Tro Hopp - Kärlek 1. TRO. TRONS LIV andra delen: (1 Kor. 6:12-20) Kroppens lovsång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tro Hopp - Kärlek 1. TRO. TRONS LIV andra delen: (1 Kor. 6:12-20) Kroppens lovsång"

Transkript

1 Tro Hopp - Kärlek 1. TRO TRONS LIV andra delen: Kroppens lovsång (1 Kor. 6:12-20)

2 2 Kroppens lovsång (6:12-20) Redan i det föregående avsnittet, den parentes där temat var kärlek, angav Paulus tonen för det ämne som skulle följa. Han visade hur det som egentligen är till för att uttrycka kärlek, används som ett maktmedel. Nu tar Paulus upp den här tråden igen. Han visar att roten till problemet inte bara är en brist på kärlek. Det är också en förvrängd teologi som påverkar deras syn på kroppen. Det handlar om människor, som utifrån felaktiga teologiska slutsatser nedvärderar kroppen. Det påverkar även deras etiska ståndpunkter. Det speciella är, att de här människorna tar sin utgångspunkt i Paulus egen undervisning men förvränger den för sina egna syften. När Paulus nu vill argumentera i frågan, så utnyttjar han de slagord, som används flitigt i den korintiska gemenskapen. a. Ett korrekt påstående med felaktiga slutsatser (v 12) Allt är tillåtet för mig! - så lyder det första korintiska utropet som är så populärt bland vissa i församlingsgemenskapen. En del har försvarat användningen av uttrycket, med att aposteln själv har myntat det under sin tid i Korint. Jo - Paulus kan nog påminna sig att han i sin undervisning har använt sig av liknande fraser. Fast då har sammanhanget varit helt annorlunda. När han har velat attackera slaveriet under lagen och betona evangeliets frihet, så har situationen ibland krävt kategoriska uttalanden. Paulus går nu emot, att några i församlingen har förvrängt hans undervisning för egoistiska syften. En del av männen i församlingen utnyttjar prostituerade och argumenterar att de har rätt till det. Som andliga människor är de fria från moraliska pålagor. Det som har med kroppen att göra, kan inte skada deras andliga liv, deras relation med Gud! Allt är tillåtet för mig!, återspeglar alltså här en förvrängd tolkning av evangeliets frihet. Friheten kan utnyttjas på deras egna premisser. Och på andra människors bekostnad! Paulus är inte ute efter att angripa det som dessa frihetsälskande korintier påstår - bara deras felaktiga slutsatser!

3 3 Genom sitt svar, så vill Paulus indirekt visa på de förvrängda konsekvenser som korintiernas ensidiga betoning av friheten åstadkommer: - allt är inte nyttigt! Utifrån sin teologiska ståndpunkt, så kan Paulus i princip hålla med om att allt är tillåtet för en människa som inte längre står under lagen, utan under nåden. Däremot kan ingen människa troende eller icke troende bortse från de villkor som gäller alla människor på jorden. Vi skulle kunna kalla det för skapelsegivna principer. Följer vi vårt förnuft och de principerna, så leder det oss på en sund och nyttig väg. Vad är det som aposteln syftar på här som inte är nyttigt? En möjlighet är att han vill varna för att deras sätt att leva kommer att få negativa effekter på männen själva. Det finns emellertid inget i texten som visar att Paulus ser på de här männen som offer. Snarare är de förövare, som behöver förändras i synen på sig själva, framförallt i förhållande till sina medmänniskor. Det blir då naturligare att hänföra det här påståendet till det efterföljande: - ingenting får ta makten över mig. Med stöd av evangeliets frihet, hävdar de här korintierna att de har rätt att göra vad de vill. Själva kallar de sig för fria människor. Paulus ord här tyder på att de i själva verket lever i en villfarelse. De verkar inte längre ha kontroll över sitt liv. Det gör att de utsätter både sig själva och andra för risker. Den egna tillfredsställelsen går före allt annat i de här människornas liv. Respekten för det som Gud har skapat leder till att respekten för medmänniskan går förlorad. Kanske Paulus också anspelar på vem som bör ha det totala herraväldet i deras liv. I dopbekännelsen uttalas orden Jesus är Herre. Det innebär att den troende ställer sig under Kristi lydnad på alla områden av sitt liv. Genom att utelämna en domän av sina liv för Kristi herravälde, så omintetgör de korintiska kristna därmed Guds syfte med hela deras liv. Paulus vill med de här två bemötande påståendena, ge en föraning om vart betoningen ligger i det han tänker säga. Det som de korintiska kristna gör med sina kroppar har betydelse, därför att de är skapade av Gud och återlösta genom Kristus för att tjäna honom!

4 4 b. Grundorsaken: Korintiernas felaktiga syn på kroppen (v 13-14) Korintierna använder sig av ett slagord till, för att försvara sitt leverne: Maten är till för magen och magen för maten tills Gud gör båda överflödiga. Påståendet är bara skenbart oskyldigt. Paulus vet, att det bakom den till synes självklara satsen gömmer sig en fälla. Var och en kan hålla med om, att matsmältningsorganen tjänar på ett funktionellt sätt under en tid men att de kommer att bli överflödiga en dag. Paulus vägrar däremot att dela sina korintiska läsares slutsats: eftersom kroppen ändå en dag ska försvinna, så kan man handskas som man vill med den under livet på jorden! Därför replikerar han: Men kroppen är inte till för otukt, utan för Herren och Herren är till för kroppen. Genom det här argumentet, så vill Paulus sammanfatta vad som är själva kärnan i hans förmaning här. Att kroppen är till för Herren och Herren är till för kroppen, är bara ett annat sätt att beskriva den troendes identitet med Kristus. För Paulus är det viktigt, att låta den identiteten stå i centrum än en gång. Den avgörande punkten, som Paulus ser det, är inte disciplinära åtgärder utan insikt. Kristus kan bara få bli det han redan är, genom att korintierna öppnar sina egna liv för hans liv. Kristus är den, som har gjort allt, för att på ett fullkomligt sätt få dela gemenskapen med sitt folk. Det är också därför, som det finns en chans för hans folk att på ett fullkomligt sätt kunna ta del av hans liv. Bilden av Kristus blir sann, när de troende i Korint blir hans avbilder. För att läsarna verkligen inte ska missa den poängen i det här avsnittet heller, så är det först och främst deras identitet med Kristus som Paulus strävar efter att betona i den här sista förmaningen. Genom det som han säger i fortsättningen, hoppas han läsarna ska förstå, att det finns ett större djup i det här uttrycket. För det första, så är inte kroppen bara ett bihang, som ska möjliggöra det fysiska livet på jorden. Den har ett högre syfte: att vara till för Herren. Vad som menas med det, tänker Paulus klargöra. Kristus vill använda kroppen för sina syften på jorden. Det är en tanke som korintierna redan fått undervisning om, men som tydligen har svårt att slå rot i deras liv.

5 5 För det andra, så har kroppen ett värde, därför att Herren är till för kroppen. Vissa av de korintiska kristna är påverkade av den grekiska synen, som är så populär i staden. Enligt den är det den verkliga, andliga människan som är slutmålet. Kroppen tillhör det materiella, som befläckar det andliga, verkliga livet och håller det i fångenskap. Människan måste bli frigjord ifrån kroppen, för att uppleva verklig frihet. Därför tycker inte vissa korintier att det spelar någon roll, på vilket sätt de behandlar det skalet. Tanken att kroppen har ett egenvärde, är en helt obegriplig tanke för dem. Det blir ändå den slutsats som Paulus vill föra dem till genom sina ord här: Kristus är till för kroppen! Kroppen är alltså inte bara medlet, utan också målet. Liksom Gud älskar den människa av kött och blod som han har skapat, så gläds också Kristus över det mänskliga i den nya mänskligheten (jmfr 2 Kor. 5:17)! Han finner behag i det och erkänner sig till det. Paulus kan inte hitta något bättre bevis för den sanningen, än det faktum att Kristus har blivit uppväckt. Därför ska också de som tillhör honom en dag bli uppväckta. Medvetet begagnar sig Paulus av ett uttryck som anspelar på kontinuiteten med den fysiska kroppen. Den har somnat in men ska återigen uppväckas. Att Kristus blev uppväckt till kroppen, innebär att de troendes fysiska varelse spelar en huvudroll i sammanhanget. Den är själva målet för återlösningen. Därför ska de troendes kroppar också uppväckas. Det här ämnet känns otroligt viktigt för Paulus. Den skeva bild av skapelsen som korintierna försvarar, oroar honom. Det är inte bara fråga om en trosformulering som är teologiskt viktig. Deras låga syn på Guds skapade verk och då särskilt kroppen, förvränger deras perspektiv. Det påverkar negativt deras möjlighet att leva som ansvarsfulla kristna på jorden. Därför tänker Paulus återkomma till kroppens uppståndelse mot slutet av sitt brev. Där ska han behandla ämnet på ett mer uttömmande sätt och visa på dess centrala betydelse för den troendes liv. c. Kroppens upphöjda syfte: ett redskap och en boning (v 15-20a) Nu upplever Paulus det emellertid väsentligt, att stanna till ett tag inför några konsekvenser av att kroppen är till för Herren.

6 6 1. Att köpa sex är att nedvärdera sin medmänniska! (v 15-16). -Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Genom sin inledande fråga, så vill aposteln än en gång avslöja vart problemet ligger: i korintiernas omedvetenhet. De är inte medvetna om, hur genomgripande deras gemenskap med Kristus är. De begränsar den till något slags andligt, inre område, väl avskilt från den fysiska dimensionen. Paulus känner sig helt främmande för det sättet att tänka! Liksom Jesus med sin kropp talade om vem Gud var under sitt jordeliv, så vill han nu genom de troendes kroppar fortsätta uppenbarelsen av sig själv på jorden. Kroppsmetaforen som en beskrivning av församlingens organiska natur, ska Paulus återkomma till på ett mer utförligt sätt senare i brevet. Nu vill han framför allt betona att också kroppen finns med som en viktig del i förverkligandet av Guds syfte i den här världen! Paulus kämpar mot korintiernas brist på insikt på det här området, därför att konsekvenserna i deras liv är så ödesdigra. Man behöver inte visa hänsyn eller ta ansvar för några konsekvenser. Paulus vill visa, att de troende i Korint inte längre kan hålla fast vid den här vanföreställningen. Såväl skapelseordningen som gemenskapen med Kristus bör leda till att även sexualiteten präglas av ömsesidighet, av respekt och varsamhet. Paulus framhåller att argumentet inte bara gäller för inomäktenskapliga relationer. När han nu tar upp frågan om att köpa sex av prostituerade, så är det troligtvis ett kontroversiellt ämne. Det handlar om en grupp som betraktas som en handelsvara i samhället. Deras tjänster står till allmänhetens förfogande. Man behöver inte ta hänsyn till de personer som är föremål för bruket och därför kännetecknas det ofta av brutal hänsynslöshet, av förakt, av dominans från männens eller köparens sida. Därför är Paulus följande argument så provocerande: Ska jag ta Kristi lemmar och göra den till en skökas lemmar?. I frågan och speciellt i det efterföljande emfatiska Nej!, ligger en protest mot bruket att frikänna sig från ett personligt ansvar i dessa relationer. Medvetenheten om att min

7 7 kropp är ett uttryck för Kristus i den här världen, innebär ett ansvar i relationen med mina medmänniskor. Samtidigt utgör Paulus resonemang ett erkännande av den person som finns bakom en prostituerads roll. Den personen är en medmänniska som också är föremål för Guds kärlek. Syftet med hennes liv är inte att exploateras. I stället bör min relation med den personen förmedla återupprättande, återge värdighet och visa på Kristi kärlek för hennes liv. Ännu mer provocerande och utmanande blir det då Paulus i vers 16 använder den klassiska texten för en äktenskaplig förening från skapelseberättelsen 1 : Vet ni inte att den som förenar sig med en sköka blir till en enda kropp med henne? Det heter ju: De två skall bli ett. Genom att dra den här parallellen, visar aposteln med tydlighet vad han menar. Den sexuella akten handlar om två personer, involverade i en relation som har inflytande på dem båda. Den prostituerade är inte ett neutralt objekt, som man kan leka med för att därefter lämna åt sidan. Det är inte en själlös varelse som man kan utnyttja efter behag. Det är en jämlike och en medmänniska. Därför är en sexuell relation med den personen inte bara en affärsuppgörelse, där den ena utnyttjar sin makt och den andra bidrar med sin kropp. Det är ett möte mellan två människor, som båda är skapade till Guds avbilder! Med den här drastiska bilden, vill Paulus få korintierna att förstå vidden av att också deras kroppar är återlösta. Den frälsning som de korintiska kristna har fått uppleva, inbegriper både ande, själ och kropp. Därför måste den också få återverkningar på hela deras liv, deras sätt att förhålla sig till sin omvärld och deras sätt att behandla sina medmänniskor! 2. Den troendes gemenskap med Kristus gäller hela varelsen (v 17) Övergången från beskrivningen av den sexuella akten mellan man och kvinna, till den mystiska föreningen mellan den troende och Kristus är direkt men inte ogenomtänkt. Påståendet att den troendes kropp är Kristi lemmar, grundar sig just på den troendes gemenskap med Kristus genom 1 1 Mos. 1:24

8 8 den helige Ande. Kristus blir nämligen ett med hela varelsen - även kroppen. Poängen som Paulus än en gång vill understryka, är att den troendes hela liv är ett uttryck för Kristi liv här i världen. 3. Otukt är att synda mot sin egen kropp (v 18) Paulus fortsätter med ett varningsrop till sina korintiska läsare fly från otukten! 2. Orsaken till den uppmaningen förklarar han: den som begår otukt syndar mot sin egen kropp. Korintierna kan bara förstå innebörden i Paulus ord, genom att länka samman dem med det som han nyss har sagt. För dem, så är just den sexuella akten något som på sätt och vis äger rum oberoende av deras personlighet. De tror inte att den berör någon annan dimension än den fysiska. Därför tillåter de sig själva, att använda kroppen som ett redskap för exploatering och ansvarslösa handlingar. Påpekandet att deras kroppar är Kristi lemmar, visar på kroppens betydelsefulla roll. Kroppen ska vara ett utflöde för Guds nåd och kärlek i den här världen. 3. Kroppen - ett tempel för den helige Ande (v 19) Nu återkommer Paulus till ett argument som han redan tidigare använt sig av. Kroppen är inte bara ett skal, som döljer den inre andligheten. Kroppen är i sig ett vittnesbörd om Guds närvaro i den troendes liv. Därför är det inte betydelselöst, hur den kristne lever sitt liv. 4. Gud har köpt er (v 20a) Slutligen hämtar Paulus sin bild från slavmarknaden. Gud har köpt de korintiska kristna. I det friköpandet finns också kroppen med. Det innebär två saker. För det första behöver inte den kristne vara slav under destruktiva makter, som både förstör kroppen och använder den i destruktivt syfte. För det andra, så är den troende med hela sitt liv och hela sin varelse Guds rättmätiga egendom. Korintierna är fria för att de ska kunna tjäna! 2 Se not under kapitel 5 för en förklaring till det här uttrycket.

9 9 Slutsats: Ära då Gud med er kropp! (v 20b) Paulus låter den här uppmaningen stå fram som den logiska slutsatsen av hela argumentationen. Han vänder sig mot korintiernas sätt att dela upp tillvaron, där de isolerar det andliga från det fysiska. De kan sjunga lovsånger i gudstjänsten men i vardagen låter de sina kroppar vara redskap till att förnedra och smutsa ner andra människor. Ett sådant liv är inte logiskt! Gud längtar efter att få visa sin bild för människor genom de korintiska kristnas kroppar. Han har skapat dem som hela människor och längtar efter att få se skapelsens hela syfte uppfyllas i och genom deras liv. Det kan bara förverkligas, när de hittar tillbaka till själva centrum för sin tro: Kristus i dem och de i Kristus! Det perspektivet öppnar en väg för dem, att låta kroppen vara en lovsång till Gud i den här världen och inför alla människor! Ge exempel på positiva återverkningar för oss idag, om vi bejakar grundidén i den kroppens teologi som Paulus talar om! Paulus vänder sig mot tendensen att förringa de negativa konsekvenser, som den sexuella exploateringen av andra människor innebär. a. Kan vi upptäcka samma tendenser idag? b. Vad får det för konsekvenser om vi låter Paulus perspektiv prägla alla våra relationer med andra människor? Ära Gud med er kropp Kroppens Lovsång! Vad ger dig det för tankar?

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9)

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Tro Hopp - Kärlek 2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Paulus föredöme (kap 9) Aposteln Paulus vet, att han aldrig kan påverka de troende att tänka och handla

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

1. TRO Trons liv fjärde delen: Kvinna man: lika värde eller likriktning? (1 Kor. 11:2 11:16)

1. TRO Trons liv fjärde delen: Kvinna man: lika värde eller likriktning? (1 Kor. 11:2 11:16) Tro Hopp - Kärlek 1. TRO Trons liv fjärde delen: Kvinna man: lika värde eller likriktning? (1 Kor. 11:2 11:16) Lika värde eller likriktning? (11:2-16) Paulus inleder med en formulering som kan förbrylla

Läs mer

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish)

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) Jag skulle vilja försöka analysera några av betydelserna hos ett mycket viktigt nytestamentligt ord. Detta är det ord som vi vanligtvis översätter till

Läs mer

1. TRO Trons liv sjunde delen: Ett första spektrum av gåvor (1 Kor. 12:8 12:10)

1. TRO Trons liv sjunde delen: Ett första spektrum av gåvor (1 Kor. 12:8 12:10) Tro Hopp - Kärlek 1. TRO Trons liv sjunde delen: Ett första spektrum av gåvor (1 Kor. 12:8 12:10) a. Visdom och kunskap Paulus väljer att börja med vishetens och kunskapens ord. Han har ju tidigare lyft

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning Jesus är Gud Budskap om evig räddning Jesus är Gud Gud önskar att du ska känna till sanningen om Honom som uppenbarad i Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Han har kommit nära för att välsigna människor,

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13

Tunadalskyrkan Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13 Tunadalskyrkan 161002 Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13 Längst fram här i kyrkan har vi en kopia av skulptur ursprungligen gjord av den danske konstnären Thorvaldsen.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Församlingen som Kristi Kropp BK, 28e aug - 16

Församlingen som Kristi Kropp BK, 28e aug - 16 Församlingen som Kristi Kropp BK, 28e aug - 16 Inledning: - Bön - Jag har under flera år funderat på vad församling är? - Vänner som inte tycker förs. Är tillräckligt bra, tillräckligt andlig eller utmanande

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Lärdomar från den ohederlige förvaltaren Förvaltarskap - på riktigt! Pengar är energi. Inledning. 1. Att se sanningens som den är

Lärdomar från den ohederlige förvaltaren Förvaltarskap - på riktigt! Pengar är energi. Inledning. 1. Att se sanningens som den är Inledning Kärlek till pengar är en rot till allt ont säger Paulus i 1 Tim 6:10. Pengarna kan få oss i bojor, lusten till pengar kan få oss att bli ogina och sänka blicken för våra medmänniskor; se Charles

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Var hjälpsam! Hjälparen Hjälparen

Var hjälpsam! Hjälparen Hjälparen Var hjälpsam! Joh 16:7-15 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. 8

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad Tro Hopp - Kärlek TRO Gåvorna som bygger upp: Genom var och en till församlingens uppbyggnad (1 Kor. 14:1 14:40) Den rätta förståelsen av Andens gåvor går via kärleken (kap 14) Det är först när korinthierna

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Ett gott mod är ett ständigt gästabud

Ett gott mod är ett ständigt gästabud Studiesinmystics Ett gott mod är ett ständigt gästabud (Ordspråksboken, 15:15). Om de gifta och den mystiska erfarenheten De gifta kristna lever i en särskild form av gemenskap som förenar dem som personer

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 JUDAS BREV INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2013 BAKGRUND (Lars Mörling 2013) Författare: Judas var bror till den Jakob som skrev Jakobs brev och som var ledare

Läs mer

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar?

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Temadagen 20160507 Temadagen Alingsås Anders Pihl 20160505 1 Bakgrund Mycket allvarligt när kyrkoledare tror att det finns många vägar till Gud. Att Allah

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft Bibeltext: Fil 4 1.Dagens predikan hämtar vi från Fil 4 och något textens huvudpoäng är, som jag uppfattar det, framställd i den 13:e versen: Allt förmår jag

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

En liten stund med Jesus

En liten stund med Jesus En liten stund med Jesus Hur förvandlar tron på Jesus mitt liv? - predikan Söderhöjdskyrkan 13.07.2014 Inledning Jag grät och grät och grät och grät. Hejdlöst, okontrollerat, uttömmande gråt. Där på en

Läs mer

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren De två stora buden Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 34:8-16,20,23; Mark 12:28-34; SKR 579. Se sista sidan!) "Det största av alla buden... är detta: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Undervisning: Chuck Smith Här har vi en underbar inblick i Guds nåd mot oss i Kristus. För: "Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

ALLT SAMMANFATTAS I KRISTI NÅD OCH KÄRLEK

ALLT SAMMANFATTAS I KRISTI NÅD OCH KÄRLEK Tro Hopp - Kärlek ALLT SAMMANFATTAS I KRISTI NÅD OCH KÄRLEK Konsten att knyta ihop säcken: Två frågor till slut, förmaningar, hälsningar och signatur (1 Kor. 16:1-24) Två frågor Två svar (16:1-12) Under

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Predikan om rättfärdiggörelsen. S:t Franciskus katolska församling, Jönköping. Andra söndagen i jultiden 2014

Predikan om rättfärdiggörelsen. S:t Franciskus katolska församling, Jönköping. Andra söndagen i jultiden 2014 Predikan om rättfärdiggörelsen. S:t Franciskus katolska församling, Jönköping Andra söndagen i jultiden 2014 I dag vill jag predika om rättfärdiggörelsen och försöka förklara hur vi kan uppnå den. Paulus

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Mat offrad till avgudar

Mat offrad till avgudar "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Meat sacrificed to Idols. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015)

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015) JOHANNESBREVEN INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar till 1Joh 5 Sammanfattning av 1Joh 10 Bakgrund till 2Joh och 3Joh 11 Löpande kommentar till 2Joh 12 Löpande kommentar till 3Joh 13 Husbykyrkan

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Söndag efter Alla helgons dag

Söndag efter Alla helgons dag 1/5 Söndag efter Alla helgons dag Psalmer: 3, L187:1-4, L187:5-8, 300, 1:3-7 Texter: Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Läs mer