Ålands Golfklubb r.f

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9"

Transkript

1 Bokslut för Ålands Golfklubb r.f Räkenskapsåret Innehållsförteckning Sida Kallelse till vårmöte 2 Verksamhetsberättelse 3-4 Resultaträkning 5-6 Balansräkning 7-8 Bokslutsprinciper/Noter/ 9-10 Säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Datering och underskrifter 11 Förteckning över bokföringsböckerna och 12 verifikationsslagen samt förvaringssättet Revisionsberättelse 13

2 VÄLKOMNA TILL VÅRMÖTET Ålands Golfklubb r.f. håller ordinarie vårmöte lördagen den 25 april 2015 kl i Kastelholm. FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän. 3. Konstaterande av mötets behöriga sammankallande. 4. Föredragning av styrelsens årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. 5. Fastställande av bokslutet. 6. Beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga eller andra åtgärder som förvaltningen av föreningens angelägenheter under det gångna verksamhetsåret, årsberättelsen eller revisionsberättelsen kan föranleda. 7. Framläggande av driftsbudgeten för innevarande verksamhetsår. 8. Utseende av valberedning. 9. Övriga ärenden. Styrelsen I linje med vår målsättning att värna om miljön kommer vi inte att trycka upp årsberättelsen för Årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse kommer att publiceras på klubbens hemsida senast en vecka före mötet. 2

3 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Ålands Golfklubb avger härmed verksamhetsberättelse gällande år För första gången i klubbens historia kunde vi spela golf på sommargreener redan i mars månad. Korthålsbanan Prinsessans öppning den 4 mars var mycket populär och många av våra medlemmar passade på att slipa på närspelet inför säsongsöppningen av Slotts- och Kungsbanan. I det stora hela får vi vara nöjda med säsongen. En kylig vår fortsatte i en fantastisk värmebölja under sommaren och en riktigt fin höst. Juli månad var säsongens bästa månad såväl vädermässigt som ekonomiskt. Många gäster trotsade värmen och vår biluthyrning slog alla rekord. Förutom bekymmer med en del greenområden höll banorna riktigt bra under hela säsongen. Tack vare en mycket gynnsam höst kunde vi verkställa ett stort antal arbeten på banorna. Det fina vädret gav oss möjligheten att dressa fairways två gånger i stället för en vilket i sig medförde ökade banskötseloch lönekostnader. Väl satsade pengar som leder till en önskad kvalitetshöjning av våra banor. Minskat antal sålda greenfee ökad biluthyrning Antalet sålda greenfee för Slottsbanan och Kungsbanan minskade med dryga 2,5 % till st. Totalt antal greenfee inklusive fria uppgick till st. Vi kan se ett ökat spel på Prinsessan vilket är mycket roligt. Flera företag valde att förlägga personalträffar och kundevents hos oss där bland annat spel på Prinsessan var en av aktiviteterna. Prinsessan används också vid juniorträningar och många skolelever får prova på att spela där då de har friluftsdagar o dyl. Minskade antal sålda greenfee ledde till minskade intäkter med ca euro jämfört med rekordåret Biluthyrningen fortsatte att öka även under Under värmeböljan i juli månad ökade försäljningen med 40 % och utslaget över hela säsongen ökade försäljningen med drygt 18 %. Ökat antal medlemmar ökat medlemsdeltagande Äntligen kan vi se en vändning, om än liten, av den nedåtgående trenden vad gäller medlemsantalet! 32 personer valde att gå nybörjarkurs och bli medlemmar under året, vilket är riktigt bra. 50 seniorer nappade på det medlemserbjudande som gavs till nygamla medlemmar i början av säsongen. Sammanräknat med de som valde att avsluta sitt medlemskap så ökade vi antalet medlemmar med 2 % till totalt 1036 st, fördelat på 68 % män och 32 % kvinnor. Positivt är också att vi sett ett ökat antal medlemmar som tävlar och som deltar i dam- och seniorrundor. Investeringar och förbättringar I syfte att fortsätta utveckla och höja kvaliteten på anläggningen så har vi gjort en hel del investeringar och förbättringar under året. Den största investeringen gjorde vi då restaurangen renoverades vilket blev ett riktigt lyft för hela anläggningen. Ytterligare införskaffades en ny gasspis till restaurangen. Vi påbörjade under vintern arbetet med att byta matta i restaurangköket. Ytterligare kvalitetsförbättringar gjordes i form av helrenovering av 3

4 herrarnas bastu. Vi investerade också bland annat i en ny ruffklippare och en ny arbetstruck. Utöver plan införskaffades även två uthyrningsbilar samt en fontän. Samtliga investeringar har finansierats fullt ut med egna medel. Under vintern påbörjades arbetet med att bygga om greenområdet vid Slottsbanans hål 9 en ny greenbunker och höjning av kullarna i bakkant på greenen. Två nya fairwaybunkrar och kullar har byggts upp på Slottsbanans hål 2. Ytterligare har vattenhinder grävts ur och kanter snyggats till. Flera bunkrar har också fått sig en översyn. Samtidigt som Kungsbanans tee på hål 1 renoverades passade vi på att förlänga tee och anlägga blomplanteringar mellan parkeringen och tee. Under året har vi också tillsammans med vår banarkitekt Peter Fjällman förberett arbetet med att lägga in ytterligare 2 spellängder på Kungsbanan tee 42 och tee 61. Vi har fortsatt arbetet med att färdigställa drivingrangen med nya stolpar och nät mot vägen. Övrigt Styrelseordföranden erhöll fri spelavgift och styrelsens medlemmar erhöll 120 euro i rabatt på spelavgiften. Ordförandena i föreningens kommittéer erhöll 100 euro i rabatt på spelavgiften. Revisorernas arvoden uppgick till euro. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten. I slutet av augusti genomförde styrelsen ett två dagars planerings- och strategimöte. Restaurangen har dirivits av Mat & Golf Ab (Hasse Laaksonen och Bitte Westerlund). Shop och drivingrange har drivits av Chris Waldron Golf. Drygt 45 medlemmar har under året utfört ett mycket fint ideellt arbete i våra kommittéer. Verksamhetsåret presenteras mer utförligt i kommittéernas verksamhetsberättelser. Styrelsen önskar framföra ett stort tack till alla de medlemmar som bidragit, i stort och smått, till klubbens verksamhet under den gångna säsongen. Ett tack vill styrelsen också rikta till alla anställda som gjort ett fint jobb under det gångna året. Nu ser vi fram emot en framgångsrik golfsäsong Styrelsen för Ålands Golfklubb 2014 Håkan Clemes, ordförande Mikael Mörn, viceordförande Ulla Österlund Victoria Backman Björn Wennström Tom Jansson Daniel Mattsson 4

5 Ålands Golfklubb rf FO nummer: RESULTATRÄKNING Not ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter Medlemmars spelavgifter , ,67 Klubbtävlingar 7 874, ,67 Deltagaravgifter 8 191, ,33 Gäster , ,15 Reklam , ,25 Hyresintäkter , ,46 Övriga intäkter 7 899, ,85 Sa Intäkter , ,38 Kostnader Personalkostnader 1 Löner och arvoden , ,25 Lönebikostnader , ,12 Sa Personalkostnader , ,37 Avskrivningar Byggnader och konstruktioner , ,32 Maskiner och inventarier , ,92 Övriga materiella tillgångar , ,85 Sa Avskrivningar , ,09 Övriga kostnader Övriga personalkostnader , ,62 Fastighetskostnader , ,02 Försäkringar , ,48 Banskötsel , ,71 Maskiners drift och underhåll , ,95 Servicekostnader , ,86 Kontor och administration , ,95 Utbildning , ,69 Marknadsföring , ,79 Klubbtävlingar , ,29 Ungdoms- och elitverksamhet -Övriga kostnader , ,22 Övriga försäljningskostnader , ,72 Sa Övriga kostnader , ,30 Sa Kostnader , ,76 UNDERSKOTT , ,38 TILLFÖRDA MEDEL Intäkter Medlemsavgifter , ,25 Sa Intäkter , ,25 1 (8) 5

6 Ålands Golfklubb rf FO nummer: RESULTATRÄKNING Not Kostnader Medlemsavgifter FGF , ,00 Övriga medlemskostnader , ,37 Sa Kostnader , ,37 SA TILLFÖRDA MEDEL , ,88 ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT , ,50 INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET Intäkter 3 552, ,55 Kostnader , ,76 SA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET , ,21 UNDERSKOTT , ,29 Allmänna understöd , ,00 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , ,29 Inkomstskatt ,25 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT , ,29 6

7 Ålands Golfklubb rf FO nummer: BALANSRÄKNING Not A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar 2 Byggnader och konstruktioner , ,52 Maskiner och inventarier , ,20 Golfbanor , ,04 Övriga materiella tillgångar , ,74 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar ,48 864,92 Sa Materiella tillgångar , ,42 SA BESTÅENDE AKTIVA , ,42 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga Kundfordringar 0,00 783,00 Övriga fordringar , ,37 Resultatregleringar 3 515, ,32 Sa Kortfristiga , ,69 Sa Fordringar , ,69 Kassa och bank , ,51 SA RÖRLIGA AKTIVA , ,20 S A A K T I V A , ,62 7

8 Ålands Golfklubb rf FO nummer: BALANSRÄKNING Not P A S S I V A EGET KAPITAL Golfbanefond , ,96 Låneskötselfond , ,79 Hyllningsfond 116,69 116,69 Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder , ,53 Räkenskapsperiodens resultat , ,29 SA EGET KAPITAL , ,20 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut , ,85 Övriga skulder 2 102, ,22 Sa Långfristigt , ,07 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , ,16 Skulder till leverantörer , ,51 Övriga skulder , ,49 Resultatregleringar , ,19 Sa Kortfristigt , ,35 SA FRÄMMANDE KAPITAL , ,42 S A P A S S I V A , ,62 8

9 Ålands Golfklubb rf FO nummer: BOKSLUTSPRINCIPER Värderingsprinciper och värderingsmetoder Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar förutom för maskiner. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningstiderna är: Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Golfbanor Övriga materiella tillgångar år 3-10 år 40 år 8-40 år Poster i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till euro enligt den kurs som Europeiska centralbanken noterade på bokslutsdagen. NOTER RESULTATRÄKNING 1 Personalkostnader Personalkostnader i resultaträkningen , ,37 Aktiverade personalkostnader 9 077, ,44 Totalt , ,81 9

10 NOTER BALANSRÄKNING 2 Materiella tillgångar Byggnader och Maskiner och Golfbanor Övriga materiella konstruktioner inventarier tillgångar Totalt Anskaffningsutgift , , , , ,14 Ökningar , , ,41 1) 1 548, ,93 Minskningar ,00 0,00 0,00 2) 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , , , , ,07 Ackumulerade avskrivningar , , , , ,64 Avskrivningar under perioden , , , , ,02 Ackumulerade avskrivningar , , , , ,66 Bokföringsvärde , , , , ,41 1) Inklusive aktiverade personalkostnader 9 077,38 2) Erhållna investeringsbidrag 0,00 5 (8) SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Säkerheter för egna skulder Inteckningar i legorätt , ,00 Inteckningar som säkerhet totalt , ,00 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH MEDLEMMAR AV FÖRVALTNINGSORGAN Genomsnittliga antalet anställda Banskötsel och städ personal 13,00 13,00 Administration, banvärd adm. Personal 4,00 4,00 Totalt 17,00 17,00 10

11 11

12 Ålands Golfklubb rf FO nummer: FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH VERIFIKATIONSSLAGEN SAMT FÖRVARINGSSÄTTET Använda bokföringsböcker Balansbok Verifikationslista Huvudbok Lönebokföring inbunden på papper digitalt digitalt på papper Verifikationsslag och förvaringssätt Huvudbokföringsverifikat pappersverifikat Bokslutsverifikat pappersverifikat Bokföringsmaterialet som arkiveras i elektronisk form i enlighet med HIM:s beslut 47/1998 är sparat hos Ålands Företagsbyrå Ab, som sköter företagets bokföring. Datamedium som har använts för permanent förvaring och dess innehåll finns beskrivna i separat beskrivning. Beskrivningen förvaras hos Ålands Företagsbyrå Ab. 12

13 13

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

kraftnät åland ab Årsberättelse

kraftnät åland ab Årsberättelse kraftnät åland ab Årsberättelse 2011 Digitalt tryck på Mariehamns Tryckeri Ab, 2012 KRAFTNÄT ÅLAND AB 2011 Innehåll VD:s översikt... 3 Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse... 4-15 Elöverföring...4-11

Läs mer

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE 2006 Mariehamn 2007 ÅlandsTryckeriet KRAFTNÄT ÅLAND AB 2006 Innehåll VD:s översikt... 3-4 Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse... 5-15 Elöverföring... 5-6 Elmarknaden...

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

Omslagsfoto: Robert Jansson

Omslagsfoto: Robert Jansson Omslagsfoto: Robert Jansson Innehåll Innehåll, Kallelse till bolagsstämma... 1 Vd:s översikt... 2-3 1949-2014 65:e verksamhetsåret Styrelsens verksamhetsberättelse... 4-6 Nyckeltal och aktiedata... 7 Resultaträkning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2014 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2014 Gunnarns Golfklubb Bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Erik Brandum Vice ordf. Roland Kärrman Sekreterare Sten Gullhagen Kassör

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014. Ålands Idrottsförbund r.f. Östra Esplanadgatan 7. 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2

BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014. Ålands Idrottsförbund r.f. Östra Esplanadgatan 7. 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2 BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014 Ålands Idrottsförbund r.f Östra Esplanadgatan 7 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2 Balansboken är uppgjord av: Nova Alandia Ab Fabriksgatan 10 22100 MARIEHAMN FO-nummer

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2013 31.12.2013 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2013 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Torrebybladet. I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010

Torrebybladet. I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010 Torrebybladet Klubbtidning för Torreby Golfklubb N:r 1 I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010 Städdag Kallelse till årsmöte Årsredovisning Shopgänget 2010

Läs mer

Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (26) DEL 2. REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng

Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (26) DEL 2. REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng 1 (26) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2014 31.12.2014 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2014 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut för år

Verksamhetsberättelse och bokslut för år Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2006 Tillbakablick över ett framgångsrikt år 2006 Natur och Miljö är den finlandssvenska riksorganisationen för miljövård. Förbundet driver mångsidig verksamhet

Läs mer

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE ÅLANDS CENTRALANDELSLAG 2013 ÅRSBERÄTTELSE Innehåll Verkställande direktörens översikt... 2 Mejeriets verksamhet... 4 Invägning... 4 Råvara... 5 Kvalitetsklasser för mjölk... 6 Hedersutmärkelser... 6 Aktiviteter

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Bilaga 3 årsmötet 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Natur och Miljö är en svenskspråkig miljöorganisation och en serviceorganisation för sina medlemmar. Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen ÅRSMÖTE 2002 i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00 Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen www.ljgk.se info@ljgk.se Ljungentelegrafen nr 6 2001 Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer