Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013"

Transkript

1 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013

2 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska Institutet (KI). I detta dokument finns både regler från Högskoleförordningen och lokala regler för utbildning på forskarnivå vid KI sammanställda. Dokumentet uppdateras enligt gällande regelverk. Aktuell version finns alltid publicerad på KIs internwebb: På KIs internwebb finns också praktisk information och goda råd. Allmän information om utbildning på forskarnivå finns också på Universitetskanslerämbetets webbplats och Detta dokument ersätter tidigare version av Regler för utbildning på forskarnivå, dnr: 5431/ Reglerna finns även i engelsk översättning. Reglerna skrivna på svenska har tolkningsföreträde. I detta dokument citeras aktuella kapitel ur högskoleförordningen. Se Universitetskanslerämbetets webbplats för senaste version av förordningstexten. V

3 Uppdateringar Datum Avsnitt Uppdatering Beslut Hela kapitlet är uppdaterat enligt ny antagningsordning. 2.3 Specificering av krav på utlysning av alla platser på forskarnivå. 3.4 Generella urvalskriterier till kurser ändrade. Fastställd av Konsistoriet , dnr 1-563/2013 FUS , dnr 1-586/2013 FUS dnr 1-258/ Nya regler gällande utbildningsbidrag. Rektorsbeslut, dnr 1-501/2013

4 Innehållsförteckning 1 UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID KAROLINSKA INSTITUTET Syfte Mål En översikt 9 2 ANTAGNING TILL UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Antagningsordning Behörighet Utlysning av doktorandplats Urval Antagning Antagningsnämnd Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsseminarium Antagning med licentiatexamen som mål Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå Studiedokumentation 15 3 KURSER PÅ FORSKARNIVÅ Kursplan Behörighet Tillgodoräknande Antagning till kurser på forskarnivå Examination och registrering av poäng Kursutvärderingar av kurser på forskarnivå 18 4 ALLMÄN STUDIEPLAN Medicinsk vetenskap Byta ämne till medicinsk vetenskap 19 5 INDIVIDUELL STUDIEPLAN Mentor Årlig uppföljning Halvtidskontroll 21 6 HANDLEDNING Handledarutbildning Släktskapsjäv Uppgifter för huvudhandledare Uppgifter för bihandledare Handledares skyldigheter Byte av handledare 25 7 EXAMINATION Ansökan om disputation Doktorsexamen Licentiatexamen Examensbevis och Diploma Supplement 34 8 STUDIEFINANSIERING Utbildningsbidrag och anställning som assistent Doktorandanställning 35

5 8.3 Andra former av förordnande Stipendieregler 36 9 HANTERING AV PROBLEM, INDRAGNING AV RESURSER OCH AVSKILJANDE Doktorandombudsman Hantering av problem Indragning av resurser för doktorand Avskiljande 38

6 1 Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Karolinska Institutets (KI) uppdrag är att genom utbildning och forskning bidra till att förbättra människors hälsa. KI strävar efter att genomföra högkvalitativ, nydanande forskning med största möjliga internationella genomslagskraft. Denna strävan ska också genomsyra utbildningen på forskarnivå. 1.1 Syfte Syftet med utbildning på forskarnivå vid KI är att öka kunskapen inom ämnet medicinsk vetenskap och att bidra till samhällsutvecklingen inom detta fält. Utbildning på forskarnivå ska ge en bred bas och förbereda för forskning och arbete både inom akademi och i samhället som helhet. Efter licentiat- eller doktorsexamen kan fortsatt arbete ske inom renodlad forskning vid forskningsinstitut eller industri, som kombinerad forskare och lärare inom högskolan, som forskningskompetent ledare inom industri eller sjukvård, som vetenskapsjournalist eller konsult, m.m. 1.2 Mål Efter genomgången utbildning på forskarnivå vid KI ska den examinerade ha en hög generell kompetens inom medicinsk vetenskap och vetenskaplig metodik, samt vetenskaplig spetskompetens inom det forskningsfält som avhandlingsprojektet behandlar. Detaljerade mål för doktors- respektive licentiatexamen återges i högskoleförordningen (2006:1053). 6

7 Mål för doktorsexamen Högskoleförordningen bilaga 2 - examensordning Kunskap och förståelse För doktorsexamen skall doktoranden - visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och - visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. Färdighet och förmåga För doktorsexamen skall doktoranden - visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, - med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, - visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och - visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. Värderingsförmåga och förhållningssätt För doktorsexamen skall doktoranden - visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och - visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) För doktorsexamen skall doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng (hp) godkänd. 7

8 Mål för licentiatexamen Högskoleförordningen Bilaga 2 - examensordning Kunskap och förståelse För licentiatexamen skall doktoranden - visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. Färdighet och förmåga För licentiatexamen skall doktoranden - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För licentiatexamen skall doktoranden - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Vetenskaplig uppsats För licentiatexamen skall doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 hp godkänd. Övrigt För licentiatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 8

9 1.3 En översikt Utbildning på forskarnivå vid KI är till stor del baserad på doktorandens 1 individuella forskningsprojekt, vilket kompletteras med ett väl specificerat kunskapskrav 2. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid (240 hp). En licentiatexamen motsvarar två års utbildning på forskarnivå (120 hp). Forskarstudierna kan bedrivas parallellt med klinisk eller annan tjänstgöring, men ska kunna slutföras inom fyra år för licentiatexamen och åtta år för doktorsexamen. Uppföljning Forskarstudiernas framsteg följs upp årligen. Därutöver sker en halvtidskontroll efter motsvarande två års forskarstudier på heltid. Halvtidskontrollen är mer omfattande än den årliga uppföljningen. Examen För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling om minst 120 hp godkänd. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. För licentiatexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats (licentiatavhandling) om minst 60 hp godkänd. Uppsatsen försvaras vid ett licentiatseminarium. De olika faserna i utbildningen på forskarnivå för att uppnå doktorsexamen eller licentiatexamen vid KI illustreras av figuren nedan. 1 Doktorand i detta dokument avser i enlighet med högskoleförordningen student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå. Denna benämning gäller såväl vid antagning till licentiatexamen som vid antagning till doktorsexamen. 2 Med kunskapskrav avses här kurser och aktiviteter preciserade i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap. 9

10 2 Antagning till utbildning på forskarnivå 2.1 Antagningsordning Högskoleförordningen 6 kap 3 Studenter ska ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan ska se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information om utbildningen som behövs. Högskolan ska också se till att en antagningsordning finns tillgänglig. I en antagningsordning tas de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. Antagningsproceduren ska ha samma övergripande struktur vid alla institutioner på KI. Konsistoriet har fastställt en antagningsordning som beskriver de generella ramarna för antagningsförfarandet (dnr 1-563/2013). 2.2 Behörighet För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den blivande doktoranden har grundläggande och särskild behörighet. Prövning av behörighet görs av handläggare vid universitetsförvaltningen. Ett beslut om behörighet ska bifogas ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå. Grundläggande behörighet Högskoleförordningen 7 kap 39 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 1. avlagt en examen på avancerad nivå, 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Blankett 1: Ansökan om granskning av grundläggande behörighet Övergångsbestämmelse De som söker grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå och kan visa att de tagit 120 poäng 3 eller motsvarande före bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå, dock längst till och med Motsvarar 180 högskolepoäng. 10

11 Särskild behörighet Högskoleförordningen 7 kap 40 De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 2. särskild yrkeserfarenhet, och 3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. För att vara behörig till utbildning på forskarnivå vid KI krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (enligt kap 7, 39 punkt 1 och 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet gällande särskild behörighet. För övriga motsvarandebedömningar tillämpas Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) bedömningshandböcker för svensk och utländsk förutbildning samt för utländska akademiska meriter. Andra särskilda behörigheter, kopplat till specifik doktorandplats, beslutas av prefekt. 2.3 Utlysning av doktorandplats Högskoleförordningen 7 kap 37 Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. När en högskola avser att anta en eller flera doktorander skall högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon information behöver dock inte lämnas 1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan, 2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller 3. om det finns liknande särskilda skäl. Alla utbildningsplatser på forskarnivå vid KI ska utlysas. Undantag från kravet på utlysning kan medges enligt HF 7 kap 37 (se ovan). Vid KI anses särskilda skäl enligt punkt tre t ex vara utbildningsplatser där doktoranden redan har blivit utvald i en konkurrensutsatt rekryteringsprocess. Innan utlysning sker ska prefekt (eller ansvarig enligt delegation) godkänna att rekrytering till utbildningsplatsen får påbörjas. Utbildningsplatser ska vid utlysning: Annonseras via KIs rekryteringssystem NetRecruiter. Annonseras vid lämplig tidpunkt och ansökningstiden rekommenderas att som regel vara tre veckor eller längre. Annons ska finnas på svenska och/eller engelska. Valet av annonseringsspråk avgörs av arbetsuppgifterna. 11

12 2.4 Urval Urval bland sökande ska göras enligt följande bedömningsgrunder: ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet analytisk skicklighet övriga kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet ska göras. 2.5 Antagning Högskoleförordningen 7 kap 34 Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande 1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och 2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Styrelsen för forskarutbildning har delegerat beslut om antagning till utbildning på forskarnivå till prefekt för den institution vid vilken doktoranden ska registreras 4. Varje institution har en studierektor för forskarutbildning med uppgift att bereda ärenden om antagning och koordinera institutionens utbildning på forskarnivå. För att en prefekt ska kunna anta en sökande till utbildning på forskarnivå vid KI krävs förutom att den sökande är behörig: en individuell studieplan en finansieringsplan förutsättningar för god handledning förutsättningar för en miljö som främjar forskarutbildning av högsta kvalitet. Om sökande planerar att bedriva utbildning på forskarnivå parallellt med anställning hos annan huvudman, t ex Stockholms läns landsting, krävs det att verksamhetschefen tillstyrker den individuella studieplanen. Detta innebär att föreslagen tid i den individuella studieplanen får avsättas för utbildning på forskarnivå. Institutioner som inte följer de regler för utbildning på forskarnivå som gäller vid KI kan bli föremål för inskränkningar i rätten att anta doktorander. KIs regler och riktlinjer kring etikfrågor som finns på internwebben.ki.se ska följas under alla delar av utbildningen på forskarnivå. 4 Se Arbets- och delegationsordning för Styrelsen för forskarutbildning. 12

13 2.6 Antagningsnämnd Enligt antagningsordningen ska det finnas en antagningsnämnd vid varje institution. Antagningsnämndens ansvar är att bereda ärenden, organisera och utvärdera antagningsseminarium, samt att lämna förslag till beslut om antagning som ska vara vägledande för prefekten. Antagningsnämnden ska ha följande sammansättning: institutionens studierektor för forskarutbildning (ordförande) minst tre lärarrepresentanter minst en doktorandrepresentant. Vid behov, t ex om studieplanens inriktning ligger utanför nämndens kompetens, adjungeras ytterligare sakkunnig. Mandatperioden för nämndens ordinarie ledamöter bör vara minst tre år och nämnden ska sammanträda minst en gång per termin. Antagningsnämndens sammanträden och förslag till beslut ska dokumenteras. 2.7 Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå ska ställas till antagningsnämnden vid berörd institution. Ansökan ska vara antagningsnämnden tillhanda i god tid före nämndens sammanträde och ska bestå av: Blankett 2: Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå med följande bilagor: styrkt grundläggande och särskild behörighet (se avsnitt 2.2) individuell studieplan med bilagor (se avsnitt 5). 2.8 Antagningsseminarium Antagningsnämnden kallar den sökande till ett antagningsseminarium. Tidpunkter för institutionens antagningsseminarier ska annonseras inom KI. Seminariet ska hållas på engelska av den sökande och ska täcka följande moment: bakgrund, upplägg och syfte med det forskningsprojekt som planeras inom den individuella studieplanen tidsplan de lärandemål som ska vara uppfyllda beskrivning av hur handledare förväntas bidra till doktorandens utbildning på forskarnivå redogörelse för finansieringsplan. Huvudhandledare, samt om möjligt bihandledare och mentor, ska vara närvarande och får yttra sig vid antagningsseminariet, men ska inte delta i antagningsnämndens beslut. 13

14 2.9 Antagning med licentiatexamen som mål Doktorand ska som regel antas med doktorsexamen som mål. Endast personer som är yrkesverksamma, önskar en påbyggnad eller fördjupning inom ett forskningsfält samt endast önskar avlägga licentiatexamen, får antas med licentiatexamen som mål Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsnämnden ska inför förslag till beslut om antagning bedöma följande faktorer: Forskarutbildningsmiljön om det finns en miljö som främjar forskarutbildning av högsta kvalitet (se riktlinjer nedan). Forskningsprojektet projektets kvalitet projektets genomförbarhet om behov av etiska tillstånd har beaktats. Individuella studieplanen om föreslagna kurser och studieplanens innehåll i övrigt är relevant och tillräckligt omfattande i förhållande till lärandemålen och kraven i den allmänna studieplanen tidsplan finansieringsplan. Sökande om den sökandes kunskaper i engelska är tillräckliga för att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i ett internationellt perspektiv om den sökande är insatt i vad utbildning på forskarnivå vid KI innebär den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen utifrån den samlade informationen i ansökan samt vad som framkommit vid antagningsseminariet. Handledning om föreslagen huvudhandledare har möjlighet att bistå med god och professionell handledning om föreslagna bihandledare kan bidra med relevant kompletterande expertis. Antagningsnämndens bedömning ska resultera i ett av följande alternativ: Rekommendera prefekt att anta doktoranden. Föreslå revidering av den individuella studieplanen (kan därefter tas upp för ny behandling). Rekommendera prefekt att ansökan om antagning avslås. 14

15 Institutionens prefekt fattar beslut om antagning eller avslag av ansökan 5. Vid beslut om antagning ska prefekt även fastställa den individuella studieplanen (se avsnitt 5). Prefektens beslut kan inte överklagas. Ett avslag hindrar inte att en ny ansökan om antagning lämnas in. I samband med antagning ska doktorand uppvisa giltig identitetshandling. Riktlinjer för bedömning av forskarutbildningsmiljön Finns det möjlighet till kontakter med andra doktorander och forskare, t ex genom nätverksaktiviteter, seminarier etc? Finns stöd för doktorandens studier, t ex i form av postdocs, statistiker, biomedicinska analytiker och andra forskare? Finns möjligheter till internationellt utbyte/kontakter? Finns alternativa vägar att nå de beskrivna målen om den valda strategin inte leder till framgång? Vilken tidigare erfarenhet av handledning har handledargruppen, dvs huvud- och bihandledare? Vilken är handledarnas närvaro i gruppen (hel- eller deltid, fysisk arbetsplats etc)? Hur många doktorander handleds för närvarande? Hur väl beskrivs synen på handledning? Hur avser man att organisera handledningen i det föreslagna doktorandprojektet (på vilket sätt kommer handledarnas olika kompetenser projektet till godo)? 2.11 Studiedokumentation Ladok KI använder ett datorbaserat studiedokumentationssystem som kallas Ladok. Registret är lokalt och innehåller uppgifter över KIs alla studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt deras aktivitet och resultat. Se vidare Studieadministrativa regler med Ladok som systemstöd vid Karolinska Institutet. Vissa uppgifter lämnas vidare till Statistiska Centralbyrån, Universitetskanslerämbetet, Universitets- och Högskolerådet och Utbildningsdepartementet. Bestämmelser om hur registret ska användas finns i Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Rätten att erhålla registerutdrag regleras i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Uppgifterna i Ladok är offentliga enligt samma regler som gäller för allmänna handlingar hos myndigheter. Om doktoranden har skyddade adressuppgifter måste den studerande själv ta kontakt med Ladokansvarig på KI, för att komma överens om hur post ska hanteras under studietiden. 5 Se Arbets- och delegationsordning för Styrelsen för forskarutbildning, dnr 7497/

16 Ladok på Webb På KI kan alla doktorander själva titta på sina registreringar och resultat, ta ut intyg över sina registreringar och resultat, ändra sitt telefonnummer och uppdatera sin adress. Rapportering av aktivitet Alla doktorander ska varje termin rapportera aktivitet och försörjning till institutionen och dessa uppgifter ska registreras i Ladok. Med aktivitet menas studieaktivitet, d.v.s. den tid som doktoranden har ägnat sig åt sin utbildning på forskarnivå. Aktiviteten rapporteras i procent (andel av motsvarande heltidsengagemang). En akt för varje doktorand För varje enskild doktorand ska alla relevanta handlingar gällande dennes utbildning på forskarnivå samlas i en akt på institutionen. 16

17 3 Kurser på forskarnivå Högskoleförordningen 6 kap - omfattning, tillgodoräknande, ämne 6 Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat 1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island, Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, eller 2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. 7 En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. 8 Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning. 3.1 Kursplan Samtliga kurser på forskarnivå vid KI ska ha en fastställd kursplan. Fastställande av kursplan (samt kurspoäng) görs av Styrelsen för forskarutbildning. 3.2 Behörighet Kurserna på forskarnivå vid KI är i första hand avsedda för doktorander. I mån av plats kan andra sökande beredas plats. 3.3 Tillgodoräknande En doktorand antagen till utbildning på forskarnivå vid KI får också tillgodoräkna sig godkänd kurs från andra universitet eller högskolor. Även kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet kan komma ifråga för tillgodoräknande. Kurser som tagits inom ramen för en licentiatexamen kan ingå i en senare doktorsexamen med samma inriktning. Prefekt kan delegera till institutionens studierektor för forskarutbildning att besluta om tillgodoräknande 6. Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan 7. Blankett 13: Tillgodoräknande och rapportering av poäng och kunskaper 6 Se Arbets- och delegationsordningen för Styrelsen för forskarutbildning. 7 Se högskoleförordningen, 12 kap, 2, st 3, samt Överklagandenämndens hemsida: 17

18 3.4 Antagning till kurser på forskarnivå Kursansvariga ansvarar för urval och antagning av de sökande. Vid antagning till kurser på forskarnivå ska följande generella urvalskriterier följas: 1. Doktorander antagna vid KI (doktorander i samarbetsprogram jämställs med KIdoktorander). 2. Post docs vid KI. 3. Doktorander antagna vid andra lärosäten (i Sverige eller utomlands). 4. Övriga sökande. 3.5 Examination och registrering av poäng Examination av kurs på forskarnivå sker på individuell nivå. Kursansvarig är själv examinator eller utser annan ojävig examinator. Examinator bör vara disputerad. Kursansvarig ansvarar för att rapportera godkända kurspoäng till institutionens studieadministratör som för in uppgifterna i Ladok. Kursdeltagare som inte är antagna till utbildning på forskarnivå vid KI ska efter godkänd examination få ett kursbevis. 3.6 Kursutvärderingar av kurser på forskarnivå Högskoleförordningen 1 kap - kursvärderingar 14 Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. Alla kurser ska utvärderas på sådant sätt att bedömningen inriktas på sakliga frågor, bl a måluppfyllelse med avseende på kursmål, kursens genomförande och organisation, samt lärares och doktoranders insatser. KIs mall för kursutvärdering av kurser på forskarnivå ska användas vid utvärdering av kurser på forskarnivå vid KI. Kursutvärderingar ska användas vid den kontinuerliga utvecklingen av kurserna. Arbetet med kursutvärderingar följs upp och återkopplas till Styrelsen för forskarutbildning. Kursutvärdering(ar) ska finnas tillgängliga för tidigare och kommande kursdeltagare. 18

19 4 Allmän studieplan Högskoleförordningen 6 kap 2 Omfattningen av utbildningen skall anges i högskolepoäng där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. 25 Ett universitet och en högskola som får utfärda examina på forskarnivå ska besluta om ämnen som utbildning på forskarnivå ska anordnas i. 26 För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studieplan. 27 I en allmän studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Doktoranden ska fullfölja sin utbildning på forskarnivå med de kurskrav och den inriktning som anges i den allmänna studieplan till vilken doktoranden antagits. 4.1 Medicinsk vetenskap Inom utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap vid KI finns fyra allmänna studieplaner: Allmän studieplan för doktorander antagna fr.o.m , dnr 3-749/2013 Allmän studieplan för doktorander antagna , dnr 1993/ Allmän studieplan för doktorander antagna , dnr 197/ Allmän studieplan för doktorander antagna , dnr 197/ Byta ämne till medicinsk vetenskap För doktorand som antagits före är det möjligt att byta utbildningsämne på forskarnivå till medicinsk vetenskap. I detta fall bör en revidering av den individuella studieplanen också ske så att en komplett utbildning på forskarnivå enligt intentionerna i Allmän studieplan för medicinsk vetenskap och Regler för utbildning på forskarnivå vid KI kan fullföljas. Byte av utbildningsämne på forskarnivå ska administreras och dokumenteras av antagningsnämnd vid doktorandens institution samt beslutas av prefekt. Blankett 14: Ansökan om byte ämne/institution. 8 Reviderades i enlighet med ny högskoleförordning (1993:100) som trädde i kraft , dnr 6570/

20 5 Individuell studieplan Högskoleförordningen 6 kap Individuell studieplan 29 För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet Innehållet i den individuella studieplanen styr den särskilda inriktning som varje enskild doktorand får i sin utbildning på forskarnivå. Den individuella studieplanen ska beslutas av prefekten på institutionen efter rekommendation från antagningsnämnden (se kapitel 2). Den individuella studieplanen ska inkludera följande uppgifter: doktorandens CV (som bilaga) avsedd examen (licentiat- eller doktorsexamen) titel på den individuella studieplanen forskningsplan lärandemål för utbildning på forskarnivå beskrivning av studier som kräver etiktillstånd samt uppgift om befintliga tillstånd och de som behöver sökas med anledning av det planerade forskningsprojektet beskrivning av handledningen tidsplan eventuell mentor om doktoranden planerar att undervisa ska detta specificeras finansieringsplan för hela perioden inklusive en plan för såväl doktorandens försörjning som de finansieringskällor som ska användas (som bilaga). Den individuella studieplanen ska tillstyrkas i sin helhet före ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå av såväl sökande som samtliga blivande handledare. Om annan part planerar att stå för del av finansiering ska även denna part tillstyrka studieplanen. Om doktoranden planerar att parallellt med utbildningen på forskarnivå bedriva annan verksamhet inom t ex Stockholms läns landsting ska också verksamhetschefen eller motsvarande underteckna den individuella studieplanen. Blankett 3: Individuell studieplan 20

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till forskarutbildning Allmänna bestämmelser 1 Till forskarutbildning får endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara villkor i

Läs mer

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga:

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer