och två nya tillfarter från Mosåsvägen. Samrådet Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1 mars april Förslaget har varit utsänt för kännedom och eventuellt yttrande till berörda enligt sändlista för samråd samt till Medborgarkontoret för kännedom. Inkomna erinringar och synpunkter E.ON Värme AB, godkänns Vattenfall Eldistribution AB, ingen erinran Nerikes Brandkår, inga synpunkter utifrån brandskyddssynpunkt Skogsdirektören 14: Nijaz Husic o Nermina Sahinovic, Godkänns Kultur & Medborgare, Godkänns Parklyckevägen 10, Gustav Bjelle, har inkommit med synpunkter. Parklyckevägen 10 finns utanför planområdets samrådsgräns. Boende utanför samrådsgränsen betraktas inte som berörd i egenskap av rågranne, men synpunkterna har ändå bifogats i samrådsredogörelsen. Länsstyrelsen Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap 20 plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter. Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, skapa mer utrymme för handel samt plats förr en förskola. Överensstämmelse med översiktsplan Detaljplanen stämmer delvis in med gällande översiktsplan. 34

35 Miljöbedömning Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en miljöbedömning enligt 6 kap 12 5 miljöbalken behöver göras, och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Länsstyrelsen delar denna uppfattning. Bedömning enligt 12 kap 1 PBL Länsstyrelsen kan med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 8 PBL och nu kända förhållanden komma att pröva kommunens beslut att anta detaljplanen. Länsstyrelsen menar att det som föreslås riskerar vara olämpligt med avseende på hälsa då gällande riktvärden for buller riskerar att överskridas. Buller I planbeskrivningen framgår att området berörs av en komplex bullersituation då olika typer av bullerkällor inom och i närheten av området. Lansstyrelsen anser att de av riksdagen beslutade riktvärdena för buller (proposition 1996/97:53) inte bör överskridas vid nybyggnation och att bullerfrågan ska utredas i samband med planläggning. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna ska kompletteras med en bullerutredning för den planerade bostadsbebyggelsen. Utredningen ska utgå från den komplexa bullersituationen som finns i området, i förstahand från buller som alstras från vägoch tågtrafik men också frånevenemang i Brunnsparken. Beräkningar for den sammanvägda bullerstörningen från dessa bullerkallor ska redovisas i bullerutredningen. Visar bullerutredningen att det är möjligt att uppnå en tyst eller ljuddämpad sida anser Länsstyrelsen att det i detaljplanen ska införas en bestämmelse om riktvärden för buller samt att uteplatser och minst hälften av lägenheternas bostadsrum ska vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Om bullerutredningen däremot visar att det är svårt att åstadkomma en tyst eller ljuddämpad sida anser Länsstyrelsen att bostadsbebyggelsen är olämplig med avseende på hälsa. Av planhandlingarna bör det även framgå vad ett plangenomförande kan få för konsekvenser på användandet av Brunnsparken. En viktig aspekt som bör lyftas fram är de eventuella inskränkningar ett plangenomförande kan leda till vad gäller möjligheterna att anordna evenemang i Brunnsparken. Detta eftersom det i planhandlingarna konstateras att evenemang i parken kan vara bullerstörande för de planerade bostäderna. Naturvård I den sydvästra delen av planområdet, som är en del av Brunnsparken, finns enligt detaljplanen ett tiotal större träd varav några klassificeras som mycket skyddsvärda. Länsstyrelsen ser positivt på planbestämmelsen som reglerar trädfällning i detta område, men saknar en konsekvensbeskrivning av hur planen påverkar parkmiljön i stort. En förskola med inhägnad kan exempelvis ge konsekvenser för allmänhetens tillträde till och användning av parken, viket bör belysas i planen. 35

36 Högre föremål Runt alla instrumentflygplatser finns höjdbegränsade ytor kallade MSAytor med en radie av 55 km. Dessa ytor medför höjdbegränsningar. Föremål och byggnader som ligger inom detta område och som är högre än 20 m ska lokaliseringsprövas av berörda flygplatser samt av Luftfartsverket via blankett' som finns på Trafikverkets hemsida. 'http://www.trafikverket.se/pagefiles/37810/blankett_for_lokaliseringsbedomning_av_byggnader_och _andra_foremol_hogre_an_20_meter.pdf Planbestämmelser En del beteckningar som finns angivna på plankartan finns inte angivna under planbestämmelserna och vice versa, vilket bör korrigeras. Planens genomförandetid bör även anges på plankartan. Genomförande I planen hänvisas till en parkeringsplats som planeras i Brunnsparken, på ett område som ligger utanför planområdet. Länsstyrelsen vill framhålla att det eventuellt kan vara lämpligt att ta med denna parkeringsplats i planen. Dels eftersom det i planhandlingarna konstateras att antalet parkeringsplatser kommer att minska i området, dels för att utreda genomförandefrågan kring anläggandet av denna parkeringsplats. Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Eva Kåverud. I den slutliga handläggningen har dessutom deltagit naturvårdshandläggare Rolf Wedding, miljöhandläggare Peter Ekelund, samhällsplanerare Tobias Häggblom (Trafikverket region Öst) samt samhällsplanerare Camilla Johansson, föredragande. Kommentar: Buller se även planbeskrivning Bullerutredningar har utförts av SoundCom AB och Trafikenheten Örebro kommun. En utredning av den sammanvägda bullerstörningen från väg- och tågtrafik som påverkar den planerade bostadsbebyggelsen visar att det är möjligt att uppnå en ljuddämpad sida i de fall riktvärdena överskrids. Bullerstörningar från utomhusevenemang i Brunnsparken begränsas i första hand till perioden juni-augusti. Idag sker utomhusevenemang med musik eller annan underhållning som kan medföra höga ljudvolymer ca 2-3 gånger i månaden under sommarperioden. Även fortsättningsvis kan antas att liknande evenemang kommer att genomföras. Vid dessa tillfällen som varar 2-3 timmar kan boende som störs av höga ljudvolymer bli tvungna att sova med stängda fönster och inte vistas på en öppen balkong. Med hänsyn till de relativt få tillfällen evenemangen äger rum och att tidpunkten är bestämd lång tid i förväg har den boende möjlighet att förbereda eventuella åtgärder inför det aktuella tillfället. För att minimera graden av störning för den boende kan det dock finns anledning att ta hänsyn till utomhusevenemang vid val av ljudklass på ytterväggar och fönster för ny bebyggelse. 36

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun 317 Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun Angande SBN 2010-06-22 84 Laga kraft 2011-01-15 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 2 Originalkarta I format A2 3 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23.

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. Arkitekt SAR/MSA Kent Eriksson DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. NORSJÖ SAMHÄLLE, NORSJÖ KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄN Busstationstomten före branden GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-29

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Enkelt planförfarande

Enkelt planförfarande Planbeskrivning BN 143/2011 Enkelt planförfarande Ändring av detaljplan Detaljplan för Nikolai 3:63 m.fl. Ladugårdsängen etapp II, delplan 1 I Nikolai församling Örebro kommun Stadsbyggnad 2011-05-17 Handläggare:

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Samrådshandling Tillägg till planbeskrivning Ändring av detaljplan 1880-P726 Detaljplan för ny infart till Bettorps industriområde från Munkatorps trafikplats (Olaus Petri 3:84) Samrådstid: 12 september

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [6] 2011-10-24 Plannummer: 53-31 Referens Kristofer Uddén DETALJPLAN FÖR Tornet 4 m.m. (f.d. Tornbergsskolans tomt) Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

6.10 PLANBESKRIVNING. GAMLA SKOLAN I HARGSHAMN gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110. i Östhammars kommun, Uppsala län

6.10 PLANBESKRIVNING. GAMLA SKOLAN I HARGSHAMN gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110. i Östhammars kommun, Uppsala län Dnr 2011SBN1437 1 (6) Samhällsbyggnadsnämnden PLANBESKRIVNING GAMLA SKOLAN I HARGSHAMN gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110 i Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 19 januari 2012 Reviderad

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6]

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] 2010-05-19 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

P LANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

P LANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(10) P LANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Bärnstenen m.m. inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 16 september 2010 A N T A G A N D

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET STADSBYGGNADSKONTORET Björn Edén, exploateringsingenjör Maj 2010 Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET Fastigheterna

Läs mer

Detaljplan Långseleån 13 m.fl. (Vivalla) Örebro kommun. Planbeskrivning 2015-05-28 Bn 148/2014 Samrådshandling

Detaljplan Långseleån 13 m.fl. (Vivalla) Örebro kommun. Planbeskrivning 2015-05-28 Bn 148/2014 Samrådshandling Planbeskrivning 2015-05-28 Bn 148/2014 Samrådshandling Detaljplan Långseleån 13 m.fl. (Vivalla) Örebro kommun Samrådstid: 15 juni 2015 24 augusti 2015 Standardförfarande Handläggare: Anders Pernefalk E-post:

Läs mer