Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens RAPPORT NR 7 Utbildning 2021 Arvika kommun, Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: Telefon: E-post: Org.nr:

2 Innehållsförteckning sid 1. Beredningens uppdrag Uppdragets genomförande Framtidsseminarium om utbildning Redovisning av intervjuundersökning Viktig förmåga / kompetens / kunskap Utbildningens betydelse Utbildningens former Skolans roll i samhället Skolans uppdrag Attityd / inställning till utbildning Redovisning av framtidsstudie av Kairos Future Minnesanteckningar från diskussion Sammanfattning Bilagor 8.1 Uppdrag till Kommunfullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens 8.2 Informationsblad om seminarium 7/5 8.3 Intervjuunderlag 2

3 1. Beredningens uppdrag Fullmäktigeberedningarna ges uppdrag av Kommunfullmäktiges presidium. För våren 2008 fick Beredningen Tillväxt och kompetens två uppdrag: Det ena var att Kontimuerligt utveckla kunskapen om hur man kan utveckla medborgardialogen i Arvika Det andra var att Sammanställa en rapport kring hur utbildningen i Arvika år 2021 kan komma att se ut 2. Uppdragets genomförande Uppdraget har genomförts med en intervjuundersökning om framtidens utbildning och med ett efterföljande framtidsseminarium om utbildning med rubriken Utbildning Framtidsseminarium om utbildning, Utbildning 2021 Den 7/5 anordnade Beredningen ett framtidsseminarium om utbildning i Hörsalen på Tobaken. En sammanställning av den genomförda intervjuundersökningen presenterades av Beredningens ordförande Lars-Ove Jansson. På detta seminarium presenterade också gymnasiechef Carin Hedengård och utvecklingsledare Christian Persman en framtidsstudie som Kairos Future gjort med rubriken Framtidens kunskap, skola och lärande Seminariet blev mycket bra, föredragningarna var intressanta och synpunkter och tankar fördes fram från auditoriet under seminariets gång och i den obligatoriska fikapausen. 35 personer deltog i seminariet. Bland dessa fanns flera förtroendevalda och tjänstemän. En särskild inbjudan hade gått ut till de kommunmedborgare som anmält intresse av att ingå i den nyetablerade Medborgarpanlen. Flera av dessa fanns också på plats vid seminariet. 3

4 Minnesanteckningar fördes över de spörsmål som togs upp under diskussionen. Dessa minnesanteckningar och de föredragandes anföranden lades dagen efter seminariet ut på Arvika kommuns hemsida. Seminariet hade föregåtts av artikel och annonser i Arvika Nyheter, som också följde upp seminariet med referat och kommentarer. Dessa artiklar och kommentarer bidrar naturligtvis till att dessa viktiga framtidsfrågors utveckling förs i en alltmer levande dialog med arvikaborna. 4. Redovisning av intervjuundersökning Under våren har ledamöterna i Beredningen genomfört intervjuer med arvikabor. Intervjuerna har följt en mall med intervjufrågor som Beredningen arbetat fram. Tanken var att intervjufrågorna skulle användas som ett underlag för samtal, frågor som satte ingång tankar kring framtidens utbildning. Det var inte nödvändigt att strikt följa intervjumallen och det var öppet för följdfrågor och fördjupningsfrågor. Totalt har 37 arvikabor intervjuats, 20 män och 17 kvinnor. Åldersfördelningen bland de intervjuade var: - 4 födda på 30-talet - 5 födda på 40-talet - 7 födda på 50-talet - 7 födda på 60-talet - 6 födda på 70-talet - 5 födda på 80-talet - 3 födda på 90-talet De intervjuade kan indelas i följande grupper: - 5 inom administration - 6 inom vård och omsorg - 6 inom utbildning - 5 inom industrin - 3 inom handel och service - 6 pensionärer - 6 studerande Varje intervju dokumenterades, och utifrån dessa dokumentationer gjordes en sammanstälnning med följande rubriker: - Viktig förmåga / kompetens / kunskap Utbildningens betydelse Utbildningens former

5 - Skolans roll i samhället Skolans uppdrag Attityd / inställning till utbildning Viktig förmåga / kompetens /kunskap 2021 Den tekniska utvecklingen stannar inte av, tvärtom den accelererar. Inte minst gäller detta tekniken inom IT och data. För att kunna möta framtiden är en utvecklad förmåga att hantera dessa verktyg en förutsättning. Vi kommer att med hjälp av datorerna och deras nya program att få oanade möjligheter. Därför är en satsning på kunskap inom området IT och data oerhört viktigt. I denna viktiga kompetens ingår också förmågan att hantera, sortera och tolka det växande flödet av information. Den tekniska utvecklingen och komplexiteten medför också nödvändigheten av att kunna planera och finna effektiva logistiska lösningar. Framtidens samhälle innebär ständiga möten med människor i olika situationer. Därför kommer det att erfordras en utvecklad förmåga att hantera kontakter, att möta och att kommunicera med människor. Med andra ord, en hög social kompetens och en god förmåga i kommunikation. Den tekniska kommunikationsförmågan måste kompletteras med en god mänsklig kommunikationsförmåga. Samhällets ständiga utveckling och förändring medför att man måste själv vara förändringsbenägen och flexibel. Man måste vara redo att skaffa ny kunskap och nya förmågor. Det kommer också att innebära att man måste vara beredd att byta anställning och inriktning på sitt förvärvsarbete flera gånger under sitt yrkesliv. För att man som individ ska kunna orientera sig i det framtida samhället krävs en personlig utveckling som ger självständiga individer. Förmågan till självständigt kreativt arbete, nyfikenhet, entreprenörskap, mental närvaro och motivation kommer att vara nödvändiga egenskaper för att klara den utmaning som var och en kommer att möta. Världen växer, fler människor rör sig kors och tvärs över jorden, kommunikationen via IT ökar och företagen blir alltmer internationaliserade, varför man i framtiden måste klara av att verka i det globala perspektivet. Det innebär att språkkunskap kommer att vara en framgångsfaktor. En god kunskap i engelska är en nödvändighet, men även en beredskap att lära sig andra främmande språk, när omständigheterna så kräver. Det innebär också att man 5

6 måste veta vad som sker i vår omvärld, en ständig uppdatering om förändringar och trender. Man måste också kunna förstå och klara att möta människor med annan etnisk bakgrund och att verka i främmande kulturer. Kraven på utbildning lär inte minska, snarare tvärtom, varför fler människor måste utbilda sig längre. Det gäller också att skaffa sig rätt utbildning, ofta utbildning med spetskompetens inom olika områden. Samtidigt gäller det att inom andra områden utveckla en bred mångkunnighet. Fler talar om nödvändigheten av en utvecklad människokunskap. Människans situation blir alltmer komplex och förmågan att förstå helhetsperspektivet på människans situation blir betydelsefull. Det handlar om etik, om moral, att ha ett gott uppträdande, ledarskap och förmåga att formulera visioner. Det handlar också om att lösa uppgifter i samverkan med andra, förmåga till lagarbete och medarbetarskap. Man kan i framtiden se vissa områden som kommer att kräva ökade arbetsinsatser. Exempelvis kommer den stigande miljöproblemtiken att efterfråga alltfler människor med kompetens inom det området. Den demografiska utvecklingen, att allt fler blir äldre, medför ett ökat behov av människor med kompetens inom vård och omsorg. Andra yrkesområden som kommer att behöva arbetskraft är hantverksyrkena, där det idag inom vissa branscher är riktigt bekymmersamt, samt inom service- och tjänstesektorn. 4.2 Utbildningens betydelse 2021 Alla är överens om att utbildning kommer att vara mycket betydelsefullt i framtiden. Utan utbildning kommer utvecklingen att stanna av. Det kommer att vara helt avgörande för den framtida samhällsutvecklingen. Det handlar om att ha rätt utbildning, det innebär teoretisk och/ eller praktiskt utbildning. Alla yrken kommer att kräva utbildning, och många yrken allt längre utbildning. Samtidigt kommer utbildningen att kompletteras under pågående arbete, utbildning och arbete kommer att ske parallellt. För att få en anställning kommer rätt utbildning att krävas, sen är det viktigt att den kompletteras med erfarenhet från yrkeslivet. Utbildning blir en livslång företeelse. 6

7 4.3 Utbildningens former 2021 Framtidens utbildningsformer kommer att i vissa delar se annorlunda ut än idag. Skolan som institution kommer att vara kvar och mycket av det arbetssätt som idag tillämpas kommer också att var detsamma, men stora förändringar kommer också att ske. Exempelvis kommer alltmer utbildning att ske i samklang och i samarbete med näringslivet och med arbetsplatserna. Kombinationen av terori och praktik kommer att bli allt tydligare. Detta sker i själva grundutbildningen för ett yrke, men även senare när man i yrkesrollen behöver skaffa ny kompetens, kommer samverkan mellan skola och arbetsliv att vara viktigt. Arbetslivet kommer att innehålla återkommande utbildningsinslag. Det kommer att krävas samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare, mellan företag och skolor. Lärlinsgutbildningen kommer att få en renässans. Det kommer också att finnas flera alternativa utbildninsgvägar och alternativa skolor, friskolor, kommunala skolor och kooperativa skolor. Den nya tekniken kommer att i många avseende förändra utbildningens former. Distansutbildning på skiftande sätt blir vanligt, vissa utbildningar / skolor kommmer helt och hållet att bedrivas över internet, man kan säga att utbildningen i sin form blir alltmer datoriserad. Det kommer att utvecklas friare former. En del efter individuella behov och förutsättningar, andra i olika gruppkonstellationer, men i båda fallen med ett stort mått av eget ansvartagande i planering och genomförande. Dialoggrupper, nätverk, projektgrupper etc. där man ömsesidigt lär av varandra och där nyfikenhet och skaparglädje, stimuleras blir allt vanligare. En viktig del i målet är att ge trygghet att själv kunna gå vidare med sina kompetensutvecklingsambitioner. Samtidigt som många kommer att studera utomlands, kommer det att växa upp lokala utbildningar för den ortens särskilda behov. Just specifika utbildningar med ett eget utbildningsprogram kommer att behövas för att klara viss arbetskraftsefterfrågan. Vi kommer också att få se utvecklade modeller för validering, där erfarenhet och verklig kunskap värderas och formaliseras. Utbildningen kommer också att ha ett nära samspel med forskning och utveckling. Detta för att ständigt vara uppdaterad och aktuell. Forskningen kommer också att ha en stor roll i uppföljningen av 7

8 utbildningen. Det kommer att bli betydelsefullt att utbildningar kan visa upp resultat och det innebär att mätningar av utbildningarnas resultat kontinuerligt måste genomföras. 4.4 Skolans roll i samhället 2021 Skolan är en del av samhället och när samhället förändras, förändras även skolans uppdrag. Exempelvis har skolan under senare decennier tagit över ansvaret att utveckla funktioner och tillgodose behov hos barnen, som hemmet tidigare ansvarade för. Skolan kommer att fortsätta att närma sig samhället, det blir nödvändigt att i större omfattning utnyttja samhällets kompetenser, eftersom kravet på att skolan skall förbereda för arbetslivet ökar. Samspelet mellan skolans personal och föräldrarna blir alltmer betydelsefullt, enär skolans roll i värdegrundsarbete och fostran blir alltmer centralt. Exempelvis kommer skolan att i framtiden vara en viktig aktör när det gäller integration. 4.5 Skolans uppdrag 2021 Kärnan i skolans uppdrag kommer alltjämt att vara, att ge de unga ordentliga baskunskaper. Därvidlag kommer fokus på kunskap bli allt tydligare, exemplvis blir det framtida gymnasiet mer renodlat. Det kommer också bli uppenbart att skolan har ett viktig uppdrag i att ge de unga en social fostran, ett grundläggande arbete inför vuxenlivet. Mötet mellan barn och vuxna som sker i skolan, kommer att ha stort värde i barnens utveckling. Skolan skall ge livskunskap. Den enskildes förutsättningar blir utgångspunkten, med rätt insats / stöd vid rätt tidpunkt i utvecklingen. Skolans uppdrag blir en del i den allmänna utvecklingen för de unga, där skolan i samverkan med hem och samhälle bidrar till helheten. Ständiga krav på förändring, att det dyker upp krav på nya utbildningar till nya yrken, innebär att en kontinuerlig omvärdering av innehållet måste ske. Skolan kommer att ha ett centralt uppdrag i människors utveckling och sannolikt kommer uppdraget att bli både vidare och spretigare. 8

9 4.6 Attityd / inställning till utbildning 2021 Kraven på utbildning kommer att öka. Det innebär också att utbildning kommer att bli än mer viktigt, och utbildningens värde och status kommer att höjas. Det kommer att krävas rätt utbildning för att få anställning inom ett yrke. Det kommer också att handla om kunskapsinriktad och kravfull utbildning, ofta i nära samverkan med forskning ocu utveckling. Vilket är ett måste om Sverige ska hänga med i utvecklingen. Många utbildningar kommer också att ske på en internationell arena. Utbildningarna bli sannolikt längre och de studerande kommer att kräva inflytande och påverkan på utbildningens innehåll, och kompetensutvecklingen kommer att fortsätta under yrkeslivet. En annan viktig framtidsaspekt är den, att man måste hålla balansen mellan teknik och etik. Sammantaget kommer utveckling i framtiden att leda till en än mer positiv intsällning till utbildning hos alltfler människor. 5. Redovisning av Kariros Futures studie Framtidens kunskap, skola och lärande Kairos Future har genomfört en undersökning med rubriken Framtidens kunskap, skola och lärande. Syftet var att ta reda på hur skolans intressenter ser på skolans uppgift, utmaningar och framtid. Ca 2500 personer intervjuades. Det var skolfolk, lärare, föräldrar, unga, näringslivsrepresentanter och det var övriga med alla möjliga grupptillhörigheter. De frågor som stälddes var: - Vad ska vi ha skolan till? - Hur lever den upp till sina mål? - Vilka utmaningar skall skolan hantera och vart är den på väg? - Hur skapar vi världens bästa skola? Ett antal slutsatser om skolans framtida roll kom man fram till, såsom; - stimulering till att tänja intellektuella och entreprenöriella gränser - öka internationell konkurrenskraft - skapa självständiga människor - ge kunskap och bildning - skapa trygga människor - demokratiska medborgare - ge omsorg och trygghet 9

10 Man kunde se hur olika grupper prioriterade olika och att det fanns en spänning mellan ambitionerna att uppnå bredd och elit. Den samlade slutsatsen för skolans möjligheter att klara av sitt framtida uppdraget var pessimistisk, nämligen att det skulle inte skolan klara av. De funktioner som man trodde skolan skulle klara av att utveckla bäst var; - samarbetsfrågor - grundläggande kunskaper och allmänbildning - lära unga att tänka själva De funktioner som man trodde skolan skulle ha störst svårigheter att utveckla var; - samhällsnyttan - tillväxten - entreprenörskapet - toppkompetensen Det finns drivkrafter i samhället som kommer att forma skolan, såsom teknik/it-utveckling, värderingsförändringar och ökade sociala klyftor. Det kommer att leda till att en marknadsorienterad och kunskapssegregerad skola växer fram. För att vi skall få världens bästa skola krävs enligt Kairos Futures studie; - utveckling av lärare och skolledning - förändrad lärarutbildning - verklighetsanpassning av utbildningen. För att uppnå detta mål finns vissa hinder såsom skolsytemets tröghet, läraryrkets status, sviktande ledarskap inom skolan, otydliga mål och inte tillräckliga ekonomiska resurser. De tongivande aktörena för att åstadkomma önskad utveckling är riksdag och regering samt skolans ledare och lärarutbildningen. Av studien framgår att det finns tre olika framtidsberättelser om skolan, vilka skiljer sig åt. Skolans personal ger sin berättelse, näringslivet ger sin och övriga ger sin gemensamma framtidsbild. Den gemensamma framtidsbeskrivningen talar - om IT och nya värderingar och livsstilar som drivkrafter, - om skolans tröghet, brist på ledarskap och luddiga mål som hinder, - om ökade krav och verklighetsanpassning som förändringsbehov - om grundläggande kunskaper, självständigt tänkande och problemlösande som mål. 10

11 Näringslivets framtidsberättelse talar om - global konkurrens som en drivkraft - brister hos lärare och ledning som ett hinder - ämnesfokus och kvalitetskontroll som ett förändrinsgbehov - ökad konkurrenskraft som ett mål. Skolans personal talar i sin framtidsbild - om segregerat samhälle som en drivkraft - om en hopplös situatuion som ett hinder - nödvändigheten att satsa på skolans personal som ett förändringsbehov - att skapa trygga människor som ett mål. 6. Minnesanteckningar från diskussion Under seminariet fördes tankar och funderingar från auditoriet fram. Här redovisas dessa tankar och funderingar: - Utbildning på arbetsplatsen kommer att bli betydelsefullt. - Nu när antalet elever minskar i både grundskola och gymnasieskola, finns möjligheter till kvalitetshöjning av utbildningen. - En möjlighet skulle kunna vara skiftgång, för att använda lokalerna bättre. - Många av dagens gymnasieungdomar arbetar samtidigt som man studerar. - Vi borde göra om läsåret, fasta lov är inte aktuellt längre eftersom eleverna tar sina ledigheter efter deras eller föräldrarnas önskemål. - Vi borde värdera utbildning lönemässigt. - Att leda skola förr var att förvalta, nu handlar det om att vara kreativ och att utveckla. - De ungas värld idag är inte den de möter i skolan, deras lärarenor är obegränsade genom deras tillgång till internet. - Skolan behövs som ett viktigt komplement till de ungas surfande på nätet. - Det är viktigt att de vuxna delar med sig av den livserfarenhet som vuxna har. - Näringslivet har en bild av skolan, skolans folk har en annan bild. - Det är viktigt med ämnesintegrering. 11

12 7. Sammanfattning Fullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens lämnar med denna rapport sin redovsining av uppdraget att beskriva hur utbildningen kan komma att se ut i Arvika år Att sia om hur verkligheten ser ut om tretton år är naturligtvis synnerligen vanskligt. Och egentligen är väl det enda sanna, att det enda som vi vet, det är att ingen vet hur det verkligen blir. Likväl är det nödvändigt att försöka skaffa sig en framtidsbild, en framtidsberättelse för att skapa sig en planerings- och handlingsberedskap, och självklart måste man vara redo för att andra trender och inriktningar kommer. Intressant är ändock att notera att den vetenskapliga undersökning som presenterades på framtidsseminariet och den mer lekmannamässiga intervjuundersökning som Beredningens förtroendevalda genomfört, kommer fram till flera gemensamma slutsatser. 8. Bilagor 8.1 Uppdrag till Kommunfullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens 8.2 Informationsblad om seminarium 7/5 8.3 Intervjufrågor om framtidens utbildning 12

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Kort om kursplanen i teknik

Kort om kursplanen i teknik Kort om kursplanen i teknik är ett sammandrag av Skolverkets kursplan i teknik från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 1 samt Kommentarmaterial till kursplanen i teknik 2.

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Att ta nya steg När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Förutsättningen för alla verksamheter är en bärande idé, behövda varor eller tjänster och effektiva verktyg. Utgångspunkten

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Partsrådet är både unikt och spännande Lite om Partsrådet Partsrådet är en ideell förening, där centrala parterna (Arbetsgivarverket

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer