verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13"

Transkript

1 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen

2

3 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 4 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 6 RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 6 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 7 FRAMTIDEN 7 LEDNING 8 BESKRIVNING 8 EKONOMI 8 FÖRSKOLA 9 UPPDRAG 9 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 9 INFORMATIONSMÅTT 9 EKONOMI 10 MÅLUPPFYLLELSE 11 GRUNDSKOLA 13 UPPDRAG 13 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 13 INFORMATIONSMÅTT 14 EKONOMI 14 MÅLUPPFYLLELSE 16 PLANERING, FRITID UNGDOM OCH FOLKHÄLSA 18 UPPDRAG 18 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 18 INFORMATIONSMÅTT 18 EKONOMI 18 MÅLUPPFYLLELSE 19 GYMNASIUM 20 UPPDRAG 20 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 20 INFORMATIONSMÅTT 20 EKONOMI 20 MÅLUPPFYLLELSE 22 VUXENUTBILDNING 24 UPPDRAG 24 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 24 INFORMATIONSMÅTT 24 EKONOMI 24 MÅLUPPFYLLELSE 25 KULTUR 27 UPPDRAG 27 INFORMATIONSMÅTT 27 EKONOMI 27 MÅLUPPFYLLELSE 28 BILAGA 1: INVESTERINGSREDOVISNING PER PROJEKT

4 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Sektorn för utbildning och kultur ansvarar för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, kultur samt för PFF (planering, fritid ungdom och folkhälsa). Av fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning omfattas sektorn av två. Kommunfullmäktige har fastställt politiska inriktningsmål för samtliga verksamheter i sektorn. Verksamheterna har utifrån dessa mål tagit fram verksamhetsmål som fastställts av kommunstyrelsen. Utbildningsverksamheterna styrs också av skollagen och statliga förordningar samt av statliga mål som kommer till uttryck i läroplaner och kursplaner. För samtliga verksamheter gäller FN:s konvention om barns rättigheter och Salamanca-deklarationen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 2

5 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Indikator Avvikelse Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader (accepterar fler än ett alternativ) Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier. Grundskolan och gymnasiet ses som en sammanhållen enhet. Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande verksamhetsform, % Andel elever behöriga till gymnasieskolan, % * Andel grundskoleelever åk 9 med betyg i alla ämnen, % * Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år inkl IV/IM** * Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet i Härryda kommun ** Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet, folkbokförda i Härryda kommun ,6 95 0,6 94,9 87,9 90 2,1 87,7 80,7 81,6 Målet att klara full behovstäckning och att alla föräldrar får sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform är uppnått. Föräldrarna har kunnat välja verksamhetsform mellan förskola och familjedaghem. Även vårdnadsbidrag erbjuds. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan efter genomgången grundskola ligger på en fortsatt hög nivå i relation till riket och har till och med ökat jämfört med förra året. Indikatorn för elever som fullföljer utbildningen inom fyra år relaterar till alla elever, inklusive IM, folkbokförda i Härryda kommun. I års verksamhetsplan mättes resultatet exklusive IM, därför saknas värden i budgetkolumnen för. Resultaten på 80,7 procent ligger något under föregående års värden men fortfarande över rikets genomsnitt om 78,3 procent. Grundskolan och Hulebäcksgymnasiet fortsätter sitt samarbete kring matematik och teknik där tillexempel teknikskola för flickor i årskurs 6 ingår. Vidare finns ett samarbete där de yrkesförberedande programmen presenteras på alla grundskolor. Under har en gemensam arbetslivsdag för elever i årskurs 8 (grundskola) och årskurs 2 (gymnasiet) hållits. Så länge andelen elever med slutbetyg inte når hundra procent eller så länge de ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier inte har tillräcklig kompetens för fortsatta studier eller inte får tillträde till arbetsmarknaden bedöms målet endast som delvis uppfyllt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 3

6 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Förskola Grundskola Verksamheten har fungerande strukturer och system för samverkan med vårdnadshavare. Den pedagogiska verksamheten stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen utgör underlag för analys av verksamheten och det enskilda barnets utveckling och lärandeprocesser. Förskoleteamet samverkar med alla förskolechefer för att öka enheternas kompetens om barns utveckling och behov. Den pedagogiska lärmiljön är interkulturell och säkerställer alla barns språkutveckling. Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Stimulans och stöd utformas inom ordinarie verksamhet i allt högre grad. Genom ämnesövergripande undervisning utmanas och stimuleras eleven inom hållbar utveckling. Alla elever deltar och är medskapande av kultur i skolan. Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. Planering, fritid ungdom och folkhälsa Gymnasium Vuxenutbildning Kultur Ungdomar har tillgång till trygga, drogfria mötesplatser. Antalet elever som lämnar Hulebäcksgymnasiet utan fullständiga betyg minimeras. Undervisningens utformning och innehåll på Hulebäcksgymnasiet anpassas efter elevens förutsättningar och behov. Tillgången till IKT och den digitala kompetensen är hög på Hulebäcksgymnasiet. Elevens inflytande både övergripande och direkt i utbildningen genomsyrar verksamheten. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö finns för eleverna på Hulebäcksgymnasiet. Det finns metoder för att utvärdera skolgången för kommunens elever både på Hulebäcksgymnasiet och i andra gymnasieskolor. Vuxenutbildningen skall erbjuda utbildning till kommuninvånarna och övriga behöriga sökande inom skilda utbildningsområden och utbildningsnivåer. Vuxenutbildningen skall erbjuda utbildning som har betydelse för individens framtid. Yrkeshögskolan (YH) ansöker om och genomför Yrkeshögskoleutbildningar. Yrkeshögskolan samverkar med arbetsmarknaden för att erbjuda uppdragsutbildning. Aktiviteter, program och utställningar ska vara av god kvalitet och motsvara det efterfrågade, men också erbjuda det oväntade. Biblioteken bidrar till läsglädje och kunskapsutveckling, samt är det lilla samhällets mötesplats. Ny teknik används för att utveckla våra kulturarv. Kulturskolan kännetecknas av kreativitet och lustfyllt lärande samt fortsätter förnya pedagogiken så att alla barn som vill får plats. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 4

7 Totalt sett har sektorn en god måluppfyllelse. Av sektorns 26 verksamhetsmål bedöms 19 som uppfyllda och 7 som delvis uppfyllda. Förskolan, grundskolan och gymnasiet har sammantaget en god måluppfyllelse där alla verksamhetsmål är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Förskolan visar på fortsatt goda resultat i brukarenkäterna. Vårdnadshavarna ger mycket högt betyg när det gäller barnens möjlighet till lärande och utveckling. Dokumentationen av barnens lärande kan utvecklas ytterligare. I relation till riksgenomsnittet har Härrydas grundskolor goda resultat. Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasieskolan och betyg i alla ämnen ligger på en förhållandevis hög nivå. Resultaten på de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 har förbättrats. Det är främst pojkarnas resultat som förbättrats och därmed har skillnaderna i studieresultat mellan könen minskat kraftigt. I jämförelse med riket så har Hulebäcksgymnasiet färre avhopp, högre slutbetyg och fler elever som går vidare till högskolestudier. Trots dessa goda resultat kvarstår ambitionen att öka kvalitén i verksamheten och att ytterligare förbättra måluppfyllelsen. Det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med att följa upp elevernas utveckling både på grupp- och på individnivå ska fortsätta att utvecklas. Kulturverksamheten visar på goda resultat överlag. Öppettiderna ökar, antalet kulturarrangemang ökar och fler elever deltar i Kulturskolan. En utmaning är att fler elever köar för att få den aktivitet man önskar i Kulturskolan. Vuxenutbildningen visar överlag på god måluppfyllelse med ett ökat antal studerande inom de flesta områden. Antalet beviljade Yrkeshögskoleutbildningar blev fem mot budgeterade sex, vilket ändå måste ses som ett bra resultat mot bakgrund av den alltmer hårdnande konkurrensen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 5

8 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Sektorn visar ett överskott om 11,3 mkr vilket motsvarar en procentuell avvikelse om 1,1 procent. Inom sektorn finns såväl positiva som negativa avvikelser. Ledningens underskott beror på ökade personalkostnader av engångskaraktär. Verksamheterna förskola, grundskola och gymnasiet har under året haft färre barn/elever i verksamheten än budgeterat. Förskolans överskott på 7,9 mkr beror på att efterfrågan av platser varit lägre än planerat och motsvarar den uteblivna kostnaden för dessa platser. Grundskolan borde visa ett överskott om drygt 3 mkr men ett antal grundskoleenheter gör att underskott och kostnaderna för köpta platser ligger 3,8 mkr över budget. Köpta platser är svårbudgeterade och hänger till viss del samman med att ett ökat antal barn placerats på HVB-hem under året. Grundskolan visar därmed totalt sett ett underskott om 0,6 mkr. Gymnasiet har underskott på köpta gymnasiesärskoleplatser på 3,7 mkr men lyckas ändå i det närmaste nå ett nollresultat. Det förklaras bland annat av att övriga köpta platser kostat mindre än budgeterat. Inför 2015 har budgeten justerats för köpta gymnasiesärplatser för att täcka det behov som ses idag. Kulturen håller sin budget och vuxenutbildningen lämnar ett överskott, vilket bland annat beror på statsbidrag för yrkesvuxutbildningar som kommit verksamheten till del i slutet av året. Överskottet på PFF (Planering, Fritid ungdom och Folkhälsa) förklaras av lägre personalkostnader då vakanser inte ersatts och på ett överskott inom övergripande IT. Folkhälsoenheten lämnar ett överskott som bland annat beror på att Initiativ Härryda inte använt sina medel under året. RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT Avvikelse 2015 Verksamhet, tkr Ledning Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning Kultur PFF (inkl Fritid ) Nettokostnad Belopp i tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avskrivn/internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader ram Avvikelse Jämfört med års bokslut ökar kostnaderna med en procent och intäkterna med sex procent. Intäktsökningen beror på fler sålda platser inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Kostnaderna har ökat i kronor lika mycket som intäkterna. Det är lönekostnaderna som står för ökningen där lönerevisionen och elevökningen inom grundskolan förklarar merparten. Elevökningen inom grundskolan har varit över 200 stycken mellan och. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 6

9 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Avvikelse 2015 Verksamhet, tkr Ledning Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning Kultur PFF (inkl Fritid ) Nettoutgift Investeringsbudgeten uppgår till 19,8 mkr och nettoinvesteringarna till 10,6 mkr. De stora överskotten återfinns inom verksamheterna förskola, grundskola och kultur. Överskottet beror på tidsförskjutningar av inventarieinköp. I Säteriområdet planeras dels renovering av Säteriskolan, dels en ny förskola (Tallgården). Tallgården kommer inte att tas i bruk förrän 2015, varför förskolan lämnar ett överskott. Några större inventarieinköp till upprustningen av Säteriskolan kommer att göras först Under året har det nya kulturhuset i Landvetter färdigställts men invigning sker inte förrän i slutet av januari 2015 och merparten av inventarieinköpen kommer att göras då. FRAMTIDEN Kommunen växer med inflyttning och fler barn. Den största ökningen i förskole- och grundskoleåldern sker i Landvetter. En utbyggnad av förskoleverksamheten i Landvetter planeras då skolorna behöver få tillbaka lokaler som förskolan utnyttjat. En helt ny skola för de yngre årskurserna ska stå klar i Östra Backa ht Lokalerna kommer att utnyttjas optimalt fram till att den nya skolan står klar. Elevunderlaget för gymnasiet i Härryda kommun kommer fortsatt att minska för att vända Med en överetablering av platser både inom kommunala och fristående gymnasier innebär detta att Hulebäcksgymnasiet fortsatt måste vara en attraktiv och högkvalitativ skola i konkurrensen om eleverna. Skolinspektionens tillsyn under visar på en god kvalitet i de olika utbildningsverksamheterna. Merparten av de granskade skolenheterna får ingen kritik. Däremot behöver arbetet med att systematiskt följa upp eleverna resultat på individ- och gruppnivå förbättras. Det nya kvalitetsledningssystemet är en del i det arbetet. Kulturhuset i Landvetter tas i bruk 2015 med bibliotek, kulturskola, samlingslokaler samt fritidsoch föreningslokaler. Det kommer att höja kvalitén på kulturutbudet i Landvetter. En utredning av hur Hindås stationshus kan bli ett kulturcentrum ska göras under året. Vuxenutbildningen har ett brett uppdrag där de konkurrensutsatta utbildningarna inom Yrkesvux och Yrkeshögskolan bidrar till att ytterligare bredda utbudet. Den mycket stora konkurrensen med andra kommuner och privata aktörer gör dock utvecklingen svårprognosticerad. Underskottet på gymnasiets köpta särskoleplatser har rättats till i budgeten för 2015 och grundskolan får en ökning på nästan 10 mkr i sin budget med en satsning särskilt mot de yngre årskurserna och mot särskilt stöd. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 7

10 Ledning LEDNING BESKRIVNING I sektorns ledningsgrupp ingår förutom sektorsschefen samtliga verksamhetschefer och administrativ chef. Sektorsledningens uppgift är att kommunicera målen och skapa förutsättningar för verksamheterna att uppnå dessa. Sektorsledningen handlägger ärenden och motioner samt bistår med övriga utredningar till den politiska organisationen. Sektorskontoret samordnar sektorns kvalitetsarbeten, riskhantering och beredskapsplanering, projektledning, IT-behov, information och gemensam kompetensförsörjning. Övrig administration består av post, diarie- och arkivhantering samt hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden. Ekonomi- och personaladministration tillhandahålls från sektorn för administrativt stöd. EKONOMI avvikelser Ledningen visar ett underskott om 0,3 mkr och det är lönekostnader av engångskaraktär som förklarar avvikelsen. Jämförelse med föregående år Avvikelse 2015 Ledning Intäkt Kostnad Netto Jämfört med förra året har kostnaderna minskat med 0,5 mkr. Under kostnadsfördes en planeringsledartjänst inom ledningsverksamheten. Inför gjordes en omorganisation och verksamheten PFF (Planering, fritid ungdom, folkhälsa) övertog tjänsten och därmed ses en minskning av kostnaderna jämfört med. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 8

11 Förskola FÖRSKOLA UPPDRAG Verksamhet bedrivs i form av förskola och annan pedagogisk omsorg. Styrdokument för verksamheten är skollagen och de kommunala politiska målen. För förskolan gäller Lpfö 98/reviderad 2010, läroplan för förskolan. För pedagogisk omsorg är läroplanen endast vägledande. Förskoleverksamhet ska erbjudas alla barn 1 5 år då föräldrarna förvärvsarbetar, är aktivt arbetssökande, föräldralediga för äldre syskon eller studerar samt för barn där särskilda skäl föreligger. Förskoleverksamhet ska erbjudas inom fyra månader från det att vårdnadshavaren ansökt om plats. I den nya Skollagen 2010:800, är förskolan en egen skolform. Detta innebär bland annat att om föräldrar önskar förskola så ska kommunen erbjuda förskola, och inte pedagogisk omsorg, vilket tidigare har varit möjligt. Önskar föräldrar pedagogisk omsorg ska kommunen sträva efter att tillmötesgå önskemålet, men är inte skyldig att erbjuda detta. Öppna förskolan är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg. I varje öppen förskola finns personal som organiserar och finns till hands men verksamheten bygger på att varje barn har en vuxen med sig. I Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda finns öppna förskolor. I Mölnlycke och i Landvetter ingår öppna förskolan som en del i en familjecentral. I Rävlanda bedrivs även en öppen förskola på ett asylboende utifrån det ansvar som ligger på kommunen enligt skollagen. Vårdnadshavare till barn i åldern 1 3 år som inte nyttjar plats i förskola eller pedagogisk omsorg har möjlighet att ansöka om vårdnadsbidrag. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Förskolan uppfyller, eller uppfyller delvis, samtliga uppsatta verksamhetsmål. Skolinspektionens tillsyn bedömde att förskoleverksamheten i Härryda kommun till stora delar genomförs i enlighet med de nationella målen. Dock påtalades vissa brister vad gäller likvärdigheten avseende interkulturalitet och modersmålsstöd. Verksamheten har en pågående plan för att utbilda personalen i förståelsen för interkulturella språkmiljöer samt för att arbeta med olika IKT-verktyg för att säkerställa språkförståelse och språkträning för barn med annat modersmål. Färre pedagoger än förväntat har utbildats i att hålla föräldraträffar på grund en pågående diskussion kring upplägg och organisation. Resultatet av brukarenkäten visar att vårdnadshavarnas nöjdhetsgrad med verksamheten är fortsatt hög. INFORMATIONSMÅTT Invånare i kommunen, 1 5 år Förskola Inskrivna barn, egen regi Bruttokostnad per inskrivet barn Pedagogisk omsorg Inskrivna barn, egen regi Bruttokostnad per inskrivet barn Köpta platser Enskilda och kommunala platser Vårdnadsbidrag Antal utbetalda bidrag i snitt per månad VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 9

12 Förskola EKONOMI Avvikelse 2015 Förskola Intäkt Kostnad Netto avvikelser Förskolan visar en positiv nettoavvikelse om 7,8 mkr, vilket motsvarar 2,7 procent av totala budgeterade anslag. Högre intäkter såväl som lägre kostnader bidrar till överskottet. De högre intäkterna beror till stor del på ökade försäljningsintäkter för sålda platser samt hyresintäkter från fristående verksamheter. Tillkommer gör obudgeterade intäkter på förskolorna i form av t ex bidrag från statliga myndigheter. Intäkter från föräldraavgifter är i gengäld något lägre än budgeterat, vilket beror på att färre barn har varit inskrivna i verksamheten. Anledningen till detta är framförallt att det har budgeterats med för hög efterfrågansgrad. Detta är också huvudorsaken till de lägre kostnaderna, och överskott till följd av färre barn i verksamheten finns både centralt och på enhetsnivå. Dessutom har öppnandet av en ny förskola i Mölnlycke, Tallgården, skjutits fram till Det finns också ett större överskott inom köpta/sålda platser som främst härrör sig från färre utbetalda vårdnadsbidrag. Inför 2015 har efterfrågansgraden justerats ned och anpassats till en mer stabil nivå. Avvikelse Förskola, poster för budgetavvikelser i tkr Poster för intäkter Försäljning o. hyresintäkter, köpta/sålda platser Föräldraavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Poster för kostnader Personalkostnader, färre barn Lokalkostnader, färre barn Köpta/sålda platser Övriga kostnader Summa kostnader Netto Jämförelse med föregående år Jämfört med är intäkterna 1,6 mkr lägre och kostnaderna 8,3 mkr högre. Orsaken till de lägre intäkterna är att ett stort ESF-projekt avslutades. De högre kostnaderna beror till stor del på ökade lokalkostnader, i och med att äldre lokaler ersatts av nyare, samt på löneökningar. Gemensamt för både och är att verksamheten har lämnat stora överskott om 11,8 mkr respektive 7,9 mkr. Detta gör att kostnaden per barn inom förskolan endast har ökat marginellt mellan åren och i förhållande till budget. Kostnaden per barn inom pedagogisk omsorg är däremot betydligt lägre än i budget, på grund av att fler barn varit inskrivna i verksamheten och fasta kostnader därmed slagits ut på ett större antal barn. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 10

13 Förskola MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla barn bemöts med respekt utifrån deras utveckling och behov. Alla barn uppmärksammas och får pedagogiskt och socialt stöd så fort behovet upptäcks. Alla barn som har särskilda behov för sin språkliga utveckling får modersmålsstöd. Den kommunala för- och grundskolan håller hög kvalitet och är konkurrenskraftig. Verksamheten har fungerande strukturer och system för samverkan med vårdnadshavare. Den pedagogiska verksamheten stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen utgör underlag för analys av verksamheten och det enskilda barnets utveckling och lärandeprocesser. Förskoleteamet samverkar med alla förskolechefer för att öka enheternas kompetens om barns utveckling och behov. Den pedagogiska lärmiljön är interkulturell och säkerställer alla barns språkutveckling. Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. Vårdnadshavares upplevda delaktighet och inflytande, fsk/ped omsorg, % Antal besök per dag/år på samtliga öppna förskolor/ familjecentraler Andel behöriga förskollärare, % Antal barn/vuxen i kommunal förskola (SCB okt) Antal barn/vuxen i pedagogisk omsorg (SCB okt) Antal barn/grupp i förskolan (SCB okt) Antal barn/grupp i pedagogisk omsorg (SCB okt) Vårdnadshavares upplevelse av barns möjlighet till kunskap och lärande, fsk/pedagogisk omsorg, % Vårdnadshavares upplevelse av att barnets utveckling och lärande dokumenteras och följs upp. fsk/pedagogisk omsorg, % Antal tillfällen som Marte Meo använts. Antal pedagoger som utbildats av förskoleteamet i att hålla föräldraträffar. Vårdnadshavares upplevelse av att barnet ges stöd för att utvecklas språkligt fsk/pedagogisk omsorg, %. Andel elever i årskurs 3 som nått kravnivån på samtliga delprov i matematik, svenska/svenska som andraspråk. Andel elever i åk 6 som nått kravnivån på samtliga delprov i matematik, engelska, svenska. Andel barn och elever som väljer kommunal för- och grundskola Avvikelse ,1 5,3 0,2 5,2 4,7 4,0 0,7 4,5 17,2 17,6 0,4 17,2 4,7 4,0 0,7 4, ,5 82,7 91,5 96,0 96, ,5 7,7 13,5 4,0 7, VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 11

14 Förskola Arbetet med föräldraaktiva inskolningar, information via digitala medier och dokumentationen av barnens lärprocesser som underlag för utvecklingssamtal är nu etablerade arbetssätt som främjar samverkan mellan förskolan/familjedaghemmet och vårdnadshavarna. Enheterna har också fortsatt processen med att involvera vårdnadshavarna mer i det systematiska kvalitetsarbetet och i enheternas likabehandlingsarbete. Enheterna bedriver enligt Skolinspektionens tillsyn ett bra arbete med att motverka kränkningar och skapa en trygg miljö för barnen på förskolorna. Arbetet dokumenteras i planer mot kränkande behandling. Indikatorn för vårdnadshavares upplevda deltagande och inflytande är uppfylld. Antalet besök på öppna förskolor och familjecentraler är enligt plan. Målet är uppnått. Andelen behöriga förskollärare på förskollärartjänsterna är fortsatt hög. En hög andel behöriga förskollärare i förskolan bidrar till högre kvalitet vad gäller både omsorg och lärande, och kan på sikt även bidra till en ökad måluppfyllelse i skolan. Verksamheten har fortsatt att arbeta utifrån den fastlagda personalstrategiska planen för att utöka andelen förskollärare och öka kompetensen i förskolan. Indikatorerna visar god måluppfyllelse. Dock påvisade Skolinspektionens tillsyn vissa förbättringsområden vad gäller likvärdighet, se vidare punkt 5. Antalet barn per vuxen i förskola är lägre än budgeterat på grund av något färre barn i kommunen. Således är också antalet barn i förskolegrupperna lägre än budgeterat. I familjedaghem är det något fler barn per vuxen, på grund av svårigheter med nyrekrytering i vissa områden. Målet är uppnått. Verksamheten fortsätter processen med att underlätta för vårdnadshavarna att ta del av den pedagogiska dokumentation i form av IKT-verktyg som finns. Under året har lärplattformen Pluttra delvis gjorts om, för att bättre motsvara verksamhetens behov. Varje fast anställd pedagog i förskolan har under året även fått en ipad Mini som arbetsverktyg för att underlätta arbetet med pedagogisk dokumentation. Dock visar brukarenkäten inte den ökning under året som planerat. Målet är delvis uppnått. Antalet tillfällen där Marte Meo har använts är fler än planerat, och metoden börjar bli mer etablerad i kommunens förskolor. Marte Meo är en strukturerad metod att via korta, videoinspelade sekvenser av samspel mellan pedagoger och barn göra den vuxne mer medveten om barnets resurser och svårigheter. Ett flertal IKT-projekt med fokus på barn i behov av särskilt stöd i samverkan med förskoleteamet pågår. har 5 föräldraträffar genomförts, med totalt 50 deltagande vårdnadshavare. Under året har det förts en diskussion kring upplägget av föräldraträffarna. Detta har resulterat i att utbildningarna i att hålla föräldraträffar har skjutits på framtiden för att kunna planera en mer hållbar organisation. Målet är delvis uppnått. Skolinspektionens tillsyn visade brister vad gäller likvärdigheten i kvaliteten på arbetet med kulturell mångfald samt möjligheten för barn med annat modersmål än svenska att utveckla sitt modersmål. Verksamheten har en pågående plan för att utbilda personalen i förståelsen för interkulturella språkmiljöer samt för att arbeta med olika IKT-verktyg för att säkerställa språkförståelse och språkträning för barn med annat modersmål. Välkomsten, en introduktionsenhet för nyanlända barn, samverkar med förskoleteamet för att tillhandahålla ett bra bemötande och en god introduktion på de aktuella förskolorna för de nyanlända barnen och deras vårdnadshavare. Målet är delvis uppnått. Vid Skolinspektionens tillsyn bedömdes att det på enhetsnivå bedrivs ett kvalitetsarbete som håller god kvalitet utifrån styrdokumentens krav. Verksamheten planeras, följs upp och utvärderas kontinuerligt. Det sker en pågående dialog mellan tjänstemän på förvaltningen och förskolechefer om enheternas utvecklingsbehov och inför förändringar som genomförs. Insatser för kompetensutveckling kopplas till de behov som identifieras. Verksamheten planerar för ett kvalitetsledningssystem som ska redovisa mål och resultat mer systematiskt till huvudmannen. Målet är uppnått. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 12

15 Grundskola GRUNDSKOLA UPPDRAG Styrdokument för grundskola, förskoleklass, fritidshemmet och grundsärskola är skollag, grundskoleförordning och LGR 11 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). För grundskolan och grundsärskola gäller också kursplaner. Alla ovanstående verksamheter omfattas också av de kommunala politiska inriktningsmålen för verksamheten. I Härryda kommun finns totalt 16 skolor. De större skolorna är uppdelade i två-tre skolenheter med en rektor för varje. Skolorna är olika organiserade utifrån åldersstruktur. De skolor som har elever ifrån förskoleklass till årskurs 6 ansvarar också för skolbarnsomsorg. Skolbarnsomsorgen organiseras som fritidshem där barnen är inskrivna och betalar avgift, upp tillskolår 3. Från skolår 4 till skolår 6 erbjuds plats i en öppen verksamhet, fritidsklubb, där barnen deltar när de så önskar. Fritidsklubbar finns på varje skola för elever i åldrarna år. Välkomsten är en verksamhet för mottagandet av nyanlända elever. Välkomsten har uppdraget att under en kort period förbereda skolintroduktionen för nyanlända så att eleverna snabbt kan ingå i ordinarie verksamhet. Utbildningen i grundsärskolan ska ge elever med en utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. I och med den nya skollagens genomförande 1 juli 2011 blev grundsärskolan 9-årig istället för 10-årig som den varit tidigare. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning och i övrigt så långt det är möjligt motsvara vad som anges för grundskolan. Elever över 12 år kan få tillsyn på fritidshem enligt LSS-lagen (korttidstillsyn). SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Grundskolan visar överlag en god måluppfyllelse. Alla målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Behörigheten till gymnasieskolan är fortsatt hög och meritvärdena i årskurs nio ökar, främst för pojkarna. Under året har alltfler nyanlända elever påbörjat sin skolgång i kommunens grundskolor. Det är en viktig och spännande utmaning för skolan att finna former för anpassningar av undervisningen efter de nyanlända elevernas behov. Dessa elevers korta skolgång är en av orsakerna till att andelen elever i åk 9 med betyg i alla ämnen sjunker. Ett systematiskt kvalitetsarbete på enheterna är grunden för fortsatt goda resultat och att verksamheten ständigt utvecklas. Arbetet med att synliggöra enheternas kvalitetsarbete genomförs och följs upp på alla nivåer i verksamheten. Skolinspektionens granskning av grundskolorna under året visar på mycket goda resultat. Under flera år har ett medvetet arbete skett för att utveckla skolans inre arbete med planering, genomförande och uppföljning av undervisningen vilket nu visat sig ge goda resultat som gynnar elevernas lärande och utveckling. Samtidigt måste det systematiska arbetet med att följa upp alla elevers utveckling på individ- och gruppnivå fortsätta i syfte att ytterligare öka måluppfyllelsen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 13

16 Grundskola INFORMATIONSMÅTT Invånare i kommunen, 6 15 år varav 6 år varav 7 11 år, tidigaredel varav år, senaredel Nettokostnad i tkr/inv (6 15 år) Fritidshem Antal barn i fritidshem, kommunal regi Varav sålda platser Köpta platser Antal elever per årsarbetare i fritidshem* Förskoleklass Antal barn i förskoleklass, kommunal regi Sålda platser Köpta platser Grundskola Antal barn i kommunal regi Sålda platser Köpta platser Antal elever per lärare (årsarbetare)* 13,1 13,1 13,3 Grundsärskola Antal elever i grundsärskola Antal elever med fritids/lss * Både kommunal och fristående verksamhet EKONOMI Avvikelse 2015 Grundskola Intäkt Kostnad Netto avvikelser Grundskoleverksamheten har under haft färre barn i verksamheten jämfört med budget. Totalt sett borde grund- och särskola lämna ett överskott om ca 3,3 mkr, men har istället en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mkr. Det finns dock både över- och underskott mellan verksamheterna och skillnaderna är stora mellan enheterna. De kommunala grundskolorna uppvisar ett underskott om 2,7 mkr främst beroende på för höga personalkostnader. Kostnaden för köpta platser ökade mot budget med 3,8 mkr, både på grund av fler köpta grundskole- och fritidshemsplatser och för att fler elever placerats på HVB-hem. Kostnader för skolskjuts, modersmål och studiehandledning har överskridit budget med sammanlagt 1,1 mkr. Dessa underskott vägs till stor del upp av överskott för grundskolans centrala ansvar som bland annat består av minskade kostnader för kapitaltjänst samt ökade intäkter för VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 14

17 Grundskola fritidshem. Inför 2015 har grundskolornas budget förstärkts med medel för ökad personaltäthet för barn i de lägre åldrarna samt utökad budget för särskilt riktat stöd. Särskolan uppvisar ett överskott om 2,0 mkr på grund av färre barn i jämförelse med budget. Enheterna har dock ett underskott om 1,4 mkr, vilket vägs upp av ett överskott centralt på särskolan. Inför 2015 har elevpengen inom särskolan räknats upp något, samt att en effektivare organisation planeras inför höstterminens start 2015, vilket beräknas underlätta för särskoleenheterna att få en ekonomi i balans. Jämförelse med föregående år Jämfört med har kostnaderna stigit med 42,7 mkr vilket främst beror på elevökning i både kommunal och fristående regi. Kostnadsökningen består till stor del av personalkostnader inklusive lönerevision 17 mkr, lokalkostnader 8 mkr och läromedel drygt 6 mkr där merparten motsvarar en planerad och genomförd IKT-satsning. Kostnaden för köpta platser har ökat med 11,4 mkr. Intäkterna är 7 mkr högre jämfört med på grund av ökade externa bidrag, där statsbidrag för karriärtjänster står för 3 mkr, samt ökade hyresintäkter. De kommunala grundskolorna uppvisade ett underskott om 2,1 mkr under. Under lyckades inte enheterna vända ekonomin utan uppvisar ett underskott om 2,7 mkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 15

18 Grundskola MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla som lämnar grundskolan har minst godkända betyg för fortsatta studier på gymnasienivå. Elever med särskilda behov har goda möjligheter att utvecklas. Alla elever har kunskap och erfarenhet av sambandet mellan de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologi, ekonomi och social välfärd. Alla elever erbjuds ett rikt och varierat kulturliv inom ramen för skolan och en kulturskola som är öppen för alla. Den kommunala för- och grundskolan håller hög kvalitet och är konkurrenskraftig. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Stimulans och stöd utformas inom ordinarie verksamhet i allt högre grad. Genom ämnesövergripande undervisning utmanas och stimuleras eleven inom hållbar utveckling Alla elever deltar och är medskapande av kultur i skolan. Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. Andel elever behöriga till gymnasieskolan Genomsnittligt meritvärde för pojkar respektive flickor i åk 9 Andel elever med betyg i alla ämnen i åk 9 Fråga i brukarenkät om hållbar utveckling, elever åk 5 och 8 Antal elever som deltagit i Skapande skola Antal elever som deltagit i kulturprogram arrangerade av kulturverksamhetens konst- och programenhet Andel elever i åk 3 som nått kravnivån på samtliga delprov i matematik och svenska Andel elever i åk 6 som nått kravnivån i den samlade bedömningen av nationella prov i matematik, engelska och svenska Andel barn och elever som väljer kommunala för- och grundskolan Avvikelse 94,8 95 0,2 94, ,9 90 4,1 87, ,5 82,7 91,5 96,0 96, ,5 7,7 13,5 4,0 7, Måluppfyllelsen är fortsatt hög i kommunen och efter många års medvetet arbete visar resultaten på att skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärden minskar. Undervisningen har blivit mer varierad och därmed nått fler elever, främst pojkar. Den digitaliserade satsningen i grundskolan och individuella IKT- verktyg stödjer denna process och har gynnat pojkar i sitt lärande. Att resultaten skiljt sig åt mellan pojkar och flickor handlar generellt om de vuxnas förhållningssätt och elevernas inställning till skola, lärande och utbildning i ett längre perspektiv. En utmaning är fortsatta samtal inom kommunal verksamhet för hur fler elever ska komma längre i sitt lärande, eftersom det fortfarande finns ett antal elever som inte når behörighet för gymnasiet. Arbetet i grundskolan syftar alltid till att alla elever ska kunna nå alla kunskapskrav vilket påverkar grundskolans fokus till att stödja elever för att nå de lägsta kunskapskraven. Skolans uppdrag är också att utmana för högre måluppfyllelse vilket kan vara det arbete som på sikt mest skulle påverka kommunens måluppfyllelse positivt. Arbetet med att ge stöd inom ordinarie undervisning är idag väl fungerande, även om det kan variera mellan skolor och även mellan klassrum. Genom gemensam och generell kompetensutveckling för all personal, men också mer riktad och specifik kompetensutveckling arbetas för att alla elever ska få rätt form av stöd. Under de senaste åren har grundskolan tagit emot fler nyanlända elever som med sin korta skolgång i svensk grundskola inte når alla kunskapskrav, men som samtidigt visar på utveckling och växande i sitt lärande. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 16

19 Grundskola Arbetet har blivit en naturlig del av den ordinarie undervisningen och genomförs på många olika sätt. Ju äldre eleverna blir desto mer involveras undervisningen om hållbar utveckling i den ordinarie undervisningen eller i teman utifrån kursplanerna, vilket kan försvåra för eleven att känna till begreppet även om kunskapen om Hållbar utveckling finns. Flera av kommunens skolor för yngre åldrar har de senaste åren erhållit Grön Flagg vilket på ett tydligt sätt synliggör arbetet med hållbar utveckling, speciellt ur det ekologiska perspektivet. I årskurserna 6-9 har arbetet främst utgått från läroplanens skrivning kring Skolan och omvärlden genom olika projekt som genomförts och som kan relateras till hållbar utveckling. Där har eleverna fått utveckla samarbete med det lokala näringslivet och träna på att utveckla förmågorna beträffande entreprenöriellt lärande. Genom Skapande skola, kommunens kulturverksamhet samt Kulturskolan har grundskolan möjlighet att nå en mycket hög andel av eleverna med kulturupplevelser av hög kvalitet. Detta ger en likvärdighet då det finns ett gemensamt basutbud som samordnas och där målet är att alla elever ska få tillgång till kulturupplevelser varje läsår. På resultaten syns att många av eleverna haft möjlighet att ta del av flera kulturupplevelser under året. Kulturutbudet planeras av en grupp bestående av personal från kultur och grundskola som kopplar uppdragen till elevers ålder, intresse och behov. Elevdelaktigheten i processen är stor. Ett systematiskt kvalitetsarbete är grunden för att verksamheten ska utvecklas i ett 1-16-årsperspektiv. En ökad kompetens kring barns lärande, undervisningens utformning och lärmiljön är centrala områden att följa inom det systematiska kvalitetsarbetet, både på ledningsnivå och enhetsnivå. Samverkan mellan förskola och grundskola är viktig för att ta till vara barns lärande från tidig ålder och utveckla det vidare. Skolenheterna tar varje år fram utvecklingsområden som man fokuserar på i sitt systematiska kvalitetsarbete med syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Flera enheter har de senaste åren arbetat med språkets betydelse för lärandet, vilket lett till bättre resultat i de nationella proven i svenska, både i årskurs 3 och 6. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 17

20 Planering, fritid ungdom och folkhälsa PLANERING, FRITID UNGDOM OCH FOLKHÄLSA UPPDRAG Verksamheten består av tre enheter. Planering och tillsyn har kommunens uppdrag att följa upp barn och elever i fristående verksamheter eller i andra kommuners förskola eller skola. För fristående förskolor ingår ett tillsynsansvar. Enheten ansvarar också för fysisk planering och befolkningsuppföljning för verksamheterna förskola och skola, samt avgiftshantering och administration. Sektorns övergripande IT-planering ligger också inom enheten. Fritid ungdom ska medverka till att kommunens ungdomar har en aktiv och levande fritid med en tydlig folkhälsoprofil. Fritid ungdom verkar nära barn och unga i de olika delarna av kommunen i nära samverkan med skolorna eller på egna mötesplatser. Folkhälsoenheten är en metodutvecklingsenhet som utgör en resurs för kommunens samtliga sektorer i utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som sker inom respektive sektor. Arbetet sker på samhälls- och gruppnivå med barn och unga som prioriterade målgrupp. En del av enhetens arbete sker på uppdrag av folkhälsorådet. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE För Fritid ungdom finns det ett politiskt inriktningsmål. Fritid ungdom har bedrivit sin verksamhet i samma omfattning som föregående år. Mötesplatserna är välbesökta och uppskattade. Det bedöms som uppfyllt. De politiska inriktningsmålen för folkhälsoarbetet redovisas på annan plats i verksamhetsberättelsen. INFORMATIONSMÅTT Antal öppna verksamheter (kommunal) eller annan bidragsfinansierad verksam Het Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun EKONOMI Avvikelse 2015 Planering, Fritid ungdom, Folkhälsa Intäkt Kostnad Netto avvikelser Verksamheten visar ett överskott om 1,7 mkr och det är överskott både på intäkts och kostnadssidan. Överskottet beror på vakanser och på tidsförskjutning av projektet Initiativ Härryda. En ny upphandling av internettjänster inom för- och grundskolan har skjutits på till 2015 vilket gjort att kostnaderna understiger budgeterade värden. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 18

SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR

SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Sektorschef Olof Olsson Administration Ingibjörg Pálsdóttir Kommunal förskola Pedagogisk omsorg Öppen förskola Familjecentral Kommunal

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Fastställd av kommunstyrelsen 2012-03-16 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR... 2 DRIFTSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT... 3 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Särskolan 1-5 Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 3-6 Åtgärder

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Strategi för barn- och utbildningsnämndens. verksamheter 2014 2018. Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90

Strategi för barn- och utbildningsnämndens. verksamheter 2014 2018. Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90 Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2014 2018 Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en strategi?... 3 Vision för barn- och utbildningsnämnden... 4 Den dubbla

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer