BRANSCHFÖRESKRIFTER Biluthyrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRANSCHFÖRESKRIFTER Biluthyrning"

Transkript

1 Biluthyrning För bransch Biluthyrning finns tillhörande bilaga SOF (Signature On File). Vid uthyrning av ett fordon ska Kunden belasta Kortkundens Kontokort med ett beräknat och med Kortkunden överenskommet belopp. Beloppet ska beräknas utifrån planerad hyrestid, uppskattad drivmedelsåtgång, mil- eller kilometeravgift, samt beräknad mervärdesskatt. Beloppet får inte omfatta självrisk, reparationskostnader eller avgifter som kan utgå i händelse av skada. Anvisning om förvaring av räkenskapsmaterial omfattar även SOF- underlag. Kortverifieringsnota Kortverifieringsnotan ska innehålla: Kundens namn och redovisningsnummer. Finns en redovisningsbricka ska denna användas, avtryck av den präglade informationen på Kontokortet. Otydligt avtryck ska förtydligas vid sidan om kortavtrycket, dock inte på själva kortavtrycket, legitimationsnummer, Kortkundens underskrift, texten SOF, samt fullmaktshavares handläggares underskrift. Om Kortkunden önskar förlänga hyrestiden av fordonet ska Kunden belasta Kortkundens Kontokort med ett med Kortkunden överenskommet tilläggsbelopp, beräknat enligt samma villkor som andra stycket ovan. Om Kunden vid återlämnandet av det hyrda fordonet kan konstatera att den faktiska hyreskostnaden har överskridits av Kortkunden ska Kunden utföra en ny Korttransaktion på samma Kontokort. Den nya Korttransaktionen ska bestå av mellanskillnaden mellan den av Kortkunden faktiskt utnyttjade hyreskostnaden och summan av det tidigare överenskomna och debiterade beloppet. Om den nya Korttransaktionen nekas av Babs är Kunden garanterad 15 % av det tidigare överenskomna och debiterade beloppet och därutöver gjorda nya. Uppstår en sådan situation ska Kunden kontakta Babs Kundservice för instruktioner. Om Kunden vid återlämnandet av fordonet kan konstatera att beloppet inte har utnyttjats fullt ut av Kortkunden, ska Kunden göra en Retur på samma Kontokort. Returen ska bestå av mellanskillnaden mellan den tidigare överenskomna och debiterade beloppet och den faktiskt utnyttjade hyreskostnaden. Samtliga ska kunna styrkas med hjälp av ett av Kortkunden undertecknat och gällande hyresavtal. Kontokortet behöver ej vara närvarande vid om SOF-underlag upprättats för aktuellt Kontokort. I dessa fall ersätter SOF-underlaget Köpnota, Kundkvitto eller Signaturkvitto undertecknade av Kortkunden. Tillämpning av SOF Kunden ska vid tillämpning av SOF på Köpnota, Kundkvitto eller Signaturkvitto notera SOF. Kontroller vid tecknande av SOF I samband med framtagandet och undertecknandet av Kortverifieringsnota ska: Kontokortsverifiering enligt punkt 3.1 Föreskrifter bemannad miljö göras, och Legitimationskontroll alltid göras oavsett belopp. BF Biluthyrning

2 Restaurang Kortkontroll Kunden ska göra separat Auktorisation avseende påslag för dricks, i de fall drickspåslaget överstiger 20 % av auktoriserat belopp. BF Restaurang

3 Resebyrå För bransch Resebyrå finns även bilaga SOF (Signature On File). Kontokortet behöver ej vara närvarande vid om SOF-underlag upprättas för aktuellt Kontokort. I dessa fall ersätter SOF-underlaget Köpnota, Kundkvitto eller Signaturkvitto undertecknade av Kortkunden. Tillämpning av SOF Kunden ska vid tillämpning av SOF på Signaturkvitto, Kundkvitto eller Köpnota notera SOF. Kontroller vid tecknande av SOF I samband med framtagandet och undertecknandet av Kortverifieringsnota ska: Kontokortsverifiering enligt punkt 3.1 Föreskrifter bemannad miljö göras, samt Legitimationskontroll alltid göras oavsett belopp. Anvisning om förvaring av räkenskapsmaterial omfattar även SOF-underlag. Kortverifieringsnota Kortverifieringsnotan ska innehålla: Kundens namn och redovisningsnummer. Finns en redovisningsbricka ska denna användas, avtryck av den präglade informationen på Kontokortet otydligt avtryck ska förtydligas vid sidan om kortavtrycket, dock inte på själva kortavtrycket, legitimationsnummer, Kortkundens underskrift, texten SOF, samt fullmaktshavares handläggares underskrift. BF Resebyrå

4 Hotell med punkt 1 i Allmänna Villkor. Begrepp definierade i bilagan Definitioner har samma betydelse i dessa branschföreskrifter. För bransch Hotell finns även bilaga SOF (Signature On File). Kontokortet behöver ej vara närvarande vid Korttransaktionen: Om Korttransaktionen avser debitering för hotellvistelse och sker vid utcheckning samt Kortkunden tidigare accepterat Korttransaktionen genom att sätta sin namnteckning på annat underlag än Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot i anslutning till en förklaring om att debiteringen för vistelsen ska belasta Kortkunden. Det underskrivna underlaget ska innehålla uppgifter om rumshyra och samtliga övriga avgifter som kan tillkomma. Uppgifterna ska framgå på ett sådant sätt att Kortkunden enkelt kan beräkna summan av debiteringen. Kunden ska i signaturfältet på Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot skriva SOF. Kunden ska tillse att Kortkunden får sitt exemplar av Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot Köpnotan; Om Korttransaktionen utgör en tilläggsdebitering avseende t ex rum, mat, dryck och kostnader i samband med skada, och Kortkunden accepterat Korttransaktionen genom att sätta sin namnteckning på annat underlag än Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot i anslutning till en förklaring om att sådan tilläggsdebitering ska belasta Kortkunden. Kunden ska i signaturfältet på Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot skriva SOF. Kunden ska tillse att Kortkunden får sitt exemplar av Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot. Babs har rätt att, utöver vad som följer av punkt 6 i Allmänna Villkor, återdebitera inlöst Korttransaktion avseende tilläggsdebitering, om denna reklamerats av Kortkund; eller Om Korttransaktionen utgör en debitering för reserverat men ej utnyttjat eller ej avbeställt hotellrum, och Kortkunden accepterat Korttransaktionen genom att sätta sin namnteckning på annat underlag än Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot i anslutning till en förklaring om att sådan debitering ska belasta Kortkunden. Sådan debitering får motsvara högst en dygnshyra för reserverat hotellrum och Kunden ska hålla hotellrummet tillgängligt under den tid som debiteringen avser. Kunden ska i signaturfältet på Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot skriva no-show. Kunden ska vidare tillse att Kortkunden får sitt exemplar av Köpnotan, Kundkvittot eller Signaturkvittot. Kortkontroll Om Kortkunden innan utcheckningen godkänt debitering för hotellvistelse på SOF-underlaget, ska Kunden i samband med Kortkundens godkännande göra en Auktorisation avseende ett uppskattat belopp baserat på planerad tid för hotellvistelsen, rumspris och tillkommande avgifter. Revidering av uppskattat belopp ska ske om tidigare uppskattning visar sig vara för låg. Revidering innebär att en ny Auktorisation görs på tillkommande belopp. Om revidering medför att denna tillsammans med tidigare uppskattat belopp och eventuella revideringar överstiger Kontrollgräns, ska Kunden göra Auktorisation avseende summan av tidigare uppskattning och samtliga revideringar. Transaktionsinformation Om Kortkunden innan utcheckningen godkänt debiteringen på SOF-underlag i enlighet med anvisning under ovan rubrik första och andra punkten, behöver ej Signaturkvittot eller Köpnotan innehålla Kortkundens underskrift. Om Kunden gjort Auktorisationer avseende uppskattat belopp och eventuella revideringar, ska Kontrollnummer avseende dessa framgå på Signaturkvittot eller Köpnotan. Samtliga delbelopp, kontrollnummer och auktorisationsdatum ska specificeras på Signaturkvittot eller Köpnotan. Överföring av Transaktionsinformation Transaktionsinformation ska vara Babs tillhanda inom fem (5) Bankdagar från dagen för Auktorisation. Anvisning om förvaring av räkenskapsmaterial omfattar även SOF-underlag. Överbokning Om reserverat hotellrum inte är tillgängligt för Kortkunden vid utsatt tid ska Kunden utan omkostnader för Kortkunden tillhandahålla: motsvarande hotellrum på annat hotell för en natt, transport till annat hotell, förmedla Kortkundens samtliga meddelanden till annat hotell, samt ge Kortkunden möjlighet till två kortare telefonsamtal om denne ber om det. Om hotellrum inte är tillgängligt och förskottsbetalning har skett ska Kunden tillhandahålla motsvarande hotellrum på annat hotell till dess reserverat rum blir tillgängligt, samt ge Kortkunden möjlighet till två kortare telefonsamtal om denne ber om det. Kunden ska vid utcheckningen göra en ny Auktorisation, om totalbeloppet överstiger summan av tidigare uppskattning och eventuella revideringar med mer än 15 %. Om Auktorisation av totalbelopp avslås, är Kunden garanterad summan av tidigare Auktorisationer av uppskattat belopp och eventuella revideringar samt därutöver upp till 15 %. BF Hotell

5 BILAGA SOF (Signature on File) Denna bilaga utgör en mall för att upprätta en fullmakt avseende Kundens rätt att debitera Kortkunden. Fullmakten ska omfatta: Fullmaktsgivare (Kortkund): Kortkundens namn och personnummer Adress och telefonnummer Kontokortnummer och giltighetstid Fullmaktshavare (Kunden): Kundens namn Adress Telefon Fullmaktens omfattning: Jag ger ovan angivna fullmaktshavare rätt att å mina vägnar belasta mitt Kontokort för betalning av mig beställda varor och eller tjänster hos Kunden. Fullmaktens giltighetstid: fr.o.m: t.o.m: (ej längre än Kontokortets giltighetstid) Underskrifter: Ort och datum Fullmaktsgivarens underskrift Fullmaktshavares handläggares underskrift SOF

AVTAL Inlösen av korttransaktioner Svenska Golfförbundet

AVTAL Inlösen av korttransaktioner Svenska Golfförbundet AVTAL Inlösen av korttransaktioner Svenska Golfförbundet 1(3) KUNDEN Kundens juridiska namn Babsnummer (ifylles av Babs) Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort E-postadress Telefonnummer och/eller

Läs mer

AVTAL Kortinlösen via Terminal

AVTAL Kortinlösen via Terminal AVTAL Kortinlösen via Terminal 1(2) Babsnummer (ifylles av Babs) KUNDEN Kundens juridiska namn Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort E-postadress Telefon inkl riktnummer och/eller mobiltelefonnummer

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Butiksföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort med

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande av

Läs mer

1. Allmänt om försäljning mot betalning med Kontokort vid Distanshandel

1. Allmänt om försäljning mot betalning med Kontokort vid Distanshandel FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Maj 2015) Dessa föreskrifter, Distanshandelsföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, www.sparbankensyd.se,

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

TellerAvtal Villkor. Juli 2011

TellerAvtal Villkor. Juli 2011 Juli 2011 TellerAvtal Villkor Teller is part of the Nets group Teller A/S, Danmark, fillial Sverige (org.nr: 516407-1846) och Teller AS, Norge, fillial Sverige (org.nr: 516405-4321) Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

TellerAvtal Villkor. Juli 2011.1

TellerAvtal Villkor. Juli 2011.1 Juli 2011.1 TellerAvtal Villkor Teller is part of the Nets group Teller A/S, Danmark, fillial Sverige (org.nr: 516407-1846) och Teller AS, Norge, fillial Sverige (org.nr: 516405-4321) Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2012-01-16 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard! M{zd{ Assistans +46 8 541 70 210 Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Mazda

Läs mer

November 2013.1. TellerAvtal Villkor. Teller is part of the Nets group Teller Branch Sweden (org.nr: 516407-1846)

November 2013.1. TellerAvtal Villkor. Teller is part of the Nets group Teller Branch Sweden (org.nr: 516407-1846) November 2013.1 TellerAvtal Villkor Teller is part of the Nets group Teller Branch Sweden (org.nr: 516407-1846) Innehåll DEFINITIONER...3 InlEDNINg...4 AvtalETs omfattning...4 SäljföRETAgETs rättigheter

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Kia MasterCard så får du full kontroll över

Läs mer

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... ...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... Med el-konto får du pengar över till annat! El-konto är en ny tjänst från Göta energi som hjälper dig att fördela elkostnaden jämnt över hela året. Du slipper

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Kia MasterCard så får du full kontroll över

Läs mer

Villkor Betalningstjänster 2

Villkor Betalningstjänster 2 Villkor Betalningstjänster Allmänna villkor från 2011-11-14 Innehåll Villkor Betalningstjänster 2 1 Tillämpliga avtal och definitioner med mera 2 2 Leveranssätt med mera 2 3 Information 3 Leverantörsbetalningar

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2014-11-15 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Kortkonto Kreditkort Företag

Kortkonto Kreditkort Företag Allmänna villkor från 2010-08-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT 1 ( 5 ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT A. VISA-KORT Dessa allmänna villkor gäller för följande kort i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, nedan Banken: Visa Debet Standard, Visa Debet Premium Banking

Läs mer