HSB VARUMÄRKES- RIKTLINJER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB VARUMÄRKES- RIKTLINJER"

Transkript

1 STYR DOKUMENT HSB VARUMÄRKES- RIKTLINJER Styrdokument för HSB-organisationen

2 Starkare tillsammans HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans med dem skapa det goda boendet. Som kooperativ organisation har vi hela tiden fokus på medlemsnytta och medlemsinflytande. Genom vår kombination av medlemsverksamhet, förvaltnings tjänster och nyproduktion hänger hela vår verksamhet ihop och det gör att vi har goda förutsättningar att möta våra medlemmars behov. HSB är en federation där vår verksamhet vilar på gemensam grund. För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det ger att verka under samma varumärke, finns tre gemensamma styrdokument inom HSB. De utgår från de kooperativa principerna, våra kärnvärderingar ETHOS och fungerar som ett verktyg för föreningsstyrning och verksamhetsutveckling inom HSB. De kooperativa principerna Tusentals företagare och organisationer över hela världen baserar sin verksamhet på ett antal gemensamma, internationella kooperativa principer. 1. Frivilligt och öppet medlemskap 2. Demokratisk medlemskontroll 3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande 4. Självständighet och oberoende 5. Utbildning, praktik och information 6. Samarbete mellan kooperativa föreningar 7. Samhällshänsyn ETHOS: våra kärnvärderingar HSB-organisationen enades 2004 om att all verksamhet ska genomsyras av ett antal grundläggande värderingar, som har kategoriserats i de fem huvudområdena Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. De inledande bokstäverna bildar tillsammans ordet ETHOS, som står för förtroende. Engagemang: HSB engagerar sig i det som rör livet, både för den enskilda människan och för samhället. Via engagemang skapas rum för samverkan och medlemsinflytande. Trygghet: Det vilar en känsla av trygghet i HSB. Tillsammans skapar medlemmarna trygghet. HSB ger utrymme att leva livet på det sätt som passar var och en. Hållbarhet: Det finns ett långsiktigt tänkande i all verksamhet inom HSB. Omtanke: HSB gör mer än att bygga och förvalta bostäder. Vi har omtanke om livet i och mellan husen. Samverkan: All verksamhet i HSB bygger på samverkan människor emellan. 2 HSB varumärkesriktlinjer

3 De tre gemensamma styrdokumenten Styrdokumenten utgör det kitt som håller samman organisationen under det gemensamma varumärket. De kan ses som ett kontrakt, där vi inom HSB gett varandra löftet om att arbeta tillsammans och enhetligt för ökad och tydliggjord medlemsnytta. Styr dokument Styr dokument Styr dokument Styr dokument Styr dokument HSB KompaSSen VägViSaren till det goda Boendet StyrdoKument för HSB-organiSationen HSBs Kod för föreningsstyrning StyrdoKument för HSB-organiSationen HSB VarumärKeSriKtlinJer StyrdoKument för HSB-organiSationen HSB Kompassen vägvisaren till det goda boendet Vision, uppdrag och fokusområden, minsta gemensamma nämnare för verksamheten samt HSB-gemensam utveckling av tjänster och produkter. HSBs kod för föreningsstyrning Medlemmars rätt till insyn och inflytande. HSB Varumärkesriktlinjer Riktlinjer för hur varumärket HSB får användas. Styrdokumentets ikraftträdande Riktlinjerna i detta styrdokument träder ikraft 1 januari 2012 och gäller tillsvidare. Riktlinjerna tillämpas vartefter HSB-föreningen/-bolaget behöver ta fram nytt material, nya skyltar etc. De delar av HSB-organisationen som behöver göra mer långsiktiga anpassningsåtgärder upprättar en åtgärds- och tidplan för denna anpassning i överenskommelse med HSB Riksförbund. HSB varumärkesriktlinjer 3

4 Varumärket HSB är en värdefull tillgång Vårt varumärke består av alla de associationer människor har till vårt namn eller vår logotyp. Alla delar av vår verksamhet påverkar hur vi uppfattas. Allt vi gör, allt vi säger och hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder och vår omvärld påverkar varumärket. Ett varumärke är ett löfte och vårt namn och vår logotyp är bärare av det löftet. Våra medlemsundersökningar visar att vi har ett starkt och välkänt varumärke. Våra medlemmar har störst förtroende för HSB i jämförelse med andra aktörer. Detta förtroende måste vi förvalta och hela tiden fortsätta att förtjäna. Vi måste konstant möta de förväntningar som finns på oss, vilket förutsätter en jämn och hög kvalitet på allt vi gör. När vi kommunicerar och lever vårt varumärke på ett enhetligt sätt drar vi på bästa sätt nytta av alla de positiva värden som vårt varumärke associeras med. Genom att samla våra krafter under ett varumärke får vi större genomslag och kan dra nytta av positiva synergier. Det gör HSB starkare. Ett enhetligt varumärke underlättar också för våra medlemmar, kunder och andra intressenter i deras kontakt med oss. Det blir helt enkelt lätt att känna igen HSB, förväntningarna blir tydliga och vi kan lägga mer kraft på att utveckla erbjudandet och skapa största möjliga nytta för våra medlemmar. FYRA FÖRDELAR MED ETT ENHETLIGT VARUMÄRKE: 1. Enklare för medlemmen Genom att förmedla vårt varumärke och vårt samlade erbjudande på ett samstämmigt sätt blir det tydligare för våra medlemmar vad vi står för, vad vi lovar och vad våra medlemmar kan förvänta sig utav oss. 2. Större genomslag på marknaden Genom att samla oss under ett varumärke blir vi starkare, tydligare och lättare att känna igen. Ett enhetligt varumärke av vår storlek är en klar konkurrensfördel på marknaden. 3. Effektivisering Ett enhetligt varumärke gör det möjligt att samverka och skapa en mer effektiv och kostnadsbesparande marknadskommunikation. Vi kan också dra nytta av varandras erfarenheter och goda relationer för att skapa största möjliga nytta för våra medlemmar. 4. Närmare visionen Vi har en gemensam vision att vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet. Den visionen kräver ett högt förtroende från våra medlemmar och från omvärlden. För att nå vår vision krävs det att vi har en gemensam bild av vad den innebär. Upplevelsen av HSB ska inte skilja sig beroende på var i landet medlemmen möter vårt varumärke. 4 HSB varumärkesriktlinjer

5 Riktlinjer för HSBs varumärke För att underlätta arbetet med att skapa ett starkt och enhetligt varumärke har dessa riktlinjer utformats. Genom att följa riktlinjerna bidrar du till ett samlat HSB. Varumärkesriktlinjerna antogs på HSB-stämman den maj Riktlinjerna kompletterar och förtydligar HSB Riksförbunds stadgar samt stadgar för HSB-förening. Varumärkesriktlinjerna kompletterar också HSBs övriga styrdokument, HSB Kompassen och HSBs kod för föreningsstyrning. Det är HSB Riksförbund som innehar rättigheterna till varumärket, för att säkerställa att varumärket skyddas. HSBs LOGOTYP HSBs logotyp består av skölden och devisen HSB där möjligheterna bor. 1. VÅR VARUMÄRKESSTRUKTUR Ett samlat HSB lyfter fram våra tjänster och erbjudanden Vårt varumärke är som allra starkast när vi verkar och kommunicerar enhetligt. På så vis underlättar vi också för våra medlemmar och kunder i deras kontakt med oss. Därför arbetar vi på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett HSB. Det innebär att hela HSBs organisation utgår från samma grundidé och vision när vi utvecklar vår verksamhet och affär, och att våra värderingar är vägledande i allt vi gör. Det innebär också att vi kommunicerar under ett och samma varumärke HSB. Nyttan för den enskilda medlemmen är de tjänster och erbjudanden som HSB tillhandahåller. För att skapa ett samlat HSB och underlätta framtida utveckling är det våra tjänster och erbjudanden som ska lyftas fram i kommunikationen. HSBs varumärke är vår gemensamma avsändare för alla våra tjänster och erbjudanden mot våra medlemmar och kunder. Praktiska instruktioner kring hantering av vår grafiska profil finns i HSBs grafiska manual, se 2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU VARUMÄRKET HSB-föreningar Vi kommunicerar ett HSB och vår logotyp (skölden och vår devis HSB där möjligheterna bor ) är vår avsändare för varumärket HSB. Det innebär att logotypen är bärare för vad HSB står för och vad vi lovar våra medlemmar, kunder och andra intressenter. För att underlätta för våra målgrupper och skapa en enad bild av HSB: Använder vi endast logotypen (skölden och devisen) som avsändare i kommunikation från HSBföreningarna. Skriver vi ut HSB-föreningsnamnet i text (löpande text eller rubrik) när syftet med kommunikationen förutsätter det. Kombinerar vi inte HSB-föreningsnamnet tillsammans med skölden som avsändare. Finns det i en HSB-förening andra inarbetade varumärken som ur ett målgrupps- och marknadsperspektiv inte direkt kan anpassas till dessa riktlinjer upprättar HSB-föreningen en åtgärds- och tidplan för denna anpassning i överenskommelse med HSB Riksförbund. HSB-bolag HSB erbjuder en rad tjänster och produkter genom ett antal bolag. Dessa tjänster är en del av HSBs totala erbjudande och en förutsättning för att uppnå vårt löfte. Våra olika bolag medför fler möjligheter att skapa det goda boendet. HSB-föreningarna bestämmer vilka bolag, tjänster och produkter man önskar utveckla med utgångspunkt i HSBs gemensamma grundidé och i enlighet med gemensamma styrdokument. För att underlätta för våra målgrupper och skapa en enad bild av HSB: Använder HSB inte enskilda bolagsnamn i kommunikation utan tjänsterna erbjuds under varumärket HSB. Olika verksamheter kan fortfarande bedrivas i enskilda bolag men för all kommunikation och marknadsföring används tjänstebeskrivningar. På så vis fungerar HSBs varumärke som en garant för vad medlemmen kan förvänta sig av tjänsten. HSB varumärkesriktlinjer 5

6 Exempel: HSB erbjuder tjänster inom Städning Bilpool Omsorg Finns det i en HSB-förening etablerade varumärken för bolag som kommunicerar under eget namn och som ur ett målgrupps- och marknadsperspektiv inte direkt kan anpassas till dessa riktlinjer upprättar HSB-föreningen en åtgärds- och tidplan för denna anpassning i överenskommelse med HSB Riksförbund. När en HSB-förening skapar ett nytt erbjudande kan föreningen få råd av HSB Riksförbund i hur erbjudandet ska beskrivas för att skapa tydlighet mot medlemmarna och för att nyttja eventuella tidigare paketeringar av liknande erbjudanden. Bostadsrättsföreningar För bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB tas ett särskilt dokument med rekommendationer för varumärkesanvändning fram av HSB Riksförbunds styrelse. HSB-föreningen informerar därefter sina medlemmar om dessa rekommendationer. HSB Riksförbund Vi kommunicerar ett HSB och vår logotyp (skölden och vår devis HSB där möjligheterna bor ) är vår avsändare för varumärket HSB. Det innebär att logotypen är bärare av vad HSB står för och vad vi lovar våra medlemmar, kunder och andra intressenter. För att stärka bilden av ett varumärke: Använder vi endast logotypen (skölden och devisen) som avsändare i kommunikation från HSB Riksförbund. Skriver vi ut HSB Riksförbund i text när syftet med kommunikationen förutsätter det. Kombinerar vi inte HSB Riksförbund tillsammans med skölden som avsändare. HSB på webben För att göra det enkelt för våra medlemmar, kunder och andra intressenter ska vårt varumärke starkt genomsyra HSBs webbplats. Det ska vara klart och tydligt för besökaren att det är ett HSB som står bakom. Därför har vi en gemensam webb för hela vår organisation. En gemensam struktur och ett gemensamt uttryck underlättar navigeringen. Det gör det även enklare för våra medlemmar att känna igen sig om de skulle flytta och byta till en annan HSB-förening eller att söka bostad inom olika HSB-föreningar. Detta innebär att HSB-föreningar och HSB-bolag på egen bekostnad deltar i HSBs gemensamma webbplats minst i den utsträckning att besökarna får korrekta uppgifter om kontaktvägar och om HSB-föreningens erbjudande vad gäller medlemskap. Varje HSB-förening och HSB-bolag uppmanas dessutom att följa de gemensamma rekommendationerna för hantering av varumärket i sociala medier, som tas fram av HSB Riksförbund. 6 HSB varumärkesriktlinjer

7 3. SÅ HÄR ANVÄNDER VI VARUMÄRKET TILLSAMMANS MED ANDRA För att kunna erbjuda största möjliga nytta till våra medlemmar och kunder samarbetar vi i vissa fall med andra aktörer. Vårt varumärke bör inte kombineras med varumärken som tillhör tredje part, utom just för att beskriva ett samarbete. Det är viktigt att våra olika typer av samarbeten regleras i avtal som beskriver användandet av HSBs varumärke. Avtalsförslag finns på det riksgemensamma intranätet. För att motverka att varumärket skadas får en förening inte samarbeta med någon utomstående part vars värderingar eller agerande står i direkt motsats till HSBs ETHOS-värderingar. Franchisingsamarbete När vi inleder samarbeten med andra aktörer som kommer att verka under HSBs varumärke måste ett avtal skrivas mellan parterna där skyldigheter och rättigheter tydliggörs. Detta för att samarbetet ytterligare ska stärka HSBs varumärke och för att undvika att vårt varumärke används i ett sammanhang där det kan skadas, men också för att underlätta för våra partner så att de känner sig trygga i hur de ska förvalta varumärket HSB. Underlag för avtal hittar du på det riksgemensamma intranätet. I franchisingsamarbeten ska franchisetagaren: Helt förhålla sig till våra varumärkesriktlinjer. Använda vårt varumärke enligt vår grafiska manual. Liksom HSB-ägda bolag kommunicera tjänsten erbjudandet som en del av HSB och inte som ett eget varumärke. Se exempel i HSBs grafiska manual, Vid förändring eller förlängning av befintliga franchisingavtal är det viktigt att säkerställa att avtalet tydliggör skyldigheter och rättigheter gällande varumärket enligt dessa riktlinjer. Leverantörer HSB samarbetar med flera olika leverantörer, byråer och frilansare, som bistår oss vid utformning av olika kommunikationsmaterial. Det kan exempelvis röra sig om reklambyråtjänster, webbtjänster och produktionstjänster. Som beställare av kommunikation har vi ett ansvar att säkerställa att våra leverantörer känner till och förhåller sig till våra varumärkesriktlinjer och använder och kommunicerar vårt varumärke i enlighet med vår grafiska manual, Samarbeten I samarbeten mellan HSB och andra aktörer spelar flera faktorer in för hur varumärket kan användas. Det beror på vem som äger samarbetet, samarbetets syfte och karaktär samt målgruppens behov. Detta påverkar vilket uttryck som ska användas i kommunikationen samt hur HSB och samarbetspartnerns varumärke ska synliggöras. Inleder en HSB-förening eller ett HSB-bolag ett samarbete med en lokal aktör ska det i kommunikationen förtydligas i text att det är ett samarbete och att tjänsten erbjuds i samarbete med denna aktör. Detta för att inte förvirra målgruppen som annars kan uppleva att erbjudandet ingår som en del av HSBs totala erbjudande. Exempel 1: HSB Norr (i text) i samarbete med Luleå Energi. Exempel 2: HSB Stockholm (i text) erbjuder bilpoolstjänster i samarbete med City Car Club. I samarbeten med andra samarbetspartner: Får inte HSBs varumärke användas på sådant sätt att det kan upplevas som att samarbetspartnern är en del av HSB. Får inte samarbetspartnerns namn eller logotyp kombineras med vår logotyp eller vårt figurmärke i en gemensam avsändare. Får inte heller namnet HSB kombineras med samarbetspartnerns namn. I alla samarbeten ska HSBs varumärke alltid användas korrekt i enlighet med dessa riktlinjer, vår grafiska manual och det ska tydligt framgå för målgruppen att det rör sig om ett samarbete. Sponsring HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation. Vi är partipolitiskt obundna och följer de kooperativa principerna. De projekt, organisationer och initiativ som vi väljer att sponsra ska stödja HSBs uppdrag och det HSB står för. HSB varumärkesriktlinjer 7

8 4. VARUMÄRKESRÄTTIGHETER HSB Riksförbund innehar rättigheterna till varumärket HSB. Det innebär att HSB Riksförbund ser till att varumärket skyddas och inte används felaktigt. HSB Riksförbund säkerställer också att ordmärket HSB används på rätt sätt i nya varumärken, firmor eller domännamn. Därför går alla ansökningar för detta genom HSB Riksförbund. HSB-förening, HSB-bolag eller HSB-bostadsrättsförening har inte rätt att ansöka om egna varumärken, firmor eller domännamn innehållande HSBs ord- eller figurmärke om inget annat särskilt överenskommits med HSB Riksförbund i förväg. HSB Riksförbund innehar: Varumärket HSB (ordmärke), registreringsnummer Varumärket HSB (figurmärket skölden), registreringsnummer Varumärket HSB där möjligheterna bor (devisen), ansökningsnummer Övriga varumärken som innehas av HSB Riksförbund återfinns i en förteckning på det riksgemensamma intranätet. Samtliga registreringar benämns gemensamt varumärket. Bedömningsförfarande Nya HSB-föreningar och -bolag ska tas upp till prövning i HSB Riksförbunds styrelse. Varje förening eller bolag ska på eget initiativ lämna in en ansökan. Detta gäller även HSB-föreningar/-bolag som ändrar sitt firmanamn. Om inget annat särskilt överenskommits med HSB Riksförbund innebär detta att: Förening eller bolag som vill använda HSBs varumärke lämnar in ansökan om att registrera firmanamn till HSB Riksförbund. HSB Riksförbunds styrelse prövar ansökan och beslutar enligt HSB Varumärkesriktlinjer. Ny förening vars ansökan har godkänts ansöker om medlemskap i HSB Riksförbund och antar därmed HSBs normalstadgar för HSB-förening. När medlemskap beviljats kan HSB-föreningen använda HSBs varumärke. När en HSB-förenings eller ett HSB-bolags ansökan om ändrat firmanamn, eller ansökan om firmanamn för nytt HSB-bolag, har godkänts av HSB Riksförbunds styrelse, kan varumärket användas *. En HSB-förening tillser att bostadsrättsföreningen antar HSBs normalstadgar för bostadsrättsförening för att bli godkänd som medlem i HSB-föreningen samt lämnar information om de varumärkesrekommendationer som tas fram för bostadsrättsföreningarna. Firmanamnet HSB HSB är både namnet på föreningarnas firma och ett registrerat varumärke. HSB Riksförbund är ägare av varumärket och HSB Riksförbunds styrelse är den instans som har rätt att besluta vilka HSB-föreningar och HSB-bolag som har rätt att bära HSB i sitt firmanamn. Om inget annat särskilt överenskommits med HSB Riksförbund: Ska enskild HSB-förenings/-bolags namn inledas med HSB. Ska föreningsnamnet därtill innehålla en för verksamheten beskrivande benämning, exempelvis en geografisk benämning som blir naturlig för medlemmarna i boendeområdet, som även tar hänsyn till att förväxling inte sker med angränsande förenings-/ bolagsnamn och andra enheter som bär varumärket. * Firmanamn, stadgar och bolagsordning ska anmälas för registrering hos Bolagsverket. 8 HSB varumärkesriktlinjer

9 5. VARUMÄRKESANSVAR Vi har alla ett ansvar att vårda vårt varumärke och se till att det inte används på ett olämpligt sätt. Om vi figurerar i fel sammanhang, beter oss på fel sätt eller kommunicerar felaktigt, kan vårt varumärke urholkas och försvagas, eller så kan det leda till missvisande associationer. Det blir otydligt för våra medlemmar och kunder vad de kan förvänta sig av oss och vårt anseende kan ifrågasättas. Vårt namn och vår logotyp är bärare för varumärket och vår gemensamma avsändare för allt vi erbjuder våra medlemmar och kunder. Därför får varumärket endast användas på så sätt som beskrivits i dessa riktlinjer och i vår grafiska manual. Varumärket får aldrig användas för någon produkt eller i något sammanhang som kan skada varumärket eller HSB-föreningarnas-/bolagens rykte och image. En HSB-förening ska verka för att HSB-bolag följer dessa riktlinjer. HSB-förening ska delge HSB-bostadsrättsföreningarna de särskilda varumärkesrekommendationer som tas fram för dessa samt informera om hur rekommenda tionerna ska tillämpas. HSB-förening kan alltid rådfråga HSB Riksförbund om hur varumärkesriktlinjerna och bostadsrättsföreningarnas rekommendationer ska tillämpas. Om en HSB-förening eller ett HSB-bolag får kännedom om att någon extern (någon som inte är medlem i HSB eller inte är ett HSB-ägt bolag) utan HSB Riksförbunds tillstånd använder varumärket eller något kännetecken som kan förväxlas med varumärket, ska HSB-föreningen/-bolaget underrätta HSB Riksförbund om detta användande. HSB-föreningen/ -bolaget har inte rätt att på eget initiativ vidta åtgärder rättsliga eller inte mot sådan olovlig användning. Rättelse och sanktioner vid olämplig användning Det är viktigt att vi följer varumärkesriktlinjerna för att vårda vårt varumärke på bästa sätt. Som ägare av varumärkesrättigheterna bevakar HSB Riksförbund att varumärket används enligt varumärkesriktlinjerna och inte används på ett sätt som kan påverka varumärkets särskiljningsegenskaper och renommé negativt. Den som använder HSBs varumärke olämpligt kommer därför att få en uppmaning att korrigera detta och råd om hur det kan göras. I de fall HSB Riksförbund upptäcker olämplig användning sker följande: 1. HSB Riksförbund kontaktar berörd HSB-förening/ berört HSB-bolag muntligen och skriftligen, och informerar om på vilket sätt varumärket använts felaktigt samt hur det kan åtgärdas. 2. HSB-föreningen/-bolaget kommer tillsammans med HSB Riksförbund enligt HSB Varumärkesriktlinjer överens om en åtgärds- och tidplan. 3. Känner sig HSB-föreningen/-bolaget osäker på hur felet ska åtgärdas kan HSB Riksförbund kontaktas för att bistå med rådgivning. 4. Bryter en HSB-förening/ett HSB-bolag mot riktlinjerna och väljer att efter uppmaning från HSB Riksförbund inte åtgärda felet inom överenskommen tidsram kan: HSB-bolaget fråntas rättigheterna att använda HSBs varumärke. HSB-föreningen uteslutas ur HSB Riksförbund och därmed fråntas rättigheterna att använda HSBs varumärke. 5. Fråga om att eventuellt frånta HSB-bolag rättighet att använda varumärket och frågan om HSB-föreningens eventuella uteslutning handläggs av förbundsstyrelsen. Beslut fattas sedan vid HSB Riksförbunds föreningsstämma. Ovanstående betyder i praktiken att varumärkesfrågorna löses genom rådgivning och diskussion. Om det mot förmodan inte går att lösa varumärkesfrågan på detta sätt måste först HSB Riksförbunds styrelse bedöma att skadan på det gemensamma varumärket är så stor att åtgärd måste föreslås HSB Riksförbunds föreningsstämma. Därefter måste HSB Riksförbunds föreningsstämma med kvalificerad majoritet också bedöma att skadan på varumärket är så omfattande att den röstar för att ett HSB-bolag ska fråntas rätten att använda varumärket eller för att en HSB-förening ska uteslutas ur HSB Riksförbund. Om HSB Riksförbund får vetskap om att en HSBbostadsrättsförening använder varumärket på ett olämpligt sätt kontaktas bostadsrättsföreningen i samråd med den aktuella HSB-föreningen. HSB varumärkesriktlinjer 9

10 6. UTTRÄDE Vid utträde ur HSB Riksförbund äger HSB-förening inte längre rätten att använda varumärket. Vid utträde ur en HSB-förening äger en HSB-bostadsrättsförening inte längre rätten att använda varumärket. Det gäller samtliga delar av HSB-organisationen. Vid utträde ska skölden tas bort från fastigheten. Namn och logotyp som innehåller HSBs namnmärke eller figurmärke får inte längre användas. Bolag som inte längre huvudsakligen ägs av någon del av HSBorganisationen äger inte längre rätten att använda varumärket om inte annat överenskommes i avtal som följer HSB Varumärkesriktlinjer. 7. ÄNDRINGAR, TILLÄGG OCH UPPFÖLJNING HSB Varumärkesriktlinjer träder ikraft 1 januari 2012 och gäller tillsvidare. Strategiska förändringar i HSB Varumärkesriktlinjer görs av HSB Riksförbunds föreningsstämma. Det gäller förändringar i HSBs namnmärke, figurmärke, användningen av ett gemensamt varumärke samt vem som får använda HSBs varumärke. Förändringar som rör devis, rekommendationer för bostadsrättsföreningars varumärkesanvändning samt rekommendationer för varumärkesanvändning i sociala medier görs av HSB Riksförbunds styrelse. Förändringar som rör den operativa verksamheten, exempelvis uppdatering av den grafiska profilen, görs av HSB Riksförbund i enlighet med HSB Varumärkesriktlinjer och beslut i HSB Riksförbunds styrelse. 10 HSB varumärkesriktlinjer

11 HSB varumärkesriktlinjer 11

12 Denna trycksak är utgiven av HSB Riksförbund HSB Riksförbund Box Stockholm September 2011

Starkare tillsammans. De kooperativa principerna

Starkare tillsammans. De kooperativa principerna STYR DOKUMENT HSB Kompassen Vägvisaren till det goda boendet Styrdokument för HSB-organisationen 2012 2015 Starkare tillsammans HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Certifiering En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Se till att er bostadsrättsförening blir kvalitetssäkrad Nu går det att få nöjda och trygga medlemmar samtidigt som ni i styrelsen får ett bevis

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-11-10 788 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svensk Adressändring AB, 556476-3562 Drottninggatan 82, 1 tr 111 36 Stockholm Ombud: Zacco Sweden AB, 556664-8480 ATT:

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Riktlinjer för grafisk kommunikation samt modifiering av logotyp

Riktlinjer för grafisk kommunikation samt modifiering av logotyp Riktlinjer för grafisk kommunikation samt modifiering av logotyp Förslag från informationsenheten Antaget av kommunstyrelsen 14 januari 2003, 17 Dnr KS2006/675 Informationsenheten grafisk_kommunikation_03.doc

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 HSB NORDVÄSTRA SKÅNE

NORMALSTADGAR 2011 HSB NORDVÄSTRA SKÅNE NORMALSTADGAR 2011 HSB NORDVÄSTRA SKÅNE Innehåll OM FÖRENINGEN 3 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål 3 Samverkan 4 Gemensamma styrdokument 5 Bosparregler Medlemskap, insats och avgifter

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Kod för bostadsrättsförening

Kod för bostadsrättsförening ~ 1 ~ Kod för bostadsrättsförening Kod för bostadsrättsförening är ett styrdokument för HSB Bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Denna kod är utformad särskilt för bostadsrättsföreningar och utgår

Läs mer

HSB Umeå Ekonomisk Förening Org nr 794000-1022

HSB Umeå Ekonomisk Förening Org nr 794000-1022 1 HSB Umeå Ekonomisk Förening Org nr 794000-1022 OM FÖRENINGEN... 3 1 Föreningens firma och säte... 3 2 Föreningens ändamål... 3 3 Samverkan... 3 4 Gemensamma styrdokument... 4 5 Bosparregler... 4 MEDLEMSKAP,

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012 Version 1.0 Designmanual Bankgirot 2012 02 Innehållsförteckning Introduktion...03 Vårt varumärke...04 Visuella byggstenar Logotyp Historia och logotyp vs namn...05 Versioner...06 Friyta...07 Placering...08

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2004-06-18 Ärendenr. 52 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd. 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur kand. Henrietta D, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 4171, 203

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

PÅ VÄG MOT ETT HÅLLBART BOENDET

PÅ VÄG MOT ETT HÅLLBART BOENDET HSB HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 FÖRBUNDSORDFÖRANDE HAR ORDET PÅ VÄG MOT ETT HÅLLBART BOENDET Sverige ska vara klimatneutralt 2050. Det innebär att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 KÄRANDE Poolia AB, 556447-9912, Box 30081, 104 25 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. Göran Starkebo och jur.kand. Susanne Ståhlberg, Albihns Stockholm AB, Box

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-03-26 656 SÖKANDE Tele2 Sverige AB (org. nr 556267-5164) Box 62 Borgarfjordsgatan 16 164 94 Kista INNEHAVARE Jakob S SAKEN Alternativt

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2008-09-08 259 SÖKANDE Sundbybergs Stadsnätsbolag AB c/o Fastighets AB Förvaltaren 174 07 Sundbyberg Ombud: Foyen Advokatfirma AB, Advokat

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag.

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. 2012-12-12 Nr 6 Till Styrelsen Förslag till ny Affärsplan Bakgrund Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. Stockholm Parkering förvaltar och driver

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet skall överföras till Sökanden.

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet <lunar.se> skall överföras till Sökanden. BESLUT 2003-11-28 Ärendenr. 31 Sökande Lunarworks AB Birger Jarlsgatan 62, 4 tr., 114 29 Stockholm Ombud: Angela B AWAPATENT AB Box 113 94 404 28 Göteborg Motpart Axit AB Storgatan 5 380 62 Mörbylånga

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

öreningar Ekonomiska föreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15

öreningar Ekonomiska föreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 F öreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 I dagligt tal beskriver vi ofta föreningar som en enhetlig grupp men juridiskt så skiljer man mellan ekonomiska och ideella föreningar. Hur dessa föreningar

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 12-160 och 13-031 meddelad i Stockholm den 27 september 2013 PARTER Klagande Stockholm Globe Hotel Aktiebolag, 556455-3062 Arenaslingen 7, 121 77 Johanneshov Ombud:

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-09 248 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box 20133 104 60 Stockholm MOTPART Adam S 217 55 Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer