KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16"

Transkript

1 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant i Ung i Säter... 5 Sbn 58 Projektplan Miljöledningssystem... 6 Sbn 59 Medborgarförslag om babysim, plask och lek och crawlkurser... 7 Sbn 60 Förvaltningsinformation... 9 Sbn 61 Arbetsmiljö- och personalfrågor...10 Sbn 62 Inbjudan/kurser mm...11 Sbn 63 Övriga ärenden...12 Sbn 64 Detaljplan för Stora Skedvi skola m.m...13 Sbn 65 Yttrande Samråd Vattenmyndigheterna...14 Sbn 66 Oraklet 8 - om föreläggande med vite om undersökningsåtgärder med anledning av befarade brister...17 Sbn 67 Nyberget 27:3 Ansökan om uppskov för beslut om att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning...18 Sbn 68 Prosan 3, Säter - Om- och tillbyggnad garage/förråd...19 Sbn 69 Gatunamn i området Folieraren/Förgyllaren i Mora by...20 Sbn 70 Delegationsbeslut Miljö och Bygg...21 Sbn 71 Verksamhetsinformation Miljö och Bygg...23 Sbn 72 Gatu och VA-utbyggnad kvarteret Folieraren i Gustafs...24 Sbn 73 Reseersättning Mora by...25 Sbn 74 Delegationsbeslut Gatu...26 Sbn 75 Verksamhetsinformation Gatu...27 Sbn 76 Yttrande över långsiktig plan för särskilt boende för äldre (SÄBO)...28 Sbn 77 Försäljning av kommunal mark Älvbrinken i Stora Skedvi...29 Sbn 78 Beställning av skollokaler vid Kungsgårdsskolan...30 Sbn 79 Utökning av skollokaler förskolan Trollskogen...31 Sbn 80 Om- och tillbyggnad Enbacka Skola, Partneringprojekt Fas Sbn 81 Renovering Skönvikshallen, Partneringprojekt Fas Sbn 82 Ansökan om förhöjt driftsbidrag till Säterbygdens Ridklubb...34

2 KALLELSE Sbn 83 Konstgräs Säters IP, ny framställan...36 Sbn 84 Nyttjanderätts- och driftsavtal med Säterbygdens orienteringsklubb gällande Säters motionscentral...39 Sbn 85 Riktlinjer för fördelning av halltider i Skönvikshallen och gymnastiksalar i Säters kommun.40 Sbn 86 Verksamhetsinformation Fastighet och Fritid...42

3 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl , kl ande Marit Ragnarsson (C) ordförande Johan Fredriksson (M) 2:e vice ordförande Henrik Persson (S) Lisbeth Ander (S) Malin Hedlund (M) 54 75, 82, del av 83, Daniel Ericgörs (KD) ers. för Malin Hedlund del av ( ) Sten-Olof Eklund (V) Roger Karlsson (SD) Kristoffer Olerås (C) Magnus Gabrielson (MP) ers för Håkan Karlsson (MP) 54-76, Lars Eriksson ers.för Håkan Karlsson (C) Ej tjänstgörande Daniel Ericgörs (KD) 54 75, del av 83 Magnus Gabrielson (MP) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Kristina Mellberg tf förvaltningschef Pär Jerfström kommunchef 54 Ingela Örneholm förvaltningsekonom 55 Jani Edman miljösamordnare 58 Petter Isacsson tf miljö- och byggchef Anton Vikström konsult 64 Åsa Mårdberg miljöinspektör 65 Staffan Jansson miljöinspektör/biolog Anna Nygren VA-chef 65 Mikael Spjut gatu och fastighetschef Thomas Geijer fastighetsplanerare Torbjörn Orr fritidssamordnare Bernt Lindstenz och Johnny Lindkvist Säters IF fotboll del av 83 Utses att justera Sten-Olof Eklund Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsnämndens expedition kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Marit Ragnarsson Justerande Sten-Olof Eklund ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadsnämndens exp. Berit Lindström

4 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen Nya kommunchefen Pär Jerfström presenterar sig för nämnden.

5 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning Förvaltningsekonom Ingela Örneholm och tf förvaltningschef Kristina Mellberg redovisar budgetutfall för mars månad. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: - Godkänna redovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen.

6 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 56 Dnr: BN Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: - Uppdra till respektive kontaktpolitiker att till nästa nämndmöte gå igenom styrdokumenten för respektive område. Ärendebeskrivning Ordförande Marit Ragnarsson har väckt ärende om kartläggning och framtagning av styrmedelsdokument. Styrdokumenten ska leda förvaltningen mot de mål som är uppsatta. Arbetet skall inledas med: Inventering och kartläggning Prioritering Framtagna styrdokument görs löpande av nämnd under hela mandatperioden Ärendets handläggning Förslaget diskuteras på arbetsutskottet som beslutar hänskjuta diskussionen till samhällsbyggnadsnämnden.

7 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 57 Dnr: BN Val av representant i Ung i Säter Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 1. Utse en representant till Ung i Säter. 2. Välja Lisbeth Ander som samhällsbyggnadsnämndens representant. Ärendebeskrivning Ung i Säter är ett rådgivande organ under barn- och utbildningsnämnden. Medverkan i styrgruppen ger nämnden inflytande i ungdomsfrågor i kommunen. Från samhällsbyggnadsförvaltningen kommer miljösamordnare Jani Edman att ingå. Styrgruppens uppdrag Ansvara för arbetet med konventionen om barnets arbete i Säters kommun Utveckla ungdomars inflytande och delaktighet Utveckla samverkan i dessa frågor inom kommunen, med externa aktörer, inom regionen Mål för verksamheten som bedrivs inom Ung i SÄTER Konventionen om barnets rättigheter ska införlivas i Säters kommuns verksamheter Ungdomars inflytande ska stärkas så att fler ungdomar får möjlighet att säga sin mening och nå fram med sina åsikter till förtroendevalda och tjänstemän Sammanträden Ung i Säter har minst 4 st sammanträden per år. Datum för nästa sammanträde är

8 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 58 Dnr: BN Projektplan Miljöledningssystem Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: - Anta föreslagen projektplan för miljöledningssystem. Bakgrund och ärendebeskrivning Miljöberedningen beslutade för miljösamordnare att författa en projektplan för miljöledningsarbetet beslutar miljöberedningen att lämna över förslaget angående projektplan för miljöledningssystem till kommunstyrelsen. Förslaget som lämnades till kommunstyrelsen var att samtliga kommunens nämnder skulle införa miljöledningssystem. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslagen projektplan för miljöledningssystem remitteras till kommunens nämnder för yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till miljösamordnaren att inom ramen för sin tjänst ta fram ett förslag till projektplan utifrån ramen om kr. Förslag till projektplan utifrån ramen om kr är att ett miljöledningssystem införs till samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med att införa ett miljöledningssystem till samhällsbyggnadsförvaltningen är att systematisera och rationalisera förvaltningens miljöarbete, systemet ska fungera som en hjälp för enheterna med deras arbete med nationella, regionala och lokala miljömål. Miljöledningssystemets syfte är även att minska Säters kommuns miljöpåverkan och arbeta för ständig förbättring inom miljöområdet. Miljöledningssystemet syfte är också att hjälpa till att stärka Säters kommuns miljöprofil gentemot allmänheten, företag, kommunens anställda och andra intressenter. Omfattningen av projektet är uppbyggnad och implementering av ett miljöledningssystem i samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen ska ingå både som en organisatorisk och en geografisk enhet i miljöledningssystemet. Omfattningen kan beskrivas med: Miljöutredning per förvaltning Mätbara och tidsatta miljömål per förvaltning Handlingsplaner för varje mål Uppföljning av miljömål i samband med bokslut. Resurser och budget för projektledningen för införandet av ett miljöledningssystem är beräknat att rymma inom ramen för miljösamordningen om kr. Övergripande tidsplan för projektet är satt till 3 år, mellan åren 2015 och Projektorganisationen för miljöledningsarbetet kommer att verka under den befintliga organisationsstrukturen som finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

9 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 59 Dnr: BN Medborgarförslag om babysim, plask och lek och crawlkurser Samhällsbyggnadsnämnden besluta: - Avslå medborgarförslaget. Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om Önskemål om babysim, plask och lek och vuxenkurser i crawl lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Liz Viklund, Säter. Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Bakgrund Föreningslivet i Säters kommun baseras till stor del på att kommunen står för anläggningar och att föreningarna sedan, i samråd med kommunen, driver verksamheten. Säters kommun har inte möjlighet att bedriva babysim, plask och lek och vuxenkurser i crawl, dock är vi positiva till att inleda ett samarbete med en förening om intresse finns. Fritidsperspektiv Skönvikshallen är en av de viktigaste fritidsanläggningar inom Säters kommun. Under 2015 planerar kommunen att investera ca 10 miljoner kr för att förnya reningsanläggning, avfuktning och ventilation i hallen. På lite längre sikt utreder vi möjligheten att tillskapa ytterligare en sporthall i Skönvikshallen. Verksamhetsperspektiv Med nuvarande vattenreningssystem går det inte att hålla lämplig vattentemp (för babysim ca 34 grader) i lilla bassängen utan att det blir för varmt i stora bassängen. Vattenreningssystemet är gemensamt för lilla och stora bassängen så eventuella temperaturjusteringar påverkar båda bassängerna. I personalgruppen finns ingen utbildad att genomföra babysim och crawlkurser. Triathlonföreningen erbjuder crawlkurser varje år i simhallen. De utbildningar som personalen har idag är simskola för årskurs 2 och vattengympa. F n finns inte personalresurser att hålla kurser i crawl och babysim. Plask och lek kan personalen åta sig att genomföra om personalstyrkan utökas då kunskapen finns inom området i personalgruppen. Fem stycken av personal är utbildade badvakter där kunskaper om plask och lek finns. Barnperspektiv I Belgien så har Socialstyrelsen förbjudit babysim under 1 år på grund av forskningsrön. Ekonomiperspektiv En bassäng med Babysim bör hålla en temperatur på ca 34 grader. Att höja temperaturen till denna nivå kommer att innebära en högre löpande driftskostnad. Ärendets handläggning KF SBNau SBN SBNau SBN Forts.

10 Samhällsbyggnadsnämnden Forts. Sbn 59 Motivering till beslut Delar av förslagsställarens förslag är i dagsläget svårt att genomföra då personalstyrkan är för liten att hålla kursverksamhet. I dagsläget finns personalstyrkan inte tillgänglig de dagar som ledig tid i vattnet finns. Schemaläggningen går inte att ordna på det antal som finns i personalen. Nödvändiga investeringar kan dock i framtiden öppna upp möjligheter för verksamhet likt det förslagställaren skriver. Bedömningen är dock att det inte är kommunen som kommer att bedriva potentiell verksamhet.

11 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 60 Förvaltningsinformation 1. Delgivningar från Ks/Kf 2. Biogasmöte Information läggs ut i First Class-konferensen. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att framföra till kommunstyrelsen att vi förväntar oss ytterligare ett möte som närboende och övrig allmänhet inbjuds till.

12 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 61 Arbetsmiljö- och personalfrågor Tf Förvaltningschef Kristina Mellberg informerar om personalläget. Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

13 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 62 Inbjudan/kurser mm Inkomna kurser och inbjudningar under perioden Samhällbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

14 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 63 Övriga ärenden 1. Tillgång till sammanträdesrummet vid möten Johan Fredriksson väcker ärende om problem med att komma in till sammanträdesrummet, han önskar få en tagg. Ärendet diskuteras. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: - Uppdra till förvaltningen att hitta en lösning som gör att det blir lättare för nämndens ledamöter att komma in i samband med sammanträden. 2. Kriterier för hållbart byggande Marit Ragnarsson väcker ärende om att ta fram kriterier för hållbart byggande. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: - Uppdra till förvaltningen att bereda förslaget.

15 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 64 Dnr: BN Detaljplan för Stora Skedvi skola m.m. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 1. Godkänna samrådsredogörelsen. 2. Godkänna förslaget till detaljplan för Stora Skedvi skola m.m. för granskning. Sammanfattning Detaljplanen görs för att medge en utbyggnad av Stora Skedvi skola så att verksamheten kan inrymma både skola, förskola och idrottshall. Planen görs även för att ändra tillåten markanvändning inom fastigheten Skedvi Kyrkby 34:2 så att pågående användningssätt som handel kan medges. Ärendebeskrivning beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna detaljplanen för samråd från till med samrådsmöte i Stora Skedvi om planuppdrag att låta upprätta en ny detaljplan för området vid Stora Skedvi skola har fattats av kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge uppdrag att initiera förhandling om markköp kring Stora Skedvi skolområde Barn- och utbildningsnämnden har till Samhällsbyggnadsnämnden beställt en om- och tillbyggnad av Stora Skedvi skola, Planprocessen hanteras med normalt planförfarande enligt PBL kap 5. Efter det att samråd har genomförts och inkomna skrivelser sammanfattats i en samrådsredogörelse ska kommunen kungöra förslaget till detaljplan och låta det granskas innan ett antagande kan ske. Detaljplanen beräknas kunna antas och vinna laga kraft under kvartal Målet är att kunna påbörja en utbyggnad som är färdig till januari 2016 för förskolan och januari 2017 för resten av skolan i enlighet med investeringsbudget. Motivering till beslut Säters kommun anser det vara av sådant väsentligt samhälleligt intresse att Stora Skedvi tätort bereds möjlighet att växa, att jordbruksmark får tas i anspråk för planläggning för allmän service. Detaljplanens genomförande bedöms att inte bidra till att någon miljökvalitetsnorm överskrids inom planområdet eller på annat håll. Planen bedöms därför vara förenlig med miljöbalkens 3, 4 och 5 kap grundläggande bestämmelser om en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser. Delges: Kommunstyrelsen

16 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 65 Dnr: Ecos Yttrande Samråd Vattenmyndigheterna Samhällbyggnadsnämnden beslutar: - Anta remissyttrandet som nämndens eget och översända det till Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, enligt bilaga nr 1. Bakgrund och ärendebeskrivning Vattenmyndigheterna har för Bottenhavets vattendistrikt och Norra Östersjöns vattendistrikt tagit fram förslag på åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner för perioden Från och med den 1 november till den 30 april tar Vattenmyndigheterna emot synpunkter på förslagen. Kommunen har fått Vattenmyndigheternas förslag på remiss. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden att avge yttrande för kommunen. Säters kommun omfattas av Bottenhavets vattendistrikt och Norra Östersjöns vattendistrikt. Större delen av kommunen berörs av Bottenhavets vattendistrikt. I det nya underlaget finns i Säters kommun totalt 10 grundvattenförekomster, 35 sjöar och 37 vattendrag utpekade som vattenförekomster. För varje vattenförekomst finns föreslagna miljökvalitetsnormer, som uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Två nya grundvattenförekomster har tillkommit sedan förgående förvaltningscykel. Ytvattenförekomster i kommunen har ändrats sedan förgående förvaltningscykel dels vad gäller avgränsningar och antal. I föreslaget åtgärdsprogram (s i åtgärdsprogrammet för Bottenhavet) finns 9 åtgärder som kommunerna behöver vidta för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna. Utöver dessa finns åtgärdsprogram som beskriver för varje åtgärdsområde vilka problemområden som finns, samt vilka åtgärder som behöver vidtas och vilken myndighet som ska vidta åtgärden. I Bottenhavets vattendistrikt berörs Säters kommun huvudsakligen av åtgärdsområdena nr 46 och 47 men även av nr 36 och 45. Åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner kommer i slutet av året att fastställas av det s.k. vattenrådet. Enligt 5 kap. 3 miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att miljökvalitetsnormer följs, och enligt 5 kap. 8 miljöbalken ska myndigheter och kommuner vidta de åtgärder som behövs enligt fastställt åtgärdsprogram. Åtgärderna bör vara påbörjade senast 2018 och huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå miljökvalitetsnormen god status till år Utifrån åtgärdsprogrammet och miljökvalitetsnormerna kommer åtgärdsförslag att sedan bearbetas fram av vattenförvaltningen. På hemsidan för Vatteninformationssystem Sverige (VISS) framgår att det idag finns 128 åtgärder (utdrag ) som berör Säters kommun, där kommunen har en mer eller mindre betydande roll. Forts

17 Samhällsbyggnadsnämnden Forts. Sbn 65 Konsekvensbeskrivning Utifrån föreslaget åtgärdsprogram, med de 9 åtgärderna och beskrivning av aktuella åtgärdsområden, behöver kommunen genomföra nedanstående åtgärder. Bedriva tillsyn på miljöfarlig verksamhet (företag) i de fall det finns en vattenförekomst som berörs och vattenförekomsten inte uppnår eller riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen. Bedömningen är att detta arbete kan ingå i ordinarie tillsynsarbete och innebär främst tillsyn på företagens egenkontroll enligt miljöbalken. Bedriva tillsyn på förorenade områden i de fall vattenförekomsten inte uppnår eller riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen. De förorenade områden som är utpekade i Säters kommun huvudsakligen äldre gruvavfall så som Stora Lobergsgruvan, Östra Silvberg, Övre Vallgruvorna, och Lövåsfältets sandmagasin. Bedömningen är att detta är ett omfattande arbete som kräver att det finns ett fungerande huvudmannaskap på kommunen. Vem på kommunen som ska ansvara för huvudmannaskapet är inte fastställt än, och det bör inte ligga på den del av kommunen som utför tillsynen enligt miljöbalken. Det finns konflikter med fornminneslagen och åtgärderna är beroende av bidragsmedel från staten, vilket försvårar arbetet. I de fall ansvar saknas för äldre förorenade områden ansvarar huvudmannen för att söka bidrag, rekvirera bidrag, upphandling av konsult för utredningar och eventuella åtgärder och för ekonomiska redovisningar. Personal- och materialkostnader så som hyra av lokaler, utskifter mm kan bidrag inte sökas för utan bekostas av kommunen. Bedriva tillsyn på lantbruk med avseende på kväve, fosfor och bekämpningsmedel i de fall vattenförekomsten inte uppnår eller riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen. Anpassade skyddszoner är de åtgärder som föreslås i Säters kommun med avseende på kväve och fosfor. Bedömningen är att arbetet kan utföras genom ordinarie tillsyn. Eventuellt behöver en grundvattensanering utföras i Badelundaåsens södra del i kommunen. Fler utredningar behöver först genomföras av Länsstyrelsen. Ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp i de fall vattenförekomsten inte uppnår eller riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen. Detta kan innebära att nya områden behöver inventeras, och att riktlinjerna för vilka områden som omfattas av hög skyddsnivå kan behöva omarbetas. Bedriva tillsyn på avloppsledningsnät och mindre reningsverk i de fall vattenförekomsten inte uppnår eller riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen. Tillsynsarbetet kan innebära krav på plan för att minska ovidkommande vatten för att minska bräddningar, översyn av bräddpunkters placeringar samt utsläppskrav för de reningsverk som inte har ett tillstånd. Beroende på vilka krav som kommer att ställas måste relevanta åtgärder projekteras och genomföras vilket kan komma att medföra betydande kostnader för VAkollektivet. Installera kompletterande rening på Säters avloppsreningsverk. Genomföra kompletterande åtgärder för att minska närsaltsbelastningen i de fall konventionella åtgärder inte räcker för att motverka de negativa effekterna. Detta bedöms främst vara aktuellt för Nedre Milsbosjön och/eller Hönsan och vidare åtgärder (fällning med aluminiumsalt, utfiskning av vitfisk, sedimentåtgärder etc.) måste diskuteras vidare med länsstyrelsen. Forts.

18 Samhällsbyggnadsnämnden Forts. Sbn 65 Inrätta vattenskyddsområden för samtliga allmänna dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m 3 /dag. Detta innebär att vattenskyddsområden behöver inrättas för vattentäkterna i Arkhyttan, Gussarvshyttan, Norbo, Skenshyttan och Ulvshyttan. Bedömningen är att detta är ett omfattande och kostsamt arbete som belastar VA-kollektivet. Revidera vattenskyddsområdena för de allmänna dricksvattentäkterna i Solvarbo, Uggelbo och Uppbo. Bedriva tillsyn på både allmänna och enskilda dricksvattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m 3 /dag. Uppdatera översiktsplanen med den regionala vattenförsörjningsplanen som har tagits fram (se Länsstyrelsens rapport 2012:02). Se till så att samtliga allmänna grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen. Idag finns tillstånd för vattentäkterna i Uggelbo, Solvarbo och Uppbo. För övriga vattentäkter saknas uppgifter om tillstånd. Utveckla översikts- och detaljplaneringen och prövning enligt plan- och bygglagen. Utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen. Inventera, planera och genomföra åtgärder mot vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten i det kommunala vägnätet, särskilt i områden med vattenförekomster där vandringshinder bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte uppnås. Ett lämpligt arbetssätt bedöms vara en inledande inventering följd av framtagande av prioriteringsordning i samarbete med andra väghållare. Utifrån denna prioritering blir det sedan Gatu- och fastighetsenheten i rollen som väghållare som får huvudansvaret för att genomföra åtgärder. Åtgärderna bör påbörjas senast 2018 och ska bidra till att vattenförekomsterna uppnår god status till Vissa åtgärder, så som åtgärder på gruvavfall, bör påbörjas så snart som möjligt. Kommunen ska enligt förslaget rapportera genomförda åtgärder varje år den 28 februari till respektive Vattenmyndighet. Delges: Vattenmyndigheterna, Kommunstyrelsen

19 Bilaga nr 1 till Sbn-protokoll Sbn 65 YTTRANDE 1 (4) Datum Vår beteckning SÄTERS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådssvar dnr Att: Vattenmyndigheten Härnösand Synpunkter på vattenmyndighetens remiss om förslag på förvaltningsplan och åtgärdsprogram Bakgrund Säters kommun omfattas av Bottenhavets vattendistrikt och Norra Östersjöns vattendistrikt. Större delen av kommunen berörs av Bottenhavets vattendistrikt. Kommunen har fått Vattenmyndigheternas förslag på remiss. Nedan följer kommunens synpunkter på samrådsunderlaget för Bottenhavets vattendistrikt. Allmänt om samrådsunderlaget Kommunen anser att det är bra att denna typ av underlag tas, och att statusklassningar och åtgärdsförslag underlättar för kommunens prioritering. På en övergripande nivå ser vi också de föreslagna åtgärderna som väl valda för att komma till bukt med de den utmaning vi har framför oss. Vi ser därför i grunden positivt på det framtagna materialet. De föreslagna förvaltningsplanerna, åtgärdsprogrammen och miljökvalitetsnormerna är dock omfattande och det har därför varit svårt att ta till sig den information som är viktig för kommunen. Åtgärdsprogrammet är väldigt övergripande och det är därför svårt att få en uppfattning om vad förslagen kommer att innebära praktiskt för Säters kommun. Vi har inga invändningar mot att våra vatten ska ha god status. Däremot bedömer vi att Säters kommun inte kommer att hinna vidta alla de åtgärder som kommunen behöver vidta för att de föreslagna miljökvalitetsnormerna ska uppnås, dvs. att uppnå god status till Exempelvis kring miljögifter från äldre gruvavfall och åtgärdande av vandringshinder utifrån dammar ser vi därför att ökat fokus behöver läggas på en god prioriteringsordning. Samordning av åtgärder mellan olika myndigheter och inom specifika avrinningsområden kommer då att vara grundläggande. Vi tror därför även att det skulle främja helheten om underlaget på ett tydligare sätt betonade vilken myndighet som kan sägas vara ansvarig för samordningen av olika åtgärdsområden. Det är också svårt för kommunen att överblicka vilka konsekvenser ett genomförande av åtgärderna får för samhället i övrigt. Det hade därför varit önskvärt att den samhällsekonomiska konsekvensanalysen inte bara gjorts per miljöproblem, utan i någon form även per samhällssektor. Vi efterfrågar därför en samordnad analys av vad förslagen skulle innebära för de areella näringarna och kanske även andra större aktörer med mer påtaglig inverkan på vattenförhållanden. Det skulle då Postadress: Box 300, Säter Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter Tfn: Fax: E - post: Hemsida:

20 2 (5) vara betydligt enklare att bedöma om de avsedda resultaten eventuellt kan nås med andra för aktörerna mindre drabbande åtgärder, eller om andra kompenserande samhällsinsatser kan anses befogade för att motverka negativa konsekvenser av de vattenvårdande insatser som ändå måste genomföras. Förvaltningsplan Den årliga rapporteringen till vattenmyndigheterna ska utvecklas. Det är självklart viktigt att vi har en samlad bild av vad som gjorts för att på rätt sätt kunna prioritera framtida åtgärder. Samtidigt är det viktigt att rapporteringskraven utformas på ett sätt som inte skapar en onödig administrativ börda och stjäl resurser från genomförandet av åtgärderna. I förvaltningsplanen konstateras också att åtgärderna kräver kraftigt ökade resurser till tillsyn och prövning hos myndigheter och kommuner. Det är viktigt att det uppmärksammas att detta är en förutsättning för mycket av arbetet Miljökvalitetsnormerna Gruvavfall I Säters kommun har berggrunden naturligt förhöjda halter av metaller. Gruvdrift har därför bedrivits här under lång tid. Exempelvis är Östra Silvberg en av Sveriges äldsta gruvor och hade sin storhetstid under 1400-talet. Gruvdriften har gett upphov till stora mängder äldre gruvavfall från sulfidmalmsbrytning. Generellt har gruvavfall under århundraden använts exempelvis som utfyllnad i vägar, järnvägsbankar och under husgrunder. Detta har medfört att många av våra vatten har förhöjda halter av främst zink, men även på vissa ställen bly, kadmium och koppar. Metaller är giftigt i förhöjda halter, men vi vill påpeka att det finns risk att miljökvalitetsnormerna inte följs om dessa grundar sig på generella gränsvärden. Eftersom det är svårt att förstå utifrån åtgärdsprogrammet vad som praktiskt behöver göras är det även svårt att bilda sig en uppfattning om miljökvalitetsnormerna är rimliga och möjliga att uppnå med tanke på regionala bakgrundshalter. Gruvsjön (ID SE ) I Östra Silvberg ligger Gruvsjön Gruvsjön, eller Silvbergsjön som den även kallas, är starkt påverkad av den gruvdrift som bedrivits vid Silvbergs gruva. Sjön är sedan länge fiskdöd. Den miljökvalitetsnorm som föreslås är att vattnet ska uppnå god kemisk och ekologisk status till För att uppnå miljökvalitetsnormen föreslås åtgärder på de gruvavfall som finns i området. Gruvavfall från Silvbergs gruva är klassad som en fast fornlämning, och ligger inom område för riksintresse av kulturmiljövård, samt har ett högt upplevelsevärde. Med tanke på gruvavfallens skyddsvärde, gruvavfallens stora utbredning, och berggrundens troliga höga innehåll av metaller, kommer det att vara svårt att få till tillräckliga åtgärder för att få en god status med avseende på metaller för Gruvsjön. Med tanke på sjöns höga påverkansgrad under lång tid anser vi det inte heller vara

21 3 (5) förenligt med en god prioriteringsordning att satsa resurser på att få den att uppnå god bevarandestatus till Dammsjön (ID SE ) Nedströms Gruvsjön ligger Dammsjön där det finns en populär badsjö som även är ett s.k. EU-bad. Dammsjön har måttlig ekologisk status bland annat på grund av förhöjda zinkhalter. De möjliga åtgärder som har identifierats är åtgärder på gruvavfall vid Östra Silvberg. Med tanke på komplexiteten i att åtgärda gruvavfallen i Östra Silvberg, och Dammsjöns känslighet bör åtgärderna för Dammsjön utformas så att syftet är att minska tillförseln av metaller från Silvbergsjön till Dammsjön. Lilla Ulvsjön (ID SE ) I Skaraborg finns ett litet vattenområde, s.k. Sågdammen, som har förbindelse med Lilla Ulvsjön. Vid Sågdammen finns ett s.k. f.d. sågverk med doppning där provtagningar i mark visar på förhöjda halter av arsenik och dioxiner. Några ytvatten eller sedimentprover har inte tagits i Sågdammen eller Lilla Ulvsjön för att utreda avgränsingen av det förorenade området. Objektet är lokalt och regionalt prioriterat. Vi har inga åsikter om denna eventuella påverkanskälla bör återspeglas i statusklassningen för Lilla Ulvsjön, men kan konstatera att det finns risk att statusklassningen påverkas. Näringsämnen Längs med Dalälven består de glaciala finkorniga sedimenten av främst siltjordar. Små vattenförekomster längs med Dalälven har därför naturligt andra förutsättningar att uppnå god status med avseende på näringsämnen än likvärdiga vattenområden i exempelvis morändominerande skogsområden. Ljusterån (ID SE ) är ett exempel på en mindre vattenförekomst som inte klarar god status bland annat på grund av näringsämnen. Avloppsreningsverket i Säter är en betydande påverkanskälla och åtgärder kommer att vidtas för att öka reningen av fosfor. Utifrån samrådsunderlaget råder viss ovisshet kring om åtgärder vid reningsverket kommer att vara tillräckliga för att nå miljökvalitetsnormen god status för näringsämnen med tanke på omgivningen. Åtgärdsprogrammet Gruvavfall med höga kulturmiljövärden I Säters kommun finns många äldre gruvavfall från sulfidmalmsbrytning. Många av dessa har höga kulturmiljövärden (se PM från Länsstyrelsen Dalarna Gruvområden som kulturmiljöer ). Därför kan det vara svårt att genomföra traditionella åtgärder vid dessa gruvavfall, dvs. att täcka med jordmassor eller att vattenmätta. En utredning om alternativa åtgärder behöver därför genomföras. Åtgärder är beroende av bidragsmedel och alternativa åtgärder är mer kostsamma vilket innebär att det finns större risk att fysiska åtgärder inte kommer att kunna genomföras under en förvaltningscykel för dessa gruvavfall.

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden:

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden: 2016-04-06 Ärenden: 42 Detaljplan för del av Österby 28:6 m fl vid Pellesberget... 2 43 Planbesked Detaljplan för kvarteret Liljan 4... 3 44 Delegationsbeslut miljöärenden tiden 2016-02-01-2016-02-29...

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-03-02. Ärenden:

Sammanträdesdatum 2016-03-02. Ärenden: 2016-03-02 Ärenden: 21 Trafiksituation Kungsgårdsskolan... 2 22 Ansökan parkeringstillstånd... 3 23 Verksamhetsinformation Gatuenheten februari... 4 24 Ekonomi och budgetuppföljning... 5 25 Förändring

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(9) Plats och tid Thon Hotel kl 18.30 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2013-12-18 Jn 27 Detaljplan för industrihuset del av Fabriken 6... 2 Jn 28 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 29 Kalendarium 2014... 6 Jn 30 Delgivningar... 7 Jävsnämnden 2013-12-18

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-07

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-07 Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-07 Sbn 179 Samverkansavtal kommunen Byggpartner avseende projekt Stora Skedvi... 2 Sbn 180 Verksamhetsinformation Fastighet... 3 Sbn 181 Uppföljning planer... 4 Sbn 182

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 54 Yttrande avseende långsiktig plan för Särskilt boende... 2 55 s mål för 2016... 3 56 s budget 2016... 4 57 Tilläggsdirektiv avseende budget 2016... 5 58 Tillsyn vid Fågelsången... 6 1 Plats och tid

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets YTTRANDE 1 (8) Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndighetens dnr 537-7197-14) Förutsättningar för yttrandet Eftersom förslaget är mycket omfattande har

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-11-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 10.40 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. för

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samråd om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt

Samråd om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt YTTRANDE Cecilia Engman, 2015-04-30 Vårt Dnr: 2015-00537 Ert dnr: 537-9859-2014 Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr 537-9859-2014 Att: Vattenmyndigheten vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer