verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13"

Transkript

1 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen

2

3 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 4 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 6 RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 6 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 7 FRAMTIDEN 7 LEDNING 8 BESKRIVNING 8 EKONOMI 8 FÖRSKOLA 9 UPPDRAG 9 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 9 INFORMATIONSMÅTT 9 EKONOMI 10 MÅLUPPFYLLELSE 11 GRUNDSKOLA 13 UPPDRAG 13 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 13 INFORMATIONSMÅTT 14 EKONOMI 14 MÅLUPPFYLLELSE 16 PLANERING, FRITID UNGDOM OCH FOLKHÄLSA 18 UPPDRAG 18 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 18 INFORMATIONSMÅTT 18 EKONOMI 18 MÅLUPPFYLLELSE 19 GYMNASIUM 20 UPPDRAG 20 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 20 INFORMATIONSMÅTT 20 EKONOMI 20 MÅLUPPFYLLELSE 22 VUXENUTBILDNING 24 UPPDRAG 24 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 24 INFORMATIONSMÅTT 24 EKONOMI 24 MÅLUPPFYLLELSE 25 KULTUR 27 UPPDRAG 27 INFORMATIONSMÅTT 27 EKONOMI 27 MÅLUPPFYLLELSE 28 BILAGA 1: INVESTERINGSREDOVISNING PER PROJEKT

4 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Sektorn för utbildning och kultur ansvarar för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, kultur samt för PFF (planering, fritid ungdom och folkhälsa). Av fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning omfattas sektorn av två. Kommunfullmäktige har fastställt politiska inriktningsmål för samtliga verksamheter i sektorn. Verksamheterna har utifrån dessa mål tagit fram verksamhetsmål som fastställts av kommunstyrelsen. Utbildningsverksamheterna styrs också av skollagen och statliga förordningar samt av statliga mål som kommer till uttryck i läroplaner och kursplaner. För samtliga verksamheter gäller FN:s konvention om barns rättigheter och Salamanca-deklarationen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 2

5 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Indikator Avvikelse Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader (accepterar fler än ett alternativ) Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier. Grundskolan och gymnasiet ses som en sammanhållen enhet. Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande verksamhetsform, % Andel elever behöriga till gymnasieskolan, % * Andel grundskoleelever åk 9 med betyg i alla ämnen, % * Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år inkl IV/IM** * Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet i Härryda kommun ** Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet, folkbokförda i Härryda kommun ,6 95 0,6 94,9 87,9 90 2,1 87,7 80,7 81,6 Målet att klara full behovstäckning och att alla föräldrar får sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform är uppnått. Föräldrarna har kunnat välja verksamhetsform mellan förskola och familjedaghem. Även vårdnadsbidrag erbjuds. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan efter genomgången grundskola ligger på en fortsatt hög nivå i relation till riket och har till och med ökat jämfört med förra året. Indikatorn för elever som fullföljer utbildningen inom fyra år relaterar till alla elever, inklusive IM, folkbokförda i Härryda kommun. I års verksamhetsplan mättes resultatet exklusive IM, därför saknas värden i budgetkolumnen för. Resultaten på 80,7 procent ligger något under föregående års värden men fortfarande över rikets genomsnitt om 78,3 procent. Grundskolan och Hulebäcksgymnasiet fortsätter sitt samarbete kring matematik och teknik där tillexempel teknikskola för flickor i årskurs 6 ingår. Vidare finns ett samarbete där de yrkesförberedande programmen presenteras på alla grundskolor. Under har en gemensam arbetslivsdag för elever i årskurs 8 (grundskola) och årskurs 2 (gymnasiet) hållits. Så länge andelen elever med slutbetyg inte når hundra procent eller så länge de ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier inte har tillräcklig kompetens för fortsatta studier eller inte får tillträde till arbetsmarknaden bedöms målet endast som delvis uppfyllt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 3

6 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Förskola Grundskola Verksamheten har fungerande strukturer och system för samverkan med vårdnadshavare. Den pedagogiska verksamheten stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen utgör underlag för analys av verksamheten och det enskilda barnets utveckling och lärandeprocesser. Förskoleteamet samverkar med alla förskolechefer för att öka enheternas kompetens om barns utveckling och behov. Den pedagogiska lärmiljön är interkulturell och säkerställer alla barns språkutveckling. Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Stimulans och stöd utformas inom ordinarie verksamhet i allt högre grad. Genom ämnesövergripande undervisning utmanas och stimuleras eleven inom hållbar utveckling. Alla elever deltar och är medskapande av kultur i skolan. Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. Planering, fritid ungdom och folkhälsa Gymnasium Vuxenutbildning Kultur Ungdomar har tillgång till trygga, drogfria mötesplatser. Antalet elever som lämnar Hulebäcksgymnasiet utan fullständiga betyg minimeras. Undervisningens utformning och innehåll på Hulebäcksgymnasiet anpassas efter elevens förutsättningar och behov. Tillgången till IKT och den digitala kompetensen är hög på Hulebäcksgymnasiet. Elevens inflytande både övergripande och direkt i utbildningen genomsyrar verksamheten. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö finns för eleverna på Hulebäcksgymnasiet. Det finns metoder för att utvärdera skolgången för kommunens elever både på Hulebäcksgymnasiet och i andra gymnasieskolor. Vuxenutbildningen skall erbjuda utbildning till kommuninvånarna och övriga behöriga sökande inom skilda utbildningsområden och utbildningsnivåer. Vuxenutbildningen skall erbjuda utbildning som har betydelse för individens framtid. Yrkeshögskolan (YH) ansöker om och genomför Yrkeshögskoleutbildningar. Yrkeshögskolan samverkar med arbetsmarknaden för att erbjuda uppdragsutbildning. Aktiviteter, program och utställningar ska vara av god kvalitet och motsvara det efterfrågade, men också erbjuda det oväntade. Biblioteken bidrar till läsglädje och kunskapsutveckling, samt är det lilla samhällets mötesplats. Ny teknik används för att utveckla våra kulturarv. Kulturskolan kännetecknas av kreativitet och lustfyllt lärande samt fortsätter förnya pedagogiken så att alla barn som vill får plats. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 4

7 Totalt sett har sektorn en god måluppfyllelse. Av sektorns 26 verksamhetsmål bedöms 19 som uppfyllda och 7 som delvis uppfyllda. Förskolan, grundskolan och gymnasiet har sammantaget en god måluppfyllelse där alla verksamhetsmål är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Förskolan visar på fortsatt goda resultat i brukarenkäterna. Vårdnadshavarna ger mycket högt betyg när det gäller barnens möjlighet till lärande och utveckling. Dokumentationen av barnens lärande kan utvecklas ytterligare. I relation till riksgenomsnittet har Härrydas grundskolor goda resultat. Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasieskolan och betyg i alla ämnen ligger på en förhållandevis hög nivå. Resultaten på de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 har förbättrats. Det är främst pojkarnas resultat som förbättrats och därmed har skillnaderna i studieresultat mellan könen minskat kraftigt. I jämförelse med riket så har Hulebäcksgymnasiet färre avhopp, högre slutbetyg och fler elever som går vidare till högskolestudier. Trots dessa goda resultat kvarstår ambitionen att öka kvalitén i verksamheten och att ytterligare förbättra måluppfyllelsen. Det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med att följa upp elevernas utveckling både på grupp- och på individnivå ska fortsätta att utvecklas. Kulturverksamheten visar på goda resultat överlag. Öppettiderna ökar, antalet kulturarrangemang ökar och fler elever deltar i Kulturskolan. En utmaning är att fler elever köar för att få den aktivitet man önskar i Kulturskolan. Vuxenutbildningen visar överlag på god måluppfyllelse med ett ökat antal studerande inom de flesta områden. Antalet beviljade Yrkeshögskoleutbildningar blev fem mot budgeterade sex, vilket ändå måste ses som ett bra resultat mot bakgrund av den alltmer hårdnande konkurrensen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 5

8 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Sektorn visar ett överskott om 11,3 mkr vilket motsvarar en procentuell avvikelse om 1,1 procent. Inom sektorn finns såväl positiva som negativa avvikelser. Ledningens underskott beror på ökade personalkostnader av engångskaraktär. Verksamheterna förskola, grundskola och gymnasiet har under året haft färre barn/elever i verksamheten än budgeterat. Förskolans överskott på 7,9 mkr beror på att efterfrågan av platser varit lägre än planerat och motsvarar den uteblivna kostnaden för dessa platser. Grundskolan borde visa ett överskott om drygt 3 mkr men ett antal grundskoleenheter gör att underskott och kostnaderna för köpta platser ligger 3,8 mkr över budget. Köpta platser är svårbudgeterade och hänger till viss del samman med att ett ökat antal barn placerats på HVB-hem under året. Grundskolan visar därmed totalt sett ett underskott om 0,6 mkr. Gymnasiet har underskott på köpta gymnasiesärskoleplatser på 3,7 mkr men lyckas ändå i det närmaste nå ett nollresultat. Det förklaras bland annat av att övriga köpta platser kostat mindre än budgeterat. Inför 2015 har budgeten justerats för köpta gymnasiesärplatser för att täcka det behov som ses idag. Kulturen håller sin budget och vuxenutbildningen lämnar ett överskott, vilket bland annat beror på statsbidrag för yrkesvuxutbildningar som kommit verksamheten till del i slutet av året. Överskottet på PFF (Planering, Fritid ungdom och Folkhälsa) förklaras av lägre personalkostnader då vakanser inte ersatts och på ett överskott inom övergripande IT. Folkhälsoenheten lämnar ett överskott som bland annat beror på att Initiativ Härryda inte använt sina medel under året. RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT Avvikelse 2015 Verksamhet, tkr Ledning Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning Kultur PFF (inkl Fritid ) Nettokostnad Belopp i tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avskrivn/internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader ram Avvikelse Jämfört med års bokslut ökar kostnaderna med en procent och intäkterna med sex procent. Intäktsökningen beror på fler sålda platser inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Kostnaderna har ökat i kronor lika mycket som intäkterna. Det är lönekostnaderna som står för ökningen där lönerevisionen och elevökningen inom grundskolan förklarar merparten. Elevökningen inom grundskolan har varit över 200 stycken mellan och. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 6

9 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Avvikelse 2015 Verksamhet, tkr Ledning Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning Kultur PFF (inkl Fritid ) Nettoutgift Investeringsbudgeten uppgår till 19,8 mkr och nettoinvesteringarna till 10,6 mkr. De stora överskotten återfinns inom verksamheterna förskola, grundskola och kultur. Överskottet beror på tidsförskjutningar av inventarieinköp. I Säteriområdet planeras dels renovering av Säteriskolan, dels en ny förskola (Tallgården). Tallgården kommer inte att tas i bruk förrän 2015, varför förskolan lämnar ett överskott. Några större inventarieinköp till upprustningen av Säteriskolan kommer att göras först Under året har det nya kulturhuset i Landvetter färdigställts men invigning sker inte förrän i slutet av januari 2015 och merparten av inventarieinköpen kommer att göras då. FRAMTIDEN Kommunen växer med inflyttning och fler barn. Den största ökningen i förskole- och grundskoleåldern sker i Landvetter. En utbyggnad av förskoleverksamheten i Landvetter planeras då skolorna behöver få tillbaka lokaler som förskolan utnyttjat. En helt ny skola för de yngre årskurserna ska stå klar i Östra Backa ht Lokalerna kommer att utnyttjas optimalt fram till att den nya skolan står klar. Elevunderlaget för gymnasiet i Härryda kommun kommer fortsatt att minska för att vända Med en överetablering av platser både inom kommunala och fristående gymnasier innebär detta att Hulebäcksgymnasiet fortsatt måste vara en attraktiv och högkvalitativ skola i konkurrensen om eleverna. Skolinspektionens tillsyn under visar på en god kvalitet i de olika utbildningsverksamheterna. Merparten av de granskade skolenheterna får ingen kritik. Däremot behöver arbetet med att systematiskt följa upp eleverna resultat på individ- och gruppnivå förbättras. Det nya kvalitetsledningssystemet är en del i det arbetet. Kulturhuset i Landvetter tas i bruk 2015 med bibliotek, kulturskola, samlingslokaler samt fritidsoch föreningslokaler. Det kommer att höja kvalitén på kulturutbudet i Landvetter. En utredning av hur Hindås stationshus kan bli ett kulturcentrum ska göras under året. Vuxenutbildningen har ett brett uppdrag där de konkurrensutsatta utbildningarna inom Yrkesvux och Yrkeshögskolan bidrar till att ytterligare bredda utbudet. Den mycket stora konkurrensen med andra kommuner och privata aktörer gör dock utvecklingen svårprognosticerad. Underskottet på gymnasiets köpta särskoleplatser har rättats till i budgeten för 2015 och grundskolan får en ökning på nästan 10 mkr i sin budget med en satsning särskilt mot de yngre årskurserna och mot särskilt stöd. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 7

10 Ledning LEDNING BESKRIVNING I sektorns ledningsgrupp ingår förutom sektorsschefen samtliga verksamhetschefer och administrativ chef. Sektorsledningens uppgift är att kommunicera målen och skapa förutsättningar för verksamheterna att uppnå dessa. Sektorsledningen handlägger ärenden och motioner samt bistår med övriga utredningar till den politiska organisationen. Sektorskontoret samordnar sektorns kvalitetsarbeten, riskhantering och beredskapsplanering, projektledning, IT-behov, information och gemensam kompetensförsörjning. Övrig administration består av post, diarie- och arkivhantering samt hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden. Ekonomi- och personaladministration tillhandahålls från sektorn för administrativt stöd. EKONOMI avvikelser Ledningen visar ett underskott om 0,3 mkr och det är lönekostnader av engångskaraktär som förklarar avvikelsen. Jämförelse med föregående år Avvikelse 2015 Ledning Intäkt Kostnad Netto Jämfört med förra året har kostnaderna minskat med 0,5 mkr. Under kostnadsfördes en planeringsledartjänst inom ledningsverksamheten. Inför gjordes en omorganisation och verksamheten PFF (Planering, fritid ungdom, folkhälsa) övertog tjänsten och därmed ses en minskning av kostnaderna jämfört med. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 8

11 Förskola FÖRSKOLA UPPDRAG Verksamhet bedrivs i form av förskola och annan pedagogisk omsorg. Styrdokument för verksamheten är skollagen och de kommunala politiska målen. För förskolan gäller Lpfö 98/reviderad 2010, läroplan för förskolan. För pedagogisk omsorg är läroplanen endast vägledande. Förskoleverksamhet ska erbjudas alla barn 1 5 år då föräldrarna förvärvsarbetar, är aktivt arbetssökande, föräldralediga för äldre syskon eller studerar samt för barn där särskilda skäl föreligger. Förskoleverksamhet ska erbjudas inom fyra månader från det att vårdnadshavaren ansökt om plats. I den nya Skollagen 2010:800, är förskolan en egen skolform. Detta innebär bland annat att om föräldrar önskar förskola så ska kommunen erbjuda förskola, och inte pedagogisk omsorg, vilket tidigare har varit möjligt. Önskar föräldrar pedagogisk omsorg ska kommunen sträva efter att tillmötesgå önskemålet, men är inte skyldig att erbjuda detta. Öppna förskolan är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg. I varje öppen förskola finns personal som organiserar och finns till hands men verksamheten bygger på att varje barn har en vuxen med sig. I Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda finns öppna förskolor. I Mölnlycke och i Landvetter ingår öppna förskolan som en del i en familjecentral. I Rävlanda bedrivs även en öppen förskola på ett asylboende utifrån det ansvar som ligger på kommunen enligt skollagen. Vårdnadshavare till barn i åldern 1 3 år som inte nyttjar plats i förskola eller pedagogisk omsorg har möjlighet att ansöka om vårdnadsbidrag. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Förskolan uppfyller, eller uppfyller delvis, samtliga uppsatta verksamhetsmål. Skolinspektionens tillsyn bedömde att förskoleverksamheten i Härryda kommun till stora delar genomförs i enlighet med de nationella målen. Dock påtalades vissa brister vad gäller likvärdigheten avseende interkulturalitet och modersmålsstöd. Verksamheten har en pågående plan för att utbilda personalen i förståelsen för interkulturella språkmiljöer samt för att arbeta med olika IKT-verktyg för att säkerställa språkförståelse och språkträning för barn med annat modersmål. Färre pedagoger än förväntat har utbildats i att hålla föräldraträffar på grund en pågående diskussion kring upplägg och organisation. Resultatet av brukarenkäten visar att vårdnadshavarnas nöjdhetsgrad med verksamheten är fortsatt hög. INFORMATIONSMÅTT Invånare i kommunen, 1 5 år Förskola Inskrivna barn, egen regi Bruttokostnad per inskrivet barn Pedagogisk omsorg Inskrivna barn, egen regi Bruttokostnad per inskrivet barn Köpta platser Enskilda och kommunala platser Vårdnadsbidrag Antal utbetalda bidrag i snitt per månad VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 9

12 Förskola EKONOMI Avvikelse 2015 Förskola Intäkt Kostnad Netto avvikelser Förskolan visar en positiv nettoavvikelse om 7,8 mkr, vilket motsvarar 2,7 procent av totala budgeterade anslag. Högre intäkter såväl som lägre kostnader bidrar till överskottet. De högre intäkterna beror till stor del på ökade försäljningsintäkter för sålda platser samt hyresintäkter från fristående verksamheter. Tillkommer gör obudgeterade intäkter på förskolorna i form av t ex bidrag från statliga myndigheter. Intäkter från föräldraavgifter är i gengäld något lägre än budgeterat, vilket beror på att färre barn har varit inskrivna i verksamheten. Anledningen till detta är framförallt att det har budgeterats med för hög efterfrågansgrad. Detta är också huvudorsaken till de lägre kostnaderna, och överskott till följd av färre barn i verksamheten finns både centralt och på enhetsnivå. Dessutom har öppnandet av en ny förskola i Mölnlycke, Tallgården, skjutits fram till Det finns också ett större överskott inom köpta/sålda platser som främst härrör sig från färre utbetalda vårdnadsbidrag. Inför 2015 har efterfrågansgraden justerats ned och anpassats till en mer stabil nivå. Avvikelse Förskola, poster för budgetavvikelser i tkr Poster för intäkter Försäljning o. hyresintäkter, köpta/sålda platser Föräldraavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Poster för kostnader Personalkostnader, färre barn Lokalkostnader, färre barn Köpta/sålda platser Övriga kostnader Summa kostnader Netto Jämförelse med föregående år Jämfört med är intäkterna 1,6 mkr lägre och kostnaderna 8,3 mkr högre. Orsaken till de lägre intäkterna är att ett stort ESF-projekt avslutades. De högre kostnaderna beror till stor del på ökade lokalkostnader, i och med att äldre lokaler ersatts av nyare, samt på löneökningar. Gemensamt för både och är att verksamheten har lämnat stora överskott om 11,8 mkr respektive 7,9 mkr. Detta gör att kostnaden per barn inom förskolan endast har ökat marginellt mellan åren och i förhållande till budget. Kostnaden per barn inom pedagogisk omsorg är däremot betydligt lägre än i budget, på grund av att fler barn varit inskrivna i verksamheten och fasta kostnader därmed slagits ut på ett större antal barn. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 10

13 Förskola MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla barn bemöts med respekt utifrån deras utveckling och behov. Alla barn uppmärksammas och får pedagogiskt och socialt stöd så fort behovet upptäcks. Alla barn som har särskilda behov för sin språkliga utveckling får modersmålsstöd. Den kommunala för- och grundskolan håller hög kvalitet och är konkurrenskraftig. Verksamheten har fungerande strukturer och system för samverkan med vårdnadshavare. Den pedagogiska verksamheten stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen utgör underlag för analys av verksamheten och det enskilda barnets utveckling och lärandeprocesser. Förskoleteamet samverkar med alla förskolechefer för att öka enheternas kompetens om barns utveckling och behov. Den pedagogiska lärmiljön är interkulturell och säkerställer alla barns språkutveckling. Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. Vårdnadshavares upplevda delaktighet och inflytande, fsk/ped omsorg, % Antal besök per dag/år på samtliga öppna förskolor/ familjecentraler Andel behöriga förskollärare, % Antal barn/vuxen i kommunal förskola (SCB okt) Antal barn/vuxen i pedagogisk omsorg (SCB okt) Antal barn/grupp i förskolan (SCB okt) Antal barn/grupp i pedagogisk omsorg (SCB okt) Vårdnadshavares upplevelse av barns möjlighet till kunskap och lärande, fsk/pedagogisk omsorg, % Vårdnadshavares upplevelse av att barnets utveckling och lärande dokumenteras och följs upp. fsk/pedagogisk omsorg, % Antal tillfällen som Marte Meo använts. Antal pedagoger som utbildats av förskoleteamet i att hålla föräldraträffar. Vårdnadshavares upplevelse av att barnet ges stöd för att utvecklas språkligt fsk/pedagogisk omsorg, %. Andel elever i årskurs 3 som nått kravnivån på samtliga delprov i matematik, svenska/svenska som andraspråk. Andel elever i åk 6 som nått kravnivån på samtliga delprov i matematik, engelska, svenska. Andel barn och elever som väljer kommunal för- och grundskola Avvikelse ,1 5,3 0,2 5,2 4,7 4,0 0,7 4,5 17,2 17,6 0,4 17,2 4,7 4,0 0,7 4, ,5 82,7 91,5 96,0 96, ,5 7,7 13,5 4,0 7, VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 11

14 Förskola Arbetet med föräldraaktiva inskolningar, information via digitala medier och dokumentationen av barnens lärprocesser som underlag för utvecklingssamtal är nu etablerade arbetssätt som främjar samverkan mellan förskolan/familjedaghemmet och vårdnadshavarna. Enheterna har också fortsatt processen med att involvera vårdnadshavarna mer i det systematiska kvalitetsarbetet och i enheternas likabehandlingsarbete. Enheterna bedriver enligt Skolinspektionens tillsyn ett bra arbete med att motverka kränkningar och skapa en trygg miljö för barnen på förskolorna. Arbetet dokumenteras i planer mot kränkande behandling. Indikatorn för vårdnadshavares upplevda deltagande och inflytande är uppfylld. Antalet besök på öppna förskolor och familjecentraler är enligt plan. Målet är uppnått. Andelen behöriga förskollärare på förskollärartjänsterna är fortsatt hög. En hög andel behöriga förskollärare i förskolan bidrar till högre kvalitet vad gäller både omsorg och lärande, och kan på sikt även bidra till en ökad måluppfyllelse i skolan. Verksamheten har fortsatt att arbeta utifrån den fastlagda personalstrategiska planen för att utöka andelen förskollärare och öka kompetensen i förskolan. Indikatorerna visar god måluppfyllelse. Dock påvisade Skolinspektionens tillsyn vissa förbättringsområden vad gäller likvärdighet, se vidare punkt 5. Antalet barn per vuxen i förskola är lägre än budgeterat på grund av något färre barn i kommunen. Således är också antalet barn i förskolegrupperna lägre än budgeterat. I familjedaghem är det något fler barn per vuxen, på grund av svårigheter med nyrekrytering i vissa områden. Målet är uppnått. Verksamheten fortsätter processen med att underlätta för vårdnadshavarna att ta del av den pedagogiska dokumentation i form av IKT-verktyg som finns. Under året har lärplattformen Pluttra delvis gjorts om, för att bättre motsvara verksamhetens behov. Varje fast anställd pedagog i förskolan har under året även fått en ipad Mini som arbetsverktyg för att underlätta arbetet med pedagogisk dokumentation. Dock visar brukarenkäten inte den ökning under året som planerat. Målet är delvis uppnått. Antalet tillfällen där Marte Meo har använts är fler än planerat, och metoden börjar bli mer etablerad i kommunens förskolor. Marte Meo är en strukturerad metod att via korta, videoinspelade sekvenser av samspel mellan pedagoger och barn göra den vuxne mer medveten om barnets resurser och svårigheter. Ett flertal IKT-projekt med fokus på barn i behov av särskilt stöd i samverkan med förskoleteamet pågår. har 5 föräldraträffar genomförts, med totalt 50 deltagande vårdnadshavare. Under året har det förts en diskussion kring upplägget av föräldraträffarna. Detta har resulterat i att utbildningarna i att hålla föräldraträffar har skjutits på framtiden för att kunna planera en mer hållbar organisation. Målet är delvis uppnått. Skolinspektionens tillsyn visade brister vad gäller likvärdigheten i kvaliteten på arbetet med kulturell mångfald samt möjligheten för barn med annat modersmål än svenska att utveckla sitt modersmål. Verksamheten har en pågående plan för att utbilda personalen i förståelsen för interkulturella språkmiljöer samt för att arbeta med olika IKT-verktyg för att säkerställa språkförståelse och språkträning för barn med annat modersmål. Välkomsten, en introduktionsenhet för nyanlända barn, samverkar med förskoleteamet för att tillhandahålla ett bra bemötande och en god introduktion på de aktuella förskolorna för de nyanlända barnen och deras vårdnadshavare. Målet är delvis uppnått. Vid Skolinspektionens tillsyn bedömdes att det på enhetsnivå bedrivs ett kvalitetsarbete som håller god kvalitet utifrån styrdokumentens krav. Verksamheten planeras, följs upp och utvärderas kontinuerligt. Det sker en pågående dialog mellan tjänstemän på förvaltningen och förskolechefer om enheternas utvecklingsbehov och inför förändringar som genomförs. Insatser för kompetensutveckling kopplas till de behov som identifieras. Verksamheten planerar för ett kvalitetsledningssystem som ska redovisa mål och resultat mer systematiskt till huvudmannen. Målet är uppnått. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 12

15 Grundskola GRUNDSKOLA UPPDRAG Styrdokument för grundskola, förskoleklass, fritidshemmet och grundsärskola är skollag, grundskoleförordning och LGR 11 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). För grundskolan och grundsärskola gäller också kursplaner. Alla ovanstående verksamheter omfattas också av de kommunala politiska inriktningsmålen för verksamheten. I Härryda kommun finns totalt 16 skolor. De större skolorna är uppdelade i två-tre skolenheter med en rektor för varje. Skolorna är olika organiserade utifrån åldersstruktur. De skolor som har elever ifrån förskoleklass till årskurs 6 ansvarar också för skolbarnsomsorg. Skolbarnsomsorgen organiseras som fritidshem där barnen är inskrivna och betalar avgift, upp tillskolår 3. Från skolår 4 till skolår 6 erbjuds plats i en öppen verksamhet, fritidsklubb, där barnen deltar när de så önskar. Fritidsklubbar finns på varje skola för elever i åldrarna år. Välkomsten är en verksamhet för mottagandet av nyanlända elever. Välkomsten har uppdraget att under en kort period förbereda skolintroduktionen för nyanlända så att eleverna snabbt kan ingå i ordinarie verksamhet. Utbildningen i grundsärskolan ska ge elever med en utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. I och med den nya skollagens genomförande 1 juli 2011 blev grundsärskolan 9-årig istället för 10-årig som den varit tidigare. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning och i övrigt så långt det är möjligt motsvara vad som anges för grundskolan. Elever över 12 år kan få tillsyn på fritidshem enligt LSS-lagen (korttidstillsyn). SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Grundskolan visar överlag en god måluppfyllelse. Alla målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Behörigheten till gymnasieskolan är fortsatt hög och meritvärdena i årskurs nio ökar, främst för pojkarna. Under året har alltfler nyanlända elever påbörjat sin skolgång i kommunens grundskolor. Det är en viktig och spännande utmaning för skolan att finna former för anpassningar av undervisningen efter de nyanlända elevernas behov. Dessa elevers korta skolgång är en av orsakerna till att andelen elever i åk 9 med betyg i alla ämnen sjunker. Ett systematiskt kvalitetsarbete på enheterna är grunden för fortsatt goda resultat och att verksamheten ständigt utvecklas. Arbetet med att synliggöra enheternas kvalitetsarbete genomförs och följs upp på alla nivåer i verksamheten. Skolinspektionens granskning av grundskolorna under året visar på mycket goda resultat. Under flera år har ett medvetet arbete skett för att utveckla skolans inre arbete med planering, genomförande och uppföljning av undervisningen vilket nu visat sig ge goda resultat som gynnar elevernas lärande och utveckling. Samtidigt måste det systematiska arbetet med att följa upp alla elevers utveckling på individ- och gruppnivå fortsätta i syfte att ytterligare öka måluppfyllelsen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 13

16 Grundskola INFORMATIONSMÅTT Invånare i kommunen, 6 15 år varav 6 år varav 7 11 år, tidigaredel varav år, senaredel Nettokostnad i tkr/inv (6 15 år) Fritidshem Antal barn i fritidshem, kommunal regi Varav sålda platser Köpta platser Antal elever per årsarbetare i fritidshem* Förskoleklass Antal barn i förskoleklass, kommunal regi Sålda platser Köpta platser Grundskola Antal barn i kommunal regi Sålda platser Köpta platser Antal elever per lärare (årsarbetare)* 13,1 13,1 13,3 Grundsärskola Antal elever i grundsärskola Antal elever med fritids/lss * Både kommunal och fristående verksamhet EKONOMI Avvikelse 2015 Grundskola Intäkt Kostnad Netto avvikelser Grundskoleverksamheten har under haft färre barn i verksamheten jämfört med budget. Totalt sett borde grund- och särskola lämna ett överskott om ca 3,3 mkr, men har istället en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mkr. Det finns dock både över- och underskott mellan verksamheterna och skillnaderna är stora mellan enheterna. De kommunala grundskolorna uppvisar ett underskott om 2,7 mkr främst beroende på för höga personalkostnader. Kostnaden för köpta platser ökade mot budget med 3,8 mkr, både på grund av fler köpta grundskole- och fritidshemsplatser och för att fler elever placerats på HVB-hem. Kostnader för skolskjuts, modersmål och studiehandledning har överskridit budget med sammanlagt 1,1 mkr. Dessa underskott vägs till stor del upp av överskott för grundskolans centrala ansvar som bland annat består av minskade kostnader för kapitaltjänst samt ökade intäkter för VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 14

17 Grundskola fritidshem. Inför 2015 har grundskolornas budget förstärkts med medel för ökad personaltäthet för barn i de lägre åldrarna samt utökad budget för särskilt riktat stöd. Särskolan uppvisar ett överskott om 2,0 mkr på grund av färre barn i jämförelse med budget. Enheterna har dock ett underskott om 1,4 mkr, vilket vägs upp av ett överskott centralt på särskolan. Inför 2015 har elevpengen inom särskolan räknats upp något, samt att en effektivare organisation planeras inför höstterminens start 2015, vilket beräknas underlätta för särskoleenheterna att få en ekonomi i balans. Jämförelse med föregående år Jämfört med har kostnaderna stigit med 42,7 mkr vilket främst beror på elevökning i både kommunal och fristående regi. Kostnadsökningen består till stor del av personalkostnader inklusive lönerevision 17 mkr, lokalkostnader 8 mkr och läromedel drygt 6 mkr där merparten motsvarar en planerad och genomförd IKT-satsning. Kostnaden för köpta platser har ökat med 11,4 mkr. Intäkterna är 7 mkr högre jämfört med på grund av ökade externa bidrag, där statsbidrag för karriärtjänster står för 3 mkr, samt ökade hyresintäkter. De kommunala grundskolorna uppvisade ett underskott om 2,1 mkr under. Under lyckades inte enheterna vända ekonomin utan uppvisar ett underskott om 2,7 mkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 15

18 Grundskola MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla som lämnar grundskolan har minst godkända betyg för fortsatta studier på gymnasienivå. Elever med särskilda behov har goda möjligheter att utvecklas. Alla elever har kunskap och erfarenhet av sambandet mellan de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologi, ekonomi och social välfärd. Alla elever erbjuds ett rikt och varierat kulturliv inom ramen för skolan och en kulturskola som är öppen för alla. Den kommunala för- och grundskolan håller hög kvalitet och är konkurrenskraftig. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Stimulans och stöd utformas inom ordinarie verksamhet i allt högre grad. Genom ämnesövergripande undervisning utmanas och stimuleras eleven inom hållbar utveckling Alla elever deltar och är medskapande av kultur i skolan. Alla enheter har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete. Andel elever behöriga till gymnasieskolan Genomsnittligt meritvärde för pojkar respektive flickor i åk 9 Andel elever med betyg i alla ämnen i åk 9 Fråga i brukarenkät om hållbar utveckling, elever åk 5 och 8 Antal elever som deltagit i Skapande skola Antal elever som deltagit i kulturprogram arrangerade av kulturverksamhetens konst- och programenhet Andel elever i åk 3 som nått kravnivån på samtliga delprov i matematik och svenska Andel elever i åk 6 som nått kravnivån i den samlade bedömningen av nationella prov i matematik, engelska och svenska Andel barn och elever som väljer kommunala för- och grundskolan Avvikelse 94,8 95 0,2 94, ,9 90 4,1 87, ,5 82,7 91,5 96,0 96, ,5 7,7 13,5 4,0 7, Måluppfyllelsen är fortsatt hög i kommunen och efter många års medvetet arbete visar resultaten på att skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärden minskar. Undervisningen har blivit mer varierad och därmed nått fler elever, främst pojkar. Den digitaliserade satsningen i grundskolan och individuella IKT- verktyg stödjer denna process och har gynnat pojkar i sitt lärande. Att resultaten skiljt sig åt mellan pojkar och flickor handlar generellt om de vuxnas förhållningssätt och elevernas inställning till skola, lärande och utbildning i ett längre perspektiv. En utmaning är fortsatta samtal inom kommunal verksamhet för hur fler elever ska komma längre i sitt lärande, eftersom det fortfarande finns ett antal elever som inte når behörighet för gymnasiet. Arbetet i grundskolan syftar alltid till att alla elever ska kunna nå alla kunskapskrav vilket påverkar grundskolans fokus till att stödja elever för att nå de lägsta kunskapskraven. Skolans uppdrag är också att utmana för högre måluppfyllelse vilket kan vara det arbete som på sikt mest skulle påverka kommunens måluppfyllelse positivt. Arbetet med att ge stöd inom ordinarie undervisning är idag väl fungerande, även om det kan variera mellan skolor och även mellan klassrum. Genom gemensam och generell kompetensutveckling för all personal, men också mer riktad och specifik kompetensutveckling arbetas för att alla elever ska få rätt form av stöd. Under de senaste åren har grundskolan tagit emot fler nyanlända elever som med sin korta skolgång i svensk grundskola inte når alla kunskapskrav, men som samtidigt visar på utveckling och växande i sitt lärande. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 16

19 Grundskola Arbetet har blivit en naturlig del av den ordinarie undervisningen och genomförs på många olika sätt. Ju äldre eleverna blir desto mer involveras undervisningen om hållbar utveckling i den ordinarie undervisningen eller i teman utifrån kursplanerna, vilket kan försvåra för eleven att känna till begreppet även om kunskapen om Hållbar utveckling finns. Flera av kommunens skolor för yngre åldrar har de senaste åren erhållit Grön Flagg vilket på ett tydligt sätt synliggör arbetet med hållbar utveckling, speciellt ur det ekologiska perspektivet. I årskurserna 6-9 har arbetet främst utgått från läroplanens skrivning kring Skolan och omvärlden genom olika projekt som genomförts och som kan relateras till hållbar utveckling. Där har eleverna fått utveckla samarbete med det lokala näringslivet och träna på att utveckla förmågorna beträffande entreprenöriellt lärande. Genom Skapande skola, kommunens kulturverksamhet samt Kulturskolan har grundskolan möjlighet att nå en mycket hög andel av eleverna med kulturupplevelser av hög kvalitet. Detta ger en likvärdighet då det finns ett gemensamt basutbud som samordnas och där målet är att alla elever ska få tillgång till kulturupplevelser varje läsår. På resultaten syns att många av eleverna haft möjlighet att ta del av flera kulturupplevelser under året. Kulturutbudet planeras av en grupp bestående av personal från kultur och grundskola som kopplar uppdragen till elevers ålder, intresse och behov. Elevdelaktigheten i processen är stor. Ett systematiskt kvalitetsarbete är grunden för att verksamheten ska utvecklas i ett 1-16-årsperspektiv. En ökad kompetens kring barns lärande, undervisningens utformning och lärmiljön är centrala områden att följa inom det systematiska kvalitetsarbetet, både på ledningsnivå och enhetsnivå. Samverkan mellan förskola och grundskola är viktig för att ta till vara barns lärande från tidig ålder och utveckla det vidare. Skolenheterna tar varje år fram utvecklingsområden som man fokuserar på i sitt systematiska kvalitetsarbete med syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Flera enheter har de senaste åren arbetat med språkets betydelse för lärandet, vilket lett till bättre resultat i de nationella proven i svenska, både i årskurs 3 och 6. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 17

20 Planering, fritid ungdom och folkhälsa PLANERING, FRITID UNGDOM OCH FOLKHÄLSA UPPDRAG Verksamheten består av tre enheter. Planering och tillsyn har kommunens uppdrag att följa upp barn och elever i fristående verksamheter eller i andra kommuners förskola eller skola. För fristående förskolor ingår ett tillsynsansvar. Enheten ansvarar också för fysisk planering och befolkningsuppföljning för verksamheterna förskola och skola, samt avgiftshantering och administration. Sektorns övergripande IT-planering ligger också inom enheten. Fritid ungdom ska medverka till att kommunens ungdomar har en aktiv och levande fritid med en tydlig folkhälsoprofil. Fritid ungdom verkar nära barn och unga i de olika delarna av kommunen i nära samverkan med skolorna eller på egna mötesplatser. Folkhälsoenheten är en metodutvecklingsenhet som utgör en resurs för kommunens samtliga sektorer i utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som sker inom respektive sektor. Arbetet sker på samhälls- och gruppnivå med barn och unga som prioriterade målgrupp. En del av enhetens arbete sker på uppdrag av folkhälsorådet. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE För Fritid ungdom finns det ett politiskt inriktningsmål. Fritid ungdom har bedrivit sin verksamhet i samma omfattning som föregående år. Mötesplatserna är välbesökta och uppskattade. Det bedöms som uppfyllt. De politiska inriktningsmålen för folkhälsoarbetet redovisas på annan plats i verksamhetsberättelsen. INFORMATIONSMÅTT Antal öppna verksamheter (kommunal) eller annan bidragsfinansierad verksam Het Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun EKONOMI Avvikelse 2015 Planering, Fritid ungdom, Folkhälsa Intäkt Kostnad Netto avvikelser Verksamheten visar ett överskott om 1,7 mkr och det är överskott både på intäkts och kostnadssidan. Överskottet beror på vakanser och på tidsförskjutning av projektet Initiativ Härryda. En ny upphandling av internettjänster inom för- och grundskolan har skjutits på till 2015 vilket gjort att kostnaderna understiger budgeterade värden. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 18

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Utbildning och kultur. Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016

Verksamhetsberättelse Utbildning och kultur. Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016 Verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 SEKTORNS UPPDRAG 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR

SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Sektorschef Olof Olsson Administration Ingibjörg Pálsdóttir Kommunal förskola Pedagogisk omsorg Öppen förskola Familjecentral Kommunal

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR

SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SEKTORNS UPPDRAG Sektorns uppdrag är att skapa goda utbildningsmöjligheter, barnomsorg, ett rikt kulturliv och fritidsaktiviteter. POLITISKT

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Gävle kommun. Beslut Dnr :3915. Gävle kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Gävle kommun. Beslut Dnr :3915. Gävle kommun rn Beslut Gävle kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Gävle kommun Tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (7) har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens mål- och kvalitetsplan 2012-2015

Barn- och utbildningsnämndens mål- och kvalitetsplan 2012-2015 1 Barn- och utbildningsnämndens mål- och kvalitetsplan 2012-2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 28 maj 2012, 68 2 Innehåll Barn- och utbildningsnämndens mål- och kvalitetsplan 2012-2015...1 Inledning...3

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

vi fortsatt satsningen och samordnades med det drogförebyggande arbetet med stöd av den utökade budgeten.

vi fortsatt satsningen och samordnades med det drogförebyggande arbetet med stöd av den utökade budgeten. Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden har en omfattande verksamhet med ansvar för barnomsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Fastställd av kommunstyrelsen 2012-03-16 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR... 2 DRIFTSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT... 3 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret 1(7) Birgitta Jacobsson Inbjudan för nominering 2(7) Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2014 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande, engagemang

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ystads kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ystads kommun 2 (8) Tillsyn i Ystads kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Ystads kommun under hösttermin

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Blåhammarens förskola

Blåhammarens förskola Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Blåhammarens förskola Tommy Lundberg 2014-06-17 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Ekonomiskt resultat 2013 och prognos 2014 Budget 2013 Bokslut, resultat

Läs mer