MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR"

Transkript

1 Miljökontoret Dnr Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer

2 Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund och syfte 2 Genomförande 2 Resultat 3 Tvättanläggning 4 Provtagning och analys av utgående vatten 4 Kemikalier 4 Farligt avfall 4 Egenkontroll enligt miljöbalken 5 Kommentarer 5 Bild över fordonstvätt med reningsverk 7 Fordonstvättar som ingått i projektet 8 Mer information (länkar) baksidan Bildkällor Borsttvätt, framsida; Fordonstvätt, baksida; Clipart

3 Sammanfattning Miljökontoret har i ett tillsynsprojekt besökt samtliga fordonstvättar i kommunen. Ungefär en tredjedel av de 44 fordonstvättarna hade tidigare inte haft något tillsynsbesök. Målet med projektet är att utsläpp till miljön från tvättverksamheter ska minska. Av betydelse är vilken reningsutrustning som finns, vilka ämnen som släpps ut till avloppet, vilka kemiska produkter som används och hur det farliga avfallet hanteras. Målet med projektet är även att öka kunskapen hos verksamhetsutövarna för att underlätta bra rutiner och därmed minska miljöriskerna. Resultatet visar att endast sju verksamheter har ytterligare rening efter oljeavskiljare. Övriga har oljeavskiljare förutom två verksamheter där det troligen bara finns slamavskiljning. Kunskapen om oljeavskiljaren är bristfällig hos många. Rutiner för att undersöka det utgående vattnet finns hos två tredjedelar av verksamheterna. Det är knappt hälften av dessa som har rutiner för att följa upp och åtgärda eventuellt höga utsläppsvärden av till exempel tungmetaller och olja. Idag finns miljöanpassade tvättkemikalier till fordonstvätt. Ett stort utbud av schampo och avfettningsmedel finns. Trots detta är det endast drygt hälften av fordonstvättarna som använder dessa produkter. Några verksamheter använder till och med produkter som är märkta med symbol för Miljöfarlig. Kunskapen om kemikalier är otillräcklig, ofta beror det på leverantören vilka produkter som används. Aktuella säkerhetsdatablad med information om miljö- och hälsofarlighet saknas hos en fjärdedel av verksamheterna. Drygt en tredjedel förvarade kemiska produkter så att det fanns risk för utsläpp till avlopp, mark eller vatten. Det farliga avfallet förvarades också på ett riskfyllt sätt hos över hälften av verksamheterna. Vanligt var även att avfallet var otydligt märkt och inte hämtades av godkänd transportör. Två tredjedelar av verksamheterna körde själva bort sitt farliga avfall utan att ha anmält det till länsstyrelsen. Miljökontoret bedömer att tillsynsbehovet är relativt stort vid fordonstvättarna. Miljöpåverkan kan vara stor och verksamhetsutövarna har ofta inte kunskap om vilka områden som påverkar och vilka rutiner som krävs. I projektet har miljökontoret lagt stor vikt vid att informera verksamhetsutövarna om hur den egna verksamheten påverkar miljö och hälsa. Genom ökad kunskap kommer förhoppningsvis riskerna att minska och möjligheterna att uppnå nationella miljömålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö underlättas. 1

4 Bakgrund och syfte Miljö- och byggnadsnämnden har enligt miljöbalken tillsynsansvar över fordonstvättar. Verksamheten vid en fordonstvätt påverkar framför allt utsläpp av metaller, olja och andra organiska och oorganiska ämnen till avloppsvattnet. Utsläppen från fordonstvättar kan variera kraftigt. Det beror till stor del på val av tvättkemikalier och skötsel av slam- och oljeavskiljare och andra reningsanläggningar. Föroreningarna, särskilt utsläppen av metaller, påverkar om slammet från reningsverken ska kunna användas på våra åkrar. Miljöpåverkan från fordonstvättar har betydelse för om vi ska nå de nationella miljömålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. De större fordonstvättarna har genom åren haft regelbunden tillsyn medan många av de mindre verksamheterna aldrig kontrollerats. Miljö- och byggnadsnämnden har därför dålig kunskap om miljöpåverkan från de mindre anläggningarna. Det är därför angeläget att även de mindre fordonstvättarna ingår i tillsynsprojektet. Resultatet kommer att utgöra grund för kommande tillsynsplanering. Syftet med projektet är att utsläppen från fordonstvättarna i kommunen ska minska. Syftet är även att genom de kommunala miljökraven och riktlinjerna öka kunskapen hos verksamhetsutövarna om hur den egna verksamheten påverkar miljön och hur riskerna kan minskas. Förutom utsläpp till avloppsvatten är hantering av kemikalier och farligt avfall viktiga områden. Genomförande Tillsynen genomfördes i projektform. Samtliga verksamheter i kommunen (som miljö- och byggnadsnämnden känner till) som utför någon form av fordonstvätt ingick i projektet. Detta innebär att fordonstvätten ofta är en biverksamhet eller en slags extra service till kunderna. Exempel är bilförsäljare, verkstäder och drivmedelsanläggningar. För att hitta verksamheterna studerades företagsregister, telefonkatalog och annonsblad. Totalt ingick 44 fordonstvättar i projektet. Av dessa besöktes 43, en verksamhet hade ännu inte startat. Verksamheterna är både större som omfattas av anmälningsplikt enligt miljöbalken (13 stycken C-anläggningar) och mindre anläggningar (31 stycken U-anläggningar). Hälften av de mindre verksamheterna hade tidigare inte haft något tillsynsbesök. Besöken föranmäldes genom brev med information om projektet cirka en månad före besöket. Riktlinjer för miljökrav utformades som behandlades i miljönämnden. En informationsbroschyr baserad på riktlinjerna överlämnades till verksamheterna vid besöken. Miljökontoret förklarade kraven och gick igenom broschyren med verksamhetsansvarig. En särskild checklista användes som inspektionsunderlag för att bedömningen skulle bli enhetlig. Eventuella brister framfördes muntligt. Efter besöken skickades inspektionsrapport med begäran om förbättringsåtgärder. Projektrapporten kommer att skickas till verksamheterna. 2

5 Resultat Nedan redovisas ett sammanfattande diagram över de vanligaste områdena som uppvisade brister hos fordonstvättarna. Efter diagrammet redovisas resultaten med kommentarer utifrån huvudrubrikerna i checklistan. Andel fordonstvättar med brister inom följande områden: Oljeavskiljare Utg vatten aldrig analyserats Analyssvar utg vatten Godkända kemikalier Miljöfarliga kemikalier Förvaring kemikalier Säkerhetsdatablad Förvaring farligt avfall Transporter farligt avfall 10 % 28 % 26 % 36 % 43 % 45 % 38 % 38 % 58 % Tvättanläggning Av de inspekterade fordonstvättarna finns åtta automattvättar. Övriga är manuella tvättar av olika omfattning. Oljeavskiljare finns vid samtliga anläggningar. Eventuellt är det endast slamavskiljare vid två anläggningar. Reningsverk (ytterligare rening efter oljeavskiljare) finns hos sju verksamheter (17%). Olika tekniker används; tre har kemisk rening, tre biologisk rening och en anläggning elektrisk flockning. Verksamhetsutövarna hade goda kunskaper om hur reningen fungerade. De flesta verksamheterna (80%) har rutiner för tömning av oljeavskiljare. Tömning sker oftast genom fast rutin minst en gång per år. Hälften av fordonstvättarna har andra verksamheter kopplade till oljeavskiljaren, till exempel verkstad eller målarrum. Hälften av verksamheterna saknar larm för oljeavskiljaren eller vet inte om det fungerar. Övriga brister för oljeavskiljaren består av att tömning endast sker vid larm eller att det är oklara kunskaper om oljeavskiljaren. Provtagning och analys av utgående vatten Två tredjedelar av verksamheterna (64%) har fungerande rutiner för att regelbundet undersöka vad som släpps ut till avloppsvattnet. Däremot saknar nästan hälften av dessa (43%) rutiner för att hantera analyssvaret. Några verksamheter (4 st) har genomfört åtgärder efter att analyssvaren visat på exempelvis höga halter av tungmetaller eller olja. Åtgärderna har varit byte av tvättkemikalier, minskad användning av kemikalier (istället hetvattenspolning) eller tätare tömning av oljeavskiljaren. 3

6 Hälften (48%) av de verksamheter som tagit prov på utgående vatten har tagit provet som ett stickprov. Detta ger inte en realistisk bild av vattnet utan ett samlingsprov ska tas under minst sex timmar. En fjärdedel av verksamheterna har detta som rutin (24%). En tredjedel (36%) av fordonstvättarna har aldrig analyserat det vatten som släpps ut till avloppsnätet. Två fordonstvättar har enskilt avlopp och är ej anslutna till det kommunala avloppsnätet. Men även här är det minst lika viktigt att inte tillföra tungmetaller och andra ämnen till omgivningen. Kemikalier Alla kemiska produkter som används vid fordonstvätt ska antingen uppfylla kraven för miljömärkning med Svanen eller Bra miljöval eller ingå i Kemikaliesvepets aktuella listor över godkända fordonstvättmedel eller särskilda avfettningsmedel. (Kemikaliesvepet var ett projekt som drevs av miljöförvaltningen i Göteborg och som resulterade i att särskilda kriterier togs fram för bilvårdsprodukter). Drygt hälften (55%) av fordonstvättarna använde godkända tvättkemikalier. Hos övriga hade cirka en fjärdedel (27%) någon godkänd produkt, till exempel schampo eller avfettningsmedel, men dessa användes inte idag. Hos fem verksamheter användes produkter med märkningen Miljöfarlig. Hos en fjärdedel (26%) saknades aktuella säkerhetsdatablad över de kemiska produkter som används. Drygt en tredjedel (38%) av verksamheterna förvarade de kemiska produkterna på ett olämpligt sätt eller att kärlen var otydligt eller felaktigt märkta. Exempel är risk för utsläpp till avlopp, mark eller vatten eller att märkningen inte överensstämde med innehållet på behållaren. Tvättkemikalier används utanför tvätthallen vid sju anläggningar (16%). Detta förekommer främst vid automattvätthallarna. Vid två verksamheter fanns anvisningar uppsatta till kunderna om att tvättkemikalier endast får användas i tvätthallen. Farligt avfall Mer än hälften (58%) av fordonstvättarna hade brister i förvaring av farligt avfall. En tredjedel (33%) förvarade avfallet med risk för utsläpp till avlopp, mark eller vatten. En fjärdedel (26%) hade otydlig märkning, eller saknade helt märkning på kärlen. Godkänd transportör hämtar det farliga avfallet hos de flesta verksamheter. Rutinerna skiljer sig åt. Vissa verksamheter har fast rutin, till exempel varje år, för hämtning medan andra ringer vid behov. Det är dock vanligt att verksamhetsutövarna transporterar mindre mängder själva. Många (38%) visste inte att egna transporter kräver anmälan till länsstyrelsen. Tre verksamheter anger att det inte uppkommer något farligt avfall förutom från oljeavskiljare. 4

7 Egenkontroll enligt miljöbalken Kravet på egenkontroll är ett generellt krav som gäller alla verksamheter, såväl större som mindre. De större verksamheterna känner väl till kravet på egenkontroll och har ofta ett dokumenterat kontrollprogram. Det är dock olika hur egenkontrollen fungerar i praktiken. Hos de mindre verksamheterna är kravet på egenkontroll okänt hos vissa. Andra mindre verksamheter har istället mycket goda kunskaper och väl fungerande praktiska rutiner. Kommentarer till resultatet Miljökontoret bedömer att tillsynsbehovet är relativt stort vid fordonstvättarna. Detta gäller såväl större som mindre verksamheter. Miljöpåverkan kan vara stor och verksamhetsutövarna har ofta inte kunskap om vilka områden som påverkar och vilka rutiner som krävs. Generellt kan miljökontoret inte se någon större skillnad mellan små och stora verksamheter. Det finns större verksamheter som ska ha ett fungerande egenkontrollprogram, men som inte fungerar. Det finns exempel på mindre verksamheter som aldrig haft tillsyn tidigare men som har väl fungerande rutiner och mycket goda kunskaper om sin egen miljöpåverkan. Liknande projekt som genomförts i andra kommuner har inte fått liknande resultat. Bedömningen har där ofta varit att kunskapsnivån har varit mycket låg, särskilt hos de mindre verksamheterna. Att kunskapen om oljeavskiljarna var dålig var förväntat. Ofta är det fastighetsägaren som har kunskap om oljeavskiljaren. I äldre fastigheter kan det vara svårt att få fram uppgifter om vilken typ av oljeavskiljare som finns. För verksamhetsutövaren kan det då bli svårt att skapa bra rutiner. Att ta prov på utgående vatten kan ge en indikation på om avskiljningen fungerar godtagbart. Samtliga verksamheter har fått krav på provtagning av utgående vatten under nästa vinterhalvår. Tillsynsprojekt i andra kommuner som inriktats på fordonstvättar har ställt olika krav på större och mindre anläggningar. Vanligt är dock att samtliga fordonstvättar ska installera reningsutrustning efter oljeavskiljare men inom olika tidsaspekt. I Borlänge ställs eventuella krav på reningsutrustning efter att verksamheterna visat vilka ämnen som släpps ut till avloppsnätet. Ett grundläggande krav i Borlänge är dock att alla fordonstvättar ska ha en oljeavskiljare. Vid nyinstallation ska den vara av Klass1-typ. (Mer om kraven finns att läsa i broschyren Miljökrav för fordonstvättar i Borlänge kommun). Miljökontoret hade förväntat sig bättre kunskap om tvättkemikalierna. Sedan 1990-talet har det funnits miljövänliga tvättkemikalier för fordonstvättar. Större fordonstvättar litar på branschförbundet och leverantörer. Trots detta var det några av de större verksamheterna som uppvisade stora brister i kemikaliehanteringen. Däremot fanns mindre verksamheter som aktivt gjorde egna val av tvättkemikalier utifrån Kemikaliesvepets lista. I allmänhet, hos de verksamheter som använde godkända tvättkemikalier, berodde det ofta inte på kunskap hos verksamhetsutövaren utan på intresset hos leverantören. Flera verksamheter hade kemiska produkter som är godkända av Kemikaliesvepet, men som inte användes (skulle kastas) för att ny leverantör anlitats. De nya kemikalierna var inte miljögodkända. Genom projektet hoppas miljökontoret att verksamhetsutövarna ställer högre krav på leverantörerna. Brister i hanteringen av farligt avfall beror också, i de flesta fall, av brist på kunskap. Vid flera verksamheter samlades avfall under lång tid, många gånger i omärkta kärl och på 5

8 olämplig plats. Vid storstädning transporterades det bort av verksamheten själva. Ibland behövde avfallet då hällas över i mindre kärl. Alla led med brister i hanteringen utgör risker för utsläpp. Projektet har syftat till att ge råd och information till verksamheterna för att öka kunskapen och därmed minska riskerna för miljön. Miljökontoret upplever att besöken i de flesta fall varit uppskattade och att tydlig information och tydliga miljökrav underlättar för verksamheterna att skapa bra rutiner. Det är dock av stor vikt med uppföljning och regelbunden tillsyn. Under hösten kommer de verksamheter med större eller många brister att återbesökas (cirka en femtedel av fordonstvättarna). Nästa år kommer uppföljning att ske genom att granska analyssvar från provtagning av utgående vatten. Därefter kommer framtida tillsynsbehov att bedömas för varje enskild verksamhet. 6

9 Här visas en bild från Håll Sverige Rent över en fordonstvätt med oljeavskiljare och reningsverk: 1. Biltvätt 2. Grovslamtank 3. Pumpkammare med oljeavskiljning 4. Lokalt reningsverk 5. Sedimenteringstank med oljeavskiljare 6. Provtagning 7. På väg mot reningsverket (Bilden finns även i broschyren Miljökrav för fordonstvättar i Borlänge kommun). 7

10 Fordonstvättar som ingått i projektet Här listas de verksamheter som deltagit i projektet. Större verksamheter är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser inte enbart fordonstvätten utan verksamheten som helhet. Verksamhet Huvudverksamhet Anmälningspliktig Övrigt AME Kommunal verkstad Nej Tvätt av kommunala fordon Banverket Produktion Entreprenadverksamhet Nej Bergvik Skog Plantskola Nej Enskilt avlopp Bilmetro Bilförsäljning Nej Bilvårdscenter Recond Nej Borlänge Biluthyrning (AVIS) Borlänge Energi Depåträdgård Borlänge Energi Hönsarvet Borlänge Energi Verkstad Biluthyrning Växthus Verkstad Nej Nej Nej Tvätt av egna fordon och pumpar Verkstad Nej Tvätt av egna fordon Bärgarkungen Bilbärgning Nej Dala Hyrbil (Europcar) Biluthyrning Nej Erikslundsgymnasiet Skola Nej Erikssons Bygg & Entreprenad Maskin Entreprenadverksamhet Nej Tvätt av egna fordon Euromaint Rail Tågverkstad Ja Floc Bilvård Fastighetsservice Nej Tvätt av rälsgående fordon Hans Granlunds Åkeri Åkeri Ja Hushagen Flaket Fastighetsservice Nej Hushagen Släpet Fastighetsservice Nej Lantmännen Maskin Entreprenadverksamhet Nej Tvätt av egna maskiner och fordon Lastbilsteknik Verkstad Nej 8

11 Lennes Buss Bussbolag Nej Enskilt avlopp Mats Bilar Bilförsäljning Nej Motorcity Bilförsäljning Nej MV Bilrecond Recond Nej OK-Q8 Bygatan Drivmedel Ja OK-Q8 Masergatan Drivmedel Ja Polismyndigheten Polis Nej Tvätt av egna fordon Ragn-Sells Avfallsentrepenör Nej Tvätt av egna fordon RK Tvätt & Import Fordonstvätt Ja Har ej startat Rolf Ericson Bil Bilförsäljning Ja Rolf Ericson Lastvagnar Lastbilsservice Ja Rostskyddsspecialisten Verkstad Ja Räddningstjänsten Brandkår Nej Tvätt av egna fordon Shell Kupolen Drivmedel Ja Shell Tunabro Drivmedel Ja Stora Tuna Kyrkoförvaltning Maskinservice åt kyrkan Nej Tvätt av egna fordon Statoil Bygatan Drivmedel Ja Statoil Kvarnsveden Drivmedel Ja Swebus Bussbolag Ja Svenska Kyrkan Norra Griftegården Maskinservice åt kyrkan Nej Tvätt av egna fordon Tomas Kaakinen Bil Bilförsäljning Nej Toyotacenter Bilförsäljning Nej Tunabyggen Fastighetsbolag Nej Tvättplatta för egna fordon, används ej nu Vägverket Krisberedskap Entreprenadverksamhet Nej 9

12 Mer information: Dala Vatten & Avlopp nås genom Borlänge Energi Energimyndigheten Håll Sverige Rent Kemikalieinspektionen Kemikalieinspektionens föreskrifter Kemikaliesvepets listor över godkänd miljömärkning (sök fordonstvätt och avfettning) Miljöbalken, förordningen om egenkontroll och annan lagtext Miljömålsportalen Naturvårdsverket Svanen Svensk Standard Svenska Petroleuminstitutet Vattenmyndigheterna samt miljökontorets egen broschyr: Miljökrav för fordonstvättar Kontakt med Borlänge kommuns miljökontor:

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14 Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Rev 2011-11-14 Policy för miljökrav på fordonstvätt Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde den 22 dec 2011 Dessa riktlinjer bygger i stora delar

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009

Informationsdel. Tilläggsbestämmelser till ABVA 16. Gäller från 1 maj 2009 Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1 maj

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter

Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 1/2008 Miljötillsyn på tandvårdsverksamheter MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2008 Rapport 1/2008 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 Datum: Dnr:2013.Ma0194 Sida: 2 (12) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt...

Läs mer

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Augusti 2010 Jörgen Jonasson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Miljökrav på fordonstvätt Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Dessa riktlinjer bygger till stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Miljökontoret Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Projekt år 2005-2007 Resultatet sammanställt av: Helen Ryberg Berntsson Miljöinspektör Sammanfattning Miljökontoret har under tiden mars

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Redovisning av kemikalietillsynsprojekt 14:12 - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Anette Gillström Miljö- och Hälsoskyddsgruppen Länsstyrelsen

Läs mer

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Februari 2009 MN 2009-02-25 25 2 (9) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt... 3 Anläggningsstorlek...

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Fastställd av MVG:s styrgrupp på sammanträde den 1 oktober

Läs mer

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Miljöstatus inom tandvården

Miljöstatus inom tandvården MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöstatus inom tandvården Tillsynskampanj 2007 En rapport från Miljöförvaltningen Evin Saleh December 2007 SAMMANFATTNING I Stockholm stad finns ca 600 tandvårdkliniker varav 200 osanerade.

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer