Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället"

Transkript

1 Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Temasida Tema- och projektarbete Mångkulturella samhället handledning

2 Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill göra ett tema- och projektarbete med hjälp av vår temasida om det mångkulturella samhället.... består av två delar. I den första delen hittar du den pedagogiska modellens moment och temasidans innehåll. I den andra delen ligger tonvikten på tillämpning och konkreta exempel. Vi visar på hur du som pedagog kan skapa ett kursupplägg, bland annat presenteras ett detaljerat schema. Temasida Temasidan innehåller skiftande material som artiklar, filmklipp, intervjuer, recensioner, bok- och litteraturtips. För projektarbetet kan du hitta tips på böcker, filmer, föreläsare, organisationer, studiebesök, intervjupersoner. Tema- och projektarbete tid: fyra veckor samt för- och efterarbete. målgrupp: allmän kurs tema: ett ämne som går tvärs över de vanliga skolämnena, bryter gängse ämnesgränser. Exempelvis kvinnan i samhället innehåller både historia, samhällskunskap, litteratur, psykologi, biologi osv. projektarbete: studier av ett tema som också innefattar arbetsformen, arbete i grupp och fältarbete. Slutprodukten bör forma sig till ett material eller handling som riktar sig till människor utanför gruppen. Mångkulturella samhället Det mångkulturella samhällets utmaningar är ett av folkbildningens prioriterade uppdrag.

3 Del 1 Pedagogisk modell Här nedan presenteras olika moment i den pedagogiska modell som ligger till grund för detta studieupplägg. Förmodligen känns modellen bekant. Vi vill i alla fall understryka att handledningen grundar sig på beprövad erfarenhet utifrån praktiskt arbete med modellen. Modellen visar på ett processinriktat arbetssätt och kan delas in i tre faser: 1. Förberedelse (mål, idé, inspiration) 2. Genomförande (lärande, presentation/gestaltning) A. Grupparbete: deltagarna väljer en fråga att jobba med. B. Läraktiviteter: stödjande och stimulerande inslag: film, litteratur, studiebesök osv. 3. Efterarbete (utvärdering): Reflektion finns med i hela processen

4 Processen Grupparbetet ett projektarbete är motorn i processen. Parallellt med grupparbetet ligger en rad läraktiviteter. Höjdpunkten för lärprocessen kulminerar med deltagarnas presentationer. För att komma igång är det viktigt med en inledning där syftet och målet med projektet presenteras på ett inspirerande sätt. Processen avslutas med en utvärdering och reflektion. Vår temasida är till stöd genom hela processen. Temasida

5 Temasidan innehåll Här nedan kan du i detalj se hur temasidans innehåll kan användas genom hela processen. Temasidan grupparbete läraktiviteter förberedelse (efterarbete) Böcker och film böcker, filmer litteratur film inspiration Agera utan att diskriminera boktips intervju litteratur inspiration folkbildning MOD-pedagogik fortbildning pedagoger folkbildning Antirasistisk projektledarkurs intervju föreläsare inspiration folkbildning Expo utbildning intervju föreläsare inspiration Forskning Organisationer Myndigheter intervju studiebesök intervju studiebesök intervju studiebesök föreläsare studiebesök föreläsare studiebesök föreläsare studiebesök Studiematerial inspiration UR-material film film inspiration

6 Förberedelse Genomförande Efterarbete Här kommer en genomgång av olika begrepp och moment som ingår i processen. 1. Förberedelse I förberedelserna ingår att presentera mål och syfte med projektstudierna för deltagarna som därmed kan vara med och påverka upplägget. Mål Det är viktigt att ha tydliga mål både för dig som pedagog och deltagarna. Idén Idén ska klargöra bakgrunden till och varför deltagarna ska arbeta med mångkulturella frågor. Mångkulturella temaområden Hälften av tiden kommer att ägnas åt grupparbete och då förväntas deltagarna arbeta med ett mångkulturellt temaområde. Redan vid introduktionen kan konkreta exempel på temaområden presenteras. Inspiration/brainstorming Lyssna in deltagarnas funderingar. Låt dem komma med förslag. Om deltagarna blir involverade från början, kan de komma med kreativa idéer. Folkbildning Det mångkulturella samhällets utmaningar är ett av folkbildningens prioriterade uppdrag. Detta faktum skapar en självklar ingång till samtal om folkbildningens innebörder och kännetecken. Ett ämne att återvända till under processens gång. Gruppövningar Eftersom mycket av arbetet kommer att ske i grupp är det lämpligt att i början genomföra gruppövningar och diskutera fallgropar med tema- och projektarbeten.

7 Gestaltning/presentationsformer Eftersom projektarbetet ska leda fram till en presentation måste deltagarna redan på ett tidigt stadium få kännedom om olika former av gestaltning. Det kan handla om rollspel, bildspel, film, utställningar, föredrag, bloggar, webbplatser, workshops, arrangera debatter. Du som pedagog kan presentera alla de gestaltningar som är möjliga på din skola, det räcker med korta presentationer på tio minuter. Gör ett rotationsschema och övningen kan genomföras på ett lektionspass. Givetvis hänger detta mycket på den kompetens som finns på skolan, men avsätt tid för ett lektionspass.

8 2. Genomförande Om deltagarna på ett tidigt stadium fått bekanta sig med gestaltningar mångkulturella temaområden presentationsformer kan grupparbetet komma igång omedelbart. Parallellt med grupparbetet äger en rad läraktiviteter rum, vilket skapar en dynamisk lärprocess. Deltagarnas presentationer bildar kulmen och avslutar grupparbetet. Genomförandet är en kombination av läraktiviteter och grupparbeta. Hur ska man då fördela tiden? Det är en balansgång och måste avgöras utifrån situationen, men ett riktmärke kan vara att dela på tiden.

9 Grupparbete Kunskapsprocessen En stor del av tiden kommer att ägnas åt deltagarnas grupparbete. Det genomförs i en mindre grupp på två till fyra personer. Deltagarna väljer att studera ett mångkulturellt temaområde. En modell för projektarbetet är kunskapsprocessen. Grupper Förutom grupparbetet kommer deltagarna även att ingå i en basgrupp. Exempelvis, en allmän kurs med 60 deltagare delas upp i tre basgrupper. Basgrupp: Basgruppen träffas en gång i veckan för att dels gå igenom vad som hänt under veckan dels blicka framåt mot nästa vecka. Uppföljningar av filmer, föreläsningar, studiebesök. Tid för reflektion. Två lärare ansvarar för respektive basgrupp. Flexibelt lärande Ungefär hälften av tiden kommer att ägnas åt grupparbetet. Här kan man arbeta flexibelt, låta schemat vara upplagt med hel- och halvdagar så att deltagarna kan genomföra studiebesök, redigera filmer osv. I motprestation måste grupperna hela tiden dokumentera sitt arbete, vilket kan göras i en loggbok på First Class.

10 Presentation Grupparbetets höjdpunkt är deltagarnas presentationer. Det kan äga rum både internt inför varandra i gruppen, men även som en utåtriktad aktivitet. Det senare i samband med Öppet hus eller något annat offentligt evenemang i närområdet, exempelvis en kulturnatt som blivit populärt i många städer. Verkstad Eftersom film, bildspel och webbplatser kräver handfasta digitala kunskaper måste deltagarna få stöd på schemalagd tid under grupparbetets gång verkstaden. Läraktiviteter Parallellt med grupparbetet äger det rum andra gemensamma aktiviteter som studiebesök, filmvisning, litteraturstudier, föreläsningar. Genom att studera temasidan kan ni få olika uppslag. 3. Efterarbete Reflektion Ett moment som ska äga rum hela tiden, exempelvis i basgruppen. Utvärdering Reflektionen är en form av löpande utvärdering, men därutöver behövs en utvärdering när allt är färdigt.

11 Del II Kursdesign, iscensättning Du har nu fått en genomgång av den pedagogiska modellens moment och temasidans innehåll. Nu ska vi tillämpa dessa kunskaper i konkreta exempel. Vi visar på hur du som pedagog kan skapa ett kursupplägg, bland annat presenteras ett detaljerat schema. Vi presenterar också textförslag som kan delas ut till deltagarna. Mål Tydliga mål underlättar både för dig som pedagog och deltagarna. Målen för tema- och projektveckorna skulle kunna formuleras så här: att arbeta med ett självständigt projekt öppen form av presentation/produktion att tillämpa kunskapsprocessen, en pedagogisk modell att uppleva, diskutera och analysera mångkulturella frågor att utforska verkligheten med hjälp av problemlösning, film, workshops, studiebesök, föreläsningar, litteraturstudier och fältarbete att lära sig arbeta i grupp Idén (syftet) Klargör bakgrunden till varför deltagarna ska arbeta med mångkulturella frågor. Idén skulle kunna se ut så här: På en folkhögskola är tema- och projektstudier ett självklart inslag. Vi tror att variation är bra för lärandet, exempelvis att bryta gängse ämnesgränser och istället fokusera på ett kunskapsområde. Med temat det mångkulturella Sverige vill vi väcka din nyfikenhet för en aktuell samhällsfråga. Ett tema- och projektarbete ger många mervärden som är svåra att uppnå i enskilda ämnen. Utifrån föreläsningar, samtal, egna fördjupning får du möjlighet att reflektera över mångkulturella frågor. Vad kan du göra? Vilken är din roll? Vi vill ge dig makt och mod så att du kan påverka samtiden och framtiden såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet.

12 Du kommer att arbeta i grupper med ett självständigt projekt, i en process från idé till färdig produktion. Ni kommer att göra intervjuer med folk utanför skolan. Målet är en produktion som ni kan presentera inför alla andra på eller utanför skolan. För att undersöka hur folkbildningen kan vara en förändrande kraft och en spjutspets mot framtiden, fördjupar vi oss i folkbildningens uppdrag och bildningstanken. Din medverkan och aktivitet under dessa fyra veckor ingår i underlaget för dina behörigheter och omdöme.

13 Temaområden Här nedan ser du ett antal temaområden som ni kan välja att jobba med i grupparbetet. Har du egna förslag är vi givetvis öppna för det. Ord och begrepp. Vad betyder orden och vad har de för laddning? Mångkulturellt samhälle, integration, assimilering, rasism, främlingsfientlighet, diskriminering, tolerans, deltagande, positiv antirasism undersök olika källor och intervjua några personer. Ensamkommande flyktingbarn. Varifrån kommer de? Hur tas de emot? Gör ett studiebesök. Svenskhet. Vad innebär det att vara svensk? Medborgarskap, utseende, kultur, historia, värderingar, tillhörighet, den egna subjektiva upplevelsen vem bestämmer svenskheten? Högerextremismen i Europa man kan utgå från Alexander Bengtsson föreläsning och göra en kartläggning av organisationer och ideologier. Jag är inte rasist men I vilka sammanhang fälls detta yttrande och vad är innebörden? Politiska partier. Hur ser de politiska partierna på det mångkulturella samhället? Utmaningarna, möjligheter, problem, förslag läs dokument och intervjua företrädare. Positiv antirasism. Använda sig av studieplanen till boken Strategier för ett inkluderande samhälle. Rasismens och antirasismens historia i Sverige. UR-material, Forum för Levande Historia. Migration till Sverige. Vem kommer till Sverige och varför? Flyktingar, arbetskraftsinvandring, kärlek. Migration i världen. Hur ser migrationsströmmarna ut? Nationella minoriteter i Sverige. Vilka minoriteter finns? Hur ser Sverige ut från deras horisont?

14 Folkbildningen Du studerar på en folkhögskola och det är en skolform som skiljer sig från andra skolor på många olika sätt. Här nedan har vi sammanfattat några viktiga punkter: uppdraget från staten bildning folkbildningens kännetecken Bildningstanken Folkbildningens kännetecken Plats för citat ur den egna skolans dokument! Uppdraget från staten Syftena med statens bidrag stärka och utveckla demokratin göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet Sju verksamhetsområden den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen det mångkulturella samhällets utmaningar den demografiska utmaningen det livslånga lärandet kulturen öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning folkhälsa, hållbar utveckling, global rättvisa

15 Projektarbete - ett grupparbete En stor del av tema- och projektveckorna kommer du att ägna åt ditt grupparbete. Det äger rum i grupp, två till fyra personer. Vi är öppna för olika förslag, men vi vill att det handlar om det mångkulturella samhällets utmaningar. Ditt arbete ska vara färdigt till vår Öppet Hus-dag. Du behöver inte framträda inför publik utan kan presentera ditt arbete på många olika sätt, exempelvis bildspel, utställning, film. Här nedan ser du kunskapsprocessen, en modell du kan använda dig av när du jobbar med ditt projektarbete. tema = ett ämne som går tvärs över de vanliga skolämnena, bryter gängse ämnesgränser. Exempelvis kvinnan i samhället innehåller både historia, samhällskunskap, litteratur, psykologi, biologi osv. projektarbete = studier av ett tema som också innefattar arbetsformen, arbete i grupp och fältarbete. Slutprodukten bör forma sig till ett material eller handling som riktar sig till människor utanför gruppen, exempelvis Kulturnatten.

16 Tips, idéer, intresse Vi vill veta mer om vad du tycker, dina intresseområden, tips och idéer. Har du förslag på föreläsare, någon intressant organisation eller film? Vilka frågor och temaområden är du mest intresserad av? Har du förslag på någon film som passar ihop med temat? Har du förslag på någon föreläsare som passar ihop med temat? Har du förslag på något museum/studiebesök som passar ihop med temat? Har du förslag på någon organisation som passar ihop med temat? Har du förslag på några nätresurser som passar ihop med temat? Tips, tips, tips

17 Schema Med hjälp av den pedagogiska modellen, innehållet i temasidan och andra idéer som dykt upp, är det dags att börja snickra på ett schema för tema- och projektperioden. Här nedan ett förslag: Vecka 33-34: Förberedelseperiod, projektarbetet varvas med andra inslag. Vecka 35-38: Enbart tema- och projektstudier.

18

19

20 Tidtabell hösten tema- och projekt lov Vecka 19-8 maj Presentation Vecka maj Uppföljning i smågrupper Vecka 33 Höstterminen startar Vecka 35 Tema- och projektarbetet startar Vecka september Öppet Hus-dagen

21 Avslutning Vi vill understryka att handledningen grundar sig på beprövad erfarenhet utifrån praktiskt arbete med modellen. Temasidans innehåll kan givetvis aldrig göra anspråk på att vara heltäckande i denna omfattande fråga. Förhoppningsvis ger den idéer och inspiration. Vi hoppas att du med hjälp av denna handledning kan påbörja planeringen av ditt tema- och projektarbete. Du måste givetvis utgå från din pedagogiska idé med de förutsättningar som gäller. Vi ser fram emot din återkoppling som kan bidra till att utveckla det här materialet.

22

23

24

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Södra Afrika - kampen fortsätter, Zambalasa! 2013/2014

Södra Afrika - kampen fortsätter, Zambalasa! 2013/2014 Södra Afrika - kampen fortsätter, Zambalasa! 2013/2014 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Södra Afrika Kampen fortsätter, Zambalasa! Här kan du läsa om kursens

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lupp som pedagogiskt verktyg Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Studiecirkeldeltagare 2008

Studiecirkeldeltagare 2008 Folkbildningsrådet utvärderar No 2 2009 Studiecirkeldeltagare 2008 En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren Studiecirkeldeltagare

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Utvecklade arbetsplatsträffar (APT) som framgångsfaktor... 3 2. LiU:s modell för samverkan...4 2.1. Regelverk

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer