Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1."

Transkript

1 Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år Projekt Journalnummer: Projektnamn: Innovativ samverkan i Bispgården Stödmottagare: Fors Företagareförening, industrivägen 13, Bispgården 2. Kontaktperson Anders Ljung, ordförande Fors Företagareförening, Industrivägen 13, Bispgården 3. Hur sammanfattar du projektet? Vad är bakgrunden till projektidén? Bispgården har en lång tradition som industriort. För att företagen ska finnas kvar och utvecklas krävs tillgång på kompetent arbetskraft. Enligt olika rapporter ökar utflyttningen från landsbygden och arbetskraftsbrist väntas uppstå. De orter/kommuner som inte agerar kommer att vara förlorare. Fors Företagareförening vill genom projektet motverka den utvecklingen. Vad planerade du att genomföra i projektet enligt projektplanen? I projektplanen ville vi genomföra en rad aktiviteter: Förverkliga ett teknikhus vid Anders Olofskolan i Hammarstrand för att öka teknikintresset framförallt hos flickor. Genom detta breddas rekryteringsbasen till gymnasieskolan och könsfördelningen utjämnas. Stärka samarbetet mellan grundskolan, gymnasieskolan och näringslivet för att göra utbildningarna intressantare. Utveckla ett långsiktigt samarbete kring entreprenörskap. Skapa en hemsida för Bispgården där lokala evenemang, kultur och fritidsaktiviteter, samhällsinformation mm kan marknadsföras. Utveckla fritidsanläggningar, kultur och fritidsaktiviteter samt evenemang främst mot målgrupperna kvinnor och ungdomar. Undersöka förutsättningarna för att skapa en mötesplats för ungdomar i Bispgården. Vad genomförde du i projektet? Under projektets första år har vi jobbat på bred front med nio olika aktiviteter. En arbetsgrupp kring Teknikhuset vid Anders Olofskolan i Hammarstrand har skapats. Två samverkansprojekt mellan företagen och skolan har inletts. I ett av projekten har konstruktionsavdelningen på ett företag redan tagit fram ritningar som överlämnats till skolorna för beredning och materialbeställning. Nästa steg blir att starta upp produktionen på gymnasieskolan. Anpassade studiebesök hos industriföretagen från årskurs 6 9 har organiserats och genomförts. En arbetsgrupp kring gymnasieskolan har skapats. För att öka kvaliteten och attraktionskraften på utbildningarna har ett arbete med att Teknik Collegecertifiera utbildningarna inletts. Ett nytt arbetssätt har införts, Bispgårdens Tekniska College, där en större del av undervisningen ska förläggas till företagen. En ny hemsida för Bispgården har arbetats fram. Sidan innehåller samhälls- och föreningsinformation liksom nyheter, evenemang och aktiviteter. Ett antal nya studiecirklar och kurser har erbjudits och genomförts i projektet. Trivselskapande åtgärder har prioriterats, lokala evenemang har utvecklats med barnfamiljer som målgrupp. Vad blev det för resultat? Då vi jobbar efter en treårig projektplan kan vi inte redovisa något slutgiltigt resultat i projektet eftersom denna rapport endast täcker första året och arbetet fortfarande pågår. Vilka positiva effekter har projektet haft? En effekt av arbetet hittills är att en annan utbildningsanordnare avser att lägga ner sin industriutbildning för att istället samarbeta med Bispgårdens Tekniska College. 1

2 Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra? Det är också för tidigt att säga eftersom två år återstår av projektplanen. 4. Vilka genomförde projektet? Vilka personer medverkade i projektet? Från företag och Fors företagareförening Birgit Skogelid, projektledare 75 % Anders Ljung, Per Edvall, Sune Fryklund, Kenth Selander, Anna Vokulov, Anders Lundström, Roger Edström, Anders Eklöf, Gunnar Eriksson, Michael Sundin, Håkan Ljung, Mikael Strömqvist, Marielle Andersson, Kent Andersson, Carola Nilsson, Sven-Erik Edholm. Från Jämtlands gymnasium, Bispgården Mats Berglund, Bengt Thander, Ivan Abrahamsson, Jörgen Jonson, Elisabeth Edfeldt, Bertil Westman, Hasse Allström, Mikael Engqvist, Richard Terneborg, Jan Johansson, Irene Lahuit, Anna-Märta Johannson, Elisabet Tjärnlund, Jonas Wallgren Nordlander, Johan Nyman. Från Anders Olofskolan, Hammarstrand Anna Schönning, Birger Ajax, Lennart Dahlström, Anders Byh, Barbro Nilsson, Johnny Starkman. Referensgrupper Nicklas Stavbom, Ola Rylander, Stefan Nilsson, Annicka Kanto, Carina Ström, Ingrid Johansson, Bodil Andersson, Maria Jonasson, Karin Nilsson, Doris Fryklund, Anna Wikström, Katarina Brorsson, Sven-Erik Andersson, Rosita Lindstein, Jens Wingstedt, Mattias Gulliksson, Kajsa Eriksson, Olle Wikström, Lina Wingstedt, Anne-Lie Fryklund, Birgitta Andersson, Bosse Svenningsson, Anders Blomberg, Elisabeth Yngström, Kikki Fredriksson, Terese Bengard, Mona Modin-Tjulin, Mikael Cederberg, Är projektet förankrat? På vilket sätt? Projektet förankrades genom Fors Företagareförenings tidigare projekt Arbetskraftsinflyttning till Bispgården ( ) som fungerade som en form av förstudie. Slutsatserna därifrån låg till grund för projektplanen för det treåriga projektet Innovativ samverkan i Bispgården. Samarbetar du med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag under projektet? Hela idén med Projekt Innovativ samverkan i Bispgården bygger som namnet uppger på samverkan i många olika former. Jämtlands gymnasium Bispgården, Teknikcollege Mitt, Anders Olofskolan Hammarstrand, Ragunda kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Indalsälven Fors FVO, Stickaföreningen, Fors Industrier AB, Z - Lyften produktion AB, Älggårdsberget konferens AB, Vattenfall Services Nord AB, Rylander Utbildning & försäljning och ADC Media har deltagit under första året. Har projektet skapat nya samarbeten? Ja, under första året har ett Teknikcollegeråd bildats för att certifiera utbildningarna vid Jämtlands Gymnasium, Bispgården. En styrelse för Bispgårdens Tekniska College är under bildande. En samarbetsgrupp har bildats kring Teknikhuset vid Anders Olofskolan i Hammarstrand. Kreativa Gruppen i Bispgården har bildats kring lokala evenemang. Referensgrupper har bildats kring hemsidan och Qvinnspiration. 5. Varför ville du genomföra projektet? Fanns det t.ex. konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverade projektet? Det ursprungliga behovet är att långsiktigt trygga försörjningen av kompetent arbetskraft. I Fors Företagareförenings tidigare projekt Arbetskraftsinflyttning till Bispgården ( ) som fungerade som en form av förstudie för projekt Innovativ samverkan i Bispgården ansågs följande områden som viktiga att arbeta vidare med: Stärka samarbetet mellan gymnasieskolan, grundskolan och näringslivet. Förverkliga ett Teknikhus vid Anders Olofskolan för att öka teknikintresset, framförallt hos flickor. Genom detta breddas rekryteringsbasen till gymnasieskolan och könsfördelningen utjämnas. Utveckla samarbetet med Anders Olofskolan (årskurs 6 9) för att tillvarata teknikintresset hos eleverna bland annat genom att organisera studiebesök och arbetsplatsförlagd utbildning. Utveckla grupparbeten som underlättar integrering av nysvenskar. Utveckla ett långsiktigt samarbete kring entreprenörskap som sträcker sig från årskurs F6 till och med gymnasiet. Uppmuntra initiativ utifrån våra lokala förutsättningar, visa på goda exempel samt stimulera till nytänkande. Förklara begreppet entreprenör pedagogiskt och praktiskt. Profilera utbildningarna för att stärka regionens kompetens och konkurrenskraft. Utbilda lärarna i entreprenörskap genom att arrangera Late Summer Camp. 2

3 Skapa och marknadsföra en hemsida för Bispgården med samhälls- och föreningsinformation, lediga jobb (offentliga och privata), hus till salu, lokala evenemang, aktiviteter, mm. Samarbeta kring marknadsföring av kultur och fritidsaktiviteter mm. Organisera och utveckla studiebesök till Bispgården utifrån aktuell målgrupp - Delta aktivt i gymnasieskolans marknadsföring mot grundskolorna i regionen. Marknadsföra utbildningarnas inriktning på entreprenörskap. Utveckla fritidsanläggningarna som Fors Företagareförening ansvarar för mot målgrupperna kvinnor och ungdomar. Samordna och stimulera kontakter mellan studieförbund, föreningar, m.fl. för att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter mot målgrupperna kvinnor och ungdomar. Erbjuda lokal administration för anmälningar, förfrågningar mm. Ansvara för samt utveckla lokala evenemang som ökar trivsel och samhörighet i Bispgården. Undersöka förutsättningarna att skapa en mötesplats för ungdomar i Bispgården. Möjligheter: Geografisk närhet. Engagemang från alla inblandade. Lokal kompetens. Genom Fors Företagareförenings erfarenheter och med föreningen som huvudman få möjligheter att i ett treårigt projekt arbeta långsiktigt med ovanstående frågor. Problem: Tidsbrist! Alla inblandade hade sina kalendrar fulltecknade. En projektledare som koordinerade alla typer av samarbeten i projektet och som höll processerna i projektet vid liv fordrades. 6. Vem riktade sig projektet till? Vem har fått mest nytta av projektet och på vilket sätt? Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive mer indirekt. Jämtlands gymnasium i Bispgården har genom projektet fått ett forum där kontakter både inom och utanför projektet fungerar. Arbetssättet är på väg att certifieras utifrån de kriterier som råder för Teknik College. Ökad insyn och förståelse när man inom arbetet med att TC certifiera utbildningarna diskuterar alla frågor gemensamt utifrån respektive grupp. En styrelse för Bispgårdens Tekniska College är under bildande. Projektet bidrar till att öka kvalitén på utbildningarna och ta fram ett arbetssätt som kan permanentas. Elever vid Jämtlands gymnasium i Bispgården Får genom Teknikcollegerådet möjlighet att påverka utbildningarna. Får tillgång till relevanta praktikplatser. Praktik med kvalité som innehåller hanledarutbildning, rapporter åt båda håll och utvärdering. Får delta i skapandet av ett Teknikhus i Hammarstrand. Samarbete mellan företag, gymnasieskola och grundskola. Anders Olofskolan Samarbetar med teknikföretagen i Bispgården, Jämtlands gymnasium, Bispgården kring skapandet av ett Teknikhus i anslutning till skolan. Får genom projektet tillgång till kompetens och material. Har erbjudits ett unikt samarbete kring entreprenörskap. Elever vid Anders Olofskolan Ett Teknikhus skapas där avsikten är att öka intresset för ämnet teknik. Organiserade årskursanpassade studiebesök till Jämtlands gymnasium, Bispgården och teknikföretagen i Bispgården. Teknikföretagen i Bispgården Bra dialog med utbildningarna både inom och utanför projektet. Möjlighet att påverka utbildningarna vid Jämtlands gymnasium, Bispgården genom arbetet med TC certifieringen och i styrelsen för Bispgårdens Tekniska College. Medarbetare kan rekryteras med rätt kompetens. Projektet bidrar till att ta fram ett arbetssätt som kan permanentas. Företagen får även en möjlighet att engagera sig i samhällsutvecklingen genom projektet. Ragunda kommun Profilerade utbildningar inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning som stärker regionens kompetens och konkurrenskraft. Ett rikt kultur- och fritidsliv med anläggningar som motsvarar dagens behov och attraktiva aktiviteter. Kreativa mötesplatser, ökad trivsel och samhörighet. Moderna informationsvägar genom ny hemsida och sociala medier. 7. Vad genomförde du i projektet? När genomfördes projektet? = första året i Fors Företagareförenings treåriga projektplan. 3

4 Vilka aktiviteter genomförde du i projektet? Aktivitet Teknikhus Hammarstrand NO lärarna vid Anders Olofskolan i Hammarstrand (åk 6 9), Teknikföretagen i Bispgården, rektor, elever och lärare vid Jämtlands gymnasium i Bispgården, och projektledaren ingår i arbetsgruppen kring Teknikhuset. Starten för samarbetet kom igång sent beroende på hög arbetsbelastning för NO lärarna bland annat på grund av långtidssjukskrivningar. Rent fysiskt ska Teknikhuset inrymmas i det så kallade annexet i anslutning till Anders Olofskolan. Två samverkansprojekt har hittills startats upp, dels byggandet av en Skotare (typ av skogsmaskin som används för transport, så kallad skotning, av rundvirke från avverkningsplatsen i väglös terräng) samt en Kunskapssnurra med flera specialfunktioner utifrån olika åldrar. I båda projekten samarbetar företag, (ritningar, material, kompetens) lärare och elever (beredning, materialbeställningar, produktion). Finansiering och tidsplaner är fastställda för projekten som ska färdigställas under våren 2011 för att vara klara att förevisas vid Tekniktävlingsdagen i Aktivitetsparken i maj. Objekten ska därefter ingå i Teknikhuset som redan innehåller ett rum för tillverkning av Legorobotar. Material från Skogen i skolan och ett Hjärnspel står närmast på önskelistan till teknikhuset som ska vara en resurs för kommunens samtliga skolor. Fler intressenter bearbetas och ska bjudas in i skapandet av Teknikhuset vilket ska präglas av de näringar och förutsättningar som finns i Ragunda kommun. Aktivitet Anders Olofskolan Arbetsgruppen består av NO lärarna vid Anders Olofskolan, rektor och lärare från Jämtlands Gymnasium, Bispgården, representanter för teknikföretagen i Bispgården och projektledaren. Studiebesök till Bispgården har planerats och genomfört för årskurs 6 och 7. Scheman har sammanställts utifrån årskurs, företagens inriktningar samt gymnasieskolans olika program. Tanken är att dessa scheman ska användas varje år, på så sätt får eleverna anpassad information om gymnasieskolan och teknikföretagen under fyra år. För årskurs 9 som står inför ett gymnasieval ska ett studiebesök planeras och genomföras under vecka 45. För årskurs 8 förbereds en Tekniktävlingsdag i Aktivitetsparken Bispgården i maj, 2011 med mixade lag bestående av elever i årskurs 8 vid Anders Olofskolan och årskurs tre vid Jämtlands Gymnasium, Bispgården. Alla eleverna vid båda skolorna ska finnas med i parken under dagen liksom teknikföretagen. För att inhämta idéer, inspiration och kunskap deltog representanter för arbetsgruppen vid konferensen Världens bästa regional utbildningssystem i Sundsvall april, Gruppen som står bakom dessa konferenser sedan 10 år tillbaka är Mittuniversitetet, Vinnova, Länsstyrelsen i Västernorrland, Sundsvalls kommun, Handelskammaren i Mittsverige, SCA, AB Persson Invest, Metso Paper, Länsförsäkringar, Diös Fastigheter och Jämtkraft AB. Möjligheterna kring satsningen på Världens bästa regionala utbildningssystem ska bevakas. Intressenterna avser att satsa 6 miljoner kronor i intressanta projekt, eventuellt kan kommande grupparbeten utvecklas med stöd därifrån. Aktivitet Jämtlands Gymnasium, Bispgården Arbetsgruppen består av rektor, representanter för lärare och elevråd vid Jämtlands gymnasium, Bispgården, representanter för teknikföretagen i Bispgården, samt projektledaren. Engagemanget från teknikföretagen i Bispgården för Jämtlands Gymnasium i Bispgården finns sedan länge liksom gymnasieskolans behov av samarbete med företagen för praktik, Apu och kompetensutbyte. Projektet arrangerade initialt flera möten kring utveckling och marknadsföring av Jämtlands gymnasium, Bispgården. Behovet av att kvalitetssäkra utbildningarna ledde till att en representant för TeknikCollege Mitt bjöds in för att informera om möjligheten att certifiera utbildningarna i Bispgården utifrån TeknikCollege kriterier vilka arbetats fram av organisationen Teknikföretagen och If Metall. Ett beslut fattades därefter att certifiera alla tre utbildningarna (Industri och elprogram samt vuxenutbildning) vid Jämtlands gymnasium, Bispgården utifrån TeknikCollege kriterier. Ett lokalt TeknikCollege råd bildades och projektledaren utsågs till koordinator för certifieringsarbetet. För att lämna in en ansökan för att TC certifiera utbildningarna krävs att samtliga tio kriterier genomarbetats. Vid gemensamma möten som projektet arrangerar formulerar representanter för respektive intresseområde (Elprogram, Industriprogram, Vuxenutbildning, Kärnämnen, Elevrådet, Industriföretagen, Elföretagen och Fors Företagareförening) sin ståndpunkt utifrån kriterierna kring frågeställningarna nutid, vision och hur når vi dit? De tio kriterierna är: 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring 6. Kreativ och stimulerande lärmiljö 7. Maskiner och utrustning 8. Sammanhållna arbetsdagar 4

5 9. Lagarbete och ämnesintegration 10. Lärande i arbete Svaren sammanställs efter varje möte och ska ligga till grund för en ansökan om att certifiera arbetssättet vid utbildningarna. Hittills har sex av tio kriterier genomarbetats. I väntan på en certifiering till TeknikCollege har redan ett helt nytt arbetssätt implementerats vid Jämtlands gymnasium i Bispgården. Arbetssättet som har fått namnet Bispgårdens Tekniska College gäller från och med höstterminen 2010 och är baserat på kriterierna för Teknikcollege. Vid ett möte med kommunens presidium föreslog projektet att en styrelse bör tillsättas för Bispgårdens Tekniska College. Enligt TeknikCollege rekommendationer ska näringslivet vara i majoritet i styrelsen, men även representanter för utbildningarna och kommunen ingår. Befogenheter och uppgifter för styrelsen kan komma att röra marknadsföring, kommunikation, praktikplatser, arbetsformer, kvalité, samverkan, studiebesök och mentorskap. Certifieringsarbetet och den nya styrelsen för Bispgårdens Tekniska College kommer tillsammans med den nya gymnasiereformen, Gy 2011, avsevärt att underlätta omorganisationen vid Jämtlands gymnasium, Bispgården. Sammantaget bidrar arbetet till att stärka utbildningarna lokalt, regionalt och nationellt. Förhandlingar pågår för närvarande kring övertagande av Industriprogramelever från andra utbildningsanordnare. Detta kan påverka utbildningen positivt då fler företag kan engageras bland annat för Apu och styrelsearbete. Konkurrensen om utbildningsplatserna och därmed även meritvärdet på antagna elever ökar. Dessutom påverkas möjligheterna att utveckla elevboende i Bispgården och aktiviteter för ungdomarna positivt. Aktivitet Entreprenörskap Vi har valt att skjuta fram denna aktivitet med anledning av lärarsituationen vid Anders Olofskolan. Flera lärartjänster har försvunnit i besparingssyfte under året vid skolan. Förutom det påverkar ett antal långtidssjukskrivningar arbetssituationen för den återstående lärarkåren. Önskemål om aktiviteter kring entreprenörskap tillkom under ett möte med lärarna vid Anders Olofskolan. Det har därför ansetts viktigt att starta upp och genomföra aktiviteten i samarbete med dem. Aktiviteten återupptas år två och tre i projektet. Aktivitet Marknadsföring En referensgrupp har bildats kring aktiviteten. Projektet har utifrån diskussionerna i referensgruppen tagit fram en marknadsföringsplan. Med den som utgångspunkt har en ny hemsida för Bispgården arbetats fram. Projektledaren har ansvarat för utformningen av sidan, insamling av uppgifter samt administration av sidan. Hemsidan publicerades Sidan innehåller samhälls- och föreningsinformation liksom nyheter/evenemang och aktiviteter. Bispgårdens Tekniska College har egen rubrik på sidan där gymnasieskolan ansvarar för vissa delar av informationen. Även gruppen kring Qvinnspiration har en egen rubrik på hemsidan för information om evenemanget och kringarrangemang t.ex. föreläsningar och aktiviteter. Tanken är att hemsidan ska hållas aktuell och välbesökt genom dialog med besökarna. Tävlingar och reportage från aktuella händelser bidrar till att antalet besökare på hemsidan ökar för varje månad. Marknadsföringen av hemsidan har skett via en skylt på Fors Företagareförenings skyltmast invid väg 87 samt genom informationsbrev till föreningar, annonsering och små flyers som placerats på strategiska ställen. En broschyr för att marknadsföra Bispgårdens Tekniska College har arbetats fram i projektet. Målgruppen för broschyren är presumtiva elever och deras föräldrar. Båda gymnasieprogrammen presenteras liksom det nya arbetssättet som infördes höstterminen Även elevboende och fritidsaktiviteter presenteras. Produktionen av den nya hemsidan och broschyren för Bispgårdens Tekniska College har finansierats av Fors Företagareförening. Endast lönekostnaden för projektledaren har belastat projektet. Aktivitet Anläggningar Fors Företagareförening har via avtal med Ragunda kommun ansvarat för drift och underhåll av fritidsanläggningarna Östervågs Idrottspalts och idrottshallen Forshallen i Bispgården sedan Förutom att anläggningarna numera nyttjas effektivare har nyordningen även inneburit att anläggningarna successivt har rustats och utvecklats. Utvecklingen av fritidsanläggningarna är helt beroende av externa medel. I utvecklingsplanen har Forshallen, kommunens enda fullstora sporthall prioriterats. Hallen byggdes för ca 40 år sedan och sportgolvet är fortfarande original. Aktiviteten inleddes med att en ansökan om bygdeavgiftsmedel för att byta sportgolvet sammanställdes och lämnades in. Ansökan avslogs dessvärre av kommunstyrelsen som beslutar i ärendet med hänvisning till att denna kostnad bör läggas på den kommunala budgeten istället. Nu återstår att bearbeta kommunen så att ärendet prioriteras där. I Forshallen finns även en gymavdelning som har utvecklats från att bara innehålla utrustning för ren styrketräning som ett 20-tal killar använde till att numera vara en fungerande gymanläggning där 80 personer tränar regelbundet varav ca 20 kvinnor. Fors Företagareförening prioriterar dialogen med användarna samt ett effektivt nyttjande av ekonomiska resurser för drift och underhåll. 5

6 Aktivitet Kultur & fritidsaktiviteter I projektet arbetade vi inledningsvis tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan med att ta fram ett antal studiecirklar som vi därefter kunde erbjuda i Bispgården. Vi samarbetade även med studieförbundet kring information om och anmälningar till cirklarna. Genom projektets arbete med att utveckla lokala evenemang har idéer om nya aktiviteter växt fram. Konkreta exempel är en tvådagars flugfiskekurs på Östervågs idrottsplats där ett lokalt fiskevårdsområde anlitade en av utställarna vid Qvinnspiration som kursledare. 10 personer, främst ungdomar, deltog i kursen. Även Stickaföreningen från Hudiksvall deltog som utställare vid Qvinnspiration vilket har resulterat i att det från och med i höst anordnas Stickcafé på Café Gourmé två gånger i månaden. Gruppen kring Qvinnspiration arrangerar även föreläsningar och studiecirklar under hösten. Projektet skapar mötesplatser där nya aktiviteter uppstår. Aktivitet Evenemang Projektet har ansvarat för och utvecklat lokala evenemang. I Bispgården tar Fors Företagareförening ett stort ansvar genom att arrangera 4 årligen återkommande evenemang. Höstmarknad i september, Jul i parken i december, Qvinnspiration i maj och Forsdraget i juli. Projektet har tillfört ett helt nytt arbetssätt kring evenemangen. En referensgrupp, Kreativa Gruppen i Bispgården, har skapats i projektet. Under projektets första år har vi lyckats engagera flera personer och föreningar som tidigare inte har deltagit i arbetet kring evenemangen. Vi gläds framförallt åt att ett antal yngre personer, bland annat nyinflyttade, har deltagit och bidragit till att utveckla evenemangen. Numera jobbar vi mera strukturerat, minnesanteckningar skrivs t.ex. vid varje möte och skickas ut, arbetsuppgifter fördelas och redovisas så att alla får känna sig delaktiga. Istället för traditionella marknader där tonvikten har legat på tillresta knallare och deras utbud fokuserar vi numera på trivselskapande aktiviteter och kreativa mötesplatser. Vi har för första gången identifierat en målgrupp för evenemangen, nämligen barnfamiljer, något som gett märkbara resultat. Aktivitetsparken i Bispgården har visat sig vara den optimala festplatsen utifrån målgruppen! Fors Företagareförening har prioriterat denna aktivitet på grund av lågkonjunkturen som ställde många av Bispgårdens innevånare utanför gemenskapen som ett arbete innebär. Aktivitet mötesplats för ungdomar Kontakter har tagits mellan Projekt Innovativ samverkan i Bispgården, Rädda Barnens lokalavdelning, Fors församling och Studieförbundet Vuxenskolan för att starta upp fritidsaktiviteter för Bispgårdens ungdomar. I projektets arbete med Bispgårdens Tekniska College ingår även ett rikare utbud av fritidsaktiviteter för gymnasieungdomarna på orten. Vad har gått som planerat? De mål som sattes upp för år 1 har samtliga uppfyllts utom för aktiviteten Entreprenörskap. Har något fungerat bättre än förväntat? Aktiviteten Jämtlands gymnasium har gått bättre än förväntat. Där har kontakter tagits med andra utbildningsanordnare som innebär att elevunderlaget och antalet företag som samarbetar kring utbildningen ökar från och med Vad har inte gått som planerat? Förklara. Aktivitet Entreprenörskap har inte gått som planerat på grund av lärarsituationen vid Anders Olofskolan. Vilka svårigheter eller hinder har du haft under projektets gång? Inga speciella svårigheter eller hinder har uppstått. 8. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Vilka var projektets mål? Målet med projektet är att genom innovativt tänkande söka hållbara samarbetsformer mellan skola, samhälle och näringsliv vilket ska bidra till ökat entreprenörskap i regionen. Även ökad livskvalitet prioriteras i projektet genom samarbete kring kultur och fritidsaktiviteter. Dessa samarbetsformer ska dokumenteras och vara överförbara till andra orter. Vad blev resultatet? Olika samarbeten mellan skola, näringsliv och samhälle har startats under första året. Genom evenemang, kultur och fritidsaktiviteter har livskvaliteten ökat i området. Om målet endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta? Målen är skrivna i en treårig projektplan, detta är resultatet efter år 1. 6

7 Har projektet gynnat miljön och hållbar utveckling? På vilket sätt? Ingen av aktiviteterna i projektet har någon miljöpåverkan. Har projektet arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund? På vilket sätt? Aktiviteterna Kultur och fritidsaktiviteter, Evenemang, Anläggningar och Mötesplats för ungdomar har inriktning mot ungdomar och kvinnor. Har projektet främjat kompetensutveckling? Vi arbetar med kompetenshöjande åtgärder i aktiviteten Jämtlands gymnasium. 9. Vilka är projektets mätbara resultat? Fyll i tabellen på sid 3 med projektets mätbara resultat, enligt EU:s riktlinjer, som du känner till direkt efter projektets slut. Skriv en kommentar om resultatet inte blev som förväntat. Mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer Resultat direkt efter projektets slut Kommentar Antal nya företag 0 Antal bevarade arbetstillfällen 0 Antal nya arbetstillfällen 0 Antal deltagare i utbildningar 0 Antal nya produkter, tjänster, tekniker, 6 nya nätverk och mötesplatser nätverk och mötesplatser Antal personer som fått tillgång till 0 bredband Ev. specifika mätbara resultat för ditt Leaderområde 7 a. Projektets mål - ange målen för projektet och vad som ska mätas. Ange utgångsvärden före projektstart och målsättning efter genomförandet. Mål och vad ska mätas Utgångsvärde Målsättning (3 år) Resultat år 1 Teknikhus Antal nya intressenter 0 3 st 2 Anders Olofskolan, Hammarstrand Dokumenterad samarbetsplan årskurs 6-9 mellan skolan och näringslivet 0 4 deltagande företag 3 Jämtlands Gymnasium, Bispgården Införa projektarbeten i undervisningen 0 2 projektarbeten 2 Entreprenörskap Anordna Late Summer Camp för lärare 0 2 st 0 Marknadsföring Hemsida för Bispgården 0 1 st 1 Kultur och fritisaktiviteter Nya aktiviteter 0 3 st Hur har du spridit resultatet? Hur har du spridit resultatet av projektet? Genom Fors Företagareförenings nyhetsbrev och hemsida Genom nya hemsidan Genom protokoll och minnesanteckningar från möten. Vilka andra aktörer kan vara intresserade av att ta del av projektresultatet? Andra organisationer som arbetar med utvecklingsprojekt tillsammans med grund och gymnasieskolor. Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar med företags- och landsbygdsutveckling efter att projektet är avslutat? De kan ta del av vårt arbete i de olika aktiviteterna. 7

8 11. Vilka kostnader har projektet haft? Hur har dessa finansierats? Redovisa projektets totala kostnader uppdelade på kostnadsslag löner, indirekta kostnader, investeringar och övriga kostnader. Om du har haft kostnader för investeringar eller övriga kostnader, beskriv vad dessa består av. Exempel på övriga kostnader är konsultkostnader, studieresor, logi eller utrustning för att administrera projektet. Redovisa hur projektet har finansierats. Beloppet ska delas upp på finansiärer. Faktiska kostnader Kronor Löner Övriga kostnader Summa kostnader Resurser Övriga ideella resurser Ideellt arbete Offentliga resurser Summa resurser Finansieringsplan Faktisk finansiering Kronor Projektstöd LAG Off. finansiering Summa finansiering Resurser Ideellt arbete Offentliga resurser Övrig privat ideell finansiering Summa resurser Vilka slutsatser drar du från projektet? Vilka slutsatser kan du dra från projektet? Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Vilka mervärden har projektet tillfört? Det har ibland uppstått missförstånd när parallella diskussioner har förts mellan Projektet/Leader, Projektet/Länsstyrelsen, Leader/Länsstyrelsen. Samarbetet med skolorna har varit intressant och det koncept som vi håller på att skapa är något nytt och spännande. Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett likande projekt? Säkerställ att alla som säger sig vara beredda att bidra med ideellt arbete verkligen har tid med det. Det kan ibland vara svårt att få full uppställning. Bispgården Fors Företagareförening 8

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården, del 2.

Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården, del 2. Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården, del 2. 1. Projekt Journalnummer: 2010 5465 Projektnamn: Innovativ samverkan i Bispgården, del 2. Stödmottagare: Fors Företagareförening, Alléstigen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!!

Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!! Bilden av vilka framtidens tekniker och ingenjörer är måste förändras! Felet ligger inte hos dom som inte söker idag!!! Fler tekniker och ingenjörer behövs i Sverige! Fler killar och tjejer! Fler tjejer!

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Bilaga 3. Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Slutrapport Förstudien: Drivkrafterna i Skelleftebygden Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Mona

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 2. Projektperiod Projektansvarig Sökande 2010-06-01 2011-10-31 Stig Flöijer, 0703-550 510 Kolbäcks Volleyklubb mry696s@tninet.se

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2011

Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Teknikcollege Skaraborg invigdes den 23 november 2010. Fem gymnasieskolor har certifierats: Vadsbogymnasiet i Mariestad, Lichron och Volvogymnasiet i Skövde, Lagmansgymnasiet i Vara

Läs mer

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer 2008-4917 i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer