Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014."

Transkript

1 Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj Kallelse och dagordning. 2. Förvaltningsberättelse och årsredovisning.. 3. Valberedningens förslag. 4. Proposition och motioner 5. Fullmakt.

2 HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm, org nr HSB - där möjligheterna bor KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma Tid: Plats: Onsdag den 21 maj 2014 kl (registrering från kl ) Pumpan Färjagårdstorget 1, Katarina Salen DAGORDNING 1. Stämman förklaras öppnad 2. Val av ordförande vid stämman 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Fråga om arvoden 14. Val av styrelse a) Styrelseledamöter b) Ordförande 15. Val av revisor och suppleant 16. Val av fritidskommitte 17. Val av valberedning 18. Erforderligt val av representation (distriktsombud) i HSB 19. Val av ledamöter och suppleant i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening 20. Propositioner samt motioner med styrelsens svar 21. Övriga anmälda ärenden 22. Stämman förklaras avslutad Vid stämman kan medlem företrädas av ombud, om ombudet är medlemmens make/maka, sambo eller annan närstående eller om ombudet är medlem i föreningen. Ombudet får bara företräda en medlem. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen Brf Hamnkaptenen Förvaltningsberättelse år (12)

3 HSB:s Brf Hamnkaptenen i Sthlm, org nr Om medlem ska företrädas av ombud ska ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. VÄLKOMNA! STYRELSEN FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSBs Brf Hamnkaptenen i Stockholm får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Allmänt om föreningen Föreningen bildades den 13 oktober 1970 och registrerades den 5 november Föreningen äger och förvaltar byggnaderna kvarteret Hamnvakten 8 och 9 i Sofia församling. Husen blev inflyttningsklara under Marken upplåts av Stockholms stad med tomträtt. Föreningen är medlem i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening. Lägenheter och lokaler Föreningen har 221 lägenheter som upplåts med bostadsrätt samt 3 ungdomslägenheter som upplåts med hyresrätt. Bostadsrättslägenheterna har en sammanlagd yta på kvm, hyreslägenheterna 47 kvm och lokalernas yta är kvm. Lokalerna är uppdelade på 10 st, både gemensamma för föreningens bruk och de som hyrs ut externt. De gemensamma lokalerna utgörs av föreningslokal, fritidslokal, samt två övernattningsrum. Föreningen har också två välutrustade tvättstugor som kan bokas av de boende. Lokal-ID Adress Hyresgäst/användninasområde Yta (kvm) 9001 Vintertullstorget 56 Vintertullsskolan i Sthlm AB Vintertullstorget 60 Learnox AB Vintertullstorget 62 Redovisningsservice Vintertullstorget 64 F.d. snickerilokalen VintertullstorQet 64 Hagström Bongcam, Jessy (Akleja) VintertullstorQet 42 Fritidslokalen Vintertullstorget 22 F.d. vävstugan Vintertullstorget 20 Södermalms sdf Vintertullstorget 4 Föreningslokalen Vintertullstorget 6 Södermalms sdf 265 Totalt Medlemmar Föreningen har 221 bostadsrätter och hade 347 medlemmar den 31 december Under verksamhetsåret har fyra st lägenhetsöverlåtelser ägt rum BrfHamnkaptenen Förvaltningsberättelse år (12)

4 HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm, org nr Årsstämma Föreningens årsstämma hölls den 22 maj 2013 i Pumpans lokaler i Stockholm. På stämman deltog 73 röstberättigade medlemmar. Dessutom fanns 3 st fullmakter. Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2013 haft följande sammansättning: Ordförande Hans Hulth VTT30 Vice ordförande Eva Cederholm-Cars VTT 36 Sekreterare Jenny Grensman VTT42 Ledamot Marie Rosfors VTT28 Ledamot Christina Lundholm VTT38 Ledamot Nicklas Lemon VTT 10 Ledamot Per Hjalmarö VTT30 Ledamot Nils Rekke VTT52 Ledamot Kerstin Pershagen VTT8 Elsie Nilsson Av HSB utsedd ledamot Firmatecknare Föreningens firma har förutom av styrelsen i sin helhet tecknats av Hans Hulth, Eva Cederholm Cars, Marie Rosfors och två i förening. Revisorer Tomas Isberg, VTT 56, Ordinarie revisor Per Gunnar Siden, VTT 22, Suppleant Valberedning I valberedningen har ingått Britta Blaxhult, VTT 20 (sammankallande), Erik Hedström VTT 20, och Jonas Rendel, VTT 16. Ombud vid distriktsstämman Föreningens ombud vid distriktsstämman för HSB Stockholms distrikt 4 har varit Göran Eriksson VTT 38, Marie Rosfors VTT 28, Nina Gunne VTT 32 och Per Hjalmarö VTT 30 Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening Föreningens representerades av Gunnar Bergman och Yngve Persson i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening Brf Hamnkaptenen Förvaltnings berättelse år (12)

5 HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm, org nr Arvoden Enligt stämmobeslut är de arvoden som ska fördelas inom styrelsen fyra prisbasbelopp, vilket detta år inneburit kronor. Dessutom har stämman beslutat avsätta ett halvt prisbasbelopp, det vill säga kronor för styrelsen att disponera till arvode för revisorerna, valberedning och andra som får uppdrag att utföras i bostadsrättsföreningens regi. Styrelsens arbete Under verksamhetsåret har den tidigare styrelsen haft fyra st protokollförda sammanträden och den nuvarande, förutom det konstituerande mötet, sex st protokollförda sammanträden. Styrelsen har mellan ordinarie sammanträden haft möten i olika arbetsgrupper i samband med upphandlingar, genomgångar med leverantörer m.m. Den 10 december 2013 anordnade styrelsen, precis som tidigare år, ett informationsmöte för medlemmarna då budget, aktuella projekt m.m. gicks igenom. Föreningens avtal Föreningen hade vid utgången av 2013 avtal med följande företag: Adfingo Fastighetsservice AB Fastighetsskötsel Elfströms Trädgårdsanläggningar AB ComHem AB Markskötsel Kabel-TV Fortum Markets AB AB Fortum Värme Home Solutions i Sverige AB HSB Stockholm HSB Städ AB Ragn-Sells AB Riksbyggen Skellefteå Kraft Stockholms Hiss & Elteknik AB Svensk Bevakningstjänst Jurist & Inkasso AB Elnät Fjärrvärme Datainsamling för el Ekonomisk och administrativ förvaltning Städning Tömning av återvinningsrum Snöröjning Elleveranser Underhåll av hissar Parkeringsövervakning Inkassoärenden Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse år (12)

6 HSB:s Brf Harnnkaptenen i Sthlm, org nr Trygg-Hansa bostadsrättsti I lägg) Björn Persson Plåtslageri AB Fastighetsförsäkring (inklusive Takskottning Väsentliga händelser 2013 I början av året tog Elfströms Trädgårdsanläggningar över markskötseln efter tidigare entreprenör BSO. Upphandlingen gjordes i slutet av Föreningen bytte från invändigt takavvattningssystem till utanpåliggande stuprör. Projektet påbörjades i början av 2013 och tog större delen av verksamhetsåret i anspråk. Vi byte också injusteringsventiler på varmvattencirkulationens ledningar (WC). Detta hängde ihop med att föreningen, i ett stort antal portar, under en längre tid haft problem med att det tog orimligt lång tid att få varmvatten i kranar och duschblandare. Våra entreplan och hissarnas ytskikt renoverades. Projektet påbörjades under våren och var klart i slutet av november, enligt tidplan. Projektet kommer under 2014 att kompletteras med att entreernas namn- och informationstavlor byts i samtliga portar. Årsstämman 2013 beslutade att avveckla Vävstugan på Vintertullstorget 22 samt Snickerilokalen på Vintertullstorget 64 i syfte-att hyra ut dem till externa hyresgäster och i och med det öka föreningens intäkter. En fritidskommitte bestående av boende i HSB Brf Hamnkaptenen, som frivilligt valt att ingå i fritidskommitten, har sedan stämman 2013 arbetat med att bereda stämmans beslut angående disponering av våra gemensamma lokaler. Fritidskommitten har även lämnat förslag för att komma tillrätta med de återkommande problemen med skadegörelse i de gemensamma lokalerna: I enlighet med stämmans beslut är nu vävstugan uthyrd. Vissa av inventarierna är flyttade till det nya aktivitetsrummet (tidigare biljardrummet) i fritidslokalen. Detta rum kan också utmärkt väl användas för möten och studiecirklar. Förhandlingar om uthyrning av verkstadslokalen pågår med Redovisningsservice. Inventarierna i snickerilokalen har flyttats till fritidslokalen där en ny hobbylokal ska inredas. Enligt stämmobeslutet skulle också ett gym inredas i bastulokalen. Inget arbete har påbörjats eftersom styrelsen finner det svårt att motivera en kostsam ombyggnad och inköp av ny gymutrustning mot bakgrund av att ett nytt gym öppnat på Vintertullstorget. Bastun är därför kvar i nuvarande skick. Föreningslokalen har avgiftsbelagts. Uthyrningen av föreningslokalen har inte påverkats av avgiftskravet utan ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Seniorklubben kan under vissa tider använda lokalen avgiftsfritt 2014 kunde Hamnkaptenen se tillbaka på 30 fina år. Jubileet firades i samband med städdagen i oktober då deltagarna bjöds på smörgås och tårta. Det blev tipspromenad med frågor om området, och fiskdamm för de yngre. Byggnadsantikvarie Maria Lorentzi, själv medlem, höll ett inspirerande föredrag Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse år (12)

7 HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm, org nr om vilka trender och strömningar inom arkitektur som var i ropet på 1980-talet och som bidrog till att våra fastigheter ser ut som de gör. Planerat underhåll Föreningen har en underhållsplan som sträcker sig över tjugo år framåt och uppdateras kontinuerligt. Här har styrelsen en grund för att på ett systematiskt och planerat sätt ta hand om byggnadernas underhåll. Under 2013 har planerat underhåll genomförts till en sammanlagd kostnad av kronor. Underhållskostnaderna för verksamhetsåret 2014 är budgeterade till kronor. Dessa medel är planerade att användas för följande underhållsarbeten: Våra fönster börjar bli slitna och behöver målas om. Exakt i vilken omfattning och ordning dessa arbeten ska utföras är ännu inte beslutat. Troligen kommer arbetena spridas ut under flera år bl.a. beroende på att avsatta medel i underhållsplan markant lägre än inkomna anbud. Förhandlingarna med entreprenören är i skrivande stund ännu inte avslutade. Radiatorernas (elementens) ventiler är från byggnadsåren och dess livslängd får anses vara uttjänt. Detta visas inte minst av att det i många av föreningens lägenheter är svårt att reglera temperaturen. Vid en injustering av värmesystemet räknar man med att kunna sänka energikostnaden med ca 5 % OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har utförts. Anmärkningar som framkommit kommer att åtgärdas under året. En ventilationskontroll av detta slag och med föreningens typ av ventilationssystem (FTX) ska enligt gällande bestämmelser göras vart tredje år. Gårdar och utemiljö Under året har lekställningen på B-gården ersatts med en ny eftersom den gamla var uttjänt. Ett antal trasiga cykelställ har ersatts och några nya tillkommit. Föreningen har också låtit beskära en del träd som börjat bli för stora. Gräsmattan på A-gården är fortsatt ett bekymmer eftersom den blir söndertrampad och omväxlande geggig/dammtorr och inte är någon idealisk lekyta för förskolebarnen. Våren 2014 planerar vi att ersätta växter som inte fungera i sin miljö eller har dött under året. Information Kanalen är Brf Hamnkaptenens informationsblad till medlemmarna. Det kom ut i tre nummer under Redaktör var Jenny Grensman och ansvarig utgivare var Hans Hulth, föreningens ordförande. Styrelsen har också under året fortlöpande lagt ut information på föreningens hemsida och information har också nått medlemmarna genom anslag i portarna. SOPSUGSUGSSAMFÄLLIGHETEN Under året har sopsugsanläggningens delägare och BoDAB haft en god dialog och träffats vid såväl styrelsemöten och arbetsmöten. Frågorna som har Brf Hamnkaptenen Förvaltningsberättelse år (12)

8 HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm, org nr avhandlats är bl.a. historiska elkostnader, uppdatering av avtal, installation av komprimator, containerrangering etc. Frågor under beredning Bredband Vid stämman 2013 fick styrelsen i uppdrag att utreda frågan om uppgradering av fastighetsnätet i syfte att möjliggöra för medlemmarna att få tillgång till snabbt bredbandsnät och samtidigt få större valfrihet att välja operatör själv. Styrelsen har låtit utreda frågan och redovisat resultatet på informationsmöte i mars. Då förslaget innebär en investering och kollektivanslutning av medlemmarna, tas frågan upp på stämman. Se särskild proposition från styrelsen. Frivilligt kapitaltillskott Styrelsen arbetar långsiktigt för att minska de kostnader och risker som vår nuvarande höga belåning medför. I samråd med HSB Stockholms ekonomiavdelning kommer därför ett förslag om frivilligt kapitaltillskott arbetas fram för att kunna tas upp till årsstämman HSB har redan gjort detta för ett antal andra bostadsrättsföreningar med fördelaktiga ekonomiska resultat för samtliga medlemmar. Styrelsen återkommer med mer information under hösten Solceller Solkarta (www.stockholm.se/stockholmssolkarta) visar på att föreningens tak är lämpliga för att förse med solceller. Styrelsen återkommer i frågan. Energiutredning Styrelsen har låtit utföra en energianalys i syfte att se vad som kan göra för att minska den totala energikostnaden - såväl fjärrvärme som el. Utredningen är i skrivande stund inte klar. Ett preliminärt resultat visar på att om vi moderniserar våra ventilationsaggregat skulle vi spara mycket energi. En ytterligare vinst med en ombyggnad är att ljudnivån sänks i våra från- och tilluftsventiler. Ekonomi Styrelsens övergripande ansvar är att förvalta föreningens byggnader på så sätt. att medlemmarna över tiden inte ska drabbas av oförutsedda avgiftshöjningar. Vårt långsiktiga mål är att ha en bra balans på föreningen lån och hålla ner räntekostnaderna, vi arbetar också ständigt att försöka hålla koll på vårt kassaflöde för att inte ha pengar stående på lågt räntebärande konton. Avgifter och hyror Avgiften har varit oförändrad under 2013 Inga planerade höjningar under Brf Hamnkaptenen Förvaltningsberättelse år (12)

9 HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm, org nr Lån Swedbank-Hypotek f I Ränte- Löptid i Kapitalskuld Ränta%!Typ ändringsdag mån ,00 2,37 Fast ,00 2,66 Fast ,00 2,99 Fast ,00 3,19 Fast ,00 3,51 Fast Amortering per år 0, , , , ,00 Placering - HSB Stockholm IPlaceringstyp i Placerat beloppl I Ränta %1 I Ränta Kr Placering 3-mån ,00 2, ,00 ~ ~------" ' Totalt , ,00 Med föreningens lånestruktur och räntesatser är medelräntan för föreningens lån 2,94 % (2,97 %). Föreningens lån uppgick till ( ) anledningen till ökningen beror på ett lån på för att kunna nyttja ett avdrag för takavvattningsprojektet på motsvarande belopp. Lånet återbetalas Våra verkliga lån uppgår till vilket är en minskning med Årets resultat Resultatet för 2013 är kr. Det höga resultatet beror bl.a. på att föreningen inte hann med att påbörja/avsluta arbetena med fönstermålning, obligatorisk ventilationskontroll samt injustering och övrigt underhåll av värmesystemet. Verksamhetsår: Nettoomsättning (tkr) ' Rörelseresultat (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) ~rsavgiftsnivå bostäder (kr/kvm) Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning Brf Hamnkaptenen Förvaltningsberättelse år (12)

10 HSB:s Brf Hamnkaptenen i Sthlm, org nr Taxeringsvärden Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter uppgår till ( ) en ökning med 4,86 % mot föregående år. Byggnaderna uppgår till ( ) en ökning med 3,58 % och marken uppgår till ( ) en ökning med 6,25 %. Tomträttsavtal Föreningen har två tomträttsavtal, Hamnvakten 8 som löper till år och Hamnvakten 9 till år Vinstdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat årets början Arets resultat Styrelsen föreslår följande disposition Uttag ur fond överföring till fond Balanserat resultat Prognos 2014 är planerad med ett antal investeringar vilket kommer belasta vårt resultat. Men vi vår prognos för 2014 är dock ett positivt resultat Brf Hamnkaptenen Förvaltningsberättelse år (12)

11 HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm, org nr Kom itteverksam heten Hamnkaptenens seniorklubb Hamnkaptenens seniorklubb har till uppgift att samla pensionerade medlemmar i föreningen för att i gemenskap utveckla och befrämja trivsel och trygghet i föreningen. Antalet medlemmar 2013 var 59 personer. Hamnkaptenens seniorklubb har under året arrangerat ett antal trivsamma aktiviteter, såsom pubkvällar, gemensamma luncher, föreläsningar, studiebesök och studiecirklar. Seniorklubben har från föreningen fått ett bidrag på 1 OOkr/medlem. Verksamheten redovisas i en verksamhetsberättelse, ekonomiskt bokslut och revisionsrapport till styrelsen. Fritidskommitten Följande medlemmar har ingått i fritidskommitten: Christina Lundholm, Madeleine Harby Samuelsson, Kerstin Pershagen Malin Wahlberg, Peter Lökke och Juni Palmgren Brf Hamnkaptenen F örvaltningsberättelse år (12)

12 HSB:s BrfHamnkaptenen i Sthlm, org nr BrfHamnkaptenen Förvaltningsberättelse år (12)

13 -~ Org Nr: Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

14 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Summa fastighetskostnader Not 2 Not Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Not 4 Not Årets resultat

15 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstil!g ngar Byggnader och ombyggnader Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott Finansiella anläggningstil!g ngar Andel HSB Stockholm Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Placeringskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not

16 HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Balansräkning Eget kapital och skulder Org Nr: Eget kapital Bundet eget kapital Insatser U nderhå llsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Not Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörssku lder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Not 16 Not 17 Not Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar-ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Inga Inga

17 HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Org Nr: Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeri ngsverksam het Investeringar i fastigheter Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Fina nsieri ngsverksa m het Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.

18 HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Redovisningsprinciper m.m. Org Nr: Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en rak avskrivningsplan 0,5% av anskaffningsvärdet För övriga anläggningar sker avskrivning under 10 år. Avskrivning på inventarier Inventarierna är helt avskrivna. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/ anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Totalt Löner och arvoden ing r i personalkostnader under not 2 Drift

19 HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Org Nr: Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror El, enhetsmätning övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastig hetsförsä kring Kabel -1V Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Tomträttsavgäld Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Not4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter HSB placeringskonto Ränteintäkter skattekonto -3 0 Ränteintäkter HSB specialinlåning Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

20 HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Org Nr: Noter Not6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde 0 0 Nots Pågående nyanläggningar och förskott Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 9 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholm Not 10 Övriga finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Lån till Södermalms Stadsdelsförvaltning Not 11 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Övriga fordringar Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Tomträttsavgäld Sophämtning Försäkring Administrativ/ekonomi arvode Kabel tv Övriga förutbetalda kostnader Elavgifter sept-dec Upplupna intäkter

21 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Noter Not 13 Kortfristiga placeringar Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm Not 14 Kassa och bank Handkassa Nordea, sparkonto Not 15 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Insatser Belopp vid årets slut Uppi. avgifter 0 0 Underh.- fond Balanserat resultat Årets resultat Not 16 Skulder till kreditinstitut Låneinstitut Lånenummer Swedbank hypotek Swedbank hypotek Swedbank hypotek Swedbank hypotek Swedbank h:r12otek Ränta 2,66% 2,99% 3,51% 3,19% 2,37% Ränteändr. dag Belo Nästa års amortering Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 17 övriga skulder Moms oktober-december Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Fjärrvärme El Underhåll Arvoden förtroendevalda Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader

22 HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm Stockholm, den... ~/. ~)>....:...?.:.9.J f '.t i Org Nr: ,~dit Hä ;; ;;"Hliifri.... 4~~.. ~A l/\ d::~7~.~-~... P~r Hjalmarö Vår revisionsberättelse har 'Jo/f-D1-J'r,.,./ /" c- / ~ \-~ 'Jeililv Grensma.... ) L,_~.. Nki<iäsTem ö r;.... lämnats beträffande denna årsredovisning ~f::;j(.!:~0i I.i.~r- d~ ~klw Ni is... R:eki<e,... Av föreningen vald revisor

23 -~ Revisionsberättelse Org Nr: Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm, arg.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer. yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsförening Hamnkaptenen i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt Stockholm den 1ll I 'f.-z,c( 4 _ /0 11AS1~ ~ -::-fl.. {rl)ivna årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med CZ~ r-1.1, V c /, årsredovisningens övriga delar. Wfij?_ ~%_0.:-:.;c:--- Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Av föreningen vald revisor förordnad revisor

24

25 Valberedningens förslag Hamnkaptenens styrelse 2014 Valda på två år, ett år kvar Per Hjalmarö Hans Hulth ordf Nicklas Lemon Kerstin Pershagen Valda på två år Åsa Lindevall (VTT 30) Maria Lorentzi (VTT 10) Katarina Lunner (VTT 22) Revisorer Thomas Isberg (VTT 56) Per Gunnar Sidén (VTT 22) Distriktsombud i HSB Göran Eriksson (VTT 38) Nina Gunne (VTT 32) Per Hjalmarö (VTT 30) Marie Rosfors, (VTT 28) Ombud till stämma i Sopsug Gunnar Bergman (VTT32) Yngve Persson (VTT 46) Fritidskommitté Kerstin Pershagen (VTT 8) kontakt till styrelsen Malin Wahlberg (VTT 38) Juni Palmgren (VTT 30) Madeleine Harby-Samuelsson (VTT 36) Bengt Andersson (VTT 38) Christina Lundholm (VTT 38)

26 PROPOSITION NYTT BREDBAND Bakgrund Styrelsen har genom en motion på förra årets stämma fått i uppdrag att se över möjligheten att uppgradera fastigheten med ett modernt bredbandsnät. En arbetsgrupp bestående av Nicklas Lemon, Marie Rosfors, Lars-Erik Lundmark och Christina Lundholm bildades. Målsättningen för arbetsgruppen var att erbjuda samtliga medlemmar digitala tjänster till så hög kvalitet som möjligt och till lägsta möjliga kostnad. Arbetsgruppen har undersökt olika alternativ på marknaden för ett snabbt, billigt, driftsäkert och framtidssäkert bredband, lägst 100/100 Mbit/s och med så kort bindningstid som möjligt med operatörer/tjänsteleverantörer, helst ej längre än 3 år. Varför är det viktigt med smart, snabbt och billigt bredband? Tjänsteutbudet för digitala tjänster utvecklas ständigt. Nya tjänster som ställer krav på högre överföringskapacitet växer fram. Likaså behövs högre bredbandshastighet om hushållet har flera datorer, surfplattor och Tv:n uppkopplade till sitt bredband och flera i familjen surfar på internet, spelar online-spel, tittar på TV, streamar film och musik samtidigt. Kanske allra viktigast är ändå att föreningens medlemmar får sänkta kostnaderna för bredband. Investeringskostnad Investeringskostnaden för ett fastighetsnät för bredband är :- för samtliga 221 lägenheter samt ytterligare 11 uttag i lokaler. Då ingår även lägenhetsnät med indragning av nätet ända fram till lägenheternas TV-uttag. Installationspriset förutsätter att vi tecknar gruppavtal för bredbandsabonnemang med 3 års bindningstid med internetleverantören.

27 Tjänstekostnaden Idag ingår inte bredband i månadsavgiften, utan varje hushåll har individuella bredbandsabonnemang med ComHem eller annan teleoperatör. Om vi investerar i ett fastighetsnät och tecknar ett gruppabonnemang med bindningstid på 3 år för samtliga hushåll för bredband 100/100Mbit/s, blir kostnaden för 59: - per hushåll/månad. Kostnaden föreslår vi ska ingå i månadsavgiften. Ingen ytterligare justering av månadsavgiften behöver göras pga gruppabonnemanget för bredband. Under det första året betalar föreningen endast för de hushåll som har aktiverat bredbandstjänsten. För 199kr i månaden kan man få en individuell uppgradering till 1000/100Mbit. Kostnad för hushållens bredband idag Ca 70 % av hushållen i vår förening har idag bredbandsabonnemang från ComHem och några hushåll har bredband uppkopplat via telefonjacket med abonnemang från Telia, Tele2, Bredbandsbolaget eller annan teleoperatör. Det billigaste bredbandsabonnemang som ComHem har att erbjuda är 10M/bit för 259: -/månaden. Den sammanlagda årskostnaden för de hushåll som har ComHems bredband i dag är minst :- att jämföras årskostnaden :- för gruppabonnemanget enligt ovan för samtliga hushåll. En stor del av våra medlemmar har idag någon form av bredbandsanslutning och ser det som en självklarhet att ha tillgång till en snabb och effektiv internetuppkoppling. TV-program, musik, filmer och andra tjänster som strömmas via bredbandet ställer högre krav på en snabb och stabil internetuppkoppling. Ytterligare en bonus är att lägenheternas värde ökar om föreningen kan erbjuda sina medlemmar en snabbt, billig och framtidssäkrad digital infrastruktur. IP-telefoni Ett abonnemang för IP-telefon är också inbakad i gruppabonnemanget, vilket innebär att man kan säga upp sitt abonnemang hos t ex Telia om man vill byta, men man får själv betala för de extratjänster som man själv väljer, ex nummerpresentatör. Att observera! De som har trygghetslarm bör ha kvar sitt abonnemang med Telia.

28 TV Ingen förändring avseende TV från ComHem de närmaste 3 åren. Den som vill kan också ansluta Tv:n till bredbandet (det som kallas IPTV). Man tecknar då ett enskilt avtal och får en personlig faktura för detta. Förslag till beslut: Stämman ger styrelsen i uppdrag att teckna avtal med Stockholms Stadsnät om: Investering i ett fastighets- och lägenhetsnät för bredband till en kostnad av kr som skrivs av på 10 år och därtill hörande gruppabonnemang för bredband 100/100mbit/s till en kostnad av 59 kr/månad/hushåll under avtalstiden på 3 år.

29 Motioner till årsstämman 2014 Motion nr 1 Staket Styrelsen ombeds bestämma hur höga staket som kan godkännas på uteplatserna. Jag har just lyckats avstyra 120 cm plank mot min trädgård, vill helst att höjden halveras, och vill nu ha styrelsens syn på saken. Ingrid Hedlund Vintertullstorget 32 NB Styrelsens svar: Det finns en mängd olika frågor kring var gränserna går mellan föreningens och bostadsrättsinnehavarens ansvar och befogenheter för planteringar av buskar, träd och häckar samt byggnationer av trädäck, plank, staket, markiser, buskar och häckar. Styrelsen håller på att utreda frågan och har för avsikt att utarbeta regler och anvisningar gällande skötsel av och byggnation på marklägenheternas uteplatser. Tills vidare gäller att träd och klätterväxter på uteplatserna inte får störa grannarna ovanför eller bredvid och att man inte får bygga eller måla om staket eller plank, bygga trädäck eller sätta upp markis utan att först få styrelsens skriftliga godkännande. Motionen får därmed anses besvarad.

30 Motion nr 2 Körsbärsträd/japansk apel Styrelsen ombeds ta ansvar för professionell beskärning av de träd, enligt ovan som finns på uteplatserna i området. De ska enligt regelverket beskäras hårt varje augusti/september. Nu har de fått växa fritt i många år och skuggar grannars planteringar och altaner. Ingrid Hedlund Vintertullstorget 32 NB Styrelsens svar: Det finns en mängd olika frågor kring var gränserna går mellan föreningens och bostadsrättsinnehavarens ansvar och befogenheter för planteringar av buskar, träd och häckar samt byggnationer av trädäck, plank, staket, markiser, buskar och häckar. Styrelsen håller på att utreda frågan och har för avsikt att utarbeta regler och anvisningar gällande skötsel av och byggnation på marklägenheternas uteplatser. Tills vidare gäller att träd och klätterväxter på uteplatserna inte får störa grannarna ovanför eller bredvid och att man inte får bygga eller måla om staket eller plank, bygga trädäck eller sätta upp markis utan att först få styrelsens skriftliga godkännande. Motionen får därmed anses besvarad.

31 Motion nr 3 och nr 4 Motionerna besvaras tillsammans eftersom båda rör placeringen av komposterna. Nr 3. Ändring av kompostbehållarnas placering Utanför tvättstugan på A-gården finns 3 behållare för kompost. Jag skulle vilja föreslå att dessa flyttas till en plats närmare gången, alltså där bordet och 2 bänkar för närvarande är placerade. Då skulle vi kunna få en stor, ljus och solig plats i anslutning till blomrabatterna där bord och sittplatser skulle placeras. Jag tror att denna ändring skulle uppskattas av många på A-gården, som pga förskoleverksamheten har svårt att kunna utnyttja gården. Det kommer att blir en perfekt plats för en kopp kaffe i solen. Vår grannförening Hamnvakten har utanför sina tvättstugor gjort fina uteplatser som är mycket välbesökta. Jag hemställer att styrelsen undersöker möjligheten till ovan nämnda ändring. Stockholm den 12 februari 2014 Ingalill Jämtin VTT 26 Nr 4. Förslag till klippning av häckar och flytt av komposter På senare tid har vi haft problem med blottare som döljer sig innanför den höga häcken utanför tvättstugan VTT 28, dessutom är det ett tillhåll för rökande ungdomar från Vintertullsskolan som vill vara lite i skymundan. Häckarna som kantar infarten mellan gårdarna från kanalsidan har vuxit till sig på höjden och bredden, när det var som värst i höstas gick det inte att en cykel och barnvagn möttes mellan häckarna. Våra komposter används av ett fåtal medlemmar och står fortfarande kvar på den gemensamma uteplats som har sjöutsikt och mest sol. Utrymmet bör istället göras om till en trevligare sittplats med låg vegetation Förslag: Att häckarna på båda sidor om passagen klipps ner till max 1 m höjd och att de klipps in på bägge sidor så att de inte sticker ut utanför den kantsten som markerar bredden i marknivå.

32 Att komposterna flyttas till en mindre attraktiv plats och att själva sittplatsen utanför tvättstugan rustas upp med nya möbler och låg växtlighet. Agneta Lindgren Regnstrand, Vintertullstorget 28 Styrelsens svar på motionerna 3 och 4: Häckarna ska klippas och underhållas fortlöpande vilket också har skett under vårvintern. Styrelsen tittar just på frågan om att eventuellt göra en trevligare sittplats bakom tvättstugan på A-gården. I det arbetet ingår frågan om komposternas placering. Motionerna anses därmed besvarade.

33 Motion nr 5 Information om villkor i avtal om försäkring Föreningen tecknade år 2006 ett avtal med Trygg Hansa om kollektiv försäkring av bostads rätterna, kopplad till fastighetsförsäkringen i samma bolag. Villkoren och kostnaden har ej närmare redovisats. Av bl.a. ekonomiska skäl har jag varit dubbelförsäkrad i ett annat bolag. Hamnkaptenens hemsida anger ett avtalsnummer. Jag kontaktade nyligen Trygg-Hansa, där man hänvisade mig till vår brf angående avtalets villkor. Jag hemställer att medlemmarna får en tydlig och relevant information/dokumentation om villkoren för bostadsrättsförsäkringen hos Trygg-Hansa. Stockholm, februari 2014 Göran Eriksson, VTT 38 Styrelsens svar: Villkor och försäkringsbrev ligger nu på hemsidan Den som inte har tillgång till dator kan kontakta styrelsen på mejl så ska vi ordna utskrift. Motionen får därmed anses besvarad. Motionären inkom efter motionstidens utgång med förslaget att föreningen borde försöka förhandla fram kollektiva, bra villkor för hemförsäkring för medlemmarna. Styrelsen tycker att förslaget är bra och ska undersöka saken.

34 Motion nr 6 Avgiftsfri samlingslokal Under förra årsmötet beslöts med en rösts majoritet att avgiftsbelägga användandet av den gemensamma lokalen VTT 4. Vi vill att detta beslut ändras och att nolltaxa återinförs. Vi anser att det skulle bidra till att öka samhörigheten och trivseln i föreningen. Vi medlemmar ska inte behöva fundera över om vi tycker att det är värt pengarna för att hyra lokalen. Den lilla vinst som går till föreningen är försumbar, i förhållande till övriga stora kostnader. Medlemmarna bör uppmuntras att oftare använda denna stora fina lokal. Vi föreslår därför en ny omröstning i denna fråga. Stockholm Lotta Silfverhielm och Lars Lannerfelt Vintertullstorget 28, lgh 13 Styrelsens svar: Föreningsstämmans beslut att förena användandet av föreningslokalen med en avgift grundades på ett förslag av styrelsen som innehöll flera åtgärder i syfte att öka föreningens intäkter och minska dess kostnader. Styrelsens förslag föregicks av en enkät bland föreningens medlemmar, där också frågan om avgift för föreningslokalen togs upp. Enligt styrelsen har det i dagsläget inte framkommit något som utgör anledning att ompröva stämmans beslut. Motionen får därmed anses besvarad.

35 Motion nr 7 Tillgång till föreningens samlingslokal VTT 4 l, andra meningen, i Brf Hamnkaptenens stadgar lyder: "Vidare har föreningen till ändamål att främjafritidsverksamhet inom föreningen samt att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt främja serviceverksamhet med anknytning till boendet". Det var i denna ande som, när Hamnkaptenens seniorklubb grundades för tio år sedan, klubbens styrelse fick som en självklarhet kvittera ut en nyckel till samlingslokalen VTT4 och en till det intilliggande rummet där man fick använda en kopiator. Genom ett beslut av Brf Hamnkaptenens styrelse nyligen byttes nycklarna ut till en del gemensamma lokaler inklusive VIT 4, delvis som ett led i strävan mot vandalism. Efter två brev och en muntlig uppvaktning till Brf styrelse om nya nycklar fick vi beslutet att klubben inte skulle la en egen nyckel utan kunde kvittera ut och lämna tillbaka för varje tillfälle. Enda motiveringar har varit att "för enkelhetens skull tycker vi att alla ska behandlas lika", och att "hanteringen av nycklar inte har fungerat". Vems enkelhet? Klubbens nyckelhantering har funkat perfekt. Denna restriktion innebär för klubben ca 70 eljest onödiga besök till fastighetsskötaren under vår verksamhet under ett år. Klubben ber stämman att låta sunt förnuft gå före doktrinärt tyckande. Vi anhåller härmed om att seniorklubben blir, som förut, betrodd med nycklar till VTT4 så att man kan fortsätta ge den bästa service med minsta onödiga krångel. (Nycklarna skulle kunna kvitteras ut en gång för alla eller en gång per år). För Hamnkaptenens Seniorklubb Tim Crosfield

36 Styrelsen svar: Seniorklubbens verksamhet är positiv och till glädje för många av föreningens seniora medlemmar. Därför får också seniorklubben både ett viss ekonomiskt bidrag för sin verksamhet och får därtill nyttja föreningslokalen avgiftsfritt ett antal gånger per år. Styrelsen har i samband med förstärkningen av föreningens skalskydd där bl.a. byte av nycklar till vissa lokaler skett beslutat att inga verksamheter, vare sig seniorklubben eller andra som bedriver återkommande verksamhet i lokalen, ska ha tillgång till egna nycklar. Styrelsen menar att den nya ordning som nu finns sedan årsskiftet för bokning och utkvittering av nycklar till föreningslokalen ska gälla för alla, oavsett verksamhet. Styrelsen, med stöd av fastighetsskötaren, bidrar gärna även fortsättningsvis till att i positiv anda underlätta för seniorklubben att bedriva sin verksamhet och kan vid behov hjälpa till om något hakar upp sig vid bokning och utkvittering av nyckel samt med kopiering och affischering i portarna. Motionen får därmed anses besvarad.

37 Motion nr 8 Ekonomiskt bidrag till Hamnkaptenens seniorklubb Efter årets medlemsomsättning har vi fortfarande 59 medlemmar. Genomsnittsnärvaron på årets 16 aktiviteter har varit 22 medlemmar. Bortsett från träffar på VTT4 har vi besökt Vintertullsskolan, Riddarhuset och det Judiska museet. Engelska gruppen och släktforskningsgruppen fortsätter. Mest av kostnadsskäl har vi inte lyckats ordna några mera ambitiösa kulturella resor med offentliga färdmedel. För att kunna satsa mer på sådana resor och behålla ett stabilt ekonomiskt läge hemställer vi att Bostadsrätts-föreningen Hamnkaptenen fortsätter att stödja HSK:s verksamhet med ett bidrag för 2014 på 100 kronor per medlem (d.v.s kronor). För Hamnkaptenens seniorklubb, Gun Ström, kassör Styrelsens svar: Seniorklubbens verksamhet fyller en viktig funktion genom att ge våra seniora medlemmar en meningsfull och god social gemenskap. Styrelsen anser därför att seniorklubben ska få fortsatt ekonomiskt bidrag för sin verksamhet. För att underlätta administrationen av bidraget till seniorklubben föreslår styrelsen att seniorklubben får ett fast årligt bidrag istället för medlemsbaserat. Styrelsen föreslår stämman att besluta att brf Hamnkaptenens seniorklubb erhåller ett fast årligt verksamhetsbidrag på 6 000: - förutsatt att Seniorklubben redovisar sin verksamhet i form av en verksamhetsberättelse, ekonomiskt bokslut och revisionsrapport till styrelsen för Brf Hamnkaptenen.

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702000-4078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka Styrelsen för Org.nr: 769617-6317 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 4 418

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 15 maj år 2014 klockan 19.00

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 716416-6485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 2 581

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal Org.nr: 769615-2086 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Stadsparken i Silverdal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Styrelsen för Hsb Brf Kärralund i Göteborg

Styrelsen för Hsb Brf Kärralund i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8857 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 BRF Haubitsen 2 Årsredovisning 2012/2013 2 (6) ÅRSREDOVISNING 2012-09-01-2013-08-31 för Bostadsrättsföreningen Haubitsen 2 i Stockholm, org.nr. 702000-8525 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 716408-6634 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Resultaträkning 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna Årsredovisning för BRF Vimpeln 8 i Solna Räkenskapsåret 2005 BRF Vimpeln 8 i Solna 1(9) Styrelsen för BRF Vimpeln 8 i Solna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014

BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014 BRF SALONGEN ÅRSRedoviSning 2014 Org Nr: 769605-9208 Styrelsen för Org.nr: 769605-9208 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1 Brf Salongen

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer