Snöskoter i Sverige, historik och kunskapsläge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snöskoter i Sverige, historik och kunskapsläge"

Transkript

1 Snöskoter i Sverige, historik och kunskapsläge Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket Oslo 19/ Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

2 snöskotrar Årlig omsättning i branschen, 4-5 miljarder 150 snöskoteruthyrare Årlig försäljning snöskotrar Ca km snöskoterleder Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

3 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

4 Snöskoterns historik och nuläget i Sverige Snöskotern introducerades på allvar i Sverige kring 1960 Sverige har tidigare haft ett 10-tal tillverkare av snöskotrar men ingen Tillverkning sker längre idag. Ca 65 % av snöskotrarna som säljs idag är anpassade för friåkning, lätta och motorstarka, sk. Mountain och Crossover. Resterande 35 % är mer anpassade för ledkörning och yrkeskörning, sk. WideTrack, Light Utility och Touring. Trenden stigande avseende att allt fler snöskotrar som sälj är anpassade för friåkning Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 4

5 Terrängkörningens utveckling Innan terrängkörningslagen introducerades 1975 var snöskoteråkningen i stort helt oreglerad. I april 1975 uppgick antalet snöskotrar till ca Lagen om körning i terräng med motordrivet fordon(1972: 606) Proposition (1975/76:67) samt Terrängkörningslagen (1975:1313) 1978 kompletterades terrängkörningslagen med terrängkörningsförordningen och möjligheten att införa särskilda regleringsområden för snöskoter infördes. Sedan 1993 var antalet snöskotrar a Proposition 1995/96 :226 Hållbar utveckling i landets fjällområden 2003 ca Under perioden har antalet snöskotrar (i trafik och avställda) ökat från till stycken, vilket innebär en ökning med 12 % på fyra år. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

6 Lagstiftning Miljöbalken Förordning om anmälan för samråd (12 kap. 6 miljöbalken) Plan- och bygglagen Brottsbalken Terrängkörningslagen Terrängkörningsförordningen Trafikförordningen Vägmärkesförordningen Förordning om vägtrafikdefinitioner Jaktlagen, Jaktförordningen Trafikskadelagen Lag om biluthyrning Körkortslagen, Körkortsförordningen Lokala trafikföreskrifter Allemansrätten m.m. källa: tobe.nu Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

7 Snöskoterns påverkan på människan och det traditionella friluftslivet. För många människor som vistas i naturen är ostördhet och tystnad viktigt och de söker sig till fjällen just för att uppleva bullerfria miljöer, störningen blir extra stor om man förväntat sig att fjällen ska kunna erbjuda tystnad. Även om gränsvärden för buller sätts för enskilda fordon, så ökar problemen med buller när antalet fordon ökar och körningen blir mer omfattande. Störningen är extra stor där snöskoter- och skidleder är samförlagda. Den snabba utvecklingen inom så kallad friåkning med snöskoter leder till ökade störningar även utanför lederna. Det finns ingen fullständig kartläggning av problemet, men flera välbesökta skidleder (bland annat delar av Kungsleden), områden kring turistorter och populära besöksmål, delas med frekvent körning med snöskotrar. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

8 Snöskoterns påverkan på djurlivet Djur som påverkas av mänsklig aktivitet blir mer vaksamma. Detta kan leda till att djuren får mindre tid för födointag, samtidigt som de får ett ökat energibehov på grund av sin ökade aktivitet. Vid upprepad kontakt med motorfordon har flera studier visat att djur flyttar från annars lämpliga livsmiljöer. Detta kan resultera i en kumulativ effekt av störningen, exempelvis om förflyttningen leder till att djuret uppehåller sig i ett sämre habitat, vilket på lång sikt kan leda till sämre kondition, reproduktion och överlevnad. Dessa slutsatser mfl. finns beskrivna i en ny kunskapssammanställning som bygger på litteraturstudier av 19 vetenskapliga rapporter. Naturvårdsverket Rapport 6622 Juli 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

9 Nationella Snöskoterrådet jobbar för en långsiktigt hållbar snöskotertrafik! Nationella Snöskoterrådet på skotertur i VÄSEKS område i februari Foto: Per-Olov Wikberg

10 Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs. Vision

11 Medlemmar Naturvårdsverket Anna Helena Lindahl (Ordförande) Per-Olov Wikberg (tf samordnare) Trafikverket Snofed SSCO LRF Polisen Länsstyrelserna Kommunerna Sametinget Transportstyrelsen Jan Lindgren Mikael Johansson Jan Sund Sofia Lindblad Matts Nilsson Hanna Brandin Kalle Bergdahl Joakim Tallbom Olof Stenlund

12 Ett urval av rapporter och viktiga dokument kring snöskoteråkning i Sverige

13 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

14 Skidåkarnas åsikter om snöskotrar Negativ Neutral Positiv Se snöskotrar Höra snöskotrar Känna lukt från snöskotrar Veta att snöskotrar finns i området (utan att se, höra eller känna lukten) Möjlighet att skida i snöskoterspår Veta att det finns snöskotrar i området i händelse av en olycka Etour 2001, Peter Fredman

15 Åtgärder för att minska störning Etour 2001, Peter Fredman Separera leder 34 % Begränsa privat körning 17 % Hänvisa snöskotrar till särskilda områden 11 % Begränsa ljudnivån 9 % Förbjuda snöskoteråkning 7 % Begränsa utsläpp 4 % Utbildning av förare 3 % Införa fartbegränsning 2 % Information till förare 2 %

16 Skidåkarnas betalningsvilja för minskad interaktion med snöskotrar (kr/dag och besökare) Förändring i snöskoternärvaro Delad led Höra men inte se eller känna lukt Höra, men inte se eller känna lukt Inte se, höra eller känna lukt, men tillåtna i området Inte se, höra, känna lukt, men tillåtna i området Inte tillåtna i området Delade leder Inte tillåtna i området Betalningsvilja / dag 53 kr 6.2 kr 8.8 kr 68 kr Etour 2001, Peter Fredman

17

18

19

20

21 Olika former av reglering av snöskoter Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

22 För att minska störningarna från skotertrafiken avser regeringen att föreslå att medel anvisas för bidrag till anläggande av skoterleder m.m. Ytterligare regleringsområden kommer att införas i samband med en översyn av regleringsområden med förbud mot skoterkörning. Skärpta regler kommer att införas i vissa regleringsområden, bl.a. för yrkestrafik. Inför kommande beslut om regleringsområden kommer fortsatta samråd att ske med berörda länssty relser och kommuner. Även kommunerna kommer att ges möjlighet att besluta om regleringsområden. En generell hastighetsbegränsning om 50 km/tim kommer att införas för terrängskotrar. Obligatorisk anmälan för samråd med länsstyrelsen införs för den som avser att anordna fast skoterled. Vidare kommer krav på samråd med Naturvårdsverket att införas för länsstyrelsen i fråga om beslut om anläggande av skoterled i regleringsområde. Skyddet mot terrängkörning i ung- och plantskog förtydligas. Föreslagna åtgärder rörande terrängkörning skall följas upp och utvärderas. För terrängskotrar föreslår regeringen att obligatoriska buller- och avgaskrav efter anmälan till EG kommissionen införs för nya fordon från den 1 juli Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

23 Regleringsområden beslutade av regeringen I TKL finns stöd för att helt förbjuda snöskoteråkningen i fjällområdet (förutom körning med allmänt undantag) Dessa områden har olika grader av reglering och kallas regleringsområden. Områdena har klassificerats i A, B och C- områden. Område klass A innebär att inga skoterleder får finnas inom området och mycket starka begränsningar skall gälla för körning med terrängskoter. Område klass B utgörs av områden med få allmänna skoterleder och med starka begränsningar för körning med terrängskoter Område Klass C - utgörs av områden som kan inrymma flera allmänna skoterleder och med begränsningar för körning med terrängskoter. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

24 Regleringsområden i övrigt Förbudsområden beslutade av Länsstyrelsen Skoterförbudsområden kan även beslutas av Länsstyrelsen av hänsyn till friluftslivet och det allmänna naturvårdsintresset. Kommunala skoterförbudsområden De flesta fjällkommuner har reglerat snöskotertrafiken både i tätorten och i vissa delar av fjällområdet. Huvuddelen av kommunala skoterförbudsområden är till skydd för rennäringen. Det förekommer även kommunala skoterförbud i anslutningtill större fjällanläggningar och turistmetropoler där skotertrafiken reglerats av ordningsskäl. Nationalparker och naturreservat I fjällområdet finns 9 nationalparker där skotertrafiken är förbjuden eller reglerad. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

25 Snöskoter i Funäsfjällen- exempel på reglering och betalledsområde Europas kanske bästa skoterområde 450 kilometer skoterleder varav 150 kilometer går över högfjället. 5 meter breda leder som prepareras med pistmaskin. 7 terminaler för av- och pålastning med gratis bilparkering. Ledavgifter 2013/ dygn: 195 kr 3 dygn: 495 kr 7 dygn: 750 kr Säsong: kr Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

26 Olyckor med snöskoter Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

27 Olyckor med snöskoter Mellan januari 2005 och maj 2014 omkom 102 snösnöskoterförare i Sverige. En omfattande undersökning vid Umeå universitet visade att av de omkomna mellan säsongerna 2006/2007 och 2011/2012 var mer än hälften alkoholpåverkade, med i genomsnitt 1,9 promille alkohol i blodet, vilket ligger långt över gränsen för grovt rattfylleri som 1,0 promille. Gränsen för rattonykterhet går vid 0,2 promille. Skoterolyckorna med personskador har i minskat något sedan I genomsnitt rapporteras omkring 100 olyckor per år, men det verkliga antalet olyckor är med största sannolikhet väsentligt fler. Snöskoterolyckor (Källa: SNOFED) Olyckor Skadade Döda (t. maj) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

28 Snöskoter och laviner Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

29 Snöskoter och laviner Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

30 Fjällsäkerhetsrådets uppdrag Att förebygga tillbud och olyckor i fjällen genom att: - främja samordningen av de olika verksamheter som ingår i arbetet med fjällsäkerhet. - verka för information och utbildning om fjällsäkerhet - följa och stödja forskning och utvecklingsarbete om fjällsäkerhet

31 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

32 Regeringsuppdraget 2013/2014 kring förslag till åtgärdsstrategier för MKM Fjäll Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

33 Miljökvalitetsmålet - En storslagen Fjällmiljö Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

34 Naturvårdsverkets förslag i skrivelse till regeringen Juni 2014 Naturvårdsverket föreslår att regeringen beslutar om ett etappmål om terrängkörning som lyder År 2020 har terrängkörningen på barmark och snö anpassats så att bullerstörning samt mark- och vegetationsskador förebyggts genom tystare fordon och kanalisering. För att uppnå etappmålet föreslår Naturvårdsverket följande åtgärder: 1. Statlig utredning kring terrängkörningslagen 2. Kommunikationsstrategi 3. Enhetlig information 4. Kartläggning av snöskoterleder 5. Terrängkörningsplan i berörda samebyar 6. Genomförda markförstärkningar inom ramen för samebyarnas terrängkörningsplaner Naturvårdsverket anser att de ovan föreslagna åtgärderna bör kompletteras med ett nytt styrmedel: - Gränsvärden för bulleremissioner Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 34

35 Varför ett etappmål om terrängkörning? I takt med en ökande terrängkörning, ökar också skador och störningar på olika allmänna och enskilda intressen. Barmarkskörningen skadar främst marken och vegetationen, medan körning i snötäckt terräng kan innebära skador och störningar på främst djurlivet, friluftslivet och de areella näringarna. Användningen av motordrivna fordon i terräng medför å ena sidan risk för att skador och störningar uppkommer på bland annat flora, fauna, grödor, plant- och ungskog, tamdjur och friluftsliv. Å andra sidan gör fordonen att människor lättare kan komma ut i naturen. Vidare kan möjligheten att använda motordrivna fordon i terrängen ha en avgörande betydelse för vissa näringar och yrkesgrupper. Under de senaste decennierna har både antalet terrängfordon och fordonens prestanda ökat kraftigt. Förutsättningarna var helt annorlunda i mitten av 1970-talet då den nu gällande lagstiftningen togs fram. För att möta dagens och morgondagens utmaningar och för att ge förutsättningar att nå Storslagen fjällmiljö finns ett stort behov av att se över den terrängkörningsrelaterade lagstiftningen och dess tillämpning i sin helhet Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 35

36 Varför ett etappmål om terrängkörning? Användningen av snöskotrar i Sverige övergått från ett transportmedel till nöjeskörning, gärna i lössnö och/eller i brant terräng och antalet terrängskotrar är. Ökad nöjesrelaterad snöskoteråkning i Sverige av norska snöskoteråkare. Framtida klimatförändringar med allt kortare säsonger med snötäcke kommer troligen att koncentrera snöskoteråkning till områden längre västerut och på högre höjd. Det innebär att snöskoteråkningen troligen kommer att koncentreras och intensifieras i fjällvärlden då det inte längre går att åka snöskoter på andra håll i landet. Anläggning, drift, skötsel och underhåll av snöskoterleder är svårfinansierad. Samtidigt ökar friåkning (åkning utanför etablerade leder). Friåkning sker även om körning utanför led är förbjuden. I stora delar av fjällen är snöskoteråkning inte alls reglerad, inom dessa områden bedrivs snöskoteråkning till stor del som nöjesrelaterad friåkning. Snöskoteråkning är en viktig del av fritiden för många människor och flera myndigheter har ett delansvar för snöskoterrelaterade frågor. Nationella snöskoterrådet är ett forum för dialog som möjliggör ett gemensamt synsätt bland de deltagande organisationerna så att man kan samordna och genomföra aktiviteter, exempelvis informera om hur en hänsynsfull körning kan bedrivas och vilka regler som gäller. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

37 Underlag för utredning om terrängkörningslagstiftningen Följande frågeställningar bör belysas i utredningen om terrängkörningslagstiftningen: 1. behovet av förändringar i terrängkörningslagstiftningen 2. behovet av skärpt straffskala för otillåten terrängkörning och användning av otillåtna trimdelar 3. behovet av förändringar i annan lagstiftning 4. behovet av mer effektiv tillsyn 5. ekonomiska och andra förutsättningar för att etablera och underhålla ledsystem för snöskotertrafik. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

38 Förändring i terrängkörningslagstiftningen Frågor som kan vara aktuella att analysera i utredningen: 1. Behov av ändringar i den befintliga lagstiftningen kring terrängkörning samt förslag på sådana förändringar. 2. Möjligheter att införa ett generellt förbud mot terrängkörning även på snötäckt mark, motsvarande det som idag finns för barmarkskörning. 3. Hur snöskoterkörning, särskilt nöjes- och fritidsbetonad körning, kan styras till att endast ske på snöskoterleder och andra särskilt utpekade områden för detta såsom friåkningsområden. 4. Möjligheter till att integrera terrängkörningslagstiftningen i miljöbalken, bl.a. i syfte att stärka möjligheterna till effektiv tillsyn. 5. Behov av att föra in krav i TKL på att terrängkörningsplaner med tillhörande markförstärkningsåtgärder ska finnas för de areella näringarnas tilllåtna barmarkskörning. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

39 Hur utvecklingen ser ut om vi inte gör något (Referensalternativet) Med den utveckling vi kan anta kommer skador och störningar från terrängkörning på barmark och på snö att fortsätta att öka. Antalet snöskotrar blir allt fler och körsträckorna blir längre, vilket gör att störningar och skador förväntas öka om inte ytterligare förebyggande åtgärder vidtas. Utöver en generell ökning av snöskotertrafiken har den tekniska utvecklingen och ett delvis annorlunda körsätt med en utveckling mot alltmer friåkning, lett till att man numera kör i tidigare opåverkade områden, vilket i sin tur kan leda till svårare olyckor i besvärlig terräng med åtföljande problem och risker för räddningspersonal. Resultatet blir inte enbart en ökning i antal snöskotrar per område, utan även en ökad påverkan på landskapet, där tidigare förhållandevis opåverkade områden nu berörs. Även antalet terränghjulingar ökar, och olaglig barmarkskörning blir allt vanligare med åtföljande skador, störningar och olyckor. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Terrängkörning i svenska fjällvärlden

Terrängkörning i svenska fjällvärlden Terrängkörning i svenska fjällvärlden Länsstyrelsens i Norrbotten, Rapportserie, nr 13/2007 Terrängkörning i svenska fjällvärlden Länsstyrelsens rapportserie nr 13/2007 Författare: Ronny Edin Kontaktperson:

Läs mer

Finansiering av skoterleder

Finansiering av skoterleder Finansiering av skoterleder R 2010:24 Kartläggning av befintliga finansieringssystem i Sverige Anna Grundén, Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto: Peter Fredman Sammanfattning Skoteråkning

Läs mer

Terrängkörning. Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen

Terrängkörning. Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen HANDBOK 2005:1 UTGÅVA 1 JANUARI 2005 Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-02-06 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04871-13 Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen. Regeringsuppdrag

Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen. Regeringsuppdrag Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska fjällen Regeringsuppdrag RAPPORT 6641 DECEMBER 2014 Att utreda relevansen och behoven av lavinprognoser för de svenska fjällen NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik. En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik. En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012 Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012 rapport 6572 maj 2013 Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik En utvärdering

Läs mer

Skoterkörning på åker- och skogsmark

Skoterkörning på åker- och skogsmark www.snöskoterrådet.se Skoterkörning på åker- och skogsmark Var får jag köra snöskoter? Var får jag köra snöskoter? I lagen står det att körning med motordrivet fordon är förbjuden på snötäckt jordbruksmark

Läs mer

Allemansrätten och orientering

Allemansrätten och orientering Allemansrätten. Orienteringens ansvar Oktober 2012 Allemansrätten och orientering En informationsskrift om Svenska Orienteringsförbundets policy när det gäller sportens förhållningssätt till markåtkomsten

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

NATUREN I LAGSTIFTNINGEN. Bilaga 1 till Naturvårdsplan för Haninge kommun

NATUREN I LAGSTIFTNINGEN. Bilaga 1 till Naturvårdsplan för Haninge kommun NATUREN I LAGSTIFTNINGEN Bilaga 1 till Naturvårdsplan för Haninge kommun Remissversion juni 2012 Naturen i lagstiftningen Bilaga 1 till Naturvårdsplan för Haninge kommun Bakgrund Naturvården i Sverige

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller SKRIVELSE 2013-04-26 Ärendenr: NV-00321-13 Bov 20121-936/2012 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket

Läs mer

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken RAPPORT Samverkan mot alkohol och droger i trafiken Redovisning av ett regeringsuppdrag Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel:

Läs mer

SERVICE FORDON I SAMBAND MED GOLFSPEL

SERVICE FORDON I SAMBAND MED GOLFSPEL SERVICE FORDON I SAMBAND MED GOLFSPEL Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 2 1. Klassificering 3 2. Golfbil 3 2.1 Terrängvagn eller terränghjuling 2.2 Terrängkörningslagen (TKL) 2.3 Dispens från förbudslagstiftningen

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2010-09-03 M2010/3062/R Miljödepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rue de la Loi 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Svar på begäran om uppgifter gällande vargar i Sverige med anledning av

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Översiktsplan STRÖMSUNDS KOMMUN. Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11

Översiktsplan STRÖMSUNDS KOMMUN. Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11 Översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11 STRÖMSUNDS KOMMUN Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund 5 En ny översiktsplan - Inledning 5 Översiktsplanens syfte

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö PM 2015:70 RV (Dnr 110-309/2015) Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 15 maj 2015 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0 å p t e h r e k ä s d a k Ö d e p o m h c o l e k y c n 1.0 motor 020, versio Geme 010-2 2 n e r å r ö f i g nsam strate Titel: Publikationsnummer: 2010:039 Utgivningsdatum: 2010-04 Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT BESLUTETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning Här vägleder Naturvårdsverket om vad ett beslut om att bilda naturreservat

Läs mer

Uppdrag att slutföra tidigare uppdrag att utforma ett förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen

Uppdrag att slutföra tidigare uppdrag att utforma ett förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen SWEDISH ENVIRONMENTA PROTECTION Uppdrag att slutföra tidigare uppdrag att utforma ett förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer