Studiehandbok. för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm. Läsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok. för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm. Läsår 2015-16"

Transkript

1 Studiehandbok för studerande på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm Läsår Naprapathögskolans studieregler fastställs av Naprapathögskolans ledningsgrupp och Advisory Board. Studiereglerna uppdateras löpande och publiceras på Naprapathögskolans studentwebb. 1

2 Förord Studiehandboken är en sammanställning av information, regler och bestämmelser som är relevanta för dig som student. Handboken vänder sig till dig som är inskriven vid Naprapathögskolan i Stockholm 2007 eller senare. Studiehandboken är sammanställd för att informera dig om vad som gäller samt underlätta planeringen och genomförandet av dina studier. En central del i studiehandboken är de regler och bestämmelser som fastställer förhållandet mellan dig och högskolan. Reglerna anger vilka rättigheter och skyldigheter du har som student. En av de grundläggande skyldigheterna är att hålla dig informerad om vilka regler och bestämmelser som gäller när du studerar vid Naprapathögskolan. Genom att ta din studieplats i anspråk förbinder du dig att följa vid var tid gällande regler för studier vid Naprapathögskolan. För ytterligare information hänvisas till Naprapathögskolans webbplats samt studentwebb där du finner kursplaner med litteraturlistor för samtliga kurser. Naprapathögskolan

3 Innehåll DEL 1: Allmän information om att studera vid Naprapathögskolan Rättigheter och skyldigheter Organisation Styrelse, nämnder och grupper Personal vid Naprapathögskolan Undervisningsavgift Studiemedel CSN Lånekassen och FPA/Kela Lokaler Lås & larm Skadegörelse Intrång Brandskydd Nätverk Schema Grupper, gruppindelning, byte av grupp Kurswebb Kursutvärdering Studieinformation via E-post Upphovsrätt Kopiering Plagiatkontroll Studentkår Naprapatins dag Alumni Studentförsäkringar Svenska Naprapatförbundet Naprapathögskolans klinik DEL 2: Utbildningsinformation Naprapatprogrammets innehåll och upplägg Övergripande innehåll Undervisningsspråk Pedagogisk profil Ämnesblock Examensarbete Externpraktik Undervisningens upplägg Teoretisk undervisning Praktiskt undervisning Klinisk undervisning Generella examinationsregler Tentamen, särskild prövning/dispens 3

4 Specifika examinationsregler, teoretiska skrivningar Ordningsregler Omtentamen Resttentamen Tentamensåterlämning Överklagan tentamensrättning Anmälan & avanmälan till tentamen Tentamen med särskilda behov Tentamen på annan ort Specifika examinationsregler, klinisk naprapati Betyg Tillträdeskrav till högre terminer och slutexaminationer Forskning och utveckling Pågående forskningsprojekt vid Naprapathögskolan: Dispens och tillgodoräknande av studieresultat Högskolekontrakt 4

5 DEL 1: Allmän information om att studera vid Naprapathögskolan Rättigheter och skyldigheter Naprapathögskolan skall förmedla utbildning till den studerande enligt vid var tid gällande utbildningsoch studieplan. Genom att den studerande väljer att ta sin utbildningsplats i anspråk förbinder denne sig att följa de regler och instruktioner som gäller vid Naprapathögskolan. För att försäkra oss om att den studerande tagit till sig innehållet i denna handbok skall ett högskolekontrakt signeras och återlämnas till Naprapathögskolan senast tre veckor efter terminsstart. Det är först efter att skolan fått in det signerade högskolekontraktet som studenten räknas som inskriven vid Naprapathögskolan och därmed kan tilldelas nyckelbricka, kopieringskort, mm. 5

6 Organisation Styrelse, nämnder och grupper Styrelse Naprapathögskolans styrelse utgör högskolans högsta beslutande organ. Styrelsen har att: Fastställa budget Fatta övergripande beslut rörande verksamhetens strategiska utveckling Styrelsen består av Naprapathögskolans ägare och VD. Advisory board Advisory Board är Naprapathögskolans rådgivande styrelse. Advisory Boards roll är att stödja och komplettera ägarna rörande verksamhetens framtid och strategiska utveckling. Advisory Board arbetar bland annat med följande frågor: Bevakning av utbildningens förutsättningar ur ett politiskt perspektiv Strategier för arbetet mot en ansökan om examensrätt Lönerevision och fastställande av löneintervaller för fast anställd personal, externa lärare och handledare. Kvalitetssäkring av utbildningen Analys och arbete för tillträde till högre utbildning och tillgodoräknande av studieresultat Advisory Board består av fyra ledamöter inklusive VD och kan förstärkas av specialister såsom ekonomer och jurister. Rektor är adjungerad. 6

7 Ledningsgrupp Naprapathögskolans ledningsgrupp ansvarar för den operativa verksamheten vid högskolan. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och har att: Diskutera och fatta beslut i strategiska frågor och innefattande omvärldsbevakning Upprätta budgetförslag, bedriva uppföljning, analysera avvikelser och följa upp verksamhetens nyckeltal Ansvara för att verksamheten har adekvata rutiner avseende säkerhet och arbetsmiljö Ansvara för att verksamheten omfattas av adekvat försäkringsskydd Ledningsgruppen består av VD, rektor samt administrativ chef. ÖVRIGA NÄMNDER & GRUPPER Naprapathögskolans vetenskapliga råd Naprapathögskolans vetenskapliga råd (NVR) har som övergripande syfte att främja ett vetenskapligt förhållningssätt hos lärare och studenter och tar beslut rörande forskning på Naprapathögskolans klinik, examensarbeten mm. NVR har ca tre möten per termin. Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden är ett ledningsforum för grundutbildningsfrågor med formellt studentinflytande. Här tas beslut som rör själva utbildningen; studie- och kursplaner, lärarfrågor, studiesociala frågor samt frågor om studiemiljö. Ordförande är rektor och övriga ledamöter är studierektorer, klinikchef, huvudlärare i naprapati, samt ordförande och ledamöter i studentkåren. Utbildningsnämnden har två möten per termin. Studiesocial nämnd I studiesociala nämnden, som har ett möte per termin, behandlas frågor om utbildningen, den studiesociala miljön, studenternas syn på lärare, kursinnehåll, kurslitteratur samt examinationsformer. Studentrepresentanterna bereder frågor med respektive klass och återkopplar till klassen efter mötet. Studierektor delger också information från kursutvärderingar. Ordförande är studierektor och övriga ledamöter är huvudlärare i naprapati, klinikchef, studentkårordförande och klassrepresentanter. Studiesocial nämnd har ett möte per termin. Antagningsnämnd Antagningsnämnden utformar riktlinjer för ansökan, behörighet och urval till Naprapatprogrammet. Antagningsnämnden har en till två möten per år. Disciplinnämnd Disciplinnämnden, för vilken rektor är ordförande, sammankallas vid misstanke om fusk, störande av skolans verksamhet inklusive undervisning och examinationer, eller trakasserier. Dessutom finns följande grupper: Naprapatigrupp Journal Club Patientsäkerhetsgrupp Strategigrupp 7

8 Personal vid Naprapathögskolan Rektor emeritus: Björn J:son Berg, Doctor of Naprapathy VD: Inger Berg Rektor: Helène Schulte, medicine doktor & leg. läkare Studierektor Åk 1 och 2: Helene Hultholm, leg. naprapat Studierektor Åk 3 och 4/Klinikchef: Camilla Bolin, leg naprapat Administrativ chef/marknadsansvarig/it-ansvarig: Simon Berg Ekonomiassistent/utbildningsinformatör: Anette Nilsson Utbildningssamordnare/Utbildningsinformatör: Linda Ladenstedt, Caroline Alstergren Receptionist Naprapathögskolan: Sussi Berg Receptionist Naprapathögskolans klinik: Susann Johansson Huvudlärare i Naprapati: Claes Ekström, leg. naprapat Lärare i naprapati: Martin Asker, Helene Hultholm, Kari Paanalahti, Peter Viklund, Fredrik Johansson, Josefin Lindestål, Stefan Bohlin, Jonas Gustrin, Nidal Awad, Mia Thuresson, Jessica Lyander, Jens Lundgren, Linus Åberg leg. naprapat mfl. 8

9 Undervisningsavgift Studier på naprapatprogrammet är belagda med undervisningsavgift. Betalningsplan erhålls vid läsårsstart. Avgiften erläggs vid läsårets start alternativt fördelas över läsåret, per termin, kvartal eller månad varvid en avgift tillkommer. Dröjsmålsränta debiteras vid försenad inbetalning av undervisningsavgift. Vid utebliven betalning kan uppflyttning av den studerande till nästa läsår ej ske, ej heller erhålles betyg eller examina. Studieavbrott, oberoende av orsak och skäl därför, skall skriftligen anmälas till studierektor. Vid studieavbrott erlägges undervisningsavgift för innevarande läsår för den tid studierna pågått, fram till skriftlig studieuppehållsanmälan lämnats in, samt med ett tillägg om ett belopp motsvarande 15% av undervisningsavgift för resterande del av läsåret. Sistnämnda tillägg räknas den studerande tillgodo om och när denne återupptar sina studier. Studieplats kan inte garanteras när den studerande önskar återuppta studierna utan bereds i mån av plats.vid studieavbrott, oberoende av orsak och skäl därför, gäller vid återupptagande av studierna de för det nya läsåret aktuella undervisningsavgifterna enligt rådande betalningsplan. Krav på återbetalning eller tillgodoräknande av undervisningsavgift, oberoende av orsak eller skäl därför, för den tid den studerande varit inskriven vid Naprapathögskolan, kan inte riktas mot Naprapathögskolan eller annan med Naprapathögskolan närstående part, utöver vad som häri anges. 9

10 Studiemedel CSN Terminstider Höstterminen 2015: tom , totalt 20 veckor inklusive beordrade självstudier vid jul. Vårterminen 2016: tom , totalt 20 veckor. Intyga påbörjad studieperiod Vi intygar vilket datum den studerande börjar studera. Vi kan intyga detta först från och med den dag den studerande börjar sina studier. Redovisning av studieresultat Vi rapporterar den studerandes studieresultat till CSN. Bedömningen lämnar vi in i slutet av studieperioden. Rapportering av ändringar Vi rapporterar ändringar när de inträffar. Ändringar kan exempelvis vara ökad eller minskad studieomfattning eller studieavbrott. Rapportering av undervisningsavgift Naprapathögskolan rapporterar undervisningsavgift direkt till CSN. Studiemedel/merkostnadslån Ansök om studiemedel för hela läsåret 2015/2016 i kategorin: "Naprapatprogrammet 4 år, intag augusti". När du eller närstående blir sjuk Den studerande får under vissa förutsättningar behålla sina studiemedel under den tid han eller hon är sjuk. Detsamma gäller vid vård av sjukt barn eller svårt sjuk närstående. De veckor som den studerande varit sjuk eller vårdat barn eller närstående räknar CSN inte som använda. Det innebär att CSN inte tar med dem när de räknar hur många veckor den studerande haft studiemedel. Dessa veckor räknas inte heller med när CSN prövar studieresultaten. För att den studerande ska få behålla studiemedlen under tiden han eller hon är sjuk, måste Försäkringskassan ha godkänt sjukperioden. Den studerande måste också vara helt oförmögen att studera. Även kortare sjukperioder kan påverka prövningen av studieresultat, därför är det viktigt att den studerande alltid anmäler sjukdom. Den studerande ska anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Det bör göras redan första sjukdagen. För mer information om gällande regler kontakta CSN. 10

11 Lånekassen och FPA/Kela Du som uppbär studiemedel från statens Lånekasse eller FPA/Kela kontaktar dem för information om gällande regler. Lokaler Naprapathögskolan Kräftriket 23 A Stockholm Tel: Fax: Öppettider under terminstid Skola: mån-fre kl Kansli: mån-tor kl , fre kl Lunchstängt kl Naprapathögskolan öppnas kl på vardagar och låses kl 19.30, då larmning av Naprapathögskolan sker. Det är ditt ansvar att ha lämnat lokalerna innan dess. Om du finns kvar i lokalerna efter utlöser du larmet och kan då bli skyldig att betala den utryckningskostnad om 5000 kr som ett larm medför. Naprapathögskolans bibliotek är öppet varje dag som skolan är öppen. Mer information om utlåning och bemanning finns i biblioteket. Naprapathögskolans klinik Observatoriegatan Stockholm Tel: Öppettider under terminstid mån-tor fre alternativt Lås & larm Naprapathögskolan Nyckelbrickor med tillhörande passerkod tilldelas alla studenter i ÅK1. Slår du fel kod tre gånger spärras koden och den måste återaktiveras på Naprapathögskolans kansli. In- och utpassering sker genom entrén på husets kortsida mot Norrtäljevägen. Utpassering kan även ske på byggnadens långsidor från trapphus respektive studentmatsal. Du får tillgång till nyckelbricka och kod för att komma in på högskolan. Nyckelbrickan är en personlig värdehandling och får ej förvaras tillsammans med koden. Du får självfallet inte heller låna ut den till någon annan. Via nyckelbrickan kan vi avläsa vem som passerat in genom dörren. 11

12 Om du tappar bort nyckelbrickan måste detta omgående anmälas till kansliet. Ny nyckelbricka får du mot en kostnad av 100 kronor. När du skall passera in för du din nyckelbricka framför sifferpanelen och slår din kod. För att passera ut används öppningsknappen vid dörren. Övriga dörrar är Nödutgångar och är endast avsedda för nödsituationer. Naprapathögskolans klinik Inpassering på kliniken sker via studentingång, Västmannagatan 40, med kod som tilldelas alla studenter vid läsårsstart. Skadegörelse Vandalisering, såsom klotter på väggar eller möbler i Naprapathögskolans lokaler, eller vårdslös hantering av behandlingsbänkar, datorer, AV-utrustning eller annan utrustning tillhörig högskolan är inte förenligt med Naprapathögskolans värderingar och krav på uppförande hos studenter. Ersättning för skador av nu nämnda slag debiteras skyldig student. Intrång På Naprapathögskolan tar vi ett gemensamt ansvar för att motverka stöld och skadegörelse. Vi ber därför både studenter, lärare och personal att vara extra uppmärksamma på obehöriga personer i Naprapathögskolans lokaler. Ser ni någon som ni misstänker inte hör hemma här gör ni följande: 1) Fråga vad personen gör här. 2) Be personen lämna lokalen. Brandskydd Genomgång av rutiner i händelse av brand genomförs vid terminsstart. 12

13 Nätverk Användarnamn & lösenord på Naprapathögskolans nätverk Studenter f.o.m. DN47: Användarnamn: nph_student-id (där student-id utgörs av ett 6-siffrigt nummer du tilldelas vid skolstart). Lösenord: Alla i klassen tilldelas ett gemensamt lösenord. Ditt lösenord måste du själv ändra första gången du loggar in på Naprapathögskolans nätverk via någon av datorerna i datorsalen. Har du glömt ditt användarnamn och/eller lösenord, kontakta Naprapathögskolans kansli. Studenter t.o.m. DN46: Användarnamn: nph_nnnn (där nnnn utgörs av en kombination av bokstäver från för- resp. efternamn) Lösenord: Har du glömt ditt användarnamn och/eller lösenord, kontakta Naprapathögskolans kansli. Wi-Fi på Naprapathögskolan & Naprapathögskolans klinik När du satt ett eget lösenord vid en dator i datorsalen, enligt instruktionerna ovan, kan du ansluta bärbar dator, mobiltelefon, surfplatta el dyl. till Internet via Naprapathögskolans trådlösa nätverk NPH-Student. Tillgång till nätverket finns både på Naprapathögskolan och på kliniken. Så här gör du: 1. Anslut till nätverket NPH-Student 3. Fyll i användarnamn (identitet) & lösenord enligt punkt 1. Wi-Fi för journaldatorer på kliniken Datorerna i behandlingsrummen på kliniken ansluter till ett eget trådlöst nätverk NPH-Klinik. Lösenord till detta nätverk är: oakley

14 Schema Ditt schema finns på webben dels via länk från Naprapathögskolans webbplats dels via appen Skola24. Det är viktigt att du kontrollerar schemat regelbundet för att vara uppdaterad om eventuella schemaändringar. Räkna med att det kommer att bli ändringar i det schema som publiceras terminsstart. Det är tyvärr oundvikligt. Ändringar kan meddelas på flera sätt; i schemat, vid klassträffar samt via klassrepresentanterna som utses årsvis i varje klass. Information om ändringar med kort varsel kan även gå ut via e-post. Det är därför viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i ditt schema. Ta för vana att kontrollera ditt schema varje morgon! Grupper, gruppindelning, byte av grupp Under studietiden är studenterna indelade i grupper, då mycket av undervisningen bedrivs gruppvis. Studenterna är indelade i 1/5 grupper, 1/3 grupper samt halvklass. Det är främst de praktiska och kliniska lektionerna som bedrivs gruppvis, men även under en del teoretiska lektioner. Under åk 1, 2 och 4 bedrivs ämnet klinisk naprapati i 1/5 grupper och under åk 3 i 1/3 grupper. Efter åk 2 byter studenterna grupper. Studenten kan dock komma att byta grupp även innan och efter åk 2 då gruppantalet måste vara jämt fördelat i resp. klass av schematekniska skäl. Byte av grupp medges ej. Webviewer: ditt schema på webben Gå till Naprapathögskolans webbplats och klicka på länken Novaschem. Länken hittar du längst ner på webbplatsen under rubriken Studentlänkar. För att se ditt individuella schema skriv in ditt användarnamn nph_student-id (sex siffror), välj vecka och klicka på Visa. För att se schema för hela din klass skriver du in ditt klassnummer (DNXX). Schemaändringar meddelas via mail snabba ändringar. Titta på schemat varje dag Skola24: Schema och närvaro i en och samma app Skola24 är ett webbaserat program där du kan se ditt individuella schema. Du har blivit registrerad som ny användare av programmet. Innan det kan användas behöver du skapa ett användarkonto. Observera särskilt punkt 3 nedan! Gör så här: - Hämta ett papper med din individuella aktiveringskod på Naprapathögskolans kansli. - Skriv in adressen i webbläsaren och välj domän i listan eller skriv naprapathogskolan.skola24.se direkt i webbläsaren. - Klicka på länken "Aktivera användarkonto". 14

15 1. Skriv in din aktiveringskod. 2. Godkänn villkoren i avtalet. 3. OBS Där det står "Ange ditt personnummer på formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX" ska du istället skriva ditt student-id i formatet: nph_student-id 4. Ditt användarnamn är nu förifyllt, ändra det inte. Ange och bekräfta ett eget lösenord. 5. Ange och bekräfta din e-postadress. 6. Bekräfta dina uppgifter genom att klicka på "Registrera". Aktiveringslänk skickats via e-post. När du aktiverat ditt konto kan du logga in i appen "Skola24" för att se ditt individuella schema. Appen hittar du på Google Play eller App Store. Om du glömmer bort ditt lösenord skaffar du själv ett nytt genom att klicka på länken Jag har glömt mina användaruppgifter på Kontakta skolan om du har problem med aktiveringen eller vill veta vilka funktioner skolan valt att använda. 15

16 Kurswebb Moodle Naprapathögskolans kurswebb På Naprapathögskolans kurswebb Moodle får du tillgång till bland annat kursplaner med litteraturlistor, kursmaterial och kursutvärderingar för samtliga kurser på naprapatprogrammet. Kurserna publiceras terminsvis i anslutning till terminsstart. Naprapathögskolan reserverar sig för eventuella ändringar. Undervisningsmaterial från respektive ansvarig lärare i form av tex hand-outs eller Power-points kan, om läraren gett sitt medgivande, publiceras på Moodle eller kopieras upp. Detta sker då i anslutning till respektive kursmoment. För att registrera dig på Moodle följer du dessa instruktioner: 1. Gå till moodle.nph.se 2. Klicka på Starta nu genom att skapa ett nytt konto! 3. Följ instruktionerna och ange användarnamn, lösenord, annan obligatorisk information samt den e-postadress med vilken du vill sätta upp kontot. Om du glömmer bort ditt lösenord så är det till denna adress som ditt återställningslösenord skickas. För att registrera dig på dina kurser i Moodle krävs en kursnyckel. För höstterminen 2015 gäller kursnyckel: oakley15 Kurser döps enligt formatet T: Kursens namn, DN där T=termin och DN=klass. Till exempel ska du som inleder dina studier höstterminen 2015 registrera dig på alla T1-kurser för DN50. Observera att det är du själv som skapar ditt Moodle-konto och ansvarar för dina inloggningsuppgifter. Om du glömt ditt lösenord klickar du på Förlorat lösenordet vid inloggningsrutan på moodle.nph.se och följer instruktionerna. Kursutvärdering Kursutvärderingen är obligatorisk och sker efter varje avslutad kurs. Kursutvärderingen är öppen i 2 veckor och utförs på Moodle. Utvärderingen måste utföras innan man får sitt resultat/hämtar ut sin tentamen på kansliet. Studieinformation via E-post Google grupper Naprapathögskolan använder sig av Google grupper för att skicka e-postmeddelanden till alla klasser. Se därför till att meddela Naprapathögskolans kansli om du byter e-postadress. 16

17 Upphovsrätt Av Naprapathögskolan producerat undervisningsmaterial och annat material, exempelvis men inte begränsat till text, bild, illustration, video och ljudupptagning, är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt och endast ämnat för internt bruk. Det innebär att materialet ej får visas, kopieras, lagras, distribueras eller på annat sätt nyttjas eller tillgängliggöras utom ramen för utbildningsprogrammet. Nyttjande av upphovsrättsskyddat material inom ramen för utbildningsprogrammet regleras genom Naprapathögskolans avtal med Bonus Copyright Access och sker i enlighet med de villkor som gäller för det avtalet. Den som bryter mot lagen (1960:729) om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Det är förbjudet att filma eller fotografera under lektioner och föreläsningar/seminarier. Ljudupptagning är endast tillåtet för eget bruk, och då efter överenskommelse med ansvarig lärare. 17

18 Kopiering Naprapathögskolan har avtal med Bonus Copyright Access. Detta innebär att högskolans lärare och studenter får kopiera, använda och dela upphovsrättsskyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, digitala publikationer med mera. Lärare och studenter får kopiera och dela digitalt och analogt genom att: - Ladda ner - Skanna - Skriva ut - Fotokopiera - Spara digitalt, t.ex. på lärosätets slutna nätverk, på USB etc. - Dela kopior på lärosätets slutna nätverk, via e-post etc. - Lägga kopierat material i presentationer, t.ex. PowerPoint - Spara och dela digitala presentationer på lärosätets slutna nätverk, via e-post etc. - Projicera och visa på skärm - Dela ut papperskopior Observera att rätten att kopiera, använda och dela upphovsrättsskyddat material är begränsad till lärosätet. Du som student äger således inte rätt att kopiera, använda eller dela Naprapathögskolans kursmaterial eller andra utbildningsdokument utom ramen för utbildningen. För mer information besök Bonus Copyright Access webbplats Plagiatkontroll Naprapathögskolan använder tjänsten URKUND för att motverka plagiat inlämningsuppgifter, examensarbeten mm som lämnas in av studenter i samband med examinationer i olika ämnen. Vi skickar in det inlämnade dokumentet till URKUND som jämför det med material på Internet, förlagsmaterial och studentmaterial från andra högskolor. Om plagiat identifieras anmäls det till rektor och prövas i Disciplinnämnden. 18

19 Studentkår Naprapathögskolans studentkår grundades 1975 och organiserar alla studenter vid Naprapathögskolan i Stockholm. Studentkåren är en intresseorganisation som är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och som företräder studenternas gemensamma intressen i studentlivets alla delar. Naprapathögskolans studentkårs syfte att organisera studenternas medverkan och inflytande på utbildningen. Kåren har också ansvar för den sociala delen av högskolelivet. Naprapathögskolans studentkår har valt att medlemskap i kåren är obligatoriskt för alla studenter vid Naprapathögskolan. Kåren företräder studenterna och kan påverka naprapatprogrammets utformning genom representation i Utbildningsnämnd och Studiesocial nämnd. Studentkåren arbetar också med studentbostäder, idrottsevenemang, fester, profilprodukter, studentutrymmen mm. Genom att vara ansluten till kåren är man automatiskt medlem i SSCO (Stockholms Studenters Centralorganisation) och har därmed tillgång till studentidrotten (SSIF), studentbostäder (SSSB), rabatterade resor på tåg och flyg mm. Studentkåren har även försäljning av skoltröjor mm. Kåren består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt ledamöter för utbildningsutskottet, idrottsutskottet, pubutskottet, PR- & IT-utskottet samt kårshoppen. Naprapatins dag Studentkåren är ansvarig för inriktningen på Naprapatins dag som firas varje höst. Alumni Som student vid Naprapathögskolan kan du ansluta till Naprapathögskolans University Page på LinkedIn. Det gör du via denna länk: https://www.linkedin.com/profile/edit-education?school=naprapath%c3%b6gskolan+-+scandinavi an+college+of+naprapathic+manual+medicine&schoolid=154123&goback=%2eptr_154123_*1_* 1_*1_*1&trk=edu-rec-did-attend 19

20 Studentförsäkringar Naprapathögskolan tecknar behandlingsskadeförsäkring och patientförsäkring, härefter kallad Försäkringen. Försäkringen omfattar behandling som utförs av lärare på student, av student på annan student eller av student på lärare som ett led i undervisningen och avseende de behandlingsmetoder som den studerande är behörig att utföra enligt kursplan. I de fall den studerande ombeds att utföra behandling på annan student, närstående eller vän vid någon typ av besvär eller skada skall denna behandling utföras på Naprapathögskolans klinik och i enlighet med där gällande regler och föreskrifter. Försäkringen omfattar även behandling utförd inom ramen för den kliniska praktik som bedrivs av studenter och lärare på Naprapathögskolans klinik samt behandling utförd inom ramen för examensarbetesprojekt som godkänts av Naprapathögskolans vetenskapliga råd. Försäkringen gäller även under den schemalagda praktiktiden på extern klinik omfattande ca fyra veckor, under årskurs tre och fyra och som ingår i kursplanen. Försäkringen gäller inom Norden och omfattar patientskadeersättning enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler alternativt enligt villkor för behandlingsskadeförsäkring eller i förekommande fall enligt patientskadelagen. Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid Försäkringen är i kraft. Behandlingar som utförs när Försäkringen inte är i kraft omfattas inte av Försäkringen. Naprapathögskolan tecknar kollektiv olycksfallsförsäkring, härefter kallad Försäkringen. Försäkringen gäller studenter under skoltid samt direkt resa till och från skolan. Svenska Naprapatförbundet Som student kan du bli studentmedlem i Svenska Naprapatförbundet till en mycket förmånlig avgift så fort du har inlett dina studier. Genom studentmedlemskapet får du tillgång till samma förmåner som alla andra medlemmar och du har dessutom en försäkring som successivt täcker de behandlingstekniker du lär dig på skolan så att du kan praktisera även utanför skolans verksamhet. I försäkringen som gäller utanför skoltid ingår dessutom följande moment olycksfall, egendom, kristerapi, rättskydd och loss of profession Du kan läsa mer om Svenska Naprapatförbundet på Svenska Naprapatförbundet är en intresseorganisation som organiserar nästan samtliga av Sveriges över 1200 naprapater. Förbundet bildades 1971 och har sedan dess arbetat för sammanhållning naprapater emellan och för att befästa och stärka naprapatins roll i samhället. Via förbundet har medlemmarna bland annat tillgång till ett brett utbud av medlemsförmåner, ett intranät med information om allt som har med yrket och företagandet att göra samt de olika nyhetsbrev som regelbundet skickas ut. Dessutom ingår i medlemskapet ett försäkringspaket som bland annat omfattar den patientförsäkring 20

21 alla legitimerade terapeuter måste ha. Förbundet arrangerar i samband med årsmötet varje år en av Nordens största vetenskapliga kongresser inom manuell medicin FoMM, Forum on Manual Medicine. I Norge och Finland finns motsvarande förbund; Norges Naprapatförbund; och Finska Naprapatförbundet; 21

22 Naprapathögskolans klinik Naprapathögskolans klinik ligger på Observatoriegatan vid Odenplan i Stockholm. Kliniken är den största i sitt slag med 45 behandlingsrum och årligen utförs ca behandlingar. Naprapathögskolans klinik är registrerad i Vårdgivarregistret och följer alla de lagar och förordningar som gäller för legitimerad vårdpersonal. Naprapathögskolan har tecknat patientskadeförsäkring. Naprapathögskolan har ingen försäkring för patienters tillhörigheter. Om du är den som sist rör en patients tillhörighet och denna försvinner, kommer ansvaret att falla på dig som får koppla in din egen hemförsäkring eller på annat sätt ersätta föremålet. Det är på Naprapathögskolans klinik som studenterna på Naprapathögskolan praktiserar sitt mest omfattande ämne, klinisk naprapati. Detta innebär att du som student tar emot patienter under eget ansvar, dock under handledning av erfarna legitimerade naprapater. Den kliniska naprapatin påbörjas under termin 2 och du tar emot patienter vid 1-2 tillfällen per vecka fram, till och med termin 7. På naprapathögskolans klinik arbetar man i blå bussarong/piketröja och vita byxor. Dessa kläder kan beställas via Naprapathögskolan. Vid varje arbetstillfälle skall du medtaga reflexhammare, blodtrycksmanschett och stetoskop, även detta kan beställas via Naprapathögskolan. Vid varje klinikpass är det ditt ansvar att se till att behandlingsbåset är städat och iordningsställt inför nästa patientbesök. Det är viktigt att du håller tiden. Det är även av vikt att du sköter din personliga hygien, att klinikkläder tvättas samt att de hygienföreskrifter som gäller för vårdpersonal följs. I klinikpasset kan även tvättansvar ingå. Detta innebär skötsel av lokaler och tvätt av klinikens handdukar. Det är dock allas enskilda ansvar att hålla rent i lokaler och omklädningsrum. Vid klinisk undervisning gäller samma tystnadsplikt som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal i enskild verksamhet, enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 6 kap,

23 DEL 2: Utbildningsinformation Naprapatutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier som innefattar teori, praktik och klinisk undervisning. Det fordras att du deltar i lärarledda aktiviteter, genomför olika former av grupparbeten och därtill en hel del självstudier för att du skall klara av studierna. Att du deltar aktivt i grupparbeten och liknande aktiviteter är viktigt, inte bara för din inlärning utan också för andras. Naprapathögskolans pedagogik bygger på att du själv tar ansvar för dina studier och för att du följer aktuell kursplan. Efter första året erhåller du, vid godkända resultat i samtliga kurser, diplom som massageterapeut. Du har då även möjlighet att certifiera dig som massör genom Branschrådet Svensk Massage. Efter fyra års studier och godkänt i samtliga kurser inklusive examensarbete, sluttentamen och externpraktik, samt att dina ekonomiska förpliktelser gentemot Naprapathögskolan är reglerade, erhåller du naprapatexamen. Efter ytterligare ett års praktiktjänstgöring hos legitimerad vårdgivare kan du i Sverige ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Naprapatprogrammets innehåll och upplägg Övergripande innehåll Naprapatprogrammet omfattar 4 års heltidsstudier, motsvarande 240 högskolepoäng fördelat på 8 terminer, varav kurser i huvudområdet naprapati utgör mer än hälften. Programmet består av en bred grundutbildning inom anatomi, fysiologi och medicin integrerat med naprapati som studeras utifrån beteendevetenskapliga och humanistiska aspekter på hälsa och livsstil. Studierna integreras ytterligare med naturvetenskapliga och medicinska aspekter på hälsa, sjukdom samt förebyggande, terapeutisk och rehabiliterande behandling. Undervisningsspråk Undervisningsspråk är svenska men föreläsningar på engelska förekommer. Litteraturen är såväl svensk- som engelskspråkig. Pedagogisk profil Naprapathögskolans pedagogiska profil utmärks av integrationen mellan teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. Den pedagogiska grundtanken är att de teoretiska delarna under hela utbildningen löper parallellt med och integreras med de praktiska och kliniska delarna. I samtliga delar av naprapatprogrammet praktiseras ett problembaserat sätt att undervisa vilket ger den examinerade naprapaten kompetens att hantera komplexa patientsituationer. Den kliniska naprapatin inleds redan under termin 2 och syftar till att omsätta teori i praktisk tillämpning. Naprapatprogrammets pedagogiska profil baseras på ett humanistiskt och konstruktivistiskt synsätt vilket innebär att studentens vilja och förmåga att själv ta ansvar för sin inlärning är central. Naprapatprogrammet använder studentaktiverande pedagogiska metoder som uppmuntrar till 23

24 självständigt och livslångt lärande samt vetenskapligt och kritiskt tänkande. Undervisningsformerna anpassas till de olika kursernas mål och innehåll och exempel på metoder är PBL (problembaserat lärande), grupparbeten, projektarbeten, tematiska studier, seminarier och litteraturstudier. Även den praktiska undervisningen präglas av ett problembaserat arbetssätt i vilket förevisningar, praktiska övningar och färdighetsträning sker i mindre grupper. Stor vikt läggs vid funktionella aspekter och patientfall används ofta som diskussionsunderlag. Teoretiska föreläsningar integreras vanligen med mer studentaktiva moment. Examinationsformerna inom naprapatprogrammet är av såväl summativ som formativ karaktär och en tydlig koppling mellan lärandemål, undervisningsformer och examination finns. Den pedagogiska målsättningen är att skapa förutsättningar för studenten att; ta ett eget ansvar för kunskapssökande och inlärning, ha ett patientcentrerat synsätt där engagemang och empati genomsyrar arbetssättet, bli en vetenskapligt och kritiskt tänkande individ såväl under utbildningen som i sin kommande yrkeskarriär, vara trygg i sin yrkesroll och samtidigt ödmjuk inför kollegor och andra yrkeskategorier, kunna kommunicera och samverka med såväl kollegor inom sjukvården som patienter och andra tänkbara grupper och vara motiverad att fördjupa och utveckla sina kunskaper. Ämnesblock Naprapatprogrammet är organiserat i ämnesblock omfattande en eller flera kurser. Ämnesblocken är anatomi, forskningsmetodik, fysiologi, idrottsmedicin, medicinska samt övriga ämnen, naprapati och smärta. Dessa företräds i Naprapathögskolans vetenskapliga råd och av en blockansvarig ämnesföreträdare. Blockläsningen medger en tydlig samordning av närliggande ämnen samt möjligheter för de blockansvariga ämnesföreträdarna att fördjupa sig i och kunna följa och förmedla aktuell forskning inom området. Anatomi Ämnesblocket Anatomi dominerar den första terminen på naprapatprogrammet. Anatomiska kunskaper utgör grunden för såväl de medicinska ämnena som huvudämnet naprapati. Stor vikt läggs vid att studenten tidigt skall utveckla ett funktionellt tankesätt där analys av anatomiska sammanhang är centralt. Ämnesblocket innehåller dels systematisk anatomi dvs. läran om de olika organsystemen samt topografisk anatomi som innefattar kroppens uppbyggnad. Fysiologi Ämnesblocket Fysiologi ger den studerande grundläggande kunskaper om och förståelse för kroppens normala fysiologiska funktioner. Särskild tonvikt läggs vid muskel-, cirkulations-, och idrottsfysiologi. Inom ämnesblocket ingår även studier i tillämpad fysiologi och näringslära vilket ger den studerande fördjupade och praktiska kunskaper om den fysiska aktivitetens och kostens betydelse för kroppen. Medicinska och övriga ämnen Ämnesblocket Medicinska & övriga ämnen innefattar kurser som exempelvis medicin & kirurgi, ortopedi, neurologi, reumatologi, radiologi, biomekanik och samtalsmetodik. De medicinska kurserna 24

25 ger bred kunskap av allmänmedicinsk karaktär och en god grund för diagnostiska bedömningar. Syftet är att ge den studerande grundläggande kunskaper om sjukdomar och tillstånd som en naprapat direkt eller indirekt kan komma i kontakt med. Förekomst, riskfaktorer, symtomlära, diagnostik, terapi och profylax studeras med fokus på de stora folkhälsosjukdomarna. Smärta Ämnesblocket Smärta ger både breda och djupa kunskaper i smärtans uppkomstmekanismer och tänkbara behandlingsalternativ. Ämnesblocket syftar till att ge kunskap om smärtupplevelsen och de kroppsegna system som kan aktiveras för att ge smärtlindring. Dessutom ges den studerande ökad förståelse för omfattningen av folkhälsoproblemet smärta och värk. Kursen avser även att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt. Forskningsmetodik Ämnesblocket Forskningsmetodik syftar till att ge kunskap i kritiskt tänkande, vetenskaplig metodik, informationssökning, granskning av vetenskapliga artiklar samt statistik. Dessa kunskaper ligger till grund för examensarbetet samt förbereder dig som blivande naprapat att självständigt både ta del av och kritiskt granska litteratur inom området. Idrottsmedicin Ämnesblocket Idrottsmedicin förbereder den studerande för arbete med idrottare samt idrotts- och motionsrelaterade skador. Blocket behandlar de teoretiska grunderna för idrottsskador och dess uppkomstmekanismer. Stor vikt läggs vid att studenten övas i att självständigt undersöka kliniska symtom, ställa diagnos, rekommendera behandling och rehabiliteringsåtgärder. Dessutom ska den studerande ges fördjupad förståelse för kroppens normala struktur och funktion med avseende på samspelet mellan nerver, muskler och skelett. Naprapati Huvudområdet naprapati omfattar kunskaper och förståelse, färdigheter och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt vad gäller prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering av smärttillstånd och funktionsrubbningar i det neuromuskuloskeletala systemet hos kvinnor och män i alla åldrar. Naprapati baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ämnesblocket Naprapati är det enskilt största på naprapatprogrammet och utgör huvudämne. Naprapati innefattar neuromyofasciala tekniker (massage, stretching och triggerpunktsbehandling) samt ledbehandling (mobilisering och manipulation). Undervisningen sker i form av teoretiska föreläsningar samt praktiska gruppvisa genomgångar. Pedagogiskt fokus ligger på studerandeaktiverande metoder samt problembaserad inlärning med utgångspunkt i patientfall. Den praktiska undervisningen syftar till att studenten ska bli bekant med de metoder och den utrustning som är vanligt förekommande i naprapatens yrkesutövning innan mötet med patienter sker i den verksamhetsförlagda utbildningen vid Naprapathögskolans klinik. Ämnesblocket innefattar även klinisk naprapati där studenten från och med termin två tar emot egna patienter på Naprapathögskolans klinik under handledning av erfarna legitimerade naprapater. I ämnesblocket Naprapati ingår även examensarbete samt externpraktik hos legitimerad naprapat. Examensarbete Kursen är en fördjupning inom ämnet naprapati och innebär att studenten självständigt planerar, och rapporterar (skriftligt och muntligt) ett examensarbete. Arbetet kan ha kvantitativ eller 25

26 kvalitativ ansats, och skall med relevant vetenskaplig metod besvara en tydlig och avgränsad frågeställning. Arbetet skall ha en omfattning som motsvarar 15 höp (10 veckors heltidsarbete). Arbetet kan göras enskilt eller i par men skall alltid motsvara 15 höp (10 veckors heltidsarbete) per person. Språket kan vara svenska, norska eller engelska. Projektarbetet syftar till att ytterligare utveckla den studerandes förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom vetenskaplig metod samt naprapatisk teori och/eller praktik. Projektet syftar också till att ge studenten förståelse för forskning samt förberedelse och intresse för fortsatt utvecklings- och forskningsarbete inom naprapati. Examensarbetet examineras i en skriftlig rapport och ett muntligt försvar under opposition. Examinationen genomförs av externa examinatorer med forskarutbildning, de flesta disputerade, från andra högskolor och universitet. Externpraktik Under den externa verksamhetsförlagda utbildningen ska den studerande fördjupa sig i såväl den kliniska delen och där ta del av erfarna legitimerade yrkesutövares sätt att arbeta som i hur verksamheten i övrigt bedrivs vad gäller kontakter med kollegor inom och utanför naprapatkåren, företagets drift, lokalernas skötsel etc. Stor vikt läggs vid de diskussioner som studenten inbjuds till i mötet med de externa handledarna. Detta gäller: Får påbörjas efter godkänt slutprov Åk 3. Skall ske hos legitimerad terapeut inom vården. Skall omfatta minst 135 timmar (à 60 minuter). Av dessa 135 timmar skall minst 95 timmar vara hos leg. Naprapat i Sverige. D v s max 40 timmar får ske hos annan legitimerad terapeut (tex. sjukgymnast, kiropraktor, läkare eller sjuksköterska). Praktik kan även ske i de Nordiska länderna hos en naprapat utan legitimation, som utbildats på Naprapathögskolan. Dock krävs minst ett års yrkeserfarenhet. Praktiken sker i form av auskultation. 26

27 Undervisningens upplägg Kurserna på naprapatprogrammet ges på två nivåer, grundnivå och avancerad nivå. Grundnivån omfattar huvudsakligen terminerna 1-6 och avancerad nivå huvudsakligen terminerna 7-8. Mindre delar av grundnivån ges under termin 7 och mindre delar av avancerad nivå ges under termin 5-6. Progressen i respektive ämnesblock säkerställs genom att kurserna på såväl grundnivån som den avancerade nivån innehåller fördjupningsmoment. I naprapati, klinisk naprapati och delar av andra ämnesblock är studierna organiserade så att kunskaper från en termin ligger till grund för nästkommande termin. Grundnivån, terminerna 1-6, omfattar en introduktion till yrket som naprapat, baskurser med inriktning på såväl humanbiologi som medicin samt naprapati och klinisk naprapati. Naprapati och klinisk naprapati löper genom samtliga terminer och de ingående delkurserna ger en naturlig progress med fördjupningsmoment. I den kliniska naprapatin ges studentens personliga och professionella utveckling stort utrymme. Stor vikt läggs vid att integrera teoretiska och praktiska moment samt att skapa förståelse för att ett biopsykosocialt synsätt är avgörande i patientkontakten. Under grundnivån introduceras studenten tidigt i vetenskaplig teori och metod och den studerande tränas i kritiskt tänkande för att främja ett vetenskapligt förhållningssätt. Åk 1 Under terminerna 1 och 2 utgör anatomi- och fysiologiblocken viktiga delar där den grundläggande kunskapen och förståelsen skapas via studier av människans normala struktur och funktion. Naprapatin präglas under dessa terminer av grundutbildning och fördjupning inom mjukdelsbehandling och den kliniska naprapatin syftar till att utveckla studentens förmåga att föra en dialog med patienten samt genomföra ett allmänt status och en grundläggande klinisk undersökning. Första årets studier syftar till att studenten skall förvärva den teoretiska grund, de baskunskaper inom naprapati och det grundläggande förhållningssätt i kontakten med patienten som behövs för den fortsatta utbildningen. Åk 2 Terminerna 3 och 4 präglas av fortsatta teoretiska studier där kunskap och förståelse skapas för människan i smärta och dysfunktion samt för den högpresterande människan. Kurserna inom blocket Medicinska ämnen löper från termin 3 och vidare genom utbildningen och syftar till att ge studenten tillräckliga kunskaper för att kunna göra differentialdiagnostiska ställningstaganden samt till att ge kunskaper om medicinska indikationer och kontraindikationer. Det idrottsmedicinska blocket och kursen tillämpad fysiologi och näringslära syftar till att ge kunskaper om fysisk prestationsförmåga och om de faktorer som påverkar prestationshöjning. Naprapatiblocket omfattar mobiliseringstekniker för såväl ryggrad som extremitetsleder och klinisk naprapati syftar till att vidareutveckla studentens förmåga att föra ett drivet patientsamtal, genomföra en klinisk undersökning med ökande selektivitet och ställa en diagnos. Det andra året syftar till att utveckla studentens förmåga att ställa diagnos, lägga upp en behandlingsplan och behandla med utgångspunkt i den kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och det förhållningssätt som studenten hittills uppnått. Åk 3 27

28 Terminerna 5 och 6 är en vidareutveckling av de två föregående där stor vikt läggs vid ett ökat differentialdiagnostiskt kunnande. Naprapatiblocket omfattar huvudsakligen manipulationstekniker och i den kliniska naprapatin läggs allt större vikt vid selektivitet i såväl undersöknings- som behandlingssituationen. Tredje året syftar till att utveckla studentens förmåga att hantera komplexa problemlösnings- och beslutsprocesser samt att analysera och vid behov omvärdera en behandlings- eller rehabiliteringsplan. Åk 4 Terminerna 7 och 8 utgör de huvudsakliga delarna av naprapatprogrammets avancerade nivå. Naprapatiblocket är uppdelat i temaområden och den kliniska naprapatin omfattar verksamhet såväl internt som externt. Studenten genomför ett examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng som skall utgöra en fördjupning inom ämnet naprapati. Examensarbetet presenteras skriftligt och försvaras av studenten under opposition. Det fjärde året syftar till att studenten skall bredda och fördjupa sina kunskaper, utveckla sin självständighet och problemlösningsförmåga samt motiveras till ett ökat eget ansvar. Under Åk 4 avslutas utbildningen med teoretiska, praktiska och kliniska slutexaminationer. Teoretisk slutexamination: Skrivningen omfattar samtliga kurser som förekommit under naprapatutbildningen och antalet frågor är viktat mot hur stor kursen är i utbildningen. Tentan är uppdelad i 2 delar. För godkänt på slutskrivningen krävs minst 50% rätt på såväl del 1 som på del 2. Omtentamen ges vid behov. Del 1: Humanbiologiska och medicinska ämnen. Här examineras det viktigaste ur till exempel anatomi, fysiologi, sjukdomslära, neurologi, ortopedi etc. Maximalt 150 frågor. Del 2: Naprapati och närliggande kurser. Här examineras alla kurser som finns inom blocket naprapati. Ryggradens specifika anatomi och biomekanik, fysiologiska mekanismer som förklarar orsaker till besvär och behandlingseffekter, tester och annan undersökningsmetodik, behandlingsteknik, indikationer och kontraindikationer är exempel på områden som kommer att behandlas. Även de behandlingstekniker som kompletterar de rent naprapatiska, till exempel elektroterapi, kommer att förhöras. Maximalt 150 frågor. Praktisk slutexamination: Omfattar samtliga behandlingstekniker som gåtts igenom under utbildningen. Såväl ryggrad som extremitetsleder examineras. Provet består av direkta tekniska frågor samt frågor av mer problembaserad karaktär, där krav ställs på att studenten tänkt igenom strategier för undersökning och behandling av en led. 28

29 För godkänt krävs att samtliga delmoment är godkända. Det går inte att kompensera ett Icke Godkänt moment med ett Väl Godkänt resultat i en annan del. Klinisk slutexamination: Omfattar allt studenten studerat under sin studietid, ur ett psykoosocialt, differentialdiagnostiskt och kliniskt perspektiv. Under examinationen sitter en handledare med under hela patientbesöket. Studenten tar emot en, för denne, helt ny patient. Handledaren bedömer de olika momenten i ett patientbesök. Handledaren har även möjlighet att, efter besöket, ställa uppföljande frågor till studenten. För godkänt krävs att samtliga delmoment är godkända. Det går inte att kompensera ett Icke Godkänt moment med ett Väl Godkänt resultat i en annan del. 29

30 Teoretisk undervisning Närvaro och igentagning: I de teoretiska ämnena finns inget generellt närvarokrav om inte så anges i kursplanen, schemat eller meddelas av läraren. Av denna orsak är det mycket viktigt att den studerande deltar vid det första lektionstillfället då denna information ges. Igentagning av missad obligatorisk föreläsning kan ske genom att den studerande tar del av lektionen vid nästkommande tillfälle (nästa termin/läsår) eller i undantagsfall genom inlämningsuppgift. Detta beslutas tillsamman med kursansvarig lärare och studierektor. Examinationer : I de teoretiska delarna av utbildningen är skriftliga salsexaminationer den vanligaste formen men även hemtentamina, inlämningsuppgifter och grupparbeten med skriftlig och muntlig presentation förekommer. Ofta examineras kurser med olika kombinationer av examinationsformer, till exempel kan obligatoriska grupparbeten ingå i en kurs som avslutas med en salsskrivning. Vissa moment kan också examineras genom obligatorisk närvaro. Form för examination finns angiven i kursplanen samt meddelas av läraren. Betygsgrader : I de teoretiska ämnena ges betygen icke-godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För betyget godkänd (G) på en skriftlig tentamen krävs minst 67% av maxpoäng och för väl godkänd (VG) krävs 90%. Vid omtentamen kan endast betyget G erhållas om inte synnerliga skäl föreligger. 30

31 Praktiskt undervisning Närvaro och igentagning: Obligatorisk närvaro gäller vid all praktisk undervisning och frånvaro måste kompenseras genom igentagning. Även deltagande i vissa grupparbeten/seminarium är obligatoriskt. För praktiska lektioner gäller generellt 90% närvaro. Observera att det är den studerandes eget ansvar att hålla reda på sin närvaro och eventuella frånvaro. Igentagning av frånvaro kan ske på följande sätt; a) på därför avsedda lektioner som schemaläggs (ca 1 pass per 10 lektionspass, närvaro vid 1 igentagningspass räknas som igentagning för 2 ordinarie pass) b) i samråd med läraren på den andra halvklassens lektion med samma lektionsnummer observera att detta endast får göras efter samråd med läraren och i mån av plats. Företrädesvis görs ett platsbyte med annan student i klassen. Examinationer : Examination sker genom praktiska samt vanligen även teoretiska prov. För de teoretiska skrivningarna i praktiska ämnen gäller samma regler som för teoretiska ämnen ovan. De praktiska kurserna är till stor del uppdelade i en teoretisk del som examineras skriftligt samt i de rent praktiska momenten där studenternas kunskaper kontrolleras med ett eller flera praktiska delprov samt ett avslutande slutprov. I såväl de teoretiska som de praktiska delarna är problemorienterade frågeställningar centrala. De praktiska delproven baseras på ett patientfall där studenten får diskutera med ett differentialdiagnostiskt perspektiv och utifrån den diskussionen förevisa undersöknings- och behandlingstekniker. Det praktiska slutprovet omfattar vanligen två delar, en rent teknisk del där färdigheter och förmågor prövas samt ett mer omfattande patientfall, som studenten får sig tilldelat i förväg för att kunna förbereda sig för en bred diskussion som präglas av ett helhetsperspektiv. För att få avlägga praktiskt prov krävs att närvarokravet är uppfyllt. Vid underkänt praktiskt prov sker omexamination i samråd med läraren. Betygsgrader : I de praktiska ämnena ges betygen icke-godkänd (IG) och godkänd (G). 31

utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer

utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer Om Naprapathögskolan Att studera vid Naprapathögskolan Våra utbildningar Naprapatutbildning Yrkesutbildning till massör Ansökningsinformation

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

STUDIEORDNING VID SMI. Version 2014-08-14

STUDIEORDNING VID SMI. Version 2014-08-14 STUDIEORDNING VID SMI Version 2014-08-14 Utskriven 2014-10-14. Studieordningen uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen görs tillgänglig via SMI:s serverplats för studenter. I ändringshistoriken

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap... 7. Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU...

SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap... 7. Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU... Innehållsförteckning Inledning............................................................. 7 SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap...........................................................

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

För Polisprogrammet. Reviderad 2010-04-06. www.polishogskolan.se

För Polisprogrammet. Reviderad 2010-04-06. www.polishogskolan.se tudie handbok För Polisprogrammet Reviderad 2010-04-06 www.polishogskolan.se Grafisk form: Jörgen Knutsson Foto: Peter Knutson, Kristoffer Thessman, Jörgen Knutsson Illustrationer: Jörgen Knutsson Polishögskolan

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård

Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård Deltid/distans 2014-15 CSN Massageterapeut Idrott & Friskvård Utbildningen till massageterapeut varvar praktiska delar i olika massagetekniker med teoretiska

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Stiftelsen Skandinaviska. Kiropraktorhögskolan och. Naprapathögskolan AB. Utbildningar för yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård

Stiftelsen Skandinaviska. Kiropraktorhögskolan och. Naprapathögskolan AB. Utbildningar för yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan och Naprapathögskolan AB Utbildningar för yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård Högskoleverkets rapportserie 2004:32 R Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Reviderad: Årsmötet 150212 1 Innehåll Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår... 1 Innehåll... 2 1. Grundsyn... 4 1.2 Studenten som medaktör... 4 1.3 Högskolan

Läs mer