Falkenberg. Landsbygden laddar för fiber. Eldsjälar bygger smultronställen. Turistföretagen vill växa och bli fler. Planerna på en ny fotbollsarena

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Falkenberg. Landsbygden laddar för fiber. Eldsjälar bygger smultronställen. Turistföretagen vill växa och bli fler. Planerna på en ny fotbollsarena"

Transkript

1 Falkenberg nr en tidning från falkenbergs kommun Landsbygden laddar för fiber Turistföretagen vill växa och bli fler Eldsjälar bygger smultronställen Planerna på en ny fotbollsarena framtid falkenberg nr

2 Innehåll & ledare s 3 s 4 s 5 s 6-7 s 8 Nu satsar folk på landet på utbyggnad av fibernät Miljöfrågor avgör hamnens framtid Nyheter i korthet Turistföretagen vill växa och bli fler Snart blommar torget och planerna för kvarteret Hjulet går vidare Framtidens Falkenberg Detta nummer av Framtid Falkenberg fokuserar på fyra stora områden: - Kommunikation - Samhällsplanering - Turism - Internationalisering Att göra det möjligt för samtliga kommuninvånare att ha en bra och fungerande kommunikation med företag, myndigheter, släkt och vänner är prioriterade områden i kommunen. Den digitala kommunikationen i form av bredband, e-tjänster m.m. tar vi för givet att det skall fungera och att det också finns ett brett utbud av dessa tjänster. Kommunikationen får inte bara vara enkelriktad utan det är av yttersta vikt att samtliga i vår kommun kan göra sin röst hörd, därför ser vi framemot ett organiserat ungdomsråd s 9 Kul för barn och unga i sommarens Falkenberg s Eldsjälar skapar smultronställen i naturen s 12 s 13 Kinesiskt klassrum på Gymnasieskolan Internationella pingisspelare i Falkhallen s Het fotbollssäsong på västkusten och planer för en ny fotbollsarena s En levande landsbygd är målet för EU-projektet Verdi i Fegen s 18 Fototävling 2012 s 19 Korsord Samhällsplanering är inget som vi gör för att planera de närmaste dagarna, utan här är det viktigt med framförhållning. Tiden kan omfatta 5-10 år men i de flesta fall handlar det om längre perioder än så. Dess uppgift är att se trender men också att beakta det som varit. Unga som gamla är därför viktiga i denna dialog. Turismen, vår största näring! Jag tror inte att det är många som reflekterar över detta, beroende av att denna näring består av många små företag. Inom Falkenbergs kommun beräknas antalet sysselsatta uppgå till nästan 2000 personer. Vi blir mer och mer beroende av vår omvärld och framförallt av länder som tidigare inte påverkade vår vardag. Gymnasieskolans samarbete med Kina och bordtennisföreningens kontakter med ett 40-tal olika länder är imponerande. Inom detta område är det framförallt våra ungdomar som går före för att utveckla dessa kontakter. Detta nummer av Framtid Falkenberg är Falkenbergs kommuns bidrag till läsandet i hängmattan, hoppas att ni alla får en skön och avkopplande sommar. Rolf Landholm Kommunchef Ansvarig utgivare: Rolf Landholm Redaktion: Barbro Odelberg och Mattias Skoog Omslagsfoto och layout: Mattias Skoog Tryck: Bankeryds Grafiska AB Framtid Falkenberg ges ut av: Falkenbergs kommun, Falkenberg Kontakt: Tel Tipsa gärna om uppslag på eller till Barbro Odelberg, Falkenbergs kommun, Falkenberg. 2 framtid falkenberg nr

3 Nu satsar folk på landet på utbyggnad av fibernät t Vacker utsikt men osäker uppkoppling hos Karin Karlsson i Falkenbergs inland. Foto: Mattias Skoog. När det stormar riskerar många människor bosatta i Falkenbergs inland att mista både telefon och dataförbindelse. För att få säker tillgång till TV, telefon och internet behövs nedgrävda fiberkablar. - Vi kan knappt se på markbunden TV alls, säger Kent Lindberg i Fagered, en av dem som engagerat sig i bredbandsfrågan. Senast år 2020 ska minst 90 procent av Sveriges befolkning ha tillgång till bredband med en kapacitet på 100 MB. För att det ska bli möjligt krävs ett omfattande engagemang från medborgarna själva främst i glesbygden. I Falkenbergs kommun har arbetet tagit fart, delvis tack vare en insats från kommunen och bredbandsbolagen. - Vi har hållit flera informationsmöten tillsammans med operatörerna och berättat om möjligheterna att söka statligt stöd för utbyggnaden. Det är ekonomiska föreningar som ska ansöka om pengarna. Stödet kan uppgå till uppåt halva kostnaden, berättar Torbjörn Larsson, IT-strateg på Falkenbergs kommun. Fiberföreningar bildas Och informationen har fått effekt, ett flertal fiberföreningar har bildats i inlandet. Fagered är en av de orter där intresset att samverka kring bredbandsutbyggnad finns. Kent Lindberg har utsetts till talesman för föreningen. - Jag är småföretagare och har tillgång till bredband men jag vill att alla här ska ha det, säger Kent Lindberg. Om Telia tar bort sina telefonledningar blir invånarna än mer beroende av bredband för all tele- och datakommunikation. Men ska visionen om bredband för (nästan) alla bli verklighet krävs alltså egna insatser. Dels i form av pengar, kostnaden kan grovt räknat bli mellan 15 och kr per hushåll. Dels också i fråga om praktiskt arbete. Man kan t ex behöva ställa upp med en grävare för att få kablarna i marken. Söker intresserade grannar Karin Karlsson bor på landet utanför Älvsered, nära gränsen till Svenljunga kommun. Hon vill väldigt gärna ha bredband via fiberkabel, men har haft svårt att intressera sina grannar för att gå med. Nu har hon och intressenterna i Fagered slagit sig ihop. -Vi bor i skogen och är ibland utan både telefon och bredband. Det är sämsta möjliga snabbhet på förbindelserna, konstaterar Karin Karlsson. Hon driver ett företag med uthyrning, jakt och fiske och behöver ha bra kontakt med omvärlden. På andra sidan länsgränsen bor Karin Karlssons särbo (och hon själv ibland). Där kommer ett fibernät snart att börja byggas och hennes särbo kan ansluta sig. 21 mil kabel ska läggas ner så det är ett stort projekt. Barbro Odelberg Är du intresserad av att veta mer om bredband på landsbygden? Gå in på framtid falkenberg nr

4 Fokus på miljön Vad händer nu i hamnområdet? En överväldigande majoritet av de valda politikerna i Falkenberg vill att både varv, godshantering, bostäder och kontor ska kunna utvecklas på ömse sidor om Ätrans utlopp. Men det är många frågor som ska besvaras och många problem som ska lösas innan visionen kan bli verklighet. Mycket kretsar kring miljöfrågor. För att kunna ändra användning av ett stycke mark krävs att kommunen gör en ny detaljplan. Det är en ganska komplicerad process där alla aspekter på markanvändningen ska belysas och bedömas. Det handlar om husens placering, byggnadshöjder, trafikförsörjning, vatten och avlopp, miljöpåverkan och mycket annat. Och om marken, som i fallet med Fibern, störs av buller från verksamheter i närheten kommer plan- och bygglagens regler om god boendemiljö in som en viktig komponent. I sitt remissarbete granskar Miljöoch hälsoskyddsnämnden bl. a. om detaljplanen stämmer med miljöbalken och kan leva upp till miljömålen. Länsstyrelsen har därutöver möjlighet att p Foto: Christel Lind stoppa en detaljplan. Per Ola Svensson, biträdande miljöchef i Falkenberg, förklarar att Falkvarv har tillstånd för sin verksamhet i enlighet med den lagstiftning som gäller för befintliga industrier. Den sätter gränser för hur mycket buller som verksamheten får ge upphov till, och gränser för andra typer av miljöpåverkan. Bullret mäts vid närmaste bostad och får där inte överskrida 45 decibel. Hade varvet i stället klassats som ny industri hade kraven varit ännu hårdare. Om man då bygger bostäder på södra åstranden, mitt emot varvet, ska de klara strängare krav än de befintliga bostäderna, när det gäller buller. Ljudet mäts utanför husen. Det spelar alltså ingen roll hur täta fönster och fasader man har. - Kraven när det gäller buller är hårdare för industrier än t ex för trafik, konstaterar Per Ola Svensson. Det är den som bullrar som ska göra något åt det, inte de som störs av ljudet. Om alltså boende på södra åstranden klagar kan Falkvarv tvingas begränsa sitt buller. Förorenad åbotten En annan stor miljöfråga som berör hamnbassängen är de föroreningar som finns på åns botten. Kommunen har tagit prover som visar på att föroreningarna är omfattande. Bland annat finns höga halter av ämnet TNT, som huvudsakligen finns i bottenfärger för båtar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kräver att Falkvarv tar prover i den del av Ätran som ligger närmast varvet. Senast sista oktober ska det vara klart. När väl proven är tagna och analyserade återstår frågan hur man ska hantera de förorenade massorna på åns botten och vilka som ska betala. - Den stora svårigheten är att ta fram ett beslutsunderlag för att påföra någon huvudansvaret för saneringen, säger Per Ola Svensson. Kostsam sanering Och det handlar sannolikt om stora kostnader som olika parter ska dela på. När det gäller gamla föroreningar som ingen part kan lastas för, finns möjlighet till statligt bidrag. Men anses någon befintlig verksamhet orsak till föroreningarna bör den vara med och betala. Och då handlar det inte bara om Falkvarv utan också andra verksamheter längs Ätran. Klart är att Ätran behöver muddras med ganska täta mellanrum för att fartyg ska kunna fortsätta att anlöpa hamnen, varvet och Lantmännen. Och ska man ta bort det förorenade bottenslammet måste det tas omhand på ett miljömässigt säkert sätt. Helst så att det kommer till någon nytta där det placeras. Någon deponering i havet av förorenade muddermassor är inte aktuellt. - Miljö- och hälsoskyddsnämndens ambition är att saneringen av bottenslammet ska påbörjas nästa år, om den behövs, säger Per Ola Svensson. En tydlig vision Det återstår alltså en hel mängd arbete och en lång rad beslut innan framtidens Falkenberg kring Ätrans mynning kan förverkligas. Men kommunens vision är klar: ett attraktivt stråk av bostäder, grönska och verksamheter, som matställen och småbåtshamnar, ska binda ihop centrala Falkenberg med Skrea strand. Sen må det ta ett antal år att förverkliga. Barbro Odelberg 4 framtid falkenberg nr

5 E-tjänster ger bättre service till invånarna För många människor är det krångligt när man t ex behöver ansöka om tillstånd, anmäla sig till simskolan eller boka sig i någon kommunal verksamhet. Nu ska Falkenberg satsa på så kallade e-tjänster. Därmed blir mycket av kommunens service tillgänglig dygnet runt. Det är i samarbete med Hallands övriga kommuner som Falkenberg valt att köpa in ett system för e-tjänster. I princip kan hur många tjänster som helt läggas ut via kommunen hemsida, men starten blir lite mer försiktig. Vissa e-tjänster finns redan idag tillgängliga. Tanken är att man som invånare fyller i en elektronisk blankett, systemet garanterar att alla uppgifter som behövs kommer med och uppgifterna kollas via befintliga register. Ofullständigt ifyllda blanketter är idag ett problem som försenar många ärenden, t ex bygglov. Man ska också kunna följa sitt ärende via internet så att man vet när ett beslut eller dylikt, är klart. Exakt vilka nya tjänster som kommer är inte klart, men håll utkik på kommunens hemsida: Tillkomsten av nya e-tjänster är ett delprojekt i en större satsning som kommunen gör på att förbättra servicen till medborgarna i allmänhet och företagen i synnerhet. Förenkla helt enkelt kallas satsningen som initieras av Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Fler resultat av satsningen kommer att presenteras i kommande nummer av Framtid Falkenberg. Mer inflytande för unga Vad tycker ungdomar i Falkenberg i konkreta frågor? Hur ska de få ökat inflytande i kommunen? Nu förbereds för ett kommande ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige i kommunen. Kommunfullmäktige har avsatt kr per år till satsningen. Verksamheten är tänkt att bygga på befintliga elevråd, men inte enbart vara inriktad på skolfrågor. Mona Ericsson har fått i uppdrag att utreda och förbereda satsningen. Hon har undersökt hur man gjort i andra kommuner och bland annat tittat på Lunds kommun. - Lund har en väldigt spännande modell med ett ungdomsting som samlas fyra gånger om året. Dit får alla komma. Det har funnits i många år och fungerar bra, säger Mona Ericsson, som nu besöker kommunens skolor och elevråd för att ta reda på vilka frågor som engagerar de unga i Falkenberg och få förslag på hur ett ungdomsråd kan formeras här. Vilken modell Falkenberg väljer är inte klart ännu. Är du ung och intresserad av att vara med, är du välkommen att kontakta Mona Ericsson via e-post: p Foto: Jesper Anhede p Gabriella Hulander i växeln. Chatta med växeln Ibland är det enklare att ställa en fråga via datorn än att ringa. Därför har kommunen infört den nya funktionen Chatta med växeln i Falkenbergs kommun. Man når Chatten via kommunens hemsida Där kan man få svar på sina frågor om t ex öppettider, vem som gör vad i kommunen, vilka blanketter man behöver o s v. Alla frågor är förstås välkomna och Chatten är öppen några timmar per dag. När den är stängd blir man i stället kopplad till ett mailformulär. Idén till chatten kommer från Helsingborgs kommun som framgångsrikt haft denna tjänst i några år. Byggstart för nya trygghetsbostäder Nu i juni startar bygget av trygghetsbostäder i Ale gränd. Bygget blev försenat eftersom byggentreprenaden överklagats. Men nu är hindren undanröjda. Huset, som FaBo låter bygga, blir i fyra våningar. På bottenvåningen blir en gruppbostad som socialförvaltningen ska hyra för funktionshindrade. På andra och tredje våningsplanen byggs 16 så kallade trygghetsbostäder för äldre. Kravet för att få hyra är att minst en person i hushållet fyllt 70 år. I övrigt är det normala lägenheter. Högst upp skapas gemensamhetslokaler, med bland annat en matsal där hyresgästerna kan äta tillsammans. Skillnaden mellan en vanlig lägenhet och ett trygghetsboende är, förutom de gemensamma lokalerna, att det kommer att finnas en person tillgänglig någon timme per dag som kan hjälpa hyresgästerna med det de behöver. framtid falkenberg nr

6 Git Spång driver lanthotellet Gits Gård i Stafsinge och tycker att Falkenberg är så mycket mer än bara strand och hav. - Vi har skog, åkermark och sjöar och fantastiska stränder. Med utökat samarbete mellan verksamheter kan vi göra Falkenberg till ett ännu bättre resmål. Turistföretagen vill växa och bli fler Text och foto: Mattias Skoog Att turismen har stor betydelse för Falkenbergs näringsliv råder det knappast någon tvekan om. Kommunen inrymmer 0,44 procent av landets befolkning men har nästan en procent av Sveriges samlade turismomsättning. Något som förstås främjar Falkenbergs tillväxt. För två år sedan gav turismen arbetstillfällen och näringen omsatte 2,4 miljarder kronor. Men det går att göra mer anser både kommun och näringsliv som har som målsättning att dubbla den omsättningen, till 5 miljarder kronor de kommande tio åren. Organisationskonsulten Git Spång tröttnade på resor och sterila hotell. Hon tog med sig sin familj och sökte sig till rötterna utanför Falkenberg. Här fann de precis vad de sökte. Under de senaste tolv åren har familjen Spång, med Git i spetsen, gjort om 1800-talsgården i Stafsinge till en modern hotelloch konferensanläggning utan att ta bort den lantliga halländska charmen. Och man kallar det rätt och slätt för Gits Gård. - Titta där, säger hon och pekar mot ena hörnet i restaurangen. Där föddes vår första fölunge när detta fortfarande var häststall, skrattar hon. Mycket av inredningen är restaurerade redskap från gårdens ursprungliga verksamhet och den gamla silon i plåt har omvandlats till en mycket smakfull och annorlunda bar. Lokalerna inrymmer också ett bonnaspa med bastu, badtunna och pool utomhus. Man har växt från sju till tjugoen hotellrum och har snart nyttjat alla befintliga byggnader på gården. - Vi har tagit till vara den gamla miljön och erbjuder våra gäster en avslappnad plats att ha konferens eller bo på. Att just konferensgäster trivs tror jag är särskilt bra. Det eftersom de gärna återvänder till trakten som turister eller rent av upptäcker vilken bra etableringsort Falkenberg är för företag, menar lanthotellets Git Spång. Familjen planerar för en växande framtid även om det inte finns plats att bygga fler rum och sovplatser. Istället strävar de efter att komplettera anläggningen med ett bibliotek och bygga ut restaurangen. Men framför allt att i större utsträckning än idag samarbeta med andra lokala verksamheter som yogainstruktörer, massörer och matproducenter. - Vi vill hålla hög standard på maten och jobbar med både här- och närproducerade råvaror, säger hon och avslöjar att man skissar på att bygga upp en större odling på åkerfälten intill gården och därmed producera ännu mer egen mat till sina gäster. 6 framtid falkenberg nr

7 Turistföretagen vill växa och bli fler Ugglarps camping vill hjälpa hela bygden att växa 1984 tog familjen Henriksson över driften av Ugglarps camping. Då drevs man av en vilja att visa upp platsen för besökare. Nu har filosofin vidgats till att även bidra till utvecklingen av hela den södra kustbygden. Vi vill att fler verksamheter får nytta av de besökare som vi lockar till oss. För det är jätteviktigt att hela området har glädje av turismen. Och utveckling gynnar även de som bor här året runt, menar Andreas Henriksson på Ugglarps camping. Han säger också att man inte kan leva på gamla meriter utan hela tiden måste hänga med för att möta gästernas förväntningar på hög standard och utbud av evenemang och aktiviteter. För att vara en fortsatt attraktiv plats att besöka i framtiden krävs fler verksamheter och inrättningar i området. Den ambitiösa målsättningen om att på tio år dubbla omsättningen inom turismnäringen inspirerar familjen Henriksson. Men det är ingenting som löser sig självt. Idag är det helt fullbelagt i juli månad och enbart kapacitetsökning räcker inte enligt Andreas. Som det är nu tvingas vi ofta slussa vidare besökare till andra kommuner under sommaren. Och det känns ju inte så kul. Vi får försöka hitta andra säsonger än bara högsommaren och arbeta med exempelvis friluftsliv och cykel- och vandringsleder. Vi vill hitta en utveckling där flera verksamheter och satsningar går hand i hand, menar campingentreprenören. Nyckeln till framgång är samarbete. Andreas målar upp en bild där politiker och näringsliv strävar åt samma håll och gemensamt driver turismen i kommunen framåt och uppåt. - Ugglarp är en fantastisk plats på jorden. Men det finns plats för fler, både besökare och boende. Strandbaden rustar för framtiden Falkenberg Strandbad fick nya ägare i mars i fjol och har under det första året genomfört en omfattande renovering och ombyggnation för 30 miljoner kronor. Förutom ett nytt lager färg över hela hotellet har man byggt en helt ny restaurang och lobby samt loftgångar och stor veranda på havssidan. Därtill är det premiär för en helt ny spaanläggning lagom till juli månad i år. En stor satsning som inte hade gjorts om man inte såg potentialen i anläggningen och dess läge. Rent geografiskt är Falkenberg fantastiskt bra. Även om konkurrensen är ganska hård på västkusten ser vi stora möjligheter för kommunen att utvecklas ännu mer och sticka ut på turistkartan, säger Jonas Stenberg som är hotellets VD. Han berättar att den nya ägargruppen drivs av viljan att skapa något nytt och hoppas att fler verksamheter och hela kommunen, genom att möjliggöra för etablering av turistattraktioner, går åt samma håll. Utmaningen för turismen i Falkenberg är att bredda säsongerna och sticka ut i mängden. Jag tror att vi kan nischa oss ännu tydligare. Och för att kunna göra det får vi gemensamt skapa en stark strategi som sträcker sig över många år, anser Jonas som också ser kopplingar mellan turism och ökat antal invånare. Många studier visar på att nya invånare ofta börjat som turister. I sin egen verksamhet vill Falkenberg Strandbad skapa reseanledningar för besökare året om och har skapat ett eget koncept med inredning i kolonial stil. De kommande åren hoppas man kunna växa ganska rejält. Inom tre år vill vi dubbla antalet arbetstillfällen till hundra heltidsanställningar och ha dubbelt så stor omsättning totalt, jämfört med idag. En annan av hotellets målsättningar är att överträffa gästernas förväntningar på sådant sätt att de blir återkommande stamgäster. framtid falkenberg nr

8 Ny plan kan snart vara klar Kvarteret Hjulet snurrar vidare p Modellen visar det konstverk av Klara Kristalova som ska placeras mellan Pressbyrån och Gallerian. Foto: Barbro Odelberg. Snart blommar Stortorget En tre meter hög liljekonvalj med lampor i blomklockorna kommer om ett drygt år att pryda Stortorget i Falkenberg. Snart startar den sedan länge planerade ombyggnaden av torget. Det är en rad olika förändringar som ska göras, för en sammanlagd kostnad av knappt 10 miljoner kronor. Gatuingenjör Charlott Ullstadius håller i projektet. Hon berättar att upphandlingen av arbetena är klar och att maskinerna rullar igång i augusti. Arbetet ska ske i tre etapper för att inte hela torget ska behöva stängas av på en gång. Starten kommer att ske i den norra delen. Parkeringsplatserna ska vara kvar på större delen av torget, men tas bort på ett område närmast Nygatan, intill pressbyråkiosken. Framför entrén till Gallerian ska en oregelbunden ellips grävas ut och förses med en grund damm. I dammen placeras konstverket som föreställer en stor sten och en liljekonvalj. Konstverket har skapats av Klara Kristalova och köptes in av kommunen för flera år sedan. Området längs Nygatan med dammen och konstverket kommer att göras som en sista etapp, i bästa fall färdigt om ett år. För torget i övrigt gäller att beläggningen ska bytas ut, befintliga träd flyttas och nya träd planteras utmed Arvidstorpsvägen och Nygatan. Taxifickan vid Arvidstorpsvägen tas bort till förmån för fler p-platser. Cykelparkeringar anläggs på minst ett par ställen, bl a framför Systembolaget. Efter många skisser och förslag har nu en ny utformning av kvarteret Hjulet, mellan Stortorget och Falkhallen, arbetats fram. De nya byggnaderna i kvarteret kommer att få mycket stor betydelse för Falkenbergs centrum. Tanken är att fler butiker och bostäder ska bidra till en mer livaktig stadskärna. Det förslag som nu är på gång innehåller både nya butiker, parkering och åtskilliga bostäder i varierande antal våningar. Som mest föreslås att husen kan nå nio våningars höjd mitt för Falkhallen, övriga delar blir lägre. Byggnadernas utformning i form av fasadmaterial, variationer i höjder, fönsterplacering, indragna partier m.m. är av största betydelse för helhetsintrycket. Men där finns begränsningar för hur mycket kommunen kan styra genom detaljplanen. Enligt det gestaltningsprogram som tagits fram ska fasaderna bestå av tegel i de färger som är vanliga i omgivningen. Två parkeringsdäck I bottenplanet förslås butiker, kontor och parkering. Det befintliga parkeringsdäcket på andra våningen ska vara kvar. Runt det byggs lägenheter på kvarterets alla sidor. Det enformiga tvåvåningshuset mot Stortorget förslås påbyggt med ytterligare två våningar. Längst i norr, i korsningen Holgersgatan-Nygatan planeras ett litet torg - Jag tycker att man volymmässigt har hittat en form som är bra, säger planarkitekt Johan Risholm som haft många kontakter med fastighetsägare och andra berörda. Vitt skilda synpunkter Förslaget till detaljplan har varit ute på ett första samråd och de synpunkter som kommit in pekar åt vitt skilda håll, konstaterar Johan Risholm. En del p Bildmontage som visar hur det kan se ut där den gamla bensinmackens byggnad står idag. tycker att husen blir för höga, en del vill ha fler parkeringsplatser, andra tycker att de ska vara färre. Mest negativ är Kulturmiljö Halland, en del av stiftelsen Hallands länsmuseer, som vill behålla Falkenbergs småstadskaraktär och alltså är helt emot bostäder i niovåningshus. Odelat positiv är däremot Innerstadsföreningen, som organiserar stadens butiksägare, krögare och andra företagare. Att göra en ny detaljplan för ett kvarter som betyder så mycket för Falkenbergs framtida centrum är en grannlaga uppgift. Helt färdig väntas den vara om ett halvår. Att sen få planen förverkligad är också en svårighet. Två olika företagskonstellationer ska svara för exploateringen. Den ena är Norcap, ett danskt fastighetsföretag, som inriktar sig på de kommersiella lokalerna. Det andra består av svenska fastighetsföretag som ska ansvara för att bostäderna blir byggda och uthyrda. De båda är alltså helt beroende av varandra för att hela projektet ska kunna genomföras. 8 framtid falkenberg nr

9 I sommar ordnas en lång rad aktiviteter för barn och ungdomar i Falkenberg. Skrea strand är en självklar samlingsplats, Vallarnas friluftsområde en annan. I Kultur och Fritids sommarprogram kan man få tips om aktiviteter. Foto: Jesper Anhede Kul i sommar för barn och unga Alla barn är ju inte intresserade av idrott. Då kan aktiviteter som sommarläsning på biblioteket, grillning vid Oasen på Skrea strand eller fiskeutflykter vara något att satsa på. - Det är viktigt att Falkenbergs barn och ungdomar får en meningsfull och innehållsrik sommar, oavsett om man åker bort eller att väljer att stanna hemma. Falkenberg är en fantastisk sommarstad och detta måste även märkas på barn- och ungdomssidan, säger kultur- och fritidschef Helene Lis. Källans fritidsgård i Skogstorp ordnar utflykter varje tisdag i veckorna 26, 27 och 28. Det blir cykelutflykt på Ven och rodelåkning med mera. Fyra fritidsledare kommer att vara i tjänst för att hålla i verksamheten, som är öppen för alla barn. Verksamheten vid Oasen på Skreastrand ordnas av kommunens fritidsgårdar i samarbete med Tullbrogården och Svenska kyrkan. Under 10 veckor erbjuds skiftande aktiviteter som grillning, fiskeutflykter, dykning, musikkvällar och mycket annat. Kvällsaktiviteterna sker på onsdagar, fredagar och lördagar, annars är det eftermiddagar som gäller. Skateboardåkning för tjejer Skateparken vid Tullbroskolan har varit mycket populär sedan den öppnades för ett par år sedan. I sommar får tjejer en egen tid i parken på tisdagskvällar. Utöver allmän åkning i parken ordnas under sommaren musikunderhållning och tävlingar med mera. I skateparkens omedelbara närhet finns Vallarnas friluftsområde. Där finns en stor lekplats för små och lite större barn, minigolf och mini zoo. Simskola i Klitterbadet Vill man lära sig simma är simskolan i Klitterbadet perfekt. I två treveckorsperioder hålls simskola under sommaren. Badet är öppet varje dag från kl Falkenbergs kommun har ett mobilt bibliotek som i sommar besöker campingplatserna i Hansagård och Skrea samt affären i Olofsbo, utöver sina vanliga hållplatser. Biblioteket anordnar också läsetävling för alla under 16 år. Böcker finns att vinna. Sist men inte minst ordnar Falkenbergs museum en hel del aktiviteter för barn och unga. Besökarna får chans att själv designa prylar, spela spel och mycket annat. Man kan också följa med på upptäcktsfärd i museets skrymslen och vrår. Hela programmet hittar du på Barbro Odelberg framtid falkenberg nr

10 Eldsjälar sk smultronst i naturen Text: Barbro Odelberg Foto: Patrik Leonardsson Sällsynta salamandrar i en mosse, talrika häckande fågl tesmarken mellan gravrösen. Ett lusthus omgivet av dam naler med vitsippsängar och en åldring lindallé. Det är både människor, djur och växter ska existera och trivas Framtid Falkenberg har besökt två av Falkenbergs gan smultronställen där naturen tack vare engagerade männ offentliga anslag ställts i ordning. Mannaberg i Skrea oc prästgård är två exempel på lyckad naturvård. p Nils-Gustaf Nilsson blickar ut över Olof von Dahlins födelseplats intill Vinbergs prästgård. Eia Olofsson är kvinnan bakom satsningen på att förvandla ett stort stycke igenvuxen mark i Skrea till ett lättillgängligt naturområde. Där kan människor nu promenera med barnvagnar, njuta av en vacker natur och rasta på en inhägnad grillplats vid den stora mossen. - Det började med att jag och min man skrev till kommunen och bad om bidrag från en miljömiljon, som staten ställt upp med. Då gjordes en tillfällig rensning, berättar Eia Olofsson. Men det räckte inte med det. Eia ville mer och ansökte därför, via Skrea vägförening, om EU- pengar, en invecklad process då varje delmoment i arbetet skulle redovisas och kostnadsberäknas kr beviljades och arbetet kunde sätta igång på allvar med röjning av krypen och sly, upprensning av vattenspeglar och mycket mer. Marken ägs del av Falkenbergs kommun, dels av Myresjöhus. Efter två och ett halvt år kunde området invigas i maj Men arbetet tog inte slut där. Eia Olofsson fortsätter att planera förbättringar och egenhändigt släpa ihop grenar från stormfällda träd bland annat. Tanken är att Mannaberg ska vara ett område till lika delar anpassat för människor och för djur. Ängarna hålls öppna av betande kor, men för att människor ska kunna rasta och utnyttja den nya grillplatsen har den hägnats in så att nyfikna kossor hålls på lite avstånd. För fåglarnas räkning har höga stubbar, som stolpar, efter träd lämnats ute i mossen. Där trivs bland andra hackspettar. Skötselansvaret har Skrea vägförening och kommunen har bidragit med kr. Eia Olofssons stora förhoppning är att fler ska upptäcka vilket underbart område Mannaberg är. Det ligger nära intill villorna längs Skrea Stationsväg och är tillgängligt från flera olika håll. Olof von Dalins födelseplats en oas för naturintresserade Intill Vinbergs kyrka och prästgård finns en oas som fått nytt liv, tack vare Olof von Dalin-sällskapet. Sällskapet är en sammanslutning av människor som vill hålla minnet av den store 10 framtid falkenberg nr

11 apar ällen ar, öppna bemar och kaområden där sida vid sida. ska okända iskor och h Vinbergs t Eia Olofsson spanar efter sällsynta salamandrar i Mannaberg i Skrea. diktaren levande. Intill Vinån har de rensat en ö, omgiven av en grävd kanal, från sly och skapat en naturpark av stor skönhet. Den som hållit i projektet är Nils-Gustaf Nilsson. Han visar runt i området och berättar om Olof von Dalin, som föddes 1708 i Vinbergs prästgård. Dalins far dog när han bara var några år gammal och hans mor gifte då om sig med den nye prästen i Vinberg. Det var Dalins föräldrar som anlade kanalen och fiskdammarna, som nu har återställts. På ön har sällskapet uppfört ett gult lusthus i 1700-talsstil. Lusthuset är ett examensarbete i kulturvård, flyttat till Vinberg från Mariestad. I det finns information om Olof von Dalin. Flera nya broar har byggt ut till ön, bland annat en som leder gående från Vinbergs prästgård numera restaurang. Från den bron går en lindallé fram till lusthuset. Allén härstammar också från 1700-talet.. -När några av träden blåste ner i en storm skänkte kommunens parkförvaltning nya träd, berättar Nils-Gustaf Nilsson. För att kunna genomföra projektet har sällskapet fått bidrag från kommunen, kyrkan och länsstyrelsen. Marken ägs av Svenska kyrkan. I likhet med Eia Olofsson vid Mannaberg hoppas Nils-Gustaf Nilsson att fler människor ska hitta till den vackra lilla ön vid Vinån. Kommunal satsning på naturvård Falkenbergs kommun anslår kr om året till naturvårdsprojekt, dels i egen regi, dels för utomstående att söka. Sofia Hedberg- Broberg, ekolog på stadsbyggnadskontoret och Ingela Danielsson, kommunekolog på miljö- och hälsoskyddskontoret administrerar projekten. - Falkenbergs kommun är känd för sin miljöoch naturvård. Till exempel var vi först med att kalka sjöar och vattendrag, säger Sofia Hedberg-Broberg. Två av de riktigt stora projekt som kommunen engagerat sig i gäller restaureringen av Källstorps våtmark och Hertingprojektet. Ett annat är restaurering av strand och sandmark vid Skreanäs. Under flera år kommer där vresrosor, träd och buskar att röjas bort för att gynna arter som trivs i sandmark. I planen ingår också att bränna marken då och då. Marken ska bli mer tillgänglig för allmänheten. framtid falkenberg nr

12 Kinesiskt klassrum på gymnasieskolan centrum för ny språk- och kultursatsning I mars invigdes under högtidliga former Confucius Classroom på Falkenbergs gymnasieskola. I ett speciellt inrett klassrum, pyntat med kinesiska bilder och snörmakerier, bedrivs undervisning i kinesiska språket och kulturen. I första hand undervisas gymnasieskolans egna elever, men ambitioner finns att vidga användningen. Utan Song Lijia skulle det inte finnas något Confucius Classroom. Hon är lärare, särskilt utsänd från skolmyndigheten Hanban i Kina för att bedriva undervisning i Falkenberg. Här arbetar hon tillsammans med Anders Karlsson, sedan fyra år lärare i kinesiska på gymnasieskolan. Stora mängder litteratur Samtidigt med Song kom också många lådor fyllda med kinesiska böcker och föremål. Det är läroböcker för alla stadier, från de riktigt små och uppåt. Och tanken är att så småningom nå långt utanför gymnasieskolans väggar med information om Kina. Grundskolans rektorer har fått chansen att träffa Song och inspireras att starta kurser om det stora landet i öster. Förutom detta kan man arbeta med Kina som tema i förskola och grundskola då Song kan besöka skolorna. Hon är inte bara språklärare, hon är också duktig på att klippa figurer av papper, en speciell kinesisk konstart som kan vara intressant för barn att pröva på. - Att bedriva undervisning i kinesiska som modernt språk på grundskolan är något vi strävar efter, säger Veronica Lindhe, rektor på gymnasieskolan. Tips till företagare Ett annat syfte med Confucius Classroom är att via Song sprida kunskap om Kina till Falkenbergs företagare. Många vill göra affärer med Kina, men seder och bruk är mycket annorlunda där och det är lätt att göra bort sig om man inte känner till det sociala spelets regler. Där kan Song Lijia bidra med p Kinesiska läraren Song Lijia har fått mängder med litteratur att nyttja i sitt Confucius Classroom. Fakta Konfucius Filosofen och läraren Konfucius levde i Kina för ungefär år sedan. Kina var då uppdelat i ett antal små riken. Konfucius ägnade sitt liv åt studier och undervisning och samlade en skara lärjungar omkring sig. En del av hans samtal med lärjungarna finns samlade i Samtalen med Konfucius (Lunyu), en av de konfucianska klassikerna och den mest tillförlitliga källan till kunskap om Konfucius idéer. Hans läror gav upphov till en religion, konfucianismen som fortfarande lever. Källa: Nationalencyklopedin tips och råd. På gymnasieskolan var det under vårterminen elever som läste kinesiska. De flesta gick årskurs ett och har alltså inte kommit så långt i sina studier av detta väldigt annorlunda språk. Förhoppningen är att tillkomsten av Confucius Classroom ska öka intresset för språket så att fler elever kommer till under höstterminen. Ett exotiskt språk Henrik Johansson har läst kinesiska ett år. Varför valde han då ett då svårt språk? - Det var det mest intressanta valet. Kinesiska är ett exotiskt språk, säger Henrik som gärna vill åka till Kina i framtiden. Kevin Brandt har läst två år och tycker att det är en utmaning att lära sig kinesiska, det nya världsspråket. - Det är framför allt att lära sig skriva som är svårt, säger Song på engelska. Själv läser hon svenska för invandrare. Men tills hon lärt tillräckligt med svenska sker undervisningen delvis på engelska. Familjen bor i Kina Att komma till lilla Falkenberg från det tätbefolkat Kina är en stor omställningen. Falkenberg är väldigt lugnt och fridfullt tycker hon. - Här får jag tid att läsa och tänka, säger Song. Under sommarlovet kommer dock Song att åka tillbaka till sitt hemland för att träffa sin familj, sin man och sin lille son. Under terminstid är Skype, dataprogrammet som kopplar ihop människor med både ljud och bild tvärs över kontinenterna, en viktig länk till familjen. Men innan det blir dags för hemresa håller Song Lijia en sommarskola i kinesiska, nu i veckan före midsommar. Barbro Odelberg 12 framtid falkenberg nr

13 Invigningstalare när Confucius Classroom invigdes i mars var bordtennistränaren och före detta världsmästaren Peter Karlsson, Falkenbergs bordtennisklubb. Valet av Peter Karlsson var logiskt eftersom bordtennis är Kinas nationalsport och Falkenberg är något av Sveriges pingishuvudstad. Peter har gjort åtskilliga besök i Kina på läger och tävlingar. t Peter Karlsson tränar ungdomar från många länder på FBTK:s internationella träningscenter. Internationella pingisspelare på träningsläger i Falkhallen De internationella erfarenheterna kommer väl till pass när Falkenbergs bordtennisklubb, FBTK, satsar på ett internationellt träningscenter. Hit kommer duktiga spelare från hela världen för att träna och skaffa sig erfarenheter. Indier på läger Under våren har tre unga killar från olika delar av Indien varit på läger i Falkenberg. FBTK ordnar lokal, tränare och bostad åt spelarna, men det är internationella bordtennisfederationen ITTF som betalar. -Det är roligt att ta emot alla dessa utlänningar och visa upp något så fint som det vi har här i Falkenberg, säger Peter Karlsson. Fina lokaler i Falkhallen Att han är nöjd med de lokaler som klubben disponerar i Falkhallen går inte att ta miste på, han berömmer inomhusklimatet, ljuset, möjligheterna att ha bord uppställda nästa för jämnan, ja allt som erbjuds i Falkhallen. Och de indiska spelarna Sourav Saha, Harmeet Desai och Abhishek Yadav är inte mindre nöjda. Hemma i Indien har de inte på långa vägar tillgång till lika bra träningsmöjligheter. De intygar alla samstämmigt att deras spel förbättrats rejält under tiden i Falkenberg. Deras självförtroende har vuxit. Nytt läger i september Indien är bara ett av många länder som skickar spelare till Falkenberg för att träna och växa som spelare. I september kommer nästa grupp; från Thailand, Puerto Rico och Indien. Sammantaget har över 20 nationaliteter varit representerade på olika läger. Många av de utländska spelarna är väldigt unga och det betyder at FBTK behöver ställa upp med mer än bara själva träningen. Spelarna är inte vana att klara sig själva i ett främmande land. Alltså behöver de stöttning även på fritiden. Intresserad av Kina Peter Karlsson avslutade sig mycket framgångsrika aktiva karriär för tre år sedan. Sedan dess är han anställd som tränare av FBTK. Kontakterna med Kina har inte hel upphört, även om det internationella träningscentret inte haft några kinesiska deltagare. För Peter är landet mycket speciellt, efter alla resor dit, och han följer med vad som händer t ex när kinesiska intressen köper in sig i svensk industri. Hans första besök i Kina skedde då han var på läger där. Mycket har förändrats sedan dess. Att Falkenberg fått ett Confucius Classroom ser han som mycket betydelsefull. - Det är bra att halländska ungdomar lär sig kinesiska, det underlättar samarbetet mellan länderna, säger han. Barbro Odelberg FOTNOT. FBTK är en av fyra lokala elitidrottsklubbar som Falkenbergs kommun stöttar ekonomisk i utbyte mot marknadsföring av kommunen. framtid falkenberg nr

14 p Så här ser Kristineslätt ut i dagsläget. Huruvida det blir platsen för en framtida fotbollsarena eller ej återstår att se. Planerna för Framtidens fotbollsarena Sommaren 2012 är något alldeles extra för alla sportintresserade människor. Efter Fotbolls-EM i Polen och Ukraina följer OS i England. Och på hemmaplan är det förstås febril idrottsverksamhet på många håll, inte minst med en ytterst spännande säsong av Superettan som i år innehåller inte mindre än tre halländska lag. Samtidigt pågår planeringsarbetet för Falkenbergs framtida fotbollsarena. Flera alternativ har blivit ett Efter att en projektgrupp bestående av tjänstemän i kommunen gjort en helhetsutredning har kommunstyrelsen tagit inriktningsbeslutet att Kristineslätt är den mest lämpliga platsen för den framtida fotbollsarenan i Falkenberg. För även om det är något dyrare än att bygga till och modernisera den befintliga idrottsplatsen är den samlade bedömningen att en ny arena är den bästa helhetslösningen. Under resans gång har det också funnits ett tredje alternativ på placering. Men förslaget om att upprätta en ny arena intill väg 154 i höjd med Vinberg föll på det skulle bli ett ännu dyrare alternativ, samt att det ansågs missgynna både idrottsklubbarna och kommunen självt. Helhetsfördelar med Kristineslätt Byggnaderna på Falkenbergs Idrottsplats är i relativt gott skick men de fem klubbarna som idag huserar på området är väldigt trångbodda. Och när IP heller inte uppfyller Svenska Fotbollförbundets omfattande arenakrav för spel i Superettan från 2014 skulle det kräva en nästan lika stor investering att modernisera idrottsplatsen, som att bygga en helt ny arena. Kraven från SvFF har visserligen ifrågasatts från politiskt håll i landet, och då inte minst av Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson. Bland annat finns det specificerade krav med markvärme och plantäckning på själva fotbollsplanen, andra faciliteter, belysning och åskådarkapacitet. Kommunen har dock utgått från den långa listan med punkter som SvFF ställer på framtida elitarenor när man utrett frågan. Att bygga en ny arena på Kristineslätt kostar drygt 17 miljoner mer än de 90 miljoner det kostar att bygga om och till idrottsplatsen. Men samtidigt tillåter den nya arenan att friidrottsverksamheten och annan fotboll kan fortsätta utvecklas på IP i framtiden. Med en ny arena på Kristineslätt undviker man dessutom att spoliera två hela säsonger för både friidrotten och fotbollen som annars fått husera på en byggarbetsplats. Kommunstyrelsen har beslutat gå vidare med att utreda planerna för en ny arena på ett område där det idag finns träningsplaner och saneringsfastigheter. Mer än bara arena i projektet Den helhetslösning och investeringskalkyl som gjorts innefattar även de byggnader och den verksamhet som redan idag finns på Kristineslätt, i huvudsak kommunens egen parkavdelning. Med undantag av en förrådsbyggnad handlar det om fastigheter som anses undermåliga och otidsenliga. I arenaprojektet är det alltså även inkluderat parkavdelningens behov av nya ändamålsenliga lokaler på samma område. Viktiga frågor kvarstår Även om en detaljerad helhetsutredning gjorts så kvarstår några viktiga frågor innan planerna kan bli verklighet. Kommunens tjänstemän gör bedömningen att en ny arena kan stå klar tidigast 2016 medan Fotbollförbundets krav gäller från Men det förutsätter också att en finansiering är klar, vilket den inte är idag. 14 framtid falkenberg nr

15 Falkenbergs FF hoppas på en ny fotbollsarena på Kristineslätt Vi stöttar utredningen till 100 procent p Lars Eric Nilsson, ordförande i kommunens största fotbollsförening. Även om en hel del återstår innan man eventuellt kan sätta spaden i marken, så är tongångarna positiva i kommunens största fotbollsförening. - Vi tycker att den aktuella planen för en modern fotbollsarena på Kristineslätt är riktigt bra och vi stöttar den till 100 procent. Det enda vi inte är riktigt till freds med är tidplanen. Frågan är om vi får dispens att spela på Falkenbergs IP ända till 2016, säger klubbens ordförande Lars Eric Nilsson och avser Svenska Fotbollförbundets krav och regler kring matcharrangemang i den näst högsta nationella serien. Klubben tror att man med en modern arena kan locka till sig ny publik som förväntar sig högre kvalité på service och bekvämlighet. Men också att det blir ett lyft för alla fotbollsklubbar i kommunen. Som det är idag är det trångt på Falkenbergs IP och klubbens ordförande säger att det det spelas fem gånger fler matcher här än vad länskollegorna Varberg och Halmstad har på respektive hemmaarena. Det har varit en ganska långdragen historia men förhoppningsvis fattar man beslut i frågan och tar med det i budgeten för kommande år. För det skulle betyda mycket för fotbollen i Falkenberg, inte bara för oss utan alla föreningar, om en ny modern arena blir verklighet, menar Falkenbergs FF:s ordförande Lars Eric Nilsson. Het säsong för lagen på västkusten Årets säsong av Superettan är hetare än vanligt. Räkna med mycket prestige när kustlagen Falkenberg, Varberg och Halmstad möts på fotbollsplanen. Falkenberg har de senaste åren etablerat sig som ett stabilt lag i den näst högsta serien. Men det har varit säsonger utan de där riktigt nervkittlande derbyna som alltid lockar lite fler nyfikna åskådare och väcker liv i slumrande fotbollssupportrar. Men inte nog med att Varbergs BoIS lyckades kvalificera sig för spel i Superettan, så degraderades anrika Halmstads Bollklubb efter nitton raka säsonger i Allsvenskan. Den blå-svarta klubben i södra Halland har en stolt historia med fyra SM-guld och spel i de stora europeiska turneringarna på meritlistan. Laget tränas också av den mångåriga mittbacken och lagkaptenen i Falkenbergs FF, Jens Gustafsson. Så räkna med att sommarens matcher lagen emellan, som inte mött varandra i seriespel sedan 1988, kommer vara något alldeles extra. Kommande halländska derbyn i Superettan Halmstads BK Falkenbergs FF 2 juli Falkenbergs FF Halmstads BK 22 juli Falkenbergs FF Varbergs BoIS 23 sept. Varbergs BoIS Halmstads BK 6 oktober framtid falkenberg nr

16 p Egen strand och grillplats i bästa läge. De som besöker just denna vackra lägerplats i naturreservatet vid sjön Fegen kan inte klaga på utsikten. En levande landsbygd är målet för EU-projekt kring sjön Fegen En levande landsbygd är en viktig fråga för Falkenbergs kommun, som ju är Hallands till ytan största. Under tre år har kommunen därför deltagit i ett EU-projekt, kallat Verdi, som syftar till att skapa sysselsättning inom turismen på ett hållbart sätt. Projektet är koncentrerat till trakterna kring sjön Fegen och är ett samarbete med Svenljunga och Gislaveds kommuner. Gert-Ove Elled är projektledare för Verdi. Han konstaterar att det är svårt att få igång turistattraktioner i fegenområdet, eftersom det är väldigt glest befolkat. Enligt projektets grundidé ska invånarna på olika sätt få hjälp att komma igång med verksamheter som riktar sig till turister. Det sker genom rådgivning, samordnad marknadsföring, kurser m.m. Det som framför allt hänt rent konkret är att man skapat något som kallas Fegen Inspiration Area, FIA. Det är en informationscentral, förlagd till samhället Fegen, öppen under sommartid. Där finns information att hämta om olika besöksmål och aktiviteter i området. FIA öppnades förra sommaren och hade 1500 besökare under sin första säsong. Fiske, kanotfärder, camping och jakt är aktiviteter som erbjuds i trakten. För skolbarn har projektet skaffat gps-apparater och annan utrustning för skattjakt, så kallad geocaching. - Vi måste paketera utbudet för besökarna, t ex fisket, konstaterar Gert-Ove Elled. Alltså att besökare kan köpa paket som inkluderar boende, fiskekort, hyra av båt eller kanoter med mera. Verdi har finansierat utbildning av nio guider som kan området och kan berätta historier kring Fegen. En cykelkarta har tagits fram av Falkenberg Turist AB. Den täcker hela Halland och stora delar av angränsande kommuner, med en särskild kartdel över just Fegenområdet. Projektet ska leva vidare Formellt avslutas projektet nu i sommar, men det förväntas leva vidare i alla fall i tre år med stöd från de tre berörda kommunerna. Verdi är ett samnordiskt projekt med deltagare från Norge, Sverige och Danmark. Gemensamt för projekten, som avslutas nu i juni, är att de kretsar kring naturreservat eller nationalparker. Målet för samtliga är att stimulera besöksnäringen utan att för den skull skada naturen. Ett exempel på en aktivitet som fått stor effekt är hämtat från det norska projektet. Där ville en kvinna bidra med pengar på villkor att en madonnaskulptur skulle placeras på den högsta bergstoppen. Skulpturen kom på plats och Verdi ordnade med vandringstigar upp till madonnan. Den har nu blivit en attraktion som lockar besökare och skapar efterfrågan på logi, transporter m.m. I Danmark har man bland mycket annat anlagt en undervattensstig. Det är en led för snorklare som kan få utföra olika uppdrag under vattnet. Cykelslingor, fiske, matupplevelser och lägerliv är aktiviteter som går igen i de tre ländernas Verdi-projekt. Barbro Odelberg 16 framtid falkenberg nr

17 Fegen - en oas för stressade turister Hela sjön Fegen är naturreservat och har speciella regler för exploatering. Att skapa verksamhet som inte strider mot reservatbestämmelserna är alltså inte så lätt. Men det finns utrymme för besökare. Speciellt handlar det om fiske, båtfärder och kanotpaddling. Kjell Börjesson är västkuststiftelsens tillsynsman för Fegen. Han håller ständigt ett öga på att besökarna sköter sig, att de som fiskar har fiskekort och att djurlivet inte störs med mera. Kring Fegen finns flera särskilda lägerplatser iordningställda. Där finns plats att campa, utedass, ved att elda med och grillplatser. För att få utnyttja lägerplatserna ska man betala en avgift på 50 kr för vuxna och lite mindre för barn. Eftersom Fegen också omges av inbjudande sandstränder är lägerplatserna verkligt lockande oaser. I 25 år har Kjell Börjesson kajkat omkring på Fegen i sin båt, på sistone i en plåtbåt inköpt av länsstyrelsen i Halland. I den kan han hålla sig varm när det blåser kalla vindar över sjön. Han vet var fiskgjusen häckar och var de bästa fiskeplatserna är för gös, siklöja och de andra rikligt förekommande fiskarterna i sjön. Någon direkt ökad aktivitet på sjön har Kjell Börjesson inte märkt till följd av Verdi-projektet, förutom tillkomsten av informationscentralen FIA. En sådan finns för övrigt också i Sandvik på sjöns östra sida. p Kjell Börjesson har arbetat på Fegensjön i 25 år och kan naturreservatet utan och innan. Cyklister och bussar viktigast i ny trafikplan Det blir inga nya trafikleder i Falkenbergs stad inom överskådlig tid. Enligt den nya trafikplan som arbetats fram är det framkomligheten för cyklister och kollektivtrafik som har högsta prioritet. Det kan komma att innebära en eller kanske två nya gång- och cykelbroar över Ätran. Den aktuella trafikplanen gäller bara Falkenbergs stad, från Skrea i söder till Skogstorp i norr. Tidsperspektivet är fram till år Det är inga radikala förändringar som föreslås. Dagens infarter till centrum ska vara kvar och inte genomgå någon större omdaning. Några ändringar blir det dock även för bilisterna, framför allt i form av nya cirkulationsplatser. Gamla E6 kalllas i planen för Kringleden och är den väg som ska ta hand om så mycket trafik som möjligt. På den planeras en cirkulationsplats vid Skrea kyrka. Två andra cirkulationsplatser planeras på Peter Åbergs väg i korsningarna med Kattegattvägen respektive Strandvägen- Kristineslättsallén. När (och om) de befintliga järnvägsspåren tas bort framför det gamla stationshuset kan Holgersgatan får en ny sträckning ner mot rondellen vid Söderbro. Men som sagt, det är cyklisterna som kan se fram emot de största förbättringarna. Prio ett är cykelförbindelsen mellan centrum och Skogstorp. Idén att utnyttja fundamenten från den gamla järnvägen i Ätran för att anlägga en bra gång- och cykelförbindelse lever vidare i trafikplanen. Likaså förs tanken på en ny bro över Garvareforsen fram. Syftet är att skapa en snabbare cykelväg från de sydvästra stadsdelarna till den nya järnvägsstationen. Om det blir några sådana brobyggen återstår att se. I och med att staden växer ökar också trafiken. Men trafikplanen syftar till att minska biltrafiken i centrum till förmån för cyklar och bussar. Om nya bostäder byggs centralt ska inte heller de boende behöva ha så många bilar, anser arbetsgruppen bakom trafikplanen. Barbro Odelberg framtid falkenberg nr

18 Fototävling Människor i Falkenberg Foto: Cristel Lind Foto: Jesper Anhede Foto: Malin Larsson Foto: Jesper Anhede Vilken är din bästa bild? Uppgiften är att fotografera människor i vår kommun som gör något de tycker om, eller visar vilka de är. De bästa bilderna kommer att ställas ut i Stadshuskuben i augusti. Konceptet Dagarna är fyllda med ögonblick som är värda att föreviga och det är du som bestämmer vilka ögonblick du vill dela med dig av. Det finns inga regler gällande hur många människor som kan vara med på bild bara att det måsta vara minst en och att fotot måste ha tagits lokalt. Bilderna Tävlingen organiseras av Falkenbergs kommun och för att försäkra att dina foton inte strider mot PUL, personuppgiftslagen, måste människorna i fokus ha gett sitt godkännande till att kommunen får publicera dem digitalt och i tryck. Detta ansvarar du som fotograf för. Regler Du kan max lämna in tre bidrag. De ska vara kommunen tillhanda senast 15 augusti. Se hemsidan falkenberg.se för mer information om hur du deltar i fototävlingen. Notera att vi enbart godkänner foton som har fotografens namn och kontaktuppgifter. Priset Priset är ett presentkort på turistbyrån (tänk evenemang!) eller Klitterbadet (tänk hälsa!) till ett värde av 1000 kr. Ha det skoj, så ses vi i Kuben! För mer information - besök falkenberg.se Med vänliga hälsningar, Informatörerna på Falkenbergs kommun 18 framtid falkenberg nr

19 Falkenbergskrysset KALL SYSSLAR MED HA- NDBOLL SMAL FÅRA DJUR- PARKEN PENG- ARNA HAR F. I SUPER- ETTAN GEN TRÅNG- SYNTA OCH DOG- MATI- SKA PRIMA- DONNA PER OCH GUDRUN STJÄR- NA TRÖSKEL GJORDE VISS KÖR ABRUPT PRAKT- FULLT HUSHÅLL HÖRSAL VILLE RIN- GA LÅNG- DISTANS EXPERT- GRUPP ANEMONE VEMALIS- BLOM- MORNA SYST- RARNA WILSON- GRUPP KAN MAN SÄT- TA ÄGGLIK OFTA SOM FLAGOR REGEL ETER- MEDIA IHOP KOMMER RÖGLE SES I SÄLJA KAN SES SOM TJOCK RENSAS SYNTET- ISKA SAKER INNE- HÅLLER VANLIGEN 95% VATTEN 3,14 KÄLLAN FOR- TUNA REVYMAN PÄRSON SKÄLET VINDBY METALL- STÅNG SOM X MALL FÖR ETT KONSORTIUM OXUDDE HULD- RAN KOBB- ARNA STICKER UT DOMÄNEN ÅT VÄNSTER GRÖNSAK GETT UT MOTSÄTT- NINGS- ORD LÅNG TID REKLAM- ARE MARKERA HÖRS I KYRKA KAN HON HETA ENTU- SIASMERA LUNCH JOLMIG ÖVER- SINNLIG KNIXADE TVÅ L KUTTRA- SJU KORUM BYGDE- MÅLS- FÄRGAD LEDER ALLSÅNG SPORTAR CHÈVRE- PRODU- CENTER NYHETS- BYRÅ DRAR PÅ SMIL- BANDEN I RING FÖR VARU- MÄRKE Skicka din lösning till Falkenbergskrysset, Falkenbergs kommun, Falkenberg, senast 1 augusti. Namn:... Adress:... Telefonnummer:... Vinnaren får ett presentkort på Falkenbergs Turistbyrå värt 500 kr. framtid falkenberg nr

20 Sommarkalender Teater och festivaler Musik 24 juni Allsångskonsert i Kyrkans Hus trädgård, Falkenberg 27 juni Krister Classon i Rymdklang på Backa Loge i Kalv 29 juni Svensktoppen nästa, musiktävling på Stålboms konditori 30 juni Countryfestival på Björnås Café i Långås 2 juli 6 aug Allsång på Vallarna varje måndagskväll 3 7 juli Visfestival i Hwitans trädgård, Falkenberg 4 juli 1 aug Allsång med Kalle Gunnarsson onsdagar på dansbanan i Ugglarp 7 juli 7 aug lördagar Schlagerabstinens i biograf Storan, Falkenberg 9 juli Anders Ekborg i Vinbergs kyrka 11 juli Ewert Ljusberg på Backa Loge i Kalv juli Falkenbergs Jazzdagar i Hwitans trädgård juli Sjönevads dragspels- och spelmansstämma på Sjönevads gästis 25 juli Jill Johnsson på Stålboms konditori 26 juli Lill Lindfors och Claes Cronas Trio på Värdshuset Hwitan, Falkenberg 25 aug Falkenbergs rockfest på Vallarna och Rock on i Falkenbergs centrum Fler evenemang hittar du på visitfalkenberg.se/evenemang 27 juni 12 aug Trollkarlen från Oz i Teatergläntan, Stafsinge 1 juli 12 aug Campa i klaveret, fars på Vallarnas friluftsteater 7 8 juli Kulturfestival i centrala Falkenberg juli Kräftfestival i Glommens hamn juli Linedansfest på Cortina i Vinberg 23 juli Badjävlar sommar stand-up i rest. Hertigens trädgård 25 juli Utomhus bio på Rådhustorget Dirty Dancing Marknader juli Långås marknad aug Sjönevads marknad Sport 15 juni Falkenbergs FF Jönköping Södra på Falkenbergs IP 7 juli Västkustloppet på Falkenbergs motorbana juli sprint-sm i rodd, Ätran vid Falkenbergs roddklubb 22 juli Falkenbergs FF Halmstads BK på Falkenbergs IP 28 juli Falkenbergs stadslopp i centrala Falkenberg 4 aug Falkenbergs FF Brommapojkarna på Falkenbergs IP 22 aug Falkenbergs FF Ängelholms FF på Falkenbergs IP 26 aug Falkenbergs FF- Hammarby på Falkenbergs IP

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Till Kina med Confucius Classroom

Till Kina med Confucius Classroom Till Kina med Confucius Classroom Confucius Classroom i Falkenberg I mars 2012 invigdes Confucius Classroom i Falkenberg. Som andra skola i Sverige kunde Falkenbergs gymnasieskola starta en satsning på

Läs mer

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Kommunens fem ledord Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Vi växer för en hållbar framtid Hållbarhet handlar om både ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Vi kan växa befolkningsmässigt,

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

S O M M A R. SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta. BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka. UpplevaVandraSkapaÄtaFiska

S O M M A R. SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta. BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka. UpplevaVandraSkapaÄtaFiska S O 2014 M M A R BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka ChattaAktiveraGåVaraNjutaSova HoppaVilaLekaSurfaSkypaSofta CyklaSimmaKlättraSjungaShoppa FikaSpringaGrävaSpelaSkejta SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta UpplevaVandraSkapaÄtaFiska

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med?

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? Informationsmöte 2013-04-14 Fibernät i Gårdsby-trakten? Gårdsby Fibernät ek.förening Det gäller att vara med när det händer! Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? 1 Välkomna Inledning

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011 Hamnutredningen Öppet informationsmöte 14 december 2011 Syfte med dagens möte att ni ska få information om hamnutredningen så här långt och möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter att vi ska få input

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Handläggare Datum Ann Gustafsson 2014-10-17 0480-45-29-03 Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan barn och Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Sverige är redo för Superturiståret 2014

Sverige är redo för Superturiståret 2014 Sverige är redo för Superturiståret 2014 Nu till helgen pågår TUR-mässan i Göteborg, nordens ledande mässa och mötesplats för resor och turism. 111 länder och regioner ställer ut med egna montrar samtidigt

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Konsten att våga förändra och utveckla

Konsten att våga förändra och utveckla NÄRINGSLIVET FALKENBERG, FALKENBERGS KOMMUN, FALKENBERGS SPARBANK, SVENSKT NÄRINGSLIV, REGION HALLAND, TEK OCH HALLANDS NYHETER INBJUDER TILL NÄRINGSLIVSDAGEN 2014 ONSDAGEN DEN 5 MARS I FALKHALLEN Konsten

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer