Studiehandbok. för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm. Läsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok. för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm. Läsår 2015-16"

Transkript

1 Studiehandbok för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm Läsår Naprapathögskolans studieregler fastställs av Naprapathögskolans ledningsgrupp och Advisory Board. Studiereglerna uppdateras löpande och publiceras på Naprapathögskolans studentwebb. 1

2 Förord Studiehandboken är en sammanställning av information, regler och bestämmelser som är relevanta för dig som student. Handboken vänder sig till dig som är inskriven vid Naprapathögskolan i Stockholm 2007 eller senare. Studiehandboken är sammanställd för att informera dig om vad som gäller samt underlätta planeringen och genomförandet av dina studier. En central del i studiehandboken är de regler och bestämmelser som fastställer förhållandet mellan dig och högskolan. Reglerna anger vilka rättigheter och skyldigheter du har som student. En av de grundläggande skyldigheterna är att hålla dig informerad om vilka regler och bestämmelser som gäller när du studerar vid Naprapathögskolan. Genom att ta din studieplats i anspråk förbinder du dig att följa vid var tid gällande regler för studier vid Naprapathögskolan. För ytterligare information hänvisas till Naprapathögskolans webbplats samt studentwebb där du finner kursplaner med litteraturlistor för samtliga kurser. Naprapathögskolan

3 Innehåll DEL 1: Allmän information om att studera vid Naprapathögskolan Rättigheter och skyldigheter Organisation Styrelse, nämnder och grupper Personal vid Naprapathögskolan Undervisningsavgift Studiemedel CSN Lånekassen och FPA/Kela Lokaler Lås & larm Skadegörelse Intrång Brandskydd Nätverk Schema Grupper, gruppindelning, byte av grupp Kurswebb Kursutvärdering Studieinformation via E-post Upphovsrätt Kopiering Plagiatkontroll Studentkår Naprapatins dag Alumni Studentförsäkringar Svenska Naprapatförbundet Naprapathögskolans klinik DEL 2: Utbildningsinformation Naprapatprogrammets innehåll och upplägg Övergripande innehåll Undervisningsspråk Pedagogisk profil Ämnesblock Examensarbete Externpraktik Undervisningens upplägg Teoretisk undervisning Praktiskt undervisning Klinisk undervisning Generella examinationsregler Tentamen, särskild prövning/dispens 3

4 Specifika examinationsregler, teoretiska skrivningar Ordningsregler Omtentamen Resttentamen Tentamensåterlämning Överklagan tentamensrättning Anmälan & avanmälan till tentamen Tentamen med särskilda behov Tentamen på annan ort Specifika examinationsregler, klinisk naprapati Betyg Tillträdeskrav till högre terminer och slutexaminationer Forskning och utveckling Pågående forskningsprojekt vid Naprapathögskolan: Dispens och tillgodoräknande av studieresultat Högskolekontrakt 4

5 DEL 1: Allmän information om att studera vid Naprapathögskolan Rättigheter och skyldigheter Naprapathögskolan skall förmedla utbildning till den studerande enligt vid var tid gällande utbildningsoch studieplan. Genom att den studerande väljer att ta sin utbildningsplats i anspråk förbinder denne sig att följa de regler och instruktioner som gäller vid Naprapathögskolan. För att försäkra oss om att den studerande tagit till sig innehållet i denna handbok skall ett högskolekontrakt signeras och återlämnas till Naprapathögskolan senast tre veckor efter terminsstart. Det är först efter att skolan fått in det signerade högskolekontraktet som studenten räknas som inskriven vid Naprapathögskolan och därmed kan tilldelas nyckelbricka, kopieringskort, mm. 5

6 Organisation Styrelse, nämnder och grupper Styrelse Naprapathögskolans styrelse utgör högskolans högsta beslutande organ. Styrelsen har att: Fastställa budget Fatta övergripande beslut rörande verksamhetens strategiska utveckling Styrelsen består av Naprapathögskolans ägare och VD. Advisory board Advisory Board är Naprapathögskolans rådgivande styrelse. Advisory Boards roll är att stödja och komplettera ägarna rörande verksamhetens framtid och strategiska utveckling. Advisory Board arbetar bland annat med följande frågor: Bevakning av utbildningens förutsättningar ur ett politiskt perspektiv Strategier för arbetet mot en ansökan om examensrätt Lönerevision och fastställande av löneintervaller för fast anställd personal, externa lärare och handledare. Kvalitetssäkring av utbildningen Analys och arbete för tillträde till högre utbildning och tillgodoräknande av studieresultat Advisory Board består av fyra ledamöter inklusive VD och kan förstärkas av specialister såsom ekonomer och jurister. Rektor är adjungerad. 6

7 Ledningsgrupp Naprapathögskolans ledningsgrupp ansvarar för den operativa verksamheten vid högskolan. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och har att: Diskutera och fatta beslut i strategiska frågor och innefattande omvärldsbevakning Upprätta budgetförslag, bedriva uppföljning, analysera avvikelser och följa upp verksamhetens nyckeltal Ansvara för att verksamheten har adekvata rutiner avseende säkerhet och arbetsmiljö Ansvara för att verksamheten omfattas av adekvat försäkringsskydd Ledningsgruppen består av VD, rektor samt administrativ chef. ÖVRIGA NÄMNDER & GRUPPER Naprapathögskolans vetenskapliga råd Naprapathögskolans vetenskapliga råd (NVR) har som övergripande syfte att främja ett vetenskapligt förhållningssätt hos lärare och studenter och tar beslut rörande forskning på Naprapathögskolans klinik, examensarbeten mm. NVR har ca tre möten per termin. Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden är ett ledningsforum för grundutbildningsfrågor med formellt studentinflytande. Här tas beslut som rör själva utbildningen; studie- och kursplaner, lärarfrågor, studiesociala frågor samt frågor om studiemiljö. Ordförande är rektor och övriga ledamöter är studierektorer, klinikchef, huvudlärare i naprapati, samt ordförande och ledamöter i studentkåren. Utbildningsnämnden har två möten per termin. Studiesocial nämnd I studiesociala nämnden, som har ett möte per termin, behandlas frågor om utbildningen, den studiesociala miljön, studenternas syn på lärare, kursinnehåll, kurslitteratur samt examinationsformer. Studentrepresentanterna bereder frågor med respektive klass och återkopplar till klassen efter mötet. Studierektor delger också information från kursutvärderingar. Ordförande är studierektor och övriga ledamöter är huvudlärare i naprapati, klinikchef, studentkårordförande och klassrepresentanter. Studiesocial nämnd har ett möte per termin. Antagningsnämnd Antagningsnämnden utformar riktlinjer för ansökan, behörighet och urval till Naprapatprogrammet. Antagningsnämnden har en till två möten per år. Disciplinnämnd Disciplinnämnden, för vilken rektor är ordförande, sammankallas vid misstanke om fusk, störande av skolans verksamhet inklusive undervisning och examinationer, eller trakasserier. Dessutom finns följande grupper: Naprapatigrupp Journal Club Patientsäkerhetsgrupp Strategigrupp 7

8 Personal vid Naprapathögskolan Rektor emeritus: Björn J:son Berg, Doctor of Naprapathy VD: Inger Berg Rektor: Helène Schulte, medicine doktor & leg. läkare Studierektor Åk 1 och 2: Helene Hultholm, leg. naprapat Studierektor Åk 3 och 4/Klinikchef: Camilla Bolin, leg naprapat Administrativ chef/marknadsansvarig/it-ansvarig: Simon Berg Ekonomiassistent/utbildningsinformatör: Anette Nilsson Utbildningssamordnare/Utbildningsinformatör: Linda Ladenstedt, Caroline Alstergren Receptionist Naprapathögskolan: Sussi Berg Receptionist Naprapathögskolans klinik: Susann Johansson Huvudlärare i Naprapati: Claes Ekström, leg. naprapat Lärare i naprapati: Martin Asker, Helene Hultholm, Kari Paanalahti, Peter Viklund, Fredrik Johansson, Josefin Lindestål, Stefan Bohlin, Jonas Gustrin, Nidal Awad, Mia Thuresson, Jessica Lyander, Jens Lundgren, Linus Åberg leg. naprapat mfl. 8

9 Undervisningsavgift Studier på naprapatprogrammet är belagda med undervisningsavgift. Betalningsplan erhålls vid läsårsstart. Avgiften erläggs vid läsårets start alternativt fördelas över läsåret, per termin, kvartal eller månad varvid en avgift tillkommer. Dröjsmålsränta debiteras vid försenad inbetalning av undervisningsavgift. Vid utebliven betalning kan uppflyttning av den studerande till nästa läsår ej ske, ej heller erhålles betyg eller examina. Studieavbrott, oberoende av orsak och skäl därför, skall skriftligen anmälas till studierektor. Vid studieavbrott erlägges undervisningsavgift för innevarande läsår för den tid studierna pågått, fram till skriftlig studieuppehållsanmälan lämnats in, samt med ett tillägg om ett belopp motsvarande 15% av undervisningsavgift för resterande del av läsåret. Sistnämnda tillägg räknas den studerande tillgodo om och när denne återupptar sina studier. Studieplats kan inte garanteras när den studerande önskar återuppta studierna utan bereds i mån av plats.vid studieavbrott, oberoende av orsak och skäl därför, gäller vid återupptagande av studierna de för det nya läsåret aktuella undervisningsavgifterna enligt rådande betalningsplan. Krav på återbetalning eller tillgodoräknande av undervisningsavgift, oberoende av orsak eller skäl därför, för den tid den studerande varit inskriven vid Naprapathögskolan, kan inte riktas mot Naprapathögskolan eller annan med Naprapathögskolan närstående part, utöver vad som häri anges. 9

10 Studiemedel CSN Terminstider Höstterminen 2015: tom , totalt 20 veckor inklusive beordrade självstudier vid jul. Vårterminen 2016: tom , totalt 20 veckor. Intyga påbörjad studieperiod Vi intygar vilket datum den studerande börjar studera. Vi kan intyga detta först från och med den dag den studerande börjar sina studier. Redovisning av studieresultat Vi rapporterar den studerandes studieresultat till CSN. Bedömningen lämnar vi in i slutet av studieperioden. Rapportering av ändringar Vi rapporterar ändringar när de inträffar. Ändringar kan exempelvis vara ökad eller minskad studieomfattning eller studieavbrott. Rapportering av undervisningsavgift Naprapathögskolan rapporterar undervisningsavgift direkt till CSN. Studiemedel/merkostnadslån Ansök om studiemedel för hela läsåret 2015/2016 i kategorin: "Naprapatprogrammet 4 år, intag augusti". När du eller närstående blir sjuk Den studerande får under vissa förutsättningar behålla sina studiemedel under den tid han eller hon är sjuk. Detsamma gäller vid vård av sjukt barn eller svårt sjuk närstående. De veckor som den studerande varit sjuk eller vårdat barn eller närstående räknar CSN inte som använda. Det innebär att CSN inte tar med dem när de räknar hur många veckor den studerande haft studiemedel. Dessa veckor räknas inte heller med när CSN prövar studieresultaten. För att den studerande ska få behålla studiemedlen under tiden han eller hon är sjuk, måste Försäkringskassan ha godkänt sjukperioden. Den studerande måste också vara helt oförmögen att studera. Även kortare sjukperioder kan påverka prövningen av studieresultat, därför är det viktigt att den studerande alltid anmäler sjukdom. Den studerande ska anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Det bör göras redan första sjukdagen. För mer information om gällande regler kontakta CSN. 10

11 Lånekassen och FPA/Kela Du som uppbär studiemedel från statens Lånekasse eller FPA/Kela kontaktar dem för information om gällande regler. Lokaler Naprapathögskolan Kräftriket 23 A Stockholm Tel: Fax: Öppettider under terminstid Skola: mån-fre kl Kansli: mån-tor kl , fre kl Lunchstängt kl Naprapathögskolan öppnas kl på vardagar och låses kl 19.30, då larmning av Naprapathögskolan sker. Det är ditt ansvar att ha lämnat lokalerna innan dess. Om du finns kvar i lokalerna efter utlöser du larmet och kan då bli skyldig att betala den utryckningskostnad om 5000 kr som ett larm medför. Naprapathögskolans bibliotek är öppet varje dag som skolan är öppen. Mer information om utlåning och bemanning finns i biblioteket. Naprapathögskolans klinik Observatoriegatan Stockholm Tel: Öppettider under terminstid mån-tor fre alternativt Lås & larm Naprapathögskolan Nyckelbrickor med tillhörande passerkod tilldelas alla studenter i ÅK1. Slår du fel kod tre gånger spärras koden och den måste återaktiveras på Naprapathögskolans kansli. In- och utpassering sker genom entrén på husets kortsida mot Norrtäljevägen. Utpassering kan även ske på byggnadens långsidor från trapphus respektive studentmatsal. Du får tillgång till nyckelbricka och kod för att komma in på högskolan. Nyckelbrickan är en personlig värdehandling och får ej förvaras tillsammans med koden. Du får självfallet inte heller låna ut den till någon annan. Via nyckelbrickan kan vi avläsa vem som passerat in genom dörren. 11

12 Om du tappar bort nyckelbrickan måste detta omgående anmälas till kansliet. Ny nyckelbricka får du mot en kostnad av 100 kronor. När du skall passera in för du din nyckelbricka framför sifferpanelen och slår din kod. För att passera ut används öppningsknappen vid dörren. Övriga dörrar är Nödutgångar och är endast avsedda för nödsituationer. Naprapathögskolans klinik Inpassering på kliniken sker via studentingång, Västmannagatan 40, med kod som tilldelas alla studenter vid läsårsstart. Skadegörelse Vandalisering, såsom klotter på väggar eller möbler i Naprapathögskolans lokaler, eller vårdslös hantering av behandlingsbänkar, datorer, AV-utrustning eller annan utrustning tillhörig högskolan är inte förenligt med Naprapathögskolans värderingar och krav på uppförande hos studenter. Ersättning för skador av nu nämnda slag debiteras skyldig student. Intrång På Naprapathögskolan tar vi ett gemensamt ansvar för att motverka stöld och skadegörelse. Vi ber därför både studenter, lärare och personal att vara extra uppmärksamma på obehöriga personer i Naprapathögskolans lokaler. Ser ni någon som ni misstänker inte hör hemma här gör ni följande: 1) Fråga vad personen gör här. 2) Be personen lämna lokalen. Brandskydd Genomgång av rutiner i händelse av brand genomförs vid terminsstart. 12

13 Nätverk Användarnamn & lösenord på Naprapathögskolans nätverk Studenter f.o.m. DN47: Användarnamn: nph_student-id (där student-id utgörs av ett 6-siffrigt nummer du tilldelas vid skolstart). Lösenord: Alla i klassen tilldelas ett gemensamt lösenord. Ditt lösenord måste du själv ändra första gången du loggar in på Naprapathögskolans nätverk via någon av datorerna i datorsalen. Har du glömt ditt användarnamn och/eller lösenord, kontakta Naprapathögskolans kansli. Studenter t.o.m. DN46: Användarnamn: nph_nnnn (där nnnn utgörs av en kombination av bokstäver från för- resp. efternamn) Lösenord: Har du glömt ditt användarnamn och/eller lösenord, kontakta Naprapathögskolans kansli. Wi-Fi på Naprapathögskolan & Naprapathögskolans klinik När du satt ett eget lösenord vid en dator i datorsalen, enligt instruktionerna ovan, kan du ansluta bärbar dator, mobiltelefon, surfplatta el dyl. till Internet via Naprapathögskolans trådlösa nätverk NPH-Student. Tillgång till nätverket finns både på Naprapathögskolan och på kliniken. Så här gör du: 1. Anslut till nätverket NPH-Student 3. Fyll i användarnamn (identitet) & lösenord enligt punkt 1. Wi-Fi för journaldatorer på kliniken Datorerna i behandlingsrummen på kliniken ansluter till ett eget trådlöst nätverk NPH-Klinik. Lösenord till detta nätverk är: oakley

14 Schema Ditt schema finns på webben dels via länk från Naprapathögskolans webbplats dels via appen Skola24. Det är viktigt att du kontrollerar schemat regelbundet för att vara uppdaterad om eventuella schemaändringar. Räkna med att det kommer att bli ändringar i det schema som publiceras terminsstart. Det är tyvärr oundvikligt. Ändringar kan meddelas på flera sätt; i schemat, vid klassträffar samt via klassrepresentanterna som utses årsvis i varje klass. Information om ändringar med kort varsel kan även gå ut via e-post. Det är därför viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i ditt schema. Ta för vana att kontrollera ditt schema varje morgon! Grupper, gruppindelning, byte av grupp Under studietiden är studenterna indelade i grupper, då mycket av undervisningen bedrivs gruppvis. Studenterna är indelade i 1/5 grupper, 1/3 grupper samt halvklass. Det är främst de praktiska och kliniska lektionerna som bedrivs gruppvis, men även under en del teoretiska lektioner. Under åk 1, 2 och 4 bedrivs ämnet klinisk naprapati i 1/5 grupper och under åk 3 i 1/3 grupper. Efter åk 2 byter studenterna grupper. Studenten kan dock komma att byta grupp även innan och efter åk 2 då gruppantalet måste vara jämt fördelat i resp. klass av schematekniska skäl. Byte av grupp medges ej. Webviewer: ditt schema på webben Gå till Naprapathögskolans webbplats och klicka på länken Novaschem. Länken hittar du längst ner på webbplatsen under rubriken Studentlänkar. För att se ditt individuella schema skriv in ditt användarnamn nph_student-id (sex siffror), välj vecka och klicka på Visa. För att se schema för hela din klass skriver du in ditt klassnummer (DNXX). Schemaändringar meddelas via mail snabba ändringar. Titta på schemat varje dag Skola24: Schema och närvaro i en och samma app Skola24 är ett webbaserat program där du kan se ditt individuella schema. Du har blivit registrerad som ny användare av programmet. Innan det kan användas behöver du skapa ett användarkonto. Observera särskilt punkt 3 nedan! Gör så här: - Hämta ett papper med din individuella aktiveringskod på Naprapathögskolans kansli. - Skriv in adressen i webbläsaren och välj domän i listan eller skriv naprapathogskolan.skola24.se direkt i webbläsaren. - Klicka på länken "Aktivera användarkonto". 14

15 1. Skriv in din aktiveringskod. 2. Godkänn villkoren i avtalet. 3. OBS Där det står "Ange ditt personnummer på formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX" ska du istället skriva ditt student-id i formatet: nph_student-id 4. Ditt användarnamn är nu förifyllt, ändra det inte. Ange och bekräfta ett eget lösenord. 5. Ange och bekräfta din e-postadress. 6. Bekräfta dina uppgifter genom att klicka på "Registrera". Aktiveringslänk skickats via e-post. När du aktiverat ditt konto kan du logga in i appen "Skola24" för att se ditt individuella schema. Appen hittar du på Google Play eller App Store. Om du glömmer bort ditt lösenord skaffar du själv ett nytt genom att klicka på länken Jag har glömt mina användaruppgifter på Kontakta skolan om du har problem med aktiveringen eller vill veta vilka funktioner skolan valt att använda. 15

16 Kurswebb Moodle Naprapathögskolans kurswebb På Naprapathögskolans kurswebb Moodle får du tillgång till bland annat kursplaner med litteraturlistor, kursmaterial och kursutvärderingar för samtliga kurser på naprapatprogrammet. Kurserna publiceras terminsvis i anslutning till terminsstart. Naprapathögskolan reserverar sig för eventuella ändringar. Undervisningsmaterial från respektive ansvarig lärare i form av tex hand-outs eller Power-points kan, om läraren gett sitt medgivande, publiceras på Moodle eller kopieras upp. Detta sker då i anslutning till respektive kursmoment. För att registrera dig på Moodle följer du dessa instruktioner: 1. Gå till moodle.nph.se 2. Klicka på Starta nu genom att skapa ett nytt konto! 3. Följ instruktionerna och ange användarnamn, lösenord, annan obligatorisk information samt den e-postadress med vilken du vill sätta upp kontot. Om du glömmer bort ditt lösenord så är det till denna adress som ditt återställningslösenord skickas. För att registrera dig på dina kurser i Moodle krävs en kursnyckel. För höstterminen 2015 gäller kursnyckel: oakley15 Kurser döps enligt formatet T: Kursens namn, DN där T=termin och DN=klass. Till exempel ska du som inleder dina studier höstterminen 2015 registrera dig på alla T1-kurser för DN50. Observera att det är du själv som skapar ditt Moodle-konto och ansvarar för dina inloggningsuppgifter. Om du glömt ditt lösenord klickar du på Förlorat lösenordet vid inloggningsrutan på moodle.nph.se och följer instruktionerna. Kursutvärdering Kursutvärderingen är obligatorisk och sker efter varje avslutad kurs. Kursutvärderingen är öppen i 2 veckor och utförs på Moodle. Utvärderingen måste utföras innan man får sitt resultat/hämtar ut sin tentamen på kansliet. Studieinformation via E-post Google grupper Naprapathögskolan använder sig av Google grupper för att skicka e-postmeddelanden till alla klasser. Se därför till att meddela Naprapathögskolans kansli om du byter e-postadress. 16

17 Upphovsrätt Av Naprapathögskolan producerat undervisningsmaterial och annat material, exempelvis men inte begränsat till text, bild, illustration, video och ljudupptagning, är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt och endast ämnat för internt bruk. Det innebär att materialet ej får visas, kopieras, lagras, distribueras eller på annat sätt nyttjas eller tillgängliggöras utom ramen för utbildningsprogrammet. Nyttjande av upphovsrättsskyddat material inom ramen för utbildningsprogrammet regleras genom Naprapathögskolans avtal med Bonus Copyright Access och sker i enlighet med de villkor som gäller för det avtalet. Den som bryter mot lagen (1960:729) om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Det är förbjudet att filma eller fotografera under lektioner och föreläsningar/seminarier. Ljudupptagning är endast tillåtet för eget bruk, och då efter överenskommelse med ansvarig lärare. 17

18 Kopiering Naprapathögskolan har avtal med Bonus Copyright Access. Detta innebär att högskolans lärare och studenter får kopiera, använda och dela upphovsrättsskyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, digitala publikationer med mera. Lärare och studenter får kopiera och dela digitalt och analogt genom att: - Ladda ner - Skanna - Skriva ut - Fotokopiera - Spara digitalt, t.ex. på lärosätets slutna nätverk, på USB etc. - Dela kopior på lärosätets slutna nätverk, via e-post etc. - Lägga kopierat material i presentationer, t.ex. PowerPoint - Spara och dela digitala presentationer på lärosätets slutna nätverk, via e-post etc. - Projicera och visa på skärm - Dela ut papperskopior Observera att rätten att kopiera, använda och dela upphovsrättsskyddat material är begränsad till lärosätet. Du som student äger således inte rätt att kopiera, använda eller dela Naprapathögskolans kursmaterial eller andra utbildningsdokument utom ramen för utbildningen. För mer information besök Bonus Copyright Access webbplats Plagiatkontroll Naprapathögskolan använder tjänsten URKUND för att motverka plagiat inlämningsuppgifter, examensarbeten mm som lämnas in av studenter i samband med examinationer i olika ämnen. Vi skickar in det inlämnade dokumentet till URKUND som jämför det med material på Internet, förlagsmaterial och studentmaterial från andra högskolor. Om plagiat identifieras anmäls det till rektor och prövas i Disciplinnämnden. 18

19 Studentkår Naprapathögskolans studentkår grundades 1975 och organiserar alla studenter vid Naprapathögskolan i Stockholm. Studentkåren är en intresseorganisation som är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och som företräder studenternas gemensamma intressen i studentlivets alla delar. Naprapathögskolans studentkårs syfte att organisera studenternas medverkan och inflytande på utbildningen. Kåren har också ansvar för den sociala delen av högskolelivet. Naprapathögskolans studentkår har valt att medlemskap i kåren är obligatoriskt för alla studenter vid Naprapathögskolan. Kåren företräder studenterna och kan påverka naprapatprogrammets utformning genom representation i Utbildningsnämnd och Studiesocial nämnd. Studentkåren arbetar också med studentbostäder, idrottsevenemang, fester, profilprodukter, studentutrymmen mm. Genom att vara ansluten till kåren är man automatiskt medlem i SSCO (Stockholms Studenters Centralorganisation) och har därmed tillgång till studentidrotten (SSIF), studentbostäder (SSSB), rabatterade resor på tåg och flyg mm. Studentkåren har även försäljning av skoltröjor mm. Kåren består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt ledamöter för utbildningsutskottet, idrottsutskottet, pubutskottet, PR- & IT-utskottet samt kårshoppen. Naprapatins dag Studentkåren är ansvarig för inriktningen på Naprapatins dag som firas varje höst. Alumni Som student vid Naprapathögskolan kan du ansluta till Naprapathögskolans University Page på LinkedIn. Det gör du via denna länk: https://www.linkedin.com/profile/edit-education?school=naprapath%c3%b6gskolan+-+scandinavi an+college+of+naprapathic+manual+medicine&schoolid=154123&goback=%2eptr_154123_*1_* 1_*1_*1&trk=edu-rec-did-attend 19

20 Studentförsäkringar Naprapathögskolan tecknar behandlingsskadeförsäkring och patientförsäkring, härefter kallad Försäkringen. Försäkringen omfattar behandling som utförs av lärare på student, av student på annan student eller av student på lärare som ett led i undervisningen och avseende de behandlingsmetoder som den studerande är behörig att utföra enligt kursplan. I de fall den studerande ombeds att utföra behandling på annan student, närstående eller vän vid någon typ av besvär eller skada skall denna behandling utföras på Naprapathögskolans klinik och i enlighet med där gällande regler och föreskrifter. Försäkringen omfattar även behandling utförd inom ramen för den kliniska praktik som bedrivs av studenter och lärare på Naprapathögskolans klinik samt behandling utförd inom ramen för examensarbetesprojekt som godkänts av Naprapathögskolans vetenskapliga råd. Försäkringen gäller även under den schemalagda praktiktiden på extern klinik omfattande ca fyra veckor, under årskurs tre och fyra och som ingår i kursplanen. Försäkringen gäller inom Norden och omfattar patientskadeersättning enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler alternativt enligt villkor för behandlingsskadeförsäkring eller i förekommande fall enligt patientskadelagen. Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid Försäkringen är i kraft. Behandlingar som utförs när Försäkringen inte är i kraft omfattas inte av Försäkringen. Naprapathögskolan tecknar kollektiv olycksfallsförsäkring, härefter kallad Försäkringen. Försäkringen gäller studenter under skoltid samt direkt resa till och från skolan. Svenska Naprapatförbundet Som student kan du bli studentmedlem i Svenska Naprapatförbundet till en mycket förmånlig avgift så fort du har inlett dina studier. Genom studentmedlemskapet får du tillgång till samma förmåner som alla andra medlemmar och du har dessutom en försäkring som successivt täcker de behandlingstekniker du lär dig på skolan så att du kan praktisera även utanför skolans verksamhet. I försäkringen som gäller utanför skoltid ingår dessutom följande moment olycksfall, egendom, kristerapi, rättskydd och loss of profession Du kan läsa mer om Svenska Naprapatförbundet på Svenska Naprapatförbundet är en intresseorganisation som organiserar nästan samtliga av Sveriges över 1200 naprapater. Förbundet bildades 1971 och har sedan dess arbetat för sammanhållning naprapater emellan och för att befästa och stärka naprapatins roll i samhället. Via förbundet har medlemmarna bland annat tillgång till ett brett utbud av medlemsförmåner, ett intranät med information om allt som har med yrket och företagandet att göra samt de olika nyhetsbrev som regelbundet skickas ut. Dessutom ingår i medlemskapet ett försäkringspaket som bland annat omfattar den patientförsäkring 20

21 alla legitimerade terapeuter måste ha. Förbundet arrangerar i samband med årsmötet varje år en av Nordens största vetenskapliga kongresser inom manuell medicin FoMM, Forum on Manual Medicine. I Norge och Finland finns motsvarande förbund; Norges Naprapatförbund; och Finska Naprapatförbundet; 21

22 Naprapathögskolans klinik Naprapathögskolans klinik ligger på Observatoriegatan vid Odenplan i Stockholm. Kliniken är den största i sitt slag med 45 behandlingsrum och årligen utförs ca behandlingar. Naprapathögskolans klinik är registrerad i Vårdgivarregistret och följer alla de lagar och förordningar som gäller för legitimerad vårdpersonal. Naprapathögskolan har tecknat patientskadeförsäkring. Naprapathögskolan har ingen försäkring för patienters tillhörigheter. Om du är den som sist rör en patients tillhörighet och denna försvinner, kommer ansvaret att falla på dig som får koppla in din egen hemförsäkring eller på annat sätt ersätta föremålet. Det är på Naprapathögskolans klinik som studenterna på Naprapathögskolan praktiserar sitt mest omfattande ämne, klinisk naprapati. Detta innebär att du som student tar emot patienter under eget ansvar, dock under handledning av erfarna legitimerade naprapater. Den kliniska naprapatin påbörjas under termin 2 och du tar emot patienter vid 1-2 tillfällen per vecka fram, till och med termin 7. På naprapathögskolans klinik arbetar man i blå bussarong/piketröja och vita byxor. Dessa kläder kan beställas via Naprapathögskolan. Vid varje arbetstillfälle skall du medtaga reflexhammare, blodtrycksmanschett och stetoskop, även detta kan beställas via Naprapathögskolan. Vid varje klinikpass är det ditt ansvar att se till att behandlingsbåset är städat och iordningsställt inför nästa patientbesök. Det är viktigt att du håller tiden. Det är även av vikt att du sköter din personliga hygien, att klinikkläder tvättas samt att de hygienföreskrifter som gäller för vårdpersonal följs. I klinikpasset kan även tvättansvar ingå. Detta innebär skötsel av lokaler och tvätt av klinikens handdukar. Det är dock allas enskilda ansvar att hålla rent i lokaler och omklädningsrum. Vid klinisk undervisning gäller samma tystnadsplikt som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal i enskild verksamhet, enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 6 kap,

23 DEL 2: Utbildningsinformation Naprapatutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier som innefattar teori, praktik och klinisk undervisning. Det fordras att du deltar i lärarledda aktiviteter, genomför olika former av grupparbeten och därtill en hel del självstudier för att du skall klara av studierna. Att du deltar aktivt i grupparbeten och liknande aktiviteter är viktigt, inte bara för din inlärning utan också för andras. Naprapathögskolans pedagogik bygger på att du själv tar ansvar för dina studier och för att du följer aktuell kursplan. Efter första året erhåller du, vid godkända resultat i samtliga kurser, diplom som massageterapeut. Du har då även möjlighet att certifiera dig som massör genom Branschrådet Svensk Massage. Efter fyra års studier och godkänt i samtliga kurser inklusive examensarbete, sluttentamen och externpraktik, samt att dina ekonomiska förpliktelser gentemot Naprapathögskolan är reglerade, erhåller du naprapatexamen. Efter ytterligare ett års praktiktjänstgöring hos legitimerad vårdgivare kan du i Sverige ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Naprapatprogrammets innehåll och upplägg Övergripande innehåll Naprapatprogrammet omfattar 4 års heltidsstudier, motsvarande 240 högskolepoäng fördelat på 8 terminer, varav kurser i huvudområdet naprapati utgör mer än hälften. Programmet består av en bred grundutbildning inom anatomi, fysiologi och medicin integrerat med naprapati som studeras utifrån beteendevetenskapliga och humanistiska aspekter på hälsa och livsstil. Studierna integreras ytterligare med naturvetenskapliga och medicinska aspekter på hälsa, sjukdom samt förebyggande, terapeutisk och rehabiliterande behandling. Undervisningsspråk Undervisningsspråk är svenska men föreläsningar på engelska förekommer. Litteraturen är såväl svensk- som engelskspråkig. Pedagogisk profil Naprapathögskolans pedagogiska profil utmärks av integrationen mellan teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. Den pedagogiska grundtanken är att de teoretiska delarna under hela utbildningen löper parallellt med och integreras med de praktiska och kliniska delarna. I samtliga delar av naprapatprogrammet praktiseras ett problembaserat sätt att undervisa vilket ger den examinerade naprapaten kompetens att hantera komplexa patientsituationer. Den kliniska naprapatin inleds redan under termin 2 och syftar till att omsätta teori i praktisk tillämpning. Naprapatprogrammets pedagogiska profil baseras på ett humanistiskt och konstruktivistiskt synsätt vilket innebär att studentens vilja och förmåga att själv ta ansvar för sin inlärning är central. Naprapatprogrammet använder studentaktiverande pedagogiska metoder som uppmuntrar till 23

24 självständigt och livslångt lärande samt vetenskapligt och kritiskt tänkande. Undervisningsformerna anpassas till de olika kursernas mål och innehåll och exempel på metoder är PBL (problembaserat lärande), grupparbeten, projektarbeten, tematiska studier, seminarier och litteraturstudier. Även den praktiska undervisningen präglas av ett problembaserat arbetssätt i vilket förevisningar, praktiska övningar och färdighetsträning sker i mindre grupper. Stor vikt läggs vid funktionella aspekter och patientfall används ofta som diskussionsunderlag. Teoretiska föreläsningar integreras vanligen med mer studentaktiva moment. Examinationsformerna inom naprapatprogrammet är av såväl summativ som formativ karaktär och en tydlig koppling mellan lärandemål, undervisningsformer och examination finns. Den pedagogiska målsättningen är att skapa förutsättningar för studenten att; ta ett eget ansvar för kunskapssökande och inlärning, ha ett patientcentrerat synsätt där engagemang och empati genomsyrar arbetssättet, bli en vetenskapligt och kritiskt tänkande individ såväl under utbildningen som i sin kommande yrkeskarriär, vara trygg i sin yrkesroll och samtidigt ödmjuk inför kollegor och andra yrkeskategorier, kunna kommunicera och samverka med såväl kollegor inom sjukvården som patienter och andra tänkbara grupper och vara motiverad att fördjupa och utveckla sina kunskaper. Ämnesblock Naprapatprogrammet är organiserat i ämnesblock omfattande en eller flera kurser. Ämnesblocken är anatomi, forskningsmetodik, fysiologi, idrottsmedicin, medicinska samt övriga ämnen, naprapati och smärta. Dessa företräds i Naprapathögskolans vetenskapliga råd och av en blockansvarig ämnesföreträdare. Blockläsningen medger en tydlig samordning av närliggande ämnen samt möjligheter för de blockansvariga ämnesföreträdarna att fördjupa sig i och kunna följa och förmedla aktuell forskning inom området. Anatomi Ämnesblocket Anatomi dominerar den första terminen på naprapatprogrammet. Anatomiska kunskaper utgör grunden för såväl de medicinska ämnena som huvudämnet naprapati. Stor vikt läggs vid att studenten tidigt skall utveckla ett funktionellt tankesätt där analys av anatomiska sammanhang är centralt. Ämnesblocket innehåller dels systematisk anatomi dvs. läran om de olika organsystemen samt topografisk anatomi som innefattar kroppens uppbyggnad. Fysiologi Ämnesblocket Fysiologi ger den studerande grundläggande kunskaper om och förståelse för kroppens normala fysiologiska funktioner. Särskild tonvikt läggs vid muskel-, cirkulations-, och idrottsfysiologi. Inom ämnesblocket ingår även studier i tillämpad fysiologi och näringslära vilket ger den studerande fördjupade och praktiska kunskaper om den fysiska aktivitetens och kostens betydelse för kroppen. Medicinska och övriga ämnen Ämnesblocket Medicinska & övriga ämnen innefattar kurser som exempelvis medicin & kirurgi, ortopedi, neurologi, reumatologi, radiologi, biomekanik och samtalsmetodik. De medicinska kurserna 24

25 ger bred kunskap av allmänmedicinsk karaktär och en god grund för diagnostiska bedömningar. Syftet är att ge den studerande grundläggande kunskaper om sjukdomar och tillstånd som en naprapat direkt eller indirekt kan komma i kontakt med. Förekomst, riskfaktorer, symtomlära, diagnostik, terapi och profylax studeras med fokus på de stora folkhälsosjukdomarna. Smärta Ämnesblocket Smärta ger både breda och djupa kunskaper i smärtans uppkomstmekanismer och tänkbara behandlingsalternativ. Ämnesblocket syftar till att ge kunskap om smärtupplevelsen och de kroppsegna system som kan aktiveras för att ge smärtlindring. Dessutom ges den studerande ökad förståelse för omfattningen av folkhälsoproblemet smärta och värk. Kursen avser även att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt. Forskningsmetodik Ämnesblocket Forskningsmetodik syftar till att ge kunskap i kritiskt tänkande, vetenskaplig metodik, informationssökning, granskning av vetenskapliga artiklar samt statistik. Dessa kunskaper ligger till grund för examensarbetet samt förbereder dig som blivande naprapat att självständigt både ta del av och kritiskt granska litteratur inom området. Idrottsmedicin Ämnesblocket Idrottsmedicin förbereder den studerande för arbete med idrottare samt idrotts- och motionsrelaterade skador. Blocket behandlar de teoretiska grunderna för idrottsskador och dess uppkomstmekanismer. Stor vikt läggs vid att studenten övas i att självständigt undersöka kliniska symtom, ställa diagnos, rekommendera behandling och rehabiliteringsåtgärder. Dessutom ska den studerande ges fördjupad förståelse för kroppens normala struktur och funktion med avseende på samspelet mellan nerver, muskler och skelett. Naprapati Huvudområdet naprapati omfattar kunskaper och förståelse, färdigheter och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt vad gäller prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering av smärttillstånd och funktionsrubbningar i det neuromuskuloskeletala systemet hos kvinnor och män i alla åldrar. Naprapati baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ämnesblocket Naprapati är det enskilt största på naprapatprogrammet och utgör huvudämne. Naprapati innefattar neuromyofasciala tekniker (massage, stretching och triggerpunktsbehandling) samt ledbehandling (mobilisering och manipulation). Undervisningen sker i form av teoretiska föreläsningar samt praktiska gruppvisa genomgångar. Pedagogiskt fokus ligger på studerandeaktiverande metoder samt problembaserad inlärning med utgångspunkt i patientfall. Den praktiska undervisningen syftar till att studenten ska bli bekant med de metoder och den utrustning som är vanligt förekommande i naprapatens yrkesutövning innan mötet med patienter sker i den verksamhetsförlagda utbildningen vid Naprapathögskolans klinik. Ämnesblocket innefattar även klinisk naprapati där studenten från och med termin två tar emot egna patienter på Naprapathögskolans klinik under handledning av erfarna legitimerade naprapater. I ämnesblocket Naprapati ingår även examensarbete samt externpraktik hos legitimerad naprapat. Examensarbete Kursen är en fördjupning inom ämnet naprapati och innebär att studenten självständigt planerar, och rapporterar (skriftligt och muntligt) ett examensarbete. Arbetet kan ha kvantitativ eller 25

26 kvalitativ ansats, och skall med relevant vetenskaplig metod besvara en tydlig och avgränsad frågeställning. Arbetet skall ha en omfattning som motsvarar 15 höp (10 veckors heltidsarbete). Arbetet kan göras enskilt eller i par men skall alltid motsvara 15 höp (10 veckors heltidsarbete) per person. Språket kan vara svenska, norska eller engelska. Projektarbetet syftar till att ytterligare utveckla den studerandes förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom vetenskaplig metod samt naprapatisk teori och/eller praktik. Projektet syftar också till att ge studenten förståelse för forskning samt förberedelse och intresse för fortsatt utvecklings- och forskningsarbete inom naprapati. Examensarbetet examineras i en skriftlig rapport och ett muntligt försvar under opposition. Examinationen genomförs av externa examinatorer med forskarutbildning, de flesta disputerade, från andra högskolor och universitet. Externpraktik Under den externa verksamhetsförlagda utbildningen ska den studerande fördjupa sig i såväl den kliniska delen och där ta del av erfarna legitimerade yrkesutövares sätt att arbeta som i hur verksamheten i övrigt bedrivs vad gäller kontakter med kollegor inom och utanför naprapatkåren, företagets drift, lokalernas skötsel etc. Stor vikt läggs vid de diskussioner som studenten inbjuds till i mötet med de externa handledarna. Detta gäller: Får påbörjas efter godkänt slutprov Åk 3. Skall ske hos legitimerad terapeut inom vården. Skall omfatta minst 135 timmar (à 60 minuter). Av dessa 135 timmar skall minst 95 timmar vara hos leg. Naprapat i Sverige. D v s max 40 timmar får ske hos annan legitimerad terapeut (tex. sjukgymnast, kiropraktor, läkare eller sjuksköterska). Praktik kan även ske i de Nordiska länderna hos en naprapat utan legitimation, som utbildats på Naprapathögskolan. Dock krävs minst ett års yrkeserfarenhet. Praktiken sker i form av auskultation. 26

27 Undervisningens upplägg Kurserna på naprapatprogrammet ges på två nivåer, grundnivå och avancerad nivå. Grundnivån omfattar huvudsakligen terminerna 1-6 och avancerad nivå huvudsakligen terminerna 7-8. Mindre delar av grundnivån ges under termin 7 och mindre delar av avancerad nivå ges under termin 5-6. Progressen i respektive ämnesblock säkerställs genom att kurserna på såväl grundnivån som den avancerade nivån innehåller fördjupningsmoment. I naprapati, klinisk naprapati och delar av andra ämnesblock är studierna organiserade så att kunskaper från en termin ligger till grund för nästkommande termin. Grundnivån, terminerna 1-6, omfattar en introduktion till yrket som naprapat, baskurser med inriktning på såväl humanbiologi som medicin samt naprapati och klinisk naprapati. Naprapati och klinisk naprapati löper genom samtliga terminer och de ingående delkurserna ger en naturlig progress med fördjupningsmoment. I den kliniska naprapatin ges studentens personliga och professionella utveckling stort utrymme. Stor vikt läggs vid att integrera teoretiska och praktiska moment samt att skapa förståelse för att ett biopsykosocialt synsätt är avgörande i patientkontakten. Under grundnivån introduceras studenten tidigt i vetenskaplig teori och metod och den studerande tränas i kritiskt tänkande för att främja ett vetenskapligt förhållningssätt. Åk 1 Under terminerna 1 och 2 utgör anatomi- och fysiologiblocken viktiga delar där den grundläggande kunskapen och förståelsen skapas via studier av människans normala struktur och funktion. Naprapatin präglas under dessa terminer av grundutbildning och fördjupning inom mjukdelsbehandling och den kliniska naprapatin syftar till att utveckla studentens förmåga att föra en dialog med patienten samt genomföra ett allmänt status och en grundläggande klinisk undersökning. Första årets studier syftar till att studenten skall förvärva den teoretiska grund, de baskunskaper inom naprapati och det grundläggande förhållningssätt i kontakten med patienten som behövs för den fortsatta utbildningen. Åk 2 Terminerna 3 och 4 präglas av fortsatta teoretiska studier där kunskap och förståelse skapas för människan i smärta och dysfunktion samt för den högpresterande människan. Kurserna inom blocket Medicinska ämnen löper från termin 3 och vidare genom utbildningen och syftar till att ge studenten tillräckliga kunskaper för att kunna göra differentialdiagnostiska ställningstaganden samt till att ge kunskaper om medicinska indikationer och kontraindikationer. Det idrottsmedicinska blocket och kursen tillämpad fysiologi och näringslära syftar till att ge kunskaper om fysisk prestationsförmåga och om de faktorer som påverkar prestationshöjning. Naprapatiblocket omfattar mobiliseringstekniker för såväl ryggrad som extremitetsleder och klinisk naprapati syftar till att vidareutveckla studentens förmåga att föra ett drivet patientsamtal, genomföra en klinisk undersökning med ökande selektivitet och ställa en diagnos. Det andra året syftar till att utveckla studentens förmåga att ställa diagnos, lägga upp en behandlingsplan och behandla med utgångspunkt i den kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och det förhållningssätt som studenten hittills uppnått. Åk 3 27

28 Terminerna 5 och 6 är en vidareutveckling av de två föregående där stor vikt läggs vid ett ökat differentialdiagnostiskt kunnande. Naprapatiblocket omfattar huvudsakligen manipulationstekniker och i den kliniska naprapatin läggs allt större vikt vid selektivitet i såväl undersöknings- som behandlingssituationen. Tredje året syftar till att utveckla studentens förmåga att hantera komplexa problemlösnings- och beslutsprocesser samt att analysera och vid behov omvärdera en behandlings- eller rehabiliteringsplan. Åk 4 Terminerna 7 och 8 utgör de huvudsakliga delarna av naprapatprogrammets avancerade nivå. Naprapatiblocket är uppdelat i temaområden och den kliniska naprapatin omfattar verksamhet såväl internt som externt. Studenten genomför ett examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng som skall utgöra en fördjupning inom ämnet naprapati. Examensarbetet presenteras skriftligt och försvaras av studenten under opposition. Det fjärde året syftar till att studenten skall bredda och fördjupa sina kunskaper, utveckla sin självständighet och problemlösningsförmåga samt motiveras till ett ökat eget ansvar. Under Åk 4 avslutas utbildningen med teoretiska, praktiska och kliniska slutexaminationer. Teoretisk slutexamination: Skrivningen omfattar samtliga kurser som förekommit under naprapatutbildningen och antalet frågor är viktat mot hur stor kursen är i utbildningen. Tentan är uppdelad i 2 delar. För godkänt på slutskrivningen krävs minst 50% rätt på såväl del 1 som på del 2. Omtentamen ges vid behov. Del 1: Humanbiologiska och medicinska ämnen. Här examineras det viktigaste ur till exempel anatomi, fysiologi, sjukdomslära, neurologi, ortopedi etc. Maximalt 150 frågor. Del 2: Naprapati och närliggande kurser. Här examineras alla kurser som finns inom blocket naprapati. Ryggradens specifika anatomi och biomekanik, fysiologiska mekanismer som förklarar orsaker till besvär och behandlingseffekter, tester och annan undersökningsmetodik, behandlingsteknik, indikationer och kontraindikationer är exempel på områden som kommer att behandlas. Även de behandlingstekniker som kompletterar de rent naprapatiska, till exempel elektroterapi, kommer att förhöras. Maximalt 150 frågor. Praktisk slutexamination: Omfattar samtliga behandlingstekniker som gåtts igenom under utbildningen. Såväl ryggrad som extremitetsleder examineras. Provet består av direkta tekniska frågor samt frågor av mer problembaserad karaktär, där krav ställs på att studenten tänkt igenom strategier för undersökning och behandling av en led. 28

29 För godkänt krävs att samtliga delmoment är godkända. Det går inte att kompensera ett Icke Godkänt moment med ett Väl Godkänt resultat i en annan del. Klinisk slutexamination: Omfattar allt studenten studerat under sin studietid, ur ett psykoosocialt, differentialdiagnostiskt och kliniskt perspektiv. Under examinationen sitter en handledare med under hela patientbesöket. Studenten tar emot en, för denne, helt ny patient. Handledaren bedömer de olika momenten i ett patientbesök. Handledaren har även möjlighet att, efter besöket, ställa uppföljande frågor till studenten. För godkänt krävs att samtliga delmoment är godkända. Det går inte att kompensera ett Icke Godkänt moment med ett Väl Godkänt resultat i en annan del. 29

30 Teoretisk undervisning Närvaro och igentagning: I de teoretiska ämnena finns inget generellt närvarokrav om inte så anges i kursplanen, schemat eller meddelas av läraren. Av denna orsak är det mycket viktigt att den studerande deltar vid det första lektionstillfället då denna information ges. Igentagning av missad obligatorisk föreläsning kan ske genom att den studerande tar del av lektionen vid nästkommande tillfälle (nästa termin/läsår) eller i undantagsfall genom inlämningsuppgift. Detta beslutas tillsamman med kursansvarig lärare och studierektor. Examinationer : I de teoretiska delarna av utbildningen är skriftliga salsexaminationer den vanligaste formen men även hemtentamina, inlämningsuppgifter och grupparbeten med skriftlig och muntlig presentation förekommer. Ofta examineras kurser med olika kombinationer av examinationsformer, till exempel kan obligatoriska grupparbeten ingå i en kurs som avslutas med en salsskrivning. Vissa moment kan också examineras genom obligatorisk närvaro. Form för examination finns angiven i kursplanen samt meddelas av läraren. Betygsgrader : I de teoretiska ämnena ges betygen icke-godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För betyget godkänd (G) på en skriftlig tentamen krävs minst 67% av maxpoäng och för väl godkänd (VG) krävs 90%. Vid omtentamen kan endast betyget G erhållas om inte synnerliga skäl föreligger. 30

31 Praktiskt undervisning Närvaro och igentagning: Obligatorisk närvaro gäller vid all praktisk undervisning och frånvaro måste kompenseras genom igentagning. Även deltagande i vissa grupparbeten/seminarium är obligatoriskt. För praktiska lektioner gäller generellt 90% närvaro. Observera att det är den studerandes eget ansvar att hålla reda på sin närvaro och eventuella frånvaro. Igentagning av frånvaro kan ske på följande sätt; a) på därför avsedda lektioner som schemaläggs (ca 1 pass per 10 lektionspass, närvaro vid 1 igentagningspass räknas som igentagning för 2 ordinarie pass) b) i samråd med läraren på den andra halvklassens lektion med samma lektionsnummer observera att detta endast får göras efter samråd med läraren och i mån av plats. Företrädesvis görs ett platsbyte med annan student i klassen. Examinationer : Examination sker genom praktiska samt vanligen även teoretiska prov. För de teoretiska skrivningarna i praktiska ämnen gäller samma regler som för teoretiska ämnen ovan. De praktiska kurserna är till stor del uppdelade i en teoretisk del som examineras skriftligt samt i de rent praktiska momenten där studenternas kunskaper kontrolleras med ett eller flera praktiska delprov samt ett avslutande slutprov. I såväl de teoretiska som de praktiska delarna är problemorienterade frågeställningar centrala. De praktiska delproven baseras på ett patientfall där studenten får diskutera med ett differentialdiagnostiskt perspektiv och utifrån den diskussionen förevisa undersöknings- och behandlingstekniker. Det praktiska slutprovet omfattar vanligen två delar, en rent teknisk del där färdigheter och förmågor prövas samt ett mer omfattande patientfall, som studenten får sig tilldelat i förväg för att kunna förbereda sig för en bred diskussion som präglas av ett helhetsperspektiv. För att få avlägga praktiskt prov krävs att närvarokravet är uppfyllt. Vid underkänt praktiskt prov sker omexamination i samråd med läraren. Betygsgrader : I de praktiska ämnena ges betygen icke-godkänd (IG) och godkänd (G). 31

VARMT VÄLKOMNA. Program kl 18 Information/frågestund kl 19 Rundvandring/studentdemonstrationer

VARMT VÄLKOMNA. Program kl 18 Information/frågestund kl 19 Rundvandring/studentdemonstrationer VARMT VÄLKOMNA Program kl 18 Information/frågestund kl 19 Rundvandring/studentdemonstrationer NAPRAPATHÖGSKOLAN Scandinavian College of Naprapathic Manual Medicine Nordens största högskola avancerad manuell

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMB26, Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Internship in Strategic Communication, 30 credits

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits 1(5) 8SKG12 Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng)

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Psychotherapy Training Programme, 60 credits (=90 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 1999-02-23 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Dnr G 2016/146 Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Complementary Programme for Dentists with a dental

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP13, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Scientific Methods in Psychology, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp S:t Lukas utbildningsinstitut Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp Study programme in supervision and teaching in psychotherapy 45 ECTS Fastställd av Utbildnings- och

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1113 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 högskolepoäng Criminology: Introduction to the study of crime and social

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG30L Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMN01, Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Qualified Internship in Strategic Communication,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp. Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp. Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits 1(5) 8BAA33 Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: Höstterminen

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments 8FYG31 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 VT UTKAST

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PM1614 Kurs 14: Psykologpraktik, 22,5 högskolepoäng Practical Work/Supervised Field Study Period, 22.5 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) 1EN000 Engelska A, Allmän inriktning 30.0 hp 1EN000 English A, General Course 30.0 credits Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG210 Affärssystem med tillämpning, 15 högskolepoäng Applied Enterprise Systems, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD11, Psykologi: Översiktskurs, 30 högskolepoäng Psychology: General Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG220 Logistiska informationssystem, 15 högskolepoäng Logistics and Information Systems, 15 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYE19, Psykologi: Psykologi, hälsa och välbefinnande, 15 högskolepoäng Psychology: The Psychology of Health and Well-being, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2012-00670 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2012-03-22, reviderad 2012-04-26, 2012-06-07 Ersätter tidigare dnr LiU

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1116 Psykologi med inriktning mot sexologi, 30 högskolepoäng Psychology with Emphasis on Sexology, Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 hp

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 hp Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 hp Supplementary Education for Physicians with Foreign Degrees MKULA Gäller från: 2016 HT Utbildingsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Vad är ett universitet? Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Kursplan Uttagen: 2014-09-19 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Placement with Bachelors Essay in Sport Education 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2IP022 Inrättad: 2009-05-28 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Industrial and Financial Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND

HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18,0 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2212 Handledning och metodkurs i barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt utbildn terapi, 20 högskolepoäng Individual Child and Adolescent

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015 AKADEMIN VALAND Kursguide Kurskod KFIG31 Kursansvarig TOMMY SPAANHEDEN E-mail tommy.spaanheden@akademinvaland.gu.se Kursnamn FILMSKAPARENS HANTVERK OCH VERKTYG III 7,5HP Telefon 0766-184345 Termin HT2015

Läs mer