Projektutformning och regelverk Bygglagstiftningens inverkan på projekteringskostnaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektutformning och regelverk Bygglagstiftningens inverkan på projekteringskostnaden"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) Nr 23 Projektutformning och regelverk Bygglagstiftningens inverkan på projekteringskostnaden Författare: Gustav Preutz Handledare: Hans Lind Stockholm 2010

2 Sammanfattning Titel: Projektutformning och regelverk Bygglagstiftningens inverkan på projekteringskostnaden Författare Gustav Preutz Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nummer 23 Handledare Hans Lind Nyckelord Fastigheter, Byggande, Etc. Det här arbetet tar upp några av anledningarna till varför det har blivit dyrare att producera nya byggnadsverk. En introduktion till svensk bygghistorik, dagens bygglagstiftning och stegen i byggprocessen presenteras. Arbetet utgår ifrån en fallstudie över ett radhusområde i norra Stockholm. Inblandade aktörer och experter har intervjuats för att ge sin syn på hur bygglagstiftningen fungerar och hur det har påverkat uppsatsens fallstudie. En rad problem har uppstått under projektering med sitt ursprung i finanskrisen Arkitekten har fått rita om radhusen, entreprenören har fått större kostnader och nytillkomna handikappanpassningar har fördyrat hela projektet. Mäklaren fick det svårare att sälja objekten och överlag blev hela radhusområdet en kompromiss från den första versionen. Fallstudien blev dyrare att projektera och dessa kostnader har inte gått att räkna hem från slutkunden. För byggbranschen har iakttagelser såsom ogenomtänkta detaljplaner, osmidiga handikappanpassningar, dålig handläggning av bygglov och en avsaknad av kommunalt avlönade bygginspektörer upptäckts. Hade det inte funnits några regler för byggande så skulle samhället i stort ändå se likadant ut. Dock skall ett varnande finger resas för fuskbyggare och ett på längre sikt inte lika enhetlig bebyggelse som finns idag. 2

3 Abstract Title: Project design and regulations - The construction legislation s impact on the project cost Authors Gustav Preutz Department Department of Real Estate and Construction Management Thesis number 23 Supervisor Hans Lind Keywords Real Estate, Construction etc. This work addresses some of the reasons why it has become more expensive to produce new buildings. An introduction to the Swedish building history, current building regulations and the steps in the construction process is presented. The work is based on a case study of a terraced area in the north of Stockholm. Operators and experts have been interviewed to give their views on how building legislation works and how it has affected the thesis case study. A number of problems have arisen during the design originated with the financial crisis 2008 th. Architect has been drawing for terrace houses, the contractor has received more costs and new handicap adjustments increased costs throughout the project. The broker got it harder to sell items, and generally throughout the terraced area was a compromise from the first version. The case study became more expensive to design and these costs have not gone home to be reckoned from the end customer. For the construction industry has detailed comments as ill-conceived, inflexible disabled adaptations, poor management of the building permit and a lack of paid municipal building inspectors discovered. Had there been no rules of construction as would society as a whole still look the same. However, a cautionary finger raised for cheating builder and one in the long run not as uniform settlements that exist today. 3

4 Förord Fastighetsbranschen är mer aktuell än någonsin. Inte bara företag utan privatpersoner spekulerar i fastigheter. Oftast investerar man i en bostad för att ha någonstans att bo men då fastighetsvärdena skjuter i höjden så har boendet gått till att mer bli en investering. Stockholm växer och ingenting talar för att det skulle mattas av. Bostadsbristen är ett faktum och fler aktörer än någonsin bygger. Man kan då fråga sig varför det inte byggs lika mycket som efterfrågas. Ska man skylla på politikerna, avsaknaden av marknadshyror på bostäder, byggföretagen eller lagstiftningen. Det bör finnas en lösning på problemet. Detta arbete ska ta itu med bygglagstiftningen och reda ut för- och nackdelar med hur det ser ut idag. Vill ägna ett stort tack till: Lennart Mallander och Branislav Budimic på Star Development Group och Per Mallander på Caper AB Dessa personer har hjälpt mig att söka svar på hur bygglagstiftningen fungerar i dagens Sverige. Gustav Preutz Stockholm den 31 maj

5 Innehåll Sammanfattning...2 Abstract...3 Förord Inledning Historik Frågeställning och Syfte Hypotes Metod Situationskartor Regelverk och byggprocessen: allmänt Lagstiftning och regelverk Byggprocessen Kvarteret Tidvattnet Tidslinje Inblandade aktörer Star Development Group AB och Caper AB Arkitekt Hasse Neideman Mjöbäcks Villan Husman Hagberg Intervjuade experter Byggrådgivare Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier Doktor i byggnadsteknik Kjartan Gudmundsson Åsikter kring Tidvattnets utformning och det färdiga resultatet Star Development Group AB och Caper AB Arkitekt Hasse Neideman Husman Hagberg Lagar och normers inverkan på projektering Star Development Group AB och Caper AB Arkitekt Hasse Neideman Husman Hagberg Byggrådgivare Björn Wellhagen Doktor i Byggnadsteknik Kjartan Gudmundsson Hur skulle projektering utformas utan lagar och normer Star Development Group AB och Caper AB Arkitekt Hasse Neideman Husman Hagberg

6 6.4. Byggrådgivare Björn Wellhagen Doktor i Byggnadsteknik Kjartan Gudmundsson Analys Diskussion Slutsats Källförteckning Internet Litteratur Muntliga källor Bilagor B1 - Frågeformulär B2 - Detaljerad byggnadsfakta och köpeskillingar B3 - Ritning över fasader sedda från sidan B4 - Ritning över tomt och byggnad i 3-D B5 - Ritning över radhusen sett från sidan B6 - Ritning över garageplanet B7 - Ritning över planlösning på entréplan B8 - Ritning över planlösning på övre plan

7 1. Inledning 1.1. Historik Längs gator och torg reser sig byggnadsverk från olika tidsepoker. Jugend ( ), Nationalromantik ( ), Nyklassicism ( ) och Funktionalism ( ) är välkända stilar och har kommit att bli representanter för den tidens syn på arkitektur. Stilarna påminner oss inte bara om den tidens syn på estetik utan lika mycket om konstruktion och bygglagstiftning. 1 Fram till 1700-talet byggdes ändamålsenliga byggnader runtom i Sverige utan lagstiftning. Men då stormaktstiden upphörde behövdes det mer struktur på den egna samhällsplaneringen vilket ledde till den första byggnadsordningen 1725 för Stockholm, som nästan uteslutande reglerade brandsäkerhet och estetik. 2 I samband med industrialismen började Stockholm att växa över malmarna. Under andra halvan av 1800-talet lades grunden till regelverket vi har idag. Byggnadsstadgan från 1874 innehöll ett regelverk för en enhetlig utbyggnad, då med avseende på byggnaders höjd och gators bredd. 3 Alla byggnader producerades för hand och stor arbetskraft behövdes. Från 1880-talet började förtillverkning av vissa komponenter att ske, exempelvis fönster, dörrar och lister. Även samma ritningar och planlösningar användes till flera byggnationer, exempelvis Norra latin och Södra latin i Stockholm. 4 Det fanns fortfarande inga lagar som reglerade arbetsmiljö, säkerhet och miljöaspekter utan det dröjde fram till 1960-talet då Miljonprogrammet började byggas. Nya konstruktionslösningar, nya material, större maskiner och högre tempo ledde till att byggarbetsplatserna blev farligare att vistas på. I andan av denna sociala ingenjörskonst utarbetades regler för att skydda arbetarna och miljön. 5 Under mitten av 1970-talet kom medborgare att bli mer engagerade i planeringsstadiet vilket kom att lagstiftas i den då nya Plan- och Bygglagen från Förutom regelbundna samråd under planeringen infördes ett obligatorium att alla kommuner skulle ha en kommunomfattande översiktsplan, en förteckning över framtida markanvändning. 6 Fram till idag har lagstiftningen genomgått omfattande revideringar för att vara bland de mest omfattande i sitt slag. Samhällets krav på byggandet ökar ändå. 1 Byggstart KTH-professor

8 1.2. Frågeställning och Syfte Frågeställningen som skall besvaras är hur Bygglagstiftningens inverkar på projekteringskostnaden. Syfte med detta arbete är att lära sig hur kommunernas krav på utformning fungerar tillsammans med projektörens och slutkundens krav. Arbetet innehåller: Vad som styrde detaljutformningen Vad som skulle ha gjorts annorlunda om det inte funnits några specifika regler 1.3. Hypotes Min arbetshypotes är att bygglagstiftningen gör projekteringen dyrare Metod Arbetet kommer att skrivas hos projekteringsföretaget Star Development Group AB som har kontor i Gamla Stan, Stockholm. De projekterar ett radhuskvarter beläget strax norr om Stockholm som kommer att vara fallstudien. Intervjuer kommer att hållas med de parterna som är inblandade under projekteringsskedet i byggprocessen. Intervjuerna har utgått från ett frågeformulär där de inblandade aktörerna och experterna har fått säga sitt. Frågorna har sammanställts för att dels undersöka den specifika fallstudien och även branschen i stort. Se bilaga B1. 8

9 1.5. Situationskartor Närområdeskarta (övre bild) och Stockholms läns karta (undre bild) 9

10 2. Regelverk och byggprocessen: allmänt 2.1. Lagstiftning och regelverk Den styrande myndigheten för byggande i Sverige är Boverket som genom riksdag och regering har fått i uppdrag att publicera föreskrifter till vägledning av Plan- och Bygglagen. En av publikationerna är Boverkets Byggregler, innehållande detaljerade regler för utformningen. 7 Plan- och Bygglagen reglerar i stora drag den fysiska samhällsplaneringen men mycket av lagstiftningen går hand i hand med Miljöbalken. Andra lagar som ger samhället möjlighet att påverka byggandet är Fastighetsbildningslagen, Expropriationslagen, Naturvårdslagen, Vattenlagen, Ledningsrättslagen och Anläggningsrättslagen etc. Hela Sverige är täckt av detaljplaner eller områdesbestämmelser som beskriver vilken bebyggelse som får uppföras inom angivet området. En mer övergripande nivå på detta är den lagstadgade översiktsplanen som visar en hel kommun tänkta markanvändning. För att få bygglov måste byggnadsverket hålla sig inom detaljplanens eller områdesbestämmelsernas ramar. I Sverige finns det även regionplaner som anger hur flera kommuner inom en region ska utveckla markanvändningen. 7 Byggstart av Tommy Svensson 10

11 2.2. Byggprocessen (Hela avsnittet är taget från sv.wikipedia.org/byggprocessen och Att upphandla byggprojekt av Jan Söderberg) Byggprocessen beskriver händelseförloppet från idé till inflyttningsklar bostad. 1. Förstudie En behovsutredning där man övergripande bestämmer vilken typ av byggnadsverk som skall uppföras och om det finns efterfrågan hos presumtiva kunder för denna produkt. 2. Projektering a. Programskede Här preciseras önskemål och krav utifrån förutsättningar och villkor. b. Projekteringsskede Utarbetade ritningar till förslag uppkommer. Detta leder till bygghandlingar med kompletterande förklaringar som innehåller: i. Arkitektritningar 1. Situationsplan 2. Planer, fasader, sektioner 3. Planer 4. Detaljredovisningar 5. Uppställningsritningar ii. iii. iv. Konstruktionsritningar Ventilationsritningar Elritningar v. Markritningar vi. VVS-ritningar 3. Produktion Detta kompletteras med förklaringar, såsom rums-, el- och ventilationsbeskrivningar. Bostadshuset tillverkas 4. Avlämnande Det färdiga huset är inflyttningsklart. 11

12 3. Kvarteret Tidvattnet 3.1. Tidslinje Datum September 2007 Januari 2008 Mars 2008 Senhösten 2008 Våren 2009 Oktober 2009 November 2009 December 2009 Mars 2010 Maj-juni 2010 Oktober 2010 Händelse Fastigheten Tidvattnet 26 förvärvas av Star och Caper. Projekteringsarbetet börjar med utgångspunkt att projektera bostäder i enlighet med detaljplanen. Samråd förs mellan Star, Arkitekt och kommunen. Tillträder den obebyggda fastigheten. Projektering är färdig och upphandling med Mjöbäcksvillan som hustillverkaren inleds. Marknadsföring av Tidvattnet som stora exklusiva radhus med separata garage och takaltaner. Intresset var stort men finanskrisen ledde till att intressenterna drog sig ur. Tidvattnet lades på is. Ny projektering för att tilltala kunder med mindre plånböcker. Samma arkitektur, men nu med ett gemensamt garage och mindre exklusiv framtoning. Väl mottaget av marknaden. Allting sålt. Två avtal skrevs; ett för tomten och ett för entreprenaden. Storlek kvm. Pris: Se bilaga B2 för detaljerad byggnadsfakta och köpeskillingar. Bygglov beviljas. Se bilaga B3-B8. Samtliga kunder tillträdde sina tomter. Star undertecknade entreprenadkontrakt med respektive kund, Mjöbäcksvillan och underentreprenörer. Första spadtaget tas men den snörika vintern försenar. Borrning och besiktning inför sprängning. Grunden klar. Husmoduler levereras. Planerad inflyttning 12

13 3.2. Inblandade aktörer Star Development Group AB och Caper AB Star Development Group AB grundades 1998 och är rådgivare inom fastighetsbranschen. Deras huvudsakliga syssla är projektering av bostäder och samarbetar med flera andra företag inom branschen. 8 Kontaktpersoner på Star är Lennart Mallander och Branislav Budimic som har varit verksam i fastighetsbranschen under flera decennier. I kvarteret Tidvattnet är Star Development Group AB totalentreprenör, men har ett nära samarbete med Caper AB som har varit fastighetsutvecklare sedan Totalentreprenör innebär att Star ansvarar för alla underleverantör och upphandlar allt i eget namn, på så sätt skriver kunderna endast ett kontrakt för hela entreprenaden Arkitekt Hasse Neideman Hasse Neideman utbildade sig till arkitekt under talet. Han började sin karriär i början av 70-talet på företaget som idag heter Sweco. Kort därefter startade han eget i princip hela sin karriär varit egenföretagare med sitt huvudsäte i Järna. Neidemans inspirationskällor kom snabbt att bli antroposofiskt inspirerade verksamheter. Förebilder har varit Erik Asmussen och Rudolf Steiner som tillsammans med honom har ritat bland annat Vidarkliniken och Saltåkvarn, båda belägna i Järna. Han arbetar under paraplyorganisationen Prisma Arkitekter Mjöbäcks Villan Mjöbäcks Villan tillhör Mjöbäckgruppen som har sitt huvudsäte i Mjöbäck. De har varit verksamma inom byggbranschen sedan De är en av landets största familjeägda byggbolagskoncerner som både tillverkar hus och projekterar genom Mjöbäcks Entreprenad AB. 11 Radhusen i Tidvatten kommer att tillverkas i moduler av Mjöbäcks Villan. Mjöbäcks Villan har inga synpunkter på Tidvattnet eftersom de endast bygger efter beställarens ritningar. Mjöbäcks Villan garanterar kvalitet och exakthet i varje tillverkad modul, men att beställaren ansvarar för att lagar och normer följs

14 Husman Hagberg Fastighetsmäklarfirman HusmanHagberg AB har varit verksamma sedan De har drygt 240 anställda på över 60 kontor runt om i landet. 12 Det är fastighetsmäklaren Robert Nilsson på HusmanHagberg i Sollentuna som har varit ansvarig för försäljningarna. 13 Robert har hela sitt yrkesverksamma varit aktiv i byggsektorn. Mellan åren var han byggnadsarbetare inom grundläggning och renoveringar. Studerade sedan till mäklare och har varit på Husman Hagberg i Sollentuna sedan januari Intervjuade experter Byggrådgivare Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier Björn Wellhagen är ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges byggindustrier. Han har arbetat i över 20 år med bostadsfrågor hos nuvarande arbetsgivare. Innan det var han konsult och anställd på regeringskansliet. Sveriges Byggindustrier är de svenska byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Doktor i byggnadsteknik Kjartan Gudmundsson Kjartan började sin anställning vid Kungliga Tekniska Högskolan 1997 i och med att han doktorerade inom byggnadsteknik. Idag är han universitets lektor vid institutionen för Byggnadsteknik. Kungliga Tekniska Högskolan är Sveriges största tekniska universitet och håller högsta nivå inom undervisning och forskning

15 4. Åsikter kring Tidvattnets utformning och det färdiga resultatet Nedanstående är en sammanställning av intervjuerna för respektive inblandad aktör i fallstudien. Se bilaga B3 för frågeformuläret som intervjuerna är baserade på Star Development Group AB och Caper AB Projekteringen fungerade smärtfritt av Tidvattnet framtill finanskrisen som förstörde den första idén vi kallar för version 1. Det blev då en helt ny projektering från version 1 till det slutliga byggnadsverket vi kallar för version 2. Version 2 blev en kompromiss. Vi tog beslutet att bygga själva, för att få ut så mycket vinst som möjligt. Vi fick gå ner i pris för att möta marknaden och även fast vi har varit väldigt nöjda med Husman Hagberg så har vi märkt genom åren att mäklarutbildningarna blir sämre. Förr i tiden lärde mäklarna sig mer marknadsföring och att lyssna på kunden. Man brukar säga att de bästa säljarna är pastorer från frikyrkor, de kan både övertyga och sälja med sitt deltagande. Hade vi haft en sådan mäklare kanske det inte hade tagit lika lång tid att sälja radhusen. Det blev helt klart en stor försening i och med detta men även nytillkomna handikappanpassningar på ett sent stadium försenade ytterligare. Den sista handikappanpassningen var märklig eftersom första bygglovsgranskningen redan hade godkänts men revs upp och fick göras om. Kommunen har angivit att varje bostad skall ha 1,1 parkeringsplats och eftersom tomten är för liten för utomhusparkering var vi tvungna att lägga ett garage under radhusen. Garaget har kostat en halv miljon per parkeringsplats, en väldigt stor kostnad vi annars hade sluppit. Version 1 var bättre och sålde i princip bara på arkitektur och den exklusiva framtoningen. Området ska enligt kommunen vara ett stadskvarter och då skall husen ligga vid trottoaren, något som vissa intressenter anser har skapat onödig insyn. Men man måste ta med i beräkning att om drygt 15 år är Sollentuna innerstad och då är det bra om man redan nu förebereder en stadslikmiljö. Dock hade vi planer på ett högt staket runt innergårdarna men fick avslag från kommunen. Det har varit något alla intressenter har saknat. Det har ändå fungerat mycket bra med upphandlingen mellan Star och kommunen. Arkitekt Hasse Neideman har genom sin erfarenhet varit till stor hjälp när idéer har bollats mellan Star och kommunen. För att summera denna projektering är vi ändå väldigt nöjda med att ha lyckats göra något som sticker ut och kunderna är nöjda med. 15

16 4.2. Arkitekt Hasse Neideman Version 1 till Version 2 krävde en kraftig revidering men för en arkitekt ska man aldrig förälska sig i en lösning. Verkligheten ville ändra på utformningen och det får man rätta sig efter. Arkitekten och uppdragsgivaren har olika synförhållande till processen, vilket gör att man till en början aldrig är överens om hur den slutliga produkten skall utformas. Men det är spelets regler och aldrig ett problem för de inblandade. Anledningen till att Tidvattnet blev just så här är för att jag vill bidra med något till området som jag tyckte behövdes. Inga nya formspråk eller idéer har använts men lite mer runda former har fåtts in i bostadsbyggandet. Det har inte gjorts några konstnärliga eftergifter för att få upp entreprenörens vinst. Arkitekten sitter i mitten och lägger pusslet. Alla ska tas hänsyn till under processens gång. Ibland är det jobbigt med krav och synpunkter, men att då komma till en lösning är tillfredsställande. Hela projekteringen går ut på att ta hänsyn till alla under processens gång. Det första utkastet ritades i en telefon. Idén har hållit och blivit förbättrad. (Se bilaga B5-B10 om det slutliga utlåtandet). Det som jag är mest nöjd med är att version 2 började byggas efter ett långt uppehåll och bra att konjunkturen är på väg uppåt. Erfarenhet kan man likna vid summan av alla misslyckanden och jag är erfaren, just därför att inga problem har stört utformandet. Dock ändras handikapp lagstiftningen något då Version 2 bearbetades så att visa små detaljer fick ritas om. Dock var detta inget problem för mig utan mer som utmanande att finna en lösning. Det hade med avståndet från parkeringsplatsen till entréerna Husman Hagberg Tidvattnet var inte populärt till en början. Det var helt enkelt svårt att sälja. Version 1 hade drygt 50 intressenter och det var således ett stort tryck. Version 2 tog det hela ett halvår att sälja. Såldes inte mycket innan sommaren 2009, men i augusti samma år kom det igång. Det var en duktigt genomförd marknadsföring med en egen hemsida för projektet men har man ingen datoranimering ger det ingen känsla för ett presumtivt hem. Varje bild kostar kronor och entreprenören ville inte lägga dessa pengar på kanske totalt 6-7 bilder. Fotografi är att föredra framför en skiss/ritning. Det är inte heller vanligt med radhus i området som är ett villaområde. Tidvattnet hade blivit populärare med en enkel arkitektur istället för den lite mer vågade designen det har idag med en prisbild kring 3,1-3,2 miljoner för de största radhusen som idag ligger på cirka 3,7-3,9 miljoner. 16

17 Hade det gått att flytta tomten 100 meter in i området hade flera varit intresserade och givit en prisbild på minst mer per radhus. Även tidslinje har påverkat, att allting låg så långt fram i tiden. Hade stomme varit klar vid försäljning så hade priset ökat. Ingen handikappad har visat intresse för Tidvattnet. Det läggs överlag mycket pengar på en liten grupp. Att lagstiftningen under projektering fick garaget att behöva ändra utformning för handikappade att komma 20 meter närmare hissen var lite väl fånigt. Att även dra ner hissen i garaget var nog en anpassning för entreprenören på åtminstone I lägenheter kan man förstå att handikappanpassningar är viktiga men i villa/radhus känns det överdrivet. I ett jätte stort radhusområde kan man förstå det men inte i Tidvattnet. Blir man rullstolsbunden bor man nog inte kvar där ändå. Att staketet inte fick vara högt och ha luftspalter emellan kändes mindre bra. Hade blivit mycket trivsammare innergård med högre utan insyn. Det alla kunder har lyft fram som köpskäl till tidvattnet är planlösningen och garaget. Dock har visa negativa påpekande om avsaknaden av gästparkering, insynen från gatan utanför och ovissheten om när man kunde flytta in. 17

18 5. Lagar och normers inverkan på projektering Nedanstående är en sammanställning av intervjuerna för respektive inblandad aktör i fallstudien och experterna. Se bilaga B3 för frågeformuläret som intervjuerna är baserade på Star Development Group AB och Caper AB Det är ett stort problem med konkurrens och det är många oseriösa aktörer i en smutsig bransch. Man vill bygga så billigt som möjligt men kunden kan inte se att kvalitet kostar, men håller man sig inom lagstiftningen finns det fortfarande många vägar att gå. Handikapp skärpning är till för att kommunerna inte i efterhand skall behöva lägga pengarna på det och det finns handikappkonsulenter i varje kommun som kontrollerar att detta efterföljs. Kommunen bryr sig om de boende, men inte vad det ska kosta. Lagstiftningen säkerställer kvalitet på det som byggs och är konsekvent. Även bra att kommunerna har kontroll över markförsäljningarna, utomlands vet man inte vem som äger vad. Lagfarts system är bra. Generellt är det detaljplanerna för styrda och inte särskilt genomtänkta. För låg grad av fantasi när man gör detaljplan. Det måste finnas en detaljplan men att kommunerna borde knyta till sig externa arkitekter så att man får liv och lust i bebyggelsen. Lagar behövs, men det behövs lite mer rörelseutrymme i detaljplanen, se Hammarby Sjöstad. Utländska arkitekter och huskonstruktörer kommer hit för att titta på denna stadsdel för att inte göra samma misstag själva. Med den gamla striktare bygglagstiftningen hade kommunerna även kontrollansvar. De tog bort bygginspektörer och istället har det hamnat på konsumentens ansvar med kvalitetsansvarig. Dessa kvalitetsansvariga kan både vara överambitiösa eller dåliga. En kommunalt avlönad kvalitetsansvarig är mycket bättre och inte lika dyrt för entreprenörer och konsumenter. Kostnaden för bygglov har blivit 5 gånger dyrare och kommunen behöver göra 90 % mindre. Sverige har blivit mer likt utlandet och inte bara på ett positivt sätt. Mycket lycksökare och konstigt folk söker sig till byggbranschen som har blivit sjuk på grund av att det finns så mycket pengar att tjäna på bostäder. Exempelvis. Knarksmuggling är olagligt och förenat med fängelsestraff i Sverige. Då cigaretter blev dyrare i Sverige, blev det lukrativt att smuggla just detta. Inga större påföljder och den undre världen har idag hur mycket pengar som helst. Då cigarettsmuggling blev svårare att genomföra tittade man istället åt byggsektorn. Där finner vi idag många skumma människor som agerar i bakgrunden Arkitekt Hasse Neideman Är politiskt engagerad, sitter i kommunfullmäktige i Södertälje och ordförande för kommundelsnämnden i Järna. Har stor insyn i beslutfattandet och tycker att just bygglagstiftningen fungerar väldigt bra. 18

19 Det finns inte några överraskningar i byggnormen. Regler som finns kan tyckas jobbiga att rätta sig efter men väldigt viktiga för ett fungerande samhällsbyggande. Sen 70-talet har byggnader utvecklats mycket, framför allt att byggnormen belyser energianvändandet. Teknik och material hushållning är på en högnivå. De stora kraven för att komma till varje lägenhet är viktig. I ett samhälle ska alla kunna komma till en bostad. Man ska exempelvis kunna ta hem sin gamla mamma eller kunna ta sig ut själv om man bryter benet. Samhället skall byggas åt alla och samhället är inte riktigt bra än, men lagstiftningen får det åt rätt håll. Detaljplanen är en form av lag och har man detaljplanen klar för sig vet man inom vilka ramar man skall hålla sig inom, svårare än så är det inte. Något som bör få mer plats i bygglagstiftningen är det personliga ansvaret för varje del. Det finns en tendens att det blir bättre lösningar om inte varje aktör detaljbegränsar. Den som söker bygglov ska själv utifrån sin egna mänskliga bedömning att se helheten Husman Hagberg I Sollentuna där jag arbetar kan man se att det är ett stort sug på allt som byggs. Allt som byggs här följer lagar och regler, vilket borde innebära att lagstiftningen följer verkligheten. De populäraste objekten är ett halvår gamla nybyggnationer och de svåraste att sälja är självklart bostäder drabbade av radon, läge under kraftledning och granne med motorväg/järnväg. Borde kanske tycka att lagstiftningen satte stopp för objekt som är direkt oattraktiva. Ett problem med lagstiftningen idag är att nästan alla nybyggnationer blir klara samtidigt. Det leder ofta till ett överskott som får ner priserna. Om man kunde effektivisera planprocessen så att bostäder kom ut på marknaden i ett jämnt flöde skulle alla inblandade aktörer förmodligen kunna tjäna mer pengar och satsa på fler entreprenörer så att man någon gång ska kunna bygga bort bostadsbristen. Hiss är det väldigt bra att lagstiftar om att det måste finnas, något som alla kunder efterfrågar på visningar oavsett hur lågt huset än är. Lagstiftningen gör det krångligt att få till det men det byggs schyst och bebyggelsen blir enhetlig vilket är en trygghet för många Byggrådgivare Björn Wellhagen Det är ett omfattande regelverk som behövs ur ett säkerhetsperspektiv och för att bibehålla kvaliteten. Men entreprenören har mycket att hålla reda på vilket gynnar större aktörer vilket inte är bra ur ett konkurrensperspektiv. Det saknas en effektivisering av planprocessen, så att det går att sätta igång projekt med kort 19

20 varsel. Så att man helt enkelt kan bygga när man vill. Konjunktursvängningar kan reduceras genom planhanteringen och inte dröja en halv cykel för att komma någonstans. Det måste vara långsiktiga spelregler för alla. Hantering av bygglov måste bli smidigare. Även överklagningsprocessen ska inte behöva ta så lång tid som den gör idag. Handikappanpassningarna ger en tillgänglighet men den ska vara mer flexibel och användas med förnuft Doktor i Byggnadsteknik Kjartan Gudmundsson I Sverige är det en bra matchning med lagstiftningen vad gäller energieffektivitet, idag är det ett samlat U-värde för hela byggnaden och inte som tidigare för varje komponent. I Sverige är vi duktiga på att påverka byggreglerna, mycket bättre än i England. I England är dubbelglas en nyhet, medan vi i Sverige tycker att det är snudd på omodernt. I Sverige är vi väldigt bra på att bygga, framför allt byggindustrin argumenterar för Sveriges framsteg inom branschen. Vi bygger även relativt billigt i Sverige. Ta exempelvis Skanska i utlandet som är väldigt konkurrenskraftiga. Att projektera bättre kräver mer tid, något vi inte har idag. Det har lett till fuktskador och sättningsskador. Detta grundar sig i att slutkunden eller entreprenören inte vill eller kan ta betalt för analysen av markförhållanden. Beställaren underskattar vissa problem som uppdagar sig senare. Kvaliteten på byggnationer har även att göra vem man bygger åt. Ska man förvalta i egen regi eller sälja vidare. Alltså det långsiktiga intresset av byggnadens livslängd. I Sverige fungerar det bra, det är bara att se sig runt i städerna. Det bästa står kvar och det rivs inte mycket i Sverige. Det svåra under processens gång kan vara att fatta beslut innan man vet vem kunden är och ofta äger entreprenören arkitekten vilket inte ger dem någon större frihet. 20

21 6. Hur skulle projektering utformas utan lagar och normer Nedanstående är en sammanställning av intervjuerna för respektive inblandad aktör i fallstudien och experterna. Se bilaga B3 för frågeformuläret som intervjuerna är baserade på Star Development Group AB och Caper AB Handikapp anpassningar hade inte varit lika viktigt det har både fördyrat och försämrat. Dock hade utformningen blivit snarlik. Om Tidvattnet fick göras fritt annorlunda och vi hade haft bättre finanser hade det resulterat i engelska radhus i 2,5-3 plan med 8-9 steg upp från gatan. De skulle då säljas färdigbyggda med ett möblerat Arkitekt Hasse Neideman Begränsningarna är arkitektens kreativitet. Hade jag fått bestämma helt själv skulle jag vilja ha gjort ett radhus med mer organiska former, något som entreprenören idag hade strukit helt och hållet. Idag är arkitekter lite bromsade, man kan inte rata projekt bara för att de inte ger den rätta tillfredställelsen. Man har en mer självkritisk hållning när det finns regler och en medvetenhet om vad som är möjligt med respekt för de andra aktörerna i processen. Självcensur kan det liknas vid Husman Hagberg Vad gäller Tidvattnet så är konstruktionslösningarna bra. Jag skulle ta bort handikappanpassningar och lägga pengarna på annat. Ta bort garaget, skjuta in huset på tomten, högre grund så att det lägsta fönstren kommer över gångväg och slipper insyn, större tomt ifall det hade varit möjligt och ingen handikappanpassning på tomten heller. Att bara ändra takets design skulle ge en högre prisbild, kunder tycker väldigt mycket om tak. Det enda som skulle skilja då är bara ett annat tak men en högre prisbild. Om jag fick bygga vad jag ville hade det inte blivit radhus utan istället något lättsålt. Jag skulle bygga bostadsrättslägenheter i ett 8 våningshus och garage i källaren. Kvantiteten skulle förmodligen få ner priset och öka trycket Byggrådgivare Björn Wellhagen Skulle reglerna försvinna skulle man till en början behålla samma tankegångar, det tar några år för att hinna tänka själv. Oseriösa aktörer skulle komma in i branschen som vill tjäna pengar, men dessa skulle förmodligen raderas ut enligt devisen att agnarna skiljs vetet. 21

22 Ett större ansvar från konsumentens sida onekligen. Det skulle bli lite annorlunda bebyggelse som skiljer sig från det idag svenska stereotypa samhällena vi har, exempelvis Hammarby Sjöstad i Stockholm. Utomlands, typ Italien är många hus handbyggda med varandra och växer eftersom en familj behöver större. Fönster och dörrar är inte anpassade och hänger på lite olika höjd, men det ger en svårslagen charm och trivsel. Fungerar detta i Italien skulle vi nog också kunna leva med lite spännande bebyggelse Doktor i Byggnadsteknik Kjartan Gudmundsson Förmodligen skulle entreprenörerna projektera likadant som de gör idag. Huskonstruktörer i alla tider har byggt på bästa sätt och bygglagstiftningen är framtagen av människor som vet hur det fungerar i praktiska livet. Dock skulle projektering utan lagar och normer bjuda in oseriösa aktörer vilket skulle bli ett stort problem avseende kvaliteten på byggnader. 22

23 7. Analys 7.1. Diskussion De inblandade aktörerna och experterna är ense om att bygglagstiftningen är omfattande och behövs ur ett säkerhetsperspektiv men även för att upprätta hålla en hög kvalitet på byggnadsverk. Regelverket är således konsekvent och ger klara spelregler. Detta är viktigt för ett fungerande samhällsbyggande som byggs åt alla medborgare. Bebyggelsen blir med denna lagstiftning enhetlig vilket är en trygghet för de flesta människorna. Byggnormen följer utvecklingen inom ingenjörskonsten avseende huskonstruktion och miljöpåverkan genom energieffektivitet. Handikappanpassningarna är överlag väldigt bra och lagfartssystemet är en lyx få förunnat många länder. Avseende radhusområdet är det inblandade aktörerna: entreprenören, arkitekten och mäklaren, rörande överens om att det var väldigt olyckligt att projekteringen hamnade mellan två konjunkturcykler. Intressenterna till Version 1 drogs sig ur och projekteringen lades på is i väntan på att ritas om. Version 2 blev då en kompromiss vilket minskade alla inblandade aktörers vinst och skapade kostsamma komplikationer. Kommunen har angivit att varje bostad skall ha 1,1 parkeringsplats. Varje parkeringsplats har kostat kronor att projektera. Det är totalt 11 parkeringsplatser vilket gör att slutnotan hamnar på kronor för möjligheten att kunna parkera bilar under fastigheterna. Dock har upphandlingen fungerat bra, mycket tack vare en stor erfarenhet hos just entreprenören att kunna bolla idéer med kommunen och rätta sig efter deras beslut utan att skapa gnissel i maskineriet. Även fast den slutliga versionen blev en kompromiss så har det huvudsakliga målet att bidra med något till området genomförts och alla som har köpt radhusen lyfter fram planlösning, arkitektur och området som skäl till att flytta dit. Tidvattnet tog ett halvår att sälja vilket berodde på projektörens och mäklarens sätt att sälja radhusen. Det är överlag svårare att sälja på ritningar än en färdig produkt. Hemsidan var till stor hjälp men inte tillräcklig. Radhusen kunde inte börja byggas innan allt var sålt vilket ledde till att planerad inflyttning var skjuten på framtiden vilket gjorde att många drog sig ur. Ironiskt nog kan man tycka att alla kostsamma och sent tillkomna handikappanpassningar inte var något som någon intressent har lyft fram som köpskäl. I området som Tidvattnet ligger är det överlag ganska ogästvänligt för handikappade, då avseende trappor, stigar, backar och lekplatser. Tidvattnet är anpassat för en liten minoritet som förmodligen inte kommer att vistas där och ännu mindre använda hisschaktet för kronor som var den sista handikappanpassningen som kom till på ett sent stadium. Entreprenörer överlag har mycket att hålla reda på vad gäller bygglagstiftningen vilket gynnar de större aktörerna. Detta leder till orättvisa vid projektering av liknande objekt. 23

24 Detta gör att mindre aktörer måste ha ett konkurrenskraftigt pris och dold kvalitet såsom grundläggning är ofta det entreprenörer sparar in på. Kunder vill flytta in i sina nya hem så fort som möjligt och entreprenören ges inte den tid de behöver. Det ska bli så billigt som möjligt men kunder kan inte se att kvalitet kostar och det är pengar som inte kan räknas hem för entreprenören På grund av denna orättvisa lagstiftning har branschen även blivit smutsigare med en undre värld som agerar i det dolda genom att äga mindre svenska byggfirmor. Tvingande handikappanpassningar visar att kommunerna värnar om sina boende men inte vad det ska kosta entreprenören. Dessa regler måste bli mer flexibla och användas med förnuft så att kommunen inte säkrar upp hela områden för att i framtiden kanske slippa behöva göra dessa anpassningar ur egen plånbok. Hanteringen av bygglov har blivit onödigt dyrt och behöver bli smidigare att handlägga. På så sätt kan man förmodligen slippa svartbyggen genom att folk drar sig från att skicka in alla papper och betala mycket för att i slutändan få avslag. En helhetsbedömning bör även göras i varje fall så att inte varje part detaljbegränsar sin del av en ritning. Kommunen bör kunna tumma lite på en byggnadsdel om man håller igen på en annan del. Även överklagningsprocessen borde ta kortare tid för att skynda på bygglovet. Man ska inte behöva vänta in människor som har åsikter om ett byggnadsverk, antingen har man det eller inte från första början. Det finns ett stort behov att ta tillbaka kommunalt avlönade bygginspektörer, en kostnad kommunerna slipper idag genom att leja bort denna tjänst. Det är bristande kvalitet på dessa externa experter och alla är inte fullt så seriösa som de borde vara. Kommunen följer inte heller upp fuskbyggare utan verkar ha annat att tänka på. Detaljplanerna är idag styrda och väldigt fantasilösa. Det behövs mer liv i stadsmiljön så att alla nybyggnationer inte följer samma stereotypa mall. Ett stort problem idag, precis det som hände med Tidvattnet, är att alla nybyggnationer stannar upp då konjunkturen går ner. Med en effektivisering av planprocessen skulle det gå snabbare med att komma igång med en byggnation utan att behöva omförhandla allt med kommunen en gång till. Eller att entreprenören upphandlar under en lågkonjunktur med kommunen om att börja om 5 år så att 5 år gamla regler gäller det som byggs vid det tillfället. Tidvattnet åkte på en nytillkommen handikappanpassning i garaget som då inte hade behövts göras om. Eftersom bygglagstiftningen idag har gått hand i hand med hur byggnadsverk produceras skulle en avsaknad av alla regler med största sannolikhet ledde till att man byggde likadant till en början. Samma tankegångar skulle leva kvar. Byggrådgivare Björn Wellhagen uttryckte det: Det tar några år att hinna tänka själv. Därefter skulle bebyggelsen utan tvivel bli mer annorlunda än det stereotypa vi har idag. 24

25 Men det skulle onekligen bjuda in oseriösa aktörer och lägga ett mycket större ansvar på konsumenten. Om de inblandade aktörerna fick göra om Tidvattnet skulle det däremot se annorlunda ut. Lägger man ihop entreprenörens, arkitektens och mäklarens tankar kring ett drömobjekt på samma tomt som idag skulle det ha mindre handikappanpassningar. Dessa har både fördyrat och försämrat produkten idag. Istället skulle vi se ett tre vånings radhus i engelsk till med 8-9 trappsteg upp till entrén så att insynen försvinner. Radhusen skulle skjutas in på tomten och garaget skulle slopas helt. Även handikappanpassningar på tomten skulle försvinna. Taket skulle ha en mer spännande utformning och radhusen skulle inhägnas av höga staket. Det skulle ge en charmigare framtonig och öka attraktiviteten Slutsats Jag fick min arbetshypotes bevisad att bygglagstiftningen gör det dyrare att projektera men att sätta en prislapp på hur mycket bygglagstiftningen fördyrade leder till rena spekulationer eftersom den färdiga produkten har en helhet. Tar man bort en viss del kommer förmodligen delar som var bra tidigare bli sämre och dra ner dess attraktivitet och prisbild. Den sist tillkomna anpassningen rörande hisschaktets bredd i garaget är en extra sak som definitivt skulle ha slopats. Om garagen slopas och det istället blir vanliga parkeringsplatser på tomten skulle uppemot kronor sparas. Entreprenörens vinst borde således ha blivit kronor mer. Detta arbete har lärt mig att bygglagstiftningen fungerar väldigt bra, men att det återstår saker för beslutsfattar att titta närmare på såsom: - Detaljplaner - Bygglov - Bygginspektörer - Flexiblare handikappanpassning - Planprocessen Hade dessa fem punkter fungerat klockrent så hade entreprenören och alla deras konkurrenter haft mer tid och kapital att lägga på grundläggning vilket i slutändan gynnar konsumenten. Människor ska inte heller behöva bli utsatta för kriminella fuskbyggare som lurar dem på mångmiljon belopp. Det är svårt att hitta en lösning på det men kommunen skulle på ett tidigare stadium koppla in Polisen vid misstanke om brott. 25

26 Det skulle vara väldigt intressant att göra minst tio stycken olika fallstudier för att se om det jag har kommit fram till stämmer i alla kommuner och för alla olika typer av byggnadsverk. Källförteckning Internet (hämtat april-maj 2010) (hämtat april-maj 2010) (hämtat april-maj 2010) (hämtat april-maj 2010) (hämtat april-maj 2010) (hämtat april maj 2010) (hämtat april-maj 2010) Litteratur Svensson Tommy, Byggstart, Liber, Stockholm, Första upplagan, 2007 Söderberg Jan, Att upphandla byggprojekt, Studentlitteratur, Lund, Femte upplagan, 2005 Muntliga källor (samtliga intervjuer genomfördes under april-maj 2010) Kjartan Gudmundsson doktor i byggnadsteknik på KTH Lennart Mallander Star Development Group Branislav Budimic Star Development Group Per Mallander Caper AB Hasse Neideman Tidvattnet Arkitekt Björn Wellhagen Sveriges Byggindustrier Leif Gustafsson Mjöbäcks Villan Robert Nilsson Husman Hagberg 26

27 Bilagor B1 - Frågeformulär Åsikter kring Tidvattnets utformning och det färdiga resultatet Problem under projekteringen? Vad efterfrågas? Vilken tidsepok är populärast? (gammalt eller nybyggnationer) Något som ingen kund efterfrågar, men som finns? Varför blev Tidvattnet populärt? Var Tidvattnet lika populärt som andra nybyggnationer? Hur många av era kunder är handikappade eller kräver handikappanpassningar vid köp? Något med Tidvattnet som kunder inte har uppskattat? Vems vinstintresse har man tagit hänsyn till? Lagar och normers inverkan på projektering Hur fungerar regelverket idag? Vad tycker du om bygglagstiftningen, speglar den vad som efterfrågas? Vad är bra med lagstiftningen? Vad är dåligt med lagstiftningen? Vad bör göras om eller lyftas fram? Hur skulle projekteringen utformas utan lagar och normer Projektering utan regelverk, hur skulle det gå? Hur skulle det byggas? Skulle beställare och kunder bli nöjdare med resultatet? Vad hade du gjort annorlunda? Om du hade varit entreprenören, vad skulle du ha byggt här? 27

28 B2 - Detaljerad byggnadsfakta och köpeskillingar Byggnadstyp: 10 stycken 2 plans radhus Upplåtelseform: Äganderätt Fastighetsbeteckning: Ursprungsfastighet Tidvattnet 26, avstyckad till 10 nya fastigheter. Tomt: cirka 1500 kvm friköpt tomt avstyckad till 10 mindre Adress: Nya adresser är ej fastställda, ursprungligadress är Engelbrektsväg 123 i Sollentuna. Storlek och pris: Hus Antal rum Storlek Pris tomt Pris entreprenad Total köpeskilling 1a b Totalt Vatten/Avlopp: Kommunalt vatten och avlopp Uppvärmning: Vattenburen elvärme med frånlufts vattenpumpar. Garage: 11 parkeringsplatser om totalt 558 kvm på källarplanet. Övriga byggnader: Liten holk som är sopstation och återvinningscentral om 3-4 kvm. Servitut m.m.: Var och en äger sin tomt, där ingår tomt som ligger under huset. Samfällighet som äger marken bakom huset. Gemensamhetsanläggning som utnyttjar garage nedfart och gång för handikappade. Ventilationsbeskrivningar: Ventilation i bostäder med frånluftsvärme pump. Mekanisk till och från luft i garage. 28

29 B3 - Ritning över fasader sedda från sidan 29

30 B4 - Ritning över tomt och byggnad i 3-D 30

31 B5 - Ritning över radhusen sett från sidan 31

32 B6 - Ritning över garageplanet 32

33 B7 - Ritning över planlösning på entréplan 33

34 B8 - Ritning över planlösning på övre plan 34

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

ARKITEKTEN SOM PROJEKTINITIERARE. Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Stockholm

ARKITEKTEN SOM PROJEKTINITIERARE. Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Stockholm ARKITEKTEN SOM PROJEKTINITIERARE Magisteruppsats Conny Sjölund Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Stockholm 2006 ARKITEKTEN SOM PROJEKTINITIERARE Skolan för Arkitektur

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

EXAMENSARBETE. Småhusbyggande i Sverige och i USA. Vad kan vi lära oss av varandra? Oscar Hedvall 2013. Civilingenjörsexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Småhusbyggande i Sverige och i USA. Vad kan vi lära oss av varandra? Oscar Hedvall 2013. Civilingenjörsexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Småhusbyggande i Sverige och i USA Vad kan vi lära oss av varandra? Oscar Hedvall 2013 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund Ett examensarbete om Energideklarationen Examination work about Energydeclaration Av Viktor Backlund Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleteknikers

Läs mer

Risk eller möjlighet?

Risk eller möjlighet? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Risk eller möjlighet? Riskanalys av Folkhem Produktion AB Författare: Fredrik Johnson Handledare: Tor Brunzell Tuva

Läs mer

Uthyrning av ägda bostäder

Uthyrning av ägda bostäder Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr: 494 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Uthyrning av ägda bostäder Nya regler för en ändrad uthyrningsmarknad Författare: Louise Pergament Stockholm

Läs mer

Varför byggs det inte fler bostäder?

Varför byggs det inte fler bostäder? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 103 Varför byggs det inte fler bostäder? - En studie av de problem och hinder

Läs mer

Nr 16. Ägarlägenheter en utredning av den aktuella situationen för upplåtelseformen

Nr 16. Ägarlägenheter en utredning av den aktuella situationen för upplåtelseformen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) Nr 16 Ägarlägenheter en utredning av den aktuella situationen för upplåtelseformen Författare: Louise Bergman Evelina Åkerlind Stockholm

Läs mer

Markexploatering i södra Spanien

Markexploatering i södra Spanien Institutionen för Fastigheter och Byggande och Centrum för Bank och Finans Examensarbete (15 hp) inom Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Nr 35 Markexploatering i södra Spanien - I en vikande marknad,

Läs mer

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen,

Läs mer

De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden

De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden Lena Borg Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighets- o Bostadsakademin Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter

Läs mer

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt

Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 272 Flytten som projekt Författare: Norbert Adamek Fredrik Bergenstråhle Stockholm 2004 Handledare:

Läs mer

Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav

Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav - Möjligheten för konsumenter på bostadsmarknaden att efterfråga en bostad - Möjligheterna att bygga nya bostäder - Hur kan förutsättningarna

Läs mer

Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet uppnåtts och hålls än idag?

Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet uppnåtts och hålls än idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 191 Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Kandidatnivå, 15 hp Accepterat pris: -En studie om bakgrunden till införandet och om syftet

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Är vi där än? BIM inom produktion och försäljning

Är vi där än? BIM inom produktion och försäljning Är vi där än? BIM inom produktion och försäljning En fallstudie om hur BIM kan utveckla byggföretaget Are we there yet? - The utilization of BIM in production, sales and marketing A case study on how BIM

Läs mer

Partnering i byggbranschen vad är det och gör det någon skillnad?

Partnering i byggbranschen vad är det och gör det någon skillnad? Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 282 Partnering i byggbranschen vad är det och gör det någon skillnad? Författare: Nina Lindkvist

Läs mer

Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg

Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg och Vattenbyggnad ELIJAH HAMILTON Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för byggnadsekonomi

Läs mer

2012-05-22 Ägarlägenheter En studie om varför etableringen inte slår igenom i Sverige Anita Subasic

2012-05-22  Ägarlägenheter En studie om varför etableringen inte slår igenom i Sverige Anita Subasic 2012-05-22 Ägarlägenheter En studie om varför etableringen inte slår igenom i Sverige Anita Subasic EXAMENSARBETE Fastighetsmäklare med inriktning mot juridik (Fastighetsmäklarprogrammet, Institutionen

Läs mer

Kommunikation inom projektering

Kommunikation inom projektering Kommunikation inom projektering Hur påverkar visuell planering och projektkontor? Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HENRIK GRANROTH JESSICA KARMEHAG Institutionen för bygg- och

Läs mer

Framtidens Byggarbetsplats Organisation och Kompetens MARKUS ERIKSSON JOHN EK. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Framtidens Byggarbetsplats Organisation och Kompetens MARKUS ERIKSSON JOHN EK. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Framtidens Byggarbetsplats Organisation och Kompetens Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS ERIKSSON JOHN EK Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet JURISTPROGRAMMET TILLÄMPADE STUDIER, 20 POÄNG VT 2007 PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN Mindre avvikelse från detaljplan Madeleine Arvidsson Wäli

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare

Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom Kandidatutbildningen Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling nr. 193 Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare

Läs mer

Metoder för förvaltning av gröna bostadsrättshus - En undersökning ur ett kontraktsteoretiskt perspektiv

Metoder för förvaltning av gröna bostadsrättshus - En undersökning ur ett kontraktsteoretiskt perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, mastersnivå (30 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 207 Metoder för förvaltning av gröna bostadsrättshus - En undersökning

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 89 Underhåll av småhus utlagt på totalentreprenad Finns det en efterfrågan?

grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 89 Underhåll av småhus utlagt på totalentreprenad Finns det en efterfrågan? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 89 Underhåll av småhus utlagt på totalentreprenad Finns det en efterfrågan?

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Processen vid genomförandet av en organisationsförändring - Kartläggning av företagens kostnader vid

Läs mer