!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! September!2014!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! September!2014!!"

Transkript

1 Färdplan)för) Trafikledning)alla)trafikslag) FÖRETTSAMVERKANDE,HÅLLBARTOCHSAMMANHÅLLETTRANSPORTSYSTEM September2014 1

2 Dokumenttitel:Trafikledningallatrafikslag Skapatav:ArbetsgruppenTrafikledning Dokumentdatum:2014N09N22 Dokumenttyp:Rapport DokumentID: Ärendenummer:[Ärendenummer] Projektnummer:[Projektnummer] Version:1.0 Publiceringsdatum: Utgivare: Kontaktperson:MikaelLind Uppdragsansvarig:ViktoriaSwedishICT 2

3 SAMMANFATTNING Bakgrund)och)motiv Utförande)av)trafikledning)omdefinieras)till)att)samla)flera)aktörer)och)trafikslag Trafikledningutförsinomallatrafikslag flyg,sjöfart,järnvägochväg förattskapasåeffektivaoch säkratransportersommöjligtförgodsochpassagerare.inomvarjetrafikslagutförsdettaavsåväl offentligasomprivataorganisationer.dettagällerförlikavälförurbana,regionalaochnationellasom internationella transporter. Utvecklingen av trafikledning har under många år drivits av respektive trafikslag.trafikledningharutvecklatstillnågotsomlandetstrafikmyndigheterharutövatvarförsig ochävenharansvaratförisinarespektivetrafiksystem.itaktmedattsamhälletharblivitalltmer uppkopplat medsåväluppkopplademänniskorsomenhetersamtökadekravfråntransportsysten metsbrukare hartrafikledningspraktikenkommitattomdefinieras. Föreliggandefärdplanharmålåret2030.Syftetmedfärdplanensgenomförandeärattdeoffentliga transportverkens,näringslivetsochakademinsgemensammaansträngningarskaledamotetthålln barttransportsystemutifrånhållbarhetsbegreppetshelaomfattning.motbakgrundavdettabehöver detraditionellauppdelningarnamellanolikamyndigheterochbristenpådialogdememellan,ersätn tas av samverkan, samarbete och informationsdelning. Likaså behöver privata parter inkluderas i dettasamarbete.måletärattallaskaseattdeharenviktigrollförhelatransportsystemetochann vändarensresa/transportfråndörrtilldörrochintebarainomsittegetområde. Dettadistribueradeförhållningssätttilltrafikledningutgördetsomharkommitattkallasförmodern trafikledning, där samarbete och samverkan mellan olika aktörer har blivit en viktig förutsättning precissomökadkvalitetibeslutbaseradepåanvändningavmångainformationskällor. Arbetets)genomförande Föreliggande färdplan har utvecklats genom samverkan med myndighetsrepresentanter för de fyratrafikslagenochbaseraspåinhämtningavkunskaperfråncentralaaktöreritransportsystemet. Framtagningenavfärdplanenleddesinledningsvis(etapp1)avSAABochharsedankoordineratsav ViktoriaSwedishICT(etapp2).UnderdenförstaetappengenomfördesblandannatenSWOTanalys ochmålbilderförsåvälrespektivetrafikslagstrafikledningsomförtrafikslagsövergripandetrafikledn ningutvecklades.etapp1identifieradeettbehovavattfokuserapåinformationsfederationförtran fikledning. Etapp 2 fokuserar etableringen av en informationsfederation för trafikledningsområdet samtattfärdplanennutydliggörbehovavsamverkanmedtransportörer,godsägareochkollektivtran fikensaktörer.resultatfrånetapp1harintegreratsiniföreliggandefärdplanvilkenocksåärresultan tetavetapp2. En)gemensam)målbild Trafikslagens)målbilder)pekar)i)samma)riktning) )mot)en)ökad)informationssamverkan Inomrespektivetrafikslagpekarmålbildernatydligtpåbehovetavenökad(informations)samverkan. Färdplanentaravstampitrafikslagensutmaningarochipågående/planeratutvecklingsarbeteinom trafikledningförvarjeenskilttrafikslag.deninnovationsomfärdplanenföreslåräreninformationsn federationmeddessoperativarealisering.såvälflygsomsjöfartärisinoperativaverksamhetstarkt påverkadeavinternationellariktlinjer.förjärnvägengällermotsvarandeeuropeiskariktlinjer.detta gäller såväl med avseende på använd teknik och framförandet av farkoster, som koordinatn ion/samordningavanvändningpådeområdensomreglerasiluften,påvattnetochinomjärnväg. 3

4 SverigeärgenomsittengagemangiMONALISAdrivandeiframtagningenavettkonceptförSeaTrafN ficmanagement(stm) somisinturärinspireratavsverigesengagemangisesar förutveckling avetteuropagemensamtsystemförairtrafficmanagement(atm).inomjärnvägsområdetpågårpå sammasättsamarbetekringeuropeanrailtrafficmanagementsystem(ertms),telematicapplicatn ionsforfreight(taf)ochtelematicapplicationsforpassengerservices(tap).inomlandetgörssatsn ningarpåenmoderntrafikledninggenominförandetavettnytttrafikledningssystemförnationell Tågledning(NTL)samtinomvägtransportområdetdärSverigeärdelaktigaiEasyWayochsatsningen pånationellatrafikledningsstöd(nts).sverigeärävenmedieuropeiskasamarbetenförharmonisen ringmedmåletattuppnåeffektivitetitransnationellajärnvägskorridorer(ertms). Förattnåavseddaeffekterkrävsengodsamverkanmellanolikaaktöreritransportkedjan.Inomtill exempelflygsektornkrävssamverkanmellantrafikledningochdeolikaflygplatsernaförattuppnå det som kallas One Single European Sky. Bland annat krävs informationsutbyte om tillgängliga slottiderpådestinationsflygplatsenförattgestarttillståndförflygplanet.inomstmnkonceptetpågår nuförsökattlåtahamnardelgeinformationtillankommandefartyg(portcdm)omnärhamnenär redoföratttaemotfartygetförlossning/lastningvilketmöjliggörförfartygetattanpassasinhastign hetinförsittanlöptillhamnen. Inomjärnvägsområdetimplementeraskonceptförproaktivtrafikstyrningförenförbättradförmåga atthanterastörningar.attförutseochhanterastörningarbyggerpåutbyteavinformationmellan olikaenheteridedelarsomärrelateradetilljärnvägsnätet.inomvägtransportområdetpågårförfullt implementation av ITSNdirektivet (Intelligent Transport System and Services). Detta innebär bland annatattinformationinhämtasfrånmångauppkoppladeenheter(såsomfordon)ochdistribuerastill mångaaktöreritransportsystemet,inklusivedessanvändare. Bidrag)till)Forums)övergripande)mål DeövergripandemålsomForumförinnovationinomtransportsektornharsattuppsyftartillhållbar utveckling och svensk konkurrenskraft inom transportområdet. Hållbar utveckling definieras enligt Bruntlandkommissionensomenutvecklingsomtillfredsställerdagensbehovutanattäventyrakom7 mandegenerationersmöjligheteratttillfredsställasina. Medföreslagenutgångspunktfrånenutvecklingavtrafikledningpertrafikslag ochmedeninriktn ningilinjemeddemilstolparsomföreslåsförfärdplanen(seavsnittmilstolparsamtbilaga2milstoln par) kommerutvecklingavsåvältrafikledninginomtrafikslagen,somtrafikslagsövergripandetrafikn ledningsamteffektivinformationsdelning,attökatransportsystemetsbidragtillettmerhållbartoch sammanhållet transportsystem. Samtidigt kommer svensk industri inom fordon och telekom samt informationsn och kommunikationsteknologi (IKT) potentiellt att få en framträdande roll vid såväl försäljningisverigesompåexportmarknaderna.deninnovationsplattformsomföreslåsifärdplanen engagerarochstimulerarsmåochmedelstoraföretaglikavälsomstorainternationellaföretagtillatt skapaenradnyatjänstersomkankopplastilltrafikslagsövergripandeinformationsdelningochtrafikn ledning. NivånpådevinsterochmervärdensomkanuppnåsgenomdennafärdplansförslagärsvåraattkvanN tifiera.meninomitsnområdethardetpåeunnivåuppskattatsbetydandesamhällsekonomiskavinsn ter. Det handlar om samverkan över de traditionella gränserna mellan det offentliga och privata. Framför allt gäller det samverkan genom förbättrad information om aktuella förhållanden, såväl i transportsystemetsomidessolikanoder. IVAharisin Transport2030 bedömtatttransportsystemetseffektivitetkanökasgenomdelsett bättreutnyttjandeavfordonochinfrastruktur,delsgenomökadkostnadseffektivitet,kunskapoch samverkan.potentialenuppskattastillattdet2030skavaramöjligtattproduceratransporttjänster med50procentmindreresurserperpersonochtonkilometeränidag. 4

5 Målet) )en)informationsfederation) Informationsfederationenärenöverenskommelsesominnehållerenuppsättningreglerochvillkor förfederationensmedlemmargällandepubliceringochbrukavdatafrånannanpart,föregnaoch gemensammasyften.regelverketkommerävenattdefinierakravpådatakvalitetetcetera. Federationenrealiserasgenomfunktionersomhanteraraccesskontroll,sökningochutbyteavdata. Ettexempelpåensådanlösningärinformationsväxel,därfederationensreglerochvillkorfinnsimN plementerade.genomeninformationsväxelströmmardatamellanleverantörerochanvändare,och förädlastillinformationsomnyttiggörsgenomolikatjänster. Federationensäkerställerattdatautbytspåettkontrolleratochregleratsättmellanolikaparteri transportsystemet. Det innebär att sändare och mottagare har förtroende att bidra med och ann vändadeninformationsomutbyts.innovationenisigförväntasledatillsåvältrafikslagsspecifikasom trafikslagsövergripande innovationer. Dessutom föreslås en innovationsplattform som kommer att utgöraettmedelförtredjepartsutvecklareattpåolikanivåeritransportsystemetgenererainnovan tivatjänsterförtrafikledningsändamål. Utveckling)av)nya)metoder)och)arbetssätt)inom)trafikledning) AttaktivtbidratilletttransportsystemdärmångasamverkarärettviktigtmålsetturettanvändarN perspektiv. För att åstadkomma detta har samordnad och målgruppsanpassad trafikinformation tvärsfyratrafikslagidentifieratssomenviktigmöjliggörare.därtillpågårettantalinitiativinomde olikatrafikslagensomutgörgrundenförgemensamutvecklingochsomframföralltkanledatillatt pågåendeochplaneradeprojektbidrarmederfarenhetersomhargjortsfråntillämpningenavfeden reradochregleradinformationssamverkan.merspecifiktinnebärdettabehovavföljande: Samverkanföratterhållasamladelägesbilderfördefyratrafikslagen.) Samladelägesbilder fördefyratrafikslagenminskarledtidernaiplaneringsskedetochnärenoplaneradhändelse inträffar. Minskad ledtid vid inträffad störning är positivt för användare av transportsysten met. Snabb,tillförlitligochöppeninformationsdelningutifrånvillkorochbehovavsåvältradition7 ellasomnyakanaler.kvalitetssäkradinformationviaflerakanaler,medengemensamgrund förtrafikledning,ökareffektenavattpåverkaiplaneringsskedetnäroplaneradehändelser inträffar. Hantera ökade krav från omvärlden, exempelvis information på flera språk och helaresan7 perspektivet.koordineringavdefyratrafikslagenochdessolikaparteroptimerarplanerade transportflödenochhändelsermedavseendepåmiljö,framkomlighet,säkerhetochtrygghet föranvändarenavtransportsystemet.användarenfårocksåmöjlighetattfattaegnabeslut omattplaneraomelleravståfrånsinresa. Proaktivinformationtillvissakundgrupper.KoordineringavtrafikslagengemensamtiplaneN ringsskedetidentifierarhändelserietttidigtskededärpåverkanofrånkomligtkommerattinn träffa i flöden och framkomlighet. Med koordinerad information via de fyra trafikslagens olikautkanalerkanmottagarensjälvplaneraomelleravståfrånattresa. Färdplanen föreslår en väg fram mot effektivare trafikledning inom alla trafikslag samt i en tran fikslagsövergripandedimension.färdplanenförväntasresulteraiförändradearbetssättochnyamöjn ligheterinomföljandeområden: 5

6 Trafikslagsövergripandetrafikledning Engemensamtrafikslagsövergripandelägesbildökarmöjligheternaattkoordineraplaneradeoch oplaneradehändelserförattminimeraledtider,påverkanpåtrafikflöden,miljö,säkerhetvidunn derhåll.denökarocksåmöjlighetenföranvändarenavtransportsystemetattplaneraomeller avståfrånattresa. Trafikslagsövergripandeerfarenhetsutbyte Engemensamutvärderingavhändelser,ochdesspåverkantrafikslagsövergripandesett,tydligN görvarförbättringarochutvecklingbörskeutifrånettsammanhållettransportsystem.förändn radeprocesserochstyrandedokumentbehövsdärdefårstörsteffektföranvändarnanärdet gällerettsammanhållettransportsystem. TrafikslagsövergripandeInformationshantering Koordinerade gemensamma budskap skickade på samtliga utkanaler, kopplade till den tran fikslagsövergripande federationen, åstadkommer stor påverkan på användarna av transportsyn stemet.därtillkanprivatainitiativförkundanpassadetjänstererbjudas. Utvecklingavtrafikledningssystemeninomdeolikatrafikslagen Atteffektiviseratrafikledningenärettsättattmötautmaningarsåvälinomrespektivetrafikslag sommellandem.baseradpåerfarenhetsutbyteninomochmellantrafikslagenkantrafikledningn enförbättrasochutvecklasinomrespektivetrafikslagochinomtransportsystemetsomhelhet. Baseratpåeffektivanyckeltal,avseendesåväloperativaåtgärderi realtid somrespektivetran fikslags roll i det större transportsystemet, förändras processer och styrande dokumenttillatt bidratilltransportsystemetsmål. Effektivarenoder/hotspots Färdplanenfokuserarocksåpådeproblemochutmaningarsomfinnsiviktiga)nodersåsomCityN terminalenistockholm,stockholmarlandaairportrespektivegöteborgshamn.idessanoderär ofta transportvolymerna stora, tillika utmaningarna och möjliga vinster. Här finns även lågt hängandefrukter genommöjlighetertillvinster,ikortatidsperspektiv.färdplanenlämnarförn slag på konkreta åtgärder för att adressera utmaningar i viktiga noder/hot spots. Genom en struktureradochsystematiskansatsiplaneringsskedet,ochvidoplaneradehändelser,skapasett proaktivtarbetssättmedkortaledtiderochkoordineradinformationsomökarförutsättningarna föreffektivarelogistiskaflödenihelatransportsystemet. Innovationsplattformförtredjepartsutveckling Genomattskapaförutsättningarföroberoendetredjepartsutvecklare,baseratpåattdataochinN formationgörstillgängligagenominformationsfederation(er),skapasutrymmeförnya tjänster avsåvälinternsomexternkaraktär.enökadtillgänglighettillolikatyperavdataharvisatsigvara enviktigdrivkraftförattskapanyatjänsteinnovationer.genomattskapadessaförutsättningar, detvillsägaattgemensamttaettsamlatgrepp,kandetgåattidentifieravadsomharstörstpån verkanförtransportsystemetsanvändareochväljadeutvecklingsprojektsomgerstörsteffekt. AtttillgängliggörainformationsfederationochinformationsutbytenblirisigendrivkraftförtredN jepartsutvecklare att ta fram nya innovationer. Flera goda exempel på detta finnsredan inom transportsektorn. Milstolpar)för)färdplanen Denna färdplan föreslår att trafikslagsövergripande samarbeten etableras med målet att skapa en operativinformationsfederation,samtattdetklargörshurvägentillimplementeringserut.milstoln parnaifärdplanenbaseraspåenväxelverkanmellanspecifika,redanfinansieradetillämpningaroch generellkunskapsnochmetodutveckling.utgångspunktenärattpågåendeochplaneradetrafikledn ningsinitiativinomvarjetrafikslagfortsättergenombefintligaellerplaneradesamarbeten.dåredan 6

7 pågåendeochplaneradeinitiativfinansieras(specifikatillämpningar)ochgenomförsiandraprojektn konstellationerbeskrivsmilstolparmerdetaljeratfördenarenaförerfarenhetsutbyte,etableringav informationsfederationmedtillhöranderamverksamtinnovationsplattformsomärdetsomfärdplan nenföreslårsomkomplementtillenfortsattutvecklingavredanpågåendeochplaneradeinitiativ.se vidareibilaga )) Idetinledandeskedet: utvecklasinformationsfederationensramverkavseenderegler,villkormedmera. etablerasenarenaförerfarenhetsutbyteavseendeinformationsdelninginomtransportsekn torn. bildasfederationenmedenbegränsadgruppinstiftaresomtillsammansrepresenteraralla trafikslag. driftsättsenförstaversionaveninformationsväxelförutbyteavdatainomfederationen. driftsättsenförstaversionavinnovationsplattformenförexternautvecklareavtjänster. genomförseninnovationstävling. ParallelltmeddettaföreslåsförstudierochplaneringavdemonstrationsprojektkringtrafikslagsöverN gripande trafikledning med fokus på hållbara noder (bytespunkter) för såväl resenärer som gods. Senare under perioden föreslås demonstrationsprojekt med trafikslagsövergripande trafikstyrning, meddelshamnen,delsstadensomfokus Med informationsfederationen på plats, med ett tekniskt stödsystem, fokuseras utvecklingen på trafikslagsövergripandetrafikledning.samtidigtbreddasfederationentillattomfattaytterligareakn törer.innovationsplattformenblirdessutomenviktigkällatillnyatjänstersomunderlättarresoroch transporter. Mederfarenheterfrån,ochefterutvärderingav,deförstaårensverksamhetföreslåsnästastegomN fattadefinitionenavmålförtrafikstyrningochtrafikledningavseendefokuspåfedereradochreglen radinformationssamverkan.ettinformationsfederativtarbeteharletttillattstoramängderdatahar samlatsinfrånsåvältraditionellakällorsomfrånfordonsnochtelekomområdena.därtillhardetur dessadatadefinieratsgemensammanyckeltal,kpier,däreffekternaavsamverkanocholikaåtgärder omfattas.underperioden2020till2025börsamtligatrafikslaghaskapatförutsättningarförenetan blerad trafikslagsövergripande trafikledning, för kombinationer av alla slags kategorier av fordon (cykel,privatbil,tåg,buss,taxi,båt,flygochfartyg),samtförsamverkanmellansåväloffentligasom kommersiellaparter FöreliggandefärdplanbidraraktivttillattSverigeharenframståendepositionblandländersomerN bjudertillgångtillöppendatagenomenfederationmellanaktöreritransportsystemet,ochattdata används för trafikslagsövergripande trafikledning samt till innovativa informationstjänster för ett hållbartocheffektivttransportsystem. Svenska)styrkor)och)svagheter Styrkor Någraavdesvenskastyrkornaäratt: Sverigeärkäntföreneffektivsamverkanmellanoffentligsektor,industriochakademi. SverigeharenstarkIKTNindustri,imångafallvärldsledande. 7

8 Sverigemedverkariinternationellasammanhangochinomallatrafikslag,ivissafallsomleN dandepart. Sverigeharenbrakommunikationsinfrastruktur(IT). Svagheter Exempelpåsvenskasvagheteräratt: detfinnsbristerioperativsamverkanmellantrafikslagen. SverigesaknarvälfungerandemekanismerförattföraFOINresultatfrånakademitillimpleN mentation. detivissafallförekommerotydliga/omodernaansvarsförhållandenochroller. Möjligheter Demöjlighetersomfinnsäratt: detgörsstorasatsningarinomdenoffentligasektornochinomallatrafikslagen. Sverigeharensynpåtillgänglighettilldatasomärvällämpadfördennafärdplansinriktning. Sverige/industrinärettföredömeavseendehållbaralösningar. Hot Hotsomharidentifieratsäratt: oroniomvärldenförhindrarutveckling. FOIgenomförsalltföroftautanenkopplingtillrealiseringochtillämpning. globalaaffärsstrukturersamtglobaliseradtillverkningochhandelintetarhänsyntilllokala förutsättningar. mångagodaidéeraldrigrealiseras. Rekommendationer)för)nästa)steg Arbetsgruppensomhararbetatmedfärdplanenföreslårsomnästasteg: FortsättfinansielltstödjaochutvecklarespektivetrafikslagsegentrafikledningsomutgörbaN senförentrafikslagsövergripandetrafikledning. Etableraenarenaförerfarenhetsutbyteavseendeinformationsfederationförtrafikledning. Detärväsentligtattparternadelarmedsigaverfarenheterfrånpågåendeprojektochpåså sättinspirerartillförnyelseochutvecklingavsåvälgenerellaramverksomtrafikslagsövergrin pandetillämpningar.medensådanerfarenhetsarenaskapasocksåmöjligheterattsnabbare bidratillettförverkligandeavinformationsfederationen.härföreslåsenneutralpart,typen branschorganisation,somdrivandepart. InitieraochfinansieraprojektkringinformationochtillgänglighetavdataförtrafikledningsN området.härfinnsredanbefintligainitiativsomkanbidratillattskapaenförfleraparter gemensam informationsfederation, där det operativa verktyget informationsväxeln bör utn nyttjas.förattfåtadelavochbidramedinformationieninformationsfederationbehöver detocksåinitierasettprojektdärettramverksomtäckerallavillkorutvecklas.lämpligorgan nisation att initiera, och driva detta tillsammans med parterna och industrin, är en forskn ningsorganisationsomärvälförtrogenmeddessafrågeställningar.detärmycketcentraltatt initiativetärvälförankrathosbådemyndigheter,sombedriverochutvecklartrafikledningsn området,ochprivataorganisationer(såsomtaxibolag,bussbolagochtransportörer)ochsen miprivataorganisationer(såsomswedaviaochgöteborgshamn). 8

9 Säkerställattidentifierade,befintligaochplaneradeprojektharenmottaglighetföratttillN godoseatteninformationsfederationmedinformationsväxeltestasochutvärderasiverkliga miljöer(inklusiveattsystemkravföreninformationsfederationtillgodoses)ipågåendepron jektsåsommoderntrafikledning2.0itrafikstockholm,monalisa,stockholmarlandaairn portochdessnyaoperativaledningscentrumtillsammansmedluftfartsverket/sesaretcen tera.förattfårättgenomslagbehöverprojektägandeorganisationgeaktuellaprojektdirekn tivomattexploateramöjlighetenmedochbidramederfarenheterfrånfedereradochreglen rad informationssamverkan med informationsväxeln som operativ realisering. Eftersom detta är redan pågående projekt föreslås forskningsinriktade organisationer driva detta i samverkanmedrespektiveprojektorganisationer. InitieratrafikslagsövergripandeprojektmellanolikatrafiknodersomidémässigthardiskuteN rats.exempelpåsådantärhotspotarlandatillsammansmedaktöreristockholmsområdet som Cityterminalen, Trafik Stockholm, Stockholm Stad, bussn och järnvägsoperatörer samt denregionalakollektivtrafikmyndigheten.ettannatexempelärgotristillsammansmedsjön fartsverket,trafikverket,redare,göteborgshamn,göteborgsstad,godsoperatörer(vägoch järnväg). Här föreslås att involverade kärnparter som Trafikverket, städerna och Swedavia initierardessatillsammansmedenforskningsorganisationochnäringslivet. PlaneraföranvändningavinformationsfederationochinformationsväxelförattskapamerN värden,synergierochinnovationergenominnovationsplattformensomfärdplanenföreskrin ver.dettaföreslåssketillsammansmedorganisationersomharerfarenheteravattgenomn föra,stimuleratillochrealiseratredjepartsbaseradinnovationsutvecklingmedtillhörande processer. IövrigthänvisastillavsnittetMilstolparochbilaga2avseendedetaljerademilstolpar. Förväntade)effekter) Defrämstaeffekternaavfärdplanensgenomförandeäratt: transporteristörreutsträckninggenomförsmedkombinationeravtrafikslagvilketledertill mindrepåverkanpåmiljönochmindrebelastningpåtransportsystemetsresurser etteffekn tivaretransportsystem. trafikanterochtransportköparefårtillgångtillnyainnovativatjänstersomgerkontinuerlig tillgångtillinformationochmöjliggörförindividerochföretagattförbättrasinmobilitetutan attförbrukaytterligareresurser,detvillsägaenökadtillgänglighet. informationsfederationen skapar tillväxt och utveckling i tjänsteekonomin genom att göra datatillgängligförutvecklingavnyainnovativatjänster. transportsystemetsaktörerkanplanerasinverksamhetpåettmeroptimaltsättochdärmed bidratillsinegenochtransportsystemetsövergripandemålsättning. 9

10 10 Innehåll 1.)Inledning)...)11 Bakgrundochmotiv...11 Syfteochmål...14 Arbetetsgenomförande ensamverkanmellantrafikmyndigheter...14 Disposition )Målbilder)inom)och)mellan)trafikslag)...)15 Luftfartensmålbild...15 Styrande)faktorer)...)15 Utvecklingsområden)...)15 Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Flyg)...)16 Möjligheter)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan)...)16 Sjöfartensmålbild...16 Styrande)faktorer)...)16 Utvecklingsområden)...)17 Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Sjöfart)...)17 Möjligheter)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan)...)17 Järnvägstrafikensmålbild...18 Styrande)faktorer)...)18 Utvecklingsområden)...)19 Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Tåg)...)19 Möjligheterna)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan)...)19 Vägtrafikensmålbild...20 Styrande)faktorer)...)20 Utvecklingsområden)...)20 Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Väg)...)21 Möjligheterna)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan)...)21 Trafikslagsövergripandemålbildinomtransportsektorn )Informationsfederation)för)reglerad)informationsMsamverkan)och)innovation)...)24 Enutökadinformationssamverkannödvändigförtrafikledning...24 Tidenärmogenförinformationsfederationsommöjliggörare...24 Utveckling)sker)mot)en)ökad)öppenhet)...)24 Informationsfederation)som)framkomlig)väg)för)en)förnyad)trafikledning)...)25 Informationsväxelnsomoperativrealiseringavinformationsfederation...25 Informationsväxel) )dess)funktion)för)reglerad)och)federerad)informationssamverkan)...)26 Informationsväxel)för)distribuerad)tjänsteutveckling)...)27 Legalaaspekterpåinformationssamverkan...28 Vad)görs)för)att)komma)framåt?)...)29 Goda)exempel)på)informationsdelning)genom)federation)...)30 Utmaningarna)för)en)trafikslagsövergripande)informationsfederation)...)31 4.)Milstolpar)...)32 Strategi:VäxelverkanmellanspecifikatillämpningarochgenerellkunskapsNochmetodutveckling...32 Möjligafinansieringsvägar...32 Milstolparförfedereradinformationssamverkanförhållbaratransportsystem...33 Rekommendationerförnästasteg )Avslutande)kommentarer) )förväntade)resultat)...)37 Bilagor)...)40

11 1.Inledning Högpunktlighetförutsätterrealtidsbaseradinformationomtrafikläget(ochandrafaktorersåsom väderochvind).genomsamladelägesbilderbaseradepåinformationomintentioner(tillexempel tidtabeller)ochuppnåddstatusfrånmångaaktörerskapasförutsättningarförettsammanhållet transportsystemdärtransportergenomförspåettsömlöstocheffektivtsätt. Denhållbarastadsmiljönkräverhögeffektivitetiförflyttningavmänniskorochgods.Attförut7 säga och informera om framkomlighet bygger på att inblandade aktörer informerar om status ochbehovavinfrastruktur(såsomvägar,körfält,spårochfordon).gods7ochpersontransporter behöversamutnyttjadeninfrastruktursomfinnsatttillgåvilketförutsättertrafikledningsomko7 ordineraranvändningavtillgängliginfrastruktur. Denattraktivahamnenställerkravpåoptimalaturn7around7tiderfördetransportmedelsomär inblandadeitransportenavgods.ienhamnhämtasochlämnasgodsavsåvälfartygsomtågoch lastbilar.genominformationssamverkaninför,underochefterlämning/hämtningkaneneffekti7 vitetåstadkommasförrespektivetrafikslag. Bakgrund)och)motiv) Utförande)av)trafikledning)omdefinieras)till)att)samla)flera)aktörer)och)trafikslag) Trafikledningutförsinomallatrafikslag flyg,sjöfart,järnvägochväg förattskapasåeffektivaoch säkratransportersommöjligtförgodsochpassagerare.inomvarjetrafikslagutförsdettaavsåväl offentligasomprivataorganisationer.dettagällerförlikavälförurbana,regionalaochnationellasom internationella transporter. Utvecklingen av trafikledning har under många år drivits av respektive trafikslag.trafikledningharutvecklatstillnågotsomlandetstrafikmyndigheterharutövatvarförsig ochävenharansvaratförisinarespektivetrafiksystem.itaktmedattsamhälletharblivitalltmer uppkopplat medsåväluppkopplademänniskorsomenhetersamtökadekravfråntransportsysten metsbrukare hartrafikledningspraktikenkommitattomdefinieras. Trafikledningbehöverinför2030mötadekravsomställspåhållbaratransporterochdärtrafikledN ningkommitattskepåolikanivåerisamhället alltfråntransportmyndighetennedtilldenenskilda godskundenochresenären medetthelhetsperspektivpåtransportenellerresanfråndörrtilldörr. Dettadistribueradeförhållningssätttilltrafikledningutgördetsomharkommitattkallasförmodern trafikledning, där samarbete och samverkan mellan olika aktörer har blivit en viktig förutsättning precissomökadkvalitetibeslutbaseradepåanvändningavmångainformationskällor. Trafikslagens)målbilder)pekar)i)samma)riktning) )mot)en)ökad)informationssamverkan) Färdplanen tar avstamp i respektive trafikslags egen utveckling av trafikledning. Inom respektive trafikslagpekarmålbildernatydligtpåbehovetavökadinformationssamverkan.bådeflygochsjöfart ärisinaoperativautförandenstarktpåverkadeavinternationellariktlinjer.dettagällersåvälmed avseendepåanvändteknikochframförandetavfarkoster,somförkoordination/samordningavann vändningavdeområdensomreglerasiluftenochpåvattnet. SverigeärgenomsittengagemangiMONALISAdrivandeiframtagandetavettkonceptförSeaTraffic Management(STM)inspireratavSverigesengagemangiSESARförutvecklingavettEuropagemenN samtairtrafficmanagement(atm).inomjärnvägsnochvägtransportområdetgörssatsningarpåden modernatrafikledningen(ntlochnts).sverigeärocksåmedieuropeiskasamarbetenförattuppnå effektivitetitransnationellajärnvägskorridorer. Förattnåavseddaeffekterkrävsengodsamverkanmellanolikaaktöreritransportkedjan.Inomtill exempelflygsektornkrävssamverkanmellantrafikledningochdeolikaflygplatsernaförattuppnå 11

12 detsomharkommitattkallas OneSingleEuropeanSky.Blandannatkrävsinformationsutbyteom tillgängliga slottider hos destinationsflygplatsen för att ge starttillstånd för flygplanet. Inom STMN konceptetpågårnuförsökattlåtahamnardelgeinformationtillankommandefartygomnärhamnen ärredoföratttaemotfartyget. Inomjärnvägsområdetimplementeraskonceptförproaktivtrafikstyrningförenförbättradförmåga atthanterastörningar.attförutseochhanterastörningarbyggerpåutbyteavinformationmellan olika enheter i de delar som är relaterade till järnvägsnätet. Inom vägtransportområdet pågår imn plementation av ITSNdirektivet för fullt. Detta innebär bland annat att information inhämtas från mångauppkoppladeenheter(såsomfordon)ochdistribuerastillmångaaktöreritransportsystemet, inklusivederasavnämare. Större)samverkanskrav)på)olika)nivåer)i)trafiksystemet)genom)gemensamma)principer)för)informC ationssamverkan) Såledesråderdetökadekravpåsamverkanmellandemsomsamproducerarvärdeitransportkedjan. Genomattbyggavidarepådeerfarenhetsutbytensomidagfinnsetablerademellanolikaaktöreri transportsystemet,såväloffentligasomprivata,behöverdenoperativasamverkaninomochmellan trafikslag intensifieras. Olika aktörer i transportkedjan behöver dela med sig av, och ta del av, inn formationförattåstadkommavärdeskapandeleveranser.dennafärdplanrekommenderardärföratt det angreppssätt till informationssamverkan som har etablerats inom flygfarten, och nu etableras inom sjöfarten, också ligger till grund för den fortsatta utvecklingen inom järnvägsn och vägtransn portområdet.gemensammaprinciperförinformationssamverkaninomrespektivetrafikslagmöjlign göreffektivitetidenoperativa samverkanmellantrafikslagförhållbaratransportsystem.ettprakn tisktexempelpådärdettaäravsärskildbetydelseäribytespunkter,dågodsellerresenärerbyter transportochoftaskiftarmellantrafikslag.ettsömlöstresandeförutsättereffektivaochattraktiva bytespunkterdärrespektiveaktörbehövervaravälinformeradochförbereddförattoptimerasin värdeproduktion/värdekonsumtion. Målet:)Federerad)och)reglerad)informationssamverkan)inom)och)mellan)trafikslag) Sverige är ett föregångsland avseende tillgängliggörandet av information för olika ändamål (se till exempel Trafiklab och Geodataportalen). Informationssamverkan behöver dock regleras och kvalin tetssäkrasförattinrymmatillräckligtmycketförtroendehosinformationsproducenterochinformatn ionsnyttjareavvärdeproduktionen.informationsägarevillvetavadinformationensomdedelarmed sigavkommerattanvändastillochinformationsutnyttjarebehövervetabeständighetenbakominn formationskanalensåattinvesteringariorganisatoriskaochtekniskaanpassningarblirvaraktiga.likt bankernasswiftnsystemföreslåsdetdärförifärdplanenattprinciperochramverkförinformationsn federation(er)utvecklas,implementerasochutvärderas.förslagetinnebärinteattbefintligasystem byggsom,utanattdetsnarareskapasgränssnittsåattinformationkanerhållasochtillhandahållas mellanolikasystem.interoperabilitetärdetnyckelordsomolikaaktöreritransportsystemetbehöver bidratill. Trafikslagsövergripande)samverkan)för)hållbara)transportsystem) EtttrafikslagsövergripandeangreppssätttillfedereradochregleradinformationssamverkanförvänN tas få effekter på trafikledning inom trafikslaget, men också i gränssnittet mellan olika trafikslag. Därigenomkanmöjlighetertillsömlösaochhållbaratransporterbliverklighetdärvärdebegreppsom miljövänligaochkostnadseffektivatransporteravmänniskorochgods,optimalinfrastrukturanvändn ningochalladimensioneravhållbarhetärtongivande.ifärdplanenförslåsdärförinhämtningaverfan renheterfrånnågraprojektdärfokusliggerpåbytespunktermedfleratrafikslagochparterförbåde godsnochpersontransporter,såsomgöteborgshamnochstockholmarlandaairport.andrafokusär projekt som bidrar till ett mer förutsägbart genomförande av transporten i sig (se till exempel GOTRIS). 12

13 Införande)av)informationsfederation) )växelverkan)mellan)tillämpning)och)gemensam)utveckling) Informationsdelningochtillgångtillöppenochsemiöppendataärviktigaframgångsfaktorerförbåde trafikslagsspecifik och trafikslagsövergripande trafikledning. Den kan bidra till ett öppnare, effektin vareochmersammanhållettransportsystemutifrånmångaperspektiv.drivkrafterfördennamöjlign hetharvaritpsi 1,Inspire 2 ochits 3 Ndirektivenochderasimplementeringisvensklagstiftning. Vidareföreslårfärdplanenattförstärkainsatsernaförattdeladataocherfarenheter,utvecklakunN skapsamtskapainnovationsklimatochhållbaraffärssamverkaninomtransportdomänen.genomett informationsfederativtangreppssättstimulerasenfedereradsamverkansåattsåvälinformationsän garesominformationsanvändarekännerettförtroende för en långsiktig och hållbar informationsn samverkan.färdplanenbyggerpåettantalpilotprojektsomutgörförstärkningaravpågåendeeller planeradeinitiativ.detärinitiativsomliggertillgrundförattdelaerfarenheter,etablerainformatn ionsfederation(er)samttaframettnationelltramverkmedreglerochriktlinjerförfedereradinformn ationssamverkan. FedereradinformationssamverkanärdockganskaoprövadiSverigeochbehöverdärförtestasiolika tillämpningar, särskilt inom transportområdet. Färdplanen förutsätter därför att aktörerna tillsamn mansanvänderolikatillämpningarförattutvärderaochverifierahureninformationsfederationkan arbetaenskiltochtillsammansmedandrainformationsnoder.påsåsättkandetskapasenhållbar samverkaninomochmellantrafikslagen. Samordnad)och)målgruppsanpassad)trafikinformation)som)viktig)möjliggörare)) Attfärdplanenskabidratilldetsammanhållnatransportsystemetärviktigtförsamtligatrafikslag.För attåstadkommadettaharsamordnadochmålgruppsanpassadtrafikinformationtvärsöverfyratra7 fikslagidentifieratssomenviktigmöjliggörare.merspecifiktinnebärdettabehovav: engemensamlägesbildfördefyratrafikslagen.) snabb,tillförlitligochöppeninformationsdelningutifrånvillkorochbehovviasåvältraditionella somnyakanaler. hanteringavökadekravfrånomvärlden,exempelvisinformationpåfleraspråkochhelaresan7 perspektivet. proaktivinformationtillvissakundgrupper. Förväntade)effekter) )på)väg)mot)ett)hållbart)transportsystem Färdplanenföreslårenvägframmotetableringavinformationsfederation(er).DennaförväntasreN sulteraieffekterinomföljandeområden: Trafikslagsövergripandetrafikledningförkoordineringavplaneradeochoplaneradehändelser Trafikslagsövergripandeerfarenhetsutbyte TrafikslagsövergripandeInformationshantering Trafikledningssystemeninomdeolikatrafikslagen Effektivarenoder/hotspots Innovationsplattform(ar)förtredjepartsutveckling 1 PublicSectorInformationDirectiveärinförtisvensklagstiftning 2 Inspiredirectiveärgeografiskochlägesbundeninformationinfördisvensklagstiftning 3 ITSNdirectivehållerpåattinförasisvensklagstiftning(Intelligentatransportsystemochtjänster) 13

14 Syfte)och)mål) Inomflyg,sjöfart,järnvägochvägfinnsettantalhinderkoppladetillinformationsutbyteochinformN ationsdelningmellantrafikslagensombidrartillineffektivitetidagenstransportsystem.attlösaeller minska omfattningen av dessa problem kan kraftfullt bidra till ett mer sammanhållet och hållbart transportsystem.dettabidrarproaktivttillattuppnådemålsomforumförinnovationinomtransn portsektornharsattuppsamttillarbetetattnåövergripandetransportpolitiskamålfrånregering och riksdag. Syftet med denna färdplan är därför att lämna förslag på konkreta åtgärder som ska bidra till en effektivisering av transportsystemet, baserat på federerad och reglerad informationsn samverkan. Effektiva sammanhållna transportsystem inom och mellan respektive trafikslag är en förutsättningförattmedframgångoptimeratransportsystemetpåentrafikslagsövergripandenivå. Detkantillexempelvaraattpunktlighetochstörningshanteringäravsådankvalitetattdetbidrartill nyttaförresenärerochgodsflöden.färdplanensövergripandemålärattibredsamverkanochgen nom innovation samt utveckling skapa förutsättningar för en trafikslagsövergripande trafikledning someffektiviserartransportsystemetochskaparökadsamhällsnytta. Arbetets)genomförande) )en)samverkan)mellan)trafikmyndigheter) Dennafärdplanharutarbetatsisamverkanmedmyndighetsrepresentanterfördefyratrafikslagen. Arbetetharbaseratspåinhämtningavkunskaperfråncentralaaktöreritransportsystemet.InledN ningsvisleddesarbetetavsaab.initialtidentifieradesinformationsfederationsomenviktigmöjliggön rare. För att förstärka det informationsfederativa inslaget i färdplanen uppdrogs därefter Viktoria SwedishICTatttillsammansmedarbetsgruppenutvecklafärdplanentilldetdenäridag.Ibilaga3 framgårarbetsprocessensolikastegsamtdeltagandeaktöreriarbetsgruppen. Disposition) Efterinledningenföljerenbeskrivningavmålbilderförrespektivetrafikslag.MålbildenfördentraN fikslagsövergripande trafikledningen presenteras också. Därefter följer en beskrivning av informatn ionsfederation som fenomen samt av informationsväxlar som ett möjligt förslag på operativ realin sering.vidarebeskrivsenstrategiförväxelverkanmellantillämpningarochgenerellochgemensam kunskapsnochmetodutvecklingsamtfinansieringsvägartillutvecklingavinformationsfederationsom enmöjliggörareförsamverkanmellanaktörerinomtransportsystemet.detaljeradeförslagpåmiln stolparåterfinnsibilaga2.dennafärdplanavslutasmedkommentareromeffektersomkanuppnås förtrafikledningsområdetmedstödavettinformationsfederativtangreppssättpåinformationssamn verkan. 14

15 2.Målbilderinomochmellantrafikslag Respektive trafikslag (luftfart, sjöfart, järnväg och vägtransport) har var och en sina målbilder för trafikledningsområdet.inomrespektivetrafikslagindikerasocksåtydligtatttrafikslagsövergripande samverkanutgörenviktigmöjlighetförrealiseringavtrafikslaget.ibilaga1återfinnsocksåenswotn analysförtrafikledningsområdet.nedanföljerensammanfattningavrespektivetrafikslagsmålbild utifrånstyrandefaktorer,utvecklingsområden,informationssamverkaninomtrafikslagetsamtmöjn lighetermedtrafikslagsövergripandeinformationssamverkanutifråntrafikslagetsperspektiv.därefn ter följer en redogörelse av den målbild som avser trafikslagsövergripande trafikledning. Samtliga målbilderharlegattillgrundförframtagningavdennafärdplan. Luftfartens)målbild)) Styrande)faktorer) Civilflygetsutmaningarärglobaltsettmonumentalamedenkraftigtökadefterfråganpåresoroch transportersamtidigtsomdetställskravpåkraftigtminskadmiljöpåverkan,minskadekostnaderoch bibehållen/ökadsäkerhetocheffektivitet.måleninomframföralltmiljö,kostnadseffektivitet,punktn lighetochsäkerhetkräverstoraförändringar/innovationerförattnåenlångsiktigthållbarflygtrafik, samtidigtsomtrafikenökar.tillexempelärmåleninomeu(ses,sesar)attatmskatripplerakapan citeten, höja säkerheten medtiogånger, minska förseningar med 50 procent och samtidigt sänka kostnadernamedhälftenochminskavarjeflygningsmiljöpåverkanmed10procent 4.Visioneninom ACAREgårännulängreänsåochnuvarandesatsningarinomtillexempelEUsFoINprogram,CleanSky ochsesarärotillräckligaförattmötautmaningenattflygetskablilångsiktigthållbart.dennaförn ändringkräverökadeinsatserochförnyelsetaktenmåsteökasåattnyalösningarsnabbarekommer tillanvändning. FlygetärhårtstyrtavettsåvälinternationelltsomnationelltregelverkmedavseendepåflygsäkerN heten, vilketkräverattutvecklingenavnyalösningarochreglergårhandihandföratttillräckligt snabbtkunnaåstadkommaönskadeeffekter. Sedan många år bedrivs utvecklingsarbetet inom luftfarten gemensamt i Europa inom ramen för SESAR,därLFVharenstarkställningochärdrivandeinomviktigaområden. Utvecklingsområden) SverigeharentraditionelltstarkochkonkurrenskraftigflygindustrisamteninternationelltrespekteN rad spetskompetens inom flygtrafikledning. Sverige har både spetskompetens och har varit/är len dandeinominnovationersomgrönainflygningar,fjärrstyrdatorn,arrival/departuremanagement, datalänktjänsteretcetera. Den övergripande visionen med LFVs utvecklingsarbete är att bana väg för implementering av ett kostnadseffektivtochmoderntatmnsystemsommöterkravenfrånkunderochpartnersidennorn deuropeiskaregionen.lfvinärasamarbetemedpartnerssamtkunderärdrivandeidettaarbete.i dagslägetärdeövergripandemålen: Kontinuerligutvecklingavflygsäkerheten Kostnadseffektivitet 4 10procentperflygningavserreduktionfrånenbartATMmotsvarande10procentCO 2 Nreduktion.AndradelaravluftfartsN systemet(farkostsystemet bränsleochmotorteknik)bidrarmedytterligaresubstantiellareduktionerförattnådetotala miljömålen. 15

16 Minskningavflygetsmiljöpåverkan Rättkapacitet Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Flyg) Inomluftfartenärinformationsöverföringmellanaktörernaavmycketstorbetydelseförluftfartens funktion.verksamhetenpåenflygplatsärettkompliceratlogistisktsystemochviktenavrättinformn ationirätttidäravstörstabetydelseförattalladelarskafungeraeffektivt. I själva flygledningsarbetet är informationsöverföring också mycket viktigt för att kunna utveckla energieffektivaflygvägarmedhöggradavförutsägbarhet.förutsägbarhetenäravviktförattundern lättahanteringenavstarterochlandningar,framföralltitrafiktätaochkompliceradeluftrum,som StockholmArlandaAirportsterminalområde. ViharinomramenförsamarbetetiEuropaettstortantalutvecklingsprojektsomhanterarolikadelar av informationsflödet inom luftfarten. Några exempel är Gröna Flygningar, Information ManageN ment, Collaborative Decision Making (CDM), System Wide Information Management (SWIM) och tidsstyrdaankomstnochavgångsflöden(amanrespektivedman). Möjligheter)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan) Behovet av trafikslagsövergripande informationssamverkan är för luftfartens vidkommande mest påtagligtinoderochbytespunkter.särskiltflygplatsenskompliceradelogistik,medåtminstonetreav fyratrafikslagdirektinvolverade,gerettstortbehovavökadinformationssamverkanförattkunna levereraeneffektivresaellergodstransport. För att möta resenärers och godstransportörers ökade behov av att kunna planera hela sin resa/transportmedhöggradavförutsägbarhet,samtföljasintransportochvidtarättåtgärdervid störningar,krävsenökadgradavtrafikslagsövergripandeinformationssamverkan. Sjöfartens)målbild)) Styrande)faktorer) Sjöfartenärialladelareninternationellsektorochpåverkasiprincipisinhelhetavinternationella regelverk.grundläggandeärdebeslutsomfattasinomramenförimo(internationalmaritimeorgan nization).inomimorådermycketstoraskillnaderiintressenmellanflaggstaterochkuststater,vilket inverkarnegativtpåmöjligheternaattuppnådemål(framföralltsjösäkerhetsn ochmiljömål)som finnsbådeinomorganisationenochutanför,blandannatsverigestransportpolitiskamål.regelverk somskapasinomramenförimosverksamhetärigrundeninternationellrättochskasåledesimplen menterasinationelllagstiftningefterengenomgångenratificeringsprocess. UtöverIMOpåverkasSverigeocksåavderekommendationersomfastställsiIALA(InternationalAsN sociationoflighthouseauthoritiesandaidstonavigation)samtdebeslutsomfattasinomeu.inom IALAfinnsettmycketstortintresseförarbetemedeNnavigation,vilketnärmastkankopplastillutN vecklingavtrafikledningssystem.organisationenärdockbegränsadtillarbetemedkustnochlandban seradesystemochharsåledesintemöjlighetattpåverkaombordsystem. UtifrånettpaneuropeisktperspektivpåverkassjöfartenpåmotsvarandeområdensomIMOarbetar inom,dockärarbetetinomeufördelatpåfrämsteunkommissionenrespektivedeneuropeiskasjön säkerhetsorganisationen EMSA. Båda påverkar nationell lagstiftning. Inom EU har konceptet en navigationutvecklatstillattävenomfattadenlogistiskadelenavensjöfrakt,varförbenämningen inomeuärenmaritimesomavserattvaramertäckandeänjustanvändningenavenfunktioneromn bord.enmaritimeskasessometttrafikslagsövergripandeangreppssättochbyggerigrundenpåinn formationsdelningmellantrafikslagen. 16

17 Utvecklingsområden) Sjöfartsverketharsedan2010enmycketframträdanderollpådeninternationellaarenaninomarbeN tet med utveckling av ennavigationslösningar. Genom MONALISA och MONALISA 2.0 har svenska idéer och intressen satt den internationella agendan för all utveckling av trafikledningssystem för sjöfarten. Sjöfartsverket är även partner i ACCSEAS, ett regionalt EUNprojekt med fokus på en navigationslösningarförnordsjön. DetinhemskaprojektetGOTRIS (GötaÄlvRiverInformationSystem) somledsavviktoriaswedish ICT,ärjustinneisinslutfasochharsamlatsamtligaaktörersomberörsavtrafikenpåelleröverGöta Älv. Projektet demonstrerar en gemensam plattform för trafikledning för optimering av samtliga berördatrafikslag sjöfart,vägochjärnväg. UtvecklingenavtrafikledningssystemförsjöfartenskeriförstahandsomolikaEUNprojektochharför svensktvidkommandemedfinansieratsavvinnova.sompartnersieunprojektenhardethelatiden funnits en strävan efter triplenhelix konstellationer. Företag, myndigheter och forskningscentrum/ universitetharbjuditsinutifrånsinarespektivespecialistområdenisyfteattnåhögstamöjligaeffekt påleverabler. Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Sjöfart) Sjöfarten är starkt beroende av informationssamverkan både inom det egna trafikslaget och med övriga trafikslag för vidare transport av goda hinterlandtransporter. Sjöfarten har dock en stark traditionavattallinformationssamverkanskermanuellt,vilketbidrartilldelsbristeriinformationsn hanteringen,delstillenstarkökningav antaletfelkällor. Information om ankomsttider, tillgängn lighet till kajplats, möjlighet för övriga berörda inom mottagarhamnen att ta emot fartyget och påbörja lossn ning/lastningochsåvidareärinformatn ionsomärständigtdeladinomsjöfartsn sektorn.somredovisasifigurenbredvid passerar informationen ett flertal aktön rer som en kedja av information. InN formationen kanocksåvarabaserad på ettflödeavenskildameddelandenriktadetilldeaktörersomavinformationsinnehavarenansesvara berörda.dettaomintetgörmöjlighetentillmedhörningochbegränsarmöjlighetertilltidiganpassn ningvidförändringaravtillexempelankomsttid. Möjligheter)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan) Utifrån ett operativt sjöfartsperspektiv innebär en framtida trafikslagsövergripande informationsn samverkan höjd effektivitet och sjösäkerhet samt minskade effekter på miljön. Höjd effektivitet kommer att ge avtryck i flödesoptimering där fartygsförflyttningar mellan hamnar till stor del ben stämsavdetidsramarsomsättsavlogistikkedjansolikainvolveradeaktörer,tillexempelgenomport CDM(CollaborativeDecisionMaking).Sverigeharidettasammanhangansvarförstrategiutveckling inomseatrafficmanagementområdet.deekonomiskaeffekternaavinförandetavdylikatrafikledn ningssystemhartilldelredovisatsidensocioekonomiskarapportsomhartagitsframinommonan LISANprojektet.Rapportenredovisarbesparingsmöjligheterav100M inomöstersjöområdetvidinfön randeavdegrundläggandedelarnaavflödesplanering. 17

18 DeeffektersomkansesförsjöfartenbedömsiettsammanhållettransportsystemkunnageettavseN värtförbättratflödeavgods,vilketärgrundenförettoptimeratresursutnyttjandeochsåledesen grundförminskadeeffekterpåmiljön. Innovationsdrivandegenomattdetskapartjänstermedförväntadeffekter Trafikslagsövergripande informationssamverkan, genom tillgängliggörande av information, skapar förutsättningarförfortsattutvecklingavtjänsterföroptimeringavgodsflöden,resursermedmera. Transportpolitiskamål bidragen Trafikslagsövergripande informationssamverkan bidrar på ett mycket tydligt sätt till regeringens övergripandetransportpolitiskamålgenomattskapaförutsättningarföretteffektivtutnyttjandeav samhälletsallatransportresurserochbehov.utifrånettsjöfartsperspektivomfattardettablandann natflödesoptimering,vilketstarktkommerattbidraintebaratillhöjdeffektivitetutanocksåtillren ducerademiljöeffekterochökadsjösäkerhet.syftetärattsäkerställatillgänglighettillsjöfartslogistn iskalösningarihelalandet. Utgångspunkt2030förvarvivillvaraviddennatidpunkt Genom arbetet med trafikslagsövergripande informationsdelning har Sjöfartsverket skapat en inn formationsmiljödärsjötrafikövervakningscentralernaieuropaharknutitsihopsåattfartygbaraben höverrapporterasinadataengång.detfinnsocksågemensammaverktygförflödesoptimeringgen nomvilkafartygstrafikenanpassastilldelandbaseradetrafikslagensmöjlighetertillhinterlandtransn porter. Genom flödesoptimering av sjötransporterna har bunkeranvändningen kunnat reduceras med15procentivårtnärområde.antaletfartygsolyckorharreduceratsmed80procent. Järnvägstrafikens)målbild)) Styrande)faktorer) Tidigarevarjärnvägentillstordeluppbyggdefternationellabestämmelserochbehov.Syftetmedde nya europeiska bestämmelserna är dels att standardisera komponenter för att sänka järnvägens kostnaderochökakonkurrenskraften,delsattmöjliggöraförtågattkunnaframförasmellanolika medlemsländer utan tekniska problem. TSDNreglerna gäller för järnväg, men inte för spårväg och tunnelbana. Järnvägstrafikenreglerasaveuropeiskatekniskaspecifikationerfördriftskompatibilitet(TSD).SpeciN fikationernaangervadsomkrävsförattuppfylladeväsentligakravsomangesidirektiv96/48/eg ochdirektiv2001/16/eg. Den svenska järnvägslagen (2004:519) gäller järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt utfön randeochorganiseringavjärnvägstrafik.lagengällerinteförtunnelbanaochspårväg.bestämmelser fördessafinnsilagen(1990:1157)omsäkerhetvidtunnelbanaochspårväg. Inomjärnvägsområdetharävenetteuropeisktjärnvägsnätförkonkurrenskraftiggodstrafikpekatsut ienförordning.dettainnebärattsamarbetetkringvissajärnvägskorridorerharregleratsavseende gemensamplaneringförkorridoren,undersökningavtransportmarknadensbehovochhanteringav ansökningarsamttilldelningavkapacitetvidenkontaktpunkt.förordningenreglerarävenexempeln vistrafikstyrningvidstörningar.dettainnebärattvissafrågormåstehanteraspåenhögrenivå,iett gemensamtorganförinfrastrukturförvaltarna.niostamnätskorridorerförjärnvägharpekatsutoch de sex förstakorridorernatogsidriftinovember Aktuellt för Sveriges del är Scandinavian MediterraneanRailFreightCorridor,(ScanmedRFC),mellanStockholmochPalermo.TroligenkomN merutvecklingenavkorridorerattävenomfattapersontrafik. 18

19 Utvecklingsområden)) DetnyatågledningssystemetNTL(NationellTrafikledning)gerheltnyamöjligheterattstyratrafiken påjärnvägen.systemetgerenstörreproaktivitetiarbetetochenförmågaatttaövertrafikstyrningn enfrånolikatrafikcentraler.flerochfleråkertåg,vilketinnebärattenalltstörremängdpersonnoch godstrafikmåstehanteraspåjärnvägen. Proaktivtrafikstyrning NTLkommerattkunnaläggaintidtabellenförhelanationellaflödetsamttabellenförserviceoch underhållisystemet,vilketgördetenklareattplaneraomvidstörningarsåatttrafikenpåverkasså litesommöjligt. Förbättradförmågaatthanterastörningar NärenstörninguppstårkommerNTLNsystemetattföreslååtgärderföratthanteradenpåbästasätt. Detgörattfjärrtågklarerarnafårettantalvalattväljabland,vilketeffektiviserarochsnabbarupp störningshanteringen. Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Tåg) TSDskagöradetmöjligtattframföratågmellandeolikamedlemsländernaiEU.ERTMSärettsignalN systemförattdetenklareskagåattköratågöverlandsgränserna. InförandetavTAF/TAP(förordningavseendetelematikapplikationerförgodstågrespektivepersonN trafik)syftartillattskapaeneffektivsammankopplingavdeolikainfrastrukturförvaltarnasochjärnn vägsföretagens informationsn och kommunikationssystem. Standardiserat informationsutbyte för interoperabelgodstrafikpåjärnvägreglerasitaf/tsi(62/2006).utvecklingsinsatserpågårpåbåde internationellochnationellnivå. Programförtrafikinformationochstationer,TRIOS TRIOSskabidratillattresenärer,trafikanterochnäringsliverbjudstrafikslagsövergripandetrafikinN formationirätttidochmedgodkvalitet,samtattraktiva,funktionellaochsäkrastationer. Möjligheterna)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan) För att ge dessa effekter och nyttor för resenärer och godstransportörer behövs information från samtligatransportslag.resenärer,transportköpareochtransportörerställerhögakravpåinformatn ionomhelaresanochtransportkedjan.därförmåstedetskeensamverkanmedinformationibytesn punkternadärresenären/godsetbytertransportslag.förgodspåjärnvägkommerinformationfrån hamnarochdistributionsanläggningarvaradeviktigastedelarnaochförpersontrafikärdetfrämst kollektivtrafikochflyg.föreresankrävsentrafikslagsövergripandeinformationförattkunnaplanera den mest optimala resan/transporten med det mest optimala färdn eller transportsättet. Vid ren san/transportenkrävsinformationsomgörattindividenellertransportörenvidbehovkanomplan nerasinresa/transport.efteråtkrävsinformationföratteventuelltkunnaföljaupphelheten.föratt fåenhelhetsbildochbildasigenuppfattningomdenförindividenbästpassanderesankommerman attställastörrekravpåtrafikinformationsomärtotalttrafikslagsövergripandeochinnehållergång, cykel,bil,buss,kollektivtrafik,tåg,sjöfartochluftfartsamtlämnarprognoservidstörningar. 19

20 Vägtrafikens)målbild)) Styrande)faktorer) Ijuli2010antogEUettdirektivförITS 5 isyfteattpåskyndainförandetavitsieunländerna.direktivet byggerpåenhandlingsplan 6,somomfattarsexområdeninomvilkaettantalåtgärderharidentifieN rats.direktivetärettramverkförutbyggnadenavitsieuropa.fyraområdenihandlingsplanenhar prioriterats: OptimalanvändningavvägN,trafikNochresedata KontinuitetiITSNtjänsterförtrafikledningochhanteringavgodstransporter ITSNtillämpningartillstödförtrafiksäkerhetochtransportskydd Kopplingavfordonettilltransportinfrastrukturen Inomdessaområdenärföljandeåtgärderprioriteradeochomfattasavdirektivet: Multimodalareseinformationstjänster Trafikinformationstjänsterirealtid Tillhandahållande av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation som är kostn nadsfriförslutanvändare EnEUNomfattandenödlarmstjänst(eCall) Informationstjänsterförsäkraochskyddadeparkeringsplatserförlastbilarochkommersiella fordon BokningstjänsterförsäkraochskyddadeparkeringsplatserförlastbilarochkommersiellaforN don IövrigtstyrsvägtrafikledningensverksamhetavfleralagarochförordningarsomreglerarmöjlighetN enattageraitrafikrummet.dessamandatdelasdockavpolis,transportstyrelsenochmsbsamtav de olika väghållarna. Observera att även om Trafikverket i sin roll som väghållare har mandat att exempelvisstängaenvägharverksamhetentrafikledninginteautomatisktdettamandat. Utvecklingsområden) Nationellatrafikledningsstöd(NTS) NTSärenstorskalignationellplattformmedfunktionalitetförtrafikledningihelaSverige,bådeför tätortsnochlandsbygdstrafik.dennaplattformsyftartillattförbättratrafikflödenaochreducerarde negativa konsekvenserna av trängsel. Detta stöd innebär en miljö för kvalitativ trafikledning och samarbetemellanfleraintressenter.operativthanterarntstrafikviafyraregionalacentralersom alla har möjlighet att hantera nationella funktioner. NTS omfattar avancerade beslutstöd och kan erbjudaeffektivhanteringavkravochtransportefterfråganpåvägnätet. Trafficmanagement2.0,TM2.0 TM2.0ärettinitiativavErticomedvisionenattmöjliggörainteraktionmellanfordonenochtrafikN ledning(senedanståendetabell).initiativetärinitialtavgränsattillvägtrafik. Mobilityservices Individualrouting Individualinformationandadvice Highqualityservices(realtimeand reliable) Interfacetoothermodesof RoadTrafficManagement Traffic management and control transport strategies Collectiverouting AdaptiveanddynamicTrafficcontrol TrafficManagementProcedures 5 Directive2010/40/EUoftheEuropeanCommission.COM(2008)887final 6 Europeiskakommissionen(2008):Meddelande:HandlingsplanförutbyggnadenavintelligentatransportsystemiEuropa. KOM(2008)886 20

Filip Kjellgren Forums kansli

Filip Kjellgren Forums kansli www.transportinnovation.se Filip Kjellgren Forums kansli 2014-05-15 1 Forums medlemmar 2014-05-15 2 Forums mål: Uppnå ett mer hållbart transportsystem, särskilt genom att bryta trenden mellan transporter

Läs mer

Block Trafikledning alla trafikslag

Block Trafikledning alla trafikslag BlockTrafikledningallatrafikslag Förslagtillfärdplan(Slutversion1.0L) Underlagetsyftartillattgeettförslagpåenfärdplanförframtidautvecklingavtrafikledningsfunktioner Dokumenttitel: Block Trafikledning alla

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Geoinfo Jan Bergstrand

Geoinfo Jan Bergstrand Geoinfo 2012 Jan Bergstrand Trängsel i storstadsregionerna ska minska En strategi för trafikledning i storstad är framtagen tillsammans med berörda samarbetspartners klart 30 november 2011 (Från Trafikverkets

Läs mer

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Kortversion Trafikverket 781 89 Borlänge 0771-921 921 www.trafikverket.se Transportstyrelsen

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

ITS från potential till förutsättning

ITS från potential till förutsättning TMALL 0141 Presentation v 1.0 ITS från potential till förutsättning Avrapportering av regeringsuppdraget Norra Latin, Stockholm 14 maj 2014 Inledning 20 september 2013 5 maj 2014 14 maj 2014 2 PROGRAM

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Ingrid Lundberg Volvo Logistics Eric Nilsson Next Part Johan Axiö Sjöfartsverket Emil Fasten Trafikverket Ola Hjärtström Norrköpings Hamn och Stuveri Stig-Göran

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD TMALL 0141 Presentation v 1.0 Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen med fokus på hållbara transporter Lena Erixon, GD 2016-09-09 Tillgänglighet i det hållbara samhället Tillgänglighet

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman 1 Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS Petter Åsman Trender-Transportsystemets digitalisering Självkörande fordon Samverkande system (fordon- infrastruktur) Reglering av tillträde

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

MARKNADSSTRATEGI den 22 februari Marknadsstrategi

MARKNADSSTRATEGI den 22 februari Marknadsstrategi Marknadsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet Stockholmsregionen växer Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar på vägar, järnvägar och med sjöfart. Små störningar

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER EN SVENSK FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE OCH SAMVERKANDE TRANSPORTER Stefan Myhrberg, Ericsson Forum för innovation inom transportsektorn 2014-09-03 1 FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER En gemensam

Läs mer

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet 2011-05-18 Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva på och

Läs mer

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet Hans Brändström/Ulf Andersson Näringsdepartementet SWEDTRAINs styrelse genom Magnus Davidsson Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet SWEDTRAIN är branschföreningen

Läs mer

RPAS I CIVILT LUFTRUM MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR.

RPAS I CIVILT LUFTRUM MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR. RPAS ATC RPAS I CIVILT LUFTRUM MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR. Trafikverket 2017 Clarion Hotel Arlanda Airport 23 mars 2017 Peder Blom, LFV RPAS-Remotely Piloted Aircraft System Obemannade farkoster går långt

Läs mer

Bergslagsbanan. Idéstudie Förutsättningar som testanläggning

Bergslagsbanan. Idéstudie Förutsättningar som testanläggning Bergslagsbanan Idéstudie Förutsättningar som testanläggning Bakgrund och behov Sverige satsar kraftfullt på effektivisering och förbättring av transportsystemet Förutom investeringar samt drift och underhåll

Läs mer

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Filip Kjellgren och Jonas Sundberg, Forum för innovation inom transportsektorn 1 2014-05-16 www.transportinnovation.se 2 2014 05 16 2014-05-16 2 Forums medlemmar

Läs mer

Analysera och prognosticera godstrafik. Samgodsmodellen förklarad på ett enklare sätt

Analysera och prognosticera godstrafik. Samgodsmodellen förklarad på ett enklare sätt Analysera och prognosticera godstrafik Samgodsmodellen förklarad på ett enklare sätt Samgods vad är det? Samgodsmodellen är ett verktyg som används för att göra analyser, bedömningar och prognoser för

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011 ITS Rådet ITS statusrapport 2011 Disposition Sammanfattning Inledning ITS-rådet I. Utveckla former för samarbete mellan näringsliv och myndigheter II. Öka det svenska agerandet i EU på ITS område III.

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Syftet med propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem är att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt,

Läs mer

Nationell ITS Konferens november SMART MOBILITY

Nationell ITS Konferens november SMART MOBILITY Christer Karlsson 2014-11-13 1(8) Nationell ITS Konferens 2014 18-19 november SMART MOBILITY Christer Karlsson 2014-11-13 2(8) Nu är det dags att planera in den nationella ITS-konferensen! Reservera den

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM126. Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM126. Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet Miljödepartementet 2016-09-07 Dokumentbeteckning KOM(2016) 501 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,

Läs mer

Trafikverket. Jenny Rassmus Höör, 2014-05-07

Trafikverket. Jenny Rassmus Höör, 2014-05-07 Trafikverket Jenny Rassmus Höör, 2014-05-07 På agendan Kort om Trafikverket och Uhnv Strategi för data om väg och järnväg Produkter och tjänster Senaste nytt 2 2014-05-09 Trafikverkets uppdrag Ansvar för

Läs mer

Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi

Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Stora investeringar i infrastrukturen för att skapa

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Verklighetslabb digital järnväg

Verklighetslabb digital järnväg TMALL 0141 Presentation v 1.0 Verklighetslabb digital järnväg Öppnar upp Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg för utveckling och demonstration av digitala informationslösningar som testas av utförare

Läs mer

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt TL FOI projekt Transportpolitiska mål Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt Funktionsmål Tillgänglighet Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Strategi för trafikinformation

Strategi för trafikinformation Strategi för trafikinformation 2 Titel: Strategi för trafikinformation Utgivningsdatum: Februari 2012 Utgivare: Trafikverket Inledning Behovet av trafikinformation 1 ökar, men området är komplext och många

Läs mer

Träfikledning ällä träfiksläg

Träfikledning ällä träfiksläg Omvä rldsänälys Informätionshäntering genom federätiv och regleräd process fo r Träfikledning ällä träfiksläg Rapport 2015-03-09 Projekt 288 Version 1.0 Mikael Lind Alf Peterson Stefan Svensson 1 Förord

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Lena Smidfelt Rosqvist

KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Lena Smidfelt Rosqvist Trivector KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Lena Smidfelt Rosqvist Denna figur finns i underlagsrapporten om klimatscenariot till Kapacitetsutredningen Underlagsrapport

Läs mer

Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet

Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet Svensk infrastruktur i det transeuropeiska transportnätet TMALL 0141 Presentation v 1.0 Lena Erixon Generaldirektör Europaparlamentet och Rådets förordning nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad

Läs mer

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande.

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande. PM 2014: RII Dnr (001-842/2014) Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS (intelligenta transportsystem) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 15 september 2014 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

I I VINNOV/V REMISSVAR. Sammanfattning N2011/263 6/TE

I I VINNOV/V REMISSVAR. Sammanfattning N2011/263 6/TE VINNOV/V REMISSVAR 1 (6) N2011/263 6/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@enterprise.ministry.se ronald.rutgersson@enterprise.ministry.se Kommissionens vitbok: Färdplan för ett gemensamt

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR16 Trafikutskottet. Framtidens flyg

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR16 Trafikutskottet. Framtidens flyg Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR16 Trafikutskottet Framtidens flyg Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR16 3 Förord Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor har låtit ta fram en studie om

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Vilken betydelse har järnvägens organisation?

Vilken betydelse har järnvägens organisation? Vilken betydelse har järnvägens organisation? Reflektioner kring tilläggsdirektiven till andra steget i Gunnar Alexandersson Seminarium om punktlighet och tillförlitlighet för resenärer och gods, KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 2017

Forskningsstrategi 2015 2017 Forskningsstrategi 2015 2017 Sveriges Redareförening antog våren 2006 en Forskningspolicy som anger inom vilka områden som föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

28/04/2017 PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA MÅL? VÄRLDENS MODERNASTE LAND

28/04/2017 PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA MÅL? VÄRLDENS MODERNASTE LAND PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA Från vision till verklighet! 27 28 april i Gävle Christer Ljungberg, VD Trivector 1 2 VÄRLDENS MODERNASTE LAND Källa: World Value Survey 4 5 6 1 DELNINGSEKONOMIN 7

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars Andreas Rydbo Trafikverket

Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars Andreas Rydbo Trafikverket Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars 2011 Andreas Rydbo Trafikverket Trafikverket har ett uppdrag från samhället 2 2011-03-21 Sveriges vägar och järnvägar Vägnätet 98 400 km statliga vägar

Läs mer

GOTRIS öppnar för effektivare transporter på och över Göta älv

GOTRIS öppnar för effektivare transporter på och över Göta älv ETT FÖRSLAG PÅ HUR SAMORDNAD INFORMATION FRÅN SJÖFARTEN, JÄRNVÄGEN OCH VÄGTRAFIKEN KAN OPTIMERA TRANSPORTERNA PÅ OCH ÖVER VATTNET GOTRIS öppnar för effektivare transporter på och över Göta älv BAKGRUND

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

~O5l9. HandItiggan~, direkttelefon Ert datum Er beteckning Thomas Ljungström,

~O5l9. HandItiggan~, direkttelefon Ert datum Er beteckning Thomas Ljungström, Qj~) SJÖFARTSVERKET Avdelning Samhalic YTTRANDE ~O5l9 HandItiggan~, direkttelefon Ert datum Er beteckning Thomas Ljungström, 011-19 1558 registrator@enterprise.ministry.se ronald.rutgersson @enterprise.ministry.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Ett samordningsuppdrag

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Ett samordningsuppdrag Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Ett samordningsuppdrag Agenda Samordning Vilka har varit med? Hur har vi arbetat? Vilka lärdomar har vi dragit av arbetet hittills?

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Ett samordningsuppdrag Alesia Israilava Energimyndigheten 31 maj 2017 Båstad Agenda Samordning: Vilka? Hur? Omställning: Principer?

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

FoI-behov TTT Staffan Håkanson, Swedtrain

FoI-behov TTT Staffan Håkanson, Swedtrain FoI-behov TTT Staffan Håkanson, Swedtrain Tågen ska komma fram i tid Vårt mål i branschen: Punktligheten ska öka från 90 till 95 procent för alla tåg till år 2020. Nöjda resenärer Vårt mål i branschen:

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Samrådet avser Ansökan om nytt miljötillstånd enligt miljöbalken D 2010-011374 Miljötillstånd Miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken Miljötillstånd söks hos miljödomstolen Villkor

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser

Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser Version 2015-04-01 Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser Kapitel 1 Introduktion Yta för bild 2 Innehåll Förord... 4 1 Introduktion... 5 1.1 Transportpolitikens mål och Trafikverkets

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Lägesrapport Aktiviteter kopplade till ITS-direktivet

Lägesrapport Aktiviteter kopplade till ITS-direktivet Lägesrapport Aktiviteter kopplade till ITS-direktivet Åsa Vagland, Stockholm 14 maj 2014 Direktivets områden priority areas I. Optimal användning av väg-, trafik- och resedata I. Kontinuitet i ITS -tjänster

Läs mer

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan?

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Ebba Bjerkander Ebba.bjerkander@centralsweden.be 2016.03.18 Kontoret Eva Björk Director - Påverkansarbete inom sammanhållningspolitik Ebba Bjerkander

Läs mer

YTTRANDE. SFBs uppfattning är att existerande regelverk gällande slots (förordning 95/93 inkl. ändringar)

YTTRANDE. SFBs uppfattning är att existerande regelverk gällande slots (förordning 95/93 inkl. ändringar) YTTRANDE Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen 601 73 Norrköping Skickad som e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se Stockholm 2012-01-27 Ref: TSL 2011-6109 Svenska FlygBranschens yttrande över kommissionens

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Välkommen till ITS-rådets möte den 23 augusti 2012

Välkommen till ITS-rådets möte den 23 augusti 2012 Välkommen till ITS-rådets möte den 23 augusti 2012 Agendan Välkommen Nationell portal Lägesrapport ITS-rådets uppdrag Lägesrapport ITS Handlingsplan Utvärdering av ITS-rådets verksamhet Skrivelser till

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Kerstin Grönman, Mål och visioner Minst 50% av den svenska energin ska vara förnybar Utsläppen av växthusgaser i den del av ekonomin som inte ingår i EU

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS Hösten 2014

TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS Hösten 2014 TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS 2014 Hösten 2014 TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET Trafikverkets omvärldsanalys 2014 Fokus på två sorters trender: megatrender och transporttrender Bilaga

Läs mer

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0 Version 2016-04-01 Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0 Förord och Innehåll 1 Inledning G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Förord Denna rapport Analysmetod och samhällsekonomiska

Läs mer