Miljörapport HVC Sörby Mjölby-Svartådalen Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2013 - HVC Sörby Mjölby-Svartådalen Energi AB"

Transkript

1 Dokument Beteckning Datum/utgåva FJV/Miljörapport Sörby 2013 Rapport Godkänd av dokumentägare Upprättad av Distribution Sida VD AHA 1 (20) Miljörapport HVC Sörby

2 2(20) Grunddel Huvudman för anläggningen Godkännande (MSE) Box 510, Mjölby Tel Fax Org.nr Lena Svensk, VD Miljöledningssystem ISO Anläggningsadress Platsnummer Fastighetsbeteckning Symaskinen 3 Kommun och län: Kontaktperson Tillsynsmyndighet Kod enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Tillståndsbeslut Sörbyverket, Lockarpsgatan 6, Mjölby PC Skorstenen, Industrigatan 6b, Mjölby Skorstenen 2 Mjölby kommun i Östergötlands län Anders Ejhed Enhetschef Produktion, AO Fjärrvärme Länsstyrelsen Östergötland, Miljövårdsenheten Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 MW men mindre än 50 MW) Länsstyrelsen i Östergötland, samt kompletterande beslut.

3 3(20) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens organisation (MSE) är ett energibolag som producerar och distribueras fjärrvärme och el och tillhandahåller energitjänster. MSE ägs av Mjölby Kommun till 55 %, Tekniska Verken i Linköping till 35 % samt Motala kommun till 10 %. MSE Mjölby Kraftnät AB är ett helägt dotterbolag till MSE. Mjölby Svartådalen Energi äger även del i elhandelsföretaget Bixia AB och i bredbandsbolaget Utsikt Bredband AB. MSE är indelat i Affärsområde El, Affärsområde Energitjänster och Affärsområde Fjärrvärme. Under affärsområde Fjärrvärme ligger produktionsanläggningarna, fjärrvärmenät samt försäljning och service. Huvudsaklig miljöpåverkan från Den huvudsakliga miljöpåverkan från produktionsanläggningarna utgörs av utsläpp av kväveoxider, svavel, stoft och koldioxid till luft samt utsläpp av kondensat, som innehåller restmängder av metaller, suspenderade ämnen, ammoniumkväve och COD till vatten. Drift- och produktionsbeskrivning Produktionsanläggningarna i MSE:s fjärrvärmenät är Sörby, Östanå och Industrigatan. Sörby och Industrigatan ligger i centralorten Mjölby, medan Östanå är placerad i Skänninge. De biobränsleeldade pannor i Sörby utgör basproduktionsanläggningen i Mjölbys fjärrvärmenät. Fjärrvärmenäten i Mjölby och Skänninge är sammankopplade via en ledning. Vid behov kan MSE importera, men även exportera fjärrvärme från Tekniska Verken i Linköping via en transitledning genom Mantorp. Detta gör att flexibiliteten för vilken produktionsanläggning som ska användas är mycket stor. I Väderstad finns ett lokalt fjärrvärmenät till vilket MSE köper in halmbaserad värme från en lokal producent.

4 4(20) Vid anläggningarna Sörby ch I-gatan finns följande produktionsenheter: Sörby Basproduktion 12 MW fastbränslepanna med 3 MW rökgaskondensering (PA200) 9 MW fastbränslepanna med 2 MW rökgaskondensering (PA700) Spetslastanläggning 16 MW oljepanna (PA100) 6 MW elpanna Försedd med elfilter för stoftavskiljning. Rökgaskylaren är placerad efter elfiltret Utkondenserat vattnet samlas upp i en neutraliseringstank och ph justeras före avledning till recipient. För reducering av NO x finns sedan SNCR-system installerat i PA200. Vatten från vattensotning avleds och samlas i en 25 m³ sedimenteringsbassäng där det ph-justeras och sotet får sedimentera. Vattnet avleds därefter till kommunens spillvattennät. Utrustad med cyklon och rökgaskylare för stoftavskiljning Kondensatvattnet renas först genom sedimenteringsbassäng och sedan till sandfilter, det renade vattnet ph justeras innan det avleds till recipient. För reducering av NO x finns sedan SNCR-system installerat i PA700. Oljepannan PA100 är utrustad med multicyklon, sotet hämtas av Tekniska Verken i Linköping AB. Vatten från vattensotning avleds och samlas i en 25 m³ sedimenteringsbassäng där det ph-justeras och sotet får sedimentera. Vattnet avleds därefter till kommunens spillvattennät. Allmänt Sörby Aska fuktas i samband med utmatning från pannorna vilket minimerar risken för damning vid hantering och transport. Askan transporteras till deponi i Tuddarp. Vatten från ytor där olja kan förekomma avleds via oljeavskiljare till spillvattennätet. Dagvatten avleds via dagvattennätet till Svartån. PC Skorstenen vid Industrigatan Reservanläggning 8 MW oljepanna 2 st 6 MW oljepanna

5 5(20) Gällande föreskrifter och beslut Tillstånd enligt miljöbalken Datum Tillstånd/beslut Tillstånd att uppföra och driva en hetvattencentral med en installerad effekt vid full utbyggnad av 34 MW varav 6 MW el inom Sörby industriområde. Tillstånd att utnyttja befintlig oljeeldad hetvattencentral vid Industrigatan, som permanent reservenhet Tillstånd till utökad verksamhet. Dels installation och drift av ytterligare en oljepanna om 8 MW på fastigheten Skorstenen 2 (reservcentralen) och ytterligare en oljepanna om 8 MW på fastigheten Symaskinen 3 samt förse den befintliga fastbränslepannan med en 3 MW rökgaskylare Godkännande av Länsstyrelsen att rökgaskylaren kompletteras med roterande värmeväxlare Godkännande av Länsstyrelsen att avledandet av rökgaskylarens kondensvatten ändras från spillvattennätet till dagvattennätet Beslut av Länsstyrelsen i uppskjutna frågor om utsläpp av svavel och kväveoxider vid Sörbyverket I beslut medgav Länsstyrelsen tillstånd till utökad verksamhet. Installation av fastbränsleeldad hetvattenpanna på 8-10 MW och rökgaskylare på ca 2 MW vid Sörbyverket Länsstyrelsen fastställer slutliga villkor för utsläpp av kondensatvatten från den utökade verksamheten vid Sörbyverket Länsstyrelsen beslutar om ombyggnad och fortsatt eldning med alternativt bränsle i Sörbyverket. Nytt bränslelager och bränsletransport till panna PA 700 samt fortsatt eldning med alternativt bränsle Länsstyrelsen beslutar att eldning med bioolja istället för ordinarie olja får ske i Sörbyverket Länsstyrelsen medger beslut gällande lagring och flisning av rundved samt lagring av bränsleflis Länsstyrelsen medger beslut för installation av system för reducering av kväveoxider Länsstyrelsen beslutar om Kontrollprogram MSE:s verksamheter vid Sörby och Industrigatan Länsstyrelsen medger tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen om handel av utsläppsrätter HVC Sörby i Mjölby kommun Länsstyrelsen medger tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen om handel med utsläppsrätter HVC Industrigatan i Mjölby kommun.

6 Kontrollprogram och kontrollföreskrifter 6(20) Anläggningskontrollen omfattar skilda aktiviteter i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer: Förstagångsbesiktning Periodisk besiktning Löpande kontroll Rapportering sker i form av kvartalsrapporter och genom denna årliga miljörapport. Periodisk besiktning Periodisk besiktning för hela anläggningen skall genomföras vart tredje år. Nästa besiktning kommer enligt överenskommelse med länsstyrelsen att ske när nya tillståndet träder i kraft. Byggnationen av kraftvärmeverket pågår just nu och ska enligt plan vara färdigt senhösten Löpande kontroll Länsstyrelsen har genom beslut förelagt MSE att undersöka och kontrollera verksamheten enligt kontrollprogram. Därtill efterlever MSE även övervakningsplan enligt beslut från länsstyrelsen enligt lagen om handel med utsläppsrätter. Verksamhetsledning MSE är certifierade enligt ISO och ISO Att vi är certifierade innebär att vi arbetar för att ständigt förbättra oss. Exempel på verktyg vi arbetar med för att uppnå denna förbättring är bland annat våra miljömål, mätetal, avvikelsehantering och revisioner. Intertek genomför två gånger om året revision av företaget där man kontrollerar att vi uppfyller kraven som ställs enligt standarderna. Dessutom genomförs interna revisioner och miljöronder. Genom vårt avvikelsehanteringssystem rapporteras och åtgärdas brister i exempelvis rutiner och systemet bidrar till förbättringar av rutiner och instruktioner och en ökad riskmedvetenhet. Mindre förbättringar sker i den dagliga verksamheten utanför avvikelsehanteringssystemet. Miljöberättelse Distribution Fjärrvärmenätet i Mjölby är sammankopplat med Tekniska Verken i Linköping AB:s (TVAB) nät i Linköping via en transitledning via Vikingstad, Mantorp och Sya. Leveranser kan ske från Linköping till Mjölby och omvänt. Under sommarhalvåret är MSE:s pannor ofta avstängda då värme kan produceras till ett lägre pris i Linköping. Under året har 92,9 GWh köpts in från TVL och 7,8 GWh har köpts in från Hilbrand för att försörja det lokala nätet i Väderstad. Drift- och produktionsförhållanden 2013 inleddes med en normal vinterperiod, där mars stack ut och var kall med ett energiindex på 118 %. Följande månaders var också normala, men året avslutades med en varm december med energiindex 82 %. Årets energiindex uppgick till 94 %, vilket kan sammanfattas som ett milt år.

7 Drifttider och produktion Sörbyverket: Drifttider h Produktion MWh 7(20) Bränsleförbrukning PA200 Fastbränsle ton PA700 Fastbränsle ton PA100 EO Nm 3 Övriga anläggningar Industrigatan OP1/OP2/OP3 EO Nm 3 Drift- och underhållshistorik Vissa driftstörningar och andra händelser har inträffat under året. Dessa har tidigare redovisats i kvartalsrapporterna. Här redovisas även större underhåll som påverkan anläggningens miljöprestanda. Vid respektive panna har följande driftstörningar och händelser noterats: PA ENIA Vid mätning den överskreds rikvärde för ammonuimkväve i kondensatet från renvattentanken. Godkänt värde erhölls vid nytt provsvar i mars Pannan stoppades för säsongen. Revision Under revision har sotblåsarna gåtts igenom för effektiv sotning. Askutmatningen har renoverats. Byte av gemensamt styrsystem och hjälpsystem för fjärrvärme Pa200 och Pa100. Nya heter ABB800M Pannan startades för säsongen. PA700 Januari Under januari månad har gällande riktvärdena för kolmonoxid överskridits med en timme vid stopp av panna Under februari har gällande riktvärdena för kolmonoxid överskridits med 41 h h i samband med att pannan puffade h när panna trippat h i samband att pannan puffade. Vid återstart fick vi problem med kolmonoxid. De närmaste två dygnen fanns fortsatta problem med överskridande på riktvärdena av kolmonoxid. Vi gick med reducerad last och försökte trimma pannan och ändra bränslekvaliteten. Efter 29 h med överskridande stoppade vi pannan Efter besiktning och rengöring så återstartade vi pannan. 2 h vid start av pannan överskreds riktvärdena.

8 8(20) Under mars har gällande riktvärdena för kolmonoxid överskridits med 15 h h pga låg nivå asksläckare Med att vi på eftermiddagen inte kunde erhålla riktvärdena för kolmonoxid, pannan puffade under kvällen och vi beslöt att släcka pannan för att kontrollera om vi hade något fel inuti pannan Efter besiktning och rengöring så återstartade vi pannan fick vi åter problem med att vi överskred riktvärdena för kolmonoxid på pannan. Totalt 7 h överskreds med dygnsvärdet erhölls h med överskridande av riktvärdena. Under dagen kom vi tillrätta med kolmonoxiden på pannan och kunde gå upp i last efter att ha kört med reducerad effekt Pannan stoppades för säsongen Pannan startades för säsongen. Oktober Under oktober månad har gällande timmedelvärde för kolmonoxid överskridits vid start av panna. November Under november månad har gällande villkor för timmedelvärde överskridits i sammanlagt fyra timmar vid tre tillfällen. Pannan har inte varit intrimmad för rådande bränslekvalité. PA100 Vår Höst Industrigatan Höst Anläggningen har varit i drift för topplast under delar av september och oktober under byte av styrsystem på Sörby. Externa avvikelser Inga externa avvikelser från kunder eller intressenter har rapporterats under året. I samband med verifiering av vår rapportering av CO2 enligt lagen om handel med utsläppsrätter har en avvikelse noterats. Det saknades en riskanalys för Sörby respektive Industrigatan. Avvikelsen är åtgärdad och avslutad. Förbrukning och hantering av kemiska produkter I fjärrvärmeverksamhetens produktionsanläggningar används olika produkter för rengöring, avfettning, smörjning m.m. Alla kemikalier registreras i webbaserat kemikaliehanteringssystem, Ecoonline. Där lagras uppgifter om användning, inventering och årsförbrukning. Systemet används också för att göra riskbedömningar av kemikalier och hantering. Generellt är det rör det sig om små mängder som förbrukas och lagerhållningen är liten. Förbrukning framgår av den bifogade kemikalieförteckningen (bilaga 1). Inköp av

9 nya kemikalier som inte finns i Ecoonline ska granskas av kemikalieansvarig och godkännas av affärsområdeschef. I processerna används lut (45 % NaOH) för neutralisering av kondensat från rökgaskylare. Luten förvaras i invallade 800 liters behållare och 60 liters kärl vid förbrukningsplatsen. För ph-justering av matarvatten i pannorna används Amertrol 70 och Amercor 45. Ammoniak, som används för NO x -reduktion, lagras i en tank på 20 m 3. I övrigt har sedvanliga labkemikalier för vattenanalyser m.m. inköpts och förbrukats. Lagerhållningen och förbrukning av dessa produkter är liten. I november blandades vattenfärgningsmedel Pyranin och vattenbehandlingsmedel, det phhöjande och korrosionshämmande Pyromax in i fjärrvärmevattnet. Hantering av avfall och restprodukter 9(20) I verksamheten uppkommer avfall och restprodukter främst i form av förbränningsprodukter från fastbränsleeldning. Mindre mängder olja och oljehaltigt vatten uppkommer också. Inga avfall eller restprodukter behandlas inom anläggningen utan allt fraktas bort för att omhändertas. Aska från fastbränsleeldningen mellanlagras i containrar. Askan transporteras därefter med bil till Tuddarp i Motala. Sammanlagt har 860 ton aska uppkommit vid förbränning av biobränsle. Under 2013 har kg oljesot skickas till Sakab för deponering. Kontorsavfall såsom kontorspapper och wellpapp samlas in och hämtas till återvinning av godkänd transportör. Hushållsliknande avfall samt brännbart avfall transporteras till Gärstadsverken i Linköping för förbränning. Metallskrot som uppstår i samband med entreprenader samlas i avsedd container för att transporteras till Stena Recycling i Skänninge. Rent trä och osorterat material har transporterats till av transportör till Hulje för omlastning och sortering, för att sedan förbrännas, materialåtervinnas eller deponeras. Tabellen nedan visar en sammanställning av avfall som transporterats från Sörby anläggningar Kontorspapper, brännbart och osorterat avfall omfattar även det avfall som lämnats från Östanå. Avfall Avfallsslag Mängd Transportör Mottagare Behandling Aska kg NTQ Åkeri AB Tuddarp, Motala Deponi Asfalt 3570 kg GDL Mjölby Kommun, Deponi Hulje Brännbart avfall kg GDL Tekniska Verken Förbränning Rent trä/ rivningsvirke kg GDL Mjölby kommun, Hulje Flisning, förbränning Kontorspapper 900 kg GDL IL Recycling Återvinning

10 Farligt avfall Avfallsslag Mängd Transportör Mottagare Behandling Oljesot kg Allslam, Mjölby containertransport SAKAB Deponi 10(20) Farligt avfall Befintliga oljeavskiljare inspekteras regelbundet av anläggningens personal. Vid behov töms avskiljare av särskilt anlitad entreprenör, som ombesörjer bortkörning för omhändertagande. Farligt avfall, som exempelvis småkemikalier, elektronikskrot, lysrör och spillolja transsporteras enligt anmälan om transport av eget avfall giltigt t.o.m. 2015, från Sörby till I- gatan. Nya avfallsförordningen har beaktats. Under 2013 har inget sådant avfall transporterats till miljöstationen I-gatan enligt upprättat register. Borttransport av farligt avfall sker samordnat för hela MSE från den gemensamma miljöstationen på I-gatan där det omhändertas av Tekniska Verken i Linköping AB. De mängder farligt avfall som normalt uppkommer är relativt små. Spillolja härrör från nödvändigt byte av olja i växellådor, hydraulsystem m.m. Möjligheterna att ytterligare minska mängden farligt avfall bedöms vara marginella. Kontrollresultat Beräkningsunderlag Under året har fastbränsle i form av skogflis och stamved som flisats på plats använts vid hetvattencentralen i Sörby. Leveranser har skett från ett flertal leverantörer. EO5 med svavelhalt på 0,4 % har använts på Sörby och EO1 med svavelhalt på 0,1 % har använts på Industrigatan under året. Till underlag för beräkningarna ligger kontinuerliga mätningar, mätningar vid periodiska besiktningar, fakturaunderlag, invägningar och bränsleanalyser på fastbränslet. Mätutrustning Emissionerna mäts i enlighet med kontrollprogrammen. NO x, CO och O 2 mäts kontinuerligt. Emissioner Utsläpp till luft Utsläppspunkt till luft från Sörbyverket sker från skorsten 55 m ö mark. Koordinaterna för skorstenen är X = Y= RT90.

11 11(20) Industrigatans utsläpp sker från skorsten 45 m ö mark. Koordinaterna är X = Y= RT90. Beräknade emissioner till luft Sörby Utsläpp Mängd ton PA200 NO x 12,7 CO 2, förnybart PA700 NO x 8,0 CO 2, förnybart PA100 Svavel (0,4 % S) 1,9 Industrigatan NO x 3,9 CO 2, fossilt OP1/OP2/OP3 Svavel (0,05 % S) 0,02 NO x 0,1 CO 2, fossilt 146 Årlig jämförande mätningar för 2013 har genomförts Samtliga ställda krav som finns angivna i NFS 2004:6 innehålls vid tillfället för mätningen. Stoftemissionsmätningar har genomfört för PA200. Utsläpp av stoft uppmättes till <1 mg/mj för PA200 och 11 mg/mj för PA700. Vid tillfället för stoftmätningarna innehålls gällande villkor. Stoftemissionsmätningar har genomfört för PA700. Utsläpp av stoft uppmättes till 8 mg/mj för PA700. Vid tillfället för stoftmätningarna innehålls gällande villkor. Stoftemissionsmätningar genomfördes på I-gatan den Vid tillfället för stoftmätningarna innehålls gällande villkor för samtliga pannor. Utsläpp till vatten Från rökgaskondenseringen har under året släppts ut m³ kondensat från PA200 och m³ från PA700. Utsläppen till vatten av dagvatten och kondensvatten från Sörby sker via dagvattennät till Svartån. Utsläppspunkten har koordinaterna ca X = Y= RT90. Utsläppen av suspenderade ämnen har vid de analyser som gjorts legat under riktvärdet 10 mg/l för PA200 under året. För PA700 har riktvärdet överskridits vid 3 mättillfällen. Åtgärder redovisas i 4.3 Drift- och underhållshistorik.

12 12(20) Riktvärdet för ammoniumkväve för PA200 överskeds vi en mätning under Resultatet av analyser redovisas nedan. Åtgärder redovisas i 4.3 Drift- och underhållshistorik. Analyser av kondensat Panna, provtagningsdatum ph Suspenderade ämnen mg/l Ammoniumkväve COD mg/l TOC mg/l mg/l Riktvärden 6,5-10 < <50 - PA ,9 <5 88 <30 2, ,3 <5 120 <30 2, ,8 <5 31 <30 2, ,9 <5 62 <30 1, ,1 <5 25 <30 <1, ,9 <5 18 <30 1,8 PA ,1 <5 14 <30 1, ,5 <5 32 <30 2, ,0 <5 20 <30 1, ,9 <5 1,2 <30 <1, ,1 <5 1,0 <30 1,2 Besiktningar Periodiska besiktningar genomförs var tredje år, senaste Enligt överenskommelse med länsstyrelsen kommer nästa besiktning genomföras efter att nya kraftvärmeanläggningen är färdigställd senhösten Kommentarer till vidtagna skyddsåtgärder och kontroller Villkor genom länsstyrelsens beslut Villkor 1 Stoftutsläpp vid fastbränsleeldning. Stoftutsläppet får vid besiktning inte överstiga 55 mg stoft/mj tillfört bränsle (ca 100 mg/m3 norm torr gas vid 10 % CO2) riktvärde. Stoftutsläppet får som månadsmedelvärde inte överstiga 80 mg stoft/mj tillfört bränsle (ca 150 mg/m3 norm gas vid 10 % CO2) riktvärde. Stoftutsläppet får momentant inte överstiga 275 mg/mj tillfört bränsle (ca 500 mg/m3 norm torr gas vid 10 % CO2) riktvärde. Tenderar detta värde att överskridas skall pannan tas ur drift. Enligt prover tagna vid periodisk besiktning erhölls ett medelmätvärde på <1 mg/mj tillfört bränsle efter rökgaskondensering.

13 13(20) Villkor 2 Villkor 3 Villkor 4 Villkor 5 Villkor 6 Villkor 7 Villkor 8 Stoftutsläppet vid oljeeldning får som riktvärde vid besiktning inte överstiga 1,5 g stoft/kg olja. Vid periodisk besiktning 2012 gjordes ingen mätning av stoft från oljepannan då väderleken bedömdes vara för varm. Vid senaste mättillfället 2009 innehölls riktvärdet. Hantering, lagring och transporter av fastbränsle och aska skall ske på sådant sätt att besvärande damning inte uppstår. Fastbränslet levereras i täckta lastbilar och tippas i bränsleficka. Aska befuktas och transporteras bort i containrar. Ingen besvärande damning uppstår. Fastbränslepannan skall förses med kontinuerligt registrerande instrument för kolmonoxid och röktäthet. Kolmonoxid och O 2 mäts kontinuerligt. Värdena finns dokumenterade i driftrapporter. Buller från verksamheten får inte överskrida de värden som anges i statens Naturvårdsverkets publikation "Råd och riktlinjer 1978:5, Riktlinjer för externt industribuller, tabell 2.1. Klagomål från närliggande industri, boende eller andra har ej förekommit under Deponering av aska och slagg får endast ske på anläggning som godkänts härför enligt miljöskyddslagen. Askan transporteras till Tuddarp i Motala som har giltigt tillstånd. Förslag till kontrollprogram för verksamheten skall upprättas och inges till länsstyrelsen för godkännande i god tid innan anläggningen tas i drift. Förslag till kontrollprogram ingavs ursprungligen enligt villkoret. Länsstyrelsen har senast i beslut fastställt kontrollprogram för verksamheten. Meddelande om tidpunkten när fastbränslepannan tagits i drift skall inges till länsstyrelsen. Enligt brev daterat övertogs anläggningen av Mjölby-Svartådalen Energiverk AB från Generator Villkor som har tillkommit vid beslut om utökad verksamhet Villkor 1 Oljepannor som kan komma att sotas under drift skall vara försedda med stoftavskiljare. Villkor 2 Oljepannan i Sörbyverket är försedd med cyklon för stoftavskiljning. Oljepannor vid panncentralen vid Industrigatan sotas ej under drift. Stoftutsläppet vid oljeeldning får som riktvärde vid besiktning inte överstiga 1,5 g stoft/kg olja. Sörbyverket har inte kompletterats med någon ytterligare oljepanna.

14 Villkor 3 Villkor 4 14(20) Kondensvatten från rökgaskylare skall tills vidare släppas till spillvattennätet. ph-värdet skall ligga i intervallet 6,5-10 och halten suspenderade ämnen får som riktvärde inte överstiga 10 mg/l. Om COD-värdet genomgående ligger under 50 mg/l får vattnet efter godkännande av länsstyrelsen släppas till dagvattennätet. Analys av kondensatet har skett och redovisats för länsstyrelsen i kvartalsrapporterna. De angivna värdena för suspenderande ämnen har innehållits under året liksom de för COD. Länsstyrelsen godkände i beslut avledande av kondensat till dagvattennätet. Ett förslag till reviderat kontrollprogram skall senast inges till länsstyrelsen för godkännande. Förslag till kontrollprogram ingavs ursprungligen enligt villkoret. Kontrollprogrammet har senare reviderats. Länsstyrelsen har senast i beslut fastställt kontrollprogram för verksamheten. Villkor som tillkommit vid beslut gällande uppskjutna frågor rörande utsläpp av svavel och kväveoxider från Sörbyverket i Mjölby Villkor 1 Utsläpp av svavel får som årsmedelvärde inte överstiga 100 mg/mj tillfört bränsle vid torveldning. Skulle en lägre nivå komma att föreskrivas i allmän författning ska denna lägre nivå föreskrivas. Villkor 2 Torv har inte eldats i pannan under året. Utsläppen av kväveoxider får som årsmedelvärde inte överstiga 100 mg/mj tillfört bränsle. Årsmedelvärdet för panna PA 200 var 62 mg/mj tillfört bränsle. SNCR-system togs i drift och har resulterat i en kraftig minskning av kväveoxiderna. Villkor som tillkommit vid beslut gällande utökad verksamhet vid Sörbyverket i Mjölby Beslutet avser fastbränslepanna PA 700 Villkor 1 Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig. Villkor 2 Villkor 3 Villkor 4 Verksamheten bedrivs i huvudsak enligt vad som angivits i ansökan. Utsläppet av kväveoxider får som årsmedelvärde uppgå till högst 100 mg/mj tillfört bränsle. Årsmedelvärdet för panna PA 700 var 58 mg/mj tillfört bränsle. Torv får inte eldas i pannan. Torv har inte eldats under året. Utsläppet av stoft får som riktvärde och månadsmedelvärde uppgå till högst 15 mg/mj tillfört bränsle. Under periodiska besiktningen uppmättes månadsmedelvärde till 9 mg/mj tillfört bränsle.

15 15(20) Villkor 5 Villkor 6 Villkor 7 Villkor 8 Utsläppet av kolmonoxid från fastbränslepannan får som riktvärde uppgå till högst 200 mg/mj tillfört bränsle räknat som dygnsmedelvärde. Utsläppet får som riktvärde räknat som halvtimmesmedelvärde uppgå till högst 500 mg/mj. I dagsläget är det inte möjligt att mäta halvtimmesmedelvärde för kolmonoxid. Under periodiska besiktningen uppmättes månadsmedelvärde till 21 mg/mj tillfört bränsle. Deponering av aska får endast ske på plats som är godkänd härför enligt miljöskyddslagen. Alternativt kan aska från biobränsleeldning efter samråd med tillståndsmyndighet återföras till naturen. Tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter angående hantering av aska. Askan skickas till Tuddarp i Motala. Om haveri eller omfattande driftstörningar i process- eller reningsutrustning inträffar, ska detta omgående anmälas till tillsynsmyndigheten. De driftstörningar som har inträffat under 2013 har redovisats till länsstyrelsen i kvartalsrapporterna. Störningar och åtgärder redovisas dessutom i 4.3 Drift- och underhållshistorik. Buller från verksamheten får som riktvärde inte överskrida nedan angivna frifältsvärden vid bostäder och rekreationsytor. Ekvivalent ljudnivå Momentan ljudnivå Vardagar, kl Lör- sön och helgdagar, kl Kvällar, kl dba 45 dba 45 dba Villkor 9 Villkor 10 Nattetid, kl dba 55 dba I övrigt får ljudnivån från verksamheten som riktvärde inte överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller vid nyetablering av industri (SNV RR 1978:5, tabell 2.1). Bullermätningar har utförts i samband med slutbesiktningen. Några klagomål på buller har inte förekommit under året. Förstagångsbesiktning av verksamheten ska ske inom 6 månader från det att produktionsanläggningen har tagits i drift. Tidpunkten och program för besiktningen ska i god tid innan besiktningen inges till myndigheten. Förstagångsbesiktning genomfördes Kontroll av verksamheten ska ske. Förslag till kontrollprogram ska inlämnas till tillsynsmyndigheten senast inom 6 mån från det att beslut vunnit laga kraft. Kontrollprogrammet ska utformas i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd 89:2, Anläggningskontroll enligt miljöskyddslagen. Förslag till kontrollprogram insändes ursprungligen Kontrollprogrammet har därefter reviderats och länsstyrelsen har senast i beslut fastställt kontrollprogram för verksamheten.

16 16(20) Villkor som tillkommit vid beslut gällande utökad verksamhet vid Sörbyverket i Mjölby. Beslutet avser panna PA 700. Villkor 1 Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överstämmelse med vad bolaget har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig. Villkor 2 Villkor 3 Verksamheten bedrivs i enlighet med vad som angavs. Mindre förändringar har anmälts och godkänts av länsstyrelsen. Kondensatvatten från rökgaskondenseringen ska släppas till dagvattennätet. Kondensatvattnet kopplades till dagvattennätet vid entreprenaden. Meddelande om att anläggningen tagits i drift skall göras till länsstyrelsen. Länsstyrelsen är informerad om driften. Slutliga villkor för utsläpp av kondensat från panna PA700 enligt beslut Villkor 4 För utsläppen av kondensatvatten skall följande riktvärden gälla: Suspenderade ämnen 10 mg/liter ph 6,5-10 Analysresultaten från de provtagningar som gjorts under året visar att riktvärdet för suspenderade ämnen inte överskridits. PH doseras till 7. Råd som tillkommit vid beslut gällande lagring och flisning av rundved samt lagring av bränsleflis Råd 1 Virke som riskerar springning av barkborrar till omgivande skogsområden, i en omfattning som inte är obetydlig, bör inte lagras vid anläggningen. Råd 2 Råd 3 För att minska risken för bullerstörningar bör flisningen av rundved begränsas till vardagar mellan kl Om olägenheter i form av damning och lukt uppkommer bör bolaget utan dröjsmål vidta åtgärder för att undanröja olägenheterna. MSE beaktar råden vid hantering och lagring av stamved och bränsleflis samt vid flisning av stamved.

17 17(20) Villkor som tillkommit vid beslut gällande installation av system för reducering av kväveoxider Villkor 1 Hur reduktionen av kväveoxider påverkar utsläppen av ammoniak, lustgas och ammoniumkväve ska kontrolleras. Bolaget ska senast den 15 september 2008 redovisa resultat från kontrollen. Länsstyrelsen kan på grundval av resultaten komma att föreskriva skyddsåtgärder för att reglera och minimera utsläppen. Bolaget lämnade in en delrapport samt en kompletterande rapport Övrig redovisning enligt föreskrifterna om miljörapport Åtgärder för att uppfylla miljöbalkens hänsynsregler. Utöver vad som framgår ovan gäller följande beträffande hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken: Kunskapskravet, 2 Kunskapskravet innebär att det skall finnas den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. MSE har tillgång till den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna identifiera och bedöma miljöriskerna med verksamheten. Det finns rutiner och kompetensutvecklingssystemet Comaea för att kontinuerligt bevaka behovet av kompetenshöjning. Personalen bedöms ha lämplig utbildning och erfarenhet för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt. Utbildning av personal sker kontinuerligt. Dokumentation över genomgångna utbildningar finns på personalavdelningen och i Comaea. För att hålla kontroll på aktuella lagkrav abonnerar bolaget på Miljöparagrafen, som är ett webbaserat verktyg för lagbevakning. Laglistan uppdateras löpande och revideras årligen. Riskerna inom anläggningen har beaktats i samband med uppbyggnaden av anläggningarna samt i de instruktioner som gäller för driften. Försiktighetsprincipen 3 Försiktighetsprincipen innebär att risk för skador eller olägenhet för hälsa och miljö skall förebyggas i skälig omfattning. Dagvattenbrunnarna vid oljecisternerna har avstängningsventil. Förvaring av kemikalier (undantaget oljecisternerna) och avfall sker i separata utrymmen och inom invallning. Eventuella brister i verksamheten som kan förorsaka skada eller olägenhet för hälsa och miljö noteras vid rondering. Bästa möjliga teknik (BAT) BAT innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i

18 18(20) övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. De skyddsåtgärder som vidtagits har redovisats ovan samt i beskrivning i samband med ansökningar, anmälningar och andra redovisningar till myndigheter. MSE anser att bolaget åtagit sig att vidta de skyddsåtgärder som rimligen kan krävas. MSE strävar efter att ständigt förbättra anläggningarna i enlighet med principen om bästa tillgängliga teknik. Produktvalsprincipen, 4 Produktvalsprincipen eller utbytesregeln innebär att alla skall undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan innebära risk för människors hälsa eller miljön, om produkten kan ersättas med andra, mindre farliga produkter. Inom MSE finns inköpsrutiner som ser till att miljöfrågorna beaktas vid inköp. I praktiken innebär det att kemikalier och produkter som används bedöms och klassas ur miljö- och hälsosynpunkt. MSE strävar efter att där så är möjligt minska antalet och mängden kemiska produkter som vi använder som kan vara skadliga för miljö och människors hälsa. Hushållnings och kretsloppsprincipen, 5 Principen innebär att verksamheten skall drivas så att råvaror och energi används så effektivt som möjligt samt att avfallet minimeras. Ändamålet med verksamheten är att tillgodose nuvarande och framtida behov av fjärrvärme. Förbränningen av huvudsakligen förnybara bränslen, samt att anläggningarna har en hög verkningsgrad ligger därför i linje med hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen. Förbränning av förnybara bränslen innebär också att utsläppet av koldioxid kan begränsas, vilket är en angelägen åtgärd om det i Sverige uppställda klimatmålet skall kunna nås. Risker i verksamheten De risker som finns i verksamheten har beaktats i utformningen av anläggningarna och lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits. I det underhållsprogram som tillämpas i verksamheten finns inlagt förebyggande underhåll och tillsyn för att motverka oönskade störningar. Riskanalyser för fjärrvärmeanläggningar har reviderats under året. Miljöförbättrande arbete MSE arbetar för att ständigt driva anläggningarna på ett optimalt sätt. Möjligheter till miljöförbättringar beaktas kontinuerligt vid ändringar i verksamheten. Utbyggnad av fjärrvärmenätet innebär att enskild uppvärmning som ofta är sämre ur miljösynpunkt försvinner. I det underhållsprogram som tillämpas i verksamheten finns inlagt förebyggande underhåll och tillsyn för att motverka oönskade störningar i bolagets anläggningar. MSE är även miljöcertifierade enligt ISO

19 Underskrift Föreliggande rapport utgör den miljörapportering som skall ske enligt miljöbalken och innehåller bl. a. redogörelse för den egenkontroll som förevarit vid Mjölby-Svartådalen Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet. Mjölby den MJÖLBY-SVARTÅDALEN ENERGI AB 19(20) Lena Svensk Verkställande Direktör

20 20(20) Bilaga 1 Kemikalieförteckning 2013 Produktnamn Årlig förbruk. Användningsområde Chloride 2 Indicator < 1 liter Labkemikalie TitraVer Solution Sodium EDTA 0,08M < 1 liter Labkemikalie Sulfuric Acid, 1,600N crtg < 1 liter Labkemikalie Buffer Solution ph liter Labkemikalie Buffer Solution ph liter Labkemikalie H Potassium Hydroxide Standard Solution 8.0N < 1 liter Labkemikalie Starch Indicator Solution < 1 liter Labkemikalie CalVer 2 < 1 liter Labkemikalie Fenolftalein-indikatorpulver < 1 liter Labkemikalie Dissolved oxygen 3 powder pillows < 1 liter Labkemikalie Svavelsyra 1:1 < 1 liter Labkemikalie Hårdhetsindikator < 1 liter Labkemikalie KORROSIONSHÄMMARE 40 liter Pannvatten AMERTROL liter Pannvatten Bensin Mk1 (95,96,98 oktan) 10 liter Drivmedel Brilliant Clean 1 liter Rengöring ECOREN cocosavfettning 5 liter Rengöring Eldningsolja 5 0.5% S Gasolja E 10 & E32 Färgad/Blank Hydro Oil Se bränsleredovisning Se bränsleredovisning 5 liter Bränsle Bränsle Hyspin AWS liter Smörjmedel K NATE NLGI 2 5 kg Smörjmedel Loctite 270 Loctite 542 < 1 liter < 1 liter NATRONLUT 5-50% 2700 kg Neutralisering av kondensat AMMONIAK, 24,5 % bulk 57 ton Reduktion av Nox Never Lock Light < 1 liter

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Värmecentral (Rya VC) under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 2 231 h Förbrukad

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2013 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

Miljörapport 2012. Hammarbyverket

Miljörapport 2012. Hammarbyverket Miljörapport 2012 Hammarbyverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014

Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapporten 15-04-10 1 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING

VERKSAMHETSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Kortfattad beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Luft... 4 1.4 Vatten... 5 1.5 Avfall...

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Lahega Kemi AB Helsingborg 2013-03-25 Torbjörn Lindgren, VD

MILJÖRAPPORT 2012. Lahega Kemi AB Helsingborg 2013-03-25 Torbjörn Lindgren, VD MILJÖRAPPORT 2012 Lahega Kemi AB Helsingborg 20130325 Torbjörn Lindgren, VD 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunddel... 3 1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren 3 1.2 Uppgifter om verksamheten 3 Rapport 2003.dot

Läs mer

För Ystad Hamn Logistik AB

För Ystad Hamn Logistik AB För Ystad Hamn Logistik AB Miljörapport för verksamhetsåret 2013 TEXTDEL Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Verksamheten... 2 1.2 Färjeservice... 2 1.3 Konventionell godshantering... 2 1.4 Fastighetsförvaltning...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

Svenska Pappersbruket AB

Svenska Pappersbruket AB 1 Ref. : Christer Jönsson 2011-03-17 Mb: 0730-22 60 72 Underlag för samråd rörande verksamheten vid företagets fabriksanläggning Klippan 3:32, Klippans kommun. 1. Bakgrund ( SPAB ) bedriver tillståndspliktig

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: 1293-60-001 2014-03-31 MILJÖRAPPORT 2013 Kommun: Hässleholm 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

KÄPPALAFÖRBUNDETS INDUSTRIRAPPORT

KÄPPALAFÖRBUNDETS INDUSTRIRAPPORT 2011-07-08 KÄPPALAFÖRBUNDETS INDUSTRIRAPPORT Industriarbetet under 2010 Uppströmsavdelningen Peter Hugmark Merja Niemelä Christina Ohlson Sari Vienola Susann Wennmalm peter.hugmark@kappala.se merja.niemela@kappala.se

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 1(73) Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 2(73) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Dokument-id/Version Miljörapport 2012 288288 Sekretessmärkning Öppen Sida 1 av 65. Miljörapport 2012. SSAB EMEA AB och SSAB Merox AB Oxelösund

Dokument-id/Version Miljörapport 2012 288288 Sekretessmärkning Öppen Sida 1 av 65. Miljörapport 2012. SSAB EMEA AB och SSAB Merox AB Oxelösund Öppen 1 av 65 Miljörapport 2012 SSAB EMEA AB och SSAB Merox AB Oxelösund 1 Öppen 2 av 65 2 Öppen 3 av 65 SAMMANFATTNING... 5 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 6 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER FÖR SSAB EMEA AB - OXELÖSUND...

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2011-06-21 2 40 Dnr. 2011 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-maj 2011. Riktpunkten

Läs mer

MILJÖRAPPORT - KALMAR FLYGPLATS

MILJÖRAPPORT - KALMAR FLYGPLATS Sidan 1 av 23 - KALMAR FLYGPLATS gällande verksamhetsåret 2013, 2014-03-22 Innehållsförteckning Grunddel Textdel Sid 1. Verksamhetsbeskrivning 2 2. Gällande föreskrifter 5 3. Gällande villkor 6 4. Drift-

Läs mer

Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar

Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar november 2007 Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar Miljösamverkan Västra Götaland nov 2007 Denna handledning har tagits fram av

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer