Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15-14:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15-14:00."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (27) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15-14:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Margareta Tamm Persson Ekonomichef 4 Anu Kekki Ekonom 4 Thord Wannberg Handläggare 29 Mona Franzén-Lundin Kvalitets- och 34 utvecklingsledare Karin Bohlin Förvaltningschef 34 Utses att justera Justeringens plats och tid Katarina Bylin (S) Kommunkontoret i Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Engström Ordförande Monica Olsson Justerande Katarina Bylin Organ Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. Underskrift Eva Engström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (27) 24 Godkännande av dagordning. Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar och anmälan av extra ärenden: Stig Eng (C): Filmfestivalen i Stocka. Petra Modée (V): Framtidsveckan. Lokala miljömål. Kajsa Gladh (M): Handlingsprogram lag om skydd mot olyckor. Godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27) 25 Dnr 42/2012 Kommunchefen informerar. Tf kommunchef Tommy Staaf informerar om följande aktuella ärenden: Ansträngd arbetssituation i förvaltningen. Bokslut för kommunstyrelsen, årsredovisning för kommunen. Hemsjukvården diskussioner om skatteväxling. Näringslivsstrategi förslag är under bearbetning. Tjärnviks Trä Uppföljning av stormen Dagmar. Godkänna informationen.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (27) 26 Dnr 50/2012 Bokslut 2011 kommunstyrelsens verksamheter. Förvaltningen har sammanställt bokslut 2011 för kommunstyrelsens verksamheter. Ekonom Anu Kekki föredrar bokslutet som visar ett positivt resultat med 2,3 mkr. Överskottet beror till största del på minskade personalkostnader. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen vid nästa sammanträde får en kompletterande bokslutsredovisning. 1. Godkänna redovisningen. 2. Kompletterande redovisning sker på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (27) 27 Dnr 59/2012 Ny fjärrvärmetaxa Vd och ordföranden i Nordanstigs Fjärrvärme AB Stig Eng (C) föreslår att taxan för fjärrvärmen höjs med 3 % från och med 1 april Beslutsunderlag Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar höja taxan för fjärrvärme med 3 % från och med 1 april 2012 (arbetsutskottets protokoll 20/2012). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Höja taxan för fjärrvärme med 3 % från och med 1 april Jäv Stig Eng (C), Håkan Larsson (M) och Bengt-Ola Olsson (S) anmäler sig jäviga och deltar inte i beslutet.

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (27) 28 Dnr 58/2012 Fastighetsreglering mellan Ilsbo Östanå 3:58 och Ilsbo Annexhemman 1:3. Hans-Erik Löf, ägare till fastigheten Ilsbo Annexhemman 1:3 ansöker om att få förvärva mark i anslutning till befintlig tomt. Enligt stadsarkitekten motverkar inte förvärvet syftet med detaljplanen. Det område som kommunen föreslås avyttra genom fastighetsreglering medför ingen ytterligare byggrätt för Ilsbo Annexhemman 1:3. Kommunchef Tommy Staaf lämnar en rapport om värdet av skogen på det aktuella markområdet. Beslutsunderlag 1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bifogat förslag till fastighetsreglering godkänns (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande ). 2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde redovisa värdet av skogen på det aktuella markområdet (arbetsutskottets protokoll 18/2012). 3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja genom fastighetsreglering del av Östanå 3:58 till Hans Erik Arne Löf. Fastställa köpesumman till kronor. Godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna (arbetsutskottets protokoll 18/2012). Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Sälja genom fastighetsreglering del av Östanå 3:58 till Hans Erik Arne Löf. 2. Fastställa köpesumman till kronor. 3. Godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering. 4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (27) 29 Dnr 57/2012 Fastighetsreglering mellan Mellanfjärden 14:25 och Mellanfjärden 18:3. Brita Forsberg, ägare till fastigheten Mellanfjärden 18:3 ansöker om att få förvärva mark i anslutning till befintlig tomt. Då området är detaljplanerat möter en försäljning av 418 m 2 inte något hinder. Stig Eng (C) redovisar innebörden av punkten 7 i köpeavtalet. Beslutsunderlag 1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Brita Forsberg får köpa del av Mellanfjärden 14:25 enligt bifogat avtalsförslag och karta daterad (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande ). 2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde (arbetsutskottets protokoll 17/2012). 3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja genom fastighetsreglering del av Mellanfjärden 14:25 till Brita Forsberg. Fastställa köpesumman till kronor. Godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna (arbetsutskottets protokoll 17/2012). Yrkanden Stig Eng (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkanden och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Sälja genom fastighetsreglering del av Mellanfjärden 14:25 till Brita Forsberg. 2. Fastställa köpesumman till kronor. 3. Godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering. 4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (27) 30 Redovisning av delegationsbeslut. Följande delegationsbeslut redovisas: Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 1-5/2012. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1-13/2012. Kommunchef Tommy Staaf Vidaredelegering vid semester. Beslutsattestandet och ersättare för 2012 för kommunledningskontoret. Ekonomichef Margareta Tamm Persson 4.5 Övrig medelsförvaltning. Lösen av lån. 4.5 Övrig medelsförvaltning. Omsättning lån. Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (27) 31 Delgivningar. Följande delgivningar redovisas: Cirkulär Sveriges kommuner och landsting: 12:05 Redogörelse för överenskommelse om ändringar av KAP-KL. Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt Ägarsamråd Överförmyndarnämnden Mitt: Nordanstigs Fjärrvärme AB: Nordanstigs Fjärrvärme AB extra bolagsstämma: Hälsingerådet: Styrgruppen för Nordanstig Utveckling Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Övrigt: Sveriges kommuner och landsting: Nyckeltal energi och klimat byggnader, transporter och utsläpp i kommuner och landsting. Sveriges kommuner och landsting: Nya styrdokument för Sveriges kommuner och landsting. Svenskt Vatten: Ny rapport om riskvärdering för vattentäkter. Länsstyrelsen Gävleborg: Länsstyrelserna skärper och utvecklar sin alkohol- och tobakstillsyn. Skolverket: Nolltolerans mot kränkningar för en tryggare förskola, grund och gymnasieskola. Lägga delgivningarna till handlingarna.

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL10 (27) 32 Plan för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens presidium har lagt en plan för kommunstyrelsens arbete Förändringar kan komma att göras under året. Planen lämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (27) 33 Dnr 280/2011 Omprövning av fullmäktiges beslut - Köp av Bergsjögården. Fullmäktige beslutade i 87/ att köpa fastigheten Bergsjögården i Bergsjö av föreningen Bergsjögården för 600 tkr. Vid kommunstyrelsens sammanträde togs ärendet upp som ett extraärende av Ove Wallberg (FP) som bl.a. yrkade att fullmäktiges beslut att köpa Bergsjögården skulle rivas upp och att föreningen Bergsjögården istället skulle beviljas kommunal borgen om högst kronor. Kommunstyrelsen beslutade i 22/ att uppdra till förvaltningen att bereda Ove Wallbergs (FP) yrkande om borgen m.m. Kommunchef Tommy Staaf föredrar de pågående förhandlingarna mellan kommunen och Föreningen Bergsjögården för att genomföra köpet enligt fullmäktiges beslut. Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsen beslutar överlämna Ove Wallbergs yrkande till förvaltningen för beredning inför kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens protokoll 22/2012). 2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde 16 februari 2012 yttra sig i ärendet (arbetsutskottets protokoll 21/2012). 3. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår Ove Wallbergs (FP) yrkade om borgen m.m. till Bergsjögården ideell förening (arbetsutskottets protokoll 21/2012). Yrkanden Stig Eng (C) med flera yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ove Wallberg (FP) yrkar att kommunstyrelsen inväntar förvaltningens beredning av ärendet innan beslut fattas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och Ove Wallbergs yrkande och finner Stig Engs yrkande antaget. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Nej.

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL12 (27) Forts. 33 Omröstningsresultat Med nio Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fyra Nej-röster för Ove Wallbergs yrkande beslutar kommunstyrelsens enligt Stig Engs yrkande. Avslå Ove Wallbergs (FP) yrkade om borgen m.m. till Bergsjögården ideell förening.

13 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (27) 34 Dnr 56/2012 Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2012. Nordanstigs kommun har för år 2012 avsatt tkr som kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Medlen är riktade som stöd till projekt för utveckling och tillväxt för föreningar, organisationer eller liknande som bedriver verksamhet i Nordanstigs kommun. Kommunens utvecklingsplan och planerade utvecklingsaktiviteter är styrande underlag vid fördelning och stödet bör användas för medfinansiering i olika EU och investeringsprojekt. Utlysning av medel sker vid två tillfällen per år med sista ansökningsdag 1 januari respektive 1 augusti. 13 ansökningar från organisationer och föreningsverksamhet i kommunen har inkommit till ansökningstillfället med sista ansökningsdag 1 januari Ansökningarna om projektstöd omfattar totalt kronor. Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet. Förvaltningschef Karin Bohlin föredrar kommunens verksamhet i förhållande till Kalaharis ansökan när det gäller sociala företag, lagen om valfrihet och lagen om offentlig upphandling. Yrkanden Kjell Bergström (MP) m.fl. yrkar att Bergsjö IF ska beviljas kronor enligt ansökan. Katarina Bylin (S) m.fl. yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag att bevilja utvecklingsmedel exklusive ansökan från Bergsjö IF och finner det antaget. Bergsjö IF Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag på kronor och Kjell Bergströms yrkande på kronor och finner arbetsutskottets förslag antaget. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag på avslag på föreningars ansökan och finner att dessa ska behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

14 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14 (27) Forts. 34 Bevilja följande föreningar och organisationer stöd ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2012: Sökande Projektet Belopp Gnarps Bågskytteklubb Byggnadsföreningen Skogsblomman Föreningen Strömfacklan Grängsjö Byalag Föreningen Gnarpsviljan Gnarps Hembygdsoch Fornminnesförening Bergsjö IF Hassela Golfklubb Föreningen Lillbergsgården Nordanstigs Föreningsråd Investering av skyddsnät, undervisningsmaterial och renovering av klubbrum. Pelletskamin till Skogsblomman. Renovering och utrustning lekpark i Strömsbruk. Renovering av kök i samlingslokal. Inköp av 100 bord för större arrangemang. Sörfjärdens historia och kulturminnen. Anlägga en kulturstig, informationsbroschyr Energisnål belysning till ny del av skidspår. Renovering av klubbhus och inköp klippare. Anpassa lokalerna för barn- och ungdomsverksamhet, investera bergvärme, tillgänglighetsanpassning. Kickar utan droger Summa: kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor

15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL15 (27) Forts. 34 Ansökan från följande föreningar och organisationer behandlas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde: Sökande Projektet Belopp Hassela Hembygdsförening Föreningen Kulturstjärnan Kalahari ekonomisk förening Tillgänglighetsanpassning av fäbodvallsområde Tillgänglighetsanpassning och hiss. Socialt arbetskooperativ med inriktning hushållsnära tjänster kronor kronor kronor

16 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (27) 35 Dnr 60/2012 Projekt Processutbildning för sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik. År 2011 deltog Nordanstigs kommun i det första året av region Gävleborgs processutbildning för sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik. Projektet kommer att fortsätta under Regionen erbjuder nu kommunerna att delta i projektet. Beslutsunderlag 1. Ungdomssamordnare Patrik Thorson föreslår att kommunstyrelsen beslutar delta i Region Gävleborgs processutbildning för sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik Finansiering av deltagandet, 20 tkr för år 2012 och 20 tkr för år 2013 (Patrik Thorsons tjänsteutlåtande ). 2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Tommy Staaf att inför kommunstyrelsens sammanträde föreslå finansiering av projektet (arbetsutskottets protokoll 22/2012). 3. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar delta i Region Gävleborgs processutbildning för sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik till en kostnad av 20 tkr per år. Kommunens deltagare i projektet är ungdomsrådet och en representant från omsorgs- och lärandenämnden (arbetsutskottets protokoll 22/2012). Delta i Region Gävleborgs processutbildning för sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik till en kostnad av 20 tkr per år. Kommunens deltagare i projektet är ungdomsrådets representanter Monica Olsson (S) och Thomas von Wachenfeldt (C), omsorgs- och ärandenämndens representeras av Anders Engström (S) och utbildnings- och kulturnämnden representeras av Pernilla Kardell (C).

17 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (27) 36 Dnr 45/2012 Bredbandsstrategi i Gävleborg. Bengt Valdemarsson, IT-strateg vid Region Gävleborg och utredare Kerstin Oremark besökte kommunstyrelsen i januari 2012 och informerade om ett utarbetat förslag till bredbandsstrategi i Gävleborg. Målet i bredbandsstrategin är att 2016 ska 60 % av hushållen ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund och 2020 ska 95 % av hushållen beredas samma möjlighet. Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg anordnade 15 februari 2012 en remisskonferens om den föreslagna bredbandsstrategin. Håkan Larsson (M) och kommunchef Tommy Staaf lämnar en rapport från remisskonferensen. Yrkanden Håkan Larsson (M) yrkar att kommunen yttrar sig skriftligt till Region Gävleborg och påtalar kommunens kostnader för att uppnå målen i den föreslagna bredbandsstrategin samt att en punkt 10 tillförs i handlingsplanen på sidan 6 i remissförslaget som behandlar utbildning för våra äldre regioninnevånare, för att skapa bättre användning av den stora infrastruktursatsning som kommer att ske. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner det antaget. Uppdra till förvaltningen att tillskriva Region Gävleborg och påtalar kommunens kostnader för att uppnå målen i den föreslagna bredbandsstrategin samt att en punkt 10 tillförs i handlingsplanen på sidan 6 i remissförslaget som behandlar utbildning för våra äldre regioninnevånare, för att skapa bättre användning av den stora infrastruktursatsning som kommer att ske.

18 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (27) 37 Dnr 588/2010 Val av styrgrupp för VA-plan. I samband med en VA-dag för kommunstyrelsen i december 2010 beslutades att uppdra till ledningskontoret att lämna förslag till program för arbetet med VA-plan samt förslag på styrgrupp för arbete. Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet och föreslår att styrgruppen för VA-plan ska bestå av Vd för MittSverige Vatten AB Byggnadsnämndens ordförande, Kommunstyrelsens utvecklingsutskottets ordförande, Miljö- och hälsoskyddschef, Teknisk handläggare och Kommunstyrelsens ordförande. Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ledningskontoret att lämna förslag till program för arbetet med VA-plan samt förslag på styrgrupp för arbetet. Uppdra till ledningskontoret att informera fastighetsägarna i Sörfjärden om vägvalsgruppens rapport och dess slutsatser (kommunstyrelsens protokoll 236/2010). 2. Kommunstyrelsen beslutar att två representanter för vaabonnenterna ska ingå i referensgruppen för VA-planen (kommunstyrelsens protokoll 252/2010). 3. Teknisk samordnare Tommy Staaf föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till program för framtagande av VA-plan för Nordanstigs kommun samt att anslå 400 tkr för finansiering av projektets externa kostnader (Tommy Staafs tjänsteutlåtande ). 4. Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att kommunstyrelsen beslutar att finansiering av förstudie om VA-utbyggnad Mellanfjärden sker genom ianspråktagande av konto 1120 KS oförutsedda samt finansiering av Va-planen med 400 tkr sker genom ianspråktagande av kontor Utvecklingsområden. Förvaltningen ges dessutom uppdrag att i samråd med Nordanstig Vatten AB utarbeta tidplan för projektet (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande ). 5. Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till program för framtagande av VA-plan för Nordanstigs kommun. Anslå 400 tkr för finansiering av projektets externa kostnader. Finansieringen av förstudie om VA-utbyggnad Mellanfjärden sker genom ianspråktagande av konto 1120 KS oförutsedda samt finansiering av Va-planen med 400 tkr sker genom ianspråktagande av kontor Utvecklingsområden. Uppdra till förvaltningen att i samråd med Nordanstig Vatten AB utarbeta tidplan för projektet (kommunstyrelsens protokoll 142/2011).

19 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (27) Forts Styrgruppen för VA-plan ska bestå av Vd för MittSverige Vatten AB Byggnadsnämndens ordförande Utvecklingsutskottets ordförande Miljö- och hälsoskyddschef Teknisk handläggare Kommunstyrelsens ordförande 2. En referensgrupp är kopplad till projektgruppen.

20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (27) 38 Dnr 509/2009 Nominera till Interregprogrammet Botnia-Atlantica. Nordanstigs kommun har en representant i Botnia-Atlanticas Övervakningskommitté och Styrkommitté. Annelee Larsson (S) har tidigare varit ordinarie ledamot i Övervakningskommittén med Stig Eng (C) som ersättare. Håkan Larsson (M) är ordinarie ledamot i Styrkommittén. Tidigare var Yvonne Kardell (C) ersättare. Förvaltande myndighet är Länsstyrelsen Västerbotten. De vill nu att Nordanstigs kommun nominerar två personer, en kvinna och en man, varav en kommer att utses av regeringen som ny ledamot i Övervakningskommittén och ny ersättare i Styrkommittén. Yrkanden Stig Eng (C) yrkar Boerje Bohlin (S). Bengt-Ola Olsson (S) yrkar Petra Modée (V). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Bengt-Ola Olssons yrkanden och finner dem antagna. Nominera Boerje Bohlin (S) och Petra Modée (V) till Övervakningskommittén och Styrkommittén i Interregprogrammet Botnia-Atlantica.

21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (27) 39 Avsägelse från uppdrag som ersättare i personalutskottet. Nyval. Anne-Maij Falk (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i personalutskottet. Kommunstyrelsen har att godkänna Anne-Maij Falks avsägelse samt välja ny ersättare i personalutskottet för återstoden av mandatperioden Yrkanden Katarina Bylin (S) yrkar Anders Engström (S). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Katarina Bylins yrkande och finner det antaget. 1. Godkänna Anne-Maij Falks avsägelse. 2. Välja Anders Engström (S) som ny ersättare i personalutskottet för återstoden av mandatperioden

22 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL22 (27) 40 Dnr 49/2012 Informationer och övriga ärenden. Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. Extra ärenden Miljömål Petra Modée (V) efterfrågar lokala miljömål för kommunen. Information Kajsa Gladh (M) frågar hur långt arbetet kommit med handlingsplanen för skydd mot olyckor. Kommunchef Tommy Staaf informerar i ärendet och meddelar att arbetet pågår med att utarbeta förslag till handlingsplan. Uppdra till förvaltningen att inarbeta lokala miljömål i kommunstyrelsens målplan för 2012.

23 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL23 (27) 41 Stocka Filmfestival. Arrangörerna för Stocka Filmfestival har inkommit med ansökan om bidrag. Utbildnings- och kulturnämnden ställer sig positiv till arrangemanget och överlämnar ansökan till kommunstyrelsen för handläggning. Yrkanden Stig Eng (C) yrkar att arbetsutskottet får mandat att besluta om bidrag till Stocka Filmfestival. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. Delegera till arbetsutskottet att behandla ansökan om bidrag till Stocka Filmfestival.

24 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL24 (27) 42 Framtidsveckan. Framtidsveckan anordnas bl.a. av organisationen Hela Sverige ska leva och är en manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Yrkanden Petra Modée (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att viljeinriktningen ska vara att kommunen aktivt deltar i Framtidsveckan. Stig Eng (C) yrkar att deltagandet sker inom befintlig budgetram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Petra Modées och Stig Engs yrkanden och finner dem antagna. Kommunens viljeinriktning är att aktivt delta i Framtidsveckan. Deltagandet genomförs inom befintliga budgetramar.

25 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL25 (27) 43 Ekonomidag. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att genomföra en ekonomidag med belysning på övergripande ekonomisk analys, utvärdering och planering. Vid dagens sammanträde går ekonomichef Margareta Tamm Persson igenom kommunens bolag och deras ändamål. Bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen delas ut samt kommunens företagspolicy. Godkänna genomgången. Uppdra till presidiet att boka in besök av bolagen i kommunstyrelsens plan för 2012.

26 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL26 (27) 44 Information TEM-rapport. Information om TEM-rapport Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nordanstigs kommun inklusive åren , 2006 och Turistsamordnare Barbro Björklund föredrar rapporten. Ordföranden i Nordanstig Turism informerar om deras verksamhet och belägenhet i lokalerna i Brandstationen i Jättendal. Nordanstig Turism hette tidigare Bokningscentralen. Tacka för informationen.

27 NORDANSTIGS KOMMUN NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Kommunstyrelsen Datum: Sida 27 Namn Parti När- 33 varo SE OW Ledamöter Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Monica Olsson ordf S N X Stig Eng vice C N X Katarina df Bylin S N X Sven-Åke Eriksson C -- Ove Wallberg FP N X Sven-Erik Sjölund S N X Per-Åke Kardell C N X Ulf Lövgren S -- Kajsa Gladh M N X Bengt-Ola Olsson S N X Maria Karström KD -- Petra Modée V N X Håkan Larsson M N X Ersättare Kjell Bergström MP N X Åke Bertils S AnnKatrin Åsåker C N X Anders Engström S N Stefan Haglund FP N Emmeli Jonsson C Anne-Maij Falk S Thomas v C WDick hlindkvist f ldt S Sten-Olof Kardell M Per-Ola Wadin FP N X Jörgen Myrman V N Anders Broberg C Summa 9 4 Avstår Närvarolista Kjell Bergström ersättare för Ulf Lövgren. AnnKatrin Åsåker ersättare för Sven-Åke Eriksson tom kl. 12: Per-Ola Wadin ersättare för Maria Karström. Stefan Haglund närvarande mellan kl. 08:15-09:25, 11:50-14:00. Ersättare för Håkan Larsson 27, ersättare för Ove Wallberg mellan kl. 13:00-14: Jörgen Myhrman ersättare för Stig Eng 27, ersättare för Per-Åke Kardell 44. Anders Engström ersättare för Sven-Åke Eriksson 44.

Kommunkontoret i Bergsjö.

Kommunkontoret i Bergsjö. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Boerje Bohlin (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 januari 2011 kl. 08:15-11:45.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 januari 2011 kl. 08:15-11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 januari 2011 kl. 08:15-11:45. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 29 november 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2013. 5. Ansökan ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2013.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2013. 5. Ansökan ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2013. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 31 januari 2013 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 16 december 2013 kl. 18:00-20:00.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 16 december 2013 kl. 18:00-20:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 16 december 2013 kl. 18:00-20:00. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 april 2014 kl. 18:00-22:15.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 april 2014 kl. 18:00-22:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 april 2014 kl. 18:00-22:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Verksamhetsutövare enligt miljöbalken. 6. Budget 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Verksamhetsutövare enligt miljöbalken. 6. Budget 2013 för kommunstyrelsens verksamheter. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 10 maj 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf Lövgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00-20:30. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Kvalitets- och utvecklinsledare

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00-20:30. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Kvalitets- och utvecklinsledare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00-20:30. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Upprättande av ny detaljplan i Sörfjärden, Gnarp. 6. Program för översiktsplanearbetet.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Upprättande av ny detaljplan i Sörfjärden, Gnarp. 6. Program för översiktsplanearbetet. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 19 augusti 2010 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 13:00-14:55.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 13:00-14:55. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 13:00-14:55. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Håkan Larsson (M) Ulf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 december 2011 kl. 08:15-15:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 december 2011 kl. 08:15-15:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (22) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 december 2011 kl. 08:15-15:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 mars 2012 kl. 08:15-14:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 mars 2012 kl. 08:15-14:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (26) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 mars 2012 kl. 08:15-14:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45.

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokalen! KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 17 juni 2013 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00-23:55. Eva Engström Sekreterare Berndt Nordberg Utbildnings- och kulturchef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00-23:55. Eva Engström Sekreterare Berndt Nordberg Utbildnings- och kulturchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (24) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00-23:55. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Thomas Hallgren Kommunakuten AB. Annelee Larsson (s) Stig Hogebrandt (c)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Thomas Hallgren Kommunakuten AB. Annelee Larsson (s) Stig Hogebrandt (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (22) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 17 januari 2013 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 17 januari 2013 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 17 januari 2013 kl. 08:15-12:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 16 december 2013 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00-21:00. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00-21:00. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00-21:00. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00-12:05. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00-12:05. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef. NORDANTIG KOMMUN AMMANTRÄDEPROTOKOLL ammanträdesdatum 1 (8) ida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00-12:05 e närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 december 2005 kl. 08:15-12:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 december 2005 kl. 08:15-12:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 december 2005 kl. 08:15-12:50. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Eva Engström Sekreterare. Barbro Högström-Larsson (c) Brittmari Engman (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Eva Engström Sekreterare. Barbro Högström-Larsson (c) Brittmari Engman (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

13. Motion om närvarorätt vid nämndssammanträden.

13. Motion om närvarorätt vid nämndssammanträden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 8 mars 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 6 oktober 2008 kl. 08:30 15:00 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00 13:00

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 6 oktober 2008 kl. 08:30 15:00 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00 13:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (15) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 6 oktober 2008 kl. 08:30 15:00 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00 13:00 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 november 2007 kl. 08:00-14:30. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 november 2007 kl. 08:00-14:30. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 november 2007 kl. 08:00-14:30. Se närvarolista. Övriga deltagande Ulla

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Anders Engström

Läs mer

Gnarps skola Måndag 17 mars 2014 kl. 08:30-14:35 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-12:30

Gnarps skola Måndag 17 mars 2014 kl. 08:30-14:35 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-12:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Gnarps skola Måndag 17 mars 2014 kl. 08:30-14:35 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-12:30 Beslutande Boerje Bohlin

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 12 december 2011 kl. 18:00-22:25. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 12 december 2011 kl. 18:00-22:25. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 12 december 2011 kl. 18:00-22:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 augusti 2012 kl. 08:15-11:05. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Thord Wannberg Handläggare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 augusti 2012 kl. 08:15-11:05. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Thord Wannberg Handläggare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (18) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 augusti 2012 kl. 08:15-11:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 augusti 2012 kl. 08:15-15:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 augusti 2012 kl. 08:15-15:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (24) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 augusti 2012 kl. 08:15-15:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 maj 2007 kl. 08:15-14:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 maj 2007 kl. 08:15-14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 maj 2007 kl. 08:15-14:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Granskningsrapport Övergripande granskning av internkontroll för år 2011.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Granskningsrapport Övergripande granskning av internkontroll för år 2011. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 augusti 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta.

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Ön Gran. Tid: Torsdag 13 juni 2013 kl. 08:00. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning. 3. Kommunchefen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 6 augusti 2015 kl. 08:15-12:45.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 6 augusti 2015 kl. 08:15-12:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 6 augusti 2015 kl. 08:15-12:45. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 7 september 2015 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Örnnästet (toppstugan) på Kyrkbyberget i Bergsjö. Tisdag 24 maj 2005 kl. 08:15-17:50.

Örnnästet (toppstugan) på Kyrkbyberget i Bergsjö. Tisdag 24 maj 2005 kl. 08:15-17:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Örnnästet (toppstugan) på Kyrkbyberget i Bergsjö. Tisdag 24 maj 2005 kl. 08:15-17:50. Se närvarolista. Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (18) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 maj 2011 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Katarina Bylin (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 6. Ändrad landstingsindelning bildande av regionkommuner.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 6. Ändrad landstingsindelning bildande av regionkommuner. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 20 augusti 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 9 september 2004 kl 08:15. 1. Val av justerare. 2. Budget 2005 samt

Läs mer