Postal address Telephone Barkarbacken (0) (Office) SE Falun SWEDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN"

Transkript

1 1 (7) Lars Rosengren Född: Civilstånd: Gift (5 barn) C.V. Sammanfattning: Lars har varit verksam inom bergteknik och bergmekanik sedan Sedan 2000 arbetar han som konsult under det egna firmanamnet Rosengren Bergkonsult AB. Lars är framför allt specialiserad på bergmekanik inklusive bergklassificering och dimensionering av bergförstärkning i gruvor, bergrum och tunnlar. Lars har goda kunskaper i numerisk modellering av olika geomekaniska problem, inklusive termiska, flödes och dynamiska analyser. Lars har arbetat med stora infrastrukturprojekt såsom t.ex. Tvärbanan, Norra Länken och Citybanan i Stockholm, Citytunneln i Malmö och Götatunneln i Göteborg. Anställningar: Rosengren Bergkonsult AB Banverket, Huvudkontoret Itasca Geomekanik AB VIAK AB Tekniska Högskolan i Luleå, Avdelningen för Bergmekanik, 1985 Boliden Mineral AB, Uddengruvan, 1984 (praktik) SKANSKA Utbildningar: Bergsingenjörexamen 1986, Tekniska Högskolan i Luleå Informationsteknik (20 p) 1980, Högskolan i Växjö Ingenjörsexamen 1979, Tekniskt Gymnasium i Växjö

2 2 (7) Kärntekniska anläggningar: Meritförteckning: Granskning av rapport till NDA (Nuclear Decommissioning Authority), UK, avseende tolkning och modellering av geotekniska och termiska data (WSP) Upprättande av översiktligt program för undersökningar och analyser under uppförande och drift av slutförvaret för använt kärnbränsle (SKB) Upprättande av program för bergtekniska kontroller vid byggande av slutförvar för använt kärnbränsle (SKB) Granskning av projektering av djupförvar för utbränt kärnbränsle i Forsmark (Steg D1) (SKB) Djupförvarets berganläggning Systematisk hantering av krav och andra konstruktionsförutsättningar i projekteringsarbetet (SKB) Granskning av Pilotprojekt bergprojektering djupförvar i Forsmark (SKB) Upprättande av projekteringsförutsättningar för djupförvarets berganläggning - Berg, (SKB) Upprättande av projektplaner för bergmekaniska beräkningar under projektering av slutförvaring av kärnbränsle (SKB) Granskning av FOU-rapporter avseende slutförvaring av kärnavfall (SKB) Sammanställning och utvärdering av geologiska data avseende lagring av medel- och lågaktivt kärnavfall vid Forsmarks kärnkraftsstation (SFR) Bergmekaniska studier avseende alternativa lösningar för förvaring av utbränt kärnbränsle (SKB)

3 3 (7) Bergrum och gruvor: Bergteknisk rådgivning avseende parkeringsgarage på Liljeholmen i Stockholm (WSP/JM) Analyser av erforderlig förstärkning för grunt förlagda bergrum med stor spännvidd (FortF) Undersökningar avseende förutsättningar för lagring av industriavfall i stängda gruvor (VIAK AB) Studier av termiska effekter runt borrhål i hetvattenlager (VIAK AB) Optimering av förstärkning för gruvdrift på stort djup (1000 m), Kristinebergsgruvan (Boliden Mineral AB) Bergmekaniska studier avseende lagring av naturgas på stora djup (SwedeGas) Väg, järnväg och spårväg: Osäkerheter i bergprognoser vid utförande av infrastrukturtunnlar Utökad studie (Bergab/Trafikverket) Bergteknisk rådgivning för Intunnling-projektet, Stockholm (WSP) Teknikansvarig och tekniskt stöd under byggtiden vid upprättande av bygghandlingar för entreprenaderna 9523(Norrströmstunneln) och 9515 (Norrmalmstunneln) inom BHU7 (WSP/Trafikverket). Upprättande av systemhandling för utbyggnad av Tvärbanan i Stockholm, delen Alvik-Solna (WSP/SL) Upprättande av utökad förstudie för utbyggnad av Tvärbanan i Stockholm, delen Alvik-Solna (WSP/SL) Upprättande av riktlinjer för projektering av bygghandlingar för Citybanans bergtunnlar (WSP/Banverket)

4 4 (7) Preliminär uppskattning av permanent förstärkning med bultar och sprutbetong för motorvägsprojekt i Iran (Itasca Geomekanik AB/Betongsystem Skandinavien AB) Rådgivning och granskning av stabilitetsberäkningar för Citybanans uppgångar vid station City (SWECO) Projektering av systemhandling för Citybanans bergtunnlar i Stockholm (WSP/Banverket) Bergmekanisk verifiering av typförstärkning för breddad sektion i Norra Länkens vägtunnlar (SWECO) Identifiering av tidigare dimensioneringsberäkningars giltighet avseende Norra Länkens vägtunnlar (SWECO) Uppdatering av konstruktionshandling för Götatunnelns passage under Stora Hamnkanalen (Tyréns) Granskning och rådgivning avseende grundläggning av brofundament för nya Svinesundsbron (Tyréns) Bergmekaniska utredningar för Norra Länken i Stockholm, delen K3 (SWECO VBB/Vägverket) Upprättande av underlag till Banverkets regelverk för tunnlar, BV Tunnel, utgåva 1, BVF (Banverket, HK) Teknisk granskning av huvudhandling avseende Malmö Citytunnel (Banverket, Södra Banregionen) Teknisk rådgivning avseende upphandling av konsulttjänster för Ådalsbanan i samband med järnvägsutredning (Banverket, HK) Teknisk utvärdering av anbud inom ramen för Projekt Utredning Hallandsås (Banverket, HK)

5 5 (7) Granskning av tekniska handlingar ingående i förfrågningsunderlag inom ramen för Projekt Utredning Hallandsås (Banverket, HK) Upprättande av kravspecifikation för konstbyggnader avseende Malmö Citytunnel (Banverket, HK) Slutbesiktning av bergarbeten och dokumentation avseende Arlandabanans tunnlar och stationer (Arlandabanan Projekt AB) Granskning och rådgivning i samband med upprättande av relationshandlingar för Arlandabanans tunnlar och stationer (Luftfartsverket) Inledande stabilitets- och förstärkningsanalyser för Citytunneln i Malmö (VBB/VIAK) Ansvarig för dimensionering av tunnlar och förstärkning för Norra Länken 2 (Vägverket) Bergmekanisk analys av dynamisk påverkan mellan tunnlar pga explosion (Gatukontoret, Stockholm) Bergmekaniska analyser av förstärkning för underjordisk tågstation med liten bergtäckning (Itasca Geomekanik AB) Utvärdering av bergmekaniska förutsättningar samt uppskattning av förstärkningsinsats för järnvägstunnel i dåligt berg (VIAK AB) Övrigt: Utveckling av data för bergklassificering och indata till numeriska modeller (BeFo) Analys av vibrationer i betongkonstruktioner i mark vid explosionslast i markytan (Räddningsverket) Deltagande i UIC:s arbetsgrupp för tunnelunderhåll (Banverket, HK) Upprättande av underlag till FoU-planer avseende Banverkets berg- och tunnelverksamhet (Banverket/HK)

6 6 (7) Granskning av förfrågningsunderlag för Citytunneln i Malmö (Banverket/HK) Upprättande av projektplan avseende Framgångsfaktorer för bättre bergbyggande (Banverket/HK) Forskningssamordning tunnlar och bergskärningar (Banverket/HK) FoU-projekt Framgångsfaktorer i bergbyggandet Etapp I (Banverket/HK och Vägverket Region Väst) Granskning av FoU-projekt avseende numerisk analys av sprutbetong (Vattenfall Power Consultant) Granskning av IEG-rapporter (Implementeringskommissionen för Europastandarder inom geoteknik), Fas 1 och 2, (WSP) Kurs i BV Tunnel (Ramböll) Numerisk analys av explosionslaster i bergtunnlar (SveBeFo) Författande av avsnitt angående sprutbetong i TK Tunnel (Geosigma/Trafikverket). Deltagande i referensgrupp för BeFo-projekt 208 angående förstudie avseende sannolikhetsbaserad design av bergkonstruktioner - en översikt av numeriska möjligheter 2009, BeFo Rapport 100 (BeFo) Deltagande i referensgrupp för IEG-projekt 07:2, Fas 3, avseende implementering av Eurocod 7, Tillämpningsdokument Bergtunnel och bergrum, IEG Rapport 5:2010 (Implementeringskommissionen för europastandarder inom geoteknik) Intresseundersökning för att bilda Bergbyggarnas Riksorganisation (JLM Tunnelkonsult/Bergsprängningskommittén) Granskning av bygghandlingar avseende Bergeforsens kraftvek (Bergab/Trafikverket) Teknisk konsultation avseende rörpålars bärförmåga i berg (Ruukki Sverige AB)

7 7 (7) Numerisk modellering av geomekaniska problem (VIAK AB/Itasca Geomekanik AB) Kurs i bergmekanik för geologer (Bergab) Rapporter och Publikationer: Författare till mer än 70 tekniska rapporter och artiklar. Se separata förteckningar. Medlemskap: Språk: Svenska bergmekanikgruppen (ISRM) Svenska och engelska (flytande), tyska (viss förståelse)

Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Stiftelsen Bergteknisk Forskning Stiftelsen Bergteknisk Forskning Verksamheten2012 Verksamheten 2012 Programrådets årliga studiebesök med efterföljande programrådsmöte gick till London där två Skanska-projekt besöktes i oktober. Foto:

Läs mer

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt! Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet Virtuellt byggande i tunnelprojekt Berginjektering metoder för prognostisering

Läs mer

Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling

Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling 2007-05-14 Dokument Nr: 9564-13-025-004 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för kärnkartering och upprättande av ingenjörsgeologisk samt bergteknisk prognos Underlag för projektering av bygghandling........................

Läs mer

SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND

SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek, beläget i Humlegården i Stockholm, och är sedan 1936 ett statligt byggnadsminne. År 1997 återinvigdes

Läs mer

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige PROMEMORIA 2015-05-22 Dok nr: -26 Arbetsgrupp: Författare: Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Flavio Lanaro Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för

Läs mer

DRÄNER I TUNNLAR FÖR VATTEN- OCH FROSTSÄKRING INVENTERING BASERAD PÅ LITTERATUR, INTERVJUER OCH FÄLTSTUDIER

DRÄNER I TUNNLAR FÖR VATTEN- OCH FROSTSÄKRING INVENTERING BASERAD PÅ LITTERATUR, INTERVJUER OCH FÄLTSTUDIER STIFTELSEN SVENSK BERGTEKNISK FORSKNING SWEDISH ROCK ENGINEERING RESEARCH DRÄNER I TUNNLAR FÖR VATTEN- OCH FROSTSÄKRING INVENTERING BASERAD PÅ LITTERATUR, INTERVJUER OCH FÄLTSTUDIER Hans Hargelius STIFTELSEN

Läs mer

BKs 59:e Diskussionsmöte 2014

BKs 59:e Diskussionsmöte 2014 Inbjudan till BKs 59:e Diskussionsmöte 2014 Tisdagen den 11 mars Stockholmsmässan, Älvsjö Välkomna! Upplysningar Plats Stockholmsmässan, Kongresshall K1, samt Victoriahallen, Älvsjö, Stockholm. Till Stockholmsmässan

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Referensobjekt mätuppdrag

Referensobjekt mätuppdrag Referensobjekt, Geometrik. Uppdaterad 2011-09-22 sid 1 (24) Referensobjekt mätuppdrag Nedan följer ett urval av olika projekt utförda av Geometrik: Turbiditetsmätning, Göta Älv Automatiska turbiditetsmätningar

Läs mer

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors.

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Eurokoder och andra Europastandarder inom geoteknikområdet

Eurokoder och andra Europastandarder inom geoteknikområdet 1(9) Eurokoder och andra Europastandarder inom geoteknikområdet Ulf Bergdahl, Statens geotekniska institut, ulf.bergdahl@swedgeo.se Dimensionering av geokonstruktioner i Sverige sker idag efter de grundläggande

Läs mer

R-99-60. Förstudie Tierp. Anläggningar och transporter. Ebbe Forsgren SwedPower AB. Fritz Lange Lange Art Arkitektkontor AB

R-99-60. Förstudie Tierp. Anläggningar och transporter. Ebbe Forsgren SwedPower AB. Fritz Lange Lange Art Arkitektkontor AB R-99-60 Förstudie Tierp Anläggningar och transporter Ebbe Forsgren SwedPower AB Fritz Lange Lange Art Arkitektkontor AB Thomas Milchert SALTECH Consultants AB Bengt Leijon Conterra AB November 1999 Svensk

Läs mer

STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag

STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag GÖTEBORG Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg HALMSTAD Laholm Båstad Ängelholm Maria HELSINGBORG Landskrona Kävlinge Lund MALMÖ Enkelspår Dubbelspår Innehåll

Läs mer

START PLANERING UNDERSÖKNING GEOTEKNIKER. Hämtar Upprättar. Levererar ARKIV- DATA PROGRAM TEXTDATA PLANER / SEKTIONER DIMENSIONERING S-DATA BERÄKNING

START PLANERING UNDERSÖKNING GEOTEKNIKER. Hämtar Upprättar. Levererar ARKIV- DATA PROGRAM TEXTDATA PLANER / SEKTIONER DIMENSIONERING S-DATA BERÄKNING STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE START RAPPORT Utförs av GEOTEKNIKER CAD- INGENJÖR Utförs av UPPRITNING SLUT DIMEN- SIONERING ARKIVERING GEOTEKNIKER Utförs av Utförs av GEOTEKNIKER

Läs mer

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB P-13-01 Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 250, SE-101 24 Stockholm

Läs mer

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Plan 2013 Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2013 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB.

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. R-05-84 Preliminär avvecklingsplan för Clab Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB December 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Förstudie Tunnelbana till Nacka underhandsrapport till statens förhandlingspersoner

Förstudie Tunnelbana till Nacka underhandsrapport till statens förhandlingspersoner Förstudie Tunnelbana till Nacka underhandsrapport till statens förhandlingspersoner Fotomontage Rundquist Arkitekter 2(148) 3(148) Förord Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting leder arbetet

Läs mer

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 17 november 2010 Kärnavfallsrådet har följande

Läs mer

R-03-11. Utredning rörande tillträdesvägar till djupförvarets deponeringsområden. Schakt eller ramp? Göran Bäckblom, Conrox

R-03-11. Utredning rörande tillträdesvägar till djupförvarets deponeringsområden. Schakt eller ramp? Göran Bäckblom, Conrox R-03-11 Utredning rörande tillträdesvägar till djupförvarets deponeringsområden Schakt eller ramp? Göran Bäckblom, Conrox Rolf Christiansson, Allan Hedin, Fredrik Norman Svensk Kärnbränslehantering AB

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Anmäl dig på www.befoonline.org

Anmäl dig på www.befoonline.org Anmäl dig på www.befoonline.org Inbjudan till seminarium & workshops om ERFARENHETSÅTERFÖRING FÖR BERGBYGGARE 27 oktober 2010 Plats: Skanska Sverige Råsundavägen 2 Solna, Stockholm Avgift för dagen är

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Samråd om SKB:s platsundersökningar med SKI och SSI, möte nr 3

Samråd om SKB:s platsundersökningar med SKI och SSI, möte nr 3 Protokoll DATUM REG.NR FÖRFATTARE 2002-06-06 Ingrid Aggeryd TILL Deltagarna Samråd om SKB:s platsundersökningar med SKI och SSI, möte nr 3 Plats: Forsmark, konferensrummet SFR Tid: 2002-06-05, kl 8.30

Läs mer

VATTENBURNA KVÄVEUTSLÄPP FRÅN SPRÄNGNING OCH SPRÄNGSTENSMASSOR. Lena Tilly Johan Ekvall Gunnar Ch Borg Finn Ouchterlony. SveBeFo Rapport 72

VATTENBURNA KVÄVEUTSLÄPP FRÅN SPRÄNGNING OCH SPRÄNGSTENSMASSOR. Lena Tilly Johan Ekvall Gunnar Ch Borg Finn Ouchterlony. SveBeFo Rapport 72 237631_72_Omslag 1/24/06 9:48 AM Page 1 VATTENBURNA KVÄVEUTSLÄPP FRÅN SPRÄNGNING OCH SPRÄNGSTENSMASSOR Lena Tilly, Johan Ekvall, Gunnar Ch Borg, Finn Ouchterlony 72 Box 47047 Telefon 08-692 22 80 Fax 08-651

Läs mer

KASAM Statens råd för kärnavfallsfrågor

KASAM Statens råd för kärnavfallsfrågor KASAM Statens råd för kärnavfallsfrågor Till Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering ABs FUD-program 98 för kärnkraftavfallets behandling och slutförvaring

Läs mer

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Common code system and its importance for the development of BIM into the Civil Engineering Lars Fälth Marcus Ohlsson

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Rapport DokumentID 1404607 Författare Version 1.0 Markus Calderon Kvalitetssäkrad av Per Franzen (SG) Anders Nyström (SG) Jeanette Carmström (KG) Godkänd av Tomas

Läs mer