Arsredovisning för Räkenskapsåret. Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning för 717600-3403. Räkenskapsåret. Innehållsförteckning:"

Transkript

1 Arsredovisning för Brf Ban6rgårdarna Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultatråkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Tillåggsupplysningar 8,,^ Or a-) Y{ (fr wc 'l

2 Brf Banergårdarna 1(13) Förvaltnin gsberättelse Stvrelsen för Brf BanÖrgårdarna, får härmed avge årsredovisning för Ärsredovisningen är uppråttad i svenska kronor. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att fråmja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att iföreningens hus upplåta bosiadslågenheter och lokaler under nyttjanderått och utan tidsbegrånsning. Föreningens byggnader Föreningens fastighet, Kåbo 50:2 i uppsala, bebyggdes 1945 av byggnadsfirman Nils.Rosander.. Sedan dess finns där ett bostadshus innehållande 19 lägenheter sami lokaler i källarplanet, som är uthyrda enl. nedan. Dessutom finns sex garage i markplan och iorton parkeringsplatser samt en frisiående byggnad ("Kretsloppsstuga") med kärl för hushållsavfall m.m. Lägenhetsfördelning: 1 st '1 rum och kök 4 st 3 rum och kök 3 st 4 rum och kök 5 st 5 rum och kök 4 st 6 rum och kök 2 st 7 rum och kök Läoenheternas vta är varierar från 40 till 145 m' Tolala laigenhetiytan är'1962 m' Uthyrning av lokaler m.m: Lokaler I källaren har varit uthyrda enl. följande: - källare I Reimers - f.d. möbelförråd del '1 :1-3 resp. Moberg, Palm, Skeppström - f.d. möbelförråd del 2 Geber - f.d. veterinärmott. Ridderstråle - del av f.d. pannrum Emrön - hobbyrummet Valdeson Hvresintäkten för dessa lokaler uppgick till: kr oärtitt kom hyra från Östgötagården för del i undercentral k' Samtliga sei garage och!orton parkeringsplatser har varit uthyrda hela året Hvresintäkter för garage och parkeringsplatser uppgjck till: 41 28Q Rl Tvätt- och bastuavgifter uppgick till: kr Försåkringar: Fastighetön är fullvärdesförsåkrad hos lf Försäkringar. Försäkringsnr: SP I försäkringen ingär bl.a. en bostadsrättsförsäkring omfattande samtliga lägenheter och ev. uthyrnlngsrum. Fastighetsskötsel och lokalvård: PD Miljövårdsservice AB. Service av undercentral: Vattenfall Värme Uppsala AB, Bolandsgatan '16. r (t Cil, /"- tl \\l rlw'l (.' :f-,\ 't" {,*.(,

3 Brf Banergärdarna 2(13) Fastighetens tekniska status Under rubriken nedan: "Väsentliga händelser under räkenskapsåret" nämns bl.a. upprättande av en underhållsplan. I sin sammanfattning av besiktningsdelen säger den sakkunnige: "...mina allmänna omdömen om en välskött förening som är väl underhållen". är 2008 avgiven energ ideklaration konstateras att energiförbrukningen är något högre än jämförbara fastigheter ( 194 kwh/kvm mot "normalt" ) Radonmätning samt ventjlationskontroll utförda utan anmärkning. Reservering till föreningens underhållsfond görs, ienlighet med föreningens stadgar, med minst 0,3% av byggnadskostnaden för föreningens hus. Föreningens stadgar finns sedan år 1981 registrerade hos Bolagsverket. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 27 oktober Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Föreningen omfattar 1 I bostadsrätter fördelade på 18 medlemmar. Inga förändringar i ågandeförhållanden har inträffat under räkenskapsåret Styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktioner Roland Moberg Lars Skeppström Arne Palm Birgitta Reimers Eva-Lena Sjöö Ulrika Valdeson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Suppleant Suppleant SuDpleant Revisorer l\4agnus Geber Ulla Vändel Liminga l\4alin Svensson Ordinarie Ordinarie SuDDleant Väsentliga händelser under räkenskapsåret - Reparationer, underhäll och förbättringar. Sammanlagda kostnaden uppgår till kr varav: - Underhåll av varmvattenledningar och avlopp kr - Förbättring av vissa parkeringsytor kr - Invändig isolering av garagetak kr. (Avskrivs på fem år.) - Upprättande av underhällsplan. - Under hösten anlitades en bygg nadssakku n nig, som efter en grundlig besiktning av fastigheten, upprättade en underhällsplan. Kostnad kr. \ir,t?o.) Vl Ktl (&<_

4 Brf Banergårdarna 3(13) Tidigare renoveringar Genomfördes en omfattande renovering av stambyte, tak, fasader, entröer, trapphus och gemensamma källarlokaler kr 2000/0' t t / t / t11 - Ny ytterbelysning vid garagelänga - Ny styrenhet i undercentralen - Nyplantering av två körsbärsträd och två äppl d:o - Ny cirkulationspump, värme komplettering av styrenhet - Utvärdering målning av allt fönsterträ. Tätning av fönsterplåt mot yttervägg. - Brandvarnare installerade isamtliga lgh - Byte av namnskyltskåp ientröerna - Radiator i bastun utbytt till en i korr.säkerhet mtrl. - Nya radiatorer i trapphus - Renovering av arbetsbänk i mangelrum - lnstallation av kabel ry och bredbandsnät - Målningsbåttring av plåtytor, yttertak - Byte av flödesmåtare v/v till Banörgatan 16 - Injustering värme- och varmvattenventiler - OVK samt radon-mätning - Inst. av ljusslinga m lysdioder ioxelträd iträdgården - Rensning av köksavlopp i '144 - Rengöring av kökskanaler, sotning m.m. - Beskärning/utglesning av oxel (Den utan belysning) - Borttagning av häck mot B Målning av plåtbeslag på yttertak (Skorstenar, takfot) - Målning av flaggstång. Byte av lina och topp. - lnspektion och renspolning av spill- och dagvattenledningar (Spiltvattenledningarna på "insidan" ej tillgängliga för inspektion p.g.a. trånga rensbrunnar). Atgärderna föranledda av att kommunen bytt serviceledningar i Banörgatan. - Renovering av el-ledningar i källaren jnkl ny matarkabel från Banörgatan - Anläggning av två p-platser (13,14) samt renovering av uteplats, redskapsförråd samt ombyggnad g:la möbelförr. - lnstallation av kodlås vid entr6erna - Tilläggsisolering av vindsbjälklag - Komplettering av elnätet. Utbyte av vissa stigarledningar. (Ledningarna isamtliga lgh nu utbytta) - lsolering av innertak i garage - Utjämning och komprimering av markytor vld p-platserna 1 & 2, samt 5 - '12. - Utbyte av cirkulationpunp för varmvatten kr kr kr kr kr 1't 500 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 11000kr kr kr kr v\l r"r /-\, /) 1)l, ( L M\ l<p( ',tu r,

5 Brf Banergårdarna 4(1 3) Föreningens ekonomi Ekonomisk förvaltninq: Avtal om ekonomisk förvaltning iinns tecknat med Visma Service AB. Fastighetens taxeringsvärde är: kr. Föreningens lån är placerade istadshypotek. Låneskulden uppgick den 30 juni till kr. (U nder mat månad löstes ett lån om kr). Säkerhet för lånen utgörs av datapantbrev på föreningens fastighet, Kåbo 50:2, om sammanlagt kr. Datapantbrev om kr är obelånade och finns förvarade i det publika arklvet hos Lantmäteriverket för föreningens räkning. (l gravationsbevis för fastigheten Kåbo 50:2 är inskrivet ett servitut till fördel för fastigheten Kåbo 50:3 (Banörgatan 16) att denna, för all framtid, åger rätt att begagna i Kåbo 50:2 belägen undercentral för vatten, värme och varmvatten samt därför framdragna ledningar. Bredbandsnätet disponeras enllgt avtal daterat av 82 Bredband AB. ("Bredbands-bolaget") Avtalet löoer Då 25 år varav de första fem med exklusivitet. Ekonomisk översikt Nettoomsättning, tkr Ärets resultat, tkr Underhållsfond, tkr Genomsnittlig skuldränta, % ?? 2,6 Nyckeltalsdefinitioner framgår av tilläggsupplysningar. Förslag till resultatdisposition balanserat resultat årets resultat Totalt ptl, Styrelsen föreslår att medlen behandlas så att reserveras till underhållsfond iny råkning överförs Totalt Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat och balansräkningar med tilläg gsupplysningar. qå C[r

6 Brf Banergärdarna 5(13) Resultaträkning Belopp i kr Nof Nettoomsättning Arsavgifter och hyror S:a Nettoomsättning Kostn ad e r f ö r f asti g h etsf ö rua ltn i n g Fastighetskostnader Fastighetsavgift Ovriga externa kostnader Personalkostnader S:a kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivningar Rörelseresultat Resultat fån finansiella investeingar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultal före skaft 5, s Arets resultat \n /-)t /-) }.."\ LtI V1

7 Brf Banergärdarna 6(r3) Balansräkning Belopp i kr Nof TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiel la a n Iäggni ngsti I Igångar Byggnader och mark lnventarier Pågående nyanlåggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Fi n an siel la a n Iäggn i ngstil Igånga r Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgån gar Ko rtf risti g a fo d ri n ga r Skattefordringar Ovriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÄNGAR n^/') Vq lu )4n - f'*\ /v I

8 Brf Banergärdarna 7(r3) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Underhållsfond 8? Frift eget kapital Balanserat resultat Arets resultat 485 3' Summa eget kapital Långtristiga skulder Skulder till kreditinstltut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Ovriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser lnga tnga /') 'LY //t(, 'wa \lll /'--\ \,r' d \ (-llu/ \

9 Brf Banergårdarna 8(13) Tilläggsupplysningar Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Bostadsräitsföreningen Banörgårdarnas årsredovisning har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnäm ndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna ofdränärade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. O m s ättn i n g sti I I g ä n g a r Kortfristjga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Underhållsfond Reservering till föreningens underhållsfond ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att bestur tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till underhållsfond. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beråknas blj betalt. Avskrivni ngs p ri nci per fö r an I ägg ni ngsti I I gå ngar Malerlella anläggningstjllgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisaäe vårde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och jnventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperioder. Föreningens flnansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvarde. I de fall tillgången på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lågre vä;dei Följande avskrivningsprocent har tillämpats: Byggnader Renovering Bredband 2 20 Linjär avskrivningsmetod används. Antal anställda Föreningen har ingen anställd. styrelse och revisorer har enligt beslut på föreningsstämman arvoderats med totalt 4500 kronor. '1-\ &t1 o Y4_r

10 Brf Banergårdarna s(13) Noter Not 1 Föreningens intäkter Hyror Garage och p-platser Arsavgifter Kravavgift Tvättstugeavgift Bastuavgift EI Summa ' Not 2 Fastighetskostnader fastigne Fastighetsskötsel städ Övriga fastighetskostnader Reparationer Reparation byggnad EI Fjärrvärme Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Bredband Kabel-Tv Summa G 'l 41 ' s ZOO I Not 3 Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Porto Förvaltningsarvode Bankkostnader Ovriga kostnader Summa I I "J-,\ et(q*

11 a Brf Banergärdarna Not 4 Anställda och perso nalkostnader 10(13) Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Löner Styrelsearvode Revisorsarvode Totala löner och ersättn ingar Sociala avgifter enligt lag och avtal I Totala Iöner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgift er Not 5 Byggnader och mark Byggnad Anskaffningsvärde I n gående anskaff n in gsvärde Utgående anskaffningsvärde Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Arets avskrivning på byggnad Utgående avskrivningar enl plan på byggnad Utgående redovisat värde på byggnad , Renovering Anskaffningsvärde ln gående anskaffningsvärde Utgående an skaffn ingsvärde Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Ärets avskrivningar Utgående avskrivningar enligt plan Utgående redovisat värde för renovering Elrenovering 2009 Anskaffningsvärde lngående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Avskrivningar enligt plan lngående avskrivning enligt plan \-1 a- Etr

12 11(13) Brf Banergårdarna Arets avskrivningar Utgående avskrivningar enligt plan Utgäende redovisat värde för renovering Re n ov e ri n g V i n d sbi ä I kl a g Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvarde Utgående a n skaffn in g sv ä rd e Avskrivningar enligt Plan Ingående avskrivning enligt Plan Arets avskrivningar Utgående avskrivningar enligt plan Utgående redovisat värde för renovering Taxeringsvärde byggnad: Taxeringsvärde mark: J/C ' ' J/C -5 5/C Not 6 lnventarier, verktyg och installationer lngående anskaff ningsvärde Utgående anskaff ningsvårde Avskrivningar enligt PIan Ingående avskrivningar Utgående avskrivningar enligt plan Utgående redovisat värde Bredband/Kabel-tv Anskaffningsvärden lngående anskaff ningsvårde Utgående anskaffningsvärde '168 7OO Avskrivningar enligt Plan lngående avskrivningar Utgående avskrivningar enligt plan Utgäende redovisat värde -'

13 Brf Banergårdarna Not 7 övriga långfristiga fordringar Obligationer Ingående anskaffningsvärden Försäljning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde s (13) Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Com Hem Bredbandsbolaget Övriga poster Upplupen ränta Summa _ Not 9 Eget kapital Irets ruanansar ", "g"t xupitu Belopp vid årets ingång Disposition enligt föreningsstämma Overföring till underhållsfond Balanseras iny räkning Arets resultat Belopp vid ärets utgång /nsals- Underhåll- Balanserat Arets qllut I Not 10 Långfristiga skulder Swedbank Stadshypotek Stadshypotek Totalt Korifristig del nästa års amortering Ränta%??o 3,27 Rantan är bunden tom Rörligt Amofteringar år 1 1/12 enl läneavtal Länebelopp Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyresinkomster Upplupna räntor Vattenfall värme,juni 't i /l.,---\ /'\ VV{ /,/l,(/,.i-l I K_/.-l.p-( '(

14 Brf Banergärdarna 13(13) Underskrifter uoosataaenk/7 zor. t:tffif Lars Skeppström Vår revisionsberåttelse har lämnats den Magnus Geber Ulla Vändel Liminga f.

15 Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar i föreningen som är avsedda lor långvarigt bruk. Avskivningar Balansriikning Den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl a öreningens byggnad och inventarier Kostnaden lordelas på flera år. Finns rne<l i årsredovisningen och visar på loreningens tillgångar, skuliler och eget kapital. Förvaltningsberättelse Del av årsredovisning som återger sq,relsens redovisning av versamheten itext. Inre reparationsfond p"ngu.,or finns innestående hos lijreningen {tir atr användas till underhåll av lägenheten. Inre underhåll Insats Insatshöjning Kapitaltillskott ' Korfristiga skulder Likviditet Langfrisiiga skulder Motion Den skyldighet som en bostadsrättshavare har att sköta underhållet av sin lägenhet. Den kapitalinsats den liirsta ägaren till en bostadsrätt gjorde när bosiadsrätten var ny och skulle köpas lor lijrsta gången. Beslut på loreningsstämma att medlemmama ska skjuta till mer pengar Se kapitaltillskott. lnbetalning av mer irsatser lor att öreningen ska kunna avbetala på lån eller reparem huset. Kan också vara del av de amofleringar som öreningen gjoft under den tid man ägt bostadsrätten. Tillskottet kan i allmänh t användas fijr att minska reavinstskatten. Se insatshöjning. Skulder som ska regleras inom en år. Mått på den kortsiktiga betalningsformågan, det vill säga hur mycket pergar förcningar har i framlor allt kassan, på bank och postgiro. Skulder som ska regleras effer ett år Förslag som medlemmar vill att den årliga föreningsstämman skall besluta om. Omsättningstillgångar Andra tillgångar än antäggningstillgångar, det vill säga ftir kortvarigt bruk. Pantsättning Resultatr?ikdns Soliditet Ställda panter Underhållsfond Upplupna intzikler Upplupna kostnader Upplåtelse TInnlåtelseavsift Upplåtelseal,tal Ärsavgift Årsstämma Att lämna egendom (bostadsrätt) som pant till säkerhet ör exempelvis lån. Finns intagen i årsredovisningen och visar hur loreningens intäkter och kostnader ser ut och om öreningen gått med vinst eller lorlust. Ett mått på den långsiktiga betalningsflomågan. Pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet liir erhållna lån. Fond som foreningen gör avsättning till varje år, oftast enligt stadgarna. Innehäller ej Jikvida meqel Intäkter som tillhör fäkenskapsåret men ej erhållits per bokslursdag. Kostnader som tillhör räkenskapsåret men faktura ej erhållits per bokslutsdag. Den handling man gör när bostadsrätt tillskapas första gången vid ombildning och nyproduktion, se även upplåtelseavtal. Extra kapitalinsats som kan begäras av lorening då exempelvis en hyresdtt konvefteras till bostadsrätt. Föreningen vill då ha mer betalt än vad de ursprungliga köparna var tvungna att betala. Kan sägas vara me llanskillnaden mellan marknadspris och insats D t avtal som ingås meljan örening och köpare då en bostadsrätt tillskapas och köps öista gangen. Den avgift som en bostadsrättshavare betalar till öreningen för atl täcka {tireningens olika kostnader Avgiften betalas vanligtvis uppdelad per månad. Det årliga möte varje lorening måste ha lilr att ta ställning till det gångna räkenskapsåret. På mötet behandlas och godkånns räkenskaperna, besiutas om ansvarsfrihet, genomörs olika val samt fattas beslut över olika lorslag.

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Postiljonen 9 769611-5968. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Postiljonen 9 769611-5968. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Postiljonen 9 Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé Organisationsnr 769603-6701 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLL ATT BO I BOSTADSRÄTT IDÉ BRF TUREBERGS ALLÉ VERKSAMHET FÖRVALTNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tonsättaren

Årsredovisning. Brf Tonsättaren Årsredovisning för Brf Tonsättaren 716401-2945 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 1 a13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Tonsättaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 07 01 2014

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem. Org nr 793200-0040. Styrelsen för Brf Fritzhem. avger härmed årsredovisning för

Årsredovisning. 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem. Org nr 793200-0040. Styrelsen för Brf Fritzhem. avger härmed årsredovisning för Årsredovisning 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem Org nr Styrelsen för Brf Fritzhem avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2013 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning 2 Förvaltningsberättelse 3-8 Resultaträkning

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1(13) Brf Turebergs Allé Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Råsundakullen

Årsredovisning. Brf Råsundakullen Årsredovisning för Brf Råsundakullen 769619-7180 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 769619-7180 1 (12) Årsredovisning Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål och att

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer