Snöskoter i Sverige, historik och kunskapsläge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snöskoter i Sverige, historik och kunskapsläge"

Transkript

1 Snöskoter i Sverige, historik och kunskapsläge Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket Oslo 19/ Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

2 snöskotrar Årlig omsättning i branschen, 4-5 miljarder 150 snöskoteruthyrare Årlig försäljning snöskotrar Ca km snöskoterleder Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

3 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

4 Snöskoterns historik och nuläget i Sverige Snöskotern introducerades på allvar i Sverige kring 1960 Sverige har tidigare haft ett 10-tal tillverkare av snöskotrar men ingen Tillverkning sker längre idag. Ca 65 % av snöskotrarna som säljs idag är anpassade för friåkning, lätta och motorstarka, sk. Mountain och Crossover. Resterande 35 % är mer anpassade för ledkörning och yrkeskörning, sk. WideTrack, Light Utility och Touring. Trenden stigande avseende att allt fler snöskotrar som sälj är anpassade för friåkning Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 4

5 Terrängkörningens utveckling Innan terrängkörningslagen introducerades 1975 var snöskoteråkningen i stort helt oreglerad. I april 1975 uppgick antalet snöskotrar till ca Lagen om körning i terräng med motordrivet fordon(1972: 606) Proposition (1975/76:67) samt Terrängkörningslagen (1975:1313) 1978 kompletterades terrängkörningslagen med terrängkörningsförordningen och möjligheten att införa särskilda regleringsområden för snöskoter infördes. Sedan 1993 var antalet snöskotrar a Proposition 1995/96 :226 Hållbar utveckling i landets fjällområden 2003 ca Under perioden har antalet snöskotrar (i trafik och avställda) ökat från till stycken, vilket innebär en ökning med 12 % på fyra år. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

6 Lagstiftning Miljöbalken Förordning om anmälan för samråd (12 kap. 6 miljöbalken) Plan- och bygglagen Brottsbalken Terrängkörningslagen Terrängkörningsförordningen Trafikförordningen Vägmärkesförordningen Förordning om vägtrafikdefinitioner Jaktlagen, Jaktförordningen Trafikskadelagen Lag om biluthyrning Körkortslagen, Körkortsförordningen Lokala trafikföreskrifter Allemansrätten m.m. källa: tobe.nu Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

7 Snöskoterns påverkan på människan och det traditionella friluftslivet. För många människor som vistas i naturen är ostördhet och tystnad viktigt och de söker sig till fjällen just för att uppleva bullerfria miljöer, störningen blir extra stor om man förväntat sig att fjällen ska kunna erbjuda tystnad. Även om gränsvärden för buller sätts för enskilda fordon, så ökar problemen med buller när antalet fordon ökar och körningen blir mer omfattande. Störningen är extra stor där snöskoter- och skidleder är samförlagda. Den snabba utvecklingen inom så kallad friåkning med snöskoter leder till ökade störningar även utanför lederna. Det finns ingen fullständig kartläggning av problemet, men flera välbesökta skidleder (bland annat delar av Kungsleden), områden kring turistorter och populära besöksmål, delas med frekvent körning med snöskotrar. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

8 Snöskoterns påverkan på djurlivet Djur som påverkas av mänsklig aktivitet blir mer vaksamma. Detta kan leda till att djuren får mindre tid för födointag, samtidigt som de får ett ökat energibehov på grund av sin ökade aktivitet. Vid upprepad kontakt med motorfordon har flera studier visat att djur flyttar från annars lämpliga livsmiljöer. Detta kan resultera i en kumulativ effekt av störningen, exempelvis om förflyttningen leder till att djuret uppehåller sig i ett sämre habitat, vilket på lång sikt kan leda till sämre kondition, reproduktion och överlevnad. Dessa slutsatser mfl. finns beskrivna i en ny kunskapssammanställning som bygger på litteraturstudier av 19 vetenskapliga rapporter. Naturvårdsverket Rapport 6622 Juli 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

9 Nationella Snöskoterrådet jobbar för en långsiktigt hållbar snöskotertrafik! Nationella Snöskoterrådet på skotertur i VÄSEKS område i februari Foto: Per-Olov Wikberg

10 Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs. Vision

11 Medlemmar Naturvårdsverket Anna Helena Lindahl (Ordförande) Per-Olov Wikberg (tf samordnare) Trafikverket Snofed SSCO LRF Polisen Länsstyrelserna Kommunerna Sametinget Transportstyrelsen Jan Lindgren Mikael Johansson Jan Sund Sofia Lindblad Matts Nilsson Hanna Brandin Kalle Bergdahl Joakim Tallbom Olof Stenlund

12 Ett urval av rapporter och viktiga dokument kring snöskoteråkning i Sverige

13 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

14 Skidåkarnas åsikter om snöskotrar Negativ Neutral Positiv Se snöskotrar Höra snöskotrar Känna lukt från snöskotrar Veta att snöskotrar finns i området (utan att se, höra eller känna lukten) Möjlighet att skida i snöskoterspår Veta att det finns snöskotrar i området i händelse av en olycka Etour 2001, Peter Fredman

15 Åtgärder för att minska störning Etour 2001, Peter Fredman Separera leder 34 % Begränsa privat körning 17 % Hänvisa snöskotrar till särskilda områden 11 % Begränsa ljudnivån 9 % Förbjuda snöskoteråkning 7 % Begränsa utsläpp 4 % Utbildning av förare 3 % Införa fartbegränsning 2 % Information till förare 2 %

16 Skidåkarnas betalningsvilja för minskad interaktion med snöskotrar (kr/dag och besökare) Förändring i snöskoternärvaro Delad led Höra men inte se eller känna lukt Höra, men inte se eller känna lukt Inte se, höra eller känna lukt, men tillåtna i området Inte se, höra, känna lukt, men tillåtna i området Inte tillåtna i området Delade leder Inte tillåtna i området Betalningsvilja / dag 53 kr 6.2 kr 8.8 kr 68 kr Etour 2001, Peter Fredman

17

18

19

20

21 Olika former av reglering av snöskoter Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

22 För att minska störningarna från skotertrafiken avser regeringen att föreslå att medel anvisas för bidrag till anläggande av skoterleder m.m. Ytterligare regleringsområden kommer att införas i samband med en översyn av regleringsområden med förbud mot skoterkörning. Skärpta regler kommer att införas i vissa regleringsområden, bl.a. för yrkestrafik. Inför kommande beslut om regleringsområden kommer fortsatta samråd att ske med berörda länssty relser och kommuner. Även kommunerna kommer att ges möjlighet att besluta om regleringsområden. En generell hastighetsbegränsning om 50 km/tim kommer att införas för terrängskotrar. Obligatorisk anmälan för samråd med länsstyrelsen införs för den som avser att anordna fast skoterled. Vidare kommer krav på samråd med Naturvårdsverket att införas för länsstyrelsen i fråga om beslut om anläggande av skoterled i regleringsområde. Skyddet mot terrängkörning i ung- och plantskog förtydligas. Föreslagna åtgärder rörande terrängkörning skall följas upp och utvärderas. För terrängskotrar föreslår regeringen att obligatoriska buller- och avgaskrav efter anmälan till EG kommissionen införs för nya fordon från den 1 juli Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

23 Regleringsområden beslutade av regeringen I TKL finns stöd för att helt förbjuda snöskoteråkningen i fjällområdet (förutom körning med allmänt undantag) Dessa områden har olika grader av reglering och kallas regleringsområden. Områdena har klassificerats i A, B och C- områden. Område klass A innebär att inga skoterleder får finnas inom området och mycket starka begränsningar skall gälla för körning med terrängskoter. Område klass B utgörs av områden med få allmänna skoterleder och med starka begränsningar för körning med terrängskoter Område Klass C - utgörs av områden som kan inrymma flera allmänna skoterleder och med begränsningar för körning med terrängskoter. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

24 Regleringsområden i övrigt Förbudsområden beslutade av Länsstyrelsen Skoterförbudsområden kan även beslutas av Länsstyrelsen av hänsyn till friluftslivet och det allmänna naturvårdsintresset. Kommunala skoterförbudsområden De flesta fjällkommuner har reglerat snöskotertrafiken både i tätorten och i vissa delar av fjällområdet. Huvuddelen av kommunala skoterförbudsområden är till skydd för rennäringen. Det förekommer även kommunala skoterförbud i anslutningtill större fjällanläggningar och turistmetropoler där skotertrafiken reglerats av ordningsskäl. Nationalparker och naturreservat I fjällområdet finns 9 nationalparker där skotertrafiken är förbjuden eller reglerad. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

25 Snöskoter i Funäsfjällen- exempel på reglering och betalledsområde Europas kanske bästa skoterområde 450 kilometer skoterleder varav 150 kilometer går över högfjället. 5 meter breda leder som prepareras med pistmaskin. 7 terminaler för av- och pålastning med gratis bilparkering. Ledavgifter 2013/ dygn: 195 kr 3 dygn: 495 kr 7 dygn: 750 kr Säsong: kr Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

26 Olyckor med snöskoter Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

27 Olyckor med snöskoter Mellan januari 2005 och maj 2014 omkom 102 snösnöskoterförare i Sverige. En omfattande undersökning vid Umeå universitet visade att av de omkomna mellan säsongerna 2006/2007 och 2011/2012 var mer än hälften alkoholpåverkade, med i genomsnitt 1,9 promille alkohol i blodet, vilket ligger långt över gränsen för grovt rattfylleri som 1,0 promille. Gränsen för rattonykterhet går vid 0,2 promille. Skoterolyckorna med personskador har i minskat något sedan I genomsnitt rapporteras omkring 100 olyckor per år, men det verkliga antalet olyckor är med största sannolikhet väsentligt fler. Snöskoterolyckor (Källa: SNOFED) Olyckor Skadade Döda (t. maj) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

28 Snöskoter och laviner Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

29 Snöskoter och laviner Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

30 Fjällsäkerhetsrådets uppdrag Att förebygga tillbud och olyckor i fjällen genom att: - främja samordningen av de olika verksamheter som ingår i arbetet med fjällsäkerhet. - verka för information och utbildning om fjällsäkerhet - följa och stödja forskning och utvecklingsarbete om fjällsäkerhet

31 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

32 Regeringsuppdraget 2013/2014 kring förslag till åtgärdsstrategier för MKM Fjäll Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

33 Miljökvalitetsmålet - En storslagen Fjällmiljö Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

34 Naturvårdsverkets förslag i skrivelse till regeringen Juni 2014 Naturvårdsverket föreslår att regeringen beslutar om ett etappmål om terrängkörning som lyder År 2020 har terrängkörningen på barmark och snö anpassats så att bullerstörning samt mark- och vegetationsskador förebyggts genom tystare fordon och kanalisering. För att uppnå etappmålet föreslår Naturvårdsverket följande åtgärder: 1. Statlig utredning kring terrängkörningslagen 2. Kommunikationsstrategi 3. Enhetlig information 4. Kartläggning av snöskoterleder 5. Terrängkörningsplan i berörda samebyar 6. Genomförda markförstärkningar inom ramen för samebyarnas terrängkörningsplaner Naturvårdsverket anser att de ovan föreslagna åtgärderna bör kompletteras med ett nytt styrmedel: - Gränsvärden för bulleremissioner Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 34

35 Varför ett etappmål om terrängkörning? I takt med en ökande terrängkörning, ökar också skador och störningar på olika allmänna och enskilda intressen. Barmarkskörningen skadar främst marken och vegetationen, medan körning i snötäckt terräng kan innebära skador och störningar på främst djurlivet, friluftslivet och de areella näringarna. Användningen av motordrivna fordon i terräng medför å ena sidan risk för att skador och störningar uppkommer på bland annat flora, fauna, grödor, plant- och ungskog, tamdjur och friluftsliv. Å andra sidan gör fordonen att människor lättare kan komma ut i naturen. Vidare kan möjligheten att använda motordrivna fordon i terrängen ha en avgörande betydelse för vissa näringar och yrkesgrupper. Under de senaste decennierna har både antalet terrängfordon och fordonens prestanda ökat kraftigt. Förutsättningarna var helt annorlunda i mitten av 1970-talet då den nu gällande lagstiftningen togs fram. För att möta dagens och morgondagens utmaningar och för att ge förutsättningar att nå Storslagen fjällmiljö finns ett stort behov av att se över den terrängkörningsrelaterade lagstiftningen och dess tillämpning i sin helhet Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 35

36 Varför ett etappmål om terrängkörning? Användningen av snöskotrar i Sverige övergått från ett transportmedel till nöjeskörning, gärna i lössnö och/eller i brant terräng och antalet terrängskotrar är. Ökad nöjesrelaterad snöskoteråkning i Sverige av norska snöskoteråkare. Framtida klimatförändringar med allt kortare säsonger med snötäcke kommer troligen att koncentrera snöskoteråkning till områden längre västerut och på högre höjd. Det innebär att snöskoteråkningen troligen kommer att koncentreras och intensifieras i fjällvärlden då det inte längre går att åka snöskoter på andra håll i landet. Anläggning, drift, skötsel och underhåll av snöskoterleder är svårfinansierad. Samtidigt ökar friåkning (åkning utanför etablerade leder). Friåkning sker även om körning utanför led är förbjuden. I stora delar av fjällen är snöskoteråkning inte alls reglerad, inom dessa områden bedrivs snöskoteråkning till stor del som nöjesrelaterad friåkning. Snöskoteråkning är en viktig del av fritiden för många människor och flera myndigheter har ett delansvar för snöskoterrelaterade frågor. Nationella snöskoterrådet är ett forum för dialog som möjliggör ett gemensamt synsätt bland de deltagande organisationerna så att man kan samordna och genomföra aktiviteter, exempelvis informera om hur en hänsynsfull körning kan bedrivas och vilka regler som gäller. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

37 Underlag för utredning om terrängkörningslagstiftningen Följande frågeställningar bör belysas i utredningen om terrängkörningslagstiftningen: 1. behovet av förändringar i terrängkörningslagstiftningen 2. behovet av skärpt straffskala för otillåten terrängkörning och användning av otillåtna trimdelar 3. behovet av förändringar i annan lagstiftning 4. behovet av mer effektiv tillsyn 5. ekonomiska och andra förutsättningar för att etablera och underhålla ledsystem för snöskotertrafik. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

38 Förändring i terrängkörningslagstiftningen Frågor som kan vara aktuella att analysera i utredningen: 1. Behov av ändringar i den befintliga lagstiftningen kring terrängkörning samt förslag på sådana förändringar. 2. Möjligheter att införa ett generellt förbud mot terrängkörning även på snötäckt mark, motsvarande det som idag finns för barmarkskörning. 3. Hur snöskoterkörning, särskilt nöjes- och fritidsbetonad körning, kan styras till att endast ske på snöskoterleder och andra särskilt utpekade områden för detta såsom friåkningsområden. 4. Möjligheter till att integrera terrängkörningslagstiftningen i miljöbalken, bl.a. i syfte att stärka möjligheterna till effektiv tillsyn. 5. Behov av att föra in krav i TKL på att terrängkörningsplaner med tillhörande markförstärkningsåtgärder ska finnas för de areella näringarnas tilllåtna barmarkskörning. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

39 Hur utvecklingen ser ut om vi inte gör något (Referensalternativet) Med den utveckling vi kan anta kommer skador och störningar från terrängkörning på barmark och på snö att fortsätta att öka. Antalet snöskotrar blir allt fler och körsträckorna blir längre, vilket gör att störningar och skador förväntas öka om inte ytterligare förebyggande åtgärder vidtas. Utöver en generell ökning av snöskotertrafiken har den tekniska utvecklingen och ett delvis annorlunda körsätt med en utveckling mot alltmer friåkning, lett till att man numera kör i tidigare opåverkade områden, vilket i sin tur kan leda till svårare olyckor i besvärlig terräng med åtföljande problem och risker för räddningspersonal. Resultatet blir inte enbart en ökning i antal snöskotrar per område, utan även en ökad påverkan på landskapet, där tidigare förhållandevis opåverkade områden nu berörs. Även antalet terränghjulingar ökar, och olaglig barmarkskörning blir allt vanligare med åtföljande skador, störningar och olyckor. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Vilda djur och snöskotertrafik

Vilda djur och snöskotertrafik Vilda djur och snöskotertrafik Tips och råd hur du som snöskoterförare kan visa hänsyn och respekt för det vilda djurlivet. MÅNGA MÄNNISKOR söker sig till naturen för avkoppling och rekreation. Snöskotern

Läs mer

Möte i Steinkjer om snöskoterleder i Norge 30 januari 2014

Möte i Steinkjer om snöskoterleder i Norge 30 januari 2014 Möte i Steinkjer om snöskoterleder i Norge 30 januari 2014 Svensk lagstiftning som rör snöskotertrafik m m Terrängkörningslagen Terrängkörningsförordningen Miljöbalken Förordning om samråd (12 kap 6 miljöbalken)

Läs mer

Planera för SNÖSKOTER. Kapitel 6 Lagstiftning

Planera för SNÖSKOTER. Kapitel 6 Lagstiftning Planera för SNÖSKOTER Kapitel 6 Lagstiftning Förord Snöskoteråkningen ökar i landet, både på och utanför leder. Trafiken är reglerad på olika sätt - av regeringen, länsstyrelser och kommuner. Det förekommer

Läs mer

Snöskoter vad gäller egentligen?

Snöskoter vad gäller egentligen? Snöskoter vad gäller egentligen? Nationellt snöskoterforum, Falun 17-18 november 2011 Nils Hallberg, Naturvårdsverket 2015-11-18 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Innehåll Tillämplig

Läs mer

Terrängkörningsförordning (1978:594)

Terrängkörningsförordning (1978:594) Start Dokument & lagar Terrängkörningsförordning (1978:594) Terrängkörningsförordning (1978:594) Svensk författningssamling 1978:594 t.o.m. SFS 2014:1237 SFS nr: 1978:594 Departement/myndighet: Miljö-

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om Nationella snöskoterrådet

Redovisning av regeringsuppdrag om Nationella snöskoterrådet SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2013-05-23 Ärendenr: NV-00323-13 Redovisning av regeringsuppdrag om Nationella snöskoterrådet B E SÖ K: ST O C K H O LM -V ALH A

Läs mer

Terrängkörning i svenska fjällvärlden

Terrängkörning i svenska fjällvärlden Terrängkörning i svenska fjällvärlden Länsstyrelsens i Norrbotten, Rapportserie, nr 13/2007 Terrängkörning i svenska fjällvärlden Länsstyrelsens rapportserie nr 13/2007 Författare: Ronny Edin Kontaktperson:

Läs mer

Skoterkörning på åker- och skogsmark

Skoterkörning på åker- och skogsmark www.snöskoterrådet.se Skoterkörning på åker- och skogsmark Var får jag köra snöskoter? Var får jag köra snöskoter? I lagen står det att körning med motordrivet fordon är förbjuden på snötäckt jordbruksmark

Läs mer

Terrängkörningsförordning (1978:594)

Terrängkörningsförordning (1978:594) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 Körning på barmark 1 [9021] När ärenden eller åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får trots 1 [9001] första stycket 1 terrängkörningslagen

Läs mer

Snöskoteråkning i Sverige trender, vanor, attityder och kunskapsnivåer

Snöskoteråkning i Sverige trender, vanor, attityder och kunskapsnivåer FJÄLLSÄKERHETSRÅDET Snöskoteråkning i Sverige trender, vanor, attityder och kunskapsnivåer En studie av snöskoterförare i Sverige 2014 www.fjallsakerhetsradet.se Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning

Läs mer

Terrängkörning i svenska fjällvärlden

Terrängkörning i svenska fjällvärlden Terrängkörning i svenska fjällvärlden Länsstyrelsens i Norrbotten, Rapportserie, nr 13/2007 Terrängkörning i svenska fjällvärlden Länsstyrelsens rapportserie nr 13/2007 Författare: Ronny Edin Kontaktperson:

Läs mer

ALLEMANSRÄTT OCH SKIDÅKNING INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA

ALLEMANSRÄTT OCH SKIDÅKNING INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA ALLEMANSRÄTT OCH SKIDÅKNING INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA INLEDNING Tack vare Allemansrätten kan vi bedriva organiserat friluftsliv. Som förespråkare av friluftslivet vill Friluftsfrämjandet hjälpa till att

Läs mer

Köra snöskoter i Jämtlands län

Köra snöskoter i Jämtlands län Köra snöskoter i Jämtlands län Foto: mostphotos.se 010-225 30 00 www.lansstyrelsen.se/jamtland Värdefull och känslig natur Snöskotern ger dig möjlighet att enkelt ta dig ut till fiskesjöar och andra utflyktsmål

Läs mer

Planera för SNÖSKOTER. Bilagor

Planera för SNÖSKOTER. Bilagor Planera för SNÖSKOTER Bilagor Förord Snöskoteråkningen ökar i landet, både på och utanför leder. Trafiken är reglerad på olika sätt - av regeringen, länsstyrelser och kommuner. Det förekommer också ett

Läs mer

Transportstyrelsens remissvar på remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun

Transportstyrelsens remissvar på remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommun Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2017-11-23 M2017/02880/R m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se Transportstyrelsens remissvar på remiss av promemoria

Läs mer

Program för utredning om skoterled (transitled) genom Jämtlands län. Länsstyrelsen i Jämtlands län 2009-03-25

Program för utredning om skoterled (transitled) genom Jämtlands län. Länsstyrelsen i Jämtlands län 2009-03-25 Program för utredning om skoterled (transitled) genom Jämtlands län Länsstyrelsen i Jämtlands län 2009-03-25 1 Program för utredning om skoterled (transitled) genom Jämtlands län Bakgrund Snöskoterturismen

Läs mer

Vanliga frågor och svar Reglerområde

Vanliga frågor och svar Reglerområde Vanliga frågor och svar Reglerområde Fråga Svar Under arbetet med att definiera utvecklingsområden inom destinationen så har det via gästenkäter och intervjuer framkommit att standard på många av våra

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

DET SVENSKA LAVINSÄKERHETSARBETET

DET SVENSKA LAVINSÄKERHETSARBETET DET SVENSKA LAVINSÄKERHETSARBETET Nordisk Konferens om Snöskred och Friluftsliv Tromsö 4 November, 2011 Stefan Mårtensson Luleå Tekniska Universitet Svenska Liftanläggningars Organisation och Naturvårdsverket

Läs mer

Terrängkörning. Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen

Terrängkörning. Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen HANDBOK 2005:1 UTGÅVA 1 JANUARI 2005 Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen

Läs mer

SNÖSKOTER FÖRR OCH NU ENGAGEMANG UTVECKLING MILJÖ TURISM EKONOMI TRENDER FRAMTID

SNÖSKOTER FÖRR OCH NU ENGAGEMANG UTVECKLING MILJÖ TURISM EKONOMI TRENDER FRAMTID VÄLKOMMEN! SNÖSKOTER FÖRR OCH NU 1960 2014 ENGAGEMANG UTVECKLING MILJÖ TURISM EKONOMI TRENDER FRAMTID Lars Gunnar Lundvall Jokkmokk Snöskoteråkare sedan 1968 Har varit: Ordförande i Jokkmokks skoterförening

Läs mer

Terrängkörning. Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen

Terrängkörning. Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen HANDBOK 2005:1 UTGÅVA 1 JANUARI 2005 Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen

Läs mer

Vägledning. Vägledning till guidade turer med snöskoter. Förebyggande säkerhetsarbete

Vägledning. Vägledning till guidade turer med snöskoter. Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning Vägledning till guidade turer med snöskoter Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning till guidade turer med snöskoter förebyggande säkerhetsarbete Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Kerstin

Läs mer

Finansiering av skoterleder

Finansiering av skoterleder Finansiering av skoterleder R 2010:24 Kartläggning av befintliga finansieringssystem i Sverige Anna Grundén, Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto: Peter Fredman Sammanfattning Skoteråkning

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:226

Regeringens proposition 1995/96:226 Regeringens proposition 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Prop. 1995/96: 226 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Anna Lindh

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark; NFS 2002:21 Utkom från trycket den 26 juli 2002 beslutade den 22 maj 2002. Med stöd av

Läs mer

Säkerhet på snöskoter

Säkerhet på snöskoter Säkerhet på snöskoter - ett systematiskt arbete med berörda parter November 2012 Januari 2013 Nationella Snöskoterrådet på skotertur i VÄSEKS område i februari 2010. Foto: Per-Olov Wikberg Säkerhet på

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan Nationellt snöskoterforum Foto: Conny Olofsson Nationellt snöskoterforum Nationella Snöskoterrådet tillsammans med Östersunds kommun och Östersunds snöskoterklubb hälsar dig varmt välkommen till

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan,

Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan, 1(6) Storumans kommun Siv Forsberg siv.forsberg@storuman.se Arkivbeteckning 525 Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan, Storumans kommun (2 bilagor)

Läs mer

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Niclas Nilsson, utredare sektion vägtrafik, väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen 1 Disposition Lagstiftning Trafikregler, vägmärken Lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Planera för SNÖSKOTER

Planera för SNÖSKOTER Planera för SNÖSKOTER Kapitel 4 Handläggning av riktlinjer och ärenden Kapitel 5 Administrativa frågor Förord Snöskoteråkningen ökar i landet, både på och utanför leder. Trafiken är reglerad på olika sätt

Läs mer

Myndighetsmöte Friluftsliv 15 okt Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Myndighetsmöte Friluftsliv 15 okt Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Myndighetsmöte Friluftsliv 15 okt 2013 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-10-30 1 Dialogerna om allemansrätten Sex möten från juni 2012 till maj 2013 NV med hjälp av SLU Miljökommunikation

Läs mer

Planera för SNÖSKOTER

Planera för SNÖSKOTER Planera för SNÖSKOTER Förord Snöskoteråkningen ökar i landet, både på och utanför leder. Trafiken är reglerad på olika sätt - av regeringen, länsstyrelser och kommuner. Det förekommer också ett antal

Läs mer

ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR

ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR 2 November 2015 Ulrika Karlsson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-06 1 Innehåll Hållbart organiserat friluftsliv och naturturism vad

Läs mer

Beslut angående tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Gebnafjäll, Storumans och Vilhelmina kommuner

Beslut angående tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Gebnafjäll, Storumans och Vilhelmina kommuner 1(5) Vapsten sameby inger-ann@vapstensameby.se angående tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Gebnafjäll, Storumans och Vilhelmina kommuner (2 bilagor) Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 3 terrängkörningslagen

Läs mer

108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131)

108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen till våra skoterleder!

Välkommen till våra skoterleder! 1 Välkommen till våra skoterleder! Vi i skoterklubbarna lägger ned ett stort ideellt arbete på att bygga, sköta och preparera lederna, för att vi alla ska ha glädje av dem. Skoterklubbarna försöker finna

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

Nationella Snöskoterrådet

Nationella Snöskoterrådet Nationella Snöskoterrådet Nyhetsbrev nr. 1-11 Skoterforum om allemansrätten, skoterturism, elskotrar och annat! Under två dagar (17-18/11) arrangerade Nationella Snöskoterrådet sitt årliga Nationella snöskoterforum

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan Nationellt snöskoterforum 3-4 april 2008 i Vilhelmina Foto: Conny Olofsson Foto: Conny Olofsson I Nationella Snöskoterrådet ingår Vägverket, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Länsstyrelsen

Läs mer

ALLEMANSRÄTTEN BÅDE TILL GLÄDJE OCH FÖRTRET

ALLEMANSRÄTTEN BÅDE TILL GLÄDJE OCH FÖRTRET ALLEMANSRÄTTEN BÅDE TILL GLÄDJE OCH FÖRTRET Regional tankesmedja för friluftsliv i Västra Götalands län 9 november Sanja Kuruzovic Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-11-21 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Björnlandets nationalpark; beslutade den 20 april 2017. NFS 2017:4 Utkom från trycket den 4 maj 2017 Med stöd av 4

Läs mer

Beslut angående tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Norra Gardfjället, Storumans och Vilhelmina kommuner

Beslut angående tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Norra Gardfjället, Storumans och Vilhelmina kommuner 1(5) Vapstens sameby inger-ann@vapstensameby.se angående tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Norra Gardfjället, Storumans och Vilhelmina kommuner (2 bilagor) Länsstyrelsen beslutar, med stöd av

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

HUR KÖR MAN SNÖSKOTER:

HUR KÖR MAN SNÖSKOTER: HUR KÖR MAN SNÖSKOTER: Att köra skoter är ett stort ansvar, inte bara mot djur, natur och andra människor som man passerar, som förare till en snöskoter måste man ta vara på sig själv och eventuella passagerare

Läs mer

Planera för SNÖSKOTER. reviderad upplaga, nov 2011

Planera för SNÖSKOTER. reviderad upplaga, nov 2011 Planera för SNÖSKOTER reviderad upplaga, nov 2011 1 Bilder Jan Erik Andersson Ulf Alexandersson P O Wikberg Jan Lindgren Tidningen Snöskoter 2 Förord Snöskoteråkningen ökar i landet, både på och utanför

Läs mer

igång på en bredare front ute i snöskoterklubbarna år sedan. Jodå, jag vet att det finns de som gick före och startade ännu tidigare.

igång på en bredare front ute i snöskoterklubbarna år sedan. Jodå, jag vet att det finns de som gick före och startade ännu tidigare. Plötsligt var vi där igen! När snön kom att lägga sig över hela landet igen fick vi återigen svara på sådana frågor som var vanliga innan de frivilliga förarbevisutbildningarna kom igång på en bredare

Läs mer

Program för genomförande av åtgärder för att minska markskador på kalfjäll till följd av barmarkskörning

Program för genomförande av åtgärder för att minska markskador på kalfjäll till följd av barmarkskörning Program för genomförande av åtgärder för att minska markskador på kalfjäll till följd av barmarkskörning 4/2007 Titel Författare: Kontaktperson: Program för genomförande av åtgärder för att minska markskador

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/Muttos, Padjelanta/ Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke;

Läs mer

Regleringsområde för skotertrafik inom västra Härjedalen

Regleringsområde för skotertrafik inom västra Härjedalen 010517 Regleringsområde för skotertrafik inom västra Härjedalen Utredning Inom ramen för fjällagendaarbetet i västra Härjedalen har en särskild arbetsgrupp utarbetat förslag till reglering av skotertrafiken

Läs mer

En Skoterguide. miljö. hälsa. säkerhet. skoterleder TILL VÄSTERBOTTENS FJÄLLKOMMUNER. Klimatinvesteringsprogram för minskade utsläpp av växthusgaser

En Skoterguide. miljö. hälsa. säkerhet. skoterleder TILL VÄSTERBOTTENS FJÄLLKOMMUNER. Klimatinvesteringsprogram för minskade utsläpp av växthusgaser En Skoterguide TILL VÄSTERBOTTENS FJÄLLKOMMUNER miljö hälsa säkerhet skoterleder Klimatinvesteringsprogram för minskade utsläpp av växthusgaser Innehåll Fjällkommuner tillsammans Om Klimp Skotern och miljön

Läs mer

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Helene Lindahl Naturvårdsverket Skypekurs den 20 sep 2017 2017-09-25 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Upplägg De aktuella direktivens

Läs mer

Terrängtrafikens omfattning i fjällen Länsstyrelsen i Norrbottens län

Terrängtrafikens omfattning i fjällen Länsstyrelsen i Norrbottens län TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Per Nellevad Account director Opinion och samhälle Direct line +46 (0)8 507

Läs mer

Snöskoterinformation med kartor över regleringsområden och leder

Snöskoterinformation med kartor över regleringsområden och leder på snö Snöskoterinformation med kartor över regleringsområden och leder Med skoter kan man lätt komma nära djur och därför frestas att oroa dem. Men kom ihåg att det är inte tillåtet att med skoter förfölja

Läs mer

Buller från motorcyklar utan ljuddämpare

Buller från motorcyklar utan ljuddämpare MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-05-26 Handläggare: Anette Jansson Telefon: 08-508 28 820 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 p. 31 Skrivelse från Per Ankersjö

Läs mer

ALLEMANSRÄTT FÖR SVAMPPLOCKARE. Årsmöte SKR 22 februari 2015 Suzanne Kolare

ALLEMANSRÄTT FÖR SVAMPPLOCKARE. Årsmöte SKR 22 februari 2015 Suzanne Kolare ALLEMANSRÄTT FÖR SVAMPPLOCKARE Årsmöte SKR 22 februari 2015 Suzanne Kolare 2015-03-24 1 Upplägg Vad är allemansrätten Får man plocka på annans tomt Förbud mot att plocka utan markägarens tillstånd Fridlysta

Läs mer

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Kort presentation av vilka möjligheter vägföreningar m fl har och inte har att reglera trafiken på sina vägar. Ytterligare information : malin.klasson@vellinge.se

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

Snöskoterinformation med kartor över regleringsområden och leder

Snöskoterinformation med kartor över regleringsområden och leder på snö Snöskoterinformation med kartor över regleringsområden och leder Med skoter kan man lätt komma nära djur och därför frestas att oroa dem. Men kom ihåg att det är inte tillåtet att med skoter förfölja

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik. En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik. En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012 Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012 rapport 6572 maj 2013 Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik En utvärdering

Läs mer

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Kerstin Cederlöf Chefsjurist på Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-03-21 1 Miljöbalken en samlad, breddad,

Läs mer

Information till dig som ansöker om terrängkörningsdispens

Information till dig som ansöker om terrängkörningsdispens Information till dig som ansöker om terrängkörningsdispens Allmänt För att du ska få ditt beslut så snabbt som möjligt följer här en beskrivning av vilken information Länsstyrelsen behöver för att kunna

Läs mer

2009-01-23 Vägverket 1. Presentation av Fyrhjulings-OLA

2009-01-23 Vägverket 1. Presentation av Fyrhjulings-OLA 2009-01-23 Vägverket 1 Presentation av Fyrhjulings-OLA 2009-01-23 Vägverket 2 Upplägg Kort inledning, Karin Clarström, Vägverket Presentation av fakta, P-O Bylund, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Presentation

Läs mer

Rapport B Repisvaara Norra, Gällivare kommun

Rapport B Repisvaara Norra, Gällivare kommun RAPPORT 575288 B 1 (7) Handläggare Manne Friman Datum Uppdragsnr 575288 Tel 010-505 60 72 Bilagor: B01 B03 Mobil 070-184 57 72 Margaretha Nilsson Fax 010-505 11 83 White manne.friman@afconsult.com Box

Läs mer

Renar och snöskotertrafik

Renar och snöskotertrafik Renar och snöskotertrafik www.snöskoterrådet.se Tips och råd om hur du som snöskoterförare kan visa hänsyn och respekt om du möter renar på din färd Att komma ut i naturen en gnistrande vacker vårvinterdag

Läs mer

ÖVERVAKNING AV SNÖSKOTERTRAFIKEN

ÖVERVAKNING AV SNÖSKOTERTRAFIKEN Polisutbildningen vid Umeå universitet Rapport nr. 77 ÖVERVAKNING AV SNÖSKOTERTRAFIKEN Författare Mikael Dahlberg Patrik Gustafsson Polisutbildningen vid Umeå universitet II SAMMANFATTNING Användandet

Läs mer

På snö. Snöskoterinformation med kartor över regleringsområden och leder

På snö. Snöskoterinformation med kartor över regleringsområden och leder På snö Snöskoterinformation med kartor över regleringsområden och leder Kontakt: Telefon: 010-225 50 00 www.lansstyrelsen.se/norrbotten ISSN: 0283-9636 2 BILD: IVAR PALO Köra utan att störa! Många ska

Läs mer

Vägledning. Vägledning till guidade turer i fjällen. Förebyggande säkerhetsarbete

Vägledning. Vägledning till guidade turer i fjällen. Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning Vägledning till guidade turer i fjällen Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning till guidade turer i fjällen förebyggande säkerhetsarbete Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Kerstin Jönsson

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Beslut angående tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Norra Gardfjället, Storumans och Vilhelmina kommuner

Beslut angående tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Norra Gardfjället, Storumans och Vilhelmina kommuner 1(5) Arkivbeteckning Vapstens sameby inger-ann@vapstensameby.se angående tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Norra Gardfjället, Storumans och Vilhelmina kommuner Länsstyrelsen beslutar, med stöd

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Nationell bullerkartläggning och rapportering

Nationell bullerkartläggning och rapportering Nationell bullerkartläggning och rapportering - resultat och erfarenheter Johanna Bengtsson Ryberg och Marta Misterewicz Johanna.bengtsson-ryberg@naturvardsverket.se, marta.misterewicz@naturvardsverket.se

Läs mer

ALLEMANSRÄTT FÖR SVAMPPLOCKARE. Årsmöte 2015 Suzanne Kolare

ALLEMANSRÄTT FÖR SVAMPPLOCKARE. Årsmöte 2015 Suzanne Kolare ALLEMANSRÄTT FÖR SVAMPPLOCKARE Årsmöte 2015 Suzanne Kolare 2016-07-14 1 Upplägg Vad är allemansrätten Får man plocka på annans tomt Förbud mot att plocka utan markägarens tillstånd Fridlysta svampar Organiserat

Läs mer

Samebyarna och Arjeplogs kommun

Samebyarna och Arjeplogs kommun Samebyarna och Arjeplogs kommun 2016-11-09 Agenda Välkomna Remiss renskötselkonventionen Minoritetssamordnartjänsten Rutiner skoterförbud - Skoterfrågan Aktuellt från samebyarna Aktuellt från kommunen

Läs mer

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Ordningsföreskrifter i naturreservat Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Kort om naturreservat Vanligaste skyddsformen för natur 4 000 i Sverige och 280 i Stockholms län Länsstyrelse

Läs mer

Leder för snöskoter Finns även privata leder, motoriserat friluftsliv. Trång på leder, betalningsplikt.

Leder för snöskoter Finns även privata leder, motoriserat friluftsliv. Trång på leder, betalningsplikt. Tankesmedja för friluftsliv 2014 anteckningar från workshop 10 april LEDER I FJÄLLEN HUR SER STATUS OCH UTVECKLING UT? Arrangör: Naturvårdsveket (NV) Ansvarig: Jenny Lindman, NV Moderator: Per-Olof Wikberg

Läs mer

Administrativa frågor

Administrativa frågor Kapitel 5. Administrativa frågor Huvudmannaskap för allmänna och enskilda leder Snöskoterled med stat eller kommun som huvudman utgör allmän snöskoterled. Därutöver kan stat eller kommun besluta om en

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

Samling i Oslo Peter Fredman

Samling i Oslo Peter Fredman Samling i Oslo 2016-04-18 Peter Fredman Framtidens friluftsliv Regeringens proposition 2009/10:238 Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND 2015-10-26 Dnr 511-9754-2012, 1293 511-9789-2012, 1257 511-9745-2012, 1256 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående förslag till beslut avseende

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Inled övningen med att berätta att ni ska prata om alkohol, lagar och hur dessa på olika sätt påverkar oss.

Inled övningen med att berätta att ni ska prata om alkohol, lagar och hur dessa på olika sätt påverkar oss. Du, lagen och genus Lektionslängd: 40-80 min (beroende på deltagarnas kapacitet) Material och förberedelser: Kopiera upp elevmaterial 1 till varje elev eller grupp. Syfte: Syftet med övningen är att eleverna

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Samordningsmöte - Skoteråkning i Drevfjället

MINNESANTECKNINGAR Samordningsmöte - Skoteråkning i Drevfjället 1 (7) Tomas Johnsson Stadsarkitekt tel: 0251-31172 MINNESANTECKNINGAR Samordningsmöte - Skoteråkning i Drevfjället Deltagare: Tomas Johnsson Kjell Tenn Kjell Landén Lennart Karlsson Hans Rustad Sven-Erik

Läs mer

Minskad andel alkohol och narkotika i trafiken

Minskad andel alkohol och narkotika i trafiken TMALL 0141 Presentation v 1.0 Minskad andel alkohol och narkotika i trafiken Gemensam strategi för år 2015 2020 2 Medverkande aktörer i framtagande av strategin Expertgrupp Nykter trafik Pi Högberg, Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin

Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-03 1 Ekologisk kompensation- definition Gottgörelse genom

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Hållbart samnyttjande och utveckling av fjällen - Vad är Länsstyrelsens fjälluppdrag?

Hållbart samnyttjande och utveckling av fjällen - Vad är Länsstyrelsens fjälluppdrag? Hållbart samnyttjande och utveckling av fjällen - Vad är Länsstyrelsens fjälluppdrag? Vidsträckta, obebodda områden med få bofasta Totalt ca 1,7 milj ha ovan odlgränsen, varav ca 1,2 på statlig mark (ca

Läs mer

Sida MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum 2013-12-03. Naturvård

Sida MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum 2013-12-03. Naturvård MINNESANTECKNINGAR 1(5) Naturvård Minnesanteckningar från möte om ändrat förslag till jaktföreskrifter i planerat naturreservat Klarälvsdeltat Länsstyrelsen bjöd in till information och diskussion kring

Läs mer

ARTSKYDD I SAMHÄLLS- UTVECKLINGEN

ARTSKYDD I SAMHÄLLS- UTVECKLINGEN ARTSKYDD I SAMHÄLLS- UTVECKLINGEN Krister Mild Torunn Hofset Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-03-21 1 Varför är det viktigt med biologisk mångfald? Naturens eget värde Etiska,

Läs mer

Beslut Datum. Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, Västerbottens län ( 2 bilagor)

Beslut Datum. Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, Västerbottens län ( 2 bilagor) Ärendebeteckning 2015-03-25 511-2482-2015 Arkivbeteckning 1(5) Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, ( 2 bilagor) Länsstyrelsen beslutar att utöver gällande

Läs mer