STOCKHOLM VATTEN AB. 447A010U Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLM VATTEN AB. 447A010U Stockholm 2007-10-04"

Transkript

1 STOCKHOLM VATTEN AB AP UNDERSÖKNING AV SKURMASKINSVÄTSKOR FRÅN VERKSTÄDER, A010U Stockholm Postadress Besöksadress Telefon Fax Reg nr Box 8270 Fagerstagatan Spånga Spånga

2 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 2 av 11 INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Orientering 4 3 Omfattning och utförande Syfte Tidpunkt Metodik Övrig dokumentation 7 4 Resultat Resultat Diskussion Slutsatser 10 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Medverkade verkstäder Resultatsammanställningar

3 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 3 av 11 1 Sammanfattning Flera skilda erfarenheter visar att golvskurvätskor från industrier och verkstäder är kraftigt förorenade av bl.a. metaller, vilket bidrar till minskade möjligheter att återföra avloppsreningsverkens näringsrika slam till åkermark. Även om det i många fall går att behandla vätskorna så att samtliga varningsvärden för metaller innehålls, erfordrar dessa svårbehandlade vätskor reningsutrustningar, behandlingssteg och kompetens som av flera skäl kanske inte kan förväntas presteras vid många mindre verksamheter där skurvätskorna uppstår. Aqua Konsult AB har på uppdrag av Stockholm Vatten utfört försök med skurvätskor. Försöken har utförts utifrån varaktigt goda resultat (tungmetallreduktion) vid en exempelanläggning och baseras på separat skurvätskehantering och långtidssedimentering. Anläggningen är uppförd med måttliga kostnader och utrymmeskrav och hanteringen är relativt enkel. Undersökningsresultaten visar att potentialen är hög för att väsentlig tungmetallreduktion med endast enkla medel (sedimentering utan kemikalietillsatser) kan erhållas vid verksamheter som belastar avloppsreningsverken. Likaså antyds eller visas att kemikalievalet, eller än mera vilken mängd (koncentration) man använder, kan ha stor betydelse för reduktionen.

4 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 4 av 11 2 Orientering Stockholm Vatten har tidigare i projektet påvisat att golvskurvätskor från industrier och verkstäder är kraftigt förorenade av bl.a. metaller. Stockholm Vattens har s.k. varningsvärden för ett antal ämnen. Överskrids varningsvärdena i avloppsvattnet medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder före utsläpp till spillvattennätet. Metallhalterna i golvskurvattnet ligger ofta gånger över varningsvärdena. Stockholm Vatten anser därför att golvskurvatten från industrier och verkstäder inte ska ledas orenat till avlopp. I tidigare projekt har Stockholm Vatten bl.a. genom IVL låtit undersöka lämplig reningsteknik för aktuella vätskor. Undersökningar gjordes med ett antal verksamheters vätskor med avseende på sedimenterbarhet samt behandlingsbarhet. Sedimenteringsförsöken utfördes med motsvarande 1 h uppehållstid och behandlingsförsöken utfördes med tillsats av fällningskemikalie, ph-justering, polymerer och sedimentering. Resultaten visade, med utgångspunkt att varningsvärden skall innehållas, att vare sig sedimenteringen eller den kemiska behandlingen kunde anses tillfredsställande. Detta trots att flera goda och mycket goda reduktioner förekommer, särskilt för två anläggningar som skurade endast med vatten (utan kemikalie). Flera halter förekommer som även efter behandling är gånger högre än varningsvärdena. Parallellt med Stockholm Vattens undersökningar har Aqua Konsult AB på uppdrag av ett antal verksamheter erhållit motsvarande erfarenheter. Vid sedimenteringsförsök i laboratorie- samt i fullskala har mycket varierande resultat erhållits, beroende av använda tvättkemikalier samt koncentrationer. Försöken har utförts i serier med långa slutliga sedimenteringstider (ofta veckor), även om prover av klarfas även uttagits i intervaller exempelvis efter 1-2 dygn samt 1-5 veckor. Sedimenteringsförsöken har vid flera tillfällen kompletterats med behandlingsförsök med kemisk fällning. Försöken har utförts med aluminium- eller järnbaserade kemikalier i doser, samt med justeringar till ph-värden, och med polymerer med vilka vi erhållit goda erfarenheter från olika industriella applikationer. Även med svårbehandlade vätskor, som vid sedimenteringsförsök >10 veckor uppvisat ingen eller försumbar tungmetallreduktion, har fällning visat på goda resultat. För att erhålla slutliga halter för parametrarna Cd, Pb, Cu, Cr, Ni och Zn som underskrider Stockholm Vattens varningsvärden har dock erfordrats ytterligare behandlingssteg och delmoment som normalisering och dosering av ytterligare hjälpkemikalier. På ett av bolagen (nr 3), som också medverkat i aktuella undersökningar, har efter positiva försök i laboratorieskala enkel utrustning installerats för separat uppsamling av skurvätskorna och behandling genom grovsedimentering, långtidssedimentering och efterföljande dekantering (avtappning) av klarfas via avskiljare till avlopp, d.v.s. helt utan kemikalietillsatser. Efter en försöksperiod i fullskala med dokumenterat fortsatt goda resultat har förfarandet permanentats och hanteringen införlivats i den löpande verksamheten. Genom fortlöpande provtagning och analys av avtappade vätskor och journalföring har inom ramen för egenkontrollen med enkla medel full kontroll erhållits om utsläppshalter och mängder. Från halter i obehandlade vätskor som är förhöjda gånger har varaktigt erhållits slutliga utsläppshalter som huvudsakligen väl underskrider Stockholm Vattens varningsvärden. Dessutom har förfarandet eliminerat tidigare störningar genom igensättning av golvbrunnar och ledningar samt medfört avfalls- och därmed kostnadsminimering. Grovslam och sand skopas numera enkelt

5 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 5 av 11 upp på fat och torkar innan avyttring som farligt avfall. Stockholm Vatten har med intresse noterat resultaten från denna exempelanläggning som fortlöpande redovisats i miljörapporteringen. Kontakter upprättades mellan Stockholm Vatten och Aqua Konsult AB som utmynnade i föreliggande gemensamma projekt som utförts i olika etapper. I tidigare etapper har bland annat en kunskapssammanställning upprättats som omfattar resultat samt produktionsdata från samlade tidigare erfarenheter. I aktuell etapp har undersökts vilka tungmetallreduktioner som med endast enkla medel kan komma att erhållas vid längre sedimenteringstider, med vätskor från varierande verksamheter. 3 Omfattning och utförande 3.1 Syfte Inga hittills utförda undersökningar talar emot ett generellt omdöme att skurmaskinsvätskor från verkstäder ofta innehåller mycket höga koncentrationer oönskade föroreningar, främst tungmetaller, och är svårbehandlade, framför allt om tvättkemikalier används. Ett stort segment av de verksamheter som bidrar till problematiken vid avloppsreningsverken utgörs av relativt små verksamheter. Dessa kan ofta ha begränsade möjligheter att investera i, eller uppbringa erforderliga lokaler eller uppställningsytor för, en kvalificerad reningsanläggning. Framförallt saknas ofta kompetens och möjlighet att avsätta personella resurser för skötsel och handhavande av utrustning för erforderlig behandling. Syftet med aktuell etapp har varit att med ett antal varierande verksamheters vätskor undersöka effekten av en enkel behandling som kan åstadkommas till en låg kostnad, med måttliga utrymmeskrav samt ett enkelt handhavande. I detta fall baserat på tanken att uppsamla vätskorna i separat (-a) behållare för långtidssedimentering innan efterföljande dekantering (avtappning) av klarfas till avlopp. 3.2 Tidpunkt Provtagningar och platsbesök med dokumentation av förutsättningar och metodik kring skurhantering samt efterföljande behandlingsförsök utfördes under perioden mars-maj år Metodik Provtagningarna på samtliga anläggningar fördelades mellan, och utfördes av både Stockholm Vatten och Aqua Konsult AB. Från varje verksamhet (skurmaskin) uppsamlades ca 5 liter omblandat skurvatten (obehandlat 0 -prov) på dunk.

6 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 6 av 11 Provtagningen utfördes genom uttag av flera delprover under pågående tappning av skurmaskinen (från start till slut). I undersökningen medverkade 8 st olika verkstäder, se bilaga 1. I föreliggande rapport namnges verkstäderna anonymt som verksamhet nummer 1-8. Efter provuttagen som slutfördes inom en 7-dygnsperiod omhändertogs provvolymerna av Aqua Konsult som utfört den fortsatta försöksbehandlingen. Proverna omblandades omgående för en ny gemensam starttidpunkt och uttag av 0 -prover för analys samt separata prover för visuell kontroll under försöksperioden. Därefter har provdunkarna samt de visuella proverna lagrats stillastående i ett separat, icke solbelyst utrymme, vid temperatur ca C och endast hanterats med stor varsamhet vid dekantering för provuttagen. Provuttag utfördes efter följande sedimenteringstider: 1 h, 24 h, 1 v, 5 v samt sista prov efter 10 v sedimentering. Bild 1. Prover för visuella iakttagelser, omblandat

7 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 7 av 11 Bild 2. Prover för visuella iakttagelser, efter 24 h De metaller som huvudsakligen varit i fråga för undersökningen är Cd, Pb, Cu, Cr, Ni och Zn. Dessa metaller har analyserats i varje uttaget prov, vilket också gäller för phvärde och susp. (suspenderad substans). Därutöver har Stockholm Vatten för egen kännedom och ökad kunskap låtit analysera ett antal initiala prover med avseende på V, Mo, Sb, W och P-tot (totalfosfor). Vidare har slamprover från 3 st verksamheter analyserats med avseende på ovanstående huvudsakliga metaller och två prover har kompletterats med Mo och Sb. Samtliga analyser har utförts av Stockholm Vattens eget laboratorium och Cd, Pb, Cu, Cr, Ni och Zn i skurvatten och sediment har analyserats med ICP-AES (optisk emissionsspektometri med induktivt kopplad plasma). Laboratoriet är ackrediterat för metoden. Vidare har ICP-MS använts för V, Mo, Sb och W i skurvatten och sediment och laboratoriet är ej ackrediterat för dessa analyser. ph-värde har analyserats enligt SS och susp (suspenderad substans) enligt SSEN Övrig dokumentation I samband med provuttagen har produktionsuppgifter inhämtats om metodik, kemikalieanvändning (SDB, bruks- och slutkoncentration samt beredningsmetod etc), skurmaskinsmodell och vätskevolym, tvättfrekvens, skurade ytor m.m. I den mån uppgifter erhållits har dessa huvudsakligen dokumenterats i Stockholm Vattens kunskapssammanställning och redovisas här endast i förekommande fall.

8 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 8 av 11 4 Resultat 4.1 Resultat Analysresultaten för golvskurvätskor samt Stockholm Vattens varningsvärden framgår av bilaga 2. Värden som överskrider eller ej innehåller varningsvärden har markerats med fet stil. Av sammanställningen framgår också efter angivna beredningsförhållanden beräkning av slutkoncentrationer av använda kemikalier i aktuella prover samt beräknade/uppskattade totalmängder skurvätskor per vecka och verksamhet. I redovisningen har också beräknats och sammanställts reduktionsgrader för respektive metall av de sex metaller som varit av huvudsakligt intresse vid undersökningarna, Cd, Pb, Cu, Cr, Ni och Zn. Vidare har ett summerat innehåll samt en total reduktionsgrad för dessa sex metaller beräknats. Av bilaga 2 framgår också resultaten från utförda slamanalyser. 4.2 Diskussion Huvudsakligen användes alkaliska tvättmedel. Verksamhet 8 angav att man använder en trekomponentsprodukt, som med den tredje tillsatsen bildar en microemulsion. Av visuella iakttagelser noterades dock att denna efter 5 veckor utvecklat en mycket klar klarfas och uppvisar en av de minsta förekommande oljemängderna i ytskiktet. Verksamheterna 1, 4, 7 och 8 kan betraktas som en egen grupp med mycket höga halter tungmetaller i obehandlat vatten. Flera av kemikalierna i gruppen innehåller avhärdaren NTA (NitriloTriAcetat). Avhärdare kallas även komplexbildare och är kända för att kunna störa sedimentering och fällning. Komponenten ingår oftast i angiven koncentration 1-5% (som koncentrat). Verksamheterna 1, 4 och 8 använder sådana kemikalier. Verksamhet 1 och 4 uppvisar ändå två av de bättre resultaten som samlad tungmetallreduktion. För verksamhet 1 gäller att man använder en relativt måttlig mängd kemikalie (slutkoncentration 2-3%) medan verksamhet 4 anger att slutkoncentrationen kan uppgå till 2-30%, men har inte kunnat specificera vad som gällde för aktuellt prov. Verksamhet 8 uppvisar ett av de sämre resultaten och en angiven hög slutkoncentration 30%. Använd kemikalie vid verksamhet 7 innehåller enligt angivna data inga kända störande komponenter, men man uppger en relativt stor kemikalieförbrukning (slutkoncentration 5-20%) och att man vid aktuellt prov därutöver manuellt förbehandlat golvytorna med koncentrerad kemikalie. Verksamheten uppvisar en av de sämre tungmetallreduktionerna.

9 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 9 av 11 Vätskorna i verksamhet 5 har ett föroreningsinnehåll som i jämförelse är relativt måttligt. Trots en angiven låg kemikalieförbrukning (slutkoncentration 1-2%) uppvisas det sämsta resultatet som reduktion, och för flera föroreningsparametrarna i det närmaste stabila förhållanden, d.v.s. ingen reduktion förekommer alls. Uppgifter om kemikaliesammansättningen (SDB) har inte kunnat erhållas. Verksamhet 2 som har ett liknande föroreningsinnehåll anger en relativt hög kemikalieförbrukning, med slutkoncentration 10%. Resultaten hör till ett av de tre sämsta (tillsammans med verksamhet 5 och 8). I kemikalien ingår avhärdaren ATMP (fosfonsyra) som är en svårnedbrytbar och stark komplexbildare och därför misstänks ge metaller en ökad rörlighet i reningsverk och miljön. Ett sekundärt syfte med undersökningen var också att utöka kunskapssammanställningen med erfarenhet om vätskornas sedimenteringsegenskaper under likadana betingelser, men med olika kemikaliesammansättningar. En därmed förknippad förhoppning var att störande komponenter, kombinationer, eller koncentrationer skulle kunna utkristalliseras. Att dra några långtgående slutsatser av enskilda komponenter i de undersökta vätskorna/kemikalierna låter sig dock tyvärr inte göras. Erhållna uppgifter är inte fullt ut verifierade eller ofullständiga och i vissa fall föreligger tveksamhet om tillförlitligheten i angivna uppgifter. Osäkerhet kan också förekomma beroende av att skurningar utförs av många olika personer inom verksamheterna med olika metodik eller varierande kunskaper om kemikalieberedning et.c. Under undersökningarna har också noterats att kemikalieleverantörerna drastiskt kan byta recept/sammansättning i samma produkt. I ett exempel förelåg avsevärd skillnad mellan dagsaktuella digitala säkerhetsdatablad (SDB daterade ) nedladdade via internet från leverantörens hemsida jämfört med SDB daterade som erhölls av användaren (den undersökta verksamheten) vid aktuellt prov. I ett annat fall framkom att den använda kemikalien innehåller kända störande komponenter (citronsyra <1% samt glukonat 1-<5%) enligt användarens relativt nya SDB, men i den "senaste" digitala versionen på leverantörens hemsida anges ej dessa längre. Vid kontakt med leverantören framkom dock att receptet är oförändrat, komponenterna ingår fortfarande. Av resultaten antyds dock att sedimenteringsresultaten är stark beroende av använda kemikaliers sammansättning och framför allt använd mängd (slutkoncentration). Av analysresultaten framgår för samtliga prover en sedimenteringstidsberoende ökande reduktion (eller tendens till) under intervallen (0-1 h - 24 h - ) upp till 1 vecka. Vecka 5 samt även 10 förekommer ett antal förhöjda avvikande resultat. Omanalys av ett antal av dessa parametrar visade likvärdiga resultat (dock endast av samma uppslutning). Påverkan vid dekanteringen kan ej uteslutas. Hanteringen utfördes dock med största försiktighet och genom visuell bevakning säkerställdes att slam aldrig medföljde klarvatten vid provuttag. Däremot kunde använd metodik ej förhindra att

10 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 10 av 11 vätskans ytskikt ibland medföljde vid provuttag. I de flesta av vätskorna uppkom senast efter 1-5 veckor varierande ytskikt av fri olja eller emulsion. Påverkan av metaller bundna till dessa kan ej uteslutas. Visuellt observerad förekomst av olja eller emulsion korrelerar dock ej med bra eller dåliga metallreduktioner. I övrigt noterades också vid visuella kontroller att i prover med mycket fint klarvatten kunde slammet även efter 5 veckor vara mycket instabilt, lätt beröring medförde stor uppslamning, vilket talar för vikten av separat hantering. Sådana störningar torde i hög grad kunna elimineras med korrekt utformad dekanteringsutrustning vid fullskaledrift. Förhållandet kan vara symptomatiskt för denna typ av vätskor. Koncentrationerna av tungmetaller i provbehållarna ökar varefter klarvatten tappats vid provuttag. Påverkan som upplösning av redan sedimenterade tungmetaller kan ej uteslutas. 4.3 Slutsatser Det bör observeras att två av de bästa resultaten (verksamhet 3 och 6) erhålls vid verksamheter som använder de minsta mängderna (väl verifierat) och erhåller de lägsta slutkoncentrationerna för kemikalier. För båda dessa verksamheter gäller att golvskurningarna utförs av externa entreprenörer. De olika professionella entreprenörerna kunde vid provtillfällena redogöra för att man av miljö- och ekonomiska skäl avsiktligen minimerar/optimerar kemikaliemängder, men med fortsatt naturliga krav (kundförhållandet) på ett fullgott tvättresultat. Detta kunde säkerställas genom visuell iakttagelse att skumning erhålls. Vid särskilt smutsiga ytor ökades ej kemikaliedoser utan golvytan skurades i två omgångar, varvid uppsugning endast utfördes det sista varvet, d.v.s. verkningstiden utnyttjades. Det kan ej uteslutas att verksamhetsinterna användare slentrianmässigt brukar onödigt höga koncentrationer eller inte har tid eller kunskap om att kemikaliens verkningstid kan påverka tvätt- och utsläppsresultatet. Trots att ytterst få av de undersökta enskilda parametrarna efter upp till 10 veckors sedimenteringstid sjunker till halter under gällande varningsvärden kan resultaten betraktas som positiva. - Fyra av åtta prover uppvisar samlade tungmetallreduktioner på mellan 83-87% - tre stycken uppvisar reduktioner 28-47%, medan en endast uppnår 11% Två av de tre verksamheter med de i särklass största föroreningsinnehållen uppvisar reduktionsgrader mellan 85-87%, varav merparten redan erhållits inom 24 timmar. Potentialen är således hög för att väsentlig tungmetallreduktion med endast enkla medel kan erhållas (sedimentering, utan kemikalietillsatser). Verksamhet 8, med avsevärt större skurvätskemängder än de övriga undersökta, avleder vätskorna för behandling i en kvalificerad reningsanläggning tillsammans med verksamhetens övriga processavloppsvatten. Exempelanläggningen, verksamhet 3,

11 Undersökning av skurmaskinsvätskor från verkstäder Sidan 11 av 11 har redan i bruk en enkel sedimenteringsanläggning bestående av tre st IBCbehållare med total volym ca 3000 l. Sedimenteringstiderna innan den äldsta vätskans klarfas dekanteras, uppgår i praktiken ofta till veckor. För 6 st av de övriga verksamheterna i undersökningen skulle överslagsmässigt motsvarande hantering, men med endast två behållare, medföra sedimenteringstider av minst 17 veckor och i flera fall upp till veckor. I aktuella undersökningar har merparten av föroreningsreduktionen erhållits redan efter en veckas sedimenteringstid, utom vid verksamhet 6 där en tidsberoende ökande reduktion förekommer. Enligt våra tidigare erfarenheter har de längre sedimenteringstiderna varit väsentliga, dock ej betraktade utifrån reduktionsgrad, utan med målet att (samtliga) varningsvärden skall innehållas. Oavsett flera bra sedimenteringsresultat (redan efter 1 h) visar visuella iakttagelser under försöken att vätskorna är mindre lämpliga att avleda till (kontinuerliga) gravimetriska avskiljare, särskilt om de belastas även av andra delflöden. Avskilt slam kan vara mycket instabilt och risken är stor för vidaretransport av föroreningar. Om separat uppsamling introduceras med acceptabel reduktion och dekantering av klarfasen till en avskiljare med andra delflöden, kan risk föreligga att restkemikalier påverkar avskiljningsresultatet. I sådana fall bör klarvatten avledas till avloppsnätet vid sidan om avskiljaren. Som övrig upplysning bör också nämnas att det i en av de undersökta kemikalierna i säkerhetsdatabladet förekommer en ofullständigt namngiven komponent Fenol etoxilat. Angivet CAS-nummer återfinns ej i exempelvis kemikaliedatabasen Prevent. Komponenten kan vara en alkylfenoletoxilat, exempelvis nonylfenoletoxilat, som bryts ner till bl.a. nonylfenol som är miljöfarlig och misstänks ha hormonstörande effekter. Alkylfenoletoxilater skulle i enlighet med en överenskommelse mellan kemikalieinspektionen och industrin vara avvecklade år Aqua Konsult AB Rolf Sjöstrand

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Golvskurvatten från industrier och verkstäder. Undersökning av föroreningsinnehåll

Golvskurvatten från industrier och verkstäder. Undersökning av föroreningsinnehåll Golvskurvatten från industrier och verkstäder Undersökning av föroreningsinnehåll Ragnar Lagerkvist R nr 36-2004 FÖRORD Stockholm Vatten samverkar tillsammans med bl.a. LRF, Livsmedelindustrierna, Dagligvaruhandeln

Läs mer

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer Varför behövs oljeavskiljare? Spill- och dagvatten från verksamheter som hanterar oljor, såsom verkstäder, bensinstationer, industrier med flera innehåller

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Information om oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare Information om oljeavskiljare Sammanfattning Grundprincipen för en oljeavskiljare är enkel. Den arbetar enligt gravimetrisk princip. Olja flyter upp till ytan och tyngre partiklar sjunker till botten.

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun 2011-11-15 Christian Sandholm Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelnings tillsyn Miljöbalken med förordningar, Allmänna hänsynsreglerna, förordning om miljöstörande

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

rökgaskondensat Matarvattenkonferensen Roger Lundberg Mälarenergi AB

rökgaskondensat Matarvattenkonferensen Roger Lundberg Mälarenergi AB Dolda utsläpp från rening av rökgaskondensat Matarvattenkonferensen 2013-11-13 Roger Lundberg Mälarenergi AB Mälarenergi, KVV Panna 5 Block 1+2 Kol,olja 75 80 MWe 200 220 MWv C o Block 3 Block 4 Olja Kol

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Kemikalieanvändning. Susann Henriksson

Kemikalieanvändning. Susann Henriksson Kemikalieanvändning Miljömål Giftfri miljö Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Kommunens mål handlar

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

drift av små, privata avloppsreningverk

drift av små, privata avloppsreningverk drift av små, privata avloppsreningverk Agenda: Vad kan hända i en aktivslamanläggning Verksamhetsmodell för driftavtal Driftavtal Vs. Serviceavtal Driftavtal verksamhetsmodell Felavhjälpning 2:a linjens

Läs mer

Entreprenörsfredag Borås 2015-03-20

Entreprenörsfredag Borås 2015-03-20 Vad händer i ett Avloppsreningsverk med aktivt slam? Agenda: När skall man välja ett minireningsverk Vem köper avloppsreningsverk Hur fungerar en aktiv slamanläggning Vad kan hända i driften När är det

Läs mer

Rapport gällande provtagning av renat vatten efter sedimentering i nyinstallerat sedimenteringsmagasin i Blekholmstunneln

Rapport gällande provtagning av renat vatten efter sedimentering i nyinstallerat sedimenteringsmagasin i Blekholmstunneln Rapport gällande provtagning av renat vatten efter sedimentering i nyinstallerat sedimenteringsmagasin i Trafikkontoret Grontmij AB Enheten för Vatten- & Avfallsteknik sedimentering i nyinstallerat sedimenteringsmagasin

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona Miljöförvaltningen Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 2012 Victoria Karlstedt Rapport 2013:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Sedan 1988 har kontinuerliga luftmätningar

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn Bilaga A.5 SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Förslag till riktvärden för returvatten från avvattning m m av muddermassor Rapport nr Oskarshamns hamn 2011:5 Oskarshamns

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Riktlinjer Diarienummer KF2015-286 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Antagen av Ledningsgruppen 2015-11-19 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (10) Sammanfattning För att

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 14/15. Objekt/verksamhet Tvätteri och kemtvätt Kavelbro Prestgården by, Saltvik

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 14/15. Objekt/verksamhet Tvätteri och kemtvätt Kavelbro Prestgården by, Saltvik MYNDIGHETSBESLUT 14.1.15 Dnr: 2012-1054-3 ÅMH-Mb 14/15 Objekt/verksamhet Tvätteri och kemtvätt Kavelbro Prestgården by, Saltvik Beslut Vid fortsatt drift av tvätterianläggning inklusive kemtvätt, på fastighet

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Allmänna bestämmelser för brukande av Kävlinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Bestämmelser Tekniska nämnden Miljö

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras.

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. 1 (7) Vissa revideringar kan komma att ske efter inkomna synpunkter och då erfarenhet vunnits. Kontakta tillsynsmyndigheten för senaste versionen Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras.

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 1 (4) Blanketten med bilagor skickas senast sex veckor innan verksamheten startar till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN. Handläggningsavgift enligt

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter November 2002 2 3 Förord Skriften du håller i din hand är en samlad presentation av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Läs mer

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Bakgrund Tekniker och exempel för slutning Riktvärden Kemikalier Egenkontroll Bakgrund Bakgrund Tungmetaller från biltvättar i Karlstad Tekniker Slutning av vattendelen

Läs mer

1986L0278 SV

1986L0278 SV 1986L0278 SV 20.04.2009 004.001 8 BILAGA 1 A GRÄNSVÄRDEN FÖR HALTER AV TUNGMETALLER I MARKEN (mg/kg torr vikt i ett representativt prov, enligt definitionen i bilaga 2 C, från mark med ett ph mellan 6

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

Gladhammar. Behandling av gruv- respektive sjövatten

Gladhammar. Behandling av gruv- respektive sjövatten ENVIPRO GÖTEBORG Gladhammar Behandling av gruv- respektive sjövatten KOSTNADSUPPSKATTNING 862A001U Spånga den 23 maj 2005 Postadress Besöksadress Telefon Fax Hemsida Box 8270 Fagerstagatan 3 163 08 Spånga

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

Läs mer

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Det som bör kontrolleras är att klassificeringen är riktig och i enlighet med Förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Eftersom avfallsprodukter till

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling ISSN 0347-5301 Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 1(9) Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslöv kommuns allmänna avloppsanläggningar Gäller från 2009-04-01 2(9) Krav

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Industri INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2. Avloppsvatten som är av annan typ än hushållsavlopp 3. Industrier måste samråda med Karlskoga Miljö

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor, delprojektledare Miljö 1. Lägesrapport 2. Tekniska problem och lösningar Var ska man muddra och hur mycket? Hur hanterar man spillet vid muddring

Läs mer

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning KILENE AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2007-01-15 I Innehållsförteckning

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2009-0141 Januari 2010 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2009 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist

Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist Ett föreläggande måste vara så klart formulerat att adressaten har helt klart för sig det som tillsynsmyndigheten förväntar sig att denne ska göra. Rättspraxis är

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kävlinge kommuns allmänna avloppsanläggning enligt punkt 16 ABVA Gäller från och

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige)

Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige) Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige) Thomas Rihm Rådgivare RVF Avfall Norge 2006-10-12 Pengar till forskning och utveckling RVF Utveckling 1 SEK/pers = ca 9 miljoner SEK/år Utvecklingssatsning

Läs mer

Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun. Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42

Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun. Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42 Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42 2 Syfte Denna policy har tagits fram i syfte att vanligt förekommande verksamheter ska få en enhetlig

Läs mer

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 1 Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 2014-06-30 Reviderad: 2015-03-28 Planskiss reningsverk Bräcke Hede 2 Inledning Detta kontrollprogram avser Bräcke-Hede VA-förenings uppföljning och kontroll

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer