SUS Finsam och Tvåpartsfinsam Användarhandledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUS Finsam och Tvåpartsfinsam Användarhandledning"

Transkript

1 SUS Finsam och Tvåpartsfinsam

2 Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION SYFTE SKILLNADER MELLAN SAMVERKANSFORMERNA REFERENSER LÄSANVISNING OM SUS SAMVERKANSFORMER Finsam Tvåpartsfinsam Handlingsplansamverkan Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan BEHÖRIGHETER OCH UPPDRAG Behörigheter Uppdrag ATT LOGGA IN I SUS SAMTYCKE GENERELLA FUNKTIONER GRÄNSSNITT Sidor Paneler Fönster Menyträd Navigering Hjälptexter ( I-symbolen ) Fälthjälp ( tooltip ) SPARA SÖK VISA ANVÄNDARE Uppdrag i samverkansorganisation En organisations alla användare INFORMATIONS-, FEL- OCH VARNINGSMEDDELANDE Felmeddelande för felaktig registrering ADMINISTRERA SAMVERKANSORGANISATIONEN (SAMVERKANSADMINISTRATÖR) ALLMÄNT HANTERA SAMVERKANSORGANISATION BASUPPGIFTER KONTAKTINFORMATION Adressinformation Kontaktperson KOMMUN, STADSDEL Lägg till/ta bort Kommun, Stadsdel INGÅENDE ORGANISATIONER Ingående organisation - Finsam Ingående organisation - Tvåpartsfinsam SAMVERKANSADMINISTRATÖRER INSATSANSVARIGA FÖR SAMVERKANSORGANISATIONEN SPARA ELLER AVBRYT INFORMATIONS-, FEL- OCH VARNINGSMEDDELANDE Copyright, Försäkringskassan Sid. 2 (203)

3 5 SAMVERKANSORGANISATIONSBUDGET (SAMVERKANSADMINISTRATÖR) ALLMÄNT HANTERA SAMVERKANSORG - BUDGET SAMVERKANSINFORMATION SAMVERKANSORGANISATIONSBUDGET ADMINISTRATIVA KOSTNADER (ENBART FINSAM) BUDGETERAT I INSATSERNA SPARA ELLER AVBRYT INFORMATIONS-, FEL- OCH VARNINGSMEDDELANDE HANTERA KOMPLETTERANDE FRÅGOR (SAMVERKANSADMINISTRATÖR) ALLMÄNT Samverkansorganisationens frågor Begränsningar för frågornas innehåll HANTERA KOMPLETTERANDE FRÅGOR SAMVERKANSORGANISATION FRÅGOR Visa frågeformulär Ändra presentationsordning REGISTRERA KOMPLETTERANDE FRÅGA Samverkansorganisation Frågans namn och period Frågans innehåll och typ Ändra befintlig fråga - Välj INFORMATIONS-, FEL- OCH VARNINGSMEDDELANDE REGISTRERA INSATS (INSATSANSVARIG) ALLMÄNT Två samverkansorganisationer En insats REGISTRERA INSATS SAMVERKANSORGANISATION INSATSUPPGIFTER KATEGORISERING AV INSATS INGÅENDE ORGANISATIONER Ingående organisation - Finsam Ingående organisation - Tvåpartsfinsam DELTAGARANSVARIGA FÖR INSATSEN SPARA ELLER AVBRYT INFORMATIONS-, FEL- OCH VARNINGSMEDDELANDE INSATSBUDGET (INSATSANSVARIG) ALLMÄNT REGISTRERA INSATS - BUDGET INSATSINFORMATION INSATSBUDGETUPPGIFTER Registrera insatsbudgetuppgifter - Finsam Visa insatsbudgetuppgifter - Tvåpartsfinsam VISA INSATSBUDGETUPPGIFTER SPARA ELLER AVBRYT INFORMATIONS-, FEL- OCH VARNINGSMEDDELANDE REGISTRERA VOLYMINSATS (INSATSANSVARIG) ALLMÄNT REGISTRERA ANTAL I VOLYMINSATS INSATSINFORMATION PANEL - REGISTRERA ANTAL I VOLYMINSATS SPARA ELLER AVBRYT Copyright, Försäkringskassan Sid. 3 (203)

4 9.6 INFORMATIONS-, FEL- OCH VARNINGSMEDDELANDE REGISTRERING AV DELTAGARENS MEDVERKAN I INSATSER (DELTAGARANSVARIG) ALLMÄNT PERSONUPPGIFTER OCH SAMTYCKESHANTERING Praktisk hantering av samtycken Samtycke från underåriga deltagare Skyddade personuppgifter Personuppgiftsansvar och registerutdrag Felregistrerade deltagare DELTAGARES MEDVERKAN I INSATSER Deltagare som har lämnat sitt samtycke Deltagare som inte har lämnat sitt samtycke och personer med skyddade personuppgifter DELTAGARANSVARIGA OCH INSATSER TILLGÅNG TILL UPPGIFTER PÅ INDIVIDNIVÅ REGISTRERINGSSTÖD BLANKETT 9448 OCH Arkivering och gallring av blankett 9448 och NÄR SKA UPPGIFTER REGISTRERAS I SUS REGISTRERA DELTAGARUPPGIFTER INREGISTRERING (DELTAGARANSVARIG) ALLMÄNT REGISTRERA DELTAGARUPPGIFTER INSATSINFORMATION DELTAGARINFORMATION MÄTTILLFÄLLE - INREGISTRERING SPARA ELLER AVBRYT INFORMATIONS-, FEL- OCH VARNINGSMEDDELANDE REGISTRERA DELTAGARUPPGIFTER UTREGISTRERING (DELTAGARANSVARIG) ALLMÄNT REGISTRERA DELTAGARUPPGIFTER INSATSINFORMATION DELTAGARINFORMATION Felregistrering MÄTTILLFÄLLE - UTREGISTRERING UTREGISTRERING MED HJÄLP AV SÖK DELTAGARE Insatsinformation Sökkriterier Deltagarlista SPARA ELLER AVBRYT INFORMATIONS-, FEL- OCH VARNINGSMEDDELANDE REGISTRERA ANONYMA DELTAGARE (DELTAGARANSVARIG) ALLMÄNT REGISTRERA ANONYMA DELTAGARE INSATSINFORMATION PANEL REGISTRERA ANONYMA DELTAGARE SPARA ELLER AVBRYT INFORMATIONS-, FEL- OCH VARNINGSMEDDELANDE BESVARA KOMPLETTERANDE FRÅGA (DELTAGARANSVARIG) ALLMÄNT KOMPLETTERANDE FRÅGA INSATSINFORMATION DELTAGARINFORMATION Copyright, Försäkringskassan Sid. 4 (203)

5 14.5 KOMPLETTERANDE FRÅGOR Besvara Ja/Nej-fråga Besvara Skala-fråga Besvara Heltals-fråga INFORMATIONS-, FEL- OCH VARNINGSMEDDELANDE RAPPORTER (SUSRAPPORT) ALLMÄNT ÖVERSIKT RAPPORTER Olika typer av rapporter VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR DU TAR UT RAPPORTER AVGRÄNSNING I UPPFÖLJNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION Konsekvenser för rapporterna INSATSRAPPORT (SUSRAPPORT) URVALSKRITERIER Finansieringsform och tidsperiod Geografisk och organisatorisk avgränsning Insatsspecifika avgränsningar Hantering av saknade värden PRESENTATION RESULTAT - INSATSRAPPORT Rapportrubriken Presentationsordning Tolka fälten DELTAGARRAPPORT (SUSRAPPORT) URVALSKRITERIER Finansieringsform och tidsperiod Geografisk och organisatorisk avgränsning Insatsspecifika avgränsningar Filtreringsval PRESENTATION INFORMATION OM RAPPORTEN Rapportrubriken RAPPORTTYP: FÖRSÖRJNING Deltagarnas försörjning före insats Deltagarnas försörjning efter insats RAPPORTTYP: SYSSELSÄTTNING Deltagarnas sysselsättning före insats Deltagarnas sysselsättning efter insats Analysdel RAPPORTTYP: MÅLGRUPP Utbildning Ålder Tid i offentlig försörjning RAPPORTTYP: AVSLUTNINGSANLEDNING Avslutsanledningar RAPPORTTYP: MÅNAD Månad RAPPORTTYP: RÄKNA DAGAR Räkna dagar RAPPORTTYP: MATRIS Generellt om matrisrapporten Fördelningsstorheter KOSTNADSRAPPORT (SUSRAPPORT) URVALSKRITERIER Finansieringsform och budgetår Copyright, Försäkringskassan Sid. 5 (203)

6 Geografisk och organisatorisk avgränsning Finansiering och samverkansorganisation PRESENTATION RAPPORTNIVÅER Rapportrubriken Summerad (Finsam) Detaljerad (finansiär) (Finsam) Summerad (Tvåpartsfinsam) Detaljerad (finansiär) (Tvåpartsfinsam) RAPPORT FÖR KOMPLETTERANDE FRÅGOR (SUSRAPPORT) URVALSKRITERIER Finansieringsform och budgetår Geografisk och organisatorisk avgränsning Filtreringsval och frågor PRESENTATION RAPPORT - KOMPLETTERANDE FRÅGA Rapportrubriken Ja/Nej-frågor Skala-frågor Heltalsfrågor REGISTRERINGSRAPPORT (SUSRAPPORT) URVALSKRITERIER Finansieringsform och period Geografisk och organisatorisk avgränsning Filtreringsval PRESENTATION REGISTRERINGSRAPPORT Rapportrubriken Resultat Insatser Avslutningsanledningar SUPPORT Copyright, Försäkringskassan Sid. 6 (203)

7 Versionshantering Datum Version Ändring RevA Lagt till stycket 2.3 Att logga in i SUS RevB Helt omskriven användarhanledning för att anpassas efter nuvarande funktionalitet. Hopslagen med rapportanvändarhandledning PC01 Felregistrerade deltagare raderas ur databasen (kapitel , ). Nya bilder på menyträdet. Kapitel omskrivna med anledning av förtydligade definitioner RevC Tredje beslutad version RevD Fjärde beslutade version. Innehåller information om förändringar i Försäkringskassans organisation och konsekvenser för SUSrapporterna. Copyright, Försäkringskassan Sid. 7 (203)

8 1 Dokumentinformation Den här användarhandledningen riktar sig till dig som arbetar på Arbetsförmedlingen, kommuner, landsting, samordningsförbund och Försäkringskassan och som registrerar och följer upp uppgifter i SUS för samverkansformerna Finsam och Tvåpartsfinsam. 1 Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan berörs inte i den här användarhandledningen. 2 en är skriven utifrån de olika behörighetsrollernas uppgifter i SUS och är inte tänkt att läsas från pärm till pärm. Du använder användarhandledningen bäst som ett uppslagsverk. Handledningen är därför uppbyggd i sex avsnitt. Några av avsnitten berör enbart en viss behörighetsroll. 1) Kapitel 2 och 3: SUS och generella funktioner Kapitlen berör alla behörighetsroller. I första delen presenteras SUS och systemets koppling till samverkansformerna Finsam och Tvåpartsfinsam. Du får också lära dig generella funktioner i SUS. 2) Kapitel 4-6: Samverkansorganisationen, samverkansbudget och kompletterande frågor. Kapitlen berör behörighetsrollen samverkansadministratör. I det andra avsnittet får du som har rollen som samverkansadministratör se hur du administrerar uppgifter om samverkansorganisationen samt hur du tilldelar uppdrag till andra samverkansadministratörer och till insatsansvariga i en samverkansorganisation (kapitel 4). Du får lära dig hur du registrerar samverkansorganisationsbudgeten (kapitel 5) och hur du skapar kompletterande frågor för att följa upp insatser i din samverkansorganisation (kapitel 6). 3) Kapitel 7-9: Insatser och insatsbudget Berör behörighetsrollen insatsansvarig. I det tredje avsnittet beskrivs hur du som har rollen insatsansvarig skapar och administrerar insatser inom samverkansorganisationen samt hur till tilldelar uppdrag till deltagaransvariga till dina insatser (kapitel 7). I kapitel 8 får du se hur du registrerar insatsbudgeten 1 Den numera avslutade samverkansformen handlingsplansamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan beskrivs i rapportdelen. 2 För Af/FK-samarbetet finns en särskild användarhandledning SUS Af/FK-samarbete. Copyright, Försäkringskassan Sid. 8 (203)

9 medan kapitel 9 behandlar så kallade volyminsatser. 4) Kapitel 10 14: Registrera uppgifter om deltagare i insatser Berör behörighetsrollen deltagaransvarig. I det fjärde avsnittet beskrivs hur du registrering av deltagare sker i SUS (kapitel 10) samt hur du som deltagaransvarig registrerar in deltagare vid startdagen (kaptitel 11) och hur du registrerar ut deltagaren vid avslutningsdagen (kapitel 12). Du får också veta hur anonyma deltagare ska hanteras i SUS (kapitel 13) och hur du besvarar kompletterande frågor (kapitel 14). 5) Kapitel 15-20: Rapporter Berör behörighetsrollen SUSrapport. I det femte avsnittet presenteras de rapporter som finns för samverkansformerna Finsam och Tvåpartsfinsam, det vill säga hur du kan följa upp samverkan med hjälp av SUS. I kapitlet får du information om rapporterna, stöd för de olika urvalsalternativ du kan göra samt hur du ska tolka rapporterna. För Finsam och Tvåpartsfinsam finns fem olika rapporter; Insatsrapport (kapitel 16), Deltagarerapport (kapitel 17), Kostnadsrapport (kapitel 18), Kompletterande frågor rapport (kapitel 19) samt Registreringsrapport (kapitel 20). 6) Kapitel 21: Support Berör alla behörighetsroller. I det sjätte och sista avsnittet får du information om vart du ska vända dig om du har frågor som inte besvaras i användarhandledningen (kapitel 21). 1.1 Syfte en beskriver hur du använder uppföljningssystemet SUS för samverkansformerna Finsam och Tvåpartsfinsam. Men det tar inte upp regelverket kring handläggningen. 3 en beskriver behörighetshanteringen och inloggningen till SUS på en övergripande nivå. Fördjupad information finns i SUS Behörigheter. 3 Du kan läsa mer om Finsam på webbplatsen Copyright, Försäkringskassan Sid. 9 (203)

10 1.2 Skillnader mellan samverkansformerna SUS fungerar för det mesta på samma sätt för både Finsam och Tvåpartsfinsam. Utgångspunkten är därför att det som beskrivs gäller för båda samverkansformerna. I de fall tillvägagångssättet skiljer sig åt kommer de olika samverkansformerna beskrivas var för sig i underkapitel. 1.3 Referenser I detta dokument refereras till följande information: Susam.se, SUS Behörigheter SUS Kategorisering av insatser SUS Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan SUS Lathund Arbetsgången i SUS Blankett 9443 Samtyckesblankett Blankett 9447 Beställning upplägg av samverkansorganisation Blankett 9448 Inregistrering av deltagare i SUS Blankett 9449 Utregistrering av deltagare i SUS Samtliga referenser finns publicerade på 1.4 Läsanvisning För att lättare förstå vad som ska göras används dessa anvisningar: Text som förekommer på skärmen, samt katalog- och filnamn visas med Lucida Console, t.ex. Klicka på knappen Spara. Tangenttryckningar och svar från program visas i Lucida Console fetstil, t.ex. Enter eller Hårddisken kommer att formateras Kursiv stil i ett kommando, domän- eller datornamn visar att informationen kan variera, exempelvis FKxx eller Wxxxxyzzz. Copyright, Försäkringskassan Sid. 10 (203)

11 2 Om SUS SUS står för sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från systemet kan du ta fram uppgifter om hur tilldelade medel har använts och se vilka resultat som har uppnåtts genom rehabiliteringsverksamheten. Genom att rapportera och registrera uppgifter i SUS är du med och skapar förutsättningar för uppföljning av arbetet med att få fler personer delaktiga i arbetslivet. Försäkringskassan ska i egenskap av systemägare förvalta och ansvara för drift av systemet. Övriga parter som använder SUS är ansvariga för att korrekta uppgifter registreras in i systemet. Alla samverkansformer som redovisas i SUS ska registreras så att det är möjligt att följa upp lokalt, regionalt och nationellt. Du kan läsa mer om SUS på 2.1 Samverkansformer I SUS registreras idag tre olika samverkansformer, Finsam, Tvåpartsfinsam och samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Handlingsplansamverkan var tidigare en finansiell samordning mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Denna samverkansform har ersatts av samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det går inte längre att registrera uppgifter i Handlingsplanssamverkan men du kan fortfarande ta ut rapporter av tidigare registrerade uppgifter. Handlingsplansamverkan beskrivs därför enbart i användarhandledingens rapportdel. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan beskrivs inte i denna användarhandledning med anledning av att funktionaliteten skiljer sig delvis åt och för denna samverkansform finns därför en särskild användarhandledning: SUS Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Copyright, Försäkringskassan Sid. 11 (203)

12 2.1.1 Finsam Finsam är samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, ett eller flera landsting och en eller flera kommuner. Du kan läsa mer om Finsam på Tvåpartsfinsam Tvåpartsfinsam (Finsam 93) är en finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Genom finansiell samordning ska Försäkringskassan tillsammans med landstingen verka för att förbättra behandling och rehabilitering så att den enskildes arbetsförmåga kan återställas. Fokus läggs på insatser som avser att landstingen ska kunna uppnå målen i den så kallade sjukskrivningsmiljarden. I Tvåpartsfinsam registreras vanligtvis inte personuppgifter Handlingsplansamverkan Handlingsplansamverkan var samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De lokala försäkringscenter (LFC) som fanns inom ett arbetsmarknadsområde (AMO) bildade tillsammans med arbetsmarknadsområdet ett samverkansområde. Handlingsplansamverkan har ersatts av samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Handlingsplansamverkan beskrivs inte närmare i den här användarhandledningen Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Med ett regeringsuppdrag att ytterligare utveckla samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillkom bland annat gemensam kartläggning som arbetsmetod. För att kunna följa upp det gemensamma samarbetet registreras uppgifter om deltagaren och samarbetet i SUS. Läs mer om hur samarbetet följs upp i SUS i SUS Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 2.2 Behörigheter och uppdrag Behörighetshanteringen i SUS sker i två steg; I det första steget tilldelas du som användare en behörighet att logga in i SUS. Din behörighet gäller som längst två år i taget. I samband med Copyright, Försäkringskassan Sid. 12 (203)

13 behörighetstilldelningen tilldelas du en eller flera behörighetsroller i SUS. I systemet finns ett antal olika behörighetsroller som har olika rättigheter. Din behörighetsroll styr hur du kan använda dig av SUS. Oavsett vilken behörighetsroll du har kan du se generell information om samverkansorganisationer, insatser och SUS-användare. I det andra steget tilldelas du ett uppdrag i en samverkansorganisation eller i en insats. Tillgången till information och vad du kan göra i SUS styrs av både din behörighetsroll och ditt tilldelade uppdrag. Ett uppdrag innebär att du kan arbeta inom en samverkansorganisation och eller insats. Uppdraget tillsammans med din behörighetsroll möjliggör att du kan registrera uppgifter i SUS. Du kan dock enbart se uppgifter om deltagare om du har behörighetsrollen deltagaransvarig och har ett uppdrag som deltagaransvarig i den insats deltagarna är inskrivna i. Behörighetsrollernas uppdragsansvar i SUS skiljer sig mellan de olika samverkansformerna. I den här användarhandledningen beskrivs behörighetsrollerna utifrån de uppdrag användarna tilldelas i samverkansformerna Finsam och Tvåpartsfinsam. För samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, se SUS Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Behörigheter Behörighetsrollerna och dess inbördes förhållande kan illustreras på följande sätt: Superadmin Samverkansadmin SUSrapport Insatsansvarig Deltagaransvarig. Copyright, Försäkringskassan Sid. 13 (203)

14 De behörighetsroller som finns är: Superadmin Superadmin skapar samverkansorganisationen i systemet. Rollen finns enbart på Försäkringskassans IT-avdelning och innehas av ett fåtal personer. Samverkansadministratör Som samverkansadministratör ansvarar du för att fylla i och skicka blankett 9447, Lägg upp samverkansorganisation, med uppgifter som Superadmin ska använda för att lägga upp samverkansorganisationen i systemet. Som samverkansadministratör ansvarar du för administrera en specifik samverkansorganisation. Det betyder att du kan arbeta med uppgifter i samverkansorganisationen och med samverkansbudgeten. Du ansvarar också för att tilldela uppdrag till andra samverkansadministratörer och insatsansvariga till samverkansorganisationen samt att ta bort uppdrag när en person inte längre arbetar kvar i samverkansorganisationen. Som samverkansadministratör kan du också skapa kompletterande frågor som besvaras av deltagaransvariga i samverkansorganisationens insatser. Insatsansvarig Som insatsansvarig i SUS har du rätt att registrera insatser för en samverkansorganisation. Det betyder att du kan arbeta med alla uppgifter i insatsen och insatsbudgeten. Du ansvarar också för att tilldela och ta bort uppdrag för deltagaransvariga i insatsen samt att registrera volyminsatser. Deltagaransvarig Som deltagaransvarig i SUS ansvarar du för att registrera uppgifter om deltagare i insatser som du är ansvarig för i samband med in- och utregistreringar. Du ansvarar också för att besvara kompletterande frågor skapade av samverkansadministratören. Anställda på samordningsförbund kan inte ha rollen deltagaransvarig. SUSrapport Med behörighetsrollen SUSrapport kan du följa upp insatser och få fram information och statistik om till exempel insatser, deltagare och kostnader genom att ta ut rapporter. Du kan också se viss information om olika insatser, oavsett samverkansform. Du kan läsa mer om behörigheter, bland annat om hur du ansöker om behörighet i SUS Behörigheter. Copyright, Försäkringskassan Sid. 14 (203)

15 2.2.2 Uppdrag För att kunna arbeta i SUS krävs, förutom behörighet, att du tilldelas ett uppdrag. I praktiken innebär tilldelning av ett uppdrag att du som användare blir kopplad till en insats eller en samverkansorganisation och att du därmed får tillgång till en begränsad mängd information i SUS 4. Samverkansadministratör Tilldelas uppdrag i: samverkansorganisationer. Tilldelas uppdrag av: en annan samverkansadministratör med uppdrag i samverkansorganisationen. Insatsansvarig Tilldelas uppdrag i: samverkansorganisationer. Tilldelas uppdrag av: en samverkansadministratör med uppdrag i samverkansorganisationen. Deltagaransvarig Tilldelas uppdrag i: insatser i en samverkansorganisation Tilldelas uppdrag av: en insatsansvarig inom samverkansorganisationen. SUSrapport SUSrapport tilldelas inte uppdrag 2.3 Att logga in i SUS Användare i SUS måste identifiera sig för att kunna logga in. Detta sker med hjälp av en av ett antal olika tillgängliga säkerhetslösningar. Identifieringsprocessen innebär dels att användaren identifieras och därefter görs en kontroll om användaren har behörighet till SUS samt i sådana fall vilken eller vilka behörighetsroller denne har. Endast de användare som har lagts upp som behöriga användare och har en behörighetsroll i SUS kan logga in och använda systemet. Den lösning som du ska använda för att logga in beror på det regelverk som finns hos din arbetsgivare. Det är alltså din arbetsgivare som avgör vilken av nedanstående lösningar som du får använda för att logga in i systemet. Försäkringskassan tillhandahåller sex olika säkerhetslösningar för inloggning: 1. E-legitimation från Telia 2. E-legitimation från Nordea 3. BankID 4 En användare ska inte ha tillgång till mer information än vad denne behöver för att utföra sitt uppdrag. Copyright, Försäkringskassan Sid. 15 (203)

16 4. SMS-inloggning (One Time Password) 5. Tjänstekort Af (anställda på Arbetsförmedlingen) 6. Tjänstekort FK (anställda på Försäkringskassan) Samtliga användare med undantag, för användare från Arbetsförmedlingen, loggar in i SUS via webbplatsen Anställda på Arbetsförmedlingen loggar in i SUS via intranätet Vis. Du kan läsa mer om inloggning till SUS i SUS Behörigheter och på 2.4 Samtycke Registring av personuppgifter i SUS kräver samtycke. Använd alltid blankett 9443 samtycke som du hittar på Blanketten ska skickas in i original till Försäkringskassan, Samtycket, Östersund. Observera att du inte kan ändra eller lägga till text i samtyckesblanketten. Blankettens innehåll är anpassat utifrån 3 a förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration 5. Blanketten finns översatt till 18 olika språk som kan laddas ner från Det är dock alltid den svenska versionen som ska fyllas i och skickas in. Du behöver inhämta ett nytt samtycke varje gång en deltagare ska registreras in i en samverkansinsats. Deltagare som har skyddade personuppgifter eller som inte vill lämna sitt samtycke till att bli registrerad med personuppgifter i SUS registreras som anonyma deltagare. De enda uppgifter som då registreras är vilket kön deltagaren har och vilket år (kalenderår) som deltagaren startade i insatsen. 5 Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration 3 a Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting som deltar i samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet får ha direktåtkomst till personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning den registrerade samtycker till det. Endast de personer vid nämnda myndigheter som ansvarar för den lokala samverkansaktivitet i vilken den registrerade deltar får ges behörighet för direktåtkomst till sådana personuppgifter. Copyright, Försäkringskassan Sid. 16 (203)

17 3 Generella funktioner Avsnittet beskriver SUS gränssnittet och hur du navigerar i systemet. Här beskrivs också hur du söker och sparar information. 3.1 Gränssnitt När du har loggat in i SUS (se kapitel 2.3) kommer du till startsidan. På startsidan visas dina behörighetsroller och hur länge de gäller Sidor SUS är uppbyggt med flera olika sidor. En sida är den bild du ser till höger om menyträdet. I SUS finns registreringssidor, söksidor och visasidor. Sidorna innehåller paneler och knappar. Du når en sida genom att trycka på en länk i menyträdet eller på vissa knappar på en sida Paneler Sidorna är uppbyggda av en eller flera paneler. En panel är ett tydligt avgränsat område på sidan med en egen rubrik. Exemplet visar panelen Valt resultat som finns på sidan Välj användare. Copyright, Försäkringskassan Sid. 17 (203)

18 3.1.3 Fönster Vid vissa knapptryckningar öppnar SUS ett nytt fönster i din webbläsare. Detta görs till exempel när du öppnar en rapport och i de fall du får ett felvarnings- eller informationsmeddelande Menyträd Till vänster finns menyträdet och där ser du SUS huvudnivåer. Administration > Roll superadmin Samverkansorganisation > Roll samverkansadministratör Insats > Roll insatsansvarig Deltagande > Roll deltagaransvarig Af/FK-samarbete > Roll deltagaransvarig Rapporter Finsam/Tvåpartsfinsam > Roll SUSRapport Rapporter Af/FK-samarbete > Roll SUSRapport Af/FK-samarbete innehåller registreringsbilder för samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och beskrivs inte i denna användarhandledning. Rapporter Af/FK-samarbete innehåller SUS-rapporter för samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och beskrivs inte i denna användarhandledning. När du klickar på en kategori i menyn visas en undermeny med länkar där du specifikt kan välja vad du ska arbeta med. Du kan bara öppna de länkar som du har behörighet för. Samtliga huvudnivåer, med undantag för Rapporter Finsam/Tvåpartsfinsam, har registreringssidor samt sök- och visa-sidor. Visa-sidor är tillgängliga för alla, oavsett behörighet. Det innebär att alla som har en behörighet kan se den information som registreras i SUS. Undantag är direkt information om deltagare som endast deltagaransvarig med uppdrag i aktuell insats kan se. Copyright, Försäkringskassan Sid. 18 (203)

19 Du kan klicka på Öppna alla och Stäng alla för att öppna respektive stänga alla undermenyer. De sidor du inte kan öppna har svag grå färg Navigering Navigeringen sker uteslutande via menyer och knappar. Det innebär att du aldrig ska använda framåt- eller bakåtknapparna i din webbläsare för att navigera eftersom du kommer att förlora den information du har registrerat. Du ska heller aldrig använda dig av flikar i din webbläsare då du även här kommer att förlora den information du har registrerat Hjälptexter ( I-symbolen ) Om du är osäker på hur du ska arbeta med en specifik del eller ett fält, kan du klicka på i-symbolen. Du får då fram en hjälptext med information om hur du arbetar med just det fältet. Copyright, Försäkringskassan Sid. 19 (203)

20 3.1.7 Fälthjälp ( tooltip ) Du kan också använda fälthjälpsfunktionen för att få instruktioner om hur du ska fylla i till exempel en uppgift. Ställ då muspekaren över fältet som ska fyllas i så kommer en förklarande text fram. 3.2 Spara När du har lagt in ny information måste du alltid klicka på knappen Spara längst ner på sidan, innan du loggar ut eller navigerar vidare. Om du inte sparar så kommer du att förlora den information du har registrerat. Klickar du på knappen Avbryt lämnar du sidan utan att spara någon information och förflyttas till sidan du var på innan, alternativt till SUS startsida. När du klickat på knappen Avbryt öppnas ett nytt fönster där du får bekräfta ditt val att avbryta utan att spara. Om du väljer att avbryta försvinner informationen du har registrerat på den sida du lämnar. Observera att om du navigerar med hjälp av länkarna i menyträdet, utan att ha sparat information, får du inget varningsmeddelande och kan då förlora all information du lagt upp. Copyright, Försäkringskassan Sid. 20 (203)

21 3.3 Sök I SUS finns flera söksidor där du kan söka fram information om olika samverkansorganisationer och insatser som du inte själv har tilldelats uppdrag i. Du kan aldrig registrera uppgifter för samverkansorganisationer och insatser som du inte har ett uppdrag i. Du som är deltagaransvarig kan också söka och se uppgifter om de deltagare som du ansvarar för. Söksidorna når du via länkarna i menyträdet. Du kan genomföra sökningar och ta del av sökresultat från samtliga söksidor i SUS oberoende av vilken behörighetsroll du har. Undantagen är Sök deltagare, Historik enskild deltagare och Visa deltagare där du måste vara deltagaransvarig. Vill du sedan jobba vidare med ditt sökresultat är dina möjligheter att ändra information beroende på om du har ett uppdrag i samverkansorganisationen eller insatsen. Du kan använda flera olika sätt att söka fram information. Copyright, Försäkringskassan Sid. 21 (203)

22 Du kan välja alternativ i den aktuella rullistan skriva in ett specifikt namn använda *-tecknet (den så kallade wildcard -funktionen) och endast skriva in några bokstäver följt av *-tecknet. Om du till exempel anger Karl* i ett fält för efternamn och klickar på Sök visas alla efternamn som börjar på Karl. Du kan också använda *-tecknet efter några bokstäver. Oavsett vilket sätt du väljer, avslutar du alltid genom att klicka på knappen Sök. 3.4 Visa användare Sidan Visa användare hittar du under Administration i menyträdet. Copyright, Försäkringskassan Sid. 22 (203)

23 På sidan Visa användare kan du se 1. vilken eller vilka användare som har uppdrag i en viss samverkansorganisation och vilket uppdraget är (samverkansorganisation) 2. vilka användare som har behörighet i SUS och vilken organisation som har beställt användarens behörighet. (organisation) Uppdrag i samverkansorganisation Sökningen sker i två steg. Först görs en geografisk avgränsning, men man kan också välja att inte avgränsa geografiskt utan istället söka i hela riket. Om du är osäker om vilket område samverkansorganisationen verkar, sök i hela riket. Om samverkansorganisationen inte har registrerat vilket område den verkar inom så hittas den endast genom att söka i hela riket. Därefter görs en sökning på den enskilda samverkansorganisationen. 1. I panelen Sökkriterier väljer du radioknappen Samverkansorganisationer. 2. I nästa skede kan du avgränsa din sökning geografiskt via något av följande områden: Verksamhetsområde Du begränsar sökningen geografiskt efter Försäkringskassans verksamhetsområden. Den här sökningen används för att hitta en användare i en samverkansorganisation som verkar inom det verksamhetsområde sökningen begränsas till. Marknadsområde Du avgränsar sökningen geografiskt efter Arbetsförmedlingens marknadsområden. Ett marknadsområde kan exempelvis vara norra Norrland. Län Du avgränsar din sökning efter län. Ett län kan exempelvis vara Värmlands län eller Örebro län. Copyright, Försäkringskassan Sid. 23 (203)

24 Om du inte avgränsar din sökning geografiskt söker du efter samverkansorganisationers användare i hela riket. 3. Klicka på Sök för att starta sökningen. Du kan när som helst rensa sökfälten genom att klicka på knappen Rensa. Resultatet visas som valbara alternativ i dropplistan under Samverkansorganisationer. Du kommer nu till den andra delen av sökningen. Du ska begränsa sökningen till en specifik samverkansorganisation. 4. Välj samverkansorganisation i dropplistan. Om du inte tidigare begränsat sökningen geografiskt visas alla samverkansorganisationer i riket, oavsett samverkansform, i dropplistan. 5. Båda sökstegen är nu klara och resultatet av din sökning presenteras i tre paneler, Användarinformation, Behörighetsinformation och Uppdragsinformation. Användarinformation Alla användare oavsett behörighet som är kopplade till samverkansorganisationen visas med namn och e-postadress. Behörighetsinformation Användarens behörighet eller behörigheter i SUS visas. Om användaren har behörighet markeras det som ett kryss i tabellen. Övriga befattningar är SUSrapport eller Superadmin. Uppdragsinformation Användarens uppdrag i den valda samverkansorganisationen visas som samverkansadministratör, insatsansvarig eller deltagaransvarig. Uppdraget markeras med ett kryss i tabellen. En användare kan ha andra behörigheter i SUS men sakna uppdrag för behörigheten i samverkansorganisationen. Copyright, Försäkringskassan Sid. 24 (203)

25 3.4.2 En organisations alla användare Sökning av uppgifter sker här i ett steg genom att välja organisation. Du kan inte välja att avgränsa din sökning till en enhet inom organisationen. 1. I panelen Sökkriterier väljer du radioknappen Organisationer. Copyright, Försäkringskassan Sid. 25 (203)

26 2. Välj en av de fyra organisationerna i dropplistan: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommuner Landsting Om du väljer kommuner eller landsting ska du göra ytterligare ett val i den dropplist som visas: Kommun: Landsting: Välj den kommun i dropplistan som du vill se användare i. Om du inte har begränsat sökningen geografiskt tidigare kan du välja en av alla kommuner i riket i dropplistan. Välj det landsting du vill se i dropplistan. Om du inte har begränsat sökningen geografiskt tidigare kan du välja ett av alla landsting i riket i dropplistan. Det är inte möjligt att samtidigt söka alla användare i hela riket från alla organisationer. Ju fler användare en organisation har i SUS ju längre tid tar det att presentera informationen. 3. Resultatet visas nu på sidan i två paneler, Användarinformation och Behörighetsinformation. Observera att du inte kan se någon uppdragsinformation eftersom informationen är knuten till en specifik samverkansorganisation. Användarinformation Organisationens samtliga användare oavsett behörighet visas med namn och e-postadress. Behörighetsinformation Organisationens samtliga användares behörighet i SUS visas. Om användaren har behörighet markeras det som ett kryss i tabellen. Övriga befattningar är SUSrapport eller Superadmin. Copyright, Försäkringskassan Sid. 26 (203)

27 3.5 Informations-, fel- och varningsmeddelande Meddelanden visas om du har fyllt i fel (exempelvis felaktigt format på datum), om något gått fel i systemet eller om du behöver registrera ytterligare information. Dessa meddelanden avbryter handläggningen och du måste åtgärda meddelandet innan arbetet kan fortsätta. Vid vissa knapptryckningar kommer ett nytt fönster öppnas med ett informations- eller varningsmeddelande. Ett informationsmeddelande ger dig information om ditt val. Ett varningsmeddelande ställs som en fråga och är en extra kontrollfunktion där du måste bekräfta ditt val. Du måste bekräfta ditt val för att gå vidare eller trycka på avbryt för att inte genomföra ditt val Felmeddelande för felaktig registrering Systemet ger dig felmeddelanden om du till exempel har missat att fylla i tvingande information. I exemplet i bilden har användaren glömt att fylla i fältet Arbete procentandel, Arbetsslag och Offentliga försörjningar. Du åtgärdar felet genom att fylla i, markera och registrera uppgifter enligt informationen i felmeddelandet. Kom ihåg att du måste klicka på Spara för att gå vidare. Copyright, Försäkringskassan Sid. 27 (203)

28 Copyright, Försäkringskassan Sid. 28 (203)

29 4 Administrera samverkansorganisationen (Samverkansadministratör) 4.1 Allmänt I avsnittet beskrivs hur du som samverkansadministratör hanterar en samverkansorganisation. Du får också information om hur du tilldelar uppdrag till andra samverkansadministratörer och till insatsansvariga. Observera att du enbart kan göra de registreringar som beskrivs i detta kapitel för de samverkansorganisationer som du har ett uppdrag för som samverkansadministratör. Utgångspunkten är att det som beskrivs gäller för både Finsam och Tvåpartsfinsam. I de fall tillvägagångssättet skiljer sig åt kommer de olika samverkansformerna beskrivas var förs sig i underkapitel. Du som också är samverkansadministratör i Af/FK-samarbetet bör vara uppmärksam på att ditt uppdrag hanteras på ett annat sätt i samverkansformerna Finsam och Tvåpartsfinsam. I den här användarhandledningen beskrivs enbart det som gäller för Finsam och Tvåpartsfinsam. 4.2 Hantera samverkansorganisation Förutsättningar Superadmin på Försäkringskassan registrerar samverkansform, namn, startdatum och tilldelar uppdrag till dig som samverkansadministratör utifrån en beställning på blankett 9447 Beställning för upplägg av samverkansorganisation. I lathunden Arbetsgången i SUS finns ytterligare stöd om hur du beställer en samverkansorganisation. Lathunden finns på Navigering För att registrera uppgifter i en samverkansorganisation öppnar du sidan Registrera samverkansorganisation. Du kan öppna sidan på två sätt, via startsidan eller via menyträdet. På startssidan öppnar du sidan genom att välja din samverkansorganisation i dropplistan vid Mina Samverkansorganisationer. Klicka sedan på Välj Samverkansorganisation. Copyright, Försäkringskassan Sid. 29 (203)

30 Om du väljer att använda menyträdet så öppnar du sidan genom att klicka på länken Hantera samverkansorg. Flikar Bilden Registrera samverkansorganisation innehåller två flikar, Samverkansorganisation och Budget. Samverkansorganisation beskrivs i kapitel 4 (detta kapitel) och Budget beskrivs i kapitel 5. Viktigt! Tänk på att spara uppgifterna innan du lämnar sidan. Det gör du genom att klicka på knappen Spara längst ner på sidan. För att lämna sidan utan att genomföra några ändringar klickar du på knappen Avbryt. Copyright, Försäkringskassan Sid. 30 (203)

31 4.3 Basuppgifter I panelen för basuppgifter väljer du samverkansorganisation. Du kan endast registrera uppgifter i samverkansorganisationer där du har uppdrag som samverkansadministratör. Du kan registrera beskrivning av samverkansorganisation och slutdatum. 1. I fältet Namn väljer du samverkansorganisation, i dropplistan visas endas de samverkansorganisationer du är samverkansadministratör för. Har du öppnat sidan via startsidan är samverkansorganisationen förvald. 2. Samverkansform visas för vald samverkansorganisation. I det här exemplet visas samverkansformen FINSAM. 3. I fältet Beskrivning registrerar du en förklarande beskrivning om samverkansorganisationen, till exempel organisationens mål och syfte, dess medlemmar etc. 4. I fältet Startdatum anges samverkansorganisationens startdatum. Detta har registrerats av Superadmin utifrån de uppgifter som angavs i blankett 9447 Beställning för upplägg av samverkansorganisation. Du kan inte själv ändra startdatum. 5. I fältet Slutdatum kan du registrera slutdatum för samverkansorganisationen. Ange datum med år, månad och dag (ÅÅÅÅ-MM-DD). OBS! Om du anger ett slutdatum innebär det att du stänger samverkansorganisationen efter det datumet. Då går det inte att registrera uppgifter om insatser eller deltagare som äger rum efter detta Copyright, Försäkringskassan Sid. 31 (203)

32 datum. Därför rekommenderas att du inte anger ett slutdatum i en pågående samverkansorganisation. 4.4 Kontaktinformation I panelen för kontaktinformation finns uppgifter om samverkansorganisationens adress och dess kontaktperson. Observera att enbart en person kan anges. Klicka på länken Dölj/Visa kontaktinformation för att visa eller dölja fälten för kontaktinformation för vald samverkansorganisation Adressinformation I fältet adressinformation ska du ange samverkansorganisationens adressinformation. Adress: Ange samverkansorganisationens adress. Postnr: Ange samverkansorganisationens postnummer. Postort: Ange samverkansorganisationens postort. Telefon: Ange samverkansorganisationens telefonnummer. o Telefonnumret ska börja på 0. o Riktnummer består av siffror och kan bestå av parenteser parvis. o Mellan matchande parenteser måste det finnas minst en siffra. o Resterande telefonnumret måste bestå av minst fem siffror och kan innehålla bindestreck o Efter bindestreck måste minst en siffra anges. o Mellanslag får finns överallt. E-post: Ange samverkansorganisationens e-postadress. o E-postadress ska anges i formatet Copyright, Försäkringskassan Sid. 32 (203)

33 Hemsida: Ange samverkansorganisationens hemsida Kontaktperson I fältet kontaktperson ska du ange samverkansorganisationens kontaktperson. Observera att enbart en person kan anges. Förnamn: Ange förnamnet på samverkansorganisationens kontaktperson. Efternamn: Ange efternamnet på samverkansorganisationens kontaktperson. Titel: Ange kontaktpersonens titel. Telefon: Ange kontaktpersonens telefonnummer. o Telefonnumret ska börja på 0. o Riktnummer består av siffror och kan bestå av parenteser parvis. o Mellan matchande parenteser måste det finnas minst en siffra. o Resterande telefonnumret måste bestå av minst fem siffror och kan innehålla bindestreck o Efter bindestreck måste minst en siffra anges. o Mellanslag får finns överallt. E-post: Ange kontaktpersonens e-post o E-postadress ska anges i formatet 4.5 Kommun, stadsdel I panelen Kommun, stadsdel anger du vilka kommuner och/eller kommun/stadsdelar som ingår i samverkansorganisationens upptagningsområde. I panelen kan du både lägga till och ta bort kommuner och/eller stadsdelar. De uppgifter som anges här medför att det är möjligt att söka samverkansorganisationer via verksamhetsområde, marknadsområde och/eller län i visabilder och i rapportverktyget. Copyright, Försäkringskassan Sid. 33 (203)

34 4.5.1 Lägg till/ta bort Kommun, Stadsdel 1. Klicka på Lägg till/ta bort för att ändra uppgifterna. Sidan Välj Kommun stadsdel öppnas i ett nytt fönster. I panelen Sökkriterier söker du kommun och stadsdelar. Du kan välja att avgränsa utifrån län. 2. I fältet Län väljer du det län som kommunen eller kommun/stadsdelen tillhör. Om du klickar på Sök utan att göra något ytterligare urval så kommer SUS att söka fram samtliga kommuner som tillhör länet. 3. För att söka utifrån kommun/stadsdel skriver du in sökkriteriet i fältet Kommunnamn. Det går också att söka med *.-tecknet (wildcardsökning) (till exempel St* för Stockholm). Glöm inte att avkortade sökkriterier måste avslutas med * om sökningen ska fungera. 4. Markera Visa stadsdelar för att i sökresultatet visa förekommande stadsdelar. Stadsdelar finns enbart att välja för Stockholm, Göteborg och Malmö. Uppgifterna om stadsdelar bygger på uppgifter från kommunerna. 5. Klicka på knappen Sök. Sökresultatet visas i panelen Sökresultat. Copyright, Försäkringskassan Sid. 34 (203)

35 I panelen Sökresultat visas resultatet av din sökning. Här gör du ett urval av sökresultatet. 6. I kolumnen Vald markerar du önskade kommuner och/eller stadsdelar. 7. Klicka på Välj Kommun/Stadsdel. Urvalet av din sökning visas då i panelen Valt resultat. I panelen Valt resultat visas de kommuner och stadsdelar som kommer att ingå i samverkansorganisationen. 8. Klicka på Ok när du är klar med ditt urval för att återgå till sidan Hantera samverkansorganisation. Ta bort Kommun, stadsdel Du tar bort en kommun eller en stadsdel på följande sätt: 1. Öppna sidan Välj Kommun stadsdel genom att klicka på Lägg till/ta bort, Sidan öppnas i ett nytt fönster. 2. Markerar den eller de kommuner eller stadsdelar du ska ta bort i listan genom att markera aktuell ruta i kolumnen Vald och klicka på Ta bort kommun/stadsdel. Copyright, Försäkringskassan Sid. 35 (203)

36 3. Klicka på Ok när du är klar med ditt urval för att återgå till sidan Hantera samverkansorganisation. Klicka på Avbryt för att lämna sidan Välj Kommun, stadsdel och återgå till sidan Hantera samverkansorganisation. Om du klickar på knappen Avbryt förlorar du den information du registrerat på sidan. Glöm inte att du måste klicka på knappen Spara på sidan Hantera samverkansorganisation för att dina ändringar ska sparas. 4.6 Ingående organisationer I panelen Ingående organisationer visas namn på de organisationer som ingår i samverkansorganisationen samt vilken roll de har: medlem, finansiär eller konsument. Du som samverkansadministratör ska lägga till eller ta bort organisationer samt definiera deras roller i samverkansorganisationen. Det finns tre olika roller för ingående organisationer: Medlem En medlem är en medverkande myndighet i samverkansorganisationen. Finansiär En finansiär är en myndighet som bidrar med ekonomiska medel till samverkansorganisationen. Konsument En konsument är en myndighet som får medverka i insatser som finansieras av finansiärerna i samverkansorganisationen. Ange organisationens roll genom att markera rutorna i kolumnerna Medlem, Finansiär eller Konsument. En organisation kan ha flera roller. Ingående organisationer skiljer sig åt mellan samverkansformerna Finsam respektive Tvåpartsfinsam. De båda samverkansformerna kommer därför att beskrivas i varsitt underkapitel Ingående organisation - Finsam För att lägga till eller ta bort en organisation gör du på följande sätt: 1. Klicka på knappen Lägg till/ta bort för att ändra uppgifterna. En ny sida öppnas Välj Organisation. Copyright, Försäkringskassan Sid. 36 (203)

37 I panelen Sökkriterier söker du organisationstyp. Du kan antingen söka utifrån Organisationstyp eller Namn. 2. För att söka utifrån organisationstyp väljer du organisationstyp i fältet Organisationstyp. Du kan välja mellan följande organisationstyper: Stat o Arbetsförmedlingen o Försäkringskassan Landsting o Samtliga landsting Kommun o Samtliga kommuner Övrigt o Övrig finansiering ESF-rådet o ESF (Europeiska socialfonden) Det går också att söka med *.-tecknet (wildcard-sökning). Glöm inte att avkortade sökkriterier måste avslutas med * om sökningen ska fungera. Observera att du inte kan söka på förkortningar i fältet för Namn, exempelvis FK. Du måste skriva ut hela namnet eller använda dig av *. 3. Klicka på knappen Sök. Sökresultatet visas i panelen Sökresultat. Copyright, Försäkringskassan Sid. 37 (203)

38 I panelen Sökresultat visas resultatet av din sökning. Här gör du ett urval av sökresultatet. 4. I kolumnen Vald markerar du rutor för önskade organisationer i listan. 5. Klicka på knappen Välj organisation. Urvalet av din sökning visas då i panelen Valt resultat. I panelen Valt resultat visas namnen på organisationer som kommer att ingå i samverkansorganisationen. I listan visas samtliga organisationer oavsett deras roll i samverkansorganisationen. Ta bort organisation Du tar bort en organisation i samverkansorganisationen på följande sätt 6 : 1. Klicka på knappen Lägg till/ta bort för att öppna sidan Välj Organisation. 2. Markera organisationen du ska ta bort i listan genom att markera aktuell ruta i kolumnen Vald och klicka på knappen Ta bort organisation. 3. Klicka på knappen Ok när du är klar med ditt urval för att återgå till sidan Hantera samverkansorganisation. 6 Ska du ändra organisationens roll i samverkansorganisationen ska du inte ta bort organisationen enligt detta steg. Copyright, Försäkringskassan Sid. 38 (203)

39 Klicka på knappen Avbryt för att lämna sidan Välj organisation och återgå till sidan Hantera samverkansorganisation. Om du klickar på knappen Avbryt förlorar du den information du registrerat på sidan. För att ange en organisations roll klickar du i rutorna för Medlem, Finansiär och Konsument. En organisation kan ha flera roller. Medlemmar i Finsam I samverkansformen Finsam består alltid av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, minst ett landsting och minst en kommun. Det vill säga de medverkande myndigheter som utgör samordningsförbundet. Finansiärer i Finsam En finansiär är en myndighet som bidrar till ekonomiska medel till samverkansorganisationen. Försäkringskassan, en eller flera landsting samt en eller flera kommuner ska alltid anges. Arbetsförmedlingen är inte en finansiär då Försäkringskassan står för statens medel till samordningsförbundet. ESF (Europeiska socialfonden) ska anges som finansiär om ett samordningsförbund leder och styr ett ESF-projekt. ESF (Europeiska socialfonden) kan anges som finansiär om ett samordningsförbund ger ekonomiskt stöd till ett ESF-projekt utan att själv leda eller styra projektet. Om ESF anges som finansiär ska ESF-medlen föras in som tillgängliga medel i samverkansbudgeten (se kapitel 5). Samordningsförbund ska anges som finansiär om samordningsförbundet har ett överskott från tidigare år. Om samordningsförbundets verksamhet har tillförts medel från andra aktörer än ovan nämnda ska övrig finansiering anges som finansiär. Konsumenter i Finsam En konsument är en myndighet som får medverka i insatser som finansieras av finansiärerna inom samordningsförbundet. Valet Konsument är inaktivt för samverkansformen Finsam. Samordningsförbundet är automatiskt vald som konsument för samverkansorganisationen. Copyright, Försäkringskassan Sid. 39 (203)

40 4.6.2 Ingående organisation - Tvåpartsfinsam För att lägga till eller ta bort en organisation gör du på följande sätt: 1. Klicka på knappen Lägg till/ta bort för att ändra uppgifterna. En ny sida öppnas Välj Organisation. I panelen Sökkriterier söker du organisationstyp. Du kan antingen söka utifrån Organisationstyp eller Namn. 2. För att söka utifrån organisationstyp väljer du organisationstyp i fältet Organisationstyp. Du kan välja mellan följande organisationstyper: Stat o Försäkringskassan Landsting o Samtliga landsting Övrigt o Övrig finansiering Det går också att söka med *.-tecknet (wildcard-sökning). Glöm inte att avkortade sökkriterier måste avslutas med * om sökningen ska fungera. Observera att du inte kan söka på förkortningar i fältet för Namn, exempelvis FK. Du måste skriva ut hela namnet eller använda dig av *. 3. Klicka på knappen Sök. Sökresultatet visas i panelen Sökresultat. Copyright, Försäkringskassan Sid. 40 (203)

41 I panelen Sökresultat visas resultatet av din sökning. Här gör du ett urval av sökresultatet. 4. I kolumnen Vald markerar du rutor för önskade organisationer i listan. 5. Klicka på knappen Välj organisation. Urvalet av din sökning visas då i panelen Valt resultat. I panelen Valt resultat visas namnen på organisationer som kommer att ingå i samverkansorganisationen. I listan visas samtliga organisationer oavsett deras roll i samverkansorganisationen. Ta bort organisation Du tar bort en organisation i samverkansorganisationen på följande sätt 7 : 1 Klicka på knappen Lägg till/ta bort för att öppna sidan Välj Organisation. 2 Markera organisationen du ska ta bort i listan genom att markera aktuell ruta i kolumnen Vald och klicka på knappen Ta bort organisation. 3 Klicka på knappen Ok när du är klar med ditt urval för att återgå till sidan Hantera samverkansorganisation. Klicka på knappen Avbryt för att lämna sidan Välj organisation och återgå till sidan Hantera samverkansorganisation. Om du klickar på knappen Avbryt förlorar du den information du registrerat på sidan. För att ange en organisations roll klickar du i rutorna för Medlem, Finansiär och Konsument. En organisation kan ha flera roller. 7 Ska du ändra organisationens roll i samverkansorganisationen ska du inte ta bort organisationen enligt detta steg. Copyright, Försäkringskassan Sid. 41 (203)

42 Medlemmar i Tvåpartsfinsam I samverkansformen Tvåpartsfinsam består alltid av Försäkringskassan och ett landsting. Finansiärer i Tvåpartsfinsam En finansiär är en myndighet som bidrar till ekonomiska medel till samverkansorganisationen. Försäkringskassan och medverkande landsting sätts automatiskt som finansiärer. Du kan inte avmarkera någon organisation som finansiär 8. Om samverkansorganisationen har tillförts medel från andra aktörer än ovan nämnda ska övrig finansiering anges som finansiär. Konsumenter i Tvåpartsfinsam En konsument är en myndighet som får medverka i insatser som finansieras av finansiärerna inom samordningsförbundet. Både Försäkringskassan och samarbetande landsting kan vara konsument i samverkansorganisationen. Observera att en insatsansvarig enbart kan registrera en insatsbudget på en organisation som är konsument i samverkansorganisationen. 4.7 Samverkansadministratörer I panelen visas samverkansorganisationens samverkansadministratörer. Du kan lägga till eller ta bort uppdrag som samverkansadministratör i samverkansorganisationen. Du kan dock inte ta bort dig själv. Om samverkansadministratörens behörighet upphör, visas inte samverkansadministratören i panelen. När behörigheten har förnyats visas namnet igen. Någon nytt uppdrag behöver inte registreras. Varje samverkansorganisation måste ha minst en samverkansadministratör. Organisationen bör dock ha flera samverkansadministratörer. Samverkansadministratören har till ansvar att tilldela uppdrag till andra samverkansadministratörer. Samverkansadministratören ansvarar också för 8 Enbart statens medel registreras i Tvåpartsfinsam. Landstinget kommer dock ändå stå som finansiär i SUS. Copyright, Försäkringskassan Sid. 42 (203)

43 att omgående ta bort uppdrag för en person som inte längre ska ha detta uppdrag. För att tilldela ett uppdrag till en samverkansadministratör gör du på följande sätt. 1. Klicka på knappen Lägg till/ta bort för att ändra uppgifterna. En ny sida öppnas Välj Användare. I panelen Sökkriterier söker du efter användare. 2. I fältet Förnamn, Efternamn eller Arbetsgivare skriver du in sökkriteriet för den användare du söker. Lägg märke till att Samverkansadmin är valt i fältet för Roll, viket innebär att du endast kan söka efter personer med den behörighetsrollen. Det går också att söka med *.-tecknet (wildcard-sökning). Glöm inte att avkortade sökkriterier måste avslutas med * om sökningen ska fungera. Observera att du inte kan söka på förkortningar i fältet för arbetsgivare, exempelvis FK. Du måste skriva ut hela namnet eller använda dig av *. 3. Klicka på knappen Sök. Sökresultatet visas i panelen Sökresultat. Copyright, Försäkringskassan Sid. 43 (203)

44 I panelen Sökresultat visas resultatet av din sökning. Här gör du ett urval av sökresultatet. 4. I kolumnen Vald markerar du rutor för önskade användare i listan. 5. Klicka på knappen Välj användare. Urvalet av din sökning visas då i panelen Valt resultat. I panelen Valt resultat visas namnen på de användare som kommer att ingå i samverkansorganisationen. Ta bort uppdrag Du tar bort ett uppdrag som samverkansadministratör i din samverkansorganisation på följande sätt: 1. Öppna sidan Välj Användare genom att klicka på knappen Lägg till/ta bort. 2. Markera användaren du ska ta bort i listan genom att markera aktuell ruta i kolumnen Vald och klicka på knappen Ta bort användare. 3. Klicka på knappen Ok när du är klar med ditt urval för att återgå till sidan Hantera samverkansorganisation. Copyright, Försäkringskassan Sid. 44 (203)

45 Klicka på knappen Avbryt för att lämna sidan Välj Användare och återgå till sidan Hantera samverkansorganisation. Om du klickar på knappen Avbryt förlorar du den information som du har registrerat på sidan. Glöm inte att du måste klicka på knappen Spara på sidan Hantera samverkansorganisation för att dina ändringar ska sparas. 4.8 Insatsansvariga för samverkansorganisationen I panelen visas samverkansorganisationens insatsansvariga. Du kan lägga till eller ta bort uppdrag som insatsansvarig. Den insatsansvarige har som ansvar att tilldela deltagaransvariga uppdrag till en eller flera olika insatser. Den insatsansvariga ansvarar också för att omgående ta bort uppdrag för en person som inte längre ska ha det uppdraget. Det rekommenderas att samverkansorganisationen har minst två insatsansvariga. För att tilldela ett uppdrag till en insatsansvarig gör du på följande sätt: 1. Klicka på knappen Lägg till/ta bort för att ändra uppgifterna. En ny sida öppnas Välj Användare. I panelen Sökkriterier söker du efter användare. 2. I fältet Förnamn, Efternamn eller Arbetsgivare skriver du in sökkriteriet för den användare du söker. Copyright, Försäkringskassan Sid. 45 (203)

46 Lägg märke till att Insatsansvarig är valt i fältet för Roll, viket innebär att du endast kan söka efter personer med den behörighetsrollen. Det går också att söka med *.-tecknet (wildcard-sökning). Glöm inte att avkortade sökkriterier måste avslutas med * om sökningen ska fungera. Observera att du inte kan söka på förkortningar i fältet för arbetsgivare, exempelvis FK. Du måste skriva ut hela namnet eller använda dig av *. 3. Klicka på knappen Sök. Sökresultatet visas i panelen Sökresultat. I panelen Sökresultat visas resultatet av din sökning. Här gör du ett urval av sökresultatet. 4. I kolumnen Vald markerar du rutor för önskade användare i listan. 5. Klicka på knappen Välj användare. Urvalet av din sökning visas då i panelen Valt resultat. I panelen Valt resultat visas namnen på de användare som kommer att ingå i samverkansorganisationen. Copyright, Försäkringskassan Sid. 46 (203)

47 Ta bort uppdrag Du tar bort ett uppdrag som insatsansvarig i din samverkansorganisation på följande sätt. 1. Öppna sidan Välj Användare genom att klicka på knappen Lägg till/ta bort. 2. Markera användaren du ska ta bort i listan genom att markera aktuell ruta i kolumnen Vald och klicka på knappen Ta bort användare. 3. Klicka på knappen Ok när du är klar med ditt urval för att återgå till sidan Hantera samverkansorganisation. Klicka på knappen Avbryt för att lämna sidan Välj Användare och återgå till sidan Hantera samverkansorganisation. Om du klickar på knappen Avbryt förlorar du den information som du har registrerat på sidan. Glöm inte att du måste klicka på knappen Spara på sidan Hantera samverkansorganisation för att dina ändringar ska sparas. 4.9 Spara eller avbryt Observera att du måste avsluta registreringen genom att klicka på knappen Spara, annars förloras informationen. För att lämna registreringen utan att spara uppgifterna klicka på Avbryt Informations-, fel- och varningsmeddelande Felmeddelanden visas om du har registrerat en uppgift fel (till exempel angivet telefonnummer felaktigt) eller om du inte har registrerat all obligatorisk information. I meddelandet står vad du ska göra för att rätta till felet. Vid vissa knapptryckningar kommer ett nytt fönster öppnas med ett informations- eller varningsmeddelande. Ett informationsmeddelande ger dig information om ditt val. Ett varningsmeddelande ställs som en fråga och är en extra kontrollfunktion där du måste bekräfta ditt val. Du måste bekräfta ditt val för att gå vidare eller trycka på avbryt för att inte genomföra ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 47 (203)

48 5 Samverkansorganisationsbudget (Samverkansadministratör) 5.1 Allmänt I avsnittet beskrivs hur du som samverkansadministratör hanterar en samverkansorganisationsbudet i SUS. Det vill säga hur du registrerar finansiering och utfall. Utgångspunkten är att det som beskrivs gäller för både Finsam och Tvåpartsfinsam. I de fall tillvägagångssättet skiljer sig åt kommer de olika samverkansformerna beskrivas var förs sig i underkapitel. 5.2 Hantera samverkansorg - Budget Förutsättningar Om det inte finns någon samverkansorganisation registrerad och sparad, går det inte att registrera en budget. Navigering För att registrera en samverkansorganisationsbudget öppnar du sidan Registrera samverkansorganisation. Du kan öppna sidan på två sätt, via startsidan eller via menyträdet. På startssidan öppnar du sidan genom att välja din samverkansorganisation i dropplistan vid Mina Samverkansorganisationer. Klicka sedan på Välj Samverkansorganisation. Om du väljer att använda menyträdet så öppnar du sidan genom att klicka på länken Hantera samverkansorg. Du väljer sedan samverkansorganisation vid fältet Namn på fliken Samverkansorganisation. Copyright, Försäkringskassan Sid. 48 (203)

49 Flikar Bilden Registrera samverkansorganisation innehåller två flikar, Samverkansorganisation och Budget. Samverkansorganisation beskrivs i kapitel 4 och Budget beskrivs i detta kapitel (kapitel 5). För att du ska kunna öppna fliken Budget måste du först ha valt en samverkansorganisation. Viktigt! Tänk på att spara uppgifterna innan du lämnar sidan. Det gör du genom att klicka på knappen Spara längst ner på sidan. För att lämna sidan utan att genomföra några ändringar klickar du på knappen Avbryt. 5.3 Samverkansinformation I panelen Samverkansinformation visas samverkansorganisationens namn, finansieringsform, medlemmar och uppgifter för valt budgetår. Copyright, Försäkringskassan Sid. 49 (203)

50 Namn: Här visas namnet på den samverkansorganisation som budgetuppgifterna avser. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam. Samverkansform: Här kan du se samverkansorganisationens samverkansform som kan vara Finsam alternativt Tvåpartsfinsam. Medlemmar: Här visas samverkansorganisationens medlemmar, det vill säga myndigheterna som jobbar ihop i samverkan. Medlemmarna är de som du har angivit som medlemmar i panelen Ingående organisationer på fliken samverkansorg (se kapitel 4.6). Uppgifter för år: Välj vilket budgetår som budgetuppgifter ska registreras genom att klicka i dropplistan. Endast helår visas. Vid valt år redovisas redan registrerade budgetposter i övriga paneler på sidan. Observera att budgetuppgifterna registreras per helår. Om du har en samverkansorganisation som pågår över ett årsskifte, så måste du fördela uppgifterna per budgetår och registrera in nya budgetuppgifter för varje år. Systemet för inte över budgetuppgifter från ett år till nästa, utan uppgifterna ska registreras på nytt. Observera att detta gäller även Samordningsförbundets sparade medel som ska registreras som eget kapital nästkommande år. 5.4 Samverkansorganisationsbudget I panelen Samverkansorganisationsbudget registreras finansieringen för de finansiärer/organisationen som ingår i samverkansorganisationen. I panelen visas också en summering för Total finansiering, Totalt budgeterat i insatserna samt Totalt utfall för insatserna. Uppgifterna i panelen avser det budgetår du har valt i panelen Samverkansinformation (kapitel 5.3). Copyright, Försäkringskassan Sid. 50 (203)

51 För att lägga till en budgetpost gör du följande: 1. I fältet Finansiär/Organisation väljer du finansiär/organisation som du ska registrera en budgetpost för. I dropplistan visas endast organisationer som du i bilden Registrera samverkansorganisation har valt som organisation och angett att den är finansiär. 2. I fältet Finansiering anger du vilket budgeterat belopp i kronor som organisationen finansierar samverkansorganisationen med. 3. I fältet Beskrivning kan du ange en kort beskrivning av budgetposten. Finsam: Om du registreras en budgetpost för överskott från tidigare år ska du alltid ange Eget kapital under beskrivning. 4. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till den nya posten. Raden med budgetuppgifter flyttas till tabellen Visa Finansiering. Observera att du lägger till en ny budgetpost du lägger inte till en ny summa till en redan befintlig budgetpost. Du kan nu registrera en ny budgetpost om du vill. För att ändra en registrerad budgetpost gör du följande: 1. Klicka på knappen Ändra i kolumnen Hantera vid raden för den budgetpost du vill ändra. Värdena i raden töms och flyttas till fälten Finansiär/Organisation, Finansiering och Beskrivning (steg 1-3 ovan). Ändra uppgifterna och klicka på knappen Lägg till. Observera att tidigare registrerade uppgifter för budgetposten skrivs över. Ska du till exempel plussa på ett befintligt belopp måste du ange hela beloppet för budgetposten. För att ta bort en registrerad budgetpost gör du följande: 1. Klicka på knappen Ta bort i kolumnen Hantera vid raden för den budgetpost du vill ta bort. Copyright, Försäkringskassan Sid. 51 (203)

52 I panelens nedre del finns tre summeringar av samverkansorganisationens budgetposter: Total finansiering Här visas samverkansorganisationens totala finansiering. Beloppet är en summering av uppgifterna i tabellen Finansiering. Totalt budgeterat i insatserna Här visas en summering av insatsbudgetposterna för samverkansorganisationens samtliga insatser. Beloppet är en summering av kolumnen Budget i tabellen Budgeterat i insatserna (se kapitel 5.6). Totalt utfall för insatserna Här visas en summering av utfallen för insatsbudgetposterna för samverkansorganisationens samtliga insatser. Beloppet är en summering av kolumnen Utfall i tabellen Budgeterat i insatserna (se kapitel 5.6). Glöm inte att du måste klicka på knappen Spara längst ner på sidan för att dina ändringar ska sparas. 5.5 Administrativa kostnader (enbart Finsam) Administrativa kostnader kan enbart registreras för samverkansformen Finsam. I panelen Administrativa kostnader registreras samverkansorganisationens administrativa kostnader, både budgeterade kostnader och det faktiska utfallet. Du kan också redigera eller ta bort redan registrerade budgetposter. I panelen visas också en summering för samverkansorganisationens totala budgeterade administrativa kostnad samt utfallet för de administrativa kostnaderna. Både budget och utfall kan ändras, det går till exempel att registrera utfall för halvår och sedan ändra till helår eller registrera preliminärt utfall och sedan ändra när det slutliga utfallet är känt. För att lägga till en budgetpost gör du följande: Copyright, Försäkringskassan Sid. 52 (203)

53 1. I fältet Kostnadstyp väljer du kostnadstyp för den administrativa kostnaden genom att klicka i dropplistan. Du kan välja mellan: Kring: Lokalkostnad, städning, telefoni, inköp kontorsmaterial osv Personal: Lönekostnad för samordnare/förbundschef samt andra som anställts av styrelsen, arvoden till ledamöter och revisorer, utbildning/kompetensutveckling av samordningsförbundets personal (inkl. styrelsen), köp av ekonomiadmin, köp av susregistrering Övrig: Informationsmaterial, köp av utvärderingar mm Ej Uppdelad 2. I fältet Budget anger du budgeterat belopp i kronor för den valda kostnadstypen. 3. I fältet Utfall anger du det faktiska utfallet för kostnadstypen i kronor. 4. I fältet Beskrivning har du möjlighet att göra en kort beskrivning av den administrativa kostnaden. Det är lämpligt att du alltid anger en beskrivning för administrativa kostnader. 5. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till posten. Raden med budgetuppgifter flyttas till tabellen. Observera att du lägger till en ny budgetpost du lägger inte till en ny summa till en redan befintlig budgetpost. Du kan nu registrera en ny budgetpost om du vill. För att ändra en registrerad budgetpost gör du följande: 1. Klicka på knappen Ändra i kolumnen Hantera vid raden för den budgetpost du vill ändra. Värdena i raden töms och flyttas till fälten Kostnadstyp, Budget, Utfall och Beskrivning (steg 1-3 ovan). Ändra uppgifterna och klicka på knappen Lägg till. Observera att tidigare registrerade uppgifter för budgetposten skrivs över. Ska du till exempel plussa på ett befintligt belopp måste du ange hela beloppet för budgetposten. För att ta bort en registrerad budgetpost gör du följande: 1. Klicka på knappen Ta bort i kolumnen Hantera vid raden för den budgetpost du vill ta bort. Ett nytt fönster öppnas där du får bekräfta ditt val. Total admkostnad Här visas samverkansorganisationens totala administrativa kostnad. Beloppet är en summering av kolumnen Budget i tabellen Administrativa kostnader. Copyright, Försäkringskassan Sid. 53 (203)

54 Totalt utfall Här visas samverkansorganisationens totala utfall av administrativa kostnad. Beloppet är en summering av kolumnen Utfall i tabellen Administrativa kostnader. Glöm inte att du måste klicka på knappen Spara längst ner på sidan för att dina ändringar ska sparas. 5.6 Budgeterat i insatserna I panelen Budgeterat i insatserna visas en summering av den totala budgeterade summan samt det totala redovisade utfallet för samverkansorganisationens samtliga insatser under valt budgetår. Insatsbudget registreras av samverkansorganisationens insatsansvariga på fliken Budget på sidan Registrera ny insats. Samverkansadministratören kan inte administrera insatsbudget. I tabellen visas samtliga budgetposter för samverkansorganisationens samtliga insatser för valt budgetår. Observera att en insats kan ha flera olika budgetposter. Tabellen är sorterad utifrån Insats och i sedan Budgettyp. Insats: Namnet på insatsen. Du kan söka fram uppgifter om insatsen på sidan Sök insatser Budgettyp: Anger vilken budgettyp som avses för den aktuella budgetposten. Följande budgettyper är aktuella: o o o Insatskostnad Förvaltningskostnad (enbart Tvåpartsfinsam) ESF Insatskostnad (enbart Finsam) Budget: Budgeterat belopp för budgetposten. Utfall: Det faktiska utfallet för budgetposten. Totalt budgeterat i insatserna Här visas en summering av insatsbudgetposterna för Copyright, Försäkringskassan Sid. 54 (203)

55 samverkansorganisationens samtliga insatser. Beloppet är en summering av kolumnen Budget i tabellen Budgeterat i insatserna. Totalt utfall för insatserna Här visas en summering av insatsbudgetposterna för samverkansorganisationens samtliga insatser. Beloppet är en summering av kolumnen Utfall i tabellen Budgeterat i insatserna. 5.7 Spara eller avbryt Observera att du måste avsluta registreringen genom att klicka på knappen Spara, annars förloras informationen. För att lämna registreringen av budget utan att spara uppgifter klicka på Avbryt. 5.8 Informations-, fel- och varningsmeddelande Felmeddelanden visas om du har registrerat en uppgift fel (till exempel angivet telefonnummer felaktigt) eller om du inte har registrerat all obligatorisk information. I meddelandet står vad du ska göra för att rätta till felet. Vid vissa knapptryckningar kommer ett nytt fönster öppnas med ett informations- eller varningsmeddelande. Ett informationsmeddelande ger dig information om ditt val. Ett varningsmeddelande ställs som en fråga och är en extra kontrollfunktion där du måste bekräfta ditt val. Du måste bekräfta ditt val för att gå vidare eller trycka på avbryt för att inte genomföra ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 55 (203)

56 6 Hantera kompletterande frågor (Samverkansadministratör) 6.1 Allmänt I avsnittet beskrivs hur du som samverkansadministratör hanterar kompletterande frågor för din samverkansorganisation. Kompletterande fråga är en funktion i SUS som ger dig möjlighet att utifrån olika lokala krav skapa egna frågor för att följa upp deltagare i insatser som registreras i SUS. Det är du som samverkansadministratör som registrerar kompletterande frågor i SUS, svaren däremot registreras av deltagaransvarig i insatsen. Funktionaliteten gäller både för Finsam och Tvåpartsfinsam. I Tvåpartsfinsam registreras inte personuppgifter om deltagare. Av det skälet är inte kompletterande frågor aktuella för Tvåpartsfinsam Samverkansorganisationens frågor Observera att de kompletterande frågor du skapar kommer finnas för samtliga insatser inom din samverkansorganisation. Du kan inte välja att begränsa en fråga till en specifik insats Begränsningar för frågornas innehåll Du får inte under några omständigheter skapa kompletterande frågor som medför registrering av känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen 9, det vill säga uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska årsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör deltagarnas hälsa eller sexualliv. 6.2 Hantera kompletterande frågor Förutsättning För att kunna skapa kompletterande frågor måste det finnas en registrerad och sparad samverkansorganisation. Navigering Registrerar en kompletterande fråga gör du på sidan Hantera kompletterande frågor. Dit når du genom att klicka på länken med samma namn, under kategorin Samverkansorganisation i menyträdet Personuppgiftslag (1998:204) Copyright, Försäkringskassan Sid. 56 (203)

57 Viktigt! Tänk på att spara uppgifterna innan du lämnar sidan. Det gör du genom att klicka på knappen Spara längst ner på sidan. För att lämna sidan utan att genomföra några ändringar klickar du på knappen Tillbaka. 6.3 Samverkansorganisation I panelen samverkansorganisation väljer du samverkansorganisation. Efter ditt val visas vissa basuppgifter om den valda organisationen. Uppgifterna har delvis registrerats av Superadmin och delvis av samverkansadministratören på sidan Hantera samverkansorganisation. 1. I fältet Namn väljer du samverkansorganisation, i dropplistan visas endas de samverkansorganisationer du är samverkansadministratör Copyright, Försäkringskassan Sid. 57 (203)

58 för. Har du öppnat sidan via startsidan är samverkansorganisationen förvald. 2. Period: Här kan du se samverkansorganisationens period, det vill säga startdatum slutdatum. Om du enbart kan se ett datum startdatum så har inget slutdatum angetts för samverkansorganisationen 3. Samverkansform: Här kan du se samverkansorganisationens samverkansform som kan vara Finsam alternativt Tvåpartsfinsam. 4. Medlemmar: Här visas samverkansorganisationens medlemmar, det vill säga myndigheterna som jobbar ihop i samverkan. Medlemmarna är de som du har angivit som medlemmar i panelen Ingående organisationer på fliken samverkansorg (se kapitel 4.6). 6.4 Frågor I panelen Frågor visas redan registrerade frågor. Du kan här välja se frågorna, att hantera svarsordningen och ändra en fråga. I fältet Urval kan du filtrera frågorna som visas i tabellen. Du kan välja mellan följande alternativ: Aktiva inregistrering: Alla frågor som ska ställas vid inregistrering av en deltagare och som är aktiva visas. Med aktiva frågor avses frågor där dagens datum ligger inom angett datumintervall för frågan. Aktiva utregistrering: Alla frågor som ska ställas vid utregistrering av en deltagare och som är aktiva visas. Med aktiva Copyright, Försäkringskassan Sid. 58 (203)

59 frågor avses frågor där dagens datum ligger inom angett datumintervall för frågan. Alla frågor: Samverkansorganisationens samtliga frågor som visas vid in och utregistrering även inaktiva. I tabellen kompletterande frågor visas de frågor som motsvarar ditt urval: Frågenamn: Frågans namn. Bestäms av samverkansadministratören när denne skapar frågan. Aktiv: Anger om frågan är Aktiv, det vill säga där dagens datum ligger inom angett datumintervall eller Inaktiv, det vill säga där dagens datum ligger efter angett datumintervall. Tillfälle: Anger frågan ska besvaras vid startdag (inregistrering) och/eller avslutningsdag (utregistrering) o I = deltagarens startdag (inregistrering) o U = deltagarens avslutningsdag (utregistrering) Flytta: Här kan du hantera de olika frågornas inbördes placering. Du använder knappen Upp för att flytta frågans placering ett steg upp och knappen Ned för att flytta frågans placering ett steg ned. Upp- och Ned-knapparna är endast aktiva när Urval är Alla frågor. Välj: Klicka på knappen Välj för att ändra en fråga. Du flyttas till bilden Registrera kompletterande fråga. Knappar Visa frågeformulär: Här visas hur frågorna ser ut. Frågorna som visas beror på ditt val i dropplistan Urval (se kapitel 6.4.1). Spara ordning: Om du har ändrat presentationsordning för frågorna och vill spara denna ska du klicka på knappen Spara ordning. Registrera ny fråga: Klicka på knappen Registrera ny fråga. Du flyttas då till sidan Registrera kompletterande fråga (se kapitel 6.5). Avbryt: Klicka på Avbryt om du vill avbryta registreringen. Om du väljer att avbryta så sparas inte det som har registrerats på sidan. Copyright, Försäkringskassan Sid. 59 (203)

60 6.4.1 Visa frågeformulär Du kan se hur frågorna ser ut för de personer som ska besvara de kompletterande frågorna det vill säga de deltagarnasvariga. För att se hur frågorna visas för de deltagaransvariga kan du förhandsgranska frågorna genom att klicka på knappen Visa frågeformulär. Ett nytt fönster öppnas och frågorna visas. Observera att du enbart de frågor som motsvarar ditt urval (kapitel 6.4) visas Ändra presentationsordning Du kan ändra frågornas inbördes placering genom att använda Upp- Nedknapparna i tabellen för kompletterande frågor. Observera att Upp- och Ned-knapparna är endast aktiva när Urval är Alla frågor. 1. Använd Upp-knappen för att flytta frågan ett steg uppåt i presentationsordningen. Använd Ned-knappen ett steg nedåt i presentationsordningen. 2. Klicka på knappen Spara ordning för att spara din nya presentationsordning. Du kan alltid välja att avbryta utan att spara genom att trycka på knappen Avbryt. 6.5 Registrera kompletterande fråga Gör så här för att lägga till en ny fråga: Copyright, Försäkringskassan Sid. 60 (203)

61 1. Klicka på knappen Registrera ny fråga för att öppna en ny sida Registrera kompletterande fråga Samverkansorganisation I den övre panelen visas grundinformation om samverkansorganisationen. Samverkansorganisation: samverkansorganisationens namn Period: samverkansorganisationens start- och slutdatum. Om slutdatum inte har angivits visas enbart startdatum. Finansieringsform: samverkansorganisationens samverkanform, Finsam eller Tvåpartsfinsam. Medlemmar: samverkansorganisationens medlemmar, det vill säga myndigheterna som jobbar ihop i samverkan. Medlemmarna är de som du har angivit som medlemmar i panelen Ingående organisationer på fliken Samverkansorg (se kapitel 4.6) Frågans namn och period I den mellersta panelen ska du ange frågans namn och under vilken period som frågan kan besvaras. 2. I fältet Frågans namn anger du frågans namn. Copyright, Försäkringskassan Sid. 61 (203)

62 3. I fältet Frågan gäller from anger du från vilket datum frågan ska börja gälla från. När frågan börjar gälla kan den besvaras av deltagaransvarig vid in- och/eller utregistrering. Datumet ska anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. 4. I fältet Frågan gäller tom anger du från vilket datum frågan ska sluta att gälla. När frågan slutar att gälla kan den inte längre besvaras av deltagaransvarig vid in- och/eller utregistrering. Datumet ska anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD Frågans innehåll och typ I den nedersta panelen konstruerar du frågan. 5. I fältet Fråga formulerar du den fråga som sedan ska besvaras av deltagaransvarig vid in- och eller utregistrering. 6. I fältet Beskrivning ska du beskriva frågan och vid behov de svarsalternativ som finns för frågan. Syftet med beskrivningen är att den ska underlätta för deltagaransvarig när frågan ska besvaras. 7. I dropplistan Typ av fråga ska du välja typ av frågan. Du kan välja mellan Skala Heltal Ja/Nej 8. Om du har valt Skala vid Typ av fråga måste du ange den skala du vill använda i fältet Ange skala 1 till. Välj maxtalet för skalan i dropplistan. Systemet har en begränsning på max I fältet Frågan ska ställas vid ska du ange om frågan ska ställas vid Inregistrering och/eller Utregistrering. Du måste ange minst ett av alternativen. 10. Du kan nu se hur frågan kommer att visas för deltagaransvariga genom att klicka på knappen Visa Frågan. Ett nytt fönster öppnas och frågan visas. Copyright, Försäkringskassan Sid. 62 (203)

63 Stäng fönstret genom att klicka på krysset i fönstrets övre högra hörn. 11. Spara frågan genom att klicka på knappen Spara. För att lämna registreringen utan att spara uppgifter klicka på knappen Tillbaka Ändra befintlig fråga - Välj Gör följande om du vill ändra i en befintlig fråga: 1. Öppna sidan Hantera kompletterande fråga. 2. I tabellen kompletterande frågor klickar du på knappen Välj på raden för den fråga du vill ändra. Du flyttas till bilden Registrera kompletterande fråga. 3. Ändra de uppgifter du vill ändra och tryck sedan på knappen Spara. För att lämna registreringen utan att spara uppgifter klicka på knappen Tillbaka. Stöd för fälten finner du i kapitel Uppgifter om in- och utregistrering kan inte ändras efter att ett svar har registrerats av en deltagaransvarig. 6.6 Informations-, fel- och varningsmeddelande Felmeddelanden visas om du har registrerat en uppgift fel (till exempel angivet telefonnummer felaktigt) eller om du inte har registrerat all obligatorisk information. I meddelandet står vad du ska göra för att rätta till felet. Vid vissa knapptryckningar kommer ett nytt fönster öppnas med ett informations- eller varningsmeddelande. Ett informationsmeddelande ger dig information om ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 63 (203)

64 Ett varningsmeddelande ställs som en fråga och är en extra kontrollfunktion där du måste bekräfta ditt val. Du måste bekräfta ditt val för att gå vidare eller trycka på avbryt för att inte genomföra ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 64 (203)

65 7 Registrera insats (Insatsansvarig) 7.1 Allmänt I avsnittet beskrivs hur du som insatsansvarig i SUS registrerar och hanterar insatser för en samverkansorganisation. Det betyder att du arbetar med alla uppgifter i insatsen. Du får också information om hur du tilldelar uppdrag till deltagaransvariga i insatser. Utgångspunkten är att det som beskrivs gäller för både Finsam och Tvåpartsfinsam. I de fall tillvägagångssättet skiljer sig åt kommer de olika samverkansformerna beskrivas var förs sig i underkapitel. Du som också är insatsansvarig i Af/FK-samarbetet bör vara uppmärksam på att ditt uppdrag skiljer sig åt i samverkansformerna Finsam och Tvåpartsfinsam. I den här användarhandledningen beskrivs enbart det som gäller för Finsam och Tvåpartsfinsam Två samverkansorganisationer En insats I de fall två eller flera samverkansorganisationer sammarbetar kring en insats ska detta hanteras på följande sätt. Samtliga samverkansorganisationer lägger upp varsin insats enligt instruktionerna i detta kapitel. Respektive samverkansorganisation registrerar sin egen insats som insatskostnad i insatsbudgeten enligt kapitel 8. Deltagare registreras in av deltagaransvariga i den insats som de tillhör utifrån kommuntillhörighet och därigenom samverkansorganisation. Deltagaransvariga kan vara samma person i båda insatserna förutsatt att det är deras uppdrag. 7.2 Registrera insats Förutsättningar Du kan bara registrera insatser för de samverkansorganisationer som du har tilldelats ett uppdrag som insatsansvarig. Du kan bara registrera insatser för de samverkansorganisationer som är aktiva. Navigering För att registrera en ny insats öppnar du sidan Registrera insats i SUS. Klicka på länken Registrera ny insats under kategorin Insats i menyträdet. Copyright, Försäkringskassan Sid. 65 (203)

66 För att redigera en existerande insats kan du antigen öppna insatsen via menyträdet eller via Startsidan. För att öppna insatsen via menyträdet klickar du på länken Sök insatser under kategorin Insats. Sök sedan efter din insats. På startssidan öppnar du sidan genom att välja insatsens samverkansorganisation i dropplistan vid Mina Samverkansorganisationer. En lista över samtliga insatser i samverkansorganisationen öppnas på sidan. Klicka på Välj Insats vid raden för den insats du vill öppna. Flikar Bilden Registrera insats innehåller två flikar, Insats och Budget. Insats beskrivs i detta kapitel 7 (detta kapitel) och Budget beskrivs i kapitel 8. Copyright, Försäkringskassan Sid. 66 (203)

67 Viktigt! Tänk på att spara uppgifterna innan du lämnar sidan. Det gör du genom att klicka på knappen Spara längst ner på sidan. För att lämna sidan utan att genomföra några ändringar klickar du på knappen Avbryt. 7.3 Samverkansorganisation I panelen Samverkansorganisation väljer du den samverkansorganisation som insatsen ska tillhöra. Du kan välja mellan de samverkansorganisationer som du har ett uppdrag som insatsansvarig för. När du valt samverkansorganisation visas uppgifter om organisationens: Samverkansform: Finsam eller Tvåpartsfinsam Medlemmar: De parter som är medlemmar i organisationen Period: Organisationens start- respektive slutdatum. Om endast ett datum visas har inte samverkansorganisationen något registrerat slutdatum. Du som insatsansvarig kan inte ändra dessa uppgifter. 7.4 Insatsuppgifter I panelen Insatsuppgifter registrerar du insatsens namn, startdatum, slutdatum och beskrivning. Copyright, Försäkringskassan Sid. 67 (203)

68 1. I fältet Insatsnamn registrerar du insatsens namn. Namnet ska vara unikt, vilket innebär att insatsen inte kan ha samma namn som en redan registrerad insats. Om namnet redan används i SUS får du ett felmeddelande med anvisning om att du måste välja ett annat namn för insatsen. Namnet får högst innehålla 40 tecken. Du kan ändra namn på en insats fram till dess att en deltagare har registrerat in 2. I fältet Insatstyp anges typ av insats. Idag finns enbart en insatstyp för Finsam och en insatstyp för Tvåpartsfinsam. FINSAM 2-partsfinsam 3. I fälten Startdatum registrerar du startdatum för insatsen. Ange datum med år, månad och dag (ÅÅÅÅ-MM-DD). Startdatum ska vara det datum då insatsen startar sin verksamhet, och får inte vara ett datum som är före samverkansorganisationens startdatum. Insatsen är aktiv tills ett slutdatum anges. 4. I fälten Slutdatum registrerar du slutdatum för insatsen. Ange datum med år, månad och dag (ÅÅÅÅ-MM-DD). Slutdatum ska vara det datum då insatsen upphör och avslutar sin verksamhet. Datumet kan inte vara efter samverkansorganisationens eventuella slutdatum. Slutdatum är frivilligt att ange. Om insatsen kommer att fortgå efter ett redan registrerat slutdatum så kan du ta bort slutdatumet eller ändra till ett datum längre fram i tiden. Datumet kan ändras även efter det att slutdatumet har passerats. I samband med att insatsen avslutas sätter du som insatsansvarig ett slutdatum. Du bör även säkerställa att insatsens deltagaransvariga registrerar ut eventuella deltagare som ännu inte är utregistrerade. Deltagare som inte registrerats ut ur SUS fast insatsen har upphört är pågående deltagare i systemet tills de registreras ut, även fast insatsen är avslutad. Copyright, Försäkringskassan Sid. 68 (203)

69 5. I fältet Beskrivning registrerar du en förklarande beskrivning om insatsen, till exempel dess syfte och mål. Tänk på att vara kortfattad och tydlig i din beskrivning. 7.5 Kategorisering av insats För att resultatet av insatser inom de olika samverkansformerna ska gå att följa upp och för att kunna särskilja resultat för vissa typer av insatser behöver alla insatser kategoriseras. En insats kategoriseras när den insatsansvarige skapar den. En kategorisering går inte att ändra när väl deltagare har registrerats till insatsen. Kategorisering av insatser beskrivs mer utförligt i Kategorisering av insatser Finsam och Tvåpartsfinsam. Om ett samordningsförbund ger ekonomiskt stöd till ett ESF-projekt utan att själv leda och styra projektet ska finansiering registreras som en Insatskostnad i insatsen. Insatsen ska vara en volyminsats och kategoriseras strukturövergripande insats med preciserad inriktning Dialog & kommunikation. I panelen Kategorisering av insats väljer du en inriktning och en preciserad inriktning, avgör hur deltagare skall registreras till insatsen och slutligen avgör vilken specifik målgrupp insatsen vänder sig till, samtliga val är obligatoriska. Du får olika valmöjligheter i panelen beroende på vilken typ av inriktning och preciserad inriktning du väljer. Vald samverkansform för samverkansorganisationen styr också dina valmöjligheter. De specifika valen för respektive samverkansform beskrivs i Kategorisering av insatser Finsam och Tvåpartsfinsam. 1. I fältet Inriktning väljer du vilken huvudsaklig verksamhet som insatsen bedriver. Inriktningen avgör vilka preciserade inriktningar och målgrupper som kan väljas. Du kan välja mellan Individinriktad eller Strukturövergripande. Copyright, Försäkringskassan Sid. 69 (203)

70 Individinriktade insatser vänder sig till individer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och stöd för återgång i arbete etc. Strukturövergripande insatser vänder sig till de samverkande myndigheterna eller insatser som syftar till att öka kunskapen om olika gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Projekt och insatser som har inslag av både individinriktade och strukturövergripande åtgärder ska registreras som två olika insatser i SUS. 2. I fältet Preciserad inriktning väljer du en preciserande inriktning av insatsen. Den preciserande inriktningen beskriver tydligare syftet med insatsen. Vilka preciserande inriktningar som visas styrs av den valda inriktningen samt samverkansorganisationens samverkansform. Stöd för att välja preciserad inriktning finns i Kategorisering av insatser Finsam och Tvåpartsfinsam 3. Under Deltagarregistrering ska du välja hur deltagare ska registreras och mätas i insatsen. Markera någon av radioknapparna: Med personuppgift/anonym eller Endast antal. Med personuppgift/anonym väljer du om insatsen är en deltagarinsats. Till den typen av insatser registreras deltagare in med uppgifter om deras personnummer, försörjning före och efter insatsen etc. Det finns även möjlighet att registrera anonyma deltagare som inte får registreras med personnummer på grund av skyddade personuppgifter eller att de inte samtycker till registrering. Välj med personuppgift/anonym om deltagaren är aktiv i en insats. Detta alternativ ska inte väljas om insatsen vänder sig till exempelvis myndighetspersonal. Endast antal väljer du om det sätt deltagare ska mätas i insatsen är genom en total summa (exempelvis när du mäter hur många som fått ta del av en utbildning, konferens, när du för pinnstatistik av möten, etc.). Denna insats blir en volyminsats. Vid val Endast antal ska du som insatsansvarig registrera antalet deltagare på sidan Registrera volyminsats (se kapitel 9). Du kan inte tilldela uppdrag till deltagaransvariga till insatser där val av deltagarregistrering är Endast antal. 4. Specificera målgruppen genom att markera aktuell kryssruta. Vilka målgrupper som visas styrs av den valda inriktningen samt samverkansorganisationens samverkansform. Copyright, Försäkringskassan Sid. 70 (203)

71 Stöd för att välja specificera målgrupp finns i Kategorisering av insatser Finsam och Tvåpartsfinsam 7.6 Ingående organisationer Du kan välja att lägga till en eller flera organisationer som insatsen har kopplingar till. Vilka organisationer du kan lägga till beror på val av samverkansform. Uppgiften är inte obligatorisk att ange och används inte av rapportverktyget Ingående organisation - Finsam För att lägga till eller ta bort en organisation gör du på följande sätt: 1. Klicka på knappen Lägg till/ta bort för att ändra uppgifterna. En ny sida öppnas Välj Organisation. I panelen Sökkriterier söker du organisationstyp. Du kan antingen söka utifrån Organisationstyp eller Namn. 2. För att söka utifrån organisationstyp väljer du organisationstyp i fältet Organisationstyp. Du kan välja mellan följande organisationstyper: Stat o Arbetsförmedlingen o Försäkringskassan Landsting Copyright, Försäkringskassan Sid. 71 (203)

72 o Samtliga landsting Kommun o Samtliga kommuner Övrigt o Övrig finansiering ESF-rådet o ESF (Europeiska socialfonden) Det går också att söka med *.-tecknet (wildcard-sökning). Glöm inte att avkortade sökkriterier måste avslutas med * om sökningen ska fungera. Observera att du inte kan söka på förkortningar i fältet för Namn, exempelvis FK. Du måste skriva ut hela namnet eller använda dig av *. 3. Klicka på knappen Sök. Sökresultatet visas i panelen Sökresultat. I panelen Sökresultat visas resultatet av din sökning. Här gör du ett urval av sökresultatet. 4. I kolumnen Vald markerar du rutor för önskade organisationer i listan. 5. Klicka på knappen Välj organisation. Urvalet av din sökning visas då i panelen Valt resultat. Copyright, Försäkringskassan Sid. 72 (203)

73 I panelen Valt resultat visas namnen på organisationer som ingår i insatsen. I listan visas samtliga valda organisationer. Ta bort organisation Du tar bort en organisation i samverkansorganisationen på följande sätt 10 : 1. Markera organisationen du ska ta bort i listan genom att markera aktuell ruta i kolumnen Vald och klicka på knappen Ta bort organisation. 2. Klicka på knappen Ok när du är klar med ditt urval för att återgå till sidan Registrera insats. Klicka på knappen Avbryt för att lämna sidan Välj organisation och återgå till sidan Registrera insats. Om du klickar på knappen Avbryt förlorar du den information du registrerat på sidan Ingående organisation - Tvåpartsfinsam För att lägga till eller ta bort en organisation gör du på följande sätt: 1. Klicka på knappen Lägg till/ta bort för att ändra uppgifterna. En ny sida öppnas Välj Organisation. I panelen Sökkriterier söker du organisationstyp. Du kan antingen söka utifrån Organisationstyp eller Namn. 10 Ska du ändra organisationens roll i samverkansorganisationen ska du inte ta bort organisationen enligt detta steg. Copyright, Försäkringskassan Sid. 73 (203)

74 2. För att söka utifrån organisationstyp väljer du organisationstyp i fältet Organisationstyp. Du kan välja mellan följande organisationstyper: Stat o Försäkringskassan Landsting o Samtliga landsting Övrigt o Övrig finansiering Det går också att söka med *.-tecknet (wildcard-sökning). Glöm inte att avkortade sökkriterier måste avslutas med * om sökningen ska fungera. Observera att du inte kan söka på förkortningar i fältet för Namn, exempelvis FK. Du måste skriva ut hela namnet eller använda dig av *. 3. Klicka på knappen Sök. Sökresultatet visas i panelen Sökresultat. I panelen Sökresultat visas resultatet av din sökning. Här gör du ett urval av sökresultatet. 4. I kolumnen Vald markerar du rutor för önskade organisationer i listan. 5. Klicka på knappen Välj organisation. Urvalet av din sökning visas då i panelen Valt resultat. Copyright, Försäkringskassan Sid. 74 (203)

75 I panelen Valt resultat visas namnen på organisationer som ingår i insatsen. I listan visas samtliga valda organisationer. Ta bort organisation Du tar bort en organisation på följande sätt: 1. Markera organisationen du ska ta bort i listan genom att markera aktuell ruta i kolumnen Vald och klicka på knappen Ta bort organisation. 2. Klicka på knappen Ok när du är klar med ditt urval för att återgå till sidan Registrera insats. Klicka på knappen Avbryt för att lämna sidan Välj organisation och återgå till sidan Registrera insats. Om du klickar på knappen Avbryt förlorar du den information du registrerat på sidan. 7.7 Deltagaransvariga för insatsen I panelen visas de deltagaransvariga som har tilldelats uppdrag till insatsen. Här tilldelar du nya uppdrag eller tar bort deltagaransvarigas uppdrag. För att tilldela ett uppdrag till en deltagaransvarig gör du på följande sätt: 1. Klicka på knappen Lägg till/ta bort. En ny sida öppnas Välj Användare. Copyright, Försäkringskassan Sid. 75 (203)

76 2. För att lägga till en deltagaransvarig söker du efter användare i SUS. I fältet Efternamn, Förnamn, eller Arbetsgivare skriver du in sökkriteriet för den användare du söker. Det går också att söka med *-tecknet (wildcard-sökning). 3. Klicka på knappen Sök. Sökresultatet visas i panelen Sökresultat. I panelen Sökresultat visas resultatet av din sökning. Här gör du ett urval av sökresultatet. 4. I kolumnen Vald markerar du rutor för önskade användare i listan. 5. Klicka på knappen Välj användare. Urvalet av din sökning visas då i panelen Valt resultat. Copyright, Försäkringskassan Sid. 76 (203)

77 I panelen Valt resultat visas namnen på deltagaransvariga som kommer att ingå i insatsen. Ta bort uppdrag Du tar bort ett uppdrag som deltagaransvarig på följande sätt: 1. Markera användaren du ska ta bort i listan genom att markera aktuell ruta i kolumnen Vald och klicka på knappen Ta bort användare. 2. Klicka på knappen Ok när du är klar med ditt urval för att spara registrerade uppgifter och återgå till sidan Registrera insats. Klicka på knappen Avbryt för att lämna sidan Välj Användare och gå tillbaka till sidan Registrera insats. Kom ihåg att du förlorar du den information du har registrerat på sidan om du klickar på knappen Avbryt. Du har nu registrerat uppgifterna. Glöm inte att klicka på knappen Spara för att spara informationen. Klicka på knappen Tillbaka på sidan Registrera insats om du vill lämna sidan. Har du inte tryckt på knappen Spara kommer alla uppgifter du har registrerat att försvinna. Ett nytt fönster öppnas där du bekräftar ditt val och sedan förflyttas du till SUS startsida. 7.8 Spara eller avbryt Observera att du måste avsluta registreringen genom att klicka på knappen Spara, annars förloras informationen. För att lämna registreringen av budget utan att spara uppgifter klicka på Avbryt. Copyright, Försäkringskassan Sid. 77 (203)

78 7.9 Informations-, fel- och varningsmeddelande Felmeddelanden visas om du har registrerat en uppgift fel (till exempel angivet telefonnummer felaktigt) eller om du inte har registrerat all obligatorisk information. I meddelandet står vad du ska göra för att rätta till felet. Vid vissa knapptryckningar kommer ett nytt fönster öppnas med ett informations- eller varningsmeddelande. Ett informationsmeddelande ger dig information om ditt val. Ett varningsmeddelande ställs som en fråga och är en extra kontrollfunktion där du måste bekräfta ditt val. Du måste bekräfta ditt val för att gå vidare eller trycka på avbryt för att inte genomföra ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 78 (203)

79 8 Insatsbudget (Insatsansvarig) 8.1 Allmänt I avsnittet beskrivs hur du som insatsansvarig hanterar en insatsbudet i SUS. Det vill säga hur du registrerar finansiering och utfall. Utgångspunkten är att det som beskrivs gäller för både Finsam och Tvåpartsfinsam. I de fall tillvägagångssättet skiljer sig åt kommer de olika samverkansformerna beskrivas var förs sig i underkapitel. 8.2 Registrera insats - Budget Förutsättningar Du måste först har registrerat och sparat en insats för samverkansorganisationen (se kapitel 7) för att kunna registrera en insatsbudget. Navigering För att registrera en insatsbudget öppnar du sidan Registrera insats. Du kan öppna sidan på två sätt, via startsidan eller via menyträdet. På startssidan öppnar du sidan genom att välja din samverkansorganisation i dropplistan vid Mina Samverkansorganisationer. Klicka sedan på Välj Samverkansorganisation. En lista över samtliga insatser i samverkansorganisationen öppnas på sidan. Klicka på Välj Insats vid raden för den insats du vill öppna. Om du väljer att använda menyträdet så öppnar du sidan genom att klicka på länken Registrera insats under Insats. Copyright, Försäkringskassan Sid. 79 (203)

80 För att redigera en existerande insats kan du antigen öppna insatsen via menyträdet eller via Startsidan. För att öppna insatsen via menyträdet klickar du på länken Sök insatser under kategorin Insats. Sök sedan efter din insats. Flikar Sidan Registrera insats innehåller två flikar, Insats och Budget. Insats beskrivs i kapitel 7 och Budget beskrivs i detta kapitel (kapitel 8). Viktigt! Tänk på att spara uppgifterna innan du lämnar sidan. Det gör du genom att klicka på knappen Spara längst ner på sidan. För att lämna sidan utan att genomföra några ändringar klickar du på knappen Avbryt. 8.3 Insatsinformation I panelen Insatsinformation visas insatsens och samverkansorganisationens namn, finansieringsform samt start- och eventuellt slutdatum. Copyright, Försäkringskassan Sid. 80 (203)

81 Insatsnamn: Här visas namnet på den insats som insatsbudgeten avser. Period: Visar vilken period som insatsen har pågående verksamhet. Datum som visas är insatsens startdatum samt slutdatum, om slutdatum finns registrerat på insatsen. Samverkansorganisation: Här visas namnet på den samverkansorganisation som insatsen tillhör. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam. Period: Visar vilken period som samverkansorganisationen har pågående verksamhet. Datum som visas är samverkansorganisationens startdatum samt slutdatum, om slutdatum finns registrerat. Samverkansform: Här kan du se samverkansorganisationens samverkansform som kan vara Finsam alternativt Tvåpartsfinsam. 8.4 Insatsbudgetuppgifter I panelen Insatsbudgetuppgifter registrerar du år, antal deltagare, budgettyp, budget och utfall för insatsen, samt en kort beskrivning. Vilka budgetposter du kan registrera skiljer sig mellan de olika samverkansformerna. Panelen kommer därför att beskrivas separat för respektive samverkansform Registrera insatsbudgetuppgifter - Finsam På följande sätt registrerar du en budgetpost för samverkansformen Finsam: 1. I fältet Insatsbudgetuppgifter för år väljer du vilket budgetår som insatsbudgetuppgifter ska registreras i dropplistan. Endast helår visas. Observera att budgetuppgifterna registreras per helår. Om du har Copyright, Försäkringskassan Sid. 81 (203)

82 en insats som pågår över ett årsskifte, så måste du registrera budgetuppgifterna fördelade på de år som insatsen sträcker sig över. Det går att välja år som ligger inom insatsens start- och slutdatum. Om slutdatum inte är registrerat går det att välja ett år framåt i tiden. 2. I fältet Planerat antal deltagare för insatsen under budgetår fyller du i beräknat antal deltagare för insatsen som planeras under budgetåret. 3. Välj Budgettyp i dropplistan för budgetuppgiften Insatskostnad: Insatskostnader för deltagare som exempelvis köp av tjänst, utredningar, utbildningar etc. ESF Insatskostnad: Insatskostnader enligt ovan men som är finansierade med ESFmedel. Om ett samordningsförbund ger ekonomiskt stöd till ett ESF-projekt utan att själv leda och styra projektet ska finansiering registreras som en Insatskostnad i insatsen. Insatsen ska vara en volyminsats och kategoriseras strukturövergripande insats med preciserad inriktning Dialog & kommunikation. 4. I fältet Budget skriver du in budgetbeloppet i kronor. Beloppet kan anges med högst åtta siffror. 5. Fältet Organisation är inaktivt för samverkansformen Finsam. Samverkansorganisationen (samordningsförbundet) är automatiskt valt av SUS. Du kan och ska inte registrera någon annan organisation för samverkansformen. 6. I fältet Utfall skriver du in det faktiska utfallet för insatsen i kronor. Det är möjligt att lägga in delutfall under året eller preliminära uppgifter och sedan ändra uppgiften till det faktiska utfallet för året. Det är det belopp som registreras som visas, SUS räknar inte ihop beloppet med tidigare registrerat belopp. 7. I fältet Beskrivning skriver du in en kort beskrivning av vad budgeten ska användas till. Exempelvis data och telefon kostnad eller lokalkostnad. Antal tillåtna tecken är 30. Tänk på att mellanslag även räknas som tecken. 8. Klicka på knappen Lägg till för att registrera budgetposten. Raden flyttas till tabellen Visa budgetuppgifter. Observera att du lägger till en ny budgetpost du lägger inte till en ny summa till en redan befintlig budgetpost. Du kan nu registrera en ny budgetpost. Copyright, Försäkringskassan Sid. 82 (203)

83 8.4.2 Visa insatsbudgetuppgifter - Tvåpartsfinsam På följande sätt registrerar du en budgetpost för samverkansformen Tvåpartsfinsam: 1. I fältet Insatsbudgetuppgifter för år väljer du vilket budgetår som insatsbudgetuppgifter ska registreras genom att klicka i dropplistan. Endast helår visas. Observera att budgetuppgifterna registreras per helår. Om du har en insats som pågår över ett årsskifte, så måste du registrera budgetuppgifterna fördelade på de år som insatsen sträcker sig över. Det går att välja år som ligger inom insatsens start- och slutdatum. Om slutdatum inte är registrerat går det att välja ett år framåt i tiden. 2. I fältet Planerat antal deltagare för insatsen under budgetår fyller du i beräknat antal deltagare för insatsen som planeras under budgetåret 3. Välj Budgettyp i dropplistan för budgetuppgiften Insatskostnad: Insatskostnader för deltagare som exempelvis köp av tjänst, utredningar, utbildningar etc. Förvaltningskostnad: Administrativa kostnader, som exempelvis löner, personalkostnader, telefon, IT, lokaler. 4. I fältet Budget skriver du in budgetbeloppet i kronor. Beloppet kan anges med högst åtta siffror. 5. I fältet Organisation väljer du vilken organisation som budgetuppgiften avser genom att klicka i dropplistan. De olika alternativen är de organisationer som finns registrerade som konsumenter för Samverkansorganisationen. Om du inte kan välja en organisation, till exempel Försäkringskassan, i dropplistan så beror detta på att organisationen inte är angiven som konsument i samverkansorganisationen. Detta kan göras av en av samverkansorganisationens samverkansadministratörer 6. I fältet Utfall skriver du in det faktiska utfallet för insatsen i kronor. 7. I fältet Beskrivning skriver du in en kort beskrivning av vad budgeten ska användas till. Exempelvis data och telefon kostnad eller Copyright, Försäkringskassan Sid. 83 (203)

84 lokalkostnad. Antal tillåtna tecken är 30. Tänk på att mellanslag även räknas som tecken. 8. Klicka på knappen Lägg till för att registrera budgetposten. Raden flyttas till tabellen Visa budgetuppgifter. Observera att du lägger till en ny budgetpost du lägger inte till en ny summa till en redan befintlig budgetpost. Du kan nu registrera en ny budgetpost. 8.5 Visa insatsbudgetuppgifter I panelen visas de budgetposter som är registrerade för insatsen samt insatsens totala budget och totalt utfall. I tabellen kan du ändra eller ta bort en befintlig budgetposter. Budgettyp: Anger vald budgettyp för budgetposten (se kapitel 8.4). Budget: Anger budgeterat belopp för budgetposten. Organisation: Anger den organisation som angivits som konsument av budgetposten. Utfall: Anger det faktiska utfallet för budgetposten. Beskrivning: Anger en kort beskrivning för budgetposten. Hantera: Knappen Ta bort och Ändra används för att ta bort eller ändra en befintlig insatsbudgetpost. Total budget Här visas den totala budgeten för insatsen. Beloppet är en summering av alla budgetuppgifterna som registrerats in som insatsbudgetuppgifter. Totalt utfall Här visas insatsens totala utfall för valt budgetår. Beloppet är en summering av kolumnen Utfall i tabellen Visa insatsbudetuppgifter. Copyright, Försäkringskassan Sid. 84 (203)

85 Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året ÅÅÅÅ Här visas antal deltagare som är registrerade på insatsen under innevarande budgetår. Budgetåret väljs i panelen Insatsbudgetuppgifter. Det är deltagaransvariga i insatsen som registrerar in deltagarna i insatsen. För att ändra en registrerad budgetpost gör du följande: 1. Klicka på knappen Ändra i kolumnen Hantera vid raden för den budgetpost du vill ändra. Värdena i raden töms och flyttas till fälten i panelen Insatsbudgetuppgifter. Ändra uppgifterna enligt kapitel 8.4 och klicka på knappen Lägg till. Observera att tidigare registrerade uppgifter för budgetposten skrivs över. Ska du till exempel plussa på ett befintligt belopp måste du ange hela beloppet för budgetposten. För att ta bort en registrerad budgetpost gör du följande: 1. Klicka på knappen Ta bort i kolumnen Hantera vid raden för den budgetpost du vill ta bort. Ett nytt fönster öppnas där du får bekräfta ditt val. 8.6 Spara eller avbryt Observera att du måste avsluta registreringen genom att klicka på knappen Spara, annars förloras informationen. För att lämna registreringen av budget utan att spara uppgifter klicka på Avbryt. Copyright, Försäkringskassan Sid. 85 (203)

86 8.7 Informations-, fel- och varningsmeddelande Felmeddelanden visas om du har registrerat en uppgift fel (till exempel angivet telefonnummer felaktigt) eller om du inte har registrerat all obligatorisk information. I meddelandet står vad du ska göra för att rätta till felet. Vid vissa knapptryckningar kommer ett nytt fönster öppnas med ett informations- eller varningsmeddelande. Ett informationsmeddelande ger dig information om ditt val. Ett varningsmeddelande ställs som en fråga och är en extra kontrollfunktion där du måste bekräfta ditt val. Du måste bekräfta ditt val för att gå vidare eller trycka på avbryt för att inte genomföra ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 86 (203)

87 9 Registrera volyminsats (insatsansvarig) 9.1 Allmänt I avsnittet beskrivs hur du som insatsansvarig registerar in antal i så kallade volyminsatser. Antalet kan avse deltagare i en konferens eller en kartläggning men också visa ett antal tillfällen, till exempel informationstillfällen eller dialogmöten. För samverkansformen Finsam är det vanligast att registrera antal deltagare. För samverkansformen Tvåpartsfinsam registreras antal tillfällen/möten. Du kan registrera en deltagare/ett tillfälle i taget eller välja att registrera in dem i klump. Antal i volyminsatser ska registreras för samtliga insatser där Deltagarregistrering är satt till Endast antal (se kapitel 7.5). Observera att ingen deltagaransvarig har eller kan ges behörighet till att registrera uppgifter om antal i volyminsatser. 11 Uppgiften utförs av en insatsansvarig. 9.2 Registrera antal i volyminsats Förutsättning För att kunna registrera antal i volyminsats måste det finnas en insats som är registrerad för volyminsatser (endast antal). Navigering Du registrerar volyminsatser på sidan Registrera volyminsatser. Dit når du genom att klicka på länken Registrera antal i volyminsats, under kategorin Insats i menyträdet. 11 En SUS-användare kan dock inneha behörighetsrollerna insatsansvarig och deltagaransvarig samtidigt. Copyright, Försäkringskassan Sid. 87 (203)

88 Viktigt! Tänk på att spara uppgifterna innan du lämnar sidan. Det gör du genom att klicka på knappen Spara längst ner på sidan. För att lämna sidan utan att genomföra några ändringar klickar du på knappen Avbryt. 9.3 Insatsinformation I panelen Insatsinformation visas insatsens och samverkansorganisationens namn, finansieringsform samt start- och eventuellt slutdatum. Insats: Välj insats som du ska registrera antal deltagare/tillfällen till. Här visas de insatser som du är behörig insatsansvarig för. o Insatser du är behörig för är samtliga de insatser som registrerats som volyminsatser i samtliga samverkansorganisationer som du har tilldelats uppdrag som insatsansvarig. Period: Visar vilken period som insatsen har pågående verksamhet. Datum som visas är insatsens startdatum samt slutdatum, om slutdatum finns registrerat på insatsen. Samverkansorganisation: Här visas namnet på den samverkansorganisation som insatsen tillhör. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam. Finansieringsform: Här kan du se samverkansorganisationens samverkansform som kan vara Finsam alternativt Tvåpartsfinsam. Copyright, Försäkringskassan Sid. 88 (203)

89 9.4 Panel - Registrera antal i volyminsats I panelen Registrera antal i volyminsats registrerar du antalet deltagare eller tillfällen för ett inregistreringsår. 1. I fältet Inregistreringsår väljer du året deltagarna startade i/tog del av insatsen eller det år tillfället/mötet du ska registrera in ägde rum. 2. I fältet Ange antal Ange antal deltagare/tillfällen som ska läggas till eller tas bort från den totala summan. Du kan ange flera deltagare/tillfällen samtidigt. 3. Klicka på knappen Lägg till för att registrera antal deltagare/tillfällen i volyminsatser eller på knappen Ta bort för att ta bort redan registrerade deltagare/tillfällen. När du klickar på Lägg till adderas Summa antalet deltagare i insatsen med det antal som är ifyllt i fältet Ange antal. När du klickar på Lägg till reduceras antalet Summa antal deltagare i insatsen med det antal som är ifyllt i fältet Ange antal. Summa antal deltagare i insatsen: Här visas summan av de deltagare som har registrerats in i insatsen under året. Om du registrerar antal tillfällen/möten så kommer talet som anges motsvara detta även om texten säger antal deltagare. 4. Klicka på Spara för att spara registrerade uppgifter. För att lämna sidan utan att genomföra några ändringar klickar du på knappen Avbryt. 9.5 Spara eller avbryt Observera att du måste avsluta registreringen genom att klicka på knappen Spara, annars förloras informationen. För att lämna registreringen av budget utan att spara uppgifter klicka på Avbryt. Copyright, Försäkringskassan Sid. 89 (203)

90 9.6 Informations-, fel- och varningsmeddelande Felmeddelanden visas om du har registrerat en uppgift fel (till exempel angivet telefonnummer felaktigt) eller om du inte har registrerat all obligatorisk information. I meddelandet står vad du ska göra för att rätta till felet. Vid vissa knapptryckningar kommer ett nytt fönster öppnas med ett informations- eller varningsmeddelande. Ett informationsmeddelande ger dig information om ditt val. Ett varningsmeddelande ställs som en fråga och är en extra kontrollfunktion där du måste bekräfta ditt val. Du måste bekräfta ditt val för att gå vidare eller trycka på avbryt för att inte genomföra ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 90 (203)

91 10 Registrering av deltagarens medverkan i insatser (Deltagaransvarig) 10.1 Allmänt I det här kapitlet beskrivs på en övergripande nivå hur olika deltagares medverkan i insatser registreras i SUS för samverkansformen Finsam. 12 För samverkansformen Tvåpartsfinsam registreras inte personuppgifter om deltagare i SUS. Funktionaliteten i systemet är dock densamma för båda samverkansformerna Personuppgifter och samtyckeshantering Innan du kan registrera personuppgifter i SUS behöver du inhämta deltagarens samtycke. Du får aldrig registrera personuppgifter om personer som inte lämnat sitt samtycke till detta. Du behöver inhämta ett nytt samtycke varje gång en deltagare ska registreras in i en insats. 13 De deltagare som inte vill lämna sitt samtycke ska registreras som anonyma deltagare. De enda uppgifter som då registreras är deltagarens kön samt vilket budgetår deltagaren startade i insatsen. Ingen koppling kan göras till den specifike personen Praktisk hantering av samtycken Samtycken ska alltid inhämtas skriftligt på Försäkringskassans blankett 9443 Samtycke som finns publicerad på Blanketten ska alltid skickas in i original till Försäkringskassan. Aktuell adress finns angiven på blanketten samt på Blanketten är översatt till 18 olika språk som finns att ladda ner på Det är dock alltid den svenska versionen som ska fyllas i och skickas in. Observera att du inte kan ändra eller lägga till text i samtyckesblanketten. Blankettens innehåll är anpassat utifrån 3 a förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Samverkansformen Handlingsplansamverkan registrerades på samma sätt i SUS. Handlingsplan existerar inte längre som samverkansform men tidigare registrerade uppgifter kan dock följas upp i SUS-rapportverktyg. 13 Detta gäller även när deltagaren startar en insats som denne tidigare har genomfört. 14 Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration 3 a Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting som deltar i samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet får ha direktåtkomst till personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning den registrerade samtycker till det. Endast de Copyright, Försäkringskassan Sid. 91 (203)

92 Samtycket för SUS behöver dessutom hållas isär från andra samtycken så att det tydligt framgår vad en person har gett sitt samtycke till. Du behöver inhämta ett nytt samtycke varje gång en deltagare ska registreras in i en samverkansinsats Samtycke från underåriga deltagare Avseende underåriga (under 18 år) deltagare är grundprincipen att den unges mognad och utveckling i kombination med samtyckets omfattning är avgörande om samtycket ska anses vara giltigt eller inte. I Datainspektionens information, Samtycke enligt personuppgiftslagen (s. 13), står följande: Om uppgifter om underåriga ska behandlas är det särskilt viktigt att göra en seriös bedömning av den unges förmåga att förstå de totala konsekvenserna av en behandling. En tumregel kan vara att den som fyllt 15 år normalt är kapabel att ta ställning i samtyckesfrågan. Om den underårige inte bedöms vara kapabel till att ta ställning till samtyckesfrågan behöver målsmans underskrift finnas för att registrering ska få ske i SUS Skyddade personuppgifter Av säkerhetsskäl ska aldrig personuppgifter om deltagare med skyddade personuppgifter registreras i SUS. Dessa deltagare ska hanteras på samma sätt i SUS som de deltagare som inte lämnar samtycke för registrering av uppgifter i SUS, det vill säga registreras som anonyma deltagare. Om en deltagare får skyddade personuppgifter under tid i insats kommer SUS att hantera detta på följande sätt: SUS tar bort uppgifter om namn, personnummer och Kundid för deltagaren Registrerade uppgifter vid inregistreringen kommer att tas bort ur SUS-databasen SUS registrerar automatiskt deltagaren som en anonym deltagare i insatsen Personuppgiftsansvar och registerutdrag Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har en person rätt att begära registerutdrag om information som behandlas om denne. En person har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. personer vid nämnda myndigheter som ansvarar för den lokala samverkansaktivitet i vilken den registrerade deltar får ges behörighet för direktåtkomst till sådana personuppgifter. Copyright, Försäkringskassan Sid. 92 (203)

93 Försäkringskassan är som systemägare ansvariga för personuppgifter i SUS. En begäran om registerutdrag ur SUS och/eller rättning av felaktiga personuppgifter i SUS ska alltid göras till Försäkringskassan Felregistrerade deltagare Felregistrerade deltagare får inte finnas i SUS-databasen. Om du upptäcker en felaktigt registrerade deltagare i en insats ska du genast göra följande: 1. Registrera ut deltagare med avslutningsanledning Felregistrering. Deltagaren kommer då automatiskt att tas bort ur databasen. Inga uppgifter om insatsen kommer att finnas kvar Deltagares medverkan i insatser Registreringen av deltagare i SUS hanteras olika om deltagaren har lämnat sitt samtycke (se kapitel ) eller ej (kapitel ). Deltagare som har skyddade personuppgifter ska hanteras på samma sätt som de deltagare som inte lämnat sitt samtycke (kapitel ) Deltagare som har lämnat sitt samtycke Deltagare som har lämnat sitt samtycke (se 10.2) kan illustreras med följande flödesbild: Deltagarens medverkan i insats är grunden för uppföljningen i SUS. Du ska registrera en deltagare när denne startar i en insats (inregistrering) och du ska registrera när deltagaren avslutar sin medverkan i insatsen (utregistrering). SUS ger inget stöd till registrering av delinsatser eller delaktiviteter. I samband med in- och utregistreringen ska du besvara ett antal frågor om deltagarens situation och aktivitetsförmåga. Skillnaderna mellan Copyright, Försäkringskassan Sid. 93 (203)

94 deltagarens status vid tidpunkten för inregistreringen och vid utregistreringen utgör resultatet för deltagarens medverkan i insatsen. I kapitel 11 beskrivs inregistrering av deltagare medan utregistreringen beskrivs i kapitel Deltagare som inte har lämnat sitt samtycke och personer med skyddade personuppgifter Deltagare som inte har lämnat sitt samtycke eller har skyddade personuppgifter, så kallade anonyma deltagare kan illustreras med följande flödesbild: Deltagarens medverkan i insats är grunden för uppföljningen i SUS. För anonyma deltagare registrerar du uppgift om kön samt vilket år deltagaren påbörjat insatsen. Ingen uppgift går att knyta till den specifika personen. Observera att du aldrig kommer att registrera ut anonyma deltagare. Detta är en logisk följd av att det inte får finnas någon koppling till en enskild deltagare i SUS. Det vill säga du kan inte registrera ut en anonym deltagare då SUS inte vet vem denne är. I kapitel 13 beskrivs hur du registrerar anonyma deltagare i SUS Deltagaransvariga och insatser Deltagaransvariga kan registrera uppgifter om deltagare för de insatser som de har tilldelats uppdrag i. Det finns ingen direkt koppling mellan en registrerad deltagare och en deltagaransvarig. Det innebär att samtliga deltagaransvariga för en insats kan registrera uppgifter om deltagaren i denna specifika insats. En deltagare kan därför registreras in och ut av två olika deltagaransvariga. Copyright, Försäkringskassan Sid. 94 (203)

95 10.5 Tillgång till uppgifter på individnivå Deltagaransvariga kan se uppgifter om enskilda deltagare direkt i SUS. Det vill säga att de har direktåtkomst till deltagaruppgifter i SUS för de insatser de har ett uppdrag i. Ingen annan behörighetsroll i SUS har tillgång till personeruppgifter på individnivå. Respektive myndighet är ytterst ansvariga för att enbart de personer som arbetar i de lokala samverkansaktiviteter där deltagaren deltar har behörighetsrollen deltagaransvarig. Den deltagaransvariga ska dessutom enbart ha uppdrag för de insatser som denne arbetar för. Försäkringskassan har möjlighet att genom särskilda registeruppdrag ta ut deltagaruppgifter ur SUS-databasen i uppföljningssyfte. Denna behörighet är begränsad till ett fåtal personer på Försäkringskassans IT-avdelning Registreringsstöd blankett 9448 och 9449 Som deltagaransvariga kan du använda sig av blankett 9448 Inregistrering av deltagare och blankett 9449 Utregistrering av deltagare som stöd för registrering av deltagare i SUS. Blanketterna innehåller de frågor som ska besvaras om deltagaren vid respektive registreringstillfälle Arkivering och gallring av blankett 9448 och 9449 Vad du ska göra med blanketterna 9448 och 9449 efter inregistrering i SUS är beroende på vem som är huvudman för din organisation: Om din organisation tillhör en kommun eller ett landsting fråga företrädaren för din arkivmyndighet vad som gäller för din organisation. Om du arbetar på Arbetsförmedlingen ska underlag för inregistrering och utregistrering av deltagare i SUS gallras omedelbart efter att in-/utregistreringen gjorts i SUS. Gallring sker då i kraft av Arbetsförmedlingens interna instruktion för gallring av allmänna handlingar (AFII 44/2010 kap. 0.2, nr. 7). Om du arbetar på Försäkringskassan ska underlag för inregistrering och utregistrering av deltagare i SUS gallras omedelbart efter att in-/utregistreringen gjorts i SUS. Gallring sker då i kraft av Försäkringskassans tillämpningsbeslut (dnr ) av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6) om gallring av handlingar av tillfällig eller inga betydelse När ska uppgifter registreras i SUS Den finns ingen fast beslutad tidpunkt som uppgifter senast måste vara inregistrerade i SUS utan uppgifter ska registreras löpande. För att Copyright, Försäkringskassan Sid. 95 (203)

96 säkerställa god kvalitet i den information som hämtas ur SUS ska alla uppgifter löpande registreras in i SUS för att ge en korrekt bild av samverkan. Försäkringskassan hämtar information från SUS två gånger per år för att återrapportera enligt regleringsbrevet till regeringen. Försäkringskassan sammanställer dessutom kvartalsvis Resultatuppföljning i SUS för samordningsförbunden. Samordningsförbunden aviseras årligen i förväg av Försäkringskassan när uppgifter måste vara inregistrerade inför rapportutagen. Aktuell information finns också publicerad på och SUS-rapporterna ska utöver Försäkringskassans resultatuppföljning även kunna visa aktuella uppgifter när någon av myndigheterna eller samordningsförbunden har behov av uppföljning, som till exempel vid bokslut och delårsrapport. Copyright, Försäkringskassan Sid. 96 (203)

97 11 Registrera deltagaruppgifter Inregistrering (Deltagaransvarig) 11.1 Allmänt I avsnittet beskrivs hur du som deltagaransvarig i SUS registrerar in deltagare när de startar medverkan i en insats. Avsnittet beskriver inte hur du registrerar anonyma deltagare. Detta beskrivs i kapitel 13. Avsnittet beskriver inte hur du registrerar svar på eventuella kompletterande frågor. Detta beskrivs i kapitel 14. Avsnittet beskriver heller inte hur du registrerar ut en deltagare som avslutar sin medverkan i en insats. Detta beskrivs i kapitel Registrera deltagaruppgifter Förutsättningar Som deltagaransvarig i SUS har du rätt att registrera deltagare för en insats som du har tilldelats uppdrag i av en insatsansvarig. Det är endast deltagaransvariga som kan och får ändra på information om enskilda deltagare. Bilden Registrera deltagaruppgifter används enbart för deltagare som har lämnat sitt samtycke till att registreras i SUS. Navigering För att registrera en ny deltagare i en insats öppnar du sidan Registrera deltagare. Du kan öppna sidan på två sätt, via startsidan eller via menyträdet. Om du väljer att använda menyträdet så öppnar du sidan genom att klicka på länken Registrera deltagaruppgifter under kategorin Deltagande. Copyright, Försäkringskassan Sid. 97 (203)

98 På startssidan öppnar du sidan genom att välja samverkansorganisation för den insats du ska registrera en deltagare till i dropplistan vid Mina Samverkansorganisationer. SUS hämtar uppgift om vilken eller vilka insatser som du är deltagaransvarig för. Klicka sedan på Registrera deltagare vid raden för den insats som du ska registrera deltagaren i. Flikar Bilden Registrera deltagare innehåller två flikar, Deltagare och Kompletterande fråga. Deltagare beskrivs i kapitel och Kompletterande fråga beskrivs i kapitel 14. Viktigt! Tänk på att spara uppgifterna innan du lämnar sidan. Det gör du genom att klicka på knappen Spara längst ner på sidan. Copyright, Försäkringskassan Sid. 98 (203)

99 För att lämna sidan utan att genomföra några ändringar klickar du på knappen Avbryt Insatsinformation I panelen Insatsinformation finns information om den insats som du ska registrera en deltagare till. 1. I fältet Insats väljer du vilken insats som du ska registrera deltagare till. Här visas de insatser som du är behörig insatsansvarig för. När du har valt insats visas följande information om insatsen: Period: Här visas vilken period som insatsen har pågående verksamhet. Datum som visas är insatsens startdatum samt slutdatum, om slutdatum finns registrerat på insatsen. Samverkansorganisation: Visar den samverkansorganisation som vald insats tillhör. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam. Finansieringsform: Visar samverkansorganisationens samverkansform. Kan vara Finsam alternativt Tvåpartsfinsam. För ytterligare information om samverkansformerna, vänligen besök de ansvariga myndigheternas hemsidor Deltagarinformation I panelen Deltagarinformation anger du den deltagare som du ska registrera in. Du anger också startdag, utbildningsnivå och hur länge deltagaren har varit i behov av offentlig försörjning. Till din hjälp kan du använda dig av blankett 9448 Inregistrering av deltagare i SUS. Blanketten finns på Copyright, Försäkringskassan Sid. 99 (203)

100 1. I fältet Personnummer anger du personnumret på den deltagare som du vill registrera uppgifter på. Personnummer anges med formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. 2. Klicka på knappen Hämta för att hämta deltagarens Namn och vilken Kommun deltagaren är folkbokförd i. Om deltagaren inte finns registrerad i SUS sedan tidigare hämtas uppgifterna hämtas från folkbokföringen och deltagaren registreras in i SUS. 3. I fältet Stadsdel kan du välja vilken stadsdel som deltagaren bor i. Stadsdel kan endast anges om deltagaren är folkbokförd i städerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. 4. I fältet Registrering kan du välja om du vill genomföra en Inregistrering eller Utregistrering av deltagaren. Beroende på ditt val kommer innehållet på sidan att förändras. I detta kapitel beskrivs inregistrering. För utregistrering se kapitel 12. Välj Inregistrering. 5. Observera att fältet enbart är aktivt när deltagaren har varit inregistrerad i insatsen. 6. I fältet Mättillfälle kan du välja vilket mättillfälle som ska visas i bilden genom att klicka i dropplistan. Om du vill titta på eller redigera tidigare inregistreringar väljer du det inregistreringsdatum som inregistreringen avser. Om dropplistan är tom finns inga tidigare inregistreringar. De olika alternativen är: Nyinregistrering Inregistreringsdatum= datum 7. I fältet Startdag registrerar du det datum deltagaren påbörjar insatsen. Datumet registreras med år, månad och dag (ÅÅÅÅMMDD). 8. I fältet Utbildningsnivå anger du deltagarens högsta slutförda utbildningsnivå. Om deltagaren har utbildning från ett annat land välj motsvarande utbildning i Sverige. De olika alternativen är: Grundskola (Deltagaren har slutbetyg (oavsett betygsgrad) från grundskola, Copyright, Försäkringskassan Sid. 100 (203)

101 särskola, sameskola, specialskola eller motsvarande äldre skolformer.) Gymnasium (Deltagaren har slutbetyg (oavsett betygsgrad) från gymnasiet, gymnasiesärskola eller tidigare studentexamen. Samlat betygsdokument räknas inte som slutbetyg.) Högskola/universitet upp till 1 år (Deltagaren har deltagit och klarat kurser motsvarande upp till ett års heltidsstudier på högskola/universitet.) Högskola/universitet upp till 3 år (Deltagaren har deltagit och klarat kurser motsvarande upp till tre års heltidsstudier på högskola/universitet.) Högskola/universitet mer än 3 år (Deltagaren har deltagit och klarat kurser motsvarande mer än tre års heltidsstudier på högskola/universitet.) Saknas/okänd (Deltagaren har inte slutfört grundskoleutbildning.) Annan eftergymnasial utbildning (Deltagaren har genomfört annan utbildning än högskola/universitet efter gymnasiet, till exempel kvalificerad yrkesutbildning (KY).) 9. I fältet Hur länge har deltagaren varit i behov av offentlig försörjning ska du ange hur lång tid som deltagaren varit i behov av olika former av offentlig försörjning. Med offentlig försörjning menas att man inte kan försörja sig genom arbete utan får ersättning från a-kassan, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan eller får försörjningsstöd från kommunen. Räkna antal år i obruten följd som deltagaren fått offentlig försörjning innan insatsen börjar. Avbrott upp till en månad ska inte räknas med. De olika alternativen är: Upp till 1 år Upp till 2 år Upp till 3 år Upp till 4 år Upp till 5 år Upp till 6 år Upp till 7 år Upp till 8 år Upp till 9 år 9 år eller mer Ej tillämpligt Copyright, Försäkringskassan Sid. 101 (203)

102 11.5 Mättillfälle - Inregistrering Mättillfälle Inregistrering består av två paneler. I den första ska du ange om och i sådana fall vilken offentlig försörjning deltagaren har haft innan insatsen. I den andra panelen ska du besvara frågor om deltagarens sysselsättning. 1. I fältet Vilken/vilka offentliga försörjningar har deltagaren haft före insatsen anger du om och i sådana fall vilken eller vilka försörjningar som deltagaren har haft direkt före insatsen. Markera ett eller flera av alternativen: Sjukpenning/Rehabpenning Ersättningar som Försäkringskassan beslutar om och betalar ut. Ersättningen kan betalas ut till individer som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Sjukersättning Ersättning som Försäkringskassan beslutar om och betalar ut. Ersättningen kan betalas ut till den som inte längre kan arbeta på grund av sjukdom och stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. Sjukersättning kan man ha rätt till från och med månaden man fyller 30 år till och med månaden innan man fyller 65 år. Aktivitetsersättning Ersättning som Försäkringskassan beslutar om och betalar ut. Aktivitetsersättning kan man ha rätt till från och med juli månad det år man fyller 19 år till och med månaden innan man fyller 30 år. Ersättningen kan betalas ut till den som har arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden i minst 1 år. Aktivitetsersättning kan också betalas ut till den som behöver förlänga sin skolgång på grund av ett funktionshinder vid studier på grund- och gymnasieskolenivå. A-kassa (arbetslöshetsersättning) Ersättning som man kan ha rätt till på grund av arbetslöshet. Det finns 32 olika a-kassor som beslutar om rätten till ersättningen och betalar ut den. Copyright, Försäkringskassan Sid. 102 (203)

103 Aktivitetsstöd Ersättning som man kan ha rätt till vid arbetslöshet när man deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om ersättningen. Försäkringskassan beräknar och betalar ut aktivitetsstödet. Deltagare som är under 25 år och inte uppfyller villkoren för a- kassa får utvecklingsersättning i stället för aktivitetsstöd. Registrera även utvecklingsersättning som aktivitetsstöd. Försörjningsstöd Kallas också ekonomiskt bistånd. Den som inte kan försörja sig själv kan ha rätt till försörjningsstöd. Det är kommunen som beslutar om och betalar ut försörjningsstödet. Studiestöd/ Studiemedel Ersättningar man kan ha rätt till när man studerar. Det är Centrala studiestödsnämnden (CSN) som beslutar om och betalar ut studiestöd och studiemedel. Annan offentlig försörjning Annan försörjning än ovanstående som betalas ut på grund av att deltagaren inte arbetar eller är aktivt arbetssökande, exempelvis etableringsersättning. Ingen offentlig försörjning Deltagaren har ingen ersättning från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, a-kassan eller kommunen. Deltagaren kan ha lön eller helt sakna förvärvsinkomst. Det kan t.ex. vara en deltagare som försörjs av förälder eller make/maka/sambo/partner. Uppbär deltagaren föräldrapenning, ålderspension, delpension etc. räknas den också in under denna kategori. I den andra panelen under Mättillfälle Inregistrering ska du registrera uppgifter om deltagarens förhållanden direkt före insatsen. Det är de faktiska förhållandena som ska registreras Copyright, Försäkringskassan Sid. 103 (203)

104 1. Är deltagaren inskriven som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen före denna insats? Ange om deltagaren är eller inte är inskriven som aktivt arbetssökande vid tidpunkten direkt i anslutning till att deltagaren blir inregistrerad i insatsen. Med aktivt arbetssökande menas att deltagaren aktivt söker arbete och kan ta ett anvisat arbete. Uppgiften ger oss en bild av antalet personer som efter rehabilitering står till arbetsmarknadens förfogande, men saknar ett arbete att gå till. Markera Ja eller Nej. 2. Förvärvsarbetar deltagaren omedelbart före denna insats? Ange om deltagaren har förvärvsarbetat vid tidpunkten då deltagaren blir inregistrerad i insatsen. Markera Ja eller Nej Här är det de faktiska förhållandena som efterfrågas. Om deltagaren har en anställning men inte har förvärvsarbetat direkt före insatsen kryssar du Nej på frågan om arbete. 3. Ange hur många procent deltagaren har arbetat Om deltagaren har arbetat ange hur många procent av en heltid. Heltid motsvarar vanligtvis 40 timmar per vecka. Om deltagaren har kortare arbetstid räknas andelen fram i relation till en heltid. Om du svarade Ja på tidigare fråga är fältet aktivt, om du svarade Nej är fältet inaktivt och går inte att registrera i. Du skall också markera någon av radioknapparna vid frågan Ange om arbetet var. Du kan välja mellan. Inte subventionerat arbete Arbetsgivaren får inte några bidrag eller anställningsstöd för den anställde. Även Nystartsjobb anges här. Subventionerat arbete Copyright, Försäkringskassan Sid. 104 (203)

105 Arbetsgivaren har någon form av bidrag eller stöd för den anställde. Exempelvis lönebidragsanställning, offentligt skyddat arbete (OSA), utvecklingsanställning, trygghetsanställning eller en anställning vid Samhall. Eget företag Deltagaren har arbete som bedrivs i eget företag i form av enskild firma, kommanditbolag eller handelsbolag. Har deltagaren studerat omedelbart före denna insats? Anger om deltagare har studerat med någon form av studiemedel när insatsen påbörjades. Markera Ja eller Nej. Observera att du ska svara på om deltagaren har aktivt studerat. Om deltagaren är registrerad på en utbildning men inte har studerat direkt före insatsen kryssar du Nej på frågan om studier. 4. Ange hur många procent deltagaren har studerat Ange hur många procent av en heltid. Heltid motsvarar vanligtvis 40 timmar per vecka. Om deltagaren har haft lägre studietakt räknas andelen fram i relation till heltid. Om du svarade Ja på tidigare fråga är fältet aktivt, om du svarade Nej är fältet inaktivt och går inte att registrera i Spara eller avbryt Observera att du måste avsluta registreringen genom att klicka på knappen Spara, annars förloras informationen. För att lämna registreringen av budget utan att spara uppgifter klicka på Avbryt Informations-, fel- och varningsmeddelande Felmeddelanden visas om du har registrerat en uppgift fel (till exempel angivet telefonnummer felaktigt) eller om du inte har registrerat all obligatorisk information. I meddelandet står vad du ska göra för att rätta till felet. Vid vissa knapptryckningar kommer ett nytt fönster öppnas med ett informations- eller varningsmeddelande. Ett informationsmeddelande ger dig information om ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 105 (203)

106 Ett varningsmeddelande ställs som en fråga och är en extra kontrollfunktion där du måste bekräfta ditt val. Du måste bekräfta ditt val för att gå vidare eller trycka på avbryt för att inte genomföra ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 106 (203)

107 12 Registrera deltagaruppgifter Utregistrering (Deltagaransvarig) 12.1 Allmänt I avsnittet beskrivs hur du som deltagaransvarig i SUS registrerar ut deltagare när de avslutar sitt deltagande i en insats. Avsnittet beskriver inte hur du registrerar anonyma deltagare. Detta beskrivs i kapitel 13. Avsnittet beskriver inte hur du registrerar svar på eventuella kompletterande frågor. Detta beskrivs i kapitel 14. Avsnittet beskriver inte hur du registrerar in en deltagare som startar sitt deltagande i en insats. Detta beskrivs i kapitel Registrera deltagaruppgifter Förutsättningar Som deltagaransvarig i SUS har du rätt att registrera ut deltagare från en insats som du har tilldelats uppdrag i av en insatsansvarig. Det är endast deltagaransvariga som kan och får ändra på information om enskilda deltagare. Bilden Registrera deltagaruppgifter används enbart för deltagare som har lämnat sitt samtycke till att registreras i SUS. För att kunna registrera ut en deltagare måste denne vara inregistrerad i en insats. Navigering För att registrera ut deltagare ut en insats kan du antingen öppna sidan Registrera deltagare via startsidan eller via menyträdet eller så kan du välja deltagaren i Sök deltagare. Om du väljer att öppna sidan Registrera deltagare genom att använda menyträdet så öppnar du sidan genom att klicka på länken Registrera deltagaruppgifter under kategorin Deltagande. Copyright, Försäkringskassan Sid. 107 (203)

108 På startssidan öppnar du sidan Registrera deltagare genom att välja samverkansorganisation för den insats du ska registrera en deltagare till i dropplistan vid Mina Samverkansorganisationer. SUS hämtar uppgift om vilken eller vilka insatser som du är deltagaransvarig för. Klicka sedan på Registrera deltagare vid raden för den insats som du ska registrera deltagaren i. I kapitel 12.6 beskrivs hur du navigerar via Sök deltagare. Flikar Bilden Registrera deltagare innehåller två flikar, Deltagare och Kompletterande fråga. Deltagare beskrivs i kapitel och Kompletterande fråga beskrivs i kapitel 14. Viktigt! Copyright, Försäkringskassan Sid. 108 (203)

109 Tänk på att spara uppgifterna innan du lämnar sidan. Det gör du genom att klicka på knappen Spara längst ner på sidan. För att lämna sidan utan att genomföra några ändringar klickar du på knappen Avbryt Insatsinformation I panelen Insatsinformation finns information om den insats som du ska registrera ut en deltagare från. Observera att du bara kan registerera ut deltagare från insatser som de är inregistrerade i. 1. I fältet Insats väljer du vilken insats som du ska registrera ut deltagare från. Här visas de insatser som du är behörig deltagaransvarig för. När du har valt insats visas följande information om insatsen: Period: Här visas vilken period som insatsen har pågående verksamhet. Datum som visas är insatsens startdatum samt slutdatum, om slutdatum finns registrerat på insatsen. Samverkansorganisation: Visar den samverkansorganisation som vald insats tillhör. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam. Finansieringsform: Visar samverkansorganisationens samverkansform. Kan vara Finsam alternativt Tvåpartsfinsam. För ytterligare information om samverkansformerna, vänligen besök de ansvariga myndigheternas hemsidor Deltagarinformation I panelen Deltagarinformation anger du den deltagare som du ska registrera ut. Du anger också avslutningsdag samt avslutsanledning. Till din hjälp kan du använda dig av blankett 9449 Utregistrering av deltagare. Blanketten finns på Copyright, Försäkringskassan Sid. 109 (203)

110 1. I fältet Personnummer anger du personnumret på den deltagare som du vill registrera ut. Personnummer anges med formatet ÅÅÅÅMMDD- NNNN. 2. Klicka på knappen Hämta för att hämta deltagarens Namn och vilken Kommun och eventuell Stadsdel 15 deltagaren är folkbokförd i. Uppgifterna hämtas från inregistreringen av deltagaren. 3. I fältet Registrering kan du välja om du vill genomföra en Inregistrering eller Utregistrering av deltagaren. Beroende på ditt val kommer innehållet på sidan att förändras. I detta kapitel beskrivs utregistrering. För inregistrering se kapitel 11. Välj Utregistrering. 4. I fältet Mättillfälle kan du välja vilket mättillfälle som ska visas i bilden genom att klicka i dropplistan. Om du vill titta på eller redigera tidigare utregistreringar väljer du det utregistreringsdatum som utregistreringen avser. Om dropplistan inte innehåller några datum finns inga tidigare utregistreringar. De olika alternativen är: Nyutregistrering Utregistreringsdatum= datum 5. I fältet Avslutningsdag registrerar du det datum deltagaren avslutar sitt deltagande i insatsen. Datumet registreras med år, månad och dag (ÅÅÅÅ-MM-DD). 6. I fältet Avslutningsanledning anger du anledning till utregistrering av deltagaren. De olika alternativen är: Utskrivning Deltagaren går vidare till arbete (med/utan subvention/eget företag) eller studier, eller är aktivt arbetssökande efter insatsen. Blankett 9449 anger Utskrivning till arbete, studier eller arbetssökande. 15 Stadsdel kan anges vid inregistreringen om deltagaren är bosatt i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Copyright, Försäkringskassan Sid. 110 (203)

111 Utskrivning Fortsatt rehabilitering Planen är att deltagaren ska fortsätta med annan rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, till exempel fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan. Utskrivning på grund av sjukdom Deltagaren avslutar insatsen på grund av försämrat hälsotillstånd eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i insatsen. Rehabilitering mot arbete är inte aktuellt i dagsläget för deltagaren. Utskrivning på grund av föräldraledighet Deltagaren avbryter insatsen på grund av graviditet eller föräldraledighet. Utskrivning på grund av flytt Deltagaren avbryter insatsen på grund av flytt från kommunen eller stadsdelen. Obs! Om deltagaren flyttar för att han eller hon fått arbete på annan ort, välj i stället Utskrivning (till arbete, studier eller arbetssökande). Medgivande återtagit Deltagaren har tagit tillbaka sitt samtycke och medger inte fortsatt registrering av personuppgifter i SUS. Datum som registreras är dagen före det datum då deltagaren återtog sitt samtycke. Observera, ingen omregistrering av deltagaren som anonym ska ske då det ger fel resultat av antalet individer i insatsen! Utskrivning utan mätning Deltagaren avbryter insatsen av en anledning som gör att det inte går att registrera försörjning och sysselsättning efter insatsen. Anledningen kan till exempel vara att deltagaren blir omhändertagen eller uteblir av annan anledning. Felregistrering Felaktig inregistrering av deltagare. Deltagarens medverkan i insatsen tas bort från SUS. Övrigt Används om ingen av de övriga avslutningsanledningarna passar in. Ska användas med försiktighet eftersom det inte går att göra något ytterligare förtydligande Felregistrering När du väljer avslutsanledning Felregistrering kommer du att få varningsmeddelandet Medverkan för deltagaren kommer att raderas permanent i denna insats. Vill du fortsätta? Klicka Copyright, Försäkringskassan Sid. 111 (203)

112 på Ja för att ta bort den felaktiga registreringen Mättillfälle - Utregistrering Mättillfälle Utregistrering består av två paneler. I den första ska du ange om och i sådana fall vilken offentlig försörjning deltagaren har haft omedelbart efter insatsen. I den andra panelen ska du besvara frågor om deltagarens sysselsättning direkt efter insatsen. Observera att om du har angivit någon av avslutningsanledningarna Medgivande återtagit, Utskrivning utan mätning eller Felregistrering så är inte panelerna Mättillfälle Utregistrering aktiva, det vill säga du kan inte besvara några frågor. 1. I fältet Vilken/vilka offentliga försörjningar har deltagaren haft efter insatsen anger du om och i sådana fall vilken eller vilka försörjningar som deltagaren har direkt efter insatsen. Markera ett eller flera av alternativen: Sjukpenning/Rehabpenning Ersättningar som Försäkringskassan beslutar om och betalar ut. Ersättningarna kan betalas ut till den som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Sjukersättning Ersättning som Försäkringskassan beslutar om och betalar ut. Ersättningen kan betalas ut till den som inte längre kan arbeta på grund av sjukdom och arbetsförmågan har bedöms vara stadigvarande nedsatt. Sjukersättning kan man ha rätt till från och med månaden man fyller 30 år till och med månaden innan man fyller 65 år. Aktivitetsersättning Ersättning som Försäkringskassan beslutar om och betalar ut. Aktivitetsersättning kan man ha rätt till från och med juli månad det år man fyller 19 år till och med månaden innan man fyller 30 år. Ersättningen kan betalas ut till den som har arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden under minst 1 år. Aktivitetsersättning kan också betalas ut till den som behöver förlänga sin skolgång på grund av ett funktionshinder vid studier på grund- och gymnasienivå. Copyright, Försäkringskassan Sid. 112 (203)

113 A-kassa (arbetslöshetsersättning) Ersättning som man kan ha rätt till på grund av arbetslöshet. Det finns olika a-kassor som beslutar om rätt till ersättningen och betalar ut den. Aktivitetsstöd Ersättning som man kan ha rätt till när man deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen beslutar om deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Försäkringskassan beräknar och betalar ut ersättningen. Deltagare som är under 25 år och inte uppfyller villkoren för a- kassa får utvecklingsersättning i stället för aktivitetsstöd. Registrera även utvecklingsersättning som aktivitetsstöd. Försörjningsstöd Kallas också ekonomiskt bistånd. Den som inte kan försörja sig själv kan ha rätt till försörjningsstöd. Det är kommunen som beslutar om och betalar ut försörjningsstödet. Studiestöd/ Studiemedel Ersättningar man kan ha rätt till när man studerar. Det är Centrala studiestödsnämnden (CSN) som beslutar om och betalar ut studiemedel och studiestöd. Annan offentlig försörjning Annan offentlig försörjning än ovanstående som betalas ut på grund av att deltagaren inte arbetar eller är aktivt arbetssökande, exempelvis etableringsersättning. Ingen offentlig försörjning Deltagaren har ingen ersättning från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, a-kassan eller kommunen. Deltagaren kan ha lön eller helt sakna förvärvsinkomst. Det kan t.ex. vara en deltagare som försörjs av förälder, make/maka/sambo/partner. Uppbär deltagaren föräldrapenning, ålderspension, delpension etc. räknas den också in under denna kategori. I den andra panelen under Mättillfälle Utregistrering ska du registrera uppgifter om deltagarens förhållanden direkt efter insatsen. Det är de faktiska förhållandena som ska registreras Copyright, Försäkringskassan Sid. 113 (203)

114 5. Är deltagaren inskriven som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen efter denna insats? Ange om deltagaren är eller inte är inskriven som aktivt arbetssökande vid tidpunkten direkt i anslutning till att deltagaren blivit utregistrerad från insatsen. Med aktivt arbetssökande menas att deltagaren aktivt söker arbete och kan ta ett anvisat arbete. Uppgiften ger oss en bild av antalet personer som efter rehabilitering står till arbetsmarknadens förfogande, men saknar ett arbete att gå till. Markera Ja eller Nej. 6. Förvärvsarbetar deltagaren omedelbart efter denna insats? Ange om deltagaren förvärvsarbetar direkt efter avslutad insats. Obs! Det är de faktiska förhållandena som efterfrågas. Markera Ja eller Nej Om deltagaren har en anställning men inte förvärvsarbetar direkt efter insatsen kryssar du Nej på frågan om arbete. 7. Ange hur många procent deltagaren har arbetat Om deltagaren arbetar ange hur många procent av en heltid. Heltid motsvarar vanligtvis 40 timmar per vecka. Om deltagaren har kortare arbetstid räknas andelen fram i relation till en heltid. Om du svarade Ja på tidigare fråga är fältet aktivt, om du svarade Nej är fältet inaktivt och går inte att registrera i. Du skall också markera någon av radioknapparna vid frågan Ange om arbetet var. Du kan välja mellan. Inte subventionerat arbete Arbetsgivaren får inte några bidrag eller anställningsstöd för den anställde. Även Nystartsjobb anges här. Subventionerat arbete Copyright, Försäkringskassan Sid. 114 (203)

115 Arbetsgivaren har någon form av bidrag eller stöd för den anställde. Exempelvis lönebidragsanställning, offentligt skyddat arbete (OSA), en utvecklingsanställning, en trygghetsanställning eller en anställning vid Samhall. Eget företag Deltagaren har arbete som bedrivs i eget företag i form av enskild firma, kommanditbolag eller handelsbolag. 8. Har deltagaren studerat omedelbart efter denna insats? Ange om deltagaren studerar direkt efter insatsen. Markera Ja eller Nej. Observera att du ska svara på om deltagaren har aktivt studerat. Om deltagaren är registrerad på en utbildning men inte studerar direkt efter insatsen kryssar du Nej på frågan om studier. 9. Ange hur många procent deltagaren har studerat Ange hur många procent av en heltid. Heltid motsvarar vanligtvis 40 timmar per vecka. Om deltagaren har lägre studietakt räknas andelen fram i relation till heltid. Om du svarade Ja på tidigare fråga är fältet aktivt, om du svarade Nej är fältet inaktivt och går inte att registrera i. 10. Klicka på knappen Spara för att spara registrerad informationen på sidan. Klicka på knappen Avbryt för att lämna sidan. Observera att om du klickar på knappen Avbryt förlorar du den information du registrerat på sidan Utregistrering med hjälp av Sök deltagare Skillnaden mellan de två navigeringsalternativen är endast i inledningsfasen. Klicka på länken Sök deltagare under kategorin Deltagande i menyträdet för att komma till sidan Sök deltagare. Copyright, Försäkringskassan Sid. 115 (203)

116 Insatsinformation I panelen Insatsinformation finns information om den insats som du ska söka deltagare i. Observera att du bara kan söka ut deltagare från insatser som du är deltagarnsvarig för. 1. I fältet Insats väljer du vilken insats som du ska registrera ut deltagare från. Här visas de insatser som du är behörig deltagaransvarig för. När du har valt insats visas följande information om insatsen: Period: Här visas vilken period som insatsen har pågående verksamhet. Datum som visas är insatsens startdatum samt slutdatum, om slutdatum finns registrerat på insatsen. Samverkansorganisation: Visar den samverkansorganisation som vald insats tillhör. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam. Finansieringsform: Visar samverkansorganisationens samverkansform. Kan vara Finsam alternativt Tvåpartsfinsam. För ytterligare information om samverkansformerna, vänligen besök de ansvariga myndigheternas hemsidor Sökkriterier I panelen Sökkriterier kan du göra ytterligare urvalskriterier för att avgränsa din sökning. 2. I fältet Inregistreringsår kan du välja år då deltagaren registrerades in i insats. Copyright, Försäkringskassan Sid. 116 (203)

117 3. I fältet Utregistreringsår kan du välja år då deltagaren registrerades ut ur insatsen. 4. I fältet Filtrera deltagare kan du välja om sökresultatet ska omfatta Alla deltagare, Aktiva deltagare eller Inaktiva deltagare. Eftersom du ska registrera ut en deltagare är det lämpligt att du väljer Aktiva deltagare. 5. Klicka på Sök för att fram deltagare som omfattas av dina urvalskriterier. Sökresultatet visas i panelen Deltagarlista. Klicka på knappen Rensa för att rensa dina gjorda urval Deltagarlista I panelen Deltagarlista ser du de deltagare som ingår i listan. I panelen Deltagarlista ser du de deltagare som ingår i insatsen. 6. Välj den deltagare du ska utregistrera genom att klicka på knappen Välj. Du förflyttas nu till sidan Registrera deltagare. Copyright, Försäkringskassan Sid. 117 (203)

118 På panelen Deltagarinformation i fältet Registrering väljer du Utregistrering. Härifrån följer du instruktionerna i kapitel 12.4, punkt 4 kapitel Spara eller avbryt Observera att du måste avsluta registreringen genom att klicka på knappen Spara, annars förloras informationen. För att lämna registreringen av budget utan att spara uppgifter klicka på Avbryt Informations-, fel- och varningsmeddelande Felmeddelanden visas om du har registrerat en uppgift fel (till exempel angivet telefonnummer felaktigt) eller om du inte har registrerat all obligatorisk information. I meddelandet står vad du ska göra för att rätta till felet. Vid vissa knapptryckningar kommer ett nytt fönster öppnas med ett informations- eller varningsmeddelande. Ett informationsmeddelande ger dig information om ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 118 (203)

119 Ett varningsmeddelande ställs som en fråga och är en extra kontrollfunktion där du måste bekräfta ditt val. Du måste bekräfta ditt val för att gå vidare eller trycka på avbryt för att inte genomföra ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 119 (203)

120 13 Registrera anonyma deltagare (Deltagaransvarig) 13.1 Allmänt I avsnittet beskrivs hur du som deltagaransvarig i SUS registrerar anonyma deltagare i SUS. Deltagare i insatser som inte har lämnat sitt samtycke till att få sina personuppgifter registrerade i SUS samt personer mer skyddade personuppgifter ska registreras som anonyma deltagare i SUS. När du registrerar anonyma deltagare registrerar du följande uppgifter: Inregistreringsår Kön Antal (fördelat på kvinnor och män) Avsnittet beskriver inte hur du registrerar deltagare med personuppgifter. Detta beskrivs i kapitel Registrera anonyma deltagare Förutsättningar Deltagaren har skyddade personuppgifter eller är en deltagare som inte har samtyckt till att få sina personuppgifter registrerade i SUS. Navigering För att registrera anonyma deltagare öppnar du sidan Registrera anonyma deltagare i SUS. Klicka på länken Registrera anonyma deltagare under kategorin Deltagande i menyträdet. Copyright, Försäkringskassan Sid. 120 (203)

121 Viktigt! Tänk på att spara uppgifterna innan du lämnar sidan. Det gör du genom att klicka på knappen Spara längst ner på sidan. För att lämna sidan utan att genomföra några ändringar klickar du på knappen Avbryt Insatsinformation I panelen Insatsinformation finns information om den insats som du ska registrera anonyma deltagare. Observera att du enbart kan registrera anonyma deltagare för insatser som du har ett uppdrag som deltagaransvarig. I fältet Insats väljer du vilken insats som du ska registrera ut deltagare från. Här visas de insatser som du är behörig deltagaransvarig för. När du har valt insats visas följande information om insatsen: Period: Här visas vilken period som insatsen har pågående verksamhet. Datum som visas är insatsens startdatum samt slutdatum, om slutdatum finns registrerat på insatsen. Samverkansorganisation: Visar den samverkansorganisation som vald insats tillhör. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam. Finansieringsform: Visar samverkansorganisationens samverkansform. Kan vara Finsam alternativt Tvåpartsfinsam. Copyright, Försäkringskassan Sid. 121 (203)

122 För ytterligare information om samverkansformerna, vänligen besök de ansvariga myndigheternas hemsidor Panel Registrera anonyma deltagare I panelen Registrera anonyma deltagare registrerar du information om antalet anonyma deltagare i insatsen. Du får också information om hur många anonyma deltagare som har registrerats in under valt budgetår. Observera att du enbart kan registrera anonyma deltagare för insatser som du har ett uppdrag som deltagaransvarig. 1. I fältet för Inregistreringsår väljer du vilket år du vill registrera in anonyma deltagare på i insatsen. Du kan välja mellan de år som insatsen varit pågående. Kvinnor 2. I fältet för Ange antalet kvinnor fyller du i antalet kvinnliga deltagare som ska läggas till, alternativt tas bort. o Klicka på knappen Lägg till för att registrera de anonyma deltagarna. Summan i fältet Ange antalet kvinnor adderas till Summa antal anonyma kvinnor i insatsen och till Summa antal anonyma deltagare som startat under året. o Klicka på knappen Ta bort för att reducera tidigare registrerade anonyma deltagare. Summan i fältet Ange antalet kvinnor reducerar Summa antal anonyma kvinnor och från Summa antal anonyma deltagare som startat under året. o Summa antal anonyma kvinnor i insatsen: Här visas det totala antalet anonyma kvinnor som är registrerade i insatsen under valt registreringsår. Copyright, Försäkringskassan Sid. 122 (203)

123 Män 3. I fältet för Ange antalet män fyller du i antalet manliga deltagare som ska läggas till, alternativt tas bort. o Klicka på knappen Lägg till för att registrera de anonyma deltagarna. Summan i fältet Ange antalet män adderas till Summa antal anonyma män i insatsen och till Summa antal anonyma deltagare som startat under året. o Klicka på knappen Ta bort för att reducera tidigare registrerade anonyma deltagare. Summan i fältet Ange antalet män reducerar Summa antal anonyma män och från Summa antal anonyma deltagare som startat under året. o Summa antal anonyma män i insatsen: Här visas det totala antalet anonyma män som är registrerade i insatsen under valt registreringsår. 4. I fältet Summa antal anonyma deltagare som startat under året Här visas det totala antalet anonyma deltagare, både kvinnor och män, som är registrerade i valt registreringsår. 5. Klicka på knappen Spara för att spara inmatade registrerade uppgifter. Observera att knappen är fortfarande aktiv efter att du sparat och att informationen fortfarande visas i fälten. Om du råkar klicka på knappen flera gånger, så sparas informationen ändå bara en gång, såvida du inte har ändrat den sedan du sparat. Om du vill avbryta inmatning av uppgifter kan du klicka på knappen Avbryt. Då kommer sidan att stängas och du kommer att hamna i menyträdet. Inga uppgifter kommer att sparas Spara eller avbryt Observera att du måste avsluta registreringen genom att klicka på knappen Spara, annars förloras informationen. För att lämna registreringen av budget utan att spara uppgifter klicka på Avbryt. Copyright, Försäkringskassan Sid. 123 (203)

124 13.6 Informations-, fel- och varningsmeddelande Felmeddelanden visas om du har registrerat en uppgift fel (till exempel angivet telefonnummer felaktigt) eller om du inte har registrerat all obligatorisk information. I meddelandet står vad du ska göra för att rätta till felet. Vid vissa knapptryckningar kommer ett nytt fönster öppnas med ett informations- eller varningsmeddelande. Ett informationsmeddelande ger dig information om ditt val. Ett varningsmeddelande ställs som en fråga och är en extra kontrollfunktion där du måste bekräfta ditt val. Du måste bekräfta ditt val för att gå vidare eller trycka på avbryt för att inte genomföra ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 124 (203)

125 14 Besvara kompletterande fråga (Deltagaransvarig) 14.1 Allmänt I avsnittet beskrivs hur du som deltagaransvarig besvarar kompletterande frågor som har skapats av en samverkansadministratör för samverkansorganisationen. Som deltagaransvarig är det ditt ansvar för att frågorna besvaras, det vill säga att du inhämtar svar från deltagaren och sedan registrerar svaren i SUS. Har du frågor om de kompletterande frågor du ska besvara, till exempel hur du ska tolka de olika svarsalternativen så ska du alltid vända dig till en samverkansadministratör för samverkansorganisationen Kompletterande fråga Förutsättningar En samverkansadministratör för samverkansorganisationen har formulerat och registrerat kompletterande frågor som gäller vid den tidpunkt en deltagare ska registreras in eller ut. Frågorna gäller för samtliga insatser i samverkansorganisationen. Kompletterande fråga/frågor till deltagare kan ställas vid in- och/eller utregistrering. För att kunna besvara kompletterande fråga måste en in- eller utregistrering har registrerats i insatsen för deltagaren. Kompletterande fråga är inte obligatorisk att besvara och lämnas obesvarad. Om insatsen ska besvara den kompletterande frågan kan samverkansadministratören i samverkansorganisationen svara på. Navigering Du når sidan Besvara kompletterande fråga via sidan Registrera deltagare. Du kan öppna sidan på två sätt, via startsidan eller via menyträdet. Om du väljer att använda menyträdet så öppnar du sidan genom att klicka på länken Registrera deltagaruppgifter under kategorin Deltagande. Copyright, Försäkringskassan Sid. 125 (203)

126 På startssidan öppnar du sidan genom att välja samverkansorganisation för den insats du ska registrera en deltagare till i dropplistan vid Mina Samverkansorganisationer. SUS hämtar uppgift om vilken eller vilka insatser som du är deltagaransvarig för. Klicka sedan på Registrera deltagare vid raden för den insats som du ska registrera deltagaren i. Flikar Sidan Registrera deltagare innehåller två flikar, Deltagare och Kompletterande fråga. Kompletterande fråga beskrivs i detta kapitel (kapitel 14) och Deltagare beskrivs i kapitel Klicka på fliken Kompletterande fråga för att öppna sidan Besvara kompletterande fråga. Viktigt! Tänk på att spara uppgifterna innan du lämnar sidan. Det gör du genom att klicka på knappen Spara längst ner på sidan. Copyright, Försäkringskassan Sid. 126 (203)

127 För att lämna sidan utan att genomföra några ändringar klickar du på knappen Avbryt Insatsinformation I panelen Insatsinformation visas information om den aktuella insatsen. Insats: Insatsens namn. Period: Här visas vilken period som insatsen har pågående verksamhet. Datum som visas är insatsens startdatum samt slutdatum, om slutdatum finns registrerat på insatsen. Samverkansorganisation: Visar den samverkansorganisation som insatsen tillhör. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam. Finansieringsform: Visar samverkansorganisationens samverkansform. Kan vara Finsam alternativt Tvåpartsfinsam. För ytterligare information om samverkansformerna, vänligen besök de ansvariga myndigheternas hemsidor Deltagarinformation I panelen Deltagarinformation visas information om den aktuella deltagaren. Copyright, Försäkringskassan Sid. 127 (203)

128 Personnummer: Deltagarens personnummer. Namn: Deltagarens namn. Kommun: Visar den kommun som deltagaren är folkbokförd i. Mättillfälle: Visar det aktuella mättillfälle som registreringen avser. Kan vara Inregistrering eller Utregistrering. Val av mättillfälle görs i samband med registreringen på sidan Registrera deltagare. Sidan fungerar på samma sätt oavsett mättillfälle Kompletterande frågor I panelen Kompletterande frågor Inregistrering/ Utregistrering visas frågan eller frågorna du ska besvara vid mättillfället. Varje fråga finns i egen panel. Frågornas inbördes ordning har fastställts av samverkansadministratören. Det finns tre olika typer av frågor: Ja/Nej Skala Heltal Du besvarar frågorna på olika sätt beroende på frågetypen. För att underlätta för dig när du inhämtar svar från deltagaren och registrerar detta i SUS så kan samverkansadministratören ha angivit hur svarsalternativen ska tolkas i beskrivningsfältet för respektive fråga Besvara Ja/Nej-fråga En Ja/Nej-fråga är en fråga som kan besvaras med Ja eller Nej. Den ser ut och besvaras på följande sätt: 1. I fältet Fråga visas frågan som ska besvaras. Copyright, Försäkringskassan Sid. 128 (203)

129 2. I fältet Beskrivning kan samverkansadministratören ha angivit stöd för dig när du ska besvara frågan. Läs beskrivningen noggrant då den kan innehålla olika kriterier för svarsalternativen. 3. I dropplistan vid Svar ska du besvara frågan med ett Ja eller Nej Besvara Skala-fråga En Skala-fråga är en fråga som kan besvaras med ett tal i en dropplista där skalan kan vara mellan Det är samverkansadministratören som har angivit skalans omfattning och hur nivåerna ska tolkas. En skalfråga ser ut och besvaras på följande sätt: 1. I fältet Fråga visas frågan som ska besvaras. 2. I fältet Beskrivning kan samverkansadministratören ha angivit stöd för dig när du ska besvara frågan. Läs beskrivningen noggrant då den kan innehålla olika kriterier för de olika nivåerna. 3. I dropplistan vid Svar ska du besvara frågan med det tal i skalan som motsvarar det svar som gäller för den aktuella deltagaren Besvara Heltals-fråga En Heltals-fråga är en fråga som kan besvaras med ett heltal. Den ser ut och besvaras på följande sätt: 1. I fältet Fråga visas frågan som ska besvaras. 2. I fältet Beskrivning kan samverkansadministratören ha angivit stöd för dig när du ska besvara frågan. Läs beskrivningen noggrant då den kan innehålla olika kriterier för svarsalternativen. 3. I dropplistan vid Svar ska du besvara frågan med ett heltal som motsvarar det svar som gäller för den aktuella deltagaren. Copyright, Försäkringskassan Sid. 129 (203)

130 Observera att du måste avsluta registreringen genom att klicka på knappen Spara, annars förloras informationen. För att lämna registreringen av budget utan att spara uppgifter klicka på Avbryt Informations-, fel- och varningsmeddelande Felmeddelanden visas om du har registrerat en uppgift fel (till exempel angivet telefonnummer felaktigt) eller om du inte har registrerat all obligatorisk information. I meddelandet står vad du ska göra för att rätta till felet. Vid vissa knapptryckningar kommer ett nytt fönster öppnas med ett informations- eller varningsmeddelande. Ett informationsmeddelande ger dig information om ditt val. Ett varningsmeddelande ställs som en fråga och är en extra kontrollfunktion där du måste bekräfta ditt val. Du måste bekräfta ditt val för att gå vidare eller trycka på avbryt för att inte genomföra ditt val. Copyright, Försäkringskassan Sid. 130 (203)

131 15 Rapporter (SUSrapport) 15.1 Allmänt SUS inkluderar ett rapportverktyg där du kan följa upp insatser och ta fram information och statistik om till exempel insatser, deltagare och kostnader. I SUS finns sju olika rapporter. Av dessa är fem avsedda för samverkansoformerna Finsam, Tvåpartsfinsam och Handlingsplanssamverkan. I det här kapitlet får du lära dig övergripande om vilka olika rapporter som finns i SUS och vilka uppgifter du kan följa upp genom de olika rapporterna. Du får också veta vad som är viktigt att tänka på när du tar ut rapporter ur SUS. Varje enskild rapport beskrivs sedan utförligt i ett eget kapitel Översikt rapporter Navigering Du öppnar en SUS-rapport via menyträdet. Klicka på länken för den rapport du vill öppna under kategorin Rapporter Finsam/Tvåpartsfinsam. Förutsättningar Det är endast användare med behörighetsrollen SUSrapport som har tillgång till rapporter. Behörighetsrollen SUSrapport ger dig inte tillgång till information på personnivå Olika typer av rapporter Följande rapporter finns i SUS: Copyright, Försäkringskassan Sid. 131 (203)

132 Insatsrapport I insatsrapporten presenteras övergripande information om insatser, projekt och samverkansteam. Du kan se hur många och vilka typer av insatser som pågår inom en viss samverkansform. Rapporten bygger på uppgifter från de registrerade insatserna i samverkansorganisationen. Du kan bland annat göra dina urval utifrån organisation och insatsinriktning. Du har också möjlighet att välja hur rapporten ska hantera saknade värden. Deltagarrapport I deltagarrapporten presenteras uppgifter om deltagare som har lämnat samtycke till registrering i SUS och är registrerade med personuppgifter. Uppgifter om antalet anonyma deltagare och deltagare i volyminsatser redovisas inte i deltagarrapporten. De hittar du istället i insatsrapporten. Beroende på vilket urval du anger kan rapporten visa till exempel förändringar i försörjning och sysselsättning för deltagarna i en viss insats efter insatsens slut jämfört med tiden innan insatsen. Du kan även ta ut rapporter med information om målgrupper (ålder, utbildning m.m.) och rapporter om avslutningsanledningar. Du kan dessutom välja att se presentationen i form av en matris. Kostnadsrapport En kostnadsrapport är en rapport för resultatuppföljning av kostnader i samverkansorganisationer och i insatser. Uppgifterna hämtas från samverkansorganisationens budget och från insatsbudgeten. Ditt val av samverkansform styr hur utfallet presenteras. Du kan välja om du vill att kostnadsrapporten ska presenteras i en summerad eller i en detaljerad rapport. Rapport för kompletterande frågor Kompletterande frågor är egna frågor till deltagare som samverkansorganisationen som äger insatsen själva har beslutat att ställa. Frågorna skapas av samverkansadministratören och svaren registreras av deltagaransvariga. I rapporten för kompletterande frågor kan du få en sammanställning av svaren på dessa frågor. Du kan bland annat välja att avgränsa på organisationsnivå (verksamhetsområde och marknadsområden) eller utifrån län, samverkansorganisation och insatser. Du kan också välja att göra ditt urval utifrån en specifik fråga. Copyright, Försäkringskassan Sid. 132 (203)

133 Registreringsrapport I registreringsrapporten presenteras rapporter som visar uppgifter om antalsregistreringar i SUS. Du kan bland annat få uppgifter om antalet insatser, antalet deltagare och antalet deltagare som har avslutat sin medverkan i insatser. Du kan även avgränsa din sökning till organisationsnivå (till exempel LFC och Marknadsområden) och till kommun Viktigt att tänka på när du tar ut rapporter Rapportverktyget hämtar upp mycket information från SUS-databasen. Detta kan medföra att det kan ta lite tid för systemet att skapa en rapport. Ha tålamod och vänta utan att klicka dig vidare. För att minska väntetiden innan rapporten visas är även viktigt att i så hög utsträckning som möjligt avgränsa det som faktiskt ska följas upp, till exempel en samverkansorganisation eller en specifik insats. Du kan givetvis även söka information om en hel samverkansform, men då kan det ta längre tid att skapa rapporten. De urval som du gjort följer med när du avgränsar sökningen i varje steg. Detta innebär till exempel att du måste se till att du valt rätt marknadsområde och rätt län för att senare kunna välja rätt samverkansorganisation. Alla rapporter kan tas ut i PDF-format och Excel-format. I Excel-format kan man enklare göra summeringar, diagram etc. Du kan också välja att ta läsa rapporten direkt i din webbläsare. För varje rapporttyp kan information tas ut på olika organisatoriska och geografiska nivåer och presenteras på flera olika sätt. Rapporter kan dock endast tas ut per samverkansform. Du kan inte göra direkta jämförelser mellan samverkansorganisationer och/eller insatser från två olika samverkansformer. I denna handledning visas exempel om främst samordningsförbund men de flesta rapporter kan tas ut för samverkansformerna, Tvåpartsfinsam, handlingsplanssamverkan och Finsam Avgränsning i uppföljning av Försäkringskassans organisation Den 30 oktober delas Försäkringskassans organisation i SUS mellan LFC TA och LFC FV. Bakgrunden till denna ändring är beslut av Försäkringskassans generaldirektör den 6 december 2013 om ändringar i Försäkringskassans organisation. Detta gäller både LFC och Verksamhetsområden. På finns mer information Copyright, Försäkringskassan Sid. 133 (203)

134 Observera att Försäkringskassans ledning har beslutat att ta bort namnet LFC. LFC TA heter numera Avdelningen för sjukförsäkring och LFC FV heter numera Avdelningen för funktionsnedsättning. Begreppet LFC finns dock kvar i SUS Konsekvenser för rapporterna Inom samverkansformerna Finsam och Tvåpartsfinsam kopplas deltagare till Försäkringskassans verksamhetsområden och LFC via geografiskt ansvar. Det vill säga tidigare ansvarade ett LFC för olika kommuner; om deltagaren var folkbokförd i en viss kommun så fördelades denne i SUS till det LFC som hade geografiska ansvaret. Mellan LFC TA och LFC FV finns inte skillnader i geografiskt ansvar utan dessa skiljs åt avseende vilka socialförsäkringsförmåner som handläggs. Detta innebär att ett LFC TA och ett LFC FV kan ha samma geografiska ansvar varvid en deltagare redovisas i SUS för både LFC TA och LFC FV. Observera att detta inte innebär att deltagaren räknas dubbelt vid t.ex. uttag på riksnivå. Däremot tar du ut en rapport för t.ex. LFC TA Eskilstuna och sedan en rapport LFC FV Eskilstuna för samma tidsperiod så kommer deltagaren att räknas på båda. Copyright, Försäkringskassan Sid. 134 (203)

135 16 Insatsrapport (SUSrapport) Navigering Du öppnar insatsrapporten genom att klicka på Insats under kategorin Rapporter Finsam/Tvåpartsfinsam i menyträdet. I insatsrapporten presenteras övergripande information om insatser, projekt och samverkansteam. Du kan se hur många och vilka typer av insatser som pågår inom en viss samverkansform. Rapporten bygger på uppgifter från de registrerade insatserna i samverkansorganisationen. Du kan bland annat göra dina urval utifrån organisation och insatsinriktning. Du har också möjlighet att välja hur rapporten ska hantera saknade värden Urvalskriterier I rapportverktyget har du möjlighet att göra vissa urval som styr innehållet i den rapport du tar fram. I denna del av användarhandledningen beskrivs vilka urval du kan göra. För att se uppgifter ska du göra urval. Du ska alltid välja vilken finansieringsform och period som avses. Du kan också välja vilket område du vill se uppgifter från. Om du inte gör något val av område, visas uppgifter från hela riket och samtliga samverkansorganisationer inom vald finansieringsform. Du kan också avgränsa på inriktning och målgrupp samt göra vissa filtreringsval på om vissa uppgifter ska visas eller inte. Till sist kan du välja vad som ska visas i insatsrapporten samt i vilket format som rapporten ska skapas. Copyright, Försäkringskassan Sid. 135 (203)

136 Finansieringsform och tidsperiod I första delen ska du välja finansieringsform samt budgetår och period. Anledningen till att du ska välja både budgetår samt Period är att vissa uppgifter enbart registreras per budgetår medan andra uppgifter kan avgränsas ner till månad. Se under punkt 2 och 3 nedan. 1. Finansieringsform: Här väljer du vilken finansieringsform insatsen ska finnas inom. Kan vara: FINSAM Tvåpartsfinsam Handlingsplan 2. Budgetår: Ange de budgetår, från och med och till och med, som sökningen avser. De budgetår som har registrerade uppgifter kan väljas. Avgränsar sökningen för insatser, budgeterat antal deltagare, anonyma deltagare, budgeterat antal i volyminsats, antal i volyminsats, budgeterad kostnader, utfall kostnader. Dessa uppgifter visas alltid per budgetår. 3. Period: Ange den period, från och med år och månad samt till och med år och månad. Du kan enbart välja en period inom de budgetår som tidigare valts. Avgränsar sökningen för uppgifter om deltagare som har registrerats med personuppgifter Geografisk och organisatorisk avgränsning Du har möjlighet att göra en geografisk avgränsning baserat på Försäkringskassans verksamhetsområden, Arbetsförmedlingens marknadsområden eller via Län. Den geografiska avgränsningen grundas på vilka kommuner som samverkansorganisationen verkar inom. 16 Detta innebär att om en deltagare är bosatt i Stockholms kommun deltar i en 16 Det är samverkansadministratören för samverkansorganisationen som anger i SUS vilka kommuner som samverkansorganisationen verkar inom. Copyright, Försäkringskassan Sid. 136 (203)

137 insats som anordnas av en samverkansorganisation som verkar inom Uppsala kommun så kommer deltagarens uppgifter att visas i de urval som är kopplade till Uppsala kommun. I exemplet motsvaras detta av verksamhetsområde Nord, Marknadsområde Norra Mälardalen samt Uppsala Län. Att deltagaren är bosatt i Stockholms kommun påverkar alltså inte det geografiska urvalet. Om en samverkansorganisation verkar inom flera geografiska områden visas samverkansorganisationens hela resultat att inom de geografiska områden samverkansorganisationen verkar inom. Ett exempel är Samordningsförbundet Bengtsfors-Åmål-Dalsed- Säffle-Årjäng som verkar inom både Värmlands län och Västra Götalands län. Uppgifterna visas i sin helhet både när sökningen avgränsas till Värmlands län och när sökningen avgränsas till Västra Götaland. De uppgifter som visas kopplas till samordningsförbundet och inte till vilket län den enskilde deltagaren är bosatt i. Effekten uppstår när sökningen avgränsas geografiskt, uppgifterna för hela riket påverkas inte. Du kan också välja att avgränsa dig till en specifik samverkansorganisation. De urval du gör i en kategori påverkar vilka val som du kan göra i nästa. Till exempel om du gör urvalet verksamhetsområde Nord så kan du enbart välja de Marknadsområden, Län respektive Samverkansorganisationer som tillhör verksamhetsområde Nord. Sökresultatet baseras alltid på det val i det mest preciserade urvalet 17. Det vill säga om du aktivt har valt en samverkansorganisation så kommer Sökresultaten enbart hämta uppgifter från denna oavsett om du har Samtliga på Verksamhetsområde, Marknadsområde och Län. 4. Verksamhetsområden: Här kan du avgränsa sökningen utifrån Försäkringskassans verksamhetsområden. Om du till exempel vill se alla insatser som finansieras inom ett specifikt verksamhetsområde. Du kan enbart välja ett verksamhetsområde. Om du inte gör något urval är Samtliga förvalt. 5. Marknadsområden: Här kan du avgränsa sökningen utifrån Arbetsförmedlingens marknadsområden. Om du till exempel vill se alla insatser som finansieras inom ett specifikt marknadsområde. Ett marknadsområde kan exempelvis vara Norra Norrland. Mer information om marknadsområden finns på Arbetsförmedlingens hemsida. Om du har gjort ett aktivt urval under Verksamhetsområden kan du enbart välja mellan de Marknadsområden som ingår i det valda verksamhetsområdet. 6. Län: Här kan du avgränsa sökningen till ett län. Valet begränsas till de län som ingår i det verksamhetsområde och/eller det 17 Samverkansorganisation är det mest preciserade urvalet följt av Län, Marknadsområde och till sist Verksamhetsområde. Copyright, Försäkringskassan Sid. 137 (203)

138 marknadsområde du tidigare valt. Län där det finns en samverkansorganisation inom vald finansieringsform är valbara. 7. Samverkansorganisation: Här kan du välja en specifiksamverkansorganisation. Om du tidigare valt ett verksamhetsområde, ett marknadsområde eller ett län, begränsas urvalet till de samverkansorganisationer som finns inom valt område. Val av samverkansorganisation styrs också av ditt val under Finansieringsform. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam, ett samverkansområde inom Handlingsplan eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam Insatsspecifika avgränsningar I de insatsspecifika avgränsningarna kan du välja att avgränsa rapporten till uppgifter om specifika typer av insatser. Den insatsansvarige kategoriserar insatser, anger insatsens målgrupp och anger hur deltagande i insatsen ska registreras i samband med att denne registrerar insatsen. Du kan läsa mer om de olika kategoriseringarna och målgrupperna i Kategorisering av insatser som du hittar på 8. Insatsinriktning: Du kan välja att söka efter samtliga insatser eller en insatsinriktning. För Finsam och Tvåpartsfinsam kan du välja att avgränsa mellan Individinriktade och Strukturövergripande insatser. För Handlingsplanssamverkan kan du enbart avgränsa till Individinriktade Preciserad inriktning: Du kan välja att söka efter samtliga insatser eller en eller flera insatsinriktningar. För att välja flera preciserade inriktningar, håll nere ctrl samtidigt som du klickar på de preciserade inriktningar du söker. Alternativen begränsas utifrån tidigare val av finansieringsform och insatsinriktning. 10. Målgrupp: Du kan välja att söka efter insatser med samtliga målgrupper eller insatser där en eller flera specifika målgrupper ingår. För att välja flera målgrupper, håll nere ctrl samtidigt som du klickar på de målgrupper du söker. En insats kan ha flera olika målgrupper. Alternativen begränsas utifrån tidigare val av insatsinriktning och preciserad inriktning. 11. Deltagares kön: Du kan välja att söka efter antalsuppgifter utifrån deltagarens kön i tabellen. Endast de antalsuppgifter som är kopplade till deltagarens kön visas i tabellen (antal deltagare, antal nya deltagare, antal utskrivna, pågående deltagare, anonyma deltagare). 18 Det fanns inga strukturövergripande insatser i handlingsplanssamverkan Copyright, Försäkringskassan Sid. 138 (203)

139 12. Volyminsatser: Du kan välja att söka samtliga insatser, bara volyminsatser eller ej volyminsatser. En volyminsats är en insats där deltagaruppgifterna endast registreras med antal. En individinriktad volyminsats ska alltid avse antalet deltagare. Antal i volyminsats kan även avse tillfällen, till exempel antal informationstillfällen. I de insatser som inte är volyminsatser registreras deltagaruppgifter med personuppgift/anonym. 13. Sök i insatsbeskrivning: Här kan du välja att söka efter insatser med ett specifikt ord eller del av ord i insatsens insatsbeskrivning. Insatsbeskrivningen är ett fritextfält. Sökningen skiljer inte på stora och små bokstäver. Även insatser där bokstavskombinationen finns i andra ord kommer att visas, till exempel du söker efter insatser med ung i insatsbeskrivningen men får även med insatser med fungera i insatsbeskrivningen. 14. Finansiering: Här kan du välja att söka efter insatser som finansieras med ESF-medel (Europeiska socialfonden). Du kan välja att söka samtliga insatser oberoende av finansiering (Samtliga), insatser som har en finansiering av ESF-medel (Med ESF) eller insatser som saknar finansiering av ESF-medel (Utan ESF). En insats med ESF-medel kan även ha finansiering från samordningsförbundet. Gäller bara insatser inom finansieringsformen Finsam Hantering av saknade värden Här kan du välja att söka efter insatser som har eller saknar inrapporterade uppgifter. Om du inte gör något val, visas alla insatser oberoende av om några inrapporterade uppgifter finns. Du kan välja att visa insatser som har inrapporterade uppgifter, Med värde, eller insatser som saknar inrapporterade uppgifter, Värde saknas. De alternativ du kan välja att filtrera bort är: 1. Budget antal delt: Avser om det finns registrerad uppgift om budgeterat antal deltagare i insatser där deltagaruppgifter ska registreras. Inkluderar även anonyma deltagare. 2. Ant delt: Avser om det finns deltagare som registrerats in i insats med deltagaruppgifter eller som anonym deltagare. 3. Budget antal i v-insats: Avser om det finns en registrerad uppgift om budgeterat antal deltagare i så kallade volyminsatser. 4. Antal i v-insats: Avser om det finns inregistrerade deltagare i en volyminsats. 5. Budgetkostnad: Avser om det finns en registrerad budgetpost i insatsbudgeten. Copyright, Försäkringskassan Sid. 139 (203)

140 6. Utfall kostnad: Avser om det finns något registrerat utfall för insatsen Presentation Under presentation kan du välja vilka fält som ska visas i den skapade rapporten. För att välja flera fält, håll nere ctrl samtidigt som du klickar på de fält du vill visa. Observera att samtliga uppgifter som presenteras i rapporten utgår från de uppgifter som har registrerats i SUS. Dina urval under urvalskriterier styr också vilka uppgifter som kommer att presenteras. Vissa fält kan enbart visas om du har valt att visa dessa uppgifter i urvalen. Om du till exempel har valt Ej volyminsatser under Volyminsats kan du inte välja de fält som avser volyminsatser i presentationen. 1. Samtliga: Visar samtliga fält i rapporten 2. Insatsbeskrivning: Visar den angivna insatsbeskrivningen för insatsen. Insatsbeskrivningen anges av insatsansvarig i ett fritextfält. Om du inte väljer fältet Insatsbeskrivning kan du alltid läsa insatsbeskrivningen för en insats genom att klicka på insatsens namn. 3. Samverkansorganisation: Samverkansorganisationens namn. Avser samordningsförbundets namn i Finsam, ett LFC och ett landsting inom tvåpartsfinsam eller ett samverkansområde inom handlingsplan. 4. Startdatum: Insatsens startdatum (det datum insatsen startar). 5. Slutdatum: Insatsens slutdatum (det datum insatsen slutar). Visas enbart om ett slutdatum har angetts för insatsen. 6. Insatsinriktning: Anger om insatsen är individinriktad eller strukturövergripande. 7. Preciserad inriktning: Visar insatsens preciserade inriktning. 8. Målgrupp: Anger insatsens målgrupp. 9. Budget antal del (Budgeterat antal deltagare): Antal deltagare som beräknas delta i insatsen under budgetåret/budgetåren. Är alltid helårsuppgift för det eller de år som urvalet avser. Avser både deltagare som registrerats med personuppgifter och anonyma deltagare. 10. Antal del (Antal deltagare): Visar antal deltagare som under den valda perioden har deltagit i insatsen. Avser deltagare med personuppgifter. Deltagaren kan ha deltagit hela perioden eller del av perioden. Samma person kan räknas flera gånger om denne medverkat i insats flera gånger. Alla deltagare som varit pågående under perioden visas. Copyright, Försäkringskassan Sid. 140 (203)

141 11. Antal unika del (Antal unika deltagare): Antal unika deltagare visar hur många olika deltagare som finns i uppgiften Antal deltagare (se ovan) i insatsen. Samma person (utgår från personnummer) räknas en gång oavsett hur många gånger denne har medverkan i en insats. 12. Antal nya anonyma (Antal anonyma deltagare): Visar antal deltagare som registretas som anonyma under budgetåret. Om urval görs för kön visas antal deltagare för det kön som valts. Anonyma deltagare visas alltid för hela kalenderår, utifrån det budgetår som valts - oavsett vilken månad de har registrerats in. Det vill säga, om 100 anonyma deltagare har registrerats in i januari så kommer de att visas även om du begränsar ditt urval till december. Om flera budgetår väljs visas den totala summan av alla anonyma deltagare för valda budgetår. 13. Antal nya delt (Antal nya deltagare): Antal nystartade deltagare som registrerats med personuppgifter under den valda perioden. Anonyma deltagare och deltagare i volyminsatser räknas inte med i detta fält. 14. Antal avslutade delt (Antal avslutade deltagare): Antal utregistrerade deltagare som registrerats med personuppgifter under vald period. Anonyma deltagare och deltagare i volyminsatser räknas inte med i detta fält. 15. Pågående delt (Antal pågående deltagare): Visar hur många deltagare - som är registrerad med personuppgifter - och som deltar i insatsen just nu, när rapporten tas fram. 16. Budget antal i v-insats (Budgeterat antal i volyminsats): Visar budgeterat antal i volyminsats under budgetåret/budgetåren. Är alltid helårsuppgift för det eller de år som urvalet avser. Kan till exempel vara uppgifter om antal deltagare i en utbildning, en konferens eller en kartläggning, men också antal tillfällen, till exempel informationstillfällen eller dialogmöten. 17. Antal i v-insats (Antal i volyminsats): Visar det faktiska antalet i volyminsats. Kan beroende på insatsen gälla uppgifter om antal deltagare i en utbildning, en konferens eller en kartläggning, men även ett antal tillfällen, till exempel informationstillfällen eller dialogmöten. Är alltid helårsuppgift för det eller de år som valts. 18. Budget kostnad (Budgeterad kostnad): Visar den budgeterade insatskostnad för insatsen för det eller de budgetår som valts. Är alltid helårsuppgifter. 19. Utfall kostnad: Visar det faktiska utfallet för insatsens kostnader för det eller de budgetår som urvalet gäller. Är alltid helårsuppgifter. 20. Volyminsats: Anger om insatsen är en volyminsats eller inte. Alternativet Ja visar att insatsen är en volyminsats. En volyminsats Copyright, Försäkringskassan Sid. 141 (203)

142 i SUS är en insats som visar antalsuppgifter. Antalet kan avse antal deltagare i en konferens eller en kartläggning men också visa ett antal tillfällen, till exempel informationstillfällen eller dialogmöten. Alternativet Nej visar insatser som inte är volyminsatser och visar deltagarregistrering med personuppgift/anonym. Följande fält är angivna som default: Samverkansorganisation, Budget antal delt, Antal delt, Antal nya anonyma, Antal avslut delt, Pågående delt, Budget antal i v-insats, Antal i v- insats, Budget kostnad, Utfall kostnad, Volyminsats. 21. Klicka på knappen Skapa Rapport för att öppna rapporten i din webbläsare. Klicka på knappen med ikonen för nytt fönster för att öppna rapporten i ett nytt fönster i din webbläsare. Du kan även exportera din rapport till Excel eller PDF genom att klicka på knappen EXCEL eller PDF Resultat - insatsrapport När du har klickat på en av knapparna för att skapa rapporten så genereras en rapport i tabellform baserat dels på dina urval och dels på vilka fält du valt att visa under presentation Rapportrubriken I rapportrubriken visas följande information: Copyright, Försäkringskassan Sid. 142 (203)

143 Datum och klockslag när du skapat rapporten Namnet på rapporten: SUS - Insatsrapport Sedan visas information specifik till ditt urval. Uppgift om finansieringsform, period, antal samverkansorganisationer och antal insatser visas alltid oavsett vilka val du gjort. Uppgift om antal unika visas om du väljer det fältet i rapporten. Övrig information visas enbart om du gjort ett specifikt urval. Finansieringsform: Visar ditt val av finansieringsform Period: Anger ditt urval av period (ÅÅÅÅMM ÅÅÅÅMM) Insatsinriktning: Visar ditt val av insatsinriktning (visas ej om du valt Samtliga) Prec inriktning: Visar ditt val av preciserad inriktning (visas ej om du valt Samtliga). Målgrupp: Visar ditt val av målgrupp (visas ej om du valt Samtliga). Kön: Visar om du valt att fördela på kön (kvinnor eller män) (visas ej om du valt Samtliga). Volyminsats: Visar om du valt att filtrerar på bara volyminsatser eller inga volyminsatser (visas ej om du väljer Alla insatser). Finansiering: Visar om du valt att filtrera på insatser som finansierats med eller utan ESF-medel (visas ej om du valt Samtliga). Budget antal delt: Visar om du valt att filtrera på uppgifter som innehåller värde eller helt saknar värde (visas ej om du valt Alla). Antal delt: Visar om du valt att filtrera på uppgifter som innehåller värde eller helt saknar värde (visas ej om du valt Alla). Budget antal i v-insats: Visar om du valt att filtrera på uppgifter som innehåller värde eller helt saknar värde (visas ej om du valt Alla). Antal i v-insats: Visar om du valt att filtrera på uppgifter som innehåller värde eller helt saknar värde (visas ej om du valt Alla). Budget kostnad: Visar om du valt att filtrera på uppgifter som innehåller värde eller helt saknar värde (visas ej om du valt Alla). Utfall kostnad: Visar om du valt att filtrera på uppgifter som innehåller värde eller helt saknar värde (visas ej om du valt Alla). Antal samverkansorg: Visar antal samverkansorganisationer som ingår i urvalet. Enbart samverkansorganisationer som har registrerade insatser som ingår i urvalet räknas. Copyright, Försäkringskassan Sid. 143 (203)

144 Antal insatser: Antal insatser som ingår i urvalet för samtliga samverkansorganisationer Antal unika deltagare: Antal unika deltagare som ingår i urvalet (visas enbart om du valt Antal unika delt i presentationsvalen). Verksamhetsområde: Visar valt eller valda verksamhetsområden (visas ej om du valt Samtliga). Marknadsområde: Visar valt eller valda marknadsområden (visas ej om du valt Samtliga). Samverkansorg: Visar valt eller valda samverkansorganisationer (visas ej om du valt Samtliga). Län: Visar valt eller valda län (visas ej om du valt Samtliga) Presentationsordning Om du har valt fältet Samverkansorganisation presenteras sökresultatet fallande i alfabetisk ordning efter samverkansorganisations namn och sedan efter insatsnamn inom respektive samverkansorganisation. Har du inte valt Samverkansorganisation presenteras alltid sökresultatet fallande i alfabetisk ordning efter insatsnamn. I raden Totalt visas summerade uppgifter för samtliga insatser som ingår i urvalet utifrån dina urval och val av presentation. Har du valt fältet Samverkansorgansation summeras även uppgifterna för respektive samverkansorganisation. Enbart kvantitativa fält summeras. Det avser följande uppgifter: Budgeterat antal deltagare, Antal deltagare, Antal nya deltagare, Antal utregistrerade deltagare, Pågående deltagare, Antal anonyma deltagare, Budgeterat antal i volyminsats, Antal i volyminsats, Budgeterad kostnad, Utfall kostnad Tolka fälten I kapitel 16.2 Presentation beskrivs samtliga valbara fält och vilka uppgifter de avser. Copyright, Försäkringskassan Sid. 144 (203)

145 Copyright, Försäkringskassan Sid. 145 (203)

146 17 Deltagarrapport (SUSrapport) Navigering Du öppnar deltagarrapporten genom att klicka på Deltagare kategorin Rapporter Finsam/Tvåpartsfinsam i menyträdet. I deltagarrapporten presenteras uppgifter om deltagare med personuppgifter. Uppgifter om antalet anonyma deltagare och deltagare i volyminsatser redovisas inte i deltagarrapporten. De hittar du istället i insatsrapporten. Beroende på vilket urval du anger kan rapporten visa till exempel förändringar i försörjning och sysselsättning för deltagarna i en viss insats efter insatsens slut jämfört med tiden innan insatsen. Du kan även ta ut rapporter med information om målgrupper (ålder, utbildning m.m.) och rapporter om avslutningsanledningar. Du kan dessutom välja att se presentationen i form av en matris. Deltagarrapporten visar enbart aggregerade uppgifter. Du kan inte knyta rapportens uppgifter till enskilda individer Urvalskriterier I rapportverktyget har du möjlighet att göra vissa urval som styr innehållet i den rapport du tar fram. I denna del av användarhandledningen beskrivs vilka urval du kan göra. Du ska alltid välja vilken finansieringsform och period som avses. Du kan också välja vilket område du vill se uppgifter från. Om du inte gör något val av område, visas uppgifter från hela riket och samtliga samverkansorganisationer inom vald finansieringsform. Du kan också Copyright, Försäkringskassan Sid. 146 (203)

147 avgränsa på insats, inriktning och målgrupp samt göra vissa filtreringsval över olika typer av deltagare baserat på till exempel ålder, försörjning och utbildningsnivå. Till sist kan du välja vilket resultat som ska visas i deltagarrapporten samt i vilket format som rapporten ska skapas Finansieringsform och tidsperiod I första delen ska du välja finansieringsform samt år och period. Dina val av år styr vilken period du kan välja. Period avser år och månad. 1. Finansieringsform: Här väljer du vilken finansieringsform insatsen ska finnas inom. Kan vara: FINSAM Tvåpartsfinsam Handlingsplan 2. År: Ange år, från och med och till och med, som sökningen avser. Dina val av år styr vilka månader du kan välja under period. 3. Period: Ange den period, från och med år och månad samt till och med år och månad. Du kan enbart välja en period inom de år som tidigare valts. Avgränsar sökningen för uppgifter om deltagare som är registrerade med personuppgifter Geografisk och organisatorisk avgränsning Du har möjlighet att göra en geografisk avgränsning baserat på Försäkringskassans verksamhetsområden, Arbetsförmedlingens marknadsområden eller via Län. Den geografiska avgränsningen grundas på vilka kommuner som samverkansorganisationen verkar inom. 19 Detta innebär att om en deltagare är bosatt i Stockholms kommun deltar i en insats som anordnas av en samverkansorganisation som verkar inom 19 Det är samverkansadministratören för samverkansorganisationen som anger i SUS vilka kommuner som samverkansorganisationen verkar inom. Copyright, Försäkringskassan Sid. 147 (203)

148 Uppsala kommun så kommer deltagarens uppgifter att visas i de urval som är kopplade till Uppsala kommun. I exemplet motsvaras detta av verksamhetsområde Nord, Marknadsområde Norra Mälardalen samt Uppsala Län. Att deltagaren är bosatt i Stockholms kommun påverkar alltså inte det geografiska urvalet. Om en samverkansorganisation verkar inom flera geografiska områden visas samverkansorganisationens hela resultat att inom de geografiska områden samverkansorganisationen verkar inom. Ett exempel är Samordningsförbundet Bengtsfors-Åmål-Dalsed- Säffle-Årjäng som verkar inom både Värmlands län och Västra Götalands län. Uppgifterna visas i sin helhet både när sökningen avgränsas till Värmlands län och när sökningen avgränsas till Västra Götaland. De uppgifter som visas kopplas till samordningsförbundet och inte till vilket län den enskilde deltagaren är bosatt i. Effekten uppstår när sökningen avgränsas geografiskt, uppgifterna för hela riket påverkas inte. Du kan också välja att avgränsa dig till en specifik samverkansorganisation. Till sist kan du också välja att avgränsa urvalet till deltagarens folkbokföringskommun vid inregistreringstillfället. Är deltagaren folkbokförd i Stockholm, Göteborg eller Malmö kan du även välja att avgränsa till en stadsdel. De urval du gör i en kategori påverkar vilka val som du kan göra i nästa. Till exempel om du gör urvalet verksamhetsområde Nord så kan du enbart välja de Marknadsområden, Län respektive Samverkansorganisationer som tillhör verksamhetsområde Nord. Sökresultatet baseras alltid på det val i det mest preciserade urvalet 20. Det vill säga om du aktivt har valt en samverkansorganisation så kommer Sökresultaten enbart hämta uppgifter från denna oavsett om du har Samtliga på Verksamhetsområde, Marknadsområde och Län. 4. Verksamhetsområden: Här kan du avgränsa sökningen utifrån Försäkringskassans verksamhetsområden. Om du till exempel vill se alla deltagare som medverkat i insatser som finansieras inom ett specifikt verksamhetsområde. Du kan enbart välja ett verksamhetsområde. Om du inte gör något urval är Samtliga förvalt. 5. Marknadsområden: Här kan du avgränsa sökningen utifrån Arbetsförmedlingens marknadsområden. Om du till exempel vill se alla deltagare som medverkat i insatser som finansieras inom ett specifikt marknadsområde. Ett marknadsområde kan exempelvis vara Norra Norrland. Mer information om marknadsområden finns på Arbetsförmedlingens hemsida. Om du har gjort ett aktivt urval 20 Samverkansorganisation är det mest preciserade urvalet följt av Län, Marknadsområde och till sist Verksamhetsområde. Copyright, Försäkringskassan Sid. 148 (203)

149 under Verksamhetsområden kan du enbart välja mellan de Marknadsområden som ingår i det valda verksamhetsområdet. 6. Län: Här kan du avgränsa sökningen till ett län. Valet begränsas till de län som ingår i det verksamhetsområde och/eller det marknadsområde du tidigare valt. Län där det finns en samverkansorganisation inom vald finansieringsform är valbara. 7. Samverkansorganisation: Här kan du välja en specifiksamverkansorganisation. Om du tidigare valt ett verksamhetsområde, ett marknadsområde eller ett län, begränsas urvalet till de samverkansorganisationer som finns inom valt område. Val av samverkansorganisation styrs också av ditt val under Finansieringsform. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam, ett samverkansområde inom Handlingsplan eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam Insatsspecifika avgränsningar I de insatsspecifika avgränsningarna kan du välja att avgränsa rapporten till uppgifter om specifika insatser och/eller typer av insatser. Den insatsansvarige kategoriserar insatser, anger insatsens målgrupp och anger hur deltagande i insatsen ska registreras i samband med att denne registrerar insatsen. Du kan läsa mer om de olika kategoriseringarna och målgrupperna i Kategorisering av insatser som du hittar på 8. Insats: Du kan välja samtliga, en eller flera insatser. För att välja flera unika insatser, håll nere ctrl samtidigt som du klickar på de insatser du vill se. Om du tidigare valt ett verksamhetsområde, ett marknadsområde, ett län eller en samverkansorganisation begränsas urvalet till de insatser som finns inom valt område och/eller vald organisation. Dina val av insatsinriktning, preciserad inriktning och målgrupp styr också vilken eller vilka insatser du kan välja. 9. Insatsinriktning: Du kan välja att söka efter samtliga insatser eller en insatsinriktning. För Finsam och Tvåpartsfinsam kan du välja att avgränsa mellan Individinriktade och Strukturövergripande insatser. För Handlingsplanssamverkan kan du enbart avgränsa till Individinriktade Preciserad inriktning: Du kan välja att söka efter samtliga insatser eller en eller flera insatsinriktningar. För att välja flera preciserade inriktningar, håll nere ctrl samtidigt som du klickar på 21 Det fanns inga strukturövergripande insatser i handlingsplanssamverkan Copyright, Försäkringskassan Sid. 149 (203)

150 de preciserade inriktningar du söker. Alternativen begränsas utifrån tidigare val av finansieringsform och insatsinriktning. 11. Målgrupp: Du kan välja att söka efter insatser med samtliga målgrupper eller insatser där en eller flera specifika målgrupper ingår. För att välja flera målgrupper, håll nere ctrl samtidigt som du klickar på de målgrupper du söker. En insats kan ha flera olika målgrupper. Alternativen begränsas utifrån tidigare val av insatsinriktning och preciserad inriktning Filtreringsval Här kan du välja filtrera ditt urval utifrån en eller flera olika variabler. Till exempel kan du välja att enbart söka på deltagare som har en viss utbildningsnivå eller som har en specifik ålder. De alternativ du kan välja att filtrera på är: 7. Folkbokföring före insats kommun / stadsdel: Du kan välja att söka deltagare som är folkbokförda i en bestämd kommun. Resultatet utgår från den kommun deltagaren var folkbokförd i vid inregistreringstillfället. För deltagare som är folkbokförda i Stockholm, Göteborgs och Malmö kommun kan även avgränsa till en stadsdel. 8. Deltagarstatus: Du kan välja att söka på: Samtliga: alla deltagare som har börjat, deltagit och avslutat medverkan i insats under urvalsperioden. Nya: deltagare som har startat medverkan i insats under urvalsperioden. Pågående: deltagare som är pågående i insatsen vid dagens datum (när du tar ut rapporten). Avslutade: deltagare som har avslutat medverkan i insats under vald period. På grund av ett känt fel i deltagarrapporten visas uppgifter vid som registrerats vid utregistrering vid deltagandestatus pågående om du har valt en TOM-månad som är tidigare än innevarande månad. I dessa fall hämtas uppgifter från deltagare som utregistrerats under den sista månaden i ditt urval. Felsökning pågår! 9. Sysselsättning före insats: Du kan välja att avgränsa sökningen och endast söka efter deltagare med en viss sysselsättning före insats. Du kan välja mellan följande alternativ: Copyright, Försäkringskassan Sid. 150 (203)

151 Samtliga (alla deltagare hämtas även de utan sysselsättning före insats) Inte subventionerat arbete Subventionerat arbete Eget företag Studier Aktivt arbetssökande 10. Sysselsättning efter insats: Du kan välja att avgränsa sökningen och endast söka efter deltagare med en viss sysselsättning efter insats. Du kan välja mellan följande alternativ: Samtliga (alla deltagare hämtas även de utan sysselsättning efter insats) Inte subventionerat arbete Subventionerat arbete Eget företag Studier Aktivt arbetssökande 11. Tid i offentlig försörjning före insats: Du kan välja att avgränsa sökningen och endast söka efter deltagare med ett visst antal år i offentlig försörjning före insats. Du kan välja från Upp till ett år ända upp till 10 år eller mer. Värdet Ej tillämpligt avser deltagare som inte haft någon offentlig försörjning direkt före insatsen. 12. Utbildningsnivå: Du kan välja att avgränsa sökningen och endast söka efter deltagare med en viss utbildningsnivå. Det är högsta avslutade utbildningsnivå som avses. Du kan välja mellan följande alternativ: Grundskola Gymnasium Högskola/Universitet upp till 1 år Högskola/Universitet upp till 3 år Högskola/Universitet mer än 3 år Forskarutbildning Saknas/Okänd Annan eftergymnasial utbildning 13. Försörjning före insats: Du kan välja att avgränsa sökningen och endast söka efter deltagare med en viss försörjning före insats. Du kan välja mellan följande alternativ: Samtliga (alla deltagare hämtas) Sjukpenning/Rehabpenning Copyright, Försäkringskassan Sid. 151 (203)

152 Aktivitetsersättning Sjukersättning A-kassa Aktivitetsstöd (inkluderar utvecklingsersättning) Försörjningsstöd Studiestöd/Studiemedel Annan offentlig försörjning Ingen offentlig försörjning 14. Försörjning efter insats: Du kan välja att avgränsa sökningen och endast söka efter deltagare med en viss försörjning efter insats. Du kan välja mellan följande alternativ: Samtliga (alla deltagare hämtas) Sjukpenning/Rehabpenning Aktivitetsersättning Sjukersättning A-kassa Aktivitetsstöd (inkluderar utvecklingsersättning) Försörjningsstöd Studiestöd/Studiemedel Annan offentlig försörjning Ingen offentlig försörjning 15. Avslutningsanledning: Du kan välja att avgränsa sökningen och endast söka efter deltagare med en viss försörjning efter insats. För att välja flera avslutsanledningar, håll nere ctrl samtidigt som du klickar på de avslutsanledningar du söker. Du kan välja mellan följande alternativ: Samtliga Utskrivning Utskrivning-Fortsatt rehabilitering Utskrivning pga. sjukdom Utskrivning pga. flytt Medgivande återtagit Utskrivning utan mätning Övrigt Maskinellt avslutad I kapitel 12.4 kan du läsa mer om olika avslutsanledningar 16. Kön: Du kan välja att avgränsa på kön. Copyright, Försäkringskassan Sid. 152 (203)

153 17. Ålder: Du kan välja att söka efter deltagare i en viss ålder, till exempel mellan år Presentation Under presentation kan du välja mellan 7 olika rapporttyper. Du kan också välja i vilket format du får rapporten. 18. Rapporttyp: Här väljer du vilken rapporttyp du vill få presenterad. Varje rapporttyp visar resultatet från olika variabler. Du kan välja mellan följande rapporttyper: Försörjning Sysselsättning Målgrupp Avslutsanledning Månad Räkna dagar Matris Rapporttyperna beskrivs närmare i kapitel Fördelning: Om du har valt rapporttypen Matris ska du även välja vilka variabler du vill fördela på x- och y-axlarna. Du kan välja mellan följande variabler: Försörjning före Arbete före Utbildning Kön Ålder Tid i offentlig försörjning Försörjning efter Avslutsanledning Arbete efter Tid i insats 20. Intervall: Är aktiv för rapporttyperna Målgrupp, Räkna dagar och Matris. I rapporttyperna Målgrupp och Matris kan du för variabeln Ålder gruppera ett årsintervall. Ange till exempel intervall 5 för att visa åldergrupperna 15-19, 20-24, osv. I rapporttyperna Räkna dagar och Matris kan du för variabeln Tid i insats gruppera ett månadsintervall. Du kan kombinera åldersintervall genom att i sökningen under Ålder begränsa vilken åldersgrupp du vill visa. Copyright, Försäkringskassan Sid. 153 (203)

154 21. Klicka på knappen Skapa Rapport för att öppna rapporten i din webbläsare. Klicka på knappen med ikonen för nytt fönster för att öppna rapporten i ett nytt fönster i din webbläsare. Du kan även exportera din rapport till Excel eller PDF genom att klicka på knappen EXCEL eller PDF Information om rapporten När du har klickat på en av knapparna för att skapa rapporten så genereras en rapport i tabellform baserat dels på dina urval och dels på vilka fält du valt att visa under presentation Rapportrubriken I rapportrubriken visas följande information: Copyright, Försäkringskassan Sid. 154 (203)

155 Datum och klockslag när du skapat rapporten Namnet på rapporten: SUS Deltagarrapport rapporttyp Totalt antal deltagare (ej anonyma): Totalt antal deltagare i urvalet (antal personer i medverkan en person räknas flera gånger om denne medverkan i en eller flera insatser i urvalet flera gånger.) Varav unika deltagare: Antal unika deltagare av totalt antal deltagare i urvalet (antal unika personnummer) Sedan visas information specifik till ditt urval. Uppgift om finansieringsform, period, antal samverkansorganisationer och antal insatser visas alltid oavsett vilka val du gjort. Finansieringsform: Visar ditt val av finansieringsform Period: Anger ditt urval av period (ÅÅÅÅMM ÅÅÅÅMM) Verksamhetsområde: Visar valt eller valda verksamhetsområden (visas ej om du valt Samtliga). Marknadsområde: Visar valt eller valda marknadsområden (visas ej om du valt Samtliga). Län: Visar valt eller valda län (visas ej om du valt Samtliga). Samverkansorg: Visar vald eller valda samverkansorganisationer (visas ej om du valt Samtliga). Insats: Visar vald eller valda insatser (visas ej om du valt Samtliga). Insatsinriktning: Visar ditt val av insatsinriktning (visas ej om du valt Samtliga). Prec inriktning: Visar ditt val av preciserad inriktning (visas ej om du valt Samtliga). Målgrupp: Visar ditt val av målgrupp (visas ej om du valt Samtliga). Folkbokförd i kommun: Visar ditt val av folkbokföringskommun före insats (visas ej om du valt Samtliga). Folkbokförd i stadsdel: Visar ditt val av stadsdel (enbart möjligt om du valt Stockholm, Göteborg eller Malmö kommun) (visas ej om du valt Samtliga). Sysselsättning före insats: Visar om du valt att filtrera urvalet på deltagarnas sysselsättning före insats (visas ej om du valt Samtliga). Sysselsättning efter insats: Visar om du valt att filtrera urvalet på deltagarnas sysselsättning efter insats (visas ej om du valt Samtliga). Copyright, Försäkringskassan Sid. 155 (203)

156 Tid i offentlig försörjning före insats: Visar om du valt att filtrera urvalet på hur lång tid deltagarna varit i behov av offentlig försörjning före insats (visas ej om du valt Samtliga). Avslutningsanledning: Visar om du valt att filtrera urvalet på en eller flera specifika avslutningsanledningar (visas ej om du valt Samtliga). Utbildningsnivå: Visar om du valt att filtrera urvalet på deltagarnas utbildningsnivå (visas ej om du valt Samtliga). Kön: Visar om du valt att fördela på kön (kvinnor eller män) (visas ej om du valt Samtliga). Ålder: Visar om du valt att filtrera urvalet på deltagarnas ålder före insats (visas ej om du inte gjort ett val). Deltagarstatus: Visar om du valt att filtrera urvalet på deltagarnas status i insats under urvalsperioden, det vill säga Ny, Pågående eller Avslutad (visas ej om du valt Samtliga) Rapporttyp: Försörjning Rapporttypen består av två delar. I den första delen presenteras försörjning före insats och i den andra delen presenteras deltagarnas försörjning efter insatsen med en jämförelse med försörjning före insats och avser deltagare som avslutat insats. Tänk på att en deltagare kan ha flera olika försörjningskällor både vid inskrivnings- och vid utskrivningstillfället Deltagarnas försörjning före insats Under rubriken visas totalt antal deltagare som har registrerats in med personuppgifter i insats under din urvalsperiod. Du får också uppgift om antalet unika deltagare. Om antalet unika deltagare är färre så beror detta på att en eller flera deltagare har registrerats in i samma eller annan insats vid mer än ett tillfälle. Copyright, Försäkringskassan Sid. 156 (203)

157 I tabellen visas antal personer på respektive försörjningskälla. Observera att en person kan ha flera försörjningskällor. I rapporten visas också hur stor andel av totala antalet deltagare som hade en specifik försörjningskälla före insatsen. Om en deltagare har registrerats in utan försörjningsuppgift så visas dessa under Uppgift saknas Deltagarnas försörjning efter insats Under rubriken visas totalt antal deltagare som har registrerats ut under din urvalsperiod. Du får också uppgift om antalet unika deltagare. Om antalet unika deltagare är färre så beror detta på att en eller flera deltagare har registrerats ut i samma eller annan insats vid mer än ett tillfälle. Enbart deltagare som har utregistreringar ingår i urvalet. Detta är nödvändigtvis inte samma deltagare som startat under perioden (se kapitel ). I tabellen redovisas deltagarnas försörjningskällor före respektive efter insats. I kolumnerna Antal deltagare före insats och Andel före Copyright, Försäkringskassan Sid. 157 (203)

158 visas fördelningen på respektive försörjningskälla vid inregistreringstillfället. Andel före avser hur stor andel av de inregistrerade som hade en viss försörjningskälla före insatsen. Om en deltagare har registrerats in utan försörjningsuppgift så visas dessa under Uppgift saknas. I kolumnen Antal deltagare efter insats samt Andel efter visas fördelningen på respektive försörjningskälla efter insatsen. Andel efter avser hur stor andel av de utregistrerade som har en viss försörjningskälla efter insatsen. Om deltagare har registrerats ut utan att försörjningsuppgift har angetts så visas dessa under Uppgift saknas. För deltagare som avslutar medverkan med avslutningsanledning Utan mätning eller Medgivande återtaget så registreras inte någon försörjning efter insats. Dessa kommer alltid att presenteras under Uppgift saknas. I kolumnen Förändring anges förändringen i antal mellan inregistrering och utregistrering. Förändring i % visar den procentuella förändringingen. Observera att förändringar utgår från antal och inte omfattning av försörjningskällan Rapporttyp: Sysselsättning Rapporttypen består av tre delar. I den första delen presenteras sysselsättning före insats, i den andra delen presenteras deltagarnas sysselsättning efter insats med en jämförelse av sysselsättning före insats och avser deltagare som avslutat en insats och den tredje delen är en analysdel över de deltagare som har avslutat insats. Tänk på att en deltagare kan ha flera olika sysselsättningskällor både vid inskrivningsoch vid utskrivningstillfället Deltagarnas sysselsättning före insats Under rubriken visas totalt antal deltagare som har registrerats in med personuppgifter i insats och som uppfyller urvalsvillkoren under din urvalsperiod. Du får också uppgift om antalet unika deltagare. Om antalet unika deltagare är färre så beror detta på att en eller flera deltagare har registrerats in i samma eller annan insats vid mer än ett tillfälle. Copyright, Försäkringskassan Sid. 158 (203)

159 Tabellen ska tolkas på följande sätt: Sysselsättning: Utgår från registrerade sysselsättningskällor vid inregistreringen. Antal deltagare i förvärvsarbete avser summan av samtliga registrerade medverkan i ej subventionerat arbete, subventionerat arbete och eget företag vilka alla specificeras var för sig. Antal deltagare i studier avser samtliga registrerade medverkan där studier angetts som sysselsättningskälla. Deltagare som både förvärvsarbetar och studerar avser samtliga registrerade medverkan där deltagaren både har arbetat och studerat vid inregistreringen. Summa deltagare i förvärvsarbete och/eller studier är en summering av samtliga registrerade medverkan där deltagaren har arbetet och/eller studerat vid inregistreringstillfället. Arbetssökande deltagare avser de deltagare som varit arbetssökande före insatsen. Före insats: Antal registrerade deltagare per sysselsättningskälla före insats. Medel: Visar medelvärdet på omfattningen för respektive sysselsättningskälla. Enbart de medverkan för de deltagare som har registrerats på försörjningskällan räknas med i medelvärdet. Medelvärdet avrundas till närmaste heltal. Motsvarar heltidsarbete: Anger det aggregerade antalet heltidsarbete (eller heltidsstudier) för de deltagare som har registrerats på sysselsättningskällan. Summan fås genom att SUS summerar samtliga procentsatser (ej medelvärdet) och dividerar med 100. Observera att då SUS avrundar medel till närmaste heltal Copyright, Försäkringskassan Sid. 159 (203)

160 så kommer du få ett annat värde om du multiplicerar antal deltagare med medelvärdet Deltagarnas sysselsättning efter insats Under rubriken visas totalt antal deltagare som har avslutat (registrerats ut) och som uppfyller urvalsvillkoren under din urvalsperiod. Du får också uppgift om antalet unika deltagare. Om antalet unika deltagare är färre så beror detta på att en eller flera deltagare har registrerats ut i samma eller annan insats vid mer än ett tillfälle. Enbart deltagare som har utregistreringar ingår i urvalet. Detta är nödvändigtvis inte samma deltagare som startat under perioden (se kapitel ). Tänk på att en deltagare kan ha flera sysselsättningskällor både för och efter insats. I rapporten visas det aggregerade resultatet. Tabellen ska tolkas på följande sätt: Sysselsättning: Arbetssökande deltagare: avser de deltagare som är arbetssökande före och/eller efter insatsen. Deltagare i förvärvsarbete och/eller studier: avser samtliga registrerade medverkan där deltagaren både har arbetat och/eller studerat vid inregistreringen och/eller utregistreringen. Varav i förvärvsarbete: avser antal deltagare i medverkan som har förvärvsarbetet före och/eller efter insats. Varav i studier: avser antal deltagare i medverkan som har studerat före och/eller efter insats. Copyright, Försäkringskassan Sid. 160 (203)

161 Deltagare som både förvärvsarbetar och studerar: avser samtliga registrerade medverkan där deltagaren både har arbetat och studerat vid inregistreringen och/eller utregistreringen. Uppgift saknas: avser de deltagare där det saknas en registrering för försörjningskälla. Vid utregistrering med avslutsanledningarna Utan mätning och Medgivande återtaget registreras inte någon sysselsättning efter insats. Före insats: Antal registrerade deltagare per sysselsättningskälla före insats. Efter insats: Antal registrerade deltagare per sysselsättningskälla efter insats. Förändring i antal: Anger förändringen i antal mellan antal registrerade per sysselsättningskälla efter insats jämfört med antal registrerade per sysselsättningskälla före insats. Förändring i procent: Anger den procentuella förändringen per sysselsättningskälla efter insats jämfört med före insats Analysdel I tredje delen analysdel visas en jämförelse mellan antal deltagare, medelvärde på omfattningen samt omräknat till heltidsarbete före respektive efter insats. Under rubriken visas totalt antal deltagare som har registrerats ut med personuppgifter i insats och som uppfyller urvalsvillkoren under din urvalsperiod. Du får också uppgift om antalet unika deltagare. Om antalet unika deltagare är färre så beror detta på att en eller flera deltagare har registrerats ut i samma eller annan insats vid mer än ett tillfälle. Enbart deltagare som har utregistreringar ingår i urvalet. Detta är nödvändigtvis inte samma deltagare som startat under perioden (se kapitel ). Tabellen ska tolkas på följande sätt: Sysselsättning: Utgår från registrerade sysselsättningskällor vid inregistreringen. Copyright, Försäkringskassan Sid. 161 (203)

162 Antal deltagare i förvärvsarbete avser summan av samtliga registrerade medverkan i ej subventionerat arbete, subventionerat arbete och eget företag vilka alla specificeras var för sig. Antal deltagare i studier avser samtliga registrerade medverkan där studier angetts som sysselsättningskälla. Deltagare som både förvärvsarbetar och studerar avser samtliga registrerade medverkan där deltagaren både har arbetat och studerat vid inregistreringen. Summa deltagare i förvärvsarbete och/eller studier är en summering av samtliga registrerade medverkan där deltagaren har arbetet och/eller studerat vid inregistreringstillfället. Arbetssökande deltagare avser de deltagare som varit arbetssökande före insatsen. Före insats: Antal registrerade deltagare per sysselsättningskälla före insats. Medel före insats: Visar medelvärdet på omfattningen för respektive sysselsättningskälla före insats. Enbart de medverkan för de deltagare som har registrerats på försörjningskällan räknas med i medelvärdet. Medelvärdet avrundas till närmaste heltal. Motsvarar heltidsarbete: Anger det aggregerade antalet heltidsarbete (eller heltidsstudier) för de deltagare som har registrerats på sysselsättningskällan före insats. Summan fås genom att SUS summerar samtliga procentsatser (ej medelvärdet) och dividerar med 100. Observera att då SUS avrundar medel till närmaste heltal så kommer du få ett annat värde om du multiplicerar antal deltagare med medelvärdet. Efter insats: Antal registrerade deltagare per sysselsättningskälla efter insats. Medel efter insats: Visar medelvärdet på omfattningen för respektive sysselsättningskälla efter insats. Enbart de medverkan för de deltagare som har registrerats på försörjningskällan räknas med i medelvärdet. Medelvärdet avrundas till närmaste heltal. Motsvarar heltidsarbete: Anger det aggregerade antalet heltidsarbete (eller heltidsstudier) för de deltagare som har registrerats på sysselsättningskällan efter insats. Summan fås genom att SUS summerar samtliga procentsatser (ej medelvärdet) och dividerar med 100. Observera att då SUS avrundar medel till närmaste heltal så kommer du få ett annat värde om du multiplicerar antal deltagare med medelvärdet. Tabellen visar inte antal samt procentuell förändring mellan situationen före respektive efter insats för medelvärde på omfattningen och omräkning Copyright, Försäkringskassan Sid. 162 (203)

163 till heltidsarbete (och studier). Du kan dock själv räkna ut detta med de uppgifter som presenteras i tabellen, till exempel med hjälp av Excel Rapporttyp: Målgrupp Rapporttypen Målgrupp består av tre delar. I den första delen presenteras deltagarnas högsta slutförda utbildning fördelat på kön och totalt, i den andra delen presenteras deltagarnas ålder fördelat på kön och totalt och i den tredje delen visar hur länge deltagare har varit i behov av offentlig försörjning före insats fördelat på kön och totalt. Samtliga uppgifter hämtas från inregistreringstillfället (start i insatsen). Under rubriken visas totalt antal deltagare som registrerats med personuppgifter och som uppfyller urvalsvillkoren som har startat i insats under urvalsperioden. Du får också uppgift om antalet unika deltagare. Om antalet unika deltagare är färre så beror detta på att en eller flera deltagare har registrerats in i samma eller annan insats vid mer än ett tillfälle Utbildning I delen utbildning får du en matrisrapport där deltagarnas högsta utbildningsnivå presenteras fördelat på kön och summerat (totalt). Om ett fält är tomt innebär det att värdet är 0. Rader visas enbart om det finns minst en deltagare i urvalet Ålder I delen ålder får du en matrisrapport där deltagarnas ålder vid start av insatsen presenteras fördelat på kön och summerat (totalt). Om ett fält är tomt innebär det att värdet är 0. Rader visas enbart för de år (eller årsgrupper) där det finns minst en deltagare i urvalet. Du kan ställa in åldersintervall i urvalsbilden om du vill få resultatet fördelat på åldersintervall. Om du till exempel anger 5 under intervall så Copyright, Försäkringskassan Sid. 163 (203)

164 kommer resultatet att presenteras i åldersgrupper om 5 år, 15-19, osv. 1 är alltid defaultvärde som intervall. I bilden nedan har åldersgruppsintervall om 5 år valts Tid i offentlig försörjning I delen tid i offentlig försörjning får du en matrisrapport där deltagarnas presenteras efter hur lång tid de varit i behov av offentlig försörjning i obruten följd före start av insats. Resultatet presenteras fördelat på kön och summerat (totalt). Om ett fält är tomt innebär det att värdet är 0. Rader visas enbart om det finns minst en deltagare i urvalet. Ej tillämpligt innebär att deltagare inte varit i behov av offentlig försörjning före insats. Copyright, Försäkringskassan Sid. 164 (203)

165 17.7 Rapporttyp: Avslutningsanledning Rapporttypen Avslutningsanledning visar avslutningsanledningar för deltagare som har registrerats ut ur samarbetet fördelat på kön. Resultatet visas också summerat. Deltagarna redovisas per utskrivningsår. Det innebär att om du väljer en urvalsperiod som sträcker sig över minst ett årsskifte så redovisas respektive kalenderår på en egen rad. Deltagarna redovisas på det kalenderår som de skrevs ut ur insatsen. Samtliga uppgifter hämtas från utregistreringstillfället (slut på insatsen). Under rubriken visas totalt antal deltagare som registrerats med personuppgifter och som uppfyller urvalsvillkoren som har avslutat medverkan i insats under urvalsperioden. Du får också uppgift om antalet unika deltagare. Om antalet unika deltagare är färre så beror detta på att en eller flera deltagare har registrerats ut flera gånger i samma eller annan insats vid mer än ett tillfälle Avslutsanledningar Resultatet fördelas på följande avslutsanledningar: Utskrivning Utskrivning Fortsatt rehabilitering Utskrivning pga. sjukdom Utskrivning pga. föräldraledighet Utskrivning pga. flytt Medgivande återtagit Utskrivning utan mätning Övrigt Om ett fält är tomt innebär det att värdet är 0. Rader visas enbart om det finns minst en deltagare i urvalet. Copyright, Försäkringskassan Sid. 165 (203)

166 17.8 Rapporttyp: Månad Rapporttypen månad visar antal inregistreringar samt utregistreringar under året uppdelat per månad, kön och totalt. Du får också information om hur många av de inregistrerade deltagare som fortfarande är pågående i insatsen samt hur lång tid deltagarna i snittid har varit inskrivna i insatsen. Under rubriken visas totalt antal deltagare som registrerats med personuppgifter och som uppfyller urvalsvillkoren under urvalsperioden. Du får också uppgift om antalet unika deltagare. Om antalet unika deltagare är färre så beror detta på att en eller flera deltagare har registrerats in eller ut i samma eller annan insats vid mer än ett tillfälle. I kapitel får du information om månadsrapporten med deltagarstatus samtliga. I kapitel får du information om hur du kan använda deltagarstatus Ny, Pågående respektive Avslutad för att få ett annat resultat Månad I månadsrapporten får du en matristabell. På y-axeln för du följande information: Månad Kön (Kvinnor och Män) Totalt per månad Totalt för urvalsperioden Copyright, Försäkringskassan Sid. 166 (203)

167 På x-axeln får du följande information: Inregistrering o Antal o Varav pågående o Snittid Utregistrering o Antal o Snittid Om ett fält är tomt innebär det att värdet är 0. Rader visas enbart där det finns minst en deltagare i urvalet. Så här ska du tolka uppgifterna under Inregistrering: Generellt: Deltagare presenteras på den månad som de har startat insatsen (inregistrering). Copyright, Försäkringskassan Sid. 167 (203)

168 Antal: antal inregistrerade kvinnor respektive män i insatser per inskrivningsmånad. Varav pågående: antal deltagare som har registrerats in i (startat) en insats och som vid dagens datum fortfarande inte har något registrerat avslut i insatsen vilket kan vara senare än sista dag i urvalsperioden Snittid: snittiden i dagar i insats för deltagare som fortfarande deltar i insats (pågående). Beräknas från start i insatsen till och med dagens datum vilket kan vara senare än sista dag i urvalsperioden Så här ska du tolka uppgifterna under Utregistrering: Generellt: Deltagare presenteras på den månad som de har slutat insatsen (utregistrering). Deltagarna kan ha startat insatsen före urvalsperioden. Antal: antal utregistrerade kvinnor respektive män ur insatser per utskrivningsmånad. Observera att detta inte nödvändigtvis är samma personer som har registrerats in. Snittid: snittid i dagar i insats för deltagare som har avslutat medverkan i insats. Beräknas från start i insatsen till avslut i insatsen Rapporttyp: Räkna dagar I rapporttypen Räkna dagar presenteras totalt antal dagar i insats för samtliga deltagare i urvalet, snittid i dagar i insats samt antal deltagare som ingår i urvalet. Deltagarna presenteras också hur länge deltagare har medverkat i insats. Enbart deltagare som har avslutat medverkan i insats under urvalsperioden ingår i urvalet. Under rubriken visas totalt antal deltagare som registrerats med personuppgifter och som uppfyller urvalsvillkoren som har avslutat medverkan i insats under urvalsperioden. Du får också uppgift om antalet unika deltagare. Om antalet unika deltagare är färre så beror detta på att en eller flera deltagare har registrerats ut från samma eller annan insats vid mer än ett tillfälle. Om ett fält är tomt innebär det att värdet är 0. Rader visas enbart om det finns minst en deltagare i urvalet Räkna dagar I rapporttypen får du en matristabell som korstabulerar tid i insats fördelat per insats i urval. Copyright, Försäkringskassan Sid. 168 (203)

169 I bilden har interval om 5 månader valts. På y-axeln för du följande information: Insatsnamn: (en rad för varje insats som ingår i urvalet och som har ett värde) På x-axeln får du följande information: Antal dagar: Totalt antal dagar i respektive insats för samtliga deltagare som avslutat medverkan i insats under urvalsperioden. Snittid i dagar: Snittid i dagar för deltagare i respektive insats som har avslutat medverkan i insats under urvalsperioden. Beräknas genom totalt antal dagar dividerat med totalt antal deltagare. Antal delt (Antal deltagare): Antal deltagare som avslutat i respektive insats under urvalsperioden. Ant mån (Antal månader): Antal påbörjade månader (30 dagar) som deltagare har deltagit i respektive insats. Antal månader beräknas genom följande formel: (Slutdatum Startdatum + 1) / 30. Värdet avrundas uppåt. Antal månader redovisas som defaultvärde med fördelning på 1 månad (30 dagar). Du kan ställa in intervall för gruppering av antal månader i urvalsbilden om du vill få resultatet fördelat på olika intervall. Om du till exempel anger 5 under intervall så kommer resultatet att presenteras i grupper om 5 månader, 1-5, 6-10 osv. Copyright, Försäkringskassan Sid. 169 (203)

170 17.10 Rapporttyp: Matris I rapporttypen Matris kan du själv skapa matrisrapporter utifrån olika förutbestämda deltagaruppgifter från både inregistrering och utregistrering. Det vill säga matrisen visar hur två olika fördelningsbara storheter förhåller sig till varandra. Du kan också korstabulera uppgifter från inskrivningstillfälle med uppgifter från utregistreringstillfälle. Till exempel kan du välja att korstabulera försörjning före med försörjning efter. Du gör val av deltagaruppgifter under Fördelning i urvalsbilden. Du ska alltid välja en variabel på x-axeln och en variabel på y-axeln Generellt om matrisrapporten Matrisrapporten visar alltid hur två fördelningsbara storheter förhåller sig till varandra. Resultatet visas i en matris där en storhet visas på x-axeln och den andra storheten på y-axeln. För varje kombination av värden visas antal medverkan som angivit den aktuella kombinationen. Du utläser detta i Totaltfältet. Om någon av fördelningsstorheterna på x-axeln eller y-axeln hämtar uppgifter från utregistreringstillfället visas enbart uppgifter om deltagare som har avslutat sin medverkan i insats. Om någon deltagares medverkan saknar uppgifter för storheten på x- och/eller y-axeln kommer värdet att redovisas på Uppgift saknas. Tomma fält innebär att värdet är 0. Om ingen rad eller kolumn på varken x- eller y-axeln är tillämplig för någon kombination så visas inte raden/kolumnen. Till exempel om ingen deltagare är 73 år så visas inte kolumnen/värdet 73 år. Tänk på att en deltagare kan ha flera olika försörjnings- respektive sysselsättningskällor före och efter medverkan i insats. Om du väljer en sysselsättning och/eller försörjning i fördelningen så kommer antalet försörjningar/sysselsättningar ofta vara högra än antalet deltagare. I rubriken får du upp gifter om totalt antal deltagare som registrerats med personuppgifter och som uppfyller urvalsvillkoren. Du får också uppgift om antalet unika deltagare. Om antalet unika deltagare är färre så beror detta på att en eller flera deltagare har registrerats ut från samma eller annan insats vid mer än ett tillfälle. Copyright, Försäkringskassan Sid. 170 (203)

171 x-axel y-axel Fördelningsstorheter Du kan välja mellan fördelningsstorheterna nedan. Du kan välja samtliga storheter på både x- respektive y-axeln. Försörjning före: Uppgifter om deltagarens försörjningskällor före insats. Fördelas mellan: o o o o Sjukpenning/Rehabpenning Aktivitetsersättning Sjukersättning A-kassa o Aktivitetsstöd (inklusive utvecklingsersättning) o o o o Försörjningsstöd Studiestöd/Studiemedel Annan offentlig försörjning Ingen offentlig försörjning Hämtar uppgifter från inregistreringstillfället (start av insats). Arbete före: Uppgifter om deltagaren har arbetat direkt före start av insatsen. Fördelas mellan: o o o Inte subventionerat arbete Subventionerat arbete Eget företag Hämtar uppgifter från inregistreringstillfället (start av insats). Utbildning: Uppgifter om deltagarnas högsta slutförda utbildningsnivå. Fördelas mellan: o o o o o o Grundskola Gymnasium Högskola/universitet upp till 1 år Högskola/universitet upp till 3 år Högskola/universitet mer än 3 år Forskarutbildning Copyright, Försäkringskassan Sid. 171 (203)

172 o Saknas/Okänd o Annan eftergymnasial utbildning Hämtar uppgifter från inregistreringstillfället (start av insats). Kön: Fördelar resultatet mellan kvinnor och män. Ålder: Hämtar uppgifter om deltagarens ålder vid inregistreringstillfället (start av insats). Visas med defaultvärdet 1 årsintervall. Du kan välja att skapa intervall av åldersgrupper i urvalsbilden. Tid i offentlig försörjning: Uppgifter om deltagaren har varit i behov av offentlig försörjning före start i insatsen. Fördelas mellan: o o o o o o o o o o Upp till 1 år Upp till 2 år Upp till 3 år Upp till 4 år Upp till 5 år Upp till 6 år Upp till 7 år Upp till 8 år Upp till 9 år 10 år eller mer o Ej tillämpligt (deltagaren har inte varit i behov av offentlig försörjning) Hämtar uppgifter från inregistreringstillfället (start av insats). Försörjning efter: Uppgifter om deltagarens försörjningskällor efter insats. Fördelas mellan: o o o o Sjukpenning/Rehabpenning Aktivitetsersättning Sjukersättning A-kassa o Aktivitetsstöd (inklusive utvecklingsersättning) o o o o Försörjningsstöd Studiestöd/Studiemedel Annan offentlig försörjning Ingen offentlig försörjning Hämtar uppgifter från utregistreringstillfället (slut på insats). Avslutsanledning: Uppgifter om deltagarnas avslutningssanledning. Fördelas mellan: o Utskrivning Copyright, Försäkringskassan Sid. 172 (203)

173 o Utskrivning Fortsatt rehabilitering o Utskrivning pga. sjukdom o Utskrivning pga. föräldraledighet o Utskrivning pga. flytt o Medgivande återtagit o Utskrivning utan mätning o Övrigt Hämtar uppgifter från utregistreringstillfället (slut på insats). Arbete efter: Uppgifter om deltagaren arbetar direkt efter insatsen. Fördelas mellan: o o o Inte subventionerat arbete Subventionerat arbete Eget företag Hämtar uppgifter från utregistreringstillfället (slut på insats). Tid i insats: Uppgifter om antal månader som deltagaren har deltagit i insats. En månad avser 30 dagar. Utgår enbart från deltagare som har avslutat medverkan i insats under urvalsperioden. Antal månader redovisas som defaultvärde med fördelning på 1 månad (30 dagar). Du kan ställa in intervall för gruppering av antal månader i urvalsbilden om du vill få resultatet fördelat på olika intervall. Om du till exempel anger 5 under intervall så kommer resultatet att presenteras i grupper om 5 månader, 1-5, 6-10 osv. Hämtar uppgifter från utregistreringstillfället (slut på insats). Copyright, Försäkringskassan Sid. 173 (203)

174 18 Kostnadsrapport (SUSrapport) Navigering Du öppnar Kostnadsrapporten genom att klicka på Kostnad under kategorin Rapporter Finsam/Tvåpartsfinsam i menyträdet. Kostnadsrapporten är en rapport för resultatuppföljning av kostnader i samverkansorganisationer och i insatser. Uppgifterna hämtas från samverkansorganisationens budget och från insatsbudgeten. Ditt val av samverkansform styr hur utfallet presenteras. Du kan välja om du vill att kostnadsrapporten ska presenteras i en summerad eller i en detaljerad rapport. Du kan bland annat göra dina urval utifrån organisation och finansiering Urvalskriterier I rapportverktyget har du möjlighet att göra vissa urval som styr innehållet i den rapport du tar fram. I denna del av användarhandledningen beskrivs vilka urval du kan göra. För att se uppgifter ska du göra urval. Du ska alltid välja vilken finansieringsform och vilket budgetår som avses. Du kan också välja vilket område du vill se uppgifter från. Om du inte gör något val av område, visas uppgifter från hela riket och samtliga samverkansorganisationer inom vald finansieringsform. Du kan också välja få rapporten för en enskild samverkansorganisation. Till sist kan du välja om du vill få en summerad rapport eller detaljrapport samt i vilket format som rapporten ska skapas. Copyright, Försäkringskassan Sid. 174 (203)

175 Finansieringsform och budgetår I första delen ska du välja finansieringsform samt budgetår. 1. Finansieringsform: Här väljer du vilken finansieringsform insatsen ska finnas inom. Kan vara: FINSAM Tvåpartsfinsam Handlingsplan 2. Budgetår: Ange det eller de budgetår du vill se urvalet på. Du ska välja både från och med och till och med, som sökningen avser. De budgetår som har registrerade uppgifter kan väljas. Både samverkansorganisationernas budget och respektive insatsbudget gäller för ett enskilt budgetår Geografisk och organisatorisk avgränsning Du har möjlighet att göra en geografisk avgränsning baserat på Försäkringskassans verksamhetsområden, Arbetsförmedlingens marknadsområden eller via Län. Den geografiska avgränsningen grundas på vilka kommuner som samverkansorganisationen verkar inom. 22 Detta innebär att om en deltagare är bosatt i Stockholms kommun deltar i en insats som anordnas av en samverkansorganisation som verkar inom Uppsala kommun så kommer deltagarens uppgifter att visas i de urval som är kopplade till Uppsala kommun. I exemplet motsvaras detta av verksamhetsområde Nord, Marknadsområde Norra Mälardalen samt Uppsala Län. Att deltagaren är bosatt i Stockholms kommun påverkar alltså inte det geografiska urvalet. Om en samverkansorganisation verkar inom flera geografiska områden visas samverkansorganisationens hela resultat att inom de geografiska områden samverkansorganisationen verkar inom. Ett exempel är Samordningsförbundet Bengtsfors-Åmål-Dalsed- Säffle-Årjäng som verkar inom både Värmlands län och Västra Götalands län. Uppgifterna visas i sin helhet både när sökningen avgränsas till 22 Det är samverkansadministratören för samverkansorganisationen som anger i SUS vilka kommuner som samverkansorganisationen verkar inom. Copyright, Försäkringskassan Sid. 175 (203)

176 Värmlands län och när sökningen avgränsas till Västra Götaland. De uppgifter som visas kopplas till samordningsförbundet och inte till vilket län den enskilde deltagaren är bosatt i. Effekten uppstår när sökningen avgränsas geografiskt, uppgifterna för hela riket påverkas inte. De urval du gör i en kategori påverkar vilka val som du kan göra i nästa. Till exempel om du gör urvalet verksamhetsområde Nord så kan du enbart välja de Marknadsområden, Län respektive Samverkansorganisationer som tillhör verksamhetsområde Nord. Sökresultatet baseras alltid på det val i det mest preciserade urvalet 23. Det vill säga om du aktivt har valt en samverkansorganisation så kommer Sökresultaten enbart hämta uppgifter från denna oavsett om du har Samtliga på Verksamhetsområde, Marknadsområde och Län. 3. Verksamhetsområden: Här kan du avgränsa sökningen utifrån Försäkringskassans verksamhetsområden. Om du till exempel vill se alla insatser som finansieras inom ett specifikt verksamhetsområde. Du kan enbart välja ett verksamhetsområde. Om du inte gör något urval är Samtliga förvalt. 4. Marknadsområden: Här kan du avgränsa sökningen utifrån Arbetsförmedlingens marknadsområden. Om du till exempel vill se alla insatser som finansieras inom ett specifikt marknadsområde. Ett marknadsområde kan exempelvis vara Norra Norrland. Mer information om marknadsområden finns på Arbetsförmedlingens hemsida. Om du har gjort ett aktivt urval under Verksamhetsområden kan du enbart välja mellan de Marknadsområden som ingår i det valda verksamhetsområdet. 5. Län: Här kan du avgränsa sökningen till ett län. Valet begränsas till de län som ingår i det verksamhetsområde och/eller det marknadsområde du tidigare valt. Län där det finns en samverkansorganisation inom vald finansieringsform är valbara Finansiering och samverkansorganisation Du kan också välja att filtrera uppgifter på om samverkansorganisationen finansierats med eller utan medel från europeiska socialfonden (ESF). Till sist kan du också välja att få resultatet för en enskild samverkansorganisation. 6. Finansiering: Här kan du välja att söka efter insatser som finansieras med ESF-medel (Europeiska socialfonden). Du kan välja att söka samtliga insatser oberoende av finansiering (Samtliga), insatser som har en finansiering av ESF-medel (Med ESF) eller insatser som saknar finansiering av ESF-medel (Utan 23 Samverkansorganisation är det mest preciserade urvalet följt av Län, Marknadsområde och till sist Verksamhetsområde. Copyright, Försäkringskassan Sid. 176 (203)

177 ESF). En insats med ESF-medel kan även ha finansiering från samordningsförbundet. Observera att ESF-medel enbart kan registreras för finansieringsformen Finsam. 7. Samverkansorganisation: Här kan du välja en specifiksamverkansorganisation. Om du tidigare valt ett verksamhetsområde, ett marknadsområde eller ett län, begränsas urvalet till de samverkansorganisationer som finns inom valt område. Val av samverkansorganisation styrs också av ditt val under Finansieringsform. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam, ett samverkansområde inom Handlingsplan eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam Presentation Under presentation kan du välja vilken rapportnivå du vill skapa. Du får också välja i vilket format du vill skapa rapporten. 8. Rapportnivå. Välj mellan vilken rapportnivå du vill få rapporten i. Du kan välja mellan Summerad och Detaljerad (finansiär) 9. Klicka på knappen Skapa Rapport för att öppna rapporten i din webbläsare. Klicka på knappen med ikonen för nytt fönster för att öppna rapporten i ett nytt fönster i din webbläsare. Du kan även exportera din rapport till Excel eller PDF genom att klicka på knappen EXCEL eller PDF Rapportnivåer När du har klickat på en av knapparna för att skapa rapporten så genereras en rapport i tabellform baserat dels på dina urval och dels på vilken rapportnivå du valt. Med anledning av att du registrerar olika budgetuppgifter för samverkansformerna Finsam respektive Tvåpartsfinsam här kan du läsa om de olika rapportnivåerna för respektive finansieringsform Rapportrubriken I rapportrubriken visas följande information: Copyright, Försäkringskassan Sid. 177 (203)

178 Datum och klockslag när du skapat rapporten Namnet på rapporten: SUS Kostnadsrapport rapportnivå Sedan visas information specifik till ditt urval. Uppgift om finansieringsform och budgetår visas alltid oavsett vilka val du gjort. Finansieringsform: Visar ditt val av finansieringsform Budgetår: Anger ditt val av budgetår (ÅÅÅÅMM) Verksamhetsområde: Visar valt eller valda verksamhetsområden (visas ej om du valt Samtliga). Marknadsområde: Visar valt eller valda marknadsområden (visas ej om du valt Samtliga). Län: Visar valt eller valda län (visas ej om du valt Samtliga). Samverkansorg: Visar valt eller valda samverkansorganisationer (visas ej om du valt Samtliga). Finansiering: Visar om du valt att filtrera på insatser som finansierats med eller utan ESF-medel (visas ej om du valt Samtliga) Summerad (Finsam) Här kan du läsa om rapportnivån Summerad för finanseringsformen Finsam. Rapporten består av fyra övergripande delar; den första delen visar tillgängliga medel fördelat per finansiär medan den andra delen visar kostnader för insatserna fördelat per samverkansorganisation i urvalet. Den tredje delen visar administrativa kostnader fördelat per samverkansorganisation medan den fjärde och sista delen visar en sammanställning över budget och utfall. Copyright, Försäkringskassan Sid. 178 (203)

179 Medelstillgångar summerad Medelstillgångar visar en matristabell där respektive finansiär (part) visas på y-axeln och typ av medel visas på x-axeln. Finansiärerna visas summerat, till exempel på raden kommun visas summan för ingående finansiering för samtliga kommuner som ingår i urvalet. Möjliga finansiärer är: Stat Landsting Kommun Samordningsförbund (egna kapital) Övrig finansiering ESF-rådet (ESF-medel) Möjliga typer av medel (y-axeln) är: Samverkansmedel ESF-medel Samtliga medel med undantag för ESF-medel räknas som samverkansmedel. Utöver fördelningen per enhet så får du även summerat totalbelopp per variabel. Insatskostnader Insatskostnader redovisas med budget respektive utfall per konsumet. I Finsam är alltid samordningsförbundet konsument. Det vill säga insatskostnaderna redovisas per samordningsförbund i urvalet. Insatskostnaderna fördelas mellan Insatskostnad och ESF insatskostnad. Följande begrepp används i denna del av rapporten: Copyright, Försäkringskassan Sid. 179 (203)

180 Konsument: I Finsam är respektive samordningsförbund konsument i sin egen samverkansorganisation Insatskostnad: Insatskostnader för deltagare som exempelvis köp av tjänst, utredningar, utbildningar etc. ESF Insatskostnad: Insatskostnader enligt ovan men som är finansierade med ESF-medel. Totalt: Insatskostnad + ESF Insatskostnad Budget: Budgeterat belopp för insatserna Utfall: Det faktiska utfallet för kostnader av insatserna Administrativa kostnader Under administrativa kostnader ser du budget och utfall för samordningsförbundets administrativa kostnader. Du får också uppgifterna fördelat per typ av administrativ kostnad. Respektive samordningsförbund i urvalet visas på en egen rad. Följande begrepp används i denna del av rapporten: Samarbetsorganisation: I Finsam avses samordningsförbund Kring (Kringkostnader): Lokalkostnad, städning, telefoni, inköp kontorsmaterial osv Personal (Personalkostnader): Lönekostnad för samordnare/förbundschef samt andra som anställts av styrelsen, arvoden till ledamöter och revisorer, utbildning/kompetensutveckling av samordningsförbundets personal (inkl. styrelsen), köp av ekonomiadmin, köp av susregistrering Övrigt: Avser övriga administrativa kostnader till exempel informationsmaterial, köp av utvärderingar mm Copyright, Försäkringskassan Sid. 180 (203)

181 Ej uppdelad: Ej uppdelade administrativa kostnader Totalt: Total för samtliga administrativa kostnader Budget: Budgeterat belopp för den administrativa kostnaden Utfall: Det faktiska utfallet för den administrativa kostnaden Kostnadsrapport sammanställning I den fjärde och sista delen av den summerade kostnadsrapporten får du del 1 till 3 sammanställd i en matristabell. Tabellen visar en enkel sammanställning av totala medelstillgångar, administrativa kostnader och insatskostnader. Både för budgeterade kostnader och utfallet. Uppgifterna visas totalt samt specificerat för samverkansmedel och ESF-medel Detaljerad (finansiär) (Finsam) Här kan du läsa om rapportnivån Detaljerad (finansiär) för finanseringsformen Finsam. Rapportnivån Detaljerad är identisk med Summerad med undantag för delen om medelstillgångarna. Medelstillgångar (detaljerad) Här visas totala medelstillgångar från respektive myndighet uppdelade per myndighet: Arbetsförmedling, Försäkringskassan, per landsting och per kommun. De landsting och kommuner som finansierar verksamhet inom vald finansieringsform visas. Om samordningsförbundet har eget kapital redovisas även dessa under samordningsförbundets namn. Om tillgångar i Copyright, Försäkringskassan Sid. 181 (203)

182 form av ESF-medel (medel från Europeiska socialfonden) finns redovisas de under ESF-medel. Om övrig finansiering finns redovisas de under Övrigt. Om flera budgetår väljs visas en summering av valda budgetår. I övrigt visas Kostnader i insatserna, Administrativa kostnader och Kostnadsrapport sammanställning på samma sätt som i den summerade kostnadsrapporten, se beskrivning i kapitel Copyright, Försäkringskassan Sid. 182 (203)

183 Summerad (Tvåpartsfinsam) Här kan du läsa om rapportnivån Summerad för finanseringsformen Tvåpartsfinsam. Rapporten består av tre övergripande delar; den första delen visar tillgängliga medel fördelat per finansiär medan den andra delen visar kostnader för insatserna fördelat per samverkansorganisation i urvalet. Den tredje och sista delen visar en sammanställning över budget och utfall. Medelstillgångar summerad Medelstillgångar visar en matristabell där respektive finansiär (part) visas på y-axeln och typ av medel visas på x-axeln. Finansiärerna visas summerat, till exempel på raden landsting visas summan för ingående finansiering för samtliga landsting som ingår i urvalet 24. Möjliga finansiärer är: Stat Landsting Övrig finansiering Möjlig typ av medel (y-axeln) är: Samverkansmedel (Samtliga medel räknas som samverkansmedel) Utöver fördelningen per enhet så får du även summerat totalbelopp per variabel. Kostnader i insatser I kostnader i insatser redovisas fördelningen mellan insatskostnad och förvaltningskostnad. Utöver detta finns en tabell för administrativa 24 Landstingens eventuella finansiering ska inte registreras i SUS för Tvåpartsfinsam. Copyright, Försäkringskassan Sid. 183 (203)

184 kostnader. Denna tabell är dock alltid tom för Tvåpartsfinsam då inga administrativa kostnader kan anges. Insatskostnader redovisas med budget respektive utfall per konsument. Det vill säga på den organisation som tagit del av insatsen. Insatskostnaderna fördelas mellan Insatskostnad och Förvaltningskostnad. Följande begrepp används i denna del av rapporten: Konsument: Organisation som tagit del av insatsen. Kan vara Försäkringskassan eller ett landsting. Insatskostnad: Insatskostnader för deltagare som exempelvis köp av tjänst, utredningar, utbildningar etc. Förvaltningskostnad: Administrativa kostnader, som exempelvis löner, personalkostnader, telefon, IT, lokaler. Totalt: Insatskostnad + Förvaltningskostnad. Budget: Budgeterat belopp för insatserna Utfall: Det faktiska utfallet för kostnader av insatserna Kostnadsrapport sammanställning I den tredje och sista delen av den summerade kostnadsrapporten får du del 1 och 2 sammanställd i en matristabell. Tabellen visar en enkel sammanställning av totala medelstillgångar och insatskostnader. Både för budgeterade kostnader och utfall kostnader. Uppgifterna visas totalt samt specificerat för samverkansmedel. Copyright, Försäkringskassan Sid. 184 (203)

185 Detaljerad (finansiär) (Tvåpartsfinsam) Här kan du läsa om rapportnivån Detaljerad (finansiär) för finanseringsformen Tvåpartsfinsam. Rapportnivån Detaljerad är identisk med Summerad med undantag för delen om medelstillgångarna. Medelstillgångar (detaljerad) Här visas totala medelstillgångar från respektive myndighet uppdelade per myndighet: Försäkringskassan och per landsting 25. De landsting som finansierar verksamhet inom vald finansieringsform visas. Om övrig finansiering finns redovisas de under Övrigt. Om flera budgetår väljs visas en summering av valda budgetår. I övrigt visas Kostnader i insatserna och Kostnadsrapport sammanställning på samma sätt som i den summerade kostnadsrapporten, se beskrivning i kapitel Landstingens eventuella finansiering ska inte registreras i SUS för Tvåpartsfinsam. Copyright, Försäkringskassan Sid. 185 (203)

186 19 Rapport för kompletterande frågor (SUSrapport) Navigering Du öppnar rapporten för kompletterande frågor genom att klicka på Kompletterande fråga under kategorin Rapporter i menyträdet. Kompletterande frågor är egna frågor till deltagare som samverkansorganisationen som äger insatsen själva har beslutat att ställa. Frågorna skapas av samverkansadministratören och svaren registreras av deltagaransvariga. I rapporten för kompletterande frågor kan du få en sammanställning av svaren på dessa frågor. Du kan bland annat välja att avgränsa på organisationsnivå (verksamhetsområde och marknadsområden) eller utifrån län, samverkansorganisation och insatser. Du kan också välja att göra ditt urval utifrån en specifik fråga. Eftersom det är samverkansadministratörer för samverkansorganisationen som skapar kompletterande frågor så är det även samverkansadministratörerna som kan svara på vad de olika svarsalternativ innebär och hur rapporten ska tolkas. I detta kapitel beskrivs endast funktionaliteten av rapportverketyget Urvalskriterier I rapportverktyget har du möjlighet att göra vissa urval som styr innehållet i den rapport du tar fram. I denna del av användarhandledningen beskrivs vilka urval du kan göra. För att se uppgifter ska du göra urval. Du ska alltid välja vilken finansieringsform och vilket budgetår som avses. Du kan också välja vilket område du vill se uppgifter från. Om du inte gör något val av område, visas uppgifter från hela riket och samtliga samverkansorganisationer inom vald Copyright, Försäkringskassan Sid. 186 (203)

187 finansieringsform. Du kan också välja få rapporten för en enskild samverkansorganisation eller hur frågor har besvarats i en viss insats. Till sist väljer du i vilket format som rapporten ska skapas Finansieringsform och budgetår I första delen ska du välja finansieringsform samt budgetår. 1. Finansieringsform: Här väljer du vilken finansieringsform insatsen ska finnas inom. Kan vara: FINSAM Tvåpartsfinsam Handlingsplan 2. Budgetår: Ange det budgetår du vill se urvalet på. Du väljer det år du vill se besvarade frågor för Geografisk och organisatorisk avgränsning Du har möjlighet att göra en geografisk avgränsning baserat på Försäkringskassans verksamhetsområden, Arbetsförmedlingens marknadsområden eller via Län. Den geografiska avgränsningen grundas på vilka kommuner som samverkansorganisationen verkar inom. 26 Detta innebär att om en deltagare är bosatt i Stockholms kommun deltar i en insats som anordnas av en samverkansorganisation som verkar inom Uppsala kommun så kommer deltagarens uppgifter att visas i de urval som är kopplade till Uppsala kommun. I exemplet motsvaras detta av verksamhetsområde Nord, Marknadsområde Norra Mälardalen samt Uppsala Län. Att deltagaren är bosatt i Stockholms kommun påverkar alltså inte det geografiska urvalet. Om en samverkansorganisation verkar inom flera geografiska områden visas samverkansorganisationens hela resultat att inom de geografiska områden samverkansorganisationen verkar 26 Det är samverkansadministratören för samverkansorganisationen som anger i SUS vilka kommuner som samverkansorganisationen verkar inom. Copyright, Försäkringskassan Sid. 187 (203)

188 inom. Ett exempel är Samordningsförbundet Bengtsfors-Åmål-Dalsed- Säffle-Årjäng som verkar inom både Värmlands län och Västra Götalands län. Uppgifterna visas i sin helhet både när sökningen avgränsas till Värmlands län och när sökningen avgränsas till Västra Götaland. De uppgifter som visas kopplas till samordningsförbundet och inte till vilket län den enskilde deltagaren är bosatt i. Effekten uppstår när sökningen avgränsas geografiskt, uppgifterna för hela riket påverkas inte. De urval du gör i en kategori påverkar vilka val som du kan göra i nästa. Till exempel om du gör urvalet verksamhetsområde Nord så kan du enbart välja de Marknadsområden, Län respektive Samverkansorganisationer som tillhör verksamhetsområde Nord. Sökresultatet baseras alltid på det val i det mest preciserade urvalet 27. Det vill säga om du aktivt har valt en samverkansorganisation så kommer Sökresultaten enbart hämta uppgifter från denna oavsett om du har Samtliga på Verksamhetsområde, Marknadsområde och Län. 3. Verksamhetsområden: Här kan du avgränsa sökningen utifrån Försäkringskassans verksamhetsområden. Om du till exempel vill se alla insatser som finansieras inom ett specifikt verksamhetsområde. Du kan enbart välja ett verksamhetsområde. Om du inte gör något urval är Samtliga förvalt. 4. Marknadsområden: Här kan du avgränsa sökningen utifrån Arbetsförmedlingens marknadsområden. Om du till exempel vill se alla insatser som finansieras inom ett specifikt marknadsområde. Ett marknadsområde kan exempelvis vara Norra Norrland. Mer information om marknadsområden finns på Arbetsförmedlingens hemsida. Om du har gjort ett aktivt urval under Verksamhetsområden kan du enbart välja mellan de Marknadsområden som ingår i det valda verksamhetsområdet. 5. Län: Här kan du avgränsa sökningen till ett län. Valet begränsas till de län som ingår i det verksamhetsområde och/eller det marknadsområde du tidigare valt. Län där det finns en samverkansorganisation inom vald finansieringsform är valbara. 6. Samverkansorganisation: Här kan du välja en specifik samverkansorganisation. Om du tidigare valt ett verksamhetsområde, ett marknadsområde eller ett län, begränsas urvalet till de samverkansorganisationer som finns inom valt område. Val av samverkansorganisation styrs också av ditt val under Finansieringsform. Samverkansorganisationen motsvarar ett 27 Samverkansorganisation är det mest preciserade urvalet följt av Län, Marknadsområde och till sist Verksamhetsområde. Copyright, Försäkringskassan Sid. 188 (203)

189 samordningsförbund inom Finsam, ett samverkansområde inom Handlingsplan eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam. 7. Insats: Här kan du välja en enskild insats. Väljer du samtliga så visas svaren för samtliga insatser som omfattas av övriga urvalskriterier. Om du tidigare valt ett verksamhetsområde, ett marknadsområde, ett län och/eller en samverkansorganisation så begränsas urvalet till de insatser som finns inom vald avgränsning Filtreringsval och frågor Du kan välja att filtrera ut frågor som enbart besvaras vid inregistrerings eller utregistreringstillfället och filtrera ut besvarade frågor på kön. 8. Mättillfälle: Här kan du välja att filtrera ut frågor efter mättillfälle det vill säga inregistrering och utregistrering. Om du väljer Inregistrering så kommer du enbart att kunna välja eller se frågor som besvaras vid inregistrering. Du kan välja mellan Samtliga, Inregistrering och Utregistrering. 9. Kön: Du kan välja att få rapporten filtrerad på kön. Det vill säga om väljer Kvinnor så kommer du enbart få svar från kvinnliga deltagare i rapporten. Du kan välja mellan Samtliga, Kvinnor och Män. 10. Fråga: Vid fråga kan du välja att se en rapport för en särskild fråga. Du väljer fråga i dropplistan. Du kan också välja att få en rapport med samtliga frågor som uppfyller dina urvalskriterier. Välj i sådana fall Samtliga Presentation Under presentation ska du välja i vilket format du vill skapa rapporten. 11. Klicka på knappen Skapa Rapport för att öppna rapporten i din webbläsare. Klicka på knappen med ikonen för nytt fönster för att öppna rapporten i ett nytt fönster i din webbläsare. Du kan även exportera din rapport till Excel eller PDF genom att klicka på knappen EXCEL eller PDF. Copyright, Försäkringskassan Sid. 189 (203)

190 19.3 Rapport - Kompletterande fråga Rapportrubriken I rapportrubriken visas följande information: Datum och klockslag när du skapat rapporten Namnet på rapporten: SUS Kompletterande fråga rapport Sedan visas information specifik till ditt urval. Uppgift om finansieringsform och budgetår visas alltid oavsett vilka val du gjort. Finansieringsform: Visar ditt val av finansieringsform Budgetår: Anger ditt val av budgetår (ÅÅÅÅMM) Verksamhetsområde: Visar valt eller valda verksamhetsområden (visas ej om du valt Samtliga). Marknadsområde: Visar valt eller valda marknadsområden (visas ej om du valt Samtliga). Län: Visar valt eller valda län (visas ej om du valt Samtliga). Samverkansorg: Visar valt eller valda samverkansorganisationer (visas ej om du valt Samtliga). Insatser: Visar vald eller valda insatser (visas ej om du valt Samtliga). Mättillfälle: Visar om du har valt att filtrera urvalet på enbart frågor som ställts vid inregistrering eller utregistrering (visas ej om du valt Samtliga). Kön: Visar om du valt att fördela på kön (kvinnor eller män). Det vill säga om frågorna har besvarats av kvinnor eller män (visas ej om du valt Samtliga). Fråga: Om du har valt en rapport för en specifik fråga visas frågan här (visas ej om du valt Samtliga). Copyright, Försäkringskassan Sid. 190 (203)

191 Rapporten med svar på kompletterande frågor ser olika ut beroende på om frågan som besvarats är en Ja/Nej-fråga, en skala-fråga eller en heltalsfråga. Nedan beskrivs hur respektive frågetyp presenteras i rapporten. Observera att om du har valt samtliga frågor i urvalet så presenteras frågorna efter frågetyp Ja/Nej-frågor Rapporter för Ja/Nej-frågor presenteras resultatet så här: Rapporten presenterar frågan, beskrivning av frågan (hur frågan ska tolkas) samt antal Ja respektive Nej samt en summering i Totalt Skala-frågor Rapport för frågor där frågorna besvarats på en skala presenteras så här: Copyright, Försäkringskassan Sid. 191 (203)

192 Rapporten presenterar frågan och beskrivning av frågan (vanligtvis en beskrivning av svarsalternativen). För varje nivå på skalen som har ett värde presenteras samtliga svar. Dessa summeras sedan i Totalt. Nivåer på skalan som saknar svar (på bilden 4 och 5) visas inte i rapporten Heltalsfrågor Rapporter för frågor där frågorna besvarats med ett heltal presenteras så här: Rapporten presenterar frågan och beskrivning av frågan (vanligtvis en beskrivning av svarsalternativen). Utöver detta visas Antal svar, medelvärdet för samtliga svar (Medel), värdet på svaret med lägst angivet tal (Min), värdet på svaret med högst angivet svar (Max) samt Median. Copyright, Försäkringskassan Sid. 192 (203)

193 20 Registreringsrapport (SUSrapport) Navigering Du öppnar Registreringsrapporten genom att klicka på Registrering under kategorin Rapporter Finsam/Tvåpartsfinsam i menyträdet. I registreringsrapporten presenteras rapporter som visar uppgifter om antalsregistreringar i SUS. Du kan bland annat få uppgifter om antalet insatser, antalet deltagare och antalet deltagare som har avslutat sin medverkan i insatser. Du kan även avgränsa din sökning till organisationsnivå (till exempel LFC och Marknadsområden) och till kommun Urvalskriterier I rapportverktyget har du möjlighet att göra vissa urval som styr innehållet i den rapport du tar fram. I denna del av användarhandledningen beskrivs vilka urval du kan göra. För att se uppgifter ska du göra urval. Du ska alltid välja vilken finansieringsform och vilket budgetår samt period som avses. Du kan också välja vilket område du vill se uppgifter från. Om du inte gör något val av område, visas uppgifter från hela riket och samtliga samverkansorganisationer inom vald finansieringsform. Du kan också välja att filtrera på inriktning, insatsstatus och deltagarstatus. Till sist väljer du i vilket format som rapporten ska skapas. Copyright, Försäkringskassan Sid. 193 (203)

194 Finansieringsform och period I första delen ska du välja finansieringsform samt budgetår och period. Anledningen till att du ska välja både budgetår samt Period är att vissa uppgifter enbart registreras per budgetår medan andra uppgifter kan avgränsas ner till månad. Se under punkt 2 och 3 nedan. 1. Finansieringsform: Här väljer du vilken finansieringsform insatsen ska finnas inom. Kan vara: FINSAM Tvåpartsfinsam Handlingsplan 2. Budgetår: Ange de budgetår, från och med och till och med, som sökningen avser. De budgetår som har registrerade uppgifter kan väljas. Avgränsar sökningen för budgeterat antal deltagare, anonyma deltagare, budgeterat antal i volyminsats, antal i volyminsats, budgeterad kostnader och utfall kostnader. Dessa uppgifter visas alltid per budgetår. 3. Period: Ange den period, från och med år och månad samt till och med år och månad. Du kan enbart välja en period inom de budgetår som tidigare valts. Avgränsar sökningen för uppgifter om deltagare som är registrerade med personuppgifter Geografisk och organisatorisk avgränsning Du har möjlighet att göra en geografisk avgränsning baserat på Försäkringskassans verksamhetsområden, Arbetsförmedlingens marknadsområden, via Län, via Försäkringskassan LFC, via Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsområden (AMO), visa samverkansorganisation och via folkbokföringskommun. Den geografiska avgränsningen grundas på vilka kommuner som samverkansorganisationen verkar inom. 28 Detta innebär att om en deltagare är bosatt i Stockholms kommun deltar i en insats som anordnas av en samverkansorganisation som verkar inom Uppsala kommun så kommer deltagarens uppgifter att 28 Det är samverkansadministratören för samverkansorganisationen som anger i SUS vilka kommuner som samverkansorganisationen verkar inom. Copyright, Försäkringskassan Sid. 194 (203)

195 visas i de urval som är kopplade till Uppsala kommun. I exemplet motsvaras detta av verksamhetsområde Nord, Marknadsområde Norra Mälardalen samt Uppsala Län. Att deltagaren är bosatt i Stockholms kommun påverkar alltså inte det geografiska urvalet. Om en samverkansorganisation verkar inom flera geografiska områden visas samverkansorganisationens hela resultat att inom de geografiska områden samverkansorganisationen verkar inom. Ett exempel är Samordningsförbundet Bengtsfors-Åmål-Dalsed- Säffle-Årjäng som verkar inom både Värmlands län och Västra Götalands län. Uppgifterna visas i sin helhet både när sökningen avgränsas till Värmlands län och när sökningen avgränsas till Västra Götaland. De uppgifter som visas kopplas till samordningsförbundet och inte till vilket län den enskilde deltagaren är bosatt i. Effekten uppstår när sökningen avgränsas geografiskt, uppgifterna för hela riket påverkas inte. De urval du gör i en kategori påverkar vilka val som du kan göra i nästa. Till exempel om du gör urvalet verksamhetsområde Nord så kan du enbart välja de Marknadsområden, Län respektive Samverkansorganisationer som tillhör verksamhetsområde Nord. Sökresultatet baseras alltid på det val i det mest preciserade urvalet 29. Det vill säga om du aktivt har valt en samverkansorganisation så kommer Sökresultaten enbart hämta uppgifter från denna oavsett om du har Samtliga på Verksamhetsområde, Marknadsområde och Län. 4. Verksamhetsområden: Här kan du avgränsa sökningen utifrån Försäkringskassans verksamhetsområden. Om du till exempel vill se alla insatser som finansieras inom ett specifikt verksamhetsområde. Du kan enbart välja ett verksamhetsområde. Om du inte gör något urval är Samtliga förvalt. 5. Marknadsområden: Här kan du avgränsa sökningen utifrån Arbetsförmedlingens marknadsområden. Om du till exempel vill se alla insatser som finansieras inom ett specifikt marknadsområde. Ett marknadsområde kan exempelvis vara Norra Norrland. Mer information om marknadsområden finns på Arbetsförmedlingens hemsida. Om du har gjort ett aktivt urval under Verksamhetsområden kan du enbart välja mellan de Marknadsområden som ingår i det valda verksamhetsområdet. 6. Län: Här kan du avgränsa sökningen till ett län. Valet begränsas till de län som ingår i det verksamhetsområde och/eller det marknadsområde du tidigare valt. Län där det finns en samverkansorganisation inom vald finansieringsform är valbara. 7. Samverkansorganisation: Här kan du välja en specifik samverkansorganisation. Om du tidigare valt ett 29 Samverkansorganisation är det mest preciserade urvalet följt av Län, Marknadsområde och till sist Verksamhetsområde. Copyright, Försäkringskassan Sid. 195 (203)

196 verksamhetsområde, ett marknadsområde eller ett län, begränsas urvalet till de samverkansorganisationer som finns inom valt område. Val av samverkansorganisation styrs också av ditt val under Finansieringsform. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam, ett samverkansområde inom Handlingsplan eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam. 8. LFC: Här kan du avgränsa sökningen till ett lokalt försäkringscenter (LFC) på Försäkringskassan. Om du tidigare valt ett verksamhetsområde eller ett arbetsmarknadsområde (AMO) så kan du enbart välja bland de LFC som verkar inom dessa områden. 9. AMO: Här kan du avgränsa sökningen till ett arbetsmarknadsområde 30 (AMO) på Arbetsförmedlingen. Har du tidigare valt ett marknadsområde och/eller LFC så kan du enbart välja bland de arbetsmarknadsområden som verkar inom samma område. 10. Samverkansorganisation: Här kan du välja en specifik samverkansorganisation. Om du tidigare valt ett verksamhetsområde, ett marknadsområde, ett län, ett LFC eller ett AMO så begränsas urvalet till de samverkansorganisationer som finns inom valt område. Val av samverkansorganisation styrs också av ditt val under Finansieringsform. Samverkansorganisationen motsvarar ett samordningsförbund inom Finsam, ett samverkansområde inom Handlingsplan eller ett LFC-område inom Tvåpartsfinsam. 11. Folkbokföring före insats kommun / stadsdel: Du kan välja att söka deltagare som är folkbokförda i en bestämd kommun. Resultatet utgår från den kommun deltagaren var folkbokförd i vid inregistreringstillfället. För deltagare som är folkbokförda i Stockholm, Göteborgs och Malmö kommun kan även avgränsa till en stadsdel Filtreringsval Du kan välja att göra ett antal filtreringsval för att specificera ditt urval ytterligare. 12. Insatsinriktning: Du kan välja att söka efter samtliga insatser eller en insatsinriktning. För Finsam och Tvåpartsfinsam kan du välja att avgränsa mellan Individinriktade och 30 Arbetsmarknadsområden är en tidigare organisation inom Arbetsförmedlingen som nu har upphört. Arbetsmarknadsområden finns fortfarande kvar i SUS men kommer att tas bort. De arbetsmarknadsområden som finns kvar i SUS motsvarar den geografiska indelning som existerade fram till att de upphörde. Då valet finns i SUS beskrivs arbetsmarknadsområde i användarhandledningen. Copyright, Försäkringskassan Sid. 196 (203)

197 Strukturövergripande insatser. För Handlingsplanssamverkan kan du enbart avgränsa till Individinriktade Preciserad inriktning: Du kan välja att söka efter samtliga insatser eller en eller flera insatsinriktningar. För att välja flera preciserade inriktningar, håll nere ctrl samtidigt som du klickar på de preciserade inriktningar du söker. Alternativen begränsas utifrån tidigare val av finansieringsform och insatsinriktning. 14. Insatsstatus: Du kan välja att söka på: Samtliga: alla insatser som har börjat, pågår och avslutat under urvalsperioden. Nya: insatser som har startat under urvalsperioden. Pågående: insatser som är pågående vid dagens datum (när du tar ut rapporten). Avslutade: insatser som har avslutats under vald period. 15. Deltagarstatus: Du kan välja att söka på: Samtliga: alla deltagare som har börjat, deltagit och avslutat medverkan i insats under urvalsperioden. Nya: deltagare som har startat medverkan i insats under urvalsperioden. Pågående: deltagare som är pågående i insatsen vid dagens datum (när du tar ut rapporten). Avslutade: deltagare som har avslutat medverkan i insats under vald period. På grund av ett känt fel i deltagarrapporten visas uppgifter vid som registrerats vid utregistrering vid deltagandestatus pågående om du har valt en TOM-månad som är tidigare än innevarande månad. I dessa fall hämtas uppgifter från deltagare som utregistrerats under den sista månaden i ditt urval. Felsökning pågår! 20.2 Presentation Under presentation ska du välja i vilket format du vill skapa rapporten. 16. Klicka på knappen Skapa Rapport för att öppna rapporten i din webbläsare. 31 Det fanns inga strukturövergripande insatser i handlingsplanssamverkan Copyright, Försäkringskassan Sid. 197 (203)

198 Klicka på knappen med ikonen för nytt fönster för att öppna rapporten i ett nytt fönster i din webbläsare. Du kan även exportera din rapport till Excel eller PDF genom att klicka på knappen EXCEL eller PDF Registreringsrapport Rapportrubriken I rapportrubriken visas följande information: Datum och klockslag när du skapat rapporten Namnet på rapporten: SUS Registeringsrapport Sedan visas information specifik till ditt urval. Uppgift om finansieringsform och budgetår visas alltid oavsett vilka val du gjort. Finansieringsform: Visar ditt val av finansieringsform Period: Anger ditt urval av period (ÅÅÅÅMM ÅÅÅÅMM) Verksamhetsområde: Visar valt eller valda verksamhetsområden (visas ej om du valt Samtliga). LFC: Visar valt eller valda Lokala försäkringscenter (visas ej om du valt Samtliga). Copyright, Försäkringskassan Sid. 198 (203)

SUS Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Användarhandledning

SUS Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Användarhandledning SUS Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 6 1.1 SYFTE... 7 1.2 REFERENSER... 7 1.3 LÄSANVISNING... 8 2 OM SUS... 9 2.1 SUS OCH SAMARBETET MELLAN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Läs mer

SUS SUS-Rapporter Finsam och Tvåpartsfinsam Användarhandledning

SUS SUS-Rapporter Finsam och Tvåpartsfinsam Användarhandledning SUS SUS-Rapporter Finsam och Tvåpartsfinsam Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 6 1.1 SYFTE... 7 1.2 BEHÖRIGHET... 7 1.3 REFERENSER... 7 1.4 LÄSANVISNING... 7 2 OM SUS... 9 2.1 SAMVERKANSFORMER... 9 2.1.1

Läs mer

SUS Lathund Arbetsgången i SUS FINSAM och Tvåpartsfinsam

SUS Lathund Arbetsgången i SUS FINSAM och Tvåpartsfinsam SUS Arbetsgången i SUS FINSAM och Tvåpartsfinsam Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 LÄSANVISNING... 3 2 SAMVERKANSORGANISATION... 4 2.1 BESTÄLL OCH LÄGG UPP SAMVERKANSORGANISATION...

Läs mer

SUS Vanliga frågor och svar Finsam och tvåpartsfinsam FAQ

SUS Vanliga frågor och svar Finsam och tvåpartsfinsam FAQ SUS Vanliga frågor och svar Finsam och tvåpartsfinsam _SUS_FINSAM_RevG Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 5 1.1 SYFTE... 5 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 6 1.3 REFERENSER... 6 1.4 LÄSANVISNING... 6 2. ATT FÅ BEHÖRIGHET...

Läs mer

SUS SUS-Rapporter Af/FK-samarbete. Användarhandledning

SUS SUS-Rapporter Af/FK-samarbete. Användarhandledning SUS SUS-Rapporter Af/FK-samarbete Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 5 1.1 SYFTE... 6 1.2 BEHÖRIGHET... 6 1.3 REFERENSER... 6 1.4 LÄSANVISNING... 6 2 OM SUS... 7 2.1 SUS OCH SAMARBETET MELLAN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Läs mer

SUS Behörigheter Användarhandledning

SUS Behörigheter Användarhandledning SUS Behörigheter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 4 1.1 SYFTE... 5 1.2 REFERENSER... 5 1.3 LÄSANVISNING... 6 1.4 VIKTIGT OM BEHÖRIGHETER I SUS... 6 2 ALLMÄNT OM BEHÖRIGHETER... 7 2.1 BEHÖRIGHETER, BEHÖRIGHETSROLLER

Läs mer

Datum Här presenteras de fel i IT-stödet om du som SUS-användare kan stöta på i det dagliga arbetet.

Datum Här presenteras de fel i IT-stödet om du som SUS-användare kan stöta på i det dagliga arbetet. 1 (8) Kända fel SUS Här presenteras de fel i IT-stödet om du som SUS-användare kan stöta på i det dagliga arbetet. I de fall det är möjligt presenterar vi hur du kommer runt problemet. Grå överstrykning

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet SUS-utbildning 2015-04-08 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Uppföljning på lokal, regional och

Läs mer

Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet

Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet Grundutbildning SUS 2014-03-24 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Försäkringskassan är systemägare,

Läs mer

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (8) Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 LÄSANVISNING... 3 1.3 REFERENSER... 3 2 LOGGA IN PÅ FORSAKRINGSKASSAN.SE...

Läs mer

SUS-utbildning Arrangör: Nationella rådet

SUS-utbildning Arrangör: Nationella rådet SUS-utbildning 2015-10-06 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Uppföljning på lokal, regional och

Läs mer

SUS-utbildning Arrangör: Nationella rådet

SUS-utbildning Arrangör: Nationella rådet SUS-utbildning 2015-11-11 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Uppföljning på lokal, regional och

Läs mer

Grundutbildning SUS Arrangör: Nationella rådet

Grundutbildning SUS Arrangör: Nationella rådet Grundutbildning SUS 2014-09-30 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Försäkringskassan är systemägare,

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

SUS Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Begreppskatalog

SUS Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Begreppskatalog SUS Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Innehåll Innehåll... 2 1 Dokumentinformation... 6 1.1 Syfte... 6 2 Struktur... 7 3... 8 Af/FK-samarbete... 8 A-kassa... 8 Aktivitetsersättning...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

SUS Processen för att beställa behörigheter till SUS för dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller samordningsförbund.

SUS Processen för att beställa behörigheter till SUS för dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller samordningsförbund. SUS Processen för att beställa behörigheter till SUS för dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller samordningsförbund Lathund Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. BEHÖRIGHETSPROCESSEN... 3 3. BEHÖRIGHETSÖVERENSKOMMELSEN...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Nitha Kunskapsbank Manual

Nitha Kunskapsbank Manual Nitha Kunskapsbank Innehållsförteckning Nitha Kunskapsbank...1 1 Inledning och läsanvisning...2 2 Att arbeta i Nitha...3 3 Funktioner i Nitha Kunskapsbank...4 3.1 Startsidan... 4 3.2 Logga in i Nitha kunskapsbank...

Läs mer

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida Användarhandledning Socialtjänstens medborgarsida Versionshistorik Version Beskrivning Författare Datum 1 Dokument upprättas Angelika Svahn 2015-08-20 Sida 2 av 19 Innehåll Versionshistorik... 2 Inledning...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Deltagare i samverkan Jan juni 2012

Deltagare i samverkan Jan juni 2012 Deltagare i samverkan Jan juni 2012 10 043 1 964 4 417 2 959 2676 Totalt aktuella Deltagare som startat Deltagare som avslutat Deltagare i volyminsats med personuppgifter anonyma/endast antal Vad visar

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Aktivitetsstöd Ledare

Aktivitetsstöd Ledare Aktivitetsstöd Ledare Sidan 1 (18) Datum: 2012 01 11 Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 6 1.4 Huvudmeny

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

SUS Lathund Kategorisering av insatser FINSAM och Tvåpartsfinsam

SUS Lathund Kategorisering av insatser FINSAM och Tvåpartsfinsam SUS Kategorisering av insatser FINSAM och Tvåpartsfinsam Innehåll 1 KATEGORISERING AV INSATSER... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 KATEGORISERING AV INSATSER... 3 1.3 VAL AV MÄTNINGSMETOD... 3 2 FINSAM... 4 2.1 INRIKTNING

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Användarmanual, Licens för innebandyföreningar

Användarmanual, Licens för innebandyföreningar Version 4.0 Sida 1 av (6) Användarmanual, Licens för innebandyföreningar Inledning I och med IDA sköter Svenska Innebandyforbundet själva licenshanteringen av landets aktiva spelare. Det innebär att man

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

Bokningsadministration - Användarmanual

Bokningsadministration - Användarmanual 2010 Bokningsadministration - Användarmanual Bengt Henriksson Bokningsportalen 2010 2(20) Innehållsförteckning Översikt... 3 Komma igång... 4 Hur startar jag upp mitt bokningssystem?... 4 Bokning... 5

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida)

A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida) 14. Att göra utskrifter version 2006-11-29 14.1 14. Att göra utskrifter (etiketter, medlemslista, adresslista, kuvert och födelsedagslista) Den här dokumentationen beskriver hur man gör utskrifter i SPFs

Läs mer

Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret

Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret Sida 1 av 6 Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Sida 2 av 6 För att ändra inaktuella uppgifter, klicka på länken Föreningsuppgifter

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Finlands svenska Marthaförbund rf SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Version 2 28.04.2014 Marika Seger Innehåll 1. INLOGGNING... 3 1.1 Hur loggar jag in?... 3 1.2 Lösenord... 3 1.3 Jag har glömt

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

Processkarta och Lathund

Processkarta och Lathund Processkarta och Lathund Förberedelsefas Sök fram personen från bef registret/ komplettera uppgifter (sid 1-2) Ange Enhetstillhörighet / Närstående / Fast vårdkontakt mm och gå till Planeringsunderlag

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Instruktion fo r inrapportering

Instruktion fo r inrapportering Instruktion fo r inrapportering Av Ola Langvall (ola.langvall@slu.se) Innehåll Snabbstart... 3 Startsidan... 4 Mitt konto... 5 Mina observationer... 7 Visa registrerade observationer... 7 Registrera nytt

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer