I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål:"

Transkript

1 SOLNA STAD Kompetensförvaltningen SID 1 (1) KN/2014- TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2013 Sammanfattning Måluppfyllelse Nämnden har fyra inriktningsmål, sex effektmål och sex nämndmål inom målområdena Solna i utveckling, Trygghet och lärande för Solnabornas bästa och God ekonomisk hushållning. Alla mål förutom ett effektmål och ett nämnmål har uppfyllts. Nämnden anses därför ha bidragit till måluppfyllelse av stadens inriktningsmål. Inriktningsmålet Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare ingår i målområdet Solna i utveckling. Det följs upp av ett effektmål. Effektmålet är uppfyllt. I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: Inriktningsmålet Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet mäts utifrån ett effektmål och ett nämndmål. Båda målen är uppfyllda. Inriktningsmålet Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete mäts utifrån ett effektmål och tre nämndmål. Effektmålet är uppfyllt. Av nämndmålen är två mål uppfyllda och ett mål är inte uppfyllt. Inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva ingår i målområdet God ekonomisk hushållning. Det följs upp av tre effektmål och två nämndmål. Två effektmål är uppfyllda. Det tredje effektmålet är inte uppfyllt. Båda nämndmålen är uppfyllda. Ekonomi Nämndens nettokostnader för året uppgår till 29,6 mkr vilket innebär ett underskott gentemot budget på 0,2 mkr. Avvikelsen förklaras av högre nettokostnader på vuxenutbildningen samt lägre nettokostnader på staben och arbetsmarknadsavdelningen. Nämndens nettokostnader är 0,7 mkr lägre 2013 jämfört med Under 2013 har 63 tkr tagits i anspråk utav investeringsbudgetens 100 tkr. Förslag till beslut godkänner årsredovisningen för Åsa Bergström Förvaltningschef Miriam Amanou Verksamhetscontroller

2 Årsredovisning 2013 Arbete Utbildning Integration 0

3 Innehåll KOMPETENSNÄMNDEN I KORTHET... 2 Vision, verksamhetsidé, värdegrund, mål och organisation... 2 Solnamodellen ett samarbete med fokus på arbete... 3 ÅRET SOM GÅTT NÄMNDENS RESULTAT... 4 Viktiga händelser... 4 Ekonomi... 6 Måluppfyllelse/ verksamhetsmått... 6 Framtiden... 7 Kvalitetsarbete... 8 Tvärsektoriella frågor Miljöprogram Entreprenader Medarbetare Uppföljning av internkontrollplan Uppföljning av konkurrensplan RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE...15 Förvaltningschef och stab Arbetsmarknadsavdelningen Solna vuxenutbildning BILAGOR... 1 Bilaga 1: Måltabell... 1 Bilaga 2: Nyckeltalsinformation

4 i korthet Vision, verksamhetsidé, värdegrund, mål och organisation Vision Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Verksamhetsidé rustar Solnabor för jobb genom att erbjuda vuxenutbildning, personlig coachning och jobbmatchning till arbetsföra Solnabor som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Särskilt fokus läggs på personer som har försörjningsstöd, är lågutbildade, är mellan år eller är utrikes födda. Nämnden har även, på uppdrag av kommunstyrelsen, ansvar för stadens sommarjobbsprojekt och övergripande näringslivsarbete. s resultat ökar sysselsättningen, höjer utbildningsnivån, förbättrar integrationen samt minskar utanförskap och arbetslöshetsrelaterade kostnader för Solna stad och samhället i stort. förbättrar också förutsättningarna för växande företag i Solna genom att tillgodose företagens behov av kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Fler företag som anställer är inte ett självändamål utan ett effektivt sätt att höja välståndet genom att fler får möjlighet till egen försörjning genom en mer inkluderande arbetsmarknad. Värdegrund arbetar utifrån en värdegrund där alla människor ses som en tillgång och resurs för samhället och interagerar i jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor. Solna skall vara en stad där människor tar eget ansvar och ges goda möjligheter att uppnå egen försörjning. Varje medborgares kompetens, vilja och förmåga ska tillvaratas. s förhållningssätt är att Alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska bemötas väl och likvärdigt och ges samma möjlighet till utbildning och arbete. är en serviceorganisation som finns till för medborgaren där verksamheternas samverkan syftar till ett helhetstänkande med tydligt kundfokus. Mål Nämnden har fyra inriktningsmål inom målområdena Solna i utveckling, Trygghet och lärande för solnabornas bästa och God ekonomisk hushållning. Dessa följs upp av sex effektmål och sex nämndmål. Organisation Kompetensförvaltningen verkställer nämndens beslut. Kompetensförvaltningen består av en stab, en arbetsmarknadsavdelning och en avdelning för vuxenutbildning. Stadens uppdrag inom etableringslagen hanteras inom Solna vuxenutbildning. Staben är lokaliserad i stadshuset och övriga verksamheter sitter tillsammans i gemensamma lokaler på Sunnan i Hagalund. 2

5 Solnamodellen ett samarbete med fokus på arbete Kompetensförvaltningens systematiska arbete med att få Solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier sammanfattas som Solnamodellen. Modellen grundar sig i ett individanpassat arbetssätt, god omvärldsbevakning samt goda relationer med arbetsgivare, samarbetspartners och utbildningsleverantörer. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar med Solnabor (deltagare) som remitterats via socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen (AF). Solnabor som vill studera (elever) söker direkt till avdelningen för vuxenutbildning, Solna vuxenutbildning och antas efter stadens antagningsregler. Sedan 2008 sker all vuxenutbildning på entreprenad. För att kunna erbjuda ett lättillgängligt, flexibelt och brett utbud av kvalitativa utbildningar samarbetar Solna med andra kommuner i Stockholms län. Stabens näringslivsarbete fungerar som en dörröppnare för nya samarbeten mellan förvaltningens verksamheter och privata arbetsgivare. Bild: Solnamodellen Kompetensförvaltningens systematiska arbete tillsammans med partners för att rusta arbetslösa Solnabor samt stödja dem att gå från bidrag till egen försörjning via arbete och studier. Färgade fält är aktiviteter som utförs av Kompetensförvaltningen. Framgångsfaktorer Coachning - Individuella samtal med deltagaren skapar förtroende och ökar deltagarens anställningsbarhet genom stärkt självkänsla, självförtroende och motivation. Matchning Djup kunskap om deltagarens och arbetsgivares behov ökar möjligheten att matcha rätt arbetsgivare med rätt deltagare vad gäller arbete, praktik och utbildning. Etableringsinsatser Flyktingar och vissa grupper av nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering (SO). Detta bidrar till att eleven får en snabbare integration i samhället och arbetslivet. Företagskontakter Täta och goda kontakter med arbetsgivare leder till att deltagaren kan komma in tidigt i rekryteringsprocesser samt erbjudas relevanta praktik- och lärlingsplatser. Utbildning Kvalificerad studievägledning samt ett brett och flexibelt utbud av individanpassad utbildning leder till en ökad anställningsbarhet för deltagare och elever. 3

6 Året som gått nämndens resultat Viktiga händelser Förändringstryck från omvärlden Kostnadsutveckling som följd av många års ökad efterfråga på vuxenutbildning och SFI Sedan 2008 har Solnabornas efterfrågan på vuxenutbildning och SFI ökat med i genomsnitt procent per år. Den ökade efterfrågan är effekten av befolkningstillväxt, utbildningsreformer samt konjunkturläge och dess påverkan på arbetsmarknaden. Efterfrågeökning tillsammans med systematiskt kvalitetsarbete har lett till högre kostnader än de budgeterade ekonomiska ramarna för verksamheten. Förberedelse för nästa steg i utvecklandet av en gemensam vuxenutbildningsregion Solna stad har svarat på en remiss från KSL angående det fortsatta arbetet av en gemensam region för vuxenutbildning. Solna stad ser fortsatt positivt på en utveckling som inkluderar upphandling, gemensamt utbildningsutbud, gemensam leverantörsprislista, samordnad avtalsuppföljning och kvalitetssäkring. Solna stad vill däremot behålla huvudmannaskapet och beslutanderätten över inriktning och ambitionsnivå för stadens vuxenutbildning. Detta med hänsyn till lokala arbetsmetoder för att motverka arbetslöshet och ökade försörjningsstödskostnader samt ställningstaganden gällande näringslivets behov av kompetens. Utökad målgrupp för samhällsorienteringen Under året har målgruppen för samhällsorientering utökats och omfattar inte bara målgruppen för Etableringslagen utan också nyanlända anhöriginvandrare som är medborgare i ett land utanför EES-området eller utanför Schweiz och som fyllt 18 år, men inte 65 år. Kommunerna får inget öronmärkt statsbidrag till denna utökning. Det ska regleras i statens allmänna bidrag till kommuner. Kommunens ansvar är att tillhandahålla samhällsorientering för denna grupp samt aktivt verka för att nå de nyanlända i kommunen och motivera dem att delta. Extra utbildningsplatser för yrkesvux Regeringen har under året gjort en utökad satsning på yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning motsvarande platser. har i samband med denna satsning ansökt och fått del av det extra anslaget. Under 2013 fick nämnden totalt 158 helårsplatser. Förändring/ utveckling initierad av Solna stad Fortsatta och förnyade samarbeten för att rusta ungdomar för arbete Under året har nämnden förnyat samarbetsavtalet med Arbetsförmedlingen med syfte att bidra till en så låg ungdomsarbetslöshet som möjligt i Solna stad. Nämnden har också fortsatt samarbetet med Friends Arena, vilket erbjuder ungdomar en chans till extraarbete på arenan. För att få fler samarbetspartners utvecklades och lanserades kommunikationskonceptet Vi rustar unga för framtiden med syfte att få fler privata arbetsgivare att erbjuda anställning, sommarjobb, studiebesök, praktik- eller lärlingsplats till Solnas ungdomar. Nytt uppdrag och bra resultat i årets sommarjobbsprojekt Kompetensförvaltningen har sedan 2013 ansvaret för att utveckla och genomföra Solna stads sommarjobbsprojekt. Årets utvecklingsarbete resulterade i ett fördubblat och breddat utbud av antalet sommarjobb, en förbättrad service till sökande och arbetsgivare samt en förstärkning av projektbudgeten genom extern finansiering från näringslivet. Majoriteten, 93 procent av de 4

7 ungdomar som fick ett sommarjobb angav att de var nöjda eller mycket nöjda med sina erfarenheter av att sommarjobba. Även arbetsgivarna var nöjda med sin delaktighet i projektet. Under året fick även Solnas ungdomar, för första gången möjligheten att tjäna sommarlovspengar på en egen idé. Det var ett inspirerande alternativt sommarjobb där 15 ungdomar fick starta och driva eget företag. Programmet Ung Drive som pågick under fyra veckor, är ett utbildningskoncept där ungdomar lär sig om företagande och entreprenörskap och får hjälp att hitta och utveckla sin egen drivkraft. Viktig erfarenhet som rustar ungdomarna för framtida arbete både som anställd eller som egen företagare. På frågan om de kunde rekommendera Ung Drive till en vän svarade 78 procent av årets deltagare ja. Regionalt projekt för lärlingsutbildning Solna vuxenutbildning har under året, tillsammans med nio andra kommuner i regionen, startat ett samverkansprojekt med syfte att samordna, kvalitetssäkra och utveckla nya lärlingsutbildningar. Kommungruppen fick under miljoner kronor för att genomföra 465 utbildningsplatser. Av dessa platser var 45 öronmärkta för Solnabor. Projektet är organisatoriskt placerat i Solna stad och drivs av en projektledare på uppdrag av en kommungemensam styrgrupp. Projektet kommer att pågå fram till och med juli Näringslivsarbete som skapar förutsättning för tillväxt och fler arbetstillfällen Under året har nämnden genom stadens näringslivsarbete, Frukostbrickor, nyhetsbrev för företag och företagsbesök, kommit i kontakt med flera tusen företagare. För att öka kontaktytorna ytterligare samt skapa förutsättningar för fler samarbeten har dessutom en rad nya mötesformer och nätverk lanserats: Företagarföreningen Solna Meetings och Arenastadens företagargrupp har startat. Solnautbildningar för mäklare, hotellpersonal och hemtjänstföretag har genomförts. Småföretagareventet Mitt Företag, Start-Up Day för blivande företagsamma Solnabor, hållbarhetsseminarium för företagare i Solna Business Park och seminarieserien Connect Tillväxtforum i Solna för tillväxtföretag har arrangerats tillsammans med partners. 5

8 Ekonomi Nämndens nettokostnader för året uppgår till 29,6 mkr vilket innebär ett underskott gentemot budget på 0,2 mkr. Avvikelsen förklaras av högre nettokostnader på vuxenutbildningen samt lägre nettokostnader på staben och arbetsmarknadsavdelningen. Intäkterna för året uppgår till 21,1 mkr, vilket är 4,5 mkr högre jämfört med budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av högre statsbidrag till vuxenutbildningen. Kostnaderna för året är 50,8 mkr, vilket är 4,7 mkr högre jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av högre kostnader på gymnasial och grundläggande vuxenutbildning. Orsaken till dessa högre kostnader är ökad efterfrågan på utbildning som i sin tur styrs av befolkningstillväxt, utbildningsreformer och konjunkturläge. Nämndens nettokostnader är 0,7 mkr lägre 2013 jämfört med Intäkterna är 4,7 mkr högre 2013 jämfört med 2012 vilket har möjliggjort ökat utbildningsutbud vilket medfört 4,1 mkr högre kostnader. Under 2013 har 63 tkr tagits i anspråk utav investeringsbudgetens 100 tkr. Tkr Period: januari - december Avvikelse perioden Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Utfall Budget 2013 Utfall Utfall 2012 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Måluppfyllelse/ verksamhetsmått Inriktningsmål Nämnden har fyra inriktningsmål inom målområdena Solna i utveckling, Trygghet och lärande för Solnabornas bästa och God ekonomisk hushållning. Inriktningsmålet Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare ingår i målområdet Solna i utveckling. Det följs upp av ett effektmål. Effektmålet är uppfyllt. I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: Inriktningsmålet Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet mäts utifrån ett effektmål och ett nämndmål. Båda målen är uppfyllda. Inriktningsmålet Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete mäts utifrån ett effektmål och tre nämndmål. Av nämndmålen är två mål uppfyllda och ett mål är inte uppfyllt. Effektmålet är uppfyllt. Inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva ingår i målområdet God ekonomisk hushållning. Det följs upp av tre effektmål och två nämndmål. Två effektmål är uppfyllda. Det tredje effektmålet är inte uppfyllt. Båda nämndmålen är uppfyllda. 6

9 Totalt är alla mål förutom ett effektmål och ett nämnmål uppfyllda. Nämnden anses därför ha bidragit till måluppfyllelse av stadens inriktningsmål. För mer detaljer se Bilaga 1: Måltabell Verksamhetsmått Se Bilaga 2: Nyckeltalsinformation Framtiden Fortsatt ökad efterfrågan driver kostnader på vuxenutbildningen Sedan 2008 har volymer (elever, kurser, poäng, betyg) inom vuxenutbildning och SFI ökat markant. Volymökningen är effekten av en ökad efterfråga driven av befolkningstillväxt, utbildningsreformer samt konjunkturläget och dess påverkan på arbetsmarknaden. Volymökning drivs också av systematiskt kvalitetsarbete hos utbildningsleverantörer. Med fortsatt befolkningstillväxt och ökad immigration, skärpta behörighetskrav till högre studier, ökade kompetenskrav från arbetsgivare och matchningsproblem på arbetsmarknaden förväntar vi oss en fortsatt ökad efterfrågan på vuxenutbildning det kommande året. På sikt kan efterfrågan förstärkas ytterligare om förslag på att utöka rättigheten att delta i kommunal vuxenutbildning träder i kraft. I budgetpropositionen 2014 framgår att alla ska ha rätt att läsa in både grundläggande och särskild behörighet till högskolan från och med Denna rätt erbjuds idag till elever med examen från gymnasieskolans yrkesprogram Aktuella statliga utredningar och möjliga reformer som kan påverka verksamheten SFI-utredningen, SOU 2013:76, innehåller förslag på att SFI och svenska som andraspråk inom grundläggande komvux slås ihop till en utbildning. Den föreslår vidare att SFI upphör som egen skolform och blir en del inom komvux vid sidan av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Utredningen föreslår också att nationella valfrihetssystemet (SFI-peng) införs för SFI, grundläggande och gymnasial komvux. I ett valfrihetssystem kommer kommuner fortsatt att ha ansvaret för SFI och för finansieringen av SFI, men enskilda anordnare kan etablera sig där man finner det attraktivt och lämpligt om man godkänns som huvudman av skolinspektionen. Skyldigheten att tillhandahålla rättighetsstyrd utbildning inom komvux kvarstår för kommunerna om inte utbildningen på ett rimligt vis finns tillgänglig hos en enskild huvudman. Förslaget är på remiss och det är oklart hur mycket av förslaget som kommer att bli verklighet. Ändrade ersättningsmodeller och skärpta redovisningskrav påverkar nämndens budget En översyn av reglerna kring ersättningen till kommunerna som träffar överenskommelse om flyktingmottagande har gjorts. Grundersättningen minskar från 10 prisbasbelopp till 5 prisbasbelopp vilket för 2014 innebär kronor istället för kronor. Nämnden har fått ett utökat uppdrag när Lagen om samhällsorientering från första maj 2013 även gäller för målgruppen anhöriginvandrare. Ersättning för detta får kommunerna i det generella statsbidraget, enligt SKL:s beräkning innebär det en summa på kr för Solna. Regeringen har de senaste åren gett stora riktade bidrag med syfte att hjälpa kommunerna med att öka volymerna på yrkesinriktad gymnasial utbildning. I höstpropositionen 2013 konstaterar regeringen att statsbidragen ännu inte har lett till förväntade volymökningar utan att många 7

10 kommuner snarare avsätter allt mindre resurser till kommunal vuxenutbildning. Regeringen aviserar därför att man avser att förtydliga regelverket för riktade statsbidrag så att satsningarna leder till volymökning och inte till minskad kommunal finansiering av vuxenutbildning. Kommuner som minskar volymerna och kostnaderna för yrkesutbildning skulle därmed kunna bli återbetalningsskyldiga av det statliga anslaget för yrkesvux. Upphandling och fortsatt bygge av en gemensam vuxenutbildningsregion etapp 2 Enligt en undersökning från KSL står en klar majoritet av länets kommuner bakom målet om en fortsättning på skapandet av en gemensam vuxenutbildning. De flesta vill delta i en gemensam upphandling av vuxenutbildning och de flesta vill även samverka kring en gemensam organisatorisk plattform. Många kommuner anger dock olika förbehåll som ska vara uppfyllda innan de vill delta i de olika samarbetena. En mängd beslut behöver fattas under våren för att en gemensam upphandling och gemensam organisatorisk plattform skall kunna genomföras under hösten 2014/våren Till detta kommer osäkerhet kring utfallet från pågående statliga utredningar gällande SFI. Kvalitetsarbete Kompetensförvaltningens kvalitetsarbete utgår ifrån stadens policy för kvalitetsutveckling samt de krav som ställs i lagar och förordningar. I kvalitetsdeklarationer beskrivs verksamhetens tjänster och löften om servicenivåer till Solnaborna. Synpunkter på verksamheten tas emot och brister åtgärdas direkt i mötet med brukaren eller genom begäran av åtgärdsplaner från leverantörer. Verksamheten, oavsett om den är upphandlad eller sker i egen regi, styrs genom systematisk uppföljning av mål och nyckeltal som på olika sätt beskriver strukturkapital, processkvalitet och prestation. Detta kompletteras med brukarundersökningar som mäter upplevd kvalitet. Avvikelser inom verksamhet som drivs i egen regi diskuteras kontinuerligt i förvaltningen. Avvikelser som sker i en upphandlad verksamhet diskuteras med leverantören. För att skapa ett positivt klimat för förbättringsarbete genomförs löpande dialogmöten med leverantörer. Ett leverantörsavtal kan avslutas om leverantören efter en begäran på åtgärdsplan inte åtgärdar kvalitetsbristerna. Systemet för leverantörsuppföljning och kvalitetssäkring inom vuxenutbildning För vuxenutbildning sker uppföljningen i samarbete med andra kommuner i länet enligt det gemensamma systemet för kvalitetssäkring. Systemet innehåller följande obligatoriska aktiviteter: Avtalsuppföljning Tillsynsbesök på plats hos respektive entreprenadskola Utvärdering av leverantörernas skolor i form av fördjupad tillsyn Brukarundersökning med alla elever uppföljning ekonomi, struktur, process, prestation Uppföljning av leverantörer som har kvalitetsbrister i form av åtgärdsplaner et analyseras och sammanställs i en årlig kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten för 2013 presenteras i kvartal ett Detta arbete kompletteras med löpande aktiviteter som beskrivs i nämndens internkontrollplan. 8

11 Exempel på kvalitetsarbete under året Organisatoriska förändringar på förvaltningen i syfte att verksamhetsutveckla och säkra kvalitet För att skapa bättre förutsättningar för ledning och styrning förändrades ledningsgruppen i början på året. Samtidigt, med syfte att utveckla samarbetet på förvaltningen startades tre nätverk med deltagare från samtliga avdelningar på förvaltningen. Nätverken; kommunikation, ekonomi & it och näringsliv har kommit igång bra och lett till både kunskapsspridning och utvecklingsarbete. Under året inkorporerades kommunens etableringsuppdrag in i avdelningen för vuxenutbildning. Genom omorganisationen fick vuxenutbildningen förstärkt fokus och organisation för leverantörsuppföljning och kvalitetssäkring av SFI. För att samordna, kvalitetssäkra och utveckla nya lärlingsutbildningar har förvaltningen, tillsammans med nio andra kommuner i regionen, startat ett samverkansprojekt. Projektet är organisatoriskt placerat i Solna stad och drivs av en projektledare på uppdrag av en kommungemensam styrgrupp. Projektet kommer att pågå fram till och med juli Arbetsmarknadsinsatser: Under året har kvalitetsdeklarationen, Insatser för arbetssökande, uppdaterats och reviderats. et från årets brukarundersökning presenteras kvartal ett Sommarjobb: Årets utvecklingsarbete i Solna stads sommarjobbsprojekt resulterade i ett fördubblat och breddat utbud av antalet sommarjobb, en förbättrad service till sökande och arbetsgivare samt en förstärkning av projektbudgeten genom extern finansiering från näringslivet. Majoriteten, 93 procent av de ungdomar som fick ett sommarjobb angav att de var nöjda eller mycket nöjda med sina erfarenheter av att sommarjobba. Även arbetsgivarna var nöjda med sin delaktighet i projektet. et presenterades i en slutrapport i oktober 2013 (KN2013:23 ) Vuxenutbildning: Under året har en rad aktiviteter genomförts med syfte att förbättra strukturkapital och processkvalitet inom den egna verksamheten. Några exempel är Framtagning av checklista för studie- och yrkesvägledning i syfte att kvalitetssäkra vägledningsprocessen. Kartläggning av ekonomiska och administrativa processer på vuxenutbildningen. Upphandling av nytt IT-baserat verksamhetssystem. För att tydliggöra och utveckla tjänster för Solnaborna har en ny kvalitetsdeklaration för vuxenutbildning tagits fram. Den gäller för alla elever oavsett utbildningsform. (KN2013:25) Under året har det kommungemensamma systemet för leverantörsuppföljning och kvalitetssäkring resulterat i 4 dialogmöten, 22 tillsynsbesök, 22 avtalsuppföljningar och 2 brukarundersökningar. Som en följd av uppföljningsarbetet har förvaltningen valt att inte förlänga ett avtal med en leverantör av SFI. Detta på grund av icke åtgärdade kvalitetsbrister. 9

12 Tvärsektoriella frågor Likabehandling agerar utifrån en gemensam värdegrund och förhållningssätt. I arbetet med att stödja människor på vägen ut till arbete eller utbildning strävar förvaltningen efter att varje individ ska få samma möjligheter, ett gott bemötande och en god service. I vuxenutbildningens kvalitetsarbete ingår uppföljning av leverantörernas värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner. Detta i syfte att kvalitetssäkra innehåll och tillämpning. I brukarundersökningen ingår också ett speciellt frågeområde som rör normer och värderingar. Förvaltningen vill med detta säkerställa att alla elever från respektive kommun ska bemötas på rätt sätt samt finnas i utbildningssammanhang där alla känner till och agerar utifrån en värdegrund som kommunerna och lagstiftningen kräver. Arbetet med att integrera likabehandling och integration processas och diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Förvaltningens arbete och förhållningssätt går sålunda i linje med CEMR- deklarationens artiklar vilket visas med bland annat med följande exempel 13: Utbildning och livslångt lärande: Förvaltningen arbetar med ett könsmedvetet förhållningssätt utifrån utbildningar och insatser från de olika verksamheterna 18: Social integration: Solnamodellen är exempel på samarbete med arbetsmarknadens parter för att uppnå att människor kan försörja sig själva och få tillgång till arbete. Insatser för att minska diskriminering och säkra likabehandling på arbetsmarknaden På den svenska arbetsmarknaden har utrikes födda, ungdomar och personer med en funktionsnedsättning en relativt svag ställning jämfört med EU-genomsnittet. Det är viktigt att dessa gruppers ställning förbättras, om den totala sysselsättningen ska kunna öka och tillgången på arbetskraft långsiktigt förbättras så att man kan möta den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning. För att minska diskriminering och säkra likabehandling på arbetsmarknaden arbetar förvaltningen med en rad riktade arbetsmarknadsinsatser. Två exempel på insatser som genomförts under året är: Genom riktade insatser för t.ex. ungdomar arbetar arbetsmarknadsavdelningen systematiskt med att motverka åldersdiskriminering samt att bryta utanförskap och bereda väg för ungdomar till en bättre framtid, ekonomi och ett friare liv. Genom att prioritera ungdomar med funktionsnedsättning i stadens sommarjobbsprojekt stärks denna målgrupps förutsättning att ta steget in på arbetsmarknaden. Analys könssegregerad statistik Solnamodellens deltagare bestod 2013 av två tredjdelar män och en tredjedel kvinnor. Av de som avslutade Solnamodellen under året var ca två tredjedelar män och ca en tredjedel kvinnor, vilket speglar ett jämnt utflöde ur målgruppen mellan män och kvinnor. Det är lika många män och kvinnor som gått till arbete i förhållande till utflödet men det är några fler kvinnor än män som gått till utbildning. Statistiken visar att både kvinnor och män blir hjälpta av och kan ta del av de verktyg Solnamodellen har att erbjuda. Eleverna på vuxenutbildningen bestod 2013 av 60 procent kvinnor och 40 procent män. Denna fördelning har legat relativt stabilt på samma nivå de senaste åren både i Solna och i riket. Avdelningen för vuxenutbildning har arbetat medvetat under många år för att underlätta för medborgarna att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval. Hänsyn till dessa frågor tas t.ex. vid 10

13 utveckling av utbildningsutbudet. I all marknadsföring och vägledning arbetar avdelningen också för att de sökande ska tänka över sina utbildningsval utifrån könsperspektivet. Internationellt Europa 2020 strategin är integrerad i förvaltningens verksamhetsidé och uppfyllda effektmål bidrar till att uppfylla tre av sex målformuleringar i Europa 2020 strategin. Omvärldsbevakning och metodutveckling har under året skett på lokala, regionala, nationella likväl som på internationella arenor. Under året har förvaltningen deltagit i Stockholm stads ESF projekt TransNet. TransNet är ett kompetenshöjande projekt för tjänstemän i ett antal europeiska städer som syftar till att dela kunskap och erfarenheter av arbetsmarknadsinsatser för att stärka unga, nyanlända och långtidsarbetslösas ställning på arbetsmarknaden. Projektet fokuserar på fyra gemensamma frågeställningar: samarbete med arbetsgivare, språk och integration, samverkan mellan aktörer samt aspirantens motivation. Förvaltningen har delat med sig av egna kunskaper och erfarenheter genom att tala på seminarium och genom att delta i EU enkäter. Förvaltningen har också tagit emot en rad besök från svenska och utländska kommuner som vill höra mer om Solna stad och vårt arbete. Samtliga tillfällen har också gett en möjlighet att lära från de besökande kommunerna. Miljöprogram Förvaltningens miljöarbete går i linje med stadens Miljöprogram och dess fokusområden kretsloppsanpassad avfallshantering samt hållbart energi- och transportanvändning. Kompetensförvaltningen har ett miljöombud som deltar i stadens gemensamma nätverk för miljöombud. Uppdraget består bland annat i att fungera som en informationsspridare och inspiratör för att miljöfrågorna hålls levande. Under året har miljöarbetet på Sunnan fungerat mycket bra avseende avfallshantering, källsortering samt matavfallsinsamling. Alla har deltagit aktivt i arbetet och även Sunnans lokalvårdare har bidragit till ett väl fungerande miljöarbete. En miljömedvetenhet hos personalen har medfört en fortsatt rimligt låg energiförbrukning då belysning och datorer stängs av vid arbetsdagens slut. Förvaltningen har under året bidragit till: Att sänka fjärrvärmeanvändningen med 5 procent genom att temperaturen i förvaltningens lokaler hålls på en rimligt låg nivå. SÖRAB målet genom att källsortera matavfallsinsamling via Gröna linjen. Genom Gröna linjen bidragit till att omvandla matavfall till biogas. Till en kretsloppsanpassad avfallshantering genom källsortering av pappersförpackningar, wellpapp, plastförpackningar, returpapper, metall, glas, elavfall och batterier. Att minska det brännbara avfallet genom att återvinna matavfall samt källsortera. Till en lägre pappersförbrukning genom ansökningar till vuxenutbildningen görs digitalt. Till en hållbar energianvändning genom en närvarostyrd och energisnål belysning i alla allmänna utrymmen samt arbetsrum, konferens- och utbildningsrum. 11

14 Till hållbara transporter genom att tjänstecyklar finns och kan användas i tjänsten, vid bl.a. företagsbesök. Nämndhandlingar skickas från och med oktober månad ut elektroniskt med undantag för sekretessbelagda ärenden. System för sopsortering har införts på plan 4 i Stadshuset. Entreprenader Kompetensförvaltningen har upphandlade avtal med 22 leverantörer av grundläggande och gymnasial utbildning, och 7 leverantörer av SFI. Under året köpte förvaltningen utbildning från dessa leverantörer för 27 miljoner kronor. Förvaltningen har genom dessa avtal erbjudit 3348 stycken solnabor möjlighet att studera inom vuxenutbildningen. Förvaltningen har också upphandlade avtal med 3 leverantörer av Samhällsorientering. Utbildningskostnaderna var 3 miljoner högre 2013 jämfört med 2012 vilket beror på ökad efterfrågan på grundläggande och gymnasialvuxenutbildning. Medarbetare Bemanning Kompetensförvaltningen hade i slutet av tillsvidareanställda medarbetare. Medelåldern på förvaltningen är 47 år och könsfördelningen är 3 män och 15 kvinnor. Sjukfrånvaron på förvaltningen låg 2013 på 1,3 procent vilket är 4,2 procent lägre än genomsnittet i staden, som är 5,5 procent. Sjukfrånvaron för förvaltningen var 1,3 procent 2013 jämfört med 2012, då den låg på 1,1 procent. Personalomsättningen har under året varit normal och orsakats av naturliga avgångar. Under året har vakanta tjänster utlysts genom ett öppet rekryteringsförfarande och alla medarbetare har uppmanats att söka om intresse funnits. Utöver tillsvidareanställd personal har förvaltningen anlitat projektanställd personal samt konsulter för att hantera särskilda kompetens- och resursbehov. Under 2013 har detta främst avsett upphandling av nytt verksamhetssystem samt lärlingsprojektet. Kompetensutveckling Kompetensförvaltningen strävar efter att både kunna erbjuda medarbetare möjligheter till intern karriärutveckling och möjligheter att vidareutvecklas i befintlig yrkesroll. Samtliga medarbetare erbjuds också möjlighet till kompetensutveckling för att kunna ta nästa steg i sin yrkesmässiga utveckling. Utvecklingssamtalet ligger till grund för medarbetares individuella utvecklingsplan. Förvaltningen har under året satsat på kompetenshöjande aktiviteter inom för förvaltningen strategiskt viktiga kompetensområden: Coachning och samtalsmetodik Upphandling och entreprenadstyrning Koncept- och kvalitetsutveckling 12

15 Arbetsmiljö - hållbart medarbetarengagemang & hälsofrämjande arbete Solna stad fick 2013 en ny policy och strategi för stadens HR-arbete. Solna stad arbetar för att vara en viktig, meningsfull och attraktiv arbetsgivare inom välfärdssektorn - en arbetsgivare med uppdrag att ge Solnas medborgare god service inom förvaltningens olika verksamhetsområden. En framgångsfaktor för att förverkliga stadens vision och uppfylla målen är att ha motiverade medarbetare som både vill och kan ta såväl ansvar som att skapa goda resultat. Innehållet i Solna stads HR strategi stämmer överens med det som Kompetensförvaltningen historisk sett har enats om är viktigt när det gäller den psykosociala arbetsmiljön: det ska vara roligt att gå till jobbet, gemensamma arenor, hälsa och friskvård. Att på allvar få känna sig delaktig i verksamheten och dess utveckling ökar möjligheten att medarbetarna anser att det är roligt att gå till jobbet. Trevliga och lyhörda arbetskamrater och chefer ökar möjligheten ytterligare. Att ta och få ta ansvar stärker även anställdas självförtroende, vilket både är bra för individerna och för verksamheten i stort. Förvaltningen har under året att arbetat för att implementera de förhållningssätt som är identifierade som viktiga för att Solna skall vara en attraktiv arbetsgivare. Några exempel på genomförda aktiviteter är: Framtagande av ny lönesättningsmodell baserad på HR-strategins beteendeegenskaper HME- enkät samt analys och framtagande av handlingsplaner kopplat till resultat. Implementering och utbildning i nytt intranät. Nya mötesformer: förvaltningsmöte, nätverk, planeringskonferens Friskvårdsbidrag och gym 2013 HME-undersökning på Kompetensförvaltningen resulterade i ett index på 80 vilket visar att förvaltningen har både engagerade medarbetare och ledare. Uppföljning av internkontrollplan Uppföljning av verksamheten har genomförts enligt plan. Några extra insatser har gjorts inom följande områden: Ekonomiska mål Extra utredningar har gjorts under hösten för att följa upp historisk utveckling av volymer inom vuxenutbildningen och SFI samt för att få bättre förståelse om orsakerna till kostnadsökningarna. Policies och riktlinjer: En ny delegationsordning har tagits fram. En uppdaterad process samt anvisning för fakturahantering har utvecklats och implementerats. Administrativa rutiner har kartlagts på vuxenutbildningen som underlag för upphandling av ett nytt IT-baserat verksamhetssystem. Lagar och förordningar: Kommunsamarbetet Vux 10 har fortsatt att utveckla systemet för leverantörsuppföljning och kvalitetssäkring. Ett samarbetsavtal kring fördjupad tillsyn har tecknats med andra kommuner i länet. 13

16 IT- och verksamhetssystem. Inom ramen för projektet Nytt IT-system för vuxenutbildning har befintliga system kartlagts och en omfattande kravspecifikation gällande framtida funktionalitetskrav genomförts. En ny systemförvaltningsplan kommer att tas fram för förvaltningen i samband med implementeringen av det nya systemet. Uppföljning av konkurrensplan Under året har nämnden tagit beslut om att förlänga alla gymnasiala och grundläggande vuxenutbildningsavtal, 22 stycken. Dessutom har sex utav sju SFI avtal förlängts. Nuvarande ramavtal för gymnasiala och grundläggande vuxenutbildning går ut juni 2015 och för SFI juni

17 per verksamhetsområde Förvaltningschef och stab Kompetensförvaltningen leds av en förvaltningschef. Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för förvaltningens verksamhet, resultat och utveckling, samt för att nämndens beslut verkställs och följs upp. Förvaltningschefen har också, på uppdrag av kommunstyrelsen, ett övergripande ansvar för stadens näringslivsarbete vilket inkluderar besöksnäringsutveckling. Staben bestående av fyra personer. Stabens huvuduppgift är samordning, ekonomistyrning, administration, kommunikation och projektledning. Delar av staben används för att koppla samman stadens näringslivsarbete med nämndens kärnverksamhet. Fler företag som anställer är ett effektivt sätt att höja välståndet genom att fler får möjlighet till egen försörjning med en mer inkluderande arbetsmarknad. Förbättringar i företagsklimatet förbättrar integrationen samt minskar utanförskap och arbetslöshetsrelaterade kostnader för Solna stad och samhället i stort. Måluppfyllelse Inriktningsmålet Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet följs upp genom ett effektmål som påverkas av förvaltningens samlade arbete. Andelen Solnabor med egen försörjning ska fortsätta ligga på en högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Effektmålet följs med hjälp av två nyckeltal, arbetslöshet och sysselsättningsgrad. Den öppna arbetslösheten i relation till arbetskraften vid periodens slut är lägre jämfört med länet och riket. Sysselsättningsgraden i Solna var lägre jämfört med Stockholmslän men högre än riket. Effektmålet är delvis uppfyllt. Nyckeltal i procent (kvinnor/män) Arbetslöshet i relation till arbetskraften Arbetslöshet totalt i Solna 4,3/3,7 3,5/3,5 2,3/2,2 Arbetslöshet totalt i Stockholms län 4,3/4,3 4,1/4,2 3,2/3,1 Arbetslöshet totalt i riket 4,2/5,0 4,3/4,8 3,3/3,6 Arbetslöshet ungdomar år, Solna 3,9/5,0 3,6/5,7 1,8/2,2 Arbetslöshet ungdomar år, Stockholms län 4,4/5,8 5,1/6,6 2,7/3,3 Arbetslöshet ungdomar år, riket 5,5/7,2 6,5/8,2 3,7/4,5 Arbetslöshet utrikes födda, Solna 8,9/6,5 7,6/6,3 3,9/3,7 Arbetslöshet utrikes födda, Stockholms län 10,6/9,5 10,4/9,5 6,7/6,5 Arbetslöshet utrikes födda, riket 12,4/12,2 12,1/12,2 7,4/8,0 Årsredovisningen anger hur den öppna arbetslösheten ser ut i december 2013 och är inte ett årsgenomsnitt så som kompetensförvaltningen har redovisat arbetslösheten tidigare år. Kompetensförvaltningen kommer fortsättningsvis att ange decembersiffror i årsredovisningen. 15

18 Sysselsättningsgraden % (antalet sysselsatta personer/antalet personer i arbetsför ålder ) Solna red. ht-14 77,8 Stockholmslän red. ht-14 78,5 riket red. ht-14 77,1 Utvecklingen av arbetslösheten bland grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden Under året har antalet personer registrerade hos AF i Stockholms län som öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd ökat till ca personer. Detta är en ökning med 0,3 procent jämfört med årsskiftet. I Solna har antalet ökat med 3 procent till ca personer. Av samtliga registrerade i Solna hade 15 procent en funktionsnedsättning och 51 procent av alla registrerade var utrikesfödda. Den största relativa ökningen av antalet registrerade i Solna skedde i åldersgruppen år. Denna grupp ökade med 12 procent till 309 ungdomar. Antalet registrerade i gruppen funktionsnedsatta var oförändrad, 329 stycken. Den största ökningen bland funktionsnedsatta ses i åldersgrupperna upp till 24 år samt i gruppen år som ökade till 34 respektive 24 stycken personer. I gruppen utrikesfödda ökade antalet registrerade med 5 procent. Den största procentuella ökningen ses i åldern upp till 24 år som ökade till 65 personer. Gruppen över 50 år uppgick till 27 procent av det totala antalet registrerade. I denna grupp skedde en liten förändring över året (3 personer färre) och uppgick till 561 personer vi årets slut. Inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva följs upp genom två effektmål. Det ena effektmålet uppfyllts. Det andra resultatet har inte publicerats. Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. Detta effektmål tar hänsyn till strukturkostnader vilket inte omfattar KPN. Effektmålet för Solna stad är uppfyllt. Solna stads medarbetares engagemang ska minst vara index 65 i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang (HME). Årets undersökning på Kompetensförvaltningen resulterade i ett HME- index på 80. Detta var 9 enheter högre än HME indexet för Solna stad. Svarsfrekvensen på förvaltningen var 100 procent jämfört med 76 procent i staden. Effektmålet är uppfyllt. Stabens bidrag till förvaltningens måluppfyllelse Starta eget ett inspirerande alternativt sommarjobb Under året har Solnas ungdomar, för första gången erbjudits möjlighet att tjäna sommarlovspengar på en egen idé. Detta har varit ett inspirerande alternativt sommarjobb där ungdomarna fått starta och driva eget företag. Programmet, Ung Drive, som pågick under fyra veckor, är ett utbildnings-koncept där ungdomar lär sig om företagande och entreprenörskap och får hjälp att hitta och utveckla sin egen drivkraft. Viktig erfarenhet som rustar ungdomarna för framtida arbete både som anställd eller som egen företagare. På frågan om de kunde rekommendera Ung Drive till en vän svarade 78 procent ja. 16

19 Dialog med näringslivet Genom att utveckla dialogen med näringslivet bidrar staben/näringslivsenheten till ett förbättrat företagsklimat. Under perioden har staben genomfört 80 företagsbesök och deltagit på ett tjugotal företagarföreningsmöten. Vidare har staben publicerat sex nummer av stadens nyhetsbrev för företagare, bidragit till fem nummer av Affärsplats Solna samt haft kontakt med drygt 700 företagare via sex Frukostbrickor. Tillväxtfrämjande initiativ För att öka kontaktytorna ytterligare samt skapa förutsättningar för fler tillväxtfrämjande samarbeten har en rad nya mötesformer och nätverk lanserats under året: Företagarföreningen Solna Meetings och Arenastadens företagargrupp har startat. Solnautbildningar för mäklare, hotellpersonal och hemtjänstföretag har genomförts. Småföretagareventet Mitt Företag, Start-Up Day för blivande företagsamma Solnabor, hållbarhetsseminarium för företagare i Solna Business Park och seminarieserien Connect Tillväxtforum i Solna för tillväxtföretag har arrangerats tillsammans med partners. 17

20 Arbetsmarknadsavdelningen Arbetsmarknadsavdelningen består av en avdelningschef, fyra handläggare/ näringslivssamordnare och en receptionist. Ansvarsområde & målgrupp Arbetsmarknadsavdelningens tjänster riktar sig till Solnabor som har försörjningsstöd eller deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Under perioden har 140 Solnabor deltagit i Solnamodellen. De har fördelat sig så att 79 personer har kommit från Socialförvaltningen och 61 personer har kommit från Arbetsförmedlingen. Nyckeltal Totalt antal deltagare i Solnamodellen: kvinnor/män 49/91 52/93 49/91 Kostnad per deltagarplats (kr)/per månad Måluppfyllelse Inriktningsmålet Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet följs upp av ett nämndmål. Minst 65 procent av deltagarna som har genomgått Solnamodellen under året ska uppbära egen försörjning. et för perioden är 72 procent. Nämndmålet är uppfyllt. Under perioden har 102 deltagare fullföljt sin del i Solnamodellen och av dessa har 73 personer gått vidare till arbete eller studier. Detta innebär att 72 procent av deltagarna har uppnått egen försörjning. Av de 57 personer som fått arbete är 36 män och 21 kvinnor. Av de 16 som gått till utbildning är det 8 män och 8 kvinnor. Inkluderas de som blivit sjukskrivna, är föräldralediga och flyttat är det 81 personer som gått vidare till egen eller annan försörjning vilket motsvarar 79 procent av de som har fullföljt sin del i Solnamodellen. Nyckeltal Andel deltagare som gått till egen försörjning 72 % 75 % 76 % Antal månader i genomsnitt innan egen försörjning 3,2 3,9 4,1 Antal kontakter med arbetsgivare Antal jobbuppdrag från arbetsgivare Antal nyttjade praktikplatser Varav kvinnor/män 12/15 20/19 28/41 Två företag har efterfrågat en man eller kvinna. Övriga jobbuppdrag är könsneutrala. Av de nyttjade praktikplatserna har 12 gått till kvinnor och 15 till män. Att försöka ha en låg ungdomsarbetslöshet har länge varit en prioriterad fråga i Solna stad. På Kompetensförvaltningen arbetas det kontinuerligt med den frågan. 18

21 Arbetsmarknadsavdelningen tar emot alla ungdomar från socialförvaltningen som står till arbetsmarknadens förfogande och behöver stöd och hjälp för att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva följs upp genom ett nämndmål: Minst 80 procent av deltagarna i Solnamodellen ska vara nöjda med sin arbetsmarknadsinsatts. Nyckeltal Andel deltagare som är nöjda eller mycket nöjda med 87 % X X sin arbetsmarknadsinsats Uppdrag Sommarjobb 2013 Dubblerat antal sommarjobb och nöjda sommarjobbare i årets sommarjobbsprojekt Sedan årsskiftet ansvarar nämnden för att på kommunstyrelsens uppdrag utveckla och driva Solna stads sommarjobbsprojekt. Arbetsmarknadsavdelningen har ansvarat för planering och genomförande av projektet. Projektet har kompletterats med stabens projekt Ung Drive. Genom att konceptutveckla, dra nytta av nämndens arbetsgivarnätverk och kunnande om arbetsmarknadsinsatser har stadens sommarjobbsprojekt resulterat i 109 traditionella sommarjobb. Det är en fördubbling jämfört med året innan. 90 av dessa har finansierats av Solna stad. De resterande 19 har finansierats av andra arbetsgivare/ företag. Sommarjobben kompletterades med 15 starta-eget sommarjobbsplatser, Ung Drive, vilket totalt gav 124 sommarjobb för ungdomar i Solna stad. Utvecklingsarbetet har även resulterat i ett breddat utbud av sommarjobbsplatser och service till de sökande. Ungdomarna har i år kunnat söka sommarjobb i 9 olika branscher inom privat och offentlig sektor. Med syfte att rusta unga för arbetsmarknaden har söka-jobb seminarium anordnats så att även de som inte kunde erbjudas en plats skulle gå stärkta ur sökprocessen. Totalt sökte 364 Solnabor ett sommarjobb. Urvalsarbetet har tagit hänsyn till ungdomarnas önskemål men avgjorts med hjälp av lottning. Ungdomar med funktionshinder har varit en prioriterad grupp. Majoriteten, 93 procent, av de ungdomar som fick ett sommarjobb och svarade på sommarjobbsenkäten angav att de var nöjda eller mycket nöjda med sina erfarenheter av att sommarjobba. Ett tiotal ungdomar fick sin sommarjobbsperiod förlängd med ytterligare en vecka på arbetsgivarens bekostnad. Ett tjugotal ungdomar har också efter sommarjobbet fått helgjobb vilket indikerar att även arbetsgivarna var nöjda med sin delaktighet i projektet. 19

22 Solna vuxenutbildning Avdelningen för vuxenutbildning består av en avdelningschef, ett kansli, en projektanställd och ett vägledningscentrum. Totalt åtta anställda. Ansvarsområde & målgrupp Avdelningen ansvarar för stadens erbjudande av vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering. Avdelningen erbjuder också studie- och yrkesvägledning samt stöd för sökande med funktionsnedsättning i syfte att möjliggöra studier. All vuxenutbildning sker på entreprenad. Staden är huvudman och avdelningen ansvarar för beställning och entreprenadstyrning. Befolkningens utbildningsnivå Åtta procent av Solna stads befolkning 2012 saknade gymnasial utbildning. Detta innebär att 5700 solnabor tillhör vuxenutbildningens primära målgrupp. I en jämförelse med Stockholms stad så har Solna två procent färre innevånare utan gymnasial utbildning och i riket så är skillnaden fem procent. Görs en liknande jämförelse men med fokus på befolkningen med eftergymnasial utbildning har 40 procent av Solnaborna denna utbildningsnivå. I jämförelse med Stockholms stad har Solna 2 procent fler akademiker i sin befolkning och i förhållande till riket så är skillnaden 15 procent. Solna stad skiljer sig inte nämnvärt i förhållande till andra kommuner i regioner med ett bra utbud av universitet och högskola. Solna stads befolkning har en hög utbildningsnivå i förhållande till riket i sin helhet. Den primära målgruppen i befolkningen är relativt stor och kompletteras den med de Solnabor som har en gymnasieutbildning men som behöver komplettera för vidare studier så breddas den primära målgruppen. I en bedömning utifrån den statistik som samlats under åren inom vuxenutbildningen i kombination med befolkningsstatstiken ovan om utbildningsnivå är bedömningen att ca 15 procent av Solna stads befolkning har behov av att komplettera sin utbildningsbakgrund. Detta innebär att ca innevånare i första hand tillhör vuxenutbildningens målgrupp i Solna stad. Redovisning av nyckeltal Redovisningen av nyckeltal nedan är preliminär vad gäller 2013 års resultat. Detta beror på att vi har en eftersläpning i rapporteringen av avbrott, betyg etc. Nyckeltal - antal studerande Gymnasial vuxenutbildning, teoretiska ämnen Kvinnor/män Gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar Kvinnor/män Grundläggande vuxenutbildning: Kvinnor/män SFI Kvinnor/män Summa:

Kompetensnämnden. Årsredovisning 2014. Arbete Utbildning Integration

Kompetensnämnden. Årsredovisning 2014. Arbete Utbildning Integration Årsredovisning 2014 Arbete Utbildning Integration 0 Innehåll KOMPETENSNÄMNDEN I KORTHET... 2 Vision, verksamhetsidé, värdegrund, mål och organisation... 2 Solnamodellen ett samarbete med fokus på arbete...

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 2014-09-11 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/128-040 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2015-2017 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion 2014-01-13 Jan Heimdahl Dnr KSL/14/0002-1 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion Förslag

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011

Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2012-02-23 SID 1 (7) GFN/2012:3 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011 Sammanfattning Ärendeutvecklingen

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2012

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2012 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOLNA STAD SID 2 2. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 3. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 4 4. STABEN SID 10 5. ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN SID 12

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan för nämnd 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden... 3 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 3 1.2 Utbildning...

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Kompetens- och arbetslivsnämndenn Kompetens- och arbetslivsnämnden, januari 2015 Verksamhetsplan 2015 2017 Nämndens ordförande Tf. Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer