LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006"

Transkript

1 1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Andelsbankernas Centralbank Abp:s masskuldebrevsprogram av , som uppdaterats , och och som kompletterats , (Programprospektet) villkoren för det här Lånet. De Allmänna lånevillkoren tillämpas, om inte annat bestäms i de Lånespecifika villkoren. För att få fullständig information om Emittenten och erbjudandet måste placeraren läsa både Programprospektet och de här Lånespecifika villkoren. I de Lånespecifika villkoren har termen "preliminärt" använts för att ange de punkter som skall fastställas senast OKO Andelsbankernas Centralbank Abp ( OKO, Emittenten ) emitterar ett masskuldebrevslån avsett att tecknas av allmänheten. Lånets namn: Underliggande tillgång: Emittent: Lånets huvudarrangör: Betalningsombud: Lånekapital: Skuldebrevens form: OKOs Aktieindexlån Euro-dividend II/2006, som erbjuder två placeringsalternativ: Alternativ Neutral Alternativ Plus Aktieindexet Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index OKO Andelsbankernas Centralbank Abp OKO Andelsbankernas Centralbank Abp OKO Andelsbankernas Centralbank Abp Högst euro (preliminärt) Värdeandelar (OM-systemet) Skuldebrevens nominella belopp och minimiteckning: euro Teckningstid: Emissionsdag: Återbetalningsdag: Återbetalningsbelopp: Återbetalningssätt: Ränta/gottgörelse: I alternativen Neutral och Plus betalas på Återbetalningsdagen 100 % av det nominella beloppet och den eventuella Indexgottgörelse som definieras nedan. Kalkyleringsagenten räknar ut Återbetalningsbeloppet. Allt i ett på Återbetalningsdagen. På lånet betalas ingen årlig ränta. I alternativen Neutral och Plus betalas på Återbetalningsdagen den eventuella Indexgottgörelse som definieras nedan. Bankdagsantagande: Lånets förmånsrätt: Säkerhet: Emittentens rätt till förtida återbetalning: Om Återbetalningsdagen inte är en bankdag, framskjuts betalningen till följande bankdag. Framskjutningen inverkar inte på betalningens belopp. Lånet har samma förmånsrätt som Emittentens övriga förbindelser som saknar säkerheter. Nej. Nej.

2 2 Skuldebrevsinnehavarens rätt att kräva förtida återbetalning: Emittentens rätt till återköp av Lånet: Slutligt fastställande av lånevillkoren: Villkor för genomförande av emissionen: Nej. Ja De lånevillkor som kan ändras i samband med det slutliga fastställandet gäller Lånekapitalet och Avkastningskoefficienterna. Lånekapitalet och Avkastningskoefficienterna fastställs senast De slutliga lånevillkoren finns framlagda på teckningsställena och på OP-gruppens och OKOs internetadresser ( och Eventuella förändringar i räntorna, valutakurserna, marknadspriserna på aktier samt aktiederivat påverkar de Avkastningskoefficienter som skall fastställas. OKO har rätt att återkalla emissionen av Lånet, om teckningarna understiger euro. OKO återkallar emissionen av Lånets Alternativ Neutral, om dess Avkastningskoefficient stannar under 1,0. OKO återkallar emissionen av Lånets Alternativ Plus, om dess Avkastningskoefficient stannar under 2,0. OKO förbehåller sig rätten att återkalla emissionen helt eller delvis senast , om OKO anser att det i nationella eller internationella ekonomiska eller politiska förhållanden eller i andra omständigheter som väsentligt påverkar emissionen av Lånet har inträffat en sådan förändring som kan störa eller försvåra genomförandet av Låneemissionen. Meddelande om återkallande av emissionen eller avbrytande av teckningen: Information om att emissionen återkallas eller att teckningen avbryts på grund av överteckning kan fås på teckningsställena och på OP-gruppens och OKOs internetadresser ( och senast Om emissionen återkallas eller teckningar minskas, återbetalar OKO det belopp som betalts vid teckningen på det konto som tecknaren uppgett inom fem bankdagar från återkallelsedagen. Om emissionen återkallas eller om teckningen avbryts på grund av överteckning, beslutar OKO dessutom separat om de åtgärder som vidtas i enlighet med punkt 6.1 i de Allmänna lånevillkoren. Övriga villkor: Aktieindexets värden och information om volatiliteten: Aktieindexets värden per Startdag och Värderingsdag anges på OP-gruppens och OKOs internetadresser ( och Information om Aktieindexets volatilitet fås på begäran från teckningsställena. Upplysningar om emissionen Beslut och bemyndiganden med stöd av vilka Lånet emitteras: OKOs direktions beslut Typ av emission: Teckningsrätter: Teckningsprovision: Enskilt lån Teckningsrätten är inte begränsad Ingen teckningsprovision Emissionskurs: Alternativ Neutral 100 % Alternativ Plus 110 % Betalning av teckning: Allt i ett vid teckningen.

3 3 Registrering av värdeandelar: Lånets effektiva avkastning och duration: Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren uppgett senast den femte bankdagen efter Emissionsdagen i enlighet med de bestämmelser om värdeandelssystemet och värdeandelskonton som ingår i lagstiftningen samt VPC:s regler och bestämmelser. Den slutliga effektiva avkastning som räknas ut för Lånets alternativ är beroende av den eventuella Indexgottgörelsen, vilket betyder att den slutliga effektiva avkastningen inte kan räknas ut på förhand. Om placeraren håller Lånet till Återbetalningsdagen och ingen Indexgottgörelse att betala uppkommer, kan Lånets effektiva avkastning på grund av överkursen i Alternativ Plus bli negativ (-1,87 %). Den genomsnittliga viktade återbetalningstiden för Lånets kassaflöden, dvs. Macaulays duration är 5 år 17 dagar. Teckningsförbindelser: Uppskattning av det kapital som inkommer till Emittenten efter avdrag av provisioner och planerat användningsändamål: Lånets ISIN-kod: Börsnotering: Var programprospektet kan fås: Lånespecifika risker: Nej. Till Emittenten inkommer enligt uppskattning 103 % av det tecknade nominella kapitalet efter provisioner och kostnader som hänför sig till emissionen. Lånet utgör en del av Emittentens kapitalanskaffning. Alternativ Neutral: FI Alternativ Plus: FI Nej. Lånet upptas inte för notering på börsen. Programprospektet och de Lånespecifika villkoren för de enskilda Lån som emitteras inom Programmet samt övriga handlingar som ansluter sig till dem kan fås avgiftsfritt från teckningsställena under respektive kontors öppettid samt på internetadresserna och två bankdagar innan teckningstiden för Lånet börjar. Om placeraren håller Lånet till Återbetalningsdagen, är dess nominella kapital inte föremål för en risk för förändringar i räntorna eller aktiekurserna. På Återbetalningsdagen betalas till placeraren minst Lånets nominella belopp. En överlåtelseförlust kan uppkomma för ett Lån som sålts före Återbetalningsdagen. Avkastningen på Lånets alternativ är beroende av Värdeförändringen i Aktieindexet (se "Indexgottgörelse" nedan). Det är möjligt att Aktieindexet utvecklar sig under löptiden så att Värdeförändringen i Aktieindexet är noll eller negativ. I så fall betalas på Återbetalningsdagen i såväl Alternativ Neutral som Alternativ Plus endast Lånets nominella kapital. Om placeraren håller Lånet till Återbetalningsdagen och ingen Indexgottgörelse att betala uppkommer, kan Lånets effektiva avkastning på grund av överkursen i Alternativ Plus bli negativ (-1,87 %). Helsingfors den 14 februari 2006 OKO ANDELSBANKERNAS CENTRALBANK ABP

4 4 INDEXGOTTGÖRELSE I Alternativ Neutral och i Alternativ Plus betalas på Återbetalningsdagen på det nominella kapitalet för hela löptiden en eventuell Indexgottgörelse som består av Värdeförändringen i Aktieindexet multiplicerad med Avkastningskoefficienten. Avkastningskoefficienterna är preliminära. Den preliminära Avkastningskoefficienten är i Alternativ Neutral 1,25 (minst 1,0) och i Alternativ Plus 2,50 (minst 2,0). De slutliga Avkastningskoefficienterna fastställs senast på Emissionsdagen. En förutsättning för att Indexgottgörelsen skall betalas är att Värdeförändringen i Aktieindexet är positiv. Om Värdeförändringen i Aktieindexet är noll eller negativ, betalas i bägge alternativen endast Lånets nominella kapital på Återbetalningsdagen. Valutakursförändringar inverkar inte på beloppet av Indexgottgörelsen. Kalkyleringsagenten räknar ut Värdeförändringen i Aktieindexet enligt följande formel: Slutvärde - Startvärde Startvärde Värdeförändringen i Aktieindexet = [ ] x 100% Värdeförändringen i Aktieindexet bestäms enligt formeln ovan på basis av den procentuella förändringen för det aritmetiska medelvärdet av Stängningsvärdena för Aktieindexet som publiceras på de halvårsvisa Värderingsdagarna (Slutvärdet) och Startvärdet för Aktieindexet. Indexgottgörelsen beräknas genom att multiplicera Värdeförändringen i Aktieindexet med Avkastningskoefficienten. En förutsättning för att Indexgottgörelsen skall betalas ut är att Värdeförändringen i Aktieindexet är positiv. Aktieindexet utgörs av indexet Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index som är sammansatt av aktier i de trettio företag inom euroområdet som noteras på börser i Europa och som ingår i indexet Dow Jones EURO STOXX Index och som har den största utdelningsavkastningen på sina hemmamarknader. Förändringen i utdelningsavkastningen har inte varit negativ under de föregående fem åren och utdelningsförhållandet är högst 60 %. Aktiernas vikt i Aktieindexet bestäms på basis av den årliga utdelningen, dock så att respektive akties maximivikt i Aktieindexet högst kan uppgå till 15 %. Aktieindexet beräknas och publiceras av STOXX Limited som ägs av Dow Jones & Company, Deutsche Börse AG och SWX Group. Närmare information: Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index Bild: Den historiska utvecklingen för Aktieindexet (den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen).

5 5 Exempel på hur Indexgottgörelsen räknas ut Exempel 1. Exempel 2. Neutral Plus Neutral Plus Emissionskurs 100 % 110 % 100 % 110 % Placeringens nominella belopp, Värdeförändring i Aktieindexet 35 % 35 % -35 % -35 % Avkastningskoefficient* 1,25 2, Indexgottgörelse/avkastning för löptiden 43,8 87,5 0 % 0 % Till placeraren betalas, ** Effektiv avkastning** 7,45 % 11,14 % 0,0 % -1,87 % *Avkastningskoefficienten är preliminär. **Skatteeffekterna har inte beaktats i exempelberäkningarna. Startvärdet är Stängningsvärdet på Startdagen för Aktieindexet. Slutvärdet är det aritmetiska medelvärdet av Stängningsvärdena på Värderingsdagarna. Startdagen är Om Startdagen inte är en Tidtabellsenlig Börsdag, framskjuts Startdagen till följande Tidtabellsenliga Börsdag. Värderingsdag är varje 22 mars och 22 september som infaller under löptiden på så sätt att den första Värderingsdagen är den 22 september 2006 och den sista Värderingsdagen är den 22 mars Om en Värderingsdag inte är en Tidtabellsenlig Börsdag, framskjuts Värderingsdagen till följande Tidtabellsenliga Börsdag. Stängningsvärdet är det officiella stängningsvärdet för Aktieindexet och det beräknas och publiceras av den sammanslutning som beräknar och publicerar Aktieindexet. Fondbörsen är den fondbörs där handeln med en aktie som ingår i Aktieindexet vid respektive tidpunkt huvudsakligen äger rum enligt Kalkyleringsagentens bedömning. Derivatbörsen/Derivatbörserna är en sådan börs/sådana börser där handel med options- eller terminskontrakt relaterade till Aktieindexet äger rum så att börsen/börserna i fråga vid respektive tidpunkt enligt Kalkyleringsagentens bedömning har en väsentlig betydelse för den totala marknaden för sådana derivat. Tidtabellsenlig Börsdag är varje dag då den sammanslutning som beräknar och publicerar Aktieindexet normalt har för avsikt att beräkna och publicera Aktieindexets värde och då avsikten är att Derivatbörsen/Derivatbörserna håller öppet för handel som normalt. Börsstörningsdag är varje Tidtabellsenliga Börsdag då den sammanslutning som beräknar och publicerar Aktieindexet inte beräknar och publicerar Aktieindexets värde, då Derivatbörsen/Derivatbörserna inte håller öppet under tidpunkten för den egentliga handeln eller då ett Marknadsavbrott anses föreligga. Framskjutning av Startdagen eller Värderingsdagen Om Startdagen är en Börsstörningsdag, framskjuts den till följande Tidtabellsenliga Börsdag, förutsatt att den här dagen inte är en Börsstörningsdag. Om ännu den åttonde (8) Tidtabellsenliga Börsdag som följer omedelbart efter Startdagen är en Börsstörningsdag, skall Kalkyleringsagenten på det sätt som den finner vara bäst fastställa värdet för Aktieindexet till ett sådant värde som Aktieindexet skulle ha haft, om det inte hade varit fråga om en Börsstörningsdag. Kalkyleringsagenten skall basera beräkningen på de metoder för beräkning av Aktieindexet som gällde före Börsstörningsdagen. Om Värderingsdagen är en Börsstörningsdag, framskjuts den till följande Tidtabellsenliga Börsdag, förutsatt att den här dagen inte är en Börsstörningsdag eller en annan Värderingsdag. Om ännu den åttonde (8) Tidtabellsenliga Börsdag som följer omedelbart efter den sista Värderingsdagen är en Börsstörningsdag, skall Kalkyleringsagenten på det sätt som den finner vara bäst fastställa värdet för Aktieindexet, trots att en sådan dag är en annan Värderingsdag, till ett sådant värde som Indexet skulle ha haft, om det inte hade varit fråga om en Börsstörningsdag. Kalkyleringsagenten skall basera beräkningen på de metoder för beräkning av Aktieindexet som gällde före Börsstörningsdagen.

6 6 Marknadsavbrott Ett Marknadsavbrott anses föreligga, om handeln är avbruten eller begränsad eller om någon händelse enligt Kalkyleringsagentens bedömning är till förfång för eller stör handeln eller bestämningen av marknadsvärden under den timme som föregår sluttidpunkten för den egentliga handeln (i) på Fondbörsen/Fondbörserna för sådana aktiers del som ingår i Aktieindexet och som enligt Kalkyleringsagentens bedömning utgör minst 20 procent av värdet på Aktieindexet eller (ii) på Derivatbörsen/Derivatbörserna med options- eller terminskontrakt relaterade till Aktieindexet och Kalkyleringsagenten bedömer att ett sådant avbrott eller en sådan begränsning eller händelse har en väsentlig betydelse. Ett Marknadsavbrott anses också föreligga, om Fondbörsen/Fondbörserna där handel bedrivs med aktier som enligt Kalkyleringsagentens bedömning utgör 20 procent eller mer av värdet på Aktieindexet eller Derivatbörsen/Derivatbörserna tidigarelägger den normala sluttidpunkten för den egentliga handeln och börsen/börserna i fråga inte har meddelat en sådan tidigareläggning senast en timme före sluttidpunkten för den tidigarelagda egentliga handeln eller, om den här tidpunkten infaller tidigare, en timme före den tidpunkt då de anbud som eventuellt skall genomföras vid sluttidpunkten för den egentliga handeln senast skall matas in i börsens handelssystem. Utbyte av sammanslutning som beräknar och publicerar Aktieindexet Utbyte av Aktieindexet Om en annan sammanslutning börjar beräkna och/eller publicera Aktieindexet i stället för den sammanslutning som fram till dess beräknat och publicerat Aktieindexet och Kalkyleringsagenten godkänner att den nya sammanslutningen beräknar och/eller publicerar Aktieindexet, används vid beräkningen av Värdeförändringen i Aktieindexet det Aktieindex som beräknas och/eller publiceras av den nya sammanslutning som Kalkyleringsagenten godkänt. Om den sammanslutning som beräknar och/eller publicerar Aktieindexet ersätter Aktieindexet med ett motsvarande nytt Aktieindex med beräkningsmetoder som Kalkyleringsagenten anser att tillräckligt motsvarar de metoder som tidigare användes, används det nya ersättande Aktieindexet för att räkna ut Värdeförändringen i Aktieindexet. Ändringar i Aktieindexet Om formeln eller beräkningssättet för Aktieindexet väsentligt ändras eller om Aktieindexet annars ändras väsentligt före eller på den sista Värderingsdagen och Kalkyleringsagenten bedömer att en sådan ändring har väsentlig betydelse för beräkningen av Värdeförändringen i Aktieindexet, skall Kalkyleringsagenten för beräkningen av Värdeförändringen i Aktieindexet beräkna värdet på Aktieindexet för Startdagen och Värderingsdagarna efter ändringarna genom att som grund för beräkningen använda beräkningsmetoderna och sammansättningen för det Aktieindex som senast beräknats och publicerats före ändringen. Slopning av Aktieindexet Om den sammanslutning som beräknar och publicerar Aktieindexet slopar Aktieindexet och ett sådant nytt ersättande Aktieindex som nämnts ovan inte finns, skall Kalkyleringsagenten beräkna det värde på Aktieindexet som saknas för en Startdag eller Värderingsdag genom att som grund för beräkningen använda de beräkningsmetoder och den sammansättning för Aktieindexet som gällt senast före slopningen. Korrigering av Aktieindexets värde Om värdet på Aktieindexet för en Startdag eller Värderingsdag korrigeras efter att värdet publicerats och ett meddelande om korrigeringen publiceras inom tre sådana dagar under vilka den sammanslutning som beräknar och publicerar Aktieindexet har beräknat och publicerat värdet på Aktieindexet, men för den sista Värderingsdagen dock senast den Värderingsdagen, ändras Aktieindexets värde för den ifrågavarande Startdagen eller Värderingsdagen för uträkningen av Värdeförändringen i Aktieindexet enligt ifrågavarande korrigering. Kalkyleringsagent Kalkyleringsagenten är OKO Andelsbankernas Centralbank Abp. Kalkyleringsagenten skall fastställa alla uppgifter och detaljer som enligt de här villkoren ankommer på Kalkyleringsagenten. De beslut som Kalkyleringsagenten fattar gällande dylika uppgifter och detaljer binder innehavarna av värdeandelar, till den del uppenbara fel inte har upptäckts. Kalkyleringsagenten svarar inte för fel eller försummelse vid beräkningen eller spridningen av de variabler som används för att räkna ut Återbetalningsbeloppet.

7 7 Beskattning På den Indexgottgörelse som betalas ut uppbär OKO eller den som OKO har befullmäktigat skatt i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagar och skattemyndigheternas anvisningar. Den Indexgottgörelse som eventuellt betalas för lånet jämställs enligt 3 3 mom. i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) med ränteinkomst och på den skall betalas källskatt då Indexgottgörelsen betalas till i Finland allmänt skattskyldiga fysiska personer eller inhemska dödsbon. Källskatten debiteras då Indexgottgörelsen betalas till placeraren på Lånets Återbetalningsdag. En Indexgottgörelse, på vilken har betalts källskatt, är inte skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen. Enligt den lagstiftning som gäller då teckningstiden för Lånet börjar, behöver Lånekapitalet och en Indexgottgörelse, på vilken har betalts källskatt, inte uppges i deklarationen. Om en förlust uppkommer vid överlåtelse av ett skuldebrev eller vid återbetalningen av Lånet, kan förlusten dras av de överlåtelsevinster som erhålls under försäljningsåret och de tre år som följer på det. Då ett skuldebrev överlåts före förfallodagen, beskattas det som kapitalinkomst. Det teckningspris som bestäms på basis av emissionskursen och som överstiger skuldebrevets nominella belopp utgör en del av skuldebrevets anskaffningspris. En överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust skall uppges i deklarationen. Rätten att använda Aktieindexet OKO Andelsbankernas Centralbank Abp har på basis av ett licensavtal rätt att använda indexet Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index i samband med emissionen av det här masskuldebrevslånet. Enligt licensavtalet är OKO Andelsbankernas Centralbank Abp skyldig att foga följande text till börsprospektet: "STOXX and Dow Jones have no relationship to the issuer, other than the licensing of the Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index and the related trademarks for use in connection with OKOs Aktieindexlån Euro-dividend II/2006. STOXX and Dow Jones do not: - Sponsor, endorse, sell or promote OKOs Aktieindexlån Euro-dividend II/ Recommend that any person invest in OKOs Aktieindexlån Euro-dividend II/2006 or any other securities. - Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of OKOs Aktieindexlån Eurodividend II/ Have any responsibility or liability for administration, management or marketing of OKOs Aktieindexlån Euro-dividend II/ Consider the needs of OKOs Aktieindexlån Euro-dividend II/2006 or the owners of OKOs Aktieindexlån Euro-dividend II/2006 in determining, composing or calculating the Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index or have any obligation to do so. STOXX and Dow Jones will not have any liability in connection with OKOs Aktieindexlån Euro-dividend II/2006. Specifically, STOXX and Dow Jones do not make any warranty, express or implied and disclaim any and warranty about: - The results to be obtained by OKOs Aktieindexlån Euro-dividend II/2006, the owner of OKOs Aktieindexlån Euro-dividend II/2006 or any other person in connection with the use of the Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index and the data included in the Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index; - The accuracy or completeness of the Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index and its data; - The merchantability and the fitness for a particular purpose or use the Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index and its data. STOXX and Dow Jones will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index or its data. Under no circumstances will STOXX or Dow Jones be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or Dow Jones knows that they might occur. The licensing agreement between OKO Andelsbankernas Centralbank Abp and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of OKOs Aktieindexlån Euro-dividend II/2006 or any other third parties."

8 8 BILAGA TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 OKO Andelsbankernas Centralbank Abp har fattat beslut om följande preciseringar i de lånespecifika villkoren för OKOs Aktieindexlån Euro-dividend II/2006: Lånets kapital Avkastningskoefficienter Som lånets kapital har fastställts euro Som avkastningskoefficient har för alternativ Neutral fastställts 1,25 och som avkastningskoefficient har för alternativ Plus fastställts 2,50. Helsingfors den 20 mars 2006 OKO ANDELBANKERNAS CENTRALBANK ABP

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 Dessa lånevisa villkor och de allmänna villkoren i det 23.4.2002 daterade börsprospektet för Andelsbankernas masskuldebrevsprogram bildar tillsammans

Läs mer

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som daterats och offentliggjorts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2008, som kompletterats

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007 1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 7.6.2006, som uppdaterats

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Sektorvinnare har den 12 april 2011 fastställts till följande: - Deltagandegraderna

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2009, som kompletterats

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Shipping Ränta (ISIN-kod: FI4000013586) har den 9 juni 2010 fastställts till

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.03.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP

L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för :s Masskuldebrevsprogram

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta har den 25 oktober 2010 fastställts till

Läs mer

Danske Bank A/S SEK svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation 234 Call Spread Europa DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta Private (ISIN-kod: FI4000018676) har

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt har den 25 oktober 2010 fastställts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 27

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 27 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 27 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Indexobligation Miljö Private (ISIN-kod: FI4000019682) har den 15 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt Private (ISIN-kod: FI4000018668)

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2007, som uppdaterats

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.3.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1042. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1042. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1042 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Valutaobligation Emerging Markets har den 25 oktober 2010 fastställts till följande: - Villkorliga

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Masskuldebrevsprogrammet

Masskuldebrevsprogrammet 6 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR PROGRAMMET Masskuldebrevsprogrammet Pohjola kan under det här Programmet emittera masskuldebrevslån av papper eller som värdeandelar avsedda att tecknas av allmänheten eller

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2006 (Grundprospektet),

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1093 UNDER NORDEA BANK SVERIGES OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1093 UNDER NORDEA BANK SVERIGES OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1093 UNDER NORDEA BANK SVERIGES OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003,

Läs mer

Lånekapitalet euro (Neutral euro och Extra euro)

Lånekapitalet euro (Neutral euro och Extra euro) AKTIA INDEXLÅN AVKASTNING EUROPA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Avkastning Europa (Neutral FI4000009113 och Extra FI4000009121) har den 9 mars 2010 fastställts till följande:

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2006 (Grundprospektet),

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Lånets nominella belopp är högst etthundratjugomiljoner ( ) euro (nedan också "Lånets nominella belopp").

Lånets nominella belopp är högst etthundratjugomiljoner ( ) euro (nedan också Lånets nominella belopp). POHJOLA FOND-OBLIGATION I/2009 Pohjola Bank Abp ("Emittenten" eller "Pohjola") emitterar med stöd av styrelsens bemyndigande 18.12.2008 det strukturerade masskuldebrevslånet Pohjola Fond-Obligation I/2009

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 503. Slutliga Villkor Lån 503

Swedbank ABs. SPAX Lån 503. Slutliga Villkor Lån 503 Slutliga Villkor Lån 503 Swedbank ABs SPAX Lån 503 HSB Bospar 2 - Återbetalningsdag 2011-04-27 (SWEOHSB2) - SPAX Emissionskurs 100 procent och förutbestämd lägsta avkastning som fastställs den 9 april

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 480. Slutliga Villkor Lån 480

Swedbank ABs. SPAX Lån 480. Slutliga Villkor Lån 480 Slutliga Villkor Lån 480 Swedbank ABs SPAX Lån 480 Aktiv Asien Pacific - Återbetalningsdag 2008-08-06 Serie A (SWEOASP6) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för

Läs mer

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052A: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER - MÅTTLIG DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD Lånespecifika

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 483. Slutliga Villkor Lån 483

Swedbank ABs. SPAX Lån 483. Slutliga Villkor Lån 483 Slutliga Villkor Lån 483 Swedbank ABs SPAX Lån 483 Aktiv Asien Pacific - Återbetalningsdag 2008-09-24 Serie A (SWEOASP8) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012)

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) Utdrag ur Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2009, av den 13 maj 2009. 5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) 5.1. Allmänt Inom ramen för

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Guldlån (Neutral FI och Extra FI ) har den 11 oktober 2011 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Guldlån (Neutral FI och Extra FI ) har den 11 oktober 2011 fastställts till följande: AKTIA GULDLÅN, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Guldlån (Neutral FI4000029780 och Extra FI4000029798) har den 11 oktober 2011 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten Alternativet

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 26.4.2005 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 20 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 20 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 20 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av SEK 100 000 000 Börscertifikat Europa DDBO 186 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren

Läs mer

Ändring av de lånespecifika villkoren för Aktieindexobligation Take it Easy

Ändring av de lånespecifika villkoren för Aktieindexobligation Take it Easy Ändring av de lånespecifika villkoren för Aktieindexobligation Take it Easy Med anledning av att Gillette Company samt Procter & Gamble Company fusionerats den 3 oktober 2005, har Aktiekorgen i Aktieindexobligation

Läs mer

Aktieindexobligation. Lån 106 2001-2004 Sverige och Tre Sektorer

Aktieindexobligation. Lån 106 2001-2004 Sverige och Tre Sektorer Aktieindexobligation Lån 106 2001-2004 Sverige och Tre Sektorer AKTIEINDEXOBLIGATION Lån 106 2001-2004 Sverige och Tre Sektorer SAMMANDRAG Danske Bank erbjuder med Aktieindexobligation 106 två placeringsalternativ.

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN TILLVÄXT KINA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Lånespecifika villkor för Nordea Bank Finland Abp:s masskuldebrevsprogram Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Bilaga till serielånet ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSLÅN

Bilaga till serielånet ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSLÅN Bilaga till serielånet ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSLÅN 2005-2010 Utdrag ur Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005, av den 1 april 2005, uppdaterat den 9 maj 2005. 4. Allmänna villkor för Programmet

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån BRIC (FI ) har den 18 juni 2012 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån BRIC (FI ) har den 18 juni 2012 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN BRIC, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån BRIC (FI4000043757) har den 18 juni 2012 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten 105 % Lånekapitalet 1 409 000

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 486. Slutliga Villkor Lån 486

Swedbank ABs. SPAX Lån 486. Slutliga Villkor Lån 486 Slutliga Villkor Lån 486 Swedbank ABs SPAX Lån 486 Framtid - Återbetalningsdag 2010-11-12 (SWEOFD01) - SPAX (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs indikativt 110,5 procent. Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1222 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTNprogram

Slutliga Villkor för Lån 1222 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTNprogram Slutliga Villkor för Lån 1222 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTNprogram För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4692 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4692 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4692 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet av den 4 maj

Läs mer

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro) AKTIA VALUTAOBLIGATION DOLLARVÄNDAREN - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia valutaobligation Dollarvändaren (Neutral FI4000006606 och Extra FI4000006614) har den 2 december 2009 fastställts

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004, jämte komplettering 7.3.2005, villkoren för detta

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Aktieindexobligation. Lån 105. 2001-2004. Euroland och Världen 1-2-3

Aktieindexobligation. Lån 105. 2001-2004. Euroland och Världen 1-2-3 Aktieindexobligation Lån 105. 2001-2004. Euroland och Världen 1-2-3 Aktieindexobligation Lån 105 2001-2004 Euroland och Världen 1-2-3 Sammandrag Danske Bank erbjuder med Aktieindexobligation 105 två placeringsalternativ.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Råvarulån 2014 (Neutral FI och Extra FI ) har den 13 juni 2011 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Råvarulån 2014 (Neutral FI och Extra FI ) har den 13 juni 2011 fastställts till följande: AKTIA RÅVARULÅN 2014, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Råvarulån 2014 (Neutral FI4000024245 och Extra FI4000024252) har den 13 juni 2011 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1028 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 20.12.2004 kl. 12.00 1(6) NORVESTIA HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA AKTIEEMISSION Norvestia Abp:s styrelse har fattat beslut om genomförande av aktieemission med stöd av den extra

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 479. Slutliga Villkor Lån 479

Swedbank ABs. SPAX Lån 479. Slutliga Villkor Lån 479 Slutliga Villkor Lån 479 Swedbank ABs SPAX Lån 479 Aktiv Asien Pacific - Återbetalningsdag 2008-07-09 Serie A (SWEOASP5) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Lånekapitalet euro (Premium euro och Extra euro)

Lånekapitalet euro (Premium euro och Extra euro) AKTIA INDEXLÅN BRASILIEN - INDIEN, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Brasilien - Indien (Premium FI4000019377 och Extra FI4000019385) har den 20 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 2/2014 Till underliggande instrument

Läs mer