Företagsamma kvinnor en utvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsamma kvinnor. 2006-2007 en utvärdering"

Transkript

1 Företagsamma kvinnor en utvärdering

2 Innehåll Förord Av projektledaren 3 Företagsamma kvinnor i Karlskrona Bakgrund, syfte och mål 4 Projektorganisation 4 Genomförande 4-6 Utvärderingsmetod Frågeställning, definitioner samt metod 7 Urval enkät och intervju 7 Enkät & intervju Tillvägagångsätt och resultat 8-9 Synpunkter från deltagarna Om projektet, aktiviteterna och projektledaren Diskussion och slutsats Projektledaren om målsättningar och resultat Företagsamma kvinnor i siffror Statistik från projektet 14 Bilagor Bilaga 1: Enkätundersökning Bilaga 2: Genomförda aktiviteter 18 Bilaga 3: Synpunkter på arrangemanget 19 Utvärderare: Petra Rydgren, positiv Utveckling och Bildning. Projektet Företagsamma kvinnor i Karlskrona

3 Det har varit lika intressant som inspirerande att leda detta arbete. 3 Annelie P Norrman Projektledare Jag har haft förmånen att leda projektet Företagsamma kvinnor, som startade i mars 2006 av Lokalt Resurscentrum för kvinnor i Karlskrona (LRC). Sedan 2007 har arbetet integrerats i Karlskrona kommuns näringslivsenhet. Projektets huvudsakliga syfte var att stimulera kvinnors nyföretagande, företagande/entreprenörskap samt nätverkande. Europeiska Socialfonden, via EFS-rådet, delfinansierade projektet. Projektet avslutades i december 2007, och enligt projektplanen skulle en utvärdering genomföras av extern person. Det är denna som du nu håller i din hand. Här kan du läsa om huruvida projektet har lyckats nå uppsatta mål, vilken betydelse det har haft för deltagarna samt hur deltagarna upplevt projektet. Det har varit lika intressant som inspirerande att leda detta arbete. Den gemenskap och det engagemang som fötts ur projektet är en viktig grund för det fortsatta arbetet med kvinnors företagande. Det är bara att köra på! Karlskrona i december 2007 Annelie P Norrman Projektledare

4 Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona 4 Bakgrund De flesta företag i Karlskrona kommun är soloföretag, vilket innebär att de inte har några anställda. Småföretagen är en stor del av sysselsättningen inom näringslivet. Eftersom det idag råder en snedfördelning bland företagarna, där majoriteten är män, syftar projektet till att stimulera kvinnors nyföretagande, främja företagande/ entreprenörskap och nätverkande bland kvinnor. I det regionala tillväxtprogrammet för Blekinge , fastställdes tolv delområden, varav ett var att stimulera kvinnors nyföretagande och entreprenörskap. Statistikuppgifter från Nutek, verket för näringslivsutveckling, visade att andelen kvinnor som startar eget företag i Blekinge var lägst i landet år På Lokalt Resurscentrum för kvinnor i Karlskrona såg man goda utvecklingsmöjligheter för kvinnors företagande. Med fler kvinnor som företagare ansåg man att fler affärsidéer kunde tas tillvara och att sysselsättningen och tillväxten skulle öka. Projektets syfte och mål Syftet med projektet var att förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden, samt att utveckla och öka kvinnors företagande/entreprenörskap och nätverkande. Kortsiktiga mål: att främja företagande, kompetensutveckling samt nätverksbyggande. Långsiktiga mål: fler nya företag och nätverk, ca 10 företag och två nätverk. Projektorganisation Projektledare Annelie Petersson Norman har drivit projektet med hjälp av administratör Annelie Holmberg som har arbetat 50% t o m 15 september I projektets styrgrupp ingick förutom projektledaren, andra aktörer med kunskap och kontakter med näringslivet. Medlemmar är Annelie Petersson Norrman samt Britt-Marie Havby, Karlskrona kommun, Anna Ahltini, Länsstyrelsen i Blekinge län, Hans Lindgren, EFS-rådet och Birgith Juel, Carlskrona NyföretagarCentrum (CNC). Under senare delen av projektet slutade Lindgren och Juel sina tjänster och ersattes av Ann-Marie Nordström, EFS-rådet och Camilla Svensson, CNC. Projektets genomförande Under delfinansierades utvecklingsprojektet av Europeiska socialfonden via

5 5 Antalet nystartade företag ägda av kvinnor ökade 2007 med 135% Antal nystartade företag 46 företag 202 företag 108 företag 156 företag 48 företag 178 företag Kvinnor Män EFS-rådet, med en totalbudget på ca 1,4 miljoner kr. Kvinnor i Karlskrona har erbjudits ett flertal målgruppsanpassade aktiviteter för att få inspiration, information, stöd och kunskaper angående entreprenörskapet. Här presenterar vi de sju olika aktivitetsformer och informationskanaler som har använts: 1. Kartläggning över kvinnors företagande och utbildningsbehov För att på rätt sätt kunna tillgodose Karlskronas företagarkvinnors utvecklingsbehov genomfördes en kartläggning över kvinnors företagande i Karlskrona kommun. Vi undersökte i vilken omfattning kvinnor bedriver företag (huvudsaklig näringssysselsättning eller bisyssla) samt företagarnas utbildningsbehov. Det huvudsakliga syftet var att undersöka hur företagandet såg ut samt vilka utvecklings- och utbildningsbehov företagarna hade. Dessutom har projektledaren kommunicerat via e-post och haft möten med en referensgrupp av företagare från olika branscher.

6 6 2. Synliggöra kvinnors företagande genom föreläsningar Karlskrona kommun har haft en stor offentlig sektor, och många kvinnor som arbetat inom det offentliga har ingen tradition och kunskap om eget företagande. För att synliggöra kvinnors företagande har Företagsamma kvinnor arrangerat en föreläsningsserie där 11 lokala företagare berättade om sina företag. Dessa företagarkvinnor är starka förebilder och deras berättelser är viktiga inspirationskällor. 3. Företagarskola Tre grundläggande utbildningar har genomförts i ekonomi och bokföring, datakunskap samt marknadsföring och presentationsteknik, utifrån kartläggningen av företagarnas utbildningsbehov. 4. Information, utbildning och utveckling Informationsmöten om projektet, inspirationsmöten i Starta eget, konferens om entreprenörskap, kunskapsseminarier som t ex Konsten att ta betalt och Att bygga nätverk samt utbildningar i personlig utveckling har arrangerats för att förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden och för att stimulera kvinnors nyföretagande och entreprenörskap. Fyra informationsmöten för entreprenörer på landsbygden genomfördes under Förutom projektledaren, medverkade i samarbetspartners från Carlskrona NyföretagarCentrum, Länsstyrelsen i Blekinge och Karlskrona kommuns landsbygdsutvecklare som informerade om projektet, att starta företag, bygga nätverk samt företags- och projektstöd på landsbygden. 5. Mötesplats för kvinnors entreprenörskap Under våren 2006 startade projektledaren även nätverket Företagsamma kvinnor. Genom att skapa mötesplatser för kvinnor som har företag och som planerar att starta företag gavs möjlighet till samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Intresset för nätverket har varit mycket stort, ca 600 kvinnor har anmält sig till nätverket. 6. Studieresor Två studieresor har genomförts under projektet. Under 2006, arrangerades en resa till Lund i Skåne där man fick möjlighet att träffa företagare och fick information om företagsamheten i region Skåne. En resa arrangerades 2007 i fyra dagar till Riga i Lettland. Företagarkvinnor i Karlskrona fick möjlighet att träffa företagarkvinnor i Lettland utifrån önskemål inom olika branscher både i stad och på landsbygd. Syftet med resorna har varit att få inspiration, erfarenhetsutbyte samt att knyta nya kontakter för affärsnytta. 7. Information Projektledaren har använt ett flertal kanaler för att sprida informationen om projektet och dess aktiviteter; annonsering i lokalpress, anslag, möten, e-post, brev samt Karlskrona kommuns hemsida. Stor betydelse för projektets genomslagskraft har också projektledarens nätverk haft, liksom samarbetspartners, uppsökande aktiviteter t.ex. Flyktingintroduktionen och Vägvisaren, Mötesplats Sunnadal (integrationsprojekt). Ett antal pressmeddelande och inbjudan till presskonferens har skickats till media. Detta har bidragit till att projektet fått bra synlighet. Förutom ett antal artiklar har projektledaren medverkat i Radio Blekinge. Informationen om att kvinnors företagande ökat markant i Karlskrona blev även ett inslag i Sydnytt, SVT.

7 Utvärderingsmetod 7 Frågeställning De viktigaste frågorna som undersökningen ska besvara är: Hur är måluppfyllelsen? Har det startats några nya företag? Har det startats några nya nätverk? Definitioner Projektet Företagsamma kvinnor Projektet startade våren år 2006 som en del av LRC:s verksamhet. Under år 2007 blev projektet en del av Karlskrona kommuns näringslivsenhet. Nätverket Företagsamma kvinnor Nätverket Företagsamma kvinnor en mötesplats för kvinnliga entreprenörer. Projektledaren startade nätverket maj Medlemmar är företagare och andra kvinnor som planerar att starta företag och är intresserade av entreprenörskap. Metod Tre metoder har används som redskap för utvärderingen: postenkät, telefonintervju samt skriftliga synpunkter som deltagarna har fått lämna in i samband med aktiviteterna. Enkätsvaren fick lämnas anonymt. De intervjuade kan inte kopplas samman med svaren. Eftersom det är samma frågor i enkäten och i intervjuerna kommer svaren att räknas samman. Urval enkät Till enkäten har ett urval tagits ut från näringslivsenhetens databas, som uppdaterats genom affärs- och kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen, UC AB samt genom kontaktuppgifter som lämnats av deltagare vid projektets aktiviteter. Ca 1/3, 200 personer av de som registrerats i nätverket, Företagsamma kvinnor, valdes slumpmässigt ut av projektledaren. Urval intervju Till intervjuerna har ett strategiskt urval utifrån deltagarlistor för projektet Företagsamma kvinnors aktiviteter och nätverket Företagsamma kvinnor gjorts av projektledaren. Totalt genomfördes 35 intervjuer.

8 Enkät och Intervju 8 Enkät - tillvägagångssätt Som kvantitativ metod skickades enkäter med post i början av november år Enkäten behandlade tre områden; grundläggande uppgifter, om det egna företaget, och projektet Företagsamma kvinnor. Några veckor senare skickades även påminnelsebrev med samma enkät igen. Enkäten besvarades av 130 personer. Detta gav en svarsfrekvens på 66%. Tillsammans med enkäten skickades ett följebrev, bilaga 1, som beskriver undersökningens syfte. Intervju - tillvägagångssätt Som kvalitativ metod telefonintervjuades 35 personer. Frågorna var desamma som i enkäten. Värt att notera är att frågan om övriga synpunkter på Företagsamma kvinnors aktiviteter och frågan om önskemål om kommande projekt besvarades genomgående av intervjupersonerna till skillnad mot i enkätsvaren, där de frågorna oftare förblev obesvarade. I telefonintervjuerna kompletterades frågorna med frågor om Annelie Petersson Norrmans roll som projektledare, samt hennes betydelse för projektet. Resultat av enkät och intervju Av 198 utskickade enkäter och 35 telefonintervjuer, sammanlagt 233, har 164 besvarats. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 74%. Av dessa är 17% inte födda i Sverige. Ungefär hälften (27 personer) angav länder från Asien som födelseland, den andra hälften kom från Europa. En kom från Afrika. Av alla som medverkat i undersökningen visade det sig att 65% 26% (106 personer) var Obesvarade företagare. 61% av dessa har företagandet som sin huvudsakliga näringssysselsättning. I gruppen utlandsfödda är siffran 37% (10 personer) företagare och 50% av dem har det som huvudsaklig näringssysselsättning. Värt att notera är att 31 st (19%) av de tillfrågade skulle vilja vara företagare. 12 personer av dessa är födda i ett annat land. Åldersfördelning bland de företagare som besvarade enkäten: Födda Ålder Antal år 27 år år 37 år år 48 år år 59 år år 65 år år 71 år 2 Besvarade enkäter och intervjuer 74% Besvarade

9 9 Statistik på de svarande företagarnas bolag Företagens Antal Huvudsaklig näringsstartår sysselsättning Information om företagen Enkät- och intervjusvar visade vilken bolagsform och bransch som de svarande företagarna tillhörde. Enskild firma (67%) är den vanligaste bolagsformen. Därefter kommer i tur och ordning Aktiebolag (24%) och Handels eller Kommanditbolag (9%). Friskvård/ Hälsa/ Hudvård, är den bransch som med 32 företag (30%) är den största. Därefter följer Handel med 11 företag ( 10%). Inom de närmaste två åren planerar 28 av företagen att nyanställa upp till 64 personer, tillsammans. Värt att notera: 23 av dessa, nämligen 36%, är inom Café och Restaurant. Vid telefonintervjuerna förtydligade flera att de planerade att nyanställa säsongsanställda. Detta går inte att utläsa av enkäterna eftersom den frågan saknades. Kännedom om projektet och nätverk I enkät- och intervjusvaren framkom också i vilken utsträckning som deltagarna har medverkat i projektets aktiviteter och nätverket Företagsamma kvinnor. Av de tillfrågade svarade 84% att de kände till projektet. På frågan om aktivitet i andra nätverk svarade 28 personer, 17%, ja. Av dessa har endast några angett nätverkets startår; 8 st mellan åren , 1 st år 2001 samt 4 st på 1990-talet. 117 personer d v s 71% har svarat att de har deltagit i Företagsamma kvinnors aktiviteter under år Av dessa är 68 företagare och 40 av dem startade under % har under övriga synpunkter lovordat projektets aktiviteter. De är nöjda med inriktning, utbud, aktiviteternas upplägg, seminarieledarnas/ utbildarnas kvalitet och projektledning. Utvecklingsmöjligheter En målsättning för projektet Företagsamma kvinnor var att skapa utvecklingsmöjligheter för både företaget och individen själv. 30% (49 svar) tyckte att så hade skett. 37 personer uppgav att projektet hade bidragit till medlemskap i nätverk. 74 personer (46%) säger sig fått nya kontakter/samarbetspartners tack vare projektet.

10 Synpunkter från deltagarna 10 Synpunkter på projektet De som har svarat på enkäten har också fått lämna egna synpunkter beträffande projektets aktiviteter. Resultatet visar tydligt att man är nöjd med den bredd på aktiviteter som ingick i projektet. Av svaren om vad man önskar i kommande projekt ligger tyngdpunkten på nätverksträffar, marknadsföring och presentationsteknik, ledarskap och affärsutveckling Antal nystartade företag inom nätverket st Målsättning Diskussion av enkät- och intervjuresultat 40 företagare anger att de har startat sitt företag under perioden år Detta uppfyller det ena målet, som var satt till tio nya företag. Det är betydligt svårare att tolka resultatet av hur många nya nätverk som har startas eftersom få har besvarat frågan. Måluppfyllelsen får trots detta ändå anses som uppnått. Företagsamma kvinnor är ett nätverk som har startats under perioden och som fortfarande existerar. Det går också att utläsa att ytterligare ett nätverk har startats åtta svar anger ett nätverk som startats under perioden Knappt hälften tycker att de har fått nya kontakter/samarbetspartners och 30% säger att projektet har bidragit till utvecklingsmöjligheter för både dem själva och företaget. Inom ramarna för projektet kan konstateras att befintliga företagarkvinnor har stärkts i sina roller, att nätverkandet har ökat och att kvinnors villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden har förbättrats, vilket var ett av projektets syften. Det går dock inte med säkerhet att mäta syftenas måluppfyllelse med detta material. 2% kritiska röster efterlyser ett annat sätt att arbeta med nätverket samt större informationsspridning kring projektet. Det stora flertalet önskar att projektet får fortsätta i samma anda, ett fåtal önskar ännu fler aktiviteter.

11 11 Aktiviteterna 1011 personer deltog under mars år 2006 till och med november år 2007 i projektets 27 olika publika aktiviteter. 17% av dessa kom ursprungligen från ett annat land. I samband med aktiviteterna ombads deltagarna lämna sina synpunkter i form av en enkät. 57% valde att besvara enkäten. Aktiviteterna drog många nya deltagare. Drygt hälften (338 svar av 643) av deltagarna bevistade projektets arrangemang för första gången. 628 nöjda personer, 98% av de som besvarat frågan, har deltagit i utbildningar, studieresor, konferenser, seminarier, nätverksträffar/inspirationsluncher samt informationsträffar på landsbygden. På frågan om hur deltagarna fick information om aktiviteten är via e-post från projektledaren och genom vän/ arbetskamrat det tillvägagångssätt som gett bäst resultat. Ålder Åldersfördelning bland deltagarna Antal Informationskanaler där deltagarna fått information om projektet Antal Annons i lokaltidningen 73 Genom vän/arbetskamrat 184 Via e-post 210 Flygblad-/lapp 61 Via hemsida 60 Annat 149 Ej svar 6 Projektledarens roll Bland de kvinnor som valt att vara aktiva inom projektet Företagsamma kvinnor, uttrycks en önskan om att aktiviteter och upplägg fortsätter i Annelie Petersson Norrmans regi. Annelie har personligen medverkat till att flera av de intervjuade deltagit i aktiviteterna. Flera uppger att Annelie upplevs som en mycket engagerad och entusiasmerande person Ej svar 8

12 Egen företagare. Diskussion och slutsats 12 Denna del behandlar projektets mål, visioner, innehåll och arbetssätt i relation till resultatet. Projekt Företagsamma kvinnor är ett utvecklingsprojekt i näringslivsenhetens verksamhet. Inriktningen är näringslivsutveckling med speciellt fokus på kvinnors företagande. Det huvudsakliga målet är att stimulera entreprenörskapet så att fler kvinnor startar och driver företag. Målet på längre sikt är att bidra till en jämställd arbetsmarknad och utveckling i samhället. En vision är också att uppnå mångfald och integration i näringslivet. För att uppnå projektets mål och visioner har ett flertal målgruppsanpassade aktiviteter arrangerats. För att nå ut med information om aktiviteterna till målgrupperna har anslag, brev, e-post, annonsering, pressinformation och hemsidan använts som kanaler. Projektledaren har också haft en aktiv roll för synligheten genom att informera samarbetspartners. Aktiviteter har arrangerats på luncher, eftermiddagar och kvällar för att så många som möjligt skulle få möjlighet att delta. Projektets kortsiktiga mål har varit att främja företagande, kompetensutveckling samt nätverkande. Kvinnor i Karlskrona kommun har fått information om hur man startar och driver företag, företagsstöd, stöd för landsbygdens utveckling, nätverksbyggande m.m. Ett flertal informationsmöten har arrangerats med samarbetspartners såsom Carlskrona NyföretagarCentrum, Länsstyrelsen i Blekinge, Landsbygdsutvecklaren i Karlskrona kommun, Coompanion samt Länsarbetsnämnden i Blekinge. Föreläsningsserien med lokala företagarkvinnor som föreläsare besöktes och uppskattades av många. Dessa kvinnor är starka förebilder för blivande företagare. Deltagarna har erbjudits utbildningar i personlig utveckling och företagsutveckling genom målgruppsanpassade aktiviteter t ex Företagarskola för företagare och blivande företagare. Förutom utbildningar har det arrangerats konferens om entreprenörskap, kunskapsseminarier och studieresor i projektet. 30% har svarat att projektet har bidragit till utvecklingsmöjligheter för både sig själva och företaget. Informationen får tolkas som att målet med kompetensutveckling har nåtts. Ett flertal möten och aktiviteter har bl.a. arrangerats för invandrarkvinnor för att informera om entreprenörskap, projektet och nätverket samt för att skapa relationer vilket har resulterat i att ca 20% av deltagarna har utländsk härkomst. Enligt utvärderingen framgår att deltagarna på aktiviteterna är nöjda med inriktningen, utbudet, aktiviteternas upplägg samt seminarieledarnas/ utbildarnas kvalitet och projektledning. Att bygga nätverk blev också en del av arbetet. Genom projektet stimulerades kvinnorna att pröva nya idéer genom nätverksbyggande. Efter 10 månader hade nätverket Företagsamma kvinnor ca 600 medlemmar.

13 Ca 1200 har deltagit vid de olika aktiviteterna av projektledaren 13 Genom att arrangera mötesplatser, för kvinnor som är företagare eller är intresserade av entreprenörskap, har deltagarna fått möjlighet att få inspiration, erfarenhetsutbyte och affärsnytta. Eftersom de flesta är soloföretagare har nätverket haft en stor betydelse för dem genom att de har kunnat utöka sitt kontaktnät. 74 personer, 46%, svarar att de fått nya kontakter/samarbetspartners genom projektet. Samarbete främjar företagandet och tillväxten. Målet anses därmed uppnått vad gäller främjandet av företagandet samt nätverkande. Projektets långsiktiga mål har varit tio företag och två nätverk. 40 företagare i undersökningen anger att de startat under projekttiden. Detta uppfyller det ena målet, 10 nya företag. Dessutom svarar 31 personer att de planerar att starta företag. Vad gäller frågan om fler nätverk har startats har få besvarat frågan. Åtta svar anger att de ingår i ett annat nätverk som startat under projekttiden. Måluppfyllelsen är därmed uppnådd. Projektledaren startade nätverket Företagsamma kvinnor under projektet och åtminstone ett till nätverk existerar av informationen. Av bolagsverkets uppgifter framgår att 108 kvinnor har startat företag under 2007, i jämförelse med 2006, 46 kvinnor, en ökning med 61 företagare, 135%. Under 2007 startades totalt 264 företag, varav 108 kvinnor, 41%. I jämförelse med 2006, startade 248 företag, 46 kvinnor, 19% av dessa var kvinnor. Slutsats Så hur har det gått? Har projektet Företagsamma kvinnor gjort någon verklig skillnad och uppnått de mål som sattes upp? Som vi redan nämnt hade projektet till syfte att främja och stärka kvinnors situation på arbetsmarknaden. Vi skulle stärka befintliga företagare och stimulera nyföretagande/entreprenörskap, öka nätverkande genom utbildning och utveckling samt samverkan Procentuell fördelning av antal nystartade företag i Karlskrona Kvinnor Män 19% 81% % 59% Mycket har gjorts för att dessa målsättningar skulle förverkligas. Ett antal aktiviteter har arrangerats i utvecklingsprojektet, de flesta i huvudsak med inriktning på entreprenörskap. Kvinnor har fått möjlighet att höja sin kompetens genom utbildningar, kunskapsseminarier, studieresor och möjlighet till nya affärspartners genom nätverket Företagsamma kvinnor.

14 14 Inom projektet har kvinnor fått information om att starta företag, företagsstöd och utbildningar för att få bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. De som planerar att starta företag har fått inspiration genom starka förebilder som föreläst, erfarenhetsutbyte i nätverket samt grundläggande utbildningar i ekonomi och bokföring, datakunskap samt marknadsföring och presentationsteknik. Nätverket har växt snabbt. Nätverksträffarna har varit välbesökta av kvinnor som oftast är enmansföretagare och andra som planerade att starta. Företagarkvinnor från andra kommuner i Blekinge har också deltagit, vilket har bidragit till att nätverket har utökats geografiskt. En pluseffekt har dessutom varit att ett flertal kvinnor med invandrarbakgrund har deltagit, vilket resulterade i inspirerande möten mellan olika kulturer. Jag anser att vi har lyckats. Tack vare projektet Företagsamma Kvinnor har fler kvinnor fått möjlighet till information, utbildning och samverkan genom nätverket som har lett till, eller kan komma att leda till, fler kvinnor bland företagarna. Det är därtill glädjande att konstatera att tillväxten i kommunen har ökat under projekttiden företagsklimatet i Karlskrona har blomstrat med en större mångfald av tjänsteföretag. Att andelen företagarkvinnor är avsevärt högre bland nya företag 2007 kan vara ett tecken på att projektet Företagsamma Kvinnor har haft framgång. Helt klart visar uppgången att vi börjat ändra på den ojämna könsfördelningen bland företagare. Det är ett viktigt steg i rätt riktning. Företagsamma kvinnor i siffror baserat på enkätundersökningen 106 personer (65%) är företagare, 61% av dessa har det som huvudsaklig huvudsysselsättning. I gruppen utlandsfödda är det 10 personer som är företagare och av dessa har 5 företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. 17% av de som svarat är inte födda i Sverige, ca 50%, 27 personer angav länder från Asien som födelseland, den andra delen från Europa och en från Afrika. 67% har enskild firma, 24% aktiebolag och 9% handels el. kommanditbolag. 42 företagare, störst antal i undersökningen, är i ålderskategorin år 40 nya företag har startat under projektet. 27 st under 2007 och 13 st under Flest företag, 32 st finns inom branschen Friskvård/hälsa/ Hudvård. Därefter handel, 11 företag 74 personer (46%) svarar att de fått nya kontakter/samarbetspartners genom projektet. 31 personer (19%) planerar att starta företag, av dessa är 12 personer utlandsfödda. 117 kvinnor (71%) har deltagit i projektets aktiviteter. Av dessa är 68 företagare och 40 av dem har startat sitt företag under projekttiden. Inom de närmaste två åren planerar 28 av företagen att nyanställa 64 personer, varav 23 inom café och restaurant. Ett av regeringens mål med programmet Främja kvinnors företagande är att kvinnors nyföretagande 2009 är minst 40%. Karlskrona kommun har redan under 2007 uppnått det nationella målet då 41% av nyföretagarna var kvinnor.

15 Enkätundersökning Bilaga 1 ENKÄTUNDERSÖKNING Underlag för utvärdering av projektet Företagsamma kvinnor 15 Hej! Visst är det positivt, allt fler kvinnor bland nyföretagarna. Ett stort intresse av och engagemang i nätverket Företagsamma kvinnor Det har varit ett fantastiskt roligt projekt. Vi har haft många trevliga, stimulerande möten med deltagarna på aktiviteterna. Nu har vi kommit till slutet på projektet och därmed börjar vi med utvärderingen och hoppas på er hjälp. Projektet har pågått under och delfinansieras av Europeiska socialfonden via ESFrådet. Syftet har varit att utveckla och öka kvinnors företagande samt att främja kvinnors situation på arbetsmarknaden. Kontaktuppgifterna kommer från Karlskrona kommuns kontaktdatabas som uppdateras dels genom affärs- och kreditupplysningsföretaget UC Select och dels genom kontaktuppgifter lämnade av deltagare vid projektets aktiviteter. Alla svar kommer att behandlas anonymt. Vi hoppas du kan ta dig tid att svara på enkäten och är tacksamma om du skickar dina svar i bifogat svarskuvert snarast och gärna före Har du frågor får du gärna höra av dig till oss, se kontaktuppgifter nedan. Tack på förhand för din medverkan. Bästa hälsningar Annelie Petersson Norrman Petra Rydgren Projektledare, Näringslivsenheten Telefon: Mobil: E-post: Besök gärna vår hemsida:

16 Bilaga 1 Enkätundersökning GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER 1. Födelseland 2. Födelseår 3. Driver du ett företag? Ja Nej 16 Nej, men jag skulle vilja 4. Om du ej driver ett företag vilken är din huvudsakliga näringssysselsättning? Anställd inom vilken bransch? Studerande Arbetssökande Annat vänligen ange: Om du ej driver ett företag vänligen fortsätt till fråga 10 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Frågor att besvara av företagare 5. Är företaget din huvudsakliga näringssysselsättning? Ja 6. När startade du företaget? År Nej 7. Vilken företagsform har företaget? AB HB/KB Enskild firma Annat ange: 8. Inom vilken bransch bedrivs verksamheten, t.ex. friskvård, handel 9. Planerar du att anställa någon/några inom de närmsta två åren? Ja antal? Nej PROJEKTET FÖRETAGSAMMA KVINNOR 10. Känner du till projektet Företagsamma kvinnor? Ja Nej 2

17 Enkätundersökning Bilaga Är du med i nätverket Företagsamma kvinnor? Ja Nej 12. Är du aktiv i något annat nätverk eller lokal företagarförening? Ja, nätverk - startår Ja, lokal företagarförening Nej 13. Har du deltagit i någon eller några av Företagsamma kvinnors aktiviteter under ? Ja Nej 14. Vilken typ av aktiviteter har du deltagit i? (fler svar möjliga) 17 Lunchseminarier/nätverksträffar (t ex föreläsningar av lokala entreprenörer, Blekinge Museum) Konferenser, seminarier (t ex Kvinnor, kultur och entreprenörskap med bl a Maria Masoomi, Att bygga nätverk med Lucia Forsberg eller God & blandad inspiration med bl a Katarina Hultling) Informationsmöten för entreprenörer på landsbygden Utbildning (t ex Starta eget/anställd? Reteaming, Förenings- och mötesteknik, Personlig utveckling och kommunikation, Grundläggande ekonomi och bokföring, Datorkunskap, Marknadsföring och presentationsteknik Studieresor (Skåne Lettland 2007) Annat vänligen uppge: 15. Har projekt Företagsamma kvinnors aktivteter bidragit till utvecklingsmöjligheter för dig och/eller ditt företag? Ja, för min personliga utveckling Ja, för mitt företags utveckling Ja, för både min personliga och mitt företags utveckling Ja, nu är jag medlem i ett nätverk Nej, orsak 16. Har du fått nya kontakter/samarbetspartners genom aktiviteterna? Ja Nej 17. Övriga synpunkter på Företagsamma kvinnors aktiviteter: 18. Har du önskemål om kommande projekt tar vi tacksamt emot dina uppgifter Tack för din medverkan! 3

18 Bilaga 2 Genomförda aktiviteter Genomförda aktiviteter (enkätunderlag) 18 Inspirationsmöte, Kvinnor- Starta Eget, med samarbetspartners och företagare/föreläsare Ann-Louise Sundberg och Georgiana Danet Nätverks/Inspirationslunch. Föreläsare Margareta Skantze, Women`s Stagecraft Nätverks/Inspirationslunch. Föreläsare Åsa Bäckström, Åsas Hus Utbildning: Personlig utveckling, arbetssökande kvinnor Utbildning: Personlig utveckling, arbetssökande/invandrarkvinnor, Hälsoteamet i Karlskrona Utbildning: Förenings- och Mötesteknik, positiv Utveckling och Bildning Nätverks/Inspirationslunch: Föreläsare Christel Hammar Malmgren, Saliveja Studieresa: Skåne/ Konferens/Mötesplats för entreprenörer Seminarium: Kvinnor Kultur och Entreprenörskap, Föreläsare Maria Masoomi Nätverks/Inspirationslunch: Föreläsare Magdalena Kurzewska Svensson, Polkinge Informationsmöten för kvinnliga entreprenörer på landsbygden med samarbetspartners i: Jämjö Rödeby Holmsjö Nättraby Seminarium: Att bygga nätverk, föreläsare Lucia Forsberg Konferens om entreprenörskap: God & blandad inspiration, föreläsare Katarina Hultling, Nina Jansdotter, Marianne Lundkvist, Coompanion, Annika Nilsson, Hundbiten och Irma Strömberg Elit-Choklad Utbildning: Personlig utveckling och kommunikation, Brockhagen utbildning och utveckling , 20, 22 Företagarskola: Ekonomi och Bokföring, BDO Nordic Sydost , Företagarskola: Ekonomi och Bokföring, BDO Nordic Sydost , Nätverks/Inspirationslunch. Föreläsare Eva Franksson Colliander, Hälsa & Harmoni Nätverks/Inspirationslunch: Föreläsare Yvonne Kjellsson, författare Informationsmöte/Nätverksträff/Nätverksaktion Studieresa: Besöka företagarkvinnor i Lettland, Litorina folkhögskola Företagarskola: Datakunskap/5 ggr, Studieförbundet Vuxenskolan Nätverks/Inspirationslunch: Föreläsare Susanne Svahn, Indigo Management Företagarskola: Marknadsföring och Presentationteknik. Föreläsare: Gaby Gummesson Övriga aktiviteter: 2006 Kartläggning av kvinnors företagande och utbildningsbehov i Karlskrona kommun, av Jeanette Jakhammer, 2006 Möten med projektets styrgrupp /4, 10/5, 5/9, 14/12 Information om projektet för arbetssökande på Vägvisaren, arbetsmarknadsprojekt, Karlskrona kommun Information om projektet på Flyktingintroduktionen, Karlskrona kommun Informationsmöte för invandrarkvinnor på mötesplats Sunnadal, integrationsprojekt /5, 2/11, 23/11 Information om projektet på Näringslivsdagen i Karlskrona Möte invandrarkvinnor, arbetsgrupp Kvinnor, kultur och entreprenörskap /8, 31/8, 11/9, 20/ Informationsmöte med invandrarkvinnor på mötesplats Sunnadal, integrationsprojekt /2 Möten med projektets styrgrupp /3,18/6, 25/9, 8/11 Informationsmöte studenter, Lithorina Folkhögskola Informationsmöte invandrarkvinnor, Karlskrona Starta Eget.NU information med samarbetspartners Information om projektet på Näringslivsdagen i Karlskrona Information om projektet på Landsbygdskonferens i Jämjö

19 Synpunkter på arrangemanget Bilaga 3 Synpunkter på arrangemanget 1. Har du varit på någon av Företagsamma kvinnors tidigare aktiviteter? Ja Nej 2. Hur fick du information om aktiviteten? (Fler än ett alternativ kan anges) Annons i lokaltidningen Genom vän/arbetskamrat Via e-post Flygblad/-lapp Via hemsida Annat ange: Hur upplever du arrangemanget som helhet? Mycket positiv Positiv Mer positiv än negativ Mer negativ än positiv Negativ Mycket negativ 4. Hur gammal är du? Funderar du på att starta eget? Ja Om ja, vill du bli kontaktad för rådgivning? Ja Nej Nej 6. Övrigt? ( ) Vill du vara med i nätverket Företagsamma kvinnor och att vi kontaktar dig inför kommande aktiviteter? Det kostar inget och du väljer själv vad du vill delta på. Fyll i så hör vi av oss! Namn Telefon/Mobil E-post Adress

20 Karlskrona kommun, Näringslivsenheten, Karlskrona. Tel

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Förstudie Kvinnors Företagande

Förstudie Kvinnors Företagande Förstudie Kvinnors Företagande 2012-12-05 info@innerstadengbg.se REVIDERAD 2013-05-20 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 De undersökta företagen... 4 Undersökningsperioden... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3. Metod...3 2. Beskrivning av projektet...3

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Affärskraft Värmland Följeutvärdering

Affärskraft Värmland Följeutvärdering Affärskraft Värmland Följeutvärdering Slutrapport Erik Jannesson (Ek.dr) erik@serus.se SERUS Ek. För. 2013 06 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 4 1. PROJEKTET AFFÄRSKRAFT VÄRMLAND... 1 2. OM INFORMATIONSINSAMLINGEN...

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Entreprenörskap, företagande och integration i Jämtlands län

Entreprenörskap, företagande och integration i Jämtlands län Entreprenörskap, företagande och integration i Jämtlands län Rapport från Förstudie Inkluderande och hållbar tillväxt för alla Anette Forsberg, Bräcke kommun augusti 2014 december 2014 (feb 2015) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

Slutrapport för Marklyftet

Slutrapport för Marklyftet Slutrapport för Marklyftet Projektet är utfört och genomfört av Företagsamma Kvinnor i Mark Projektperiod: 070631-080609 Finansiären har varit Stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad Innehållsförteckning

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling Bo Eriksson Utvärderingens

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Rapport Juni 2012 Länsstyrelsen Södermanlands län Förord... 3 Sammanfattning... 5 Förstudie; uppdrag, arbetsmetoder...

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

RAPPORT 14:12. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm

RAPPORT 14:12. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm RAPPORT 14:12 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm RAPPORT 14:12 AUGUSTI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett

Läs mer