Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens RAPPORT NR 7 Utbildning 2021 Arvika kommun, Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: Telefon: E-post: Org.nr:

2 Innehållsförteckning sid 1. Beredningens uppdrag Uppdragets genomförande Framtidsseminarium om utbildning Redovisning av intervjuundersökning Viktig förmåga / kompetens / kunskap Utbildningens betydelse Utbildningens former Skolans roll i samhället Skolans uppdrag Attityd / inställning till utbildning Redovisning av framtidsstudie av Kairos Future Minnesanteckningar från diskussion Sammanfattning Bilagor 8.1 Uppdrag till Kommunfullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens 8.2 Informationsblad om seminarium 7/5 8.3 Intervjuunderlag 2

3 1. Beredningens uppdrag Fullmäktigeberedningarna ges uppdrag av Kommunfullmäktiges presidium. För våren 2008 fick Beredningen Tillväxt och kompetens två uppdrag: Det ena var att Kontimuerligt utveckla kunskapen om hur man kan utveckla medborgardialogen i Arvika Det andra var att Sammanställa en rapport kring hur utbildningen i Arvika år 2021 kan komma att se ut 2. Uppdragets genomförande Uppdraget har genomförts med en intervjuundersökning om framtidens utbildning och med ett efterföljande framtidsseminarium om utbildning med rubriken Utbildning Framtidsseminarium om utbildning, Utbildning 2021 Den 7/5 anordnade Beredningen ett framtidsseminarium om utbildning i Hörsalen på Tobaken. En sammanställning av den genomförda intervjuundersökningen presenterades av Beredningens ordförande Lars-Ove Jansson. På detta seminarium presenterade också gymnasiechef Carin Hedengård och utvecklingsledare Christian Persman en framtidsstudie som Kairos Future gjort med rubriken Framtidens kunskap, skola och lärande Seminariet blev mycket bra, föredragningarna var intressanta och synpunkter och tankar fördes fram från auditoriet under seminariets gång och i den obligatoriska fikapausen. 35 personer deltog i seminariet. Bland dessa fanns flera förtroendevalda och tjänstemän. En särskild inbjudan hade gått ut till de kommunmedborgare som anmält intresse av att ingå i den nyetablerade Medborgarpanlen. Flera av dessa fanns också på plats vid seminariet. 3

4 Minnesanteckningar fördes över de spörsmål som togs upp under diskussionen. Dessa minnesanteckningar och de föredragandes anföranden lades dagen efter seminariet ut på Arvika kommuns hemsida. Seminariet hade föregåtts av artikel och annonser i Arvika Nyheter, som också följde upp seminariet med referat och kommentarer. Dessa artiklar och kommentarer bidrar naturligtvis till att dessa viktiga framtidsfrågors utveckling förs i en alltmer levande dialog med arvikaborna. 4. Redovisning av intervjuundersökning Under våren har ledamöterna i Beredningen genomfört intervjuer med arvikabor. Intervjuerna har följt en mall med intervjufrågor som Beredningen arbetat fram. Tanken var att intervjufrågorna skulle användas som ett underlag för samtal, frågor som satte ingång tankar kring framtidens utbildning. Det var inte nödvändigt att strikt följa intervjumallen och det var öppet för följdfrågor och fördjupningsfrågor. Totalt har 37 arvikabor intervjuats, 20 män och 17 kvinnor. Åldersfördelningen bland de intervjuade var: - 4 födda på 30-talet - 5 födda på 40-talet - 7 födda på 50-talet - 7 födda på 60-talet - 6 födda på 70-talet - 5 födda på 80-talet - 3 födda på 90-talet De intervjuade kan indelas i följande grupper: - 5 inom administration - 6 inom vård och omsorg - 6 inom utbildning - 5 inom industrin - 3 inom handel och service - 6 pensionärer - 6 studerande Varje intervju dokumenterades, och utifrån dessa dokumentationer gjordes en sammanstälnning med följande rubriker: - Viktig förmåga / kompetens / kunskap Utbildningens betydelse Utbildningens former

5 - Skolans roll i samhället Skolans uppdrag Attityd / inställning till utbildning Viktig förmåga / kompetens /kunskap 2021 Den tekniska utvecklingen stannar inte av, tvärtom den accelererar. Inte minst gäller detta tekniken inom IT och data. För att kunna möta framtiden är en utvecklad förmåga att hantera dessa verktyg en förutsättning. Vi kommer att med hjälp av datorerna och deras nya program att få oanade möjligheter. Därför är en satsning på kunskap inom området IT och data oerhört viktigt. I denna viktiga kompetens ingår också förmågan att hantera, sortera och tolka det växande flödet av information. Den tekniska utvecklingen och komplexiteten medför också nödvändigheten av att kunna planera och finna effektiva logistiska lösningar. Framtidens samhälle innebär ständiga möten med människor i olika situationer. Därför kommer det att erfordras en utvecklad förmåga att hantera kontakter, att möta och att kommunicera med människor. Med andra ord, en hög social kompetens och en god förmåga i kommunikation. Den tekniska kommunikationsförmågan måste kompletteras med en god mänsklig kommunikationsförmåga. Samhällets ständiga utveckling och förändring medför att man måste själv vara förändringsbenägen och flexibel. Man måste vara redo att skaffa ny kunskap och nya förmågor. Det kommer också att innebära att man måste vara beredd att byta anställning och inriktning på sitt förvärvsarbete flera gånger under sitt yrkesliv. För att man som individ ska kunna orientera sig i det framtida samhället krävs en personlig utveckling som ger självständiga individer. Förmågan till självständigt kreativt arbete, nyfikenhet, entreprenörskap, mental närvaro och motivation kommer att vara nödvändiga egenskaper för att klara den utmaning som var och en kommer att möta. Världen växer, fler människor rör sig kors och tvärs över jorden, kommunikationen via IT ökar och företagen blir alltmer internationaliserade, varför man i framtiden måste klara av att verka i det globala perspektivet. Det innebär att språkkunskap kommer att vara en framgångsfaktor. En god kunskap i engelska är en nödvändighet, men även en beredskap att lära sig andra främmande språk, när omständigheterna så kräver. Det innebär också att man 5

6 måste veta vad som sker i vår omvärld, en ständig uppdatering om förändringar och trender. Man måste också kunna förstå och klara att möta människor med annan etnisk bakgrund och att verka i främmande kulturer. Kraven på utbildning lär inte minska, snarare tvärtom, varför fler människor måste utbilda sig längre. Det gäller också att skaffa sig rätt utbildning, ofta utbildning med spetskompetens inom olika områden. Samtidigt gäller det att inom andra områden utveckla en bred mångkunnighet. Fler talar om nödvändigheten av en utvecklad människokunskap. Människans situation blir alltmer komplex och förmågan att förstå helhetsperspektivet på människans situation blir betydelsefull. Det handlar om etik, om moral, att ha ett gott uppträdande, ledarskap och förmåga att formulera visioner. Det handlar också om att lösa uppgifter i samverkan med andra, förmåga till lagarbete och medarbetarskap. Man kan i framtiden se vissa områden som kommer att kräva ökade arbetsinsatser. Exempelvis kommer den stigande miljöproblemtiken att efterfråga alltfler människor med kompetens inom det området. Den demografiska utvecklingen, att allt fler blir äldre, medför ett ökat behov av människor med kompetens inom vård och omsorg. Andra yrkesområden som kommer att behöva arbetskraft är hantverksyrkena, där det idag inom vissa branscher är riktigt bekymmersamt, samt inom service- och tjänstesektorn. 4.2 Utbildningens betydelse 2021 Alla är överens om att utbildning kommer att vara mycket betydelsefullt i framtiden. Utan utbildning kommer utvecklingen att stanna av. Det kommer att vara helt avgörande för den framtida samhällsutvecklingen. Det handlar om att ha rätt utbildning, det innebär teoretisk och/ eller praktiskt utbildning. Alla yrken kommer att kräva utbildning, och många yrken allt längre utbildning. Samtidigt kommer utbildningen att kompletteras under pågående arbete, utbildning och arbete kommer att ske parallellt. För att få en anställning kommer rätt utbildning att krävas, sen är det viktigt att den kompletteras med erfarenhet från yrkeslivet. Utbildning blir en livslång företeelse. 6

7 4.3 Utbildningens former 2021 Framtidens utbildningsformer kommer att i vissa delar se annorlunda ut än idag. Skolan som institution kommer att vara kvar och mycket av det arbetssätt som idag tillämpas kommer också att var detsamma, men stora förändringar kommer också att ske. Exempelvis kommer alltmer utbildning att ske i samklang och i samarbete med näringslivet och med arbetsplatserna. Kombinationen av terori och praktik kommer att bli allt tydligare. Detta sker i själva grundutbildningen för ett yrke, men även senare när man i yrkesrollen behöver skaffa ny kompetens, kommer samverkan mellan skola och arbetsliv att vara viktigt. Arbetslivet kommer att innehålla återkommande utbildningsinslag. Det kommer att krävas samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare, mellan företag och skolor. Lärlinsgutbildningen kommer att få en renässans. Det kommer också att finnas flera alternativa utbildninsgvägar och alternativa skolor, friskolor, kommunala skolor och kooperativa skolor. Den nya tekniken kommer att i många avseende förändra utbildningens former. Distansutbildning på skiftande sätt blir vanligt, vissa utbildningar / skolor kommmer helt och hållet att bedrivas över internet, man kan säga att utbildningen i sin form blir alltmer datoriserad. Det kommer att utvecklas friare former. En del efter individuella behov och förutsättningar, andra i olika gruppkonstellationer, men i båda fallen med ett stort mått av eget ansvartagande i planering och genomförande. Dialoggrupper, nätverk, projektgrupper etc. där man ömsesidigt lär av varandra och där nyfikenhet och skaparglädje, stimuleras blir allt vanligare. En viktig del i målet är att ge trygghet att själv kunna gå vidare med sina kompetensutvecklingsambitioner. Samtidigt som många kommer att studera utomlands, kommer det att växa upp lokala utbildningar för den ortens särskilda behov. Just specifika utbildningar med ett eget utbildningsprogram kommer att behövas för att klara viss arbetskraftsefterfrågan. Vi kommer också att få se utvecklade modeller för validering, där erfarenhet och verklig kunskap värderas och formaliseras. Utbildningen kommer också att ha ett nära samspel med forskning och utveckling. Detta för att ständigt vara uppdaterad och aktuell. Forskningen kommer också att ha en stor roll i uppföljningen av 7

8 utbildningen. Det kommer att bli betydelsefullt att utbildningar kan visa upp resultat och det innebär att mätningar av utbildningarnas resultat kontinuerligt måste genomföras. 4.4 Skolans roll i samhället 2021 Skolan är en del av samhället och när samhället förändras, förändras även skolans uppdrag. Exempelvis har skolan under senare decennier tagit över ansvaret att utveckla funktioner och tillgodose behov hos barnen, som hemmet tidigare ansvarade för. Skolan kommer att fortsätta att närma sig samhället, det blir nödvändigt att i större omfattning utnyttja samhällets kompetenser, eftersom kravet på att skolan skall förbereda för arbetslivet ökar. Samspelet mellan skolans personal och föräldrarna blir alltmer betydelsefullt, enär skolans roll i värdegrundsarbete och fostran blir alltmer centralt. Exempelvis kommer skolan att i framtiden vara en viktig aktör när det gäller integration. 4.5 Skolans uppdrag 2021 Kärnan i skolans uppdrag kommer alltjämt att vara, att ge de unga ordentliga baskunskaper. Därvidlag kommer fokus på kunskap bli allt tydligare, exemplvis blir det framtida gymnasiet mer renodlat. Det kommer också bli uppenbart att skolan har ett viktig uppdrag i att ge de unga en social fostran, ett grundläggande arbete inför vuxenlivet. Mötet mellan barn och vuxna som sker i skolan, kommer att ha stort värde i barnens utveckling. Skolan skall ge livskunskap. Den enskildes förutsättningar blir utgångspunkten, med rätt insats / stöd vid rätt tidpunkt i utvecklingen. Skolans uppdrag blir en del i den allmänna utvecklingen för de unga, där skolan i samverkan med hem och samhälle bidrar till helheten. Ständiga krav på förändring, att det dyker upp krav på nya utbildningar till nya yrken, innebär att en kontinuerlig omvärdering av innehållet måste ske. Skolan kommer att ha ett centralt uppdrag i människors utveckling och sannolikt kommer uppdraget att bli både vidare och spretigare. 8

9 4.6 Attityd / inställning till utbildning 2021 Kraven på utbildning kommer att öka. Det innebär också att utbildning kommer att bli än mer viktigt, och utbildningens värde och status kommer att höjas. Det kommer att krävas rätt utbildning för att få anställning inom ett yrke. Det kommer också att handla om kunskapsinriktad och kravfull utbildning, ofta i nära samverkan med forskning ocu utveckling. Vilket är ett måste om Sverige ska hänga med i utvecklingen. Många utbildningar kommer också att ske på en internationell arena. Utbildningarna bli sannolikt längre och de studerande kommer att kräva inflytande och påverkan på utbildningens innehåll, och kompetensutvecklingen kommer att fortsätta under yrkeslivet. En annan viktig framtidsaspekt är den, att man måste hålla balansen mellan teknik och etik. Sammantaget kommer utveckling i framtiden att leda till en än mer positiv intsällning till utbildning hos alltfler människor. 5. Redovisning av Kariros Futures studie Framtidens kunskap, skola och lärande Kairos Future har genomfört en undersökning med rubriken Framtidens kunskap, skola och lärande. Syftet var att ta reda på hur skolans intressenter ser på skolans uppgift, utmaningar och framtid. Ca 2500 personer intervjuades. Det var skolfolk, lärare, föräldrar, unga, näringslivsrepresentanter och det var övriga med alla möjliga grupptillhörigheter. De frågor som stälddes var: - Vad ska vi ha skolan till? - Hur lever den upp till sina mål? - Vilka utmaningar skall skolan hantera och vart är den på väg? - Hur skapar vi världens bästa skola? Ett antal slutsatser om skolans framtida roll kom man fram till, såsom; - stimulering till att tänja intellektuella och entreprenöriella gränser - öka internationell konkurrenskraft - skapa självständiga människor - ge kunskap och bildning - skapa trygga människor - demokratiska medborgare - ge omsorg och trygghet 9

10 Man kunde se hur olika grupper prioriterade olika och att det fanns en spänning mellan ambitionerna att uppnå bredd och elit. Den samlade slutsatsen för skolans möjligheter att klara av sitt framtida uppdraget var pessimistisk, nämligen att det skulle inte skolan klara av. De funktioner som man trodde skolan skulle klara av att utveckla bäst var; - samarbetsfrågor - grundläggande kunskaper och allmänbildning - lära unga att tänka själva De funktioner som man trodde skolan skulle ha störst svårigheter att utveckla var; - samhällsnyttan - tillväxten - entreprenörskapet - toppkompetensen Det finns drivkrafter i samhället som kommer att forma skolan, såsom teknik/it-utveckling, värderingsförändringar och ökade sociala klyftor. Det kommer att leda till att en marknadsorienterad och kunskapssegregerad skola växer fram. För att vi skall få världens bästa skola krävs enligt Kairos Futures studie; - utveckling av lärare och skolledning - förändrad lärarutbildning - verklighetsanpassning av utbildningen. För att uppnå detta mål finns vissa hinder såsom skolsytemets tröghet, läraryrkets status, sviktande ledarskap inom skolan, otydliga mål och inte tillräckliga ekonomiska resurser. De tongivande aktörena för att åstadkomma önskad utveckling är riksdag och regering samt skolans ledare och lärarutbildningen. Av studien framgår att det finns tre olika framtidsberättelser om skolan, vilka skiljer sig åt. Skolans personal ger sin berättelse, näringslivet ger sin och övriga ger sin gemensamma framtidsbild. Den gemensamma framtidsbeskrivningen talar - om IT och nya värderingar och livsstilar som drivkrafter, - om skolans tröghet, brist på ledarskap och luddiga mål som hinder, - om ökade krav och verklighetsanpassning som förändringsbehov - om grundläggande kunskaper, självständigt tänkande och problemlösande som mål. 10

11 Näringslivets framtidsberättelse talar om - global konkurrens som en drivkraft - brister hos lärare och ledning som ett hinder - ämnesfokus och kvalitetskontroll som ett förändrinsgbehov - ökad konkurrenskraft som ett mål. Skolans personal talar i sin framtidsbild - om segregerat samhälle som en drivkraft - om en hopplös situatuion som ett hinder - nödvändigheten att satsa på skolans personal som ett förändringsbehov - att skapa trygga människor som ett mål. 6. Minnesanteckningar från diskussion Under seminariet fördes tankar och funderingar från auditoriet fram. Här redovisas dessa tankar och funderingar: - Utbildning på arbetsplatsen kommer att bli betydelsefullt. - Nu när antalet elever minskar i både grundskola och gymnasieskola, finns möjligheter till kvalitetshöjning av utbildningen. - En möjlighet skulle kunna vara skiftgång, för att använda lokalerna bättre. - Många av dagens gymnasieungdomar arbetar samtidigt som man studerar. - Vi borde göra om läsåret, fasta lov är inte aktuellt längre eftersom eleverna tar sina ledigheter efter deras eller föräldrarnas önskemål. - Vi borde värdera utbildning lönemässigt. - Att leda skola förr var att förvalta, nu handlar det om att vara kreativ och att utveckla. - De ungas värld idag är inte den de möter i skolan, deras lärarenor är obegränsade genom deras tillgång till internet. - Skolan behövs som ett viktigt komplement till de ungas surfande på nätet. - Det är viktigt att de vuxna delar med sig av den livserfarenhet som vuxna har. - Näringslivet har en bild av skolan, skolans folk har en annan bild. - Det är viktigt med ämnesintegrering. 11

12 7. Sammanfattning Fullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens lämnar med denna rapport sin redovsining av uppdraget att beskriva hur utbildningen kan komma att se ut i Arvika år Att sia om hur verkligheten ser ut om tretton år är naturligtvis synnerligen vanskligt. Och egentligen är väl det enda sanna, att det enda som vi vet, det är att ingen vet hur det verkligen blir. Likväl är det nödvändigt att försöka skaffa sig en framtidsbild, en framtidsberättelse för att skapa sig en planerings- och handlingsberedskap, och självklart måste man vara redo för att andra trender och inriktningar kommer. Intressant är ändock att notera att den vetenskapliga undersökning som presenterades på framtidsseminariet och den mer lekmannamässiga intervjuundersökning som Beredningens förtroendevalda genomfört, kommer fram till flera gemensamma slutsatser. 8. Bilagor 8.1 Uppdrag till Kommunfullmäktigeberedningen Tillväxt och kompetens 8.2 Informationsblad om seminarium 7/5 8.3 Intervjufrågor om framtidens utbildning 12

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa.

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa. ENGELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet några reflektioner från Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Vad är kunskap? Kunskapssyn och kunskapsformer Läroplanens fyra F Fakta Förståelse

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Specialförskolan Galaxens verksamhetsidé

Specialförskolan Galaxens verksamhetsidé Specialförskolan Galaxens verksamhetsidé Förskolan Galaxens verksamhetsidé är en länk i en kedja av olika styrdokument där alla samlade dokument måste ställas i relation till varandra, från internationella

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Utvecklingsplan för IT inom BUN

Utvecklingsplan för IT inom BUN Utvecklingsplan för IT inom BUN 2006 2009 Godkänd i BUN 060615, 104 Inledning Med visionen i fokus; Barnet/eleven i centrum för bildning och fostran, är det av största vikt att man följer med i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen

Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen Boken om KIM visar hur man som ledare kan utveckla grupper och verksamheter på ett lättsamt och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Jonas Månsson D.nr:

Jonas Månsson D.nr: DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FOKUS-förvaltningen Datum:2015-08-20 Jonas Månsson D.nr: 2014-000082 Svar på Medborgarförslag att bredda utbildningen på Utsiktens gymnasium med friluftsguidning och rustning

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Utbildningsdepartementet Globaliseringsrådet 2008-12-18 En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Att utbildning har betydelse för Sveriges möjligheter att delta i det globala sammanhanget

Läs mer

Studentperspektiv på validering och tillgodoräknande. Bolognaseminarium 11 februari 2010

Studentperspektiv på validering och tillgodoräknande. Bolognaseminarium 11 februari 2010 Studentperspektiv på validering och tillgodoräknande Bolognaseminarium 11 februari 2010 Vision SFS vision Den goda högskolan säger: I den goda högskolan har alla individer samma reella möjlighet att studera.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Hälsosamma Skinnskatteberg

Hälsosamma Skinnskatteberg Hälsosamma Skinnskatteberg Folkhälsoplan 2012 2015 Skinnskattebergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, 77, Dnr 2012.0577.773 1. Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum.

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum. Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole för beredande program vilket innebär att du blir behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning där fokus ligger

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Påverkar vårt internationaliseringsarbete kvaliteten på utbildningsprogrammen vid KI?

Påverkar vårt internationaliseringsarbete kvaliteten på utbildningsprogrammen vid KI? Påverkar vårt internationaliseringsarbete kvaliteten på utbildningsprogrammen vid KI? Styrelsen för utbildning gav ett uppdrag En plan för arbetet togs fram Ett antal frågeställningar formulerades Vad

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer