HSB VARUMÄRKES- RIKTLINJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB VARUMÄRKES- RIKTLINJER"

Transkript

1 STYR DOKUMENT HSB VARUMÄRKES- RIKTLINJER Styrdokument för HSB-organisationen

2 Starkare tillsammans HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans med dem skapa det goda boendet. Som kooperativ organisation har vi hela tiden fokus på medlemsnytta och medlemsinflytande. Genom vår kombination av medlemsverksamhet, förvaltnings tjänster och nyproduktion hänger hela vår verksamhet ihop och det gör att vi har goda förutsättningar att möta våra medlemmars behov. HSB är en federation där vår verksamhet vilar på gemensam grund. För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det ger att verka under samma varumärke, finns tre gemensamma styrdokument inom HSB. De utgår från de kooperativa principerna, våra kärnvärderingar ETHOS och fungerar som ett verktyg för föreningsstyrning och verksamhetsutveckling inom HSB. De kooperativa principerna Tusentals företagare och organisationer över hela världen baserar sin verksamhet på ett antal gemensamma, internationella kooperativa principer. 1. Frivilligt och öppet medlemskap 2. Demokratisk medlemskontroll 3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande 4. Självständighet och oberoende 5. Utbildning, praktik och information 6. Samarbete mellan kooperativa föreningar 7. Samhällshänsyn ETHOS: våra kärnvärderingar HSB-organisationen enades 2004 om att all verksamhet ska genomsyras av ett antal grundläggande värderingar, som har kategoriserats i de fem huvudområdena Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. De inledande bokstäverna bildar tillsammans ordet ETHOS, som står för förtroende. Engagemang: HSB engagerar sig i det som rör livet, både för den enskilda människan och för samhället. Via engagemang skapas rum för samverkan och medlemsinflytande. Trygghet: Det vilar en känsla av trygghet i HSB. Tillsammans skapar medlemmarna trygghet. HSB ger utrymme att leva livet på det sätt som passar var och en. Hållbarhet: Det finns ett långsiktigt tänkande i all verksamhet inom HSB. Omtanke: HSB gör mer än att bygga och förvalta bostäder. Vi har omtanke om livet i och mellan husen. Samverkan: All verksamhet i HSB bygger på samverkan människor emellan. 2 HSB varumärkesriktlinjer

3 De tre gemensamma styrdokumenten Styrdokumenten utgör det kitt som håller samman organisationen under det gemensamma varumärket. De kan ses som ett kontrakt, där vi inom HSB gett varandra löftet om att arbeta tillsammans och enhetligt för ökad och tydliggjord medlemsnytta. Styr dokument Styr dokument Styr dokument Styr dokument Styr dokument HSB KompaSSen VägViSaren till det goda Boendet StyrdoKument för HSB-organiSationen HSBs Kod för föreningsstyrning StyrdoKument för HSB-organiSationen HSB VarumärKeSriKtlinJer StyrdoKument för HSB-organiSationen HSB Kompassen vägvisaren till det goda boendet Vision, uppdrag och fokusområden, minsta gemensamma nämnare för verksamheten samt HSB-gemensam utveckling av tjänster och produkter. HSBs kod för föreningsstyrning Medlemmars rätt till insyn och inflytande. HSB Varumärkesriktlinjer Riktlinjer för hur varumärket HSB får användas. Styrdokumentets ikraftträdande Riktlinjerna i detta styrdokument träder ikraft 1 januari 2012 och gäller tillsvidare. Riktlinjerna tillämpas vartefter HSB-föreningen/-bolaget behöver ta fram nytt material, nya skyltar etc. De delar av HSB-organisationen som behöver göra mer långsiktiga anpassningsåtgärder upprättar en åtgärds- och tidplan för denna anpassning i överenskommelse med HSB Riksförbund. HSB varumärkesriktlinjer 3

4 Varumärket HSB är en värdefull tillgång Vårt varumärke består av alla de associationer människor har till vårt namn eller vår logotyp. Alla delar av vår verksamhet påverkar hur vi uppfattas. Allt vi gör, allt vi säger och hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder och vår omvärld påverkar varumärket. Ett varumärke är ett löfte och vårt namn och vår logotyp är bärare av det löftet. Våra medlemsundersökningar visar att vi har ett starkt och välkänt varumärke. Våra medlemmar har störst förtroende för HSB i jämförelse med andra aktörer. Detta förtroende måste vi förvalta och hela tiden fortsätta att förtjäna. Vi måste konstant möta de förväntningar som finns på oss, vilket förutsätter en jämn och hög kvalitet på allt vi gör. När vi kommunicerar och lever vårt varumärke på ett enhetligt sätt drar vi på bästa sätt nytta av alla de positiva värden som vårt varumärke associeras med. Genom att samla våra krafter under ett varumärke får vi större genomslag och kan dra nytta av positiva synergier. Det gör HSB starkare. Ett enhetligt varumärke underlättar också för våra medlemmar, kunder och andra intressenter i deras kontakt med oss. Det blir helt enkelt lätt att känna igen HSB, förväntningarna blir tydliga och vi kan lägga mer kraft på att utveckla erbjudandet och skapa största möjliga nytta för våra medlemmar. FYRA FÖRDELAR MED ETT ENHETLIGT VARUMÄRKE: 1. Enklare för medlemmen Genom att förmedla vårt varumärke och vårt samlade erbjudande på ett samstämmigt sätt blir det tydligare för våra medlemmar vad vi står för, vad vi lovar och vad våra medlemmar kan förvänta sig utav oss. 2. Större genomslag på marknaden Genom att samla oss under ett varumärke blir vi starkare, tydligare och lättare att känna igen. Ett enhetligt varumärke av vår storlek är en klar konkurrensfördel på marknaden. 3. Effektivisering Ett enhetligt varumärke gör det möjligt att samverka och skapa en mer effektiv och kostnadsbesparande marknadskommunikation. Vi kan också dra nytta av varandras erfarenheter och goda relationer för att skapa största möjliga nytta för våra medlemmar. 4. Närmare visionen Vi har en gemensam vision att vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet. Den visionen kräver ett högt förtroende från våra medlemmar och från omvärlden. För att nå vår vision krävs det att vi har en gemensam bild av vad den innebär. Upplevelsen av HSB ska inte skilja sig beroende på var i landet medlemmen möter vårt varumärke. 4 HSB varumärkesriktlinjer

5 Riktlinjer för HSBs varumärke För att underlätta arbetet med att skapa ett starkt och enhetligt varumärke har dessa riktlinjer utformats. Genom att följa riktlinjerna bidrar du till ett samlat HSB. Varumärkesriktlinjerna antogs på HSB-stämman den maj Riktlinjerna kompletterar och förtydligar HSB Riksförbunds stadgar samt stadgar för HSB-förening. Varumärkesriktlinjerna kompletterar också HSBs övriga styrdokument, HSB Kompassen och HSBs kod för föreningsstyrning. Det är HSB Riksförbund som innehar rättigheterna till varumärket, för att säkerställa att varumärket skyddas. HSBs LOGOTYP HSBs logotyp består av skölden och devisen HSB där möjligheterna bor. 1. VÅR VARUMÄRKESSTRUKTUR Ett samlat HSB lyfter fram våra tjänster och erbjudanden Vårt varumärke är som allra starkast när vi verkar och kommunicerar enhetligt. På så vis underlättar vi också för våra medlemmar och kunder i deras kontakt med oss. Därför arbetar vi på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett HSB. Det innebär att hela HSBs organisation utgår från samma grundidé och vision när vi utvecklar vår verksamhet och affär, och att våra värderingar är vägledande i allt vi gör. Det innebär också att vi kommunicerar under ett och samma varumärke HSB. Nyttan för den enskilda medlemmen är de tjänster och erbjudanden som HSB tillhandahåller. För att skapa ett samlat HSB och underlätta framtida utveckling är det våra tjänster och erbjudanden som ska lyftas fram i kommunikationen. HSBs varumärke är vår gemensamma avsändare för alla våra tjänster och erbjudanden mot våra medlemmar och kunder. Praktiska instruktioner kring hantering av vår grafiska profil finns i HSBs grafiska manual, se 2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU VARUMÄRKET HSB-föreningar Vi kommunicerar ett HSB och vår logotyp (skölden och vår devis HSB där möjligheterna bor ) är vår avsändare för varumärket HSB. Det innebär att logotypen är bärare för vad HSB står för och vad vi lovar våra medlemmar, kunder och andra intressenter. För att underlätta för våra målgrupper och skapa en enad bild av HSB: Använder vi endast logotypen (skölden och devisen) som avsändare i kommunikation från HSBföreningarna. Skriver vi ut HSB-föreningsnamnet i text (löpande text eller rubrik) när syftet med kommunikationen förutsätter det. Kombinerar vi inte HSB-föreningsnamnet tillsammans med skölden som avsändare. Finns det i en HSB-förening andra inarbetade varumärken som ur ett målgrupps- och marknadsperspektiv inte direkt kan anpassas till dessa riktlinjer upprättar HSB-föreningen en åtgärds- och tidplan för denna anpassning i överenskommelse med HSB Riksförbund. HSB-bolag HSB erbjuder en rad tjänster och produkter genom ett antal bolag. Dessa tjänster är en del av HSBs totala erbjudande och en förutsättning för att uppnå vårt löfte. Våra olika bolag medför fler möjligheter att skapa det goda boendet. HSB-föreningarna bestämmer vilka bolag, tjänster och produkter man önskar utveckla med utgångspunkt i HSBs gemensamma grundidé och i enlighet med gemensamma styrdokument. För att underlätta för våra målgrupper och skapa en enad bild av HSB: Använder HSB inte enskilda bolagsnamn i kommunikation utan tjänsterna erbjuds under varumärket HSB. Olika verksamheter kan fortfarande bedrivas i enskilda bolag men för all kommunikation och marknadsföring används tjänstebeskrivningar. På så vis fungerar HSBs varumärke som en garant för vad medlemmen kan förvänta sig av tjänsten. HSB varumärkesriktlinjer 5

6 Exempel: HSB erbjuder tjänster inom Städning Bilpool Omsorg Finns det i en HSB-förening etablerade varumärken för bolag som kommunicerar under eget namn och som ur ett målgrupps- och marknadsperspektiv inte direkt kan anpassas till dessa riktlinjer upprättar HSB-föreningen en åtgärds- och tidplan för denna anpassning i överenskommelse med HSB Riksförbund. När en HSB-förening skapar ett nytt erbjudande kan föreningen få råd av HSB Riksförbund i hur erbjudandet ska beskrivas för att skapa tydlighet mot medlemmarna och för att nyttja eventuella tidigare paketeringar av liknande erbjudanden. Bostadsrättsföreningar För bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB tas ett särskilt dokument med rekommendationer för varumärkesanvändning fram av HSB Riksförbunds styrelse. HSB-föreningen informerar därefter sina medlemmar om dessa rekommendationer. HSB Riksförbund Vi kommunicerar ett HSB och vår logotyp (skölden och vår devis HSB där möjligheterna bor ) är vår avsändare för varumärket HSB. Det innebär att logotypen är bärare av vad HSB står för och vad vi lovar våra medlemmar, kunder och andra intressenter. För att stärka bilden av ett varumärke: Använder vi endast logotypen (skölden och devisen) som avsändare i kommunikation från HSB Riksförbund. Skriver vi ut HSB Riksförbund i text när syftet med kommunikationen förutsätter det. Kombinerar vi inte HSB Riksförbund tillsammans med skölden som avsändare. HSB på webben För att göra det enkelt för våra medlemmar, kunder och andra intressenter ska vårt varumärke starkt genomsyra HSBs webbplats. Det ska vara klart och tydligt för besökaren att det är ett HSB som står bakom. Därför har vi en gemensam webb för hela vår organisation. En gemensam struktur och ett gemensamt uttryck underlättar navigeringen. Det gör det även enklare för våra medlemmar att känna igen sig om de skulle flytta och byta till en annan HSB-förening eller att söka bostad inom olika HSB-föreningar. Detta innebär att HSB-föreningar och HSB-bolag på egen bekostnad deltar i HSBs gemensamma webbplats minst i den utsträckning att besökarna får korrekta uppgifter om kontaktvägar och om HSB-föreningens erbjudande vad gäller medlemskap. Varje HSB-förening och HSB-bolag uppmanas dessutom att följa de gemensamma rekommendationerna för hantering av varumärket i sociala medier, som tas fram av HSB Riksförbund. 6 HSB varumärkesriktlinjer

7 3. SÅ HÄR ANVÄNDER VI VARUMÄRKET TILLSAMMANS MED ANDRA För att kunna erbjuda största möjliga nytta till våra medlemmar och kunder samarbetar vi i vissa fall med andra aktörer. Vårt varumärke bör inte kombineras med varumärken som tillhör tredje part, utom just för att beskriva ett samarbete. Det är viktigt att våra olika typer av samarbeten regleras i avtal som beskriver användandet av HSBs varumärke. Avtalsförslag finns på det riksgemensamma intranätet. För att motverka att varumärket skadas får en förening inte samarbeta med någon utomstående part vars värderingar eller agerande står i direkt motsats till HSBs ETHOS-värderingar. Franchisingsamarbete När vi inleder samarbeten med andra aktörer som kommer att verka under HSBs varumärke måste ett avtal skrivas mellan parterna där skyldigheter och rättigheter tydliggörs. Detta för att samarbetet ytterligare ska stärka HSBs varumärke och för att undvika att vårt varumärke används i ett sammanhang där det kan skadas, men också för att underlätta för våra partner så att de känner sig trygga i hur de ska förvalta varumärket HSB. Underlag för avtal hittar du på det riksgemensamma intranätet. I franchisingsamarbeten ska franchisetagaren: Helt förhålla sig till våra varumärkesriktlinjer. Använda vårt varumärke enligt vår grafiska manual. Liksom HSB-ägda bolag kommunicera tjänsten erbjudandet som en del av HSB och inte som ett eget varumärke. Se exempel i HSBs grafiska manual, Vid förändring eller förlängning av befintliga franchisingavtal är det viktigt att säkerställa att avtalet tydliggör skyldigheter och rättigheter gällande varumärket enligt dessa riktlinjer. Leverantörer HSB samarbetar med flera olika leverantörer, byråer och frilansare, som bistår oss vid utformning av olika kommunikationsmaterial. Det kan exempelvis röra sig om reklambyråtjänster, webbtjänster och produktionstjänster. Som beställare av kommunikation har vi ett ansvar att säkerställa att våra leverantörer känner till och förhåller sig till våra varumärkesriktlinjer och använder och kommunicerar vårt varumärke i enlighet med vår grafiska manual, Samarbeten I samarbeten mellan HSB och andra aktörer spelar flera faktorer in för hur varumärket kan användas. Det beror på vem som äger samarbetet, samarbetets syfte och karaktär samt målgruppens behov. Detta påverkar vilket uttryck som ska användas i kommunikationen samt hur HSB och samarbetspartnerns varumärke ska synliggöras. Inleder en HSB-förening eller ett HSB-bolag ett samarbete med en lokal aktör ska det i kommunikationen förtydligas i text att det är ett samarbete och att tjänsten erbjuds i samarbete med denna aktör. Detta för att inte förvirra målgruppen som annars kan uppleva att erbjudandet ingår som en del av HSBs totala erbjudande. Exempel 1: HSB Norr (i text) i samarbete med Luleå Energi. Exempel 2: HSB Stockholm (i text) erbjuder bilpoolstjänster i samarbete med City Car Club. I samarbeten med andra samarbetspartner: Får inte HSBs varumärke användas på sådant sätt att det kan upplevas som att samarbetspartnern är en del av HSB. Får inte samarbetspartnerns namn eller logotyp kombineras med vår logotyp eller vårt figurmärke i en gemensam avsändare. Får inte heller namnet HSB kombineras med samarbetspartnerns namn. I alla samarbeten ska HSBs varumärke alltid användas korrekt i enlighet med dessa riktlinjer, vår grafiska manual och det ska tydligt framgå för målgruppen att det rör sig om ett samarbete. Sponsring HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation. Vi är partipolitiskt obundna och följer de kooperativa principerna. De projekt, organisationer och initiativ som vi väljer att sponsra ska stödja HSBs uppdrag och det HSB står för. HSB varumärkesriktlinjer 7

8 4. VARUMÄRKESRÄTTIGHETER HSB Riksförbund innehar rättigheterna till varumärket HSB. Det innebär att HSB Riksförbund ser till att varumärket skyddas och inte används felaktigt. HSB Riksförbund säkerställer också att ordmärket HSB används på rätt sätt i nya varumärken, firmor eller domännamn. Därför går alla ansökningar för detta genom HSB Riksförbund. HSB-förening, HSB-bolag eller HSB-bostadsrättsförening har inte rätt att ansöka om egna varumärken, firmor eller domännamn innehållande HSBs ord- eller figurmärke om inget annat särskilt överenskommits med HSB Riksförbund i förväg. HSB Riksförbund innehar: Varumärket HSB (ordmärke), registreringsnummer Varumärket HSB (figurmärket skölden), registreringsnummer Varumärket HSB där möjligheterna bor (devisen), ansökningsnummer Övriga varumärken som innehas av HSB Riksförbund återfinns i en förteckning på det riksgemensamma intranätet. Samtliga registreringar benämns gemensamt varumärket. Bedömningsförfarande Nya HSB-föreningar och -bolag ska tas upp till prövning i HSB Riksförbunds styrelse. Varje förening eller bolag ska på eget initiativ lämna in en ansökan. Detta gäller även HSB-föreningar/-bolag som ändrar sitt firmanamn. Om inget annat särskilt överenskommits med HSB Riksförbund innebär detta att: Förening eller bolag som vill använda HSBs varumärke lämnar in ansökan om att registrera firmanamn till HSB Riksförbund. HSB Riksförbunds styrelse prövar ansökan och beslutar enligt HSB Varumärkesriktlinjer. Ny förening vars ansökan har godkänts ansöker om medlemskap i HSB Riksförbund och antar därmed HSBs normalstadgar för HSB-förening. När medlemskap beviljats kan HSB-föreningen använda HSBs varumärke. När en HSB-förenings eller ett HSB-bolags ansökan om ändrat firmanamn, eller ansökan om firmanamn för nytt HSB-bolag, har godkänts av HSB Riksförbunds styrelse, kan varumärket användas *. En HSB-förening tillser att bostadsrättsföreningen antar HSBs normalstadgar för bostadsrättsförening för att bli godkänd som medlem i HSB-föreningen samt lämnar information om de varumärkesrekommendationer som tas fram för bostadsrättsföreningarna. Firmanamnet HSB HSB är både namnet på föreningarnas firma och ett registrerat varumärke. HSB Riksförbund är ägare av varumärket och HSB Riksförbunds styrelse är den instans som har rätt att besluta vilka HSB-föreningar och HSB-bolag som har rätt att bära HSB i sitt firmanamn. Om inget annat särskilt överenskommits med HSB Riksförbund: Ska enskild HSB-förenings/-bolags namn inledas med HSB. Ska föreningsnamnet därtill innehålla en för verksamheten beskrivande benämning, exempelvis en geografisk benämning som blir naturlig för medlemmarna i boendeområdet, som även tar hänsyn till att förväxling inte sker med angränsande förenings-/ bolagsnamn och andra enheter som bär varumärket. * Firmanamn, stadgar och bolagsordning ska anmälas för registrering hos Bolagsverket. 8 HSB varumärkesriktlinjer

9 5. VARUMÄRKESANSVAR Vi har alla ett ansvar att vårda vårt varumärke och se till att det inte används på ett olämpligt sätt. Om vi figurerar i fel sammanhang, beter oss på fel sätt eller kommunicerar felaktigt, kan vårt varumärke urholkas och försvagas, eller så kan det leda till missvisande associationer. Det blir otydligt för våra medlemmar och kunder vad de kan förvänta sig av oss och vårt anseende kan ifrågasättas. Vårt namn och vår logotyp är bärare för varumärket och vår gemensamma avsändare för allt vi erbjuder våra medlemmar och kunder. Därför får varumärket endast användas på så sätt som beskrivits i dessa riktlinjer och i vår grafiska manual. Varumärket får aldrig användas för någon produkt eller i något sammanhang som kan skada varumärket eller HSB-föreningarnas-/bolagens rykte och image. En HSB-förening ska verka för att HSB-bolag följer dessa riktlinjer. HSB-förening ska delge HSB-bostadsrättsföreningarna de särskilda varumärkesrekommendationer som tas fram för dessa samt informera om hur rekommenda tionerna ska tillämpas. HSB-förening kan alltid rådfråga HSB Riksförbund om hur varumärkesriktlinjerna och bostadsrättsföreningarnas rekommendationer ska tillämpas. Om en HSB-förening eller ett HSB-bolag får kännedom om att någon extern (någon som inte är medlem i HSB eller inte är ett HSB-ägt bolag) utan HSB Riksförbunds tillstånd använder varumärket eller något kännetecken som kan förväxlas med varumärket, ska HSB-föreningen/-bolaget underrätta HSB Riksförbund om detta användande. HSB-föreningen/ -bolaget har inte rätt att på eget initiativ vidta åtgärder rättsliga eller inte mot sådan olovlig användning. Rättelse och sanktioner vid olämplig användning Det är viktigt att vi följer varumärkesriktlinjerna för att vårda vårt varumärke på bästa sätt. Som ägare av varumärkesrättigheterna bevakar HSB Riksförbund att varumärket används enligt varumärkesriktlinjerna och inte används på ett sätt som kan påverka varumärkets särskiljningsegenskaper och renommé negativt. Den som använder HSBs varumärke olämpligt kommer därför att få en uppmaning att korrigera detta och råd om hur det kan göras. I de fall HSB Riksförbund upptäcker olämplig användning sker följande: 1. HSB Riksförbund kontaktar berörd HSB-förening/ berört HSB-bolag muntligen och skriftligen, och informerar om på vilket sätt varumärket använts felaktigt samt hur det kan åtgärdas. 2. HSB-föreningen/-bolaget kommer tillsammans med HSB Riksförbund enligt HSB Varumärkesriktlinjer överens om en åtgärds- och tidplan. 3. Känner sig HSB-föreningen/-bolaget osäker på hur felet ska åtgärdas kan HSB Riksförbund kontaktas för att bistå med rådgivning. 4. Bryter en HSB-förening/ett HSB-bolag mot riktlinjerna och väljer att efter uppmaning från HSB Riksförbund inte åtgärda felet inom överenskommen tidsram kan: HSB-bolaget fråntas rättigheterna att använda HSBs varumärke. HSB-föreningen uteslutas ur HSB Riksförbund och därmed fråntas rättigheterna att använda HSBs varumärke. 5. Fråga om att eventuellt frånta HSB-bolag rättighet att använda varumärket och frågan om HSB-föreningens eventuella uteslutning handläggs av förbundsstyrelsen. Beslut fattas sedan vid HSB Riksförbunds föreningsstämma. Ovanstående betyder i praktiken att varumärkesfrågorna löses genom rådgivning och diskussion. Om det mot förmodan inte går att lösa varumärkesfrågan på detta sätt måste först HSB Riksförbunds styrelse bedöma att skadan på det gemensamma varumärket är så stor att åtgärd måste föreslås HSB Riksförbunds föreningsstämma. Därefter måste HSB Riksförbunds föreningsstämma med kvalificerad majoritet också bedöma att skadan på varumärket är så omfattande att den röstar för att ett HSB-bolag ska fråntas rätten att använda varumärket eller för att en HSB-förening ska uteslutas ur HSB Riksförbund. Om HSB Riksförbund får vetskap om att en HSBbostadsrättsförening använder varumärket på ett olämpligt sätt kontaktas bostadsrättsföreningen i samråd med den aktuella HSB-föreningen. HSB varumärkesriktlinjer 9

10 6. UTTRÄDE Vid utträde ur HSB Riksförbund äger HSB-förening inte längre rätten att använda varumärket. Vid utträde ur en HSB-förening äger en HSB-bostadsrättsförening inte längre rätten att använda varumärket. Det gäller samtliga delar av HSB-organisationen. Vid utträde ska skölden tas bort från fastigheten. Namn och logotyp som innehåller HSBs namnmärke eller figurmärke får inte längre användas. Bolag som inte längre huvudsakligen ägs av någon del av HSBorganisationen äger inte längre rätten att använda varumärket om inte annat överenskommes i avtal som följer HSB Varumärkesriktlinjer. 7. ÄNDRINGAR, TILLÄGG OCH UPPFÖLJNING HSB Varumärkesriktlinjer träder ikraft 1 januari 2012 och gäller tillsvidare. Strategiska förändringar i HSB Varumärkesriktlinjer görs av HSB Riksförbunds föreningsstämma. Det gäller förändringar i HSBs namnmärke, figurmärke, användningen av ett gemensamt varumärke samt vem som får använda HSBs varumärke. Förändringar som rör devis, rekommendationer för bostadsrättsföreningars varumärkesanvändning samt rekommendationer för varumärkesanvändning i sociala medier görs av HSB Riksförbunds styrelse. Förändringar som rör den operativa verksamheten, exempelvis uppdatering av den grafiska profilen, görs av HSB Riksförbund i enlighet med HSB Varumärkesriktlinjer och beslut i HSB Riksförbunds styrelse. 10 HSB varumärkesriktlinjer

11 HSB varumärkesriktlinjer 11

12 Denna trycksak är utgiven av HSB Riksförbund HSB Riksförbund Box Stockholm September 2011

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT HSBs KOMPASS VÄGEN MOT DET GODA BOENDET

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT HSBs KOMPASS VÄGEN MOT DET GODA BOENDET VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT HSBs KOMPASS VÄGEN MOT DET GODA BOENDET GEMENSAMMA STYRDOKUMENT FÖR HELA HSB Med gemensamma krafter möter vi omvärlden och svarar på medlemmarnas behov. STARKARE TILLSAMMANS

Läs mer

Starkare tillsammans. De kooperativa principerna

Starkare tillsammans. De kooperativa principerna STYR DOKUMENT HSB Kompassen Vägvisaren till det goda boendet Styrdokument för HSB-organisationen 2012 2015 Starkare tillsammans HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar

Läs mer

HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ETT HJÄLPMEDEL FÖR STYRELSE OCH VALBEREDNING STARKARE TILLSAMMANS HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar och vårt uppdrag är att

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Grundutbildning Specialutbildning Kontakt & Anmälan GRUNDUTBILDING HSB Introduktionsdag För förtroendevalda och medarbetare HSB Riksförbund har sedan 2005 anordnat utbildning för

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

STYR. HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING

STYR. HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING STYR DOKUMENT HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING Styrdokument för HSB-organisationen Starkare tillsammans HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar och vårt uppdrag är att

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Karin Bajlo. Att bygga varumärke. Kommunikatör. - Vad? - Varför? - För vem?

Karin Bajlo. Att bygga varumärke. Kommunikatör. - Vad? - Varför? - För vem? Karin Bajlo Kommunikatör Att bygga varumärke - Vad? - Varför? - För vem? Sveriges starkaste varumärken 2015 1. IKEA 2. VOLVO 3. ICA 3 Varför är det viktigt med ett starkt varumärke? Starkt varumärke en

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING GEMENSAMMA STYRDOKUMENT FÖR HELA HSB Med gemensamma krafter möter vi omvärlden och svarar på medlemmarnas behov. STARKARE TILLSAMMANS

Läs mer

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116)

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116) (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil - Vision/program/plan N010G00357 Version:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Kommunens styrdokument

Kommunens styrdokument www.hassleholm.se S Kommunens styrdokument iktlinjer Innehållsförteckning Inledning 3 Dokumenttyper 3 Avgränsning 3 Definitioner 4 Nivåer 5 Dokument på verksamhetsnivå 5 Skrivanvisningar 5 Tillvägagångssätt

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för styrdokument. Riktlinjer för styrdokument 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för styrdokument. Riktlinjer för styrdokument 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR 2014 1 2 Att vara medlem i HSB ger stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare. I den här broschyren kan du läsa mer om varför

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

utdrag ur grafisk profil region halland

utdrag ur grafisk profil region halland utdrag ur grafisk profil region halland innehåll om region hallands grafiska profil... 3 huvudlogotypen... 4 huvudlogotypens alternativa färger... 5 verksamhetslogotypen... 6 logotypen verksamhet som drivs

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Samverkansavtal mellan Hela Människans lokala enhet där enskilda personer utgör den ideella föreningen och Hela Människan.

Samverkansavtal mellan Hela Människans lokala enhet där enskilda personer utgör den ideella föreningen och Hela Människan. Samverkansavtal mellan Hela Människans lokala enhet där enskilda personer utgör den ideella föreningen och Hela Människan. 1. Överenskommelse Hela Människan är en allmännyttig ideell förening - en rikstäckande

Läs mer

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer.

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. Mer än bara en idé En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. 1 Mer än bara en idé är en lokal överenskommelse om samverkan mellan

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 Del 1 Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 INNEHÅLL INNEHÅLL Tillsammans bygger vi ett starkt varumärke 3-4 Grundelement 5 Logotyp 6-7 Färger 8 Typografi 9 Bild och formspråk

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-03-26 656 SÖKANDE Tele2 Sverige AB (org. nr 556267-5164) Box 62 Borgarfjordsgatan 16 164 94 Kista INNEHAVARE Jakob S SAKEN Alternativt

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

Sponsringspolicy för Ronneby kommun

Sponsringspolicy för Ronneby kommun 2017-03-14 Dnr KS 2016-000533 Handläggare: Sanja Gojkovic, jurist Sponsringspolicy för Ronneby kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-03-30 111 2(5) Inledning och syfte Ronneby kommun är en politiskt

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-11-10 788 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svensk Adressändring AB, 556476-3562 Drottninggatan 82, 1 tr 111 36 Stockholm Ombud: Zacco Sweden AB, 556664-8480 ATT:

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut 1(5) Datum 2016-01-14 3.5.1 Diarienummer 3129/2015 NN Essunga kommun 465 82 Nossebro Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser att handläggningstiden

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Samtliga delar av märket är varumärkesskyddade.

Samtliga delar av märket är varumärkesskyddade. 1(8) 2(8) När företag och organisationer vill markera tillhörighet till Dalarna finns det ett märke att använda. Märket har tagits fram under arbetet med projektet Bilden av Dalarna och har formen av en

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

VÄLKOMNA! FRUKOSTSEMINARIUM 31 JANUARI

VÄLKOMNA! FRUKOSTSEMINARIUM 31 JANUARI VÄLKOMNA! FRUKOSTSEMINARIUM 31 JANUARI AGENDA 08:00 08:05 08:35 08:50 09:00 Inledning Erica Nordström, chef medlem & marknad Ny lag kräver nya stadgar! Gabriella Eriksson, chefsjurist HSB Stockholms stöd

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Vår uppgift Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen.

Vår uppgift Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. 2016-11-10 Admnr 187/2016 1 (14) Kommunikationspolicy för Konkurrensverket Gäller från den 10 november 2016. Konkurrensverket är en öppen och transparent myndighet och vi är aktiva och lyssnande i vår

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

Bild Riktlinjer för styrdokument

Bild Riktlinjer för styrdokument Bild Riktlinjer för styrdokument Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-04-24, 49 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA ARBOGA 2009-03-03 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA 1. Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga. 2. Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut

Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut 1 2 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut... 4 STs varumärke utveckling av namn och profil... 5 Motivering till kongressens beslut... 5 Redovisning vad som har gjorts i ärendet...

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Certifiering En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Se till att er bostadsrättsförening blir kvalitetssäkrad Nu går det att få nöjda och trygga medlemmar samtidigt som ni i styrelsen får ett bevis

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för benämning styrdokument i Sollentuna författningssamling Antagna kommunfullmäktige 2011-06-15, 87 1 Inledning Med begreppet styrdokument ses de kommunala bestämmelser som reglerar olika företeelser

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-19 247 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Wasabröd AB Box 6722 133 85 STOCKHOLM Ombud: Bengt E, Zacco Sweden AB Box 23 101 104 35 STOCKHOLM MOTPART Name Navigation

Läs mer

Riktlinjer för sponsring

Riktlinjer för sponsring Dokumenttyp och beslutsinstans Riktlinje Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Informationschef Dokumentnamn Riktlinjer sponsring Dokumentet gäller för Tjörns kommunkoncern Fastställd/Upprättad 2017-02-09 Giltig

Läs mer