!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! September!2014!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! September!2014!!"

Transkript

1 Färdplan)för) Trafikledning)alla)trafikslag) FÖRETTSAMVERKANDE,HÅLLBARTOCHSAMMANHÅLLETTRANSPORTSYSTEM September2014 1

2 Dokumenttitel:Trafikledningallatrafikslag Skapatav:ArbetsgruppenTrafikledning Dokumentdatum:2014N09N22 Dokumenttyp:Rapport DokumentID: Ärendenummer:[Ärendenummer] Projektnummer:[Projektnummer] Version:1.0 Publiceringsdatum: Utgivare: Kontaktperson:MikaelLind Uppdragsansvarig:ViktoriaSwedishICT 2

3 SAMMANFATTNING Bakgrund)och)motiv Utförande)av)trafikledning)omdefinieras)till)att)samla)flera)aktörer)och)trafikslag Trafikledningutförsinomallatrafikslag flyg,sjöfart,järnvägochväg förattskapasåeffektivaoch säkratransportersommöjligtförgodsochpassagerare.inomvarjetrafikslagutförsdettaavsåväl offentligasomprivataorganisationer.dettagällerförlikavälförurbana,regionalaochnationellasom internationella transporter. Utvecklingen av trafikledning har under många år drivits av respektive trafikslag.trafikledningharutvecklatstillnågotsomlandetstrafikmyndigheterharutövatvarförsig ochävenharansvaratförisinarespektivetrafiksystem.itaktmedattsamhälletharblivitalltmer uppkopplat medsåväluppkopplademänniskorsomenhetersamtökadekravfråntransportsysten metsbrukare hartrafikledningspraktikenkommitattomdefinieras. Föreliggandefärdplanharmålåret2030.Syftetmedfärdplanensgenomförandeärattdeoffentliga transportverkens,näringslivetsochakademinsgemensammaansträngningarskaledamotetthålln barttransportsystemutifrånhållbarhetsbegreppetshelaomfattning.motbakgrundavdettabehöver detraditionellauppdelningarnamellanolikamyndigheterochbristenpådialogdememellan,ersätn tas av samverkan, samarbete och informationsdelning. Likaså behöver privata parter inkluderas i dettasamarbete.måletärattallaskaseattdeharenviktigrollförhelatransportsystemetochann vändarensresa/transportfråndörrtilldörrochintebarainomsittegetområde. Dettadistribueradeförhållningssätttilltrafikledningutgördetsomharkommitattkallasförmodern trafikledning, där samarbete och samverkan mellan olika aktörer har blivit en viktig förutsättning precissomökadkvalitetibeslutbaseradepåanvändningavmångainformationskällor. Arbetets)genomförande Föreliggande färdplan har utvecklats genom samverkan med myndighetsrepresentanter för de fyratrafikslagenochbaseraspåinhämtningavkunskaperfråncentralaaktöreritransportsystemet. Framtagningenavfärdplanenleddesinledningsvis(etapp1)avSAABochharsedankoordineratsav ViktoriaSwedishICT(etapp2).UnderdenförstaetappengenomfördesblandannatenSWOTanalys ochmålbilderförsåvälrespektivetrafikslagstrafikledningsomförtrafikslagsövergripandetrafikledn ningutvecklades.etapp1identifieradeettbehovavattfokuserapåinformationsfederationförtran fikledning. Etapp 2 fokuserar etableringen av en informationsfederation för trafikledningsområdet samtattfärdplanennutydliggörbehovavsamverkanmedtransportörer,godsägareochkollektivtran fikensaktörer.resultatfrånetapp1harintegreratsiniföreliggandefärdplanvilkenocksåärresultan tetavetapp2. En)gemensam)målbild Trafikslagens)målbilder)pekar)i)samma)riktning) )mot)en)ökad)informationssamverkan Inomrespektivetrafikslagpekarmålbildernatydligtpåbehovetavenökad(informations)samverkan. Färdplanentaravstampitrafikslagensutmaningarochipågående/planeratutvecklingsarbeteinom trafikledningförvarjeenskilttrafikslag.deninnovationsomfärdplanenföreslåräreninformationsn federationmeddessoperativarealisering.såvälflygsomsjöfartärisinoperativaverksamhetstarkt påverkadeavinternationellariktlinjer.förjärnvägengällermotsvarandeeuropeiskariktlinjer.detta gäller såväl med avseende på använd teknik och framförandet av farkoster, som koordinatn ion/samordningavanvändningpådeområdensomreglerasiluften,påvattnetochinomjärnväg. 3

4 SverigeärgenomsittengagemangiMONALISAdrivandeiframtagningenavettkonceptförSeaTrafN ficmanagement(stm) somisinturärinspireratavsverigesengagemangisesar förutveckling avetteuropagemensamtsystemförairtrafficmanagement(atm).inomjärnvägsområdetpågårpå sammasättsamarbetekringeuropeanrailtrafficmanagementsystem(ertms),telematicapplicatn ionsforfreight(taf)ochtelematicapplicationsforpassengerservices(tap).inomlandetgörssatsn ningarpåenmoderntrafikledninggenominförandetavettnytttrafikledningssystemförnationell Tågledning(NTL)samtinomvägtransportområdetdärSverigeärdelaktigaiEasyWayochsatsningen pånationellatrafikledningsstöd(nts).sverigeärävenmedieuropeiskasamarbetenförharmonisen ringmedmåletattuppnåeffektivitetitransnationellajärnvägskorridorer(ertms). Förattnåavseddaeffekterkrävsengodsamverkanmellanolikaaktöreritransportkedjan.Inomtill exempelflygsektornkrävssamverkanmellantrafikledningochdeolikaflygplatsernaförattuppnå det som kallas One Single European Sky. Bland annat krävs informationsutbyte om tillgängliga slottiderpådestinationsflygplatsenförattgestarttillståndförflygplanet.inomstmnkonceptetpågår nuförsökattlåtahamnardelgeinformationtillankommandefartyg(portcdm)omnärhamnenär redoföratttaemotfartygetförlossning/lastningvilketmöjliggörförfartygetattanpassasinhastign hetinförsittanlöptillhamnen. Inomjärnvägsområdetimplementeraskonceptförproaktivtrafikstyrningförenförbättradförmåga atthanterastörningar.attförutseochhanterastörningarbyggerpåutbyteavinformationmellan olikaenheteridedelarsomärrelateradetilljärnvägsnätet.inomvägtransportområdetpågårförfullt implementation av ITSNdirektivet (Intelligent Transport System and Services). Detta innebär bland annatattinformationinhämtasfrånmångauppkoppladeenheter(såsomfordon)ochdistribuerastill mångaaktöreritransportsystemet,inklusivedessanvändare. Bidrag)till)Forums)övergripande)mål DeövergripandemålsomForumförinnovationinomtransportsektornharsattuppsyftartillhållbar utveckling och svensk konkurrenskraft inom transportområdet. Hållbar utveckling definieras enligt Bruntlandkommissionensomenutvecklingsomtillfredsställerdagensbehovutanattäventyrakom7 mandegenerationersmöjligheteratttillfredsställasina. Medföreslagenutgångspunktfrånenutvecklingavtrafikledningpertrafikslag ochmedeninriktn ningilinjemeddemilstolparsomföreslåsförfärdplanen(seavsnittmilstolparsamtbilaga2milstoln par) kommerutvecklingavsåvältrafikledninginomtrafikslagen,somtrafikslagsövergripandetrafikn ledningsamteffektivinformationsdelning,attökatransportsystemetsbidragtillettmerhållbartoch sammanhållet transportsystem. Samtidigt kommer svensk industri inom fordon och telekom samt informationsn och kommunikationsteknologi (IKT) potentiellt att få en framträdande roll vid såväl försäljningisverigesompåexportmarknaderna.deninnovationsplattformsomföreslåsifärdplanen engagerarochstimulerarsmåochmedelstoraföretaglikavälsomstorainternationellaföretagtillatt skapaenradnyatjänstersomkankopplastilltrafikslagsövergripandeinformationsdelningochtrafikn ledning. NivånpådevinsterochmervärdensomkanuppnåsgenomdennafärdplansförslagärsvåraattkvanN tifiera.meninomitsnområdethardetpåeunnivåuppskattatsbetydandesamhällsekonomiskavinsn ter. Det handlar om samverkan över de traditionella gränserna mellan det offentliga och privata. Framför allt gäller det samverkan genom förbättrad information om aktuella förhållanden, såväl i transportsystemetsomidessolikanoder. IVAharisin Transport2030 bedömtatttransportsystemetseffektivitetkanökasgenomdelsett bättreutnyttjandeavfordonochinfrastruktur,delsgenomökadkostnadseffektivitet,kunskapoch samverkan.potentialenuppskattastillattdet2030skavaramöjligtattproduceratransporttjänster med50procentmindreresurserperpersonochtonkilometeränidag. 4

5 Målet) )en)informationsfederation) Informationsfederationenärenöverenskommelsesominnehållerenuppsättningreglerochvillkor förfederationensmedlemmargällandepubliceringochbrukavdatafrånannanpart,föregnaoch gemensammasyften.regelverketkommerävenattdefinierakravpådatakvalitetetcetera. Federationenrealiserasgenomfunktionersomhanteraraccesskontroll,sökningochutbyteavdata. Ettexempelpåensådanlösningärinformationsväxel,därfederationensreglerochvillkorfinnsimN plementerade.genomeninformationsväxelströmmardatamellanleverantörerochanvändare,och förädlastillinformationsomnyttiggörsgenomolikatjänster. Federationensäkerställerattdatautbytspåettkontrolleratochregleratsättmellanolikaparteri transportsystemet. Det innebär att sändare och mottagare har förtroende att bidra med och ann vändadeninformationsomutbyts.innovationenisigförväntasledatillsåvältrafikslagsspecifikasom trafikslagsövergripande innovationer. Dessutom föreslås en innovationsplattform som kommer att utgöraettmedelförtredjepartsutvecklareattpåolikanivåeritransportsystemetgenererainnovan tivatjänsterförtrafikledningsändamål. Utveckling)av)nya)metoder)och)arbetssätt)inom)trafikledning) AttaktivtbidratilletttransportsystemdärmångasamverkarärettviktigtmålsetturettanvändarN perspektiv. För att åstadkomma detta har samordnad och målgruppsanpassad trafikinformation tvärsfyratrafikslagidentifieratssomenviktigmöjliggörare.därtillpågårettantalinitiativinomde olikatrafikslagensomutgörgrundenförgemensamutvecklingochsomframföralltkanledatillatt pågåendeochplaneradeprojektbidrarmederfarenhetersomhargjortsfråntillämpningenavfeden reradochregleradinformationssamverkan.merspecifiktinnebärdettabehovavföljande: Samverkanföratterhållasamladelägesbilderfördefyratrafikslagen.) Samladelägesbilder fördefyratrafikslagenminskarledtidernaiplaneringsskedetochnärenoplaneradhändelse inträffar. Minskad ledtid vid inträffad störning är positivt för användare av transportsysten met. Snabb,tillförlitligochöppeninformationsdelningutifrånvillkorochbehovavsåvältradition7 ellasomnyakanaler.kvalitetssäkradinformationviaflerakanaler,medengemensamgrund förtrafikledning,ökareffektenavattpåverkaiplaneringsskedetnäroplaneradehändelser inträffar. Hantera ökade krav från omvärlden, exempelvis information på flera språk och helaresan7 perspektivet.koordineringavdefyratrafikslagenochdessolikaparteroptimerarplanerade transportflödenochhändelsermedavseendepåmiljö,framkomlighet,säkerhetochtrygghet föranvändarenavtransportsystemet.användarenfårocksåmöjlighetattfattaegnabeslut omattplaneraomelleravståfrånsinresa. Proaktivinformationtillvissakundgrupper.KoordineringavtrafikslagengemensamtiplaneN ringsskedetidentifierarhändelserietttidigtskededärpåverkanofrånkomligtkommerattinn träffa i flöden och framkomlighet. Med koordinerad information via de fyra trafikslagens olikautkanalerkanmottagarensjälvplaneraomelleravståfrånattresa. Färdplanen föreslår en väg fram mot effektivare trafikledning inom alla trafikslag samt i en tran fikslagsövergripandedimension.färdplanenförväntasresulteraiförändradearbetssättochnyamöjn ligheterinomföljandeområden: 5

6 Trafikslagsövergripandetrafikledning Engemensamtrafikslagsövergripandelägesbildökarmöjligheternaattkoordineraplaneradeoch oplaneradehändelserförattminimeraledtider,påverkanpåtrafikflöden,miljö,säkerhetvidunn derhåll.denökarocksåmöjlighetenföranvändarenavtransportsystemetattplaneraomeller avståfrånattresa. Trafikslagsövergripandeerfarenhetsutbyte Engemensamutvärderingavhändelser,ochdesspåverkantrafikslagsövergripandesett,tydligN görvarförbättringarochutvecklingbörskeutifrånettsammanhållettransportsystem.förändn radeprocesserochstyrandedokumentbehövsdärdefårstörsteffektföranvändarnanärdet gällerettsammanhållettransportsystem. TrafikslagsövergripandeInformationshantering Koordinerade gemensamma budskap skickade på samtliga utkanaler, kopplade till den tran fikslagsövergripande federationen, åstadkommer stor påverkan på användarna av transportsyn stemet.därtillkanprivatainitiativförkundanpassadetjänstererbjudas. Utvecklingavtrafikledningssystemeninomdeolikatrafikslagen Atteffektiviseratrafikledningenärettsättattmötautmaningarsåvälinomrespektivetrafikslag sommellandem.baseradpåerfarenhetsutbyteninomochmellantrafikslagenkantrafikledningn enförbättrasochutvecklasinomrespektivetrafikslagochinomtransportsystemetsomhelhet. Baseratpåeffektivanyckeltal,avseendesåväloperativaåtgärderi realtid somrespektivetran fikslags roll i det större transportsystemet, förändras processer och styrande dokumenttillatt bidratilltransportsystemetsmål. Effektivarenoder/hotspots Färdplanenfokuserarocksåpådeproblemochutmaningarsomfinnsiviktiga)nodersåsomCityN terminalenistockholm,stockholmarlandaairportrespektivegöteborgshamn.idessanoderär ofta transportvolymerna stora, tillika utmaningarna och möjliga vinster. Här finns även lågt hängandefrukter genommöjlighetertillvinster,ikortatidsperspektiv.färdplanenlämnarförn slag på konkreta åtgärder för att adressera utmaningar i viktiga noder/hot spots. Genom en struktureradochsystematiskansatsiplaneringsskedet,ochvidoplaneradehändelser,skapasett proaktivtarbetssättmedkortaledtiderochkoordineradinformationsomökarförutsättningarna föreffektivarelogistiskaflödenihelatransportsystemet. Innovationsplattformförtredjepartsutveckling Genomattskapaförutsättningarföroberoendetredjepartsutvecklare,baseratpåattdataochinN formationgörstillgängligagenominformationsfederation(er),skapasutrymmeförnya tjänster avsåvälinternsomexternkaraktär.enökadtillgänglighettillolikatyperavdataharvisatsigvara enviktigdrivkraftförattskapanyatjänsteinnovationer.genomattskapadessaförutsättningar, detvillsägaattgemensamttaettsamlatgrepp,kandetgåattidentifieravadsomharstörstpån verkanförtransportsystemetsanvändareochväljadeutvecklingsprojektsomgerstörsteffekt. AtttillgängliggörainformationsfederationochinformationsutbytenblirisigendrivkraftförtredN jepartsutvecklare att ta fram nya innovationer. Flera goda exempel på detta finnsredan inom transportsektorn. Milstolpar)för)färdplanen Denna färdplan föreslår att trafikslagsövergripande samarbeten etableras med målet att skapa en operativinformationsfederation,samtattdetklargörshurvägentillimplementeringserut.milstoln parnaifärdplanenbaseraspåenväxelverkanmellanspecifika,redanfinansieradetillämpningaroch generellkunskapsnochmetodutveckling.utgångspunktenärattpågåendeochplaneradetrafikledn ningsinitiativinomvarjetrafikslagfortsättergenombefintligaellerplaneradesamarbeten.dåredan 6

7 pågåendeochplaneradeinitiativfinansieras(specifikatillämpningar)ochgenomförsiandraprojektn konstellationerbeskrivsmilstolparmerdetaljeratfördenarenaförerfarenhetsutbyte,etableringav informationsfederationmedtillhöranderamverksamtinnovationsplattformsomärdetsomfärdplan nenföreslårsomkomplementtillenfortsattutvecklingavredanpågåendeochplaneradeinitiativ.se vidareibilaga )) Idetinledandeskedet: utvecklasinformationsfederationensramverkavseenderegler,villkormedmera. etablerasenarenaförerfarenhetsutbyteavseendeinformationsdelninginomtransportsekn torn. bildasfederationenmedenbegränsadgruppinstiftaresomtillsammansrepresenteraralla trafikslag. driftsättsenförstaversionaveninformationsväxelförutbyteavdatainomfederationen. driftsättsenförstaversionavinnovationsplattformenförexternautvecklareavtjänster. genomförseninnovationstävling. ParallelltmeddettaföreslåsförstudierochplaneringavdemonstrationsprojektkringtrafikslagsöverN gripande trafikledning med fokus på hållbara noder (bytespunkter) för såväl resenärer som gods. Senare under perioden föreslås demonstrationsprojekt med trafikslagsövergripande trafikstyrning, meddelshamnen,delsstadensomfokus Med informationsfederationen på plats, med ett tekniskt stödsystem, fokuseras utvecklingen på trafikslagsövergripandetrafikledning.samtidigtbreddasfederationentillattomfattaytterligareakn törer.innovationsplattformenblirdessutomenviktigkällatillnyatjänstersomunderlättarresoroch transporter. Mederfarenheterfrån,ochefterutvärderingav,deförstaårensverksamhetföreslåsnästastegomN fattadefinitionenavmålförtrafikstyrningochtrafikledningavseendefokuspåfedereradochreglen radinformationssamverkan.ettinformationsfederativtarbeteharletttillattstoramängderdatahar samlatsinfrånsåvältraditionellakällorsomfrånfordonsnochtelekomområdena.därtillhardetur dessadatadefinieratsgemensammanyckeltal,kpier,däreffekternaavsamverkanocholikaåtgärder omfattas.underperioden2020till2025börsamtligatrafikslaghaskapatförutsättningarförenetan blerad trafikslagsövergripande trafikledning, för kombinationer av alla slags kategorier av fordon (cykel,privatbil,tåg,buss,taxi,båt,flygochfartyg),samtförsamverkanmellansåväloffentligasom kommersiellaparter FöreliggandefärdplanbidraraktivttillattSverigeharenframståendepositionblandländersomerN bjudertillgångtillöppendatagenomenfederationmellanaktöreritransportsystemet,ochattdata används för trafikslagsövergripande trafikledning samt till innovativa informationstjänster för ett hållbartocheffektivttransportsystem. Svenska)styrkor)och)svagheter Styrkor Någraavdesvenskastyrkornaäratt: Sverigeärkäntföreneffektivsamverkanmellanoffentligsektor,industriochakademi. SverigeharenstarkIKTNindustri,imångafallvärldsledande. 7

8 Sverigemedverkariinternationellasammanhangochinomallatrafikslag,ivissafallsomleN dandepart. Sverigeharenbrakommunikationsinfrastruktur(IT). Svagheter Exempelpåsvenskasvagheteräratt: detfinnsbristerioperativsamverkanmellantrafikslagen. SverigesaknarvälfungerandemekanismerförattföraFOINresultatfrånakademitillimpleN mentation. detivissafallförekommerotydliga/omodernaansvarsförhållandenochroller. Möjligheter Demöjlighetersomfinnsäratt: detgörsstorasatsningarinomdenoffentligasektornochinomallatrafikslagen. Sverigeharensynpåtillgänglighettilldatasomärvällämpadfördennafärdplansinriktning. Sverige/industrinärettföredömeavseendehållbaralösningar. Hot Hotsomharidentifieratsäratt: oroniomvärldenförhindrarutveckling. FOIgenomförsalltföroftautanenkopplingtillrealiseringochtillämpning. globalaaffärsstrukturersamtglobaliseradtillverkningochhandelintetarhänsyntilllokala förutsättningar. mångagodaidéeraldrigrealiseras. Rekommendationer)för)nästa)steg Arbetsgruppensomhararbetatmedfärdplanenföreslårsomnästasteg: FortsättfinansielltstödjaochutvecklarespektivetrafikslagsegentrafikledningsomutgörbaN senförentrafikslagsövergripandetrafikledning. Etableraenarenaförerfarenhetsutbyteavseendeinformationsfederationförtrafikledning. Detärväsentligtattparternadelarmedsigaverfarenheterfrånpågåendeprojektochpåså sättinspirerartillförnyelseochutvecklingavsåvälgenerellaramverksomtrafikslagsövergrin pandetillämpningar.medensådanerfarenhetsarenaskapasocksåmöjligheterattsnabbare bidratillettförverkligandeavinformationsfederationen.härföreslåsenneutralpart,typen branschorganisation,somdrivandepart. InitieraochfinansieraprojektkringinformationochtillgänglighetavdataförtrafikledningsN området.härfinnsredanbefintligainitiativsomkanbidratillattskapaenförfleraparter gemensam informationsfederation, där det operativa verktyget informationsväxeln bör utn nyttjas.förattfåtadelavochbidramedinformationieninformationsfederationbehöver detocksåinitierasettprojektdärettramverksomtäckerallavillkorutvecklas.lämpligorgan nisation att initiera, och driva detta tillsammans med parterna och industrin, är en forskn ningsorganisationsomärvälförtrogenmeddessafrågeställningar.detärmycketcentraltatt initiativetärvälförankrathosbådemyndigheter,sombedriverochutvecklartrafikledningsn området,ochprivataorganisationer(såsomtaxibolag,bussbolagochtransportörer)ochsen miprivataorganisationer(såsomswedaviaochgöteborgshamn). 8

9 Säkerställattidentifierade,befintligaochplaneradeprojektharenmottaglighetföratttillN godoseatteninformationsfederationmedinformationsväxeltestasochutvärderasiverkliga miljöer(inklusiveattsystemkravföreninformationsfederationtillgodoses)ipågåendepron jektsåsommoderntrafikledning2.0itrafikstockholm,monalisa,stockholmarlandaairn portochdessnyaoperativaledningscentrumtillsammansmedluftfartsverket/sesaretcen tera.förattfårättgenomslagbehöverprojektägandeorganisationgeaktuellaprojektdirekn tivomattexploateramöjlighetenmedochbidramederfarenheterfrånfedereradochreglen rad informationssamverkan med informationsväxeln som operativ realisering. Eftersom detta är redan pågående projekt föreslås forskningsinriktade organisationer driva detta i samverkanmedrespektiveprojektorganisationer. InitieratrafikslagsövergripandeprojektmellanolikatrafiknodersomidémässigthardiskuteN rats.exempelpåsådantärhotspotarlandatillsammansmedaktöreristockholmsområdet som Cityterminalen, Trafik Stockholm, Stockholm Stad, bussn och järnvägsoperatörer samt denregionalakollektivtrafikmyndigheten.ettannatexempelärgotristillsammansmedsjön fartsverket,trafikverket,redare,göteborgshamn,göteborgsstad,godsoperatörer(vägoch järnväg). Här föreslås att involverade kärnparter som Trafikverket, städerna och Swedavia initierardessatillsammansmedenforskningsorganisationochnäringslivet. PlaneraföranvändningavinformationsfederationochinformationsväxelförattskapamerN värden,synergierochinnovationergenominnovationsplattformensomfärdplanenföreskrin ver.dettaföreslåssketillsammansmedorganisationersomharerfarenheteravattgenomn föra,stimuleratillochrealiseratredjepartsbaseradinnovationsutvecklingmedtillhörande processer. IövrigthänvisastillavsnittetMilstolparochbilaga2avseendedetaljerademilstolpar. Förväntade)effekter) Defrämstaeffekternaavfärdplanensgenomförandeäratt: transporteristörreutsträckninggenomförsmedkombinationeravtrafikslagvilketledertill mindrepåverkanpåmiljönochmindrebelastningpåtransportsystemetsresurser etteffekn tivaretransportsystem. trafikanterochtransportköparefårtillgångtillnyainnovativatjänstersomgerkontinuerlig tillgångtillinformationochmöjliggörförindividerochföretagattförbättrasinmobilitetutan attförbrukaytterligareresurser,detvillsägaenökadtillgänglighet. informationsfederationen skapar tillväxt och utveckling i tjänsteekonomin genom att göra datatillgängligförutvecklingavnyainnovativatjänster. transportsystemetsaktörerkanplanerasinverksamhetpåettmeroptimaltsättochdärmed bidratillsinegenochtransportsystemetsövergripandemålsättning. 9

10 10 Innehåll 1.)Inledning)...)11 Bakgrundochmotiv...11 Syfteochmål...14 Arbetetsgenomförande ensamverkanmellantrafikmyndigheter...14 Disposition )Målbilder)inom)och)mellan)trafikslag)...)15 Luftfartensmålbild...15 Styrande)faktorer)...)15 Utvecklingsområden)...)15 Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Flyg)...)16 Möjligheter)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan)...)16 Sjöfartensmålbild...16 Styrande)faktorer)...)16 Utvecklingsområden)...)17 Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Sjöfart)...)17 Möjligheter)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan)...)17 Järnvägstrafikensmålbild...18 Styrande)faktorer)...)18 Utvecklingsområden)...)19 Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Tåg)...)19 Möjligheterna)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan)...)19 Vägtrafikensmålbild...20 Styrande)faktorer)...)20 Utvecklingsområden)...)20 Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Väg)...)21 Möjligheterna)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan)...)21 Trafikslagsövergripandemålbildinomtransportsektorn )Informationsfederation)för)reglerad)informationsMsamverkan)och)innovation)...)24 Enutökadinformationssamverkannödvändigförtrafikledning...24 Tidenärmogenförinformationsfederationsommöjliggörare...24 Utveckling)sker)mot)en)ökad)öppenhet)...)24 Informationsfederation)som)framkomlig)väg)för)en)förnyad)trafikledning)...)25 Informationsväxelnsomoperativrealiseringavinformationsfederation...25 Informationsväxel) )dess)funktion)för)reglerad)och)federerad)informationssamverkan)...)26 Informationsväxel)för)distribuerad)tjänsteutveckling)...)27 Legalaaspekterpåinformationssamverkan...28 Vad)görs)för)att)komma)framåt?)...)29 Goda)exempel)på)informationsdelning)genom)federation)...)30 Utmaningarna)för)en)trafikslagsövergripande)informationsfederation)...)31 4.)Milstolpar)...)32 Strategi:VäxelverkanmellanspecifikatillämpningarochgenerellkunskapsNochmetodutveckling...32 Möjligafinansieringsvägar...32 Milstolparförfedereradinformationssamverkanförhållbaratransportsystem...33 Rekommendationerförnästasteg )Avslutande)kommentarer) )förväntade)resultat)...)37 Bilagor)...)40

11 1.Inledning Högpunktlighetförutsätterrealtidsbaseradinformationomtrafikläget(ochandrafaktorersåsom väderochvind).genomsamladelägesbilderbaseradepåinformationomintentioner(tillexempel tidtabeller)ochuppnåddstatusfrånmångaaktörerskapasförutsättningarförettsammanhållet transportsystemdärtransportergenomförspåettsömlöstocheffektivtsätt. Denhållbarastadsmiljönkräverhögeffektivitetiförflyttningavmänniskorochgods.Attförut7 säga och informera om framkomlighet bygger på att inblandade aktörer informerar om status ochbehovavinfrastruktur(såsomvägar,körfält,spårochfordon).gods7ochpersontransporter behöversamutnyttjadeninfrastruktursomfinnsatttillgåvilketförutsättertrafikledningsomko7 ordineraranvändningavtillgängliginfrastruktur. Denattraktivahamnenställerkravpåoptimalaturn7around7tiderfördetransportmedelsomär inblandadeitransportenavgods.ienhamnhämtasochlämnasgodsavsåvälfartygsomtågoch lastbilar.genominformationssamverkaninför,underochefterlämning/hämtningkaneneffekti7 vitetåstadkommasförrespektivetrafikslag. Bakgrund)och)motiv) Utförande)av)trafikledning)omdefinieras)till)att)samla)flera)aktörer)och)trafikslag) Trafikledningutförsinomallatrafikslag flyg,sjöfart,järnvägochväg förattskapasåeffektivaoch säkratransportersommöjligtförgodsochpassagerare.inomvarjetrafikslagutförsdettaavsåväl offentligasomprivataorganisationer.dettagällerförlikavälförurbana,regionalaochnationellasom internationella transporter. Utvecklingen av trafikledning har under många år drivits av respektive trafikslag.trafikledningharutvecklatstillnågotsomlandetstrafikmyndigheterharutövatvarförsig ochävenharansvaratförisinarespektivetrafiksystem.itaktmedattsamhälletharblivitalltmer uppkopplat medsåväluppkopplademänniskorsomenhetersamtökadekravfråntransportsysten metsbrukare hartrafikledningspraktikenkommitattomdefinieras. Trafikledningbehöverinför2030mötadekravsomställspåhållbaratransporterochdärtrafikledN ningkommitattskepåolikanivåerisamhället alltfråntransportmyndighetennedtilldenenskilda godskundenochresenären medetthelhetsperspektivpåtransportenellerresanfråndörrtilldörr. Dettadistribueradeförhållningssätttilltrafikledningutgördetsomharkommitattkallasförmodern trafikledning, där samarbete och samverkan mellan olika aktörer har blivit en viktig förutsättning precissomökadkvalitetibeslutbaseradepåanvändningavmångainformationskällor. Trafikslagens)målbilder)pekar)i)samma)riktning) )mot)en)ökad)informationssamverkan) Färdplanen tar avstamp i respektive trafikslags egen utveckling av trafikledning. Inom respektive trafikslagpekarmålbildernatydligtpåbehovetavökadinformationssamverkan.bådeflygochsjöfart ärisinaoperativautförandenstarktpåverkadeavinternationellariktlinjer.dettagällersåvälmed avseendepåanvändteknikochframförandetavfarkoster,somförkoordination/samordningavann vändningavdeområdensomreglerasiluftenochpåvattnet. SverigeärgenomsittengagemangiMONALISAdrivandeiframtagandetavettkonceptförSeaTraffic Management(STM)inspireratavSverigesengagemangiSESARförutvecklingavettEuropagemenN samtairtrafficmanagement(atm).inomjärnvägsnochvägtransportområdetgörssatsningarpåden modernatrafikledningen(ntlochnts).sverigeärocksåmedieuropeiskasamarbetenförattuppnå effektivitetitransnationellajärnvägskorridorer. Förattnåavseddaeffekterkrävsengodsamverkanmellanolikaaktöreritransportkedjan.Inomtill exempelflygsektornkrävssamverkanmellantrafikledningochdeolikaflygplatsernaförattuppnå 11

12 detsomharkommitattkallas OneSingleEuropeanSky.Blandannatkrävsinformationsutbyteom tillgängliga slottider hos destinationsflygplatsen för att ge starttillstånd för flygplanet. Inom STMN konceptetpågårnuförsökattlåtahamnardelgeinformationtillankommandefartygomnärhamnen ärredoföratttaemotfartyget. Inomjärnvägsområdetimplementeraskonceptförproaktivtrafikstyrningförenförbättradförmåga atthanterastörningar.attförutseochhanterastörningarbyggerpåutbyteavinformationmellan olika enheter i de delar som är relaterade till järnvägsnätet. Inom vägtransportområdet pågår imn plementation av ITSNdirektivet för fullt. Detta innebär bland annat att information inhämtas från mångauppkoppladeenheter(såsomfordon)ochdistribuerastillmångaaktöreritransportsystemet, inklusivederasavnämare. Större)samverkanskrav)på)olika)nivåer)i)trafiksystemet)genom)gemensamma)principer)för)informC ationssamverkan) Såledesråderdetökadekravpåsamverkanmellandemsomsamproducerarvärdeitransportkedjan. Genomattbyggavidarepådeerfarenhetsutbytensomidagfinnsetablerademellanolikaaktöreri transportsystemet,såväloffentligasomprivata,behöverdenoperativasamverkaninomochmellan trafikslag intensifieras. Olika aktörer i transportkedjan behöver dela med sig av, och ta del av, inn formationförattåstadkommavärdeskapandeleveranser.dennafärdplanrekommenderardärföratt det angreppssätt till informationssamverkan som har etablerats inom flygfarten, och nu etableras inom sjöfarten, också ligger till grund för den fortsatta utvecklingen inom järnvägsn och vägtransn portområdet.gemensammaprinciperförinformationssamverkaninomrespektivetrafikslagmöjlign göreffektivitetidenoperativa samverkanmellantrafikslagförhållbaratransportsystem.ettprakn tisktexempelpådärdettaäravsärskildbetydelseäribytespunkter,dågodsellerresenärerbyter transportochoftaskiftarmellantrafikslag.ettsömlöstresandeförutsättereffektivaochattraktiva bytespunkterdärrespektiveaktörbehövervaravälinformeradochförbereddförattoptimerasin värdeproduktion/värdekonsumtion. Målet:)Federerad)och)reglerad)informationssamverkan)inom)och)mellan)trafikslag) Sverige är ett föregångsland avseende tillgängliggörandet av information för olika ändamål (se till exempel Trafiklab och Geodataportalen). Informationssamverkan behöver dock regleras och kvalin tetssäkrasförattinrymmatillräckligtmycketförtroendehosinformationsproducenterochinformatn ionsnyttjareavvärdeproduktionen.informationsägarevillvetavadinformationensomdedelarmed sigavkommerattanvändastillochinformationsutnyttjarebehövervetabeständighetenbakominn formationskanalensåattinvesteringariorganisatoriskaochtekniskaanpassningarblirvaraktiga.likt bankernasswiftnsystemföreslåsdetdärförifärdplanenattprinciperochramverkförinformationsn federation(er)utvecklas,implementerasochutvärderas.förslagetinnebärinteattbefintligasystem byggsom,utanattdetsnarareskapasgränssnittsåattinformationkanerhållasochtillhandahållas mellanolikasystem.interoperabilitetärdetnyckelordsomolikaaktöreritransportsystemetbehöver bidratill. Trafikslagsövergripande)samverkan)för)hållbara)transportsystem) EtttrafikslagsövergripandeangreppssätttillfedereradochregleradinformationssamverkanförvänN tas få effekter på trafikledning inom trafikslaget, men också i gränssnittet mellan olika trafikslag. Därigenomkanmöjlighetertillsömlösaochhållbaratransporterbliverklighetdärvärdebegreppsom miljövänligaochkostnadseffektivatransporteravmänniskorochgods,optimalinfrastrukturanvändn ningochalladimensioneravhållbarhetärtongivande.ifärdplanenförslåsdärförinhämtningaverfan renheterfrånnågraprojektdärfokusliggerpåbytespunktermedfleratrafikslagochparterförbåde godsnochpersontransporter,såsomgöteborgshamnochstockholmarlandaairport.andrafokusär projekt som bidrar till ett mer förutsägbart genomförande av transporten i sig (se till exempel GOTRIS). 12

13 Införande)av)informationsfederation) )växelverkan)mellan)tillämpning)och)gemensam)utveckling) Informationsdelningochtillgångtillöppenochsemiöppendataärviktigaframgångsfaktorerförbåde trafikslagsspecifik och trafikslagsövergripande trafikledning. Den kan bidra till ett öppnare, effektin vareochmersammanhållettransportsystemutifrånmångaperspektiv.drivkrafterfördennamöjlign hetharvaritpsi 1,Inspire 2 ochits 3 Ndirektivenochderasimplementeringisvensklagstiftning. Vidareföreslårfärdplanenattförstärkainsatsernaförattdeladataocherfarenheter,utvecklakunN skapsamtskapainnovationsklimatochhållbaraffärssamverkaninomtransportdomänen.genomett informationsfederativtangreppssättstimulerasenfedereradsamverkansåattsåvälinformationsän garesominformationsanvändarekännerettförtroende för en långsiktig och hållbar informationsn samverkan.färdplanenbyggerpåettantalpilotprojektsomutgörförstärkningaravpågåendeeller planeradeinitiativ.detärinitiativsomliggertillgrundförattdelaerfarenheter,etablerainformatn ionsfederation(er)samttaframettnationelltramverkmedreglerochriktlinjerförfedereradinformn ationssamverkan. FedereradinformationssamverkanärdockganskaoprövadiSverigeochbehöverdärförtestasiolika tillämpningar, särskilt inom transportområdet. Färdplanen förutsätter därför att aktörerna tillsamn mansanvänderolikatillämpningarförattutvärderaochverifierahureninformationsfederationkan arbetaenskiltochtillsammansmedandrainformationsnoder.påsåsättkandetskapasenhållbar samverkaninomochmellantrafikslagen. Samordnad)och)målgruppsanpassad)trafikinformation)som)viktig)möjliggörare)) Attfärdplanenskabidratilldetsammanhållnatransportsystemetärviktigtförsamtligatrafikslag.För attåstadkommadettaharsamordnadochmålgruppsanpassadtrafikinformationtvärsöverfyratra7 fikslagidentifieratssomenviktigmöjliggörare.merspecifiktinnebärdettabehovav: engemensamlägesbildfördefyratrafikslagen.) snabb,tillförlitligochöppeninformationsdelningutifrånvillkorochbehovviasåvältraditionella somnyakanaler. hanteringavökadekravfrånomvärlden,exempelvisinformationpåfleraspråkochhelaresan7 perspektivet. proaktivinformationtillvissakundgrupper. Förväntade)effekter) )på)väg)mot)ett)hållbart)transportsystem Färdplanenföreslårenvägframmotetableringavinformationsfederation(er).DennaförväntasreN sulteraieffekterinomföljandeområden: Trafikslagsövergripandetrafikledningförkoordineringavplaneradeochoplaneradehändelser Trafikslagsövergripandeerfarenhetsutbyte TrafikslagsövergripandeInformationshantering Trafikledningssystemeninomdeolikatrafikslagen Effektivarenoder/hotspots Innovationsplattform(ar)förtredjepartsutveckling 1 PublicSectorInformationDirectiveärinförtisvensklagstiftning 2 Inspiredirectiveärgeografiskochlägesbundeninformationinfördisvensklagstiftning 3 ITSNdirectivehållerpåattinförasisvensklagstiftning(Intelligentatransportsystemochtjänster) 13

14 Syfte)och)mål) Inomflyg,sjöfart,järnvägochvägfinnsettantalhinderkoppladetillinformationsutbyteochinformN ationsdelningmellantrafikslagensombidrartillineffektivitetidagenstransportsystem.attlösaeller minska omfattningen av dessa problem kan kraftfullt bidra till ett mer sammanhållet och hållbart transportsystem.dettabidrarproaktivttillattuppnådemålsomforumförinnovationinomtransn portsektornharsattuppsamttillarbetetattnåövergripandetransportpolitiskamålfrånregering och riksdag. Syftet med denna färdplan är därför att lämna förslag på konkreta åtgärder som ska bidra till en effektivisering av transportsystemet, baserat på federerad och reglerad informationsn samverkan. Effektiva sammanhållna transportsystem inom och mellan respektive trafikslag är en förutsättningförattmedframgångoptimeratransportsystemetpåentrafikslagsövergripandenivå. Detkantillexempelvaraattpunktlighetochstörningshanteringäravsådankvalitetattdetbidrartill nyttaförresenärerochgodsflöden.färdplanensövergripandemålärattibredsamverkanochgen nom innovation samt utveckling skapa förutsättningar för en trafikslagsövergripande trafikledning someffektiviserartransportsystemetochskaparökadsamhällsnytta. Arbetets)genomförande) )en)samverkan)mellan)trafikmyndigheter) Dennafärdplanharutarbetatsisamverkanmedmyndighetsrepresentanterfördefyratrafikslagen. Arbetetharbaseratspåinhämtningavkunskaperfråncentralaaktöreritransportsystemet.InledN ningsvisleddesarbetetavsaab.initialtidentifieradesinformationsfederationsomenviktigmöjliggön rare. För att förstärka det informationsfederativa inslaget i färdplanen uppdrogs därefter Viktoria SwedishICTatttillsammansmedarbetsgruppenutvecklafärdplanentilldetdenäridag.Ibilaga3 framgårarbetsprocessensolikastegsamtdeltagandeaktöreriarbetsgruppen. Disposition) Efterinledningenföljerenbeskrivningavmålbilderförrespektivetrafikslag.MålbildenfördentraN fikslagsövergripande trafikledningen presenteras också. Därefter följer en beskrivning av informatn ionsfederation som fenomen samt av informationsväxlar som ett möjligt förslag på operativ realin sering.vidarebeskrivsenstrategiförväxelverkanmellantillämpningarochgenerellochgemensam kunskapsnochmetodutvecklingsamtfinansieringsvägartillutvecklingavinformationsfederationsom enmöjliggörareförsamverkanmellanaktörerinomtransportsystemet.detaljeradeförslagpåmiln stolparåterfinnsibilaga2.dennafärdplanavslutasmedkommentareromeffektersomkanuppnås förtrafikledningsområdetmedstödavettinformationsfederativtangreppssättpåinformationssamn verkan. 14

15 2.Målbilderinomochmellantrafikslag Respektive trafikslag (luftfart, sjöfart, järnväg och vägtransport) har var och en sina målbilder för trafikledningsområdet.inomrespektivetrafikslagindikerasocksåtydligtatttrafikslagsövergripande samverkanutgörenviktigmöjlighetförrealiseringavtrafikslaget.ibilaga1återfinnsocksåenswotn analysförtrafikledningsområdet.nedanföljerensammanfattningavrespektivetrafikslagsmålbild utifrånstyrandefaktorer,utvecklingsområden,informationssamverkaninomtrafikslagetsamtmöjn lighetermedtrafikslagsövergripandeinformationssamverkanutifråntrafikslagetsperspektiv.därefn ter följer en redogörelse av den målbild som avser trafikslagsövergripande trafikledning. Samtliga målbilderharlegattillgrundförframtagningavdennafärdplan. Luftfartens)målbild)) Styrande)faktorer) Civilflygetsutmaningarärglobaltsettmonumentalamedenkraftigtökadefterfråganpåresoroch transportersamtidigtsomdetställskravpåkraftigtminskadmiljöpåverkan,minskadekostnaderoch bibehållen/ökadsäkerhetocheffektivitet.måleninomframföralltmiljö,kostnadseffektivitet,punktn lighetochsäkerhetkräverstoraförändringar/innovationerförattnåenlångsiktigthållbarflygtrafik, samtidigtsomtrafikenökar.tillexempelärmåleninomeu(ses,sesar)attatmskatripplerakapan citeten, höja säkerheten medtiogånger, minska förseningar med 50 procent och samtidigt sänka kostnadernamedhälftenochminskavarjeflygningsmiljöpåverkanmed10procent 4.Visioneninom ACAREgårännulängreänsåochnuvarandesatsningarinomtillexempelEUsFoINprogram,CleanSky ochsesarärotillräckligaförattmötautmaningenattflygetskablilångsiktigthållbart.dennaförn ändringkräverökadeinsatserochförnyelsetaktenmåsteökasåattnyalösningarsnabbarekommer tillanvändning. FlygetärhårtstyrtavettsåvälinternationelltsomnationelltregelverkmedavseendepåflygsäkerN heten, vilketkräverattutvecklingenavnyalösningarochreglergårhandihandföratttillräckligt snabbtkunnaåstadkommaönskadeeffekter. Sedan många år bedrivs utvecklingsarbetet inom luftfarten gemensamt i Europa inom ramen för SESAR,därLFVharenstarkställningochärdrivandeinomviktigaområden. Utvecklingsområden) SverigeharentraditionelltstarkochkonkurrenskraftigflygindustrisamteninternationelltrespekteN rad spetskompetens inom flygtrafikledning. Sverige har både spetskompetens och har varit/är len dandeinominnovationersomgrönainflygningar,fjärrstyrdatorn,arrival/departuremanagement, datalänktjänsteretcetera. Den övergripande visionen med LFVs utvecklingsarbete är att bana väg för implementering av ett kostnadseffektivtochmoderntatmnsystemsommöterkravenfrånkunderochpartnersidennorn deuropeiskaregionen.lfvinärasamarbetemedpartnerssamtkunderärdrivandeidettaarbete.i dagslägetärdeövergripandemålen: Kontinuerligutvecklingavflygsäkerheten Kostnadseffektivitet 4 10procentperflygningavserreduktionfrånenbartATMmotsvarande10procentCO 2 Nreduktion.AndradelaravluftfartsN systemet(farkostsystemet bränsleochmotorteknik)bidrarmedytterligaresubstantiellareduktionerförattnådetotala miljömålen. 15

16 Minskningavflygetsmiljöpåverkan Rättkapacitet Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Flyg) Inomluftfartenärinformationsöverföringmellanaktörernaavmycketstorbetydelseförluftfartens funktion.verksamhetenpåenflygplatsärettkompliceratlogistisktsystemochviktenavrättinformn ationirätttidäravstörstabetydelseförattalladelarskafungeraeffektivt. I själva flygledningsarbetet är informationsöverföring också mycket viktigt för att kunna utveckla energieffektivaflygvägarmedhöggradavförutsägbarhet.förutsägbarhetenäravviktförattundern lättahanteringenavstarterochlandningar,framföralltitrafiktätaochkompliceradeluftrum,som StockholmArlandaAirportsterminalområde. ViharinomramenförsamarbetetiEuropaettstortantalutvecklingsprojektsomhanterarolikadelar av informationsflödet inom luftfarten. Några exempel är Gröna Flygningar, Information ManageN ment, Collaborative Decision Making (CDM), System Wide Information Management (SWIM) och tidsstyrdaankomstnochavgångsflöden(amanrespektivedman). Möjligheter)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan) Behovet av trafikslagsövergripande informationssamverkan är för luftfartens vidkommande mest påtagligtinoderochbytespunkter.särskiltflygplatsenskompliceradelogistik,medåtminstonetreav fyratrafikslagdirektinvolverade,gerettstortbehovavökadinformationssamverkanförattkunna levereraeneffektivresaellergodstransport. För att möta resenärers och godstransportörers ökade behov av att kunna planera hela sin resa/transportmedhöggradavförutsägbarhet,samtföljasintransportochvidtarättåtgärdervid störningar,krävsenökadgradavtrafikslagsövergripandeinformationssamverkan. Sjöfartens)målbild)) Styrande)faktorer) Sjöfartenärialladelareninternationellsektorochpåverkasiprincipisinhelhetavinternationella regelverk.grundläggandeärdebeslutsomfattasinomramenförimo(internationalmaritimeorgan nization).inomimorådermycketstoraskillnaderiintressenmellanflaggstaterochkuststater,vilket inverkarnegativtpåmöjligheternaattuppnådemål(framföralltsjösäkerhetsn ochmiljömål)som finnsbådeinomorganisationenochutanför,blandannatsverigestransportpolitiskamål.regelverk somskapasinomramenförimosverksamhetärigrundeninternationellrättochskasåledesimplen menterasinationelllagstiftningefterengenomgångenratificeringsprocess. UtöverIMOpåverkasSverigeocksåavderekommendationersomfastställsiIALA(InternationalAsN sociationoflighthouseauthoritiesandaidstonavigation)samtdebeslutsomfattasinomeu.inom IALAfinnsettmycketstortintresseförarbetemedeNnavigation,vilketnärmastkankopplastillutN vecklingavtrafikledningssystem.organisationenärdockbegränsadtillarbetemedkustnochlandban seradesystemochharsåledesintemöjlighetattpåverkaombordsystem. UtifrånettpaneuropeisktperspektivpåverkassjöfartenpåmotsvarandeområdensomIMOarbetar inom,dockärarbetetinomeufördelatpåfrämsteunkommissionenrespektivedeneuropeiskasjön säkerhetsorganisationen EMSA. Båda påverkar nationell lagstiftning. Inom EU har konceptet en navigationutvecklatstillattävenomfattadenlogistiskadelenavensjöfrakt,varförbenämningen inomeuärenmaritimesomavserattvaramertäckandeänjustanvändningenavenfunktioneromn bord.enmaritimeskasessometttrafikslagsövergripandeangreppssättochbyggerigrundenpåinn formationsdelningmellantrafikslagen. 16

17 Utvecklingsområden) Sjöfartsverketharsedan2010enmycketframträdanderollpådeninternationellaarenaninomarbeN tet med utveckling av ennavigationslösningar. Genom MONALISA och MONALISA 2.0 har svenska idéer och intressen satt den internationella agendan för all utveckling av trafikledningssystem för sjöfarten. Sjöfartsverket är även partner i ACCSEAS, ett regionalt EUNprojekt med fokus på en navigationslösningarförnordsjön. DetinhemskaprojektetGOTRIS (GötaÄlvRiverInformationSystem) somledsavviktoriaswedish ICT,ärjustinneisinslutfasochharsamlatsamtligaaktörersomberörsavtrafikenpåelleröverGöta Älv. Projektet demonstrerar en gemensam plattform för trafikledning för optimering av samtliga berördatrafikslag sjöfart,vägochjärnväg. UtvecklingenavtrafikledningssystemförsjöfartenskeriförstahandsomolikaEUNprojektochharför svensktvidkommandemedfinansieratsavvinnova.sompartnersieunprojektenhardethelatiden funnits en strävan efter triplenhelix konstellationer. Företag, myndigheter och forskningscentrum/ universitetharbjuditsinutifrånsinarespektivespecialistområdenisyfteattnåhögstamöjligaeffekt påleverabler. Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Sjöfart) Sjöfarten är starkt beroende av informationssamverkan både inom det egna trafikslaget och med övriga trafikslag för vidare transport av goda hinterlandtransporter. Sjöfarten har dock en stark traditionavattallinformationssamverkanskermanuellt,vilketbidrartilldelsbristeriinformationsn hanteringen,delstillenstarkökningav antaletfelkällor. Information om ankomsttider, tillgängn lighet till kajplats, möjlighet för övriga berörda inom mottagarhamnen att ta emot fartyget och påbörja lossn ning/lastningochsåvidareärinformatn ionsomärständigtdeladinomsjöfartsn sektorn.somredovisasifigurenbredvid passerar informationen ett flertal aktön rer som en kedja av information. InN formationen kanocksåvarabaserad på ettflödeavenskildameddelandenriktadetilldeaktörersomavinformationsinnehavarenansesvara berörda.dettaomintetgörmöjlighetentillmedhörningochbegränsarmöjlighetertilltidiganpassn ningvidförändringaravtillexempelankomsttid. Möjligheter)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan) Utifrån ett operativt sjöfartsperspektiv innebär en framtida trafikslagsövergripande informationsn samverkan höjd effektivitet och sjösäkerhet samt minskade effekter på miljön. Höjd effektivitet kommer att ge avtryck i flödesoptimering där fartygsförflyttningar mellan hamnar till stor del ben stämsavdetidsramarsomsättsavlogistikkedjansolikainvolveradeaktörer,tillexempelgenomport CDM(CollaborativeDecisionMaking).Sverigeharidettasammanhangansvarförstrategiutveckling inomseatrafficmanagementområdet.deekonomiskaeffekternaavinförandetavdylikatrafikledn ningssystemhartilldelredovisatsidensocioekonomiskarapportsomhartagitsframinommonan LISANprojektet.Rapportenredovisarbesparingsmöjligheterav100M inomöstersjöområdetvidinfön randeavdegrundläggandedelarnaavflödesplanering. 17

18 DeeffektersomkansesförsjöfartenbedömsiettsammanhållettransportsystemkunnageettavseN värtförbättratflödeavgods,vilketärgrundenförettoptimeratresursutnyttjandeochsåledesen grundförminskadeeffekterpåmiljön. Innovationsdrivandegenomattdetskapartjänstermedförväntadeffekter Trafikslagsövergripande informationssamverkan, genom tillgängliggörande av information, skapar förutsättningarförfortsattutvecklingavtjänsterföroptimeringavgodsflöden,resursermedmera. Transportpolitiskamål bidragen Trafikslagsövergripande informationssamverkan bidrar på ett mycket tydligt sätt till regeringens övergripandetransportpolitiskamålgenomattskapaförutsättningarföretteffektivtutnyttjandeav samhälletsallatransportresurserochbehov.utifrånettsjöfartsperspektivomfattardettablandann natflödesoptimering,vilketstarktkommerattbidraintebaratillhöjdeffektivitetutanocksåtillren ducerademiljöeffekterochökadsjösäkerhet.syftetärattsäkerställatillgänglighettillsjöfartslogistn iskalösningarihelalandet. Utgångspunkt2030förvarvivillvaraviddennatidpunkt Genom arbetet med trafikslagsövergripande informationsdelning har Sjöfartsverket skapat en inn formationsmiljödärsjötrafikövervakningscentralernaieuropaharknutitsihopsåattfartygbaraben höverrapporterasinadataengång.detfinnsocksågemensammaverktygförflödesoptimeringgen nomvilkafartygstrafikenanpassastilldelandbaseradetrafikslagensmöjlighetertillhinterlandtransn porter. Genom flödesoptimering av sjötransporterna har bunkeranvändningen kunnat reduceras med15procentivårtnärområde.antaletfartygsolyckorharreduceratsmed80procent. Järnvägstrafikens)målbild)) Styrande)faktorer) Tidigarevarjärnvägentillstordeluppbyggdefternationellabestämmelserochbehov.Syftetmedde nya europeiska bestämmelserna är dels att standardisera komponenter för att sänka järnvägens kostnaderochökakonkurrenskraften,delsattmöjliggöraförtågattkunnaframförasmellanolika medlemsländer utan tekniska problem. TSDNreglerna gäller för järnväg, men inte för spårväg och tunnelbana. Järnvägstrafikenreglerasaveuropeiskatekniskaspecifikationerfördriftskompatibilitet(TSD).SpeciN fikationernaangervadsomkrävsförattuppfylladeväsentligakravsomangesidirektiv96/48/eg ochdirektiv2001/16/eg. Den svenska järnvägslagen (2004:519) gäller järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt utfön randeochorganiseringavjärnvägstrafik.lagengällerinteförtunnelbanaochspårväg.bestämmelser fördessafinnsilagen(1990:1157)omsäkerhetvidtunnelbanaochspårväg. Inomjärnvägsområdetharävenetteuropeisktjärnvägsnätförkonkurrenskraftiggodstrafikpekatsut ienförordning.dettainnebärattsamarbetetkringvissajärnvägskorridorerharregleratsavseende gemensamplaneringförkorridoren,undersökningavtransportmarknadensbehovochhanteringav ansökningarsamttilldelningavkapacitetvidenkontaktpunkt.förordningenreglerarävenexempeln vistrafikstyrningvidstörningar.dettainnebärattvissafrågormåstehanteraspåenhögrenivå,iett gemensamtorganförinfrastrukturförvaltarna.niostamnätskorridorerförjärnvägharpekatsutoch de sex förstakorridorernatogsidriftinovember Aktuellt för Sveriges del är Scandinavian MediterraneanRailFreightCorridor,(ScanmedRFC),mellanStockholmochPalermo.TroligenkomN merutvecklingenavkorridorerattävenomfattapersontrafik. 18

19 Utvecklingsområden)) DetnyatågledningssystemetNTL(NationellTrafikledning)gerheltnyamöjligheterattstyratrafiken påjärnvägen.systemetgerenstörreproaktivitetiarbetetochenförmågaatttaövertrafikstyrningn enfrånolikatrafikcentraler.flerochfleråkertåg,vilketinnebärattenalltstörremängdpersonnoch godstrafikmåstehanteraspåjärnvägen. Proaktivtrafikstyrning NTLkommerattkunnaläggaintidtabellenförhelanationellaflödetsamttabellenförserviceoch underhållisystemet,vilketgördetenklareattplaneraomvidstörningarsåatttrafikenpåverkasså litesommöjligt. Förbättradförmågaatthanterastörningar NärenstörninguppstårkommerNTLNsystemetattföreslååtgärderföratthanteradenpåbästasätt. Detgörattfjärrtågklarerarnafårettantalvalattväljabland,vilketeffektiviserarochsnabbarupp störningshanteringen. Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Tåg) TSDskagöradetmöjligtattframföratågmellandeolikamedlemsländernaiEU.ERTMSärettsignalN systemförattdetenklareskagåattköratågöverlandsgränserna. InförandetavTAF/TAP(förordningavseendetelematikapplikationerförgodstågrespektivepersonN trafik)syftartillattskapaeneffektivsammankopplingavdeolikainfrastrukturförvaltarnasochjärnn vägsföretagens informationsn och kommunikationssystem. Standardiserat informationsutbyte för interoperabelgodstrafikpåjärnvägreglerasitaf/tsi(62/2006).utvecklingsinsatserpågårpåbåde internationellochnationellnivå. Programförtrafikinformationochstationer,TRIOS TRIOSskabidratillattresenärer,trafikanterochnäringsliverbjudstrafikslagsövergripandetrafikinN formationirätttidochmedgodkvalitet,samtattraktiva,funktionellaochsäkrastationer. Möjligheterna)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan) För att ge dessa effekter och nyttor för resenärer och godstransportörer behövs information från samtligatransportslag.resenärer,transportköpareochtransportörerställerhögakravpåinformatn ionomhelaresanochtransportkedjan.därförmåstedetskeensamverkanmedinformationibytesn punkternadärresenären/godsetbytertransportslag.förgodspåjärnvägkommerinformationfrån hamnarochdistributionsanläggningarvaradeviktigastedelarnaochförpersontrafikärdetfrämst kollektivtrafikochflyg.föreresankrävsentrafikslagsövergripandeinformationförattkunnaplanera den mest optimala resan/transporten med det mest optimala färdn eller transportsättet. Vid ren san/transportenkrävsinformationsomgörattindividenellertransportörenvidbehovkanomplan nerasinresa/transport.efteråtkrävsinformationföratteventuelltkunnaföljaupphelheten.föratt fåenhelhetsbildochbildasigenuppfattningomdenförindividenbästpassanderesankommerman attställastörrekravpåtrafikinformationsomärtotalttrafikslagsövergripandeochinnehållergång, cykel,bil,buss,kollektivtrafik,tåg,sjöfartochluftfartsamtlämnarprognoservidstörningar. 19

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Rätt funktion på rätt plats

Rätt funktion på rätt plats SAMMANFATTANDE RAPPORT Rätt funktion på rätt plats Remissversion 2014-10-06 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Sammanfattande

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

Remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning

Remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning Sofia Nilsson Bilaga KS 2012/5 l/l Från: Skickat: Kopia: Ämne: Uppföljningsflagga: Flagga: Kapacitetsutredningen@trafikverket.se den 17 februari 201211:41 lena.johansson@gotland.se; region@skane.se; stockholm@lansstyrelsen.se;

Läs mer

KuNsKap Och INNOVatION

KuNsKap Och INNOVatION KuNsKap Och INNOVatION - förutsättningar för en hållbar tillväxt Satsning, styrning och samverkan för optimal utväxling N OV E M B E R 2 012 Högt på agendan i Sverige, Europa och i resten av världen står

Läs mer

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2015-02-26 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2016 2018 Sjöfartsverket Samhällsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Sjöfartsverkets webbplats www.sjofartsverket.se Dnr/Beteckning

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

jobb Kompetens samhällsnytta

jobb Kompetens samhällsnytta jobb Kompetens samhällsnytta Slutdokument för Sjöfartsforums öppna maritima strategiprocess, 2009-2012. Januari 2013. 2 Foton och illustrationer: Framsidan: Johan Franzén. Sid 5: Petter Järleskog. Sid

Läs mer

Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik. Rapport 2010:2

Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik. Rapport 2010:2 Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik Rapport 2010:2 Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik Rapport 2010:2 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2013/14:RFR5 Trafikutskottet Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(250) Datum: VERSION 6 - Internremiss Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 2(250) Detta är en internremiss av ett preliminärt förslag till Nationell plan för transportsystemet. Synpunkter

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap

Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap Redovisning av uppdrag Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap Titel: Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 Publikation: 2008:115 Projektledare: Peo Nordlöf, Vägverket, Rolf Haraldsson,

Läs mer

Färdplan High Capacity Transports - Väg

Färdplan High Capacity Transports - Väg Färdplan High Capacity Transports - Väg 2 Dokumenttitel: Färdplan High Capacity Transports - Väg Skapat av: Helena Kyster-Hansen Tetraplan och Jerker Sjögren- CLOSER Dokumentdatum: 2013-04-10 Dokumenttyp:

Läs mer