HSB VARUMÄRKES- RIKTLINJER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB VARUMÄRKES- RIKTLINJER"

Transkript

1 STYR DOKUMENT HSB VARUMÄRKES- RIKTLINJER Styrdokument för HSB-organisationen

2 Starkare tillsammans HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans med dem skapa det goda boendet. Som kooperativ organisation har vi hela tiden fokus på medlemsnytta och medlemsinflytande. Genom vår kombination av medlemsverksamhet, förvaltnings tjänster och nyproduktion hänger hela vår verksamhet ihop och det gör att vi har goda förutsättningar att möta våra medlemmars behov. HSB är en federation där vår verksamhet vilar på gemensam grund. För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det ger att verka under samma varumärke, finns tre gemensamma styrdokument inom HSB. De utgår från de kooperativa principerna, våra kärnvärderingar ETHOS och fungerar som ett verktyg för föreningsstyrning och verksamhetsutveckling inom HSB. De kooperativa principerna Tusentals företagare och organisationer över hela världen baserar sin verksamhet på ett antal gemensamma, internationella kooperativa principer. 1. Frivilligt och öppet medlemskap 2. Demokratisk medlemskontroll 3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande 4. Självständighet och oberoende 5. Utbildning, praktik och information 6. Samarbete mellan kooperativa föreningar 7. Samhällshänsyn ETHOS: våra kärnvärderingar HSB-organisationen enades 2004 om att all verksamhet ska genomsyras av ett antal grundläggande värderingar, som har kategoriserats i de fem huvudområdena Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. De inledande bokstäverna bildar tillsammans ordet ETHOS, som står för förtroende. Engagemang: HSB engagerar sig i det som rör livet, både för den enskilda människan och för samhället. Via engagemang skapas rum för samverkan och medlemsinflytande. Trygghet: Det vilar en känsla av trygghet i HSB. Tillsammans skapar medlemmarna trygghet. HSB ger utrymme att leva livet på det sätt som passar var och en. Hållbarhet: Det finns ett långsiktigt tänkande i all verksamhet inom HSB. Omtanke: HSB gör mer än att bygga och förvalta bostäder. Vi har omtanke om livet i och mellan husen. Samverkan: All verksamhet i HSB bygger på samverkan människor emellan. 2 HSB varumärkesriktlinjer

3 De tre gemensamma styrdokumenten Styrdokumenten utgör det kitt som håller samman organisationen under det gemensamma varumärket. De kan ses som ett kontrakt, där vi inom HSB gett varandra löftet om att arbeta tillsammans och enhetligt för ökad och tydliggjord medlemsnytta. Styr dokument Styr dokument Styr dokument Styr dokument Styr dokument HSB KompaSSen VägViSaren till det goda Boendet StyrdoKument för HSB-organiSationen HSBs Kod för föreningsstyrning StyrdoKument för HSB-organiSationen HSB VarumärKeSriKtlinJer StyrdoKument för HSB-organiSationen HSB Kompassen vägvisaren till det goda boendet Vision, uppdrag och fokusområden, minsta gemensamma nämnare för verksamheten samt HSB-gemensam utveckling av tjänster och produkter. HSBs kod för föreningsstyrning Medlemmars rätt till insyn och inflytande. HSB Varumärkesriktlinjer Riktlinjer för hur varumärket HSB får användas. Styrdokumentets ikraftträdande Riktlinjerna i detta styrdokument träder ikraft 1 januari 2012 och gäller tillsvidare. Riktlinjerna tillämpas vartefter HSB-föreningen/-bolaget behöver ta fram nytt material, nya skyltar etc. De delar av HSB-organisationen som behöver göra mer långsiktiga anpassningsåtgärder upprättar en åtgärds- och tidplan för denna anpassning i överenskommelse med HSB Riksförbund. HSB varumärkesriktlinjer 3

4 Varumärket HSB är en värdefull tillgång Vårt varumärke består av alla de associationer människor har till vårt namn eller vår logotyp. Alla delar av vår verksamhet påverkar hur vi uppfattas. Allt vi gör, allt vi säger och hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder och vår omvärld påverkar varumärket. Ett varumärke är ett löfte och vårt namn och vår logotyp är bärare av det löftet. Våra medlemsundersökningar visar att vi har ett starkt och välkänt varumärke. Våra medlemmar har störst förtroende för HSB i jämförelse med andra aktörer. Detta förtroende måste vi förvalta och hela tiden fortsätta att förtjäna. Vi måste konstant möta de förväntningar som finns på oss, vilket förutsätter en jämn och hög kvalitet på allt vi gör. När vi kommunicerar och lever vårt varumärke på ett enhetligt sätt drar vi på bästa sätt nytta av alla de positiva värden som vårt varumärke associeras med. Genom att samla våra krafter under ett varumärke får vi större genomslag och kan dra nytta av positiva synergier. Det gör HSB starkare. Ett enhetligt varumärke underlättar också för våra medlemmar, kunder och andra intressenter i deras kontakt med oss. Det blir helt enkelt lätt att känna igen HSB, förväntningarna blir tydliga och vi kan lägga mer kraft på att utveckla erbjudandet och skapa största möjliga nytta för våra medlemmar. FYRA FÖRDELAR MED ETT ENHETLIGT VARUMÄRKE: 1. Enklare för medlemmen Genom att förmedla vårt varumärke och vårt samlade erbjudande på ett samstämmigt sätt blir det tydligare för våra medlemmar vad vi står för, vad vi lovar och vad våra medlemmar kan förvänta sig utav oss. 2. Större genomslag på marknaden Genom att samla oss under ett varumärke blir vi starkare, tydligare och lättare att känna igen. Ett enhetligt varumärke av vår storlek är en klar konkurrensfördel på marknaden. 3. Effektivisering Ett enhetligt varumärke gör det möjligt att samverka och skapa en mer effektiv och kostnadsbesparande marknadskommunikation. Vi kan också dra nytta av varandras erfarenheter och goda relationer för att skapa största möjliga nytta för våra medlemmar. 4. Närmare visionen Vi har en gemensam vision att vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet. Den visionen kräver ett högt förtroende från våra medlemmar och från omvärlden. För att nå vår vision krävs det att vi har en gemensam bild av vad den innebär. Upplevelsen av HSB ska inte skilja sig beroende på var i landet medlemmen möter vårt varumärke. 4 HSB varumärkesriktlinjer

5 Riktlinjer för HSBs varumärke För att underlätta arbetet med att skapa ett starkt och enhetligt varumärke har dessa riktlinjer utformats. Genom att följa riktlinjerna bidrar du till ett samlat HSB. Varumärkesriktlinjerna antogs på HSB-stämman den maj Riktlinjerna kompletterar och förtydligar HSB Riksförbunds stadgar samt stadgar för HSB-förening. Varumärkesriktlinjerna kompletterar också HSBs övriga styrdokument, HSB Kompassen och HSBs kod för föreningsstyrning. Det är HSB Riksförbund som innehar rättigheterna till varumärket, för att säkerställa att varumärket skyddas. HSBs LOGOTYP HSBs logotyp består av skölden och devisen HSB där möjligheterna bor. 1. VÅR VARUMÄRKESSTRUKTUR Ett samlat HSB lyfter fram våra tjänster och erbjudanden Vårt varumärke är som allra starkast när vi verkar och kommunicerar enhetligt. På så vis underlättar vi också för våra medlemmar och kunder i deras kontakt med oss. Därför arbetar vi på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett HSB. Det innebär att hela HSBs organisation utgår från samma grundidé och vision när vi utvecklar vår verksamhet och affär, och att våra värderingar är vägledande i allt vi gör. Det innebär också att vi kommunicerar under ett och samma varumärke HSB. Nyttan för den enskilda medlemmen är de tjänster och erbjudanden som HSB tillhandahåller. För att skapa ett samlat HSB och underlätta framtida utveckling är det våra tjänster och erbjudanden som ska lyftas fram i kommunikationen. HSBs varumärke är vår gemensamma avsändare för alla våra tjänster och erbjudanden mot våra medlemmar och kunder. Praktiska instruktioner kring hantering av vår grafiska profil finns i HSBs grafiska manual, se 2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU VARUMÄRKET HSB-föreningar Vi kommunicerar ett HSB och vår logotyp (skölden och vår devis HSB där möjligheterna bor ) är vår avsändare för varumärket HSB. Det innebär att logotypen är bärare för vad HSB står för och vad vi lovar våra medlemmar, kunder och andra intressenter. För att underlätta för våra målgrupper och skapa en enad bild av HSB: Använder vi endast logotypen (skölden och devisen) som avsändare i kommunikation från HSBföreningarna. Skriver vi ut HSB-föreningsnamnet i text (löpande text eller rubrik) när syftet med kommunikationen förutsätter det. Kombinerar vi inte HSB-föreningsnamnet tillsammans med skölden som avsändare. Finns det i en HSB-förening andra inarbetade varumärken som ur ett målgrupps- och marknadsperspektiv inte direkt kan anpassas till dessa riktlinjer upprättar HSB-föreningen en åtgärds- och tidplan för denna anpassning i överenskommelse med HSB Riksförbund. HSB-bolag HSB erbjuder en rad tjänster och produkter genom ett antal bolag. Dessa tjänster är en del av HSBs totala erbjudande och en förutsättning för att uppnå vårt löfte. Våra olika bolag medför fler möjligheter att skapa det goda boendet. HSB-föreningarna bestämmer vilka bolag, tjänster och produkter man önskar utveckla med utgångspunkt i HSBs gemensamma grundidé och i enlighet med gemensamma styrdokument. För att underlätta för våra målgrupper och skapa en enad bild av HSB: Använder HSB inte enskilda bolagsnamn i kommunikation utan tjänsterna erbjuds under varumärket HSB. Olika verksamheter kan fortfarande bedrivas i enskilda bolag men för all kommunikation och marknadsföring används tjänstebeskrivningar. På så vis fungerar HSBs varumärke som en garant för vad medlemmen kan förvänta sig av tjänsten. HSB varumärkesriktlinjer 5

6 Exempel: HSB erbjuder tjänster inom Städning Bilpool Omsorg Finns det i en HSB-förening etablerade varumärken för bolag som kommunicerar under eget namn och som ur ett målgrupps- och marknadsperspektiv inte direkt kan anpassas till dessa riktlinjer upprättar HSB-föreningen en åtgärds- och tidplan för denna anpassning i överenskommelse med HSB Riksförbund. När en HSB-förening skapar ett nytt erbjudande kan föreningen få råd av HSB Riksförbund i hur erbjudandet ska beskrivas för att skapa tydlighet mot medlemmarna och för att nyttja eventuella tidigare paketeringar av liknande erbjudanden. Bostadsrättsföreningar För bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB tas ett särskilt dokument med rekommendationer för varumärkesanvändning fram av HSB Riksförbunds styrelse. HSB-föreningen informerar därefter sina medlemmar om dessa rekommendationer. HSB Riksförbund Vi kommunicerar ett HSB och vår logotyp (skölden och vår devis HSB där möjligheterna bor ) är vår avsändare för varumärket HSB. Det innebär att logotypen är bärare av vad HSB står för och vad vi lovar våra medlemmar, kunder och andra intressenter. För att stärka bilden av ett varumärke: Använder vi endast logotypen (skölden och devisen) som avsändare i kommunikation från HSB Riksförbund. Skriver vi ut HSB Riksförbund i text när syftet med kommunikationen förutsätter det. Kombinerar vi inte HSB Riksförbund tillsammans med skölden som avsändare. HSB på webben För att göra det enkelt för våra medlemmar, kunder och andra intressenter ska vårt varumärke starkt genomsyra HSBs webbplats. Det ska vara klart och tydligt för besökaren att det är ett HSB som står bakom. Därför har vi en gemensam webb för hela vår organisation. En gemensam struktur och ett gemensamt uttryck underlättar navigeringen. Det gör det även enklare för våra medlemmar att känna igen sig om de skulle flytta och byta till en annan HSB-förening eller att söka bostad inom olika HSB-föreningar. Detta innebär att HSB-föreningar och HSB-bolag på egen bekostnad deltar i HSBs gemensamma webbplats minst i den utsträckning att besökarna får korrekta uppgifter om kontaktvägar och om HSB-föreningens erbjudande vad gäller medlemskap. Varje HSB-förening och HSB-bolag uppmanas dessutom att följa de gemensamma rekommendationerna för hantering av varumärket i sociala medier, som tas fram av HSB Riksförbund. 6 HSB varumärkesriktlinjer

7 3. SÅ HÄR ANVÄNDER VI VARUMÄRKET TILLSAMMANS MED ANDRA För att kunna erbjuda största möjliga nytta till våra medlemmar och kunder samarbetar vi i vissa fall med andra aktörer. Vårt varumärke bör inte kombineras med varumärken som tillhör tredje part, utom just för att beskriva ett samarbete. Det är viktigt att våra olika typer av samarbeten regleras i avtal som beskriver användandet av HSBs varumärke. Avtalsförslag finns på det riksgemensamma intranätet. För att motverka att varumärket skadas får en förening inte samarbeta med någon utomstående part vars värderingar eller agerande står i direkt motsats till HSBs ETHOS-värderingar. Franchisingsamarbete När vi inleder samarbeten med andra aktörer som kommer att verka under HSBs varumärke måste ett avtal skrivas mellan parterna där skyldigheter och rättigheter tydliggörs. Detta för att samarbetet ytterligare ska stärka HSBs varumärke och för att undvika att vårt varumärke används i ett sammanhang där det kan skadas, men också för att underlätta för våra partner så att de känner sig trygga i hur de ska förvalta varumärket HSB. Underlag för avtal hittar du på det riksgemensamma intranätet. I franchisingsamarbeten ska franchisetagaren: Helt förhålla sig till våra varumärkesriktlinjer. Använda vårt varumärke enligt vår grafiska manual. Liksom HSB-ägda bolag kommunicera tjänsten erbjudandet som en del av HSB och inte som ett eget varumärke. Se exempel i HSBs grafiska manual, Vid förändring eller förlängning av befintliga franchisingavtal är det viktigt att säkerställa att avtalet tydliggör skyldigheter och rättigheter gällande varumärket enligt dessa riktlinjer. Leverantörer HSB samarbetar med flera olika leverantörer, byråer och frilansare, som bistår oss vid utformning av olika kommunikationsmaterial. Det kan exempelvis röra sig om reklambyråtjänster, webbtjänster och produktionstjänster. Som beställare av kommunikation har vi ett ansvar att säkerställa att våra leverantörer känner till och förhåller sig till våra varumärkesriktlinjer och använder och kommunicerar vårt varumärke i enlighet med vår grafiska manual, Samarbeten I samarbeten mellan HSB och andra aktörer spelar flera faktorer in för hur varumärket kan användas. Det beror på vem som äger samarbetet, samarbetets syfte och karaktär samt målgruppens behov. Detta påverkar vilket uttryck som ska användas i kommunikationen samt hur HSB och samarbetspartnerns varumärke ska synliggöras. Inleder en HSB-förening eller ett HSB-bolag ett samarbete med en lokal aktör ska det i kommunikationen förtydligas i text att det är ett samarbete och att tjänsten erbjuds i samarbete med denna aktör. Detta för att inte förvirra målgruppen som annars kan uppleva att erbjudandet ingår som en del av HSBs totala erbjudande. Exempel 1: HSB Norr (i text) i samarbete med Luleå Energi. Exempel 2: HSB Stockholm (i text) erbjuder bilpoolstjänster i samarbete med City Car Club. I samarbeten med andra samarbetspartner: Får inte HSBs varumärke användas på sådant sätt att det kan upplevas som att samarbetspartnern är en del av HSB. Får inte samarbetspartnerns namn eller logotyp kombineras med vår logotyp eller vårt figurmärke i en gemensam avsändare. Får inte heller namnet HSB kombineras med samarbetspartnerns namn. I alla samarbeten ska HSBs varumärke alltid användas korrekt i enlighet med dessa riktlinjer, vår grafiska manual och det ska tydligt framgå för målgruppen att det rör sig om ett samarbete. Sponsring HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation. Vi är partipolitiskt obundna och följer de kooperativa principerna. De projekt, organisationer och initiativ som vi väljer att sponsra ska stödja HSBs uppdrag och det HSB står för. HSB varumärkesriktlinjer 7

8 4. VARUMÄRKESRÄTTIGHETER HSB Riksförbund innehar rättigheterna till varumärket HSB. Det innebär att HSB Riksförbund ser till att varumärket skyddas och inte används felaktigt. HSB Riksförbund säkerställer också att ordmärket HSB används på rätt sätt i nya varumärken, firmor eller domännamn. Därför går alla ansökningar för detta genom HSB Riksförbund. HSB-förening, HSB-bolag eller HSB-bostadsrättsförening har inte rätt att ansöka om egna varumärken, firmor eller domännamn innehållande HSBs ord- eller figurmärke om inget annat särskilt överenskommits med HSB Riksförbund i förväg. HSB Riksförbund innehar: Varumärket HSB (ordmärke), registreringsnummer Varumärket HSB (figurmärket skölden), registreringsnummer Varumärket HSB där möjligheterna bor (devisen), ansökningsnummer Övriga varumärken som innehas av HSB Riksförbund återfinns i en förteckning på det riksgemensamma intranätet. Samtliga registreringar benämns gemensamt varumärket. Bedömningsförfarande Nya HSB-föreningar och -bolag ska tas upp till prövning i HSB Riksförbunds styrelse. Varje förening eller bolag ska på eget initiativ lämna in en ansökan. Detta gäller även HSB-föreningar/-bolag som ändrar sitt firmanamn. Om inget annat särskilt överenskommits med HSB Riksförbund innebär detta att: Förening eller bolag som vill använda HSBs varumärke lämnar in ansökan om att registrera firmanamn till HSB Riksförbund. HSB Riksförbunds styrelse prövar ansökan och beslutar enligt HSB Varumärkesriktlinjer. Ny förening vars ansökan har godkänts ansöker om medlemskap i HSB Riksförbund och antar därmed HSBs normalstadgar för HSB-förening. När medlemskap beviljats kan HSB-föreningen använda HSBs varumärke. När en HSB-förenings eller ett HSB-bolags ansökan om ändrat firmanamn, eller ansökan om firmanamn för nytt HSB-bolag, har godkänts av HSB Riksförbunds styrelse, kan varumärket användas *. En HSB-förening tillser att bostadsrättsföreningen antar HSBs normalstadgar för bostadsrättsförening för att bli godkänd som medlem i HSB-föreningen samt lämnar information om de varumärkesrekommendationer som tas fram för bostadsrättsföreningarna. Firmanamnet HSB HSB är både namnet på föreningarnas firma och ett registrerat varumärke. HSB Riksförbund är ägare av varumärket och HSB Riksförbunds styrelse är den instans som har rätt att besluta vilka HSB-föreningar och HSB-bolag som har rätt att bära HSB i sitt firmanamn. Om inget annat särskilt överenskommits med HSB Riksförbund: Ska enskild HSB-förenings/-bolags namn inledas med HSB. Ska föreningsnamnet därtill innehålla en för verksamheten beskrivande benämning, exempelvis en geografisk benämning som blir naturlig för medlemmarna i boendeområdet, som även tar hänsyn till att förväxling inte sker med angränsande förenings-/ bolagsnamn och andra enheter som bär varumärket. * Firmanamn, stadgar och bolagsordning ska anmälas för registrering hos Bolagsverket. 8 HSB varumärkesriktlinjer

9 5. VARUMÄRKESANSVAR Vi har alla ett ansvar att vårda vårt varumärke och se till att det inte används på ett olämpligt sätt. Om vi figurerar i fel sammanhang, beter oss på fel sätt eller kommunicerar felaktigt, kan vårt varumärke urholkas och försvagas, eller så kan det leda till missvisande associationer. Det blir otydligt för våra medlemmar och kunder vad de kan förvänta sig av oss och vårt anseende kan ifrågasättas. Vårt namn och vår logotyp är bärare för varumärket och vår gemensamma avsändare för allt vi erbjuder våra medlemmar och kunder. Därför får varumärket endast användas på så sätt som beskrivits i dessa riktlinjer och i vår grafiska manual. Varumärket får aldrig användas för någon produkt eller i något sammanhang som kan skada varumärket eller HSB-föreningarnas-/bolagens rykte och image. En HSB-förening ska verka för att HSB-bolag följer dessa riktlinjer. HSB-förening ska delge HSB-bostadsrättsföreningarna de särskilda varumärkesrekommendationer som tas fram för dessa samt informera om hur rekommenda tionerna ska tillämpas. HSB-förening kan alltid rådfråga HSB Riksförbund om hur varumärkesriktlinjerna och bostadsrättsföreningarnas rekommendationer ska tillämpas. Om en HSB-förening eller ett HSB-bolag får kännedom om att någon extern (någon som inte är medlem i HSB eller inte är ett HSB-ägt bolag) utan HSB Riksförbunds tillstånd använder varumärket eller något kännetecken som kan förväxlas med varumärket, ska HSB-föreningen/-bolaget underrätta HSB Riksförbund om detta användande. HSB-föreningen/ -bolaget har inte rätt att på eget initiativ vidta åtgärder rättsliga eller inte mot sådan olovlig användning. Rättelse och sanktioner vid olämplig användning Det är viktigt att vi följer varumärkesriktlinjerna för att vårda vårt varumärke på bästa sätt. Som ägare av varumärkesrättigheterna bevakar HSB Riksförbund att varumärket används enligt varumärkesriktlinjerna och inte används på ett sätt som kan påverka varumärkets särskiljningsegenskaper och renommé negativt. Den som använder HSBs varumärke olämpligt kommer därför att få en uppmaning att korrigera detta och råd om hur det kan göras. I de fall HSB Riksförbund upptäcker olämplig användning sker följande: 1. HSB Riksförbund kontaktar berörd HSB-förening/ berört HSB-bolag muntligen och skriftligen, och informerar om på vilket sätt varumärket använts felaktigt samt hur det kan åtgärdas. 2. HSB-föreningen/-bolaget kommer tillsammans med HSB Riksförbund enligt HSB Varumärkesriktlinjer överens om en åtgärds- och tidplan. 3. Känner sig HSB-föreningen/-bolaget osäker på hur felet ska åtgärdas kan HSB Riksförbund kontaktas för att bistå med rådgivning. 4. Bryter en HSB-förening/ett HSB-bolag mot riktlinjerna och väljer att efter uppmaning från HSB Riksförbund inte åtgärda felet inom överenskommen tidsram kan: HSB-bolaget fråntas rättigheterna att använda HSBs varumärke. HSB-föreningen uteslutas ur HSB Riksförbund och därmed fråntas rättigheterna att använda HSBs varumärke. 5. Fråga om att eventuellt frånta HSB-bolag rättighet att använda varumärket och frågan om HSB-föreningens eventuella uteslutning handläggs av förbundsstyrelsen. Beslut fattas sedan vid HSB Riksförbunds föreningsstämma. Ovanstående betyder i praktiken att varumärkesfrågorna löses genom rådgivning och diskussion. Om det mot förmodan inte går att lösa varumärkesfrågan på detta sätt måste först HSB Riksförbunds styrelse bedöma att skadan på det gemensamma varumärket är så stor att åtgärd måste föreslås HSB Riksförbunds föreningsstämma. Därefter måste HSB Riksförbunds föreningsstämma med kvalificerad majoritet också bedöma att skadan på varumärket är så omfattande att den röstar för att ett HSB-bolag ska fråntas rätten att använda varumärket eller för att en HSB-förening ska uteslutas ur HSB Riksförbund. Om HSB Riksförbund får vetskap om att en HSBbostadsrättsförening använder varumärket på ett olämpligt sätt kontaktas bostadsrättsföreningen i samråd med den aktuella HSB-föreningen. HSB varumärkesriktlinjer 9

10 6. UTTRÄDE Vid utträde ur HSB Riksförbund äger HSB-förening inte längre rätten att använda varumärket. Vid utträde ur en HSB-förening äger en HSB-bostadsrättsförening inte längre rätten att använda varumärket. Det gäller samtliga delar av HSB-organisationen. Vid utträde ska skölden tas bort från fastigheten. Namn och logotyp som innehåller HSBs namnmärke eller figurmärke får inte längre användas. Bolag som inte längre huvudsakligen ägs av någon del av HSBorganisationen äger inte längre rätten att använda varumärket om inte annat överenskommes i avtal som följer HSB Varumärkesriktlinjer. 7. ÄNDRINGAR, TILLÄGG OCH UPPFÖLJNING HSB Varumärkesriktlinjer träder ikraft 1 januari 2012 och gäller tillsvidare. Strategiska förändringar i HSB Varumärkesriktlinjer görs av HSB Riksförbunds föreningsstämma. Det gäller förändringar i HSBs namnmärke, figurmärke, användningen av ett gemensamt varumärke samt vem som får använda HSBs varumärke. Förändringar som rör devis, rekommendationer för bostadsrättsföreningars varumärkesanvändning samt rekommendationer för varumärkesanvändning i sociala medier görs av HSB Riksförbunds styrelse. Förändringar som rör den operativa verksamheten, exempelvis uppdatering av den grafiska profilen, görs av HSB Riksförbund i enlighet med HSB Varumärkesriktlinjer och beslut i HSB Riksförbunds styrelse. 10 HSB varumärkesriktlinjer

11 HSB varumärkesriktlinjer 11

12 Denna trycksak är utgiven av HSB Riksförbund HSB Riksförbund Box Stockholm September 2011

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Inledning En bok om varumärket Stockholms läns landsting (SLL) Det här är en bok som berättar om varumärket SLL och hur

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar Nyregistrering och ändring 1 Innehållsförteckning Om den här broschyren 2 Olika föreningar 3 Namn på föreningen (företagsnamnet/firman)

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Scouternas policydokument

Scouternas policydokument Scouternas policydokument Policydokumentet är uppdelat i ett avsnitt om ekonomi och förvaltning, ett avsnitt om principer och förhållningssätt och ett avsnitt om verksamhet. Varje policy är tänkt att vara

Läs mer