Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lise-Lott Mineur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur"

Transkript

1 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande Anita Adolfsson (S) Fredrik Bäckström (S) Bill Lindgreen (M) ers för Ingemar Ljunggren (M) Gunnar Wisén (S) ers för Brita Semb (S) Joakim Drejare (MP) Stefan Backlund (M) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Lotten Widmark (S) Övriga närvarande Malgorzata Håkansson, förvaltningeschef Lise-Lott Mineur, sekreterare Sara Nilsson, controller kl Issam Sassi, arbetsmarknadschef kl Sara Marklund, vuxenutbildningschef kl Mari Persson, kvalitetssamordnare kl Justerare Justeringens plats och tid Christina Lindberg Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lise-Lott Mineur Ordförande Anders Byquist Justerare Christina Lindberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen Underskrift Lise-Lott Mineur

2 2(26) Ärendelista 116 Dnr 1478 Val av ledamot att justera protokoll Dnr 1475 Godkännande av dagordning Dnr 1479 Föregående protokoll Dnr 2409 Informationsärenden Dnr Uppdragsbeslut Dnr Budgetuppföljning Dnr Beviljade yrkeshögskoleutbildningar Dnr Revidering av likabehandlingsplan och handlingsplan Dnr Jobbsatsning - återrapport överenskommelse Dnr Kommunens samverkan med den idéburna sektorn Dnr Lägesrapport flyktingmottagning september Dnr Lägesrapport Samlingspunkten augusti Dnr Komplettering av ansökan om statsbidrag för platser inom Vuxenutbildningen Dnr Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet Dnr Arbetsmarknadsrapport T Dnr 2337 Ärenden för kännedom Dnr 2501 Delegationsbeslut enligt förteckning Dnr 2338 Rapporter med flera informationsärenden... 26

3 3(26) 116 Dnr 1478 Val av ledamot att justera protokoll s beslut beslutar att utse Christina Lindberg (C) till justerare, att protokollet justeras fredag 11 september kl

4 4(26) 117 Dnr 1475 Godkännande av dagordning s beslut beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

5 5(26) 118 Dnr 1479 Föregående protokoll s beslut beslutar att lägga föregående protokoll från till handlingarna. Beslutsunderlag s protokoll från

6 6(26) 119 Dnr 2409 Informationsärenden s beslut beslutar att lägga informationsärendena till handlingarna. Bakgrund Sara Marklund, vuxenutbildningschef informerade om framtidens yrkeshögskolor, inskickade ansökningar och maskinhallen. Anders Byquist, ordförande informerade om för integration i Härnösand. Malgorzata Håkansson, förvaltningschef reflektion efter utbildningsdag den 2 september. Beslutsunderlag

7 7(26) 120 Dnr Uppdragsbeslut 2015 s beslut beslutar att godkänna informationen om uppdragsbesluten. Bakgrund Arbetslivsförvaltingen redovisar ej avslutade uppdrag och projekt till varje månad på en särskild lista. På listan kan nya uppdrag föras in, kompletterande beslut anges eller tiden för slutdatum ändras. Arbete med uppdrag - utredning för arbetsintegrerade företag visar tydligt att en grundläggande förutsättning för att stärka och utveckla den sociala ekonomin är att den finns en politiskt antagen avsiktsförklaring på den högsta politiska nivå i form av en policy, som stödjer samverkan mellan det civila samhälle och Härnösands kommun. Arbetslivsförvaltningen ska initiera nu bildande av en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar, med uppdrag att ta fram förslag till policy. Inriktning av Arbetslivsförvaltningens internt arbete med utredning för arbetsintegrerade företag beror i högsta grad av Härnösands kommuns samsyn i den frågan Beslutsunderlag Arbetslivsförvaltingen redovisar ej avslutade uppdrag och projekt till varje månad på en särskild lista. På listan kan nya uppdrag föras in, kompletterande beslut anges eller tiden för slutdatum ändras. Arbete med uppdrag - utredning för arbetsintegrerade företag visar tydligt att en grundläggande förutsättning för att stärka och utveckla den sociala ekonomin är att den finns en politiskt antagen avsiktsförklaring på den högsta politiska nivå i form av en policy, som stödjer samverkan mellan det civila samhälle och Härnösands kommun.

8 8(26) Arbetslivsförvaltningen ska initiera nu bildande av en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar, med uppdrag att ta fram förslag till policy. Inriktning av Arbetslivsförvaltningens internt arbete med utredning för arbetsintegrerade företag beror i högsta grad av Härnösands kommuns samsyn i den frågan.

9 9(26) 121 Dnr Budgetuppföljning 2015 s beslut beslutar att förvaltningen gör en lönekartläggning från Resursgruppen, Erikshjälpen och Kretsloppsparkens samtliga anställda att förvaltningen beskriver löneutvecklingspolicy inklusive lönesystem för dessa personer, att förvaltningen återredovisar uppdraget vid oktober månads möte, att i övrigt godkänna informationen om budgetuppföljning juli 2015, Bakgrund s resultat vid juli månads budgetuppföljning är ett fortsatt överskott och uppgår nu till 4 miljoner kronor. Förvaltningen uppskattar att resultatet vid årets slut kommer att bli 2,9 miljoner kronor. Överskotten i utfall och prognos finns inom verksamhetsområdet för Arbete och Integration, framför allt som följd av ökade intäkter för utförda serviceuppdrag, tolkförmedlingen och ökade statsbidrag för mottagande och introduktion till arbete för nyanlända flyktingar. Verksamhetsområdet för Vuxenutbildningen, nämndens budget samt Ledning och gemensam administration är nära nollresultat i utfall och prognos. Den verksamhet ansvarar för fortsätter att växa i takt med att flyktingmottagandet och behovet av utbildning, integration och stöd till sysselsättning ökar i Härnösand. Mellan januari och juli månad var s kostnader för detta 61,5 miljoner kronor, varav ca 60 % av finansieras av försäljning, bidrag och uppdrag från flertalet samarbetspartners samt statsbidrag. Beslutsunderlag Budgetuppföljning juli 2015

10 10(26) 122 Dnr Beviljade yrkeshögskoleutbildningar 2015 s beslut Arbetslivsförvaltningen föreslår besluta att lägga informationen till handlingarna om yrkeshögskoleutbildningar. Bakgrund Den 31 augusti startade samtliga utbildningar hos Heta Utbildningar Utbildning Tackat Ja Behöriga och antagna 2014 Drifttekniker Kraft & Värme -14 Antal sökande 16 st. HT st 22 st 48 st varav 30 1:a handsval Solenergiingenjör st. HT st 20 st 35 st varav 23 1:a handsval Synrehabiliterare st. VT st 27 st 66 st varav 63 1:a handsval 2015 Bredbandsprojektör st 18 st 46 st varav 32 1:a handsval Elkrafttekniker st 16 st 46 st varav 26 1:a handsval Drifttekniker Kraft & Värme st 30 st 75 st varav 45 1:a handsval Solenergiingenjör st 22 st 73 st varav 61 1:a handsval Synrehabiliterare st 26 st 93 st varav 88 1:a handsval

11 11(26) Totalt 150 studerande, exklusive STI:s studerande på Kyl- och värmepumpsteknikerutbildningen, som gör att det tillkommer ytterligare 15 studerande i lokalerna.

12 12(26) 123 Dnr Revidering av likabehandlingsplan och handlingsplan 20 s beslut att godkänna revideringen av likabehandlingsplanen, att godkänna upprättad handlingsplan för 2015/2016. Bakgrund Enligt skollagen skall utbildning utformas på sådant sätt att alla elevers skolmiljö präglas av trygghet och studiero. Huvudmannens ansvar i arbetet med åtgärder mot kränkande behandling består bland annat av: Att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling Att det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling mot elever. Planerna revideras årligen juni månad av rektor tillsammans med personal och elevråd efter analys av elevenkäterna av rektor, skyddsombud och trygghetsgruppen. Handlingsplanen för kommande läsår utgår ifrån synpunkter från elevrådet, elevenkäter, anmälningar, lärarsamtal, elevvårdskonferenser, elevskyddsombudet samt skyddsronder beaktas. Handlingsplanen för nästkommande läsår fastställs i augusti/september efter godkännande av huvudmannen. Revidering av Likabehandlingsplanen inför 2015/2016 består av förändring av vilka medlemmar som skall ingå trygghetsgruppen. Handlingsplanen är reviderad i sin helhet.

13 13(26) Beslutsunderlag Likabehandlingsplan för Komvux, SFI och Lärvux Likabehandlingsplan för Komvux, SFI och Lärvux (lättläst version) Blankett anmälan om kränkande behandling Resultat av enkätundersökning våren 2015 trygghet och studiero Handlingsplan

14 14(26) 124 Dnr Jobbsatsning - återrapport överenskommelse s beslut beslutar att godkänna informationen om överenskommelsen mellan Arbetslivsförvaltningen och Socialförvaltningen avseende Jobbsatsning Bakgrund Ärendet Jobbsatsning - fortsättning 2015 återremitterades av nämnden i maj med hänvisning till avsaknad av godkännande av överenskommelse från Socialförvaltningen. Därefter tog förvaltningen fram ett förslag till överenskommelse som skickades vidare för beslut i Socialförvaltningen. Nämnden beslutade att ärendet skulle tas upp igen när Socialförvaltningen återkommit med beslut. Nämnden beslutade vid sammanträdet att godkänna fortsättningen av jobbsatsningen under 2015 och att förvaltningen ska återkomma med information om överenskommelsen till nämnden i september. Under juni månad tecknade Arbetslivsförvaltningen en överenskommelse med Socialtjänsten avseende Jobbsatsningen Till grund för överenskommelsen är samarbetet som startade Socialnämnden beslutade att ge Socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Arbetslivsförvaltningen omgående påbörja samarbetet avseende jobbsatsning Jobbsatsningen innebar att omvandla försörjningsstöd till anställning i minst 12 månader. Finansieringen består av omvandlat försörjningsstöd från Socialförvaltningen, lönestöd från Arbetsförmedlingen och resterande belopp från Arbetslivsförvaltningen.

15 15(26) Under 2014 aktualiserade Socialförvaltningen 94 personer för Jobbsatsningen och 39 av dessa anställdes. Arbetslivsförvaltningen ser att det finns ekonomiska förutsättningar för ett fortsatt samarbete med socialtjänsten kring Jobbsatsningen under Arbete och Integration kan bistå med bidrag till lönekostnad, placering, handledning och uppföljning under anställningstiden. Ambitionen är att under året komma upp i en total omfattande 100 personer (totalt inräknade med de personer som anställts under 2014). Beslutsunderlag Överenskommelse Jobbsatsning 2015 Protokollsutdrag ARB

16 16(26) 125 Dnr Kommunens samverkan med den idéburna sektorn s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att arbeta fram en policy för kommunens samverkan med den idéburna sektorn. Bakgrund beslutade att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningar att stötta personer och initiativ som har målet att starta arbetsintegrerade företag/sociala företag och återkomma till nämnden med ett förslag. Slutdatum för redovisning av uppdraget till nämnden sattes till Arbetsintegrerade sociala företag är företag som bedriver näringsverksamhet med övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få ett arbete. Företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men erbjuder också arbetsträning och rehabilitering för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare. I huvudsak återinvesterar sociala företag sina vinster i de egna eller liknade verksamheterna. Det innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler, utveckla verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag. Sociala företag är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Det innebär att företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda organisationer. Arbetslivsförvaltningen i sitt arbete med uppdraget undersökt hur andra kommuner stödjer arbetsintegrerade företag. Informationsinhämtning har skett genom analys av informationsmaterial på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida, genom studiebesök i Umeå kommun och Örebro kommun och genom deltagande i föreläsningar om socialt företagande. Utifrån det underlaget har förvaltningen kommit fram till att en grundläggande förutsättning för att stärka och utveckla den sociala ekonomin är att det finns en politisk antagen avsiktsförklaring på

17 17(26) kommunfullmäktigenivå, som stödjer samverkan mellan det civila samhället och Härnösands kommun. Avsiktsförklaring bör ske i policyform, som visar att Härnösans kommun vill bidra till att utveckla det civila samhället, genom att stärka föreningslivet och det sociala företagande samt utveckla brukarmedverkan och medborgardialoger Beslutsunderlag Förslag till Policy för Härnösands kommuns samverkan med det civila samhället

18 18(26) 126 Dnr Lägesrapport flyktingmottagning september 2015 s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Arbetslivsförvaltingen redovisar mottagning av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd till varje månad enligt följande: Antal nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd till och med aktuell månad, enligt Migrationsverkets statistik Antal elever per månad som läser Svenska för invandrare, SFI. Nyanlända flyktingar med upphållstillstånd (avser tiden jan-juni) Antal: 207 personer varav 7 ensamkommande barn (Totalt jan-dec 2014: 382 personer varav 17 ensamkommande barn.) Observera att första ersättningen betalas ut till den mottagande kommun månaden efter att en nyanlända har tagits emot. Första månaden efter det finns den nyanlände med i mottagningsstatisken. Det innebär att när en nyanländ tas emot i januari får kommunen sin ersättning i februari och den nyanlände finns med i MIV:s statistik i mars. Enligt Migrationsverket fanns i slutet av augusti 811 platser för asylboende i Härnösand. På grund av den ökade asylinströmningen har gamla fängelset i Härnösand öppnat som tillfälligt asylboende. Fängelset har cirka 179 platser och avtalet gäller för tiden Antal elever SFI Antal personer som deltagit i SFI-undervisning resp. månad. jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

19 19(26) Beslutsunderlag MIV Statistik kommunmottagna

20 20(26) 127 Dnr Lägesrapport Samlingspunkten augusti 2015 s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna Bakgrund Mötesplatsen Samlingspunkten har under månaderna juli och augusti haft öppet på vardagar mellan kl. 9:15 16:30 och haft mellan besökare dagligen. Öppettid före sommarmånaderna var kl. 10:30 19:00. Besökarna har varit mycket positiva till de aktiviter som erbjudits, som till exempel svenskundervisning, sagostund, sykurs, styrketräning och utflykter till sevärdheter i Härnösand med omnejd. I lägesrapporten redovisas Samlingspunktens verksamhet under sommarmånaderna. Beslutsunderlag Lägesrapport Samlingspunkten aug 2015

21 21(26) 128 Dnr Komplettering av ansökan om statsbidrag för platser inom Vuxenutbildningen s beslut beslutar att uppdra till förvaltningen att ansöka om statsbidrag för kurser inom Vuxenutbildningen. Bakgrund Vårändringsbudgeten för 2015 har gett kommunerna möjlighet att ansöka om statsbidrag för ytterligare platser inom Vuxenutbildningen. Under sommaren lämnade förvaltningen in en preliminär ansökan. Skolverket har infört nya rutiner som innebär att nämnden ska fatta beslut om ansökan av statsbidrag till utbildningsplatser. Förvaltningen behöver därför komplettera tidigare ansökan med nämndens beslut. Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå samt i förordning (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Enligt den preliminära tilldelningen som presenterats kan det för Härnösands del handla om statsbidrag motsvarande ca 440 tkr. Sista datum för komplettering av ansökan med nämndens beslut är 16 september Beslutsunderlag Skolverket preliminär tilldelning extra platser 2015 aug

22 22(26) 129 Dnr Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet s beslut beslutar att godkänna ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet. Bakgrund Samordningsförbundet beviljar årligen projektmedel med syfte att möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är också att uppnå en effektiv resursanvändning hos de samverkande myndigheterna arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och arbetsförmedling. Arbete och Integration har via projektet Kreativ arena för rehabilitering mot studier eller praktik ansökt om1,1 mnkr från Samordningsförbundet för att utveckla arbetet med unga som står långt ifrån arbete eller studier. Projektets syfte Kartlägga och re/habilitera ungdomar med särskilda behov som saknar arbete eller utbildning. Hinder klargörs, insatser ges utifrån behov och kontakt knyts med utbildningsanordnare. Projektets målgrupp Ungdomar och unga vuxna år som står utanför arbetsmarknaden och behöver stöd från flera myndigheter.

23 23(26) 130 Dnr Arbetsmarknadsrapport T s beslut beslutar att översända rapporten för kännedom till kommunstyrelsen. Bakgrund Förvaltningen rapporterar arbetsmarknadsläget utifrån en sammanställning av uppgifter från egna verksamheten samt Arbetsförmedlingens statistik och prognoser till nämnden vid varje tertial och i samband med årsredovisningen. Sammanfattningsvis kan vi under perioden januari till juli se en blygsam minskning rörande ungdomar som är öppet arbetslösa och sökande i program i Härnösand. Däremot fortsätter antalet utrikesfödda arbetslösa att öka vilket gör att den totala arbetslösheten har ökat. Vi kan också konstatera att trots det goda samarbetet med arbetsförmedling, offentlig sektor och riktade insatser mot nyanlända har Härnösands kommun en lång väg kvar beträffande nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Beslutsunderlag Arbetsmarknadsrapport, Tertial

24 24(26) 131 Dnr 2337 Ärenden för kännedom s beslut beslutar att lägga ärenden för kännedom till handlingarna. Beslutsunderlag Samlat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun - remissvar

25 25(26) 132 Dnr 2501 Delegationsbeslut enligt förteckning s beslut beslutar att lägga delegationsbesluten enligt förteckning till handlingarna. Beslutsunderlag Delegationslistor

26 26(26) 133 Dnr 2338 Rapporter med flera informationsärenden s beslut beslutar att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna. Bakgrund A/Ordförandes rapporter Presidiet åker på en SKL konferens den 28 september. Den 11 september är presidiet kallad till en konferens gällande mål och visioner. Presidiet, förvaltningschef och Nils Nordung träffas den 14 september för att formulera målen som diskuterades vid nämndens utbildningsdag. B/Förvaltningschefens rapporter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Arbetslivsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Arbetslivsnämnden 1(18) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 25 november 2015 kl 08:00 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anders Bergqvist (V), 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Arbetslivsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Arbetslivsnämnden 1(21) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, fredagen den 18 december 2015 kl 08:00-15.30 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anders Bergqvist (V),

Läs mer

Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05

Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05 1(21) Plats och tid, aulan, kl. 08.00 Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S) ordförande Anders Bergqvist (V) 1:e vice ordf Christina Lindberg (C 2:e vice ordf Anita

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 156-171 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 156-171 Lise-Lott Mineur 1(24) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 28 oktober 2015 kl 08:00-15.00 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anders Bergqvist (V),

Läs mer

Arbetslivsförvaltningen tisdag 31 januari kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Lise-Lott Mineur

Arbetslivsförvaltningen tisdag 31 januari kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Lise-Lott Mineur 1(19) Plats och tid Linden, Nybrogatan 15, onsdagen den 25 januari 2017 kl 08:00-14.40 Ajournering 12.10-14.10 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande

Läs mer

Arbetslivsförvaltningen, aulan, kl.08.00

Arbetslivsförvaltningen, aulan, kl.08.00 1(20) Plats och tid Beslutande Arbetslivsförvaltningen, aulan, kl.08.00 Ledamöter Anders Byquist (S) ordförande Anders Bergqvist (V) 1:e vice ordf Christina Lindberg (C 2:e vice ordf Anita Adolfsson (S)

Läs mer

Lotten Vidmark (S) från kl 13.00 Gunnar Visén (S) från kl 13.00 Anette Lindström (V) Bill Lindgren (M)

Lotten Vidmark (S) från kl 13.00 Gunnar Visén (S) från kl 13.00 Anette Lindström (V) Bill Lindgren (M) 1(29) Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, aulan, kl 08.00-14.30 Ajournering 08.05-13.40 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S) Ordf Anders Bergqvist (V) 1:e vice ordf Christina Lindberg (C) 2:e vice

Läs mer

Sig-Britt Ahl, tf förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare. Arbetslivsförvaltningen tisdag den 11 mars kl.08.00

Sig-Britt Ahl, tf förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare. Arbetslivsförvaltningen tisdag den 11 mars kl.08.00 1(22) Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, sal 618, Tid 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Anders Byqusit (S) ordförande Hibo Abduhalli (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf Gunnar Visén

Läs mer

Sig-Britt Ahl, tf förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare. Arbetslivsförvaltningen fredag 3 maj kl.08.15

Sig-Britt Ahl, tf förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare. Arbetslivsförvaltningen fredag 3 maj kl.08.15 1(19) Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, sal 618, 08.00-15.00 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Anders Byqvist (S) ordförande Hibo Abduhalli (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

Ajournering kl ,

Ajournering kl , 1(22) Plats och tid Linden, Nybrogatan 15, onsdagen den 22 februari 2017 kl 08:00-14.55 Ajournering kl.09.57-10.50, 11.55-14.05 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Anders Byquist

Läs mer

Arbetslivsnämnden, aulan, kl.08.00-15.00

Arbetslivsnämnden, aulan, kl.08.00-15.00 1(27) Plats och tid Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare, aulan, kl.08.00-15.00 Ledamöter Anders Byquist (S) Ordf Anders Bergqvist (V) 1:e vice ordf Christina Lindberg (C) 2:e vice ordf Anita

Läs mer

Ajournering kl ,

Ajournering kl , 1(21) Plats och tid Juristen Nybrogatan 15 B, onsdagen den 26 oktober 2016 kl 08:00-14.20 Ajournering kl. 09.45-10.10,11.20-13.30 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anders Bergqvist (V),

Läs mer

Sig-Britt Ahl, tf förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare Sara Marklund, vuxenutbildningschef Sara Nilsson, ekonom Ann Entall, ekonom

Sig-Britt Ahl, tf förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare Sara Marklund, vuxenutbildningschef Sara Nilsson, ekonom Ann Entall, ekonom SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, sal 618, kl. 08.00 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Anders Byquist (S) ordförande Hibo Abduhalli (MP) 1:e vice

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Ann-Christin Munther, förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare Stig Nilsson, Lärarförbundet

Ann-Christin Munther, förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare Stig Nilsson, Lärarförbundet Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-16.15 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf Gunnar Visén (S) Einar Samuelsson

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2009-01-30 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Ledningsgr Fredagen den 30 januari 2009, kl. 8.30-12:00, Försäkringskassan, 1-14 Johan Andersson (s),

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Carina Östrand (ersättare Peder Christensen) Ordförande... Margareta Ahlm. Justerare... Peder Christensen

Carina Östrand (ersättare Peder Christensen) Ordförande... Margareta Ahlm. Justerare... Peder Christensen Arbetsmarknadsnämnden 2013-08-21 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.22 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Margareta Ahlm (S) John Omoomian (S) Carina Östrand (S)

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2010-11-03 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:45 ande Jan Hansson (m) ordf, ersättare för Sven Öberg (kd) Ulf Lager (c) Göran Sjönneby (fp) Inger Griberg (-), ersättare

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 17.00 ande Övriga närvarande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) vice ordförande Fredrik Johansson (V) Torsten Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 15.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:00 ande Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen (s) John Omoomian (s) Carina Östrand (s) Inger Söderberg (v) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Inger Söderberg (ersättare John Omoomian) Ordförande... Margareta Ahlm. Justerare... Inger Söderberg

Inger Söderberg (ersättare John Omoomian) Ordförande... Margareta Ahlm. Justerare... Inger Söderberg Arbetsmarknadsnämnden 2013-10-16 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.38 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Margareta Ahlm (S) John Omoomian (S)

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(18) Plats och tid Konferensrummet Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13.00-16:30 Beslutande Ledamöter Michael Karlsson (S) ordförande Anna Helgesson (S) vice ordförande Markus Hagberg (M) andra vice ordförande

Läs mer

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare 1(10) Plats och tid Klockarskogsskolan, biblioteket klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson, ordförande Ingmar Bernthsson, vice ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) (tjänstgör för Pontus Plantman)

Läs mer

Lotten Kluck (L), ordförande Joanna Stridh (C). vice ordförande Barbro Aastrup (S) Lars Halvarsson (S) Birgitta Pettersson (C) Henrieta Vedberg (M)

Lotten Kluck (L), ordförande Joanna Stridh (C). vice ordförande Barbro Aastrup (S) Lars Halvarsson (S) Birgitta Pettersson (C) Henrieta Vedberg (M) 1(2) Plats och tid Alléskolan, 14.00-15.40 ande Ledamöter Lotten Kluck (L), ordförande Joanna Stridh (C). vice ordförande Barbro Aastrup (S) Lars Halvarsson (S) Birgitta Pettersson (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Socialnämnden. Socialnämnden Protokoll 1 (32) SO 2017/0145. Plats och tid Diamanten, Brotorget, klockan

Socialnämnden. Socialnämnden Protokoll 1 (32) SO 2017/0145. Plats och tid Diamanten, Brotorget, klockan Socialnämnden Protokoll 1 (32) Diarienummer SO 2017/0145 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget, klockan 16.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Eva S Olsson (S), ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1 Vuxenutbildningsnämnden 2011-02-09 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 13:00 17:00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.40 16.10 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Anneli Persson (S) tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Pamela

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:20 41-57 Plats och tid Paragrafer Marie Raask (S) Eva-Christine Stenberg (FP) Pamela Sjödin-Campbell (KD) Kerstin Ullnert Hansson (S) Ludwig Karestedt (M) Margaretha

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(17) Förbundsdirektionen Plats och tid Brinellskolan, sal A26, klockan 9.00 11.40 Beslutande Övriga deltagande Henning Bask Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 24 mars 2009, kl 08.30-09.30. Beslutande Svenerik Nykvist (s), ordförande Solveig Oskarsson (s) Kjell Söderlund (s) Sami Hoikkala

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Kommunkontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunkontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-11-11 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen kl. 9.30 12.30 Beslutande: Björn Hoflund (M) ordf. Ulf Johansson (S) Joakim Klasson (C) Maria Levin (FP) Mikael Lindell (SD) Nickolaus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 66 51 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 67 52 Information om barn- och utbildningsverksamhetens ekonomi... 68 53 Ung Företagsamhet

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef

Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef 1(6) Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 13.30-14.00 Beslutande Ledamöter Micael Melander (S) Gudrun Sjödin (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V) Övriga

Läs mer

Ajournering kl , ,

Ajournering kl , , 1(25) Plats och tid Linden, Nybrogatan 15, onsdagen den 21 december 2016 kl 08:00-15.20 Ajournering kl. 09.20-09.45, 11.55-14.25, 14.30-14.32 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Lotten Kluck (FP), Joanna Stridh (C), Barbro Aastrup (S), Henrieta Vedberg (M),

Lotten Kluck (FP), Joanna Stridh (C), Barbro Aastrup (S), Henrieta Vedberg (M), 1(2) Plats och tid Alléskolan, 13:30-15.00 ande Ledamöter Lotten Kluck (FP), Joanna Stridh (C), Barbro Aastrup (S), Henrieta Vedberg (M), Tjänstgörande ersättare Rose-Marie Svanborg (S) ersätter Lars Halvarsson

Läs mer

Ann-Christin Munther, förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare. Måndag 17 september kl. 07.45

Ann-Christin Munther, förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare. Måndag 17 september kl. 07.45 Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf Gunnar Visén (S) Anita Ljunglöf

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun 2010-04-20 1 (10) Plats och tid Samrehab, Skene Lasarett, Skene, klockan 09.00 11.45 Beslutande Ersättare Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Åke

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer