Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1."

Transkript

1 Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år Projekt Journalnummer: Projektnamn: Innovativ samverkan i Bispgården Stödmottagare: Fors Företagareförening, industrivägen 13, Bispgården 2. Kontaktperson Anders Ljung, ordförande Fors Företagareförening, Industrivägen 13, Bispgården 3. Hur sammanfattar du projektet? Vad är bakgrunden till projektidén? Bispgården har en lång tradition som industriort. För att företagen ska finnas kvar och utvecklas krävs tillgång på kompetent arbetskraft. Enligt olika rapporter ökar utflyttningen från landsbygden och arbetskraftsbrist väntas uppstå. De orter/kommuner som inte agerar kommer att vara förlorare. Fors Företagareförening vill genom projektet motverka den utvecklingen. Vad planerade du att genomföra i projektet enligt projektplanen? I projektplanen ville vi genomföra en rad aktiviteter: Förverkliga ett teknikhus vid Anders Olofskolan i Hammarstrand för att öka teknikintresset framförallt hos flickor. Genom detta breddas rekryteringsbasen till gymnasieskolan och könsfördelningen utjämnas. Stärka samarbetet mellan grundskolan, gymnasieskolan och näringslivet för att göra utbildningarna intressantare. Utveckla ett långsiktigt samarbete kring entreprenörskap. Skapa en hemsida för Bispgården där lokala evenemang, kultur och fritidsaktiviteter, samhällsinformation mm kan marknadsföras. Utveckla fritidsanläggningar, kultur och fritidsaktiviteter samt evenemang främst mot målgrupperna kvinnor och ungdomar. Undersöka förutsättningarna för att skapa en mötesplats för ungdomar i Bispgården. Vad genomförde du i projektet? Under projektets första år har vi jobbat på bred front med nio olika aktiviteter. En arbetsgrupp kring Teknikhuset vid Anders Olofskolan i Hammarstrand har skapats. Två samverkansprojekt mellan företagen och skolan har inletts. I ett av projekten har konstruktionsavdelningen på ett företag redan tagit fram ritningar som överlämnats till skolorna för beredning och materialbeställning. Nästa steg blir att starta upp produktionen på gymnasieskolan. Anpassade studiebesök hos industriföretagen från årskurs 6 9 har organiserats och genomförts. En arbetsgrupp kring gymnasieskolan har skapats. För att öka kvaliteten och attraktionskraften på utbildningarna har ett arbete med att Teknik Collegecertifiera utbildningarna inletts. Ett nytt arbetssätt har införts, Bispgårdens Tekniska College, där en större del av undervisningen ska förläggas till företagen. En ny hemsida för Bispgården har arbetats fram. Sidan innehåller samhälls- och föreningsinformation liksom nyheter, evenemang och aktiviteter. Ett antal nya studiecirklar och kurser har erbjudits och genomförts i projektet. Trivselskapande åtgärder har prioriterats, lokala evenemang har utvecklats med barnfamiljer som målgrupp. Vad blev det för resultat? Då vi jobbar efter en treårig projektplan kan vi inte redovisa något slutgiltigt resultat i projektet eftersom denna rapport endast täcker första året och arbetet fortfarande pågår. Vilka positiva effekter har projektet haft? En effekt av arbetet hittills är att en annan utbildningsanordnare avser att lägga ner sin industriutbildning för att istället samarbeta med Bispgårdens Tekniska College. 1

2 Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra? Det är också för tidigt att säga eftersom två år återstår av projektplanen. 4. Vilka genomförde projektet? Vilka personer medverkade i projektet? Från företag och Fors företagareförening Birgit Skogelid, projektledare 75 % Anders Ljung, Per Edvall, Sune Fryklund, Kenth Selander, Anna Vokulov, Anders Lundström, Roger Edström, Anders Eklöf, Gunnar Eriksson, Michael Sundin, Håkan Ljung, Mikael Strömqvist, Marielle Andersson, Kent Andersson, Carola Nilsson, Sven-Erik Edholm. Från Jämtlands gymnasium, Bispgården Mats Berglund, Bengt Thander, Ivan Abrahamsson, Jörgen Jonson, Elisabeth Edfeldt, Bertil Westman, Hasse Allström, Mikael Engqvist, Richard Terneborg, Jan Johansson, Irene Lahuit, Anna-Märta Johannson, Elisabet Tjärnlund, Jonas Wallgren Nordlander, Johan Nyman. Från Anders Olofskolan, Hammarstrand Anna Schönning, Birger Ajax, Lennart Dahlström, Anders Byh, Barbro Nilsson, Johnny Starkman. Referensgrupper Nicklas Stavbom, Ola Rylander, Stefan Nilsson, Annicka Kanto, Carina Ström, Ingrid Johansson, Bodil Andersson, Maria Jonasson, Karin Nilsson, Doris Fryklund, Anna Wikström, Katarina Brorsson, Sven-Erik Andersson, Rosita Lindstein, Jens Wingstedt, Mattias Gulliksson, Kajsa Eriksson, Olle Wikström, Lina Wingstedt, Anne-Lie Fryklund, Birgitta Andersson, Bosse Svenningsson, Anders Blomberg, Elisabeth Yngström, Kikki Fredriksson, Terese Bengard, Mona Modin-Tjulin, Mikael Cederberg, Är projektet förankrat? På vilket sätt? Projektet förankrades genom Fors Företagareförenings tidigare projekt Arbetskraftsinflyttning till Bispgården ( ) som fungerade som en form av förstudie. Slutsatserna därifrån låg till grund för projektplanen för det treåriga projektet Innovativ samverkan i Bispgården. Samarbetar du med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag under projektet? Hela idén med Projekt Innovativ samverkan i Bispgården bygger som namnet uppger på samverkan i många olika former. Jämtlands gymnasium Bispgården, Teknikcollege Mitt, Anders Olofskolan Hammarstrand, Ragunda kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Indalsälven Fors FVO, Stickaföreningen, Fors Industrier AB, Z - Lyften produktion AB, Älggårdsberget konferens AB, Vattenfall Services Nord AB, Rylander Utbildning & försäljning och ADC Media har deltagit under första året. Har projektet skapat nya samarbeten? Ja, under första året har ett Teknikcollegeråd bildats för att certifiera utbildningarna vid Jämtlands Gymnasium, Bispgården. En styrelse för Bispgårdens Tekniska College är under bildande. En samarbetsgrupp har bildats kring Teknikhuset vid Anders Olofskolan i Hammarstrand. Kreativa Gruppen i Bispgården har bildats kring lokala evenemang. Referensgrupper har bildats kring hemsidan och Qvinnspiration. 5. Varför ville du genomföra projektet? Fanns det t.ex. konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverade projektet? Det ursprungliga behovet är att långsiktigt trygga försörjningen av kompetent arbetskraft. I Fors Företagareförenings tidigare projekt Arbetskraftsinflyttning till Bispgården ( ) som fungerade som en form av förstudie för projekt Innovativ samverkan i Bispgården ansågs följande områden som viktiga att arbeta vidare med: Stärka samarbetet mellan gymnasieskolan, grundskolan och näringslivet. Förverkliga ett Teknikhus vid Anders Olofskolan för att öka teknikintresset, framförallt hos flickor. Genom detta breddas rekryteringsbasen till gymnasieskolan och könsfördelningen utjämnas. Utveckla samarbetet med Anders Olofskolan (årskurs 6 9) för att tillvarata teknikintresset hos eleverna bland annat genom att organisera studiebesök och arbetsplatsförlagd utbildning. Utveckla grupparbeten som underlättar integrering av nysvenskar. Utveckla ett långsiktigt samarbete kring entreprenörskap som sträcker sig från årskurs F6 till och med gymnasiet. Uppmuntra initiativ utifrån våra lokala förutsättningar, visa på goda exempel samt stimulera till nytänkande. Förklara begreppet entreprenör pedagogiskt och praktiskt. Profilera utbildningarna för att stärka regionens kompetens och konkurrenskraft. Utbilda lärarna i entreprenörskap genom att arrangera Late Summer Camp. 2

3 Skapa och marknadsföra en hemsida för Bispgården med samhälls- och föreningsinformation, lediga jobb (offentliga och privata), hus till salu, lokala evenemang, aktiviteter, mm. Samarbeta kring marknadsföring av kultur och fritidsaktiviteter mm. Organisera och utveckla studiebesök till Bispgården utifrån aktuell målgrupp - Delta aktivt i gymnasieskolans marknadsföring mot grundskolorna i regionen. Marknadsföra utbildningarnas inriktning på entreprenörskap. Utveckla fritidsanläggningarna som Fors Företagareförening ansvarar för mot målgrupperna kvinnor och ungdomar. Samordna och stimulera kontakter mellan studieförbund, föreningar, m.fl. för att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter mot målgrupperna kvinnor och ungdomar. Erbjuda lokal administration för anmälningar, förfrågningar mm. Ansvara för samt utveckla lokala evenemang som ökar trivsel och samhörighet i Bispgården. Undersöka förutsättningarna att skapa en mötesplats för ungdomar i Bispgården. Möjligheter: Geografisk närhet. Engagemang från alla inblandade. Lokal kompetens. Genom Fors Företagareförenings erfarenheter och med föreningen som huvudman få möjligheter att i ett treårigt projekt arbeta långsiktigt med ovanstående frågor. Problem: Tidsbrist! Alla inblandade hade sina kalendrar fulltecknade. En projektledare som koordinerade alla typer av samarbeten i projektet och som höll processerna i projektet vid liv fordrades. 6. Vem riktade sig projektet till? Vem har fått mest nytta av projektet och på vilket sätt? Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive mer indirekt. Jämtlands gymnasium i Bispgården har genom projektet fått ett forum där kontakter både inom och utanför projektet fungerar. Arbetssättet är på väg att certifieras utifrån de kriterier som råder för Teknik College. Ökad insyn och förståelse när man inom arbetet med att TC certifiera utbildningarna diskuterar alla frågor gemensamt utifrån respektive grupp. En styrelse för Bispgårdens Tekniska College är under bildande. Projektet bidrar till att öka kvalitén på utbildningarna och ta fram ett arbetssätt som kan permanentas. Elever vid Jämtlands gymnasium i Bispgården Får genom Teknikcollegerådet möjlighet att påverka utbildningarna. Får tillgång till relevanta praktikplatser. Praktik med kvalité som innehåller hanledarutbildning, rapporter åt båda håll och utvärdering. Får delta i skapandet av ett Teknikhus i Hammarstrand. Samarbete mellan företag, gymnasieskola och grundskola. Anders Olofskolan Samarbetar med teknikföretagen i Bispgården, Jämtlands gymnasium, Bispgården kring skapandet av ett Teknikhus i anslutning till skolan. Får genom projektet tillgång till kompetens och material. Har erbjudits ett unikt samarbete kring entreprenörskap. Elever vid Anders Olofskolan Ett Teknikhus skapas där avsikten är att öka intresset för ämnet teknik. Organiserade årskursanpassade studiebesök till Jämtlands gymnasium, Bispgården och teknikföretagen i Bispgården. Teknikföretagen i Bispgården Bra dialog med utbildningarna både inom och utanför projektet. Möjlighet att påverka utbildningarna vid Jämtlands gymnasium, Bispgården genom arbetet med TC certifieringen och i styrelsen för Bispgårdens Tekniska College. Medarbetare kan rekryteras med rätt kompetens. Projektet bidrar till att ta fram ett arbetssätt som kan permanentas. Företagen får även en möjlighet att engagera sig i samhällsutvecklingen genom projektet. Ragunda kommun Profilerade utbildningar inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning som stärker regionens kompetens och konkurrenskraft. Ett rikt kultur- och fritidsliv med anläggningar som motsvarar dagens behov och attraktiva aktiviteter. Kreativa mötesplatser, ökad trivsel och samhörighet. Moderna informationsvägar genom ny hemsida och sociala medier. 7. Vad genomförde du i projektet? När genomfördes projektet? = första året i Fors Företagareförenings treåriga projektplan. 3

4 Vilka aktiviteter genomförde du i projektet? Aktivitet Teknikhus Hammarstrand NO lärarna vid Anders Olofskolan i Hammarstrand (åk 6 9), Teknikföretagen i Bispgården, rektor, elever och lärare vid Jämtlands gymnasium i Bispgården, och projektledaren ingår i arbetsgruppen kring Teknikhuset. Starten för samarbetet kom igång sent beroende på hög arbetsbelastning för NO lärarna bland annat på grund av långtidssjukskrivningar. Rent fysiskt ska Teknikhuset inrymmas i det så kallade annexet i anslutning till Anders Olofskolan. Två samverkansprojekt har hittills startats upp, dels byggandet av en Skotare (typ av skogsmaskin som används för transport, så kallad skotning, av rundvirke från avverkningsplatsen i väglös terräng) samt en Kunskapssnurra med flera specialfunktioner utifrån olika åldrar. I båda projekten samarbetar företag, (ritningar, material, kompetens) lärare och elever (beredning, materialbeställningar, produktion). Finansiering och tidsplaner är fastställda för projekten som ska färdigställas under våren 2011 för att vara klara att förevisas vid Tekniktävlingsdagen i Aktivitetsparken i maj. Objekten ska därefter ingå i Teknikhuset som redan innehåller ett rum för tillverkning av Legorobotar. Material från Skogen i skolan och ett Hjärnspel står närmast på önskelistan till teknikhuset som ska vara en resurs för kommunens samtliga skolor. Fler intressenter bearbetas och ska bjudas in i skapandet av Teknikhuset vilket ska präglas av de näringar och förutsättningar som finns i Ragunda kommun. Aktivitet Anders Olofskolan Arbetsgruppen består av NO lärarna vid Anders Olofskolan, rektor och lärare från Jämtlands Gymnasium, Bispgården, representanter för teknikföretagen i Bispgården och projektledaren. Studiebesök till Bispgården har planerats och genomfört för årskurs 6 och 7. Scheman har sammanställts utifrån årskurs, företagens inriktningar samt gymnasieskolans olika program. Tanken är att dessa scheman ska användas varje år, på så sätt får eleverna anpassad information om gymnasieskolan och teknikföretagen under fyra år. För årskurs 9 som står inför ett gymnasieval ska ett studiebesök planeras och genomföras under vecka 45. För årskurs 8 förbereds en Tekniktävlingsdag i Aktivitetsparken Bispgården i maj, 2011 med mixade lag bestående av elever i årskurs 8 vid Anders Olofskolan och årskurs tre vid Jämtlands Gymnasium, Bispgården. Alla eleverna vid båda skolorna ska finnas med i parken under dagen liksom teknikföretagen. För att inhämta idéer, inspiration och kunskap deltog representanter för arbetsgruppen vid konferensen Världens bästa regional utbildningssystem i Sundsvall april, Gruppen som står bakom dessa konferenser sedan 10 år tillbaka är Mittuniversitetet, Vinnova, Länsstyrelsen i Västernorrland, Sundsvalls kommun, Handelskammaren i Mittsverige, SCA, AB Persson Invest, Metso Paper, Länsförsäkringar, Diös Fastigheter och Jämtkraft AB. Möjligheterna kring satsningen på Världens bästa regionala utbildningssystem ska bevakas. Intressenterna avser att satsa 6 miljoner kronor i intressanta projekt, eventuellt kan kommande grupparbeten utvecklas med stöd därifrån. Aktivitet Jämtlands Gymnasium, Bispgården Arbetsgruppen består av rektor, representanter för lärare och elevråd vid Jämtlands gymnasium, Bispgården, representanter för teknikföretagen i Bispgården, samt projektledaren. Engagemanget från teknikföretagen i Bispgården för Jämtlands Gymnasium i Bispgården finns sedan länge liksom gymnasieskolans behov av samarbete med företagen för praktik, Apu och kompetensutbyte. Projektet arrangerade initialt flera möten kring utveckling och marknadsföring av Jämtlands gymnasium, Bispgården. Behovet av att kvalitetssäkra utbildningarna ledde till att en representant för TeknikCollege Mitt bjöds in för att informera om möjligheten att certifiera utbildningarna i Bispgården utifrån TeknikCollege kriterier vilka arbetats fram av organisationen Teknikföretagen och If Metall. Ett beslut fattades därefter att certifiera alla tre utbildningarna (Industri och elprogram samt vuxenutbildning) vid Jämtlands gymnasium, Bispgården utifrån TeknikCollege kriterier. Ett lokalt TeknikCollege råd bildades och projektledaren utsågs till koordinator för certifieringsarbetet. För att lämna in en ansökan för att TC certifiera utbildningarna krävs att samtliga tio kriterier genomarbetats. Vid gemensamma möten som projektet arrangerar formulerar representanter för respektive intresseområde (Elprogram, Industriprogram, Vuxenutbildning, Kärnämnen, Elevrådet, Industriföretagen, Elföretagen och Fors Företagareförening) sin ståndpunkt utifrån kriterierna kring frågeställningarna nutid, vision och hur når vi dit? De tio kriterierna är: 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring 6. Kreativ och stimulerande lärmiljö 7. Maskiner och utrustning 8. Sammanhållna arbetsdagar 4

5 9. Lagarbete och ämnesintegration 10. Lärande i arbete Svaren sammanställs efter varje möte och ska ligga till grund för en ansökan om att certifiera arbetssättet vid utbildningarna. Hittills har sex av tio kriterier genomarbetats. I väntan på en certifiering till TeknikCollege har redan ett helt nytt arbetssätt implementerats vid Jämtlands gymnasium i Bispgården. Arbetssättet som har fått namnet Bispgårdens Tekniska College gäller från och med höstterminen 2010 och är baserat på kriterierna för Teknikcollege. Vid ett möte med kommunens presidium föreslog projektet att en styrelse bör tillsättas för Bispgårdens Tekniska College. Enligt TeknikCollege rekommendationer ska näringslivet vara i majoritet i styrelsen, men även representanter för utbildningarna och kommunen ingår. Befogenheter och uppgifter för styrelsen kan komma att röra marknadsföring, kommunikation, praktikplatser, arbetsformer, kvalité, samverkan, studiebesök och mentorskap. Certifieringsarbetet och den nya styrelsen för Bispgårdens Tekniska College kommer tillsammans med den nya gymnasiereformen, Gy 2011, avsevärt att underlätta omorganisationen vid Jämtlands gymnasium, Bispgården. Sammantaget bidrar arbetet till att stärka utbildningarna lokalt, regionalt och nationellt. Förhandlingar pågår för närvarande kring övertagande av Industriprogramelever från andra utbildningsanordnare. Detta kan påverka utbildningen positivt då fler företag kan engageras bland annat för Apu och styrelsearbete. Konkurrensen om utbildningsplatserna och därmed även meritvärdet på antagna elever ökar. Dessutom påverkas möjligheterna att utveckla elevboende i Bispgården och aktiviteter för ungdomarna positivt. Aktivitet Entreprenörskap Vi har valt att skjuta fram denna aktivitet med anledning av lärarsituationen vid Anders Olofskolan. Flera lärartjänster har försvunnit i besparingssyfte under året vid skolan. Förutom det påverkar ett antal långtidssjukskrivningar arbetssituationen för den återstående lärarkåren. Önskemål om aktiviteter kring entreprenörskap tillkom under ett möte med lärarna vid Anders Olofskolan. Det har därför ansetts viktigt att starta upp och genomföra aktiviteten i samarbete med dem. Aktiviteten återupptas år två och tre i projektet. Aktivitet Marknadsföring En referensgrupp har bildats kring aktiviteten. Projektet har utifrån diskussionerna i referensgruppen tagit fram en marknadsföringsplan. Med den som utgångspunkt har en ny hemsida för Bispgården arbetats fram. Projektledaren har ansvarat för utformningen av sidan, insamling av uppgifter samt administration av sidan. Hemsidan publicerades Sidan innehåller samhälls- och föreningsinformation liksom nyheter/evenemang och aktiviteter. Bispgårdens Tekniska College har egen rubrik på sidan där gymnasieskolan ansvarar för vissa delar av informationen. Även gruppen kring Qvinnspiration har en egen rubrik på hemsidan för information om evenemanget och kringarrangemang t.ex. föreläsningar och aktiviteter. Tanken är att hemsidan ska hållas aktuell och välbesökt genom dialog med besökarna. Tävlingar och reportage från aktuella händelser bidrar till att antalet besökare på hemsidan ökar för varje månad. Marknadsföringen av hemsidan har skett via en skylt på Fors Företagareförenings skyltmast invid väg 87 samt genom informationsbrev till föreningar, annonsering och små flyers som placerats på strategiska ställen. En broschyr för att marknadsföra Bispgårdens Tekniska College har arbetats fram i projektet. Målgruppen för broschyren är presumtiva elever och deras föräldrar. Båda gymnasieprogrammen presenteras liksom det nya arbetssättet som infördes höstterminen Även elevboende och fritidsaktiviteter presenteras. Produktionen av den nya hemsidan och broschyren för Bispgårdens Tekniska College har finansierats av Fors Företagareförening. Endast lönekostnaden för projektledaren har belastat projektet. Aktivitet Anläggningar Fors Företagareförening har via avtal med Ragunda kommun ansvarat för drift och underhåll av fritidsanläggningarna Östervågs Idrottspalts och idrottshallen Forshallen i Bispgården sedan Förutom att anläggningarna numera nyttjas effektivare har nyordningen även inneburit att anläggningarna successivt har rustats och utvecklats. Utvecklingen av fritidsanläggningarna är helt beroende av externa medel. I utvecklingsplanen har Forshallen, kommunens enda fullstora sporthall prioriterats. Hallen byggdes för ca 40 år sedan och sportgolvet är fortfarande original. Aktiviteten inleddes med att en ansökan om bygdeavgiftsmedel för att byta sportgolvet sammanställdes och lämnades in. Ansökan avslogs dessvärre av kommunstyrelsen som beslutar i ärendet med hänvisning till att denna kostnad bör läggas på den kommunala budgeten istället. Nu återstår att bearbeta kommunen så att ärendet prioriteras där. I Forshallen finns även en gymavdelning som har utvecklats från att bara innehålla utrustning för ren styrketräning som ett 20-tal killar använde till att numera vara en fungerande gymanläggning där 80 personer tränar regelbundet varav ca 20 kvinnor. Fors Företagareförening prioriterar dialogen med användarna samt ett effektivt nyttjande av ekonomiska resurser för drift och underhåll. 5

6 Aktivitet Kultur & fritidsaktiviteter I projektet arbetade vi inledningsvis tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan med att ta fram ett antal studiecirklar som vi därefter kunde erbjuda i Bispgården. Vi samarbetade även med studieförbundet kring information om och anmälningar till cirklarna. Genom projektets arbete med att utveckla lokala evenemang har idéer om nya aktiviteter växt fram. Konkreta exempel är en tvådagars flugfiskekurs på Östervågs idrottsplats där ett lokalt fiskevårdsområde anlitade en av utställarna vid Qvinnspiration som kursledare. 10 personer, främst ungdomar, deltog i kursen. Även Stickaföreningen från Hudiksvall deltog som utställare vid Qvinnspiration vilket har resulterat i att det från och med i höst anordnas Stickcafé på Café Gourmé två gånger i månaden. Gruppen kring Qvinnspiration arrangerar även föreläsningar och studiecirklar under hösten. Projektet skapar mötesplatser där nya aktiviteter uppstår. Aktivitet Evenemang Projektet har ansvarat för och utvecklat lokala evenemang. I Bispgården tar Fors Företagareförening ett stort ansvar genom att arrangera 4 årligen återkommande evenemang. Höstmarknad i september, Jul i parken i december, Qvinnspiration i maj och Forsdraget i juli. Projektet har tillfört ett helt nytt arbetssätt kring evenemangen. En referensgrupp, Kreativa Gruppen i Bispgården, har skapats i projektet. Under projektets första år har vi lyckats engagera flera personer och föreningar som tidigare inte har deltagit i arbetet kring evenemangen. Vi gläds framförallt åt att ett antal yngre personer, bland annat nyinflyttade, har deltagit och bidragit till att utveckla evenemangen. Numera jobbar vi mera strukturerat, minnesanteckningar skrivs t.ex. vid varje möte och skickas ut, arbetsuppgifter fördelas och redovisas så att alla får känna sig delaktiga. Istället för traditionella marknader där tonvikten har legat på tillresta knallare och deras utbud fokuserar vi numera på trivselskapande aktiviteter och kreativa mötesplatser. Vi har för första gången identifierat en målgrupp för evenemangen, nämligen barnfamiljer, något som gett märkbara resultat. Aktivitetsparken i Bispgården har visat sig vara den optimala festplatsen utifrån målgruppen! Fors Företagareförening har prioriterat denna aktivitet på grund av lågkonjunkturen som ställde många av Bispgårdens innevånare utanför gemenskapen som ett arbete innebär. Aktivitet mötesplats för ungdomar Kontakter har tagits mellan Projekt Innovativ samverkan i Bispgården, Rädda Barnens lokalavdelning, Fors församling och Studieförbundet Vuxenskolan för att starta upp fritidsaktiviteter för Bispgårdens ungdomar. I projektets arbete med Bispgårdens Tekniska College ingår även ett rikare utbud av fritidsaktiviteter för gymnasieungdomarna på orten. Vad har gått som planerat? De mål som sattes upp för år 1 har samtliga uppfyllts utom för aktiviteten Entreprenörskap. Har något fungerat bättre än förväntat? Aktiviteten Jämtlands gymnasium har gått bättre än förväntat. Där har kontakter tagits med andra utbildningsanordnare som innebär att elevunderlaget och antalet företag som samarbetar kring utbildningen ökar från och med Vad har inte gått som planerat? Förklara. Aktivitet Entreprenörskap har inte gått som planerat på grund av lärarsituationen vid Anders Olofskolan. Vilka svårigheter eller hinder har du haft under projektets gång? Inga speciella svårigheter eller hinder har uppstått. 8. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Vilka var projektets mål? Målet med projektet är att genom innovativt tänkande söka hållbara samarbetsformer mellan skola, samhälle och näringsliv vilket ska bidra till ökat entreprenörskap i regionen. Även ökad livskvalitet prioriteras i projektet genom samarbete kring kultur och fritidsaktiviteter. Dessa samarbetsformer ska dokumenteras och vara överförbara till andra orter. Vad blev resultatet? Olika samarbeten mellan skola, näringsliv och samhälle har startats under första året. Genom evenemang, kultur och fritidsaktiviteter har livskvaliteten ökat i området. Om målet endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta? Målen är skrivna i en treårig projektplan, detta är resultatet efter år 1. 6

7 Har projektet gynnat miljön och hållbar utveckling? På vilket sätt? Ingen av aktiviteterna i projektet har någon miljöpåverkan. Har projektet arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund? På vilket sätt? Aktiviteterna Kultur och fritidsaktiviteter, Evenemang, Anläggningar och Mötesplats för ungdomar har inriktning mot ungdomar och kvinnor. Har projektet främjat kompetensutveckling? Vi arbetar med kompetenshöjande åtgärder i aktiviteten Jämtlands gymnasium. 9. Vilka är projektets mätbara resultat? Fyll i tabellen på sid 3 med projektets mätbara resultat, enligt EU:s riktlinjer, som du känner till direkt efter projektets slut. Skriv en kommentar om resultatet inte blev som förväntat. Mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer Resultat direkt efter projektets slut Kommentar Antal nya företag 0 Antal bevarade arbetstillfällen 0 Antal nya arbetstillfällen 0 Antal deltagare i utbildningar 0 Antal nya produkter, tjänster, tekniker, 6 nya nätverk och mötesplatser nätverk och mötesplatser Antal personer som fått tillgång till 0 bredband Ev. specifika mätbara resultat för ditt Leaderområde 7 a. Projektets mål - ange målen för projektet och vad som ska mätas. Ange utgångsvärden före projektstart och målsättning efter genomförandet. Mål och vad ska mätas Utgångsvärde Målsättning (3 år) Resultat år 1 Teknikhus Antal nya intressenter 0 3 st 2 Anders Olofskolan, Hammarstrand Dokumenterad samarbetsplan årskurs 6-9 mellan skolan och näringslivet 0 4 deltagande företag 3 Jämtlands Gymnasium, Bispgården Införa projektarbeten i undervisningen 0 2 projektarbeten 2 Entreprenörskap Anordna Late Summer Camp för lärare 0 2 st 0 Marknadsföring Hemsida för Bispgården 0 1 st 1 Kultur och fritisaktiviteter Nya aktiviteter 0 3 st Hur har du spridit resultatet? Hur har du spridit resultatet av projektet? Genom Fors Företagareförenings nyhetsbrev och hemsida Genom nya hemsidan Genom protokoll och minnesanteckningar från möten. Vilka andra aktörer kan vara intresserade av att ta del av projektresultatet? Andra organisationer som arbetar med utvecklingsprojekt tillsammans med grund och gymnasieskolor. Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar med företags- och landsbygdsutveckling efter att projektet är avslutat? De kan ta del av vårt arbete i de olika aktiviteterna. 7

8 11. Vilka kostnader har projektet haft? Hur har dessa finansierats? Redovisa projektets totala kostnader uppdelade på kostnadsslag löner, indirekta kostnader, investeringar och övriga kostnader. Om du har haft kostnader för investeringar eller övriga kostnader, beskriv vad dessa består av. Exempel på övriga kostnader är konsultkostnader, studieresor, logi eller utrustning för att administrera projektet. Redovisa hur projektet har finansierats. Beloppet ska delas upp på finansiärer. Faktiska kostnader Kronor Löner Övriga kostnader Summa kostnader Resurser Övriga ideella resurser Ideellt arbete Offentliga resurser Summa resurser Finansieringsplan Faktisk finansiering Kronor Projektstöd LAG Off. finansiering Summa finansiering Resurser Ideellt arbete Offentliga resurser Övrig privat ideell finansiering Summa resurser Vilka slutsatser drar du från projektet? Vilka slutsatser kan du dra från projektet? Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Vilka mervärden har projektet tillfört? Det har ibland uppstått missförstånd när parallella diskussioner har förts mellan Projektet/Leader, Projektet/Länsstyrelsen, Leader/Länsstyrelsen. Samarbetet med skolorna har varit intressant och det koncept som vi håller på att skapa är något nytt och spännande. Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett likande projekt? Säkerställ att alla som säger sig vara beredda att bidra med ideellt arbete verkligen har tid med det. Det kan ibland vara svårt att få full uppställning. Bispgården Fors Företagareförening 8

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Slutrapport 2013-10-31 Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Deltagande orter i projektet Sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Deltagande

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-04-05 ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN Ansökans innehåll Inledning s. 2 Regionalt perspektiv 3 Infrastruktur för utbildningen 5 Tydlig profil 9 Samverkan med arbetslivet 11 Kvalitetssäkring

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 1 av 14 Riktad rådgivning Maj 2012 Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 2 av 14 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Reino Jacobsson inom ramarna för LISA-projektet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer