Företagsamma kvinnor en utvärdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsamma kvinnor. 2006-2007 en utvärdering"

Transkript

1 Företagsamma kvinnor en utvärdering

2 Innehåll Förord Av projektledaren 3 Företagsamma kvinnor i Karlskrona Bakgrund, syfte och mål 4 Projektorganisation 4 Genomförande 4-6 Utvärderingsmetod Frågeställning, definitioner samt metod 7 Urval enkät och intervju 7 Enkät & intervju Tillvägagångsätt och resultat 8-9 Synpunkter från deltagarna Om projektet, aktiviteterna och projektledaren Diskussion och slutsats Projektledaren om målsättningar och resultat Företagsamma kvinnor i siffror Statistik från projektet 14 Bilagor Bilaga 1: Enkätundersökning Bilaga 2: Genomförda aktiviteter 18 Bilaga 3: Synpunkter på arrangemanget 19 Utvärderare: Petra Rydgren, positiv Utveckling och Bildning. Projektet Företagsamma kvinnor i Karlskrona

3 Det har varit lika intressant som inspirerande att leda detta arbete. 3 Annelie P Norrman Projektledare Jag har haft förmånen att leda projektet Företagsamma kvinnor, som startade i mars 2006 av Lokalt Resurscentrum för kvinnor i Karlskrona (LRC). Sedan 2007 har arbetet integrerats i Karlskrona kommuns näringslivsenhet. Projektets huvudsakliga syfte var att stimulera kvinnors nyföretagande, företagande/entreprenörskap samt nätverkande. Europeiska Socialfonden, via EFS-rådet, delfinansierade projektet. Projektet avslutades i december 2007, och enligt projektplanen skulle en utvärdering genomföras av extern person. Det är denna som du nu håller i din hand. Här kan du läsa om huruvida projektet har lyckats nå uppsatta mål, vilken betydelse det har haft för deltagarna samt hur deltagarna upplevt projektet. Det har varit lika intressant som inspirerande att leda detta arbete. Den gemenskap och det engagemang som fötts ur projektet är en viktig grund för det fortsatta arbetet med kvinnors företagande. Det är bara att köra på! Karlskrona i december 2007 Annelie P Norrman Projektledare

4 Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona 4 Bakgrund De flesta företag i Karlskrona kommun är soloföretag, vilket innebär att de inte har några anställda. Småföretagen är en stor del av sysselsättningen inom näringslivet. Eftersom det idag råder en snedfördelning bland företagarna, där majoriteten är män, syftar projektet till att stimulera kvinnors nyföretagande, främja företagande/ entreprenörskap och nätverkande bland kvinnor. I det regionala tillväxtprogrammet för Blekinge , fastställdes tolv delområden, varav ett var att stimulera kvinnors nyföretagande och entreprenörskap. Statistikuppgifter från Nutek, verket för näringslivsutveckling, visade att andelen kvinnor som startar eget företag i Blekinge var lägst i landet år På Lokalt Resurscentrum för kvinnor i Karlskrona såg man goda utvecklingsmöjligheter för kvinnors företagande. Med fler kvinnor som företagare ansåg man att fler affärsidéer kunde tas tillvara och att sysselsättningen och tillväxten skulle öka. Projektets syfte och mål Syftet med projektet var att förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden, samt att utveckla och öka kvinnors företagande/entreprenörskap och nätverkande. Kortsiktiga mål: att främja företagande, kompetensutveckling samt nätverksbyggande. Långsiktiga mål: fler nya företag och nätverk, ca 10 företag och två nätverk. Projektorganisation Projektledare Annelie Petersson Norman har drivit projektet med hjälp av administratör Annelie Holmberg som har arbetat 50% t o m 15 september I projektets styrgrupp ingick förutom projektledaren, andra aktörer med kunskap och kontakter med näringslivet. Medlemmar är Annelie Petersson Norrman samt Britt-Marie Havby, Karlskrona kommun, Anna Ahltini, Länsstyrelsen i Blekinge län, Hans Lindgren, EFS-rådet och Birgith Juel, Carlskrona NyföretagarCentrum (CNC). Under senare delen av projektet slutade Lindgren och Juel sina tjänster och ersattes av Ann-Marie Nordström, EFS-rådet och Camilla Svensson, CNC. Projektets genomförande Under delfinansierades utvecklingsprojektet av Europeiska socialfonden via

5 5 Antalet nystartade företag ägda av kvinnor ökade 2007 med 135% Antal nystartade företag 46 företag 202 företag 108 företag 156 företag 48 företag 178 företag Kvinnor Män EFS-rådet, med en totalbudget på ca 1,4 miljoner kr. Kvinnor i Karlskrona har erbjudits ett flertal målgruppsanpassade aktiviteter för att få inspiration, information, stöd och kunskaper angående entreprenörskapet. Här presenterar vi de sju olika aktivitetsformer och informationskanaler som har använts: 1. Kartläggning över kvinnors företagande och utbildningsbehov För att på rätt sätt kunna tillgodose Karlskronas företagarkvinnors utvecklingsbehov genomfördes en kartläggning över kvinnors företagande i Karlskrona kommun. Vi undersökte i vilken omfattning kvinnor bedriver företag (huvudsaklig näringssysselsättning eller bisyssla) samt företagarnas utbildningsbehov. Det huvudsakliga syftet var att undersöka hur företagandet såg ut samt vilka utvecklings- och utbildningsbehov företagarna hade. Dessutom har projektledaren kommunicerat via e-post och haft möten med en referensgrupp av företagare från olika branscher.

6 6 2. Synliggöra kvinnors företagande genom föreläsningar Karlskrona kommun har haft en stor offentlig sektor, och många kvinnor som arbetat inom det offentliga har ingen tradition och kunskap om eget företagande. För att synliggöra kvinnors företagande har Företagsamma kvinnor arrangerat en föreläsningsserie där 11 lokala företagare berättade om sina företag. Dessa företagarkvinnor är starka förebilder och deras berättelser är viktiga inspirationskällor. 3. Företagarskola Tre grundläggande utbildningar har genomförts i ekonomi och bokföring, datakunskap samt marknadsföring och presentationsteknik, utifrån kartläggningen av företagarnas utbildningsbehov. 4. Information, utbildning och utveckling Informationsmöten om projektet, inspirationsmöten i Starta eget, konferens om entreprenörskap, kunskapsseminarier som t ex Konsten att ta betalt och Att bygga nätverk samt utbildningar i personlig utveckling har arrangerats för att förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden och för att stimulera kvinnors nyföretagande och entreprenörskap. Fyra informationsmöten för entreprenörer på landsbygden genomfördes under Förutom projektledaren, medverkade i samarbetspartners från Carlskrona NyföretagarCentrum, Länsstyrelsen i Blekinge och Karlskrona kommuns landsbygdsutvecklare som informerade om projektet, att starta företag, bygga nätverk samt företags- och projektstöd på landsbygden. 5. Mötesplats för kvinnors entreprenörskap Under våren 2006 startade projektledaren även nätverket Företagsamma kvinnor. Genom att skapa mötesplatser för kvinnor som har företag och som planerar att starta företag gavs möjlighet till samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Intresset för nätverket har varit mycket stort, ca 600 kvinnor har anmält sig till nätverket. 6. Studieresor Två studieresor har genomförts under projektet. Under 2006, arrangerades en resa till Lund i Skåne där man fick möjlighet att träffa företagare och fick information om företagsamheten i region Skåne. En resa arrangerades 2007 i fyra dagar till Riga i Lettland. Företagarkvinnor i Karlskrona fick möjlighet att träffa företagarkvinnor i Lettland utifrån önskemål inom olika branscher både i stad och på landsbygd. Syftet med resorna har varit att få inspiration, erfarenhetsutbyte samt att knyta nya kontakter för affärsnytta. 7. Information Projektledaren har använt ett flertal kanaler för att sprida informationen om projektet och dess aktiviteter; annonsering i lokalpress, anslag, möten, e-post, brev samt Karlskrona kommuns hemsida. Stor betydelse för projektets genomslagskraft har också projektledarens nätverk haft, liksom samarbetspartners, uppsökande aktiviteter t.ex. Flyktingintroduktionen och Vägvisaren, Mötesplats Sunnadal (integrationsprojekt). Ett antal pressmeddelande och inbjudan till presskonferens har skickats till media. Detta har bidragit till att projektet fått bra synlighet. Förutom ett antal artiklar har projektledaren medverkat i Radio Blekinge. Informationen om att kvinnors företagande ökat markant i Karlskrona blev även ett inslag i Sydnytt, SVT.

7 Utvärderingsmetod 7 Frågeställning De viktigaste frågorna som undersökningen ska besvara är: Hur är måluppfyllelsen? Har det startats några nya företag? Har det startats några nya nätverk? Definitioner Projektet Företagsamma kvinnor Projektet startade våren år 2006 som en del av LRC:s verksamhet. Under år 2007 blev projektet en del av Karlskrona kommuns näringslivsenhet. Nätverket Företagsamma kvinnor Nätverket Företagsamma kvinnor en mötesplats för kvinnliga entreprenörer. Projektledaren startade nätverket maj Medlemmar är företagare och andra kvinnor som planerar att starta företag och är intresserade av entreprenörskap. Metod Tre metoder har används som redskap för utvärderingen: postenkät, telefonintervju samt skriftliga synpunkter som deltagarna har fått lämna in i samband med aktiviteterna. Enkätsvaren fick lämnas anonymt. De intervjuade kan inte kopplas samman med svaren. Eftersom det är samma frågor i enkäten och i intervjuerna kommer svaren att räknas samman. Urval enkät Till enkäten har ett urval tagits ut från näringslivsenhetens databas, som uppdaterats genom affärs- och kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen, UC AB samt genom kontaktuppgifter som lämnats av deltagare vid projektets aktiviteter. Ca 1/3, 200 personer av de som registrerats i nätverket, Företagsamma kvinnor, valdes slumpmässigt ut av projektledaren. Urval intervju Till intervjuerna har ett strategiskt urval utifrån deltagarlistor för projektet Företagsamma kvinnors aktiviteter och nätverket Företagsamma kvinnor gjorts av projektledaren. Totalt genomfördes 35 intervjuer.

8 Enkät och Intervju 8 Enkät - tillvägagångssätt Som kvantitativ metod skickades enkäter med post i början av november år Enkäten behandlade tre områden; grundläggande uppgifter, om det egna företaget, och projektet Företagsamma kvinnor. Några veckor senare skickades även påminnelsebrev med samma enkät igen. Enkäten besvarades av 130 personer. Detta gav en svarsfrekvens på 66%. Tillsammans med enkäten skickades ett följebrev, bilaga 1, som beskriver undersökningens syfte. Intervju - tillvägagångssätt Som kvalitativ metod telefonintervjuades 35 personer. Frågorna var desamma som i enkäten. Värt att notera är att frågan om övriga synpunkter på Företagsamma kvinnors aktiviteter och frågan om önskemål om kommande projekt besvarades genomgående av intervjupersonerna till skillnad mot i enkätsvaren, där de frågorna oftare förblev obesvarade. I telefonintervjuerna kompletterades frågorna med frågor om Annelie Petersson Norrmans roll som projektledare, samt hennes betydelse för projektet. Resultat av enkät och intervju Av 198 utskickade enkäter och 35 telefonintervjuer, sammanlagt 233, har 164 besvarats. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 74%. Av dessa är 17% inte födda i Sverige. Ungefär hälften (27 personer) angav länder från Asien som födelseland, den andra hälften kom från Europa. En kom från Afrika. Av alla som medverkat i undersökningen visade det sig att 65% 26% (106 personer) var Obesvarade företagare. 61% av dessa har företagandet som sin huvudsakliga näringssysselsättning. I gruppen utlandsfödda är siffran 37% (10 personer) företagare och 50% av dem har det som huvudsaklig näringssysselsättning. Värt att notera är att 31 st (19%) av de tillfrågade skulle vilja vara företagare. 12 personer av dessa är födda i ett annat land. Åldersfördelning bland de företagare som besvarade enkäten: Födda Ålder Antal år 27 år år 37 år år 48 år år 59 år år 65 år år 71 år 2 Besvarade enkäter och intervjuer 74% Besvarade

9 9 Statistik på de svarande företagarnas bolag Företagens Antal Huvudsaklig näringsstartår sysselsättning Information om företagen Enkät- och intervjusvar visade vilken bolagsform och bransch som de svarande företagarna tillhörde. Enskild firma (67%) är den vanligaste bolagsformen. Därefter kommer i tur och ordning Aktiebolag (24%) och Handels eller Kommanditbolag (9%). Friskvård/ Hälsa/ Hudvård, är den bransch som med 32 företag (30%) är den största. Därefter följer Handel med 11 företag ( 10%). Inom de närmaste två åren planerar 28 av företagen att nyanställa upp till 64 personer, tillsammans. Värt att notera: 23 av dessa, nämligen 36%, är inom Café och Restaurant. Vid telefonintervjuerna förtydligade flera att de planerade att nyanställa säsongsanställda. Detta går inte att utläsa av enkäterna eftersom den frågan saknades. Kännedom om projektet och nätverk I enkät- och intervjusvaren framkom också i vilken utsträckning som deltagarna har medverkat i projektets aktiviteter och nätverket Företagsamma kvinnor. Av de tillfrågade svarade 84% att de kände till projektet. På frågan om aktivitet i andra nätverk svarade 28 personer, 17%, ja. Av dessa har endast några angett nätverkets startår; 8 st mellan åren , 1 st år 2001 samt 4 st på 1990-talet. 117 personer d v s 71% har svarat att de har deltagit i Företagsamma kvinnors aktiviteter under år Av dessa är 68 företagare och 40 av dem startade under % har under övriga synpunkter lovordat projektets aktiviteter. De är nöjda med inriktning, utbud, aktiviteternas upplägg, seminarieledarnas/ utbildarnas kvalitet och projektledning. Utvecklingsmöjligheter En målsättning för projektet Företagsamma kvinnor var att skapa utvecklingsmöjligheter för både företaget och individen själv. 30% (49 svar) tyckte att så hade skett. 37 personer uppgav att projektet hade bidragit till medlemskap i nätverk. 74 personer (46%) säger sig fått nya kontakter/samarbetspartners tack vare projektet.

10 Synpunkter från deltagarna 10 Synpunkter på projektet De som har svarat på enkäten har också fått lämna egna synpunkter beträffande projektets aktiviteter. Resultatet visar tydligt att man är nöjd med den bredd på aktiviteter som ingick i projektet. Av svaren om vad man önskar i kommande projekt ligger tyngdpunkten på nätverksträffar, marknadsföring och presentationsteknik, ledarskap och affärsutveckling Antal nystartade företag inom nätverket st Målsättning Diskussion av enkät- och intervjuresultat 40 företagare anger att de har startat sitt företag under perioden år Detta uppfyller det ena målet, som var satt till tio nya företag. Det är betydligt svårare att tolka resultatet av hur många nya nätverk som har startas eftersom få har besvarat frågan. Måluppfyllelsen får trots detta ändå anses som uppnått. Företagsamma kvinnor är ett nätverk som har startats under perioden och som fortfarande existerar. Det går också att utläsa att ytterligare ett nätverk har startats åtta svar anger ett nätverk som startats under perioden Knappt hälften tycker att de har fått nya kontakter/samarbetspartners och 30% säger att projektet har bidragit till utvecklingsmöjligheter för både dem själva och företaget. Inom ramarna för projektet kan konstateras att befintliga företagarkvinnor har stärkts i sina roller, att nätverkandet har ökat och att kvinnors villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden har förbättrats, vilket var ett av projektets syften. Det går dock inte med säkerhet att mäta syftenas måluppfyllelse med detta material. 2% kritiska röster efterlyser ett annat sätt att arbeta med nätverket samt större informationsspridning kring projektet. Det stora flertalet önskar att projektet får fortsätta i samma anda, ett fåtal önskar ännu fler aktiviteter.

11 11 Aktiviteterna 1011 personer deltog under mars år 2006 till och med november år 2007 i projektets 27 olika publika aktiviteter. 17% av dessa kom ursprungligen från ett annat land. I samband med aktiviteterna ombads deltagarna lämna sina synpunkter i form av en enkät. 57% valde att besvara enkäten. Aktiviteterna drog många nya deltagare. Drygt hälften (338 svar av 643) av deltagarna bevistade projektets arrangemang för första gången. 628 nöjda personer, 98% av de som besvarat frågan, har deltagit i utbildningar, studieresor, konferenser, seminarier, nätverksträffar/inspirationsluncher samt informationsträffar på landsbygden. På frågan om hur deltagarna fick information om aktiviteten är via e-post från projektledaren och genom vän/ arbetskamrat det tillvägagångssätt som gett bäst resultat. Ålder Åldersfördelning bland deltagarna Antal Informationskanaler där deltagarna fått information om projektet Antal Annons i lokaltidningen 73 Genom vän/arbetskamrat 184 Via e-post 210 Flygblad-/lapp 61 Via hemsida 60 Annat 149 Ej svar 6 Projektledarens roll Bland de kvinnor som valt att vara aktiva inom projektet Företagsamma kvinnor, uttrycks en önskan om att aktiviteter och upplägg fortsätter i Annelie Petersson Norrmans regi. Annelie har personligen medverkat till att flera av de intervjuade deltagit i aktiviteterna. Flera uppger att Annelie upplevs som en mycket engagerad och entusiasmerande person Ej svar 8

12 Egen företagare. Diskussion och slutsats 12 Denna del behandlar projektets mål, visioner, innehåll och arbetssätt i relation till resultatet. Projekt Företagsamma kvinnor är ett utvecklingsprojekt i näringslivsenhetens verksamhet. Inriktningen är näringslivsutveckling med speciellt fokus på kvinnors företagande. Det huvudsakliga målet är att stimulera entreprenörskapet så att fler kvinnor startar och driver företag. Målet på längre sikt är att bidra till en jämställd arbetsmarknad och utveckling i samhället. En vision är också att uppnå mångfald och integration i näringslivet. För att uppnå projektets mål och visioner har ett flertal målgruppsanpassade aktiviteter arrangerats. För att nå ut med information om aktiviteterna till målgrupperna har anslag, brev, e-post, annonsering, pressinformation och hemsidan använts som kanaler. Projektledaren har också haft en aktiv roll för synligheten genom att informera samarbetspartners. Aktiviteter har arrangerats på luncher, eftermiddagar och kvällar för att så många som möjligt skulle få möjlighet att delta. Projektets kortsiktiga mål har varit att främja företagande, kompetensutveckling samt nätverkande. Kvinnor i Karlskrona kommun har fått information om hur man startar och driver företag, företagsstöd, stöd för landsbygdens utveckling, nätverksbyggande m.m. Ett flertal informationsmöten har arrangerats med samarbetspartners såsom Carlskrona NyföretagarCentrum, Länsstyrelsen i Blekinge, Landsbygdsutvecklaren i Karlskrona kommun, Coompanion samt Länsarbetsnämnden i Blekinge. Föreläsningsserien med lokala företagarkvinnor som föreläsare besöktes och uppskattades av många. Dessa kvinnor är starka förebilder för blivande företagare. Deltagarna har erbjudits utbildningar i personlig utveckling och företagsutveckling genom målgruppsanpassade aktiviteter t ex Företagarskola för företagare och blivande företagare. Förutom utbildningar har det arrangerats konferens om entreprenörskap, kunskapsseminarier och studieresor i projektet. 30% har svarat att projektet har bidragit till utvecklingsmöjligheter för både sig själva och företaget. Informationen får tolkas som att målet med kompetensutveckling har nåtts. Ett flertal möten och aktiviteter har bl.a. arrangerats för invandrarkvinnor för att informera om entreprenörskap, projektet och nätverket samt för att skapa relationer vilket har resulterat i att ca 20% av deltagarna har utländsk härkomst. Enligt utvärderingen framgår att deltagarna på aktiviteterna är nöjda med inriktningen, utbudet, aktiviteternas upplägg samt seminarieledarnas/ utbildarnas kvalitet och projektledning. Att bygga nätverk blev också en del av arbetet. Genom projektet stimulerades kvinnorna att pröva nya idéer genom nätverksbyggande. Efter 10 månader hade nätverket Företagsamma kvinnor ca 600 medlemmar.

13 Ca 1200 har deltagit vid de olika aktiviteterna av projektledaren 13 Genom att arrangera mötesplatser, för kvinnor som är företagare eller är intresserade av entreprenörskap, har deltagarna fått möjlighet att få inspiration, erfarenhetsutbyte och affärsnytta. Eftersom de flesta är soloföretagare har nätverket haft en stor betydelse för dem genom att de har kunnat utöka sitt kontaktnät. 74 personer, 46%, svarar att de fått nya kontakter/samarbetspartners genom projektet. Samarbete främjar företagandet och tillväxten. Målet anses därmed uppnått vad gäller främjandet av företagandet samt nätverkande. Projektets långsiktiga mål har varit tio företag och två nätverk. 40 företagare i undersökningen anger att de startat under projekttiden. Detta uppfyller det ena målet, 10 nya företag. Dessutom svarar 31 personer att de planerar att starta företag. Vad gäller frågan om fler nätverk har startats har få besvarat frågan. Åtta svar anger att de ingår i ett annat nätverk som startat under projekttiden. Måluppfyllelsen är därmed uppnådd. Projektledaren startade nätverket Företagsamma kvinnor under projektet och åtminstone ett till nätverk existerar av informationen. Av bolagsverkets uppgifter framgår att 108 kvinnor har startat företag under 2007, i jämförelse med 2006, 46 kvinnor, en ökning med 61 företagare, 135%. Under 2007 startades totalt 264 företag, varav 108 kvinnor, 41%. I jämförelse med 2006, startade 248 företag, 46 kvinnor, 19% av dessa var kvinnor. Slutsats Så hur har det gått? Har projektet Företagsamma kvinnor gjort någon verklig skillnad och uppnått de mål som sattes upp? Som vi redan nämnt hade projektet till syfte att främja och stärka kvinnors situation på arbetsmarknaden. Vi skulle stärka befintliga företagare och stimulera nyföretagande/entreprenörskap, öka nätverkande genom utbildning och utveckling samt samverkan Procentuell fördelning av antal nystartade företag i Karlskrona Kvinnor Män 19% 81% % 59% Mycket har gjorts för att dessa målsättningar skulle förverkligas. Ett antal aktiviteter har arrangerats i utvecklingsprojektet, de flesta i huvudsak med inriktning på entreprenörskap. Kvinnor har fått möjlighet att höja sin kompetens genom utbildningar, kunskapsseminarier, studieresor och möjlighet till nya affärspartners genom nätverket Företagsamma kvinnor.

14 14 Inom projektet har kvinnor fått information om att starta företag, företagsstöd och utbildningar för att få bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. De som planerar att starta företag har fått inspiration genom starka förebilder som föreläst, erfarenhetsutbyte i nätverket samt grundläggande utbildningar i ekonomi och bokföring, datakunskap samt marknadsföring och presentationsteknik. Nätverket har växt snabbt. Nätverksträffarna har varit välbesökta av kvinnor som oftast är enmansföretagare och andra som planerade att starta. Företagarkvinnor från andra kommuner i Blekinge har också deltagit, vilket har bidragit till att nätverket har utökats geografiskt. En pluseffekt har dessutom varit att ett flertal kvinnor med invandrarbakgrund har deltagit, vilket resulterade i inspirerande möten mellan olika kulturer. Jag anser att vi har lyckats. Tack vare projektet Företagsamma Kvinnor har fler kvinnor fått möjlighet till information, utbildning och samverkan genom nätverket som har lett till, eller kan komma att leda till, fler kvinnor bland företagarna. Det är därtill glädjande att konstatera att tillväxten i kommunen har ökat under projekttiden företagsklimatet i Karlskrona har blomstrat med en större mångfald av tjänsteföretag. Att andelen företagarkvinnor är avsevärt högre bland nya företag 2007 kan vara ett tecken på att projektet Företagsamma Kvinnor har haft framgång. Helt klart visar uppgången att vi börjat ändra på den ojämna könsfördelningen bland företagare. Det är ett viktigt steg i rätt riktning. Företagsamma kvinnor i siffror baserat på enkätundersökningen 106 personer (65%) är företagare, 61% av dessa har det som huvudsaklig huvudsysselsättning. I gruppen utlandsfödda är det 10 personer som är företagare och av dessa har 5 företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. 17% av de som svarat är inte födda i Sverige, ca 50%, 27 personer angav länder från Asien som födelseland, den andra delen från Europa och en från Afrika. 67% har enskild firma, 24% aktiebolag och 9% handels el. kommanditbolag. 42 företagare, störst antal i undersökningen, är i ålderskategorin år 40 nya företag har startat under projektet. 27 st under 2007 och 13 st under Flest företag, 32 st finns inom branschen Friskvård/hälsa/ Hudvård. Därefter handel, 11 företag 74 personer (46%) svarar att de fått nya kontakter/samarbetspartners genom projektet. 31 personer (19%) planerar att starta företag, av dessa är 12 personer utlandsfödda. 117 kvinnor (71%) har deltagit i projektets aktiviteter. Av dessa är 68 företagare och 40 av dem har startat sitt företag under projekttiden. Inom de närmaste två åren planerar 28 av företagen att nyanställa 64 personer, varav 23 inom café och restaurant. Ett av regeringens mål med programmet Främja kvinnors företagande är att kvinnors nyföretagande 2009 är minst 40%. Karlskrona kommun har redan under 2007 uppnått det nationella målet då 41% av nyföretagarna var kvinnor.

15 Enkätundersökning Bilaga 1 ENKÄTUNDERSÖKNING Underlag för utvärdering av projektet Företagsamma kvinnor 15 Hej! Visst är det positivt, allt fler kvinnor bland nyföretagarna. Ett stort intresse av och engagemang i nätverket Företagsamma kvinnor Det har varit ett fantastiskt roligt projekt. Vi har haft många trevliga, stimulerande möten med deltagarna på aktiviteterna. Nu har vi kommit till slutet på projektet och därmed börjar vi med utvärderingen och hoppas på er hjälp. Projektet har pågått under och delfinansieras av Europeiska socialfonden via ESFrådet. Syftet har varit att utveckla och öka kvinnors företagande samt att främja kvinnors situation på arbetsmarknaden. Kontaktuppgifterna kommer från Karlskrona kommuns kontaktdatabas som uppdateras dels genom affärs- och kreditupplysningsföretaget UC Select och dels genom kontaktuppgifter lämnade av deltagare vid projektets aktiviteter. Alla svar kommer att behandlas anonymt. Vi hoppas du kan ta dig tid att svara på enkäten och är tacksamma om du skickar dina svar i bifogat svarskuvert snarast och gärna före Har du frågor får du gärna höra av dig till oss, se kontaktuppgifter nedan. Tack på förhand för din medverkan. Bästa hälsningar Annelie Petersson Norrman Petra Rydgren Projektledare, Näringslivsenheten Telefon: Mobil: E-post: Besök gärna vår hemsida:

16 Bilaga 1 Enkätundersökning GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER 1. Födelseland 2. Födelseår 3. Driver du ett företag? Ja Nej 16 Nej, men jag skulle vilja 4. Om du ej driver ett företag vilken är din huvudsakliga näringssysselsättning? Anställd inom vilken bransch? Studerande Arbetssökande Annat vänligen ange: Om du ej driver ett företag vänligen fortsätt till fråga 10 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Frågor att besvara av företagare 5. Är företaget din huvudsakliga näringssysselsättning? Ja 6. När startade du företaget? År Nej 7. Vilken företagsform har företaget? AB HB/KB Enskild firma Annat ange: 8. Inom vilken bransch bedrivs verksamheten, t.ex. friskvård, handel 9. Planerar du att anställa någon/några inom de närmsta två åren? Ja antal? Nej PROJEKTET FÖRETAGSAMMA KVINNOR 10. Känner du till projektet Företagsamma kvinnor? Ja Nej 2

17 Enkätundersökning Bilaga Är du med i nätverket Företagsamma kvinnor? Ja Nej 12. Är du aktiv i något annat nätverk eller lokal företagarförening? Ja, nätverk - startår Ja, lokal företagarförening Nej 13. Har du deltagit i någon eller några av Företagsamma kvinnors aktiviteter under ? Ja Nej 14. Vilken typ av aktiviteter har du deltagit i? (fler svar möjliga) 17 Lunchseminarier/nätverksträffar (t ex föreläsningar av lokala entreprenörer, Blekinge Museum) Konferenser, seminarier (t ex Kvinnor, kultur och entreprenörskap med bl a Maria Masoomi, Att bygga nätverk med Lucia Forsberg eller God & blandad inspiration med bl a Katarina Hultling) Informationsmöten för entreprenörer på landsbygden Utbildning (t ex Starta eget/anställd? Reteaming, Förenings- och mötesteknik, Personlig utveckling och kommunikation, Grundläggande ekonomi och bokföring, Datorkunskap, Marknadsföring och presentationsteknik Studieresor (Skåne Lettland 2007) Annat vänligen uppge: 15. Har projekt Företagsamma kvinnors aktivteter bidragit till utvecklingsmöjligheter för dig och/eller ditt företag? Ja, för min personliga utveckling Ja, för mitt företags utveckling Ja, för både min personliga och mitt företags utveckling Ja, nu är jag medlem i ett nätverk Nej, orsak 16. Har du fått nya kontakter/samarbetspartners genom aktiviteterna? Ja Nej 17. Övriga synpunkter på Företagsamma kvinnors aktiviteter: 18. Har du önskemål om kommande projekt tar vi tacksamt emot dina uppgifter Tack för din medverkan! 3

18 Bilaga 2 Genomförda aktiviteter Genomförda aktiviteter (enkätunderlag) 18 Inspirationsmöte, Kvinnor- Starta Eget, med samarbetspartners och företagare/föreläsare Ann-Louise Sundberg och Georgiana Danet Nätverks/Inspirationslunch. Föreläsare Margareta Skantze, Women`s Stagecraft Nätverks/Inspirationslunch. Föreläsare Åsa Bäckström, Åsas Hus Utbildning: Personlig utveckling, arbetssökande kvinnor Utbildning: Personlig utveckling, arbetssökande/invandrarkvinnor, Hälsoteamet i Karlskrona Utbildning: Förenings- och Mötesteknik, positiv Utveckling och Bildning Nätverks/Inspirationslunch: Föreläsare Christel Hammar Malmgren, Saliveja Studieresa: Skåne/ Konferens/Mötesplats för entreprenörer Seminarium: Kvinnor Kultur och Entreprenörskap, Föreläsare Maria Masoomi Nätverks/Inspirationslunch: Föreläsare Magdalena Kurzewska Svensson, Polkinge Informationsmöten för kvinnliga entreprenörer på landsbygden med samarbetspartners i: Jämjö Rödeby Holmsjö Nättraby Seminarium: Att bygga nätverk, föreläsare Lucia Forsberg Konferens om entreprenörskap: God & blandad inspiration, föreläsare Katarina Hultling, Nina Jansdotter, Marianne Lundkvist, Coompanion, Annika Nilsson, Hundbiten och Irma Strömberg Elit-Choklad Utbildning: Personlig utveckling och kommunikation, Brockhagen utbildning och utveckling , 20, 22 Företagarskola: Ekonomi och Bokföring, BDO Nordic Sydost , Företagarskola: Ekonomi och Bokföring, BDO Nordic Sydost , Nätverks/Inspirationslunch. Föreläsare Eva Franksson Colliander, Hälsa & Harmoni Nätverks/Inspirationslunch: Föreläsare Yvonne Kjellsson, författare Informationsmöte/Nätverksträff/Nätverksaktion Studieresa: Besöka företagarkvinnor i Lettland, Litorina folkhögskola Företagarskola: Datakunskap/5 ggr, Studieförbundet Vuxenskolan Nätverks/Inspirationslunch: Föreläsare Susanne Svahn, Indigo Management Företagarskola: Marknadsföring och Presentationteknik. Föreläsare: Gaby Gummesson Övriga aktiviteter: 2006 Kartläggning av kvinnors företagande och utbildningsbehov i Karlskrona kommun, av Jeanette Jakhammer, 2006 Möten med projektets styrgrupp /4, 10/5, 5/9, 14/12 Information om projektet för arbetssökande på Vägvisaren, arbetsmarknadsprojekt, Karlskrona kommun Information om projektet på Flyktingintroduktionen, Karlskrona kommun Informationsmöte för invandrarkvinnor på mötesplats Sunnadal, integrationsprojekt /5, 2/11, 23/11 Information om projektet på Näringslivsdagen i Karlskrona Möte invandrarkvinnor, arbetsgrupp Kvinnor, kultur och entreprenörskap /8, 31/8, 11/9, 20/ Informationsmöte med invandrarkvinnor på mötesplats Sunnadal, integrationsprojekt /2 Möten med projektets styrgrupp /3,18/6, 25/9, 8/11 Informationsmöte studenter, Lithorina Folkhögskola Informationsmöte invandrarkvinnor, Karlskrona Starta Eget.NU information med samarbetspartners Information om projektet på Näringslivsdagen i Karlskrona Information om projektet på Landsbygdskonferens i Jämjö

19 Synpunkter på arrangemanget Bilaga 3 Synpunkter på arrangemanget 1. Har du varit på någon av Företagsamma kvinnors tidigare aktiviteter? Ja Nej 2. Hur fick du information om aktiviteten? (Fler än ett alternativ kan anges) Annons i lokaltidningen Genom vän/arbetskamrat Via e-post Flygblad/-lapp Via hemsida Annat ange: Hur upplever du arrangemanget som helhet? Mycket positiv Positiv Mer positiv än negativ Mer negativ än positiv Negativ Mycket negativ 4. Hur gammal är du? Funderar du på att starta eget? Ja Om ja, vill du bli kontaktad för rådgivning? Ja Nej Nej 6. Övrigt? ( ) Vill du vara med i nätverket Företagsamma kvinnor och att vi kontaktar dig inför kommande aktiviteter? Det kostar inget och du väljer själv vad du vill delta på. Fyll i så hör vi av oss! Namn Telefon/Mobil E-post Adress

20 Karlskrona kommun, Näringslivsenheten, Karlskrona. Tel

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Sölvesborg december 2006 Verksamhetsberättelse 2005-2006 Bakgrund Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Blekinge (RRC Blekinge) var ett projekt som drevs av Region Blekinge i samarbete med NUTEK och Länsstyrelsen.

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer!

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer! Kunskap ger kunder Nätverket Företagsamma Kvinnor erbjuder Dig som är företagarkvinna (såväl medlemmar som icke medlemmar) utbildning i sälj-, analys- och informationsmetoder samt enskild rådgivning för

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Studie genomförd av Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS Juli 2013 2 Förord För femte året i rad presenterar

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 2 Förord Under november har IFS för fjärde året i rad ställt ett antal frågor

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

OM AFFÄRSKOMPETENS NU. Arbetssätt och förväntningar på externa utbildare

OM AFFÄRSKOMPETENS NU. Arbetssätt och förväntningar på externa utbildare OM AFFÄRSKOMPETENS NU Arbetssätt och förväntningar på externa utbildare SYFTET MED DENNA INFORMATION Den här informationen vänder sig till dig som är intresserad av att bli utbildningsleverantör till projektet.

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Utvärdering av projektet Blutsam

Utvärdering av projektet Blutsam Inledning och metod Utvärdering av projektet Blutsam Projektet Blutsam, Blekinge Utveckling i Samverkan, har arbetat med att hjälpa småföretag på Blekinges landsbygd att få rätt kompetensutveckling, för

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Winnet Kalmar län www.kalmarlan.winnet.se kalmarlan@winnet.se Besöksadress: Båtgatan 5, Oskarshamn Postadress Box 137, 572 23 Oskarshamn

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Uppföljning av resultat och lärdomar från nätverksträff Landsbygdsnätverkets syfte med konferensen: o Förbättra genomförandet och förstärka det svenska

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer