Sida 1/33. Avtalsnummer XXXX. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL. mellan. TeliaSonera Mobile Networks AB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1/33. Avtalsnummer XXXX. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL. mellan. TeliaSonera Mobile Networks AB."

Transkript

1 Sida 1/33 Avtalsnummer XXXX TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Rev A

2 Sida 2/33 Avtalsnummer XXXX TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr , Farsta, nedan TSMN, och Operatören AB, org.nr,, (adr.), nedan (...) träffar följande avtal om Samtrafik, nedan kallat Avtalet. TSMN och (...) benämns i det följande även Part eller Parter. 1 Allmänt Avtalet gäller för Samtrafik mellan TSMN:s mobila Telenät och (...):s [fasta/mobila] Telenät och gäller de tjänster för Samtrafik samt därtill relaterade tjänster, nedan gemensamt benämnda Samtrafiktjänster, som anges i Avtalet. Till Avtalet hör i bilaga 1: INNEHÅLLSFÖRTECKNING förtecknade bilagor med underbilagor. Förklaringar av termer och begrepp som förekommer i Avtalet anges i bilaga 2: DEFINITIONER. Trafikfall för kretskopplade tjänster beskrivs schematiskt i bilaga 3: TRAFIKFALLSBESKRIVNING. 2 Parternas åtagande 2.1 TSMN 2.2 (...) TSMN tillhandahåller (...) de Samtrafiktjänster som anges i bilaga 4: TSMN:S SAMTRAFIKTJÄNSTER. (...) tillhandahåller TSMN de Samtrafiktjänster som anges i bilaga 5: ( ):S SAMTRAFIKTJÄNSTER. 3 Registrering, avräkning, fakturering och betalning Parterna skall registrera uppgifter om utväxlade tjänster i den omfattning som anges i bilaga 8: REGISTRERING AVRÄKNING FAKTURERING - BETALNING. Information som en Part registrerar och överlämnar till den andra Parten får utnyttjas av denne i den omfattning som följer av Avtalet. Villkor för fakturering och betalning anges i bilaga 8: REGISTRERING AVRÄKNING FAKTURERING - BETALNING. Rev A

3 Sida 3/33 Avtalsnummer XXXX 4 Ersättning för Samtrafiktjänster 4.1 Allmänt Då annat inte anges avser ersättning svenska kronor (SEK) exklusive moms. Part skall utge ersättning till den andra Parten för tjänster enligt detta Avtal som denne tillhandahåller på Partens begäran. Parterna är betalningsansvariga för och förbinder sig att direktavräkna Trafik mellan Parternas nät vilken dirigeras över Direktförbindelse samt Trafik som Transiteras via TeliaSoneras fasta nät. Trafik som dirigeras via annan Transitoperatör skall ej avräknas mellan Parterna enligt detta Avtal om inte annat skriftligen överenskommits. För SMS och MMS gäller dock avräkningsprincip enligt bilaga 11: SMS respektive bilaga 12: MMS. Om Part erbjuder andra Operatörer tjänster i sitt Telenät eller erbjuder andra Operatörer att tillhandahålla tjänster i sitt Telenät är Parten även betalningsansvarig för de Samtrafiktjänster som dessa Operatörer utnyttjar i den andra Partens Telenät, såvida inte annat överenskommits i bilaga till detta Avtal. 4.2 Ersättning till TSMN (...) skall utge ersättning till TSMN för TSMN:s tjänster enligt priser i bilaga 4: TSMN:S SAMTRAFIKTJÄNSTER och därtill kopplade villkor som anges i Avtalet. 4.3 Ersättning till (...) TSMN skall utge ersättning till ( ) för (...):s tjänster enligt priser i bilaga 5: ( ):S SAMTRAFIKTJÄNSTER och därtill kopplade villkor som anges i Avtalet. 4.4 Ersättning till Transitoperatör I de fall Trafik dirigeras via Transitoperatör gäller att Avsändande Operatör skall svara för transitavgiften för förmedling av Parternas samtrafik. För Frisamtal gäller dock att Mottagande Operatör skall svara för transitavgiften. Mottagande Part har rätt att begära information av Transitoperatör avseende Trafik som dirigeras via Transitoperatör. Avsändande Part får inte begränsa Transitoperatörens möjligheter att utlämna sådan information. 4.5 Säkerhet För det rätta fullgörandet av förpliktelser enligt detta Avtal kan Part, efter kreditprövning, begära att den andra Parten skall ställa säkerhet. Begäran om säkerhet skall ske enligt objektiva kriterier, se bilaga 7: KREDITPRÖVNING. Rev A

4 Sida 4/33 Avtalsnummer XXXX Ställd säkerhet skall vara avpassad efter förhållandena vid tidpunkten för säkerhetens begärande. Part har rätt att under avtalsperioden begära in ytterligare säkerhet om denne Part finner att förhållandena förändrats, t.ex. genom att den andra Partens uppskattade förpliktelser enligt Avtalet ökar eller dess ekonomiska ställning försämras. Begärd säkerhet får inte överstiga värdet av den andra Partens förpliktelser enligt detta Avtal under en period av högst tre månader. 5 Tekniska specifikationer 5.1 Tekniska krav Vardera Parten ansvarar för att deras respektive Telenät överensstämmer med de tekniska specifikationer som skriftligen överenskommits mellan dem, samt med de tekniska specifikationer som gäller enligt tillsynsmyndighets beslut, lag eller författning. Tekniska villkor som inte regleras i övriga bilagor hanteras i bilaga 13: TEKNIK. 5.2 Sammankoppling av Telenät Sammankoppling av Parternas Telenät kan ske via Direktförbindelse eller via annan teleoperatörs Telenät. Villkor kopplade till Direktförbindelse mellan Parterna regleras i bilaga 14: DIREKTFÖRBINDELSE. 5.3 Nummerplaner, dirigeringsprefix och dirigeringsmetod Parternas tilldelade, reserverade och förvaltade nummerserier, dirigeringsprefix för Nummerportabilitet samt dirigeringsmetod för Nummerportabilitet framgår av bilaga 9: NUMMERPLANER, DIRIGERINGSPREFIX OCH DIRIGERINGSMETOD. 6 A-nummerinformation Förutsättningar och krav för A-nummerinformation och presentation av A-nummer framgår av bilaga 10: A-NUMMERINFORMATION. 7 Installation, drift och underhåll Vardera Parten ansvarar för installation, drift och underhåll av egna Telenät och anläggningar. Parterna skall samverka vid drift av trafiken mellan sina Telenät på sätt som anges i bilaga 6: DRIFTSAMVERKAN. 8 Sekretess Ingen Part får lämna ut information, som på något sätt, direkt eller indirekt, berör detta Avtal till andra personer, inom eller utanför det egna företaget, än de som behöver informationen för att utföra arbete eller annan åtgärd som krävs eller är en naturlig följd av Avtalet. Rev A

5 Sida 5/33 Avtalsnummer XXXX Åtagandet om sekretess gäller inte beträffande information som är allmänt känd, utom genom brott mot Avtalet, och inte heller i de fall en Part, eller anställd hos en Part, på grund av bestämmelse i lag eller annan författning måste lämna ut informationen, eller när utlämnande av informationen sker enligt villkoren i Avtalet, eller är en nödvändig förutsättning för att Parten skall kunna utnyttja sina rättigheter eller fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Åtagandet om sekretess upphör tre (3) år efter att informationen överlämnades. 9 Information om förändringar Parterna skall inom skälig tid i förhållande till förändringens omfattning informera varandra om sådana faktiska eller planerade förändringar som kan antas i icke obetydlig omfattning påverka Parternas Samtrafik. 10 Immateriella rättigheter Part har inte rätt att vid försäljning eller marknadsföring av sina tjänster använda motpartens eller annat bolags inom motpartens koncern namn, logotyper, varumärken eller liknande kännetecken eller påstå eller påskina att Partens verksamhet bedrivs i gemenskap eller annan samarbetsform tillsammans med motparten, om inte detta skriftligen överenskommits mellan Parterna. 11 Ansvar 11.1 Allmänt Såvida inte Parterna avtalat annat för visst fall, eller annat följer av tvingande lag eller myndighets beslut, ansvarar en Part inte för fel eller brister i Partens Telenät eller för skada som följd av sådana fel eller brister. Såvida inte Parterna avtalat annat för visst fall, eller annat följer av tvingande lag eller myndighets beslut, ansvarar en Part endast vid uppsåt eller vårdslöshet för skada på grund av fel eller brister i de Samtrafiktjänster som Parten tillhandahåller eller eljest i det sätt Parten utför sina åtaganden enligt Avtalet. En Part ansvarar, med angivna begränsningar, även för skador som orsakats av anlitad personal, inbegripet eventuella av Parten anlitade underleverantörer Särskilt beträffande TSMN Operatörens ansvar omfattar även skada som på grund av Operatörens brott mot Avtalet drabbar TeliaSonera Sverige AB, i detta bolags egenskap av leverantör till abonnenter eller slutanvändare av telefonitjänster eller andra elektroniska kommunikationstjänster som förmedlas eller utväxlas under Avtalet. TSMN:s ansvar omfattar även skada som drabbar Operatören på grund av att TSMN inte uppfyller sina åtaganden under Avtalet som följd av vårdslös handling eller underlåtenhet av TeliaSonera Sverige AB. Rev A

6 Sida 6/33 Avtalsnummer XXXX 11.3 Ansvarsbegränsning En Part är inte i något fall, med reservation för villkoren i punkt 11.2, berättigad till ersättning för indirekt skada, t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, förlust av data, förlorad goodwill, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av detta Avtal eller annat avtal. Detta gäller dock inte för skada som uppkommit genom vårdslös hantering av A-nummerinformation. En Part är inte heller i något fall berättigad till ersättning från andra Parten för skada på grund av att utnyttjandet av Samtrafiktjänster hindras eller störs till följd av bestämmelse i lag eller annan författning, inbegripet för Sverige bindande internationella förpliktelse, eller till följd av myndighets beslut. En Parts ansvar är begränsat till tio (10) Prisbasbelopp per skadetillfälle. Ansvarsbegränsningen enligt denna punkt 11.3 gäller inte i den mån skadan orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. 12 Force majeure Parternas åtaganden enligt detta Avtal gäller under förutsättning att åtagandet inte förhindras eller görs oskäligt betungande på grund av myndighetsbeslut, arbetskonflikt eller eljest omständighet utanför Partens kontroll som inte rimligen kunde förutses vid Avtalets tillkomst (force majeure). För rätt att åberopa force majeure skall Part utan dröjsmål underrätta den andra Parten om att omständighet som utgör force majeure föreligger. Underrättelse till andra Parten är dock inte nödvändig om det är uppenbart för denne att sådan omständighet föreligger. Part är befriad från att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet så länge den omständighet som utgör Force majeure föreligger. 13 Överlåtelse Part har inte rätt att överlåta rättighet eller skyldighet enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga godkännande. 14 Avtalets giltighetstid 14.1 Omförhandling av avtalet Part har rätt att begära omförhandling av Avtalet avseende villkor för nya eller ändrade samtrafiktjänster utan att detta föregås av en uppsägning av Avtalet Avtalstid Avtalet träder i kraft [åååå-mm-dd]. Det gäller därefter tills vidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid. Rev A

7 Sida 7/33 Avtalsnummer XXXX Om Avtalet sägs upp enligt punkt 14.2, och skyldighet fortfarande föreligger att bedriva Samtrafik, skall Parterna snarast och senast inom trettio (30) dagar efter uppsägningen inleda förhandlingar om nytt samtrafikavtal. Om Parterna efter att detta Avtal upphört att gälla, fortsätter att bedriva Samtrafik skall villkoren i TSMN:s vid var tid gällande referenserbjudande för samtrafik tillämpas mellan Parterna tills ett nytt samtrafikavtal trätt i kraft Uppsägning på grund av brott mot Avtalet Part har rätt att säga upp detta Avtal helt eller delvis till omedelbart upphörande om den andra Parten: (i.) inlämnat ansökan om företagsrekonstruktion, inställt sina betalningar, trätt i likvidation, blivit försatt i konkurs 1 eller på annat sätt kan bedömas vara på obestånd, (ii.) gjort sig skyldigt till väsentligt brott mot avtalet och inte vidtagit rättelse inom tio (10) arbetsdagar från skriftlig anmodan härom. Som väsentligt brott mot Avtalet räknas t.ex. underlåtenhet att ställa begärd säkerhet och underlåtenhet att betala fordran enligt villkoren i Avtalet, (iii.) vid upprepade tillfällen underlåtit att betala fordran enligt villkoren i Avtalet. Part som säger upp Avtalet enligt punkt 14.3 har rätt att omedelbart helt eller delvis upphöra med att tillhandahålla avtalade Samtrafiktjänster Meddelanden i samband med punkt 14.3 Meddelanden enligt punkt 14.3 skall alltid ske genom rekommenderad försändelse och innehålla information om att Avtalet kan sägas upp om rättelse inte vidtas inom angiven tid. 15 Meddelanden Meddelanden mellan Parterna skall, om inte annat framgår av Avtalet, ske skriftligen, vara behörigen undertecknade och adresseras i enlighet med punkt 16. Meddelanden får lämnas genom e-post eller telefax om inte annat anges i Avtalet. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda: (i.) om avlämnat med bud, vid överlämnandet, (ii.) om avsänt med brev (rekommenderat eller ej), två (2) arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, (iii.) om avsänt med telefax eller e-post, vid avsändandet. 16 Adresser för meddelanden - kontaktpersoner Parterna skall, i bilaga 15: KONTAKTPERSONER, lämna daterade uppgifter till varandra om kontaktpersoner/adresser för beställning, fakturering, felanmälan och 1 Konkursförvaltaren äger dock alltid rätt att inträda i Avtalet. Rev A

8 Sida 8/33 Avtalsnummer XXXX andra meddelanden som avses lämnas under Avtalet. Om uppgift om adress för meddelande i visst fall saknas får meddelandet, med referens till Avtalet, sändas till den adress som för respektive Part anges först i Avtalet. 17 Ändring Ändring av Avtalet skall ske skriftligen och godkännas av båda Parter. Bilaga 9: NUMMERPLANER, DIRIGERINGSPREFIX OCH DIRIGERINGSMETOD och bilaga 15: KONTAKTPERSONER kan dock ändras av endera Parten utan godkännande av andra Parten, genom att andra Parten skriftligen informeras om sådan ändring. 18 Tillämplig lag Detta Avtal skall vara underkastat svensk rätt. 19 Tvistlösning Tvist i anledning av detta Avtal skall prövas och slutligt avgöras genom allmän domstol. 20 Tester innan Samtrafik inleds för viss tjänst Parterna är överens om att Samtrafik för viss tjänst inte inleds innan nödvändiga tester genomförts. Testerna skall överenskommas mellan Parterna och Parterna skall skriftligen vara överens om datum för inledande av Samtrafik för aktuell tjänst. Detta Avtal har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt. den den TeliaSonera Mobile Networks AB (...) AB Rev A

9 Samtrafikavtal, BILAGA 1: Innehållsförteckning Rev Datum 200X-XX-XX Avtalsnummer: XXXXX Sida 9/33 BILAGA 1: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Revisionsdatum Antal sidor Avtalets huvudtext BILAGA 1: Innehållsförteckning BILAGA 2: Definitioner BILAGA 3: Trafikfallsbeskrivning BILAGA 4: TSMN:s Samtrafiktjänster BILAGA 5: (...):s Samtrafiktjänster Bilaga 6: Driftsamverkan Bilaga 7: Kreditprövning BILAGA 8: Registrering - Avräkning - fakturering - betalning BILAGA 9A: TSMN:s Nummerplaner, dirigeringsprefix och dirigeringsmetod BILAGA 9B: ( ):s Nummerplaner, dirigeringsprefix och dirigeringsmetod BILAGA 10: A-nummerinformation BILAGA 11: SMS BILAGA 12: MMS BILAGA 13: Teknik BILAGA 14: Direktförbindelse BILAGA 15: Kontaktpersoner

10 Samtrafikavtal, BILAGA 2: Definitioner Rev A Avtalsnummer XXXX BILAGA 2: DEFINITIONER Sida 10/33 Arbetsdagar Helgfri måndag-fredag. Alla måndagar-fredagar förutom Bankhelgdagar tillämpade av Riksbanken. A-nummer "Calling party address". Tillgänglig information hänförlig till det abonnemang varifrån uppringning har skett. Denna information används normalt för avräkning, debitering, statistik och liknande ändamål. Abonnent Enligt definition av begreppet i 1 kapitlet 7 LEK. All Call Query (AcQ) Dirigeringsmetod närmare definierad i svenskstandard SS Metoden bygger på principen att Trafiken efter uppslag i nätdatabas hos Avsändande Operatör dirigeras direkt mot Nummerägande Operatörs nät. Anslutningsförbindelse Anslutning mellan parternas kopplade nät sker genom en anslutningsförbindelse. Denna kan bestå av en fysisk förbindelse mellan näten, eller fysiska förbindelser till ett nät vilket erbjuder tjänsten transit. Anslutningspunkt En geografiskt bestämd punkt i en operatörs Telenät, som definierar var operatören erbjuder annan operatör anslutning för Samtrafik. Avsändande Operatör / Avsändande Den Operatör från vars Telenät ett Telemeddelande överlämnas. Part B-abonnent Den abonnent till vilken trafik adresserats. CLIR Calling Line Identification Restriction. Signalflagga som anger att det A-nummer den medföljer ej får presenteras. Direktavräkning Avräkningsprincip där Originerande och Terminerande Operatör har en direkt relation för att reglera ersättningen för Trafiken mellan Telenäten oberoende av om Trafiken passerar mellanliggande Telenät. Direktförbindelse Direkt sammankoppling av Parters Telenät. ETSI European Telecommunications Standards Institute Frisamtal Trafik som för den uppringande Abonnenten är kostnadsfri och istället betalas av den uppringde. Gateway-område (GO) Ett Gatewayområde är ett geografiskt område som täcks in av ett Gateway-par. GMSC-par Gateway-noder i TSMN:s nät. Jobbar i par och agerar som anslutningspunkter mot andra operatörer. Ett GMSC-par täcker ett Gatewayområde (GO). GSM Global System for Mobile Communications. Digitalt mobiltelefonsystem. ITU International Telecommunication Union Kaskadavräkning Avräkningsprincip där Originerande och Terminerande operatör inte har en direkt relation för att reglera ersättningen för trafiken mellan Telenäten utan där ersättningen förmedlas av mellanliggande operatör. Kretskopplade tjänster Tal, data, fax och videotelefoni med 64kb/s som bärare mellan operatörernas växelnät. LEK Lag om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389, daterad Lyckade mottagna meddelanden Lyckad mottagning av ett SMS i enlighet med ETSI. MMS Multimedia Message enligt 3GPP Technical Specifications. MMS R/S MMS Relay/Server enligt 3GPP Technical Specifications. Mottagande Operatör / Mottagande Den Operatör till vars Telenät ett Telemeddelande överlämnas. Part NMT Nordic Mobile Telephony system. Analogt mobiltelefonisystem. Nummerportabilitet En funktion som gör det möjligt för en Abonnent att behålla sitt telefonnummer vid byte av teleoperatör. (ur PTSFS 1999:3).

11 Samtrafikavtal, BILAGA 2: Definitioner Rev A Avtalsnummer XXXX Nummerägande Operatör Nummerserieägande Operatör Nätanslutningspunkt Omvänd fakturering Sida 11/33 Den Operatör till vilken ett enskilt telefonnummer har porterats. Den Operatör som av tillsynsmyndigheten enligt den svenska nummerplanen E.164 tilldelats nummerserien. Överlämningspunkt till abonnent med den betydelse som framgår av 1 kapitlet 7 LEK. Principen att den Mottagande Operatören är skyldig att betala kostnaden för Trafiken. Onward Routing (OR) Dirigeringsmetod närmare definierad i svensk standard SS Metoden bygger på principen att Trafiken dirigeras till Nummerserieägande Operatörs nät och i de fall Portering av enskilt nummer har skett dirigeras Trafiken vidare till Nummerägande Operatörs nät. Operatör Anmäld Operatör i enlighet med 1 kapitlet 7 och 2 kapitlet 1 LEK. Originerande Operatör Originering Portering Prisbasbelopp PTS Samtrafik Samtrafikförbindelse Service Provider Den Operatör i vars Telenät ett Telemeddelande anses ha sitt ursprung. Initiering av Trafik från Abonnent. Överflyttning av visst telefonnummer från en teleoperatör till en annan teleoperatör. Enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Post- och telestyrelsen. Enligt definition av begreppet i 1 kapitlet 7 LEK. Förbindelse avsedd för samtrafik, från ena Partens Telenät till Anslutningspunkt i andra Partens Telenät. Avser annat bolag som återförsäljer Trafik i endera Partens nät eller på annat sätt köper Trafik av endera Parten och säljer självständigt till Abonnenter. Signaleringsförbindelse Signallänk och nödvändig transmission för denna. SMS Short Message Service enligt ETSI GSM STP-par Signalling Transfer Point. Konfigureras parvis i TSMN:s nät Talförbindelse Förbindelse för kretskopplat tal och nödvändig transmission för denna. Även annan typ av trafik kan gå på dessa förbindelser. Telemeddelande / Trafik Ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas i Telenät. Telenät Allmänt telefonnät enligt definition av begreppet i LEK. Terminering Tjänst som innebär att Operatör för annan Operatörs räkning förmedlar Telemeddelanden från en Anslutningspunkt i det egna Telenätet till en Nätanslutningspunkt i det egna Telenätet. Den andra Operatören ansvarar för förmedling fram till Anslutningspunkten. Vid kretskopplad trafik till abonnent som är inroamad i annat Telenät anses Trafiken vara Terminerad i det Telenät där abonnenten har sitt abonnemang. Tillsynsmyndigheten Transitering Transitoperatör Tredje Operatör Videotelefoni Post- och telestyrelsen (PTS). Tjänst som innebär att en Operatör för en annan Operatörs räkning förmedlar Telemeddelanden, från en Anslutningspunkt i det egna Telenätet till en Anslutningspunkt i en Tredje Operatörs Telenät. Operatör som förmedlar ett Telemeddelande från Överlämnande Operatör till Mottagande Operatör. Annan Operatör än Parterna. En kretskopplad videotjänst med både ljud och bild. Realiseras.som 64 kb/s i UMTS-radionäten och med 64 kb/s UDI (Unrestricted Digital Information) som bärare mellan operatörernas växelnät.

12 Samtrafikavtal, BILAGA 3: Rev A Avtalsnummer XXXX Trafikfallsbeskrivning Sida 12/33 BILAGA 3: TRAFIKFALLSBESKRIVNING Trafikfall för kretskopplade tjänster beskrivs schematiskt i Figur 1: a) Trafik som Origineras i den ene Partens Telenät och som Termineras i den andre Partens Telenät. b) Trafik som Transiteras via den ene Partens Telenät och Termineras i den andre Partens Telenät, oavsett var Trafiken Originerats. c) Trafik som den ene Parten Transiterar via TeliaSoneras fasta nät och därefter Terminerar i den andre Partens Telenät, oavsett var Trafiken Originerats. I det fall Avsändande Part tillämpar Onward Routing (OR) vid dirigering av Trafik mot Nummerserieägande Operatörs nät, innefattar detta Avtal även framkoppling av Trafik till telefonnummer som har porterats till Tredje Operatör och som den Mottagande Parten dirigerar vidare för Terminering i Tredje Operatörs nät. Trafikfallet, d), finns schematiskt beskrivet i figur 1. För detta Trafikfall medger Avsändande Part att den Mottagande Parten lämnar information till Terminerande Tredje Operatör om hur mycket Trafik som Transiteras från Avsändande Parts Telenät till Terminerande Tredje Operatörs Telenät. Figur 1: Tredje operatör X Avsändande operatör TeliaSoneras fasta nät b) a) d) d) c) c) Mottagande operatör Tredje operatör Y

13 Samtrafikavtal, BILAGA 4: TSMN:s Samtrafiktjänster Rev D Gäller from Avtalsnummer XXXX Sida 13/33 BILAGA 4: TSMN:S SAMTRAFIKTJÄNSTER Den ersättning som anges i denna bilaga nedan är angiven i svenska kronor (SEK) exklusive moms. Tjänst Ers. till TSMN 4.1 GSM/UMTS-Terminering 0,55 SEK/min 1 Terminering av kretskopplad tal/data/faxtrafik i TSMN:s GSM/UMTS-nät 4.2 NMT 450-Terminering 0,55 SEK/min 1 Terminering av kretskopplad trafik i TSMN:s NMT-450 nät 4.3 Frisamtal 020 GSM/UMTS 0,55 SEK/min 1 Access från TSMN:s GSM/UMTS-nät för Terminering av Frisamtal i (...):s nät 4.4 Frisamtal NMT 450 0,55 SEK/min 1 Access från TSMN:s NMT-nät för Terminering av Frisamtal i (...):s nät 4.5 SMS 0,30 SEK/SMS Terminering av SMS i TSMN:s nät 4.6 MMS 0,80 SEK/MMS Terminering av MMS i TSMN:s telenät. Detta inkluderar notifiering 4.7 Videotelefoni 2,00 SEK/min 4.8 Frisamtal Videotelefoni 020 GSM/UMTS 2,00 SEK/min Access från TSMN:s GSM/UMTS-nät för Terminering av Videotelefoni-Frisamtal i (...):s nät 4.9 Direktförbindelse Se bilaga Framkoppling till porterade nummer Trafik från (...):s Telenät för Transitering genom TSMN:s Telenät och Terminering i Tredje Operatörs nät till följd av Portering av enskilda nummer ur TSMN:s nummerserier till Tredje Operatör. Ersättning för TSMN:s framkoppling till porterade nummer skall utgöra summan av följande delar: a) Ersättning för Transit i TSMN:s nät 0,05 SEK/min b) Ersättning för eventuell Transit i Transitoperatörs nät Enligt Transitoperatörens gällande Transitpriser, dock högst motsvarande TeliaSonera Network Sales AB Transitpris, med ett tillägg av 7,5 % c) Ersättning för Terminering i Tredje Operatörs nät 2 Enligt det som TSMN debiteras av Tredje Operatör med tillägg av 7,5 % 3 1 Termineringsavgiften är föremål för rättslig prövning som ännu ej är avslutad varför retroaktiv justering av erlagd avgift kan bli aktuell. 2 Gäller ej om (...) och Tredje Operatör skriftligen meddelat att Terminering direktavräknas mellan dessa. 3 I de fall debitering är föremål för tvist eller rättslig prövning kan en retroaktiv justering av ersättningen bli aktuell.

14 Samtrafikavtal, BILAGA 4: TSMN:s Samtrafiktjänster Rev D Gäller from Avtalsnummer XXXX Sida 14/ Uppstartsavgift Avgift för etablering och implementering av Avtal och tjänster (etablering av Direktförbindelser ingår ej) SEK engångskostnad

15 Samtrafikavtal, BILAGA 5: (...):s Samtrafiktjänster Rev A Avtalsnummer XXXX Sida 15/33 BILAGA 5: (...):S SAMTRAFIKTJÄNSTER

16 Samtrafikavtal, Bilaga 6: Driftsamverkan Rev A Avtalsnummer XXXX BILAGA 6: DRIFTSAMVERKAN Sida 16/33 1 Allmän förutsättning TeliaSonera Mobile Networks AB och ( ) skall samverka i de former som anges i denna bilaga vid drift och underhåll av sina Telenät, med syftet att Samtrafiken mellan Telenäten skall fungera utan avbrott eller andra fel. 2 Viktigare definitioner Definitioner Allvarliga fel Mindre allvarliga fel 3 Parternas ansvar 3.1 Allmänt Beskrivning Fel som påverkar utväxlade tjänster. Fel som får omfattande konsekvenser för kunder. Fel som påverkar omfattande delar av en Parts Telenät (inbegripet växlar/stationer/noder) eller som eljest allvarligt påverkar Telenätet. Fel som påverkar överföringen av samtal, synkronisering eller på signalering mellan Parternas Telenät. Felet som måste åtgärdas, men som inte är Allvarliga fel. Fel i en Parts Telenät skall identifieras och rapporteras till den andra Parten inom den tid som anges under punkt 5 (Tidsramar). Parterna skall samverka och sträva efter att hjälpa varandra för att komma tillrätta med problem som uppstår i endera Partens Telenät och som påverkar samtrafiken mellan Parterna. Parterna skall informera varandra på lämpligt sätt om betydelsefulla problem skulle uppstå som kan bedömas komma att påverka Samtrafiken mellan Parternas Telenät. Vardera Parten får genomföra ändringar i sitt Telenät med anledning av iakttagna problem i endera Partens Telenät. Den Part som genomför sådana åtgärder skall informera den andre om när detta utförs samt föreslå denne åtgärder för att eliminera problemen. Om en Part anser att ändringar som den andra Parten genomför är till nackdel för trafiken i Partens Telenät, skall Parterna gemensamt diskutera detta. Envar Part skall på begäran lämna den andre information om existerande eller förväntade problem. Ingen Part är dock skyldig att lämna information som är kommersiellt känslig för Parten. Information som överlämnas till en Part får av denne inte användas för annat ändamål än skötsel av Partens Telenät. 3.2 Övervakning Vardera Parten skall ständigt övervaka ingående element i sitt Telenät (24x7x365). 3.3 Beredskap Vardera Parten skall kunna ta emot felrapporter 24 tim/dygn året runt (24x7x365). 3.4 Samtrafikförbindelse Den Part som tillhandahåller en Samtrafikförbindelse skall fullt ut ansvara för: (i) allt arbete på förbindelsen, (ii) nedkoppling av förbindelsen för rutinmässiga underhålls- och teståtgärder, återställande av samtrafikförbindelsen efter åtgärder som inneburit att förbindelsen kopplats ned eller påverkats på annat sätt.

17 Samtrafikavtal, Bilaga 6: Driftsamverkan Rev A Avtalsnummer XXXX 3.5 Oriktig felanmälan Sida 17/33 Om en Part begär att den andra Parten utför felsökning eller felavhjälpning i sitt nät, eller om en Part initierar den andra Parten att begära att Tredje Operatör utför sådana åtgärder i sitt nät, och om påstått fel inte finns i den andra Partens nät eller i den Tredje Operatörens nät, skall Parten mot faktura utge ersättning till den andra Parten för de kostnader som uppkommer för denne på grund härav. 4 Planerade trafikstörande arbeten 4.1 Beskrivning Planerade trafikstörande arbeten kan avse bl.a.: (i.) arbete på ledning, utrustning eller anläggning som används för en samtrafikförbindelse (ii.) arbete på stations- eller växelutrustning där en samtrafikförbindelse ansluts eller arbete i en operatörs Telenät som får omedelbar effekt på samtrafikförbindelse. 4.2 Information Den Part som avser utföra planerade arbeten skall sträva efter att informera den andra Parten tio (10) dagar i förväg. Informationen sänds via fax eller . Informationen skall innehålla följande: (i.) avsändarens namn, telefon- och faxnummer samt adress (ii.) arbetets referensnummer (iii.) tid när arbetet påbörjas och dess varaktighet (iv.) vad arbetet innebär (v.) typ av störningar (vi.) när arbetet avslutas (vii.) annan information som måste anses vara av intresse för den andra Parten. Om planerat arbete inte kan utföras i enlighet med lämnad information, skall den andra Parten meddelas härom snarast möjligt. Tiden för information om planerade arbeten kan minskas endast under särskilda förhållanden. Dessa förhållanden måste överenskommas av Parterna i varje enskilt fall. 5 Tidsramar för felavhjälpning och planerade trafikstörande arbeten Feltyp Starttid för åtgärd Åtgärd Rapportering Allvarligt fel Omedelbart Enligt Partens normala Omgående rutiner Mindre allvarligt fel Samma dag Enligt Partens normala rutiner Samma dag Planerade arbeten Genomförande Information Alla veckodagar Se punkt 4, Planerade trafikstörande arbeten 6 Kontaktvägar Fel i en Parts Telenät och planerade underhållsåtgärder i det egna Telenätet skall identifieras och rapporteras till den andra Parten inom den tid som anges under punkt 5 (Tidsramar) och till den person härför som angetts i bilaga 15: KONTAKTPERSONER.

18 Samtrafikavtal, Bilaga 6: Driftsamverkan Rev A Avtalsnummer XXXX 7 Eskaleringsprocedurer Sida 18/33 Om problem som avses i denna bilaga inte kan lösas av direkt berörda handläggare hos respektive Part, kan envar av dem eskalera problemet i enlighet med vad som framgår av förteckning över kontaktpersoner/adresser enligt bilaga 15: KONTAKTPERSONER. 8 Felhantering 8.1 Allmänt Denna punkt beskriver åtgärder, informationsflöde och åtaganden mellan Parterna med avseende på genomförande och fortsatt underhåll av samtrafik efter det att samtrafiken startat på sätt Parterna avsett. Generellt sett syftar arrangemangen för felhantering att säkerställa att (allvarliga och mindre allvarliga) fel upptäcks av Parterna, och att Parterna informerar varandra om fel som upptäckts. Om en Part upptäcker ett fel skall Parten informera den andra Parten härom och Parterna komma överens om: (i.) att det verkligen existerar ett fel (ii.) vem av Parterna som ansvarar för felet (iii.) vilka åtgärder som behöver utföras (iv.) tidplan för åtgärder, inbegripet underhandrapporter och tid när felet är avhjälpt. Överenskommelser enligt ovan kan ske per telefon; om någon Part så begär bekräftade genom eller fax. 8.2 Larm Envar Part skall vidta adekvata åtgärder med anledning av larm om fel i någon Parts Telenät som Parten uppmärksammar, d.v.s. oavsett om larmet gäller det egna Telenätet eller andra Partens Telenät. 8.3 Rutiner vid fel eller störningar Vardera Parten skall hantera larm och felrapporter i enlighet med sina egna, existerade rutiner. Respektive Parts felrapporteringsställe skall vara Partens kontaktpunkt för felhantering. Följande rutiner skall tillämpas: (i.) den Part som upptäcker ett fel skall först om möjligt kontrollera att felet inte finns i det egna Telenätet, (ii.) den Part som upptäcker ett fel skall informera sitt eget felrapporteringsställe om felet, (iii.) felrapporteringsstället hos den Part som upptäcker ett fel skall anmäla felet till (iv.) felrapporteringsstället hos den andra Parten. (v.) i samband med rapportering av fel skall Parterna komma överens om klassificering av felet. (vi.) felrapporteringsstället hos den Part som mottar en felanmälan skall kontakta den andra Parten för samverkan. Anmälan enligt (iii) skall innehålla: (i.) beskrivning av felet, ex. om det gäller viss abonnent eller trafik mellan Parternas Telenät (ii.) beskrivning av konkreta problem som drabbat abonnenter (iii.) beskrivning av konkreta problem som drabbat trafiken mellan Telenäten (iv.) information om berörda A- och B-nummer (v.) information om berörd samtrafikförbindelse (vi.) ytterligare information, ex. om felet pågår, om det kommer periodvis, när felet inträffat, uppgift om kontaktpersoner (med telefonnummer), felets registrerade nummer.

19 Samtrafikavtal, Bilaga 6: Driftsamverkan Rev A Avtalsnummer XXXX 9 Blanketter Sida 19/33 Parterna skall, om någon av dem så begär, utarbeta blanketter eller förlagor för felanmälan eller annan information som utväxlas under driftsamverkan mellan dem. 10 Uppföljning Parterna skall kvartalsvis följa upp tillämpningen av villkoren enligt denna bilaga, och vid behov omförhandla villkoren så att de bättre passar Parternas syften.

20 Samtrafikavtal, Bilaga 7: Kreditprövning Rev A Avtalsnummer XXXX BILAGA 7: KREDITPRÖVNING Sida 20/33 1 Objektiva kriterier för att begära säkerhet Part har rätt att begära säkerhet om det kan antas att den andra Parten inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet. Begäran om säkerhet skall baseras på objektiva kriterier. 1.1 Vid avtalets ingående Exempel på objektiva kriterier som beaktas partsspecifikt: betalningsanmärkningar eller andra likviditetsrelaterade problem kreditvärdering från externt kreditupplysningsföretag där säkerhet rekommenderas kreditvärdering från externt kreditupplysningsföretag där kreditlimiten inte är tillräcklig för att uppfylla förpliktelserna enligt Avtalet 1.2 Under pågående avtalsperiod Exempel på objektiva kriterier som beaktas partsspecifikt: betalningsanmärkningar eller andra likviditetsrelaterade problem kreditvärdering från externt kreditupplysningsföretag där säkerhet rekommenderas kreditvärdering från externt kreditupplysningsföretag där kreditlimiten inte är tillräcklig för att uppfylla förpliktelserna enligt Avtalet upprepade betalningsförseelser obestånd 2 Processen för kreditprövning Part som har rätt att begära säkerhet enligt ovan skall meddela den andra Parten att en kreditprövning har gjorts eller kommer att göras och bakgrunden till denna åtgärd. Processen utgår från en prognos över värdet av framtida levererade tjänster. I denna prognos skall hänsyn tas till det faktiska beloppet vid nettofakturering. Därefter görs en bedömning av de omständigheter som ingår vid en sedvanlig kreditprövning. Exempel på sådana omständigheter är: kreditupplysning från externa kreditupplysningsföretag övrig historik gällande bolaget samt i förekommande fall koncernförhållanden operatörens marknadssegment betalningshistorik myndighetsinformation En samlad bedömning enligt ovan samt eventuellt andra tillkommande omständigheter bestämmer riskexponeringen. Dessutom tas bl. a. hänsyn till flexibilitet kring framtida betalningsperiodicitet och leveransavgränsningar som regleras i Avtalet. Efter bedömningen av ovanstående omständigheter presenteras underlaget för den andra Parten och en dialog inleds. I dialogen har den andra Parten möjlighet att tillföra relevant information som kan påverka ett slutligt beslut om intagande av ekonomisk säkerhet samt storlek och utformning av densamma. Vid kreditanalys under pågående avtalsperiod beaktas samma omständigheter som ovan. Vanligtvis genereras analysen av periodisk kredituppföljning genom kreditupplysningsföretag.

21 Samtrafikavtal, BILAGA 8: Registrering - Avräkning - fakturering - betalning Rev A Avtalsnummer XXXX Sida 21/33 BILAGA 8: REGISTRERING - AVRÄKNING - FAKTURERING - BETALNING 1 Trafikregistrering Registrering av Parternas Samtrafik som underlag för bland annat fakturering skall ombesörjas av Avsändande Operatör, såvitt Parterna inte kommer överens om annat. Registrering av SMS- och MMStrafik skall dock ombesörjas av Mottagande Operatör, se bilagorna 11: SMS och 12: MMS för avräkningsprinciper. Registrering skall ske uppdelat på de Trafikfall som framgår av bilaga 4: TSMN:S SAMTRAFIKTJÄNSTER och bilaga 5: (...):S SAMTRAFIKTJÄNSTER. Trafik som dirigeras via TeliaSonera fasta nät skall, i förekommande fall, särredovisas. Registrering av Transit innefattande framkoppling till porterade nummer skall ombesörjas av Transiterande Operatör. Har inte den Avsändande Parten lämnat uppgifter för avräkning skall eventuella kostnader som är förenade med lämnande av sådant avräkningsunderlag belasta den Avsändande Parten om inte annat skriftligen överenskommits. 1.1 Avräkning och fakturering Den debiterbara tiden för varje samtal skall vara "conversation time" enligt punkt i ITU-T rekommendation D.150 6/99. Den totala debiterbara tiden per kalendermånad skall beräknas så att det totala sekundantalet för samtliga samtal under perioden avseende viss tjänst läggs ihop och divideras med 60, varefter kvoten i tillämpliga fall avrundas till närmaste hela minuttal. En halv minut och mer skall avrundas uppåt, medan tid understigande en halv minut skall avrundas nedåt. Parterna skall utarbeta avräkningsunderlag grundat på den registrering respektive Part tar fram för kalendermånad i enlighet med punkt 1. Avräkningsunderlaget skall innehålla för avräkning nödvändig trafikinformation och skall tillsändas motparten per den 15:e i påföljande månad. Anmärkning på motpartens avräkningsunderlag måste göras inom tio (10) dagar efter det att Parten mottagit underlaget. I annat fall anses Part ha godkänt att underlaget får läggas till grund för avräkning och fakturering. Vad ovan angetts beträffande godkännande av avräkningsunderlag gäller inte vid senare upptäckta och styrkta fel i avräkningsunderlagen. Grundat på av Parterna godkända avräkningsunderlag skall för varje månad fastställas ett avräkningsbelopp. Fakturering skall vara verkställd senast den sista vardagen i varje månad. 1.2 Betalning Betalning skall erläggas i svenska kronor senast på förfallodatum, vilket infaller 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Part rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

22 Samtrafikavtal, BILAGA 9A: TSMN:s Nummerplaner, dirigeringsprefix och dirigeringsmetod Rev B Gäller from Avtalsnummer XXXX Sida 22/33 BILAGA 9A: TSMN:S NUMMERPLANER, DIRIGERINGSPREFIX OCH DIRIGERINGSMETOD För information om de nummerplaner, nummerserier och enskilda nummer som vid var tid gäller för respektive Part, hänvisas dels till PTS dokumentet: E.164 Disposition över Svensk nummerplan för telefoni, dels till SNPAC AB, dels åligger det Parterna att skriftligen meddela varandra när nya nummerserier tas i bruk, för att de ska kunna öppnas för Samtrafik, varvid även denna bilaga uppdateras. Avsnitt 1 nedan gäller som förtydligande av ovannämnda PTS dokument och anger Parternas tilldelade och reserverade nummerserier vid avtalstecknandet. Avsnitt 2 anger de dirigeringsprefix för Nummerportabilitet som skall användas för dirigering av enskilda porterade nummer till Parts Telenät. Avsnitt 3 anger den dirigeringsmetod respektive Part använder sig av vid mobil Nummerportabilitet. 1 TSMN:s nummerserier TSMN:s nummerserier framgår nedan. Även för nummerserier som efter Avtalets tecknande tillkommer i nedanstående kategorier skall detta Avtal gälla. De nummerserier som är tilldelade Service Providers i TSMN:s nät och som TSMN förvaltar, hanteras och avräknas på samma sätt som TSMN:s egna nummerserier. a) För GSM telefoni: XXXXX (förvaltas för Spinbox räkning) XXXXX (förvaltas för Spinbox räkning) XXXXX (förvaltas för Vattenfalls räkning) XXXXX (förvaltas för Sense räkning) XXXXX (förvaltas för Spinbox räkning) XXXX XXXX (förvaltas för Ventelos räkning) XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX (förvaltas för Wireless Maingates räkning) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX förvaltas för Wireless Maingates räkning, förutom XXXX och XXXX som förvaltas av Wireless Maingate XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX (förvaltas för Wireless Maingates räkning) XXXXX (förvaltas för Abblas räkning) XXXX (förvaltas för NET NET:s räkning, tidigare Service Provider som lagt ned verksamheten) XXXXX (förvaltas för ACN:s räkning) XXXXX (förvaltas för Terraflex räkning, tidigare Service Provider som lagt ned verksamheten) XXXXX (förvaltas för Ventelos räkning) XXXXX (förvaltas för Telogics räkning) XXXX (förvaltas för Intelligent appl. AB:s räkning) XXXXX 84 XXXXX

23 Samtrafikavtal, BILAGA 9A: TSMN:s Nummerplaner, dirigeringsprefix och dirigeringsmetod Rev B Gäller from Avtalsnummer XXXX Sida 23/ XXXXX 14 XXXXX XXX XXX XXXXX 84 XXXXX b) För NMT telefoni: 010 2XXXXXX 010 3XXXXXX 010 6XXXXXX 2 Dirigeringsprefix för Nummerportabilitet Dirigeringsmetod a) Från TSMN:s UMTS- och GSM-nät till den fasta porteringsdomänen enligt SS , teknisk lösning = "non-preferred-method" (OR) b) Från TSMN:s UMTS- och GSM-nät till den mobila porteringsdomänen, "call-related": enligt SS , teknisk lösning = "preferred-method" (AcQ) adresserings metod= "preferred-method" (NoA=8) c) Från TSMN:s GSM-nät till den mobila porteringsdomänen, "non call-related": 1 enligt SS , teknisk lösning = "preferred-method" (Direct routing) 1 För att förhindra loopar vid databas mismatch för non-call related meddelande implementerar TSMN, istället för den i SS föreskrivna metoden med Hop-Counter i Whitebook XUDT följande icke standardiserade lösning: TSMNs nät kommer att releasa non-call related meddelanden (SRI-for-SM) som kommer in till vårt nät med indikation om second query, men med MSISDN som inte tillhör TSMN. (Samma princip som för felhanteringen för samtal). Loopar kommer med denna lösning inte att kunna uppstå oavsett om det inkommande non-call related signalmeddelandet är av typen UDT eller XUDT. Metoden stoppar felaktigt adresserat signalmeddelande snabbt och spar på så sätt signalering, men å andra sidan leder lösningen till en risk för omsändningar eftersom en korrekt return code inte skickas till Originerande nät.

24 Samtrafikavtal, BILAGA 9B: ( ):s Nummerplaner, dirigeringsprefix och dirigeringsmetod Rev A Avtalsnummer XXXX Sida 24/33 BILAGA 9B: ( ):S NUMMERPLANER, DIRIGERINGSPREFIX OCH DIRIGERINGSMETOD För information om de nummerplaner, nummerserier och enskilda nummer som vid var tid gäller för respektive Part, hänvisas dels till PTS dokumentet: E.164 Disposition över Svensk nummerplan för telefoni, dels till SNPAC AB, dels åligger det Parterna att skriftligen meddela varandra när nya nummerserier tas i bruk, för att de ska kunna öppnas för Samtrafik, varvid även denna bilaga uppdateras. Avsnitt 1 nedan gäller som förtydligande av ovannämnda PTS dokument och anger Parternas tilldelade och reserverade nummerserier vid avtalstecknandet. Avsnitt 2 anger de dirigeringsprefix för Nummerportabilitet som skall användas för dirigering av enskilda porterade nummer till Parts Telenät. Avsnitt 3 anger den dirigeringsmetod respektive Part använder sig av vid mobil Nummerportabilitet. 1 (...):s nummerserier [Vänligen ifyll] 1.1 Frisamtalsnummer [Vänligen ifyll] 2 (...):s dirigeringsprefix för Nummerportabilitet [Vänligen ifyll] 3 Dirigeringsmetod a) Från (...):s Telenät till den fasta porteringsdomänen [Vänligen ifyll] b) Från (...):s Telenät till den mobila porteringsdomänen, "call-related": [Vänligen ifyll] c) Från (...):s Telenät till den mobila porteringsdomänen, "non call-related": [Vänligen ifyll]

25 Samtrafikavtal, BILAGA 10: A- nummerinformation Rev A Avtalsnummer XXXX Sida 25/33 BILAGA 10: A-NUMMERINFORMATION 1 Överföring av A-nummerinformation I signalsystemet mellan Parternas Telenät skall för varje samtal överföras fullständig A-nummerinformation, under förutsättning att den finns tillgänglig. Parterna har en ömsesidig skyldighet att säkerställa att A-nummerinformation inte förvanskas eller tas bort. Detta gäller även i de fall Trafiken som förmedlas mellan Parternas Telenät endast består av Transittrafik. A-nummerinformationen skall hänföra sig till uppringande Abonnent och skall vara korrekt. A-nummerinformation som överförs mellan Parterna enligt ovan skall kunna användas för följande ändamål: (i.) Presentation av A-nummer för uppringd Abonnent, såvida uppringande Abonnent inte reserverat sig mot A-nummervisning. (ii.) Statistik (intern). (iii.) Tjänster 2 Felsituation Parterna förbinder sig också att stoppa sin A-nummersändning om denna, i tekniskt hänseende, negativt påverkar mottagande nät på ett ej obetydligt sätt. Motparten skall hållas löpande informerad om avbrottet. 3 Visningsrätt A-nummer från Parts nät får presenteras för mottagande Abonnenter i den andra Partens nät. 4 Kundens rätt till skydd Det åligger Part att tillse att en Originerande Abonnent som så önskar har möjlighet att undertrycka presentation av sitt A-nummer och att information om detta följer med i nätsignaleringen (s.k. CLIR-flagga). Detta gäller dock inte för SMS och MMS. 5 Ansvar Sändande Operatör ansvarar för att nummer är korrekta och att de förses med rätt indikation för presentation/ej presentation (CLIR av/på). Mottagande Part ansvarar för att tolka informationen och hantera den rätt. Exempelvis är Mottagande Operatör skyldig att tillse att A-nummer som försetts med indikatorn CLIR ej presenteras. Detta gäller dock inte för SMS och MMS.

26 Samtrafikavtal, BILAGA 11: SMS Rev A Avtalsnummer XXXX BILAGA 11: SMS Sida 26/33 1 Avräkning och fakturering Avräkning och fakturering sker enligt rutinerna i bilaga 8. Avräkningen baseras på antal lyckade mottagna meddelanden i parts nät från den andra partens SMSC:ar. TSMN:s SMSC-adresser är inom: XXXXXX ( ):s SMSC-adresser: [Vänligen ifyll] 2 Tillgänglighet till SMSC Part är skyldig att spärra sin SMSC så att den inte är tillgänglig för den andra Partens Abonnenter. 3 Kvalitetsnivå Parterna skall söka uppnå bästa möjliga servicekvalitet för trafikal framkomlighet. Bristande trafikal framkomlighet hos någondera Parten skall inte medföra rätt till ekonomisk ersättning för den andre Parten. 4 Missbruk av tjänsten Parterna åtar sig att inte använda SMS-tjänsten för att sända SMS-meddelanden i sådan omfattning eller med sådant innehåll eller utformning att olägenhet uppkommer för andra Parten eller dennes Abonnenter. Om Part använder SMS-tjänsten på sätt som anges i stycket ovan eller som i övrigt strider mot detta Avtal äger andra Parten rätt att omedelbart stänga SMS-tjänsten. Stängning av SMS-tjänsten enligt denna punkt skall inte medföra rätt till ekonomisk ersättning för motparten. Upprepat missbruk av tjänsten enligt denna punkt räknas som väsentligt brott mot avtalet.

27 Samtrafikavtal, BILAGA 11: SMS Rev A Avtalsnummer XXXX BILAGA 12: MMS Sida 27/33 1 Avräkning och fakturering Parterna förbinder sig att direktavräkna all MMS-trafik mellan Parternas nät, oavsett var trafiken originerats. Villkoren för avräkning regleras i bilaga 8. Avräkningen baseras på antal MMS som har dirigerats till och mottagits i den Mottagande operatörens MMS R/S, oavsett om dessa MMS mottagits av B-abonnent eller ej. Mottagande Operatör beräknar antalet mottagna MMS från Avsändande Operatörs domännamn. TSMN:s domännamn: [Ifylles] ( ):s domännamn: [Vänligen ifyll] 2 Dirigeringsmetod Båda Parterna skall skicka MMS:en direkt till nummerägande operatör genom att först göra ett nummerportuppslag. I det fall Avsändande Part trots ovanstående skickar MMS till Mottagande Parts nät, vilka är adresserade till telefonnummer som har porterats till tredje operatör, är Mottagande Part inte skyldig att dirigera dessa MMS till tredje operatör. Om det till Parts nät från en icke-nationell operatör inkommer ett MMS, vilket är adresserat till telefonnummer som har porterats till Motparten, förbinder sig Part att dirigera detta MMS till Motparten. Denna trafik ska Kaskadavräknas, så att den Part som översänder sådan trafik för terminering i Motpartens nät ersätter Motparten för terminering på samma sätt som för all annan trafik enligt detta avtal. 3 Tillgänglighet till MMS R/S Part är skyldig att spärra sin MMS R/S så att den inte är tillgänglig för den andra Partens abonnenter. 4 Kvalitetsnivå Parterna skall söka uppnå bästa möjliga servicekvalitet för trafikal framkomlighet. 5 Missbruk av tjänsten Parterna åtar sig att inte använda MMS-tjänsten för att sända MMS-meddelanden i sådan omfattning eller med sådant innehåll eller utformning att olägenhet uppkommer för andra Parten eller dennes Abonnenter. Om Part använder MMS-tjänsten på sätt som anges i stycket ovan eller som i övrigt strider mot detta Avtal äger andra Parten rätt att omedelbart stänga MMS-tjänsten. Stängning av MMS-tjänsten enligt denna punkt skall inte medföra rätt till ekonomisk ersättning för motparten. Upprepat missbruk av tjänsten enligt denna punkt räknas som väsentligt brott mot avtalet.

28 Samtrafikavtal, BILAGA 11: SMSTeknik Rev A Avtalsnummer XXXX BILAGA 13: TEKNIK Sida 28/33 1 Ringuppsignaler Principer för användande av ringuppsignaler och liknande tjänster: Med Ringuppsignal avses när ringtonen, som normalt ges till uppringande abonnent innan uppringd abonnent svarar, kompletteras eller ersätts med en melodi eller annat innehåll. Vid användande av Ringuppsignaler ska följande beaktas: Innehåll i Ringuppsignaler får inte uppfattas som störande, stötande, oetiskt, pornografiskt eller angripa personer eller grupper. Innehåll i Ringuppsignaler får inte uppmuntra till längre svarstider än normalt. Slutkund ska inte ha möjlighet att på egen hand skapa eller ändra innehållet i sin Ringuppsignal. Ringuppsignaler får inte användas om B-numret nyttjas endast för att delge innehållet i Ringuppsignalen. Ringuppsignaler får inte användas om avsikten är att undgå uppkoppling av samtal (B-svar). Normal rington ska finnas med i bakgrunden av alla Ringuppsignaler och vara tydligt urskiljbar.

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

TELE2 SVERIGE AB (COMVIQ) OPERATÖREN

TELE2 SVERIGE AB (COMVIQ) OPERATÖREN Referenserbjudande Mobil Samtrafik 1(23) Rev. B 2009-09-02 AVTAL OM SAMTRAFIK MELLAN TELE2 SVERIGE AB (COMVIQ) OCH OPERATÖREN Referenserbjudande Mobil Samtrafik 1(23) Rev. B 2009-09-02 Innehållsförteckning

Läs mer

BILAGA A4: TEKNIK. 2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot Operatörens Telenät

BILAGA A4: TEKNIK. 2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot Operatörens Telenät BILAGA A4: TEKNIK 1 Nätplanering Parterna skall vid regelbundet återkommande samtrafikmöten informera varandra om kortsiktiga och långsiktiga planer för: Inrättande eller avveckling av anslutningspunkter

Läs mer

BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR

BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR ALLMÄNNA VILLKOR 1 AVTALETS OMFATTNING 1.1 Produkter 1.1.1 Avtalet omfattar, såvida inte annat följer av punkt 3.2, Produkterna enligt de PRODUKTBILAGOR som vid varje tid anges i bilagan AVTALSDOKUMENT.

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot OPERATÖRENs Telenät

2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot OPERATÖRENs Telenät BILAGA A4: TEKNIK 1 Nätplanering Parterna skall vid regelbundet återkommande samtrafikmöten informera varandra om kortsiktiga och långsiktiga planer för: Inrättande eller avveckling av anslutningspunkter

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter och

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer Namn Abonnemangsavtal Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Anslutningsadress Postnummer Ort Fakturaadress om annan än anslutningsadress Postnummer

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande 2011-11-25 2 (7) Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr 000000 0000, (licenstagaren) har denna dag träffats följande Förutsättningar GEODATAAVTAL Avtalsbeteckning xxxxx/xxxx Kommunen har det

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 24 juni 2004 04-3682 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 9 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 9 Innehåll

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Syftet med uppdraget är att synliggöra Muslimska brödraskapets, och dess nätverks, inflytande i det svenska samhället, samt konsekvenserna av detta.

Syftet med uppdraget är att synliggöra Muslimska brödraskapets, och dess nätverks, inflytande i det svenska samhället, samt konsekvenserna av detta. Beställning OBSERVERA att ordernr 2312602 och CDIID alltid ska anges på faktura som genereras av denna beställning. Denna referens är nödvändig för att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ska kunna

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Produktbeskrivning Telefoniabonnemang (TAB)

Produktbeskrivning Telefoniabonnemang (TAB) Produktbeskrivning Telefoniabonnemang (TAB) Gäller från och med 2014-04-01 men kan avtalas att gälla tidigare. Innehåll 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar... 2 3 Produkten... 2 3.1 Ingående delar... 2

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01. 1 Definitioner. 2 Allmänt. 3 Produkten ALLMÄNNA VILLKOR

Gäller från och med 2015-10-01. 1 Definitioner. 2 Allmänt. 3 Produkten ALLMÄNNA VILLKOR 1 (7) Gäller från och med 2015-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Godrings Tryckeri AB, Hantverksgatan 7, 621 41 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Produktbeskrivning Resttrafik

Produktbeskrivning Resttrafik Produktbeskrivning Resttrafik 1 Inledning Produkten Resttrafik är en del i Telefoniabonnemang och ger Kundens Slutkund tillgång till de trafikslag som inte omfattas av förval och som hittills faktureringsmässigt

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer