till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025"

Transkript

1 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Handledare: Marie Graffman-Sahlberg Examinator: Ylva Bergström

2 Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka skillnaderna mellan kursplanerna för ämnet idrott och hälsa i Lpo 94 och Lgr 11 samt lärares upplevelser kring skillnaderna. Studien syftar även till att undersöka vilka ämnesdiskurser som förekommer i kursplanerna och vilka ämnesdiskurser som lärare anser förekommer i deras egen undervisning. Studien utgår från diskursteorin och bygger på de två metoderna textanalys och intervju. Textanalysen inriktar sig mot grundskolans senare år och därför studeras kursplanerna i idrott och hälsa, med fokus på årskurs sju till nio. Intervjuerna äger rum med lärare som undervisar i idrott och hälsa på grundskolans senare år. I studien framkommer det att den nya kursplanen, Lgr 11, har en tydligare struktur och att den innehåller en ny betygsskala. Lärarnas uppfattningar är att kursplanen har blivit tydligare, men att de saknar delar från den tidigare kursplanen. I textanalysen framkommer det att delar har försvunnit, medan andra har tillkommit. I resultatet kan man se att förekomsten av ämnesdiskurser i textanalysen stämmer till viss del med resultatet av intervjuerna. Nyckelord: Diskursteori, Textanalys, Intervjuer, Kursplaner, Lgr 11, Idrott och hälsa.

3 Förord Det är snart dags att avsluta detta arbete och efter att ha producerat över ord så finns det snart inga ord kvar. Vi nöjer oss nu därför med att fatta oss kort och tacka: Vår handledare Marie Graffman-Sahlberg som har väglett oss och varit till stor hjälp i vårt uppsatsskrivande. Våra nära och kära som har funnits där för oss och gett oss kraft och energi att orka fortsätta när det har känts tungt. Våra vänner som har ställt upp med att korrekturläsa examensarbetet och uppoffrat en del av jullovet för oss. De lärare som har ställt upp på intervjuer trots att ni själva har haft fullt upp med den nya kursplanen. Lars-Åke Bäckman som ställde upp på en intervju med oss där du hjälpte oss både i vårt examensarbete, men också som framtida lärare i idrott och hälsa. Alla ni andra som har hjälpt oss i vårt skrivande! Varandra för ett gott samarbete! Livet! Ett stort tack! Uppsala, december 2011 Emelie & Marina

4 Innehåll 1. Inledning Disposition Bakgrund Ämnets aktualitet Intentioner med den nya kursplanen i idrott och hälsa Centrala begrepp Ämnet idrott och hälsa Läroplan och kursplan Lpo 94 och Lgr Skolverket Diskurs Grundskolans senare år Litteraturöversikt Tidigare forskning Tidigare textanalyser på kursplanen i idrott och hälsa i Lpo Teoretisk utgångspunkt Diskursteori Syfte och frågeställningar Problem Syfte Frågeställningar Metod Val av metod Datainsamlingsmetod Textanalys Intervju Urval Urval till textanalys Urval till intervjuer

5 6.4 Validitet och reliabilitet Etiska överväganden Reflektion över metoden Resultat Resultat av textanalysstudie Vilka förändringar har skett i den nya kursplanen i idrott och hälsa i jämförelse med den gamla kursplanen? Vilka förändringar i avseende på ämnesdiskurser kan identifieras i kursplanen för idrott och hälsa i Lgr 11 jämfört med de i Lpo 94? Resultat av intervjustudie Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa den nya kursplanen? Vilka ämnesdiskurser anser lärare att de ägnar sig åt under deras egen undervisning samt upplever lärarna någon förändring i deras egen undervisning i och med den nya kursplanen? Analys av empiriskt material Skillnader som framkommer i textanalys och intervjuer Diskurser som framkommer vid textanalys och intervjuer Diskussion Diskussion av resultat Teoretiskt perspektiv Tidigare forskning Förslag på vidare forskning Konklusion Referenslista Bilaga

6 1. Inledning Under hösten 2011 står den svenska grundskolan inför stora förändringar. En ny reform har trätt i kraft den 1 juli 2011 och från och med höstterminens start har en ny läroplan, Lgr 11, och dess omarbetade kursplaner implementerats i alla svenska grundskolors verksamhet. Internationella samt nationella undersökningar visar att elevernas kunskapsresultat har försämrats och därför ska en ny reform träda i kraft för att öka förutsättningarna för eleverna att få bättre resultat. 1 Syftet med en ny läroplan är att kursplanernas struktur och innehåll ska bli tydligare för lärarna. Tydligare kursplaner med mer konkreta mål och ett mer lättillgängligt språk ska underlätta för lärarna att kommunicera målen med elever och föräldrar. Genom att göra kursplanerna tydligare vill man främja en likvärdig bedömning och rättvis betygssättning samt ge ett ökat stöd för skolors uppföljning och bedömning av grundläggande kunskaper och färdigheter hos elever. 2 Denna studie riktar sig mot ämnet idrott och hälsa för grundskolans senare år. Studien ämnar bland annat att undersöka skillnader mellan den tidigare kursplanen i Lpo 94 och den nya kursplanen i Lgr 11. Skolverket skriver att: Kursplanen i idrott och hälsa ansluter som helhet väl till den tidigare kursplanen. Det historiska och kulturella har dock tonats ner, då de ingår i läroplanens övergripande mål och riktlinjer. De ämnesspecifika kunskapsområdena rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse finns kvar, men blir genom det centrala innehållet mer framträdande i den nya kursplanen. 3 Skolverket och Utbildningsdepartementet har ämnat göra kursplanen tydligare när de utformade den, men det finns samtidigt utrymme för lärare att själva tolka kursplanen och att prioritera och fördela lektionsutrymmet olika. 4 Författarna finner det därför intressant att undersöka vilka skillnader man kan se mellan Lpo 94 och Lgr 11. I och med kommande förändringar är det även av intresse att undersöka vad lärarna anser om den nya kursplanen samt hur de väljer att bedriva sin undervisning efter den. Författarna ska själva arbeta som lärare i idrott och hälsa och finner det därför viktigt att sätta sig in i den nya kursplanen då det är av stor vikt inför kommande yrkesliv. Författarna hoppas således kunna uppnå goda kunskaper om den nya kursplanen och hur den kan användas. 1 Thullberg P., Utmaningar för skolan Den nya skollagen och de nya reformerna , s Regeringens proposition Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan (Prop. 2008/09:87) , s Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa , s (2011) Ämnesfilm: Idrott och hälsa

7 2. Disposition I denna studie är uppdelningen enligt följande: Marina Söderholm ansvarar för att genomföra en textanalys. Hon ansvarar därmed för metoddelen för textanalys och för presentationen av resultatet av textanalysen. I resultatet behandlar Söderholm följande frågeställningar: Vilka förändringar har skett i den nya kursplanen i idrott och hälsa i jämförelse med den gamla kursplanen? Vilka förändringar i avseende på ämnesdiskurser kan identifieras i kursplanen för idrott och hälsa i Lgr 11 jämfört med de i Lpo 94? Emelie Sölgen ansvarar för att genomföra intervjuer och ansvarar därmed för metoddelen för intervjuer och för presentationen av resultatet av intervjuerna. I resultatet behandlar Sölgen följande frågeställningar: Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa den nya kursplanen? Vilka ämnesdiskurser anser lärare ägna sig åt under deras egen undervisning och sker det någon förändring i deras undervisning i och med den nya kursplanen? De övriga avsnitten skriver och disponerar författarna över tillsammans. Även intervjun med Lars-Åke Bäckman ansvarar båda för. 4

8 3. Bakgrund I bakgrunden presenterar författarna aktualiteten i studiens frågeställningar samt varför ämnet är intressant. I bakgrunden definieras även olika begrepp som är väsentliga samt olika verksamheter som arbetar med eller runt det ämne studien syftar till att undersöka. 3.1 Ämnets aktualitet Studiens ämne är dagsaktuellt då nya omstruktureringar sker i och med den nya läroplan som har trätt i kraft hösten Införandet av läroplanen, som fått namnet Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (Lgr 11) innebär att kursplanerna har fått en ny struktur med ett nytt innehåll och en ny betygsskala. Arbetet med skrivandet av den nya läroplanen är en process som började i och med att regeringen i februari 2006 gav statsrådet ansvar att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över hur mål- och uppföljningssystemen för grundskolan och motsvarande skolformer kan stärkas och utvecklas för att kvaliteten i utbildningen ska förbättras. 5 Både nationella och internationella studier tyder på att kunskapsresultaten i Sverige har försämrats under en tid. 6 Detta visas i de internationella jämförelserna där Sverige har hamnat på 19:e plats bland OECD-länderna när det gäller läsförståelse, matematik och naturvetenskap. 7 Skolverkets före detta generaldirektör Per Thullberg säger även att skillnaderna har ökat mellan individer och skolor. 8 Utbildningsminister Jan Björklund skriver i en debattartikel att kommunernas prioritering att satsa mycket eller lite när det gäller skolundervisning varierar mellan de svenska kommunerna. Han anser även att det är dags att återförstatliga skolan för att få en likvärdig skola: Dagens styrning av skolan är dessutom otydlig. Genom att staten delvis styr skolan genom lagar, läroplaner och lärarutbildningar, medan kommunerna är huvudmän och finansierar verksamheten skapas ett slags dubbelkommando över skolpolitiken som gör ledarskapet otydligt. Det är lätt för 9 Sedan Lpo 94 infördes har dess betygsskala varit föremål för återkommande diskussioner. Det gäller främst läroplanens och kursplanernas konstruktion med mål att sträva mot och mål att uppnå. 10 I regeringens proposition 1992 inför Lpo 94, var syftet med den då nya läroplanen att den skulle bli kortare och tydligare än tidigare läroplaner. Det medförde att lärarna fick mer 5 Regeringens proposition Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan, s Thullberg P., s PISA, PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do. Students performance in reading, mathematics and science, Volume 1 (2009) , s Thullberg P., s Björklund J., Dags att återförstatliga skolan Regeringens proposition Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan, s. 7 5

9 utrymme för att lägga upp undervisningen. Regeringen befarade samtidigt att lärarnas arbete skulle bli svårare i och med den nya betygsskalan. 11 Redan i regeringens proposition 1992 gällande Lpo 94 ville man införa en sexgradig betygsskala med beteckningarna A-F, men det genomfördes aldrig utan istället infördes betygsskalan Icke godkänt, Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl godkänt. Däremot när den nya läroplanen, Lgr 11, infördes valde man att implementera den sexgradiga betygsskalan. 12 Syftet med en ny läroplan är att kursplanernas struktur och innehåll ska bli tydligare för lärarna. Tydligare kursplaner med mer konkreta mål och ett mer lättillgängligt språk ska underlätta för lärarna att kommunicera målen med elever och föräldrar. Genom att göra kursplanerna tydligare vill man främja en likvärdig bedömning och rättvis betygssättning samt ge ett ökat stöd för skolors uppföljning och bedömning av grundläggande kunskaper och färdigheter hos elever. 13 Skolans uppdrag kring fysisk aktivitet är ett ansvar som samtliga lärare i alla ämnen bör sträva efter, 14 dock får ämnet idrott och hälsa ofta vara bärare av fysisk aktivitet i skolan. I ämnet idrott och hälsa vill man bidra till en kontinuitet av fysisk aktivitet som man kan ha med sig vidare i livet. Lars-Åke Bäckman, undervisningsråd på Skolverket, säger att man i den nya kursplanen vill lyfta fram tre aspekter ur ämnet idrott och hälsa. Ämnet ska bidra till ett intresse till att vara fysiskt aktiv och ge en förståelse för hur den fysiska aktiviteten hänger ihop med god hälsa eller omvänt, hur god hälsa hänger ihop med fysisk aktivitet och andra aspekter. Ämnet ska också bidra till att ge eleverna verktyg för att vara aktiva och för att främja deras hälsa. Den nya kursplanen i idrott och hälsa lyfter fram hur kunskaper inom idrott och hälsa kan användas i vardagen samt lyfter fram allsidighet och mångfald över vad eleverna ska möta i ämnet. 15 I studien vill författarna se vilka skillnader som förekommer mellan två läroplaner, Lpo 94 och Lgr 11, med fokus på kursplanen i idrott och hälsa. Studien syftar även till att intervjua några lärare i idrott och hälsa kring deras uppfattningar om den nya kursplanen. 3.2 Intentioner med den nya kursplanen i idrott och hälsa I samband med studiens undersökning har en intervju ägt rum med Skolverkets undervisningsråd, Lars-Åke Bäckman, där han förklarar intentionerna med den nya kursplanen i idrott och hälsa. För att tydliggöra intervjun presenteras den med hjälp av citat. Vid intervjun med Lars-Åke Bäckman beskriver han hur arbetet har gått till vid skrivandet av kursplanen i idrott och hälsa i Lgr 11. Bäckman berättar att tanken bakom skapandet av den nya kursplanen var att de skulle anpassa kursplanen till en ny struktur, och därmed inte ändra 11 Regeringskansliet, Regeringens proposition En ny läroplan: en ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan (1993) s Ibid., s Regeringens proposition Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan, s Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, , s Ämnesfilm: Idrott och hälsa. 6

10 innehållet i kursplanen. De hade inte i uppdrag att skriva om kursplanen och göra ett nytt ämne utan allt väsentligt som fanns med i den tidigare kursplanen finns fortfarande kvar. Bäckman berättar att uppdraget från regeringen bland annat var att renodla styrdokumenten och inte återupprepa det som redan står i en förordning eller lag. Han menar att det som står i skollagen inte ska återupprepas i läroplanen, samt att det som står i de två första kapitlen i läroplanen inte ska tas upp igen i kursplanerna. I vissa fall har dock detta frångåtts om någonting har varit särskilt viktigt i ett ämne, där det har behövts lyftas fram och i så fall har det presenterats i kursplanen hur ämnet kan bidra till att lyfta fram det. Här poängterar Bäckman att samarbetet är en del som återupprepas i kursplanen i idrott och hälsa eftersom det är en stor del i ämnets karaktär och att man därför valde att inte helt utesluta samarbetet i kursplanen. Ledarskap är dock en del som Bäckman betonar att de valde att ta bort då det redan står i de två första delarna i läroplanen och att det inte ansågs viktigt att ytterligare ta upp i kursplanen. I och med en ny struktur påpekar Bäckman att det centrala innehållets delar kan upplevas som om de har fått större utrymme i den nya kursplanen. Framförallt handlar det om friluftsliv och utevistelse som Bäckman menar att många anser ha fått mer plats i kursplanen, men han säger: Det jag tror att många uppfattar, med den nya strukturen, är att friluftsliv och utevistelse har blivit mer synliggjort på ett annat sätt. Men själva grunden i det vi har skrivit och grunden i ämnets Bäckman säger att det som de har tagit fasta på vid införandet av den nya kursplanen är att eleverna själva ska kunna planera, genomföra och värdera fysiska aktiviteter. ska ämnet bidra till att lägga grunden för en kunskap om den fysiska aktivitetens betydelse för elevens hälsa. Och då bidrar också ämnet till att ge eleverna förutsättningar för att på olika sätt då vara fysiskt aktiva. Och där är då det här med bredd av aktivitet som vi tar upp, handlar ju både om en bredd av aktiviteter så kan man jobba med hela kroppen och utmana sin fysiska förmåga, men det handlar också om att väcka lust och nyfikenhet. Olika människor tycker om olika saker. Och där ska då ämnet bidra, som vi tänker det, att man får möta olika typer av aktiviteter. Och på så sätt kan man komma i kontakt med det som man kan tycka är roligt. Men sen handlar det ju om att man ska få en kunskapsförmåga att ta hand om sin egen träning och motion liksom att se sambandet mellan genomförande och påverkan. Och då är tanken där att planera, genomföra och värdera utifrån vilken aktivitet det är, så kan du göra en planering, du kan ha ett tänk kring hur du Under intervjun lyfter Bäckman fram skolans uppdrag när det gäller språk och menar att hela skolan ska bidra till elevernas utveckling av språket. Därför poängterar han att man nu i den nya kursplanen för idrott och hälsa har tagit upp att eleverna ska lära sig begrepp och uttryck som används inom idrott och hälsa. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt språk med ämnesrelevanta begrepp för att kunna planera, genomföra och värdera fysisk aktivitet. Vad gäller kunskapskraven i simning finns det ingen progression eftersom kraven för alla leven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Bäckman säger att kunskapskraven inom simning avviker från strukturen och tanken i resten av kunskapskraven, 7

11 skriva in en progression inom simning, men berättar att: et blev väldigt blandade reaktioner på den trevaren och det var lika mycket för som emot, och möjligen mer emot. Och då tog vi den ställningen att då har vi inte på fötter, alltså underlag för att och då valde vi att lägga in det som det var. Kunskapskravet infördes i den förra Det han däremot lyfter fram är att simning är en rörelseaktivitet och att det därför kan bedömas enligt de kunskapskraven, vilka man kan se en progression i. I det centrala innehållet för - t sätta in rörelseperspektivet och då som en del i rörelseuppdraget. Och där då vatten och simning är en aktivitet som utvecklar rörelseförmågan och det som finns i ämnet. Och för vissa elever är vatten guld värt, har man inte kroppen med sig på land kan man ha det i vattnet och då är det viktigt att möjligheten ges. Som lärare kan man då se simningen som en del i undervisningen kring allsidig Vad gäller kunskapskraven säger Bäckman att han är nyfiken på att se hur de kommer att fungera eftersom det är en stor förändring i kursplanen. Enligt Bäckman är kunskapskraven tolkningsbara. ng att de kräver att man på egen hand och tillsammans med kollegor på skolan och i kommunen eller området, för och det påverkar hur man kommer att göra sin bedömning, vilka ställningstaganden man gör. Men sen är kunskapskraven byggda utifrån den grundläggande tanken att de ska mäta samma aktivitet på alla nivåer, vilket då inte riktigt har varit fallet i den gamla kursplanen. Alla elever ska möta samma typ av aktivitet och sen ska man se på elevens förmåga och kunskap i de här aktiviteterna. att spegla en progression i kunskaper och förmågor utifrån den undervisning som har bedrivits. Bäckman lyfter fram de positiva aspekterna av den nya kursplanen där han menar att den har blivit tydligare, med en tydligare struktur. Han poängterar att ämnet i sig är detsamma, men att det har skett förskjutningar och förtydliganden. Man har lyft fram de delar som har haft en undanskymd position i den gamla kursplanen, vilket han anser är positivt. Det Bäckman undrar över är vilket genomslag den nya kursplanen kommer att få eftersom det har visat sig att lärare i idrott och hälsa tender 8

12 3.3 Centrala begrepp Ämnet idrott och hälsa Genom att göra en historisk inblick i ämnet idrott och hälsa kan det skapa en förståelse för hur ämnet ser ut idag. Ämnet har genomgått en rad förändringar, vilket Jan-Eric Ekberg har skrivit om i sin bok Mellan fysisk bildning och aktivering: en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9. I boken beskriver han hur Claes Annerstedt har sammanfattat utvecklingen från 1813 till idag i form av sju faser. Den första fasen beskriver Annerstedt som etableringsfasen, då ämnet var starkt influerat av Pehr Henrik Lings gymnastiska övningar. Nästa fas är stabiliseringsfasen i vilken ämnet blev en stabil del av skolans verksamhet och började även rikta sig mot flickor. Därefter kom brytningsfasen som kännetecknas av att gymnastikens dominans bröts av idrott, lek och spel som blev en del av innehållet. Under den fysiologiska fasen hade forskningen en viktig roll och ändrade ämnets fokus från kollektiv till individ med en betoning på inre motivation och ansvarstagande. Fasen efter kallar Annerstedt för osäkerhetsfasen då bland annat idrottsrörelsen fick ett större inflytande över verksamheten. Samtidigt ökade innehållet avsevärt. Den sista och nuvarande fasen är hälsofasen, där hälsa blir det som genomsyrar kursplanen i idrott och hälsa och vikt läggs på att skapa sig en förståelse för hälsans betydelse. 16 Sandahl beskriver hur namnet har kommit att ändras under tiden. Mellan perioden kallades ämnet Gymnastik, mellan perioden Idrott och sedan 1994 heter ämnet Idrott och hälsa. Han menar att: t: att ämnet gått från att huvudsakligen ha omfattat gymnastiska övningar till att fokusera på idrottsaktiviteter, vilka under 1990-talet kompletterades med bredare hälsoperspekt 17 Ekberg skriver att ämnet ändras i takt med samhällets förändringar. Han beskriver hur den tidigare generationens fysiska aktivitet var en naturlig del av tillvaron. Att kroppsarbete var en förutsättning för överlevnad och att vara jägare eller jordbrukare krävde att man hade den fysiska förmågan att utföra de arbetsuppgifter som krävdes. 18 Med meningen [i] menar Ekberg att ämnet idrott och hälsa i skolan idag har gått ifrån ett praktiskt ämne till ett kunskapsämne. 19 Maria Mattsson, som utsågs som ämnesexpert av Skolverket, skulle hjälpa Skolverket på traven med den nya kursplanen. Hon säger bland annat att eleverna ser ämnet idrott och hälsa som ett tillfälle till fysisk aktivitet och jämställer det med fritidsaktiviteter. 16 Ekberg J-E, Mellan fysisk bildning och aktivering: en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9, (2009) s Sandahl B., Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning s Ekberg J-E., s Ibid., s.35 9

13 Mattson ställer sig därför frågan Behövs vi idrottslärare då verkligen som pedagoger? Ska vi bara 20 Ämnet idrott och hälsa spelar en viktig roll i skolan. Lars-Magnus Engström skriver bland annat att: r skolans undervisning i idrott och hälsa deras första och kanske enda erfarenhet av regelbunden fysisk träning. Därmed kan ämnet bli av avgörande betydelse för många barns aktuella men också framtida hälsotillstånd och välbefinnande. Idrottsundervisningen är också av central betydelse för barns självbild och lust att delta i lek, idrotts- och motionsaktiviteter under fritid och i framtiden. Det finns således en rad mycket väsentliga skäl att från ett pedagogiskt perspektiv rikta ljuset mot ämnet idrott och Läroplan och kursplan En läroplan är en förordning som regeringen utfärdar och som skolan ska följa. 22 det dokument som skall styra skolans verksamhet och ange vem som ansvarar för olika delar av skolverksamheten och vad detta ansvar innebär. Detta uttrycks dels i grundläggande värden, dels i mål och riktlinjer för verksamheten. Läroplanen uttrycker därmed vilka krav och förväntningar elever och föräldrar kan ställa på skolan och vilka krav skolan ställer på elever och föräldr 23 Läroplanen innehåller tre delar: 24 Skolans värdegrund och uppdrag Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen Kursplaner Kursplaner är en del av läroplanen och innehåller ämnets syfte, innehåll, mål och betygskriterier. Eftersom varje ämne har olika innehåll finns det en kursplan för varje ämne. 25 Kursplanerna klargör vad alla elever ska lära sig, men lämnar det öppet för lärare och elever att själva välja innehåll och arbetsmetoder. Däremot anges vilka kunskapskvaliteter som ska utvecklas och därmed fastställs en ram som undervisningen ska befinna sig inom. 26 Läroplanen är överordnad kursplanerna, vilka ingår i läroplanens tredje kapitel. Både läroplan och kursplan ligger till grund för undervisningens utformning, men de skiljer sig på så vis att läroplanen riktar sig till skolan i helhet, medan kursplanerna specificerar sig på de olika ämnena Engström L-M., Skola - idrott - hälsa: studier av ämnet idrott och hälsa samt av barns och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska kapacitet och hälsotillstånd. Utgångspunkter, syften och metodik,(2004) s Läroplaner Regeringskansliet, Regeringens proposition En ny läroplan: en ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan (1993) s Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (2011) s Ibid., s Skolverket Grundskolan: kursplaner och betygskriterier,1. uppl., Statens skolverk, Stockholm, (2000), s Ibid., s. 5 10

14 3.2.3 Lpo 94 och Lgr 11 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, som i studien kommer att förkortas till Lpo 94, infördes i huvudsak för att den skulle bli tydligare och kortare med en ny struktur. Målen i Lpo 94 skulle vara tydliga och utvärderingsbara med mål att sträva mot och mål att uppnå. Samtidigt lyftes elevens eget ansvar och rätt till inflytande fram i Lpo I och med införandet av Lpo 94 implementerades ett nytt betygsystem med betygskriterier där betygsskalan var Godkänt, Väl Godkänt och Mycket Väl Godkänt. 29 Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen och läroplanen verkställdes Lpo 94 reviderades år 2000 och det är den versionen som kommer att användas i studien. Vid revideringen ville man lyfta fram kopplingen mer mellan idrott och hälsa och betona ämnets hälsoperspektiv. I samband med revideringen blev även målen och betygskriterierna tydligare. 31 Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet, som i studien kommer att förkortas till Lgr 11, infördes 1 juli Syftet med den nya läroplanen var att kursplanerna skulle bli tydligare med mer konkreta mål och ett mer lättillgängligt språk för att arbetet skulle underlättas för lärarna. I och med införandet av Lgr 11 implementerades en ny sexgradig betygsskala med kunskapskrav som gäller för skalan A-E och betyget F för icke godkänt resultat. Med den nya kursplanen vill man uppnå en likvärdig bedömning och en rättvis betygsättning. 32 Lgr 11 implementerades den 1 juli 2011 och det innebär att de svenska skolorna kommer att ha två system samtidigt under läsåret 2011/2012 eftersom bytet av läroplan inte gäller alla elever i skolan samtidigt utan en övergångsfas sker vid bytet från Lpo 94 till Lgr 11. Övergångsbestämmelserna lyder enligt följande: såret 2011/12 går i årskurs 9 ska fortsatt få betyg enligt den nuvarande betygsskalan, det vill säga G MVG. Detta medför även att undervisningen för dessa elever ska Skolverket Skolverket är en statlig myndighet som arbetar för en bättre skola. Skolverket arbetar åt Utbildningsdepartementet 34 och det är Skolverket som har i uppgift att arbeta för att förverkliga målen och riktlinjerna som riksdag och regering anger Regeringskansliet, s.1 29 Skolverket Grundskolan: kursplaner och betygskriterier s Regeringskansliet, Regeringens proposition En ny läroplan: en ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan (1993) s.1 31 Skolverket Grundskolan: kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000 s Regeringens proposition Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan, s Övergångsbestämmelser, Grundskolan Vad är Skolverket? Om Skolverket

15 Skolverket har bland annat i uppgift att, utefter riksdagens och regeringens direktiv, formulera skollagen, läroplaner och kursplaner. Kommunerna och de fristående skolorna har i uppgift att fördela resurser och organisera verksamheten så att eleverna når de nationella målen. Skolverket följer sedan upp, styr, stödjer och utvärderar verksamheten i skolan för att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheten. 36 Sverige ska få en bra utbildning i förskolan, skolan och fritidshemmen. 37 Skolverket arbetar även för att alla ska känna sig trygga i skolan och för att alla ska uppnå målen genom att få den hjälp de behöver Diskurs I Nationalencyklopedin förklaras diskurs, i dagligt tal, som samtal och i besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en så 39 Diskurser kan vara olika sätt att vara i världen genom att man använder språk och agerar på ett visst sätt och på så sätt formar man en diskurs. Det kan även utgöras av hur man interagerar, känner, tror, värderar och använder olika subjekt och symboler för att känna igen sig själv och andra. 40 uttalanden följer när vi agerar inom olika sociala domäner. Man kan då tala om exempelvis 41 En diskurs kan även förklaras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) 42 och diskurser kan då ses som regelbundna handlingar. 43 Diskursbegreppet kommer att ytterligare utvecklas i studiens redovisning av det teoretiska perspektivet. 36 Om Skolverket Vad är Skolverket? Ibid., 39 Diskurs Gee J. P., s.7 41 Winther Jørgensen & Phillips, s Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod 2000, s Quennerstedt M., Att lära sig hälsa, 2006, s

16 3.2.6 Grundskolans senare år Studien granskar enbart delarna i kursplanen som berör grundskolans senare år, vilket i studien avser skolans årskurs sju till nio. Det är därför endast den del som inkluderas när författarna talar om kursplanen i idrott och hälsa. 13

17 4. Litteraturöversikt I litteraturöversikten presenteras tidigare forskning samt den teoretiska utgångspunkt som används i studien. 4.1 Tidigare forskning Av naturliga skäl finns i skrivandets stund ingen tidigare forskning som berör skillnader i kursplanerna för idrott och hälsa i Lpo 94 och Lgr 11, eftersom den nya läroplanen, Lgr 11, implementerades hösten Tidigare textanalyser på kursplanen i idrott och hälsa i Lpo 94 I den här studien är syftet att undersöka skillnader mellan kursplanerna för idrott och hälsa i Lpo 94 och i Lgr 11 och att studera vilka ämnesdiskurser som förekommer samt att genom intervjuer med lärare i idrott och hälsa undersöka vilka ämnesdiskurser som lärarna ägnar sig åt på lektionerna. Mikael Quennerstedt gör en liknande studie i sin avhandling Att lära sig hälsa, som behandlar vilka ämnesdiskurser som tas upp i undervisning i idrott och hälsa på grundskolan. Han studerar detta genom att analysera lokala kursplaner i idrott och hälsa, intervjua lärare i idrott och hälsa samt att låta lärare i idrott och hälsa svara på enkäter. I Quennerstedts avhandling fokuserar han på innehållet som lärarna har institutionaliserat i skolan i och med de lokala kursplanerna i idrott och hälsa och undersöker vad eleverna erbjuds i undervisningen. 44 I avhandlingen grundar han sig på både pragmatism och diskursteori. Med hjälp av diskursteorin vill han analysera och diskutera mönster av handlingar i en verksamhet, vilket även denna studie syftar till att göra och därför används enbart diskursteorin. 45 Quennerstedt använder sig av diskurser för att identifiera vad som kommer till uttryck i de lokala styrdokumenten i idrott och hälsa. 46 Han skriver att man i ett skolämne kan tala om diskurser som det påbjudna handlingsmönster som ger möjligheter och begränsningar för vad som kan och bör göras i ämnet. 47 I analysen av de lokala styrdokumenten har Quennerstedt identifierat tio olika ämnesdiskurser till aktivitetsdiskursen. De diskurser som han har identifierat är aktivitetsdiskurs med underdiskurserna fysiologidiskurs, idrottsdiskurs, motorikdiskurs och kroppsupplevelsediskurs. De övriga identifierade diskurserna är social fostransdiskurs, naturmötesdiskurs, riskdiskurs, hygiendiskurs och moraliseringsdiskurs. Av dessa har 44 Quennerstedt M., Att lära sig hälsa, 2006, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s.16 14

18 Quennerstedt konstaterat att de mest framträdande diskurserna i skolorna är aktivitetsdiskursen och social fostransdiskurs och bland underdiskurserna är fysiologidiskursen och idrottsdiskursen dominerande. 48 Quennerstedt lyfter fram att ämnet påverkas av historiska traditioner, vilket innebär att föreställningar om undervisningens innehåll kan ses i undervisningen trots att de inte är utmärkande i den centrala kursplanen. 49 Moment som man tidigare undervisat i enligt tidigare kursplaner lever kvar i undervisningen och med det menar Quennerstedt att det bidrar till idrottsoch fysiologidiskursens dominans trots att den inte är lika tydlig i den centrala kursplanen. Detsamma gäller hygiendiskursen som Quennerstedt identifierar på 29 av 72 skolor, men som inte existerar i den centrala kursplanen. 50 Quennerstedt menar att sammansättningar av diskurser kan se olika ut i verksamheten. Diskurserna kan vara närvarande i verksamheten samtidigt och undervisningen väver då in olika diskurser i samma moment medan diskurserna också kan utesluta varandra. Olika aktiviteter kan alltså vara rimliga i flera diskurser, men ha olika mål och syften. 51 Friluftslivet nämner Quennerstedt som en aktivitet som kan förekomma tillsammans med andra moment, men att den förekommer i mindre utsträckning som en separat aktivitet. Quennerstedt poängterar också att vissa skolor ger friluftslivet en mer betydande roll i undervisningen än andra skolor. 52 Quennerstedt säger att idrottsämnet framstår som ett innehållsmässigt brett och komplext ämne där det kan vara svårt att omsätta kunskaper i ämnet som betygsgrundande kriterier, vilket innebär att det är svårt att mäta elevernas kunskapskvaliteter och vad eleverna lär sig i ämnet. 53 Quennerstedt diskuterar även vilket hälsoperspektiv som undervisningen har och menar att undervisningen inte bara ska handla om att undvika att eleverna blir överviktiga utan snarare lär sig kunskapskvaliteter och lärande där kondition och minskad övervikt blir effekter som tillkommer. Han ställer även frågan om ämnet ska ses som ett kunskapsämne eller som bärare av daglig fysisk aktivitet. Med avslutande ord säger Quennerstedt att han vill att ämnet ska betraktas år möjlighet att lära sig hälsa Quennerstedt M., Att lära sig hälsa, 2006, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid. s

19 4.2 Teoretisk utgångspunkt Diskursteori En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) 55 och kan ses som regelbundna handlingar. 56 Diskurserna kan ses som en del utav vardagen där sociala grupper, kulturer och institutioner formar sociala aktiviteter och identiteter. Teorin och metoden för diskurser studerar hur språket är specifikt för sociala aktiviteter och sociala identiteter och med det menas att olika sätt att delta i olika former av grupper, kulturer och institutioner kan urskiljas. 57 Diskurser kan vara olika sätt att vara i världen, man använder språk och agerar på ett visst sätt och på så sätt formar man en diskurs. Diskurser kan utgöras av skriftligt eller muntligt språk, 58 men diskurser omfattar inte bara tal och skriftspråk utan inkluderar även bilder. 59 Diskurser kan även utgöras av hur man interagerar, känner, tror, värderar och använder olika subjekt och symboler för att känna igen sig själv och andra. 60 Diskursen specificerar processens natur till hur texten produceras och tolkas, till exempel vilken typ av diskurs som är uppbyggd och hur de är kombinerade. 61 Diskursteorin är intresserad av att analysera hur strukturen i form av diskurser konstitueras och förändras. 62 Denna studie är liksom diskursteorin upplagd så att kursplanerna i idrott och hälsa struktureras genom att författarna formar olika diskurser och sedan ser hur diskurserna förändras i och med den nya kursplanens införande. När diskursanalys används som metod krävs det att diskursteorin används eftersom teori och metod är sammanlänkade i diskursanalysen. 63 Diskursanalys används därför som metod i studien, vilket presenteras ytterligare under avsnittet för metod. Det finns olika sätt att se på diskurser. Uppstår en situation på grund av hur man pratar och beter sig, eller är det situationen som avgör hur man pratar och beter sig? Dock påverkar historien och kulturen diskurserna genom att rutiner mer eller mindre påverkar språket och beteendet. 64 När vi talar eller skriver skapar vi samtidigt alltid olika delar av verkligheten. 65 Vi är 55 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod 2000, s Quennerstedt M., Att lära sig hälsa, 2006, s Gee, J. P., An introduction to discourse analysis: theory and method, 2005, s.1 58 Fairclough N., Discourse and Social Change 1992, s.3 59 Winther Jørgensen & Phillips, s Gee J. P., s.7 61 Fairclough N., s.4 62 Winther Jørgensen & Phillips, s Ibid., s Gee J. P, s Ibid., s.11 16

20 alla delaktiga i olika diskurser, men diskurserna fanns där före oss och kommer att fortsätta existera efter oss. 66 influence each other in positive and negative ways, and which sometimes breed with each other to 67 Diskurser har inga tydliga gränser eftersom människan hela tiden skapar nya diskurser, ändrar gamla och testar och utmanar diskursernas gränser. De kan delas in i flera diskurser eller så kan de smälta samman. 68 I diskursanalysen är inte forskaren intresserad av att finna en röd tråd utan snarare olika grenar i olika sammanhang som överförs till diskurser inom ett bredare område, ett diskursivt fält. 69 I studien fungerar kursplanen som ett diskursivt fält där de olika ämnesområdena är olika grenar, vilka i detta fall formar ämnesdiskurser. Diskursteorin utgörs av flera olika teorier där bland annat en är skapad av Michael Foucault. Inom Foucaults teori ryms ett maktperspektiv där Foucault menar att när diskurser formas leder det till att människor kontrolleras genom ett antal procedurer som kan kallas för utestängningsmekanismer. Makt är något som uppstår i relationen mellan människor vilket medför begränsningar för vissa medan det innebär möjligheter för andra. Några exempel på diskursernas maktutövande är när diskurser avgör vad som är förbjudet, är tradition eller inte tradition, ses som rätt eller fel. 70 Diskurser kan i detta fall användas för det handlingsmönster som ger möjligheter och begränsningar för vad vi kan göra och bör göra i ett ämne. Skolämnet idrott och hälsa kan sägas innehålla ett antal diskurser som exempelvis friluftsliv och allsidig rörelse, och deltagarna rättar sig efter dessa diskurser. 71 Ämnesdiskurs I studien används ämnesdiskurser, vilket i studien avser olika ämnesområden inom idrott och hälsa. I studien sker en diskursanalys på två kursplaner i idrott och hälsa och dessa delas in i mindre grenar, så kallade ämnesdiskurser. En diskursanalys sker även på intervjuer med lärare i idrott och hälsa på grundskolans senare år, där intervjuerna analyseras för att se vilka ämnesdiskurser som lärarna ägnar sig åt i deras undervisning. 66 Gee, J. P., An introduction to discourse analysis: theory and method, 2005 s Ibid., s.7 68 Ibid., s Bergström & Boréus Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 2005, s Ibid., s Quennerstedt M., Att lära sig hälsa, 2006 s

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

Varför modersmålsundervisning?

Varför modersmålsundervisning? Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Varför modersmålsundervisning? - Elever och lärare berättar Why mother-tongue education? - Pupils and teachers tellings

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Barn gör inte som du säger, de gör som du gör

Barn gör inte som du säger, de gör som du gör Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Barn gör inte som du säger, de gör som du gör Lärarstudenters syn på fritidspedagogens roll för fostran av barn på fritidshem

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer