Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens RAPPORT NR 7 Utbildning 2021 Arvika kommun, Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: Telefon: E-post: Org.nr:

2 Innehållsförteckning sid 1. Beredningens uppdrag Uppdragets genomförande Framtidsseminarium om utbildning Redovisning av intervjuundersökning Viktig förmåga / kompetens / kunskap Utbildningens betydelse Utbildningens former Skolans roll i samhället Skolans uppdrag Attityd / inställning till utbildning Redovisning av framtidsstudie av Kairos Future Minnesanteckningar från diskussion Sammanfattning Bilagor 8.1 Uppdrag till Kommunfullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens 8.2 Informationsblad om seminarium 7/5 8.3 Intervjuunderlag 2

3 1. Beredningens uppdrag Fullmäktigeberedningarna ges uppdrag av Kommunfullmäktiges presidium. För våren 2008 fick Beredningen Tillväxt och kompetens två uppdrag: Det ena var att Kontimuerligt utveckla kunskapen om hur man kan utveckla medborgardialogen i Arvika Det andra var att Sammanställa en rapport kring hur utbildningen i Arvika år 2021 kan komma att se ut 2. Uppdragets genomförande Uppdraget har genomförts med en intervjuundersökning om framtidens utbildning och med ett efterföljande framtidsseminarium om utbildning med rubriken Utbildning Framtidsseminarium om utbildning, Utbildning 2021 Den 7/5 anordnade Beredningen ett framtidsseminarium om utbildning i Hörsalen på Tobaken. En sammanställning av den genomförda intervjuundersökningen presenterades av Beredningens ordförande Lars-Ove Jansson. På detta seminarium presenterade också gymnasiechef Carin Hedengård och utvecklingsledare Christian Persman en framtidsstudie som Kairos Future gjort med rubriken Framtidens kunskap, skola och lärande Seminariet blev mycket bra, föredragningarna var intressanta och synpunkter och tankar fördes fram från auditoriet under seminariets gång och i den obligatoriska fikapausen. 35 personer deltog i seminariet. Bland dessa fanns flera förtroendevalda och tjänstemän. En särskild inbjudan hade gått ut till de kommunmedborgare som anmält intresse av att ingå i den nyetablerade Medborgarpanlen. Flera av dessa fanns också på plats vid seminariet. 3

4 Minnesanteckningar fördes över de spörsmål som togs upp under diskussionen. Dessa minnesanteckningar och de föredragandes anföranden lades dagen efter seminariet ut på Arvika kommuns hemsida. Seminariet hade föregåtts av artikel och annonser i Arvika Nyheter, som också följde upp seminariet med referat och kommentarer. Dessa artiklar och kommentarer bidrar naturligtvis till att dessa viktiga framtidsfrågors utveckling förs i en alltmer levande dialog med arvikaborna. 4. Redovisning av intervjuundersökning Under våren har ledamöterna i Beredningen genomfört intervjuer med arvikabor. Intervjuerna har följt en mall med intervjufrågor som Beredningen arbetat fram. Tanken var att intervjufrågorna skulle användas som ett underlag för samtal, frågor som satte ingång tankar kring framtidens utbildning. Det var inte nödvändigt att strikt följa intervjumallen och det var öppet för följdfrågor och fördjupningsfrågor. Totalt har 37 arvikabor intervjuats, 20 män och 17 kvinnor. Åldersfördelningen bland de intervjuade var: - 4 födda på 30-talet - 5 födda på 40-talet - 7 födda på 50-talet - 7 födda på 60-talet - 6 födda på 70-talet - 5 födda på 80-talet - 3 födda på 90-talet De intervjuade kan indelas i följande grupper: - 5 inom administration - 6 inom vård och omsorg - 6 inom utbildning - 5 inom industrin - 3 inom handel och service - 6 pensionärer - 6 studerande Varje intervju dokumenterades, och utifrån dessa dokumentationer gjordes en sammanstälnning med följande rubriker: - Viktig förmåga / kompetens / kunskap Utbildningens betydelse Utbildningens former

5 - Skolans roll i samhället Skolans uppdrag Attityd / inställning till utbildning Viktig förmåga / kompetens /kunskap 2021 Den tekniska utvecklingen stannar inte av, tvärtom den accelererar. Inte minst gäller detta tekniken inom IT och data. För att kunna möta framtiden är en utvecklad förmåga att hantera dessa verktyg en förutsättning. Vi kommer att med hjälp av datorerna och deras nya program att få oanade möjligheter. Därför är en satsning på kunskap inom området IT och data oerhört viktigt. I denna viktiga kompetens ingår också förmågan att hantera, sortera och tolka det växande flödet av information. Den tekniska utvecklingen och komplexiteten medför också nödvändigheten av att kunna planera och finna effektiva logistiska lösningar. Framtidens samhälle innebär ständiga möten med människor i olika situationer. Därför kommer det att erfordras en utvecklad förmåga att hantera kontakter, att möta och att kommunicera med människor. Med andra ord, en hög social kompetens och en god förmåga i kommunikation. Den tekniska kommunikationsförmågan måste kompletteras med en god mänsklig kommunikationsförmåga. Samhällets ständiga utveckling och förändring medför att man måste själv vara förändringsbenägen och flexibel. Man måste vara redo att skaffa ny kunskap och nya förmågor. Det kommer också att innebära att man måste vara beredd att byta anställning och inriktning på sitt förvärvsarbete flera gånger under sitt yrkesliv. För att man som individ ska kunna orientera sig i det framtida samhället krävs en personlig utveckling som ger självständiga individer. Förmågan till självständigt kreativt arbete, nyfikenhet, entreprenörskap, mental närvaro och motivation kommer att vara nödvändiga egenskaper för att klara den utmaning som var och en kommer att möta. Världen växer, fler människor rör sig kors och tvärs över jorden, kommunikationen via IT ökar och företagen blir alltmer internationaliserade, varför man i framtiden måste klara av att verka i det globala perspektivet. Det innebär att språkkunskap kommer att vara en framgångsfaktor. En god kunskap i engelska är en nödvändighet, men även en beredskap att lära sig andra främmande språk, när omständigheterna så kräver. Det innebär också att man 5

6 måste veta vad som sker i vår omvärld, en ständig uppdatering om förändringar och trender. Man måste också kunna förstå och klara att möta människor med annan etnisk bakgrund och att verka i främmande kulturer. Kraven på utbildning lär inte minska, snarare tvärtom, varför fler människor måste utbilda sig längre. Det gäller också att skaffa sig rätt utbildning, ofta utbildning med spetskompetens inom olika områden. Samtidigt gäller det att inom andra områden utveckla en bred mångkunnighet. Fler talar om nödvändigheten av en utvecklad människokunskap. Människans situation blir alltmer komplex och förmågan att förstå helhetsperspektivet på människans situation blir betydelsefull. Det handlar om etik, om moral, att ha ett gott uppträdande, ledarskap och förmåga att formulera visioner. Det handlar också om att lösa uppgifter i samverkan med andra, förmåga till lagarbete och medarbetarskap. Man kan i framtiden se vissa områden som kommer att kräva ökade arbetsinsatser. Exempelvis kommer den stigande miljöproblemtiken att efterfråga alltfler människor med kompetens inom det området. Den demografiska utvecklingen, att allt fler blir äldre, medför ett ökat behov av människor med kompetens inom vård och omsorg. Andra yrkesområden som kommer att behöva arbetskraft är hantverksyrkena, där det idag inom vissa branscher är riktigt bekymmersamt, samt inom service- och tjänstesektorn. 4.2 Utbildningens betydelse 2021 Alla är överens om att utbildning kommer att vara mycket betydelsefullt i framtiden. Utan utbildning kommer utvecklingen att stanna av. Det kommer att vara helt avgörande för den framtida samhällsutvecklingen. Det handlar om att ha rätt utbildning, det innebär teoretisk och/ eller praktiskt utbildning. Alla yrken kommer att kräva utbildning, och många yrken allt längre utbildning. Samtidigt kommer utbildningen att kompletteras under pågående arbete, utbildning och arbete kommer att ske parallellt. För att få en anställning kommer rätt utbildning att krävas, sen är det viktigt att den kompletteras med erfarenhet från yrkeslivet. Utbildning blir en livslång företeelse. 6

7 4.3 Utbildningens former 2021 Framtidens utbildningsformer kommer att i vissa delar se annorlunda ut än idag. Skolan som institution kommer att vara kvar och mycket av det arbetssätt som idag tillämpas kommer också att var detsamma, men stora förändringar kommer också att ske. Exempelvis kommer alltmer utbildning att ske i samklang och i samarbete med näringslivet och med arbetsplatserna. Kombinationen av terori och praktik kommer att bli allt tydligare. Detta sker i själva grundutbildningen för ett yrke, men även senare när man i yrkesrollen behöver skaffa ny kompetens, kommer samverkan mellan skola och arbetsliv att vara viktigt. Arbetslivet kommer att innehålla återkommande utbildningsinslag. Det kommer att krävas samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare, mellan företag och skolor. Lärlinsgutbildningen kommer att få en renässans. Det kommer också att finnas flera alternativa utbildninsgvägar och alternativa skolor, friskolor, kommunala skolor och kooperativa skolor. Den nya tekniken kommer att i många avseende förändra utbildningens former. Distansutbildning på skiftande sätt blir vanligt, vissa utbildningar / skolor kommmer helt och hållet att bedrivas över internet, man kan säga att utbildningen i sin form blir alltmer datoriserad. Det kommer att utvecklas friare former. En del efter individuella behov och förutsättningar, andra i olika gruppkonstellationer, men i båda fallen med ett stort mått av eget ansvartagande i planering och genomförande. Dialoggrupper, nätverk, projektgrupper etc. där man ömsesidigt lär av varandra och där nyfikenhet och skaparglädje, stimuleras blir allt vanligare. En viktig del i målet är att ge trygghet att själv kunna gå vidare med sina kompetensutvecklingsambitioner. Samtidigt som många kommer att studera utomlands, kommer det att växa upp lokala utbildningar för den ortens särskilda behov. Just specifika utbildningar med ett eget utbildningsprogram kommer att behövas för att klara viss arbetskraftsefterfrågan. Vi kommer också att få se utvecklade modeller för validering, där erfarenhet och verklig kunskap värderas och formaliseras. Utbildningen kommer också att ha ett nära samspel med forskning och utveckling. Detta för att ständigt vara uppdaterad och aktuell. Forskningen kommer också att ha en stor roll i uppföljningen av 7

8 utbildningen. Det kommer att bli betydelsefullt att utbildningar kan visa upp resultat och det innebär att mätningar av utbildningarnas resultat kontinuerligt måste genomföras. 4.4 Skolans roll i samhället 2021 Skolan är en del av samhället och när samhället förändras, förändras även skolans uppdrag. Exempelvis har skolan under senare decennier tagit över ansvaret att utveckla funktioner och tillgodose behov hos barnen, som hemmet tidigare ansvarade för. Skolan kommer att fortsätta att närma sig samhället, det blir nödvändigt att i större omfattning utnyttja samhällets kompetenser, eftersom kravet på att skolan skall förbereda för arbetslivet ökar. Samspelet mellan skolans personal och föräldrarna blir alltmer betydelsefullt, enär skolans roll i värdegrundsarbete och fostran blir alltmer centralt. Exempelvis kommer skolan att i framtiden vara en viktig aktör när det gäller integration. 4.5 Skolans uppdrag 2021 Kärnan i skolans uppdrag kommer alltjämt att vara, att ge de unga ordentliga baskunskaper. Därvidlag kommer fokus på kunskap bli allt tydligare, exemplvis blir det framtida gymnasiet mer renodlat. Det kommer också bli uppenbart att skolan har ett viktig uppdrag i att ge de unga en social fostran, ett grundläggande arbete inför vuxenlivet. Mötet mellan barn och vuxna som sker i skolan, kommer att ha stort värde i barnens utveckling. Skolan skall ge livskunskap. Den enskildes förutsättningar blir utgångspunkten, med rätt insats / stöd vid rätt tidpunkt i utvecklingen. Skolans uppdrag blir en del i den allmänna utvecklingen för de unga, där skolan i samverkan med hem och samhälle bidrar till helheten. Ständiga krav på förändring, att det dyker upp krav på nya utbildningar till nya yrken, innebär att en kontinuerlig omvärdering av innehållet måste ske. Skolan kommer att ha ett centralt uppdrag i människors utveckling och sannolikt kommer uppdraget att bli både vidare och spretigare. 8

9 4.6 Attityd / inställning till utbildning 2021 Kraven på utbildning kommer att öka. Det innebär också att utbildning kommer att bli än mer viktigt, och utbildningens värde och status kommer att höjas. Det kommer att krävas rätt utbildning för att få anställning inom ett yrke. Det kommer också att handla om kunskapsinriktad och kravfull utbildning, ofta i nära samverkan med forskning ocu utveckling. Vilket är ett måste om Sverige ska hänga med i utvecklingen. Många utbildningar kommer också att ske på en internationell arena. Utbildningarna bli sannolikt längre och de studerande kommer att kräva inflytande och påverkan på utbildningens innehåll, och kompetensutvecklingen kommer att fortsätta under yrkeslivet. En annan viktig framtidsaspekt är den, att man måste hålla balansen mellan teknik och etik. Sammantaget kommer utveckling i framtiden att leda till en än mer positiv intsällning till utbildning hos alltfler människor. 5. Redovisning av Kariros Futures studie Framtidens kunskap, skola och lärande Kairos Future har genomfört en undersökning med rubriken Framtidens kunskap, skola och lärande. Syftet var att ta reda på hur skolans intressenter ser på skolans uppgift, utmaningar och framtid. Ca 2500 personer intervjuades. Det var skolfolk, lärare, föräldrar, unga, näringslivsrepresentanter och det var övriga med alla möjliga grupptillhörigheter. De frågor som stälddes var: - Vad ska vi ha skolan till? - Hur lever den upp till sina mål? - Vilka utmaningar skall skolan hantera och vart är den på väg? - Hur skapar vi världens bästa skola? Ett antal slutsatser om skolans framtida roll kom man fram till, såsom; - stimulering till att tänja intellektuella och entreprenöriella gränser - öka internationell konkurrenskraft - skapa självständiga människor - ge kunskap och bildning - skapa trygga människor - demokratiska medborgare - ge omsorg och trygghet 9

10 Man kunde se hur olika grupper prioriterade olika och att det fanns en spänning mellan ambitionerna att uppnå bredd och elit. Den samlade slutsatsen för skolans möjligheter att klara av sitt framtida uppdraget var pessimistisk, nämligen att det skulle inte skolan klara av. De funktioner som man trodde skolan skulle klara av att utveckla bäst var; - samarbetsfrågor - grundläggande kunskaper och allmänbildning - lära unga att tänka själva De funktioner som man trodde skolan skulle ha störst svårigheter att utveckla var; - samhällsnyttan - tillväxten - entreprenörskapet - toppkompetensen Det finns drivkrafter i samhället som kommer att forma skolan, såsom teknik/it-utveckling, värderingsförändringar och ökade sociala klyftor. Det kommer att leda till att en marknadsorienterad och kunskapssegregerad skola växer fram. För att vi skall få världens bästa skola krävs enligt Kairos Futures studie; - utveckling av lärare och skolledning - förändrad lärarutbildning - verklighetsanpassning av utbildningen. För att uppnå detta mål finns vissa hinder såsom skolsytemets tröghet, läraryrkets status, sviktande ledarskap inom skolan, otydliga mål och inte tillräckliga ekonomiska resurser. De tongivande aktörena för att åstadkomma önskad utveckling är riksdag och regering samt skolans ledare och lärarutbildningen. Av studien framgår att det finns tre olika framtidsberättelser om skolan, vilka skiljer sig åt. Skolans personal ger sin berättelse, näringslivet ger sin och övriga ger sin gemensamma framtidsbild. Den gemensamma framtidsbeskrivningen talar - om IT och nya värderingar och livsstilar som drivkrafter, - om skolans tröghet, brist på ledarskap och luddiga mål som hinder, - om ökade krav och verklighetsanpassning som förändringsbehov - om grundläggande kunskaper, självständigt tänkande och problemlösande som mål. 10

11 Näringslivets framtidsberättelse talar om - global konkurrens som en drivkraft - brister hos lärare och ledning som ett hinder - ämnesfokus och kvalitetskontroll som ett förändrinsgbehov - ökad konkurrenskraft som ett mål. Skolans personal talar i sin framtidsbild - om segregerat samhälle som en drivkraft - om en hopplös situatuion som ett hinder - nödvändigheten att satsa på skolans personal som ett förändringsbehov - att skapa trygga människor som ett mål. 6. Minnesanteckningar från diskussion Under seminariet fördes tankar och funderingar från auditoriet fram. Här redovisas dessa tankar och funderingar: - Utbildning på arbetsplatsen kommer att bli betydelsefullt. - Nu när antalet elever minskar i både grundskola och gymnasieskola, finns möjligheter till kvalitetshöjning av utbildningen. - En möjlighet skulle kunna vara skiftgång, för att använda lokalerna bättre. - Många av dagens gymnasieungdomar arbetar samtidigt som man studerar. - Vi borde göra om läsåret, fasta lov är inte aktuellt längre eftersom eleverna tar sina ledigheter efter deras eller föräldrarnas önskemål. - Vi borde värdera utbildning lönemässigt. - Att leda skola förr var att förvalta, nu handlar det om att vara kreativ och att utveckla. - De ungas värld idag är inte den de möter i skolan, deras lärarenor är obegränsade genom deras tillgång till internet. - Skolan behövs som ett viktigt komplement till de ungas surfande på nätet. - Det är viktigt att de vuxna delar med sig av den livserfarenhet som vuxna har. - Näringslivet har en bild av skolan, skolans folk har en annan bild. - Det är viktigt med ämnesintegrering. 11

12 7. Sammanfattning Fullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens lämnar med denna rapport sin redovsining av uppdraget att beskriva hur utbildningen kan komma att se ut i Arvika år Att sia om hur verkligheten ser ut om tretton år är naturligtvis synnerligen vanskligt. Och egentligen är väl det enda sanna, att det enda som vi vet, det är att ingen vet hur det verkligen blir. Likväl är det nödvändigt att försöka skaffa sig en framtidsbild, en framtidsberättelse för att skapa sig en planerings- och handlingsberedskap, och självklart måste man vara redo för att andra trender och inriktningar kommer. Intressant är ändock att notera att den vetenskapliga undersökning som presenterades på framtidsseminariet och den mer lekmannamässiga intervjuundersökning som Beredningens förtroendevalda genomfört, kommer fram till flera gemensamma slutsatser. 8. Bilagor 8.1 Uppdrag till Kommunfullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens 8.2 Informationsblad om seminarium 7/5 8.3 Intervjufrågor om framtidens utbildning 12

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer