Nätbaserad utbildning om vindkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätbaserad utbildning om vindkraft"

Transkript

1 Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Nätbaserad utbildning om vindkraft Diarienummer Projektnummer Projekttid Handläggare Projektledare Maria Stenkvist Marita Engberg Ekman Vindenergi, Campus Gotland, Uppsala Universitet Cramérgatan 3, Visby. Tel

2 2

3 3 Innehåll Sammanfattning Summary 4 1. Projektpresentation Bakgrund 1.2 Mål 2. Genomförande Inledning 2.2 Projektgrupp och referensgrupp 2.3 Pedagogik 2.4 Innehåll 2.5 Diskussionsforum 2.6 Lansering och marknadsföring 3. Resultat 8 4. Fortsättning 9 5. Bilagor

4 4 Sammanfattning I projektet har skapats en nätbaserad vindkraftskurs som i första hand riktar sig till handläggare av vindkraftsärenden i kommuner och länsstyrelser. Syftet med kursen är att öka kompetensen hos målgruppen och på så sätt bidra till att vindkraftärenden handläggs mer effektivt och bedöms mer enhetligt. Genom att den är nätbaserad och självinstruerande kan den användas när som helst vid behov. På så sätt når den ut till alla intresserade som också kan ta del av utbildningen. För målgruppen skapades ett diskussionsforum som hör till kursen. Den fungerar som ett slutet forum som kräver registrering och godkännande för att handläggarna ska kunna dela med sig av sina erfarenhetet och diskutera gemensamma frågor med kollegor. Mottagandet av utbildningen har varit gott och förhoppningen är att den ska kunna bidra till att öka kunskapen om vindkraft. Summary The project has created a web-based wind energy course primarily addressed to the administrators of the wind power applications in municipalities and county councils. The aim of the course is to improve the skills of the target group and thus contribute to that the applications of wind energy will handled more efficiently and more uniformly assessed. As it is a web-based and self-explanatory course, it can be used at any time when necessary. In this way, it reaches out to all interested who also can take part. For the target group a discussion forum has been created belonging to the course. It serves as a closed online forum that requires registration and approval so this group will be able to share common experiences and discuss common issues with colleagues. The reception of the course has been good and it is hoped that it can help to increase knowledge about wind power.

5 5 1. Projektpresentation 1.1. Bakgrund Vindkraft är en expansiv bransch med snabb utveckling. Nätverket för vindbruk har konstaterat att det finns ett stort behov av kunskapsuppbyggnad hos handläggare inom området. En välplanerad utbyggnad ställer stora krav på kunskap hos den enskilde handläggaren då nya rön tillkommer kontinuerligt och spänner över ett stort kunskapsområde. Utbildning behövs även för att uppnå en mer likartad handläggning och bedömning av vindkraftsetableringar i landet. En nätbaserad utbildning kan bli ett viktigt och kostnadseffektivt komplement till övriga utbildningsinsatser. Hösten 2012 fick Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland en förfrågan från navet i Nätverket för vindbruk om att ta fram en nätbaserad utbildning riktad till handläggare. Ett projekt skapades för att producera en utbildning som fungerar som en skräddarsydd, självinstruerande online-kurs. 1 juli 2013 gick Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet och blev Uppsala universitet Campus Gotland. Vindenergi Campus Gotland har lång erfarenhet av att ge utbildningar om vindkraft på distans och campus, både universitetskurser och beställda kurser mot yrkeshögskolor som utbildar vindkrafttekniker. Ämnet har även bred erfarenhet av att ge seminarier för kommuner, länsstyrelser, projektörer, näringsliv, allmänhet m.fl. Syftet med Nätverket för vindbruk är att sprida kunskap om naturresursen vind, säkerställa tillgången till information för att underlätta utbyggnaden av vindkraft samt understödja regionala initiativ av nationell betydelse. Uppsala universitet Campus Gotland är noden med ansvar för utbildnings- och kompetensfrågor inom nätverket. I uppdraget ingår att bygga upp, utveckla och sprida kunskap om ansvarsområdet. Detta projekt ligger således helt i linje med nätverkets intentioner Mål Det övergripande målet för projektet är att öka kompetensen om vindkraft hos tjänstemän på länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter på ett kostnadseffektivt sätt, för att på så sätt bidra till att vindkraftärenden handläggs mer effektivt och bedöms mer enhetligt. Målet är också att, genom att välja en nätbaserad utbildning som målgruppen kan nyttja när som helst vid behov, nå ut till så många handläggare som möjligt. Det konkreta projektmålet är att utarbeta och producera en nätbaserad utbildning om vindkraft.

6 6 2. Genomförande 2.1. Inledning Arbetet med att ta fram en självinstruerande interaktiv nätbaserad utbildningen för en bestämd målgrupp innebar flera olika faser i utvecklingsarbetet. Först gällde det att försöka identifiera behovet av kunskap hos målgruppen, det vill säga handläggare på kommuner och länsstyrelser. Nästa steg innebar att försöka sortera alla relevanta ämnesområden, att dela in dem i hanterbara grupper för att sedan lägga till pedagogik, utformning och presentation. Därtill måste omfattningen av materialet bli rimligt för den tänkta målgruppen Projektgrupp och referensgrupp Stommen i utvecklingsarbetet har varit en projektgrupp vid Campus Gotland, bestående av Liselotte Aldén, Gunilla Britse, Marianne Ansén Nilsson, lärare i vindkraftutbildningen, Daniel Olsson IKT-producent (informations- och kommunikationsteknik) samt Marita Engberg Ekman, studierektor och projektledare. För en del specialkunskaper har gruppen tagit hjälp av ett antal experter och sakkunniga samt en referensgrupp. Referensgruppen har följt utvecklingsarbetet och kommit med många värdefulla tips, råd och synpunkter. Tre referensgruppsmöten har ägt rum och däremellan har diskussioner förts vid flera tillfällen. I gruppen deltog Maria Stenkvist och Annika Nilsson från Energimyndigheten, Hanna Olin Petersson från Boverket, Beatrice Eriksson från noden för planerings- och tillståndsfrågor i Nätverket för vindbruk, Lena Kulander handläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län samt Marina Olofsson, handläggare i Lycksele kommun. Lena Kulander och Marina Olofsson har dessutom varit närmare knutna till projektgruppen då de som handläggare från länsstyrelse och kommun kontinuerligt gett återkoppling och förslag på utbildningens innehåll för att säkerställa att utbildningen motsvarar handläggarnas behov. De har också bidragit med material och texter till utbildningen Pedagogik Att ge en självinstruerande kurs, utan lärarhandledning, kräver särskild fokus på pedagogiken. Det gäller att upplägget av kursen blir lätt att förstå och att kunna hålla studenterna intresserade och aktiva genom kursen. Samtidigt ska alla viktiga kursmoment finnas med. Ett flertal lösningar på utformningen av utbildningen diskuterades innan vi fastnade för den idé som utvecklades. Vi valde en linjär berättelse med underliggande exempel eller händelser där det finns möjlighet att välja ut de delar som intresserar mest. Navigeringen skulle vara tydlig och det skulle vara lätt att ta sig från ett ämnesområde till ett annat. För att föra berättelsen vidare har vi använt oss av olika karaktärer. Där finns vindkraftprojektören Nils-Erik som hjälper handläggaren att se frågor ur projektörens

7 7 perspektiv, miljöinspektören Lisa och byggnadsinspektören Gunnar som lotsar genom prövningsprocessen, Lisas pojkvän Klas illustrerar eventuella dilemman som en handläggare kan ställas inför och Jenny från tillsynsmyndigheten vägleder i tillsynsfrågor. Flera interaktiva moment i form av övningar, frågor och uppgifter lättar också upp inlärningen i kursen. För att ytterligare förstärka utbildningen både innehållsmässigt och pedagogiskt har ett antal experter medverkat i filmer som producerats inom projektet. Förutom dessa filmer finns flera av forskningsprogrammet Vindvals filmer med i utbildningen Innehåll För att identifiera frågor och områden som är viktiga för målgruppen fick vi medverka med en fråga i en enkät till kommuntjänstemän som noden för planeringsfrågor i Nätverket för vindbruk, Länsstyrelsen i Hallands län, sände ut under våren Svaren analyserades och blev riktmärken i fortsatt arbete. Vidare genomfördes några intervjuer med handläggare, bland annat Tanja Barett, energi- och klimatrådgivaren i Öckerö kommun och Lena Kulander, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län. Innehållet mejslades fram efter hand till att omfatta tre moduler som i sin tur delades in i moment. En avvägning av innehållet har varit en ständig uppgift för projektgruppen där fokus på målgruppen hela tiden har varit vägledande. Och för att den studerande lättare ska kunna följa innehållet i kursen finns lärandemål som inleder varje moment. Det tre moduleran är: Modul 1. Vindkraftens förutsättningar Här ingår historia, samhällsplanering, teknik och faser, vindenergi och ekonomi. Modul 2. Miljöpåverkan Här ingår påverkan på närboende (ljud/buller, skuggor, hinderbelysning, lokal nytta m.m.), landskap samt på flora och fauna. Modul 3. Prövning och tillsyn av vindkraftsanläggningar. I denna modul behandlas prövningsprocessen i både anmälnings- och tillståndsärenden, motstående intressen diskuteras liksom dilemman som handläggaren kan ställas inför. I det sista momentet tas tillsynsfrågorna upp. För mer information om innehållet, gå till Diskussionsforum I enkäten och intervjuerna efterfrågade handläggarna en arena för att kunna diskutera olika gemensamma frågor med kollegor. Vi förstod att ett diskussionsforum behöver ingå i kursen.

8 8 Eftersom utbildningen ligger öppen på nätet krävs inloggning till forumet då detta är tillgängligt endast för handläggare på kommuner och länsstyrelser. En moderator godkänner registreringarna och ska hjälpa till att hålla forumet aktivt. Diskussionsforumet är ett samarbete med noden för planerings- och tillståndsfrågor och moderator är för närvarande Beatrice Eriksson. För att få igång användning av forumet har vi lagt in uppgifter och diskussionsunderlag i kursavsnitten och hänvisat och länkat direkt till forumet Lansering och marknadsföring Den 1 oktober 2014 presenterades och lanserades Vindkraftskurs.se på nätverkets konferens på Balingsholm. Sedan dess ligger utbildningen öppet ute på nätet. Inför konferensen Vind2014, den oktober 2014, gick pressmeddelanden ut från Uppsala universitet och Energimyndigheten, se bilaga 1 och 2. Bland annat bidrog detta till en artikel i Gotlands Allehanda, se bilaga 3. Utbildningen presenterades även i nätverkets monter vid samma tillfälle. Ett informationsblad delades ut vid samma tillfälle, se bilaga 4. För övrigt har information om utbildningen spridits genom ett antal nyhetsbrev, maillistor, hemsidor m.m. Ytterligare marknadsföringsinsatser kommer att göras i början på Resultat Enligt projektbeslutet ska innehållet behandla basfakta om vindkraft, vindkraftens villkor, aktuella forskningsrön om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur samt diskutera olika intressens möjliga konkurrens vid vindkraftsetableringar. Där står också att tillståndsprocessen, gällande lagstiftning samt de frågor som handläggare ställs inför i samband med prövning av vindkraftsetableringar ska ingå. Den utbildning som nu är utvecklad inom projektet och publicerad på innehåller alla de delar som nämnts i beslutet, plus en hel del till. Innehållet har under projekttiden diskuterats fram med bland andra referensgruppen och det motsvara väl de behov som framkom i de förberedande undersökningarna. Utbildningen har bemötts mycket positivt från olika håll. Förhoppningsvis ska den framöver kunna bidra till att öka kompetensen om vindkraft hos målgruppen och på så sätt bidra till att vindkraftsärenden handläggs mer effektivt och bedöms mer enhetligt. Genom att vara en nätbaserad utbildning som målgruppen kan använda när som helst vid behov, har den möjlighet att nå ut till så många som möjligt. En ytterligare effekt av detta är att den också kan användas av alla som intresserar sig för frågor om vindkraft.

9 9 4. Fortsättning Utvecklingen av utbildningen är genomförd enligt projektbeslutet. Men den kommer att behöva uppdateras då och då för att hålla sig aktuell. Ny teknik utvecklas och nya förordningar och riktlinjer tillkommer och gamla ändras eller försvinner. Enkla uppdateringar i form av någon enstaka ändring t.ex. en formulering kan göras inom noduppdraget. En grundligare genomgång av materialet för att hålla utbildningen aktuell, för eventuella kompletteringar och/eller större revideringar av innehållet bör göras förslagsvis en gång per år. Hur detta ska genomföras bör tas upp till diskussion med Nätverket för vindbruk och Energimyndigheten. Visby den 15 november 2014 Marita Engberg Ekman Projektledare Vindenergi Campus Gotland Uppsala universitet

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen

Nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen Nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen 1 Slutrapport av projektet Nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen Projektet har finansierats av Energimyndigheten Dnr:

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Ellinor Edfors, Albert Westergren, Inga-Britt Lindh, Kerstin Blomqvist, Pia Petersson Inledning I sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

de skogliga Rapportförfattare vid Linnéuniversitetet Skog och trä

de skogliga Rapportförfattare vid Linnéuniversitetet Skog och trä Dnr. SLU.sfak..Fe.2012.2.5.5-206 LNU Dnr. TEK2012/ /30-1.4 Delrapport i Nationella jämställdhetsstrategin inom skogsbrukssektorn. Rapporten avser fokusområdet Utbildning ochh följande åtgärd: Kompetenssatsning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län Dokumenttyp Utvärdering Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDERING GENOM SPRÅK Revidering 01 Datum

Läs mer

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun FORSKNINGSRAPPORT Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark, Gunnar Jonsson Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark & Gunnar Jonsson ISSN: 1402-1528 ISBN 978-91-7439-829-8

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer