Ny tjänstemannaorganisation för kommunstyrelsen upphörande av konsult" och serviceavdelningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny tjänstemannaorganisation för kommunstyrelsen upphörande av konsult" och serviceavdelningen"

Transkript

1 SainmanträdesdalMirinNii \ \föu cz Sidan 26 av 58 04/2012 Dnr 2012/149 KS Ny tjänstemannarganisatin för kmmunstyrelsen upphörande av knsult" ch serviceavdelningen 1 ärendet föreligger Ijänsteullåtande från kmmunledningskntret. Sammanfattning Knsult ch service är sedan 1998 en avdelning inm kmmunledningskntret. Avdelningen består av åtta enheter sm huvudsakligen svarar för kmmunens inlernservice. Kmmundirektören liar givit kmmunledningskntret i uppdrag all föreslå en rganisatin där knsult- ch serviceavdelningen upphör sm egen sammanhållen avdelning men att verksamheterna är kvar inm kmmunledningskntret. Arbetsutskttets förslag Arbetsutskttet föreslår kmmunstyrelsen besluta följande: 1. Knsult- eh serviceavdelningen upphör sm egen avdelning inm kmmunledningskntret. 2. Kmmunstyrelsen antar ny rganisatin för kmmunledningskntret, på avdelningsnivå, i enlighet med bilaga 1 till kmmunledningskntrets tjänsleullåtande Kmmundirektören bemyndigas fastställa den detaljerade rganisatinen, på enhelsnivå, samt i övrigt vidta de åtgärder sm krävs föl' att rganisatinen ska kunna genmföras. A. Samtliga vanstående förändringar träder i kraft den 1 januari Kmmunstyrelsens beslut 1. Knsult- eh serviceavdelningen upphör sm egen avdelning inm kmmunledningskntret. 2. Kmmunstyrelsen antar ny rganisatin för kmmunledningskntret, pä avdclningsnivu. i enlighet med bilagn 1 till kmmunledningskntrets tjänsleullåtande Kmmundirektören bemyndigas fastställa den detaljerade rganisatinen, på enhetsnivå. samt i övrigt vidta de åtgärder sm krävs för att rganisatinen ska kunna genmföras. 'I. Samtliga vanstående förändringar träder i kraft den 1 januari tiign. Ordf. Jimlerai Exp. datum Gicjn.

2 SOLLENTUNA KOMMUN Kmmunstyrelsen Sammanträdesprtkll S amm a nträd esd atum Sidan 27 av 58 Beslutsexpedinng: Aid Kmmundirektör Ulf Bergh Avdelningschef Sören Faxelid Samtliga nämnder.ti t i ik-jh it Sinn. Ordf. Juntrai Exp. dalum Sign.

3 Sammanträdesprtkll Sam ma nträd es datu m Sidan 20 av 58 (80 80/2012 Dnr 2012/182 KS Engångssatsningar under Dl Al ii L NR 2G12 -ÖS- 0 7 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från kmmunlednings kntret. Sammanfattning Kmmunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag atl inventera behv av ch möjligheter atl genmföra engångssalsningar under Medel lill engångssatsningar kmmer atl beviljas under förutsättning att kmmunstyrelsen anser all del finns eknmiskt utrymme för sådana under Arbetsutskttets förslag Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår kmmunstyrelsen besluta följande: 1. Från kmmunstyrelsens förutsedda i budgel 2012 ska krnr fördelas enligl följande: Kmmunstyrelsen tilldelas krnr, Trafik- ch fastighetsnämnden tilldelas krnr, Barn- ch ungdmsnämnden tilldelas krnr, Scialnämnden tilldelas krnr, Vård- ch msrgsnämnden krnr. Kultur- ch fritidsnämnden krnr, Miljö- ch byggnadsnämnden krnr, 2. Nämnderna ska använda de tilldelade medlen enligl bilaga Nämnderna ska. innan de anslagna medlen får las i anspråk, lill eknmichefen redvisa lid- ch handlingsplan lr genmförandet av engångssatsningen. 't. När satsningen genmförts ska den ålerredvisas lill eknmichefen. 5. Aterredvisning av lill kmmunstyrelsen anslagna medel avseende 1Tkslnader ska redvisas varje månad lill arbetsutskttet med början Övrign anslagna medel ska redvisas i samband med månadsrnpprlci na. Kmmunstyrelsens beslut 1, Från kmmunstyrelsens förutsedda i budgel 2012 ska krnr fördelas enligl i ljande: Kmmunstyrelsen tilldelas krnr. fe... V. Sinn. Ordf. t=>:p. datum Sign.

4 e "JVafik- ch faslighetsnämnden tilldelas krnr, Barn- ch ungdmsnämnden Ulldelas krnr, Scialnämnden tilldelas krnr, Vard- ch msrgsnämnden krnr, Kultur- ch fritidsnämnden krnr, Miljö- ch byggnadsnämnden krnr, 2. Nämnderna ska använda de tilldelade medlen enligt bilaga 1. Sammanträdesprtkll Sammanträdesdatum Sidan 29 av Nämnderna ska, innan de anslagna medlen får las i anspråk, till eknmichefen redvisa tid- ch handlingsplan för genmförandet av engångssatsningen. 4. När satsningen genmförts ska den ftlcrredvisas till eknmichefen. 5. Ålerredvisning av lill kmmunstyrelsen anslagna medel avseende IT» kstnader ska redvisas varje månad lill arbetsutskttet med början Övriga anslagna medel ska redvisas i samband med månadsrapprlerna. liisluuixpcidicriiuj: Akt Eknmichef Håkan Wikman Cntrller Olv Larssn Samtliga nämnder Kmmunsekrelerare Birgitta Erikssn >-... l/( ± Rlttn. Ordf. Jnstrare l:xp. datum Sign.

5 Kmmunledningskntret Olv Larssn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/152 KS Kmmunstyrelsen Förslag till beslut Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår kmmunstyrelsen besluta följande 1. Från kmmunstyrelsens förutsedda i budget 2012 ska krnr fördelas enligt följande: Kmmunstyrelsen tilldelas krnr, Trafik- ch fastighetsnämnden tilldelas krnr, Barn- ch ungdmsnämnden tilldelas krnr, Scialnämnden tilldelas krnr, Vård- ch msrgsnämnden krnr, Kultur- ch fritidsnämnden krnr, Miljö- ch byggnadsnämnden krnr, 2. Nämnderna ska använda de tilldelade medlen enligt bilaga Nämnderna ska, innan de anslagna medlen får las i anspråk, till eknmichefen redvisa tid- ch handlingsplan för genmförandet av engångs satsningen. 4. När satsningen genmförts ska den ålerredvisas till eknmichefen. Sammanfattning Kmmunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag att inventera behv av ch möjligheter att genmföra engångssatsningar under Medel till engångssatsningar kmmer atl beviljas under förutsättning att kmmunstyrelsen anser att det finns eknmiskt utrymme för sådana under Under 2011 beslutades m engångssatsningar när kmmunstyrelsen såg att del enligt prgnserna fanns ett utrymme för att göra sådana. Beslutet för dessa km dck relativt sent under året, vilket försvårade ett genmförande av satsningarna före årsskiftet. I år vill kmmunstyrelsen ha en bättre framförhällning m det kmmer att finns utrymme för engångssatsningar. För att det ska finnas en realistisk möjlighet atl genmföra eventuella engångssatsningar så har kmmunstyrelsen därför tagit in underlag från respektive nämnd m förslag Besök Pstadress Telefn växel Fax receptin Internet Turebergshuset Turebergs trg Sllentuna

6 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/152 KS Sidan 2 av 2 på sådana. Förslagen ska innehålla en beskrivning av vad nämnden vill göra, hur mycket det kmmer att medföra i kstnader samt när under 2012 satsningen kan genmföras. I övrigt definieras engångssatsningarna enligt följande: Medlen får endast användas under 2012 a Ska var en tydlig satsning sm del inte nrmalt finns utrymme för i den rdinarie budgeten, Delfår alltså inte innebära ett åtagande efter 2012 sm medför löpande kstnader framöver, Ska inte användas till att täcka eventuella undersktt i den löpande verksamheten, Får inte vara en investering. / Kjprrfun direktör Bilaga 1 Engångsatsningar 2012 sammanställning

7 Bilaga engå^ssateningar 2012 sammanställning (Belpp i tkr) tkr Knmmentar/tidplan Kmmunstyrelsen, Dkument- ch ärendehanteringssystem, frtsatt utveckling ch förvaltning Inköp av prfilprdukter för att användas vid besök IT-stöd stadsbyggnadsprcessen, kstnad utöver budget Översiktsplan, kstnader för färdigställande Fördjupad översiktplan för urban grönstruktur Nv ljudanläggning, Turebergsrummet ökade arvdeskstnader till plitiker pga. nya bestämmelser samt ny budgetpre Kmmunövergripande IT-satsningar Persnalförstärkning på upphandlingsenheten KS ttalt Trafik- ch fastiahetsnämnden Extra gatuingenjör Knsultstöd för genmförande av kmmunikatinsplan Knsultstöd för att kunna administrera hyresavtal i samband med det nya hyressättningssystemet Knsultstöd för avlastning i chefsledet Öka tillgängligheten i Rösjöskgen TFN ttalt Verkställdes inte Budget 2012 = 0,5 mkr 200 Skulle varit klar Upphand! miljöknsult Utredning pågår plus IT månader månader resten av tidigareiäggas till

8 Bilaga engångssatsningar 2012 sammanställning (Belpp i tkr) Barn- ch ungdmsnämnden Översyn ch underhåll av nätverk ch accesspunkter i de sklr sm är belägna i kmmunen BUN ttalt Belpp tkr Kmmentar/tidplan kiar l Scialnämnden Utbildning i Sign f Saftey, 15 scialsekreterare 200 Utbildning för scialkntrets chefer ch arbetsledare i UCL extra utb.piatser2012 Utbilda persnalen i Ml (Mtiverande Intervju), ett förhållningssätt ch en evidensbaserad samtaismetd med klienter. 6 0 Prcessverktyg för arbetet med LEAN SN ttalt Vård- ch msrgsnämnden Med utgångspunkt i nämndens Äldreplan genmföra en attitydsundersökning 300 Översätta verksamhetsspecifik infrmatin till 5 språk 150 Ny teknik för att möjliggöra aktiviteter för äldre 200 utrustning ch installatin VON ttalt

9 Bilaga engångssatsningar 2012 sammanställning (Belpp i tkr) Kultur- ch fritidsnämnden Uppdatering av resultatsystem för idrtt, 5 st Infrmatinsskärrnar kultursklan, 3 st Digitalpiann till kultursklan Trådlösa mikrfner, kultursklan Läktarstlar i plast till Sllentunavailen, stycken Ombyggnatin av kntrslandskapet, huvudbibliteket KFN ttalt mö- ch byggnadsnämnden Prgramvara för kartering m.m. S.k. 2:a bildskärm till persnalen för mät- ch kart samt bygglvsavdelningen MBN ttalt Nämndernas förslag till engångssatsningar ttalt Belpp tkr Kmmentar/tidplan hösten 2012

10 OLLENTUNA KOMMUN relsen Sammanträdesprtkll Sammanträdesdatun" Sidan 36 av 50 DIAHII; NiV OB 0? EAlSjjzi \föi\lö\ 90/2012 Dnr 2012/0177 KS-2 Hemställan från handikapprådet rn att ta fram en tillgänglighetshandbk I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från kmmunledningskntret. Sammanfattning Kmmunala handikapprådet liar i hemställan till kmmunstyrelsen påpekat att alla människr lätt ska kunna ta sig till arbetet, bibliteket, naturmråden, sklan, pendeltåg ch bussar. Enligt rådet är det inte så i dag därför all förvaltningar, byggherrar ch entreprenörer inte vet hur del ska byggas för att det ska fungera för persner med funktinsnedsättning. Rådet föreslår därför alt kmmunstyrelsen beslutar att la fram en tillgänglighelshandbk, sm ska användas bland annat vid nyprduktin ch väsentlig mbyggnad av flerbstadshus, utmhusmiljöer, kmmunala lkaler ch anläggningar. Handbken ska rikta sig till förvaltningar, entreprenörer ch byggherrar. Liknande handböcker finns redan, bland annat hs Bverket. Arbetsutskttets f örslag Arbetsutskttet föreslår atl kmmunstyrelsen beslutar följande. Kmmunstyrelsen avslår handikapprådets hemställan m atl ta fram en tillgänglighetshandbk. Överläggning i kmmunstyrelsen - Freddie Lundqvist (S) med instämmande av Barkal Hussain (V) yrkar bifall till handikapprådets hemställan m atl ta fram en tillgänglighetshandbk. Prpsitin Ordförande Duglas Lithbrn (M) ställer arbetsutskttets förslag mt Freddie Lundqvist (S) med lieras yrkande eh finner alt kmmunstyrelsen bifaller arbetsutskttets förslag Kmmunstyrelsens beslut Kmmunstyrelsen avslår handikapprådets hemställan m atl la fram en tillgänglighelshandbk. R&rvatin Freddie l Aindqvist (S) ch Barkat Hussain (V) reserverar sig lill förmän för egel yrkande. öicjn. Ordf. Jusitiar Exp. eiatum Sl(jii.

11 SOLLENTUNA KOMMUN Kmmunstyrelsen Sammanträdesprtkll Sammanträdesdatum Ö--30 Sidan 36 av öo BslutsKpecllring: Akt Utredare Eva Carlssn Handikapprådet Vård- ch msrgsnämnden Sign. Ordf. Ju st ra r l:xp. datum Sign.

12 Sammanträdesprtkll Sammanträdesdatum Sidan 43 av SjTgff i 95/2012 Dnr 2012/0203 KS-4 Åtgärdsplan för att minska SOLOMs undersktt Sammanfattning 1 ärendet föreligger vård- ch msrgsnämndens heshil , 55. Kmmunstyrelsen beslutade alt vid en betydande budgetavvikelse skall nämnden ta fram en Åtgärdsplan i samråd med kmmunstyrelsens arbetsutsktt. På sammanträdet infrmerar vård- ch msrgsnämndens rdirande Björn Karlssn (M), förvaltningschef Magnus Widén ch avdelningschef Päi vi Kabran m SOLOMs budgetavvikelse ch förslag till åtgärdsplan för atl minska SOLOMS undersktt. Arbetsutskttets bslut Ålgärdsplanen överlämnas lill kmmunstyrelsen ulan eget förslag lill beslut. Överläggning i kmmunstyrelsen Duglas Lithbrn (M) för Alliansen yrkar följande: - Kmmunstyrelsen gdkänner värd- ch msrgsnämndens åtgärdsplan. Ingwar Åhman-Eklund (SP) yrkar återremiss av ärendet. Prpsitin Ordförande Duglas Lithbrn (M) frågar m ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras i dag. Därefter frågar rdföranden m kmmunstyrelsen bifaller eller avslår hans förslag ch finner alt kmmunslyrelsen bifaller förslaget. Kmmunstyrelsens beslut Kmmunslyrelsen gdkänner vård- ch msrgsnämndens åtgärdsplan. Prtkllsantcknlng Duglas I.ithbrn (M) lr Mderaternas ledamöter i kmmunstyrelsen. Lennart Gabrielssn (KP) för Flkpartiets ledamöter i kmmunstyrelsen. Magnus Ramslrand (KD) lr K ristdemkraternas ledamöter i kmmunstyrelsen, Anna Myrhed (O), Freddie Lundqvist (S) för Scialdemkraternas ledamöter i kmmunstyrelsen. Peter Gdlund (MP) eh Barkat Hussain (V) lämnar prikllsanlcekning (bilaga 1). Reservatin ingwar Ahman-Ekhmd (SP) reserverar sig till förmän för eget yrkande, Srtjn. Ordf. Justerar Eup. datum Sinn.

13 SOLLENTUNA KOMMUN Kmmunstyrelsen Sammanträdesprtkll Sammanträdesdatum Sidan 44 av 58 Beslutsexpecfieiing: Akl Eknmichef Håkan Wikman Vård- ch msrgsnämnden %. < M. hjc u Sign, Ordf. Justera r Itup. datum Sinn.

14 M, Fi 1, KD, C, S MP ch V Prtkllsaiiteckning KS Ärende 25: Åtgärdsplan för atl minska SOLOMs undersktt M, FP, KD, C, S MP ch V i kmmunslyrelsen gdkänner åtgärdsplanen för att minska SOLOMs undersktt. Vi kmmer att följa arbetet med åtgärdsplanen ch ser med tillförsikt på de åtgärder sm nu skall genmföras samt redvisningen av del uppdrag sm har gells angående atl utreda den kmmunala hemtjänstens förutsättningar för att driva verksamheten med en eknmi i balans. Uppdraget redvisas efter smmaren 2012.

15 L Scialstyrelsen Dnr 16042/2012 1(2) Regler ch tillstånd Åsa Petterssn Sllentuna kmmun Vård- ch msrgskntret Sllentuna-TPrr - - ui.,..i.;g [ i ji. /., Statsbidraget Omvårdnadslyftet Beslut Scialstyrelsen har beslutat att tilldela Sllentuna kmmun krnrför utbildningsinsatser under kalenderåret 2012 enligt Scialstyrelsens anvisningar för Omvårdnadslyftet. Villkr för utbetalning Medlen ska rekvireras. En rekvisitinsblankett bifgas detta beslut. Rekvisitinsblanketten ska ha kmmit in till Scialstyrelsen senast den 25 juni Redvisning/återrapDrteiing Statsbidraget utgår för gdkända gymnasie-, yrkeshögskle- eller högsklepäng sm uppnåtts under Mttagare av statsbidraget är skyldig att senast den 15 januari 2013 redvisa till Scialstyrelsen en inventering av persnalens frmella utbildningsnivå, vilka utbildningsinsatser sm har genmförts ch antalet gdkända päng sm har uppnåtts med bidraget. Scialstyrelsen återkmmer i september 2012 med anvisningar m detta. Scialstyrelsen kan kmma att begära registerutdrag eller mtsvarande sm bekräftar redvisningen. Mttagare kan bli återbetalningsskyldig m statsbidraget inte använts i enlighet med Scialstyrelsens anvisningar eller den ansökan sm lämnats. Skäl för beslut Fördelningen utgår från en fördelningsram baserad på flkmängden 80 år ch äldre där varje kmmun kunde ansöka m bidrag upp till ett visst maxbelpp. Ansökningar inkm från 204 kmmuner. Skillnaden mellan det tillgängliga belppet att fördela ch summan av faktiskt sökta belpp fördelades därefter mellan de kmmuner sm i ansökan markerat intresseföratt ta del av ev. återstående medel. Handläggning ch beslutsfattare Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Anders Printz. I den slutliga handläggningen har enhetschefen Stina Törnell Sandberg deltagit. Utredaren Åsa Petterssn har varit föredragande fl 8 SOCIALSTYRELSEN Stckhlm Telefn Fax Org nr Piusgir

16 SOCIALSTYRELSEN Dnr 16042/2012 Enligt 27 förrdningen (2009:1243) med instruktin för Scialstyrelsen får beslut i ärenden m fördelning av statsbidrag inte överklagas.

17 >SL Scialstyrelsen Dnr 13679/2012 1( Rekvisitin av statsbidraget Omvårdnadslyftet 2012 Skicka en underskriven blankett till: Scialstyrelsen, Eknmienheten, ref: mfalk, Stckhlm senast den 25 juni 2012, Betalningsmttagare; Organisatinsnummer; Adress: Pstnummer: 5 c i lu/v-i- 3LLXÖOO -0\^H Ort: Belpp: Bidraget utbetalas (ill: (välj ett av två alternativ Utbetalningen märks: (nieix 10 tecken) Kntaktpersn för uppföljning av bidragets använd m»»; Befattning: Telefn: E-pst: 1 2\\V.s Plusglrnr: Q^*} Bankgir ur: J)V ( Ig Vöfvjj U wic^. Vv-lU * 1, -j v. v, - \_x Datum: Underskrift: (behörig iretrikhtr. firmatecknare ellev HUmyiide) Naiimfrtydligandc: liefattnhig: fi> Z\JAjUTN AN/Cf C/f A SOCIALSTYRELSEN Stckhlm Telefn Fax Org nr Plusglr

18 JöL Scialstyrelsen Dm /2012 Regler ch tillstånd Sfia Urby Engren Sllentuna kmmun Christina B Embretsen Sllentuna k UIARIbNH T~ Stimulansbidrag till kmmunerna för att förbereda ch utveckla valfrihetssystem enligt LOV Beslut Scialstyrelsen har beslutat att avslå ansökan från Sllentuna kmmun m stimulansbidrag fr att förbereda ch utveckla valfrihetssystem i enlighet med lagen (2008:962) m valfrihetssystem (LOV). För närmare infrmatin se bilaga 2 "Fördelning av stimulansbidrag till kmmunema för att förbereda ch utveckla valfrihetssystem". Handläggning ch beslutsfattare Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Anders Printz. I den slutliga handläggningen har enlietschefen Stina Törnell Sandberg deltagit. Utredaren Sfia Urby Engren har varit föredragande. Enligt 27 förrdningen (2009:1243) med instruktinför Scialstyrelsen får beslut i ärenden m fördelning av statsbidrag inte överklagas. Med vänlig hälsning Sfia Urby Engren SOCIALSTYRELSEN Stckhlm Telefn Fax Org.nr Bankgir

19 JäsL Scialstyrelse n Dnr 3798/2012 1(1) Bilaga 2 Fördelning av stimulansbidrag till kmmunerna för att förbereda ch utveckla valfrihetssystem Bakgrund Scialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att för år 2012 besluta m ch fördela 20 miljner krnr i bidrag till kmmuner för att förbereda ch utveckla valfrihetssystem i enlighet med lagen m valfrihetssystem (LOV), bilaga 1. Det har kmmit in 70 ansökningar. En ansökan sm km in försent behandlades inte. Återstående 69 kmmuner har ansökt m ttalt krnr. Fördelning av medlen Scialstyrelsen har pririterat de kmmuner sm inte ansökt eller återbetalat tidigare beviljade medel. Dessa ansöliingar har beviljat hela det ansökta belppet utm en kmmun sm ansökte m medel över 2 miljner krnr. I tidigare beslut från regeringen, S2008/3609ST daterat , framgick att kmmuner kunde få högst 2 miljner krnr. Mt bakgrund av att ansökningarna 2012 är många ch den ansökta summan överstiger vad sm finns att fördela har Scialstyrelsen beslutat att ingen kmmun beviljas mer än 2 miljner krnr för hela satsningen. Vissa kmmuner har återbetalat delar av tidigare beviljat belpp, vilket Scialstyrelsen har tagit hänsyn till i bedömningen av ansökan. Återbetald summa har räknats av från tidigare beviljat belpp förutsatt att det återbetalade belppet varit högre än krnr. Vidare grundar sig fördelningen på antal invånare 75 år ch äldre i kmmunerna. Mindre kmmuner, med ett lägre antal invånare 75 år ch äldre, har beviljats ett högre belpp eftersm införandet av LOV medför generella kstnader sm är likartade för alla kmmuner. Scialstyrelsen har valt att inte bevilja pster i ansöliingar sm exempelvis studiebesök utmlands samt specificerade pster. Scialstyrelsen har beviljat statsbidrag till 48 kmmuner ch avslagit ansökningar från 21 kmmuner enligt bifgad tabell. SOCIALSTYRELSEN Stckhlm Telefn Fax Org nr Plusgir

20 LOV 2012 Sökande kmmun Sökt belpp Beviljat belpp Ale kmmun Alingsås kmmun D00 Askersunds kmmun Eda kmmun Emmabda kmmun Falu kmmun Gnsjö kmmun Grästrps kmmun Gävle kmmun Götene kmmun Hammarö kmmun Heby kmmun Herrljunga kmmun Härnösands kmmun Höganäs kmmun Hörby kmmun Järfälla kmmun Jönköpings kmmun Kalix kmmun Kalmar kmmun Karlstads kmmun Katrinehlms kmmun Kungsbacka kmmun Kävlinge kmmun Lahlms kmmun Lekebergs kmmun Lidingö stad Lunds kmmun Lysekils kmmun Mörbylånga kmmun Nra kmmun Nrdanstigs kmmun Nrrköpings kmmun Nynäshamns kmmun Orsa kmmun Partille kmmun Rnneby kmmun Rättviks kmmun Sala kmmun Salems kmmun Simrishamns kmmun Sjöb kmmun Skurups kmmun Sllentuna kmmun Strumans kmmun Strömstads kmmun

21 Sundbybergs stad Sundsvalls kmmun Södertälje kmmun Tjörns kmmun Tyresö kmmun Täby kmmun Upplands Väsby kmmun Uppsala kmmun Vaggeryds kmmun Vallentuna kmmun Vaxhlms stad 70000D Vellinge kmmun Vetlanda kmmun Vimmerby kmmun Västerås stad Ånge kmmun Åre kmmun Årjängs kmmun Asele kmmun Älvdalens kmmun Älvsbyns kmmun Örebr kmmun Östersunds kmmun Summa

22 BESLUT Tillsynsavdelningen Reginala tillsynsenheten ösl Dnr /2011 H3) Sandlista Vårdgivare/nämnd/annan huvudman Vård- ch msrgsnämnden i Sllentuna Kmmun. Legevisitten AB. Ärendet Tillsyn enligt scialtjänstlagen (2001 ;453) ch patientsäkerhetslagen (2010:659). Atervapprtering Scialstyrelsens beslut Ärendet avslutas. Bakgrund Scialstyrelsen har den 10 januari 2012 i beslut med diarienummer /2011 begärt att nämnden/vårdgivaren, ska vidta följande åtgärder: Vård- ch msrgsnämnden ska vidta följande åtgärder: Säkerställa en rutin tr att verksamheten rapprterar missfrhållanden ch risker för missförhållanden, Säkerställa att allvarliga missförhållanden ch en påtaglig risk för missförhållanden anmäls till Scialstyrelsen. * Säkerställa att dkumentatinen enligt SL uppfyller lagens krav på kvalitet. Legevisitten AB ska vidta följande åtgärder: Verksamhetschefen ska säkerställa att rdinatin av vid behvsläkemedel uppfyller regelverkets krav. Nämnden inkm den 7 mars 2012 till Scialstyrelsen med en redvisning av de åtgärder sm vidtagits. Av redvisningen framgår att vid SOCIALSTYRELSEN STOCKHOLM Telefn Fax Org nr

23 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2011 Scialstyrelsens inspektin i maj 2011 på Trs Backe servicehus var Aleris AB den entreprenör sm bedrev verksamheten på uppdrag av Sllentuna kmmun. Vidare framkmmer att kmmunens egenregi SOLOM (Sllentuna Hemtjänst med Omsrg), tg Över verksamheten från ch med september Ytterligare framförs att SOLOM har påbörjat ett arbete med att uppdatera ledningssystemet för kvalitet utifrån Scialstyrelsens nya föreskrifter ch allmänna råd m ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Arbetet beräknas vara klart senast i maj Utifrån detta har respektive enhet inm SOLOM tagit fram rutiner för att säkerställa alla mråden inm ledningssystemet. Av redvisningen framkmmer dessutm att en specifik åtgärdsplan har upprättats för Trs backe servicehus innehållande de rutiner sm ska ändras ch genmföras. Bland annat bifgades rutiner för anmälan m ch avhjälpande av missförhållanden enligt 14 kap. SL eller 24 LSS (lex Sarah). Legevisitten AB inkm den 15 maj 2012 med en redvisning av de åtgärder sm vidtagits. Av redvisningen framgår för att säkerställa att rdinatin av vid behvsläkemedel uppfyller regelverkets krav har frågan diskuterats ch kmmer att följas upp vid gemensamma läkarmöten. Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser Ö Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd (SOSFS 2006:5) m dkumentatin vid handläggning av ärenden ch genmförande av insatser enligt SOL, LVU, LVM ch LSS. 7 kap. 1 Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd (SOSFS 2011:5) m lex Sarah. 3 kap. 7 Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd (SOSFS 2000: 1) m läkemedelshantering i häls- ch sjukvården.

24 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2011 Scialstyrelsens bedömning Scialstyrelsen knstaterar att åtgärder har vidtagits utifrån de brister sm påtalats i Scialstyrelsens beslut den lojanuari Beslut i detta ärende har fattats av sektinschefen Eva Wastensn. I den slutliga handläggningen har inspektören Ann Bergman deltagit. Inspektören Thmas Karlssn har varit föredragande. För Scialstyrelsen / Eva Wastensn Thmas Karlssn Sändlisla: Vård ch msrgsnämnden i Sllentuna kmmun, Legevisitten AB.

25 Sveriges Kmmuner ch Landsting Avd för vård ch msrg Anna Lilja Qvarlander STYRELSENS BESLUT NR K mm u n s t y re J s ern a Vårt dnr?0 n -03 / l Överenskmmelse för 2012 mellan staten ch Kmmuner ch Landsting m stöd till en evidensbaserad praktik för gd kvalitet inm scialtjänsten Dnr 12/0146 Styrelsens beslut "V, ^ Sveriges Kmmuner ch Landstings styreisemiarden 19 januari 2012 beslutar % ' / att för sin del gdkänna förslaget lill överenskmmelse m slöd till en evidensbaserad praktik för gd kvalitet inm scialtjänstens nuå^e med undanta'! för punkten 7, redvisning av eknmiska medel ch återbetalning, samlj att uppdra åt arbetsutskttet atl slutföra förhandlingen avseende punkten 7, Redvisning av eknmiska medel ch återbetalning. Sveriges Kmmuner ch Landstings styrelse har den 9 mars beslutat att för sin del gdkänna förslaget till utfrmning av punkten 7 i överenskmmelse m stöd till en evidensbaserad praktik för gd kvalitet inm scialtjänsten, samt att frtsätta diskussinen med Finansdepartementet ch Scialdepartementet m hur behvet av långsiklighel i framlida överenskmmelse kan säkras. Bakgrund Staten ch Sveriges Kmmuner ch Landsting tecknade 2011 en första överens-* kmmelse m natinella insatser för alt stödja en strategisk utveckling inm scialtjänstens mråde. Föreliggande Överenskmmelse avser insatser för Överenskmmelsen baseras dels på den plattfrm förarbetet sm staten ch Sveriges Krn^ muner ch Landsting antg i juni 2010, dels på befintliga Överenskmmelser såsm =,den m utvecklingsarbete inm missbruks- ch berendevården (Kunskap till Präktig samt Prgram för gd äldremsrg. i Avsikten är att stärka scialtjänstens möjligheter ch förmåga att skapa ch använda relevant kunskap ch infrmatinsteknik så alt resurser kan riktas till mråden där de gör bäst nytta. Del Övergripande målet med all stödja en evidensbaserad praktik är i\\ brukarna slyi få ta del av insatser sm bygger på bastå tillgängliga kunskap. Utgångspunkten är lagstiftningens krav på en gd kvalitet i scialtjänsten sett ur ell, brukar- ch rftedbrgarperspektiv. Sveriges Kmmuner!pch Landsting Pst: Stckhln}, fisöfc: Hrnsgatan 20 Tfn: viixei qp, Fax: t) Orgnr: S " vw 1

26 Sveriges Kmmuner ch Landsting Vårt dnr 12/0733 De natinella insatserna ska präglas av långsiktighet ch samrdning. Utvecklingsarbetet ska ske i dialg mellan lkal, reginal ch natinell nivå. För att skapa effektivitet ch långsiktighel i arbetet finns det behv av att staten ch huvudmännen frmulerar långsiktiga mål ch strategier. Avsikten är att i årliga överenskmmelser knkretisera insafsei; för att nå dessa målsättningar. Regeringen avsätter fönåii kr för insatserna i överenskmmelsen. Överenskmmelsen för 2012Vhnebär att medel fördelas mellan Reginalt slöd till kunskapsutveckling, lkalt utvecklingsarbete ch samverican^1 (84,5 mkr) *V.-^ Natinellt stöd - till stöd för lkal utveckling (39,5 mkr) V Utbildning ch frtbildning (5,5 mkr) ^&. L Brukarmedverkan ch ideella rganisatiner (5 mkr) e Frskning (0,5 mkr) Överenskmmelsen redvisas i bilaga I. Sveriges Kmmuner ch Landsting Anders Knape Ordförande i?

27 Minnesanteclcningar Styrgruppen för FOU nu, Närvarande: Eva Arvidssn, rdförande Irené Kallin, Slna stad Magnus Widén, Sllentuna Stina Strid Hvmöller, Upplands Väsby Lena Burman Jhanssn, Ekerö Eva Flke, Upplands-Br Jan Hellström, Sigtuna kmmun Peter Lundqvist, HSF Eva Heniiksen, FOU nu Håkan Uvhagen, FOU nu Elisabeth Lauiiteen, FOU nu 1. Välkmna Eva A hälsade alla välkmna tiu styrgruppsmötet. 2. Beslutsärenden Fastställande av dagrdning Tre övriga frågr anmäldes: Eva H, Uppvaktning Irene K, SIS Peter L, uppföljning av FU-verksamheter BESLUT: Dagrdningen fastställdes. Minnesanteckningar från Styrgruppsmötet den 11 nvember 2011 Minnesanteckningar från föregående styrgruppsmöte gicks igenm. Magnus förtydligade att beslutet rörande rdförandeskapet gällde fram till smmaren BESLUT: Minnesanteckningarna gdkändes ch lades till handlingarna. FOU nu Birgittavägen Järfälla nu

28 Eknmi Eva H föredrg den eknmiska rapprten. Eknmin är i balans ch enligt planering. Jan efterfrågade en eknmisk rapprt på prjektnivå till nästa möte. BESLUT: Rapprten gdkändes. Utveckling av mdeller för implementering av de natinella riktlinjerna för vård ch msrg av persner med demenssjukdmar. Elisabeth L redgjrde för kartläggning ch analys sm genmförts sedan senaste styrgruppsmötet. En plan för frtsatt utveckling under 2012 av pågående prcesser rörande implementering av riktlinjerna för persner med demenssjukdm presenterades. Jan lyfte vikten av att primärvardsrehab inkluderas i aktuella prcesser. Elisabeth förtydligade att medel finns avsatta för ersättning för nedlagd tid för medverkande persner i prjekten ch nätverk. Ingen skillnad görs mellan landsting ch kmmun vad gäller denna ersättning. En diskussin fördes m vikten av att inse att prcessen tar tid. Presentatinsmaterialet bifgas till minnesanteckningarna. BESLUT: Styrgruppen ställer sig bakm det beskrivna arbetet för Ny ansökan till Scialstyrelsen, implementering demensriktlinjer Elisabeth L presenterade ansökan till Scialstyrelsen för frtsatt arbete med implementering av riktlinjerna för persner med demenssjukdm under Ansökan baseras på arbetet 2012 ch tidigare beviljad ansökan. Entids-ch aktivitetsplan presenterades. En diskussin fördes m styrfunktin för prjektet Diskussinen resulterade i att kallelse till prjektets styrgrupp går till FOU nu:s styrgrupp sm i sin tur utser representant. Elisabeth tydliggjrde att det är kmmunerna genm Sllentuna kmmun sm söker, men med förbehållet samverkan med verksamheter inm Stckhlms läns landsting. Ansökan bifgas till minnesanteckningarna. BESLUT: Styrgruppen gdkände ansökan ch att Sllentuna står sm huvudsökande. LSS-benden, palliativ vård ch demenssjukdm Eva H ch Håkan gav en bakgrund till prjektidén. På senaste FU-rådsmötet lyfte samtliga medverkande persner fram mrådet sm angeläget ch rekmmenderade FOU nu att genmföra den föreslagna kartläggningen i ett första steg. 2

29 CARPEs rll vid en kmpetenshöj ande satsning diskuterades. Tillåts alla berörda verksamheter vara med? En frågeställning lyftes m hur vi kan dra nytta av de strukturer ch kmpetens m palliativ vård sm finns på vård- ch msrgsbenden. Kan vi rganisera så att kmpetens m palliativ vårdfinnstillgänglig när den behövs? Stina menade att nätverk ch erfarenhetsutbyte m palliativ vård efterfrågas i hennes rganisatin. Håkan synliggjrde FU-rådets rll i både framtagandet av frågeställningarna samt att nå ut till rätt persner inm kmmunerna. FOU nu föreslg en kartläggningen där FOU nutillsammansmed kmmunerna utröner hur många persner sm har ett utbildningsbehv inm LSS-benden, hur de lika kmmunerna hanterar delegering från häls- ch sjukvården samt hur samarbetet med denna ser ut i dagsläget. Vidare föreslgs att undersöka vilken kunskap sm efterfrågas samt hur en eventuell utbildningssatsning kan rganiseras så att det blir en långsiktig kmpetenshöjning i verksamheterna. Vilka persner bör utbildas? Hur sker samverkan med primärvården idag? Hur kan kmmunerna förbereda sig inför kmmunaliseringen av hemsjukvården? BESLUT: Styrgruppen ställde sig bakm idén. Jämförels er/förväntanskap/faktabk anhöriga Eva H redgjrde för underlaget sm bearbetats efter kmmentarer på föregående styrgruppsmöte. Alla var ense m att det är en svår ch kmplex fråga. Vad ska vi skriva? Behvet upplevs sm strt, det är viktigt att kunna ge en helhetsbild för målgruppen. Irene lyfte frågan hur vi kan vända på synen ch medias bild m äldremsrg? Diskussin m hur kmmunerna jbbar med kmmunikatin ch hur vi når ut med det psitiva sm görs i våra verksamheter. Elisabeth L reflekterade kring satsningen i Södertäljes inm mrådet. Det verkade sm m ju längre ifrån verksamheten persnerna var ju mer pessimistiska var de. Denna erfarenhet medför lika kmmunikatin ch typ av infrmatin berende på hur nära persnerna är äldremsrgen. Tankar m att börja i mindre skala framkm så att vi kan se vart prcessen för ss. BESLUT: FOU nu arrangerar tillsammans med FU-rådet initialt en wrkshp med bred representatin. 3

30 Möten under hösten 2012 BESLUT: Två möten planeras under hösten 2012, 21/9 ld samt 23/11 kl Sllentuna, Röda rummet. 3. Infrmatins ärenden Rapprt från FOU nu Håkan ch Eva H presenterade vad sm pågår just nu vid FOU nu. Presentatinsmaterialet bifgas till minnesanteckningarna. Håkan förtydligade att FOU nu gärna kmmer ut till lika knstellatiner ch berättar mer m specifika prcesser m så önskas. Ordförandefråga Peter Lundqvist infrmerade m landstingets val av rdförande för styrgruppen. Pia Sndell. Pia arbetar idag på Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF främst med kmpetensfrågr fr samtliga persnalgrupper inför planeringen av Framtidens hälsch sjukvård. Hn ska ckså från ch med 1/ bistå på SLSO i frågr sm rör utveckling ch kmpetensförsörjning. 4. Övriga frågr Eva H tackade rdförande Eva Arvidssn för ett värdefullt arbete ch för allt stöd ch knstruktiva cachning sm Eva A har bidragit med sm rdförande för FOU nu. Även styrgruppen tackade Eva A för hennes insatser sm rdförande. Irene lyfte frågan m SIS ch m eventuell invlvering från FOU nu. Håkan svarade att frågan ställts till FOU nu men att verksamheten valt att tacka nej till medverkan. Peter Lundqvist berättade att äldreberedning inm SLL har gett tjänstemännen i uppdrag att göra en Översyn av de fyra äldre-fu-verksamheterna i länet. Syftet är ett bedöma m indelningen i de fyra verksamheterna är den ptimala för kraftfull FU-verksamhet. Eva A påminde m att styrgruppen för FOU nu ställt sig psitiv till en sammanslagning med Senirium redan för ett år sedan. Eva Arvidssn, rdf. Håkan XJvhagen, sekr. 4

31 rr -s- a a Till vård ch msrgsnämnden Sllentuna kmmun Sllentuna Behandling av Vård- ch msrgsnämndens budget i det kmmunala pensinärs rå det. Vård- ch msrgsnämndens rdförande Björn Karlssn kallade med krt varsel till ett extra sammanträde med KPR den 3 maj Vid sammanträdet redvisades att nämnden måste arbeta fram ett sparförslag på cirka ti miljner krnr. Olika åtgärder redvisades. Dck fanns heller inte någn dkumentatin sm ledamöterna kunde ta del av. Idag den 6 maj har Björn Karlssn annnserat att han vill ha ett nytt KPR den 15 maj för att infrmera m de besparingar sm skall beslutas av Vård- ch msrgsnämnden vid sammanträde samma kväll. Handlingar kmmer att budas ut till ledamöterna i KPR den 11 maj. När vi sm representerar pensinärsrganisatinerna i KPR har diskuterat frågan har vi kmmit fram till att det inte är möjligt att vara med i ett samrådsförfarande med denna tidplan. En del av representanterna är inte hemma de aktuella dagarna. För andra finns inte någn möjlighet att träffas för att kmma fram till någn gemensam uppfattning. Att sedan ha KPR:s sammanträde samma dag sm nämnden sammanträdet gör det inte möjligt att skriva ner några synpunkter efter sammanträdet. Vi uppskattar Björn Karlssns ansträngningar att försöka hålla pensinärsrganisatinerna infrmerade m nämndens diskussiner men knstaterar att vi inte har möjlighet att med de krta tider sm är anslagna vara med ch lägga några synpunlcter. Om representanterna i KPR skall ha en seriös möjlighet att lägga några synpunkter måste vi dels kunna ha en gemensam diskussin dels ha möjlighet att på någt sätt vi mail ha en kntakt med våra styrelser. Om vi inte får denna möjlighet kan samrådet upplevas sm ett sätt att legitimera ett samråd sm egentligen inte finns i realiteten. PRO, Sllentuna SPF Tunasl SPF Grindslanten RPG /? Stig>Nyma!(i Lennart Wallin Olle Sandberg Kurt Runby

32 Äldrerådet i samarbete med Sllentuna kmmun, vård- ch msrgsnämnden anrdnar ett seminarium med föredrag av Lars Nilssn, prfessr emeritus i farmaci, läkemedelssakkunnig vid Sveriges pensinärsförbund, SPF. Efter föredraget ges tillfälle till frågestund m läkemedel ch läkemedelsbehandling. Ämne Äldres läkemedel - tillsammans får vi bättre kll. Många äldre persner behandlas med läkemedel sm är direkt lämpliga ch rsakar nödigt lidande. Kunskaperna måste förbättras ch vården måste arbeta bättre med uppföljning av läkemedelsbehandling. Nya siffrr i Äldreguiden på Scialstyrelsens webbplats visar dck att allt fler äldre erbjuds en årlig genmgång av sin läkemedelsbehandling. Detta seminarium ingår i prjektet "Kll på läkemedel" sm vill tydliggöra ch sprida kunskap m bristerna i de äldres läkemedelsbehandling ch bidra till förbättring. Prjektet sker i samarbete med PRO, SPF ch Apteket Farmaci. Dag: 18 september Tid: kl Plats: Sllentunasalen, plan 13, Turebergshuset i Sllentuna. Turebergshuset ligger på en minuts gångavstånd från Sllentuna busstatin ch pendeltågsstatin, nrra utgången. Föredraget är kstnadsfritt ch riktar sig till alla sm har ett intresse av frågr kring läkemedel.

33 Sidan 1 av 7 Kntaktplitiker för nämndens enheter (enl. enlietsförteckning) Senast uppdaterad Bstad med säi rskild service - Gruppbstad Enhetens namn Utförare Kntaktplitiker Ekmans väg 11 (Fd. Russet) Gammelvägen 1 Carema Orkidén Lars Ekblad (M) Carema Orkidén Birgitta Sturessn (M) Gransångarevägen 7 (Fd. Pängen) SOLOM Eva Ireblad (KD) Gröndalsvägen 17 A & B SOLOM Christer Östregård (C) Lantgårdsvägen 170 SOLOM Harriet Gliath (SP) Risvägen 7 SOLOM Harriet Gliath (SP) Rtsundagårdsvägen 8 SOLOM Tbias Nehm (M) Rtebergsvägen 1 Olivia Omsrg Tbias Nehm (M) Stupvägen 79 SOLOM Estigul Sahin (S) Vetevägen 2 SOLOM Magnus Håkanssn (C)

34 Sidan 2 av 7 Kntaktplitiker för nämndens enheter (enl. enhetsförteckning) Senast uppdaterad Bstad ined särskild service - Servicebstad Enhetens namn Utförare Kntaktplitiker Blåklckevägen 12 SOLOM Elisabet Hägglund (V) Drevkarlsstigen 2 SOLOM Mna Jacbs (M) Gransångarevägen 9 (Fd. Pängen) Idrttsvägen 56 SOLOM InDies Malmvägen 2 B (Fd. Tuna servicebstad) SOLOM Rådanvägen 31 (Fd. Silverdals servicebst.) Maria Sitell (FP) Anna-Lena Jhanssn (FP) Jan Kvistrum (M) Carema Orkidén Gun-Lis Rs (FP) Tmtegränd 6 SOLOM Carin Lindeli (KD)

35 Sidan 3 av 7 Kntaktplitiker för nämndens enheter (enl. enhetsförteckning) Senast uppdaterad Särskilt bende för äldre Enhetens namn Utförare Kntaktplitiker Bergkälla Gillbgården Lenalundsgården Minerva Nrrgården Nytrp Rådans äldrebende Sltrp Strandgården Trs backe servicehus Äldrebendet Ribbings backe Carema Äldremsrg AB SOLOM Aleris Äldremsrg AB Aleris Äldremsrg AB Attend Care AB SOLOM Aleris Äldremsrg AB HSB Äldremsrg AB Aleris Äldremsrg AB Aleris Äldremsrg AB Temab Christer Östregård (C) Harriet Gliath (SP) Ingrid Måhl (MP) SivsGustavssn (S) Mna Jacbs (M) Richard Meyer (S) Maria Sitell (FP) Birgitta Sturessn (M) Jan Kvistrum (M) Hans Nrdgren (SP) Tbias Nehm (M) Estigul Sahin (S) Magnus Håkanssn (C) Elisabet Hägglund (V) Carin Lindell (KD) Lilian Nwak (MP) Anna-Lena Jhanssn (FP) Hans Nrdgren (SP) Gun-Lis Rs (FP) Richard Meyer (S) Eva Ireblad (KD) Siv Gustavssn (S)

36 Sidan 4 av 7 Kntaktplitiker för nämndens enheter (enl. enhetsförteclcning) Senast uppdaterad Lars Ekblad (M) Daglig verksamhet Enhetens namn Sllentuna Dagliga Verksamhet Utförare SOLOM Inger Fldin (M) Lilian Nwak (MP) Krttidsbende ch äldrerehab Enhetens namn Nytrps gästhem & krttidsvård Sllentuna Äldrerehab Utförare SOLOM SOLOM

37 Sidan 5 av 7 Kntaktplitiker för nämndens enheter (enl. enhetsförteckning) Senast uppdaterad Dagverksamhet för äldre ch förebyggande verksamhet Eva Ireblad (KD) (sammankallande) Magnus Håkanssn (C) Ingrid Måhl (MP) Enhetens namn Edsbergsstugan Häggviksgården Pilhagen Rsenhill Rtebrgården Slrsen Anhörigstöd Frivilligcentral ch träffpunkt gemensamhetslkal Internetcafé Edsbergs senirträff Senirträff Gillegården Senirträff Helenelundsgården Senirträff Malmgården Senirträff Skälbygården Utförare SOLOM SOLOM SOLOM Carema Äldremsrg AB SOLOM Carema Äldremsrg AB SOLOM SOLOM SenirNet Sllentuna (Carin Lindeli) SOLOM SOLOM SOLOM (Carin Lindeli) SOLOM SOLOM

38 Sidan 6 av 7 Kntaktplitiker för nämndens enheter (enl. enhetsförteclcning) Senast uppdaterad Hemtjänst Birgitta Sturessn (M) (sammankallande) Mna Jacbs (M) Elisabet Hägglund (V) Enhetens namn Utförare 1:a Hemtjänstkmpaniet 1:a Hemtjänstkmpaniet ADB Aked Omsrg AB Almis Hemtjänst Camillas Hemtjänst & Service i Sllentuna AB Care Rent AB Carema Turebergs hemtjänst Enklare Vardag Sverige AB Eve AB HSB Omsrg I Care Assistance Ideal Vård ch Service Kristinas Omtanke Hemtjänst Mångkulturell Hemtjänst i Stckhlm AB Nattpatrullen Olivia hemtjänst ROSSAB Slms hemtjänst Systerjurens hemtjänst ADB Aked Omsrg AB Almis Hemtjänst Camillas Hemtjänst & Service i Sllentuna AB Care Rent AB Carema Turebergs hemtjänst Enklare Vardag Sverige AB Eve AB HSB Omsrg I Care Assistance Ideal Vård ch Service Kristinas Omtanke Hemtjänst Mångkulturell Hemtjänst i Stckhlm AB SOLOM Olivia hemtjänst ROSSAB SOLOM Systerjurens hemtjänst

39 Sidan 7 av 7 Kntaktplitiker för nämndens enheter (enl. enhetsförteckning) Senast uppdaterad

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats ch tid Karlskrna 13:00-15.30 ande Stefan Haskå, M, rdf Jan Carlssn, S, v rdf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Pabrn, FP Ola Frslin, FP Lena Hlst, C Karin Wibe

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLNTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- ch msrgskntret Jhanna Bång 2015-05-18 Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0187 VON-4 Diariekd: 719 Vård- ch msrgsnämnden Teritaluppföljning 1 - Verksamhet ch kvalitet Förslag

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Kmmunkansliet Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0282 Plicy för barn- ch ungdmar i Österåkers kmmun Beslutsförslag Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår Kmmunstyrelsen föreslå

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats ch tid Stra knferensrummet, Heby kmmun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Inger Ingstedt (C) Olf Nilssn (S), vice rdförande Margatetha

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-28 KS-2014/1589.317 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kmmunstyrelsen Samråd för ny- ch mbyggnad

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 18 september 2007

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 18 september 2007 Myndighetsnämnden för teknik ch miljö arbetsutsktt 18 september 2007 Plats ch tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats ch tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer