Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess"

Transkript

1 Digitalfaktura NLAL AB, (org. nr ) nedan benämnt Digitalfaktura, tillhandahåller en faktureringstjänst på internet. I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten. Genom att registrera ett konto hos Digitalfaktura och acceptera Villkoren blir fakturatjänstanvändaren automatiskt kund och bunden av detta Avtal. I det följande kan Digitalfaktura och Kunden enskilt också bli benämnda Part och gemensamt Parterna. Härigenom godkänner Kunden även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Kunden elektroniskt och att Kundens elektroniska signatur i avtal och dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck. Avtalets innebörd 1. Avtalet möjliggör för Kunden att få tillgång till Digitalfakturas webbapplikation liksom omkringliggande tjänster och uppdateringar (tillsammans benämnt Tjänsten ). I Digitalfaktura kan Kund tillgodogöra sig följande tjänster: fakturering, hantering och administrering av fakturor, fakturaköp samt inkassotjänster. Priser och betalningsvillkor 2. Digitalfaktura äger rätt att fakturera Kunden för användning av Tjänsten enligt gällande prislista på Digitalfaktura.se eller angiven offert. Samtliga priser är angivna exklusive lagstadgad mervärdesskatt och andra pålagor. Prisförändringar skall av Digitalfaktura meddelas Kunden elektroniskt senast en månad innan prisförändringarna träder i kraft. 3. När Kunden skickar en faktura i Tjänsten utgör det kvittens på transaktionen med Digitalfaktura. 4. Kunden skall till Digitalfaktura betala utställd faktura inom 10 dagar från och med utskriftsdatum. 5. Vid utebliven betalning från Kunden till Digitalfaktura äger Digitalfaktura rätt till dröjsmålsränta med 24 % per år samt påminnelseavgift enligt lag. 6. Iakttager inte Kunden gällande betalningsvillkor eller förekommer eljest skäl att antaga att denne inte skall uppfylla sina förpliktelser mot Digitalfaktura, förbehåller sig Digitalfaktura rätten att till erforderliga belopp innehålla inflytande medel Kundens uppdrag genererar/har genererat och därmed kvitta sin fordran mot Kunden. Sekretess 7. Digitalfaktura förbinder sig att inte delge information som tillhör Kunden och finns på Kundens konto såsom fakturaregister, fakturaunderlag, kundreskontra, priser, eller av liknade karaktär, till annan än myndigheter. 8. Digitalfaktura kan inte garantera att obehörig tredje part aldrig kommer att kunna kringgå beskrivna säkerhetsåtgärder eller använda Kundens kontouppgifter för

2 otillbörliga ändamål. Kunden bekräftar att denne uppger sina Kunduppgifter på egen risk. Uppdateringar av tjänsten 9. Digitalfaktura kan när som helst revidera eller ändra Tjänsten. Digitalfaktura försöker att alltid meddela Kunden om eventuella ändringar med rimligt varsel på Webbsidan och via på den adress som Kunden angivit för registrering hos Digitalfaktura.se. Digitalfaktura förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätthålla säkerheten i sitt system eller för att följa lagar och förordningar. Avtalstid och uppsägning 10. Detta avtal löper tills vidare från och med dagen för Kundens godkännande av avtalet. Vid uppsägning av detta avtal sägs per automatik även föreliggande underavtal upp såsom inkasso, fakturaköp eller offerter från Digitalfaktura. 11. Kunden äger rätt att säga upp detta avtal och därtill hörande tjänster till omedelbart upphörande. Digitalfaktura har rätt att omedelbart säga upp detta avtal och därtill hörande tjänster om Kunden i något hänseende bryter mot avtalet och inte vidtar rättelse inom tio dagar efter skriftligt påpekande, eller om Kunden försätts i konkurs eller eljest är på obestånd eller beläggs med näringsförbud. I annat fall är uppsägningstid en månad från Digitalfakturas hemsida. 12. Digitalfaktura äger rätt att häva avtalet till omedelbart upphörande om - Kunden dröjer med erläggande av betalning i enlighet med gällande prislista och/eller betalning i enlighet med detta avtal i mer än 30 dagar efter förfallodagen. - Säkerhet för avtalet och dess uppfyllande, i förekommande fall, inte längre är betryggande. 13. Om Kund på något sätt begår lagbrott, missbrukar, felaktigt nyttjar eller med vårdslös hantering använder de tjänster Digitalfaktura tillhandahåller Kunden, äger Digitalfaktura rätt att säga upp detta avtal och därtill hörande tjänster till omedelbart upphörande och/eller hindra Kunds tillgång till Digitalfakturas webapplikation samt innehålla inflytande medel Kundens uppdrag genererar/har genererat. I det tidigare sagda binder sig Kunden att inte heller återskapa, kopiera, vidareförsälja eller säga sig ha en relation med Tjänsten eller någon del av den utan att ha ingått detta Avtal. 14. För det fall Digitalfaktura har anledning att befara något av det i 13 sagda, äger Digitalfaktura rätt att hindra Kunds tillgång till Digitalfakturas webapplikation samt innehålla inflytande medel Kundens uppdrag genererar/har genererat, till dess det klarlagts huruvida Kund agerat på något sätt i enlighet med Digitalfaktura har rätt att spärra Kundens Konto, vägra denne tillgång till Tjänsten och häva Avtalet med omedelbar verkan, om det framkommit sådana uppgifter

3 rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Kundens Konto kommer att missbrukas, eller det finns skälig anledning att anta att Kundens Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas. Tvister 16. Tvister i anledning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag. Uppdragets genomförande Parternas rättigheter och skyldigheter 17. Tjänsten tillhandahålls normalt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Digitalfaktura garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid. 18. Med jämna mellanrum utför Digitalfaktura underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Digitalfaktura försöker att alltid meddela på förhand om planerade underhåll, men kan inte garantera att meddelande härom alltid kommer att tillhandahållas. Därtill kan Tjänsten innehålla fel och buggar som kan leda till avbrott och fel. Kunden är införstådd med detta och accepterar att Digitalfaktura kan komma att kontakta denne i syfte att hjälpa Kunden med Tjänsten och begära information som behövs för att identifiera och åtgärda fel. 19. Kundens tillgång till Tjänsten är dessutom beroende av tjänster från tredje part (såsom tillgång till internet). Digitalfaktura har inget ansvar för sådana tjänsters utförande. 20. Vid uppsägning av Avtalet har Digitalfaktura, utöver vad som följer av lag, ingen skyldighet att lagra eller tillhandahålla dokumentation eller annan information i samband med någon transaktion genomförd genom Tjänsten. Skyldighet att påtala obehöriga transaktioner 21. Kunden åtar sig att omedelbart via Webbsidan (Digitalfaktura.se/kontaktaoss) kontakta Digitalfaktura om Kunden det förekommit obehöriga transaktioner kopplade till dennes Konto. Ansvarsbegränsning 22. Digitalfaktura ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada, såsom utebliven vinst, förlust av data och andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av Tjänsten. 23. Kunden ombedes noggrant läsa tillgängliga instruktioner om Tjänsten på Digitalfaktura.se. Digitalfaktura är fritt från ansvar för Kundens felaktiga agerande i Tjänsten, till exempel

4 - ofullständiga eller felaktiga fakturor som sänds ut av Kunden. Digitalfaktura kan inte återkalla en skickad faktura. - förändringar i information som kunden själv har skapat, exempelvis kundregister, artikelregister och intäktskonton för bokföring. Digitalfaktura kan inte återskapa tidigare versioner av Kundens information. - Kunden accepterar Digitalfakturas fakturamall. Digitalfaktura kan ej ändra befintlig fakturamall. - Kundens kontaktuppgifter måste framgå på fakturan, däribland telefonnummer, kontaktperson och adress till Kunden. - Digitalfaktura kan ej svara på frågor från gäldenär avseende information som inte kommer från specifikt Digitalfaktura skrivit på fakturan. Kontot och anslutning till tjänsten 24. För att använda Tjänsten måste Kund skapa ett Konto. Vid registreringen av detta är Kund skyldig att ange korrekta och fullständiga uppgifter. Så länge Kund är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål uppdatera uppgifterna om de skulle komma att ändras. Om någon information är felaktig eller ofullständig, har Digitalfaktura rätt att avsluta Kontot och avbryta Kundens tillgång till Tjänsten. 25. I syfte att verifiera att Kunden är innehavare av det av Kunden angivna bankkontot äger Digitalfaktura rätt att ställa en kontoförfrågan till Kundens bank. Kunden samtycker till att Digitalfaktura inhämtar sådan kontoförfrågan och förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå härvid. Kunden får inte använda Tjänsten om inte sådant samtycke ges genom att Kunden godkänner dessa villkor. 26. Om kontoförfrågan enligt 25 skulle visa att lämnade uppgifterna i något avseende är felaktiga eller ofullständiga förbehåller sig Digitalfaktura rätten att inte utbetala medel på Kontot till det berörda bankkontot tills uppgifterna har korrigerats av Kunden och därefter kunnat verifieras av Digitalfaktura. Till undvikande av missförstånd ska noteras att Digitalfaktura trots genomförd kontoförfrågan inte ansvarar för medel som på grund av Kundens felaktiga uppgifter utbetalts till bankkonto som inte är Kundens. 27. När Kunden registrerat sig för Tjänsten och godkänt Villkoren godkänner Kunden att Digitalfaktura får göra kreditupplysning på denne och genomföra kontroller i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1). Kunden samtycker till att Digitalfaktura inhämtar sådan kreditupplysning och gör sådana ytterligare kontroller och förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå härvid. 28. Digitalfaktura avgör efter eget gottfinnande huruvida Kunden ska beredas tillgång till Tjänsten. Först efter att Digitalfaktura beslutat ge Kunden tillgång till Tjänsten är Digitalfaktura bunden av Villkoren.

5 Bankgironummer/Bankkontonummer 29. Av Kunden utskickad faktura från Tjänsten ska ha som betalningsmottagare bankgironummer/bankkontonummer till Digitalfakturas konto för klientmedel eller det bankgironummer/bankkontonummer som Tjänsten automatiskt anger på fakturan. Influtna medel 30. Gäldenären reglerar faktura genom inbetalning till Digitalfakturas konto för klientmedel eller det bankgironummer som Tjänsten automatiskt anger på fakturan. 31. Medel som inflyter till Digitalfaktura från gäldenär sammanförs med andra användares medel på ett eller flera klientmedelskonton i bank innan utbetalning sker till ett av Kunden angivet bankkonto. Digitalfaktura har ensam bestämmanderätt över upprättande och underhåll av alla klientmedelskonton. 32. Digitalfaktura förbehåller sig dock rätten att innehålla medel som mottagits på klientmedelskonto för Kundens räkning i den utsträckning det är nödvändigt för Digitalfaktura för att slutföra pågående utredning eller lösa en pågående tvist eller krävs enligt lag eller på grund av domstolsbeslut eller det annars begärts av brottsbekämpande myndighet eller annan statlig enhet. 33. Digitalfaktura ansvarar inte för medel som, trots genomförd kontoförfrågan, på grund av Kundens felaktiga uppgifter utbetalts till bankkonto som inte är Kundens. 34. Skulle inbetalda medel från gäldenär vara större än den fordran som betalningen skett mot, kommer Digitalfaktura att återbetala överskjutande medel genom en check som skickas till fakturamottagaren på den angivna fakturaadressen. 35. Om influtna medel ej kan hänföras till en fakturamottagare kommer Digitalfaktura att innehålla medel tills det är känt vem fakturamottagaren är. Kundens uppdrag och verksamhet 36. Kunden ansvarar för att uppdrag inte innefattar osanna fakturor samt att Kunden uppfyllt sina åtaganden gentemot gäldenären för det arbete, den vara, tjänst eller motsvarande som fakturan avser. 37. Kunden ansvarar för att de varor och tjänster den säljer genom Tjänsten har kommit till Kundens ägo på ett lagenligt sätt. Digitalfaktura har inget ansvar för varor eller tjänster sålda som ej kommit till Kunden på ett lagenligt sätt. Digitalfaktura förbehåller sig rätten att vid kännedom om sådan aktivitet, omedelbart stänga av Kundens konto och att rapportera sådan aktivitet till ansvarig myndighet. 38. Kunden får inte använda Tjänsten för att erhålla betalning för varor och tjänster som (i) innehåller tobak som förvärvats via internet, (ii) avser pornografi, inklusive sexklubbar, escortservice, tidningar, filmer eller bilder med pornografiskt innehåll samt sexhjälpmedel i fall då dessa är de enda produkter som saluförs, (iii) avser s.k.

6 time sharing, (iv) utgör receptbelagda läkemedel och saluförs på distans (förutsatt att säljaren inte har meddelats tillstånd att saluföra sådana läkemedel enligt tillämpliga lagar och föreskrifter) eller narkotika, (v) avser dating (inklusive sexdating), (vi) utgör vapen, (vii) avser spel, vadslagning, lotterier, bingo och andra casinotjänster (detta gäller dock inte sådan spel- och lotteriverksamhet som har tillstånd från Lotteriinspektionen), (viii) avser s.k. anonymitetstjänster, (ix) avser värdebevis med längre giltighetstid än 36 månader, (x) avser virtuell valuta samt, (xi) avser taxi och persontransport, (xii) avser erotisk dans eller jämförbara tjänster, (xiii) är förbjudna enligt lag eller i övrigt tveksamma från ett risk-, reklamations- eller renomméperspektiv. Det är Digitalfaktura förbehållet rätten att avgöra om Kundens användning av Tjänsten ska anses hänförlig till någon av ovan angivna varor eller tjänster och därmed inte är i enlighet med dessa Villkor. 39. Kunden förbinder sig att meddela Digitalfaktura händelser som påverkar eller kan komma att påverka uppdragets handläggning. 40. Kunden försäkrar att denne företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen Kunden ansvarar för att ingen annan har tillgång eller använder Kundens konto eller att andra genomför transaktioner i kontot utan Digitalfakturas medgivande. Utformning och skydd av inloggningsuppgifter 41. Kunden är skyldig att följa Digitalfakturas vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns på Webbsidan. 42. Det är Kundens ansvar att tillse att dennes kontonummer och lösenord och dennes övriga inloggningsuppgifter till Tjänsten ( Kontouppgifterna ) förvaras säkert och att obehöriga inte tillåts ta del av dessa. Kunden förbinder sig att bevara Kontouppgifterna så att de förblir otillgängliga, förutom vad som anges i Digitalfaktura utgår från att det är Kunden som är avsändare av faktura då denna skickats med stöd av Kundens inloggningsuppgifter och lösenord. Kunden måste därför omedelbart antingen meddela Digitalfaktura via Webbsidan eller ändra inloggningsuppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om dessa. Ansvarsbegränsning 44. Digitalfaktura är fri från ansvar för skada som åsamkats Kunden eller tredje man till följd av

7 - att Kunden eller någon Kundens bolag svarar för lämnat felaktig eller bristfällig information till Digitalfaktura. - Kunden eller hans användning av Tjänsten på ett eller annat sätt brutit mot Villkoren, gällande lag eller föreskrift. - systemfel, konflikt, kommunikationsfel eller annat för Digitalfaktura oförutsett hinder hos Digitalfaktura eller någon av Digitalfaktura samarbetspartners. - att fakturamottagarens tekniska inställningar (brandvägg, domän, mjukvara etc) omöjliggör mottagande av elektroniska utskick från Digitalfaktura. - force majeure, nya och ändrade lagar och avtal, förordningar, lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, konflikt, kommunikationsfel, prisförändringar eller annan omständighet som Digitalfaktura inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta förbehåll gäller även om Digitalfaktura själv vidtar eller är föremål för konfliktåtgärd. - annat hinder, försvårande eller förseningar till följd av omständigheter som ligger utanför Digitalfaktura kontroll. 45. Digitalfaktura är inte i något fall ersättningsskyldig vare sig för direkt skada, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Det sagda gäller för direkt skada såvida Digitalfaktura ej haft uppsåt eller gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 46. Digitalfaktura skadeståndsansvar är begränsat till den skadeståndsersättning som kan komma att utgå enligt erforderlig tecknad försäkring. 47. Digitalfaktura skadeståndsansvar begränsar sig vidare till att omfatta ett sammanlagt belopp om det lägre av ett prisbasbelopp och den ersättning Kunden under de tre månader som närmast föregått skadetillfället erlagt till Digitalfaktura för den del av uppdraget som ersättningsanspråket grundar sig på. 48. Krav på Digitalfaktura skall framföras till Digitalfakturas kontor eller e- post så snart Kunden blir varse om anledningen att framställa krav. Krav ska framställas senast 182 dagar efter det senaste av i) att Digitalfaktura skickade faktura till kund gällande den tjänst eller produkt som kravet är relaterat till, eller ii) den dag då Kunden fick kännedom om saken eller bör anses ha haft kännedom om den. 49. Om Digitalfaktura har brustit i sina skyldigheter enligt avtalet ska Digitalfaktura beredas möjlighet att utan oskäligt dröjsmål vidta rättelse på egen bekostnad. Tredjepartsapplikationer 50. Användaren samtycker till att Digitalfaktura inte har något ansvar för eventuella tredjepartstjänster som görs tillgängliga genom Digitalfaktura. Användaren samtycker till att den inte kommer att använda några tredjepartsprogram på ett sätt som strider

8 mot eller kränker någon annan Part och att Digitalfaktura inte på något sätt är ansvarigt för sådan användning. När Användaren ansluter sig till en tredjepartstjänst via Digitalfaktura ska Användaren ingå ett bindande avtal direkt med utgivaren av denna tredjepartstjänst ("Utgivaren"). Detta avtal reglerar användarens bruk och rättigheter i denna tredjepartstjänst och Digitalfaktura är inte en part i ett sådant avtal. Användaren är medveten om att Utgivaren är ensam ansvarig för sin tredjepartstjänst, innehållet däri, eventuella garantier i den mån sådana garantier inte har friskrivning, och alla anspråk som användaren eller någon annan part kan ha som avser denna tredjepartstjänst. Vilande konton 51. Om det inte förekommit någon aktivitet på Kontot under minst ett år kommer Digitalfaktura att meddela Kunden härom via e-post till Kundens registrerade adress och ge denne möjlighet att behålla Kontot eller avsluta det. Om Kundens svar inte kommit Digitalfaktura till känna inom trettio dagar från den dag meddelandet avsändes, avslutar Digitalfaktura automatiskt Kontot. Synpunkter på Tjänsten 52. Kunden kan lämna synpunkter eller idéer om Tjänsten genom att skicka ett mail till e-postadressen Digitalfaktura tar inte något ansvar för sådana synpunkter och idéer. Kunden har inte någon rätt till ersättning för synpunkter och idéer som lämnas, utan Digitalfaktura kan fritt använda dessa och tillgodogöra sig alla rättigheter hänförliga till dessa. Behandling av Kunduppgifter 53. Digitalfaktura behöver leva upp till lagar och regler som säger att Digitalfaktura behöver känna sina Kunder så att Tjänsten inte av misstag stödjer kriminell verksamhet. Digitalfaktura har även ett eget intresse såväl som åtagande mot banker och andra partners av att kunna hantera risker för bedrägeri och annat missbruk av Tjänsten på ett genomtänkt sätt. Detta kräver att Digitalfaktura behandlar uppgifter om Kunden och hur Kunden använder Tjänsten ( Kunduppgifter ). Digitalfaktura kommer inte att inhämta några Kunduppgifter förrän Kunden har samtyckt till behandlingen enligt dessa Villkor. Notera dock att ett samtycke till Kunduppgiftsbehandling är en förutsättning för användning av Digitalfakturas tjänster. 54. Kunden samtycker till att följande kategorier av Kunduppgifter behandlas av Digitalfaktura; (i) Basuppgifter, exempelvis namn på användare, adressuppgifter, e-postadress och telefonnummer,

9 (ii) Övriga av Kunden angivna uppgifter, exempelvis inloggningsuppgifter, personsamordnings- eller organisationsnummer, bankkontonummer, uppgift om bank, samt all annan information som anges genom av Digitalfaktura tillhandahållna Webbsidor och/eller på annat sätt skickas till Digitalfaktura. (iii) I vissa fall kommer Digitalfaktura behöva inhämta kreditupplysning på Kunden. I de fall Digitalfaktura anser att detta är nödvändigt kommer Digitalfaktura behandla kreditupplysningsinformation som inhämtas från kreditupplysningsföretag. (iv) Uppgifter som hämtas från sociala nätverk som Kunden givit Digitalfaktura tillåtelse att hämta uppgifter från, exempelvis Facebook eller LinkedIn. Den information som är aktuell från sociala nätverk är information från Kundens publika profil eller annan allmänt tillgänglig information, uppgift om antal kontakter eller vänner samt eventuell profilbild på det aktuella sociala nätverket. (v) Uppgifter hänförliga till kundreskontra såsom gäldenären, belopp, beskrivning av vad transaktionen avser, antal varor, styckpris för viss vara, eventuella rabatter, betalningsvillkor och uppgifter om när fordran blev reglerad. Insamling sker också av uppgifter om den hårdvara som används när Kunden använder Tjänsten och övriga tekniska uppgifter förknippade med användandet. Exempel på tekniska uppgifter som behandlas är version av operativsystem, IP-adress eller annan unik identifiering av en dator, mobiltelefon eller annan enhet som används för att använda tjänsten. Vid inloggning på Webbsidan behandlas också information om Kundens navigering på Webbsidan, information om webbläsare och operativsystem samt information om tillbringad tid och utförda åtgärder på Webbsidan. I de fall Kunden kontaktar Digitalfaktura, via post, e-post, telefon eller på annat sätt kommer Digitalfaktura även att behandla information om innehållet och syftet med kontakten med Digitalfaktura. 55. Ändamålet med behandlingen av Kunduppgifter är att kontrollera dessa inför olika beslut, för att administrera och fullgöra ingångna avtal, för riskhanterings- och kreditbedömningsändamål, för marknadsföringsändamål, metod-, affärsutvecklingsoch produktutvecklingsändamål (exempelvis för att studera hur Tjänsten används och för att bedöma Kundens betalningsförmåga) samt för att fullgöra Digitalfakturas skyldigheter enligt lag. Kunduppgifter kan dessutom även komma att behandlas för direktmarknadsföringsändamål. 56. Kunduppgifter kan komma att lämnas ut till Digitalfakturas leverantörer, till myndigheter, samarbetspartners samt till andra banker och finansiella institut i den mån det behövs för att fakturaärenden ska kunna fullgöras, hanteras eller utredas. Kunduppgifter kan vidare komma att lämnas ut till externa parter som erbjuder tjänster för att förhindra bedrägerier och missbruk av Tjänsten. I samband med Kundens registrering kan Kunduppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag för att Digitalfaktura ska kunna verifiera Kundens identitet.

10 Utlämnande av Kunduppgifter kan även komma att ske till de av Kundens kontakter ( vänner ) på sociala nätverk som också är kunder hos Digitalfaktura efter Kundens samtycke. Sådant utlämnande kommer dock endast att avse Kunduppgifter av kategorin basuppgifter enligt Digitalfaktura lagrar Kunduppgifter under den tid som är längst av (i) tio år räknat från utgången av det kalenderår Avtalet ingicks, (ii) tio år räknat från utgången av det kalenderår då den senaste fakturan skickades med användning av Tjänsten, eller (iii) tio år räknat från utgången av det kalenderår då Kunden senast loggade in på Kundens Konto hos Digitalfaktura genom Webbsidan. 58. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Kunden till att Digitalfaktura behandlar Kunduppgifter i enlighet med Villkoren. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av Kunduppgifter genom att via Webbsidan kontakta Digitalfaktura. Kunden är dock införstådd med att sådant återkallande automatiskt medför uppsägning av Avtalet enligt 11 ovan. Meddelanden 59. Skriftliga meddelanden från Digitalfaktura till Kunden avfattas på svenska eller engelska och sänds per E-post till den adress Kunden angivit vid registrering av Konto. Meddelande som på så sätt har sänts till Kunden ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag. Överlåtelse 60. Kunden har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till Tjänsten eller till sitt Konto till annan utan Digitalfakturas skriftliga godkännande. Digitalfaktura har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Kundens samtycke. Tillägg och ändringar 61. Digitalfaktura har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i Villkoren. Kunden ska underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast en månad före ikraftträdandet. Om Kunden inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Villkoren på sätt som anges i 11. Om Kunden inte underrättat Digitalfaktura om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen före den dag de träder i kraft, anses Kunden ha godkänt dem. 62. Digitalfaktura har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inklusive prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller av förordningar och regler utfärdade av Nätverken. Tvist och lagval

11 63. Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt. Övrigt 64. Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befinnas vara ogiltig, skall detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkat Parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämkning av avtalet ske. 65. Tjänsten och allt material på hemsidan är skyddat under svensk och internationell immaterialrätt. Så till vida Digitalfaktura inte uttryckligen säger annat, ska allt material vara antingen ägt av eller licenserat av Digitalfaktura. 66. Varumärket och logotypen Digitalfaktura är skyddade varumärken. 67. Kunden försäkrar att denne företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen. 68. Alla ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga undertecknas av båda Parterna.

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor 1.1. STR Service AB (nedan Leverantören ) tillhandahåller internetbaserade webbtjänster genom en portal och användargränssnitt benämnd astra WEB (astra.str.se)

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten

ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten 1. TJÄNSTEN 1.1 Allmänt 1.1.1 Sportswik AB, organisationsnr 556905-5006, (nedan Sportswik ) har utvecklat Sportswik Magazine & Media Platform, en internetbaserad

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot Information om insättningsgaranti Kontot omfattas av norsk insättningsgaranti (enligt den norska lagen, lag 6. December 1996 nr 75 om säkringsordningar för banker och offentlig administration). Insättningsgarantin

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV03 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2013-09-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV03 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2013-09-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG FÖR KONTO- OCH KORTKREDITER ( RBAV03 FÖRETAG ) Gällande fr o m 2013-09-01 Sid 1 (6) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), Org.nr. 516401-0208 Box 222 09, 250 24 Helsingborg,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer