KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 20juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 20juni2012 UDDEVALLA KOMMUN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 20juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

2 KALLELSE Föredragningslista l (2) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik Sundström Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. Information om implementering av det nya affarssystemet och investeringskostnaderna i förhållande till investeringsbudget 3. Information om projektet "Hållbar jämställdhet" Beredning inför kommunfullmäktige 4. Motion från Ole Borch (SU) om att kommunanställda skall få leasa cyklar 5. Motion från AnnKrislin Sörensson (SU) om en ny resepolicy i Uddevalla kommun 6. Aterrapportering av uppdrag till näringslivsavdelningen angående västkustsamverkan för fisket, havsmiljö och de näringar som är kopplat till detta 7. Policy för hantering av personuppgifter 8. Utvärdering av beredningschecklista Förslag till riktlinjer vid överlåtelse av datoroch telefonutrustning KS/2012:98 KS/2008:4 KS/2008:101 KS/2012:323 KS/2011:596 KS/2012:244 KS/2012:253 Kenneth Erlandsson kl. ll-11:30 Eva Davidsson klll:30-11:45

3 KALLELSE Föredragningslista 2 (2) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Ärende D nr Föredragande 10. Beslut om att upphöra med parkeringstillstånd KS/2012:311 för miljöfordon Il. Uppdatering av Uddevalla kommuns KS/2012:312 författningssamling gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel 12. Samhällsorientering inom ny KS/20 Il :277 etableringsreform Kommunstyrelsens egna ärende Framställan från Fyrbodal om KS/20 Il :463 medfinansiering av Hälsokällans framtida verksamhet 14. Remiss från Socialdepartementet angående KS/2012:214 förslag till ny lag - patientrörlighet i EU Fullständiga handlingar finns på kommunledningskontoret 15. Revidering av nyckeltal i kommunstyrelsens KS/2012:326 styrkort 16. Reviderad dokumenthanteringsplan KS/2012: Bestämmelser fakturerings- och KS/2012:335 kravverksamheten i Uddevalla kommun 18. Redogörelse inför planerad resa till Larvik KS/2012:336 och Högskolan i Vestfold i I-lorten, samt program 19. Information från kommundirektören KS/2012:3 20. Information från kommunledningskontorets KS/2012:4 förvaltningschef 21. Information från räddningschefen KS/2012:5 22. Information från kommunstyrelsens KS/2012:6 ordförande samt information från Fyrbodal 23. Redovisning av delegationsbeslut KS/2012:2 24. Anmälningsärenden KS/2012:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet skall snarast anmäla detta till Anna Lena Lundin te! eller Annica Åberg te! eller e-post

4 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSFÖRSLAG Information om projektet "Hållbar jämställdhet" (KS/2012:98) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 RAPPORT l (2) DNR KS/2012:98 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Delrapport, projekt för Hållbar Jämställdhet i Uddevalla kommun Bakgrund, syfte och koppling till övergripande mål Enligt uppdrag 47 i Strategisk Plan skajämställdhetsintegrerade budgetar, verksamhetsplaner och årsredovisning successivt införas. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tilldelat kommunen l mkr, vilket innebär l 00% projektfinansiering, för att starta upp ett nämndsövergripande arbete med att integrera jämställdhet i kommunens verksamheter. Projektet riktar störst fokus mot barn och utbildning samt socialtjänst med processledning finansierad genom av SKL tilldelade utvecklingsmedel stutredovisning sker till SKL Projektgenomförande Arbete har påbörjats genom att införa jämställdhetsperspektivet i de anvisningar som sänds ut till förvaltningarna inför årsbokslut och delårsrapportering. Under våren har ett antal utbildningssatsningar genomförts för kommunens chefer och handläggare, med god spridning inom samtliga förvaltningar. Totalt har 90 av kommunens chefer deltagit vid en halvdagsutbildning och 16 av kommunens handläggare. 3. Ekonomi och budgetföljsamhet Fördelning av tilldelade utvecklingsmedel; Processledning socialtjänst, 25% Processledning barn och utbildningsförvaltningen, 50% Beskrivning Sum Process! e dare social t i än st 0, tkr Processledare barn och utbildning 0,5 353 tkr Utb. Tjänstemän, Förtroendevalda 350 tkr Övriga kostnader l 00 tkr

6 RAPPORT 2 (2) DNR KS/2012:98 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 4. Slutsats Kommunens jämställdhetsarbete är ännu i ett uppstartande skede. I nuläge ligger fokus på att samtliga förvaltningar i högre grad än tidigare ska könsuppdela individbaserad statistik. Allteftersom detta arbete fortlöper kan utfall och resultat presenteras och analysera könsuppdelat så att kommunens jämställdhetsarbetet sker i enlighet med Uppdrag i Strategisk Plan ; "Jämställdhetsintegrerade budgetar, verksamhetsplaner och årsredovisning ska successivt injoras." 5. Fortsatt arbete Jämställdhetsintegrering innebär ett långsiktigt arbete för att på bästa sätt säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt får ta del av kommunens service och resursfördelning. Eva Davidsson Kommunledningskontoret

7 PROTOKOLLSFÖRSLAG UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 4 Motion från Ole Borch (SU) om att kommunanställda skall få leasa cyklar (KS/2008:4) Sammanfattning Motionären föreslår att kommunensa anställda ska la möjlighet att leasa cyklar för att därmed uppnå bättre hälsa och minska användningen av fossila bränslen. Fullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har skrivit yttrande i ärendet som återremileras till kommunstyrelsen för en mera allsidig utredning om för och nackdelar med leasing av cyklar till kommunställda. Motionären beskriver att bakgrunden är norska stortingets incitament till Transportekonomiska institutet att undersöka kostnader och effekter när det gäller satsning på cykling. Huruvida de kommunanställda är intresserade av att arbetsgivaren erbjuder cykelleasing är inte känt. Att ta reda på intresset hos kommunens ca anställda skulle innebära en stor arbetsuppgift i sig. Om leasing ska genomföras måste en upphandling enligt LOU ske. Vidare måste kommunen ta ut en administrativ avgift ca lookr/mån och cykel. En treårsleasing skulle kosta kr enbart i administrativ avgift. A v giften i förhållande tillleasingkostnaden skulle då uppgå till en stor del av totalkostnaden, varför det troligtvis skulle vara dyrare att leasa en cykel än att själv köpa en sådan. Beslutsunderlag Motion den 7 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni Kommunstyrelsens protokoll den 28 oktober Kommunfullmäktiges protokoll den Il november Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen med ovanstående besvarad. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 PM l (2) DNR: KS/2008:4 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Upphandlingschef Lars Amlin TELEFON Kompletterande utredning avseende motion om att kommunanställda skall få leasa cyklar. I och med att kommunen erbjuder anställda möjligheten att införskaila en miljöbil med brutto löneavdrag, är det lätt att man tror att det skulle kunna vara möjligt att ordna samma förmånliga konstruktion vad avser cyklar. Verkligheten ser dessvärre inte alltid ut som man tror. Det är en avsevärd stor skillnad i anskaffningskostnaden mellan en miljöbil och en cykel. Dessvärre är administrationen kring dessa båda produkterna likvärdig, vilket medför att denna kostnad är densamma oavsett om det är en dyr bil eller en billig cykel. För att på ett mer greppbart sätt beskriva problematiken finns nedan angivna ekonomiska beskrivning. Vara/mm Kostnad per Kostnad under Restvärde månad leasingstiden Cykel 6000 kr 195 kr 7020 kr 500 kr Kommunens 100 kr kr administrativa kostnad Den anställdes 295 kr lo 620 kr kostnad l månad Total kostnad vid lo = leasingens slut 11120kr I och med att det mte finns samma skattemass1ga " regler for " cyklar som det finns för förmåns bilar, blir det en mycket hög kostnad för den anställde. Utöver dessa kostnader tillkommer försäkringskostnad för cykeln, eftersom den anställde har ansvaret för cykeln. Har man ingen bra hemförsäkring som innefattar cykel, kan man dessutom tvingas teckna en separat cykel försäkring. Utöver detta tillkommer även skötsel och underhåll av cykeln. Upphandlingsavdelningen POSTAORESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX UDDEVALLA stadshuset Varvsvägen l 05?? tax E-POST Ila.se

9 PM 2 (2) DNR: KS/2008:4 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET För miljöbilarna finns även en försäkring som täcker viss del ifall den anställde under en kortare tid inte skulle ha lön där avdrag kan göras, men denna försäkringsform går inte att lösa för cyklarna, vilket även medför att finns det ingen lön att dra ifrån, måste fakturor utställas till den anställde. Bilden ger dessvärre vid handen att detta blir inte billigt för den anställde, cykeln blir nästa dubbelt så dyr, än om man köpt den rakt av. Detta blir då ingen attraktiv och bra affår för den anställde, vilket innebär att det är ingen bra ide att arbeta vidare med leasingalternativet Ett annat alternativ som skulle kunna ses som betydligt med positivt ur perspektivet den anställde och uppenbarligen med en bättre ekonomi, torde vara följande förslag. Kommunen har en aktiv personalförening som är bra på att teckna avtal för sina medlemmar. Föreningen skulle säkert kunna lyckas få till ett bra rabattavtal med återförsäljare av cyklar och sedan skulle de kunna köpas rakt av eller genom avbetalningsköp. KOMM).)N'LEDNINGSKONTORET /zc~~77/lk('/ ' ~ars Amlin ' Tf Förvaltningschef

10 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2008:4 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN HANDLÄGGARE Personalchef Håkan Kragnert TELEFON Motion från Ole Borch om leasingcyklar för de kommunanställda Sammanfattning Motionären föreslår att kommunensa anställda ska få möjlighet att leasa cyklar för att därmed uppnå bättre hälsa och minska användningen av fossila bränslen. Fullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har skrivit yttrande i ärendet som återremileras till kommunstyrelsen för en mera allsidig utredning om för och nackdelar med leasing av cyklar till kommunställda. Motionären beskriver att bakgrunden är norska stortingets incitament till Transportekonomiska institutet att undersöka kostnader och effekter när det gäller satsning på cykling. Huruvida de kommunanställda är intresserade av att arbetsgivaren erbjuder cykelleasing är inte känt. Att ta reda på intresset hos kommunens ca anställda skulle innebära en stor arbetsuppgift i sig. Om leasing ska genomföras måste en upphandling enligt LOU ske. Vidare måste kommunen ta ut en administrativ avgift ca lookr/mån och cykel. En treårsleasing skulle kosta 3600 kr enbart i administrativ avgift. Avgiften i förhållande tillleasingkostnaden skulle då uppgå till en stor del av totalkostnaden, varför det troligtvis skulle vara dyrare att leasa en cykel än att själv köpa en sådan. Beslutsunderlag Motion den 7 januari Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni Kommunstyrelsens protokoll den 28 oktober Kommunfullmäktiges protokoll den l! november

11 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2008:4 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen med ovanstående besvarad. Beredningschecklista Områden att särsl<ilt bevaka Ja Nei l Påverkar ärendet Barn/ung9_Qmar enligt barnkonventionen 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trvoo kommun 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljö- x handboken 5 Påverkar ärendet Översiktolaneo 6 Har diskussion förts med berörda grupper 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet E i akt x x x x x x C- Susanne Erixon Tf förvaltningsc? f ;'! a {J~JL {!v-~/ Håkan Kragnert Personalchef Expediera till

12 Utdrag PROTOKOLL J (3) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 227 Motion från Ole Borch (SU) om att kommunanställda skall få leasa cyklar (KS/2008:4) Sammanfattning Motionären föreslår att kommunens anställda ska få möjlighet att leasa cyklar för att därmed uppnå en bättre hälsa och minska användningen av fossila bränslen. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret skriver i sitt yttrande att erbjuda de kommunanställda att leasa cyklar kräver en omfattande hantering i form av upphandling, handhavande av cyklarna samt administrativt arbete bestående av bruttolöneavdrag, förmånsbeskattningar etc. Detta innebär att förutom leasingkostnaden uppstår också en administrativ kostnad som kan göra att leasingavtalet för den anställde inte är lockande Då intresset från de anställda inte är känt bedöms insatsen att erbjuda leasingcyklar som osäkert. Ole Borch (SU), Jarmo Uusitalo (SU) och Hans Jonasson (UP) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 28 oktober Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni Motion den 7 januari Yrkanden Ole Borch (SU): återremiss till kommunstyrelsen för en mer allsidig utredning om för och nackdelar med leasing av cyklar till kommunanställ da. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfi.1llmäktige beslutar avgöra ärendet idag. Omröstning begärs. Kommunfi.lllmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röst för avgörande idag. NEJ-röst för återremiss. Utdrags bestyrkand e

13 Utdrag PROTOKOLL 2 (3) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Omröstningsresultat Med 29 ja-röster för avgörande idag mot 30 nej-röster för återremiss och två frånvarande utan ersättare beslutar kommunfullmäktige återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Ja röster Staffan Cronholm (M) Christer Hassiebäck (M) Gunila Jiven (M).J ohanna Ranmeskär (M) Birgit Olofsson (M) Carin Ramneskär (M) lngela Ruthner (M) Björn Skår (M) Mikael Staxäng (M) Zeidi Ström (M) Kj el! Ström (M) Kent Wilhelmsson (M).J o han Wiktersson (M) Arne Bagger (M) Marie Henriksen (KO) Magnus.Jacobsson (KO) Thorleif La u ge (KO) Christina Nilsson (KO) Essam El-Naggar (FP) Ralph Steen (FP) Gunvor Lindberg (FP) Berit af Geijerstam (FP) El ving Andersson (C) Lilian Lindström (C) Göte Olsson (C) UlfFagerberg (UP) Hans Jonasson (UP) Linda Tamm (UP) Said Olsson (-) Nej röster Kent Karlsson (UP) Carina Antonsson (S) Ingegerd Samuelsson (S) Anna-Karin Palm (S) Lillemor Fridlund (S) Henry Carlsson (S) Marie-Louise Ekberg (S) Edith Elbing (S) Kenneth Engelbrektsson (S) Alf Gillberg (S) Inger Gillberg-Carlsson (S) Göte Fredgren (S) Anna-Lena Heydar (S) Anders.Johansson (S) Louise Persson (S) Sonny Persson (S) Edib Poljo (S) Ingemar Samuelsson (S) Stefan Skoglund (S) Cecilia Sandberg (S) Ann-Marie Bengtsson (S) Ole Borch (SU) Ewy Gahnström (SU) Kjell Grönlund (SU) Gunilla Magnusson (SU) AnnKrislin Allvin (S) Janno Uusitalo (SU) Lars-Olof Laxrot (V) Monica Sclling (V) Peter Selling (V) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en mer allsidig utredning om för och nackdelar med leasing av cyklar till kommunanställda. U tdragsbesl yrkande

14 Utdrag PROTOKOLL 3 (3) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Vid protokollet Tima Rallkonen Justerat Ralph Steen, Ann-Marie Bengtsson, Carin Ramneskär Justeringen til!kännagiven på anslagstavlan l6 intygar Tima Rallkonen Expedierat Kom m u n ledningskontoret Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 265 Motion från Ole Borch om att kommunanställda skall få leasa cyklar (KS/2008:4) Sammanfattning Motionären föreslår att kommunens anställda ska få möjlighet att leasa cyklar för att därmed uppnå en bättre hälsa och minska användningen av fossila bränslen. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret skriver i sitt yttrande att erbjuda dc kommunanställda att leasa cyklar kräver en omfattande hantering i form av upphandling, handhavande av cyklarna samt administrativt arbete bestående av brutto löneavdrag, förmånsbeskattningar etc. Detta innebär att förutom leasingkostnaden uppstår också en administrativ kostnad som kan göra att leasingavtalet för den anställde inte är lockande Då intresset från de anställda inte är känt bedöms insatsen att erbjuda leasingcyklar som osäkert. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni Motion den 7 januari Yrkanden Ewy Gahnström (SU): bifall till motionen. Christer Hassiebäck (M): avslag till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå motionen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande. Reservationer Ewy Gahnström (SU) reserverar sig mot beslutet till fönnån för eget yrkande. Utdragsbestyrkande

16 T JÄNSTESKRIVELSE l (l) DNR KS/2008:4 UDDEVALLA KOMMUN -~KOAAMtltlDIREKTÖRDJ HANDLÄGGARE Personalchef Håkan Kragnert TELEFON Motion från Ole Borch (su) om att kommunanställda skall få leasa cyklar Sammanfattning För att erbjuda de kommunanställda att leasa cyklar krävs en omfattande hantering i form av upphandling, handhavande av cyklarna samt administrativt arbete bestående av brutto löneavdrag, förmånsbeskattningar etc. Detta innebär att förutomleasingkostnaden uppstår också en administrativ kostnad som kan göra att leasingavtalet för den anställde inte är lockande Då intresset från de anställda inte är känt bedöms insatsen att erbjuda leasingcyklar som osäkert. Beslutsunderlag Motionären vill att kommunens anställda skall få möjlighet att leasa cyklar för att därmed uppnå en bättre hälsa och minska användningen av fossila bränslen. Motionären beskriver att bakgrunden är norska stortingets incitament till Transportekonomiska institutet att undersöka kostnader och effekter när det gäller satsning på cykling. Kunskap om de kommunanställda är intresserade av att arbetsgivaren erbjuder att leasa cyklar är inte känt. Skulle innebära ett omfattande arbeta att efterhör intresset hos kommunens ca anställda. Förslag till beslut Kommw1fullmäktige beslutar att motionen med ovanstående är besvarad

17 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag J>ROTOKOLL Sammanträdesdatum Motion från Ole Borch (su) om att kommunanställda skall få leasa cyklar (KS/2008:4) Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret Vid protokollet Timo Rallkonen Justerat l-ll Ralph Steen, Henrik Suudström, Kenneth Engelbrektsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan ll intygar Eva Hansson Utdragsbestyrkande

18 Uddevalla den 7 /l -08 Fullmäktige i Uddevalla Motion om att kommunanställda skall få leasa cyklar. Vid förra fullmäktige i dec -07 skrev jag en motion om samarbete med Västtrafik med tanken att kommunanställda under en begränsad tid kunde la åka kostnadsfritt till och från sitt arbete, allt i syfte att skapa nya vanor och upptäcka fördelen att slippa att vara bilberoende. Där föreslog jag också att kommunen skulle låta de anställda utöver att leasa miljöbil också skulle kunna leasa en cykel. Att cykla har många fördelar. SvD 4 nov 07 skriver att Vägverket, Banverket och Nutek vill att att staten skall satsa 500 milj vatje år för att locka fler att cykla. l en understreckare 28 nov 07 också l SvD redogörs för vilka ekonomiska och hälsomässiga vinster cykling leder till. FN-organet WHO hade gått igenom 16 engelsspråkliga studier 15 visade på större nytta än kostnad. Upprindelsen till denna genomgång var norska stortingets incitament till Transport0konomisk institut! att undersöka kostnader, effekter mm vad gäller cykling. Man fann att för varje av samhället satsad krona skulle intäkterna bli 4-5 kr. Hälsoekonomiska vinster är också stora, det visar en studie l Köpenhamn där man följde kvinnor och män år. Med detta som bakgrund vi! jag Att kommunens anställda skall la möjlighet att leasa cyklar för att dänned uppnå en bättre häla och minska användningen av fossila bränslen. Ole Borch Solidariskat Uddevalla

19 PROTOKOLLSFÖRSLAG UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 5 Motion från AnnKristin Sörensson (SU) om en ny resepolicy i Uddevalla kommun (KS/2008:1 01) Sammanfattning Motionären föreslår att Uddevalla kommun utvecklar en resepolicy för \i änsteresor som berör anställda och förtroendevalda i syfte att kraftigt minska energibelastningen och miljöbelastningen. Motionären vill att vid kortare resor skall cykel, kollektivtrafik eller tjänstebil nyttjas i första hand. Vid längre resor över 50 km ska tåg och buss i linjetrafik utgöra förstahandsalternativet. Flygresor inom 50 mil skall inte vara en möjlighet. Motionären uppger att VOR tillämpar detta. Kommunens resepolicy innehåller regler for arbetsresor och om trafiksäkerhet och miljöanpassning. Gällande reseregler i Uddevalla kommun innehåller inte de restriktioner vid val av transportmedel vid tjänsteresor som motionären framför. En striktare tillämpning som gör att miljöpåverkan blir mindre gör att sammanträden inom olika geografiska områdena inte alltid kan ske inom ordinarie arbetstid kl Att arbetsdagen för anställda ochfeller förtroendevalda ska förlängas om de tvingas välja kollektiva transportmedel, eftersom man är hänvisad till gällande tidtabeller, är inte skäligt. Det kan också medföra ökade kostnader i form av fårdtidsersättningar och traktamente. Arbetsmiljön för de anställda och miljömålen kan därmed krocka. Ytterst har kommunfullmäktige arbetsmiljöansvaret for anställda och förtroendevalda samt sätter upp miljömålen. Det är också fullmäktige som fattar beslut om ändringar i gällande resereglemente och resepolicy i enlighet med motionärens önskemål. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Resepolicy för Uddevalla kommun antagen av kommunfullmäktige den 18 juni Resepolicy för Västra Götalandsregionen, antagen av regionfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLLSFÖRSLAG UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktiges protokoll , 63. Motion inkommen 8 februari Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen därmed ska anses besvarad. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

21 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2008:101 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN HANDLÄGGARE Personalchef Håkan Kragnert TELEFON Motion från Ann Kristin Sörensson angående ny resepolicy i Uddevalla kommun Sammanfattning Motionären föreslår att Uddevalla kommun utvecklar en resepolicy för tjänsteresor som berör anställda och förtroendevalda i syfte att kraftigt minska energibelastningen och miljö belastningen. Motionären vill att vid kortare resor skall cykel, kollektivtrafik eller tjänstebil nyttjas i första hand. Vid längre resor över 50 km ska tåg och buss i linjetrafik utgöra förstahandsalternativet. Flygresor inom 50 mil skall inte vara en möjlighet. Motionären uppger att VGR tillämpar detta. Kommunens resepolicy innehåller regler för arbetsresor och om trafiksäkerhet och miljöanpassning. Gällande reseregler i Uddevalla kommun innehåller inte de restriktioner vid val av transportmedel vid tjänsteresor som motionären framför. En striktare tillämpning som gör att miljöpåverkan blir mindre gör att sammanträden inom olika geografiska områdena inte alltid kan ske inom ordinarie arbetstid kl Att arbetsdagen för anställda och/eller förtroendevalda ska förlängas om de tvingas välja kollektiva transportmedel, eftersom man är hänvisad till gällande tidtabeller, är inte skäligt. Det kan också medföra ökade kostnader i form av färdtidsersättningar och traktamente. Arbetsmiljön för de anställda och miljömålen kan därmed krocka. Ytterst har kommunfullmäktige arbetsmiljöansvaret för anställda och förtroendevalda samt sätter upp miljömål en. Det är också fullmäktige som fattar beslut om ändringar i gällande resereglemente och resepolicy i enlighet med motionärens önskemål.

22 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNDIREKTÖREN T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2008:101 Beslutsunderlag Motion 4 februari 2008 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda - resekostnader 10- beslut i KS Resepolicy för Uddevalla kommun 18 juni KF Resepolicy för Västra Götalandsregionen, antagen av regionfullmäktige I 9 9 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen därmed ska anses besvarad. Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ei akt l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trygg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljö- x handboken 5 Påverkar ärendet ÖversiktJJianen x 6 Har diskussion förts med berörda grupper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x ) usaune Erixon Tf Förvaltnings e f... l ;/ /11 /l/. (l{./ 1\/\vc(ev v("" Håkan Kragnert Personalchef Expediera till

23 UaFS 31/ Blad l RESEPOLICY FÖR UDD EV ALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2003, 75 Omfattning Denna policy gäller alla arbetsresor som bekostas av Uddevalla kommun. Arbetsresor regleras främst av gällande kollektivavtal, kommunalskattelagen samt upphandlade avtal. Policyn kompletterar kommunens resereglemente. Bakgrund För att spara resurser skall resandet göras med så liten belastning på miljön som möjligt. Syfte Syftet med policyn är att så långt möjligt säkerställa att resor sker på miljöanpassat, trafiksäkert och ekonomiskt sätt. Ansvar Kommunen ska påverka andra att ta sitt ansvar. Därför är det viktigt att vi i vår egen organisation kan visa vägen och vara en förebild. Alla som arbetar åt Uddevalla Immun ska ha en på kunskap baserad positiv värdering av säkra och miljöanpassade transporter. Lika viktigt är att forstå innebörden av det goda exemplets makt som gör att var och en genom sitt handlande kan bidra till att kommunen når en bra miljö. Vi ska i handling visa detta när vi planerar och genomför våra resor. Vår strävan ska vara att ständigt göra vårt resande säkrare och mer miljöanpassat Var och en har ett ansvar för att det egna resandet i arbetet sker miljöanpassat, trafiksäkert och ekonomiskt samt följer gällande regler och avtal. Samåkning ska ske i största möjliga utsträckning. Trafiksäkert och miljöanpassat Kunskapen om hur vi var och en genom vårt handlande i olika situationer kan bidra till en säkrare och en mer miljöanpassad trafik ska ständigt utvecklas. De som ansvarar för personal vilken dagligen nyttjar bil eller annat fordon i sitt yrkesutövande ska utbilda sin personal i hur deras körsätt påverkar miljön och trafiksäkerheten. Lämpligen bör varaktigt anställda som har en årlig körsträcka överstigande 2000 km genomgå utbildning i miljöanpassat körsätt, t. ex. Eco Driving.

24 U afs 31/ Blad 2 Arbetsresor Undersök möjligheterna till att samordna flera förrättningar under samma resa. Beakta möjligheten till samåkning med andra. Resan ska godkännas i förväg av ansvarig chef. Alla beställningar av biljetter, hotellrum, hyrbilar, flyg, tåg, taxi m.m. ska i första hand göras enligt de upphandlingsavtal som finns. Resan bör bokas i god tid för erhållande av lågpris biljetter. Ändringar eller avbokningar ska ske snarast möjligt. Vid resor över l 00 km kan hyrbil nyttjas. Vid längre resor ska utgångsalternativet vara tåg, som generellt är bästa miljöval Hänsyn ska även tagas till andra relevanta omständigheter såsom skälig restid. Reseersättning för bil, inom det egna tjänstgöringsområdet, utgår först efter särskild prövning av resp. arbetsledare. I det fall privat bil nyttjas utgår reseersättning enligt Bil O l, Beloppsbilaga, Tabell 2a, inom 50 km från tjänstgöringsstället Ersättning för resmål beläget mer än 50 km från tjänstgöringsstället utgår enligt Bil 01, Beloppsbilaga l för hela resan. Reseersättning för privat bil som drivs med alternativbränsle eller för arbetstagare vilka har tecknat bilavtal utgår enligt Bil O l, Beloppsbilaga, Tabell 2a oberoende av avståndet från 1jänstgöringsstället. Resor med tåg kan företagas i l :a klass. Om resan blir billigare med individuellt rabattkort står kommunen även för denna kostnad. Vid resor med flyg, se rubrik "Kostnadsjämförelse". Övernattning Vid boende på hotell bör väljas ett hotell som bedriver ett aktivt miljöarbete, t.ex. har ett miljöprogram och en miljöpolicy för sin verksamhet. Vidare bör i första hand hotell bokas som ej erbjuder pornografi via beta!-tv. Rum av normalstandard ska bokas i första hand. Eftersom kostnaden för hotellrum i vissa städer varierar kraftigt bör hänsyn tas till detta. Se vidare under rubrik "Kostnadsjämförelse". Reserälmingar Reseräkningar bör redovisas inom en månad. Fullständiga verifikationer ska bifogas i original för alla utlägg som ska ersättas, även småutgifter såsom parkeringsbiljetter etc. Ersättning utbetalas i samband med löneutbetalning.

25 UaFS 31/ Blad 3 Trafikförseelser Trafikförseelser såsom felparkeringsavgifter, fortkörningsböter etc. betalas av arbetstagare själv. Självrisk vid skada på egen bil ersättes ej heller av kommunen. Reseförskott Förskott ska redovisas senast en månad efter resans slut. Av reseförskott ska framgå resdag och ändamål för resan. Närstående Närstående som följer med på tjänsteresa ska själv betala alla merkostnader på ort och ställe. Likaledes ska ev. privat övernattning i samband med arbetsresa betalas på samma sätt. Kostnadsjämförelse Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tagas till alla delar, såsom transport, logi, traktamente, fårdtidsersättning, arbetstid och restid. Avgörande för hur resan genomförs är dess kostnad med hänsyn till miljön och trafiksäkerhet. Uppföljning Uppföljning av de regler, krav och överenskommelser som träffas är viktiga för ett kostnadseffektivt och miljövänligt resande.

26 UaFS Blad 6 2. Möten där det arbetas med nämndernas verksamhetsplan/kort eller liknande 3. Besök vid enheter/platser som är beslutade av nämnd for att öka kunskap om ärendet inför beslut i re:,pektive nämnd Kommunal pension 9 Utgår ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER Resekostnader l o Kostnader för resor från bostaden till och Jl ån sammanträden eller motsvarande enligt 2 punkterna A och B i tillämpliga delar, ersätts enligt beloppsbilaga l (gäller inte deltagande i praktik på förvaltningen). Resor kortare än 5 km enkel resa ersätts inte. Övriga resor i uppdraget ersätts enligt kommunens resereglemente. Anmärkning: eventuella parkeringsböter samt andra kostnader som kan uppkomma genomförarens åsidosättande av lagar ochforordningar ersätts inte. Barntillsynskostnader Il Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande, enligt 2, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 13 år. Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst belopp enligt beloppsbilaga l. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller motsvarande. Anmärkning: som närstående räknas make/maka, hemmavarande :,yskon eller annan person som denförtroendevalde sammanbor med. Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk 12 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas enligt särskilt beslut av personalutskottet Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.

27 2 Dl'(; /D l 'T"c-"vÄSTRA "f GÖTALANDSREGIONEN 1(2) Antagen av regionfullmäktige , 9 Inledning l Västra Götalandsregionens vision "Det goda livet" beskrivs de viktigaste dimensionerna för att uppnå en hållbar utveckling. Som regionens största arbetsgivare skall alla, såväl förtroendevalda som medarbetare, vara en förebild och pådrivare i dessa avseenden. Omfattning Denna policy gäller medarbetare och förtroendevalda i Västra Götalandsregionens alla verksamheter och omfattar de resor som betalas av Västra Götalandsregionen. Mål Denna resepolicy syftar till att användningen av resor ska ske på ett sådant sätt att följande långsiktiga mål uppnås: En säker arbetsmiljö: Tjänsteresor ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt. Hänsyn ska tas både till resenären och till medtrafikanter. Ett miljöanpassat resande: Tjänsteresor ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på den yttre miljön minimeras. Detta innebär att energianvändning och utsläpp tillluft ska minimeras. Ett kostnadseffektivt resande: Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till medarbetarnas individuella förutsättningar och behov, dels till att arbetseffektiviteten optimeras. Resande när det behövs: Tjänsteresor ersätts i så stor utsträckning som möjligt med video-, telefon- och webbkonferenser. Ansvar Samtliga inom Västra Götalandsregionen som berörs av denna policy, har ett ansvar för att planera sina resor så att de så långt som möjligt lever upp till målen i resepolicyn om ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt resande. Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och bolag har att, utifrån policyn, besluta om lokala riktlinjer och rutiner för resande i tjänsten. Rappotten "Säkrare, billigare och miljömässigt bättre resor inom Västra Götalandsregionen 2006" ska användas som underlag när verksamheterna arbetar med att ta fram de egna handlingsplanerna och riktlinjerna.

28 2(2) Vatje förvaltningschef/vd har ansvar får att: l. medarbetarna känner till innehållet i policyn 2. medarbetarna har kunskaper om säker och miljöanpassad trafik 3. besluta om och regelbundet, med mätbara mål, följa upp medarbetarnas tjänsteresor Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret att samordna och utvärdera arbetet med resepolicyn.

29 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag PROTOKOLL Sammanträdesdatum Motion från AnnKristin Sörensson om ny resepolicy i Uddevalla kommun (KS/2008:101) Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

30 SOUDARISKT UDDEVALLA Motion ang. ny resepolicy i Uddevalla kommun Uddevalla kommun har en policy för tjänsteresor som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2003, 75. I den framgår det att syftet med policyn är att så långt möjligt säkerställa att resor sker på miljöanpassat, trafiksäkert och ekonomiskt sätt. Därefter finns det goda ansatser vad det gäller kommunens roll som förebild och alla anställdas ansvar. Men, när man kommer till regler för de konkreta arbetsresorna saknas samma tydliga miljötanke. I policyn står det: "Vid längre resor ska utgångsalternativet vara tåg, som generellt är bästa milj öva!. Hänsyn ska även tagas till andra relevanta omständigheter såsom skälig restid." Således är tåget som transportmedel endast utgångsalternativet-ej regel. Västra Götalandsregionen har försökt ta ordentliga grepp på resorna, framförallt ur miljösynpunkt. Uddevalla borde också göra detta, då bilismen är en av de stora negativa faktorerna i den pågående klimatförändringen. I januari 2008 antog Västra Götalandsregionen en ny resepolicy med syfte att minska utsläppen (som första punkt). Policyn gäller såväl förtroendevalda som anställda och ambitionen är att minska antalet resor eller öka antalet resor med kollektiva transportmedel. I en ny policy i Uddevalla bör det t ex framgå att vid resor längre än 50 km ska tåg och buss i linjetrafik utgöra förstahandsalternativ, för kortare resor ska cykel, kollektivtrafik eller tjänstebil nyttjas i första hand. Flygresor ska inte vara en möjlighet för resor till Stockholm eller inom 50 mil. Visserligen är det bra med utbildning i miljöanpassat körsätt, (t.ex. Eco Driving) men det bör dessutom, precis som i regionen, införas mer detaljerade regler för hur privatbilar får användas för tjänsteresor, t.ex. hur gamla dessa bilar får vara. Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommuy{[ullmäktige besluta att utveckla en resepolicy för tjänsteresor som berör anställda och förtroendevalda med målet att kraftigt minska nuvarande energianvändning och miljö belastning. att i resepolicyn ska det framgå att vid resor längre än 50 km ska tåg och buss i linjetrafik utgöra förstahandsalternativ, för kortare resor ska cykel, kollektivtrafik eller tjänstebil nyttjas i första hand, flygresor ska inte vara en möjlighet för resor till Stockholm eller inom 50 mil, samt att regler för vilken typ av privatbilar som får användas för tjänsteresor införs. Uddevalla AnnKristin Sörensson Solidariskt Uddevalla flttjd[i/äi~lä-ko~xi\.~tji\i~] 1 v--,.-~~crnrnunstvrci: >f ;n 1 l Kornrnuni~~cJnincr~l<onUAct ' o a j

31 PROTOKOLLSFÖRSLAG UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 6 Aterrapportering av uppdrag till näringslivsavdelningen angående västkustsamverkan för fisket, havsmiljö och de näringar som är kopplat till detta (KS/2012:323) Sammanfattning Staffan Cronholm lämnade 2006 en motion angående västkustsamverkan för fisket, havsmiljön och de näringar som är kopplat till fisket. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse av beskriver de projekt- "Fiskeområde Bohuslän" och "8-fjordar steg 2" och den samverkan som Uddevalla kommun medverkar i sedan Denna samverkan och projekt syftar till att öka utbytet av fisket både vad gäller det traditionella fisket och att utveckla nya verksamheter som tex fisketurism samt att skapa en havsmiljö i ekologisk balans. Beslutsunderlag Motion Staffan Cronholm av Kommunfullmäktiges protokoll av Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse av Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen med denna tjänsteskrivelse är besvarad Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

32 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/20 12:321 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUN!.tDNII\JGSKONTOI<E-1 HANDLÄGGARE Chef 11ir näringslivsavd Owe Westberg TELEFON o we. wcstberg(ajuddevalla.se Atenapportering av uppdrag tillnär~ngsiivsavdeil1il1g Em angående västiu.sstsamverk<m för fisket, havsmiljö och de näringar som är kopplat till detta Sammanfattning Staff~m Cronbolm lämnade 2006 en motion angående västkustsamverkan för fisket. havsmiljön och dc näringar som lir kopplat till fisket. Kommun ledningskontorets tjlinsteskrivelse av beskriver dc projekt. ''Fiskeområde Bohus!Hn" och "8-ljordar steg 2" och den samverkan som Uddevalla kommun medverkar i sedan Denna samverkan och projekt syllar till att öka utbytet av Ilsket bi\de vad gilller det traditionella!i sket och att utveckla nya verksamheter som tex ilsketurism samt att skapa en havsmiljö i ekologisk balans. Beslutsunderlag Motion Sta1Tan Cronbolm av Kommunfullmäktiges protokoll av l.l ~ 229 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse av Förslag till beslut Kommunstyrelsen Wresh\r kommunfullmiiktigc ah besluta att motionen med denna tjhnsteskrivclsc är besvarad Bei'fHlningschecklista , Områden att särsldlt bevaka. Nc.L.. Ejakt_~ ~~- ~~~~~~~~~-~-~-~-~{!~~~~DJt~---,l?~i~o-tl~~~::~i-~i.ITS.Tl~ii:.;_:_;E~~~;~stitH,11,~~m -s J.iJ<JLY_i l )J<_;}}: 2 ~~ ~~~xjs_~~-~:--~~!-~'=-~-~ d~~ _.. ~)~~j_nnj.~l~\~ 1 :} ---~~-~~~_!.j~~'!_!j_!~en~le(_~tmfl r k ~2~~~_}~;;,LL~llL~?.L.2.l:l_l _.U)JH1 J, ~)_tt_l_l.ll Ull )8 vet l\a t Hre11 det M_jJJ.ijUl}jJ t;_t} l_ i g_! b.~:~i~?!jlnijjg~ t_l_j_ft_u j _!_l, 1 i _l. j i)-- ~-----h~u}.i!;~gji~~jl ~---~.." ~ :~. ~--!~i~~-~:!~~-~-~:._~ire~iet ~-:~~-~~~illsl\\k1hsjl_.....?... L!.~~~:... ~l.i-~.!~l_l_~~-~~~---fö~~~~~~~-?~~~~:~~g-'~-~-pp~-~~-- 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser 8 IinnSJIJ.11 kojjp_l_a_d_e_ti_ll x x x ' x x x x l

33 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:323 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEONINGSKONTORET Ärendebeskrivning Staffan Cronholm lämnade 2006 en motion angående västkustsamverkan för fisket, havsmiljön och de näringar som är kopplat till fisket. Miljö och stadsbyggnad och Näringsliv och Arbetsmarknad yttrade sig över motionen och kommunfullmäktige beslutade att tillstyrka rnotionen och att ge näringsliv och arbetsmarknad i uppdrag att i samråd med miljö och stadsbyggnad utreda förutsättningarna för i motionen beskrivna samarbete och handlingsplan. Motionären vill se en handlingsplan som omfattar hela Västsveriges relation till fisket. En handlingsplan som stödjer de förvaltande, miljömässiga, utvecklingsbara delar som finns inom svenskt fiske. Fiskeriverket beslutade att tio områden i Sverige skulle bli fiskeområden vilket innebar att områdena får del av EU:s strukturstöd för fiskerinäringen under perioden På västkusten finns två av områdena, norra och södra Bohuslän. Uddevalla ingår sedan starten 2009 i södra Bohuslän, omfattande sju kommuner. Syftet med fiskeområden är att öka utbytet av fisket både vad gäller det traditionella fisket och att utveckla nya verksamheter som tex fisketurism. Uddevalla kommun deltar tillsammans med Kungälv, Orust, Tjörn och stenungsunds kommuner i projekt 8-fjordar steg 2 sedan 2008 och projektet pågår till och med Kommunerna fick 2004 tillsammans med sportfiskarna och Naturskyddsföreningen statsbidrag för att kartlägga miljövärden och beskriva de aktörer som påverkar havsmiljön i det gemensamma fjord området. I slutet av 2005 blev rapporten "8 fjordar naturfiske -miljö en kunskapsöversikt" klar. Rapporten låg till grund för att projekt "8-fjordar steg 2" startade upp under Från Uddevalla kommun är det miljö och stadsbyggnad som aktivt deltar i projektet. De övergripande målen med 8 fjordar är ett fjordområde i ekologisk balans, med rika långsiktiga hållbara förutsättningar fdr maritima företagare och fi iluftsliv. Inom projektet finns tre arbetsgrupper: Fiskefrågor--Miljö - Turism, friluftsliv och företagande. Grupperna har samarbete med bland andra Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen, sportfiskare och företagare. Kommunledningskontoret anser att kommunen genom dessa projekt och samverkan med beskrivna kommuner har uppfyllt motionens syfte att samverkan på v" usten för fisket, havsmiljön och de näringar om är mpplat till fis et. usanne Erixon Tf förvaltnings 1ef

34 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag PROTOKOLL Sammanträdesdatum / Staffan Cronholm (m): motion angående västkustsamverkan för fisket, havsmiljö och de näringar som är kopplat till fisket Motionen syftar till att man vill skapa en samverkan på västkusten för fisket, havsmiljön och de näringar som är kopplat till fisket och fastställa detta i en handlingsplan. Miljö och stadsbyggnadsnämnden har behandlat förslaget och beskriver det arbete som idag bedrivs för att för att arbeta för miljökvalitetsmålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård". Miljö och stadsbyggnadsnämnden utesluter inte att ingå i ett länsövergripande samarbete, men påpekar att ett sådant arbete inte kan få hög prioritet och således inte medföra en stor arbetsbelastning. Näringsliv och arbetsmarknad har också behandlat motionen och skriver att Uddevallas andel av branschen är ytterst liten varför näringsliv och arbetsmarknad inte anser detta vara en prioriterad uppgift för förvaltningen, men att de ser positivt på initiativet att ta fram en handlingsplan för fiskets betydelse för västkusten. Yrkande Staffan Cronholm (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll från den 18 maj 2006, 161 Näringsliv och arbetsmarknads skrivelse från den 30 maj 2006 Kommunstyrelsens protokoll från den 21 juni 2006, 183 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen, samt att ge näringsliv och arbetsmarknad i uppdrag att i samråd med miljö och stadsbyggnad utreda förutsättningarna för i motionen beskrivna samarbete och handlingsplan. Utdragsbestyrkande

35 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag PROTOKOLL Sammanträdesdatum Vid protokollet Claire Gabrielsson Justerat AlfGillberg, Katarina Hansson, Ole Borch Justeringen tillkämmgiven pä anslagstavlan intygar Claire Gabrielsson Expedierat Miljö och stadsbyggnadsnämnden Kmmnunledningskontoret (Näringslivsavdelningen) Slaffan Cronholm Utdragsbestyrkande

36 l. l Uddevalla Bakgrund Den fiskepolitiska debatt som förts i Sverige sedan hösten 2002 är ur ett moderat perspektiv helt oacceptabel. Påhopp på en viktig näring i våra västsvenska kustkommuner måste motarbetas och debatten måste föras till en seriös och näringspolitisk arena. Fiskerinäringen bygger på nyttjandet av förnybara resurser i havet. En långsiktig och bärkraftig användning av resurserna är avgörande för att fiskerinäringen i framtiden skall vara grunden för livsmedelsproduktion och sysselsättning längs våra svenska kuster. Alternativet är utarmning av resurserna och ett sammanbrott för fiskerinäringen men också försämrade förutsättningar för annan kustnära näring. Moderna fiskemetoder har medfört att dagens generation fiskare är den första som upplever att tillgången på fisk sätter biologiska gränser för fisket. De vilar därför ett stort ansvar för att utveckla och praktisera bra metoder för resursförvaltning. Sverige skall inom EU arbeta för ett hållbart utnyttjande av fiskebestånden som inte innebär någon negativ inverkan på de marina ekosystemen och inte utarmar den biologiska mångfalden. Sverige har en lång kust sträcka med fiskrika hav som Skagerack, Kattegatt och Östersjön. Men de svenska fiskefartygen fiskar inte bara i haven runt Sverige utan även ute i Nordatlanten. Tillsammans tar man i Östersjön, Skagerack och Kattegatt upp ungefår 95 % av Sveriges årliga fiskeinkomster. Ifrån Nordsjön samt Nordatlanten tar man upp resterande. Av alla de hundratals fiskslag som finns i våra vatten är det bara ett 30-tal som är så kallade matfiskar. Vmje år fångas ca ton sill och strömming. Torsk, lax, havskräftor och räkor är m1dra viktiga fångstslag i det svenska yrkesfisket. Man fångar också så kallad foderfisk, t. ex sill och skarpsill som oftast omvandlas till fiskmjöl eller olja. Fisket för konsumtion ökar emellertid och ger bättre priser på sill och skarpsill. Ungefår hälften av landets yrkesfiskare är verksamma på västkusten. Här finns också de flesta av Sveriges större fiskefartyg. Den svartfiskning och svartförsäljning av fisk som pågår måste stoppas såsom dumpning av död fisk tillbaka i havet när kvoterna fyllts. Betydelse Fisket är en av Sveriges basnäringar som har en mycket stor betydelse för många kustsamhällen och lokalsamhällen vilket bidrager till att dessa kan leva året runt. Fisket är dessutom en symbol för Västsverige. I Västsverige finns det 1200 fiskare som i små eller medelstora företag arbetar direkt med fisket. Till detta tillkommer förädlingsindustri,

37 transportnäring och försäljning. Fisket har en viktig regional och sysselsättningspolitisk betydelse som måste tas tillvara och utvecklas. F rumtid Fisket på västkusten har en ljus framtid om alla de positiva aspekter som finns tas tillvara. Det havsnära näringslivet är stort; miljö och förvaltning, utbildning, fiske och livsmedelsfårädling och turism. Den tydligaste exponenten är det stora intresset som finns av att äta fisk. Västsverige inrymmer några av de bästa fiskrestaurangerna som finns i Europa. Fisket är också en turismmöjlighet då upplevelsen står i centrum. Fisket bidrager till entreprenörskap inom miljövård, fåretagsutveckling samt sysselsättning. En mängd aspekter finns som behöver tas till vara ett bättre sätt. Vi vill se en handlingsplan som omfattar hela Västsveriges relation till fisket. En handlingsplan som stöder de förvaltande, miljömässiga, utvecklingsbara delar som fi1ms inom svenskt fiske. Handlingsplanen skall ta den stora kompetens som fi1ms inom området: forskning, naturorganisationer, turismorganisationer, intresseorganisationer och näringsliv till sig. Arbetet skall resultera i en gemensam strategi som långsiktigt kan befästa fiskets roll för västkusten utifrån miljö-, producent-, konsument-, och turismperspektiv. Vi föreslår därfår att Kommunfullmäktige beslutar: Att i en samverkan med övriga kustkommuner och region Västra Götaland och Hallands läns landsting verka för en tydlig och näringsinriktad politik för fisket enligt den handlingsplan som ovan beskrivits. A.... ~ :.:.:..:..:.... ~...:.::--..- Staffan Cronholm För Moderaterna

38 PROTOKOLLSFÖRSLAG UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 7 Policy för hantering av personuppgifter (KS/2011 :596) Sammanfattning Kommunledningskontorets fårvattningschef har gett kommunjuristen i uppdrag att ta fram förslag på en policy för hanteringen av personuppgifter inom kommunen. Uppdraget har utförts i samråd med kommunstyrelsens personuppgiftsombud. Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns bl.a. i personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftslagens syfte är att skydda enskilda personer mot att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Datainspektionen har den l O februari 2012 presenterat resultatet av en undersökning bland Sveriges kommuner när det gäller hanteringen av personuppgifter. Datainspektionen har utarbetat råd och anvisningar till kommunerna med anledning av undersökningen. Uddevalla kommun använder elektronisk dokumenthantering och lägger ut protokoll och handlingar på kommunens hemsida får att öka öppenheten i kommunen. Det finns därför ett behov av en övergripande policy angående hanteringen av personuppgifter inom Uddevalla kommun. I policyn anges även att förvaltningarna i Uddevalla kommun bör upprätta interna, skriftliga rutiner för publicering av diarier, kallelser och protokoll på internet. Detta för att säkerställa att kommunen i samband med hanteringen av personuppgifterna värnar om den enskildes integritet. Beslutsunderlag Policy för hantering av personuppgifter Datainspektionens skrift W ebbpublicering av protokoll och diarier Rutin för publicering av diarier kallelser och protokoll på internetinom kommunledningskontoret Förslag till beslut Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige besluta Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Under rubriken Val av boende vid resa i tjänsten framfördes följande yrkanden: - Staffan Folke (v) yrkade att orden där så är möjligt ska strykas.

Under rubriken Val av boende vid resa i tjänsten framfördes följande yrkanden: - Staffan Folke (v) yrkade att orden där så är möjligt ska strykas. PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2007-11-29 07 111 44 Resepolicy för Regionförbundet Sörmland Styrelsen för Regionförbundet Sörmland behandlade enligt 39/2007 förslag till Resepolicy för Regionförbundet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.25

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.25 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Reidun Lorentzon

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Resepolicy för Trafikkontoret

Resepolicy för Trafikkontoret Antagen 2002-05-15, uppdaterad 2005-12-12, uppdaterad 2007-11-28 Resepolicy för Trafikkontoret Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -' KOMMUNSTRYRaSENS AU m I ~'~:~ '.r, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU 32 Dnr 13/16, 329/08 Resor i tjänsten - antagande av riktlinjer och upphörande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige har tidigare uttalat att Kalmar kommun inte ska ha fler typer av bruttolöneavdrag än miljöbil.

Kommunfullmäktige har tidigare uttalat att Kalmar kommun inte ska ha fler typer av bruttolöneavdrag än miljöbil. UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2017-03-15 Kommunstyrelsens personalutskott Svar på motion från Liberalerna - Erbjud personalcykel med bruttolöneavdrag Dnr KS 2016/1222 Bakgrund Liberalerna föreslår i motionen

Läs mer

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Datum 2003-12-01 Dnr 2003/KLK147 rev 031217 Antagen av Kf 2004-03-18, 22 (5) 1 RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Denna policy gäller alla resor som sker i tjänsten eller i uppdrag som

Läs mer

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(2) 49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 343 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS 2016-431 Beslut

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-08-31 Tid: måndag 5 september, kl 12.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl 14.00 studiebesök

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

1"""""."'Âfl I. 4. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser. g. Förslag till Resepolicy. 2. KS S 96, 2otg-o2-o4, Uppdrag ta fram en resepolicy

1.'Âfl I. 4. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser. g. Förslag till Resepolicy. 2. KS S 96, 2otg-o2-o4, Uppdrag ta fram en resepolicy Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har beslutat ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en resepolicy fiir Vallentuna kommun. Resepolicyn omfattar samtliga

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN (antagen av kommunstyrelsen 2000-09-13) ALLMÄNT Dessa regler gäller för samtliga anställda och uppdragstagare hos Landskrona kommun. Begreppen

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /291 Bilförmån regelverk Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår regionsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott PROTOKOLL Personalutskott Sammanträdesdatum 2016-09-08 Sida 1 (13) Paragrafer 12-21 Plats och tid Vita huset, kl. 13.30-15.30 Beslutande Johan Petersson (S), ordförande Christer Johansson (C), 1:e vice

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 KF:s 19 {37) ~T A ;'''T T'~," -''/! >U.L i - 14 Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala Dnr 2012/157 INLEDNING Carola Gunnarsson (C)

Läs mer

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav.

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 21 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 149 Ks 183 Au 215 KS/ 2014-0281 Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39)

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2014-06-24 Sida 29(39) l6j KOMMUNSTYRELSEN 119 Dnr 328/14 Egenavgift resa dagverksamhet. ksau 125 2014-01-01 övertog Landstinget ansvaret för färdtjänst.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer