Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse BUN Handläggare: Lotta Frisk, personalavdelningen Barn- och utbildningsnämnden Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Sammanfattning I Karlskoga kommuns riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete anges att förvaltning årligen ska upprätta en arbetsmiljöplan i syfte att identifiera förbättringsområden inom arbetsmiljön. Planen ska innehålla mål och planerade åtgärder inom arbetsmiljöområdet. Inom barn- och utbildningsförvaltningen ska planen fastställas av nämnd i juni månad. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 juni 2015 Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 den 2 juni 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden antar upprättat förslag till arbetsmiljöplan läsåret 2015/16. Per Blom Förvaltningschef Expedieras till er inom barn- och utbildningsförvaltningen Samtliga fackförbund inom barn-och utbildningsförvaltningen c:\temp\lfrk9x4bwc.doc

2 Arbetsmiljöplan Läsåret 2015/16 Barn- och utbildningsnämnden Systematiskt arbetsmiljöarbete 1

3 2 Innehåll Arbetsmiljölagen 3 Arbetsmiljöplanens syfte 3 Mål 3 Ansvar och beslutsgång 3 Aktiviteter läsår 2015/16 3 Årligt återkommande aktiviteter 4 Psykosocial arbetsmiljö 4 Fysisk arbetsmiljö 4 Barn/elevers arbetsmiljö 5 Bilaga 1 årsplanering läsår 2015/16 7 Förkortningar i texten: BUN = barn- och utbildningsnämnden BUF = barn- och utbildningsförvaltningen = förvaltingschef VC = verksamhetschef PA = personalavdelningen SBF = samhällsbyggnadsförvaltningen

4 3 Arbetsmiljölagen Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö, AML 1 kap 1. Av arbetsmiljölagstiftningen framgår att arbetsgivare ska ha en sådan systematik i arbetsmiljöarbetet, att det på varje nivå i verksamheten är möjligt att följa upp och kontrollera problem och brister i arbetsmiljön. Systematiken ska även prägla det förebyggande arbetet. Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den vardagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:01. Arbetsmiljöplanens syfte I Karlskoga kommuns riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete anges att förvaltning årligen ska upprätta en arbetsmiljöplan i syfte att identifiera förbättringsområden inom arbetsmiljön. Planen ska innehålla mål och planerade åtgärder inom arbetsmiljöområdet. Inom barn- och utbildningsförvaltningen fastställs planen av nämnd i juni månad. Mål - övergripande Barn- och utbildningsnämndens mål med arbetsmiljöarbetet är att; Karlskoga kommuns barn och ungdomar har förutsättningar för en trygg och säker utvecklingsmiljö som främjar hälsa och lärande. i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö präglad av trygghet, trivsel, omtanke för alla samt en miljö för hälsa och lärande. Mål - läsåret 2015/16 Sjukfrånvaron ska minska, främst inom förskola. Förskolans sjukfrånvaro ska år 2016 vara högst 6,6 procent. Nuläge (2014) 7,6 procent. Ansvar och beslutsgång Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt AML 3 kap 1a samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger dock på arbetsgivaren. Hanteringen av arbetsmiljöfrågorna följer lokalt samverkansavtal i Karlskoga kommun. Frågorna diskuteras i samma forum som övriga verksamhetsfrågor. Varje chef ansvarar på sin beslutsnivå för att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet genom att undersöka, genomföra, följa upp och dokumentera. Det konkreta arbetsmiljöarbetet sker bland annat vid utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, samverkan-/skyddskommittéer, skyddsronder och vid genomförande av egenkontroller. Det är även av vikt att tillsammans uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna i vardagen. Aktiviteter läsår 2015/16 Aktiviteter utifrån sjukfrånvaromål Projekt Utökad organisation inom förskolan hösten 2015, se separat handling BUN Analys och handlingsplan total-, kortoch långstidssjukfrånvaro görs för varje förskoleområde. Följs upp två gånger per år. Ansvar: Förskolechef. VC ansvar för uppföljning. Lärare och chefers arbetsmiljö och arbetstid Utvecklingsarbete med syfte att förtydliga och möjliggöra ett rimligt lärar- och chefsuppdrag som ger arbetsglädje och god arbetsmiljö, vilket bidrar till en positiv lärmiljö och ett gott resultat för barn och elever. Inför varje läsår för chef dialog med arbetstagare om innehållet i tjänsten. Avstämning sker tre gånger per år. Ansvar: Verksamhetschef, rektor

5 4 HME mätning Medarbetarundersökning utifrån ett avgränsat område HME (Hållbart Medarbetar Engagemang). Genomförs i nov Ansvar: Personalavdelning Medarbetarundersökning, uppföljning av handlingsplaner Uppföljning av handlingsplaner från 2014 års medarbetarundersökning följs upp i jan Ansvar: tillsammans med medarbetare Årligt återkommande aktiviteter Psykosocial arbetsmiljö Tillbud och arbetsskador Arbetsskador och tillbud rapporteras av medarbetare i IT-systemet LISA. utreder orsaken till tillbud/skada och vidtar de åtgärder som behövs för att minska risken för att liknande tillbud/skador sker igen. Allvarliga tillbud och arbetsskador anmäls till arbetsmiljöverket via länk i LISA. Alla arbetsskador (ej tillbud) anmäls till Försäkringskassan och AFA försäkring, via blankett i LISA. Ansvar: Medarbetare och chef Statistik arbetsmiljö Årligen redovisas statistik till nämnd. I BUF centrala skyddskommitté sker redovisning två gånger per år. Ansvar: BUF ledning Medarbetarundersökning Årligen genomförs en kommunövergripande medarbetarundersökning med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Vartannat år är undersökningen mer omfattande, för att det andra året omfatta enbart HME (Hållbart Medarbetar Engagemang). Ansvar: Personalavdelning Resultaten analyseras på arbetsplatserna och handlingsplaner på kommun-/ förvaltningsoch enhetsnivå utgör bas för förbättringsarbete. Ansvar: Riskbedömning Riskbedömning är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riskbedömning görs: inför planerade förändringar i verksamheten (t ex personal/organisationsförändringar eller ny/om-byggnation). vid olycka eller allvarligt tillbud. löpande, när risker identifieras i verksamheten. Riskbedömning görs i samråd med arbetstagare/ skyddsombud och dokumenteras skriftligt. Ansvar: Krisplan Krisplan ska finnas på alla chefsområden samt centralt inom förvaltningen. Krisplan revideras årligen inför nytt arbetsår. Ansvar: Utrymning Utrymningsövning alternativt information om utrymning på för stadiet (förskola, F-6, 7-9) lämpligt sätt sker årligen vid höstterminens början. Utrymningsvägar kontrolleras regelbundet. Brister i framkomlighet åtgärdas omedelbart. Brister i märkning anmäls till fastighetsservice på ankn Fastighetsservice genomför löpande översyn av utrymningsvägar, framförallt i skolor. Ansvar: Fysisk arbetsmiljö Skyddsrond Skyddsrond genomförs minst en gång per år. Allergirond bör genomföras minst en gång per år. Checklista finns på Protokoll från skyddsrond sänds till registrator för vidarebefordran till förvaltningschef, verksamhetschef, intendent, huvudskyddsombud samt berörda på chefsområdet.

6 5 Om åtgärder inte kan vidtas omgående upprättas handlingsplan i samverkan med fackliga representanter. Åtgärder anges, ansvarig utses och uppföljning tidsätts. Åtgärder som inte ryms i årets verksamhetsplanering förs in i budgetarbetet till kommande år. Ansvar: Felanmälan fastighet Felanmälan kring fastighetsfrågor görs direkt via e-post till skolvaktmästare. Vaktmästare gör bedömning om felanmälan kan åtgärdas via vaktmästare eller ska vidarebefordras till Felanmälan SBF. Vid akut fara för hälsa eller egendom, eller om felet måste åtgärdas direkt kontaktas berörd vaktmästare först per telefon. Om svar inte erhålls kontaktas därefter fastighetsservice, ankn Ansvar: Respektive enhet Översyn av maskiner, inventarier och utrustning Årligen genomförs översyn/kontroll rörande: Spånsugar, inklusive filterbyte. SBF anlitas. Lekutrustning på förskolor/skolor. SBF anlitas. Idrottshallars utrustning. Externt företag anlitas. Minst vart femte år genomförs översyn av maskiner i träslöjdsalar. Externt företag anlitas. Ansvar: Intendent Miljötillsyn Tillsyn enligt tidplan av kök, allmänna lokaler, cafeterior, idrottshallar samt ev. ytterligare lokaler. Ansvar: SBF Rutin för egentillsyn inom förskolan, hemkunskapen, undervisningskök och cafeterior ska följas. Inom förskolan omfattar det förvaring av vanliga kemikalier, utökad källsortering, åtgärder för att minska förbrukningen, städning, ventilation nattetid, livsmedel. Ansvar: Ventilationssystem samt buller Dokumenterad funktionskontroll (OVK) av ventilation görs kontinuerligt enligt tidplan. Motsvarande gäller lokaler som förvaltas av bostadsbolagen. Mätning av buller och koldioxidhalt görs vid behov för att ge underlag för ev. åtgärder inom förvaltningens lokaler. Ansvar: SBF Brandsäkerhet Tillsyn sker enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt tillsyn enligt 21 lag (2010:1011) om brandfarliga varor och explosiva varor. Tillsynen kan avse gasol, annan brandfarlig gas eller brandfarliga vätskor i mängder som är tillståndspliktiga. Ansvar: chef Halkbekämpning och snöröjning Förvaltningen strävar efter att, om vädret medger, ha sandning och snöröjning klar till alla dagar med verksamhet. Manuell sandning och handskottning görs på varje område enligt särskilda rutiner. Ansvar: Avdelningschef vaktmästare Extraordinära händelser På kommunövergripande nivå finns en handlingsplan för extraordinära händelser. Handlingsplanen utgår bland annat från genomförda risk- och säkerhetsanalyser på utsatta förskolor och skolor. Ansvar: Kommunens säkerhetssamordnare Barn/elevers arbetsmiljö Plan för likabehandling Alla förskolor och skolor ska enligt Skollagen 6 kap 8 årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Ansvar: Elevskyddsombud Elever från åk 7 företräds i arbetsmiljöarbetet av elevskyddsombud. Rektor ansvarar för att elevskyddsombud utses. Vid högstadieskolorna informerar skyddsombud och/eller rektor

7 6 elevskyddsombuden om lokala tillämpningar. Utbildning av elevskyddsombud genomförs en gång per år. Utbildningen genomförs av intendent och huvudskyddsombud, kostnaderna täcks av centralt anslag inom förvaltningen. Ansvar: Intendent De yngre eleverna har rätt att delta i arbetsmiljöarbetet efter ålder, mognad och förutsättningar. Ansvar: Rektor Transport av elever Vid transport av elever skall varje elev ha egen sittplats och säkerhetsbälte. Medarbetare som kör minibuss i tjänsten skall ha utbildning för detta (halkutbildning). Innan föräldrar anlitas för att skjutsa elever ska blankett Intyg vid körning av elever fyllas i. Ansvar:

8 7 Bilaga 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, barn- och utbildningsförvaltningen Årsplanering läsår 2015/16 Aktivitet Augusti Arbetsmiljöplan lå15/16 genomgång på enhet/område. Plan för likabehandling upprättad. Genomgång uppdrag och arbetstider för lärare. Ansvar Rektor September Medarbetarundersökning; förvaltningsövergripande handlingsplan samverkas. Utvecklingssamtal påbörjas (pågår sept-jan). Skyddsronder/Allergironder påbörjas (pågår sept-dec). Statistik arbetsmiljö (jan-aug). Delårsrapportering och info i BUF samverkan. Handlingsplan halkbekämpning och snöröjning. Elevskyddsombud utbildning. Avd.chef vaktmästare Intendent Oktober Utrymning övning/information på enhet/område genomförd. Krisplan för enhet/område uppdaterad. Sjukfrånvaro förskola; analys och handlingsplan per förskoleområde. Introduktion nyanställda kommunövergripande. anmäler nya medarbetare. Förskolechef PA November Avstämning arbetstider lärare och chefer. Medarbetarundersökning - HME mätning genomförs. Rektor, VC PA December Medarbetarundersökning; avstämning handlingsplan per enhet/område. Skickas till VC. Januari Medarbetarundersökning; avstämning handlingsplan förvaltning skickas till PA.

9 8 Februari Avstämning arbetstider lärare och chefer. Sjukfrånvaro förskola; analys och handlingsplaner följs upp. Rektor, VC VC Förskola Mars Personalbokslut (jan-dec). Information i BUF samverkan och BUN. April Introduktion nyanställda kommunövergripande. anmäler nya medarbetare. PA Maj Statistik arbetsmiljö (jan-apr). Delårsrapportering och info i BUF samverkan. Juni Arbetsmiljöplan lå16/17 fastställs av BUN. Extra skyddsrond vid behov. Samverkan/skyddskommitté BUF centralt hösten 2015: 9 sept, 7 okt, 11 nov, 9 dec.

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer