KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 20juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 20juni2012 UDDEVALLA KOMMUN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 20juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

2 KALLELSE Föredragningslista l (2) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik Sundström Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. Information om implementering av det nya affarssystemet och investeringskostnaderna i förhållande till investeringsbudget 3. Information om projektet "Hållbar jämställdhet" Beredning inför kommunfullmäktige 4. Motion från Ole Borch (SU) om att kommunanställda skall få leasa cyklar 5. Motion från AnnKrislin Sörensson (SU) om en ny resepolicy i Uddevalla kommun 6. Aterrapportering av uppdrag till näringslivsavdelningen angående västkustsamverkan för fisket, havsmiljö och de näringar som är kopplat till detta 7. Policy för hantering av personuppgifter 8. Utvärdering av beredningschecklista Förslag till riktlinjer vid överlåtelse av datoroch telefonutrustning KS/2012:98 KS/2008:4 KS/2008:101 KS/2012:323 KS/2011:596 KS/2012:244 KS/2012:253 Kenneth Erlandsson kl. ll-11:30 Eva Davidsson klll:30-11:45

3 KALLELSE Föredragningslista 2 (2) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Ärende D nr Föredragande 10. Beslut om att upphöra med parkeringstillstånd KS/2012:311 för miljöfordon Il. Uppdatering av Uddevalla kommuns KS/2012:312 författningssamling gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel 12. Samhällsorientering inom ny KS/20 Il :277 etableringsreform Kommunstyrelsens egna ärende Framställan från Fyrbodal om KS/20 Il :463 medfinansiering av Hälsokällans framtida verksamhet 14. Remiss från Socialdepartementet angående KS/2012:214 förslag till ny lag - patientrörlighet i EU Fullständiga handlingar finns på kommunledningskontoret 15. Revidering av nyckeltal i kommunstyrelsens KS/2012:326 styrkort 16. Reviderad dokumenthanteringsplan KS/2012: Bestämmelser fakturerings- och KS/2012:335 kravverksamheten i Uddevalla kommun 18. Redogörelse inför planerad resa till Larvik KS/2012:336 och Högskolan i Vestfold i I-lorten, samt program 19. Information från kommundirektören KS/2012:3 20. Information från kommunledningskontorets KS/2012:4 förvaltningschef 21. Information från räddningschefen KS/2012:5 22. Information från kommunstyrelsens KS/2012:6 ordförande samt information från Fyrbodal 23. Redovisning av delegationsbeslut KS/2012:2 24. Anmälningsärenden KS/2012:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet skall snarast anmäla detta till Anna Lena Lundin te! eller Annica Åberg te! eller e-post

4 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSFÖRSLAG Information om projektet "Hållbar jämställdhet" (KS/2012:98) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 RAPPORT l (2) DNR KS/2012:98 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Delrapport, projekt för Hållbar Jämställdhet i Uddevalla kommun Bakgrund, syfte och koppling till övergripande mål Enligt uppdrag 47 i Strategisk Plan skajämställdhetsintegrerade budgetar, verksamhetsplaner och årsredovisning successivt införas. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tilldelat kommunen l mkr, vilket innebär l 00% projektfinansiering, för att starta upp ett nämndsövergripande arbete med att integrera jämställdhet i kommunens verksamheter. Projektet riktar störst fokus mot barn och utbildning samt socialtjänst med processledning finansierad genom av SKL tilldelade utvecklingsmedel stutredovisning sker till SKL Projektgenomförande Arbete har påbörjats genom att införa jämställdhetsperspektivet i de anvisningar som sänds ut till förvaltningarna inför årsbokslut och delårsrapportering. Under våren har ett antal utbildningssatsningar genomförts för kommunens chefer och handläggare, med god spridning inom samtliga förvaltningar. Totalt har 90 av kommunens chefer deltagit vid en halvdagsutbildning och 16 av kommunens handläggare. 3. Ekonomi och budgetföljsamhet Fördelning av tilldelade utvecklingsmedel; Processledning socialtjänst, 25% Processledning barn och utbildningsförvaltningen, 50% Beskrivning Sum Process! e dare social t i än st 0, tkr Processledare barn och utbildning 0,5 353 tkr Utb. Tjänstemän, Förtroendevalda 350 tkr Övriga kostnader l 00 tkr

6 RAPPORT 2 (2) DNR KS/2012:98 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 4. Slutsats Kommunens jämställdhetsarbete är ännu i ett uppstartande skede. I nuläge ligger fokus på att samtliga förvaltningar i högre grad än tidigare ska könsuppdela individbaserad statistik. Allteftersom detta arbete fortlöper kan utfall och resultat presenteras och analysera könsuppdelat så att kommunens jämställdhetsarbetet sker i enlighet med Uppdrag i Strategisk Plan ; "Jämställdhetsintegrerade budgetar, verksamhetsplaner och årsredovisning ska successivt injoras." 5. Fortsatt arbete Jämställdhetsintegrering innebär ett långsiktigt arbete för att på bästa sätt säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt får ta del av kommunens service och resursfördelning. Eva Davidsson Kommunledningskontoret

7 PROTOKOLLSFÖRSLAG UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 4 Motion från Ole Borch (SU) om att kommunanställda skall få leasa cyklar (KS/2008:4) Sammanfattning Motionären föreslår att kommunensa anställda ska la möjlighet att leasa cyklar för att därmed uppnå bättre hälsa och minska användningen av fossila bränslen. Fullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har skrivit yttrande i ärendet som återremileras till kommunstyrelsen för en mera allsidig utredning om för och nackdelar med leasing av cyklar till kommunställda. Motionären beskriver att bakgrunden är norska stortingets incitament till Transportekonomiska institutet att undersöka kostnader och effekter när det gäller satsning på cykling. Huruvida de kommunanställda är intresserade av att arbetsgivaren erbjuder cykelleasing är inte känt. Att ta reda på intresset hos kommunens ca anställda skulle innebära en stor arbetsuppgift i sig. Om leasing ska genomföras måste en upphandling enligt LOU ske. Vidare måste kommunen ta ut en administrativ avgift ca lookr/mån och cykel. En treårsleasing skulle kosta kr enbart i administrativ avgift. A v giften i förhållande tillleasingkostnaden skulle då uppgå till en stor del av totalkostnaden, varför det troligtvis skulle vara dyrare att leasa en cykel än att själv köpa en sådan. Beslutsunderlag Motion den 7 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni Kommunstyrelsens protokoll den 28 oktober Kommunfullmäktiges protokoll den Il november Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen med ovanstående besvarad. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 PM l (2) DNR: KS/2008:4 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Upphandlingschef Lars Amlin TELEFON Kompletterande utredning avseende motion om att kommunanställda skall få leasa cyklar. I och med att kommunen erbjuder anställda möjligheten att införskaila en miljöbil med brutto löneavdrag, är det lätt att man tror att det skulle kunna vara möjligt att ordna samma förmånliga konstruktion vad avser cyklar. Verkligheten ser dessvärre inte alltid ut som man tror. Det är en avsevärd stor skillnad i anskaffningskostnaden mellan en miljöbil och en cykel. Dessvärre är administrationen kring dessa båda produkterna likvärdig, vilket medför att denna kostnad är densamma oavsett om det är en dyr bil eller en billig cykel. För att på ett mer greppbart sätt beskriva problematiken finns nedan angivna ekonomiska beskrivning. Vara/mm Kostnad per Kostnad under Restvärde månad leasingstiden Cykel 6000 kr 195 kr 7020 kr 500 kr Kommunens 100 kr kr administrativa kostnad Den anställdes 295 kr lo 620 kr kostnad l månad Total kostnad vid lo = leasingens slut 11120kr I och med att det mte finns samma skattemass1ga " regler for " cyklar som det finns för förmåns bilar, blir det en mycket hög kostnad för den anställde. Utöver dessa kostnader tillkommer försäkringskostnad för cykeln, eftersom den anställde har ansvaret för cykeln. Har man ingen bra hemförsäkring som innefattar cykel, kan man dessutom tvingas teckna en separat cykel försäkring. Utöver detta tillkommer även skötsel och underhåll av cykeln. Upphandlingsavdelningen POSTAORESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX UDDEVALLA stadshuset Varvsvägen l 05?? tax E-POST Ila.se

9 PM 2 (2) DNR: KS/2008:4 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET För miljöbilarna finns även en försäkring som täcker viss del ifall den anställde under en kortare tid inte skulle ha lön där avdrag kan göras, men denna försäkringsform går inte att lösa för cyklarna, vilket även medför att finns det ingen lön att dra ifrån, måste fakturor utställas till den anställde. Bilden ger dessvärre vid handen att detta blir inte billigt för den anställde, cykeln blir nästa dubbelt så dyr, än om man köpt den rakt av. Detta blir då ingen attraktiv och bra affår för den anställde, vilket innebär att det är ingen bra ide att arbeta vidare med leasingalternativet Ett annat alternativ som skulle kunna ses som betydligt med positivt ur perspektivet den anställde och uppenbarligen med en bättre ekonomi, torde vara följande förslag. Kommunen har en aktiv personalförening som är bra på att teckna avtal för sina medlemmar. Föreningen skulle säkert kunna lyckas få till ett bra rabattavtal med återförsäljare av cyklar och sedan skulle de kunna köpas rakt av eller genom avbetalningsköp. KOMM).)N'LEDNINGSKONTORET /zc~~77/lk('/ ' ~ars Amlin ' Tf Förvaltningschef

10 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2008:4 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN HANDLÄGGARE Personalchef Håkan Kragnert TELEFON Motion från Ole Borch om leasingcyklar för de kommunanställda Sammanfattning Motionären föreslår att kommunensa anställda ska få möjlighet att leasa cyklar för att därmed uppnå bättre hälsa och minska användningen av fossila bränslen. Fullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har skrivit yttrande i ärendet som återremileras till kommunstyrelsen för en mera allsidig utredning om för och nackdelar med leasing av cyklar till kommunställda. Motionären beskriver att bakgrunden är norska stortingets incitament till Transportekonomiska institutet att undersöka kostnader och effekter när det gäller satsning på cykling. Huruvida de kommunanställda är intresserade av att arbetsgivaren erbjuder cykelleasing är inte känt. Att ta reda på intresset hos kommunens ca anställda skulle innebära en stor arbetsuppgift i sig. Om leasing ska genomföras måste en upphandling enligt LOU ske. Vidare måste kommunen ta ut en administrativ avgift ca lookr/mån och cykel. En treårsleasing skulle kosta 3600 kr enbart i administrativ avgift. Avgiften i förhållande tillleasingkostnaden skulle då uppgå till en stor del av totalkostnaden, varför det troligtvis skulle vara dyrare att leasa en cykel än att själv köpa en sådan. Beslutsunderlag Motion den 7 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni Kommunstyrelsens protokoll den 28 oktober Kommunfullmäktiges protokoll den l! november

11 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2008:4 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen med ovanstående besvarad. Beredningschecklista Områden att särsl<ilt bevaka Ja Nei l Påverkar ärendet Barn/ung9_Qmar enligt barnkonventionen 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trvoo kommun 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljö- x handboken 5 Påverkar ärendet Översiktolaneo 6 Har diskussion förts med berörda grupper 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet E i akt x x x x x x C- Susanne Erixon Tf förvaltningsc? f ;'! a {J~JL {!v-~/ Håkan Kragnert Personalchef Expediera till

12 Utdrag PROTOKOLL J (3) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 227 Motion från Ole Borch (SU) om att kommunanställda skall få leasa cyklar (KS/2008:4) Sammanfattning Motionären föreslår att kommunens anställda ska få möjlighet att leasa cyklar för att därmed uppnå en bättre hälsa och minska användningen av fossila bränslen. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret skriver i sitt yttrande att erbjuda de kommunanställda att leasa cyklar kräver en omfattande hantering i form av upphandling, handhavande av cyklarna samt administrativt arbete bestående av bruttolöneavdrag, förmånsbeskattningar etc. Detta innebär att förutom leasingkostnaden uppstår också en administrativ kostnad som kan göra att leasingavtalet för den anställde inte är lockande Då intresset från de anställda inte är känt bedöms insatsen att erbjuda leasingcyklar som osäkert. Ole Borch (SU), Jarmo Uusitalo (SU) och Hans Jonasson (UP) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 28 oktober Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni Motion den 7 januari Yrkanden Ole Borch (SU): återremiss till kommunstyrelsen för en mer allsidig utredning om för och nackdelar med leasing av cyklar till kommunanställ da. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfi.1llmäktige beslutar avgöra ärendet idag. Omröstning begärs. Kommunfi.lllmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röst för avgörande idag. NEJ-röst för återremiss. Utdrags bestyrkand e

13 Utdrag PROTOKOLL 2 (3) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Omröstningsresultat Med 29 ja-röster för avgörande idag mot 30 nej-röster för återremiss och två frånvarande utan ersättare beslutar kommunfullmäktige återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Ja röster Staffan Cronholm (M) Christer Hassiebäck (M) Gunila Jiven (M).J ohanna Ranmeskär (M) Birgit Olofsson (M) Carin Ramneskär (M) lngela Ruthner (M) Björn Skår (M) Mikael Staxäng (M) Zeidi Ström (M) Kj el! Ström (M) Kent Wilhelmsson (M).J o han Wiktersson (M) Arne Bagger (M) Marie Henriksen (KO) Magnus.Jacobsson (KO) Thorleif La u ge (KO) Christina Nilsson (KO) Essam El-Naggar (FP) Ralph Steen (FP) Gunvor Lindberg (FP) Berit af Geijerstam (FP) El ving Andersson (C) Lilian Lindström (C) Göte Olsson (C) UlfFagerberg (UP) Hans Jonasson (UP) Linda Tamm (UP) Said Olsson (-) Nej röster Kent Karlsson (UP) Carina Antonsson (S) Ingegerd Samuelsson (S) Anna-Karin Palm (S) Lillemor Fridlund (S) Henry Carlsson (S) Marie-Louise Ekberg (S) Edith Elbing (S) Kenneth Engelbrektsson (S) Alf Gillberg (S) Inger Gillberg-Carlsson (S) Göte Fredgren (S) Anna-Lena Heydar (S) Anders.Johansson (S) Louise Persson (S) Sonny Persson (S) Edib Poljo (S) Ingemar Samuelsson (S) Stefan Skoglund (S) Cecilia Sandberg (S) Ann-Marie Bengtsson (S) Ole Borch (SU) Ewy Gahnström (SU) Kjell Grönlund (SU) Gunilla Magnusson (SU) AnnKrislin Allvin (S) Janno Uusitalo (SU) Lars-Olof Laxrot (V) Monica Sclling (V) Peter Selling (V) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en mer allsidig utredning om för och nackdelar med leasing av cyklar till kommunanställda. U tdragsbesl yrkande

14 Utdrag PROTOKOLL 3 (3) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Vid protokollet Tima Rallkonen Justerat Ralph Steen, Ann-Marie Bengtsson, Carin Ramneskär Justeringen til!kännagiven på anslagstavlan l6 intygar Tima Rallkonen Expedierat Kom m u n ledningskontoret Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 265 Motion från Ole Borch om att kommunanställda skall få leasa cyklar (KS/2008:4) Sammanfattning Motionären föreslår att kommunens anställda ska få möjlighet att leasa cyklar för att därmed uppnå en bättre hälsa och minska användningen av fossila bränslen. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret skriver i sitt yttrande att erbjuda dc kommunanställda att leasa cyklar kräver en omfattande hantering i form av upphandling, handhavande av cyklarna samt administrativt arbete bestående av brutto löneavdrag, förmånsbeskattningar etc. Detta innebär att förutom leasingkostnaden uppstår också en administrativ kostnad som kan göra att leasingavtalet för den anställde inte är lockande Då intresset från de anställda inte är känt bedöms insatsen att erbjuda leasingcyklar som osäkert. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni Motion den 7 januari Yrkanden Ewy Gahnström (SU): bifall till motionen. Christer Hassiebäck (M): avslag till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå motionen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande. Reservationer Ewy Gahnström (SU) reserverar sig mot beslutet till fönnån för eget yrkande. Utdragsbestyrkande

16 T JÄNSTESKRIVELSE l (l) DNR KS/2008:4 UDDEVALLA KOMMUN -~KOAAMtltlDIREKTÖRDJ HANDLÄGGARE Personalchef Håkan Kragnert TELEFON Motion från Ole Borch (su) om att kommunanställda skall få leasa cyklar Sammanfattning För att erbjuda de kommunanställda att leasa cyklar krävs en omfattande hantering i form av upphandling, handhavande av cyklarna samt administrativt arbete bestående av brutto löneavdrag, förmånsbeskattningar etc. Detta innebär att förutomleasingkostnaden uppstår också en administrativ kostnad som kan göra att leasingavtalet för den anställde inte är lockande Då intresset från de anställda inte är känt bedöms insatsen att erbjuda leasingcyklar som osäkert. Beslutsunderlag Motionären vill att kommunens anställda skall få möjlighet att leasa cyklar för att därmed uppnå en bättre hälsa och minska användningen av fossila bränslen. Motionären beskriver att bakgrunden är norska stortingets incitament till Transportekonomiska institutet att undersöka kostnader och effekter när det gäller satsning på cykling. Kunskap om de kommunanställda är intresserade av att arbetsgivaren erbjuder att leasa cyklar är inte känt. Skulle innebära ett omfattande arbeta att efterhör intresset hos kommunens ca anställda. Förslag till beslut Kommw1fullmäktige beslutar att motionen med ovanstående är besvarad

17 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag J>ROTOKOLL Sammanträdesdatum Motion från Ole Borch (su) om att kommunanställda skall få leasa cyklar (KS/2008:4) Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret Vid protokollet Timo Rallkonen Justerat l-ll Ralph Steen, Henrik Suudström, Kenneth Engelbrektsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan ll intygar Eva Hansson Utdragsbestyrkande

18 Uddevalla den 7 /l -08 Fullmäktige i Uddevalla Motion om att kommunanställda skall få leasa cyklar. Vid förra fullmäktige i dec -07 skrev jag en motion om samarbete med Västtrafik med tanken att kommunanställda under en begränsad tid kunde la åka kostnadsfritt till och från sitt arbete, allt i syfte att skapa nya vanor och upptäcka fördelen att slippa att vara bilberoende. Där föreslog jag också att kommunen skulle låta de anställda utöver att leasa miljöbil också skulle kunna leasa en cykel. Att cykla har många fördelar. SvD 4 nov 07 skriver att Vägverket, Banverket och Nutek vill att att staten skall satsa 500 milj vatje år för att locka fler att cykla. l en understreckare 28 nov 07 också l SvD redogörs för vilka ekonomiska och hälsomässiga vinster cykling leder till. FN-organet WHO hade gått igenom 16 engelsspråkliga studier 15 visade på större nytta än kostnad. Upprindelsen till denna genomgång var norska stortingets incitament till Transport0konomisk institut! att undersöka kostnader, effekter mm vad gäller cykling. Man fann att för varje av samhället satsad krona skulle intäkterna bli 4-5 kr. Hälsoekonomiska vinster är också stora, det visar en studie l Köpenhamn där man följde kvinnor och män år. Med detta som bakgrund vi! jag Att kommunens anställda skall la möjlighet att leasa cyklar för att dänned uppnå en bättre häla och minska användningen av fossila bränslen. Ole Borch Solidariskat Uddevalla

19 PROTOKOLLSFÖRSLAG UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 5 Motion från AnnKristin Sörensson (SU) om en ny resepolicy i Uddevalla kommun (KS/2008:1 01) Sammanfattning Motionären föreslår att Uddevalla kommun utvecklar en resepolicy för \i änsteresor som berör anställda och förtroendevalda i syfte att kraftigt minska energibelastningen och miljöbelastningen. Motionären vill att vid kortare resor skall cykel, kollektivtrafik eller tjänstebil nyttjas i första hand. Vid längre resor över 50 km ska tåg och buss i linjetrafik utgöra förstahandsalternativet. Flygresor inom 50 mil skall inte vara en möjlighet. Motionären uppger att VOR tillämpar detta. Kommunens resepolicy innehåller regler for arbetsresor och om trafiksäkerhet och miljöanpassning. Gällande reseregler i Uddevalla kommun innehåller inte de restriktioner vid val av transportmedel vid tjänsteresor som motionären framför. En striktare tillämpning som gör att miljöpåverkan blir mindre gör att sammanträden inom olika geografiska områdena inte alltid kan ske inom ordinarie arbetstid kl Att arbetsdagen för anställda ochfeller förtroendevalda ska förlängas om de tvingas välja kollektiva transportmedel, eftersom man är hänvisad till gällande tidtabeller, är inte skäligt. Det kan också medföra ökade kostnader i form av fårdtidsersättningar och traktamente. Arbetsmiljön för de anställda och miljömålen kan därmed krocka. Ytterst har kommunfullmäktige arbetsmiljöansvaret for anställda och förtroendevalda samt sätter upp miljömålen. Det är också fullmäktige som fattar beslut om ändringar i gällande resereglemente och resepolicy i enlighet med motionärens önskemål. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Resepolicy för Uddevalla kommun antagen av kommunfullmäktige den 18 juni Resepolicy för Västra Götalandsregionen, antagen av regionfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLLSFÖRSLAG UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktiges protokoll , 63. Motion inkommen 8 februari Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen därmed ska anses besvarad. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

21 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2008:101 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN HANDLÄGGARE Personalchef Håkan Kragnert TELEFON Motion från Ann Kristin Sörensson angående ny resepolicy i Uddevalla kommun Sammanfattning Motionären föreslår att Uddevalla kommun utvecklar en resepolicy för tjänsteresor som berör anställda och förtroendevalda i syfte att kraftigt minska energibelastningen och miljö belastningen. Motionären vill att vid kortare resor skall cykel, kollektivtrafik eller tjänstebil nyttjas i första hand. Vid längre resor över 50 km ska tåg och buss i linjetrafik utgöra förstahandsalternativet. Flygresor inom 50 mil skall inte vara en möjlighet. Motionären uppger att VGR tillämpar detta. Kommunens resepolicy innehåller regler för arbetsresor och om trafiksäkerhet och miljöanpassning. Gällande reseregler i Uddevalla kommun innehåller inte de restriktioner vid val av transportmedel vid tjänsteresor som motionären framför. En striktare tillämpning som gör att miljöpåverkan blir mindre gör att sammanträden inom olika geografiska områdena inte alltid kan ske inom ordinarie arbetstid kl Att arbetsdagen för anställda och/eller förtroendevalda ska förlängas om de tvingas välja kollektiva transportmedel, eftersom man är hänvisad till gällande tidtabeller, är inte skäligt. Det kan också medföra ökade kostnader i form av färdtidsersättningar och traktamente. Arbetsmiljön för de anställda och miljömålen kan därmed krocka. Ytterst har kommunfullmäktige arbetsmiljöansvaret för anställda och förtroendevalda samt sätter upp miljömål en. Det är också fullmäktige som fattar beslut om ändringar i gällande resereglemente och resepolicy i enlighet med motionärens önskemål.

22 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2008:101 Beslutsunderlag Motion 4 februari 2008 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda - resekostnader 10- beslut i KS Resepolicy för Uddevalla kommun 18 juni KF Resepolicy för Västra Götalandsregionen, antagen av regionfullmäktige I 9 9 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen därmed ska anses besvarad. Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ei akt l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trygg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljö- x handboken 5 Påverkar ärendet ÖversiktJJianen x 6 Har diskussion förts med berörda grupper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x ) usaune Erixon Tf Förvaltnings e f... l ;/ /11 /l/. (l{./ 1\/\vc(ev v("" Håkan Kragnert Personalchef Expediera till

23 UaFS 31/ Blad l RESEPOLICY FÖR UDD EV ALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2003, 75 Omfattning Denna policy gäller alla arbetsresor som bekostas av Uddevalla kommun. Arbetsresor regleras främst av gällande kollektivavtal, kommunalskattelagen samt upphandlade avtal. Policyn kompletterar kommunens resereglemente. Bakgrund För att spara resurser skall resandet göras med så liten belastning på miljön som möjligt. Syfte Syftet med policyn är att så långt möjligt säkerställa att resor sker på miljöanpassat, trafiksäkert och ekonomiskt sätt. Ansvar Kommunen ska påverka andra att ta sitt ansvar. Därför är det viktigt att vi i vår egen organisation kan visa vägen och vara en förebild. Alla som arbetar åt Uddevalla Immun ska ha en på kunskap baserad positiv värdering av säkra och miljöanpassade transporter. Lika viktigt är att forstå innebörden av det goda exemplets makt som gör att var och en genom sitt handlande kan bidra till att kommunen når en bra miljö. Vi ska i handling visa detta när vi planerar och genomför våra resor. Vår strävan ska vara att ständigt göra vårt resande säkrare och mer miljöanpassat Var och en har ett ansvar för att det egna resandet i arbetet sker miljöanpassat, trafiksäkert och ekonomiskt samt följer gällande regler och avtal. Samåkning ska ske i största möjliga utsträckning. Trafiksäkert och miljöanpassat Kunskapen om hur vi var och en genom vårt handlande i olika situationer kan bidra till en säkrare och en mer miljöanpassad trafik ska ständigt utvecklas. De som ansvarar för personal vilken dagligen nyttjar bil eller annat fordon i sitt yrkesutövande ska utbilda sin personal i hur deras körsätt påverkar miljön och trafiksäkerheten. Lämpligen bör varaktigt anställda som har en årlig körsträcka överstigande 2000 km genomgå utbildning i miljöanpassat körsätt, t. ex. Eco Driving.

24 U afs 31/ Blad 2 Arbetsresor Undersök möjligheterna till att samordna flera förrättningar under samma resa. Beakta möjligheten till samåkning med andra. Resan ska godkännas i förväg av ansvarig chef. Alla beställningar av biljetter, hotellrum, hyrbilar, flyg, tåg, taxi m.m. ska i första hand göras enligt de upphandlingsavtal som finns. Resan bör bokas i god tid för erhållande av lågpris biljetter. Ändringar eller avbokningar ska ske snarast möjligt. Vid resor över l 00 km kan hyrbil nyttjas. Vid längre resor ska utgångsalternativet vara tåg, som generellt är bästa miljöval Hänsyn ska även tagas till andra relevanta omständigheter såsom skälig restid. Reseersättning för bil, inom det egna tjänstgöringsområdet, utgår först efter särskild prövning av resp. arbetsledare. I det fall privat bil nyttjas utgår reseersättning enligt Bil O l, Beloppsbilaga, Tabell 2a, inom 50 km från tjänstgöringsstället Ersättning för resmål beläget mer än 50 km från tjänstgöringsstället utgår enligt Bil 01, Beloppsbilaga l för hela resan. Reseersättning för privat bil som drivs med alternativbränsle eller för arbetstagare vilka har tecknat bilavtal utgår enligt Bil O l, Beloppsbilaga, Tabell 2a oberoende av avståndet från 1jänstgöringsstället. Resor med tåg kan företagas i l :a klass. Om resan blir billigare med individuellt rabattkort står kommunen även för denna kostnad. Vid resor med flyg, se rubrik "Kostnadsjämförelse". Övernattning Vid boende på hotell bör väljas ett hotell som bedriver ett aktivt miljöarbete, t.ex. har ett miljöprogram och en miljöpolicy för sin verksamhet. Vidare bör i första hand hotell bokas som ej erbjuder pornografi via beta!-tv. Rum av normalstandard ska bokas i första hand. Eftersom kostnaden för hotellrum i vissa städer varierar kraftigt bör hänsyn tas till detta. Se vidare under rubrik "Kostnadsjämförelse". Reserälmingar Reseräkningar bör redovisas inom en månad. Fullständiga verifikationer ska bifogas i original för alla utlägg som ska ersättas, även småutgifter såsom parkeringsbiljetter etc. Ersättning utbetalas i samband med löneutbetalning.

25 UaFS 31/ Blad 3 Trafikförseelser Trafikförseelser såsom felparkeringsavgifter, fortkörningsböter etc. betalas av arbetstagare själv. Självrisk vid skada på egen bil ersättes ej heller av kommunen. Reseförskott Förskott ska redovisas senast en månad efter resans slut. Av reseförskott ska framgå resdag och ändamål för resan. Närstående Närstående som följer med på tjänsteresa ska själv betala alla merkostnader på ort och ställe. Likaledes ska ev. privat övernattning i samband med arbetsresa betalas på samma sätt. Kostnadsjämförelse Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tagas till alla delar, såsom transport, logi, traktamente, fårdtidsersättning, arbetstid och restid. Avgörande för hur resan genomförs är dess kostnad med hänsyn till miljön och trafiksäkerhet. Uppföljning Uppföljning av de regler, krav och överenskommelser som träffas är viktiga för ett kostnadseffektivt och miljövänligt resande.

26 UaFS Blad 6 2. Möten där det arbetas med nämndernas verksamhetsplan/kort eller liknande 3. Besök vid enheter/platser som är beslutade av nämnd for att öka kunskap om ärendet inför beslut i re:,pektive nämnd Kommunal pension 9 Utgår ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER Resekostnader l o Kostnader för resor från bostaden till och Jl ån sammanträden eller motsvarande enligt 2 punkterna A och B i tillämpliga delar, ersätts enligt beloppsbilaga l (gäller inte deltagande i praktik på förvaltningen). Resor kortare än 5 km enkel resa ersätts inte. Övriga resor i uppdraget ersätts enligt kommunens resereglemente. Anmärkning: eventuella parkeringsböter samt andra kostnader som kan uppkomma genomförarens åsidosättande av lagar ochforordningar ersätts inte. Barntillsynskostnader Il Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande, enligt 2, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 13 år. Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst belopp enligt beloppsbilaga l. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller motsvarande. Anmärkning: som närstående räknas make/maka, hemmavarande :,yskon eller annan person som denförtroendevalde sammanbor med. Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk 12 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas enligt särskilt beslut av personalutskottet Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.

27 2 Dl'(; /D l 'T"c-"vÄSTRA "f GÖTALANDSREGIONEN 1(2) Antagen av regionfullmäktige , 9 Inledning l Västra Götalandsregionens vision "Det goda livet" beskrivs de viktigaste dimensionerna för att uppnå en hållbar utveckling. Som regionens största arbetsgivare skall alla, såväl förtroendevalda som medarbetare, vara en förebild och pådrivare i dessa avseenden. Omfattning Denna policy gäller medarbetare och förtroendevalda i Västra Götalandsregionens alla verksamheter och omfattar de resor som betalas av Västra Götalandsregionen. Mål Denna resepolicy syftar till att användningen av resor ska ske på ett sådant sätt att följande långsiktiga mål uppnås: En säker arbetsmiljö: Tjänsteresor ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt. Hänsyn ska tas både till resenären och till medtrafikanter. Ett miljöanpassat resande: Tjänsteresor ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på den yttre miljön minimeras. Detta innebär att energianvändning och utsläpp tillluft ska minimeras. Ett kostnadseffektivt resande: Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till medarbetarnas individuella förutsättningar och behov, dels till att arbetseffektiviteten optimeras. Resande när det behövs: Tjänsteresor ersätts i så stor utsträckning som möjligt med video-, telefon- och webbkonferenser. Ansvar Samtliga inom Västra Götalandsregionen som berörs av denna policy, har ett ansvar för att planera sina resor så att de så långt som möjligt lever upp till målen i resepolicyn om ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt resande. Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och bolag har att, utifrån policyn, besluta om lokala riktlinjer och rutiner för resande i tjänsten. Rappotten "Säkrare, billigare och miljömässigt bättre resor inom Västra Götalandsregionen 2006" ska användas som underlag när verksamheterna arbetar med att ta fram de egna handlingsplanerna och riktlinjerna.

28 2(2) Vatje förvaltningschef/vd har ansvar får att: l. medarbetarna känner till innehållet i policyn 2. medarbetarna har kunskaper om säker och miljöanpassad trafik 3. besluta om och regelbundet, med mätbara mål, följa upp medarbetarnas tjänsteresor Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret att samordna och utvärdera arbetet med resepolicyn.

29 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag PROTOKOLL Sammanträdesdatum Motion från AnnKristin Sörensson om ny resepolicy i Uddevalla kommun (KS/2008:101) Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

30 SOUDARISKT UDDEVALLA Motion ang. ny resepolicy i Uddevalla kommun Uddevalla kommun har en policy för tjänsteresor som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2003, 75. I den framgår det att syftet med policyn är att så långt möjligt säkerställa att resor sker på miljöanpassat, trafiksäkert och ekonomiskt sätt. Därefter finns det goda ansatser vad det gäller kommunens roll som förebild och alla anställdas ansvar. Men, när man kommer till regler för de konkreta arbetsresorna saknas samma tydliga miljötanke. I policyn står det: "Vid längre resor ska utgångsalternativet vara tåg, som generellt är bästa milj öva!. Hänsyn ska även tagas till andra relevanta omständigheter såsom skälig restid." Således är tåget som transportmedel endast utgångsalternativet-ej regel. Västra Götalandsregionen har försökt ta ordentliga grepp på resorna, framförallt ur miljösynpunkt. Uddevalla borde också göra detta, då bilismen är en av de stora negativa faktorerna i den pågående klimatförändringen. I januari 2008 antog Västra Götalandsregionen en ny resepolicy med syfte att minska utsläppen (som första punkt). Policyn gäller såväl förtroendevalda som anställda och ambitionen är att minska antalet resor eller öka antalet resor med kollektiva transportmedel. I en ny policy i Uddevalla bör det t ex framgå att vid resor längre än 50 km ska tåg och buss i linjetrafik utgöra förstahandsalternativ, för kortare resor ska cykel, kollektivtrafik eller tjänstebil nyttjas i första hand. Flygresor ska inte vara en möjlighet för resor till Stockholm eller inom 50 mil. Visserligen är det bra med utbildning i miljöanpassat körsätt, (t.ex. Eco Driving) men det bör dessutom, precis som i regionen, införas mer detaljerade regler för hur privatbilar får användas för tjänsteresor, t.ex. hur gamla dessa bilar får vara. Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommuy{[ullmäktige besluta att utveckla en resepolicy för tjänsteresor som berör anställda och förtroendevalda med målet att kraftigt minska nuvarande energianvändning och miljö belastning. att i resepolicyn ska det framgå att vid resor längre än 50 km ska tåg och buss i linjetrafik utgöra förstahandsalternativ, för kortare resor ska cykel, kollektivtrafik eller tjänstebil nyttjas i första hand, flygresor ska inte vara en möjlighet för resor till Stockholm eller inom 50 mil, samt att regler för vilken typ av privatbilar som får användas för tjänsteresor införs. Uddevalla AnnKristin Sörensson Solidariskt Uddevalla flttjd[i/äi~lä-ko~xi\.~tji\i~] 1 v--,.-~~crnrnunstvrci: >f ;n 1 l Kornrnuni~~cJnincr~l<onUAct ' o a j

31 PROTOKOLLSFÖRSLAG UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 6 Aterrapportering av uppdrag till näringslivsavdelningen angående västkustsamverkan för fisket, havsmiljö och de näringar som är kopplat till detta (KS/2012:323) Sammanfattning Staffan Cronholm lämnade 2006 en motion angående västkustsamverkan för fisket, havsmiljön och de näringar som är kopplat till fisket. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse av beskriver de projekt- "Fiskeområde Bohuslän" och "8-fjordar steg 2" och den samverkan som Uddevalla kommun medverkar i sedan Denna samverkan och projekt syftar till att öka utbytet av fisket både vad gäller det traditionella fisket och att utveckla nya verksamheter som tex fisketurism samt att skapa en havsmiljö i ekologisk balans. Beslutsunderlag Motion Staffan Cronholm av Kommunfullmäktiges protokoll av Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse av Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen med denna tjänsteskrivelse är besvarad Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

32 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/20 12:321 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUN!.tDNII\JGSKONTOI<E-1 HANDLÄGGARE Chef 11ir näringslivsavd Owe Westberg TELEFON o we. wcstberg(ajuddevalla.se Atenapportering av uppdrag tillnär~ngsiivsavdeil1il1g Em angående västiu.sstsamverk<m för fisket, havsmiljö och de näringar som är kopplat till detta Sammanfattning Staff~m Cronbolm lämnade 2006 en motion angående västkustsamverkan för fisket. havsmiljön och dc näringar som lir kopplat till fisket. Kommun ledningskontorets tjlinsteskrivelse av beskriver dc projekt. ''Fiskeområde Bohus!Hn" och "8-ljordar steg 2" och den samverkan som Uddevalla kommun medverkar i sedan Denna samverkan och projekt syllar till att öka utbytet av Ilsket bi\de vad gilller det traditionella!i sket och att utveckla nya verksamheter som tex ilsketurism samt att skapa en havsmiljö i ekologisk balans. Beslutsunderlag Motion Sta1Tan Cronbolm av Kommunfullmäktiges protokoll av l.l ~ 229 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse av Förslag till beslut Kommunstyrelsen Wresh\r kommunfullmiiktigc ah besluta att motionen med denna tjhnsteskrivclsc är besvarad Bei'fHlningschecklista , Områden att särsldlt bevaka. Nc.L.. Ejakt_~ ~~- ~~~~~~~~~-~-~-~-~{!~~~~DJt~---,l?~i~o-tl~~~::~i-~i.ITS.Tl~ii:.;_:_;E~~~;~stitH,11,~~m -s J.iJ<JLY_i l )J<_;}}: 2 ~~ ~~~xjs_~~-~:--~~!-~'=-~-~ d~~ _.. ~)~~j_nnj.~l~\~ 1 :} ---~~-~~~_!.j~~'!_!j_!~en~le(_~tmfl r k ~2~~~_}~;;,LL~llL~?.L.2.l:l_l _.U)JH1 J, ~)_tt_l_l.ll Ull )8 vet l\a t Hre11 det M_jJJ.ijUl}jJ t;_t} l_ i g_! b.~:~i~?!jlnijjg~ t_l_j_ft_u j _!_l, 1 i _l. j i)-- ~-----h~u}.i!;~gji~~jl ~---~.." ~ :~. ~--!~i~~-~:!~~-~-~:._~ire~iet ~-:~~-~~~illsl\\k1hsjl_.....?... L!.~~~:... ~l.i-~.!~l_l_~~-~~~---fö~~~~~~~-?~~~~:~~g-'~-~-pp~-~~-- 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser 8 IinnSJIJ.11 kojjp_l_a_d_e_ti_ll x x x ' x x x x l

33 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:323 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEONINGSKONTORET Ärendebeskrivning Staffan Cronholm lämnade 2006 en motion angående västkustsamverkan för fisket, havsmiljön och de näringar som är kopplat till fisket. Miljö och stadsbyggnad och Näringsliv och Arbetsmarknad yttrade sig över motionen och kommunfullmäktige beslutade att tillstyrka rnotionen och att ge näringsliv och arbetsmarknad i uppdrag att i samråd med miljö och stadsbyggnad utreda förutsättningarna för i motionen beskrivna samarbete och handlingsplan. Motionären vill se en handlingsplan som omfattar hela Västsveriges relation till fisket. En handlingsplan som stödjer de förvaltande, miljömässiga, utvecklingsbara delar som finns inom svenskt fiske. Fiskeriverket beslutade att tio områden i Sverige skulle bli fiskeområden vilket innebar att områdena får del av EU:s strukturstöd för fiskerinäringen under perioden På västkusten finns två av områdena, norra och södra Bohuslän. Uddevalla ingår sedan starten 2009 i södra Bohuslän, omfattande sju kommuner. Syftet med fiskeområden är att öka utbytet av fisket både vad gäller det traditionella fisket och att utveckla nya verksamheter som tex fisketurism. Uddevalla kommun deltar tillsammans med Kungälv, Orust, Tjörn och stenungsunds kommuner i projekt 8-fjordar steg 2 sedan 2008 och projektet pågår till och med Kommunerna fick 2004 tillsammans med sportfiskarna och Naturskyddsföreningen statsbidrag för att kartlägga miljövärden och beskriva de aktörer som påverkar havsmiljön i det gemensamma fjord området. I slutet av 2005 blev rapporten "8 fjordar naturfiske -miljö en kunskapsöversikt" klar. Rapporten låg till grund för att projekt "8-fjordar steg 2" startade upp under Från Uddevalla kommun är det miljö och stadsbyggnad som aktivt deltar i projektet. De övergripande målen med 8 fjordar är ett fjordområde i ekologisk balans, med rika långsiktiga hållbara förutsättningar fdr maritima företagare och fi iluftsliv. Inom projektet finns tre arbetsgrupper: Fiskefrågor--Miljö - Turism, friluftsliv och företagande. Grupperna har samarbete med bland andra Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen, sportfiskare och företagare. Kommunledningskontoret anser att kommunen genom dessa projekt och samverkan med beskrivna kommuner har uppfyllt motionens syfte att samverkan på v" usten för fisket, havsmiljön och de näringar om är mpplat till fis et. usanne Erixon Tf förvaltnings 1ef

34 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag PROTOKOLL Sammanträdesdatum / Staffan Cronholm (m): motion angående västkustsamverkan för fisket, havsmiljö och de näringar som är kopplat till fisket Motionen syftar till att man vill skapa en samverkan på västkusten för fisket, havsmiljön och de näringar som är kopplat till fisket och fastställa detta i en handlingsplan. Miljö och stadsbyggnadsnämnden har behandlat förslaget och beskriver det arbete som idag bedrivs för att för att arbeta för miljökvalitetsmålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård". Miljö och stadsbyggnadsnämnden utesluter inte att ingå i ett länsövergripande samarbete, men påpekar att ett sådant arbete inte kan få hög prioritet och således inte medföra en stor arbetsbelastning. Näringsliv och arbetsmarknad har också behandlat motionen och skriver att Uddevallas andel av branschen är ytterst liten varför näringsliv och arbetsmarknad inte anser detta vara en prioriterad uppgift för förvaltningen, men att de ser positivt på initiativet att ta fram en handlingsplan för fiskets betydelse för västkusten. Yrkande Staffan Cronholm (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll från den 18 maj 2006, 161 Näringsliv och arbetsmarknads skrivelse från den 30 maj 2006 Kommunstyrelsens protokoll från den 21 juni 2006, 183 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen, samt att ge näringsliv och arbetsmarknad i uppdrag att i samråd med miljö och stadsbyggnad utreda förutsättningarna för i motionen beskrivna samarbete och handlingsplan. Utdragsbestyrkande

35 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag PROTOKOLL Sammanträdesdatum Vid protokollet Claire Gabrielsson Justerat AlfGillberg, Katarina Hansson, Ole Borch Justeringen tillkämmgiven pä anslagstavlan intygar Claire Gabrielsson Expedierat Miljö och stadsbyggnadsnämnden Kmmnunledningskontoret (Näringslivsavdelningen) Slaffan Cronholm Utdragsbestyrkande

36 l. l Uddevalla Bakgrund Den fiskepolitiska debatt som förts i Sverige sedan hösten 2002 är ur ett moderat perspektiv helt oacceptabel. Påhopp på en viktig näring i våra västsvenska kustkommuner måste motarbetas och debatten måste föras till en seriös och näringspolitisk arena. Fiskerinäringen bygger på nyttjandet av förnybara resurser i havet. En långsiktig och bärkraftig användning av resurserna är avgörande för att fiskerinäringen i framtiden skall vara grunden för livsmedelsproduktion och sysselsättning längs våra svenska kuster. Alternativet är utarmning av resurserna och ett sammanbrott för fiskerinäringen men också försämrade förutsättningar för annan kustnära näring. Moderna fiskemetoder har medfört att dagens generation fiskare är den första som upplever att tillgången på fisk sätter biologiska gränser för fisket. De vilar därför ett stort ansvar för att utveckla och praktisera bra metoder för resursförvaltning. Sverige skall inom EU arbeta för ett hållbart utnyttjande av fiskebestånden som inte innebär någon negativ inverkan på de marina ekosystemen och inte utarmar den biologiska mångfalden. Sverige har en lång kust sträcka med fiskrika hav som Skagerack, Kattegatt och Östersjön. Men de svenska fiskefartygen fiskar inte bara i haven runt Sverige utan även ute i Nordatlanten. Tillsammans tar man i Östersjön, Skagerack och Kattegatt upp ungefår 95 % av Sveriges årliga fiskeinkomster. Ifrån Nordsjön samt Nordatlanten tar man upp resterande. Av alla de hundratals fiskslag som finns i våra vatten är det bara ett 30-tal som är så kallade matfiskar. Vmje år fångas ca ton sill och strömming. Torsk, lax, havskräftor och räkor är m1dra viktiga fångstslag i det svenska yrkesfisket. Man fångar också så kallad foderfisk, t. ex sill och skarpsill som oftast omvandlas till fiskmjöl eller olja. Fisket för konsumtion ökar emellertid och ger bättre priser på sill och skarpsill. Ungefår hälften av landets yrkesfiskare är verksamma på västkusten. Här finns också de flesta av Sveriges större fiskefartyg. Den svartfiskning och svartförsäljning av fisk som pågår måste stoppas såsom dumpning av död fisk tillbaka i havet när kvoterna fyllts. Betydelse Fisket är en av Sveriges basnäringar som har en mycket stor betydelse för många kustsamhällen och lokalsamhällen vilket bidrager till att dessa kan leva året runt. Fisket är dessutom en symbol för Västsverige. I Västsverige finns det 1200 fiskare som i små eller medelstora företag arbetar direkt med fisket. Till detta tillkommer förädlingsindustri,

37 transportnäring och försäljning. Fisket har en viktig regional och sysselsättningspolitisk betydelse som måste tas tillvara och utvecklas. F rumtid Fisket på västkusten har en ljus framtid om alla de positiva aspekter som finns tas tillvara. Det havsnära näringslivet är stort; miljö och förvaltning, utbildning, fiske och livsmedelsfårädling och turism. Den tydligaste exponenten är det stora intresset som finns av att äta fisk. Västsverige inrymmer några av de bästa fiskrestaurangerna som finns i Europa. Fisket är också en turismmöjlighet då upplevelsen står i centrum. Fisket bidrager till entreprenörskap inom miljövård, fåretagsutveckling samt sysselsättning. En mängd aspekter finns som behöver tas till vara ett bättre sätt. Vi vill se en handlingsplan som omfattar hela Västsveriges relation till fisket. En handlingsplan som stöder de förvaltande, miljömässiga, utvecklingsbara delar som fi1ms inom svenskt fiske. Handlingsplanen skall ta den stora kompetens som fi1ms inom området: forskning, naturorganisationer, turismorganisationer, intresseorganisationer och näringsliv till sig. Arbetet skall resultera i en gemensam strategi som långsiktigt kan befästa fiskets roll för västkusten utifrån miljö-, producent-, konsument-, och turismperspektiv. Vi föreslår därfår att Kommunfullmäktige beslutar: Att i en samverkan med övriga kustkommuner och region Västra Götaland och Hallands läns landsting verka för en tydlig och näringsinriktad politik för fisket enligt den handlingsplan som ovan beskrivits. A.... ~ :.:.:..:..:.... ~...:.::--..- Staffan Cronholm För Moderaterna

38 PROTOKOLLSFÖRSLAG UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 7 Policy för hantering av personuppgifter (KS/2011 :596) Sammanfattning Kommunledningskontorets fårvattningschef har gett kommunjuristen i uppdrag att ta fram förslag på en policy för hanteringen av personuppgifter inom kommunen. Uppdraget har utförts i samråd med kommunstyrelsens personuppgiftsombud. Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns bl.a. i personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftslagens syfte är att skydda enskilda personer mot att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Datainspektionen har den l O februari 2012 presenterat resultatet av en undersökning bland Sveriges kommuner när det gäller hanteringen av personuppgifter. Datainspektionen har utarbetat råd och anvisningar till kommunerna med anledning av undersökningen. Uddevalla kommun använder elektronisk dokumenthantering och lägger ut protokoll och handlingar på kommunens hemsida får att öka öppenheten i kommunen. Det finns därför ett behov av en övergripande policy angående hanteringen av personuppgifter inom Uddevalla kommun. I policyn anges även att förvaltningarna i Uddevalla kommun bör upprätta interna, skriftliga rutiner för publicering av diarier, kallelser och protokoll på internet. Detta för att säkerställa att kommunen i samband med hanteringen av personuppgifterna värnar om den enskildes integritet. Beslutsunderlag Policy för hantering av personuppgifter Datainspektionens skrift W ebbpublicering av protokoll och diarier Rutin för publicering av diarier kallelser och protokoll på internetinom kommunledningskontoret Förslag till beslut Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige besluta Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 30 oktober 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(4) 2013-10-22 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-10-30 kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 januari 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-01-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 28 januari 2015 Ordförande

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 augusti 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(5) 2013-08-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bä ve, 2013-08-28 kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Föredragningslista. Föredragande I(4) Kallelse Föredragningslista 2014-01-20. Kommunstyrelsen. Henrik Sundström. Annica Åberg

Föredragningslista. Föredragande I(4) Kallelse Föredragningslista 2014-01-20. Kommunstyrelsen. Henrik Sundström. Annica Åberg Kallelse Föredragningslista I(4) 2014-01-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bä ve kl. I I :00 onsdagen den 29 januari 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 26 augusti 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-19 Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnd 1(3) 2013-12-03 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Barn och utbildningsnämnd Bäve, Stadshuset, 2013-12-12 kl. 8:30 12:00 Informationsärenden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer