Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens RAPPORT NR 7 Utbildning 2021 Arvika kommun, Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: Telefon: E-post: Org.nr:

2 Innehållsförteckning sid 1. Beredningens uppdrag Uppdragets genomförande Framtidsseminarium om utbildning Redovisning av intervjuundersökning Viktig förmåga / kompetens / kunskap Utbildningens betydelse Utbildningens former Skolans roll i samhället Skolans uppdrag Attityd / inställning till utbildning Redovisning av framtidsstudie av Kairos Future Minnesanteckningar från diskussion Sammanfattning Bilagor 8.1 Uppdrag till Kommunfullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens 8.2 Informationsblad om seminarium 7/5 8.3 Intervjuunderlag 2

3 1. Beredningens uppdrag Fullmäktigeberedningarna ges uppdrag av Kommunfullmäktiges presidium. För våren 2008 fick Beredningen Tillväxt och kompetens två uppdrag: Det ena var att Kontimuerligt utveckla kunskapen om hur man kan utveckla medborgardialogen i Arvika Det andra var att Sammanställa en rapport kring hur utbildningen i Arvika år 2021 kan komma att se ut 2. Uppdragets genomförande Uppdraget har genomförts med en intervjuundersökning om framtidens utbildning och med ett efterföljande framtidsseminarium om utbildning med rubriken Utbildning Framtidsseminarium om utbildning, Utbildning 2021 Den 7/5 anordnade Beredningen ett framtidsseminarium om utbildning i Hörsalen på Tobaken. En sammanställning av den genomförda intervjuundersökningen presenterades av Beredningens ordförande Lars-Ove Jansson. På detta seminarium presenterade också gymnasiechef Carin Hedengård och utvecklingsledare Christian Persman en framtidsstudie som Kairos Future gjort med rubriken Framtidens kunskap, skola och lärande Seminariet blev mycket bra, föredragningarna var intressanta och synpunkter och tankar fördes fram från auditoriet under seminariets gång och i den obligatoriska fikapausen. 35 personer deltog i seminariet. Bland dessa fanns flera förtroendevalda och tjänstemän. En särskild inbjudan hade gått ut till de kommunmedborgare som anmält intresse av att ingå i den nyetablerade Medborgarpanlen. Flera av dessa fanns också på plats vid seminariet. 3

4 Minnesanteckningar fördes över de spörsmål som togs upp under diskussionen. Dessa minnesanteckningar och de föredragandes anföranden lades dagen efter seminariet ut på Arvika kommuns hemsida. Seminariet hade föregåtts av artikel och annonser i Arvika Nyheter, som också följde upp seminariet med referat och kommentarer. Dessa artiklar och kommentarer bidrar naturligtvis till att dessa viktiga framtidsfrågors utveckling förs i en alltmer levande dialog med arvikaborna. 4. Redovisning av intervjuundersökning Under våren har ledamöterna i Beredningen genomfört intervjuer med arvikabor. Intervjuerna har följt en mall med intervjufrågor som Beredningen arbetat fram. Tanken var att intervjufrågorna skulle användas som ett underlag för samtal, frågor som satte ingång tankar kring framtidens utbildning. Det var inte nödvändigt att strikt följa intervjumallen och det var öppet för följdfrågor och fördjupningsfrågor. Totalt har 37 arvikabor intervjuats, 20 män och 17 kvinnor. Åldersfördelningen bland de intervjuade var: - 4 födda på 30-talet - 5 födda på 40-talet - 7 födda på 50-talet - 7 födda på 60-talet - 6 födda på 70-talet - 5 födda på 80-talet - 3 födda på 90-talet De intervjuade kan indelas i följande grupper: - 5 inom administration - 6 inom vård och omsorg - 6 inom utbildning - 5 inom industrin - 3 inom handel och service - 6 pensionärer - 6 studerande Varje intervju dokumenterades, och utifrån dessa dokumentationer gjordes en sammanstälnning med följande rubriker: - Viktig förmåga / kompetens / kunskap Utbildningens betydelse Utbildningens former

5 - Skolans roll i samhället Skolans uppdrag Attityd / inställning till utbildning Viktig förmåga / kompetens /kunskap 2021 Den tekniska utvecklingen stannar inte av, tvärtom den accelererar. Inte minst gäller detta tekniken inom IT och data. För att kunna möta framtiden är en utvecklad förmåga att hantera dessa verktyg en förutsättning. Vi kommer att med hjälp av datorerna och deras nya program att få oanade möjligheter. Därför är en satsning på kunskap inom området IT och data oerhört viktigt. I denna viktiga kompetens ingår också förmågan att hantera, sortera och tolka det växande flödet av information. Den tekniska utvecklingen och komplexiteten medför också nödvändigheten av att kunna planera och finna effektiva logistiska lösningar. Framtidens samhälle innebär ständiga möten med människor i olika situationer. Därför kommer det att erfordras en utvecklad förmåga att hantera kontakter, att möta och att kommunicera med människor. Med andra ord, en hög social kompetens och en god förmåga i kommunikation. Den tekniska kommunikationsförmågan måste kompletteras med en god mänsklig kommunikationsförmåga. Samhällets ständiga utveckling och förändring medför att man måste själv vara förändringsbenägen och flexibel. Man måste vara redo att skaffa ny kunskap och nya förmågor. Det kommer också att innebära att man måste vara beredd att byta anställning och inriktning på sitt förvärvsarbete flera gånger under sitt yrkesliv. För att man som individ ska kunna orientera sig i det framtida samhället krävs en personlig utveckling som ger självständiga individer. Förmågan till självständigt kreativt arbete, nyfikenhet, entreprenörskap, mental närvaro och motivation kommer att vara nödvändiga egenskaper för att klara den utmaning som var och en kommer att möta. Världen växer, fler människor rör sig kors och tvärs över jorden, kommunikationen via IT ökar och företagen blir alltmer internationaliserade, varför man i framtiden måste klara av att verka i det globala perspektivet. Det innebär att språkkunskap kommer att vara en framgångsfaktor. En god kunskap i engelska är en nödvändighet, men även en beredskap att lära sig andra främmande språk, när omständigheterna så kräver. Det innebär också att man 5

6 måste veta vad som sker i vår omvärld, en ständig uppdatering om förändringar och trender. Man måste också kunna förstå och klara att möta människor med annan etnisk bakgrund och att verka i främmande kulturer. Kraven på utbildning lär inte minska, snarare tvärtom, varför fler människor måste utbilda sig längre. Det gäller också att skaffa sig rätt utbildning, ofta utbildning med spetskompetens inom olika områden. Samtidigt gäller det att inom andra områden utveckla en bred mångkunnighet. Fler talar om nödvändigheten av en utvecklad människokunskap. Människans situation blir alltmer komplex och förmågan att förstå helhetsperspektivet på människans situation blir betydelsefull. Det handlar om etik, om moral, att ha ett gott uppträdande, ledarskap och förmåga att formulera visioner. Det handlar också om att lösa uppgifter i samverkan med andra, förmåga till lagarbete och medarbetarskap. Man kan i framtiden se vissa områden som kommer att kräva ökade arbetsinsatser. Exempelvis kommer den stigande miljöproblemtiken att efterfråga alltfler människor med kompetens inom det området. Den demografiska utvecklingen, att allt fler blir äldre, medför ett ökat behov av människor med kompetens inom vård och omsorg. Andra yrkesområden som kommer att behöva arbetskraft är hantverksyrkena, där det idag inom vissa branscher är riktigt bekymmersamt, samt inom service- och tjänstesektorn. 4.2 Utbildningens betydelse 2021 Alla är överens om att utbildning kommer att vara mycket betydelsefullt i framtiden. Utan utbildning kommer utvecklingen att stanna av. Det kommer att vara helt avgörande för den framtida samhällsutvecklingen. Det handlar om att ha rätt utbildning, det innebär teoretisk och/ eller praktiskt utbildning. Alla yrken kommer att kräva utbildning, och många yrken allt längre utbildning. Samtidigt kommer utbildningen att kompletteras under pågående arbete, utbildning och arbete kommer att ske parallellt. För att få en anställning kommer rätt utbildning att krävas, sen är det viktigt att den kompletteras med erfarenhet från yrkeslivet. Utbildning blir en livslång företeelse. 6

7 4.3 Utbildningens former 2021 Framtidens utbildningsformer kommer att i vissa delar se annorlunda ut än idag. Skolan som institution kommer att vara kvar och mycket av det arbetssätt som idag tillämpas kommer också att var detsamma, men stora förändringar kommer också att ske. Exempelvis kommer alltmer utbildning att ske i samklang och i samarbete med näringslivet och med arbetsplatserna. Kombinationen av terori och praktik kommer att bli allt tydligare. Detta sker i själva grundutbildningen för ett yrke, men även senare när man i yrkesrollen behöver skaffa ny kompetens, kommer samverkan mellan skola och arbetsliv att vara viktigt. Arbetslivet kommer att innehålla återkommande utbildningsinslag. Det kommer att krävas samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare, mellan företag och skolor. Lärlinsgutbildningen kommer att få en renässans. Det kommer också att finnas flera alternativa utbildninsgvägar och alternativa skolor, friskolor, kommunala skolor och kooperativa skolor. Den nya tekniken kommer att i många avseende förändra utbildningens former. Distansutbildning på skiftande sätt blir vanligt, vissa utbildningar / skolor kommmer helt och hållet att bedrivas över internet, man kan säga att utbildningen i sin form blir alltmer datoriserad. Det kommer att utvecklas friare former. En del efter individuella behov och förutsättningar, andra i olika gruppkonstellationer, men i båda fallen med ett stort mått av eget ansvartagande i planering och genomförande. Dialoggrupper, nätverk, projektgrupper etc. där man ömsesidigt lär av varandra och där nyfikenhet och skaparglädje, stimuleras blir allt vanligare. En viktig del i målet är att ge trygghet att själv kunna gå vidare med sina kompetensutvecklingsambitioner. Samtidigt som många kommer att studera utomlands, kommer det att växa upp lokala utbildningar för den ortens särskilda behov. Just specifika utbildningar med ett eget utbildningsprogram kommer att behövas för att klara viss arbetskraftsefterfrågan. Vi kommer också att få se utvecklade modeller för validering, där erfarenhet och verklig kunskap värderas och formaliseras. Utbildningen kommer också att ha ett nära samspel med forskning och utveckling. Detta för att ständigt vara uppdaterad och aktuell. Forskningen kommer också att ha en stor roll i uppföljningen av 7

8 utbildningen. Det kommer att bli betydelsefullt att utbildningar kan visa upp resultat och det innebär att mätningar av utbildningarnas resultat kontinuerligt måste genomföras. 4.4 Skolans roll i samhället 2021 Skolan är en del av samhället och när samhället förändras, förändras även skolans uppdrag. Exempelvis har skolan under senare decennier tagit över ansvaret att utveckla funktioner och tillgodose behov hos barnen, som hemmet tidigare ansvarade för. Skolan kommer att fortsätta att närma sig samhället, det blir nödvändigt att i större omfattning utnyttja samhällets kompetenser, eftersom kravet på att skolan skall förbereda för arbetslivet ökar. Samspelet mellan skolans personal och föräldrarna blir alltmer betydelsefullt, enär skolans roll i värdegrundsarbete och fostran blir alltmer centralt. Exempelvis kommer skolan att i framtiden vara en viktig aktör när det gäller integration. 4.5 Skolans uppdrag 2021 Kärnan i skolans uppdrag kommer alltjämt att vara, att ge de unga ordentliga baskunskaper. Därvidlag kommer fokus på kunskap bli allt tydligare, exemplvis blir det framtida gymnasiet mer renodlat. Det kommer också bli uppenbart att skolan har ett viktig uppdrag i att ge de unga en social fostran, ett grundläggande arbete inför vuxenlivet. Mötet mellan barn och vuxna som sker i skolan, kommer att ha stort värde i barnens utveckling. Skolan skall ge livskunskap. Den enskildes förutsättningar blir utgångspunkten, med rätt insats / stöd vid rätt tidpunkt i utvecklingen. Skolans uppdrag blir en del i den allmänna utvecklingen för de unga, där skolan i samverkan med hem och samhälle bidrar till helheten. Ständiga krav på förändring, att det dyker upp krav på nya utbildningar till nya yrken, innebär att en kontinuerlig omvärdering av innehållet måste ske. Skolan kommer att ha ett centralt uppdrag i människors utveckling och sannolikt kommer uppdraget att bli både vidare och spretigare. 8

9 4.6 Attityd / inställning till utbildning 2021 Kraven på utbildning kommer att öka. Det innebär också att utbildning kommer att bli än mer viktigt, och utbildningens värde och status kommer att höjas. Det kommer att krävas rätt utbildning för att få anställning inom ett yrke. Det kommer också att handla om kunskapsinriktad och kravfull utbildning, ofta i nära samverkan med forskning ocu utveckling. Vilket är ett måste om Sverige ska hänga med i utvecklingen. Många utbildningar kommer också att ske på en internationell arena. Utbildningarna bli sannolikt längre och de studerande kommer att kräva inflytande och påverkan på utbildningens innehåll, och kompetensutvecklingen kommer att fortsätta under yrkeslivet. En annan viktig framtidsaspekt är den, att man måste hålla balansen mellan teknik och etik. Sammantaget kommer utveckling i framtiden att leda till en än mer positiv intsällning till utbildning hos alltfler människor. 5. Redovisning av Kariros Futures studie Framtidens kunskap, skola och lärande Kairos Future har genomfört en undersökning med rubriken Framtidens kunskap, skola och lärande. Syftet var att ta reda på hur skolans intressenter ser på skolans uppgift, utmaningar och framtid. Ca 2500 personer intervjuades. Det var skolfolk, lärare, föräldrar, unga, näringslivsrepresentanter och det var övriga med alla möjliga grupptillhörigheter. De frågor som stälddes var: - Vad ska vi ha skolan till? - Hur lever den upp till sina mål? - Vilka utmaningar skall skolan hantera och vart är den på väg? - Hur skapar vi världens bästa skola? Ett antal slutsatser om skolans framtida roll kom man fram till, såsom; - stimulering till att tänja intellektuella och entreprenöriella gränser - öka internationell konkurrenskraft - skapa självständiga människor - ge kunskap och bildning - skapa trygga människor - demokratiska medborgare - ge omsorg och trygghet 9

10 Man kunde se hur olika grupper prioriterade olika och att det fanns en spänning mellan ambitionerna att uppnå bredd och elit. Den samlade slutsatsen för skolans möjligheter att klara av sitt framtida uppdraget var pessimistisk, nämligen att det skulle inte skolan klara av. De funktioner som man trodde skolan skulle klara av att utveckla bäst var; - samarbetsfrågor - grundläggande kunskaper och allmänbildning - lära unga att tänka själva De funktioner som man trodde skolan skulle ha störst svårigheter att utveckla var; - samhällsnyttan - tillväxten - entreprenörskapet - toppkompetensen Det finns drivkrafter i samhället som kommer att forma skolan, såsom teknik/it-utveckling, värderingsförändringar och ökade sociala klyftor. Det kommer att leda till att en marknadsorienterad och kunskapssegregerad skola växer fram. För att vi skall få världens bästa skola krävs enligt Kairos Futures studie; - utveckling av lärare och skolledning - förändrad lärarutbildning - verklighetsanpassning av utbildningen. För att uppnå detta mål finns vissa hinder såsom skolsytemets tröghet, läraryrkets status, sviktande ledarskap inom skolan, otydliga mål och inte tillräckliga ekonomiska resurser. De tongivande aktörena för att åstadkomma önskad utveckling är riksdag och regering samt skolans ledare och lärarutbildningen. Av studien framgår att det finns tre olika framtidsberättelser om skolan, vilka skiljer sig åt. Skolans personal ger sin berättelse, näringslivet ger sin och övriga ger sin gemensamma framtidsbild. Den gemensamma framtidsbeskrivningen talar - om IT och nya värderingar och livsstilar som drivkrafter, - om skolans tröghet, brist på ledarskap och luddiga mål som hinder, - om ökade krav och verklighetsanpassning som förändringsbehov - om grundläggande kunskaper, självständigt tänkande och problemlösande som mål. 10

11 Näringslivets framtidsberättelse talar om - global konkurrens som en drivkraft - brister hos lärare och ledning som ett hinder - ämnesfokus och kvalitetskontroll som ett förändrinsgbehov - ökad konkurrenskraft som ett mål. Skolans personal talar i sin framtidsbild - om segregerat samhälle som en drivkraft - om en hopplös situatuion som ett hinder - nödvändigheten att satsa på skolans personal som ett förändringsbehov - att skapa trygga människor som ett mål. 6. Minnesanteckningar från diskussion Under seminariet fördes tankar och funderingar från auditoriet fram. Här redovisas dessa tankar och funderingar: - Utbildning på arbetsplatsen kommer att bli betydelsefullt. - Nu när antalet elever minskar i både grundskola och gymnasieskola, finns möjligheter till kvalitetshöjning av utbildningen. - En möjlighet skulle kunna vara skiftgång, för att använda lokalerna bättre. - Många av dagens gymnasieungdomar arbetar samtidigt som man studerar. - Vi borde göra om läsåret, fasta lov är inte aktuellt längre eftersom eleverna tar sina ledigheter efter deras eller föräldrarnas önskemål. - Vi borde värdera utbildning lönemässigt. - Att leda skola förr var att förvalta, nu handlar det om att vara kreativ och att utveckla. - De ungas värld idag är inte den de möter i skolan, deras lärarenor är obegränsade genom deras tillgång till internet. - Skolan behövs som ett viktigt komplement till de ungas surfande på nätet. - Det är viktigt att de vuxna delar med sig av den livserfarenhet som vuxna har. - Näringslivet har en bild av skolan, skolans folk har en annan bild. - Det är viktigt med ämnesintegrering. 11

12 7. Sammanfattning Fullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens lämnar med denna rapport sin redovsining av uppdraget att beskriva hur utbildningen kan komma att se ut i Arvika år Att sia om hur verkligheten ser ut om tretton år är naturligtvis synnerligen vanskligt. Och egentligen är väl det enda sanna, att det enda som vi vet, det är att ingen vet hur det verkligen blir. Likväl är det nödvändigt att försöka skaffa sig en framtidsbild, en framtidsberättelse för att skapa sig en planerings- och handlingsberedskap, och självklart måste man vara redo för att andra trender och inriktningar kommer. Intressant är ändock att notera att den vetenskapliga undersökning som presenterades på framtidsseminariet och den mer lekmannamässiga intervjuundersökning som Beredningens förtroendevalda genomfört, kommer fram till flera gemensamma slutsatser. 8. Bilagor 8.1 Uppdrag till Kommunfullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens 8.2 Informationsblad om seminarium 7/5 8.3 Intervjufrågor om framtidens utbildning 12

Om arbetet med med Medborgarpanel

Om arbetet med med Medborgarpanel 2010 02 03 Kommunfullmäktiges Beredningar Trivsel, trygghet och bärkraft Tillväxt och kompetens Rapport nr 16 Om arbetet med med Medborgarpanel Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5,

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa.

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa. ENGELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Utvecklingsplan för IT inom BUN

Utvecklingsplan för IT inom BUN Utvecklingsplan för IT inom BUN 2006 2009 Godkänd i BUN 060615, 104 Inledning Med visionen i fokus; Barnet/eleven i centrum för bildning och fostran, är det av största vikt att man följer med i samhällsutvecklingen.

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Kompetensförsörjning. I dag, i morgon och i framtiden. Utbildningschefsnätverket

Kompetensförsörjning. I dag, i morgon och i framtiden. Utbildningschefsnätverket Kompetensförsörjning I dag, i morgon och i framtiden Utbildningschefsnätverket 2015-11-27 Utmaningen 2015 2018 2023 ff. I dag I morgon I framtiden Nuvarande medarbetare i skolan Medarbetare på väg in Framtidens

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Studentperspektiv på validering och tillgodoräknande. Bolognaseminarium 11 februari 2010

Studentperspektiv på validering och tillgodoräknande. Bolognaseminarium 11 februari 2010 Studentperspektiv på validering och tillgodoräknande Bolognaseminarium 11 februari 2010 Vision SFS vision Den goda högskolan säger: I den goda högskolan har alla individer samma reella möjlighet att studera.

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Utbildningsdepartementet Globaliseringsrådet 2008-12-18 En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Att utbildning har betydelse för Sveriges möjligheter att delta i det globala sammanhanget

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 oktober 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) CARPES OLIKA NIVÅER Strukturell/ strategisk nivå Gruppnivå Individuell nivå Hur bedrivs Carpe? I Carpe är kompetensutveckling

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Hälsosamma Skinnskatteberg

Hälsosamma Skinnskatteberg Hälsosamma Skinnskatteberg Folkhälsoplan 2012 2015 Skinnskattebergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, 77, Dnr 2012.0577.773 1. Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning?

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Göra jobben och arbetsgivarna aktiva och attraktiva. Skapa möten mellan barn/unga och arbetsliv. kartlägga kunskaper och

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Specialförskolan Galaxens verksamhetsidé

Specialförskolan Galaxens verksamhetsidé Specialförskolan Galaxens verksamhetsidé Förskolan Galaxens verksamhetsidé är en länk i en kedja av olika styrdokument där alla samlade dokument måste ställas i relation till varandra, från internationella

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer