Miljörapport HVC Sörby Mjölby-Svartådalen Energi AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2013 - HVC Sörby Mjölby-Svartådalen Energi AB"

Transkript

1 Dokument Beteckning Datum/utgåva FJV/Miljörapport Sörby 2013 Rapport Godkänd av dokumentägare Upprättad av Distribution Sida VD AHA 1 (20) Miljörapport HVC Sörby

2 2(20) Grunddel Huvudman för anläggningen Godkännande (MSE) Box 510, Mjölby Tel Fax Org.nr Lena Svensk, VD Miljöledningssystem ISO Anläggningsadress Platsnummer Fastighetsbeteckning Symaskinen 3 Kommun och län: Kontaktperson Tillsynsmyndighet Kod enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Tillståndsbeslut Sörbyverket, Lockarpsgatan 6, Mjölby PC Skorstenen, Industrigatan 6b, Mjölby Skorstenen 2 Mjölby kommun i Östergötlands län Anders Ejhed Enhetschef Produktion, AO Fjärrvärme Länsstyrelsen Östergötland, Miljövårdsenheten Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 MW men mindre än 50 MW) Länsstyrelsen i Östergötland, samt kompletterande beslut.

3 3(20) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens organisation (MSE) är ett energibolag som producerar och distribueras fjärrvärme och el och tillhandahåller energitjänster. MSE ägs av Mjölby Kommun till 55 %, Tekniska Verken i Linköping till 35 % samt Motala kommun till 10 %. MSE Mjölby Kraftnät AB är ett helägt dotterbolag till MSE. Mjölby Svartådalen Energi äger även del i elhandelsföretaget Bixia AB och i bredbandsbolaget Utsikt Bredband AB. MSE är indelat i Affärsområde El, Affärsområde Energitjänster och Affärsområde Fjärrvärme. Under affärsområde Fjärrvärme ligger produktionsanläggningarna, fjärrvärmenät samt försäljning och service. Huvudsaklig miljöpåverkan från Den huvudsakliga miljöpåverkan från produktionsanläggningarna utgörs av utsläpp av kväveoxider, svavel, stoft och koldioxid till luft samt utsläpp av kondensat, som innehåller restmängder av metaller, suspenderade ämnen, ammoniumkväve och COD till vatten. Drift- och produktionsbeskrivning Produktionsanläggningarna i MSE:s fjärrvärmenät är Sörby, Östanå och Industrigatan. Sörby och Industrigatan ligger i centralorten Mjölby, medan Östanå är placerad i Skänninge. De biobränsleeldade pannor i Sörby utgör basproduktionsanläggningen i Mjölbys fjärrvärmenät. Fjärrvärmenäten i Mjölby och Skänninge är sammankopplade via en ledning. Vid behov kan MSE importera, men även exportera fjärrvärme från Tekniska Verken i Linköping via en transitledning genom Mantorp. Detta gör att flexibiliteten för vilken produktionsanläggning som ska användas är mycket stor. I Väderstad finns ett lokalt fjärrvärmenät till vilket MSE köper in halmbaserad värme från en lokal producent.

4 4(20) Vid anläggningarna Sörby ch I-gatan finns följande produktionsenheter: Sörby Basproduktion 12 MW fastbränslepanna med 3 MW rökgaskondensering (PA200) 9 MW fastbränslepanna med 2 MW rökgaskondensering (PA700) Spetslastanläggning 16 MW oljepanna (PA100) 6 MW elpanna Försedd med elfilter för stoftavskiljning. Rökgaskylaren är placerad efter elfiltret Utkondenserat vattnet samlas upp i en neutraliseringstank och ph justeras före avledning till recipient. För reducering av NO x finns sedan SNCR-system installerat i PA200. Vatten från vattensotning avleds och samlas i en 25 m³ sedimenteringsbassäng där det ph-justeras och sotet får sedimentera. Vattnet avleds därefter till kommunens spillvattennät. Utrustad med cyklon och rökgaskylare för stoftavskiljning Kondensatvattnet renas först genom sedimenteringsbassäng och sedan till sandfilter, det renade vattnet ph justeras innan det avleds till recipient. För reducering av NO x finns sedan SNCR-system installerat i PA700. Oljepannan PA100 är utrustad med multicyklon, sotet hämtas av Tekniska Verken i Linköping AB. Vatten från vattensotning avleds och samlas i en 25 m³ sedimenteringsbassäng där det ph-justeras och sotet får sedimentera. Vattnet avleds därefter till kommunens spillvattennät. Allmänt Sörby Aska fuktas i samband med utmatning från pannorna vilket minimerar risken för damning vid hantering och transport. Askan transporteras till deponi i Tuddarp. Vatten från ytor där olja kan förekomma avleds via oljeavskiljare till spillvattennätet. Dagvatten avleds via dagvattennätet till Svartån. PC Skorstenen vid Industrigatan Reservanläggning 8 MW oljepanna 2 st 6 MW oljepanna

5 5(20) Gällande föreskrifter och beslut Tillstånd enligt miljöbalken Datum Tillstånd/beslut Tillstånd att uppföra och driva en hetvattencentral med en installerad effekt vid full utbyggnad av 34 MW varav 6 MW el inom Sörby industriområde. Tillstånd att utnyttja befintlig oljeeldad hetvattencentral vid Industrigatan, som permanent reservenhet Tillstånd till utökad verksamhet. Dels installation och drift av ytterligare en oljepanna om 8 MW på fastigheten Skorstenen 2 (reservcentralen) och ytterligare en oljepanna om 8 MW på fastigheten Symaskinen 3 samt förse den befintliga fastbränslepannan med en 3 MW rökgaskylare Godkännande av Länsstyrelsen att rökgaskylaren kompletteras med roterande värmeväxlare Godkännande av Länsstyrelsen att avledandet av rökgaskylarens kondensvatten ändras från spillvattennätet till dagvattennätet Beslut av Länsstyrelsen i uppskjutna frågor om utsläpp av svavel och kväveoxider vid Sörbyverket I beslut medgav Länsstyrelsen tillstånd till utökad verksamhet. Installation av fastbränsleeldad hetvattenpanna på 8-10 MW och rökgaskylare på ca 2 MW vid Sörbyverket Länsstyrelsen fastställer slutliga villkor för utsläpp av kondensatvatten från den utökade verksamheten vid Sörbyverket Länsstyrelsen beslutar om ombyggnad och fortsatt eldning med alternativt bränsle i Sörbyverket. Nytt bränslelager och bränsletransport till panna PA 700 samt fortsatt eldning med alternativt bränsle Länsstyrelsen beslutar att eldning med bioolja istället för ordinarie olja får ske i Sörbyverket Länsstyrelsen medger beslut gällande lagring och flisning av rundved samt lagring av bränsleflis Länsstyrelsen medger beslut för installation av system för reducering av kväveoxider Länsstyrelsen beslutar om Kontrollprogram MSE:s verksamheter vid Sörby och Industrigatan Länsstyrelsen medger tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen om handel av utsläppsrätter HVC Sörby i Mjölby kommun Länsstyrelsen medger tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen om handel med utsläppsrätter HVC Industrigatan i Mjölby kommun.

6 Kontrollprogram och kontrollföreskrifter 6(20) Anläggningskontrollen omfattar skilda aktiviteter i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer: Förstagångsbesiktning Periodisk besiktning Löpande kontroll Rapportering sker i form av kvartalsrapporter och genom denna årliga miljörapport. Periodisk besiktning Periodisk besiktning för hela anläggningen skall genomföras vart tredje år. Nästa besiktning kommer enligt överenskommelse med länsstyrelsen att ske när nya tillståndet träder i kraft. Byggnationen av kraftvärmeverket pågår just nu och ska enligt plan vara färdigt senhösten Löpande kontroll Länsstyrelsen har genom beslut förelagt MSE att undersöka och kontrollera verksamheten enligt kontrollprogram. Därtill efterlever MSE även övervakningsplan enligt beslut från länsstyrelsen enligt lagen om handel med utsläppsrätter. Verksamhetsledning MSE är certifierade enligt ISO och ISO Att vi är certifierade innebär att vi arbetar för att ständigt förbättra oss. Exempel på verktyg vi arbetar med för att uppnå denna förbättring är bland annat våra miljömål, mätetal, avvikelsehantering och revisioner. Intertek genomför två gånger om året revision av företaget där man kontrollerar att vi uppfyller kraven som ställs enligt standarderna. Dessutom genomförs interna revisioner och miljöronder. Genom vårt avvikelsehanteringssystem rapporteras och åtgärdas brister i exempelvis rutiner och systemet bidrar till förbättringar av rutiner och instruktioner och en ökad riskmedvetenhet. Mindre förbättringar sker i den dagliga verksamheten utanför avvikelsehanteringssystemet. Miljöberättelse Distribution Fjärrvärmenätet i Mjölby är sammankopplat med Tekniska Verken i Linköping AB:s (TVAB) nät i Linköping via en transitledning via Vikingstad, Mantorp och Sya. Leveranser kan ske från Linköping till Mjölby och omvänt. Under sommarhalvåret är MSE:s pannor ofta avstängda då värme kan produceras till ett lägre pris i Linköping. Under året har 92,9 GWh köpts in från TVL och 7,8 GWh har köpts in från Hilbrand för att försörja det lokala nätet i Väderstad. Drift- och produktionsförhållanden 2013 inleddes med en normal vinterperiod, där mars stack ut och var kall med ett energiindex på 118 %. Följande månaders var också normala, men året avslutades med en varm december med energiindex 82 %. Årets energiindex uppgick till 94 %, vilket kan sammanfattas som ett milt år.

7 Drifttider och produktion Sörbyverket: Drifttider h Produktion MWh 7(20) Bränsleförbrukning PA200 Fastbränsle ton PA700 Fastbränsle ton PA100 EO Nm 3 Övriga anläggningar Industrigatan OP1/OP2/OP3 EO Nm 3 Drift- och underhållshistorik Vissa driftstörningar och andra händelser har inträffat under året. Dessa har tidigare redovisats i kvartalsrapporterna. Här redovisas även större underhåll som påverkan anläggningens miljöprestanda. Vid respektive panna har följande driftstörningar och händelser noterats: PA ENIA Vid mätning den överskreds rikvärde för ammonuimkväve i kondensatet från renvattentanken. Godkänt värde erhölls vid nytt provsvar i mars Pannan stoppades för säsongen. Revision Under revision har sotblåsarna gåtts igenom för effektiv sotning. Askutmatningen har renoverats. Byte av gemensamt styrsystem och hjälpsystem för fjärrvärme Pa200 och Pa100. Nya heter ABB800M Pannan startades för säsongen. PA700 Januari Under januari månad har gällande riktvärdena för kolmonoxid överskridits med en timme vid stopp av panna Under februari har gällande riktvärdena för kolmonoxid överskridits med 41 h h i samband med att pannan puffade h när panna trippat h i samband att pannan puffade. Vid återstart fick vi problem med kolmonoxid. De närmaste två dygnen fanns fortsatta problem med överskridande på riktvärdena av kolmonoxid. Vi gick med reducerad last och försökte trimma pannan och ändra bränslekvaliteten. Efter 29 h med överskridande stoppade vi pannan Efter besiktning och rengöring så återstartade vi pannan. 2 h vid start av pannan överskreds riktvärdena.

8 8(20) Under mars har gällande riktvärdena för kolmonoxid överskridits med 15 h h pga låg nivå asksläckare Med att vi på eftermiddagen inte kunde erhålla riktvärdena för kolmonoxid, pannan puffade under kvällen och vi beslöt att släcka pannan för att kontrollera om vi hade något fel inuti pannan Efter besiktning och rengöring så återstartade vi pannan fick vi åter problem med att vi överskred riktvärdena för kolmonoxid på pannan. Totalt 7 h överskreds med dygnsvärdet erhölls h med överskridande av riktvärdena. Under dagen kom vi tillrätta med kolmonoxiden på pannan och kunde gå upp i last efter att ha kört med reducerad effekt Pannan stoppades för säsongen Pannan startades för säsongen. Oktober Under oktober månad har gällande timmedelvärde för kolmonoxid överskridits vid start av panna. November Under november månad har gällande villkor för timmedelvärde överskridits i sammanlagt fyra timmar vid tre tillfällen. Pannan har inte varit intrimmad för rådande bränslekvalité. PA100 Vår Höst Industrigatan Höst Anläggningen har varit i drift för topplast under delar av september och oktober under byte av styrsystem på Sörby. Externa avvikelser Inga externa avvikelser från kunder eller intressenter har rapporterats under året. I samband med verifiering av vår rapportering av CO2 enligt lagen om handel med utsläppsrätter har en avvikelse noterats. Det saknades en riskanalys för Sörby respektive Industrigatan. Avvikelsen är åtgärdad och avslutad. Förbrukning och hantering av kemiska produkter I fjärrvärmeverksamhetens produktionsanläggningar används olika produkter för rengöring, avfettning, smörjning m.m. Alla kemikalier registreras i webbaserat kemikaliehanteringssystem, Ecoonline. Där lagras uppgifter om användning, inventering och årsförbrukning. Systemet används också för att göra riskbedömningar av kemikalier och hantering. Generellt är det rör det sig om små mängder som förbrukas och lagerhållningen är liten. Förbrukning framgår av den bifogade kemikalieförteckningen (bilaga 1). Inköp av

9 nya kemikalier som inte finns i Ecoonline ska granskas av kemikalieansvarig och godkännas av affärsområdeschef. I processerna används lut (45 % NaOH) för neutralisering av kondensat från rökgaskylare. Luten förvaras i invallade 800 liters behållare och 60 liters kärl vid förbrukningsplatsen. För ph-justering av matarvatten i pannorna används Amertrol 70 och Amercor 45. Ammoniak, som används för NO x -reduktion, lagras i en tank på 20 m 3. I övrigt har sedvanliga labkemikalier för vattenanalyser m.m. inköpts och förbrukats. Lagerhållningen och förbrukning av dessa produkter är liten. I november blandades vattenfärgningsmedel Pyranin och vattenbehandlingsmedel, det phhöjande och korrosionshämmande Pyromax in i fjärrvärmevattnet. Hantering av avfall och restprodukter 9(20) I verksamheten uppkommer avfall och restprodukter främst i form av förbränningsprodukter från fastbränsleeldning. Mindre mängder olja och oljehaltigt vatten uppkommer också. Inga avfall eller restprodukter behandlas inom anläggningen utan allt fraktas bort för att omhändertas. Aska från fastbränsleeldningen mellanlagras i containrar. Askan transporteras därefter med bil till Tuddarp i Motala. Sammanlagt har 860 ton aska uppkommit vid förbränning av biobränsle. Under 2013 har kg oljesot skickas till Sakab för deponering. Kontorsavfall såsom kontorspapper och wellpapp samlas in och hämtas till återvinning av godkänd transportör. Hushållsliknande avfall samt brännbart avfall transporteras till Gärstadsverken i Linköping för förbränning. Metallskrot som uppstår i samband med entreprenader samlas i avsedd container för att transporteras till Stena Recycling i Skänninge. Rent trä och osorterat material har transporterats till av transportör till Hulje för omlastning och sortering, för att sedan förbrännas, materialåtervinnas eller deponeras. Tabellen nedan visar en sammanställning av avfall som transporterats från Sörby anläggningar Kontorspapper, brännbart och osorterat avfall omfattar även det avfall som lämnats från Östanå. Avfall Avfallsslag Mängd Transportör Mottagare Behandling Aska kg NTQ Åkeri AB Tuddarp, Motala Deponi Asfalt 3570 kg GDL Mjölby Kommun, Deponi Hulje Brännbart avfall kg GDL Tekniska Verken Förbränning Rent trä/ rivningsvirke kg GDL Mjölby kommun, Hulje Flisning, förbränning Kontorspapper 900 kg GDL IL Recycling Återvinning

10 Farligt avfall Avfallsslag Mängd Transportör Mottagare Behandling Oljesot kg Allslam, Mjölby containertransport SAKAB Deponi 10(20) Farligt avfall Befintliga oljeavskiljare inspekteras regelbundet av anläggningens personal. Vid behov töms avskiljare av särskilt anlitad entreprenör, som ombesörjer bortkörning för omhändertagande. Farligt avfall, som exempelvis småkemikalier, elektronikskrot, lysrör och spillolja transsporteras enligt anmälan om transport av eget avfall giltigt t.o.m. 2015, från Sörby till I- gatan. Nya avfallsförordningen har beaktats. Under 2013 har inget sådant avfall transporterats till miljöstationen I-gatan enligt upprättat register. Borttransport av farligt avfall sker samordnat för hela MSE från den gemensamma miljöstationen på I-gatan där det omhändertas av Tekniska Verken i Linköping AB. De mängder farligt avfall som normalt uppkommer är relativt små. Spillolja härrör från nödvändigt byte av olja i växellådor, hydraulsystem m.m. Möjligheterna att ytterligare minska mängden farligt avfall bedöms vara marginella. Kontrollresultat Beräkningsunderlag Under året har fastbränsle i form av skogflis och stamved som flisats på plats använts vid hetvattencentralen i Sörby. Leveranser har skett från ett flertal leverantörer. EO5 med svavelhalt på 0,4 % har använts på Sörby och EO1 med svavelhalt på 0,1 % har använts på Industrigatan under året. Till underlag för beräkningarna ligger kontinuerliga mätningar, mätningar vid periodiska besiktningar, fakturaunderlag, invägningar och bränsleanalyser på fastbränslet. Mätutrustning Emissionerna mäts i enlighet med kontrollprogrammen. NO x, CO och O 2 mäts kontinuerligt. Emissioner Utsläpp till luft Utsläppspunkt till luft från Sörbyverket sker från skorsten 55 m ö mark. Koordinaterna för skorstenen är X = Y= RT90.

11 11(20) Industrigatans utsläpp sker från skorsten 45 m ö mark. Koordinaterna är X = Y= RT90. Beräknade emissioner till luft Sörby Utsläpp Mängd ton PA200 NO x 12,7 CO 2, förnybart PA700 NO x 8,0 CO 2, förnybart PA100 Svavel (0,4 % S) 1,9 Industrigatan NO x 3,9 CO 2, fossilt OP1/OP2/OP3 Svavel (0,05 % S) 0,02 NO x 0,1 CO 2, fossilt 146 Årlig jämförande mätningar för 2013 har genomförts Samtliga ställda krav som finns angivna i NFS 2004:6 innehålls vid tillfället för mätningen. Stoftemissionsmätningar har genomfört för PA200. Utsläpp av stoft uppmättes till <1 mg/mj för PA200 och 11 mg/mj för PA700. Vid tillfället för stoftmätningarna innehålls gällande villkor. Stoftemissionsmätningar har genomfört för PA700. Utsläpp av stoft uppmättes till 8 mg/mj för PA700. Vid tillfället för stoftmätningarna innehålls gällande villkor. Stoftemissionsmätningar genomfördes på I-gatan den Vid tillfället för stoftmätningarna innehålls gällande villkor för samtliga pannor. Utsläpp till vatten Från rökgaskondenseringen har under året släppts ut m³ kondensat från PA200 och m³ från PA700. Utsläppen till vatten av dagvatten och kondensvatten från Sörby sker via dagvattennät till Svartån. Utsläppspunkten har koordinaterna ca X = Y= RT90. Utsläppen av suspenderade ämnen har vid de analyser som gjorts legat under riktvärdet 10 mg/l för PA200 under året. För PA700 har riktvärdet överskridits vid 3 mättillfällen. Åtgärder redovisas i 4.3 Drift- och underhållshistorik.

12 12(20) Riktvärdet för ammoniumkväve för PA200 överskeds vi en mätning under Resultatet av analyser redovisas nedan. Åtgärder redovisas i 4.3 Drift- och underhållshistorik. Analyser av kondensat Panna, provtagningsdatum ph Suspenderade ämnen mg/l Ammoniumkväve COD mg/l TOC mg/l mg/l Riktvärden 6,5-10 < <50 - PA ,9 <5 88 <30 2, ,3 <5 120 <30 2, ,8 <5 31 <30 2, ,9 <5 62 <30 1, ,1 <5 25 <30 <1, ,9 <5 18 <30 1,8 PA ,1 <5 14 <30 1, ,5 <5 32 <30 2, ,0 <5 20 <30 1, ,9 <5 1,2 <30 <1, ,1 <5 1,0 <30 1,2 Besiktningar Periodiska besiktningar genomförs var tredje år, senaste Enligt överenskommelse med länsstyrelsen kommer nästa besiktning genomföras efter att nya kraftvärmeanläggningen är färdigställd senhösten Kommentarer till vidtagna skyddsåtgärder och kontroller Villkor genom länsstyrelsens beslut Villkor 1 Stoftutsläpp vid fastbränsleeldning. Stoftutsläppet får vid besiktning inte överstiga 55 mg stoft/mj tillfört bränsle (ca 100 mg/m3 norm torr gas vid 10 % CO2) riktvärde. Stoftutsläppet får som månadsmedelvärde inte överstiga 80 mg stoft/mj tillfört bränsle (ca 150 mg/m3 norm gas vid 10 % CO2) riktvärde. Stoftutsläppet får momentant inte överstiga 275 mg/mj tillfört bränsle (ca 500 mg/m3 norm torr gas vid 10 % CO2) riktvärde. Tenderar detta värde att överskridas skall pannan tas ur drift. Enligt prover tagna vid periodisk besiktning erhölls ett medelmätvärde på <1 mg/mj tillfört bränsle efter rökgaskondensering.

13 13(20) Villkor 2 Villkor 3 Villkor 4 Villkor 5 Villkor 6 Villkor 7 Villkor 8 Stoftutsläppet vid oljeeldning får som riktvärde vid besiktning inte överstiga 1,5 g stoft/kg olja. Vid periodisk besiktning 2012 gjordes ingen mätning av stoft från oljepannan då väderleken bedömdes vara för varm. Vid senaste mättillfället 2009 innehölls riktvärdet. Hantering, lagring och transporter av fastbränsle och aska skall ske på sådant sätt att besvärande damning inte uppstår. Fastbränslet levereras i täckta lastbilar och tippas i bränsleficka. Aska befuktas och transporteras bort i containrar. Ingen besvärande damning uppstår. Fastbränslepannan skall förses med kontinuerligt registrerande instrument för kolmonoxid och röktäthet. Kolmonoxid och O 2 mäts kontinuerligt. Värdena finns dokumenterade i driftrapporter. Buller från verksamheten får inte överskrida de värden som anges i statens Naturvårdsverkets publikation "Råd och riktlinjer 1978:5, Riktlinjer för externt industribuller, tabell 2.1. Klagomål från närliggande industri, boende eller andra har ej förekommit under Deponering av aska och slagg får endast ske på anläggning som godkänts härför enligt miljöskyddslagen. Askan transporteras till Tuddarp i Motala som har giltigt tillstånd. Förslag till kontrollprogram för verksamheten skall upprättas och inges till länsstyrelsen för godkännande i god tid innan anläggningen tas i drift. Förslag till kontrollprogram ingavs ursprungligen enligt villkoret. Länsstyrelsen har senast i beslut fastställt kontrollprogram för verksamheten. Meddelande om tidpunkten när fastbränslepannan tagits i drift skall inges till länsstyrelsen. Enligt brev daterat övertogs anläggningen av Mjölby-Svartådalen Energiverk AB från Generator Villkor som har tillkommit vid beslut om utökad verksamhet Villkor 1 Oljepannor som kan komma att sotas under drift skall vara försedda med stoftavskiljare. Villkor 2 Oljepannan i Sörbyverket är försedd med cyklon för stoftavskiljning. Oljepannor vid panncentralen vid Industrigatan sotas ej under drift. Stoftutsläppet vid oljeeldning får som riktvärde vid besiktning inte överstiga 1,5 g stoft/kg olja. Sörbyverket har inte kompletterats med någon ytterligare oljepanna.

14 Villkor 3 Villkor 4 14(20) Kondensvatten från rökgaskylare skall tills vidare släppas till spillvattennätet. ph-värdet skall ligga i intervallet 6,5-10 och halten suspenderade ämnen får som riktvärde inte överstiga 10 mg/l. Om COD-värdet genomgående ligger under 50 mg/l får vattnet efter godkännande av länsstyrelsen släppas till dagvattennätet. Analys av kondensatet har skett och redovisats för länsstyrelsen i kvartalsrapporterna. De angivna värdena för suspenderande ämnen har innehållits under året liksom de för COD. Länsstyrelsen godkände i beslut avledande av kondensat till dagvattennätet. Ett förslag till reviderat kontrollprogram skall senast inges till länsstyrelsen för godkännande. Förslag till kontrollprogram ingavs ursprungligen enligt villkoret. Kontrollprogrammet har senare reviderats. Länsstyrelsen har senast i beslut fastställt kontrollprogram för verksamheten. Villkor som tillkommit vid beslut gällande uppskjutna frågor rörande utsläpp av svavel och kväveoxider från Sörbyverket i Mjölby Villkor 1 Utsläpp av svavel får som årsmedelvärde inte överstiga 100 mg/mj tillfört bränsle vid torveldning. Skulle en lägre nivå komma att föreskrivas i allmän författning ska denna lägre nivå föreskrivas. Villkor 2 Torv har inte eldats i pannan under året. Utsläppen av kväveoxider får som årsmedelvärde inte överstiga 100 mg/mj tillfört bränsle. Årsmedelvärdet för panna PA 200 var 62 mg/mj tillfört bränsle. SNCR-system togs i drift och har resulterat i en kraftig minskning av kväveoxiderna. Villkor som tillkommit vid beslut gällande utökad verksamhet vid Sörbyverket i Mjölby Beslutet avser fastbränslepanna PA 700 Villkor 1 Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig. Villkor 2 Villkor 3 Villkor 4 Verksamheten bedrivs i huvudsak enligt vad som angivits i ansökan. Utsläppet av kväveoxider får som årsmedelvärde uppgå till högst 100 mg/mj tillfört bränsle. Årsmedelvärdet för panna PA 700 var 58 mg/mj tillfört bränsle. Torv får inte eldas i pannan. Torv har inte eldats under året. Utsläppet av stoft får som riktvärde och månadsmedelvärde uppgå till högst 15 mg/mj tillfört bränsle. Under periodiska besiktningen uppmättes månadsmedelvärde till 9 mg/mj tillfört bränsle.

15 15(20) Villkor 5 Villkor 6 Villkor 7 Villkor 8 Utsläppet av kolmonoxid från fastbränslepannan får som riktvärde uppgå till högst 200 mg/mj tillfört bränsle räknat som dygnsmedelvärde. Utsläppet får som riktvärde räknat som halvtimmesmedelvärde uppgå till högst 500 mg/mj. I dagsläget är det inte möjligt att mäta halvtimmesmedelvärde för kolmonoxid. Under periodiska besiktningen uppmättes månadsmedelvärde till 21 mg/mj tillfört bränsle. Deponering av aska får endast ske på plats som är godkänd härför enligt miljöskyddslagen. Alternativt kan aska från biobränsleeldning efter samråd med tillståndsmyndighet återföras till naturen. Tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter angående hantering av aska. Askan skickas till Tuddarp i Motala. Om haveri eller omfattande driftstörningar i process- eller reningsutrustning inträffar, ska detta omgående anmälas till tillsynsmyndigheten. De driftstörningar som har inträffat under 2013 har redovisats till länsstyrelsen i kvartalsrapporterna. Störningar och åtgärder redovisas dessutom i 4.3 Drift- och underhållshistorik. Buller från verksamheten får som riktvärde inte överskrida nedan angivna frifältsvärden vid bostäder och rekreationsytor. Ekvivalent ljudnivå Momentan ljudnivå Vardagar, kl Lör- sön och helgdagar, kl Kvällar, kl dba 45 dba 45 dba Villkor 9 Villkor 10 Nattetid, kl dba 55 dba I övrigt får ljudnivån från verksamheten som riktvärde inte överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller vid nyetablering av industri (SNV RR 1978:5, tabell 2.1). Bullermätningar har utförts i samband med slutbesiktningen. Några klagomål på buller har inte förekommit under året. Förstagångsbesiktning av verksamheten ska ske inom 6 månader från det att produktionsanläggningen har tagits i drift. Tidpunkten och program för besiktningen ska i god tid innan besiktningen inges till myndigheten. Förstagångsbesiktning genomfördes Kontroll av verksamheten ska ske. Förslag till kontrollprogram ska inlämnas till tillsynsmyndigheten senast inom 6 mån från det att beslut vunnit laga kraft. Kontrollprogrammet ska utformas i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd 89:2, Anläggningskontroll enligt miljöskyddslagen. Förslag till kontrollprogram insändes ursprungligen Kontrollprogrammet har därefter reviderats och länsstyrelsen har senast i beslut fastställt kontrollprogram för verksamheten.

16 16(20) Villkor som tillkommit vid beslut gällande utökad verksamhet vid Sörbyverket i Mjölby. Beslutet avser panna PA 700. Villkor 1 Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överstämmelse med vad bolaget har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig. Villkor 2 Villkor 3 Verksamheten bedrivs i enlighet med vad som angavs. Mindre förändringar har anmälts och godkänts av länsstyrelsen. Kondensatvatten från rökgaskondenseringen ska släppas till dagvattennätet. Kondensatvattnet kopplades till dagvattennätet vid entreprenaden. Meddelande om att anläggningen tagits i drift skall göras till länsstyrelsen. Länsstyrelsen är informerad om driften. Slutliga villkor för utsläpp av kondensat från panna PA700 enligt beslut Villkor 4 För utsläppen av kondensatvatten skall följande riktvärden gälla: Suspenderade ämnen 10 mg/liter ph 6,5-10 Analysresultaten från de provtagningar som gjorts under året visar att riktvärdet för suspenderade ämnen inte överskridits. PH doseras till 7. Råd som tillkommit vid beslut gällande lagring och flisning av rundved samt lagring av bränsleflis Råd 1 Virke som riskerar springning av barkborrar till omgivande skogsområden, i en omfattning som inte är obetydlig, bör inte lagras vid anläggningen. Råd 2 Råd 3 För att minska risken för bullerstörningar bör flisningen av rundved begränsas till vardagar mellan kl Om olägenheter i form av damning och lukt uppkommer bör bolaget utan dröjsmål vidta åtgärder för att undanröja olägenheterna. MSE beaktar råden vid hantering och lagring av stamved och bränsleflis samt vid flisning av stamved.

17 17(20) Villkor som tillkommit vid beslut gällande installation av system för reducering av kväveoxider Villkor 1 Hur reduktionen av kväveoxider påverkar utsläppen av ammoniak, lustgas och ammoniumkväve ska kontrolleras. Bolaget ska senast den 15 september 2008 redovisa resultat från kontrollen. Länsstyrelsen kan på grundval av resultaten komma att föreskriva skyddsåtgärder för att reglera och minimera utsläppen. Bolaget lämnade in en delrapport samt en kompletterande rapport Övrig redovisning enligt föreskrifterna om miljörapport Åtgärder för att uppfylla miljöbalkens hänsynsregler. Utöver vad som framgår ovan gäller följande beträffande hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken: Kunskapskravet, 2 Kunskapskravet innebär att det skall finnas den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. MSE har tillgång till den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna identifiera och bedöma miljöriskerna med verksamheten. Det finns rutiner och kompetensutvecklingssystemet Comaea för att kontinuerligt bevaka behovet av kompetenshöjning. Personalen bedöms ha lämplig utbildning och erfarenhet för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt. Utbildning av personal sker kontinuerligt. Dokumentation över genomgångna utbildningar finns på personalavdelningen och i Comaea. För att hålla kontroll på aktuella lagkrav abonnerar bolaget på Miljöparagrafen, som är ett webbaserat verktyg för lagbevakning. Laglistan uppdateras löpande och revideras årligen. Riskerna inom anläggningen har beaktats i samband med uppbyggnaden av anläggningarna samt i de instruktioner som gäller för driften. Försiktighetsprincipen 3 Försiktighetsprincipen innebär att risk för skador eller olägenhet för hälsa och miljö skall förebyggas i skälig omfattning. Dagvattenbrunnarna vid oljecisternerna har avstängningsventil. Förvaring av kemikalier (undantaget oljecisternerna) och avfall sker i separata utrymmen och inom invallning. Eventuella brister i verksamheten som kan förorsaka skada eller olägenhet för hälsa och miljö noteras vid rondering. Bästa möjliga teknik (BAT) BAT innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i

18 18(20) övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. De skyddsåtgärder som vidtagits har redovisats ovan samt i beskrivning i samband med ansökningar, anmälningar och andra redovisningar till myndigheter. MSE anser att bolaget åtagit sig att vidta de skyddsåtgärder som rimligen kan krävas. MSE strävar efter att ständigt förbättra anläggningarna i enlighet med principen om bästa tillgängliga teknik. Produktvalsprincipen, 4 Produktvalsprincipen eller utbytesregeln innebär att alla skall undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan innebära risk för människors hälsa eller miljön, om produkten kan ersättas med andra, mindre farliga produkter. Inom MSE finns inköpsrutiner som ser till att miljöfrågorna beaktas vid inköp. I praktiken innebär det att kemikalier och produkter som används bedöms och klassas ur miljö- och hälsosynpunkt. MSE strävar efter att där så är möjligt minska antalet och mängden kemiska produkter som vi använder som kan vara skadliga för miljö och människors hälsa. Hushållnings och kretsloppsprincipen, 5 Principen innebär att verksamheten skall drivas så att råvaror och energi används så effektivt som möjligt samt att avfallet minimeras. Ändamålet med verksamheten är att tillgodose nuvarande och framtida behov av fjärrvärme. Förbränningen av huvudsakligen förnybara bränslen, samt att anläggningarna har en hög verkningsgrad ligger därför i linje med hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen. Förbränning av förnybara bränslen innebär också att utsläppet av koldioxid kan begränsas, vilket är en angelägen åtgärd om det i Sverige uppställda klimatmålet skall kunna nås. Risker i verksamheten De risker som finns i verksamheten har beaktats i utformningen av anläggningarna och lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits. I det underhållsprogram som tillämpas i verksamheten finns inlagt förebyggande underhåll och tillsyn för att motverka oönskade störningar. Riskanalyser för fjärrvärmeanläggningar har reviderats under året. Miljöförbättrande arbete MSE arbetar för att ständigt driva anläggningarna på ett optimalt sätt. Möjligheter till miljöförbättringar beaktas kontinuerligt vid ändringar i verksamheten. Utbyggnad av fjärrvärmenätet innebär att enskild uppvärmning som ofta är sämre ur miljösynpunkt försvinner. I det underhållsprogram som tillämpas i verksamheten finns inlagt förebyggande underhåll och tillsyn för att motverka oönskade störningar i bolagets anläggningar. MSE är även miljöcertifierade enligt ISO

19 Underskrift Föreliggande rapport utgör den miljörapportering som skall ske enligt miljöbalken och innehåller bl. a. redogörelse för den egenkontroll som förevarit vid Mjölby-Svartådalen Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet. Mjölby den MJÖLBY-SVARTÅDALEN ENERGI AB 19(20) Lena Svensk Verkställande Direktör

20 20(20) Bilaga 1 Kemikalieförteckning 2013 Produktnamn Årlig förbruk. Användningsområde Chloride 2 Indicator < 1 liter Labkemikalie TitraVer Solution Sodium EDTA 0,08M < 1 liter Labkemikalie Sulfuric Acid, 1,600N crtg < 1 liter Labkemikalie Buffer Solution ph liter Labkemikalie Buffer Solution ph liter Labkemikalie H Potassium Hydroxide Standard Solution 8.0N < 1 liter Labkemikalie Starch Indicator Solution < 1 liter Labkemikalie CalVer 2 < 1 liter Labkemikalie Fenolftalein-indikatorpulver < 1 liter Labkemikalie Dissolved oxygen 3 powder pillows < 1 liter Labkemikalie Svavelsyra 1:1 < 1 liter Labkemikalie Hårdhetsindikator < 1 liter Labkemikalie KORROSIONSHÄMMARE 40 liter Pannvatten AMERTROL liter Pannvatten Bensin Mk1 (95,96,98 oktan) 10 liter Drivmedel Brilliant Clean 1 liter Rengöring ECOREN cocosavfettning 5 liter Rengöring Eldningsolja 5 0.5% S Gasolja E 10 & E32 Färgad/Blank Hydro Oil Se bränsleredovisning Se bränsleredovisning 5 liter Bränsle Bränsle Hyspin AWS liter Smörjmedel K NATE NLGI 2 5 kg Smörjmedel Loctite 270 Loctite 542 < 1 liter < 1 liter NATRONLUT 5-50% 2700 kg Neutralisering av kondensat AMMONIAK, 24,5 % bulk 57 ton Reduktion av Nox Never Lock Light < 1 liter

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport Östanå Mjölby-Svartådalen Energi AB

Miljörapport Östanå Mjölby-Svartådalen Energi AB Dokument Beteckning Datum/utgåva FJV/Miljörapport Östanå 2013 Rapport 2014-03-25 Godkänd av dokumentägare Upprättad av Distribution Sida VD AHA 1 (16) Miljörapport 2013 - Östanå 2(16) Grunddel Huvudman

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Miljörapport 2011 Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Mackmyra biobränslepanna

Mackmyra biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Mackmyra biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Mackmyra biobränsleanläggning Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Bergby biobränslepanna

Bergby biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Bergby biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Bergby biobränsleanläggning Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

Hedesunda biobränslepanna

Hedesunda biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Hedesunda biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Hedesunda biobränsleanläggning

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG Årsrapport 2014 Hetvattencentralen BORENSBERG Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Skutskär reservanläggning

Skutskär reservanläggning Årsrapport Miljö 2016 Skutskär reservanläggning Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Skutskärs fjärrvärmenäts reservanläggning

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Allmän beskrivning av verksamheten... 3 3 Yrkanden

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Sammanfattning Björndammens panncentral

Sammanfattning Björndammens panncentral Sammanfattning Björndammens panncentral I den här rapporten beskrivs verksamheten på Björndammens panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Miljörapport Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC)

Miljörapport Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC) Miljörapport 2011 Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC) TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn:

Läs mer

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 för VÅRBERG PC AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, mars 2011 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Vårberg...3 1. Verksamhetsbeskrivning...3

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2012 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Miljörapport. Värmeverket Surahammar 2014.

Miljörapport. Värmeverket Surahammar 2014. Miljörapport. Värmeverket Surahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmeverket Surahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Värmeverket Surahammar

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

Miljörapport 2014. HVC 60 Lambohov LINKÖPING

Miljörapport 2014. HVC 60 Lambohov LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 60 Lambohov LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Ockelbo fjärrvärmecentral

Ockelbo fjärrvärmecentral Årsrapport Miljö 2016 Ockelbo fjärrvärmecentral Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Ockelbo fjärrvärmecentral Fastighetsbeteckning:

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral Miljörapport 2015 Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2015. En sammanfattning över drift- och emissionsdata

Läs mer

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

Information om krav på egenkontroll enligt miljöbalken 2009-01-30 1 (6) om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer