Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lise-Lott Mineur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur"

Transkript

1 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande Anita Adolfsson (S) Fredrik Bäckström (S) Bill Lindgreen (M) ers för Ingemar Ljunggren (M) Gunnar Wisén (S) ers för Brita Semb (S) Joakim Drejare (MP) Stefan Backlund (M) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Lotten Widmark (S) Övriga närvarande Malgorzata Håkansson, förvaltningeschef Lise-Lott Mineur, sekreterare Sara Nilsson, controller kl Issam Sassi, arbetsmarknadschef kl Sara Marklund, vuxenutbildningschef kl Mari Persson, kvalitetssamordnare kl Justerare Justeringens plats och tid Christina Lindberg Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lise-Lott Mineur Ordförande Anders Byquist Justerare Christina Lindberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen Underskrift Lise-Lott Mineur

2 2(26) Ärendelista 116 Dnr 1478 Val av ledamot att justera protokoll Dnr 1475 Godkännande av dagordning Dnr 1479 Föregående protokoll Dnr 2409 Informationsärenden Dnr Uppdragsbeslut Dnr Budgetuppföljning Dnr Beviljade yrkeshögskoleutbildningar Dnr Revidering av likabehandlingsplan och handlingsplan Dnr Jobbsatsning - återrapport överenskommelse Dnr Kommunens samverkan med den idéburna sektorn Dnr Lägesrapport flyktingmottagning september Dnr Lägesrapport Samlingspunkten augusti Dnr Komplettering av ansökan om statsbidrag för platser inom Vuxenutbildningen Dnr Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet Dnr Arbetsmarknadsrapport T Dnr 2337 Ärenden för kännedom Dnr 2501 Delegationsbeslut enligt förteckning Dnr 2338 Rapporter med flera informationsärenden... 26

3 3(26) 116 Dnr 1478 Val av ledamot att justera protokoll s beslut beslutar att utse Christina Lindberg (C) till justerare, att protokollet justeras fredag 11 september kl

4 4(26) 117 Dnr 1475 Godkännande av dagordning s beslut beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

5 5(26) 118 Dnr 1479 Föregående protokoll s beslut beslutar att lägga föregående protokoll från till handlingarna. Beslutsunderlag s protokoll från

6 6(26) 119 Dnr 2409 Informationsärenden s beslut beslutar att lägga informationsärendena till handlingarna. Bakgrund Sara Marklund, vuxenutbildningschef informerade om framtidens yrkeshögskolor, inskickade ansökningar och maskinhallen. Anders Byquist, ordförande informerade om för integration i Härnösand. Malgorzata Håkansson, förvaltningschef reflektion efter utbildningsdag den 2 september. Beslutsunderlag

7 7(26) 120 Dnr Uppdragsbeslut 2015 s beslut beslutar att godkänna informationen om uppdragsbesluten. Bakgrund Arbetslivsförvaltingen redovisar ej avslutade uppdrag och projekt till varje månad på en särskild lista. På listan kan nya uppdrag föras in, kompletterande beslut anges eller tiden för slutdatum ändras. Arbete med uppdrag - utredning för arbetsintegrerade företag visar tydligt att en grundläggande förutsättning för att stärka och utveckla den sociala ekonomin är att den finns en politiskt antagen avsiktsförklaring på den högsta politiska nivå i form av en policy, som stödjer samverkan mellan det civila samhälle och Härnösands kommun. Arbetslivsförvaltningen ska initiera nu bildande av en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar, med uppdrag att ta fram förslag till policy. Inriktning av Arbetslivsförvaltningens internt arbete med utredning för arbetsintegrerade företag beror i högsta grad av Härnösands kommuns samsyn i den frågan Beslutsunderlag Arbetslivsförvaltingen redovisar ej avslutade uppdrag och projekt till varje månad på en särskild lista. På listan kan nya uppdrag föras in, kompletterande beslut anges eller tiden för slutdatum ändras. Arbete med uppdrag - utredning för arbetsintegrerade företag visar tydligt att en grundläggande förutsättning för att stärka och utveckla den sociala ekonomin är att den finns en politiskt antagen avsiktsförklaring på den högsta politiska nivå i form av en policy, som stödjer samverkan mellan det civila samhälle och Härnösands kommun.

8 8(26) Arbetslivsförvaltningen ska initiera nu bildande av en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar, med uppdrag att ta fram förslag till policy. Inriktning av Arbetslivsförvaltningens internt arbete med utredning för arbetsintegrerade företag beror i högsta grad av Härnösands kommuns samsyn i den frågan.

9 9(26) 121 Dnr Budgetuppföljning 2015 s beslut beslutar att förvaltningen gör en lönekartläggning från Resursgruppen, Erikshjälpen och Kretsloppsparkens samtliga anställda att förvaltningen beskriver löneutvecklingspolicy inklusive lönesystem för dessa personer, att förvaltningen återredovisar uppdraget vid oktober månads möte, att i övrigt godkänna informationen om budgetuppföljning juli 2015, Bakgrund s resultat vid juli månads budgetuppföljning är ett fortsatt överskott och uppgår nu till 4 miljoner kronor. Förvaltningen uppskattar att resultatet vid årets slut kommer att bli 2,9 miljoner kronor. Överskotten i utfall och prognos finns inom verksamhetsområdet för Arbete och Integration, framför allt som följd av ökade intäkter för utförda serviceuppdrag, tolkförmedlingen och ökade statsbidrag för mottagande och introduktion till arbete för nyanlända flyktingar. Verksamhetsområdet för Vuxenutbildningen, nämndens budget samt Ledning och gemensam administration är nära nollresultat i utfall och prognos. Den verksamhet ansvarar för fortsätter att växa i takt med att flyktingmottagandet och behovet av utbildning, integration och stöd till sysselsättning ökar i Härnösand. Mellan januari och juli månad var s kostnader för detta 61,5 miljoner kronor, varav ca 60 % av finansieras av försäljning, bidrag och uppdrag från flertalet samarbetspartners samt statsbidrag. Beslutsunderlag Budgetuppföljning juli 2015

10 10(26) 122 Dnr Beviljade yrkeshögskoleutbildningar 2015 s beslut Arbetslivsförvaltningen föreslår besluta att lägga informationen till handlingarna om yrkeshögskoleutbildningar. Bakgrund Den 31 augusti startade samtliga utbildningar hos Heta Utbildningar Utbildning Tackat Ja Behöriga och antagna 2014 Drifttekniker Kraft & Värme -14 Antal sökande 16 st. HT st 22 st 48 st varav 30 1:a handsval Solenergiingenjör st. HT st 20 st 35 st varav 23 1:a handsval Synrehabiliterare st. VT st 27 st 66 st varav 63 1:a handsval 2015 Bredbandsprojektör st 18 st 46 st varav 32 1:a handsval Elkrafttekniker st 16 st 46 st varav 26 1:a handsval Drifttekniker Kraft & Värme st 30 st 75 st varav 45 1:a handsval Solenergiingenjör st 22 st 73 st varav 61 1:a handsval Synrehabiliterare st 26 st 93 st varav 88 1:a handsval

11 11(26) Totalt 150 studerande, exklusive STI:s studerande på Kyl- och värmepumpsteknikerutbildningen, som gör att det tillkommer ytterligare 15 studerande i lokalerna.

12 12(26) 123 Dnr Revidering av likabehandlingsplan och handlingsplan 20 s beslut att godkänna revideringen av likabehandlingsplanen, att godkänna upprättad handlingsplan för 2015/2016. Bakgrund Enligt skollagen skall utbildning utformas på sådant sätt att alla elevers skolmiljö präglas av trygghet och studiero. Huvudmannens ansvar i arbetet med åtgärder mot kränkande behandling består bland annat av: Att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling Att det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling mot elever. Planerna revideras årligen juni månad av rektor tillsammans med personal och elevråd efter analys av elevenkäterna av rektor, skyddsombud och trygghetsgruppen. Handlingsplanen för kommande läsår utgår ifrån synpunkter från elevrådet, elevenkäter, anmälningar, lärarsamtal, elevvårdskonferenser, elevskyddsombudet samt skyddsronder beaktas. Handlingsplanen för nästkommande läsår fastställs i augusti/september efter godkännande av huvudmannen. Revidering av Likabehandlingsplanen inför 2015/2016 består av förändring av vilka medlemmar som skall ingå trygghetsgruppen. Handlingsplanen är reviderad i sin helhet.

13 13(26) Beslutsunderlag Likabehandlingsplan för Komvux, SFI och Lärvux Likabehandlingsplan för Komvux, SFI och Lärvux (lättläst version) Blankett anmälan om kränkande behandling Resultat av enkätundersökning våren 2015 trygghet och studiero Handlingsplan

14 14(26) 124 Dnr Jobbsatsning - återrapport överenskommelse s beslut beslutar att godkänna informationen om överenskommelsen mellan Arbetslivsförvaltningen och Socialförvaltningen avseende Jobbsatsning Bakgrund Ärendet Jobbsatsning - fortsättning 2015 återremitterades av nämnden i maj med hänvisning till avsaknad av godkännande av överenskommelse från Socialförvaltningen. Därefter tog förvaltningen fram ett förslag till överenskommelse som skickades vidare för beslut i Socialförvaltningen. Nämnden beslutade att ärendet skulle tas upp igen när Socialförvaltningen återkommit med beslut. Nämnden beslutade vid sammanträdet att godkänna fortsättningen av jobbsatsningen under 2015 och att förvaltningen ska återkomma med information om överenskommelsen till nämnden i september. Under juni månad tecknade Arbetslivsförvaltningen en överenskommelse med Socialtjänsten avseende Jobbsatsningen Till grund för överenskommelsen är samarbetet som startade Socialnämnden beslutade att ge Socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Arbetslivsförvaltningen omgående påbörja samarbetet avseende jobbsatsning Jobbsatsningen innebar att omvandla försörjningsstöd till anställning i minst 12 månader. Finansieringen består av omvandlat försörjningsstöd från Socialförvaltningen, lönestöd från Arbetsförmedlingen och resterande belopp från Arbetslivsförvaltningen.

15 15(26) Under 2014 aktualiserade Socialförvaltningen 94 personer för Jobbsatsningen och 39 av dessa anställdes. Arbetslivsförvaltningen ser att det finns ekonomiska förutsättningar för ett fortsatt samarbete med socialtjänsten kring Jobbsatsningen under Arbete och Integration kan bistå med bidrag till lönekostnad, placering, handledning och uppföljning under anställningstiden. Ambitionen är att under året komma upp i en total omfattande 100 personer (totalt inräknade med de personer som anställts under 2014). Beslutsunderlag Överenskommelse Jobbsatsning 2015 Protokollsutdrag ARB

16 16(26) 125 Dnr Kommunens samverkan med den idéburna sektorn s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att arbeta fram en policy för kommunens samverkan med den idéburna sektorn. Bakgrund beslutade att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningar att stötta personer och initiativ som har målet att starta arbetsintegrerade företag/sociala företag och återkomma till nämnden med ett förslag. Slutdatum för redovisning av uppdraget till nämnden sattes till Arbetsintegrerade sociala företag är företag som bedriver näringsverksamhet med övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få ett arbete. Företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men erbjuder också arbetsträning och rehabilitering för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare. I huvudsak återinvesterar sociala företag sina vinster i de egna eller liknade verksamheterna. Det innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler, utveckla verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag. Sociala företag är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Det innebär att företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda organisationer. Arbetslivsförvaltningen i sitt arbete med uppdraget undersökt hur andra kommuner stödjer arbetsintegrerade företag. Informationsinhämtning har skett genom analys av informationsmaterial på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida, genom studiebesök i Umeå kommun och Örebro kommun och genom deltagande i föreläsningar om socialt företagande. Utifrån det underlaget har förvaltningen kommit fram till att en grundläggande förutsättning för att stärka och utveckla den sociala ekonomin är att det finns en politisk antagen avsiktsförklaring på

17 17(26) kommunfullmäktigenivå, som stödjer samverkan mellan det civila samhället och Härnösands kommun. Avsiktsförklaring bör ske i policyform, som visar att Härnösans kommun vill bidra till att utveckla det civila samhället, genom att stärka föreningslivet och det sociala företagande samt utveckla brukarmedverkan och medborgardialoger Beslutsunderlag Förslag till Policy för Härnösands kommuns samverkan med det civila samhället

18 18(26) 126 Dnr Lägesrapport flyktingmottagning september 2015 s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Arbetslivsförvaltingen redovisar mottagning av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd till varje månad enligt följande: Antal nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd till och med aktuell månad, enligt Migrationsverkets statistik Antal elever per månad som läser Svenska för invandrare, SFI. Nyanlända flyktingar med upphållstillstånd (avser tiden jan-juni) Antal: 207 personer varav 7 ensamkommande barn (Totalt jan-dec 2014: 382 personer varav 17 ensamkommande barn.) Observera att första ersättningen betalas ut till den mottagande kommun månaden efter att en nyanlända har tagits emot. Första månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatisken. Det innebär att när en nyanländ tas emot i januari får kommunen sin ersättning i februari och den nyanlände finns med i MIV:s statistik i mars. Enligt Migrationsverket fanns i slutet av augusti 811 platser för asylboende i Härnösand. På grund av den ökade asylinströmningen har gamla fängelset i Härnösand öppnat som tillfälligt asylboende. Fängelset har cirka 179 platser och avtalet gäller för tiden Antal elever SFI Antal personer som deltagit i SFI-undervisning resp. månad. jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

19 19(26) Beslutsunderlag MIV Statistik kommunmottagna

20 20(26) 127 Dnr Lägesrapport Samlingspunkten augusti 2015 s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna Bakgrund Mötesplatsen Samlingspunkten har under månaderna juli och augusti haft öppet på vardagar mellan kl. 9:15 16:30 och haft mellan besökare dagligen. Öppettid före sommarmånaderna var kl. 10:30 19:00. Besökarna har varit mycket positiva till de aktiviter som erbjudits, som till exempel svenskundervisning, sagostund, sykurs, styrketräning och utflykter till sevärdheter i Härnösand med omnejd. I lägesrapporten redovisas Samlingspunktens verksamhet under sommarmånaderna. Beslutsunderlag Lägesrapport Samlingspunkten aug 2015

21 21(26) 128 Dnr Komplettering av ansökan om statsbidrag för platser inom Vuxenutbildningen s beslut beslutar att uppdra till förvaltningen att ansöka om statsbidrag för kurser inom Vuxenutbildningen. Bakgrund Vårändringsbudgeten för 2015 har gett kommunerna möjlighet att ansöka om statsbidrag för ytterligare platser inom Vuxenutbildningen. Under sommaren lämnade förvaltningen in en preliminär ansökan. Skolverket har infört nya rutiner som innebär att nämnden ska fatta beslut om ansökan av statsbidrag till utbildningsplatser. Förvaltningen behöver därför komplettera tidigare ansökan med nämndens beslut. Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå samt i förordning (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Enligt den preliminära tilldelningen som presenterats kan det för Härnösands del handla om statsbidrag motsvarande ca 440 tkr. Sista datum för komplettering av ansökan med nämndens beslut är 16 september Beslutsunderlag Skolverket preliminär tilldelning extra platser 2015 aug

22 22(26) 129 Dnr Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet s beslut beslutar att godkänna ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet. Bakgrund Samordningsförbundet beviljar årligen projektmedel med syfte att möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är också att uppnå en effektiv resursanvändning hos de samverkande myndigheterna arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och arbetsförmedling. Arbete och Integration har via projektet Kreativ arena för rehabilitering mot studier eller praktik ansökt om1,1 mnkr från Samordningsförbundet för att utveckla arbetet med unga som står långt ifrån arbete eller studier. Projektets syfte Kartlägga och re/habilitera ungdomar med särskilda behov som saknar arbete eller utbildning. Hinder klargörs, insatser ges utifrån behov och kontakt knyts med utbildningsanordnare. Projektets målgrupp Ungdomar och unga vuxna år som står utanför arbetsmarknaden och behöver stöd från flera myndigheter.

23 23(26) 130 Dnr Arbetsmarknadsrapport T s beslut beslutar att översända rapporten för kännedom till kommunstyrelsen. Bakgrund Förvaltningen rapporterar arbetsmarknadsläget utifrån en sammanställning av uppgifter från egna verksamheten samt Arbetsförmedlingens statistik och prognoser till nämnden vid varje tertial och i samband med årsredovisningen. Sammanfattningsvis kan vi under perioden januari till juli se en blygsam minskning rörande ungdomar som är öppet arbetslösa och sökande i program i Härnösand. Däremot fortsätter antalet utrikesfödda arbetslösa att öka vilket gör att den totala arbetslösheten har ökat. Vi kan också konstatera att trots det goda samarbetet med arbetsförmedling, offentlig sektor och riktade insatser mot nyanlända har Härnösands kommun en lång väg kvar beträffande nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Beslutsunderlag Arbetsmarknadsrapport, Tertial

24 24(26) 131 Dnr 2337 Ärenden för kännedom s beslut beslutar att lägga ärenden för kännedom till handlingarna. Beslutsunderlag Samlat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun - remissvar

25 25(26) 132 Dnr 2501 Delegationsbeslut enligt förteckning s beslut beslutar att lägga delegationsbesluten enligt förteckning till handlingarna. Beslutsunderlag Delegationslistor

26 26(26) 133 Dnr 2338 Rapporter med flera informationsärenden s beslut beslutar att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna. Bakgrund A/Ordförandes rapporter Presidiet åker på en SKL konferens den 28 september. Den 11 september är presidiet kallad till en konferens gällande mål och visioner. Presidiet, förvaltningschef och Nils Nordung träffas den 14 september för att formulera målen som diskuterades vid nämndens utbildningsdag. B/Förvaltningschefens rapporter

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (57) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) 80-120,

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-02-08 Tid 2013-02-19, Kl 19:00 Plats Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - åtgärder

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer