BARN TIPSAR VARANDRA OM BÖCKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN TIPSAR VARANDRA OM BÖCKER"

Transkript

1 BARN TIPSAR VARANDRA OM BÖCKER ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete på Bollebygds bibliotek Pernilla Wakman Sjögren Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom uppdragsutbildning för barn- och ungdomsbibliotekarier. MAJ 2011

2 Innehållsförteckning 1. Att arbeta aktionsforskningsinspirerat s Förutsättningar s Styrdokument s Förbättringsområdet s Min frågeställning s Process s Aktioner s Verktyg s Resultat s Delaktion: Flytta hyllan med nya böcker s Delaktion: Starta en boktipsblogg s Delaktion: En andra flytt av hyllan med nya böcker s Delaktion: Träff med barnen på Skaparverksta n s Delaktion: Marknadsföring av bloggen s Sammanfattning s Reflektion s. 9 Referenslista s. 11 2

3 1. Att arbeta aktionsforskningsinspirerat Aktionsforskning kan likställas med utvecklingsarbete av en verksamhet där man skaffar sig ny kunskap om och förståelse för det egna arbetssättet. Rönnerman (2004) menar att det handlar om att utveckla och förändra verksamheten men också om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som sker under arbetets gång, vilket då kan relateras till den vuxnes lärande. Enligt Hansson (2003) tillämpas aktionsforskning i utvecklings- och förändringsarbete inom olika samhälleliga områden. Aktionsforskning utgår alltid från en fråga som ställs av praktikern som funderar kring den egna praktiken. Praktikern vill en förändring/förbättring av verksamheten, ställer en fråga och genomför sedan en aktion eller flera delaktioner. Med hjälp av olika verktyg iakttas sedan vad som händer. Att någon i en grupp funderar över något och vill genomföra en förändring är inget nytt. Det nya som aktionsforskningen tillför är att man även reflekterar över vad som sker efter aktionens genomförande. Det är då som ny kunskap kan förvärvas. Rönnerman (2004) uttrycker det så här: Det är först genom uppföljning och reflektion man tillägnar sig ny kunskap om vad som sker i den egna praktiken, men också hur man tillämpar ett erfarenhetsbaserat och informellt lärande. Att arbeta aktionsforskningsinspirerat innebär att ta del i en cyklisk process där planering, aktion, observation och reflektion hakar i varandra och där processen tar den riktning som reflektionen ger upphov till. Inom aktionsforskning används ett hermeneutiskt kunskapsideal, dvs att man försöker se på förbättringsområdet från olika håll och man vill också inta en emancipatorisk hållning, dvs frigöra sig från föreställningar om hur saker och ting är. Deltagarna är viktiga och ska veta om att de deltar i ett utvecklingsarbete. Inom aktionsforskning forskar man inte på någon, utan tillsammans med någon (Hansson, 2003). I aktionsforskning samarbetar forskaren och praktikern. Praktikern ställer frågan och genomför aktionen. Forskaren bearbetar rådata och sätter det i relation till forskningsteorier. Under tidens gång och efter bearbetning av insamlade data reflekterar man tillsammans över vad som händer och har hänt. Det viktiga är lärandet vad lär jag mig under processens gång? För att studera vad som händer används olika verktyg. Exempel på sådana är observationer, samtal (intervjuer), dagboksskrivande och handledning, där forskaren handleder praktikern under processens gång. Vilka verktyg som bör användas beror förstås på vad som ska studeras och i vilket sammanhang. Verktygen ger sedan underlag för analys (Rönnerman, 2004). Det är viktigt att som praktiker skapa distans till den egna verksamheten. Detta kan t ex ske genom dagboksskrivande, där man dels kan skriva vad som konkret händer i olika situationer, dels kan reflektera över sig själv, sina reaktioner och tillvägagångssätt. Här tvingas man att se på sig själv och sitt eget handlande. Genom att sedan gå tillbaka i dagboken och följa det skrivna tar man del av sin egen utveckling och de insikter och kunskaper som förvärvats (Rönnerman, 2004). 2. Förutsättningar 1970 flyttade det kommunala biblioteket i Bollebygd in i sina nuvarande lokaler. Under och tidigare 90-talen hade biblioteket omfattande Boken kommer -verksamhet och högläsning på äldreboende. För barnen ordnade man sagostund och ibland barnteater och bibliotekarien besökte grupper på BVC blev Bollebygd åter en egen kommun, efter att tidigare ha hört till Borås. Detta sammanföll med att biblioteket renoverades och byggdes till. Den dåvarande kultur- och bibliotekschefen Lars Nellde var drivande och satte sin prägel på verksamheten. Efter att denne slutade vid årsskiftet 99/00 har biblioteket inte haft någon chef med kunskap om biblioteksområdet. Från 1995 gjordes en stor satsning på utveckling av 3

4 verksamheten för barn och unga, både traditionellt arbete och nytänkande. Man ville möjliggöra barns eget skapande och öka samarbetet mellan förskola och bibliotek. Under en period ökade personaltätheten, två filialer öppnades och verksamheten blomstrade. Personalminskningar under första hälften av 2000-talet begränsade naturligtvis, bl a genom att chefsskapet togs bort, men biblioteket i Bollebygd har ändå haft mycket verksamhet genom åren. En satsning var en skrivarkurs för unga (ca år) som resulterade i en CD med tonsatta dikter, dikt- och fotobok samt en barnpjäs. Biblioteket har också velat rikta sig till de yngsta och deras vuxna genom babybokcafé, teater och utställning för 0-3-åringar. Läsgänget, för barn ca år som gillar att läsa, har funnits i ett par år. Det köptes nya möbler till barnavdelningen för några år sedan och vi i personalen tycker oss se en ökning av biblioteksanvändandet bland familjer med yngre barn. Vi försöker hitta nya sätt att samarbeta med förskola och skola, som passar allas allt mer pressade schema. En kultursamordnare finns på plats i kommunen sedan 2009 och detta innebär möjlighet till samarbete vad gäller barns och ungas kultur. 2.1 Styrdokument I olika styrdokument från både stat, region och kommun framkommer tydligt att barn och unga är prioriterade och att barn och ungas rätt till kultur är något som samhället vill framhålla. På nationell nivå finns t ex Bibliotekslagen där paragraf 9 säger att Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. På regional nivå hittar vi t ex Hållbar tillväxt i Västra Götaland som säger: Utgångspunkten är barnen. En region som är bra för barnen är en attraktiv och konkurrenskraftig region i framtiden. Beslut som tas med barnens bästa för ögonen blir bra hållbara beslut. Barn som ges likvärdiga och starka förutsättningar att växa upp är grunden för samhällets fortsatta utveckling. På kommunal nivå finner vi biblioteksplanen för Bollebygds bibliotek där ett av målen är att arbeta läsfrämjande, särskilt med barn och unga. Dessa dokument stärker min yrkesroll som barnbibliotekarie. Vikten av barns och ungas delaktighet i sin egen omvärld nämns också i flera dokument. På kommunal nivå återfinns Bollebygds kommuns inriktningsmål: De kommunala verksamheterna skall utveckla sådana arbetsformer så att invånarnas delaktighet och möjlighet att påverka ökar och Barnperspektivet ska genomsyra de kommunala verksamheterna. På regional nivå sägs i Rätt att vara med att Det räcker inte med att erbjuda bra kulturverksamhet utan att söka former för att involvera de unga innevånarna i verksamheten. Varje verksamhet bör själv fundera över vilka former av delaktighet och interagerande som är möjliga utifrån givet uppdrag. Det kräver mer av mig i yrkesrollen och jag funderar utifrån dessa dokument på hur vi kan öka barnens delaktighet på biblioteket. Här finns väldigt mycket att göra. 2.2 Förbättringsområdet På huvudbiblioteket har vi reflekterat över att många nyinköpta Hcg- och uhc-böcker står stilla och inte lånas ut. Varför är det så? Hittar inte barnen hit? Lockas de inte av de nya böckerna, varför i så fall? Vi har bra och välförsedda skolbibliotek vilket kan vara en anledning. Vi upplever att ganska många barn i mellanåldern (ca 9 13 år) kommer hit för att låna böcker men varför lånas inte de nya titlarna? 4

5 2.3 Min frågeställning Min aktionsforskningsfråga är: Vad händer när barnen görs delaktiga i att öka intresset för nya böcker? 3. Process Mitt förbättringsområde handlar om barn i mellanåldern (ca 9 13 år) och böckerna som köps in med tanke på dem. Jag skulle vilja att fler barn i dessa åldrar känner att biblioteket är ett bra ställe att vistas på och att man hittar bra böcker att låna där. Jag undrar över varför de nya böckerna för dessa åldrar inte lånas ut särskilt mycket. Jag har valt att fokusera på detta, varför de nyinköpta böckerna står stilla. Det finns mycket intressant att gå vidare med i frågan kring varför barnen i den åldern inte vistas på biblioteket särskilt mycket men Björndal (2005) menar att en analys alltid innebär att man väljer att fokusera på något och att man förbiser något annat. För vem är det egentligen ett problem att dessa böcker blir stående i hyllan? Det är naturligtvis ett problem för biblioteket att vi inte når ut med information till barnen om att dessa böcker finns att låna. Många av dessa böcker är bra enligt vår mening och vi vill att barnen ska ha tillgång till dem. Är detta ett problem för barnen? Det vet vi egentligen inget om. Det borde dock kunna vara det, eftersom deras urval blir begränsat om de inte känner till dessa böcker. Därför vill jag medverka till att öka antalet boktitlar som barnen tipsar varandra om. 3.1 Aktioner Den första delaktionen som genomfördes var att träffa Läsgänget, en grupp flickor som samlas en gång i månaden på biblioteket för att prata om böcker och fika tillsammans med mig och min kollega. Jag ville prata med barn i åldern år om biblioteket och om vad man kan göra för att öka intresset för de nyinköpta böckerna. Läsgänget var ett naturligt val eftersom jag träffar dem regelbundet och de är i rätt åldersgrupp. Här framkom att barnen inte hade uppmärksammat vår nyhetshylla på avdelningen och att de tyckte att den borde vara placerad nära entrén. De menade också att man inte lånar böcker man inte känner till, utan mest sådana man fått tips om av kompisar. En förklaring till varför barn i den åldern inte kommer så mycket till biblioteket på fritiden är att många åker skolskjuts och att det är vanligt att låna böcker till fritidsläsningen på skolbiblioteken. Barnen hade som förslag att vi skulle skylta upp nyhetshyllan bättre. Jag frågade om det vore en bra idé att starta en blogg där barnen själva skriver boktips. Jag bad också om hjälp med förslag på andra platser där barn i årsåldern vistas, så att jag kunde prata med fler. Jag fick förslag på Skaparverksta n, en eftermiddagsaktivitet som ordnas för barn i mellanstadieåldern en gång i veckan av Bollebygds församling. Mötet med Läsgänget ledde till en rad delaktioner. Vi flyttade skyltningen med de nyinköpta böckerna till en hylla nära bibliotekets entré och lånedisk. Jag startade en boktipsblogg efter att jag fått in ett tiotal boktips från barnen i Läsgänget. Vid nästa träff med Läsgänget fick de information om att bloggen var igång och vilken adress den hade. Eftersom de nya böckerna stod lika still på sin nya placering närmare biblioteksentrén valde jag att flytta dem en gång till, i samråd med kollegorna. Vi flyttade tillbaka de nya böckerna till avdelningen för barn och unga men valde en annan plats än tidigare. Här ser man böckerna 5

6 direkt när man går in på den del av avdelningen som är tänkt för barn och unga som läser Hcg och uhc-böcker. Jag gjorde en ny skylt för att visa att det står nya böcker på hyllan. Jag kontaktade en av Skaparverksta ns ledare, som var mycket positiv och gärna ville ha ett samarbete med biblioteket. Vi har tidigare jobbat tillsammans med aktiviteter för yngre barn. Min avsikt med besöket där var att informera om och göra reklam för Läsgänget och för boktipsbloggen och jag hade förhoppningar om att få fler deltagare till Läsgänget och fler skribenter till bloggen. Detta för att öka intresset för böckerna och förhoppningsvis även öka antalet boktitlar som barnen tipsar varandra om. Ledaren jag haft kontakt med var sjuk när mitt besök skulle äga rum men den andra ledaren, en vikarie och ca 25 barn i åldern år fanns på plats vid mitt besök. Jag berättade vem jag var, att jag går en kurs och att jag jobbar med att hitta sätt att öka intresset för de nya böckerna på biblioteket. Vi pratade om biblioteket och vad man kan göra där. Det visade sig att de flesta varit på biblioteket och att många var vana biblioteksbesökare. Jag berättade kortfattat om Läsgänget och att vi gärna vill bli fler i gruppen. Därefter berättade jag om bloggen som ett led i att visa upp de nya böckerna och uttryckte en önskan om hjälp med detta. Barnen fick varsitt bokmärke med webbadressen samt en lapp om hur man går tillväga om man vill skicka in boktips till bloggen. Alla barn tog emot lapparna och en av ledarna tog en lapp till sin dotter. Man ville även ha kvar materialet i rummet så att de som inte var där kunde få det veckan därpå. Det fanns ingen dator i lokalen så jag kunde inte visa bloggen. Jag uttryckte en önskan till ledarna om att få träffa barnen igen vid ett senare tillfälle, eventuellt på biblioteket. Under tidens gång har jag marknadsfört bloggen genom affischer på skolorna och i biblioteket, genom att dela ut bokmärken med webbadressen och genom att visa bloggen för barn som jag möter i biblioteket. Jag har också informerat bibliotekspersonalen och skolbibliotekarierna och sett till att bloggen är länkad till bibliotekets hemsida. När Läsgänget träffades i april bad jag barnen om synpunkter på bloggen och var tydligare med att be om hjälp med att marknadsföra bloggen. Vi beslutade att intensifiera affischerandet både i samhället och på skolorna. Några flickor erbjöd sig att göra andra affischer. Vi diskuterade hur ett belöningssystem skulle kunna se ut, t ex skriv fem boktips och få en penna. Barnen hade önskemål om att utseendet skulle vara mer färgglatt och roligt och att bloggen skulle ha en egen logotyp. De föreslog att vi bör meddela Barnens bibliotek att Läsgängets blogg finns. Vi diskuterade också om det var bra eller inte att lägga in tipsen i kategorier och en idé om novellskrivande på bloggen kom upp. 3.2 Verktyg Jag har enbart använt mig av dagboksskrivande, där jag har blandat beskrivningar av aktioner med reflektioner och funderingar. Jag har undersökt om man i efterhand kan strukturera sin dagbok för att göra den mer lättöverskådlig vid analys. Jag funderade över modellerna för metakognitiv loggbok eller syntesloggbok som beskrivs i Björndal (2005). Efter samråd med handledaren har jag inte använt någon av dessa modeller utan i stället angett sökord i dagbokstexten för att hitta någon form av struktur. Min plan var att intervjua barnen i Läsgänget och några barn på Skaparverksta n för att få veta mer om hur de upplevt sitt engagemang i boktipsandet. Det är dock för tidigt att göra en sådan intervju eftersom bloggen inte riktigt har satt sig ännu. 6

7 4. Resultat Jag har valt att använda några nyckelord/sökord vid analysen av min dagbok. Dessa är: barnens delaktighet, barnens reaktioner, mina tankar och reaktioner. 4.1 Delaktion: Flytta hyllan med nya böcker Barnens delaktighet: När barnen i Läsgänget får frågan om hur vi kan få de nya böckerna att lånas ut kommer de med idén att hyllan med nya böcker måste flyttas och skyltas upp bättre. Barnens reaktioner: När vi flyttat hyllan till en plats nära entrén i biblioteket efter barnens önskemål tycker de att det är bättre men är ändå inte så snabba på att låna från den själva. Böckerna står lika stilla så det är heller inte några andra barn som hittar böckerna lättare eller är mer intresserade av dem än tidigare. Mina tankar och reaktioner: I dagboken kan man se att jag funderar över att placeringen ändå är lite avsides och inte i blickfånget så som jag trodde att barnen menade. I dagboken anges att vi prövar denna placering en tid och vid behov flyttar hyllan igen. Jag observerar vad som händer vid hyllan när jag rör mig i biblioteket och när jag har pass i lånedisken. Mina observationer visar på nästan ingen aktivitet alls. Om någon tittar på böckerna så är det enstaka vuxna. Jag förstår också att dessa observationer är ganska meningslösa eftersom de i huvudsak genomförs på dagtid när barnen är i skolan. Jag avstår från att be kollegorna om hjälp att observera på andra tider eftersom jag ser att böckerna ändå inte rör sig. 4.2 Delaktion: Starta en boktipsblogg Idén om en blogg med boktips skrivna av barnen hade jag sedan tidigare men den får nytt bränsle när jag förstår att barnen helst vill läsa böcker som någon jämnårig tipsat om. Barnens delaktighet: Läsgänget menar att man inte lånar något som man inte blivit tipsad om. När jag frågar dem ifall en boktipsblogg vore ett bra sätt att få tips på svarar barnen ja. Barnens reaktioner: De blir entusiastiska över tanken på en egen blogg med boktips och flera säger sig vara beredda att leverera text, vilket de också gör väldigt snabbt. Det är dock fler som säger att de vill skriva än som verkligen skriver. Mina tankar och reaktioner: Idén om en blogg kommer från mig och på ett flertal ställen i dagboken indikeras att jag tycker att det är roligt att göra den och starta den. Det är roligt att det handlar om barnens boktips, inte mina skriver jag den 8/2. Det är kul att samarbeta med barnen och ta del av deras läslust. Jag startar med ett tiotal boktips och förväntar mig att det ska droppa in fler undan för undan. Jag anger att jag tror att det blir mer intressant för barnen att skriva och skicka in tips till mig när de ser hur de egna boktipsen ser ut på bloggen. Men snart är det bara en flicka som skriver. Jag funderar över varför det inte är fler som skriver boktips till bloggen: de vill men glömmer bort, de vill men tar sig inte tid till det/orkar inte, de är osäkra på om det de skrivit är bra nog och skickar det inte (dagboken 22/3). 4.3 Delaktion: En andra flytt av hyllan med nya böcker Barnens delaktighet: Här ger min dagbok dålig information. Jag tror inte att barnen tillfrågades innan jag flyttade böckerna igen. De blev bara presenterade för den nya placeringen efteråt. Barnens reaktioner: De förstår att hyllan flyttats för att ingen lånar från den i alla fall. Jag har inga anteckningar om detta men har känslan av att de tyckte det var okej med den nya placeringen. 7

8 Mina tankar och reaktioner: Det är bra att hyllan blev flyttad. De yngre barnens nyhetshylla är placerad nära biblioteksentrén men det innebär samtidigt att den är placerad i direkt anslutning till avdelningen för yngre barn. Det är bättre att de äldre barnens nyhetshylla finns på avdelningen som är tänkt för dem. Jag är nöjd med den nya placeringen och ser att det rör sig mer bland böckerna nu, men ändå långt ifrån i den utsträckning vi skulle vilja. 4.4 Delaktion: Träff med barnen på Skaparverksta n Barnens delaktighet: Förslaget att besöka barnen i denna verksamhet kommer från Läsgänget. Några i Läsgänget deltar också i Skaparverksta n. De övriga barnen på Skaparverksta n har nog inte haft något att säga till om inför mitt besök utan det ingår som en del i verksamheten. Barnens reaktioner: Barnen lyssnar till största delen uppmärksamt och intresserat och är aktiva när vi pratar om bibliotekets utbud och om biblioteket som plats att vara på. Några av de äldre flickorna blir lite fnittriga. När jag frågar ifall Läsgänget och bloggen låter intressant för dem är det flera som svarar ja eller hummar lite. Alla barn tar emot bokmärket med bloggadressen och min lapp med information om hur man gör för att skriva på bloggen. Eftersom jag stannar kvar en stund medan barnen börjar med sitt skapande har de chansen att prata med mig. Jag får inga napp angående att skriva på bloggen men tre barn är intresserade av att delta i Läsgänget och får information om det. Mina tankar och reaktioner: Efter träffen skriver jag i dagboken att det var roligt och kändes meningsfullt att träffa barnen på Skaparverksta n. Jag hade velat vara bättre förberedd med lite mer spännande innehåll, t ex en bärbar dator med mobilt bredband för att kunna visa bloggen. Jag hade också velat erbjuda en bokpresentation och gärna blandat in flickorna i Läsgänget i denna (dagboken 24/2). Jag insåg dock att min förberedelsetid inte räckte till för detta. Jag skriver flera gånger att jag hoppas på en andra träff på biblioteket, då jag kan visa bloggen och kanske även engagera Läsgänget i att tipsa de andra barnen om böcker. Kontakten med ledarna känns viktig och meningsfull, skriver jag, likaså att ta del av den här verksamheten. Vi arbetar för och med samma målgrupp och kan lära av varandra. Samarbete är lättare när man känner varandra. 4.5 Delaktion: Marknadsföring av bloggen Barnens delaktighet: När bloggen till slut tar form ber jag barnen i Läsgänget att sprida den till sina kompisar. En tjej som går på en friskola tar på sig uppgiften att sätta upp affischer på sin skola. Till de andra skolorna skickar jag affischer med internposten. I ett senare skede bjuder jag mer direkt in barnen till att delta i marknadsföringen och komma med idéer. Barnens reaktioner: I början är barnen lite avvaktande men när de blir ombedda att komma med förslag på hur vi får andra att bli intresserade av att använda bloggen och att skriva på bloggen är de mycket aktiva och tycker att det är roligt att tänka kring detta. Två av barnen vill göra egna affischer och kommer snabbt med förslag via mejlen. De önskar att bloggen ska se roligare ut med mer färg och bilder. Mina tankar och reaktioner: Jag gör en affisch, ett enkelt bokmärke och ett papper med information om hur man gör för att skriva på bloggen. Jag besöker också Skaparverksta n. Jag är nyfiken på och förväntar mig också att fler barn vill skriva på bloggen. När så inte sker blir jag besviken. I min dagbok kan man vid många tillfällen se att jag är frustrerad över att tiden inte finns för att få ut information i tid för att kunna analysera effekten för kursens räkning. Dagboken visar 22/3 att jag funderar över att det hade varit lättare att få fram fler boktips och större variation på boktipsen om jag vänt mig till barnen i skolan. Men poängen är att ta avstamp i banens fritid, skriver jag. Sent omsider tar jag mer aktivt hjälp av barnen, vilket visar sig vara väldigt roligt för både dem och mig. I dagboken skriver jag 13/4 att det är roligt att samarbeta med dessa tjejer som vill så mycket och tycker att detta är roligt. Om mig själv skriver jag 13/4: Jag blir så 8

9 entusiastisk nu igen men jag inser att jag inte hinner detta eller att jag måste ta bort något annat därför att detta ska prioriteras. Jag upplevde ett visst motstånd mot att få många förslag från barnen, eftersom jag var rädd att inte kunna uppfylla förslagen och därmed mista deras förtroende. När jag reflekterat över detta en stund kom jag fram till att det går alldeles utmärkt att tala om att man inte hinner eller att be barnen göra det föreslagna (dagboken 22/3). Men det är trots allt också så att barns och ungas åsikter och tankar om vad som fungerar bäst ofta stoppas av oss vuxna. Ett exempel är att barnen vill se en annan, mer tilltalande utformning av bloggen. Jag har valt en bloggmall som är enkel och diskret och har inte möjlighet att försöka mig på något annat just nu. Ett alternativ vore att låta någon/några av flickorna sköta bloggen men eftersom kommunen har en policy kring sociala medier vill jag göra det själv tills vidare (dagboken 13/4). 4.6 Sammanfattning De olika delaktionerna är en följd av mötet med Läsgänget där jag ber dem om hjälp att hitta vägar för att öka intresset för de nya böckerna som köps in. När jag tittar på resultat och analys ser jag att barnen har varit vägledande i vad som ska göras men att de ändå inte på riktigt blivit inbjudna i att delta i alla moment. Jag utvecklar det i reflektionsdelen. Jag ser också att det jag hoppats på (ännu) inte har hänt: att många barn skriver boktips till bloggen, att ännu fler barn använder bloggen och att dessa böcker läses och lånas i större utsträckning än tidigare. En annan slutsats är att jag tycker att det är roligt att samarbeta med barnen och att de verkar tycka att det är roligt att komma med idéer och förslag. 5. Reflektion Jag hade svårt att hitta rätt i min aktionsforskningsfråga till en början och kom därför igång sent med en del delaktioner. Jag ser dock att processen är igång och kommer att genomföra vissa delaktioner även efter kursens slut. Jag har också fått många bra förslag och idéer till fortsättning genom samtal med barnen i Läsgänget. Det har inte hänt särskilt mycket inom förbättringsområdet. Det är få barn som skriver på bloggen och böckerna på nyhetshyllan lånas inte ut i så stor utsträckning. Arbetet kommer dock att fortsätta och kanske händer det något på sikt. Det ska bli spännande att se hur det blir! Enligt aktionsforskningsfrågan (s.5) ville jag fokusera på ungas delaktighet men har i analysen upptäckt att de ändå inte blev inbjudna till att vara delaktiga i allt. De hade kunnat vara med och flyttat böckerna i nyhetshyllan, getts möjligheten att vara mer aktiva när jag kom på besök till Skaparverksta n och gjorts delaktiga i marknadsföringen av bloggen i ett tidigare skede. Barnen har bäst kunskaper om sig själva och sina kompisar, vad man vill läsa och hur man tipsar varandra. Vi på biblioteket har kunskaper om många böcker och kan bidra till läsutbudet. Frågan är hur mycket barn och unga verkligen får påverka det är lätt att stoppa idéer av en eller annan anledning. Resonemang om barnperspektiv, barns perspektiv och empowerment, beskrivet av Barbro Johansson i antologin Barnet, platsen, tiden (Rydsjö, 2010) har varit mycket intressanta att ta del av och har landat väl i mig när jag reflekterat över detta arbete. En barnbibliotekarie vill ta del av hur barn tänker och hur deras liv och vardag ser ut, eftersom det är barnen som är experter på att vara barn idag. Jag kommer att tänka vidare på hur barnen kan göras delaktiga i olika avseenden och jag är mer 9

10 medvetet öppen för att barn och unga ska vara delaktiga. Här finns mycket mer för biblioteken att göra och antologin Barnet, platsen, tiden ger många tankar. Mitt enda verktyg har varit dagboksskrivande. Verktyget fungerar bra när man ska fokusera på sin egen och andras utveckling. Eftersom jag inte var klar över aktionsforskningsfrågan och de olika delaktionerna förrän i ett senare skede fanns ingen struktur i dagboken. Det har försvårat analysen och om jag ska arbeta på detta sätt igen kommer jag att vara mer strukturerad från början. I ett senare skede av processen kan det vara lämpligt att genomföra en gruppintervju och analysera den men det är för tidigt ännu. Ett aktionsforskningsinspirerat arbetssätt fungerar bra när man vill utveckla en verksamhet och lära sig något om den och om sig själv i professionen. Att ge sig själv tid till reflektion gagnar verksamheten och tydliggör varför något fungerar/inte fungerar. 10

11 Referenslista Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg (red). Regionbibliotek Stockholm, 2010 Björndal, Cato R. P. : Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Liber, 2005 Hansson, Agneta: Kapitel 3 Aktionsforskning i Praktiskt taget. Aktionsforskning som teori och praktik i spåren av LOM. Göteborg studies in Sociology no 14 Rönnerman, Karin (red): Aktionsforskning i praktiken erfarenheter och reflektioner. Studentlitteratur, 2004 Styrdokument: Bibliotekslagen (1996:1596) Hållbar tillväxt i Västra Götaland, 2003 Bollebygds kommuns biblioteksplan, 2009 Bollebygds kommuns inriktningsmål. 2003, reviderad 2008 Rätt att vara med. Handlingsprogram för barns och ungdomars kultur. Västra Götalandsregionen, 2010? 11

OM BARNS DELAKTIGHET I BIBLIOTEK

OM BARNS DELAKTIGHET I BIBLIOTEK OM BARNS DELAKTIGHET I BIBLIOTEK Britt Dahlström Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom uppdragsutbildning för barn- och ungdomsbibliotekarier. MAJ

Läs mer

BARNS DELAKTIGHET I BIBLIOTEKETS LÄSSTIMULERANDE ARBETE Ett aktionsforskningsinspirerat projekt

BARNS DELAKTIGHET I BIBLIOTEKETS LÄSSTIMULERANDE ARBETE Ett aktionsforskningsinspirerat projekt BARNS DELAKTIGHET I BIBLIOTEKETS LÄSSTIMULERANDE ARBETE Ett aktionsforskningsinspirerat projekt Christina Pettersson Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap 2013-06-17 Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap Karin Rönnerman LiA, 30 maj, 2013 Aktionsforskning: Sker i samarbete

Läs mer

DAISY-KOMPETENS HOS ETT ARBETSLAG

DAISY-KOMPETENS HOS ETT ARBETSLAG DAISY-KOMPETENS HOS ETT ARBETSLAG avslutande redovisning, kurs aktionsforskning 2010-2011 Anna-Klara Aronsson Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

NY SÖKSTATION PÅ BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN

NY SÖKSTATION PÅ BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN NY SÖKSTATION PÅ BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Angelica Holm Johansson Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Barns uppmärksamhet. Självständigt arbete på grundnivå, SAG, del III. Farzaneh Foroghi Examinator: Els-Mari Törnquist.

Barns uppmärksamhet. Självständigt arbete på grundnivå, SAG, del III. Farzaneh Foroghi Examinator: Els-Mari Törnquist. Malmö högskola Lärande och samhälle Kultur, språk, medier KME kurs 3:2 Barns uppmärksamhet En studie om att fånga barns uppmärksamhet och behålla den. Självständigt arbete på grundnivå, SAG, del III Farzaneh

Läs mer

Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11

Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11 Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11 Kursen Kvalitetsarbete genom aktionsforskning har fokus på verksamhetsutveckling. Den har

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

BOKPRESENTATION FÖR TONÅRINGAR I PARTILLE BIBLIOTEK

BOKPRESENTATION FÖR TONÅRINGAR I PARTILLE BIBLIOTEK BOKPRESENTATION FÖR TONÅRINGAR I PARTILLE BIBLIOTEK Ett aktionsforskningsinspirerat arbete Marli Pettersson Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

Utomhusmatematik i förskolan Martina Borg Eva Petersson

Utomhusmatematik i förskolan Martina Borg Eva Petersson Institutionen för pedagogik och didaktik Utomhusmatematik i förskolan Eva Petersson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 Innehållsförteckning 1. Förutsättningar...

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Barnens samspel i 5-årsgruppen

Barnens samspel i 5-årsgruppen Institutionen för pedagogik och didaktik Barnens samspel i 5-årsgruppen Lena Eriksson Eva-Marie Johansson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar 1 Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Skapandet av en byggelibygghörna på förskolan blev inte bara en plats för konstruktion.

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

SAMARBETE MELLAN BARNBIBLIOTEK OCH FÖRSKOLA

SAMARBETE MELLAN BARNBIBLIOTEK OCH FÖRSKOLA SAMARBETE MELLAN BARNBIBLIOTEK OCH FÖRSKOLA Hanna Franzén Antelid Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom uppdragsutbildning för barn- och ungdomsbibliotekarier.

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Ett systematiskt kvalitetsarbete om övergångar i förskolan med fokus på stunden mellan tambur och lunch Malin Bergström

Ett systematiskt kvalitetsarbete om övergångar i förskolan med fokus på stunden mellan tambur och lunch Malin Bergström Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Ett systematiskt kvalitetsarbete om övergångar i förskolan med fokus på stunden mellan tambur och lunch Malin Bergström Dokumentation av utvecklingsarbete

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING

VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING Monica Nylund Torghandeln Göteborg 2014 AKTION= EN MEDVETEN FÖRÄNDRING FORSKNING= FÖLJA VAD SOM HÄNDER SOM KONSEKVENS AV FÖRÄNDRINGEN LÄRANDE= NYA

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Stenhamra och Drottningholms förskolor. Arbetslaget är navet i förskolans utveckling!

Stenhamra och Drottningholms förskolor. Arbetslaget är navet i förskolans utveckling! PEDAGOGISK PLATTFORM Stenhamra och Drottningholms förskolor Arbetslaget är navet i förskolans utveckling! Vad är viktigast för kvalitet i förskolan? I vår enhet har vi barnet i fokus vilket innebär att

Läs mer

Förändringsarbete. Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund. Se lärare som lärande. Vad är viktigt i undervisningen

Förändringsarbete. Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund. Se lärare som lärande. Vad är viktigt i undervisningen 2015-02-03 Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund Karin Rönnerman 27 januari, 2015 Förändringsarbete Se lärare som lärande Vad är viktigt i undervisningen Lärare är nyckeln till förändring Karin.ronnerman@gu.se

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker

Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker i Örebro län Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker i Örebro län Lena Adem 2017-11-01 Innehåll Om undersökningen... 5 Resultat... 6 Vilka får gåvoböcker i Örebro

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn:

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn: Kurs: Handledning 100p Handledarkurs Studiehandledning Namn: Uppläggning av studierna i samband med distans och flex. Träff 1. Presentation av kursen och uppläggning Träff 2. Introduktion av studieområdet

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Vilka förändringar har utvecklingsarbetet medfört gällande undervisning och/eller klassrumsorganisation? Jag tycker att eleverna har kommit igång

Läs mer

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Reglus Östman Pedagogisk Planering Fritidshemmet 5/14/2013 Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Kvarnbyskolan 2013 05 20 Beskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller Mora By förskola SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Gäller Mora By förskola SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Mora By förskola Gäller 2016-02-01 2017-09-30 2016-2017 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN 1 Innehållsförteckning 1. Vision... 3 2. Rutiner för hur förskolan arbetar

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Mål för bibliotekslektionerna

Mål för bibliotekslektionerna Mål för bibliotekslektionerna Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Biblioteket ska vara en

Läs mer

Lärande utemiljö på förskolan för att främja den fria leken Anita Walfridsson och Helena Nilsson

Lärande utemiljö på förskolan för att främja den fria leken Anita Walfridsson och Helena Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Lärande utemiljö på förskolan för att främja den fria leken Anita Walfridsson och Helena Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning

Läs mer

Att möta och förstå förskola och klassrum

Att möta och förstå förskola och klassrum Att möta och förstå förskola och klassrum Skolverkets seminarieserie för kommunala språk-, läs- och skrivutvecklare Piperska muren, Stockholm 23 mars 2009 Annette Ewald Högskolan Kristianstad Annette.Ewald@hkr.se

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Förskolan Pärlan Cecilia Ström Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014...1 Innehållsförteckning...2 1. VÄRDEN/VERKSAMHETSIDÉ...3 2. REKTORS STÄLLNINGSTAGANDE...3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR...4

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan Språkutvecklande arbetssätt i förskolan -resurser i samverkan Barn- och ungdomsförvaltningen & Kulturförvaltningen Rutin för arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling ATT alla verksamheter

Läs mer

Projektplan. Lättlästcirkel för vuxna på Familjecentralen. Upprättad av Anki Olsson Flodin & Maria Tjärnbro/Örebro stadsbibliotek 1 (5)

Projektplan. Lättlästcirkel för vuxna på Familjecentralen. Upprättad av Anki Olsson Flodin & Maria Tjärnbro/Örebro stadsbibliotek 1 (5) Projektplan Lättlästcirkel för vuxna på Familjecentralen Upprättad av Anki Olsson Flodin & Maria Tjärnbro/Örebro stadsbibliotek 1 (5) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande projektbeskrivning...

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12.

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Morgongårdens förskola Avdelning Lönneberga Normer och värden Mångfald Verksamhetens Mål att sträva mot Att förskolan Ser varje barn som unikt Ger varje barn rätt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun Systematiskt kvalitetsarbete En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig och där utgångspunkten alltid är densamma, att identifiera

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer