Studiehandbok. för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm. Läsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok. för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm. Läsår 2015-16"

Transkript

1 Studiehandbok för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm Läsår Naprapathögskolans studieregler fastställs av Naprapathögskolans ledningsgrupp och Advisory Board. Studiereglerna uppdateras löpande och publiceras på Naprapathögskolans studentwebb. 1

2 Förord Studiehandboken är en sammanställning av information, regler och bestämmelser som är relevanta för dig som student. Handboken vänder sig till dig som är inskriven vid Naprapathögskolan i Stockholm 2007 eller senare. Studiehandboken är sammanställd för att informera dig om vad som gäller samt underlätta planeringen och genomförandet av dina studier. En central del i studiehandboken är de regler och bestämmelser som fastställer förhållandet mellan dig och högskolan. Reglerna anger vilka rättigheter och skyldigheter du har som student. En av de grundläggande skyldigheterna är att hålla dig informerad om vilka regler och bestämmelser som gäller när du studerar vid Naprapathögskolan. Genom att ta din studieplats i anspråk förbinder du dig att följa vid var tid gällande regler för studier vid Naprapathögskolan. För ytterligare information hänvisas till Naprapathögskolans webbplats samt studentwebb där du finner kursplaner med litteraturlistor för samtliga kurser. Naprapathögskolan

3 Innehåll DEL 1: Allmän information om att studera vid Naprapathögskolan Rättigheter och skyldigheter Organisation Styrelse, nämnder och grupper Personal vid Naprapathögskolan Undervisningsavgift Studiemedel CSN Lånekassen och FPA/Kela Lokaler Lås & larm Skadegörelse Intrång Brandskydd Nätverk Schema Grupper, gruppindelning, byte av grupp Kurswebb Kursutvärdering Studieinformation via E-post Upphovsrätt Kopiering Plagiatkontroll Studentkår Naprapatins dag Alumni Studentförsäkringar Svenska Naprapatförbundet Naprapathögskolans klinik DEL 2: Utbildningsinformation Naprapatprogrammets innehåll och upplägg Övergripande innehåll Undervisningsspråk Pedagogisk profil Ämnesblock Examensarbete Externpraktik Undervisningens upplägg Teoretisk undervisning Praktiskt undervisning Klinisk undervisning Generella examinationsregler Tentamen, särskild prövning/dispens 3

4 Specifika examinationsregler, teoretiska skrivningar Ordningsregler Omtentamen Resttentamen Tentamensåterlämning Överklagan tentamensrättning Anmälan & avanmälan till tentamen Tentamen med särskilda behov Tentamen på annan ort Specifika examinationsregler, klinisk naprapati Betyg Tillträdeskrav till högre terminer och slutexaminationer Forskning och utveckling Pågående forskningsprojekt vid Naprapathögskolan: Dispens och tillgodoräknande av studieresultat Högskolekontrakt 4

5 DEL 1: Allmän information om att studera vid Naprapathögskolan Rättigheter och skyldigheter Naprapathögskolan skall förmedla utbildning till den studerande enligt vid var tid gällande utbildningsoch studieplan. Genom att den studerande väljer att ta sin utbildningsplats i anspråk förbinder denne sig att följa de regler och instruktioner som gäller vid Naprapathögskolan. För att försäkra oss om att den studerande tagit till sig innehållet i denna handbok skall ett högskolekontrakt signeras och återlämnas till Naprapathögskolan senast tre veckor efter terminsstart. Det är först efter att skolan fått in det signerade högskolekontraktet som studenten räknas som inskriven vid Naprapathögskolan och därmed kan tilldelas nyckelbricka, kopieringskort, mm. 5

6 Organisation Styrelse, nämnder och grupper Styrelse Naprapathögskolans styrelse utgör högskolans högsta beslutande organ. Styrelsen har att: Fastställa budget Fatta övergripande beslut rörande verksamhetens strategiska utveckling Styrelsen består av Naprapathögskolans ägare och VD. Advisory board Advisory Board är Naprapathögskolans rådgivande styrelse. Advisory Boards roll är att stödja och komplettera ägarna rörande verksamhetens framtid och strategiska utveckling. Advisory Board arbetar bland annat med följande frågor: Bevakning av utbildningens förutsättningar ur ett politiskt perspektiv Strategier för arbetet mot en ansökan om examensrätt Lönerevision och fastställande av löneintervaller för fast anställd personal, externa lärare och handledare. Kvalitetssäkring av utbildningen Analys och arbete för tillträde till högre utbildning och tillgodoräknande av studieresultat Advisory Board består av fyra ledamöter inklusive VD och kan förstärkas av specialister såsom ekonomer och jurister. Rektor är adjungerad. 6

7 Ledningsgrupp Naprapathögskolans ledningsgrupp ansvarar för den operativa verksamheten vid högskolan. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och har att: Diskutera och fatta beslut i strategiska frågor och innefattande omvärldsbevakning Upprätta budgetförslag, bedriva uppföljning, analysera avvikelser och följa upp verksamhetens nyckeltal Ansvara för att verksamheten har adekvata rutiner avseende säkerhet och arbetsmiljö Ansvara för att verksamheten omfattas av adekvat försäkringsskydd Ledningsgruppen består av VD, rektor samt administrativ chef. ÖVRIGA NÄMNDER & GRUPPER Naprapathögskolans vetenskapliga råd Naprapathögskolans vetenskapliga råd (NVR) har som övergripande syfte att främja ett vetenskapligt förhållningssätt hos lärare och studenter och tar beslut rörande forskning på Naprapathögskolans klinik, examensarbeten mm. NVR har ca tre möten per termin. Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden är ett ledningsforum för grundutbildningsfrågor med formellt studentinflytande. Här tas beslut som rör själva utbildningen; studie- och kursplaner, lärarfrågor, studiesociala frågor samt frågor om studiemiljö. Ordförande är rektor och övriga ledamöter är studierektorer, klinikchef, huvudlärare i naprapati, samt ordförande och ledamöter i studentkåren. Utbildningsnämnden har två möten per termin. Studiesocial nämnd I studiesociala nämnden, som har ett möte per termin, behandlas frågor om utbildningen, den studiesociala miljön, studenternas syn på lärare, kursinnehåll, kurslitteratur samt examinationsformer. Studentrepresentanterna bereder frågor med respektive klass och återkopplar till klassen efter mötet. Studierektor delger också information från kursutvärderingar. Ordförande är studierektor och övriga ledamöter är huvudlärare i naprapati, klinikchef, studentkårordförande och klassrepresentanter. Studiesocial nämnd har ett möte per termin. Antagningsnämnd Antagningsnämnden utformar riktlinjer för ansökan, behörighet och urval till Naprapatprogrammet. Antagningsnämnden har en till två möten per år. Disciplinnämnd Disciplinnämnden, för vilken rektor är ordförande, sammankallas vid misstanke om fusk, störande av skolans verksamhet inklusive undervisning och examinationer, eller trakasserier. Dessutom finns följande grupper: Naprapatigrupp Journal Club Patientsäkerhetsgrupp Strategigrupp 7

8 Personal vid Naprapathögskolan Rektor emeritus: Björn J:son Berg, Doctor of Naprapathy VD: Inger Berg Rektor: Helène Schulte, medicine doktor & leg. läkare Studierektor Åk 1 och 2: Helene Hultholm, leg. naprapat Studierektor Åk 3 och 4/Klinikchef: Camilla Bolin, leg naprapat Administrativ chef/marknadsansvarig/it-ansvarig: Simon Berg Ekonomiassistent/utbildningsinformatör: Anette Nilsson Utbildningssamordnare/Utbildningsinformatör: Linda Ladenstedt, Caroline Alstergren Receptionist Naprapathögskolan: Sussi Berg Receptionist Naprapathögskolans klinik: Susann Johansson Huvudlärare i Naprapati: Claes Ekström, leg. naprapat Lärare i naprapati: Martin Asker, Helene Hultholm, Kari Paanalahti, Peter Viklund, Fredrik Johansson, Josefin Lindestål, Stefan Bohlin, Jonas Gustrin, Nidal Awad, Mia Thuresson, Jessica Lyander, Jens Lundgren, Linus Åberg leg. naprapat mfl. 8

9 Undervisningsavgift Studier på naprapatprogrammet är belagda med undervisningsavgift. Betalningsplan erhålls vid läsårsstart. Avgiften erläggs vid läsårets start alternativt fördelas över läsåret, per termin, kvartal eller månad varvid en avgift tillkommer. Dröjsmålsränta debiteras vid försenad inbetalning av undervisningsavgift. Vid utebliven betalning kan uppflyttning av den studerande till nästa läsår ej ske, ej heller erhålles betyg eller examina. Studieavbrott, oberoende av orsak och skäl därför, skall skriftligen anmälas till studierektor. Vid studieavbrott erlägges undervisningsavgift för innevarande läsår för den tid studierna pågått, fram till skriftlig studieuppehållsanmälan lämnats in, samt med ett tillägg om ett belopp motsvarande 15% av undervisningsavgift för resterande del av läsåret. Sistnämnda tillägg räknas den studerande tillgodo om och när denne återupptar sina studier. Studieplats kan inte garanteras när den studerande önskar återuppta studierna utan bereds i mån av plats.vid studieavbrott, oberoende av orsak och skäl därför, gäller vid återupptagande av studierna de för det nya läsåret aktuella undervisningsavgifterna enligt rådande betalningsplan. Krav på återbetalning eller tillgodoräknande av undervisningsavgift, oberoende av orsak eller skäl därför, för den tid den studerande varit inskriven vid Naprapathögskolan, kan inte riktas mot Naprapathögskolan eller annan med Naprapathögskolan närstående part, utöver vad som häri anges. 9

10 Studiemedel CSN Terminstider Höstterminen 2015: tom , totalt 20 veckor inklusive beordrade självstudier vid jul. Vårterminen 2016: tom , totalt 20 veckor. Intyga påbörjad studieperiod Vi intygar vilket datum den studerande börjar studera. Vi kan intyga detta först från och med den dag den studerande börjar sina studier. Redovisning av studieresultat Vi rapporterar den studerandes studieresultat till CSN. Bedömningen lämnar vi in i slutet av studieperioden. Rapportering av ändringar Vi rapporterar ändringar när de inträffar. Ändringar kan exempelvis vara ökad eller minskad studieomfattning eller studieavbrott. Rapportering av undervisningsavgift Naprapathögskolan rapporterar undervisningsavgift direkt till CSN. Studiemedel/merkostnadslån Ansök om studiemedel för hela läsåret 2015/2016 i kategorin: "Naprapatprogrammet 4 år, intag augusti". När du eller närstående blir sjuk Den studerande får under vissa förutsättningar behålla sina studiemedel under den tid han eller hon är sjuk. Detsamma gäller vid vård av sjukt barn eller svårt sjuk närstående. De veckor som den studerande varit sjuk eller vårdat barn eller närstående räknar CSN inte som använda. Det innebär att CSN inte tar med dem när de räknar hur många veckor den studerande haft studiemedel. Dessa veckor räknas inte heller med när CSN prövar studieresultaten. För att den studerande ska få behålla studiemedlen under tiden han eller hon är sjuk, måste Försäkringskassan ha godkänt sjukperioden. Den studerande måste också vara helt oförmögen att studera. Även kortare sjukperioder kan påverka prövningen av studieresultat, därför är det viktigt att den studerande alltid anmäler sjukdom. Den studerande ska anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Det bör göras redan första sjukdagen. För mer information om gällande regler kontakta CSN. 10

11 Lånekassen och FPA/Kela Du som uppbär studiemedel från statens Lånekasse eller FPA/Kela kontaktar dem för information om gällande regler. Lokaler Naprapathögskolan Kräftriket 23 A Stockholm Tel: Fax: Öppettider under terminstid Skola: mån-fre kl Kansli: mån-tor kl , fre kl Lunchstängt kl Naprapathögskolan öppnas kl på vardagar och låses kl 19.30, då larmning av Naprapathögskolan sker. Det är ditt ansvar att ha lämnat lokalerna innan dess. Om du finns kvar i lokalerna efter utlöser du larmet och kan då bli skyldig att betala den utryckningskostnad om 5000 kr som ett larm medför. Naprapathögskolans bibliotek är öppet varje dag som skolan är öppen. Mer information om utlåning och bemanning finns i biblioteket. Naprapathögskolans klinik Observatoriegatan Stockholm Tel: Öppettider under terminstid mån-tor fre alternativt Lås & larm Naprapathögskolan Nyckelbrickor med tillhörande passerkod tilldelas alla studenter i ÅK1. Slår du fel kod tre gånger spärras koden och den måste återaktiveras på Naprapathögskolans kansli. In- och utpassering sker genom entrén på husets kortsida mot Norrtäljevägen. Utpassering kan även ske på byggnadens långsidor från trapphus respektive studentmatsal. Du får tillgång till nyckelbricka och kod för att komma in på högskolan. Nyckelbrickan är en personlig värdehandling och får ej förvaras tillsammans med koden. Du får självfallet inte heller låna ut den till någon annan. Via nyckelbrickan kan vi avläsa vem som passerat in genom dörren. 11

12 Om du tappar bort nyckelbrickan måste detta omgående anmälas till kansliet. Ny nyckelbricka får du mot en kostnad av 100 kronor. När du skall passera in för du din nyckelbricka framför sifferpanelen och slår din kod. För att passera ut används öppningsknappen vid dörren. Övriga dörrar är Nödutgångar och är endast avsedda för nödsituationer. Naprapathögskolans klinik Inpassering på kliniken sker via studentingång, Västmannagatan 40, med kod som tilldelas alla studenter vid läsårsstart. Skadegörelse Vandalisering, såsom klotter på väggar eller möbler i Naprapathögskolans lokaler, eller vårdslös hantering av behandlingsbänkar, datorer, AV-utrustning eller annan utrustning tillhörig högskolan är inte förenligt med Naprapathögskolans värderingar och krav på uppförande hos studenter. Ersättning för skador av nu nämnda slag debiteras skyldig student. Intrång På Naprapathögskolan tar vi ett gemensamt ansvar för att motverka stöld och skadegörelse. Vi ber därför både studenter, lärare och personal att vara extra uppmärksamma på obehöriga personer i Naprapathögskolans lokaler. Ser ni någon som ni misstänker inte hör hemma här gör ni följande: 1) Fråga vad personen gör här. 2) Be personen lämna lokalen. Brandskydd Genomgång av rutiner i händelse av brand genomförs vid terminsstart. 12

13 Nätverk Användarnamn & lösenord på Naprapathögskolans nätverk Studenter f.o.m. DN47: Användarnamn: nph_student-id (där student-id utgörs av ett 6-siffrigt nummer du tilldelas vid skolstart). Lösenord: Alla i klassen tilldelas ett gemensamt lösenord. Ditt lösenord måste du själv ändra första gången du loggar in på Naprapathögskolans nätverk via någon av datorerna i datorsalen. Har du glömt ditt användarnamn och/eller lösenord, kontakta Naprapathögskolans kansli. Studenter t.o.m. DN46: Användarnamn: nph_nnnn (där nnnn utgörs av en kombination av bokstäver från för- resp. efternamn) Lösenord: Har du glömt ditt användarnamn och/eller lösenord, kontakta Naprapathögskolans kansli. Wi-Fi på Naprapathögskolan & Naprapathögskolans klinik När du satt ett eget lösenord vid en dator i datorsalen, enligt instruktionerna ovan, kan du ansluta bärbar dator, mobiltelefon, surfplatta el dyl. till Internet via Naprapathögskolans trådlösa nätverk NPH-Student. Tillgång till nätverket finns både på Naprapathögskolan och på kliniken. Så här gör du: 1. Anslut till nätverket NPH-Student 3. Fyll i användarnamn (identitet) & lösenord enligt punkt 1. Wi-Fi för journaldatorer på kliniken Datorerna i behandlingsrummen på kliniken ansluter till ett eget trådlöst nätverk NPH-Klinik. Lösenord till detta nätverk är: oakley

14 Schema Ditt schema finns på webben dels via länk från Naprapathögskolans webbplats dels via appen Skola24. Det är viktigt att du kontrollerar schemat regelbundet för att vara uppdaterad om eventuella schemaändringar. Räkna med att det kommer att bli ändringar i det schema som publiceras terminsstart. Det är tyvärr oundvikligt. Ändringar kan meddelas på flera sätt; i schemat, vid klassträffar samt via klassrepresentanterna som utses årsvis i varje klass. Information om ändringar med kort varsel kan även gå ut via e-post. Det är därför viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i ditt schema. Ta för vana att kontrollera ditt schema varje morgon! Grupper, gruppindelning, byte av grupp Under studietiden är studenterna indelade i grupper, då mycket av undervisningen bedrivs gruppvis. Studenterna är indelade i 1/5 grupper, 1/3 grupper samt halvklass. Det är främst de praktiska och kliniska lektionerna som bedrivs gruppvis, men även under en del teoretiska lektioner. Under åk 1, 2 och 4 bedrivs ämnet klinisk naprapati i 1/5 grupper och under åk 3 i 1/3 grupper. Efter åk 2 byter studenterna grupper. Studenten kan dock komma att byta grupp även innan och efter åk 2 då gruppantalet måste vara jämt fördelat i resp. klass av schematekniska skäl. Byte av grupp medges ej. Webviewer: ditt schema på webben Gå till Naprapathögskolans webbplats och klicka på länken Novaschem. Länken hittar du längst ner på webbplatsen under rubriken Studentlänkar. För att se ditt individuella schema skriv in ditt användarnamn nph_student-id (sex siffror), välj vecka och klicka på Visa. För att se schema för hela din klass skriver du in ditt klassnummer (DNXX). Schemaändringar meddelas via mail snabba ändringar. Titta på schemat varje dag Skola24: Schema och närvaro i en och samma app Skola24 är ett webbaserat program där du kan se ditt individuella schema. Du har blivit registrerad som ny användare av programmet. Innan det kan användas behöver du skapa ett användarkonto. Observera särskilt punkt 3 nedan! Gör så här: - Hämta ett papper med din individuella aktiveringskod på Naprapathögskolans kansli. - Skriv in adressen i webbläsaren och välj domän i listan eller skriv naprapathogskolan.skola24.se direkt i webbläsaren. - Klicka på länken "Aktivera användarkonto". 14

15 1. Skriv in din aktiveringskod. 2. Godkänn villkoren i avtalet. 3. OBS Där det står "Ange ditt personnummer på formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX" ska du istället skriva ditt student-id i formatet: nph_student-id 4. Ditt användarnamn är nu förifyllt, ändra det inte. Ange och bekräfta ett eget lösenord. 5. Ange och bekräfta din e-postadress. 6. Bekräfta dina uppgifter genom att klicka på "Registrera". Aktiveringslänk skickats via e-post. När du aktiverat ditt konto kan du logga in i appen "Skola24" för att se ditt individuella schema. Appen hittar du på Google Play eller App Store. Om du glömmer bort ditt lösenord skaffar du själv ett nytt genom att klicka på länken Jag har glömt mina användaruppgifter på Kontakta skolan om du har problem med aktiveringen eller vill veta vilka funktioner skolan valt att använda. 15

16 Kurswebb Moodle Naprapathögskolans kurswebb På Naprapathögskolans kurswebb Moodle får du tillgång till bland annat kursplaner med litteraturlistor, kursmaterial och kursutvärderingar för samtliga kurser på naprapatprogrammet. Kurserna publiceras terminsvis i anslutning till terminsstart. Naprapathögskolan reserverar sig för eventuella ändringar. Undervisningsmaterial från respektive ansvarig lärare i form av tex hand-outs eller Power-points kan, om läraren gett sitt medgivande, publiceras på Moodle eller kopieras upp. Detta sker då i anslutning till respektive kursmoment. För att registrera dig på Moodle följer du dessa instruktioner: 1. Gå till moodle.nph.se 2. Klicka på Starta nu genom att skapa ett nytt konto! 3. Följ instruktionerna och ange användarnamn, lösenord, annan obligatorisk information samt den e-postadress med vilken du vill sätta upp kontot. Om du glömmer bort ditt lösenord så är det till denna adress som ditt återställningslösenord skickas. För att registrera dig på dina kurser i Moodle krävs en kursnyckel. För höstterminen 2015 gäller kursnyckel: oakley15 Kurser döps enligt formatet T: Kursens namn, DN där T=termin och DN=klass. Till exempel ska du som inleder dina studier höstterminen 2015 registrera dig på alla T1-kurser för DN50. Observera att det är du själv som skapar ditt Moodle-konto och ansvarar för dina inloggningsuppgifter. Om du glömt ditt lösenord klickar du på Förlorat lösenordet vid inloggningsrutan på moodle.nph.se och följer instruktionerna. Kursutvärdering Kursutvärderingen är obligatorisk och sker efter varje avslutad kurs. Kursutvärderingen är öppen i 2 veckor och utförs på Moodle. Utvärderingen måste utföras innan man får sitt resultat/hämtar ut sin tentamen på kansliet. Studieinformation via E-post Google grupper Naprapathögskolan använder sig av Google grupper för att skicka e-postmeddelanden till alla klasser. Se därför till att meddela Naprapathögskolans kansli om du byter e-postadress. 16

17 Upphovsrätt Av Naprapathögskolan producerat undervisningsmaterial och annat material, exempelvis men inte begränsat till text, bild, illustration, video och ljudupptagning, är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt och endast ämnat för internt bruk. Det innebär att materialet ej får visas, kopieras, lagras, distribueras eller på annat sätt nyttjas eller tillgängliggöras utom ramen för utbildningsprogrammet. Nyttjande av upphovsrättsskyddat material inom ramen för utbildningsprogrammet regleras genom Naprapathögskolans avtal med Bonus Copyright Access och sker i enlighet med de villkor som gäller för det avtalet. Den som bryter mot lagen (1960:729) om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Det är förbjudet att filma eller fotografera under lektioner och föreläsningar/seminarier. Ljudupptagning är endast tillåtet för eget bruk, och då efter överenskommelse med ansvarig lärare. 17

18 Kopiering Naprapathögskolan har avtal med Bonus Copyright Access. Detta innebär att högskolans lärare och studenter får kopiera, använda och dela upphovsrättsskyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, digitala publikationer med mera. Lärare och studenter får kopiera och dela digitalt och analogt genom att: - Ladda ner - Skanna - Skriva ut - Fotokopiera - Spara digitalt, t.ex. på lärosätets slutna nätverk, på USB etc. - Dela kopior på lärosätets slutna nätverk, via e-post etc. - Lägga kopierat material i presentationer, t.ex. PowerPoint - Spara och dela digitala presentationer på lärosätets slutna nätverk, via e-post etc. - Projicera och visa på skärm - Dela ut papperskopior Observera att rätten att kopiera, använda och dela upphovsrättsskyddat material är begränsad till lärosätet. Du som student äger således inte rätt att kopiera, använda eller dela Naprapathögskolans kursmaterial eller andra utbildningsdokument utom ramen för utbildningen. För mer information besök Bonus Copyright Access webbplats Plagiatkontroll Naprapathögskolan använder tjänsten URKUND för att motverka plagiat inlämningsuppgifter, examensarbeten mm som lämnas in av studenter i samband med examinationer i olika ämnen. Vi skickar in det inlämnade dokumentet till URKUND som jämför det med material på Internet, förlagsmaterial och studentmaterial från andra högskolor. Om plagiat identifieras anmäls det till rektor och prövas i Disciplinnämnden. 18

19 Studentkår Naprapathögskolans studentkår grundades 1975 och organiserar alla studenter vid Naprapathögskolan i Stockholm. Studentkåren är en intresseorganisation som är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och som företräder studenternas gemensamma intressen i studentlivets alla delar. Naprapathögskolans studentkårs syfte att organisera studenternas medverkan och inflytande på utbildningen. Kåren har också ansvar för den sociala delen av högskolelivet. Naprapathögskolans studentkår har valt att medlemskap i kåren är obligatoriskt för alla studenter vid Naprapathögskolan. Kåren företräder studenterna och kan påverka naprapatprogrammets utformning genom representation i Utbildningsnämnd och Studiesocial nämnd. Studentkåren arbetar också med studentbostäder, idrottsevenemang, fester, profilprodukter, studentutrymmen mm. Genom att vara ansluten till kåren är man automatiskt medlem i SSCO (Stockholms Studenters Centralorganisation) och har därmed tillgång till studentidrotten (SSIF), studentbostäder (SSSB), rabatterade resor på tåg och flyg mm. Studentkåren har även försäljning av skoltröjor mm. Kåren består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt ledamöter för utbildningsutskottet, idrottsutskottet, pubutskottet, PR- & IT-utskottet samt kårshoppen. Naprapatins dag Studentkåren är ansvarig för inriktningen på Naprapatins dag som firas varje höst. Alumni Som student vid Naprapathögskolan kan du ansluta till Naprapathögskolans University Page på LinkedIn. Det gör du via denna länk: https://www.linkedin.com/profile/edit-education?school=naprapath%c3%b6gskolan+-+scandinavi an+college+of+naprapathic+manual+medicine&schoolid=154123&goback=%2eptr_154123_*1_* 1_*1_*1&trk=edu-rec-did-attend 19

20 Studentförsäkringar Naprapathögskolan tecknar behandlingsskadeförsäkring och patientförsäkring, härefter kallad Försäkringen. Försäkringen omfattar behandling som utförs av lärare på student, av student på annan student eller av student på lärare som ett led i undervisningen och avseende de behandlingsmetoder som den studerande är behörig att utföra enligt kursplan. I de fall den studerande ombeds att utföra behandling på annan student, närstående eller vän vid någon typ av besvär eller skada skall denna behandling utföras på Naprapathögskolans klinik och i enlighet med där gällande regler och föreskrifter. Försäkringen omfattar även behandling utförd inom ramen för den kliniska praktik som bedrivs av studenter och lärare på Naprapathögskolans klinik samt behandling utförd inom ramen för examensarbetesprojekt som godkänts av Naprapathögskolans vetenskapliga råd. Försäkringen gäller även under den schemalagda praktiktiden på extern klinik omfattande ca fyra veckor, under årskurs tre och fyra och som ingår i kursplanen. Försäkringen gäller inom Norden och omfattar patientskadeersättning enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler alternativt enligt villkor för behandlingsskadeförsäkring eller i förekommande fall enligt patientskadelagen. Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid Försäkringen är i kraft. Behandlingar som utförs när Försäkringen inte är i kraft omfattas inte av Försäkringen. Naprapathögskolan tecknar kollektiv olycksfallsförsäkring, härefter kallad Försäkringen. Försäkringen gäller studenter under skoltid samt direkt resa till och från skolan. Svenska Naprapatförbundet Som student kan du bli studentmedlem i Svenska Naprapatförbundet till en mycket förmånlig avgift så fort du har inlett dina studier. Genom studentmedlemskapet får du tillgång till samma förmåner som alla andra medlemmar och du har dessutom en försäkring som successivt täcker de behandlingstekniker du lär dig på skolan så att du kan praktisera även utanför skolans verksamhet. I försäkringen som gäller utanför skoltid ingår dessutom följande moment olycksfall, egendom, kristerapi, rättskydd och loss of profession Du kan läsa mer om Svenska Naprapatförbundet på Svenska Naprapatförbundet är en intresseorganisation som organiserar nästan samtliga av Sveriges över 1200 naprapater. Förbundet bildades 1971 och har sedan dess arbetat för sammanhållning naprapater emellan och för att befästa och stärka naprapatins roll i samhället. Via förbundet har medlemmarna bland annat tillgång till ett brett utbud av medlemsförmåner, ett intranät med information om allt som har med yrket och företagandet att göra samt de olika nyhetsbrev som regelbundet skickas ut. Dessutom ingår i medlemskapet ett försäkringspaket som bland annat omfattar den patientförsäkring 20

21 alla legitimerade terapeuter måste ha. Förbundet arrangerar i samband med årsmötet varje år en av Nordens största vetenskapliga kongresser inom manuell medicin FoMM, Forum on Manual Medicine. I Norge och Finland finns motsvarande förbund; Norges Naprapatförbund; och Finska Naprapatförbundet; 21

22 Naprapathögskolans klinik Naprapathögskolans klinik ligger på Observatoriegatan vid Odenplan i Stockholm. Kliniken är den största i sitt slag med 45 behandlingsrum och årligen utförs ca behandlingar. Naprapathögskolans klinik är registrerad i Vårdgivarregistret och följer alla de lagar och förordningar som gäller för legitimerad vårdpersonal. Naprapathögskolan har tecknat patientskadeförsäkring. Naprapathögskolan har ingen försäkring för patienters tillhörigheter. Om du är den som sist rör en patients tillhörighet och denna försvinner, kommer ansvaret att falla på dig som får koppla in din egen hemförsäkring eller på annat sätt ersätta föremålet. Det är på Naprapathögskolans klinik som studenterna på Naprapathögskolan praktiserar sitt mest omfattande ämne, klinisk naprapati. Detta innebär att du som student tar emot patienter under eget ansvar, dock under handledning av erfarna legitimerade naprapater. Den kliniska naprapatin påbörjas under termin 2 och du tar emot patienter vid 1-2 tillfällen per vecka fram, till och med termin 7. På naprapathögskolans klinik arbetar man i blå bussarong/piketröja och vita byxor. Dessa kläder kan beställas via Naprapathögskolan. Vid varje arbetstillfälle skall du medtaga reflexhammare, blodtrycksmanschett och stetoskop, även detta kan beställas via Naprapathögskolan. Vid varje klinikpass är det ditt ansvar att se till att behandlingsbåset är städat och iordningsställt inför nästa patientbesök. Det är viktigt att du håller tiden. Det är även av vikt att du sköter din personliga hygien, att klinikkläder tvättas samt att de hygienföreskrifter som gäller för vårdpersonal följs. I klinikpasset kan även tvättansvar ingå. Detta innebär skötsel av lokaler och tvätt av klinikens handdukar. Det är dock allas enskilda ansvar att hålla rent i lokaler och omklädningsrum. Vid klinisk undervisning gäller samma tystnadsplikt som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal i enskild verksamhet, enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 6 kap,

23 DEL 2: Utbildningsinformation Naprapatutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier som innefattar teori, praktik och klinisk undervisning. Det fordras att du deltar i lärarledda aktiviteter, genomför olika former av grupparbeten och därtill en hel del självstudier för att du skall klara av studierna. Att du deltar aktivt i grupparbeten och liknande aktiviteter är viktigt, inte bara för din inlärning utan också för andras. Naprapathögskolans pedagogik bygger på att du själv tar ansvar för dina studier och för att du följer aktuell kursplan. Efter första året erhåller du, vid godkända resultat i samtliga kurser, diplom som massageterapeut. Du har då även möjlighet att certifiera dig som massör genom Branschrådet Svensk Massage. Efter fyra års studier och godkänt i samtliga kurser inklusive examensarbete, sluttentamen och externpraktik, samt att dina ekonomiska förpliktelser gentemot Naprapathögskolan är reglerade, erhåller du naprapatexamen. Efter ytterligare ett års praktiktjänstgöring hos legitimerad vårdgivare kan du i Sverige ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Naprapatprogrammets innehåll och upplägg Övergripande innehåll Naprapatprogrammet omfattar 4 års heltidsstudier, motsvarande 240 högskolepoäng fördelat på 8 terminer, varav kurser i huvudområdet naprapati utgör mer än hälften. Programmet består av en bred grundutbildning inom anatomi, fysiologi och medicin integrerat med naprapati som studeras utifrån beteendevetenskapliga och humanistiska aspekter på hälsa och livsstil. Studierna integreras ytterligare med naturvetenskapliga och medicinska aspekter på hälsa, sjukdom samt förebyggande, terapeutisk och rehabiliterande behandling. Undervisningsspråk Undervisningsspråk är svenska men föreläsningar på engelska förekommer. Litteraturen är såväl svensk- som engelskspråkig. Pedagogisk profil Naprapathögskolans pedagogiska profil utmärks av integrationen mellan teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. Den pedagogiska grundtanken är att de teoretiska delarna under hela utbildningen löper parallellt med och integreras med de praktiska och kliniska delarna. I samtliga delar av naprapatprogrammet praktiseras ett problembaserat sätt att undervisa vilket ger den examinerade naprapaten kompetens att hantera komplexa patientsituationer. Den kliniska naprapatin inleds redan under termin 2 och syftar till att omsätta teori i praktisk tillämpning. Naprapatprogrammets pedagogiska profil baseras på ett humanistiskt och konstruktivistiskt synsätt vilket innebär att studentens vilja och förmåga att själv ta ansvar för sin inlärning är central. Naprapatprogrammet använder studentaktiverande pedagogiska metoder som uppmuntrar till 23

24 självständigt och livslångt lärande samt vetenskapligt och kritiskt tänkande. Undervisningsformerna anpassas till de olika kursernas mål och innehåll och exempel på metoder är PBL (problembaserat lärande), grupparbeten, projektarbeten, tematiska studier, seminarier och litteraturstudier. Även den praktiska undervisningen präglas av ett problembaserat arbetssätt i vilket förevisningar, praktiska övningar och färdighetsträning sker i mindre grupper. Stor vikt läggs vid funktionella aspekter och patientfall används ofta som diskussionsunderlag. Teoretiska föreläsningar integreras vanligen med mer studentaktiva moment. Examinationsformerna inom naprapatprogrammet är av såväl summativ som formativ karaktär och en tydlig koppling mellan lärandemål, undervisningsformer och examination finns. Den pedagogiska målsättningen är att skapa förutsättningar för studenten att; ta ett eget ansvar för kunskapssökande och inlärning, ha ett patientcentrerat synsätt där engagemang och empati genomsyrar arbetssättet, bli en vetenskapligt och kritiskt tänkande individ såväl under utbildningen som i sin kommande yrkeskarriär, vara trygg i sin yrkesroll och samtidigt ödmjuk inför kollegor och andra yrkeskategorier, kunna kommunicera och samverka med såväl kollegor inom sjukvården som patienter och andra tänkbara grupper och vara motiverad att fördjupa och utveckla sina kunskaper. Ämnesblock Naprapatprogrammet är organiserat i ämnesblock omfattande en eller flera kurser. Ämnesblocken är anatomi, forskningsmetodik, fysiologi, idrottsmedicin, medicinska samt övriga ämnen, naprapati och smärta. Dessa företräds i Naprapathögskolans vetenskapliga råd och av en blockansvarig ämnesföreträdare. Blockläsningen medger en tydlig samordning av närliggande ämnen samt möjligheter för de blockansvariga ämnesföreträdarna att fördjupa sig i och kunna följa och förmedla aktuell forskning inom området. Anatomi Ämnesblocket Anatomi dominerar den första terminen på naprapatprogrammet. Anatomiska kunskaper utgör grunden för såväl de medicinska ämnena som huvudämnet naprapati. Stor vikt läggs vid att studenten tidigt skall utveckla ett funktionellt tankesätt där analys av anatomiska sammanhang är centralt. Ämnesblocket innehåller dels systematisk anatomi dvs. läran om de olika organsystemen samt topografisk anatomi som innefattar kroppens uppbyggnad. Fysiologi Ämnesblocket Fysiologi ger den studerande grundläggande kunskaper om och förståelse för kroppens normala fysiologiska funktioner. Särskild tonvikt läggs vid muskel-, cirkulations-, och idrottsfysiologi. Inom ämnesblocket ingår även studier i tillämpad fysiologi och näringslära vilket ger den studerande fördjupade och praktiska kunskaper om den fysiska aktivitetens och kostens betydelse för kroppen. Medicinska och övriga ämnen Ämnesblocket Medicinska & övriga ämnen innefattar kurser som exempelvis medicin & kirurgi, ortopedi, neurologi, reumatologi, radiologi, biomekanik och samtalsmetodik. De medicinska kurserna 24

25 ger bred kunskap av allmänmedicinsk karaktär och en god grund för diagnostiska bedömningar. Syftet är att ge den studerande grundläggande kunskaper om sjukdomar och tillstånd som en naprapat direkt eller indirekt kan komma i kontakt med. Förekomst, riskfaktorer, symtomlära, diagnostik, terapi och profylax studeras med fokus på de stora folkhälsosjukdomarna. Smärta Ämnesblocket Smärta ger både breda och djupa kunskaper i smärtans uppkomstmekanismer och tänkbara behandlingsalternativ. Ämnesblocket syftar till att ge kunskap om smärtupplevelsen och de kroppsegna system som kan aktiveras för att ge smärtlindring. Dessutom ges den studerande ökad förståelse för omfattningen av folkhälsoproblemet smärta och värk. Kursen avser även att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt. Forskningsmetodik Ämnesblocket Forskningsmetodik syftar till att ge kunskap i kritiskt tänkande, vetenskaplig metodik, informationssökning, granskning av vetenskapliga artiklar samt statistik. Dessa kunskaper ligger till grund för examensarbetet samt förbereder dig som blivande naprapat att självständigt både ta del av och kritiskt granska litteratur inom området. Idrottsmedicin Ämnesblocket Idrottsmedicin förbereder den studerande för arbete med idrottare samt idrotts- och motionsrelaterade skador. Blocket behandlar de teoretiska grunderna för idrottsskador och dess uppkomstmekanismer. Stor vikt läggs vid att studenten övas i att självständigt undersöka kliniska symtom, ställa diagnos, rekommendera behandling och rehabiliteringsåtgärder. Dessutom ska den studerande ges fördjupad förståelse för kroppens normala struktur och funktion med avseende på samspelet mellan nerver, muskler och skelett. Naprapati Huvudområdet naprapati omfattar kunskaper och förståelse, färdigheter och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt vad gäller prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering av smärttillstånd och funktionsrubbningar i det neuromuskuloskeletala systemet hos kvinnor och män i alla åldrar. Naprapati baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ämnesblocket Naprapati är det enskilt största på naprapatprogrammet och utgör huvudämne. Naprapati innefattar neuromyofasciala tekniker (massage, stretching och triggerpunktsbehandling) samt ledbehandling (mobilisering och manipulation). Undervisningen sker i form av teoretiska föreläsningar samt praktiska gruppvisa genomgångar. Pedagogiskt fokus ligger på studerandeaktiverande metoder samt problembaserad inlärning med utgångspunkt i patientfall. Den praktiska undervisningen syftar till att studenten ska bli bekant med de metoder och den utrustning som är vanligt förekommande i naprapatens yrkesutövning innan mötet med patienter sker i den verksamhetsförlagda utbildningen vid Naprapathögskolans klinik. Ämnesblocket innefattar även klinisk naprapati där studenten från och med termin två tar emot egna patienter på Naprapathögskolans klinik under handledning av erfarna legitimerade naprapater. I ämnesblocket Naprapati ingår även examensarbete samt externpraktik hos legitimerad naprapat. Examensarbete Kursen är en fördjupning inom ämnet naprapati och innebär att studenten självständigt planerar, och rapporterar (skriftligt och muntligt) ett examensarbete. Arbetet kan ha kvantitativ eller 25

26 kvalitativ ansats, och skall med relevant vetenskaplig metod besvara en tydlig och avgränsad frågeställning. Arbetet skall ha en omfattning som motsvarar 15 höp (10 veckors heltidsarbete). Arbetet kan göras enskilt eller i par men skall alltid motsvara 15 höp (10 veckors heltidsarbete) per person. Språket kan vara svenska, norska eller engelska. Projektarbetet syftar till att ytterligare utveckla den studerandes förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom vetenskaplig metod samt naprapatisk teori och/eller praktik. Projektet syftar också till att ge studenten förståelse för forskning samt förberedelse och intresse för fortsatt utvecklings- och forskningsarbete inom naprapati. Examensarbetet examineras i en skriftlig rapport och ett muntligt försvar under opposition. Examinationen genomförs av externa examinatorer med forskarutbildning, de flesta disputerade, från andra högskolor och universitet. Externpraktik Under den externa verksamhetsförlagda utbildningen ska den studerande fördjupa sig i såväl den kliniska delen och där ta del av erfarna legitimerade yrkesutövares sätt att arbeta som i hur verksamheten i övrigt bedrivs vad gäller kontakter med kollegor inom och utanför naprapatkåren, företagets drift, lokalernas skötsel etc. Stor vikt läggs vid de diskussioner som studenten inbjuds till i mötet med de externa handledarna. Detta gäller: Får påbörjas efter godkänt slutprov Åk 3. Skall ske hos legitimerad terapeut inom vården. Skall omfatta minst 135 timmar (à 60 minuter). Av dessa 135 timmar skall minst 95 timmar vara hos leg. Naprapat i Sverige. D v s max 40 timmar får ske hos annan legitimerad terapeut (tex. sjukgymnast, kiropraktor, läkare eller sjuksköterska). Praktik kan även ske i de Nordiska länderna hos en naprapat utan legitimation, som utbildats på Naprapathögskolan. Dock krävs minst ett års yrkeserfarenhet. Praktiken sker i form av auskultation. 26

27 Undervisningens upplägg Kurserna på naprapatprogrammet ges på två nivåer, grundnivå och avancerad nivå. Grundnivån omfattar huvudsakligen terminerna 1-6 och avancerad nivå huvudsakligen terminerna 7-8. Mindre delar av grundnivån ges under termin 7 och mindre delar av avancerad nivå ges under termin 5-6. Progressen i respektive ämnesblock säkerställs genom att kurserna på såväl grundnivån som den avancerade nivån innehåller fördjupningsmoment. I naprapati, klinisk naprapati och delar av andra ämnesblock är studierna organiserade så att kunskaper från en termin ligger till grund för nästkommande termin. Grundnivån, terminerna 1-6, omfattar en introduktion till yrket som naprapat, baskurser med inriktning på såväl humanbiologi som medicin samt naprapati och klinisk naprapati. Naprapati och klinisk naprapati löper genom samtliga terminer och de ingående delkurserna ger en naturlig progress med fördjupningsmoment. I den kliniska naprapatin ges studentens personliga och professionella utveckling stort utrymme. Stor vikt läggs vid att integrera teoretiska och praktiska moment samt att skapa förståelse för att ett biopsykosocialt synsätt är avgörande i patientkontakten. Under grundnivån introduceras studenten tidigt i vetenskaplig teori och metod och den studerande tränas i kritiskt tänkande för att främja ett vetenskapligt förhållningssätt. Åk 1 Under terminerna 1 och 2 utgör anatomi- och fysiologiblocken viktiga delar där den grundläggande kunskapen och förståelsen skapas via studier av människans normala struktur och funktion. Naprapatin präglas under dessa terminer av grundutbildning och fördjupning inom mjukdelsbehandling och den kliniska naprapatin syftar till att utveckla studentens förmåga att föra en dialog med patienten samt genomföra ett allmänt status och en grundläggande klinisk undersökning. Första årets studier syftar till att studenten skall förvärva den teoretiska grund, de baskunskaper inom naprapati och det grundläggande förhållningssätt i kontakten med patienten som behövs för den fortsatta utbildningen. Åk 2 Terminerna 3 och 4 präglas av fortsatta teoretiska studier där kunskap och förståelse skapas för människan i smärta och dysfunktion samt för den högpresterande människan. Kurserna inom blocket Medicinska ämnen löper från termin 3 och vidare genom utbildningen och syftar till att ge studenten tillräckliga kunskaper för att kunna göra differentialdiagnostiska ställningstaganden samt till att ge kunskaper om medicinska indikationer och kontraindikationer. Det idrottsmedicinska blocket och kursen tillämpad fysiologi och näringslära syftar till att ge kunskaper om fysisk prestationsförmåga och om de faktorer som påverkar prestationshöjning. Naprapatiblocket omfattar mobiliseringstekniker för såväl ryggrad som extremitetsleder och klinisk naprapati syftar till att vidareutveckla studentens förmåga att föra ett drivet patientsamtal, genomföra en klinisk undersökning med ökande selektivitet och ställa en diagnos. Det andra året syftar till att utveckla studentens förmåga att ställa diagnos, lägga upp en behandlingsplan och behandla med utgångspunkt i den kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och det förhållningssätt som studenten hittills uppnått. Åk 3 27

28 Terminerna 5 och 6 är en vidareutveckling av de två föregående där stor vikt läggs vid ett ökat differentialdiagnostiskt kunnande. Naprapatiblocket omfattar huvudsakligen manipulationstekniker och i den kliniska naprapatin läggs allt större vikt vid selektivitet i såväl undersöknings- som behandlingssituationen. Tredje året syftar till att utveckla studentens förmåga att hantera komplexa problemlösnings- och beslutsprocesser samt att analysera och vid behov omvärdera en behandlings- eller rehabiliteringsplan. Åk 4 Terminerna 7 och 8 utgör de huvudsakliga delarna av naprapatprogrammets avancerade nivå. Naprapatiblocket är uppdelat i temaområden och den kliniska naprapatin omfattar verksamhet såväl internt som externt. Studenten genomför ett examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng som skall utgöra en fördjupning inom ämnet naprapati. Examensarbetet presenteras skriftligt och försvaras av studenten under opposition. Det fjärde året syftar till att studenten skall bredda och fördjupa sina kunskaper, utveckla sin självständighet och problemlösningsförmåga samt motiveras till ett ökat eget ansvar. Under Åk 4 avslutas utbildningen med teoretiska, praktiska och kliniska slutexaminationer. Teoretisk slutexamination: Skrivningen omfattar samtliga kurser som förekommit under naprapatutbildningen och antalet frågor är viktat mot hur stor kursen är i utbildningen. Tentan är uppdelad i 2 delar. För godkänt på slutskrivningen krävs minst 50% rätt på såväl del 1 som på del 2. Omtentamen ges vid behov. Del 1: Humanbiologiska och medicinska ämnen. Här examineras det viktigaste ur till exempel anatomi, fysiologi, sjukdomslära, neurologi, ortopedi etc. Maximalt 150 frågor. Del 2: Naprapati och närliggande kurser. Här examineras alla kurser som finns inom blocket naprapati. Ryggradens specifika anatomi och biomekanik, fysiologiska mekanismer som förklarar orsaker till besvär och behandlingseffekter, tester och annan undersökningsmetodik, behandlingsteknik, indikationer och kontraindikationer är exempel på områden som kommer att behandlas. Även de behandlingstekniker som kompletterar de rent naprapatiska, till exempel elektroterapi, kommer att förhöras. Maximalt 150 frågor. Praktisk slutexamination: Omfattar samtliga behandlingstekniker som gåtts igenom under utbildningen. Såväl ryggrad som extremitetsleder examineras. Provet består av direkta tekniska frågor samt frågor av mer problembaserad karaktär, där krav ställs på att studenten tänkt igenom strategier för undersökning och behandling av en led. 28

29 För godkänt krävs att samtliga delmoment är godkända. Det går inte att kompensera ett Icke Godkänt moment med ett Väl Godkänt resultat i en annan del. Klinisk slutexamination: Omfattar allt studenten studerat under sin studietid, ur ett psykoosocialt, differentialdiagnostiskt och kliniskt perspektiv. Under examinationen sitter en handledare med under hela patientbesöket. Studenten tar emot en, för denne, helt ny patient. Handledaren bedömer de olika momenten i ett patientbesök. Handledaren har även möjlighet att, efter besöket, ställa uppföljande frågor till studenten. För godkänt krävs att samtliga delmoment är godkända. Det går inte att kompensera ett Icke Godkänt moment med ett Väl Godkänt resultat i en annan del. 29

30 Teoretisk undervisning Närvaro och igentagning: I de teoretiska ämnena finns inget generellt närvarokrav om inte så anges i kursplanen, schemat eller meddelas av läraren. Av denna orsak är det mycket viktigt att den studerande deltar vid det första lektionstillfället då denna information ges. Igentagning av missad obligatorisk föreläsning kan ske genom att den studerande tar del av lektionen vid nästkommande tillfälle (nästa termin/läsår) eller i undantagsfall genom inlämningsuppgift. Detta beslutas tillsamman med kursansvarig lärare och studierektor. Examinationer : I de teoretiska delarna av utbildningen är skriftliga salsexaminationer den vanligaste formen men även hemtentamina, inlämningsuppgifter och grupparbeten med skriftlig och muntlig presentation förekommer. Ofta examineras kurser med olika kombinationer av examinationsformer, till exempel kan obligatoriska grupparbeten ingå i en kurs som avslutas med en salsskrivning. Vissa moment kan också examineras genom obligatorisk närvaro. Form för examination finns angiven i kursplanen samt meddelas av läraren. Betygsgrader : I de teoretiska ämnena ges betygen icke-godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För betyget godkänd (G) på en skriftlig tentamen krävs minst 67% av maxpoäng och för väl godkänd (VG) krävs 90%. Vid omtentamen kan endast betyget G erhållas om inte synnerliga skäl föreligger. 30

31 Praktiskt undervisning Närvaro och igentagning: Obligatorisk närvaro gäller vid all praktisk undervisning och frånvaro måste kompenseras genom igentagning. Även deltagande i vissa grupparbeten/seminarium är obligatoriskt. För praktiska lektioner gäller generellt 90% närvaro. Observera att det är den studerandes eget ansvar att hålla reda på sin närvaro och eventuella frånvaro. Igentagning av frånvaro kan ske på följande sätt; a) på därför avsedda lektioner som schemaläggs (ca 1 pass per 10 lektionspass, närvaro vid 1 igentagningspass räknas som igentagning för 2 ordinarie pass) b) i samråd med läraren på den andra halvklassens lektion med samma lektionsnummer observera att detta endast får göras efter samråd med läraren och i mån av plats. Företrädesvis görs ett platsbyte med annan student i klassen. Examinationer : Examination sker genom praktiska samt vanligen även teoretiska prov. För de teoretiska skrivningarna i praktiska ämnen gäller samma regler som för teoretiska ämnen ovan. De praktiska kurserna är till stor del uppdelade i en teoretisk del som examineras skriftligt samt i de rent praktiska momenten där studenternas kunskaper kontrolleras med ett eller flera praktiska delprov samt ett avslutande slutprov. I såväl de teoretiska som de praktiska delarna är problemorienterade frågeställningar centrala. De praktiska delproven baseras på ett patientfall där studenten får diskutera med ett differentialdiagnostiskt perspektiv och utifrån den diskussionen förevisa undersöknings- och behandlingstekniker. Det praktiska slutprovet omfattar vanligen två delar, en rent teknisk del där färdigheter och förmågor prövas samt ett mer omfattande patientfall, som studenten får sig tilldelat i förväg för att kunna förbereda sig för en bred diskussion som präglas av ett helhetsperspektiv. För att få avlägga praktiskt prov krävs att närvarokravet är uppfyllt. Vid underkänt praktiskt prov sker omexamination i samråd med läraren. Betygsgrader : I de praktiska ämnena ges betygen icke-godkänd (IG) och godkänd (G). 31

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer

utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer Om Naprapathögskolan Att studera vid Naprapathögskolan Våra utbildningar Naprapatutbildning Yrkesutbildning till massör Ansökningsinformation

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects Programkod: SSJPG Utbildningsplanen gäller från: Höstterminen 2011 Utbildningsnivå: Grundnivå Datum för fastställande:

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping Grundkurs - Öronakupunktur Öronakupunktur är precis som namnet

Läs mer

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se Krånglar kroppen? Fysioterapi är samlingsnamnet för vår rehabiliterande verksamhet Kombinerad behandling och träning Våra terapeuter inom IKSU:s Fysioterapi jobbar med att utreda och diagnostisera problem

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

MASSAGE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MASSAGE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MASSAGE Ämnet massage är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har sin grund i naturvetenskap och humanbiologi. Ämnet handlar om hur vår kropp och rörelseapparat påverkas av olika faktorer och hur massage

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se 1 Karlsborgs kommun Barn- och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Värnamo kommun Barn-och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Diplomerad Massageterapeut Certifierad Massör. Studieplan

Diplomerad Massageterapeut Certifierad Massör. Studieplan Diplomerad Massageterapeut Certifierad Massör Studieplan Studieplan Innehåll Kort fakta om vår utbildning... 3 Svensk klassisk massage... 3 Varför vår utbildning... 3 Framtidsyrke... 3 Certifierad massör...

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2015-06-10 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Hur arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Kan jag i min studieplan

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välkommen att använda tjänsten barnomsorg på nätet i Höörs kommun! Från och

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer