Tro Hopp - Kärlek 1. TRO. TRONS LIV andra delen: (1 Kor. 6:12-20) Kroppens lovsång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tro Hopp - Kärlek 1. TRO. TRONS LIV andra delen: (1 Kor. 6:12-20) Kroppens lovsång"

Transkript

1 Tro Hopp - Kärlek 1. TRO TRONS LIV andra delen: Kroppens lovsång (1 Kor. 6:12-20)

2 2 Kroppens lovsång (6:12-20) Redan i det föregående avsnittet, den parentes där temat var kärlek, angav Paulus tonen för det ämne som skulle följa. Han visade hur det som egentligen är till för att uttrycka kärlek, används som ett maktmedel. Nu tar Paulus upp den här tråden igen. Han visar att roten till problemet inte bara är en brist på kärlek. Det är också en förvrängd teologi som påverkar deras syn på kroppen. Det handlar om människor, som utifrån felaktiga teologiska slutsatser nedvärderar kroppen. Det påverkar även deras etiska ståndpunkter. Det speciella är, att de här människorna tar sin utgångspunkt i Paulus egen undervisning men förvränger den för sina egna syften. När Paulus nu vill argumentera i frågan, så utnyttjar han de slagord, som används flitigt i den korintiska gemenskapen. a. Ett korrekt påstående med felaktiga slutsatser (v 12) Allt är tillåtet för mig! - så lyder det första korintiska utropet som är så populärt bland vissa i församlingsgemenskapen. En del har försvarat användningen av uttrycket, med att aposteln själv har myntat det under sin tid i Korint. Jo - Paulus kan nog påminna sig att han i sin undervisning har använt sig av liknande fraser. Fast då har sammanhanget varit helt annorlunda. När han har velat attackera slaveriet under lagen och betona evangeliets frihet, så har situationen ibland krävt kategoriska uttalanden. Paulus går nu emot, att några i församlingen har förvrängt hans undervisning för egoistiska syften. En del av männen i församlingen utnyttjar prostituerade och argumenterar att de har rätt till det. Som andliga människor är de fria från moraliska pålagor. Det som har med kroppen att göra, kan inte skada deras andliga liv, deras relation med Gud! Allt är tillåtet för mig!, återspeglar alltså här en förvrängd tolkning av evangeliets frihet. Friheten kan utnyttjas på deras egna premisser. Och på andra människors bekostnad! Paulus är inte ute efter att angripa det som dessa frihetsälskande korintier påstår - bara deras felaktiga slutsatser!

3 3 Genom sitt svar, så vill Paulus indirekt visa på de förvrängda konsekvenser som korintiernas ensidiga betoning av friheten åstadkommer: - allt är inte nyttigt! Utifrån sin teologiska ståndpunkt, så kan Paulus i princip hålla med om att allt är tillåtet för en människa som inte längre står under lagen, utan under nåden. Däremot kan ingen människa troende eller icke troende bortse från de villkor som gäller alla människor på jorden. Vi skulle kunna kalla det för skapelsegivna principer. Följer vi vårt förnuft och de principerna, så leder det oss på en sund och nyttig väg. Vad är det som aposteln syftar på här som inte är nyttigt? En möjlighet är att han vill varna för att deras sätt att leva kommer att få negativa effekter på männen själva. Det finns emellertid inget i texten som visar att Paulus ser på de här männen som offer. Snarare är de förövare, som behöver förändras i synen på sig själva, framförallt i förhållande till sina medmänniskor. Det blir då naturligare att hänföra det här påståendet till det efterföljande: - ingenting får ta makten över mig. Med stöd av evangeliets frihet, hävdar de här korintierna att de har rätt att göra vad de vill. Själva kallar de sig för fria människor. Paulus ord här tyder på att de i själva verket lever i en villfarelse. De verkar inte längre ha kontroll över sitt liv. Det gör att de utsätter både sig själva och andra för risker. Den egna tillfredsställelsen går före allt annat i de här människornas liv. Respekten för det som Gud har skapat leder till att respekten för medmänniskan går förlorad. Kanske Paulus också anspelar på vem som bör ha det totala herraväldet i deras liv. I dopbekännelsen uttalas orden Jesus är Herre. Det innebär att den troende ställer sig under Kristi lydnad på alla områden av sitt liv. Genom att utelämna en domän av sina liv för Kristi herravälde, så omintetgör de korintiska kristna därmed Guds syfte med hela deras liv. Paulus vill med de här två bemötande påståendena, ge en föraning om vart betoningen ligger i det han tänker säga. Det som de korintiska kristna gör med sina kroppar har betydelse, därför att de är skapade av Gud och återlösta genom Kristus för att tjäna honom!

4 4 b. Grundorsaken: Korintiernas felaktiga syn på kroppen (v 13-14) Korintierna använder sig av ett slagord till, för att försvara sitt leverne: Maten är till för magen och magen för maten tills Gud gör båda överflödiga. Påståendet är bara skenbart oskyldigt. Paulus vet, att det bakom den till synes självklara satsen gömmer sig en fälla. Var och en kan hålla med om, att matsmältningsorganen tjänar på ett funktionellt sätt under en tid men att de kommer att bli överflödiga en dag. Paulus vägrar däremot att dela sina korintiska läsares slutsats: eftersom kroppen ändå en dag ska försvinna, så kan man handskas som man vill med den under livet på jorden! Därför replikerar han: Men kroppen är inte till för otukt, utan för Herren och Herren är till för kroppen. Genom det här argumentet, så vill Paulus sammanfatta vad som är själva kärnan i hans förmaning här. Att kroppen är till för Herren och Herren är till för kroppen, är bara ett annat sätt att beskriva den troendes identitet med Kristus. För Paulus är det viktigt, att låta den identiteten stå i centrum än en gång. Den avgörande punkten, som Paulus ser det, är inte disciplinära åtgärder utan insikt. Kristus kan bara få bli det han redan är, genom att korintierna öppnar sina egna liv för hans liv. Kristus är den, som har gjort allt, för att på ett fullkomligt sätt få dela gemenskapen med sitt folk. Det är också därför, som det finns en chans för hans folk att på ett fullkomligt sätt kunna ta del av hans liv. Bilden av Kristus blir sann, när de troende i Korint blir hans avbilder. För att läsarna verkligen inte ska missa den poängen i det här avsnittet heller, så är det först och främst deras identitet med Kristus som Paulus strävar efter att betona i den här sista förmaningen. Genom det som han säger i fortsättningen, hoppas han läsarna ska förstå, att det finns ett större djup i det här uttrycket. För det första, så är inte kroppen bara ett bihang, som ska möjliggöra det fysiska livet på jorden. Den har ett högre syfte: att vara till för Herren. Vad som menas med det, tänker Paulus klargöra. Kristus vill använda kroppen för sina syften på jorden. Det är en tanke som korintierna redan fått undervisning om, men som tydligen har svårt att slå rot i deras liv.

5 5 För det andra, så har kroppen ett värde, därför att Herren är till för kroppen. Vissa av de korintiska kristna är påverkade av den grekiska synen, som är så populär i staden. Enligt den är det den verkliga, andliga människan som är slutmålet. Kroppen tillhör det materiella, som befläckar det andliga, verkliga livet och håller det i fångenskap. Människan måste bli frigjord ifrån kroppen, för att uppleva verklig frihet. Därför tycker inte vissa korintier att det spelar någon roll, på vilket sätt de behandlar det skalet. Tanken att kroppen har ett egenvärde, är en helt obegriplig tanke för dem. Det blir ändå den slutsats som Paulus vill föra dem till genom sina ord här: Kristus är till för kroppen! Kroppen är alltså inte bara medlet, utan också målet. Liksom Gud älskar den människa av kött och blod som han har skapat, så gläds också Kristus över det mänskliga i den nya mänskligheten (jmfr 2 Kor. 5:17)! Han finner behag i det och erkänner sig till det. Paulus kan inte hitta något bättre bevis för den sanningen, än det faktum att Kristus har blivit uppväckt. Därför ska också de som tillhör honom en dag bli uppväckta. Medvetet begagnar sig Paulus av ett uttryck som anspelar på kontinuiteten med den fysiska kroppen. Den har somnat in men ska återigen uppväckas. Att Kristus blev uppväckt till kroppen, innebär att de troendes fysiska varelse spelar en huvudroll i sammanhanget. Den är själva målet för återlösningen. Därför ska de troendes kroppar också uppväckas. Det här ämnet känns otroligt viktigt för Paulus. Den skeva bild av skapelsen som korintierna försvarar, oroar honom. Det är inte bara fråga om en trosformulering som är teologiskt viktig. Deras låga syn på Guds skapade verk och då särskilt kroppen, förvränger deras perspektiv. Det påverkar negativt deras möjlighet att leva som ansvarsfulla kristna på jorden. Därför tänker Paulus återkomma till kroppens uppståndelse mot slutet av sitt brev. Där ska han behandla ämnet på ett mer uttömmande sätt och visa på dess centrala betydelse för den troendes liv. c. Kroppens upphöjda syfte: ett redskap och en boning (v 15-20a) Nu upplever Paulus det emellertid väsentligt, att stanna till ett tag inför några konsekvenser av att kroppen är till för Herren.

6 6 1. Att köpa sex är att nedvärdera sin medmänniska! (v 15-16). -Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Genom sin inledande fråga, så vill aposteln än en gång avslöja vart problemet ligger: i korintiernas omedvetenhet. De är inte medvetna om, hur genomgripande deras gemenskap med Kristus är. De begränsar den till något slags andligt, inre område, väl avskilt från den fysiska dimensionen. Paulus känner sig helt främmande för det sättet att tänka! Liksom Jesus med sin kropp talade om vem Gud var under sitt jordeliv, så vill han nu genom de troendes kroppar fortsätta uppenbarelsen av sig själv på jorden. Kroppsmetaforen som en beskrivning av församlingens organiska natur, ska Paulus återkomma till på ett mer utförligt sätt senare i brevet. Nu vill han framför allt betona att också kroppen finns med som en viktig del i förverkligandet av Guds syfte i den här världen! Paulus kämpar mot korintiernas brist på insikt på det här området, därför att konsekvenserna i deras liv är så ödesdigra. Man behöver inte visa hänsyn eller ta ansvar för några konsekvenser. Paulus vill visa, att de troende i Korint inte längre kan hålla fast vid den här vanföreställningen. Såväl skapelseordningen som gemenskapen med Kristus bör leda till att även sexualiteten präglas av ömsesidighet, av respekt och varsamhet. Paulus framhåller att argumentet inte bara gäller för inomäktenskapliga relationer. När han nu tar upp frågan om att köpa sex av prostituerade, så är det troligtvis ett kontroversiellt ämne. Det handlar om en grupp som betraktas som en handelsvara i samhället. Deras tjänster står till allmänhetens förfogande. Man behöver inte ta hänsyn till de personer som är föremål för bruket och därför kännetecknas det ofta av brutal hänsynslöshet, av förakt, av dominans från männens eller köparens sida. Därför är Paulus följande argument så provocerande: Ska jag ta Kristi lemmar och göra den till en skökas lemmar?. I frågan och speciellt i det efterföljande emfatiska Nej!, ligger en protest mot bruket att frikänna sig från ett personligt ansvar i dessa relationer. Medvetenheten om att min

7 7 kropp är ett uttryck för Kristus i den här världen, innebär ett ansvar i relationen med mina medmänniskor. Samtidigt utgör Paulus resonemang ett erkännande av den person som finns bakom en prostituerads roll. Den personen är en medmänniska som också är föremål för Guds kärlek. Syftet med hennes liv är inte att exploateras. I stället bör min relation med den personen förmedla återupprättande, återge värdighet och visa på Kristi kärlek för hennes liv. Ännu mer provocerande och utmanande blir det då Paulus i vers 16 använder den klassiska texten för en äktenskaplig förening från skapelseberättelsen 1 : Vet ni inte att den som förenar sig med en sköka blir till en enda kropp med henne? Det heter ju: De två skall bli ett. Genom att dra den här parallellen, visar aposteln med tydlighet vad han menar. Den sexuella akten handlar om två personer, involverade i en relation som har inflytande på dem båda. Den prostituerade är inte ett neutralt objekt, som man kan leka med för att därefter lämna åt sidan. Det är inte en själlös varelse som man kan utnyttja efter behag. Det är en jämlike och en medmänniska. Därför är en sexuell relation med den personen inte bara en affärsuppgörelse, där den ena utnyttjar sin makt och den andra bidrar med sin kropp. Det är ett möte mellan två människor, som båda är skapade till Guds avbilder! Med den här drastiska bilden, vill Paulus få korintierna att förstå vidden av att också deras kroppar är återlösta. Den frälsning som de korintiska kristna har fått uppleva, inbegriper både ande, själ och kropp. Därför måste den också få återverkningar på hela deras liv, deras sätt att förhålla sig till sin omvärld och deras sätt att behandla sina medmänniskor! 2. Den troendes gemenskap med Kristus gäller hela varelsen (v 17) Övergången från beskrivningen av den sexuella akten mellan man och kvinna, till den mystiska föreningen mellan den troende och Kristus är direkt men inte ogenomtänkt. Påståendet att den troendes kropp är Kristi lemmar, grundar sig just på den troendes gemenskap med Kristus genom 1 1 Mos. 1:24

8 8 den helige Ande. Kristus blir nämligen ett med hela varelsen - även kroppen. Poängen som Paulus än en gång vill understryka, är att den troendes hela liv är ett uttryck för Kristi liv här i världen. 3. Otukt är att synda mot sin egen kropp (v 18) Paulus fortsätter med ett varningsrop till sina korintiska läsare fly från otukten! 2. Orsaken till den uppmaningen förklarar han: den som begår otukt syndar mot sin egen kropp. Korintierna kan bara förstå innebörden i Paulus ord, genom att länka samman dem med det som han nyss har sagt. För dem, så är just den sexuella akten något som på sätt och vis äger rum oberoende av deras personlighet. De tror inte att den berör någon annan dimension än den fysiska. Därför tillåter de sig själva, att använda kroppen som ett redskap för exploatering och ansvarslösa handlingar. Påpekandet att deras kroppar är Kristi lemmar, visar på kroppens betydelsefulla roll. Kroppen ska vara ett utflöde för Guds nåd och kärlek i den här världen. 3. Kroppen - ett tempel för den helige Ande (v 19) Nu återkommer Paulus till ett argument som han redan tidigare använt sig av. Kroppen är inte bara ett skal, som döljer den inre andligheten. Kroppen är i sig ett vittnesbörd om Guds närvaro i den troendes liv. Därför är det inte betydelselöst, hur den kristne lever sitt liv. 4. Gud har köpt er (v 20a) Slutligen hämtar Paulus sin bild från slavmarknaden. Gud har köpt de korintiska kristna. I det friköpandet finns också kroppen med. Det innebär två saker. För det första behöver inte den kristne vara slav under destruktiva makter, som både förstör kroppen och använder den i destruktivt syfte. För det andra, så är den troende med hela sitt liv och hela sin varelse Guds rättmätiga egendom. Korintierna är fria för att de ska kunna tjäna! 2 Se not under kapitel 5 för en förklaring till det här uttrycket.

9 9 Slutsats: Ära då Gud med er kropp! (v 20b) Paulus låter den här uppmaningen stå fram som den logiska slutsatsen av hela argumentationen. Han vänder sig mot korintiernas sätt att dela upp tillvaron, där de isolerar det andliga från det fysiska. De kan sjunga lovsånger i gudstjänsten men i vardagen låter de sina kroppar vara redskap till att förnedra och smutsa ner andra människor. Ett sådant liv är inte logiskt! Gud längtar efter att få visa sin bild för människor genom de korintiska kristnas kroppar. Han har skapat dem som hela människor och längtar efter att få se skapelsens hela syfte uppfyllas i och genom deras liv. Det kan bara förverkligas, när de hittar tillbaka till själva centrum för sin tro: Kristus i dem och de i Kristus! Det perspektivet öppnar en väg för dem, att låta kroppen vara en lovsång till Gud i den här världen och inför alla människor! Ge exempel på positiva återverkningar för oss idag, om vi bejakar grundidén i den kroppens teologi som Paulus talar om! Paulus vänder sig mot tendensen att förringa de negativa konsekvenser, som den sexuella exploateringen av andra människor innebär. a. Kan vi upptäcka samma tendenser idag? b. Vad får det för konsekvenser om vi låter Paulus perspektiv prägla alla våra relationer med andra människor? Ära Gud med er kropp Kroppens Lovsång! Vad ger dig det för tankar?

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

Äktenskapets personliga, juridiska och fysiska aspekter

Äktenskapets personliga, juridiska och fysiska aspekter Äktenskapets personliga, juridiska och fysiska aspekter I. Inledning. När vi ska se på de etiska och praktiska frågorna kring samlevnaden kan vi utgå från ett enda bibelord: "Därför skall en man överge

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Guds rikes ekonomi. Finns det ett bibliskt, ansvarsfullt sätt att hantera pengar? Ola Wingbrant 2015-05-24

Guds rikes ekonomi. Finns det ett bibliskt, ansvarsfullt sätt att hantera pengar? Ola Wingbrant 2015-05-24 Guds rikes ekonomi Finns det ett bibliskt, ansvarsfullt sätt att hantera pengar? Ola Wingbrant 2015-05-24 Introduktion Till alla er som jag inte mött tidigare, jag heter Ola Wingbrant, och det händer att

Läs mer

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Jag har tagit rubriken till detta föredrag från ett uttalande av evangelisten Frank Mangs, som Peter Haldorf har nedtecknat

Läs mer

Att älska livet. de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj. veritas förlag

Att älska livet. de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj. veritas förlag Att älska livet de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj veritas förlag 1 Bokhandelsdistribution: Veritas Förlag Götgatan 68 Box 4114 102 62 Stockholm tel 08-462 66 36 fax 08-643 77 86

Läs mer

2 Thessalonikerbrevet

2 Thessalonikerbrevet 2 Thessalonikerbrevet Brevet är skrivet år 51 e Kr - en bibelteologisk kommentar av Håkan Sunnliden 1 A. INLEDNING 2 Tessalonikerbrevet (2 Tess) är, liksom 1 Tess, skrivet av Paulus och hans medarbetare.

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32-Stockholm, tel. 08-15 63 16

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32-Stockholm, tel. 08-15 63 16 KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32-Stockholm, tel. 08-15 63 16 januari - april 2011 Julbudskap Från Ärkebiskop Gabriel Aktuellt HUVUDDUKAR OCH APOSTLARNAS LÄRA -En

Läs mer

Frälsning. Introduktion

Frälsning. Introduktion Frälsning Introduktion Där det finns människor där finns det ofta nog konflikter mellan individer eller grupper. Inom sig bär människan ofta problem. Vi skapar problem för oss själva och varandra. Människan

Läs mer

TYCKT OCH TRYCKT. Under denna vinjett görs det klipp och kommentarer.

TYCKT OCH TRYCKT. Under denna vinjett görs det klipp och kommentarer. TYCKT OCH TRYCKT Under denna vinjett görs det klipp och kommentarer. Flemming Bak Poulsen Att gripa det obegripliga Frågan om andlig eller kyrklig förnyelse är ständigt aktuell. Det är en fråga om den

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Givande Ett samtalsmaterial

Givande Ett samtalsmaterial Givande Ett samtalsmaterial Första tillfället: bibelgrund och teologiska lärdomar Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd. Då skall dina lador fyllas av säd och presskaren flöda över

Läs mer

Att förstå människor och förstå ett språk

Att förstå människor och förstå ett språk Proseminarium vt 1997 för Nikolai Enckell Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Att förstå människor och förstå ett språk Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Medvetande, beteende och

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk.

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. Familjenglobalt Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. September 2013. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evigt (Ps 119:152).

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod!

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod! ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR Varsågod! Utmanade av den glädjande utvecklingen att allt fler gemensamma församlingar bildas vill Sveriges Frikyrkosamråd, med samfundens samlade erfarenhet,

Läs mer

Kristen tro och homosexuell samlevnad

Kristen tro och homosexuell samlevnad JA till människan och JA till kärleken När homosexuella ger uttryck för sin längtan efter att få leva i en relation av ömsesidig kärlek, handlar det inte - såsom många tycks tro - först och främst om sexualitet,

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder det viktigaste är egentligen att få känna att man är med i gemenskapen När kommunikationen försvåras och hindras påverkar det upplevelsen av tillfredsställelse i livet. Och hör se n! Ett studiematerial

Läs mer

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953 EREVNA Årg. X N:r 1 1953 1 Nya Testamentets studium. Av Hugo Odeberg.... 3 Den första och den andra uppståndelsen. Av H. Odeberg.... 6 Kristus: uppståndelsen och livet. Av H. Odeberg.... 8 Gudstjänsten

Läs mer