Presentation 4 6. Resumé Våra kunder Samarbeten Skydd och säkerhet Investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation 4 6. Resumé 2010... 7 9. Våra kunder 10 11. Samarbeten 12 13. Skydd och säkerhet 14 15. Investeringar 16 17."

Transkript

1 Årsberättelse 2010

2 2 årsberättelse 2010 gd kommentar årsberättelse 2010 innehåll 3 Kommentar Innehåll Presentation 4 6 Resumé Våra kunder Samarbeten Skydd och säkerhet Investeringar Förvaltning Avveckling Kompetens Kulturarv Arkitektur Klimat och miljö Finansiell redovisning Styrelse 50 Under året har Fortifikationsverket arbetat vidare med att vidareutveckla samarbetet och dialogen med hyresgästerna. För Försvarsmaktens del har en handlingsplan tagits fram utifrån den kundenkät som gjordes förra året och flera punkter har klarats av. Verkets kvalitetsmätning av driftverksamheten utvecklas ständigt. Driftsverksamheten har genomgått en bra utveckling sedan mätningarna startade för fem år sedan. År 2010 låg inget av de huvudområden som mäts under 4,1 på en femgradig skala. Verket har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO Fortifikationsverket ingår i Naturvårdsverkets årliga utvärdering av statliga myndigheters miljöarbete. I utvärderingen som presenterades i april 2010 fick verket högsta poäng. Inom olika delar av vår verksamhet arbetar vi kontinuerligt för att minska klimatpåverkan från vår verksamhet. Vi har bland annat införskaffat utrustning för videokonferens och påbörjat genomförande av två pilotprojekt för energieffektivt byggande. Vårt koldioxidutsläpp har också minskat under året. Resultatet blev 87,6 Mkr efter avkastningskrav och avsättningar. Årets investeringsutgifter i fastigheter uppgick till 896 miljoner kronor. Inom arkitekturområdet har ett flertal aktiviteter ägt rum inom ramen för Arkitekturrådets verksamhet. Förberedelser har också gjorts för Arkitekturpriset som delas ut På statliga byggnadsminnen har 18 miljoner kronor lagts ned i planerat underhåll. Sammantaget har det varit ett utvecklande år för Fortifikationsverket. Vi vill tacka våra kunder för ett gott samarbete och jag vill tacka verkets alla medarbetare för ett bra arbete under år Lena Jönsson Generaldirektör Framsidesbild: I Pjäshallen vid Bodens garnison ryms förutom pjäshall och servicehall även lektionssalar och kontor. Pjäshallen stod klar 2008 och nominerades då till Fortifikationsverkets arkitekturpris. Under 2010 påbörjades etapp två för att anpassa till Försvarsmaktens nya mobila artillerisystem Archer, en utbyggnad på 1430 m 2. Arkitekter, MAF Arkitektkontor. Projektledning: Maria Sundberg Produktion: IK Stockholm AB Text: Fortifikationsverket Bild: Nino Monastra, Monica Strandell, Mic Calvert, Catharina Millmarker, Ingela Andersson, Patric Salmonsson, Eva Mörner, Anders Ingelmark. Tryckeri: Print One

3 4 årsberättelse 2010 kapitelnamn årsberättelse 2010 presentation 5 VM-skyttebanor med miljökulfång, Boden. Sveriges största fastighetsägare Fortifikationsverket är en statlig myndighet som äger byggnader och mark som främst nyttjas av Försvarsmakten. Vi bygger och förvaltar kontorslokaler, berganläggningar, övnings- och skjutfält, flygplatser och mycket mer. Stävornament i Galjonslunden, Karlskronavarvet. Fortifikationsverkets verksamhet har funnits sedan 1635 i olika skepnader. Länge var verksamheten en del av Försvarsmakten. Men sedan 15 år tillbaka är verket en egen myndighet. Vår kärnkompetens, säkerhet och skyddsteknik, efterfrågas även i det civila samhället. Sedan 2008 är vi en del av Sveriges krisberedskap, med uppgift att bidra till ett robust samhälle. På regeringens uppdrag exporterar vi vår kompetens internationellt. Varje år tar verket emot ett regleringsbrev från regeringen. Det innehåller mål för verksamheten och ett antal konkreta uppdrag som ska genomföras. Vårt uppdrag Fortifikationsverkets uppdrag är att förvalta en viss del av statens fasta egendom, främst fastigheter avsedda för försvarsändamål. Verket ska på uppdrag av regeringen: genomföra byggnation och ombyggnation av fast egendom samt förvärva fast egendom för statens räkning bistå Försvarsmakten i lokalförsörjningsfrågor och ansvara för anskaffning av mark för etablering, förvaltning och avyttring av bland annat byggnader och anläggningar för försvarets behov i samband med internationella fredsbevarande och humanitära insatser bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetens för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas lämna underlag för inriktning och genomföra utvecklingsprojekt avseende skyddsoch anläggningsteknik utbyta erfarenheter och information med andra myndigheter i syfte att öka civila och militära synergieffekter inom Fortifikationsverkets verksamhetsområde. Fortifikationsverket har rätt att bedriva uppdragsverksamhet inom sitt verksamhetsområde. Strategi Under 2010 har vi tagit fram en långsiktig strategi, fram till år 2019, som ska leda oss på vägen mot vår vision. Strategin är upp delad i fyra delstrategier: ägande, investering, förvaltning och uppdrag. Strategin och nedanstående mål ligger till grund för våra årliga verksamhetsplaner. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare Vi ska ha en effektiv och flexibel fastighetsförvaltning Vi ska vara den självklara sam arbets partnern för våra kunder Vi ska vara en ledande nationell resurs för byggnader och anläggningar med särskilda krav på skydd och säkerhet Vi ska vara aktiva i rollen som byggherre och beställare för att påverka utvecklingen inom bygg-, energi- och miljöområdet Vi ska främja hållbar utveckling Karlbergs slott i Stockholm, statligt byggnadsminne.

4 6 årsberättelse 2010 presentation Vår vision: En säker värd för en säkrare värld. Vår mission: att vara en kompetent partner som tillhandahåller funktionella och säkra miljöer. Vi verkar för ett robust samhälle med omtanke om våra hyresgäster och vår omvärld. Organisation 2010 Internrevision Styrelse En effektiv fastighetsförvaltning Generaldirektör Juridiska staben Kommunikationsstaben HR-staben Ett stall i Eksjö byggdes om till en fältarbetsskola och vann Fortifikationsverkets arkitekturpris Administrativa staben Ekonomistaben Staben för uppföljning, planering och säkerhet Fastighetsavdelning Syd Fastighetsavdelning Norr Centrum för Skyddsteknik Byggavdelningen Markavdelningen Revinge Karlskrona Ronneby Halmstad- Göteborg Såtenäs Skövde- Karlsborg Småland Kungsängen Enköping Uppsala Södertörn Linköping Boden Luleå Norr Syd Mitt Projektledning Teknik Analys & kontroll Internationella camper Planering Projektledning Försäljning Domän Fastighetsinformation Förädling Interiör från Uppsala garnison. Vår värdegrund Vår värdegrund är basen i vår kultur och talar om hur vi ska behandla varandra, våra kunder och samarbetspartners. Genom värdegrunden har vi ett stöd att förverkliga vår vision. Respekt Delaktighet Professionalism Affärsmässighet Fortifikationsverket är indelat i fem avdelningar. På huvudkontoret i Eskilstuna finns staber och enheter för lednings- och verksamhetsstöd. Dessa är våra avdelningars arbetsområden: Centrum för skyddsteknik: förvalta och utveckla den del av verkets fastighetsbestånd med särskilda skyddskrav, vidmakthålla och utveckla den skyddstekniska och anläggningstekniska kompetensen. Byggavdelning: samla verkets projektledarresurser och stärka vår roll som byggherre, bidra till utveckling av metodik och kompetens i framtida byggande, utveckla samarbetet med Försvarsmakten vid planering av lokalförsörjning. Markavdelning: inköp av fastigheter, fastighetsregister, nyttjanderätter och arrenden, skogs förvaltning, försäljning av fastigheter (både byggnader och mark) Fastighetsavdelningar (2 st): ansvara för drift och underhåll av våra fastigheter. Fastighetsavdelningarna är indelade i fastighetsenheter som förvaltar fastigheterna, ofta knutna till en garnisonsort. Dyk- och navalmedicinskt centrum, Karlskrona.

5 8 årsberättelse 2010 resumé 2010 årsberättelse 2010 resumé insats med djupintervjuer som lett fram till en handlingsplan. Många av punkterna har redan åtgärdats. Läs mer om vårt arbete med kundservice på sid 10. Verksamheten anpassad för förändringar inom försvarssektorn De snabba förändringarna inom försvarssektorn ställer krav på en flexibilitet inom byggnadsbeståndet. Byggnaderna behöver kunna anpassas till nya verksamheter. Tillsammans med Försvarsmakten arbetar vi med garnisonsplanering för att få långsiktighet i byggandet och en hållbar infrastruktur. Under året har vi lämnat ett omfattande stöd till Försvarsmakten i form av investerings- och hyresberäkningar för framtida behov. Vi har också varit aktiva för att stödja dem i förändringen till kontraktsanställda soldater, bland annat genom att ta fram olika koncept och teckna hyresavtal med soldaterna. Effektivisering och metodutveckling har skett för att möta Försvarsmaktens kommande behov av avveckling och avyttring. S:t Thomasgymnasiet i Strängnäs, före detta kasern. På övningsfältet Revingehed betar nötkreatur och håller markerna öppna års verksamhet visar ett ekonomiskt resultat på 87,6 Mkr efter avkastningskrav och avsättningar. 112 Mkr kommer att betalas in till statskassan. Fortifikationsverket driver en ekonomiskt effektiv förvaltning av fastigheterna. Det sker genom dialog och samarbete med kunderna under hela fastighetsförvaltningsprocessen års kvalitetsmätning av fastighetsdriften visar ett positivt resultat och en stigande utveckling sedan vi började med mätningarna år På sid 19 ser du vår mätmodell Driftrosen och mer om detta. Effektiviseringsåtgärder under året som resulterat i kostnadsreduceringar är exempelvis att vi kartlagt och minskat omfattningen av köpta tjänster inom förvaltningsorganisationen. Vi har effektiviserat upphandlingsfunktionen genom samordning av resurser och påbörjat ytterligare översyn av både upphandlingsoch inköpsfunktionen. Vi har genomfört kompetensinventering och utbildning av energiansvariga och påbörjat projekt där vi kan se hur energianvändningen kan minskas till följd av investeringar. Vi har också påbörjat ett projekt för att skapa ett nytt gemensamt sortiment av kemiska produkter i fastighetsdriften, ett viktigt steg för vår effektivitet och miljövänlighet. Läs mer om detta och hur vi värnar om miljön på sid 31. I skogsförvaltningen har vi avverkat cirka kubikmeter skog under året, vilket är ungefär halva skogstillväxten. Trots avverkningarna har nettotillväxten lett till att det totala virkesförrådet ökat med 1 3 procent till cirka 11 miljoner kubikmeter. Inom försäljningsenheten har vi arbetat med att skapa effektiva fastighetsbildningar inför försäljning samtidigt som vi förbättrat samordning och samarbete med kund och tillsynsmyndigheter. På den administrativa sidan har vi infört ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, i enlighet med regeringens mål om en effektiv digital hantering av ärenden, handlingar och dokument före Ett omfattande arbete har också gjorts för att tydliggöra våra gemensamma arbetsmetoder och stödverktyg inför en kvalitetscertifiering av verksamheten enligt ISO 9001 i april Ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler För att åstadkomma ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler för våra kunder för vi en kontinuerlig dialog med hyresgästerna i olika lokalfrågor. Vi samarbetar under hela investeringsprocessen, från tidiga skeden till färdigställd byggnad. Planerat underhåll och ägarrelaterade investeringar genomförs löpande och ett omfattande utvecklingsarbete pågår kontinuerligt för att vi ska kunna svara upp på bästa sätt mot våra kunders behov. Läs mer om våra byggprojekt på sid 17. Ett sätt att förbättra kvaliteten i byggprojekt är att arbeta med BIM, Building Information Modelling. Serviceinriktad hyresvärd Fortifikationsverket arbetar målmedvetet på både operativ och strategisk nivå för att fortsätta utvecklingen med nöjdare kunder. I mätningen av 2009 års Nöjd Kund Index, NKI, ökade värdet med fem enheter, till 62. I de kundsegment där resultatet låg under medelbetyget har vi genomfört en fokuserad Miljöhänsyn Fortifikationsverkets miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Det säkerställer att vi har rutiner och regler för att hantera eventuell miljöskadlig verksamhet. Sedan 2009 är vi också EMAS-registrerade. Verkets miljöarbete hamnade i topp i Naturvårdsverkets utvärdering av statliga myndigheters miljöarbete för andra året i rad I år var vi en av 18 myndigheter av totalt 189 som nått maxpoäng. Under 2010 har vi gjort en rad åtgärder för att värna om miljön och ta ansvar för vår klimatpåverkan. Vi har tagit fram en ny metod för att beräkna verkets utsläpp av växthusgaser, för att få en mer exakt bild av vår klimatpåverkan, och tagit initiativ till en klimatplan för verket. Vi har också träffat en överenskommelse med Naturvårdsverket om skyddsvärda statliga naturskogar på totalt hektar. Läs mer om vårt miljöarbete på sid 31. Tillgänglighet I Handisams öppna jämförelse av hur tillgängliga svenska myndigheter är för anställda och besökare med funktionsnedsättning har vi förbättrat oss i flera avseenden. Vi har genomfört en handlingsplan och inventerat våra lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och förbättrat vår kommunikation på olika sätt genom vår externa webbplats. Kulturhänsyn Ett arbete med att dokumentera och beskriva kulturhistoriska värden i byggnader och mark pågår kontinuerligt i verksamheten. Alla statliga byggnadsminnen ska ha ett särskilt vårdprogram. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte är byggnadsminnen ska också dokumenteras. Under 2010 avsatte vi 21 miljoner för underhåll av detta fastighetsbestånd. Läs mer om hur vi värnar om vårt kulturarv på sid 26. Arkitektur, formgivning och design Det är vårt ansvar att bidra till att de statliga målen för arkitektur, formgivning och design uppnås. Detta har vi gjort genom ett antal åtgärder. Vi har fört en dialog om investeringar, underhåll och framtida inriktning i Fortifikationsverkets arkitekturråd. Vi har utarbetat gestaltningsprogram, nya koncept för garnisonsplanering och hållit ett arkitekturseminarium. Mer om allt detta på sid 28. Samverkan Fortifikationsverkets roll är att bidra till ett robust samhälle och stärka den skydds- och anläggningstekniska kompetensen som samhället har behov av. Under 2010 har vi medverkat i samverkansområdet Teknisk infrastruktur (SOTI) som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi har också samverkat och samarbetat internationellt genom nytecknade avtal med bland annat Singapore och Kina. Läs mer om vår nationella och internationella samverkan under året på sid 12. På uppdrag av regeringen har vi tillsammans med MSB utrett vilka behov och förutsättningar som finns för att skapa en sammanhållen kompetens för statliga fastigheter som kräver särskild skydds- och anläggningsteknik i Sverige. Skyddskompetensutredningen överlämnades till regeringen den 17 maj Klagtorps herrgård i Skövde.

6 10 årsberättelse 2010 kapitelnamn årsberättelse 2010 våra kunder 11 Den självklara partnern för våra kunder Vår uppgift är att tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt Försvarsmakten. Vi ska vara den självklara partnern för våra kunder. Om vi ska vara det självklara valet för kunden måste vi vara stjärnor på kundservice, säger Helen Nyquist, fastighetsgruppchef i Revingehed. Vi ska vara stjärnor på kundservice Om vi ska vara det självklara valet för kunden måste vi vara stjärnor på kundservice, säger Helene Nyquist som är fastighetsgruppchef i Revingehed till vardags. Under hösten 2010 fick Helene uppdraget att arbeta med kundservicefrågorna i verket på halvtid. När jag började arbeta med fastighetsfrågor talade man inte om kundservice, berättar Helene. I dag vet vi att det är lika med överlevnad att vårda sina kundrelationer. Helene har börjat arbetet med att öka kundfokus på olika sätt ute i verksamheten över hela landet. Hur kan vi bli mer proaktiva? Hur kan vi förfina våra metoder för att mäta och följa upp den service som vi ger? Målet är att öka den lokala dialogen, informationsflödet och återkopplingen till våra kunder. I planen för 2011 finns också aktiviteter för att vidareutveckla våra mätvariabler och förfina mätvärden, som till exempel felanmälan klar på tre dagar, berättar Helene. Vi kommer också att arbeta internt med begreppet kundservice. Vad är kundservice i ledarskapet för chefer på olika nivåer? Vad är en god kundservicemedarbetare inom verket? Kundservice uppstår i varje möte mellan kunden och fastighetsägaren på alla plan i verksamheten. Målmedvetet arbete för allt nöjdare kunder Fortifikationsverket arbetar målmedvetet på både operativ och strategisk nivå för att ha nöjda kunder. I enlighet med regeringens krav genomför vi NKI-mätningar (Nöjd Kund Index) vartannat år. Vid den senaste NKI-mätningen hade värdet ökat med fem enheter, till 62. Regeringens mål för nästa mätning (hösten 2011) är 65 enheter. Försvarsmaktens högkvarter gav oss ett omdöme som långt under medelbetyget. Med anledning av detta har vi genomfört en fokuserad insats med djupintervjuer. Samtliga synpunkter som kom fram i intervjuerna har vi samlat i en handlingsplan och bemött med svar. Många av de cirka 90 punkterna har vi åtgärdat, dels genom samverkan och förtydligande av ansvar och roller mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket och dels genom att ta fram nya rutiner och rapporteringsformer. Andra synpunkter har vi bemött med information och direkta svar. Målet är att vi ska slutjustera handlingsplanen vid halvårsskiftet 2011 och flytta över utestående punkter för hantering i linjen. Vi utvecklar kontinuerligt mötesrutiner och former för samverkan med våra kunder. När det gäller vår största kund Försvarsmakten är vi fler medarbetare inom Fortifikationsverket som har fler kontaktytor inom Försvarsmakten. Vi har också ökat mötesfrekvensen på alla nivåer, även generalsnivån. Flygtorn, Luleå.

7 12 årsberättelse 2010 kapitelnamn årsberättelse 2010 samarbeten 13 Nationella och internationella samarbeten Omvärldens hot mot samhället förändras. Fortifikationsverkets uppdrag är att bidra till ett robustare samhälle och en säkrare värld. Vi samarbetar på nationell och internationell nivå för att bidra till att det svenska samhällets behov av skydds- och anläggningsteknisk kompetens säkerställs. Ett samarbetsavtal om skyddad oljelagring under jord tecknades under 2010 med China National Oil Reserve Center. Samarbetsavtal tecknat med Kina Under 2010 tecknade vi ett samarbetsavtal om skyddad oljelagring under jord med China National Oil Reserve Center. Fortifikationsverket har utvecklat en miljösäker och kostnadseffektiv metod för oljelagring under jord. Avtalet innebär att Kina får tillgång till vår kompetens om underjordiskt byggande och förvaltning av oljelagringsanläggningar. Diskussioner har pågått mellan Sverige och Kina på högsta politiska nivå sedan 2006, med syftet att utveckla och fördjupa samarbetet inom området skydd av samhällsviktig infrastruktur. Karl-Erik Hagström, Fortifikationsverket, har lett förhandlingsdelegationen. Kina är ett av de mest aktiva länderna inom oljebranschen och har ett omfattande oljelagringsprogram. Ett samarbete ger Fortifikationsverket möjlighet att utveckla och bevara verkets unika kompetens inom området och för svensk industri möjligheter att konkurrera på den kinesiska marknaden. Avtalet ger också utrymme för diskussioner om gemensam kompetensutveckling på akademisk nivå. I delegationen har medarbetare ur Fortifikationsverket, Energi myndigheten och Svenska ambassaden i Beijing deltagit. Avtal inom skydd av kritisk infrastruktur med Singapore Som en del i vårt uppdrag att utveckla och bevara den fortifikatoriska kompetensen för både Försvarsmakten och det civila samhällets behov tecknade vi under 2010 ett tvåårigt avtal med myndigheten DSTA i Singapore. Syftet med avtalet är att utbyta kunskap och erfarenheter genom bland annat utbildning. DSTA är en myndighet med samlad kompetens motsvarande FOI:s, FMV:s och vår egen. En del av Sveriges krisberedskap Vi är en del av Sveriges krisberedskap och samverkar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, främst inom området teknisk infrastruktur. Vårt uppdrag är att hjälpa till vid nödsituationer genom att själva hantera allvarliga störningar eller medverka i hanteringen av dem samt vara ett stöd för andra myndigheter och hjälpenheter. Skydd av teknisk infra struktur inom tele kommunikation Vi samarbetar med kunder inom telekommunikation för skydd av teknisk infrastruktur. Vi har också ett fortlöpande samarbete med PTS, Post- och telestyrelsen, för att erbjuda säkra lokaler till nya hyresgäster. Skydd undsättning och vård Geografiskt områdesansvar Teknisk infrastruktur Ekonomisk säkerhet Transporter Farliga ämnen Oljelagring under jord.

8 14 årsberättelse 2010 kapitelnamn årsberättelse 2010 skydd och säkerhet 15 På Fortifikationsverket är vi duktiga på skydd och har mer än 375 års erfarenhet av att jobba med skyddade byggnader. Vår uppgift är också att bistå det civila samhället med kunskap om skyddsteknik och säkerhet. Skydd och säkerhet Deltagare på mässan Skydd 2010 För att träffa befintliga kunder och knyta nya värdefulla kontakter deltog vi på mässan Skydd Vi beskrev vårt arbete med säkra lokaler för server- och kommunikationshallar, värdeförvaring och explosiver. Vi berättade också om våra skydds- och sårbarhetsanalyser och vårt analys- och kontrollarbete. Utbildat säkerhetspersoner För att säkerställa att alla medarbetare i verket har tillräckliga kunskaper inom säkerhet och säkerhetsskydd genomgår alla medarbetare en grundläggande säkerhetsutbildning. Ett femtiotal säkerhetspersoner har utsetts vid sina respektive geografiska verksamhetsställen och fått en djupare utbildning i säkerhet. Målet är att de så småningom ska kunna ta fram lokala säkerhetsanalyser. Rustade mot elektroniska hot Arbetet med att skydda känslig infrastruktur mot elektroniska hot har fortsatt under året. En växande hotbild är de avancerade datavirus som är konstruerade för att slå ut samhällsviktiga styr- och kontrollsystem. Henrik Thernlund, säkerhetsskyddschef på Fortifikationsverket: Vår uppgift som fastighetsägare är att bidra till en säkrare värld. Vi är specialister på styr- och reglersystem och har under de senaste två åren arbetat aktivt för att höja säkerhetsnivån i fastigheterna. Under året har vi rekryterat en ITsäkerhetschef från FRA, Försvarets radioanstalt, som bland annat ska arbeta med elektroniska hot. En av våra huvuduppgifter är att skydda kritisk infrastruktur och verka för ett robust samhälle. Då måste vi ta den här typen av hot på allvar, säger Henrik Thernlund. Nytt regelverk för att bygga säkert Under 2010 har vi tagit fram egna konstruktionsregler för anläggningar som ska klara olika typer av yttre påverkan, från exempelvis vapen eller explosioner. Vi har sedan tidigare ett regelverk om att utforma skydd för byggnader och anläggningar med krav på fysiskt skydd, säger Carl Elfving, chef för Teknikenheten på Centrum för Skyddsteknik. Men ny kunskap och ny forskning har gjort dem delvis inaktuella. Vi har utgått ifrån Boverkets Konstruktionsregler, BKR, och tagit fram ett kompletterande eget regelverk utifrån vår specifika kompetens inom skydds- och anläggningsteknik, Fortifikationsverkets Konstruktionsregler, FKR. Fortifikationsverkets Konstruktionsregler är framtagna med utgångspunkt från Försvarsmaktens behov av skalskydd och funktionstillgänglighet. Men de bör även kunna vara ett stöd för andra myndigheter, som exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Boverket, menar Carl Elfving. Nya områden för skydds- och sårbarhetsanalyser När det gäller skydds- och sårbarhetsanalyser jobbar Fortifikationsverket med en leverantörsoberoende modell. Modellen värderar risker för angrepp mot byggnader och anläggningar. Den har använts mycket i Norge och börjar nu även få volym i Sverige. Modellen är intressant för många olika typer av företag i samhället, som behöver säkra sina anläggningar mot exempelvis intrång eller sabotage. Karin Spetz, jurist på Fortifikationsverket. Nya tydliga rutiner för sekretess Fortifikationsverkets arbete mot nya marknader och krisberedskapsfrågor har lett till fler kontakter med civila myndigheter och företag. För att hantera den typen av sekretess har vi under 2010 tagit fram egna hanteringsregler som ett komplement till lagstiftningen. Karin Spetz, jurist, och Per Fjellman, säkerhetssamordnare, har ansvarat för att ta fram de nya sekretessreglerna. Huvudregeln är att all information hos en myndighet faller under offentlighetsprincipen, säger Karin. När det gäller information kopplat till rikets säkerhet är det MUST, Militärens underrättelse- och säkerhetstjänst, som talar om hur vi ska skydda den. Men för all annan sekretess är det upp till varje myndighet att bestämma själva hur den ska hanteras. Reglerna talar om hur vi ska hantera information som vi bedömer omfattas av sekretess; hur den ska förvaras, skickas och destrueras samt vilka lagringsmedia vi får använda. Det är ett slags komplement till befintlig lagstiftning, förklarar Per Fjellman. Det är viktigt att vi kan tillgodose kundernas och samhällets krav på sekretesshantering. Reglerna ska göra det klart och tydligt så att alla vet vad som gäller i praktiken. Vi använder det nya regelverket när vi hyr ut och för vissa av våra konsultuppdrag för civila kunder. Vi har fått mycket positiv respons från andra myndigheter och bjudits in för att hålla föredrag om säkerhet och sekretess, berättar Karin. Bergrum på hemlig ort.

9 16 årsberättelse 2010 kapitelnamn årsberättelse 2010 Investeringar 17 När våra kunder i försvarssektorn förändrar sin verksamhet innebär det ofta att de även behöver förändra sina lokaler och anläggningar. Fortifikationsverket har en viktig uppgift att anpassa fastigheterna efter nya förutsättningar. Investering med stor bredd Elevhotell med minimal energiförbrukning Elevhotellet i Kvarn utanför Motala bygger vi för Försvarsmaktens kontraktsanställda personal. Energiförbrukningen ligger på 55 kwh per kvadratmeter och år, vilket är halva förbrukningen jämfört med det krav som finns i dag i Boverkets byggregler. Det innebär att huset kan jämföras med vad man i dag menar med Green Building. Elevhotellet ger plats för 140 boende, av Försvarsmaktens personal. I rummen finns dusch och toalett. Projektet startade under hösten 2010 och beräknas vara färdigt för invigning under Patric Salomonsson, projektledare: Upphandlingen är gjord så att våra entreprenörer garanterar den låga energiförbrukningen, så vi kan lita på att målet nås. Givetvis måste vi gemensamt med Försvarsmakten sedan se till att hålla nere förbrukningen. Men nu vet vi att grundförutsättningen finns i byggnaden, intygar Patric. Byggnaden är välisolerad och välbyggd. Militärrestaurangen i Skredsvik färdigställdes under Anledning till förändringarna kan exempelvis vara nya materielsystem, omorganisationer och verksamhetsutveckling. När någon del i verksamheten ska läggas ned innebär det ofta utveckling av verksamhet på annan ort. Att Försvarsmakten går över till att ha kontraktsanställda soldater och sjömän, och att de inför ett nytt logistikkoncept för förrådshantering är exempel på omställningar som lett till anpassningar i fastigheterna under året. 300 byggprojekt per år Byggavdelningen på Fortifikationsverket arbetar med cirka 300 byggprojekt per år. Bredden är stor. Under 2010 har vi bland annat färdigställt en tvätthall för flygplan och helikoptrar på Malmen, en restaurang i Skredsvik och två hundanläggningar, en i Göteborg och en i Märsta. På många orter har vi byggt om skjutbanor så att de har fått miljökulfång. Vi har försett rullbanan på Såtenäs med ny toppbeläggning. På flertalet garnisoner har vi anpassat kaserner för anställda soldater. Under 2010 har vi också startat två pilotprojekt för energieffektiva byggnader där vi ställer krav på lägre energiförbrukning än vad byggnormen anger. Det ena är en räddningsstation på Malmen, som är under projektering. Det andra är ett elevhotell på Kvarn. I båda projekten har vi stöd av Svebyprojektet för styrning av energikraven. Som ett sätt att utveckla kvaliteten i projekt har vi påbörjat att projektera med BIM, Building Information Modelling - projektering i modeller som ger möjlighet till förbättrade kvalitetskontroller av projekteringen. Totalt har vi under året investerat för cirka 900 Mkr. Övningsanläggning för strid i bebyggelse På Kvarns övnings- och skjutfält har Försvarsmakten övat i många år. Men sättet att strida är annorlunda i dag. För att klara internationella uppdrag behöver man kunna träna på strid i bebyggelse. För detta ändamål bygger vi Sveriges största övningsanläggning i Kvarn. Byggprojektet startade under Under 2010 har vissa delar färdigställts i området, där Försvarsmakten kunnat träna klättring och att firas ned utmed torn. Anläggningen byggs för att efterlikna en verklig stad i så stor utsträckning som möjligt. Bland annat går det åt 677 fönster och 956 innerdörrar till husen i staden. Det kommer att finnas flervåningshus med lägenheter, villor, butikslokaler och ett prickskyttetorn på sju våningar. Man ska kunna köra med stridsvagnar i området, öva prickskytte och träna genomsök. Försvarets materielverk installerar övervakningssystem så att man kan följa och styra övningar. Till sommaren 2011 beräknas övningsanläggningen stå klar. Övningsanläggning för strid i bebyggelse i Kvarn utanför Motala.

10 18 årsberättelse 2010 kapitelnamn årsberättelse 2010 Förvaltning 19 Driftros 2010 Felavhjälpande underhåll 5 Fortifikationsverket förvaltar ett fastighetsbestånd med i stort sett alla typer av byggnader, mark och lokaler som finns i samhället. 4 Förvaltning med stor spännvidd Nöjd kund (mätning 2009) Planerad drift Kvalitetsmätning av fastighetsdriften Driftrosen, vår modell för kvalitetsmätning av fastighetsdriften i verket, visar ett positivt resultat för Den visar också en stigande utveckling sedan vi började med mätningarna år Mätningarna genomförs vid fastighetsgrupperna på samtliga 14 fastighetsenheter som har egen drift. Totalt har 31 fastighetsgrupper granskats. Resultatet för varje grupp dokumenteras efter en femgradig poängskala. Kravet i Fortifikationsverkets driftstrategi är 4,0. År 2010 låg inget område under 4,1. När nivå 4 är etablerad och behålls, erhålls 5 poäng efter tre år. Den mest betydelsefulla förbättringen sedan mätningarna började 2006, är att tidigare stora skillnader mellan fastighetsgrupperna nu har utjämnats. En annan detalj som kraftigt förbättrats är personalens delaktighet i processen tack vare att driftmöten genomförs regelbundet i hela organisationen. Detta medför också att det sker en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad och att verksamheten hela tiden förbättras. Genom ett djupare samarbete med Försvarsmakten finns fortsatta möjligheter att effektivisera energianvändningen. Felavhjälpande underhåll är också ett område som fungerar bra. Felanmälan via servicecentret är en succé och statistiken visar att de allra flesta driftgrupper hanterar felanmälan snabbt och effektivt. Kundservicelöfte: Systematiskt energiarbete En stark partner med snabb och säker respons Kontroller Fastighetsförvaltning med höga krav på kompetens Vi förvaltar alltifrån vanliga kontor till mer ovanliga objekt som till exempel komplicerade utbildningsanordningar för dyk- och räddningsverksamhet, hamnar, flygfält, avloppsreningsverk, värmecentraler och annan typ av infrastruktur. Utöver detta har vi ett slutet bestånd med försvarsanläggningar under jord där vi sköter drift, underhåll och förvaltning en fastighetsförvaltning som vi är ensamma om i Sverige. Vi bidrar vi till ett robust samhälle på flera sätt. Variationen i fastighetsbeståndet med många olika typer av verksamheter ställer höga krav på en bred kompetens hos oss. Krister Silemo, fastighetschef för det öppna beståndet i mellersta och norra Sverige, berättar mer. När man, som vi, förvaltar alltifrån torrdass till hemliga berganläggningar och nybyggda helikopterhangarer på kvadratmeter, är ingen dag den andra lik. Vi möts hela tiden av nya utmaningar, såväl positiva som negativa. Det är viktigt att vi kan omsätta kundens önskemål i ett fastighetsperspektiv och vi har höga krav på kompetens och tillgänglighet för att exempelvis säkra anläggningarnas funktion. Under 2010 har dokumentation varit en prioriterad fråga för Krister och hans medarbetare. Vi arbetar med att utveckla vår förmåga att med hänsyn till objektets komplexitet och omfattning dokumentera fastighetsuppgifter, skötsel och drift på ett ännu bättre sätt. Viktigt är också att vi arbetar vidare med att utveckla vårt kundsamarbete och stötta Försvarsmakten i deras omställning till ett försvar med anställda och kontrakterade gruppbefäl, sjömän och soldater. Med den nya omställningen kommer våra fysiska miljöer i allt högre grad att vara en arbetsplats för tiotusentals människor. Det blir intressant att följa, avslutar Krister. Silo vid Kungsängens garnison.

11 20 årsberättelse 2010 Förvaltning årsberättelse 2010 kapitelnamn 21 Försäljning med framgång Under 2010 avverkade vi ungefär halva skogstillväxten, cirka kubikmeter skog. Utbildningssatsning för att säkra fortifikatorisk kompetens I slutet av 2010 kunde vi certifiera de första 56 anställda som deltagit i vår utbildningssatsning för att ytterligare höja den fortifikatoriska kompetensen. Utbildningen är en storsatsning för att säkra kompetensen inom verket då många av våra äldre medarbetare går i pension under de närmaste åren. Under närmare tre år har Ulf Andersson, driftutvecklingsledare inom Centrum för skyddsteknik och fastighetsgruppchef i Norrköping, arrangerat utbildningarna i grundläggande fortifikation. Utbildningen riktar sig främst till driftpersonal inom det slutna beståndet, men även andra som är verksamma inom det anläggningstekniska området som tekniska förvaltare, projekt ledare och projektörer med flera har deltagit. Ulf Andersson: Det är viktigt att vi tillvaratar den kompetens vi har så att den inte försvinner med de personer som går i pension, säger Ulf. Nu har 300 personer genomgått samtliga eller någon av modulerna i utbildningen och 56 har genomfört slutprovet och certifierats. Utbildningen är uppdelad i två delar. Del ett består av tolv block som ger en grundläggande kunskap om fortifikation. Del två består av kompletterande kurser, som krävs för att man ska uppfylla organisationens och omvärldens krav, såsom utbildningar inom miljö och säkerhet. Det är fortfarande stor efterfrågan på kurserna, berättar Ulf. Vi genomför kontinuerligt uppföljningsutbildningar av de olika blocken. Efterfrågan finns både internt och externt och då främst från andra myndigheter som Försvarsmakten, men även från bolag som exempelvis Telia. Stöd till Försvarsmaktens internationella insatser Ett av våra uppdrag är att inom ramen för vår verksamhet stödja Försvarsmakten med personal och kompetens i deras internationella insatser. Under 2010 har vår personal bland annat varit anställda inom Försvarsmakten som fortofficerare på deras internationella camper. På plats i Afghanistan har vi utfört teknisk dokumentation och på Försvarsmaktens huvudkontor har vi stöttat ATS G4 med frågor kopplade till vidmakthållande av de internationella camperna. Vi har också varit delprojektledare för arbetet med att avveckla campen i Kosovo. Effektiviserad skogsförvaltning I skogsförvaltningen har vi avverkat cirka kubikmeter skog under 2010, vilket är ungefär halva skogstillväxten. Trots avverkningarna har nettotillväxten lett till att det totala virkesförrådet ökat med 1 3 procent till cirka 11 miljoner kubikmeter. Även förvaltningen av våra jakt-, fiskeoch jordbruksarrenden har effektiviserats genom omförhandling av kontrakt och villkor. Det ekonomiska resultatet har förbättrats med en halv miljon kronor samtidigt som marknadsvärdet har ökat. Sjövretens gård vid sjön Vällingen utanför Södertälje såldes under året.

12 22 årsberättelse 2010 Avveckling årsberättelse 2010 kapitelnamn 23 Ett team med kompetenta projektledare har under året genomfört fler försäljningsprojekt än vanligt. Omsättningen slutade på 200 miljoner kronor och i fokus för arbetet ligger ledorden professionalism och affärsmässighet. Här berättar vi kort om några av årets försäljningar. Ett framgångsrikt år med spännande försäljningar I vår försäljningsprocess är det många delar att ta hänsyn till och många av de fastigheter som vi säljer lägger vi aldrig ut på den öppna marknaden eftersom vi i första hand säljer till kommuner, säger Angela Eriksson som är chef för Försäljningsenheten. För att vara affärsmässiga ser vi om det finns lämpliga avstyckningar att göra innan vi säljer. Det gäller till exempel när vi säljer till kommunerna där vi också är noggranna med att de förvärvade fastigheterna verkligen används för samhällsbyggnadsändamål. Under året har vi i större omfattning än tidigare först tagit in slutna anbud och sedan har vi låtit de med de högsta anbuden delta i en muntlig auktion. Det känns mer rättvist mot de som lagt bud eftersom det ofta är svårt att lägga ett slutet bud. Det har också varit positivt för försäljningslikviden, avslutar Angela. Lyckade försäljningar I Kristinehamn genomförde vi en stor försäljning och bytesaffär med Sveaskog, berättar Hans Lidström, projektledare. Inom området fanns ett antal sommarstugor där privatpersoner ägde stugorna som låg på vår mark, så vi hade ett antal arrendatorer. Innan försäljningen till Sveaskog styckade vi av marken kring sommarstugorna vilket resulterade i att vi sålde 21 fastigheter utöver den del som gick till Sveaskog. Det var en affärsmässig lösning både för staten och för sommarstugeägarna som nu har fått en egen tomt och inte behöver fortsätta vara arrendatorer. Hans berättar också om en fastighet han sålt som ligger på Agön i havsbandet mellan Hudiksvall och Söderhamn. Det är väldigt vackert på Agön med naturreservat runt fastigheten, berättar Hans. Ett härligt ställe men det ligger lite otillgängligt och det är svårt att ta sig dit med båt när det blåser vissa vindar, då kommer man helt enkelt inte i land. Fastigheten som består av en hektar mark med två bostadshus, varav en fyrvaktarbostad och en lotsstuga, samt fem förråd köptes av en privatperson för 1,8 miljoner kronor. Den nedlagda flygbasen Byholma sålde vi till Ljungby kommun efter att de påvisat samhällsbyggnadsändamål, berättar Eeva Göthed, projektledare. Det var här Fortifikationsverket upplät mark till Vida Skog för att lagra allt timmer efter stormen Gudrun. Vida ville köpa loss delar av flygfältet för att genomföra flis- och pelletsverksamhet men istället kopplade vi ihop Vida Skog med kommunen. Innan vi gick ut med flygbasen till försäljning har vår förädlingsenhet under några år arbetat med att återställa platsen. I Sollefteå hade vi ett lägerområde med 20 förråd och där tog vi beslut om att inte sälja hela området utan gjorde en avstyckning runt varje förråd, fortsätter Eeva. Resterande mark förhandlades och det tog kommunen över. Förråden ligger centralt och det är roligt att ge den möjligheten till marknaden att många fick möjlighet att köpa. Så nu har vi 20 nöjda ägare av våra tidigare förråd i Sollefteå. Rätt tid goda affärer Hans och Eeva berättar att de både behöver kunna den lokala marknaden och ibland ha is i magen och avvakta med en försäljning. I KarlsÅby utanför Karlskoga fanns tretton förråd på totalt flera tusen kvadratmeter. Istället för att bekosta rivning av de stora förråden avvaktade vi under ett par år tills vi hittade en köpare som kommunen accepterade att de tog över vårt arrende. Med Örebro kommun har vi under året kommit överens om att de tar över ett skjutfält där det fortfarande kan finnas oexploderad ammunition i marken, säger Hans. Det är ingen skarp ammunition utan bara övningsgranater. Skjutfältet ska fortsatt användas inom samma område som skyttecenter. På Almnäs har vi under året gjort fyra olika avstyckningar som totalt gav 20 miljoner, berättar Karl-Martin Svärd, projekt ledare. Det var två gårdar och två sommarstugor vid sjön Vällingen. Det var en del i ett större område där vi tidigare sålt mark till Södertälje kommun, delar som inte bedömdes vara intressanta eller exploateringsbara för samhällsbyggnadsändamål. Karl-Martin berättar om ytterligare två fina objekt som såldes under Det ena är Fäjö, som i folkmun kallas för Säljö, några kilometer öster om Karlskrona, som såldes till ett lokalt fastighetsbolag. På fastigheten som, är en del av ön, fanns tidigare en radaranläggning. Där fanns både en hamnanläggning, en helikopterplatta och ett plomberat bergrum. Köparen har ansökt om att få anlägga en skärgårdskrog och semesterby där. Vi har också sålt fyrvaktarbostaden på Revsudden med en fantastisk utsikt över Kalmar sund. Byggnaderna uppfördes ursprungligen på Borgholm men flyttades i början av 1900-talet till Revsudden. Fastigheten köptes av en privatperson för 5,8 miljoner kronor. Kompetens för en säkrare värld Vi står inför ett generationsskifte. Inom en femårsperiod kommer 25 procent av våra medarbetare att gå i pension. Därför jobbar vi aktivt med att säkra en hög kompetens i framtiden och se till så att den motsvarar omvärldens krav. Mikael Egdahl, drifttekniker i Musköberget.

13 24 årsberättelse 2010 Kompetens årsberättelse 2010 Kompetens 25 Vidareutveckling av fastighetsgruppchefer Ett delprojekt i verkets kompetenssatsning under året har varit att vidareutveckla och ytterligare höja våra gruppchefers kompetens. Utbildningen har genomförts i tre block under Ett avslutande block följer i början av Fokus har legat inom områdena ledarskap, chef, kund, ekonomi, lagar och driftledning. 32 gruppchefer har genomgått utbildningen. Bengt Hägg, enhetschef och en av de ansvariga för utbildningen: Vi har genomfört satsningen för att fördjupa kunskaperna inom de här områdena och för att gruppcheferna ska ha en gemensam plattform att stå på, säger Bengt. Det har varit roligt att driva projektet och vi har haft en bra projektgrupp som har fört arbetet framåt. Det har varit en uppskattad utbildning och vi har fått mycket positiv kritik. De är nöjda med upplägget och tycker att det har legat på en bra nivå, avslutar Bengt. Emma Matsson, projektledare för Fortifikationsverket leder jämt. Fortifikationsverket leder jämt Fler kvinnor på ledande befattningar är målet med Fortifikationsverket leder jämt, ett jämställdhetsprojekt som vi påbörjade under Det började med att vi deltog i jämställdhetsprogrammet Staten leder jämt under 2009, som leddes av Kompetensrådet för utveckling i staten, KRUS. Utifrån det åtgärdsförslag som vi lade fram för ledningsgruppen i mars 2010 har vi beslutat om en handlingsplan för det fortsatta jämställdhetsarbetet. Emma Matsson är projektledare för Fortifikationsverket leder jämt. Målet med projektet är att få en plattform för att arbeta vidare med vårt långsiktiga mål och hitta verktyg och modeller som vi kan använda i det fortsatta arbetet. Emma: Under 2010 erbjöd vi en interaktiv utbildning i genus- och jämställdhetsfrågor till samtliga medarbetare. Nu planerar vi utbildning specifikt för chefer, berättar Emma. Det handlar om att öka medvetenheten på alla plan i organisationen. I planen ingår också att se rekryteringsprocessen och mångfaldsplanen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Emma: Vi behöver inlemma jämställdhetsbegreppet i mångfaldsplanen, som vi har haft sedan Vi vill också att mångfaldsplanen ska bli ett strategiskt dokument som är integrerat i verksamheten.ett av delmålen i projektet är också att se över rekryteringsprocessen och anställningsvillkoren utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Kompetens är nyckelordet. Kompetens ska genomsyra rekryteringsprocessen på alla sätt, när det gällera annonsering, regelverk, rekrytering och lönesättning. Vi kommer också att se över begreppet karriärutveckling inom Fortifikationsverket. Vad menar vi med karriär? Hur ser en karriär ut hos oss? Hur vill vi att det ska se ut? Coaching för ledare Som ett led i utvecklingen av chefer har många följt upp Assessment Center med ett coachingprogram under En av dem är Angela Eriksson, som blev chef för Försäljningsenheten i januari Vi inledde coaching samtidigt som jag började mitt chefskap. Jag hade förmodligen kunnat få ut ännu mer om jag hunnit vara chef ett tag, menar Angela. Men jag tycker att det har varit väldigt bra med ett externt bollplank. Det har väckt mitt intresse av att hitta en personlig mentor/ coach att kunna jobba med under en längre tid. Coachingen har också gett mig inspiration för mina egna utvecklingssamtal och de jag håller med mina medarbetare. Den har hjälpt mig att se hur jag kan tillvarata mina starka sidor och samtidigt hur jag ska tackla problemen utifrån de svagare sidorna. Det har gett mig ett nytt sätt att tänka. Traineer Traineeprogrammet är ett sätt att möta generationsväxlingen. Programmet anpassas kontinuerligt efter behovet i vår verksamhet. Under hösten 2010 började fem traineer vid Fortifikationsverket, en vid FA Norr, två vid FA Syd och två vid Centrum för skyddsteknik. Fyra är högskoleingenjörer och en civilingenjör. Inom vårt breda fastighetsbestånd finns många medarbetare med en specifik kompetens. Attraktiv arbetsgivare För att sprida bilden av oss som attraktiv arbetsgivare och möta studenter och arbetssökanden har vi som vanligt deltagit på mässor och arbetsmarknadsdagar. I år deltog vi även på Career Days i Ericsson Globe Arena, Sveriges största karrriärmässa för yrkesverksamma akademiker (s. k young professionals, arbetat 1 8 år). Vi har också skapat en webbplats, blieniteamet.se, som riktar sig till presumtiva medarbetare. Den innehåller fem kortare filmer med medarbetare som berättar om sina roller på Fortifikationsverket. Ledorden är: Vi arbetar för en säkrare värld. Nöjd Medarbetare Index Förstärkning av värdegrunden Under 2010 har vi arbetat vidare med värde grunden inom verket. Alla medarbetare har diskuterat frågeställningar kopplade till händelser i vardagen. På flera håll i verksamheten har man kommit in i rutiner med aktivt värdegrundsarbete i vardagen. Centrum för skyddsteknik exempelvis har utsett värdeordsbevakare i sin ledningsgrupp. Fyra personer är ansvariga för varsitt ord: delaktighet, respekt, professionalism eller affärsmässighet Antal deltagare 86 % 81 % 77 % 83 % Jämställdhetsindex 83 % 82 % ingen mätning ingen mätning Ledarindex 80 % 80 % 77 % 73 % Totalt NMI 78 % 78 % 75 % 70 % Roger Thörnstrand, HR-specialist, kommenterar: Årets NMI-undersökning visar ett stärkt betyg för hur personalen upplever att värdeorden Delaktighet och Respekt efterlevs, men ett försvagat betyg för Professionalism och Affärsmässighet jämfört med föregående år.

14 26 årsberättelse 2010 kapitelnamn årsberättelse 2010 Kulturarv 27 Snickeriverkstaden på Kungsholms fort, Karlskrona. Vi arbetar kontinuerligt med att dokumentera och beskriva kulturhistoriska värden i byggnader och mark. För statliga byggnadsminnen är målet att alla ska ha ett särskilt vårdprogram som bland annat beskriver historik, värden, mål och nuläge. Ett rikt kulturarv Vi värnar om vårt kulturarv Under 2010 har vi tagit vårdprogram för bland annat Karlberg och ett antal byggnader i Karlskrona samt ett par fyrplatser: Närsholmen på Gotland och Kapelludden på Öland. Antikvarisk dokumentation gör vi också av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte är byggnadsminnen. Dokumentation har under året genomförts av byggnader på Prästtomta skjutfält i Kvarn utanför Linköping, byggnader vid Berga slott i Haninge, Älvsborgsmässen i Göteborg, Såtenäs herrgård och en högbrygga i Klintsbrovik på Fårö. För tre särskilt värdefulla områden, Karlsbergs slott, Berga slott och marinbasen i Karlskrona har vi särskilda slottsarkitekter som stöd till förvaltningen avsatte vi drygt 21 miljoner för extra insatser för underhåll av statliga byggnadsminnen och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Underhållsarbeten har bland annat genomförts av stenportaler på Karlbergs slott, ett flertal byggnader inom Marinbasen i Karlskrona och på ett antal träbyggnader i Marma läger i norra Uppland. Under 2010 har vi bland annat reparerat murar och stenportaler på Kungsholm fort, Karlskrona. Väggklocka, Kungsholms fort, ett av våra statliga byggnadsminnen.

15 28 årsberättelse 2010 kapitelnamn årsberättelse 2010 Arkitektur 29 Vi värnar om god arkitektur Fortifikationsverket har som uppdrag i det årliga regleringsbrevet att medverka till att de statliga målen för arkitektur, formgivning och design uppnås. Dyk- och navalmedicinskt centrum, Karlskrona. Arkitekturrådets arbete Vårt externa arkitekturråd fungerar som en stödresurs åt verket och är samtidigt en inspirationskälla i arbetet för att uppnå en god kvalitet inom fastighetsbeståndet. Rådet, som består av erfarna arkitekter med kompetens inom olika områden, besöker garnisoner där större projekt kan bli aktuella och bistår med råd och synpunkter till fastighetschefer, projektledare och konsulter. Under 2010 besökte rådet Göteborg och Skredsvik, Berga, Kungsängen, Umeå, Såtenäs och Karlberg. Pausrummet hos Försvarsmedicinskt centrum i Göteborg. Arbetar för kvalitet Som stöd i kvalitetsarbetet har vi ett kvalitetsprogram för arkitektur, där vår arkitekturpolicy ingår och ett antal aktiviteter som ska främja god kvalitet. Exempel på sådana aktiviteter är arkitekturrådets arbete, att upprätta gestaltningsprogram, att anordna arkitekttävlingar i särskilt intressanta projekt, att arbeta med kompetensutveckling och att förbättra byggprocessen. Nya gestaltningsprogram Fortifikationsverkets mål är att upprätta gestaltningsprogram för alla garnisonsområden och större läger/övningsområden. Under 2010 påbörjades program för Göteborg och Kvarn. Gränd på flygflottiljen i Halmstad.

16 30 årsberättelse 2010 arkitektur kapitelnamn 30 årsberättelse 2010 kapitelnamn 31 Skrovhallen i Karlskrona härbärgerar ubåtsräddningsfarkosten URF och minibåten Spiggen. Här kan farkosterna monteras ned och repareras. Bok om försvars arkitektur Under de senaste åren har en liten skriftserie tagits fram om försvarsarkitektur. Det är kulturskribenten Gunilla Lundahl, åtföljd av fotografen Nino Monastra, som beskrivit våra fastigheter ur olika synvinklar. Under 2010 redigerades skriftserien ihop till en bok med titeln Kontinuitet och förändring. Den gör inte anspråk på att vara en heltäckande beskrivning av fastigheterna utan gör nedslag i miljöer som för många är ganska okända. Bilderna sträcker sig från kulturmiljöerna i Karlskrona och Skillingaryd till nya högteknologiska byggprojekt och visar även flera unika naturmiljöer på våra övningsområden. Klimat och miljö En ny typ av garnisonsplan prövades vid Såtenäs garnison under året. Gestaltningsprogrammet beskriver de kvaliteter som finns i landskapsbild, fastighetsbestånd och enskilda byggnader och ger vägledning för hur man ska tillvarata och utveckla dem. Frågor som trafikföring, entréfrågor och parkeringsplatser kommer ofta upp liksom markskötsel, belysning och skyltning. Hittills har vi upprättat gestaltningsprogram för 13 områden. Programmet ska vara ett stöd såväl i planering och utveckling av ett område som i drift och underhåll, och arbetet görs i samverkan med Försvarsmakten. För att underlätta det här arbetet tog vi under 2010 fram en handbok med generella råd och riktlinjer för Fortifikationsverkets gestaltningsprogram. Gemensamma garnisonsplaner Garnisonsplanering är ett gemensamt planeringsverktyg för att beskriva utvecklingen av den fysiska strukturen i en garnison mellan Fortifikationsverket och Försvarsmakten. Under 2010 har vi tagit fram 26 garnisonsplaner för alla garnisoner och större etablissemang. Arbetet med att förnya och ensa utformningen av planerna avslutades under 2010 genom ett pilotprojekt vid Såtenäs garnison. Det nya konceptet fastställdes i december 2010 och de revideringar som ska genomföras framöver ska följa det nya konceptet. Internt arkitekturseminarium På försommaren 2010 anordnade vi ett internt arkitekturseminarium med temat Goda exempel på nutida arkitektur. Bland föreläsarna fanns arkitekturrådets ledamöter och flera interna arkitekter. Ämnena sträckte sig från arkitekturhistoria och arkitekturens basvärden till fallstudier hur gjorde vi här för att nå ett bra resultat? Vår förhoppning är att denna form av seminarium ska bli årligt återkommande. Källedalsbäcken vid P4 i Skövde.

17 32 årsberättelse 2010 Klimat & Miljö årsberättelse 2010 kapitelnamn 33 Fortifikationsverket ligger högst i rankingen på Naturvårdsverkets lista över myndigheter som arbetar med miljöledningssystem. Året i siffror För 2010 rapporterade 189 myndigheter om sitt miljöledningsarbete. Av dessa är 19 stycken miljöcertifierade enligt ISO Endast fyra stycken är dessutom EMAScertifierade, däribland Fortifikationsverket. Även förra året låg vi i topp, som en av 6 myndigheter. I år delar vi topplaceringen med 18 andra myndigheter. Gemensamt miljö ansvar inom försvarssektorn Vi har tillsammans med andra stödmyndigheter till Försvarsmakten ett samarbete för att se hur vi kan påverka de nationella miljökvalitetsmålen på bästa sätt. Detta sker via en miljödelegation där varje myndighet företräds av ställföreträdande generaldirektör eller motsvarande. Miljödelegationen fungerar som en styrgrupp för det gemensamma miljöarbetet. Tagit fram klimatplan Ett av våra strategiska mål är att ligga i framkant vad gäller hållbar utveckling. Under 2010 har vi börjat arbetet med att ta fram en klimatplan för verksamheten. Klimatplanen underlättar det långsiktigt arbetet mot det nationella målet att begränsa miljöpåverkan. Sofia Landstorp, miljöcontroller och projektledare för klimatplanen: I klimatplanens första del tog vi reda på hur vår verksamhet påverkar klimatet. Vi tog bland annat fram en ny metod för att beräkna verksamhetens utsläpp av växthusgaser, säger Sofia. Vi vet nu vilken mängd utsläpp av växthusgaser som vi orsakar, fortsätter hon. Vi vet också att uppvärmning av lokalerna är den del som orsakar störst klimatpåverkan i vår verksamhet. Nu ska vi titta på Panncentral, Kungsängen. hur klimatet påverkas oss. Vilka hot och möjligheter medför klimatförändringarna för vår verksamhet? Hur kan vi möta hoten och begränsa skadorna? Under året har vi haft en workshop där vi identifierat, värderat och prioriterat vilka framtida klimathot som är störst, avslutar Sofia. Klimatplanen ska vara nedtecknad till våren Resultatet kommer att ingå som ett underlag för verksamhetsplanering och framtida strategiska beslut. Nytt sortiment av kemiska produkter Under 2010 har vi arbetat med att ta fram ett nytt sortiment av kemiska produkter i driften. Jenny Neuman projektanställdes för uppgiften i januari Jenny har åkt runt till alla driftenheter och inventerat sortimenten tillsammans med driftpersonal på plats. Den noggranna inventeringen av fastighetsgruppernas sortiment har resulterat i ett gemensamt sortiment för hela fastighetsdriften. Användningen av kemiska produkter i verksamheten har samtidigt minskat. Arbetet med att byta ut hälso- och miljöskadliga produkter fortsätter. Samtliga produkter som används av oss ska vara godkända enligt Försvarssektorns Kriteriedokument för kemiska produkter och varor. Ett kemikaliehanteringssystem där vi kan administrera och kontrollera vår kemikalieanvändning är under uppbyggnad. Elbilspionjärer Under 2010 tog vi ett steg närmare elbilsamhället. Det innebär att elbilar kommer att användas i fastighetsdriften under 2011, tack vare ett samarbete med Stockholms stad, Vattenfall och Energimyndigheten. Stockholm Stad och Vattenfall utsåg de första företagen och organisationerna att medverka i en liten testflotta av elbilar som delfinansieras av Energimyndigheten. Fortifikationsverket blev en av dessa. Vår norra fastighetsavdelning köpte in tre stycken Renault Kangoo ZE, som kommer att rulla som servicefordon i Enköping, Södertörn och Uppsala under Energimyndigheten bidrog med 25 procent av merkostnaden per bil, det vill säga skillnaden mellan priset för den eldrivna bilen och närmast jämförbara bensindrivna bil. Flygledartorn på Såtenäs under byggnad.

18 34 årsberättelse 2010 finansiell redovisning årsberättelse 2010 finansiell redovisning 35 Finansiell redovisning Balansräkning (tkr) Resultaträkning (tkr) Verksamhetens Intäkter Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Not Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Not Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Not Finansiella kostnader Not Avskrivningar och nedskrivningar Not Summa verksamhetens kostnader VERKSAMHETSUTFALL not ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING not 7, Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Not Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och annan fast egendom Not Maskiner, inventarier, installationer m m Not Pågående nyanläggningar Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa finansiella anläggningstillgångar Varulager m m Varulager och förråd Not Pågående arbeten Not Summa varulager m m Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Not Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Not Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Not Mönstret ska i de mörka färgerna vara 65%- och i de ljusa färgerna 55%-75% Summa periodavgränsningsposter Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not Summa kassa och bank Summa tillgångar Bestruket Obestruket

19 36 årsberättelse 2010 finansiell redovisning årsberättelse 2010 finansiell redovisning 37 KAPITAL OCH SKULDER (TKR) Myndighetskapital Statskapital Not Uppskrivningskapital Överskott från fastighetsförsäljningar Not Balanserad kapitalförändring Not Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknade förpliktelser Not Summa avsättningar Skulder m m Lån i Riksgäldskontoret Not Skulder till andra myndigheter Not Leverantörsskulder Övriga skulder Summa skulder m m Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Not Övriga förutbetalda intäkter Not Summa periodavgränsningsposter Summa skulder och kapital ) Ändring av belopp har skett p g a att pensionsreserveringarna (1 882 tkr) flyttats från Periodavgränsningsposter till Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser fr o m Ansvarsförbindelser Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga Övriga ansvarsförbindelser Inga Inga Finansieringsanalys (tkr) DRIFT Kostnader Not Finansiering av drift - Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not Intäkter av bidrag Not Övriga intäkter Not Medel som tillförts statsbudgeten - Avkastning på statskapital Ränteinkomster Försäljning fastigheter Summa medel som tillförts för finansiering av driften Minskning (+) av lager Minskning (+) av kortfristiga fordringar Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från drift INVESTERINGAR Investeringar i fastigheter Investeringar i maskiner och inventarier Investeringar i immateriella tillgångar Summa investeringsutgifter Finansiering av investeringar Lån från Riksgäldskontoret, fastighetsinnehav Lån från Riksgäldskontoret, förvaltningsändamål Amortering lån för fastigheter Amortering lån för förvaltningsändamål Minskning av statskapital med medel som tillförts statsbudgeten: - avseende fastigheter avseende energilån Försäljning anläggningstillgångar: - avseende fastigheter avseende maskiner och inventarier Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar Minskning (+) av långfristiga fordringar Kassaflöde till investeringar FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

20 38 årsberättelse 2010 finansiell redovisning årsberättelse 2010 finansiell redovisning 39 SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Minskning (-) av kassa och plusgiro Ökning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret Summa förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens slut Noter till finansieringsanalysen Not 1 Kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Korrigeringsposter avseende: Förändring avsättning för pensioner Ersättning och realisationsresultat avyttring av anläggningstillgångar Räntekostnader till inkomsttitel Summa Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter enligt resultaträkningen not Korrigeringsposter avseende: Försäljningsintäkter och realisationsresultat avyttringar av anläggningstillgångar Summa Not 3 Intäkter av bidrag Bidrag från statliga organisationer och bolag Summa Not 4 Övriga intäkter Mönstret ska i de mörka färgerna vara 65%- och i de ljusa färgerna 55%-75% Ränteintäkter enligt resultaträkningens not Summa Bestruket Obestruket

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan MILJÖARBETET UNDER 200 Lokal miljöpåverkan 200 20-08-7 (4) Fortifikationsverket under året 200 den lokala miljöpåverkan Fortifikationsverkets verksamhet finns över hela landet och huvudkontoret är placerat

Läs mer

Staben har sitt kontor i Kristianstad

Staben har sitt kontor i Kristianstad Fastighetsavdelning Syd Fastighetsavdelningen ansvarar för uthyrning, drift och underhåll av lokaler och mark. Det är verkets största verksamhetsområde och utgör huvudverksamheten. Fastighetsavdelning

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Årsfakta 2008. Upplaga 2

Årsfakta 2008. Upplaga 2 Årsfakta 28 Upplaga 2 Förord Fortifikationsverket arbetar för att bli Sveriges ledande förvaltare av nyttofastigheter - ändamålsfastigheter. För att lyckas med den ambitionen krävs att vi driver en verksamhet

Läs mer

Öppethus. Spännvidd. Bergtagen. Läs mer på sidan 6. Läs mer på sidan 16. ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010

Öppethus. Spännvidd. Bergtagen. Läs mer på sidan 6. Läs mer på sidan 16. ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010 Öppethus ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010 Spännvidd Läs mer på sidan 6 Bergtagen Läs mer på sidan 16 Öppet Hus LEDARE Ständigt nya utmaningar Foto: Catharina Millmarker samhet för intresserade

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET Innehåll Tre utmaningar - tre möjligheter 4 Fortifikationsverkets verksamhetsidé 5 Vision 5 Vår omvärld 6 Förutsättningar och mål 10 Strategiska mål 14 Tre

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna

Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna Granskning av tillgänglighet och kundbemötande i de kommunala bolagen Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB Hans Gåsste Certifierad kommunal yrkesrevisor Oktober 2012

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN Datum 2013-12-16 Dnr 100-4357-13 1(6) Strategisk

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Kund- & kvalitetsmätning 2011

Kund- & kvalitetsmätning 2011 Kund- & kvalitetsmätning 2011 Huvudrapport Slutversion rev. 111209 Fortifikationsverket 2011 (slutversion) 1 Innehållsförteckning Bakgrund & syfte 3 Resultat - Avdelningsnivå (Slutanvändare) 52 Data 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 Miljöredovisning 2010 GD har ordet Klimat- och miljöfrågan står högt på vår agenda. Som fastighetsägare är det viktigt för oss att vara med i utvecklingen och anpassa och förändra verksamheten i takt med

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor HUMAN RELATIONS Din samarbetspartner i HR-frågor Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Årsfakta verksamhetsåret 2007

Årsfakta verksamhetsåret 2007 Årsfakta verksamhetsåret 27 Årsfakta 27 har tagits fram av en projektgrupp bestående av följande personer vid Fortifikationsverket: Jan Ejemar Byggprojektavdelningen, Carl Elfving Centrum för Skyddsteknik,

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Landstingsfastigheter 2012-01-17

Landstingsfastigheter 2012-01-17 Landstingsfastigheter 2012-01-17 Jönköpings län 336 000 invånare 13 kommuner Inom 35 mils radie bor 80 procent av Sveriges befolkning I länet finns Sveriges mest omfattande länsjärnvägsnät Landstingsfastigheter

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer