BARN TIPSAR VARANDRA OM BÖCKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN TIPSAR VARANDRA OM BÖCKER"

Transkript

1 BARN TIPSAR VARANDRA OM BÖCKER ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete på Bollebygds bibliotek Pernilla Wakman Sjögren Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom uppdragsutbildning för barn- och ungdomsbibliotekarier. MAJ 2011

2 Innehållsförteckning 1. Att arbeta aktionsforskningsinspirerat s Förutsättningar s Styrdokument s Förbättringsområdet s Min frågeställning s Process s Aktioner s Verktyg s Resultat s Delaktion: Flytta hyllan med nya böcker s Delaktion: Starta en boktipsblogg s Delaktion: En andra flytt av hyllan med nya böcker s Delaktion: Träff med barnen på Skaparverksta n s Delaktion: Marknadsföring av bloggen s Sammanfattning s Reflektion s. 9 Referenslista s. 11 2

3 1. Att arbeta aktionsforskningsinspirerat Aktionsforskning kan likställas med utvecklingsarbete av en verksamhet där man skaffar sig ny kunskap om och förståelse för det egna arbetssättet. Rönnerman (2004) menar att det handlar om att utveckla och förändra verksamheten men också om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som sker under arbetets gång, vilket då kan relateras till den vuxnes lärande. Enligt Hansson (2003) tillämpas aktionsforskning i utvecklings- och förändringsarbete inom olika samhälleliga områden. Aktionsforskning utgår alltid från en fråga som ställs av praktikern som funderar kring den egna praktiken. Praktikern vill en förändring/förbättring av verksamheten, ställer en fråga och genomför sedan en aktion eller flera delaktioner. Med hjälp av olika verktyg iakttas sedan vad som händer. Att någon i en grupp funderar över något och vill genomföra en förändring är inget nytt. Det nya som aktionsforskningen tillför är att man även reflekterar över vad som sker efter aktionens genomförande. Det är då som ny kunskap kan förvärvas. Rönnerman (2004) uttrycker det så här: Det är först genom uppföljning och reflektion man tillägnar sig ny kunskap om vad som sker i den egna praktiken, men också hur man tillämpar ett erfarenhetsbaserat och informellt lärande. Att arbeta aktionsforskningsinspirerat innebär att ta del i en cyklisk process där planering, aktion, observation och reflektion hakar i varandra och där processen tar den riktning som reflektionen ger upphov till. Inom aktionsforskning används ett hermeneutiskt kunskapsideal, dvs att man försöker se på förbättringsområdet från olika håll och man vill också inta en emancipatorisk hållning, dvs frigöra sig från föreställningar om hur saker och ting är. Deltagarna är viktiga och ska veta om att de deltar i ett utvecklingsarbete. Inom aktionsforskning forskar man inte på någon, utan tillsammans med någon (Hansson, 2003). I aktionsforskning samarbetar forskaren och praktikern. Praktikern ställer frågan och genomför aktionen. Forskaren bearbetar rådata och sätter det i relation till forskningsteorier. Under tidens gång och efter bearbetning av insamlade data reflekterar man tillsammans över vad som händer och har hänt. Det viktiga är lärandet vad lär jag mig under processens gång? För att studera vad som händer används olika verktyg. Exempel på sådana är observationer, samtal (intervjuer), dagboksskrivande och handledning, där forskaren handleder praktikern under processens gång. Vilka verktyg som bör användas beror förstås på vad som ska studeras och i vilket sammanhang. Verktygen ger sedan underlag för analys (Rönnerman, 2004). Det är viktigt att som praktiker skapa distans till den egna verksamheten. Detta kan t ex ske genom dagboksskrivande, där man dels kan skriva vad som konkret händer i olika situationer, dels kan reflektera över sig själv, sina reaktioner och tillvägagångssätt. Här tvingas man att se på sig själv och sitt eget handlande. Genom att sedan gå tillbaka i dagboken och följa det skrivna tar man del av sin egen utveckling och de insikter och kunskaper som förvärvats (Rönnerman, 2004). 2. Förutsättningar 1970 flyttade det kommunala biblioteket i Bollebygd in i sina nuvarande lokaler. Under och tidigare 90-talen hade biblioteket omfattande Boken kommer -verksamhet och högläsning på äldreboende. För barnen ordnade man sagostund och ibland barnteater och bibliotekarien besökte grupper på BVC blev Bollebygd åter en egen kommun, efter att tidigare ha hört till Borås. Detta sammanföll med att biblioteket renoverades och byggdes till. Den dåvarande kultur- och bibliotekschefen Lars Nellde var drivande och satte sin prägel på verksamheten. Efter att denne slutade vid årsskiftet 99/00 har biblioteket inte haft någon chef med kunskap om biblioteksområdet. Från 1995 gjordes en stor satsning på utveckling av 3

4 verksamheten för barn och unga, både traditionellt arbete och nytänkande. Man ville möjliggöra barns eget skapande och öka samarbetet mellan förskola och bibliotek. Under en period ökade personaltätheten, två filialer öppnades och verksamheten blomstrade. Personalminskningar under första hälften av 2000-talet begränsade naturligtvis, bl a genom att chefsskapet togs bort, men biblioteket i Bollebygd har ändå haft mycket verksamhet genom åren. En satsning var en skrivarkurs för unga (ca år) som resulterade i en CD med tonsatta dikter, dikt- och fotobok samt en barnpjäs. Biblioteket har också velat rikta sig till de yngsta och deras vuxna genom babybokcafé, teater och utställning för 0-3-åringar. Läsgänget, för barn ca år som gillar att läsa, har funnits i ett par år. Det köptes nya möbler till barnavdelningen för några år sedan och vi i personalen tycker oss se en ökning av biblioteksanvändandet bland familjer med yngre barn. Vi försöker hitta nya sätt att samarbeta med förskola och skola, som passar allas allt mer pressade schema. En kultursamordnare finns på plats i kommunen sedan 2009 och detta innebär möjlighet till samarbete vad gäller barns och ungas kultur. 2.1 Styrdokument I olika styrdokument från både stat, region och kommun framkommer tydligt att barn och unga är prioriterade och att barn och ungas rätt till kultur är något som samhället vill framhålla. På nationell nivå finns t ex Bibliotekslagen där paragraf 9 säger att Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. På regional nivå hittar vi t ex Hållbar tillväxt i Västra Götaland som säger: Utgångspunkten är barnen. En region som är bra för barnen är en attraktiv och konkurrenskraftig region i framtiden. Beslut som tas med barnens bästa för ögonen blir bra hållbara beslut. Barn som ges likvärdiga och starka förutsättningar att växa upp är grunden för samhällets fortsatta utveckling. På kommunal nivå finner vi biblioteksplanen för Bollebygds bibliotek där ett av målen är att arbeta läsfrämjande, särskilt med barn och unga. Dessa dokument stärker min yrkesroll som barnbibliotekarie. Vikten av barns och ungas delaktighet i sin egen omvärld nämns också i flera dokument. På kommunal nivå återfinns Bollebygds kommuns inriktningsmål: De kommunala verksamheterna skall utveckla sådana arbetsformer så att invånarnas delaktighet och möjlighet att påverka ökar och Barnperspektivet ska genomsyra de kommunala verksamheterna. På regional nivå sägs i Rätt att vara med att Det räcker inte med att erbjuda bra kulturverksamhet utan att söka former för att involvera de unga innevånarna i verksamheten. Varje verksamhet bör själv fundera över vilka former av delaktighet och interagerande som är möjliga utifrån givet uppdrag. Det kräver mer av mig i yrkesrollen och jag funderar utifrån dessa dokument på hur vi kan öka barnens delaktighet på biblioteket. Här finns väldigt mycket att göra. 2.2 Förbättringsområdet På huvudbiblioteket har vi reflekterat över att många nyinköpta Hcg- och uhc-böcker står stilla och inte lånas ut. Varför är det så? Hittar inte barnen hit? Lockas de inte av de nya böckerna, varför i så fall? Vi har bra och välförsedda skolbibliotek vilket kan vara en anledning. Vi upplever att ganska många barn i mellanåldern (ca 9 13 år) kommer hit för att låna böcker men varför lånas inte de nya titlarna? 4

5 2.3 Min frågeställning Min aktionsforskningsfråga är: Vad händer när barnen görs delaktiga i att öka intresset för nya böcker? 3. Process Mitt förbättringsområde handlar om barn i mellanåldern (ca 9 13 år) och böckerna som köps in med tanke på dem. Jag skulle vilja att fler barn i dessa åldrar känner att biblioteket är ett bra ställe att vistas på och att man hittar bra böcker att låna där. Jag undrar över varför de nya böckerna för dessa åldrar inte lånas ut särskilt mycket. Jag har valt att fokusera på detta, varför de nyinköpta böckerna står stilla. Det finns mycket intressant att gå vidare med i frågan kring varför barnen i den åldern inte vistas på biblioteket särskilt mycket men Björndal (2005) menar att en analys alltid innebär att man väljer att fokusera på något och att man förbiser något annat. För vem är det egentligen ett problem att dessa böcker blir stående i hyllan? Det är naturligtvis ett problem för biblioteket att vi inte når ut med information till barnen om att dessa böcker finns att låna. Många av dessa böcker är bra enligt vår mening och vi vill att barnen ska ha tillgång till dem. Är detta ett problem för barnen? Det vet vi egentligen inget om. Det borde dock kunna vara det, eftersom deras urval blir begränsat om de inte känner till dessa böcker. Därför vill jag medverka till att öka antalet boktitlar som barnen tipsar varandra om. 3.1 Aktioner Den första delaktionen som genomfördes var att träffa Läsgänget, en grupp flickor som samlas en gång i månaden på biblioteket för att prata om böcker och fika tillsammans med mig och min kollega. Jag ville prata med barn i åldern år om biblioteket och om vad man kan göra för att öka intresset för de nyinköpta böckerna. Läsgänget var ett naturligt val eftersom jag träffar dem regelbundet och de är i rätt åldersgrupp. Här framkom att barnen inte hade uppmärksammat vår nyhetshylla på avdelningen och att de tyckte att den borde vara placerad nära entrén. De menade också att man inte lånar böcker man inte känner till, utan mest sådana man fått tips om av kompisar. En förklaring till varför barn i den åldern inte kommer så mycket till biblioteket på fritiden är att många åker skolskjuts och att det är vanligt att låna böcker till fritidsläsningen på skolbiblioteken. Barnen hade som förslag att vi skulle skylta upp nyhetshyllan bättre. Jag frågade om det vore en bra idé att starta en blogg där barnen själva skriver boktips. Jag bad också om hjälp med förslag på andra platser där barn i årsåldern vistas, så att jag kunde prata med fler. Jag fick förslag på Skaparverksta n, en eftermiddagsaktivitet som ordnas för barn i mellanstadieåldern en gång i veckan av Bollebygds församling. Mötet med Läsgänget ledde till en rad delaktioner. Vi flyttade skyltningen med de nyinköpta böckerna till en hylla nära bibliotekets entré och lånedisk. Jag startade en boktipsblogg efter att jag fått in ett tiotal boktips från barnen i Läsgänget. Vid nästa träff med Läsgänget fick de information om att bloggen var igång och vilken adress den hade. Eftersom de nya böckerna stod lika still på sin nya placering närmare biblioteksentrén valde jag att flytta dem en gång till, i samråd med kollegorna. Vi flyttade tillbaka de nya böckerna till avdelningen för barn och unga men valde en annan plats än tidigare. Här ser man böckerna 5

6 direkt när man går in på den del av avdelningen som är tänkt för barn och unga som läser Hcg och uhc-böcker. Jag gjorde en ny skylt för att visa att det står nya böcker på hyllan. Jag kontaktade en av Skaparverksta ns ledare, som var mycket positiv och gärna ville ha ett samarbete med biblioteket. Vi har tidigare jobbat tillsammans med aktiviteter för yngre barn. Min avsikt med besöket där var att informera om och göra reklam för Läsgänget och för boktipsbloggen och jag hade förhoppningar om att få fler deltagare till Läsgänget och fler skribenter till bloggen. Detta för att öka intresset för böckerna och förhoppningsvis även öka antalet boktitlar som barnen tipsar varandra om. Ledaren jag haft kontakt med var sjuk när mitt besök skulle äga rum men den andra ledaren, en vikarie och ca 25 barn i åldern år fanns på plats vid mitt besök. Jag berättade vem jag var, att jag går en kurs och att jag jobbar med att hitta sätt att öka intresset för de nya böckerna på biblioteket. Vi pratade om biblioteket och vad man kan göra där. Det visade sig att de flesta varit på biblioteket och att många var vana biblioteksbesökare. Jag berättade kortfattat om Läsgänget och att vi gärna vill bli fler i gruppen. Därefter berättade jag om bloggen som ett led i att visa upp de nya böckerna och uttryckte en önskan om hjälp med detta. Barnen fick varsitt bokmärke med webbadressen samt en lapp om hur man går tillväga om man vill skicka in boktips till bloggen. Alla barn tog emot lapparna och en av ledarna tog en lapp till sin dotter. Man ville även ha kvar materialet i rummet så att de som inte var där kunde få det veckan därpå. Det fanns ingen dator i lokalen så jag kunde inte visa bloggen. Jag uttryckte en önskan till ledarna om att få träffa barnen igen vid ett senare tillfälle, eventuellt på biblioteket. Under tidens gång har jag marknadsfört bloggen genom affischer på skolorna och i biblioteket, genom att dela ut bokmärken med webbadressen och genom att visa bloggen för barn som jag möter i biblioteket. Jag har också informerat bibliotekspersonalen och skolbibliotekarierna och sett till att bloggen är länkad till bibliotekets hemsida. När Läsgänget träffades i april bad jag barnen om synpunkter på bloggen och var tydligare med att be om hjälp med att marknadsföra bloggen. Vi beslutade att intensifiera affischerandet både i samhället och på skolorna. Några flickor erbjöd sig att göra andra affischer. Vi diskuterade hur ett belöningssystem skulle kunna se ut, t ex skriv fem boktips och få en penna. Barnen hade önskemål om att utseendet skulle vara mer färgglatt och roligt och att bloggen skulle ha en egen logotyp. De föreslog att vi bör meddela Barnens bibliotek att Läsgängets blogg finns. Vi diskuterade också om det var bra eller inte att lägga in tipsen i kategorier och en idé om novellskrivande på bloggen kom upp. 3.2 Verktyg Jag har enbart använt mig av dagboksskrivande, där jag har blandat beskrivningar av aktioner med reflektioner och funderingar. Jag har undersökt om man i efterhand kan strukturera sin dagbok för att göra den mer lättöverskådlig vid analys. Jag funderade över modellerna för metakognitiv loggbok eller syntesloggbok som beskrivs i Björndal (2005). Efter samråd med handledaren har jag inte använt någon av dessa modeller utan i stället angett sökord i dagbokstexten för att hitta någon form av struktur. Min plan var att intervjua barnen i Läsgänget och några barn på Skaparverksta n för att få veta mer om hur de upplevt sitt engagemang i boktipsandet. Det är dock för tidigt att göra en sådan intervju eftersom bloggen inte riktigt har satt sig ännu. 6

7 4. Resultat Jag har valt att använda några nyckelord/sökord vid analysen av min dagbok. Dessa är: barnens delaktighet, barnens reaktioner, mina tankar och reaktioner. 4.1 Delaktion: Flytta hyllan med nya böcker Barnens delaktighet: När barnen i Läsgänget får frågan om hur vi kan få de nya böckerna att lånas ut kommer de med idén att hyllan med nya böcker måste flyttas och skyltas upp bättre. Barnens reaktioner: När vi flyttat hyllan till en plats nära entrén i biblioteket efter barnens önskemål tycker de att det är bättre men är ändå inte så snabba på att låna från den själva. Böckerna står lika stilla så det är heller inte några andra barn som hittar böckerna lättare eller är mer intresserade av dem än tidigare. Mina tankar och reaktioner: I dagboken kan man se att jag funderar över att placeringen ändå är lite avsides och inte i blickfånget så som jag trodde att barnen menade. I dagboken anges att vi prövar denna placering en tid och vid behov flyttar hyllan igen. Jag observerar vad som händer vid hyllan när jag rör mig i biblioteket och när jag har pass i lånedisken. Mina observationer visar på nästan ingen aktivitet alls. Om någon tittar på böckerna så är det enstaka vuxna. Jag förstår också att dessa observationer är ganska meningslösa eftersom de i huvudsak genomförs på dagtid när barnen är i skolan. Jag avstår från att be kollegorna om hjälp att observera på andra tider eftersom jag ser att böckerna ändå inte rör sig. 4.2 Delaktion: Starta en boktipsblogg Idén om en blogg med boktips skrivna av barnen hade jag sedan tidigare men den får nytt bränsle när jag förstår att barnen helst vill läsa böcker som någon jämnårig tipsat om. Barnens delaktighet: Läsgänget menar att man inte lånar något som man inte blivit tipsad om. När jag frågar dem ifall en boktipsblogg vore ett bra sätt att få tips på svarar barnen ja. Barnens reaktioner: De blir entusiastiska över tanken på en egen blogg med boktips och flera säger sig vara beredda att leverera text, vilket de också gör väldigt snabbt. Det är dock fler som säger att de vill skriva än som verkligen skriver. Mina tankar och reaktioner: Idén om en blogg kommer från mig och på ett flertal ställen i dagboken indikeras att jag tycker att det är roligt att göra den och starta den. Det är roligt att det handlar om barnens boktips, inte mina skriver jag den 8/2. Det är kul att samarbeta med barnen och ta del av deras läslust. Jag startar med ett tiotal boktips och förväntar mig att det ska droppa in fler undan för undan. Jag anger att jag tror att det blir mer intressant för barnen att skriva och skicka in tips till mig när de ser hur de egna boktipsen ser ut på bloggen. Men snart är det bara en flicka som skriver. Jag funderar över varför det inte är fler som skriver boktips till bloggen: de vill men glömmer bort, de vill men tar sig inte tid till det/orkar inte, de är osäkra på om det de skrivit är bra nog och skickar det inte (dagboken 22/3). 4.3 Delaktion: En andra flytt av hyllan med nya böcker Barnens delaktighet: Här ger min dagbok dålig information. Jag tror inte att barnen tillfrågades innan jag flyttade böckerna igen. De blev bara presenterade för den nya placeringen efteråt. Barnens reaktioner: De förstår att hyllan flyttats för att ingen lånar från den i alla fall. Jag har inga anteckningar om detta men har känslan av att de tyckte det var okej med den nya placeringen. 7

8 Mina tankar och reaktioner: Det är bra att hyllan blev flyttad. De yngre barnens nyhetshylla är placerad nära biblioteksentrén men det innebär samtidigt att den är placerad i direkt anslutning till avdelningen för yngre barn. Det är bättre att de äldre barnens nyhetshylla finns på avdelningen som är tänkt för dem. Jag är nöjd med den nya placeringen och ser att det rör sig mer bland böckerna nu, men ändå långt ifrån i den utsträckning vi skulle vilja. 4.4 Delaktion: Träff med barnen på Skaparverksta n Barnens delaktighet: Förslaget att besöka barnen i denna verksamhet kommer från Läsgänget. Några i Läsgänget deltar också i Skaparverksta n. De övriga barnen på Skaparverksta n har nog inte haft något att säga till om inför mitt besök utan det ingår som en del i verksamheten. Barnens reaktioner: Barnen lyssnar till största delen uppmärksamt och intresserat och är aktiva när vi pratar om bibliotekets utbud och om biblioteket som plats att vara på. Några av de äldre flickorna blir lite fnittriga. När jag frågar ifall Läsgänget och bloggen låter intressant för dem är det flera som svarar ja eller hummar lite. Alla barn tar emot bokmärket med bloggadressen och min lapp med information om hur man gör för att skriva på bloggen. Eftersom jag stannar kvar en stund medan barnen börjar med sitt skapande har de chansen att prata med mig. Jag får inga napp angående att skriva på bloggen men tre barn är intresserade av att delta i Läsgänget och får information om det. Mina tankar och reaktioner: Efter träffen skriver jag i dagboken att det var roligt och kändes meningsfullt att träffa barnen på Skaparverksta n. Jag hade velat vara bättre förberedd med lite mer spännande innehåll, t ex en bärbar dator med mobilt bredband för att kunna visa bloggen. Jag hade också velat erbjuda en bokpresentation och gärna blandat in flickorna i Läsgänget i denna (dagboken 24/2). Jag insåg dock att min förberedelsetid inte räckte till för detta. Jag skriver flera gånger att jag hoppas på en andra träff på biblioteket, då jag kan visa bloggen och kanske även engagera Läsgänget i att tipsa de andra barnen om böcker. Kontakten med ledarna känns viktig och meningsfull, skriver jag, likaså att ta del av den här verksamheten. Vi arbetar för och med samma målgrupp och kan lära av varandra. Samarbete är lättare när man känner varandra. 4.5 Delaktion: Marknadsföring av bloggen Barnens delaktighet: När bloggen till slut tar form ber jag barnen i Läsgänget att sprida den till sina kompisar. En tjej som går på en friskola tar på sig uppgiften att sätta upp affischer på sin skola. Till de andra skolorna skickar jag affischer med internposten. I ett senare skede bjuder jag mer direkt in barnen till att delta i marknadsföringen och komma med idéer. Barnens reaktioner: I början är barnen lite avvaktande men när de blir ombedda att komma med förslag på hur vi får andra att bli intresserade av att använda bloggen och att skriva på bloggen är de mycket aktiva och tycker att det är roligt att tänka kring detta. Två av barnen vill göra egna affischer och kommer snabbt med förslag via mejlen. De önskar att bloggen ska se roligare ut med mer färg och bilder. Mina tankar och reaktioner: Jag gör en affisch, ett enkelt bokmärke och ett papper med information om hur man gör för att skriva på bloggen. Jag besöker också Skaparverksta n. Jag är nyfiken på och förväntar mig också att fler barn vill skriva på bloggen. När så inte sker blir jag besviken. I min dagbok kan man vid många tillfällen se att jag är frustrerad över att tiden inte finns för att få ut information i tid för att kunna analysera effekten för kursens räkning. Dagboken visar 22/3 att jag funderar över att det hade varit lättare att få fram fler boktips och större variation på boktipsen om jag vänt mig till barnen i skolan. Men poängen är att ta avstamp i banens fritid, skriver jag. Sent omsider tar jag mer aktivt hjälp av barnen, vilket visar sig vara väldigt roligt för både dem och mig. I dagboken skriver jag 13/4 att det är roligt att samarbeta med dessa tjejer som vill så mycket och tycker att detta är roligt. Om mig själv skriver jag 13/4: Jag blir så 8

9 entusiastisk nu igen men jag inser att jag inte hinner detta eller att jag måste ta bort något annat därför att detta ska prioriteras. Jag upplevde ett visst motstånd mot att få många förslag från barnen, eftersom jag var rädd att inte kunna uppfylla förslagen och därmed mista deras förtroende. När jag reflekterat över detta en stund kom jag fram till att det går alldeles utmärkt att tala om att man inte hinner eller att be barnen göra det föreslagna (dagboken 22/3). Men det är trots allt också så att barns och ungas åsikter och tankar om vad som fungerar bäst ofta stoppas av oss vuxna. Ett exempel är att barnen vill se en annan, mer tilltalande utformning av bloggen. Jag har valt en bloggmall som är enkel och diskret och har inte möjlighet att försöka mig på något annat just nu. Ett alternativ vore att låta någon/några av flickorna sköta bloggen men eftersom kommunen har en policy kring sociala medier vill jag göra det själv tills vidare (dagboken 13/4). 4.6 Sammanfattning De olika delaktionerna är en följd av mötet med Läsgänget där jag ber dem om hjälp att hitta vägar för att öka intresset för de nya böckerna som köps in. När jag tittar på resultat och analys ser jag att barnen har varit vägledande i vad som ska göras men att de ändå inte på riktigt blivit inbjudna i att delta i alla moment. Jag utvecklar det i reflektionsdelen. Jag ser också att det jag hoppats på (ännu) inte har hänt: att många barn skriver boktips till bloggen, att ännu fler barn använder bloggen och att dessa böcker läses och lånas i större utsträckning än tidigare. En annan slutsats är att jag tycker att det är roligt att samarbeta med barnen och att de verkar tycka att det är roligt att komma med idéer och förslag. 5. Reflektion Jag hade svårt att hitta rätt i min aktionsforskningsfråga till en början och kom därför igång sent med en del delaktioner. Jag ser dock att processen är igång och kommer att genomföra vissa delaktioner även efter kursens slut. Jag har också fått många bra förslag och idéer till fortsättning genom samtal med barnen i Läsgänget. Det har inte hänt särskilt mycket inom förbättringsområdet. Det är få barn som skriver på bloggen och böckerna på nyhetshyllan lånas inte ut i så stor utsträckning. Arbetet kommer dock att fortsätta och kanske händer det något på sikt. Det ska bli spännande att se hur det blir! Enligt aktionsforskningsfrågan (s.5) ville jag fokusera på ungas delaktighet men har i analysen upptäckt att de ändå inte blev inbjudna till att vara delaktiga i allt. De hade kunnat vara med och flyttat böckerna i nyhetshyllan, getts möjligheten att vara mer aktiva när jag kom på besök till Skaparverksta n och gjorts delaktiga i marknadsföringen av bloggen i ett tidigare skede. Barnen har bäst kunskaper om sig själva och sina kompisar, vad man vill läsa och hur man tipsar varandra. Vi på biblioteket har kunskaper om många böcker och kan bidra till läsutbudet. Frågan är hur mycket barn och unga verkligen får påverka det är lätt att stoppa idéer av en eller annan anledning. Resonemang om barnperspektiv, barns perspektiv och empowerment, beskrivet av Barbro Johansson i antologin Barnet, platsen, tiden (Rydsjö, 2010) har varit mycket intressanta att ta del av och har landat väl i mig när jag reflekterat över detta arbete. En barnbibliotekarie vill ta del av hur barn tänker och hur deras liv och vardag ser ut, eftersom det är barnen som är experter på att vara barn idag. Jag kommer att tänka vidare på hur barnen kan göras delaktiga i olika avseenden och jag är mer 9

10 medvetet öppen för att barn och unga ska vara delaktiga. Här finns mycket mer för biblioteken att göra och antologin Barnet, platsen, tiden ger många tankar. Mitt enda verktyg har varit dagboksskrivande. Verktyget fungerar bra när man ska fokusera på sin egen och andras utveckling. Eftersom jag inte var klar över aktionsforskningsfrågan och de olika delaktionerna förrän i ett senare skede fanns ingen struktur i dagboken. Det har försvårat analysen och om jag ska arbeta på detta sätt igen kommer jag att vara mer strukturerad från början. I ett senare skede av processen kan det vara lämpligt att genomföra en gruppintervju och analysera den men det är för tidigt ännu. Ett aktionsforskningsinspirerat arbetssätt fungerar bra när man vill utveckla en verksamhet och lära sig något om den och om sig själv i professionen. Att ge sig själv tid till reflektion gagnar verksamheten och tydliggör varför något fungerar/inte fungerar. 10

11 Referenslista Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg (red). Regionbibliotek Stockholm, 2010 Björndal, Cato R. P. : Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Liber, 2005 Hansson, Agneta: Kapitel 3 Aktionsforskning i Praktiskt taget. Aktionsforskning som teori och praktik i spåren av LOM. Göteborg studies in Sociology no 14 Rönnerman, Karin (red): Aktionsforskning i praktiken erfarenheter och reflektioner. Studentlitteratur, 2004 Styrdokument: Bibliotekslagen (1996:1596) Hållbar tillväxt i Västra Götaland, 2003 Bollebygds kommuns biblioteksplan, 2009 Bollebygds kommuns inriktningsmål. 2003, reviderad 2008 Rätt att vara med. Handlingsprogram för barns och ungdomars kultur. Västra Götalandsregionen, 2010? 11

DAISY-KOMPETENS HOS ETT ARBETSLAG

DAISY-KOMPETENS HOS ETT ARBETSLAG DAISY-KOMPETENS HOS ETT ARBETSLAG avslutande redovisning, kurs aktionsforskning 2010-2011 Anna-Klara Aronsson Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

NY SÖKSTATION PÅ BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN

NY SÖKSTATION PÅ BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN NY SÖKSTATION PÅ BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Angelica Holm Johansson Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete

Läs mer

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap 2013-06-17 Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap Karin Rönnerman LiA, 30 maj, 2013 Aktionsforskning: Sker i samarbete

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

SAMARBETE MELLAN BARNBIBLIOTEK OCH FÖRSKOLA

SAMARBETE MELLAN BARNBIBLIOTEK OCH FÖRSKOLA SAMARBETE MELLAN BARNBIBLIOTEK OCH FÖRSKOLA Hanna Franzén Antelid Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom uppdragsutbildning för barn- och ungdomsbibliotekarier.

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Förändringsarbete. Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund. Se lärare som lärande. Vad är viktigt i undervisningen

Förändringsarbete. Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund. Se lärare som lärande. Vad är viktigt i undervisningen 2015-02-03 Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund Karin Rönnerman 27 januari, 2015 Förändringsarbete Se lärare som lärande Vad är viktigt i undervisningen Lärare är nyckeln till förändring Karin.ronnerman@gu.se

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Ekeby förskolas likabehandlingsplan

Ekeby förskolas likabehandlingsplan ! Ekeby förskolas likabehandlingsplan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Ulrica Strömberg, förskolechef samt Belinda Lundin och Hanna Tärnlund Vår vision

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Björnen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 4 Demokratipolicy...

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli.

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. DRAKÄGGET Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. Var - och vad Ett barns språk utvecklas i samspel med andra. Vi vill stimulera små barn och deras föräldrar och pedagoger till språk- och läslust.

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Pär Sahlin Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Före läsning modellering Här nedan följer ett par uppgifter som fungerar att göra före eleverna börjar läsa. Övningarna hjälper eleverna att

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Förskolans konsultoch stödgrupp

Förskolans konsultoch stödgrupp Förskolans konsultoch stödgrupp ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖRSKOLA OCH FRITID RESURSENHETEN Förskolans konsultoch stödgrupp Inom Förskolans Konsult- och stödgrupp finns olika

Läs mer

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Jennie Elmén Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund Ansökan till Pedagogpriset Bakgrund Hösten 2013 skulle det komma en större grupp ettor till oss på Slottsskolan. Detta gjorde att ledningen beslutade att vi skulle övergå till ett tre-parallellt system

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas.

Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas. Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas. 2. Diskutera kursuppläggningsförslaget. Bestäm veckor och tider för de olika

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer