STOCKHOLM VATTEN AB. 447A010U Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLM VATTEN AB. 447A010U Stockholm 2007-10-04"

Transkript

1 STOCKHOLM VATTEN AB AP UNDERSÖKNING AV SKURMASKINSVÄTSKOR FRÅN VERKSTÄDER, A010U Stockholm Postadress Besöksadress Telefon Fax Reg nr Box 8270 Fagerstagatan Spånga Spånga

2 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 2 av 11 INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Orientering 4 3 Omfattning och utförande Syfte Tidpunkt Metodik Övrig dokumentation 7 4 Resultat Resultat Diskussion Slutsatser 10 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Medverkade verkstäder Resultatsammanställningar

3 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 3 av 11 1 Sammanfattning Flera skilda erfarenheter visar att golvskurvätskor från industrier och verkstäder är kraftigt förorenade av bl.a. metaller, vilket bidrar till minskade möjligheter att återföra avloppsreningsverkens näringsrika slam till åkermark. Även om det i många fall går att behandla vätskorna så att samtliga varningsvärden för metaller innehålls, erfordrar dessa svårbehandlade vätskor reningsutrustningar, behandlingssteg och kompetens som av flera skäl kanske inte kan förväntas presteras vid många mindre verksamheter där skurvätskorna uppstår. Aqua Konsult AB har på uppdrag av Stockholm Vatten utfört försök med skurvätskor. Försöken har utförts utifrån varaktigt goda resultat (tungmetallreduktion) vid en exempelanläggning och baseras på separat skurvätskehantering och långtidssedimentering. Anläggningen är uppförd med måttliga kostnader och utrymmeskrav och hanteringen är relativt enkel. Undersökningsresultaten visar att potentialen är hög för att väsentlig tungmetallreduktion med endast enkla medel (sedimentering utan kemikalietillsatser) kan erhållas vid verksamheter som belastar avloppsreningsverken. Likaså antyds eller visas att kemikalievalet, eller än mera vilken mängd (koncentration) man använder, kan ha stor betydelse för reduktionen.

4 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 4 av 11 2 Orientering Stockholm Vatten har tidigare i projektet påvisat att golvskurvätskor från industrier och verkstäder är kraftigt förorenade av bl.a. metaller. Stockholm Vattens har s.k. varningsvärden för ett antal ämnen. Överskrids varningsvärdena i avloppsvattnet medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder före utsläpp till spillvattennätet. Metallhalterna i golvskurvattnet ligger ofta gånger över varningsvärdena. Stockholm Vatten anser därför att golvskurvatten från industrier och verkstäder inte ska ledas orenat till avlopp. I tidigare projekt har Stockholm Vatten bl.a. genom IVL låtit undersöka lämplig reningsteknik för aktuella vätskor. Undersökningar gjordes med ett antal verksamheters vätskor med avseende på sedimenterbarhet samt behandlingsbarhet. Sedimenteringsförsöken utfördes med motsvarande 1 h uppehållstid och behandlingsförsöken utfördes med tillsats av fällningskemikalie, ph-justering, polymerer och sedimentering. Resultaten visade, med utgångspunkt att varningsvärden skall innehållas, att vare sig sedimenteringen eller den kemiska behandlingen kunde anses tillfredsställande. Detta trots att flera goda och mycket goda reduktioner förekommer, särskilt för två anläggningar som skurade endast med vatten (utan kemikalie). Flera halter förekommer som även efter behandling är gånger högre än varningsvärdena. Parallellt med Stockholm Vattens undersökningar har Aqua Konsult AB på uppdrag av ett antal verksamheter erhållit motsvarande erfarenheter. Vid sedimenteringsförsök i laboratorie- samt i fullskala har mycket varierande resultat erhållits, beroende av använda tvättkemikalier samt koncentrationer. Försöken har utförts i serier med långa slutliga sedimenteringstider (ofta veckor), även om prover av klarfas även uttagits i intervaller exempelvis efter 1-2 dygn samt 1-5 veckor. Sedimenteringsförsöken har vid flera tillfällen kompletterats med behandlingsförsök med kemisk fällning. Försöken har utförts med aluminium- eller järnbaserade kemikalier i doser, samt med justeringar till ph-värden, och med polymerer med vilka vi erhållit goda erfarenheter från olika industriella applikationer. Även med svårbehandlade vätskor, som vid sedimenteringsförsök >10 veckor uppvisat ingen eller försumbar tungmetallreduktion, har fällning visat på goda resultat. För att erhålla slutliga halter för parametrarna Cd, Pb, Cu, Cr, Ni och Zn som underskrider Stockholm Vattens varningsvärden har dock erfordrats ytterligare behandlingssteg och delmoment som normalisering och dosering av ytterligare hjälpkemikalier. På ett av bolagen (nr 3), som också medverkat i aktuella undersökningar, har efter positiva försök i laboratorieskala enkel utrustning installerats för separat uppsamling av skurvätskorna och behandling genom grovsedimentering, långtidssedimentering och efterföljande dekantering (avtappning) av klarfas via avskiljare till avlopp, d.v.s. helt utan kemikalietillsatser. Efter en försöksperiod i fullskala med dokumenterat fortsatt goda resultat har förfarandet permanentats och hanteringen införlivats i den löpande verksamheten. Genom fortlöpande provtagning och analys av avtappade vätskor och journalföring har inom ramen för egenkontrollen med enkla medel full kontroll erhållits om utsläppshalter och mängder. Från halter i obehandlade vätskor som är förhöjda gånger har varaktigt erhållits slutliga utsläppshalter som huvudsakligen väl underskrider Stockholm Vattens varningsvärden. Dessutom har förfarandet eliminerat tidigare störningar genom igensättning av golvbrunnar och ledningar samt medfört avfalls- och därmed kostnadsminimering. Grovslam och sand skopas numera enkelt

5 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 5 av 11 upp på fat och torkar innan avyttring som farligt avfall. Stockholm Vatten har med intresse noterat resultaten från denna exempelanläggning som fortlöpande redovisats i miljörapporteringen. Kontakter upprättades mellan Stockholm Vatten och Aqua Konsult AB som utmynnade i föreliggande gemensamma projekt som utförts i olika etapper. I tidigare etapper har bland annat en kunskapssammanställning upprättats som omfattar resultat samt produktionsdata från samlade tidigare erfarenheter. I aktuell etapp har undersökts vilka tungmetallreduktioner som med endast enkla medel kan komma att erhållas vid längre sedimenteringstider, med vätskor från varierande verksamheter. 3 Omfattning och utförande 3.1 Syfte Inga hittills utförda undersökningar talar emot ett generellt omdöme att skurmaskinsvätskor från verkstäder ofta innehåller mycket höga koncentrationer oönskade föroreningar, främst tungmetaller, och är svårbehandlade, framför allt om tvättkemikalier används. Ett stort segment av de verksamheter som bidrar till problematiken vid avloppsreningsverken utgörs av relativt små verksamheter. Dessa kan ofta ha begränsade möjligheter att investera i, eller uppbringa erforderliga lokaler eller uppställningsytor för, en kvalificerad reningsanläggning. Framförallt saknas ofta kompetens och möjlighet att avsätta personella resurser för skötsel och handhavande av utrustning för erforderlig behandling. Syftet med aktuell etapp har varit att med ett antal varierande verksamheters vätskor undersöka effekten av en enkel behandling som kan åstadkommas till en låg kostnad, med måttliga utrymmeskrav samt ett enkelt handhavande. I detta fall baserat på tanken att uppsamla vätskorna i separat (-a) behållare för långtidssedimentering innan efterföljande dekantering (avtappning) av klarfas till avlopp. 3.2 Tidpunkt Provtagningar och platsbesök med dokumentation av förutsättningar och metodik kring skurhantering samt efterföljande behandlingsförsök utfördes under perioden mars-maj år Metodik Provtagningarna på samtliga anläggningar fördelades mellan, och utfördes av både Stockholm Vatten och Aqua Konsult AB. Från varje verksamhet (skurmaskin) uppsamlades ca 5 liter omblandat skurvatten (obehandlat 0 -prov) på dunk.

6 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 6 av 11 Provtagningen utfördes genom uttag av flera delprover under pågående tappning av skurmaskinen (från start till slut). I undersökningen medverkade 8 st olika verkstäder, se bilaga 1. I föreliggande rapport namnges verkstäderna anonymt som verksamhet nummer 1-8. Efter provuttagen som slutfördes inom en 7-dygnsperiod omhändertogs provvolymerna av Aqua Konsult som utfört den fortsatta försöksbehandlingen. Proverna omblandades omgående för en ny gemensam starttidpunkt och uttag av 0 -prover för analys samt separata prover för visuell kontroll under försöksperioden. Därefter har provdunkarna samt de visuella proverna lagrats stillastående i ett separat, icke solbelyst utrymme, vid temperatur ca C och endast hanterats med stor varsamhet vid dekantering för provuttagen. Provuttag utfördes efter följande sedimenteringstider: 1 h, 24 h, 1 v, 5 v samt sista prov efter 10 v sedimentering. Bild 1. Prover för visuella iakttagelser, omblandat

7 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 7 av 11 Bild 2. Prover för visuella iakttagelser, efter 24 h De metaller som huvudsakligen varit i fråga för undersökningen är Cd, Pb, Cu, Cr, Ni och Zn. Dessa metaller har analyserats i varje uttaget prov, vilket också gäller för phvärde och susp. (suspenderad substans). Därutöver har Stockholm Vatten för egen kännedom och ökad kunskap låtit analysera ett antal initiala prover med avseende på V, Mo, Sb, W och P-tot (totalfosfor). Vidare har slamprover från 3 st verksamheter analyserats med avseende på ovanstående huvudsakliga metaller och två prover har kompletterats med Mo och Sb. Samtliga analyser har utförts av Stockholm Vattens eget laboratorium och Cd, Pb, Cu, Cr, Ni och Zn i skurvatten och sediment har analyserats med ICP-AES (optisk emissionsspektometri med induktivt kopplad plasma). Laboratoriet är ackrediterat för metoden. Vidare har ICP-MS använts för V, Mo, Sb och W i skurvatten och sediment och laboratoriet är ej ackrediterat för dessa analyser. ph-värde har analyserats enligt SS och susp (suspenderad substans) enligt SSEN Övrig dokumentation I samband med provuttagen har produktionsuppgifter inhämtats om metodik, kemikalieanvändning (SDB, bruks- och slutkoncentration samt beredningsmetod etc), skurmaskinsmodell och vätskevolym, tvättfrekvens, skurade ytor m.m. I den mån uppgifter erhållits har dessa huvudsakligen dokumenterats i Stockholm Vattens kunskapssammanställning och redovisas här endast i förekommande fall.

8 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 8 av 11 4 Resultat 4.1 Resultat Analysresultaten för golvskurvätskor samt Stockholm Vattens varningsvärden framgår av bilaga 2. Värden som överskrider eller ej innehåller varningsvärden har markerats med fet stil. Av sammanställningen framgår också efter angivna beredningsförhållanden beräkning av slutkoncentrationer av använda kemikalier i aktuella prover samt beräknade/uppskattade totalmängder skurvätskor per vecka och verksamhet. I redovisningen har också beräknats och sammanställts reduktionsgrader för respektive metall av de sex metaller som varit av huvudsakligt intresse vid undersökningarna, Cd, Pb, Cu, Cr, Ni och Zn. Vidare har ett summerat innehåll samt en total reduktionsgrad för dessa sex metaller beräknats. Av bilaga 2 framgår också resultaten från utförda slamanalyser. 4.2 Diskussion Huvudsakligen användes alkaliska tvättmedel. Verksamhet 8 angav att man använder en trekomponentsprodukt, som med den tredje tillsatsen bildar en microemulsion. Av visuella iakttagelser noterades dock att denna efter 5 veckor utvecklat en mycket klar klarfas och uppvisar en av de minsta förekommande oljemängderna i ytskiktet. Verksamheterna 1, 4, 7 och 8 kan betraktas som en egen grupp med mycket höga halter tungmetaller i obehandlat vatten. Flera av kemikalierna i gruppen innehåller avhärdaren NTA (NitriloTriAcetat). Avhärdare kallas även komplexbildare och är kända för att kunna störa sedimentering och fällning. Komponenten ingår oftast i angiven koncentration 1-5% (som koncentrat). Verksamheterna 1, 4 och 8 använder sådana kemikalier. Verksamhet 1 och 4 uppvisar ändå två av de bättre resultaten som samlad tungmetallreduktion. För verksamhet 1 gäller att man använder en relativt måttlig mängd kemikalie (slutkoncentration 2-3%) medan verksamhet 4 anger att slutkoncentrationen kan uppgå till 2-30%, men har inte kunnat specificera vad som gällde för aktuellt prov. Verksamhet 8 uppvisar ett av de sämre resultaten och en angiven hög slutkoncentration 30%. Använd kemikalie vid verksamhet 7 innehåller enligt angivna data inga kända störande komponenter, men man uppger en relativt stor kemikalieförbrukning (slutkoncentration 5-20%) och att man vid aktuellt prov därutöver manuellt förbehandlat golvytorna med koncentrerad kemikalie. Verksamheten uppvisar en av de sämre tungmetallreduktionerna.

9 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 9 av 11 Vätskorna i verksamhet 5 har ett föroreningsinnehåll som i jämförelse är relativt måttligt. Trots en angiven låg kemikalieförbrukning (slutkoncentration 1-2%) uppvisas det sämsta resultatet som reduktion, och för flera föroreningsparametrarna i det närmaste stabila förhållanden, d.v.s. ingen reduktion förekommer alls. Uppgifter om kemikaliesammansättningen (SDB) har inte kunnat erhållas. Verksamhet 2 som har ett liknande föroreningsinnehåll anger en relativt hög kemikalieförbrukning, med slutkoncentration 10%. Resultaten hör till ett av de tre sämsta (tillsammans med verksamhet 5 och 8). I kemikalien ingår avhärdaren ATMP (fosfonsyra) som är en svårnedbrytbar och stark komplexbildare och därför misstänks ge metaller en ökad rörlighet i reningsverk och miljön. Ett sekundärt syfte med undersökningen var också att utöka kunskapssammanställningen med erfarenhet om vätskornas sedimenteringsegenskaper under likadana betingelser, men med olika kemikaliesammansättningar. En därmed förknippad förhoppning var att störande komponenter, kombinationer, eller koncentrationer skulle kunna utkristalliseras. Att dra några långtgående slutsatser av enskilda komponenter i de undersökta vätskorna/kemikalierna låter sig dock tyvärr inte göras. Erhållna uppgifter är inte fullt ut verifierade eller ofullständiga och i vissa fall föreligger tveksamhet om tillförlitligheten i angivna uppgifter. Osäkerhet kan också förekomma beroende av att skurningar utförs av många olika personer inom verksamheterna med olika metodik eller varierande kunskaper om kemikalieberedning et.c. Under undersökningarna har också noterats att kemikalieleverantörerna drastiskt kan byta recept/sammansättning i samma produkt. I ett exempel förelåg avsevärd skillnad mellan dagsaktuella digitala säkerhetsdatablad (SDB daterade ) nedladdade via internet från leverantörens hemsida jämfört med SDB daterade som erhölls av användaren (den undersökta verksamheten) vid aktuellt prov. I ett annat fall framkom att den använda kemikalien innehåller kända störande komponenter (citronsyra <1% samt glukonat 1-<5%) enligt användarens relativt nya SDB, men i den "senaste" digitala versionen på leverantörens hemsida anges ej dessa längre. Vid kontakt med leverantören framkom dock att receptet är oförändrat, komponenterna ingår fortfarande. Av resultaten antyds dock att sedimenteringsresultaten är stark beroende av använda kemikaliers sammansättning och framför allt använd mängd (slutkoncentration). Av analysresultaten framgår för samtliga prover en sedimenteringstidsberoende ökande reduktion (eller tendens till) under intervallen (0-1 h - 24 h - ) upp till 1 vecka. Vecka 5 samt även 10 förekommer ett antal förhöjda avvikande resultat. Omanalys av ett antal av dessa parametrar visade likvärdiga resultat (dock endast av samma uppslutning). Påverkan vid dekanteringen kan ej uteslutas. Hanteringen utfördes dock med största försiktighet och genom visuell bevakning säkerställdes att slam aldrig medföljde klarvatten vid provuttag. Däremot kunde använd metodik ej förhindra att

10 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 10 av 11 vätskans ytskikt ibland medföljde vid provuttag. I de flesta av vätskorna uppkom senast efter 1-5 veckor varierande ytskikt av fri olja eller emulsion. Påverkan av metaller bundna till dessa kan ej uteslutas. Visuellt observerad förekomst av olja eller emulsion korrelerar dock ej med bra eller dåliga metallreduktioner. I övrigt noterades också vid visuella kontroller att i prover med mycket fint klarvatten kunde slammet även efter 5 veckor vara mycket instabilt, lätt beröring medförde stor uppslamning, vilket talar för vikten av separat hantering. Sådana störningar torde i hög grad kunna elimineras med korrekt utformad dekanteringsutrustning vid fullskaledrift. Förhållandet kan vara symptomatiskt för denna typ av vätskor. Koncentrationerna av tungmetaller i provbehållarna ökar varefter klarvatten tappats vid provuttag. Påverkan som upplösning av redan sedimenterade tungmetaller kan ej uteslutas. 4.3 Slutsatser Det bör observeras att två av de bästa resultaten (verksamhet 3 och 6) erhålls vid verksamheter som använder de minsta mängderna (väl verifierat) och erhåller de lägsta slutkoncentrationerna för kemikalier. För båda dessa verksamheter gäller att golvskurningarna utförs av externa entreprenörer. De olika professionella entreprenörerna kunde vid provtillfällena redogöra för att man av miljö- och ekonomiska skäl avsiktligen minimerar/optimerar kemikaliemängder, men med fortsatt naturliga krav (kundförhållandet) på ett fullgott tvättresultat. Detta kunde säkerställas genom visuell iakttagelse att skumning erhålls. Vid särskilt smutsiga ytor ökades ej kemikaliedoser utan golvytan skurades i två omgångar, varvid uppsugning endast utfördes det sista varvet, d.v.s. verkningstiden utnyttjades. Det kan ej uteslutas att verksamhetsinterna användare slentrianmässigt brukar onödigt höga koncentrationer eller inte har tid eller kunskap om att kemikaliens verkningstid kan påverka tvätt- och utsläppsresultatet. Trots att ytterst få av de undersökta enskilda parametrarna efter upp till 10 veckors sedimenteringstid sjunker till halter under gällande varningsvärden kan resultaten betraktas som positiva. - Fyra av åtta prover uppvisar samlade tungmetallreduktioner på mellan 83-87% - tre stycken uppvisar reduktioner 28-47%, medan en endast uppnår 11% Två av de tre verksamheter med de i särklass största föroreningsinnehållen uppvisar reduktionsgrader mellan 85-87%, varav merparten redan erhållits inom 24 timmar. Potentialen är således hög för att väsentlig tungmetallreduktion med endast enkla medel kan erhållas (sedimentering, utan kemikalietillsatser). Verksamhet 8, med avsevärt större skurvätskemängder än de övriga undersökta, avleder vätskorna för behandling i en kvalificerad reningsanläggning tillsammans med verksamhetens övriga processavloppsvatten. Exempelanläggningen, verksamhet 3,

11 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 11 av 11 har redan i bruk en enkel sedimenteringsanläggning bestående av tre st IBCbehållare med total volym ca 3000 l. Sedimenteringstiderna innan den äldsta vätskans klarfas dekanteras, uppgår i praktiken ofta till veckor. För 6 st av de övriga verksamheterna i undersökningen skulle överslagsmässigt motsvarande hantering, men med endast två behållare, medföra sedimenteringstider av minst 17 veckor och i flera fall upp till veckor. I aktuella undersökningar har merparten av föroreningsreduktionen erhållits redan efter en veckas sedimenteringstid, utom vid verksamhet 6 där en tidsberoende ökande reduktion förekommer. Enligt våra tidigare erfarenheter har de längre sedimenteringstiderna varit väsentliga, dock ej betraktade utifrån reduktionsgrad, utan med målet att (samtliga) varningsvärden skall innehållas. Oavsett flera bra sedimenteringsresultat (redan efter 1 h) visar visuella iakttagelser under försöken att vätskorna är mindre lämpliga att avleda till (kontinuerliga) gravimetriska avskiljare, särskilt om de belastas även av andra delflöden. Avskilt slam kan vara mycket instabilt och risken är stor för vidaretransport av föroreningar. Om separat uppsamling introduceras med acceptabel reduktion och dekantering av klarfasen till en avskiljare med andra delflöden, kan risk föreligga att restkemikalier påverkar avskiljningsresultatet. I sådana fall bör klarvatten avledas till avloppsnätet vid sidan om avskiljaren. Som övrig upplysning bör också nämnas att det i en av de undersökta kemikalierna i säkerhetsdatabladet förekommer en ofullständigt namngiven komponent Fenol etoxilat. Angivet CAS-nummer återfinns ej i exempelvis kemikaliedatabasen Prevent. Komponenten kan vara en alkylfenoletoxilat, exempelvis nonylfenoletoxilat, som bryts ner till bl.a. nonylfenol som är miljöfarlig och misstänks ha hormonstörande effekter. Alkylfenoletoxilater skulle i enlighet med en överenskommelse mellan kemikalieinspektionen och industrin vara avvecklade år Aqua Konsult AB Rolf Sjöstrand

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Golvskurvatten från industrier och verkstäder. Undersökning av föroreningsinnehåll

Golvskurvatten från industrier och verkstäder. Undersökning av föroreningsinnehåll Golvskurvatten från industrier och verkstäder Undersökning av föroreningsinnehåll Ragnar Lagerkvist R nr 36-2004 FÖRORD Stockholm Vatten samverkar tillsammans med bl.a. LRF, Livsmedelindustrierna, Dagligvaruhandeln

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Bakgrund Tekniker och exempel för slutning Riktvärden Kemikalier Egenkontroll Bakgrund Bakgrund Tungmetaller från biltvättar i Karlstad Tekniker Slutning av vattendelen

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

drift av små, privata avloppsreningverk

drift av små, privata avloppsreningverk drift av små, privata avloppsreningverk Agenda: Vad kan hända i en aktivslamanläggning Verksamhetsmodell för driftavtal Driftavtal Vs. Serviceavtal Driftavtal verksamhetsmodell Felavhjälpning 2:a linjens

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 1(9) Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslöv kommuns allmänna avloppsanläggningar Gäller från 2009-04-01 2(9) Krav

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter November 2002 2 3 Förord Skriften du håller i din hand är en samlad presentation av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljöråd och krav för verksamheter med fordonstvätt i Borlänge kommun Information från miljökontoret våren 2009, reviderad hösten 2011 Inledning

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kävlinge kommuns allmänna avloppsanläggning enligt punkt 16 ABVA Gäller från och

Läs mer

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete Innehåll Revaq... 1 Generella krav för alla verksamheter... 1 Kemikalier... 2 Verksamheter med krav på oljeavskiljare... 2 Olika typer av verksamheter... 3 Betongindustri... 3 Bilvårdsanläggningar... 3

Läs mer

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser Inga utsläpp Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser 1 Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanliga föroreningar är olja och metaller från bilarna samt

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1(7) 1(7) Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Finspångs Tekniska Verk AB 612 80 Finspång Besök: Norrköpingsvägen 32 Telefon 0122-851 80 Fax 0122-851 17 info@finspangstekniskaverk.se

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och målet

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Krav på avloppsvatten från företag och industrier

Krav på avloppsvatten från företag och industrier Krav på avloppsvatten från företag och industrier Tilläggsbestämmelser till ABVA Förord Kalmar Vatten AB är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Kalmar kommun. Denna broschyr är

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare Riktlinjer för oljeavskiljare i Skellefteå kommun Riktlinjerna är antagna i Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd 2012-02-06 Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. FÖR

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vattenoch markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Vattenutsläpp Denna skrift innehåller riktlinjer som är ett förtydligande av ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Motala kommuns allmänna

Läs mer

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll IP SIGILL Bas Flik 10 1 Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Enligt riksdagens miljömål ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark senast år 2015.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2011-11-16, SBN0220/11 1 Innehåll FÖRORD... 3 BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR...

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk)

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Biogas i skogsindustrin Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Förutsättningar Papper & Massaindustrin genererar mycket processavloppsvatten. Innehåller stora mängder löst COD. Renas idag biologiskt

Läs mer

Leif Bodinson. Syfte Syftet med detta dokument är att övergripande beskriva Söderenergis kvalitetssäkringssystem för bränslen.

Leif Bodinson. Syfte Syftet med detta dokument är att övergripande beskriva Söderenergis kvalitetssäkringssystem för bränslen. Bilaga A2 Dokumentets namn Kvalitetssäkringssystem för bränslen; beskrivning Godkänd Leif Bodinson Brh. () 2005-09-0 Syfte Syftet med detta dokument är att övergripande beskriva Söderenergis kvalitetssäkringssystem

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Riktlinjer. för utsläpp. av avloppsvatten. från industrier. och andra. verksamheter. i Dalarna

Riktlinjer. för utsläpp. av avloppsvatten. från industrier. och andra. verksamheter. i Dalarna Riktlinjer 2 0 0 8 för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter i Dalarna Innehållsförteckning 1. Förord 5 2. Allmänt 5 3. Begreppsförklaringar 6 4. Avloppsreningsprocess 8 5. Lagar,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter kan orsaka problem

Läs mer

Panndagarna 2009. Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen

Panndagarna 2009. Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Sylwe Wedholm Avdelningschef Bränslehantering 2009-02-04 Söderenergi Samägt av kommunerna: Botkyrka 25 Huddinge 25% Södertälje 50% Kunder: Södertörns

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Kvalitets- och miljöstyrning Stockholm Vatten AB 2015-01-23 Emma Lilliesköld Dnr: 14SV899

Kvalitets- och miljöstyrning Stockholm Vatten AB 2015-01-23 Emma Lilliesköld Dnr: 14SV899 Säker spolning Försök med tillsats av i spolbil Kvalitets- och miljöstyrning Stockholm Vatten AB 2015-01-23 Emma Lilliesköld Dnr: 14SV899 2 3 Försöket initierades och drevs av Emma Lilliesköld, Pia Dromberg

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län Fordonstvätt Riktlinjer inom Jönköpings län Innehåll Inledning... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Presentation på Nationell konferens Vatten, Avlopp, Kretslopp 8 april 2011 Projektet

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Miljökrav på fordonstvätt Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Dessa riktlinjer bygger till stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Lunda industriområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalitet år 2005.

Lunda industriområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalitet år 2005. Lunda industriområde Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalitet år 25. Åsa Andersson R nr 15-25 SAMMANFATTNING Denna studie redovisar resultatet av Stockholm Vattens inventering

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer