Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess"

Transkript

1 Digitalfaktura NLAL AB, (org. nr ) nedan benämnt Digitalfaktura, tillhandahåller en faktureringstjänst på internet. I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten. Genom att registrera ett konto hos Digitalfaktura och acceptera Villkoren blir fakturatjänstanvändaren automatiskt kund och bunden av detta Avtal. I det följande kan Digitalfaktura och Kunden enskilt också bli benämnda Part och gemensamt Parterna. Härigenom godkänner Kunden även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Kunden elektroniskt och att Kundens elektroniska signatur i avtal och dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck. Avtalets innebörd 1. Avtalet möjliggör för Kunden att få tillgång till Digitalfakturas webbapplikation liksom omkringliggande tjänster och uppdateringar (tillsammans benämnt Tjänsten ). I Digitalfaktura kan Kund tillgodogöra sig följande tjänster: fakturering, hantering och administrering av fakturor, fakturaköp samt inkassotjänster. Priser och betalningsvillkor 2. Digitalfaktura äger rätt att fakturera Kunden för användning av Tjänsten enligt gällande prislista på Digitalfaktura.se eller angiven offert. Samtliga priser är angivna exklusive lagstadgad mervärdesskatt och andra pålagor. Prisförändringar skall av Digitalfaktura meddelas Kunden elektroniskt senast en månad innan prisförändringarna träder i kraft. 3. När Kunden skickar en faktura i Tjänsten utgör det kvittens på transaktionen med Digitalfaktura. 4. Kunden skall till Digitalfaktura betala utställd faktura inom 10 dagar från och med utskriftsdatum. 5. Vid utebliven betalning från Kunden till Digitalfaktura äger Digitalfaktura rätt till dröjsmålsränta med 24 % per år samt påminnelseavgift enligt lag. 6. Iakttager inte Kunden gällande betalningsvillkor eller förekommer eljest skäl att antaga att denne inte skall uppfylla sina förpliktelser mot Digitalfaktura, förbehåller sig Digitalfaktura rätten att till erforderliga belopp innehålla inflytande medel Kundens uppdrag genererar/har genererat och därmed kvitta sin fordran mot Kunden. Sekretess 7. Digitalfaktura förbinder sig att inte delge information som tillhör Kunden och finns på Kundens konto såsom fakturaregister, fakturaunderlag, kundreskontra, priser, eller av liknade karaktär, till annan än myndigheter. 8. Digitalfaktura kan inte garantera att obehörig tredje part aldrig kommer att kunna kringgå beskrivna säkerhetsåtgärder eller använda Kundens kontouppgifter för

2 otillbörliga ändamål. Kunden bekräftar att denne uppger sina Kunduppgifter på egen risk. Uppdateringar av tjänsten 9. Digitalfaktura kan när som helst revidera eller ändra Tjänsten. Digitalfaktura försöker att alltid meddela Kunden om eventuella ändringar med rimligt varsel på Webbsidan och via på den adress som Kunden angivit för registrering hos Digitalfaktura.se. Digitalfaktura förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätthålla säkerheten i sitt system eller för att följa lagar och förordningar. Avtalstid och uppsägning 10. Detta avtal löper tills vidare från och med dagen för Kundens godkännande av avtalet. Vid uppsägning av detta avtal sägs per automatik även föreliggande underavtal upp såsom inkasso, fakturaköp eller offerter från Digitalfaktura. 11. Kunden äger rätt att säga upp detta avtal och därtill hörande tjänster till omedelbart upphörande. Digitalfaktura har rätt att omedelbart säga upp detta avtal och därtill hörande tjänster om Kunden i något hänseende bryter mot avtalet och inte vidtar rättelse inom tio dagar efter skriftligt påpekande, eller om Kunden försätts i konkurs eller eljest är på obestånd eller beläggs med näringsförbud. I annat fall är uppsägningstid en månad från Digitalfakturas hemsida. 12. Digitalfaktura äger rätt att häva avtalet till omedelbart upphörande om - Kunden dröjer med erläggande av betalning i enlighet med gällande prislista och/eller betalning i enlighet med detta avtal i mer än 30 dagar efter förfallodagen. - Säkerhet för avtalet och dess uppfyllande, i förekommande fall, inte längre är betryggande. 13. Om Kund på något sätt begår lagbrott, missbrukar, felaktigt nyttjar eller med vårdslös hantering använder de tjänster Digitalfaktura tillhandahåller Kunden, äger Digitalfaktura rätt att säga upp detta avtal och därtill hörande tjänster till omedelbart upphörande och/eller hindra Kunds tillgång till Digitalfakturas webapplikation samt innehålla inflytande medel Kundens uppdrag genererar/har genererat. I det tidigare sagda binder sig Kunden att inte heller återskapa, kopiera, vidareförsälja eller säga sig ha en relation med Tjänsten eller någon del av den utan att ha ingått detta Avtal. 14. För det fall Digitalfaktura har anledning att befara något av det i 13 sagda, äger Digitalfaktura rätt att hindra Kunds tillgång till Digitalfakturas webapplikation samt innehålla inflytande medel Kundens uppdrag genererar/har genererat, till dess det klarlagts huruvida Kund agerat på något sätt i enlighet med Digitalfaktura har rätt att spärra Kundens Konto, vägra denne tillgång till Tjänsten och häva Avtalet med omedelbar verkan, om det framkommit sådana uppgifter

3 rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Kundens Konto kommer att missbrukas, eller det finns skälig anledning att anta att Kundens Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas. Tvister 16. Tvister i anledning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag. Uppdragets genomförande Parternas rättigheter och skyldigheter 17. Tjänsten tillhandahålls normalt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Digitalfaktura garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid. 18. Med jämna mellanrum utför Digitalfaktura underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Digitalfaktura försöker att alltid meddela på förhand om planerade underhåll, men kan inte garantera att meddelande härom alltid kommer att tillhandahållas. Därtill kan Tjänsten innehålla fel och buggar som kan leda till avbrott och fel. Kunden är införstådd med detta och accepterar att Digitalfaktura kan komma att kontakta denne i syfte att hjälpa Kunden med Tjänsten och begära information som behövs för att identifiera och åtgärda fel. 19. Kundens tillgång till Tjänsten är dessutom beroende av tjänster från tredje part (såsom tillgång till internet). Digitalfaktura har inget ansvar för sådana tjänsters utförande. 20. Vid uppsägning av Avtalet har Digitalfaktura, utöver vad som följer av lag, ingen skyldighet att lagra eller tillhandahålla dokumentation eller annan information i samband med någon transaktion genomförd genom Tjänsten. Skyldighet att påtala obehöriga transaktioner 21. Kunden åtar sig att omedelbart via Webbsidan (Digitalfaktura.se/kontaktaoss) kontakta Digitalfaktura om Kunden det förekommit obehöriga transaktioner kopplade till dennes Konto. Ansvarsbegränsning 22. Digitalfaktura ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada, såsom utebliven vinst, förlust av data och andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av Tjänsten. 23. Kunden ombedes noggrant läsa tillgängliga instruktioner om Tjänsten på Digitalfaktura.se. Digitalfaktura är fritt från ansvar för Kundens felaktiga agerande i Tjänsten, till exempel

4 - ofullständiga eller felaktiga fakturor som sänds ut av Kunden. Digitalfaktura kan inte återkalla en skickad faktura. - förändringar i information som kunden själv har skapat, exempelvis kundregister, artikelregister och intäktskonton för bokföring. Digitalfaktura kan inte återskapa tidigare versioner av Kundens information. - Kunden accepterar Digitalfakturas fakturamall. Digitalfaktura kan ej ändra befintlig fakturamall. - Kundens kontaktuppgifter måste framgå på fakturan, däribland telefonnummer, kontaktperson och adress till Kunden. - Digitalfaktura kan ej svara på frågor från gäldenär avseende information som inte kommer från specifikt Digitalfaktura skrivit på fakturan. Kontot och anslutning till tjänsten 24. För att använda Tjänsten måste Kund skapa ett Konto. Vid registreringen av detta är Kund skyldig att ange korrekta och fullständiga uppgifter. Så länge Kund är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål uppdatera uppgifterna om de skulle komma att ändras. Om någon information är felaktig eller ofullständig, har Digitalfaktura rätt att avsluta Kontot och avbryta Kundens tillgång till Tjänsten. 25. I syfte att verifiera att Kunden är innehavare av det av Kunden angivna bankkontot äger Digitalfaktura rätt att ställa en kontoförfrågan till Kundens bank. Kunden samtycker till att Digitalfaktura inhämtar sådan kontoförfrågan och förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå härvid. Kunden får inte använda Tjänsten om inte sådant samtycke ges genom att Kunden godkänner dessa villkor. 26. Om kontoförfrågan enligt 25 skulle visa att lämnade uppgifterna i något avseende är felaktiga eller ofullständiga förbehåller sig Digitalfaktura rätten att inte utbetala medel på Kontot till det berörda bankkontot tills uppgifterna har korrigerats av Kunden och därefter kunnat verifieras av Digitalfaktura. Till undvikande av missförstånd ska noteras att Digitalfaktura trots genomförd kontoförfrågan inte ansvarar för medel som på grund av Kundens felaktiga uppgifter utbetalts till bankkonto som inte är Kundens. 27. När Kunden registrerat sig för Tjänsten och godkänt Villkoren godkänner Kunden att Digitalfaktura får göra kreditupplysning på denne och genomföra kontroller i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1). Kunden samtycker till att Digitalfaktura inhämtar sådan kreditupplysning och gör sådana ytterligare kontroller och förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå härvid. 28. Digitalfaktura avgör efter eget gottfinnande huruvida Kunden ska beredas tillgång till Tjänsten. Först efter att Digitalfaktura beslutat ge Kunden tillgång till Tjänsten är Digitalfaktura bunden av Villkoren.

5 Bankgironummer/Bankkontonummer 29. Av Kunden utskickad faktura från Tjänsten ska ha som betalningsmottagare bankgironummer/bankkontonummer till Digitalfakturas konto för klientmedel eller det bankgironummer/bankkontonummer som Tjänsten automatiskt anger på fakturan. Influtna medel 30. Gäldenären reglerar faktura genom inbetalning till Digitalfakturas konto för klientmedel eller det bankgironummer som Tjänsten automatiskt anger på fakturan. 31. Medel som inflyter till Digitalfaktura från gäldenär sammanförs med andra användares medel på ett eller flera klientmedelskonton i bank innan utbetalning sker till ett av Kunden angivet bankkonto. Digitalfaktura har ensam bestämmanderätt över upprättande och underhåll av alla klientmedelskonton. 32. Digitalfaktura förbehåller sig dock rätten att innehålla medel som mottagits på klientmedelskonto för Kundens räkning i den utsträckning det är nödvändigt för Digitalfaktura för att slutföra pågående utredning eller lösa en pågående tvist eller krävs enligt lag eller på grund av domstolsbeslut eller det annars begärts av brottsbekämpande myndighet eller annan statlig enhet. 33. Digitalfaktura ansvarar inte för medel som, trots genomförd kontoförfrågan, på grund av Kundens felaktiga uppgifter utbetalts till bankkonto som inte är Kundens. 34. Skulle inbetalda medel från gäldenär vara större än den fordran som betalningen skett mot, kommer Digitalfaktura att återbetala överskjutande medel genom en check som skickas till fakturamottagaren på den angivna fakturaadressen. 35. Om influtna medel ej kan hänföras till en fakturamottagare kommer Digitalfaktura att innehålla medel tills det är känt vem fakturamottagaren är. Kundens uppdrag och verksamhet 36. Kunden ansvarar för att uppdrag inte innefattar osanna fakturor samt att Kunden uppfyllt sina åtaganden gentemot gäldenären för det arbete, den vara, tjänst eller motsvarande som fakturan avser. 37. Kunden ansvarar för att de varor och tjänster den säljer genom Tjänsten har kommit till Kundens ägo på ett lagenligt sätt. Digitalfaktura har inget ansvar för varor eller tjänster sålda som ej kommit till Kunden på ett lagenligt sätt. Digitalfaktura förbehåller sig rätten att vid kännedom om sådan aktivitet, omedelbart stänga av Kundens konto och att rapportera sådan aktivitet till ansvarig myndighet. 38. Kunden får inte använda Tjänsten för att erhålla betalning för varor och tjänster som (i) innehåller tobak som förvärvats via internet, (ii) avser pornografi, inklusive sexklubbar, escortservice, tidningar, filmer eller bilder med pornografiskt innehåll samt sexhjälpmedel i fall då dessa är de enda produkter som saluförs, (iii) avser s.k.

6 time sharing, (iv) utgör receptbelagda läkemedel och saluförs på distans (förutsatt att säljaren inte har meddelats tillstånd att saluföra sådana läkemedel enligt tillämpliga lagar och föreskrifter) eller narkotika, (v) avser dating (inklusive sexdating), (vi) utgör vapen, (vii) avser spel, vadslagning, lotterier, bingo och andra casinotjänster (detta gäller dock inte sådan spel- och lotteriverksamhet som har tillstånd från Lotteriinspektionen), (viii) avser s.k. anonymitetstjänster, (ix) avser värdebevis med längre giltighetstid än 36 månader, (x) avser virtuell valuta samt, (xi) avser taxi och persontransport, (xii) avser erotisk dans eller jämförbara tjänster, (xiii) är förbjudna enligt lag eller i övrigt tveksamma från ett risk-, reklamations- eller renomméperspektiv. Det är Digitalfaktura förbehållet rätten att avgöra om Kundens användning av Tjänsten ska anses hänförlig till någon av ovan angivna varor eller tjänster och därmed inte är i enlighet med dessa Villkor. 39. Kunden förbinder sig att meddela Digitalfaktura händelser som påverkar eller kan komma att påverka uppdragets handläggning. 40. Kunden försäkrar att denne företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen Kunden ansvarar för att ingen annan har tillgång eller använder Kundens konto eller att andra genomför transaktioner i kontot utan Digitalfakturas medgivande. Utformning och skydd av inloggningsuppgifter 41. Kunden är skyldig att följa Digitalfakturas vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns på Webbsidan. 42. Det är Kundens ansvar att tillse att dennes kontonummer och lösenord och dennes övriga inloggningsuppgifter till Tjänsten ( Kontouppgifterna ) förvaras säkert och att obehöriga inte tillåts ta del av dessa. Kunden förbinder sig att bevara Kontouppgifterna så att de förblir otillgängliga, förutom vad som anges i Digitalfaktura utgår från att det är Kunden som är avsändare av faktura då denna skickats med stöd av Kundens inloggningsuppgifter och lösenord. Kunden måste därför omedelbart antingen meddela Digitalfaktura via Webbsidan eller ändra inloggningsuppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om dessa. Ansvarsbegränsning 44. Digitalfaktura är fri från ansvar för skada som åsamkats Kunden eller tredje man till följd av

7 - att Kunden eller någon Kundens bolag svarar för lämnat felaktig eller bristfällig information till Digitalfaktura. - Kunden eller hans användning av Tjänsten på ett eller annat sätt brutit mot Villkoren, gällande lag eller föreskrift. - systemfel, konflikt, kommunikationsfel eller annat för Digitalfaktura oförutsett hinder hos Digitalfaktura eller någon av Digitalfaktura samarbetspartners. - att fakturamottagarens tekniska inställningar (brandvägg, domän, mjukvara etc) omöjliggör mottagande av elektroniska utskick från Digitalfaktura. - force majeure, nya och ändrade lagar och avtal, förordningar, lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, konflikt, kommunikationsfel, prisförändringar eller annan omständighet som Digitalfaktura inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta förbehåll gäller även om Digitalfaktura själv vidtar eller är föremål för konfliktåtgärd. - annat hinder, försvårande eller förseningar till följd av omständigheter som ligger utanför Digitalfaktura kontroll. 45. Digitalfaktura är inte i något fall ersättningsskyldig vare sig för direkt skada, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Det sagda gäller för direkt skada såvida Digitalfaktura ej haft uppsåt eller gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 46. Digitalfaktura skadeståndsansvar är begränsat till den skadeståndsersättning som kan komma att utgå enligt erforderlig tecknad försäkring. 47. Digitalfaktura skadeståndsansvar begränsar sig vidare till att omfatta ett sammanlagt belopp om det lägre av ett prisbasbelopp och den ersättning Kunden under de tre månader som närmast föregått skadetillfället erlagt till Digitalfaktura för den del av uppdraget som ersättningsanspråket grundar sig på. 48. Krav på Digitalfaktura skall framföras till Digitalfakturas kontor eller e- post så snart Kunden blir varse om anledningen att framställa krav. Krav ska framställas senast 182 dagar efter det senaste av i) att Digitalfaktura skickade faktura till kund gällande den tjänst eller produkt som kravet är relaterat till, eller ii) den dag då Kunden fick kännedom om saken eller bör anses ha haft kännedom om den. 49. Om Digitalfaktura har brustit i sina skyldigheter enligt avtalet ska Digitalfaktura beredas möjlighet att utan oskäligt dröjsmål vidta rättelse på egen bekostnad. Tredjepartsapplikationer 50. Användaren samtycker till att Digitalfaktura inte har något ansvar för eventuella tredjepartstjänster som görs tillgängliga genom Digitalfaktura. Användaren samtycker till att den inte kommer att använda några tredjepartsprogram på ett sätt som strider

8 mot eller kränker någon annan Part och att Digitalfaktura inte på något sätt är ansvarigt för sådan användning. När Användaren ansluter sig till en tredjepartstjänst via Digitalfaktura ska Användaren ingå ett bindande avtal direkt med utgivaren av denna tredjepartstjänst ("Utgivaren"). Detta avtal reglerar användarens bruk och rättigheter i denna tredjepartstjänst och Digitalfaktura är inte en part i ett sådant avtal. Användaren är medveten om att Utgivaren är ensam ansvarig för sin tredjepartstjänst, innehållet däri, eventuella garantier i den mån sådana garantier inte har friskrivning, och alla anspråk som användaren eller någon annan part kan ha som avser denna tredjepartstjänst. Vilande konton 51. Om det inte förekommit någon aktivitet på Kontot under minst ett år kommer Digitalfaktura att meddela Kunden härom via e-post till Kundens registrerade adress och ge denne möjlighet att behålla Kontot eller avsluta det. Om Kundens svar inte kommit Digitalfaktura till känna inom trettio dagar från den dag meddelandet avsändes, avslutar Digitalfaktura automatiskt Kontot. Synpunkter på Tjänsten 52. Kunden kan lämna synpunkter eller idéer om Tjänsten genom att skicka ett mail till e-postadressen Digitalfaktura tar inte något ansvar för sådana synpunkter och idéer. Kunden har inte någon rätt till ersättning för synpunkter och idéer som lämnas, utan Digitalfaktura kan fritt använda dessa och tillgodogöra sig alla rättigheter hänförliga till dessa. Behandling av Kunduppgifter 53. Digitalfaktura behöver leva upp till lagar och regler som säger att Digitalfaktura behöver känna sina Kunder så att Tjänsten inte av misstag stödjer kriminell verksamhet. Digitalfaktura har även ett eget intresse såväl som åtagande mot banker och andra partners av att kunna hantera risker för bedrägeri och annat missbruk av Tjänsten på ett genomtänkt sätt. Detta kräver att Digitalfaktura behandlar uppgifter om Kunden och hur Kunden använder Tjänsten ( Kunduppgifter ). Digitalfaktura kommer inte att inhämta några Kunduppgifter förrän Kunden har samtyckt till behandlingen enligt dessa Villkor. Notera dock att ett samtycke till Kunduppgiftsbehandling är en förutsättning för användning av Digitalfakturas tjänster. 54. Kunden samtycker till att följande kategorier av Kunduppgifter behandlas av Digitalfaktura; (i) Basuppgifter, exempelvis namn på användare, adressuppgifter, e-postadress och telefonnummer,

9 (ii) Övriga av Kunden angivna uppgifter, exempelvis inloggningsuppgifter, personsamordnings- eller organisationsnummer, bankkontonummer, uppgift om bank, samt all annan information som anges genom av Digitalfaktura tillhandahållna Webbsidor och/eller på annat sätt skickas till Digitalfaktura. (iii) I vissa fall kommer Digitalfaktura behöva inhämta kreditupplysning på Kunden. I de fall Digitalfaktura anser att detta är nödvändigt kommer Digitalfaktura behandla kreditupplysningsinformation som inhämtas från kreditupplysningsföretag. (iv) Uppgifter som hämtas från sociala nätverk som Kunden givit Digitalfaktura tillåtelse att hämta uppgifter från, exempelvis Facebook eller LinkedIn. Den information som är aktuell från sociala nätverk är information från Kundens publika profil eller annan allmänt tillgänglig information, uppgift om antal kontakter eller vänner samt eventuell profilbild på det aktuella sociala nätverket. (v) Uppgifter hänförliga till kundreskontra såsom gäldenären, belopp, beskrivning av vad transaktionen avser, antal varor, styckpris för viss vara, eventuella rabatter, betalningsvillkor och uppgifter om när fordran blev reglerad. Insamling sker också av uppgifter om den hårdvara som används när Kunden använder Tjänsten och övriga tekniska uppgifter förknippade med användandet. Exempel på tekniska uppgifter som behandlas är version av operativsystem, IP-adress eller annan unik identifiering av en dator, mobiltelefon eller annan enhet som används för att använda tjänsten. Vid inloggning på Webbsidan behandlas också information om Kundens navigering på Webbsidan, information om webbläsare och operativsystem samt information om tillbringad tid och utförda åtgärder på Webbsidan. I de fall Kunden kontaktar Digitalfaktura, via post, e-post, telefon eller på annat sätt kommer Digitalfaktura även att behandla information om innehållet och syftet med kontakten med Digitalfaktura. 55. Ändamålet med behandlingen av Kunduppgifter är att kontrollera dessa inför olika beslut, för att administrera och fullgöra ingångna avtal, för riskhanterings- och kreditbedömningsändamål, för marknadsföringsändamål, metod-, affärsutvecklingsoch produktutvecklingsändamål (exempelvis för att studera hur Tjänsten används och för att bedöma Kundens betalningsförmåga) samt för att fullgöra Digitalfakturas skyldigheter enligt lag. Kunduppgifter kan dessutom även komma att behandlas för direktmarknadsföringsändamål. 56. Kunduppgifter kan komma att lämnas ut till Digitalfakturas leverantörer, till myndigheter, samarbetspartners samt till andra banker och finansiella institut i den mån det behövs för att fakturaärenden ska kunna fullgöras, hanteras eller utredas. Kunduppgifter kan vidare komma att lämnas ut till externa parter som erbjuder tjänster för att förhindra bedrägerier och missbruk av Tjänsten. I samband med Kundens registrering kan Kunduppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag för att Digitalfaktura ska kunna verifiera Kundens identitet.

10 Utlämnande av Kunduppgifter kan även komma att ske till de av Kundens kontakter ( vänner ) på sociala nätverk som också är kunder hos Digitalfaktura efter Kundens samtycke. Sådant utlämnande kommer dock endast att avse Kunduppgifter av kategorin basuppgifter enligt Digitalfaktura lagrar Kunduppgifter under den tid som är längst av (i) tio år räknat från utgången av det kalenderår Avtalet ingicks, (ii) tio år räknat från utgången av det kalenderår då den senaste fakturan skickades med användning av Tjänsten, eller (iii) tio år räknat från utgången av det kalenderår då Kunden senast loggade in på Kundens Konto hos Digitalfaktura genom Webbsidan. 58. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Kunden till att Digitalfaktura behandlar Kunduppgifter i enlighet med Villkoren. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av Kunduppgifter genom att via Webbsidan kontakta Digitalfaktura. Kunden är dock införstådd med att sådant återkallande automatiskt medför uppsägning av Avtalet enligt 11 ovan. Meddelanden 59. Skriftliga meddelanden från Digitalfaktura till Kunden avfattas på svenska eller engelska och sänds per E-post till den adress Kunden angivit vid registrering av Konto. Meddelande som på så sätt har sänts till Kunden ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag. Överlåtelse 60. Kunden har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till Tjänsten eller till sitt Konto till annan utan Digitalfakturas skriftliga godkännande. Digitalfaktura har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Kundens samtycke. Tillägg och ändringar 61. Digitalfaktura har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i Villkoren. Kunden ska underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast en månad före ikraftträdandet. Om Kunden inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Villkoren på sätt som anges i 11. Om Kunden inte underrättat Digitalfaktura om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen före den dag de träder i kraft, anses Kunden ha godkänt dem. 62. Digitalfaktura har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inklusive prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller av förordningar och regler utfärdade av Nätverken. Tvist och lagval

11 63. Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt. Övrigt 64. Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befinnas vara ogiltig, skall detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkat Parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämkning av avtalet ske. 65. Tjänsten och allt material på hemsidan är skyddat under svensk och internationell immaterialrätt. Så till vida Digitalfaktura inte uttryckligen säger annat, ska allt material vara antingen ägt av eller licenserat av Digitalfaktura. 66. Varumärket och logotypen Digitalfaktura är skyddade varumärken. 67. Kunden försäkrar att denne företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen. 68. Alla ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga undertecknas av båda Parterna.

Billecta fakturaservice & inkasso Allmänna villkor & prislista

Billecta fakturaservice & inkasso Allmänna villkor & prislista Billecta AB, organisationsnummer 556971-6011, ( Billecta ) erbjuder tjänster inom fakturering, kundreskontrahantering, inkasso och fakturaköp (nedan kallat för Tjänsten ). Följande villkor gäller vid användande

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd.

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Avtal och villkor PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Ordförteckning Egenanställd = Den person som är anställd hos PGWorkforce

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Allmänna villkor. Avtalet gäller från och tills vidare.

Allmänna villkor. Avtalet gäller från och tills vidare. Allmänna villkor GeniusPay AB (org.nr. 559011-1448) erbjuder företagskunder kassaregisterprogram som gör det möjligt att ta emot kontant- och kortbetalningar i Android baserade enheter, såsom surfplattor

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m.

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m. Allmänna villkor Nedanstående villkor gäller fr.o.m. 2017-05- 10 Detta är ett avtal (" Avtalet " ) mellan Zoezi AB (" Zoezi ") och en kund (" Kunden " ) som anger villkoren och förutsättningarna för användningen

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Användaravtal FÖRETAGSKUND

Användaravtal FÖRETAGSKUND Användaravtal FÖRETAGSKUND 1. Bakgrund 1.1 Relenda AB, org.nr 559072-5049 ( Relenda ) tillhandahåller en internetbaserad marknadsplats ( Tjänsten ) genom vilken näringsidkare som anslutit sig till Tjänsten

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Allmänna villkor TJÄNSTEN. 1. Allmänt

Allmänna villkor TJÄNSTEN. 1. Allmänt Allmänna villkor izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt att ta emot konto- och kreditkortsbetalningar genom mobiltelefon och

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer