!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! September!2014!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! September!2014!!"

Transkript

1 Färdplan)för) Trafikledning)alla)trafikslag) FÖRETTSAMVERKANDE,HÅLLBARTOCHSAMMANHÅLLETTRANSPORTSYSTEM September2014 1

2 Dokumenttitel:Trafikledningallatrafikslag Skapatav:ArbetsgruppenTrafikledning Dokumentdatum:2014N09N22 Dokumenttyp:Rapport DokumentID: Ärendenummer:[Ärendenummer] Projektnummer:[Projektnummer] Version:1.0 Publiceringsdatum: Utgivare: Kontaktperson:MikaelLind Uppdragsansvarig:ViktoriaSwedishICT 2

3 SAMMANFATTNING Bakgrund)och)motiv Utförande)av)trafikledning)omdefinieras)till)att)samla)flera)aktörer)och)trafikslag Trafikledningutförsinomallatrafikslag flyg,sjöfart,järnvägochväg förattskapasåeffektivaoch säkratransportersommöjligtförgodsochpassagerare.inomvarjetrafikslagutförsdettaavsåväl offentligasomprivataorganisationer.dettagällerförlikavälförurbana,regionalaochnationellasom internationella transporter. Utvecklingen av trafikledning har under många år drivits av respektive trafikslag.trafikledningharutvecklatstillnågotsomlandetstrafikmyndigheterharutövatvarförsig ochävenharansvaratförisinarespektivetrafiksystem.itaktmedattsamhälletharblivitalltmer uppkopplat medsåväluppkopplademänniskorsomenhetersamtökadekravfråntransportsysten metsbrukare hartrafikledningspraktikenkommitattomdefinieras. Föreliggandefärdplanharmålåret2030.Syftetmedfärdplanensgenomförandeärattdeoffentliga transportverkens,näringslivetsochakademinsgemensammaansträngningarskaledamotetthålln barttransportsystemutifrånhållbarhetsbegreppetshelaomfattning.motbakgrundavdettabehöver detraditionellauppdelningarnamellanolikamyndigheterochbristenpådialogdememellan,ersätn tas av samverkan, samarbete och informationsdelning. Likaså behöver privata parter inkluderas i dettasamarbete.måletärattallaskaseattdeharenviktigrollförhelatransportsystemetochann vändarensresa/transportfråndörrtilldörrochintebarainomsittegetområde. Dettadistribueradeförhållningssätttilltrafikledningutgördetsomharkommitattkallasförmodern trafikledning, där samarbete och samverkan mellan olika aktörer har blivit en viktig förutsättning precissomökadkvalitetibeslutbaseradepåanvändningavmångainformationskällor. Arbetets)genomförande Föreliggande färdplan har utvecklats genom samverkan med myndighetsrepresentanter för de fyratrafikslagenochbaseraspåinhämtningavkunskaperfråncentralaaktöreritransportsystemet. Framtagningenavfärdplanenleddesinledningsvis(etapp1)avSAABochharsedankoordineratsav ViktoriaSwedishICT(etapp2).UnderdenförstaetappengenomfördesblandannatenSWOTanalys ochmålbilderförsåvälrespektivetrafikslagstrafikledningsomförtrafikslagsövergripandetrafikledn ningutvecklades.etapp1identifieradeettbehovavattfokuserapåinformationsfederationförtran fikledning. Etapp 2 fokuserar etableringen av en informationsfederation för trafikledningsområdet samtattfärdplanennutydliggörbehovavsamverkanmedtransportörer,godsägareochkollektivtran fikensaktörer.resultatfrånetapp1harintegreratsiniföreliggandefärdplanvilkenocksåärresultan tetavetapp2. En)gemensam)målbild Trafikslagens)målbilder)pekar)i)samma)riktning) )mot)en)ökad)informationssamverkan Inomrespektivetrafikslagpekarmålbildernatydligtpåbehovetavenökad(informations)samverkan. Färdplanentaravstampitrafikslagensutmaningarochipågående/planeratutvecklingsarbeteinom trafikledningförvarjeenskilttrafikslag.deninnovationsomfärdplanenföreslåräreninformationsn federationmeddessoperativarealisering.såvälflygsomsjöfartärisinoperativaverksamhetstarkt påverkadeavinternationellariktlinjer.förjärnvägengällermotsvarandeeuropeiskariktlinjer.detta gäller såväl med avseende på använd teknik och framförandet av farkoster, som koordinatn ion/samordningavanvändningpådeområdensomreglerasiluften,påvattnetochinomjärnväg. 3

4 SverigeärgenomsittengagemangiMONALISAdrivandeiframtagningenavettkonceptförSeaTrafN ficmanagement(stm) somisinturärinspireratavsverigesengagemangisesar förutveckling avetteuropagemensamtsystemförairtrafficmanagement(atm).inomjärnvägsområdetpågårpå sammasättsamarbetekringeuropeanrailtrafficmanagementsystem(ertms),telematicapplicatn ionsforfreight(taf)ochtelematicapplicationsforpassengerservices(tap).inomlandetgörssatsn ningarpåenmoderntrafikledninggenominförandetavettnytttrafikledningssystemförnationell Tågledning(NTL)samtinomvägtransportområdetdärSverigeärdelaktigaiEasyWayochsatsningen pånationellatrafikledningsstöd(nts).sverigeärävenmedieuropeiskasamarbetenförharmonisen ringmedmåletattuppnåeffektivitetitransnationellajärnvägskorridorer(ertms). Förattnåavseddaeffekterkrävsengodsamverkanmellanolikaaktöreritransportkedjan.Inomtill exempelflygsektornkrävssamverkanmellantrafikledningochdeolikaflygplatsernaförattuppnå det som kallas One Single European Sky. Bland annat krävs informationsutbyte om tillgängliga slottiderpådestinationsflygplatsenförattgestarttillståndförflygplanet.inomstmnkonceptetpågår nuförsökattlåtahamnardelgeinformationtillankommandefartyg(portcdm)omnärhamnenär redoföratttaemotfartygetförlossning/lastningvilketmöjliggörförfartygetattanpassasinhastign hetinförsittanlöptillhamnen. Inomjärnvägsområdetimplementeraskonceptförproaktivtrafikstyrningförenförbättradförmåga atthanterastörningar.attförutseochhanterastörningarbyggerpåutbyteavinformationmellan olikaenheteridedelarsomärrelateradetilljärnvägsnätet.inomvägtransportområdetpågårförfullt implementation av ITSNdirektivet (Intelligent Transport System and Services). Detta innebär bland annatattinformationinhämtasfrånmångauppkoppladeenheter(såsomfordon)ochdistribuerastill mångaaktöreritransportsystemet,inklusivedessanvändare. Bidrag)till)Forums)övergripande)mål DeövergripandemålsomForumförinnovationinomtransportsektornharsattuppsyftartillhållbar utveckling och svensk konkurrenskraft inom transportområdet. Hållbar utveckling definieras enligt Bruntlandkommissionensomenutvecklingsomtillfredsställerdagensbehovutanattäventyrakom7 mandegenerationersmöjligheteratttillfredsställasina. Medföreslagenutgångspunktfrånenutvecklingavtrafikledningpertrafikslag ochmedeninriktn ningilinjemeddemilstolparsomföreslåsförfärdplanen(seavsnittmilstolparsamtbilaga2milstoln par) kommerutvecklingavsåvältrafikledninginomtrafikslagen,somtrafikslagsövergripandetrafikn ledningsamteffektivinformationsdelning,attökatransportsystemetsbidragtillettmerhållbartoch sammanhållet transportsystem. Samtidigt kommer svensk industri inom fordon och telekom samt informationsn och kommunikationsteknologi (IKT) potentiellt att få en framträdande roll vid såväl försäljningisverigesompåexportmarknaderna.deninnovationsplattformsomföreslåsifärdplanen engagerarochstimulerarsmåochmedelstoraföretaglikavälsomstorainternationellaföretagtillatt skapaenradnyatjänstersomkankopplastilltrafikslagsövergripandeinformationsdelningochtrafikn ledning. NivånpådevinsterochmervärdensomkanuppnåsgenomdennafärdplansförslagärsvåraattkvanN tifiera.meninomitsnområdethardetpåeunnivåuppskattatsbetydandesamhällsekonomiskavinsn ter. Det handlar om samverkan över de traditionella gränserna mellan det offentliga och privata. Framför allt gäller det samverkan genom förbättrad information om aktuella förhållanden, såväl i transportsystemetsomidessolikanoder. IVAharisin Transport2030 bedömtatttransportsystemetseffektivitetkanökasgenomdelsett bättreutnyttjandeavfordonochinfrastruktur,delsgenomökadkostnadseffektivitet,kunskapoch samverkan.potentialenuppskattastillattdet2030skavaramöjligtattproduceratransporttjänster med50procentmindreresurserperpersonochtonkilometeränidag. 4

5 Målet) )en)informationsfederation) Informationsfederationenärenöverenskommelsesominnehållerenuppsättningreglerochvillkor förfederationensmedlemmargällandepubliceringochbrukavdatafrånannanpart,föregnaoch gemensammasyften.regelverketkommerävenattdefinierakravpådatakvalitetetcetera. Federationenrealiserasgenomfunktionersomhanteraraccesskontroll,sökningochutbyteavdata. Ettexempelpåensådanlösningärinformationsväxel,därfederationensreglerochvillkorfinnsimN plementerade.genomeninformationsväxelströmmardatamellanleverantörerochanvändare,och förädlastillinformationsomnyttiggörsgenomolikatjänster. Federationensäkerställerattdatautbytspåettkontrolleratochregleratsättmellanolikaparteri transportsystemet. Det innebär att sändare och mottagare har förtroende att bidra med och ann vändadeninformationsomutbyts.innovationenisigförväntasledatillsåvältrafikslagsspecifikasom trafikslagsövergripande innovationer. Dessutom föreslås en innovationsplattform som kommer att utgöraettmedelförtredjepartsutvecklareattpåolikanivåeritransportsystemetgenererainnovan tivatjänsterförtrafikledningsändamål. Utveckling)av)nya)metoder)och)arbetssätt)inom)trafikledning) AttaktivtbidratilletttransportsystemdärmångasamverkarärettviktigtmålsetturettanvändarN perspektiv. För att åstadkomma detta har samordnad och målgruppsanpassad trafikinformation tvärsfyratrafikslagidentifieratssomenviktigmöjliggörare.därtillpågårettantalinitiativinomde olikatrafikslagensomutgörgrundenförgemensamutvecklingochsomframföralltkanledatillatt pågåendeochplaneradeprojektbidrarmederfarenhetersomhargjortsfråntillämpningenavfeden reradochregleradinformationssamverkan.merspecifiktinnebärdettabehovavföljande: Samverkanföratterhållasamladelägesbilderfördefyratrafikslagen.) Samladelägesbilder fördefyratrafikslagenminskarledtidernaiplaneringsskedetochnärenoplaneradhändelse inträffar. Minskad ledtid vid inträffad störning är positivt för användare av transportsysten met. Snabb,tillförlitligochöppeninformationsdelningutifrånvillkorochbehovavsåvältradition7 ellasomnyakanaler.kvalitetssäkradinformationviaflerakanaler,medengemensamgrund förtrafikledning,ökareffektenavattpåverkaiplaneringsskedetnäroplaneradehändelser inträffar. Hantera ökade krav från omvärlden, exempelvis information på flera språk och helaresan7 perspektivet.koordineringavdefyratrafikslagenochdessolikaparteroptimerarplanerade transportflödenochhändelsermedavseendepåmiljö,framkomlighet,säkerhetochtrygghet föranvändarenavtransportsystemet.användarenfårocksåmöjlighetattfattaegnabeslut omattplaneraomelleravståfrånsinresa. Proaktivinformationtillvissakundgrupper.KoordineringavtrafikslagengemensamtiplaneN ringsskedetidentifierarhändelserietttidigtskededärpåverkanofrånkomligtkommerattinn träffa i flöden och framkomlighet. Med koordinerad information via de fyra trafikslagens olikautkanalerkanmottagarensjälvplaneraomelleravståfrånattresa. Färdplanen föreslår en väg fram mot effektivare trafikledning inom alla trafikslag samt i en tran fikslagsövergripandedimension.färdplanenförväntasresulteraiförändradearbetssättochnyamöjn ligheterinomföljandeområden: 5

6 Trafikslagsövergripandetrafikledning Engemensamtrafikslagsövergripandelägesbildökarmöjligheternaattkoordineraplaneradeoch oplaneradehändelserförattminimeraledtider,påverkanpåtrafikflöden,miljö,säkerhetvidunn derhåll.denökarocksåmöjlighetenföranvändarenavtransportsystemetattplaneraomeller avståfrånattresa. Trafikslagsövergripandeerfarenhetsutbyte Engemensamutvärderingavhändelser,ochdesspåverkantrafikslagsövergripandesett,tydligN görvarförbättringarochutvecklingbörskeutifrånettsammanhållettransportsystem.förändn radeprocesserochstyrandedokumentbehövsdärdefårstörsteffektföranvändarnanärdet gällerettsammanhållettransportsystem. TrafikslagsövergripandeInformationshantering Koordinerade gemensamma budskap skickade på samtliga utkanaler, kopplade till den tran fikslagsövergripande federationen, åstadkommer stor påverkan på användarna av transportsyn stemet.därtillkanprivatainitiativförkundanpassadetjänstererbjudas. Utvecklingavtrafikledningssystemeninomdeolikatrafikslagen Atteffektiviseratrafikledningenärettsättattmötautmaningarsåvälinomrespektivetrafikslag sommellandem.baseradpåerfarenhetsutbyteninomochmellantrafikslagenkantrafikledningn enförbättrasochutvecklasinomrespektivetrafikslagochinomtransportsystemetsomhelhet. Baseratpåeffektivanyckeltal,avseendesåväloperativaåtgärderi realtid somrespektivetran fikslags roll i det större transportsystemet, förändras processer och styrande dokumenttillatt bidratilltransportsystemetsmål. Effektivarenoder/hotspots Färdplanenfokuserarocksåpådeproblemochutmaningarsomfinnsiviktiga)nodersåsomCityN terminalenistockholm,stockholmarlandaairportrespektivegöteborgshamn.idessanoderär ofta transportvolymerna stora, tillika utmaningarna och möjliga vinster. Här finns även lågt hängandefrukter genommöjlighetertillvinster,ikortatidsperspektiv.färdplanenlämnarförn slag på konkreta åtgärder för att adressera utmaningar i viktiga noder/hot spots. Genom en struktureradochsystematiskansatsiplaneringsskedet,ochvidoplaneradehändelser,skapasett proaktivtarbetssättmedkortaledtiderochkoordineradinformationsomökarförutsättningarna föreffektivarelogistiskaflödenihelatransportsystemet. Innovationsplattformförtredjepartsutveckling Genomattskapaförutsättningarföroberoendetredjepartsutvecklare,baseratpåattdataochinN formationgörstillgängligagenominformationsfederation(er),skapasutrymmeförnya tjänster avsåvälinternsomexternkaraktär.enökadtillgänglighettillolikatyperavdataharvisatsigvara enviktigdrivkraftförattskapanyatjänsteinnovationer.genomattskapadessaförutsättningar, detvillsägaattgemensamttaettsamlatgrepp,kandetgåattidentifieravadsomharstörstpån verkanförtransportsystemetsanvändareochväljadeutvecklingsprojektsomgerstörsteffekt. AtttillgängliggörainformationsfederationochinformationsutbytenblirisigendrivkraftförtredN jepartsutvecklare att ta fram nya innovationer. Flera goda exempel på detta finnsredan inom transportsektorn. Milstolpar)för)färdplanen Denna färdplan föreslår att trafikslagsövergripande samarbeten etableras med målet att skapa en operativinformationsfederation,samtattdetklargörshurvägentillimplementeringserut.milstoln parnaifärdplanenbaseraspåenväxelverkanmellanspecifika,redanfinansieradetillämpningaroch generellkunskapsnochmetodutveckling.utgångspunktenärattpågåendeochplaneradetrafikledn ningsinitiativinomvarjetrafikslagfortsättergenombefintligaellerplaneradesamarbeten.dåredan 6

7 pågåendeochplaneradeinitiativfinansieras(specifikatillämpningar)ochgenomförsiandraprojektn konstellationerbeskrivsmilstolparmerdetaljeratfördenarenaförerfarenhetsutbyte,etableringav informationsfederationmedtillhöranderamverksamtinnovationsplattformsomärdetsomfärdplan nenföreslårsomkomplementtillenfortsattutvecklingavredanpågåendeochplaneradeinitiativ.se vidareibilaga )) Idetinledandeskedet: utvecklasinformationsfederationensramverkavseenderegler,villkormedmera. etablerasenarenaförerfarenhetsutbyteavseendeinformationsdelninginomtransportsekn torn. bildasfederationenmedenbegränsadgruppinstiftaresomtillsammansrepresenteraralla trafikslag. driftsättsenförstaversionaveninformationsväxelförutbyteavdatainomfederationen. driftsättsenförstaversionavinnovationsplattformenförexternautvecklareavtjänster. genomförseninnovationstävling. ParallelltmeddettaföreslåsförstudierochplaneringavdemonstrationsprojektkringtrafikslagsöverN gripande trafikledning med fokus på hållbara noder (bytespunkter) för såväl resenärer som gods. Senare under perioden föreslås demonstrationsprojekt med trafikslagsövergripande trafikstyrning, meddelshamnen,delsstadensomfokus Med informationsfederationen på plats, med ett tekniskt stödsystem, fokuseras utvecklingen på trafikslagsövergripandetrafikledning.samtidigtbreddasfederationentillattomfattaytterligareakn törer.innovationsplattformenblirdessutomenviktigkällatillnyatjänstersomunderlättarresoroch transporter. Mederfarenheterfrån,ochefterutvärderingav,deförstaårensverksamhetföreslåsnästastegomN fattadefinitionenavmålförtrafikstyrningochtrafikledningavseendefokuspåfedereradochreglen radinformationssamverkan.ettinformationsfederativtarbeteharletttillattstoramängderdatahar samlatsinfrånsåvältraditionellakällorsomfrånfordonsnochtelekomområdena.därtillhardetur dessadatadefinieratsgemensammanyckeltal,kpier,däreffekternaavsamverkanocholikaåtgärder omfattas.underperioden2020till2025börsamtligatrafikslaghaskapatförutsättningarförenetan blerad trafikslagsövergripande trafikledning, för kombinationer av alla slags kategorier av fordon (cykel,privatbil,tåg,buss,taxi,båt,flygochfartyg),samtförsamverkanmellansåväloffentligasom kommersiellaparter FöreliggandefärdplanbidraraktivttillattSverigeharenframståendepositionblandländersomerN bjudertillgångtillöppendatagenomenfederationmellanaktöreritransportsystemet,ochattdata används för trafikslagsövergripande trafikledning samt till innovativa informationstjänster för ett hållbartocheffektivttransportsystem. Svenska)styrkor)och)svagheter Styrkor Någraavdesvenskastyrkornaäratt: Sverigeärkäntföreneffektivsamverkanmellanoffentligsektor,industriochakademi. SverigeharenstarkIKTNindustri,imångafallvärldsledande. 7

8 Sverigemedverkariinternationellasammanhangochinomallatrafikslag,ivissafallsomleN dandepart. Sverigeharenbrakommunikationsinfrastruktur(IT). Svagheter Exempelpåsvenskasvagheteräratt: detfinnsbristerioperativsamverkanmellantrafikslagen. SverigesaknarvälfungerandemekanismerförattföraFOINresultatfrånakademitillimpleN mentation. detivissafallförekommerotydliga/omodernaansvarsförhållandenochroller. Möjligheter Demöjlighetersomfinnsäratt: detgörsstorasatsningarinomdenoffentligasektornochinomallatrafikslagen. Sverigeharensynpåtillgänglighettilldatasomärvällämpadfördennafärdplansinriktning. Sverige/industrinärettföredömeavseendehållbaralösningar. Hot Hotsomharidentifieratsäratt: oroniomvärldenförhindrarutveckling. FOIgenomförsalltföroftautanenkopplingtillrealiseringochtillämpning. globalaaffärsstrukturersamtglobaliseradtillverkningochhandelintetarhänsyntilllokala förutsättningar. mångagodaidéeraldrigrealiseras. Rekommendationer)för)nästa)steg Arbetsgruppensomhararbetatmedfärdplanenföreslårsomnästasteg: FortsättfinansielltstödjaochutvecklarespektivetrafikslagsegentrafikledningsomutgörbaN senförentrafikslagsövergripandetrafikledning. Etableraenarenaförerfarenhetsutbyteavseendeinformationsfederationförtrafikledning. Detärväsentligtattparternadelarmedsigaverfarenheterfrånpågåendeprojektochpåså sättinspirerartillförnyelseochutvecklingavsåvälgenerellaramverksomtrafikslagsövergrin pandetillämpningar.medensådanerfarenhetsarenaskapasocksåmöjligheterattsnabbare bidratillettförverkligandeavinformationsfederationen.härföreslåsenneutralpart,typen branschorganisation,somdrivandepart. InitieraochfinansieraprojektkringinformationochtillgänglighetavdataförtrafikledningsN området.härfinnsredanbefintligainitiativsomkanbidratillattskapaenförfleraparter gemensam informationsfederation, där det operativa verktyget informationsväxeln bör utn nyttjas.förattfåtadelavochbidramedinformationieninformationsfederationbehöver detocksåinitierasettprojektdärettramverksomtäckerallavillkorutvecklas.lämpligorgan nisation att initiera, och driva detta tillsammans med parterna och industrin, är en forskn ningsorganisationsomärvälförtrogenmeddessafrågeställningar.detärmycketcentraltatt initiativetärvälförankrathosbådemyndigheter,sombedriverochutvecklartrafikledningsn området,ochprivataorganisationer(såsomtaxibolag,bussbolagochtransportörer)ochsen miprivataorganisationer(såsomswedaviaochgöteborgshamn). 8

9 Säkerställattidentifierade,befintligaochplaneradeprojektharenmottaglighetföratttillN godoseatteninformationsfederationmedinformationsväxeltestasochutvärderasiverkliga miljöer(inklusiveattsystemkravföreninformationsfederationtillgodoses)ipågåendepron jektsåsommoderntrafikledning2.0itrafikstockholm,monalisa,stockholmarlandaairn portochdessnyaoperativaledningscentrumtillsammansmedluftfartsverket/sesaretcen tera.förattfårättgenomslagbehöverprojektägandeorganisationgeaktuellaprojektdirekn tivomattexploateramöjlighetenmedochbidramederfarenheterfrånfedereradochreglen rad informationssamverkan med informationsväxeln som operativ realisering. Eftersom detta är redan pågående projekt föreslås forskningsinriktade organisationer driva detta i samverkanmedrespektiveprojektorganisationer. InitieratrafikslagsövergripandeprojektmellanolikatrafiknodersomidémässigthardiskuteN rats.exempelpåsådantärhotspotarlandatillsammansmedaktöreristockholmsområdet som Cityterminalen, Trafik Stockholm, Stockholm Stad, bussn och järnvägsoperatörer samt denregionalakollektivtrafikmyndigheten.ettannatexempelärgotristillsammansmedsjön fartsverket,trafikverket,redare,göteborgshamn,göteborgsstad,godsoperatörer(vägoch järnväg). Här föreslås att involverade kärnparter som Trafikverket, städerna och Swedavia initierardessatillsammansmedenforskningsorganisationochnäringslivet. PlaneraföranvändningavinformationsfederationochinformationsväxelförattskapamerN värden,synergierochinnovationergenominnovationsplattformensomfärdplanenföreskrin ver.dettaföreslåssketillsammansmedorganisationersomharerfarenheteravattgenomn föra,stimuleratillochrealiseratredjepartsbaseradinnovationsutvecklingmedtillhörande processer. IövrigthänvisastillavsnittetMilstolparochbilaga2avseendedetaljerademilstolpar. Förväntade)effekter) Defrämstaeffekternaavfärdplanensgenomförandeäratt: transporteristörreutsträckninggenomförsmedkombinationeravtrafikslagvilketledertill mindrepåverkanpåmiljönochmindrebelastningpåtransportsystemetsresurser etteffekn tivaretransportsystem. trafikanterochtransportköparefårtillgångtillnyainnovativatjänstersomgerkontinuerlig tillgångtillinformationochmöjliggörförindividerochföretagattförbättrasinmobilitetutan attförbrukaytterligareresurser,detvillsägaenökadtillgänglighet. informationsfederationen skapar tillväxt och utveckling i tjänsteekonomin genom att göra datatillgängligförutvecklingavnyainnovativatjänster. transportsystemetsaktörerkanplanerasinverksamhetpåettmeroptimaltsättochdärmed bidratillsinegenochtransportsystemetsövergripandemålsättning. 9

10 10 Innehåll 1.)Inledning)...)11 Bakgrundochmotiv...11 Syfteochmål...14 Arbetetsgenomförande ensamverkanmellantrafikmyndigheter...14 Disposition )Målbilder)inom)och)mellan)trafikslag)...)15 Luftfartensmålbild...15 Styrande)faktorer)...)15 Utvecklingsområden)...)15 Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Flyg)...)16 Möjligheter)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan)...)16 Sjöfartensmålbild...16 Styrande)faktorer)...)16 Utvecklingsområden)...)17 Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Sjöfart)...)17 Möjligheter)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan)...)17 Järnvägstrafikensmålbild...18 Styrande)faktorer)...)18 Utvecklingsområden)...)19 Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Tåg)...)19 Möjligheterna)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan)...)19 Vägtrafikensmålbild...20 Styrande)faktorer)...)20 Utvecklingsområden)...)20 Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Väg)...)21 Möjligheterna)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan)...)21 Trafikslagsövergripandemålbildinomtransportsektorn )Informationsfederation)för)reglerad)informationsMsamverkan)och)innovation)...)24 Enutökadinformationssamverkannödvändigförtrafikledning...24 Tidenärmogenförinformationsfederationsommöjliggörare...24 Utveckling)sker)mot)en)ökad)öppenhet)...)24 Informationsfederation)som)framkomlig)väg)för)en)förnyad)trafikledning)...)25 Informationsväxelnsomoperativrealiseringavinformationsfederation...25 Informationsväxel) )dess)funktion)för)reglerad)och)federerad)informationssamverkan)...)26 Informationsväxel)för)distribuerad)tjänsteutveckling)...)27 Legalaaspekterpåinformationssamverkan...28 Vad)görs)för)att)komma)framåt?)...)29 Goda)exempel)på)informationsdelning)genom)federation)...)30 Utmaningarna)för)en)trafikslagsövergripande)informationsfederation)...)31 4.)Milstolpar)...)32 Strategi:VäxelverkanmellanspecifikatillämpningarochgenerellkunskapsNochmetodutveckling...32 Möjligafinansieringsvägar...32 Milstolparförfedereradinformationssamverkanförhållbaratransportsystem...33 Rekommendationerförnästasteg )Avslutande)kommentarer) )förväntade)resultat)...)37 Bilagor)...)40

11 1.Inledning Högpunktlighetförutsätterrealtidsbaseradinformationomtrafikläget(ochandrafaktorersåsom väderochvind).genomsamladelägesbilderbaseradepåinformationomintentioner(tillexempel tidtabeller)ochuppnåddstatusfrånmångaaktörerskapasförutsättningarförettsammanhållet transportsystemdärtransportergenomförspåettsömlöstocheffektivtsätt. Denhållbarastadsmiljönkräverhögeffektivitetiförflyttningavmänniskorochgods.Attförut7 säga och informera om framkomlighet bygger på att inblandade aktörer informerar om status ochbehovavinfrastruktur(såsomvägar,körfält,spårochfordon).gods7ochpersontransporter behöversamutnyttjadeninfrastruktursomfinnsatttillgåvilketförutsättertrafikledningsomko7 ordineraranvändningavtillgängliginfrastruktur. Denattraktivahamnenställerkravpåoptimalaturn7around7tiderfördetransportmedelsomär inblandadeitransportenavgods.ienhamnhämtasochlämnasgodsavsåvälfartygsomtågoch lastbilar.genominformationssamverkaninför,underochefterlämning/hämtningkaneneffekti7 vitetåstadkommasförrespektivetrafikslag. Bakgrund)och)motiv) Utförande)av)trafikledning)omdefinieras)till)att)samla)flera)aktörer)och)trafikslag) Trafikledningutförsinomallatrafikslag flyg,sjöfart,järnvägochväg förattskapasåeffektivaoch säkratransportersommöjligtförgodsochpassagerare.inomvarjetrafikslagutförsdettaavsåväl offentligasomprivataorganisationer.dettagällerförlikavälförurbana,regionalaochnationellasom internationella transporter. Utvecklingen av trafikledning har under många år drivits av respektive trafikslag.trafikledningharutvecklatstillnågotsomlandetstrafikmyndigheterharutövatvarförsig ochävenharansvaratförisinarespektivetrafiksystem.itaktmedattsamhälletharblivitalltmer uppkopplat medsåväluppkopplademänniskorsomenhetersamtökadekravfråntransportsysten metsbrukare hartrafikledningspraktikenkommitattomdefinieras. Trafikledningbehöverinför2030mötadekravsomställspåhållbaratransporterochdärtrafikledN ningkommitattskepåolikanivåerisamhället alltfråntransportmyndighetennedtilldenenskilda godskundenochresenären medetthelhetsperspektivpåtransportenellerresanfråndörrtilldörr. Dettadistribueradeförhållningssätttilltrafikledningutgördetsomharkommitattkallasförmodern trafikledning, där samarbete och samverkan mellan olika aktörer har blivit en viktig förutsättning precissomökadkvalitetibeslutbaseradepåanvändningavmångainformationskällor. Trafikslagens)målbilder)pekar)i)samma)riktning) )mot)en)ökad)informationssamverkan) Färdplanen tar avstamp i respektive trafikslags egen utveckling av trafikledning. Inom respektive trafikslagpekarmålbildernatydligtpåbehovetavökadinformationssamverkan.bådeflygochsjöfart ärisinaoperativautförandenstarktpåverkadeavinternationellariktlinjer.dettagällersåvälmed avseendepåanvändteknikochframförandetavfarkoster,somförkoordination/samordningavann vändningavdeområdensomreglerasiluftenochpåvattnet. SverigeärgenomsittengagemangiMONALISAdrivandeiframtagandetavettkonceptförSeaTraffic Management(STM)inspireratavSverigesengagemangiSESARförutvecklingavettEuropagemenN samtairtrafficmanagement(atm).inomjärnvägsnochvägtransportområdetgörssatsningarpåden modernatrafikledningen(ntlochnts).sverigeärocksåmedieuropeiskasamarbetenförattuppnå effektivitetitransnationellajärnvägskorridorer. Förattnåavseddaeffekterkrävsengodsamverkanmellanolikaaktöreritransportkedjan.Inomtill exempelflygsektornkrävssamverkanmellantrafikledningochdeolikaflygplatsernaförattuppnå 11

12 detsomharkommitattkallas OneSingleEuropeanSky.Blandannatkrävsinformationsutbyteom tillgängliga slottider hos destinationsflygplatsen för att ge starttillstånd för flygplanet. Inom STMN konceptetpågårnuförsökattlåtahamnardelgeinformationtillankommandefartygomnärhamnen ärredoföratttaemotfartyget. Inomjärnvägsområdetimplementeraskonceptförproaktivtrafikstyrningförenförbättradförmåga atthanterastörningar.attförutseochhanterastörningarbyggerpåutbyteavinformationmellan olika enheter i de delar som är relaterade till järnvägsnätet. Inom vägtransportområdet pågår imn plementation av ITSNdirektivet för fullt. Detta innebär bland annat att information inhämtas från mångauppkoppladeenheter(såsomfordon)ochdistribuerastillmångaaktöreritransportsystemet, inklusivederasavnämare. Större)samverkanskrav)på)olika)nivåer)i)trafiksystemet)genom)gemensamma)principer)för)informC ationssamverkan) Såledesråderdetökadekravpåsamverkanmellandemsomsamproducerarvärdeitransportkedjan. Genomattbyggavidarepådeerfarenhetsutbytensomidagfinnsetablerademellanolikaaktöreri transportsystemet,såväloffentligasomprivata,behöverdenoperativasamverkaninomochmellan trafikslag intensifieras. Olika aktörer i transportkedjan behöver dela med sig av, och ta del av, inn formationförattåstadkommavärdeskapandeleveranser.dennafärdplanrekommenderardärföratt det angreppssätt till informationssamverkan som har etablerats inom flygfarten, och nu etableras inom sjöfarten, också ligger till grund för den fortsatta utvecklingen inom järnvägsn och vägtransn portområdet.gemensammaprinciperförinformationssamverkaninomrespektivetrafikslagmöjlign göreffektivitetidenoperativa samverkanmellantrafikslagförhållbaratransportsystem.ettprakn tisktexempelpådärdettaäravsärskildbetydelseäribytespunkter,dågodsellerresenärerbyter transportochoftaskiftarmellantrafikslag.ettsömlöstresandeförutsättereffektivaochattraktiva bytespunkterdärrespektiveaktörbehövervaravälinformeradochförbereddförattoptimerasin värdeproduktion/värdekonsumtion. Målet:)Federerad)och)reglerad)informationssamverkan)inom)och)mellan)trafikslag) Sverige är ett föregångsland avseende tillgängliggörandet av information för olika ändamål (se till exempel Trafiklab och Geodataportalen). Informationssamverkan behöver dock regleras och kvalin tetssäkrasförattinrymmatillräckligtmycketförtroendehosinformationsproducenterochinformatn ionsnyttjareavvärdeproduktionen.informationsägarevillvetavadinformationensomdedelarmed sigavkommerattanvändastillochinformationsutnyttjarebehövervetabeständighetenbakominn formationskanalensåattinvesteringariorganisatoriskaochtekniskaanpassningarblirvaraktiga.likt bankernasswiftnsystemföreslåsdetdärförifärdplanenattprinciperochramverkförinformationsn federation(er)utvecklas,implementerasochutvärderas.förslagetinnebärinteattbefintligasystem byggsom,utanattdetsnarareskapasgränssnittsåattinformationkanerhållasochtillhandahållas mellanolikasystem.interoperabilitetärdetnyckelordsomolikaaktöreritransportsystemetbehöver bidratill. Trafikslagsövergripande)samverkan)för)hållbara)transportsystem) EtttrafikslagsövergripandeangreppssätttillfedereradochregleradinformationssamverkanförvänN tas få effekter på trafikledning inom trafikslaget, men också i gränssnittet mellan olika trafikslag. Därigenomkanmöjlighetertillsömlösaochhållbaratransporterbliverklighetdärvärdebegreppsom miljövänligaochkostnadseffektivatransporteravmänniskorochgods,optimalinfrastrukturanvändn ningochalladimensioneravhållbarhetärtongivande.ifärdplanenförslåsdärförinhämtningaverfan renheterfrånnågraprojektdärfokusliggerpåbytespunktermedfleratrafikslagochparterförbåde godsnochpersontransporter,såsomgöteborgshamnochstockholmarlandaairport.andrafokusär projekt som bidrar till ett mer förutsägbart genomförande av transporten i sig (se till exempel GOTRIS). 12

13 Införande)av)informationsfederation) )växelverkan)mellan)tillämpning)och)gemensam)utveckling) Informationsdelningochtillgångtillöppenochsemiöppendataärviktigaframgångsfaktorerförbåde trafikslagsspecifik och trafikslagsövergripande trafikledning. Den kan bidra till ett öppnare, effektin vareochmersammanhållettransportsystemutifrånmångaperspektiv.drivkrafterfördennamöjlign hetharvaritpsi 1,Inspire 2 ochits 3 Ndirektivenochderasimplementeringisvensklagstiftning. Vidareföreslårfärdplanenattförstärkainsatsernaförattdeladataocherfarenheter,utvecklakunN skapsamtskapainnovationsklimatochhållbaraffärssamverkaninomtransportdomänen.genomett informationsfederativtangreppssättstimulerasenfedereradsamverkansåattsåvälinformationsän garesominformationsanvändarekännerettförtroende för en långsiktig och hållbar informationsn samverkan.färdplanenbyggerpåettantalpilotprojektsomutgörförstärkningaravpågåendeeller planeradeinitiativ.detärinitiativsomliggertillgrundförattdelaerfarenheter,etablerainformatn ionsfederation(er)samttaframettnationelltramverkmedreglerochriktlinjerförfedereradinformn ationssamverkan. FedereradinformationssamverkanärdockganskaoprövadiSverigeochbehöverdärförtestasiolika tillämpningar, särskilt inom transportområdet. Färdplanen förutsätter därför att aktörerna tillsamn mansanvänderolikatillämpningarförattutvärderaochverifierahureninformationsfederationkan arbetaenskiltochtillsammansmedandrainformationsnoder.påsåsättkandetskapasenhållbar samverkaninomochmellantrafikslagen. Samordnad)och)målgruppsanpassad)trafikinformation)som)viktig)möjliggörare)) Attfärdplanenskabidratilldetsammanhållnatransportsystemetärviktigtförsamtligatrafikslag.För attåstadkommadettaharsamordnadochmålgruppsanpassadtrafikinformationtvärsöverfyratra7 fikslagidentifieratssomenviktigmöjliggörare.merspecifiktinnebärdettabehovav: engemensamlägesbildfördefyratrafikslagen.) snabb,tillförlitligochöppeninformationsdelningutifrånvillkorochbehovviasåvältraditionella somnyakanaler. hanteringavökadekravfrånomvärlden,exempelvisinformationpåfleraspråkochhelaresan7 perspektivet. proaktivinformationtillvissakundgrupper. Förväntade)effekter) )på)väg)mot)ett)hållbart)transportsystem Färdplanenföreslårenvägframmotetableringavinformationsfederation(er).DennaförväntasreN sulteraieffekterinomföljandeområden: Trafikslagsövergripandetrafikledningförkoordineringavplaneradeochoplaneradehändelser Trafikslagsövergripandeerfarenhetsutbyte TrafikslagsövergripandeInformationshantering Trafikledningssystemeninomdeolikatrafikslagen Effektivarenoder/hotspots Innovationsplattform(ar)förtredjepartsutveckling 1 PublicSectorInformationDirectiveärinförtisvensklagstiftning 2 Inspiredirectiveärgeografiskochlägesbundeninformationinfördisvensklagstiftning 3 ITSNdirectivehållerpåattinförasisvensklagstiftning(Intelligentatransportsystemochtjänster) 13

14 Syfte)och)mål) Inomflyg,sjöfart,järnvägochvägfinnsettantalhinderkoppladetillinformationsutbyteochinformN ationsdelningmellantrafikslagensombidrartillineffektivitetidagenstransportsystem.attlösaeller minska omfattningen av dessa problem kan kraftfullt bidra till ett mer sammanhållet och hållbart transportsystem.dettabidrarproaktivttillattuppnådemålsomforumförinnovationinomtransn portsektornharsattuppsamttillarbetetattnåövergripandetransportpolitiskamålfrånregering och riksdag. Syftet med denna färdplan är därför att lämna förslag på konkreta åtgärder som ska bidra till en effektivisering av transportsystemet, baserat på federerad och reglerad informationsn samverkan. Effektiva sammanhållna transportsystem inom och mellan respektive trafikslag är en förutsättningförattmedframgångoptimeratransportsystemetpåentrafikslagsövergripandenivå. Detkantillexempelvaraattpunktlighetochstörningshanteringäravsådankvalitetattdetbidrartill nyttaförresenärerochgodsflöden.färdplanensövergripandemålärattibredsamverkanochgen nom innovation samt utveckling skapa förutsättningar för en trafikslagsövergripande trafikledning someffektiviserartransportsystemetochskaparökadsamhällsnytta. Arbetets)genomförande) )en)samverkan)mellan)trafikmyndigheter) Dennafärdplanharutarbetatsisamverkanmedmyndighetsrepresentanterfördefyratrafikslagen. Arbetetharbaseratspåinhämtningavkunskaperfråncentralaaktöreritransportsystemet.InledN ningsvisleddesarbetetavsaab.initialtidentifieradesinformationsfederationsomenviktigmöjliggön rare. För att förstärka det informationsfederativa inslaget i färdplanen uppdrogs därefter Viktoria SwedishICTatttillsammansmedarbetsgruppenutvecklafärdplanentilldetdenäridag.Ibilaga3 framgårarbetsprocessensolikastegsamtdeltagandeaktöreriarbetsgruppen. Disposition) Efterinledningenföljerenbeskrivningavmålbilderförrespektivetrafikslag.MålbildenfördentraN fikslagsövergripande trafikledningen presenteras också. Därefter följer en beskrivning av informatn ionsfederation som fenomen samt av informationsväxlar som ett möjligt förslag på operativ realin sering.vidarebeskrivsenstrategiförväxelverkanmellantillämpningarochgenerellochgemensam kunskapsnochmetodutvecklingsamtfinansieringsvägartillutvecklingavinformationsfederationsom enmöjliggörareförsamverkanmellanaktörerinomtransportsystemet.detaljeradeförslagpåmiln stolparåterfinnsibilaga2.dennafärdplanavslutasmedkommentareromeffektersomkanuppnås förtrafikledningsområdetmedstödavettinformationsfederativtangreppssättpåinformationssamn verkan. 14

15 2.Målbilderinomochmellantrafikslag Respektive trafikslag (luftfart, sjöfart, järnväg och vägtransport) har var och en sina målbilder för trafikledningsområdet.inomrespektivetrafikslagindikerasocksåtydligtatttrafikslagsövergripande samverkanutgörenviktigmöjlighetförrealiseringavtrafikslaget.ibilaga1återfinnsocksåenswotn analysförtrafikledningsområdet.nedanföljerensammanfattningavrespektivetrafikslagsmålbild utifrånstyrandefaktorer,utvecklingsområden,informationssamverkaninomtrafikslagetsamtmöjn lighetermedtrafikslagsövergripandeinformationssamverkanutifråntrafikslagetsperspektiv.därefn ter följer en redogörelse av den målbild som avser trafikslagsövergripande trafikledning. Samtliga målbilderharlegattillgrundförframtagningavdennafärdplan. Luftfartens)målbild)) Styrande)faktorer) Civilflygetsutmaningarärglobaltsettmonumentalamedenkraftigtökadefterfråganpåresoroch transportersamtidigtsomdetställskravpåkraftigtminskadmiljöpåverkan,minskadekostnaderoch bibehållen/ökadsäkerhetocheffektivitet.måleninomframföralltmiljö,kostnadseffektivitet,punktn lighetochsäkerhetkräverstoraförändringar/innovationerförattnåenlångsiktigthållbarflygtrafik, samtidigtsomtrafikenökar.tillexempelärmåleninomeu(ses,sesar)attatmskatripplerakapan citeten, höja säkerheten medtiogånger, minska förseningar med 50 procent och samtidigt sänka kostnadernamedhälftenochminskavarjeflygningsmiljöpåverkanmed10procent 4.Visioneninom ACAREgårännulängreänsåochnuvarandesatsningarinomtillexempelEUsFoINprogram,CleanSky ochsesarärotillräckligaförattmötautmaningenattflygetskablilångsiktigthållbart.dennaförn ändringkräverökadeinsatserochförnyelsetaktenmåsteökasåattnyalösningarsnabbarekommer tillanvändning. FlygetärhårtstyrtavettsåvälinternationelltsomnationelltregelverkmedavseendepåflygsäkerN heten, vilketkräverattutvecklingenavnyalösningarochreglergårhandihandföratttillräckligt snabbtkunnaåstadkommaönskadeeffekter. Sedan många år bedrivs utvecklingsarbetet inom luftfarten gemensamt i Europa inom ramen för SESAR,därLFVharenstarkställningochärdrivandeinomviktigaområden. Utvecklingsområden) SverigeharentraditionelltstarkochkonkurrenskraftigflygindustrisamteninternationelltrespekteN rad spetskompetens inom flygtrafikledning. Sverige har både spetskompetens och har varit/är len dandeinominnovationersomgrönainflygningar,fjärrstyrdatorn,arrival/departuremanagement, datalänktjänsteretcetera. Den övergripande visionen med LFVs utvecklingsarbete är att bana väg för implementering av ett kostnadseffektivtochmoderntatmnsystemsommöterkravenfrånkunderochpartnersidennorn deuropeiskaregionen.lfvinärasamarbetemedpartnerssamtkunderärdrivandeidettaarbete.i dagslägetärdeövergripandemålen: Kontinuerligutvecklingavflygsäkerheten Kostnadseffektivitet 4 10procentperflygningavserreduktionfrånenbartATMmotsvarande10procentCO 2 Nreduktion.AndradelaravluftfartsN systemet(farkostsystemet bränsleochmotorteknik)bidrarmedytterligaresubstantiellareduktionerförattnådetotala miljömålen. 15

16 Minskningavflygetsmiljöpåverkan Rättkapacitet Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Flyg) Inomluftfartenärinformationsöverföringmellanaktörernaavmycketstorbetydelseförluftfartens funktion.verksamhetenpåenflygplatsärettkompliceratlogistisktsystemochviktenavrättinformn ationirätttidäravstörstabetydelseförattalladelarskafungeraeffektivt. I själva flygledningsarbetet är informationsöverföring också mycket viktigt för att kunna utveckla energieffektivaflygvägarmedhöggradavförutsägbarhet.förutsägbarhetenäravviktförattundern lättahanteringenavstarterochlandningar,framföralltitrafiktätaochkompliceradeluftrum,som StockholmArlandaAirportsterminalområde. ViharinomramenförsamarbetetiEuropaettstortantalutvecklingsprojektsomhanterarolikadelar av informationsflödet inom luftfarten. Några exempel är Gröna Flygningar, Information ManageN ment, Collaborative Decision Making (CDM), System Wide Information Management (SWIM) och tidsstyrdaankomstnochavgångsflöden(amanrespektivedman). Möjligheter)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan) Behovet av trafikslagsövergripande informationssamverkan är för luftfartens vidkommande mest påtagligtinoderochbytespunkter.särskiltflygplatsenskompliceradelogistik,medåtminstonetreav fyratrafikslagdirektinvolverade,gerettstortbehovavökadinformationssamverkanförattkunna levereraeneffektivresaellergodstransport. För att möta resenärers och godstransportörers ökade behov av att kunna planera hela sin resa/transportmedhöggradavförutsägbarhet,samtföljasintransportochvidtarättåtgärdervid störningar,krävsenökadgradavtrafikslagsövergripandeinformationssamverkan. Sjöfartens)målbild)) Styrande)faktorer) Sjöfartenärialladelareninternationellsektorochpåverkasiprincipisinhelhetavinternationella regelverk.grundläggandeärdebeslutsomfattasinomramenförimo(internationalmaritimeorgan nization).inomimorådermycketstoraskillnaderiintressenmellanflaggstaterochkuststater,vilket inverkarnegativtpåmöjligheternaattuppnådemål(framföralltsjösäkerhetsn ochmiljömål)som finnsbådeinomorganisationenochutanför,blandannatsverigestransportpolitiskamål.regelverk somskapasinomramenförimosverksamhetärigrundeninternationellrättochskasåledesimplen menterasinationelllagstiftningefterengenomgångenratificeringsprocess. UtöverIMOpåverkasSverigeocksåavderekommendationersomfastställsiIALA(InternationalAsN sociationoflighthouseauthoritiesandaidstonavigation)samtdebeslutsomfattasinomeu.inom IALAfinnsettmycketstortintresseförarbetemedeNnavigation,vilketnärmastkankopplastillutN vecklingavtrafikledningssystem.organisationenärdockbegränsadtillarbetemedkustnochlandban seradesystemochharsåledesintemöjlighetattpåverkaombordsystem. UtifrånettpaneuropeisktperspektivpåverkassjöfartenpåmotsvarandeområdensomIMOarbetar inom,dockärarbetetinomeufördelatpåfrämsteunkommissionenrespektivedeneuropeiskasjön säkerhetsorganisationen EMSA. Båda påverkar nationell lagstiftning. Inom EU har konceptet en navigationutvecklatstillattävenomfattadenlogistiskadelenavensjöfrakt,varförbenämningen inomeuärenmaritimesomavserattvaramertäckandeänjustanvändningenavenfunktioneromn bord.enmaritimeskasessometttrafikslagsövergripandeangreppssättochbyggerigrundenpåinn formationsdelningmellantrafikslagen. 16

17 Utvecklingsområden) Sjöfartsverketharsedan2010enmycketframträdanderollpådeninternationellaarenaninomarbeN tet med utveckling av ennavigationslösningar. Genom MONALISA och MONALISA 2.0 har svenska idéer och intressen satt den internationella agendan för all utveckling av trafikledningssystem för sjöfarten. Sjöfartsverket är även partner i ACCSEAS, ett regionalt EUNprojekt med fokus på en navigationslösningarförnordsjön. DetinhemskaprojektetGOTRIS (GötaÄlvRiverInformationSystem) somledsavviktoriaswedish ICT,ärjustinneisinslutfasochharsamlatsamtligaaktörersomberörsavtrafikenpåelleröverGöta Älv. Projektet demonstrerar en gemensam plattform för trafikledning för optimering av samtliga berördatrafikslag sjöfart,vägochjärnväg. UtvecklingenavtrafikledningssystemförsjöfartenskeriförstahandsomolikaEUNprojektochharför svensktvidkommandemedfinansieratsavvinnova.sompartnersieunprojektenhardethelatiden funnits en strävan efter triplenhelix konstellationer. Företag, myndigheter och forskningscentrum/ universitetharbjuditsinutifrånsinarespektivespecialistområdenisyfteattnåhögstamöjligaeffekt påleverabler. Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Sjöfart) Sjöfarten är starkt beroende av informationssamverkan både inom det egna trafikslaget och med övriga trafikslag för vidare transport av goda hinterlandtransporter. Sjöfarten har dock en stark traditionavattallinformationssamverkanskermanuellt,vilketbidrartilldelsbristeriinformationsn hanteringen,delstillenstarkökningav antaletfelkällor. Information om ankomsttider, tillgängn lighet till kajplats, möjlighet för övriga berörda inom mottagarhamnen att ta emot fartyget och påbörja lossn ning/lastningochsåvidareärinformatn ionsomärständigtdeladinomsjöfartsn sektorn.somredovisasifigurenbredvid passerar informationen ett flertal aktön rer som en kedja av information. InN formationen kanocksåvarabaserad på ettflödeavenskildameddelandenriktadetilldeaktörersomavinformationsinnehavarenansesvara berörda.dettaomintetgörmöjlighetentillmedhörningochbegränsarmöjlighetertilltidiganpassn ningvidförändringaravtillexempelankomsttid. Möjligheter)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan) Utifrån ett operativt sjöfartsperspektiv innebär en framtida trafikslagsövergripande informationsn samverkan höjd effektivitet och sjösäkerhet samt minskade effekter på miljön. Höjd effektivitet kommer att ge avtryck i flödesoptimering där fartygsförflyttningar mellan hamnar till stor del ben stämsavdetidsramarsomsättsavlogistikkedjansolikainvolveradeaktörer,tillexempelgenomport CDM(CollaborativeDecisionMaking).Sverigeharidettasammanhangansvarförstrategiutveckling inomseatrafficmanagementområdet.deekonomiskaeffekternaavinförandetavdylikatrafikledn ningssystemhartilldelredovisatsidensocioekonomiskarapportsomhartagitsframinommonan LISANprojektet.Rapportenredovisarbesparingsmöjligheterav100M inomöstersjöområdetvidinfön randeavdegrundläggandedelarnaavflödesplanering. 17

18 DeeffektersomkansesförsjöfartenbedömsiettsammanhållettransportsystemkunnageettavseN värtförbättratflödeavgods,vilketärgrundenförettoptimeratresursutnyttjandeochsåledesen grundförminskadeeffekterpåmiljön. Innovationsdrivandegenomattdetskapartjänstermedförväntadeffekter Trafikslagsövergripande informationssamverkan, genom tillgängliggörande av information, skapar förutsättningarförfortsattutvecklingavtjänsterföroptimeringavgodsflöden,resursermedmera. Transportpolitiskamål bidragen Trafikslagsövergripande informationssamverkan bidrar på ett mycket tydligt sätt till regeringens övergripandetransportpolitiskamålgenomattskapaförutsättningarföretteffektivtutnyttjandeav samhälletsallatransportresurserochbehov.utifrånettsjöfartsperspektivomfattardettablandann natflödesoptimering,vilketstarktkommerattbidraintebaratillhöjdeffektivitetutanocksåtillren ducerademiljöeffekterochökadsjösäkerhet.syftetärattsäkerställatillgänglighettillsjöfartslogistn iskalösningarihelalandet. Utgångspunkt2030förvarvivillvaraviddennatidpunkt Genom arbetet med trafikslagsövergripande informationsdelning har Sjöfartsverket skapat en inn formationsmiljödärsjötrafikövervakningscentralernaieuropaharknutitsihopsåattfartygbaraben höverrapporterasinadataengång.detfinnsocksågemensammaverktygförflödesoptimeringgen nomvilkafartygstrafikenanpassastilldelandbaseradetrafikslagensmöjlighetertillhinterlandtransn porter. Genom flödesoptimering av sjötransporterna har bunkeranvändningen kunnat reduceras med15procentivårtnärområde.antaletfartygsolyckorharreduceratsmed80procent. Järnvägstrafikens)målbild)) Styrande)faktorer) Tidigarevarjärnvägentillstordeluppbyggdefternationellabestämmelserochbehov.Syftetmedde nya europeiska bestämmelserna är dels att standardisera komponenter för att sänka järnvägens kostnaderochökakonkurrenskraften,delsattmöjliggöraförtågattkunnaframförasmellanolika medlemsländer utan tekniska problem. TSDNreglerna gäller för järnväg, men inte för spårväg och tunnelbana. Järnvägstrafikenreglerasaveuropeiskatekniskaspecifikationerfördriftskompatibilitet(TSD).SpeciN fikationernaangervadsomkrävsförattuppfylladeväsentligakravsomangesidirektiv96/48/eg ochdirektiv2001/16/eg. Den svenska järnvägslagen (2004:519) gäller järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt utfön randeochorganiseringavjärnvägstrafik.lagengällerinteförtunnelbanaochspårväg.bestämmelser fördessafinnsilagen(1990:1157)omsäkerhetvidtunnelbanaochspårväg. Inomjärnvägsområdetharävenetteuropeisktjärnvägsnätförkonkurrenskraftiggodstrafikpekatsut ienförordning.dettainnebärattsamarbetetkringvissajärnvägskorridorerharregleratsavseende gemensamplaneringförkorridoren,undersökningavtransportmarknadensbehovochhanteringav ansökningarsamttilldelningavkapacitetvidenkontaktpunkt.förordningenreglerarävenexempeln vistrafikstyrningvidstörningar.dettainnebärattvissafrågormåstehanteraspåenhögrenivå,iett gemensamtorganförinfrastrukturförvaltarna.niostamnätskorridorerförjärnvägharpekatsutoch de sex förstakorridorernatogsidriftinovember Aktuellt för Sveriges del är Scandinavian MediterraneanRailFreightCorridor,(ScanmedRFC),mellanStockholmochPalermo.TroligenkomN merutvecklingenavkorridorerattävenomfattapersontrafik. 18

19 Utvecklingsområden)) DetnyatågledningssystemetNTL(NationellTrafikledning)gerheltnyamöjligheterattstyratrafiken påjärnvägen.systemetgerenstörreproaktivitetiarbetetochenförmågaatttaövertrafikstyrningn enfrånolikatrafikcentraler.flerochfleråkertåg,vilketinnebärattenalltstörremängdpersonnoch godstrafikmåstehanteraspåjärnvägen. Proaktivtrafikstyrning NTLkommerattkunnaläggaintidtabellenförhelanationellaflödetsamttabellenförserviceoch underhållisystemet,vilketgördetenklareattplaneraomvidstörningarsåatttrafikenpåverkasså litesommöjligt. Förbättradförmågaatthanterastörningar NärenstörninguppstårkommerNTLNsystemetattföreslååtgärderföratthanteradenpåbästasätt. Detgörattfjärrtågklarerarnafårettantalvalattväljabland,vilketeffektiviserarochsnabbarupp störningshanteringen. Informationssamverkan)inom)trafikslaget)Tåg) TSDskagöradetmöjligtattframföratågmellandeolikamedlemsländernaiEU.ERTMSärettsignalN systemförattdetenklareskagåattköratågöverlandsgränserna. InförandetavTAF/TAP(förordningavseendetelematikapplikationerförgodstågrespektivepersonN trafik)syftartillattskapaeneffektivsammankopplingavdeolikainfrastrukturförvaltarnasochjärnn vägsföretagens informationsn och kommunikationssystem. Standardiserat informationsutbyte för interoperabelgodstrafikpåjärnvägreglerasitaf/tsi(62/2006).utvecklingsinsatserpågårpåbåde internationellochnationellnivå. Programförtrafikinformationochstationer,TRIOS TRIOSskabidratillattresenärer,trafikanterochnäringsliverbjudstrafikslagsövergripandetrafikinN formationirätttidochmedgodkvalitet,samtattraktiva,funktionellaochsäkrastationer. Möjligheterna)med)trafikslagsövergripande)informationssamverkan) För att ge dessa effekter och nyttor för resenärer och godstransportörer behövs information från samtligatransportslag.resenärer,transportköpareochtransportörerställerhögakravpåinformatn ionomhelaresanochtransportkedjan.därförmåstedetskeensamverkanmedinformationibytesn punkternadärresenären/godsetbytertransportslag.förgodspåjärnvägkommerinformationfrån hamnarochdistributionsanläggningarvaradeviktigastedelarnaochförpersontrafikärdetfrämst kollektivtrafikochflyg.föreresankrävsentrafikslagsövergripandeinformationförattkunnaplanera den mest optimala resan/transporten med det mest optimala färdn eller transportsättet. Vid ren san/transportenkrävsinformationsomgörattindividenellertransportörenvidbehovkanomplan nerasinresa/transport.efteråtkrävsinformationföratteventuelltkunnaföljaupphelheten.föratt fåenhelhetsbildochbildasigenuppfattningomdenförindividenbästpassanderesankommerman attställastörrekravpåtrafikinformationsomärtotalttrafikslagsövergripandeochinnehållergång, cykel,bil,buss,kollektivtrafik,tåg,sjöfartochluftfartsamtlämnarprognoservidstörningar. 19

20 Vägtrafikens)målbild)) Styrande)faktorer) Ijuli2010antogEUettdirektivförITS 5 isyfteattpåskyndainförandetavitsieunländerna.direktivet byggerpåenhandlingsplan 6,somomfattarsexområdeninomvilkaettantalåtgärderharidentifieN rats.direktivetärettramverkförutbyggnadenavitsieuropa.fyraområdenihandlingsplanenhar prioriterats: OptimalanvändningavvägN,trafikNochresedata KontinuitetiITSNtjänsterförtrafikledningochhanteringavgodstransporter ITSNtillämpningartillstödförtrafiksäkerhetochtransportskydd Kopplingavfordonettilltransportinfrastrukturen Inomdessaområdenärföljandeåtgärderprioriteradeochomfattasavdirektivet: Multimodalareseinformationstjänster Trafikinformationstjänsterirealtid Tillhandahållande av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation som är kostn nadsfriförslutanvändare EnEUNomfattandenödlarmstjänst(eCall) Informationstjänsterförsäkraochskyddadeparkeringsplatserförlastbilarochkommersiella fordon BokningstjänsterförsäkraochskyddadeparkeringsplatserförlastbilarochkommersiellaforN don IövrigtstyrsvägtrafikledningensverksamhetavfleralagarochförordningarsomreglerarmöjlighetN enattageraitrafikrummet.dessamandatdelasdockavpolis,transportstyrelsenochmsbsamtav de olika väghållarna. Observera att även om Trafikverket i sin roll som väghållare har mandat att exempelvisstängaenvägharverksamhetentrafikledninginteautomatisktdettamandat. Utvecklingsområden) Nationellatrafikledningsstöd(NTS) NTSärenstorskalignationellplattformmedfunktionalitetförtrafikledningihelaSverige,bådeför tätortsnochlandsbygdstrafik.dennaplattformsyftartillattförbättratrafikflödenaochreducerarde negativa konsekvenserna av trängsel. Detta stöd innebär en miljö för kvalitativ trafikledning och samarbetemellanfleraintressenter.operativthanterarntstrafikviafyraregionalacentralersom alla har möjlighet att hantera nationella funktioner. NTS omfattar avancerade beslutstöd och kan erbjudaeffektivhanteringavkravochtransportefterfråganpåvägnätet. Trafficmanagement2.0,TM2.0 TM2.0ärettinitiativavErticomedvisionenattmöjliggörainteraktionmellanfordonenochtrafikN ledning(senedanståendetabell).initiativetärinitialtavgränsattillvägtrafik. Mobilityservices Individualrouting Individualinformationandadvice Highqualityservices(realtimeand reliable) Interfacetoothermodesof RoadTrafficManagement Traffic management and control transport strategies Collectiverouting AdaptiveanddynamicTrafficcontrol TrafficManagementProcedures 5 Directive2010/40/EUoftheEuropeanCommission.COM(2008)887final 6 Europeiskakommissionen(2008):Meddelande:HandlingsplanförutbyggnadenavintelligentatransportsystemiEuropa. KOM(2008)886 20

Block Trafikledning alla trafikslag

Block Trafikledning alla trafikslag BlockTrafikledningallatrafikslag Förslagtillfärdplan(Slutversion1.0L) Underlagetsyftartillattgeettförslagpåenfärdplanförframtidautvecklingavtrafikledningsfunktioner Dokumenttitel: Block Trafikledning alla

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Trafikverket. Jenny Rassmus Höör, 2014-05-07

Trafikverket. Jenny Rassmus Höör, 2014-05-07 Trafikverket Jenny Rassmus Höör, 2014-05-07 På agendan Kort om Trafikverket och Uhnv Strategi för data om väg och järnväg Produkter och tjänster Senaste nytt 2 2014-05-09 Trafikverkets uppdrag Ansvar för

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Träfikledning ällä träfiksläg

Träfikledning ällä träfiksläg Omvä rldsänälys Informätionshäntering genom federätiv och regleräd process fo r Träfikledning ällä träfiksläg Rapport 2015-03-09 Projekt 288 Version 1.0 Mikael Lind Alf Peterson Stefan Svensson 1 Förord

Läs mer

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet 2011-05-18 Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva på och

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012 ITS The Swedish Way Årets konferens kommer att dels fokusera på regeringens uppdrag till

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012.

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012. Regeringsbeslut III 7 2011-03-10 N2011/1933/TE Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Uppdrag för ökad kapacitet i järnvägssystemet Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Trafikverket att

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Uppkopplade och samverkande transporter

Uppkopplade och samverkande transporter SAMMANFATTNING av Färdplan för Uppkopplade och samverkande transporter FÖR ETT SÄKERT, EFFEKTIVT OCH HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM September 2014 Forum for Innovation i Transportsektorn Färdplan för Uppkopplade

Läs mer

Kortversion: Nordens transportsektor. En jämförande kartläggning över Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands transportsektorer

Kortversion: Nordens transportsektor. En jämförande kartläggning över Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands transportsektorer Kortversion: Nordens transportsektor En jämförande kartläggning över Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands transportsektorer Nordens transportsektor 1 Utgivning: Nov 2014 Produktion: Combitech AB Utgivare:

Läs mer

Rätt funktion på rätt plats

Rätt funktion på rätt plats SAMMANFATTANDE RAPPORT Rätt funktion på rätt plats Remissversion 2014-10-06 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Sammanfattande

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum!

Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum! NYHETSBREV, Nummer 2, oktober 2012 Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum! Vad är du mest nöjd med när du ser tillbaka på de gångna månaderna? Att vi fått igång arbetet i våra åtta innovationsblock.

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5)

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Minnesanteckningar från uppstartsmöte 2013-09-25 Tid: 09:30-16:00 Deltag are, Swerea SWECAST. Anna Lundberg, Swerea SWECAST. Karin Wilson, Swerea IVF. Johan Klinteskog,

Läs mer

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober Trafikverkets arbete med cykelfrågor Naturskyddsföreningens cykelkurs Lördag 19 oktober Innehåll 1. Generellt 2. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 3. Strategi och handlingsplan

Läs mer

Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv

Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv En studie om Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv Göteborg 2010 04 30 rev 1_1, 2010 05 05 Per Åke Olsson VD, Viktoriainstitutet Innehåll Syfte... 3 Problemet, dess

Läs mer

Längre och tyngre fordon för ökad hållbarhet - Sammodalitetsprojektet. Inge Vierth, VTI NVF-konferens Helsingfors 3 februari 2010

Längre och tyngre fordon för ökad hållbarhet - Sammodalitetsprojektet. Inge Vierth, VTI NVF-konferens Helsingfors 3 februari 2010 Längre och tyngre fordon för ökad hållbarhet - Sammodalitetsprojektet Inge Vierth, VTI NVF-konferens Helsingfors 3 februari 2010 Sammodalitet Sammodalitet - transporterna effektiviseras både inom varje

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum Det femte trafikslaget Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum De tekniska föreskrifterna är på plats vad händer

Läs mer

Inrättande av Trafikverket

Inrättande av Trafikverket Organisationsstrukturer 1 Övergripande organisationsstruktur Centrala funktioner Verksamhetsområden Samhälle Trafik Investering Stora projekt Resultatenheter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 Uppdraget Utveckla formerna för samarbete mellan myndigheter och näringsliv Ge råd i och påskynda Trafikverkets och andra

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

BVFF Bana Väg För Framtiden

BVFF Bana Väg För Framtiden BRANSCHPROGRAM FÖR HÅLLBAR VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIK BVFF Bana Väg För Framtiden Europas ledande forsknings- och innovationsplattform 1 Branschprogram för hållbar väg och järnvägsteknik Målsättning Skapa

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen 1. Remissammanställning av na0onell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem 2. Workshop 20/4 ITS från poten0al 0ll

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Anders Peterson, Tekn Dr Avdelningen för kommunikations- och transportsystem (KTS) Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Linköpings universitet/campus

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Hur svårt kan det vara? 2 Nationell operativ ledning Tågtrafiken står just nu helt still mellan Uppsala och Stockholm C pga av nedriven kraftledning. Prognos saknas 3 Förseningsorsaker

Läs mer

Nya färdplaner fokuserar på godstransporter och trafiksäkerhet

Nya färdplaner fokuserar på godstransporter och trafiksäkerhet NYHETSBREV, Nummer 1, april 2013 Nya färdplaner fokuserar på godstransporter och trafiksäkerhet Forum sjösätter nu två nya färdplaner Citylogistik samt Uppkopplade och Samverkande Transporter. Målet är

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Förord och Innehåll 1 Inledning G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Förord ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

flyter på broarna Över 300 broöppningar om året görs Siemens ser till att det Reportage Modernisering av broövervakningssystem

flyter på broarna Över 300 broöppningar om året görs Siemens ser till att det Reportage Modernisering av broövervakningssystem Reportage Modernisering av broövervakningssystem Siemens ser till att det flyter på broarna Över Södertälje kanal går en av Sveriges mest trafikerade öppningsbara motorvägsbro eller rättare sagt två, en

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2013-09-24

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2013-09-24 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2013-09-24 Er referens: Ds20 13:44 justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se anna. wernerup@regeringskansliet.se Handikappförbundens yttrande om Lag om resenärers

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Köpenhamn 20-21 maj 2015. Trafikcentralen Hjärtat i tunnelövervakningen. Pernilla Fransson Trafikverket. TMALL 0141 Presentation v 1.

Köpenhamn 20-21 maj 2015. Trafikcentralen Hjärtat i tunnelövervakningen. Pernilla Fransson Trafikverket. TMALL 0141 Presentation v 1. Köpenhamn 20-21 maj 2015 Trafikcentralen Hjärtat i tunnelövervakningen TMALL 0141 Presentation v 1.0 Pernilla Fransson Trafikverket Trafikledning i tunnlar vikten av utbildning Pernilla Fransson, Trafikverket

Läs mer

Samhällsutveckling 2014

Samhällsutveckling 2014 Samhällsutveckling 2014 i Blekinge, Skåne, Småland och Öland Innehåll Tydlig inriktning... 2 Smidigt, grönt och tryggt... 3 Grunden: god planering... 4 och bygger nytt... 6 i förebygger och avhjälper...

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25 ATEA Tjänstekoncept Arbetsplats och utskrift som funktion Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet Version 2010-08-25 Innehåll Ateas koncept för IT-tjänster... 3 Syfte och mål... 3 Övergripande... 3

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Det här är Färjerederiet Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Pålitlig kollektivtrafik på vattnet Sveriges vägfärjor är en viktig del av landets kollektivtrafik. Genvägen över

Läs mer

Slutrapport GOTRIS. Vinnova Utmaningsdriven Innovation. Hållbara Städer. ITS-stöd för effektiv godstrafik på Göta älv

Slutrapport GOTRIS. Vinnova Utmaningsdriven Innovation. Hållbara Städer. ITS-stöd för effektiv godstrafik på Göta älv Slutrapport Vinnova Utmaningsdriven Innovation Hållbara Städer GOTRIS ITS-stöd för effektiv godstrafik på Göta älv Mathias Karlsson, Viktoriainstitutet Per-Erik Holmberg, Viktoriainstitutet Peter Grundevik,

Läs mer

Ett TILLGÄNGLIGT SVERIGE

Ett TILLGÄNGLIGT SVERIGE Ett TILLGÄNGLIGT SVERIGE Vi bidrar till samhällsutvecklingen Resor och transporter är nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera. Vi vill kunna välja var vi vill bo och samtidigt kunna ta oss till jobb

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Realtids-GIS inom transportsektorn

Realtids-GIS inom transportsektorn Realtids-GIS inom transportsektorn Anders Wellving Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Campus Norrköping 1 Våra utbildningsprogram Kommunikations- och transportsystem Teknisk logistik NYTT Intelligent

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-19 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Kommunen vill inte återreglera flygtrafiken Linköpings kommun anser inte att den svenska flygtrafikmarknaden ska återregleras.

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012 ITS The Swedish Way Årets konferens kommer att dels fokusera på regeringens uppdrag till

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

ITS Rådet. ITS Ökad tillgänglighet till data och information

ITS Rådet. ITS Ökad tillgänglighet till data och information ITS Rådet ITS Ökad tillgänglighet till data och information 1 Uppdrag Etablera en gemensam myndighets-/näringslivssyn på vad som är trafikslagsövergripande data och hur dessa ska tillgängliggöras mellan

Läs mer

Projektkontoret Trafikverket IT. Anturadagen 27 november 2013. Christer Runsten Camilla Spång

Projektkontoret Trafikverket IT. Anturadagen 27 november 2013. Christer Runsten Camilla Spång Projektkontoret Trafikverket IT Anturadagen 27 november 2013 Christer Runsten Camilla Spång Trafikverket IT lyfter med smarta integrationer och effektiv hantering Trafikverket IT lyfter med smarta integrationer

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är:

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: Sept-2012 Hanteringen av FARLIGT GODS inom Schenker koncernen. Schenker AB s policy farligt gods lyder enligt följande: Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: att se till att etag

Läs mer

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden?

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Gerd Åström, Trafikverket 1 2014-05-16 Grunden våra strategiska utmaningar Kritiska områden med stort gap till önskvärt tillstånd/utveckling

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer