ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK VÄGLEDNING FÖR VVS-KONSULT MED KRAVSPECIFIKATION PRELIMINÄR VERSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK VÄGLEDNING FÖR VVS-KONSULT MED KRAVSPECIFIKATION PRELIMINÄR VERSION"

Transkript

1 ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK VÄGLEDNING FÖR VVS-KONSULT MED KRAVSPECIFIKATION PRELIMINÄR VERSION September 2015

2 1 BAKGRUND Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad samverkan mellan16 av Sveriges största fastighetsföretag inom lokalsektorn. Målsättningen är att införa och prova ny lovande teknik och nya metoder inom energi- och inneklimatområdet i sitt fastighetsbestånd och sitt nybyggande. Det grundläggande syftet är att bidra till minskad energianvändning med bibehållen eller förbättrad kvalitet och inneklimat. Alla vunna erfarenheter, resultat, utvecklade hjälpmedel och verktyg mm görs fritt tillgängliga på En del i verksamheten är att utarbeta gemensamma kravspecifikationer för upphandlingsunderlag. Hit hör följande vägledning och kravspecifikation. Gruppens medlemsföretag är: AMF Fastigheter Akademiska Hus Castellum Diligentia Fabege Fastighetskontoret Stockholm Stad Fortifikationsverket Göteborgs stad Lokalförvaltning - LF Hufvudstaden Jernhusen Locum Malmö Stad Serviceförvltningen Midroc Skolor i Stockholm AB - SISAB Specialfastigheter Statens Fastighetsverk Swedavia Vasakronan Västfastigheter 2 ALLMÄNT Denna vägledning har tagits fram inom ramen för Beloks utvecklingsprojekt Energieffektiva storkök som avslutades sommaren Syftet med utvecklingsprojektet var att i ett antal demonstrationsprojekt visa att det med befintlig teknik eventuellt i modifierad form - går att minska energianvändningen kraftigt i både nya och befintliga kök (minst 25 % energi för ombyggnadskök samt minst 50 % vid nybyggnad) inom ramen för fastighetsföretags krav på långsiktiga investeringars lönsamhet. I minskad energianvändning ingår även beteendeförändringar hos kökspersonalen för ett mer energiklokt beteende, vilket har varit ett viktigt fokus i projektet. Baserat på erfarenheterna och kunskapen som erhållits i utvecklingsprojektet har vägledningar för de olika projektaktörerna tagits fram samt rapporter från demonstrationsprojekten och beteendestudier. Allt material är fritt att använda och går att hitta på Beloks hemsida. Konkurrensverket (före detta Miljöstyrningsrådet) har tagit fram upphandlingskriterier för storkök som är ett bra underlag vid projektering av ett energieffektivt storkök. Utöver Konkurrensverkets kriterier finns ytterligare ett antal krav som bör ställas, se avsnitt 5 nedan. 2(7)

3 Olika storkök har olika förutsättningar och ställer olika krav på vilken utrustning som krävs och dess funktion. Vissa av kraven kan därför antingen behöva anpassas eller utgå för det aktuella köket. Kraven nedan ska därför ses som en bruttolista. Dock är det ju naturligtvis så att ju fler av kraven som ställs, desto energieffektivare kök. Inte sällan handlar behov av anpassningar om att kökspersonalen är vana vid att arbeta på ett visst sätt. Här bör man alltid diskutera om det går att tänka i nya banor för att på så sätt möjliggöra för energieffektivare utrustning, system och arbetssätt. Sträva efter att ställa krav på och upphandla storköksutrustning med lägst livscykelkostnad. Flera av storkökets utrustningar har en driftskostnad som på ett år överstiger inköpskostnaden, så här finns mycket att spara över tid både i pengar och i driftsenergi. 3 KONKURRENSVERKETS KRITERIER I Konkurrensverkets kriteriebibliotek ingår följande områden för storkök: Generella krav Diskmaskiner (huv/underbänk/grov/kombidiskmaskiner) Diskmaskiner (tunnel/banddiskmaskiner) Kokgrytor Kyl- och frysskåp Spisar och stekbord Ugnar Tallriksdispensers och vagnar Projektering Entreprenad Kriteriebiblioteket finns på Konkurrensverkets hemsida: Hos Konkurrensverket finns även en bakgrundsrapport Miljöstyrningsrådets Rapport 2008:E7 Marknadsanalys: Miljöanpassad upphandling av storköksutrustning, vilken går att hämta på Konkurrensverkets hemsida: Miljostyrningsradet. 3(7)

4 4 RIKTVÄRDEN FÖR ENERGIANVÄNDING I ETT NYPRODUCERAT STORKÖK I tabellen nedan återfinns referensvärden för energianvändning i ett nybyggt storkök. Dessa värden kan användas för att avgöra om den utrustning och de system som projekteras och upphandlas är energieffektiva. I ett riktigt energieffektivt storkök bör man ligga i den lägre delen av spannet. Värdena är hämtade från utförda mätningar i utvecklingsprojektet Energieffektiva storkök samt erfarenhetsvärden från tidigare utförda projekt. Dock har även brukarbeteende en stor påverkan på dessa värden, varför det i projektet är av största vikt att storkökspersonalen involveras och ges förutsättningar och kunskap för ett energieffektivt arbetssätt. Energianvändning i ett nybyggt storkök kwh/port Kökskyla 0,1-0,15 Ventilation 0,05-0,2 Uppvärmning lokal 0,02-0,04 Köksutrustning 0,1-0,4 Tappvatten 0,03-0,05 Summa: 0,30 0,84 4(7)

5 5 FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR UPPHANDLING AV ENERGIEFFEKTIV UTRUSTNING Mätning och visualisering allmänt krav Mätare ska installeras för både vatten och el. Överväg om det räcker med en mätare för kökets vattenanvändning och en för kökets elanvändning eller om vissa delar och/eller utrustningar ska förses med separat mätning. Display som redovisar energianvändning per dag eller per portion (eller annat för köket relevant nyckeltal) ska installeras och placeras på väl synlig plats i köket. Kylanläggning Återvinning av värme från kylanläggning ska utredas och implementeras om åtgärden uppfyller kraven för att ingå i ett lönsamt totalpaket. Kökskylan ska projekteras som centralkyla. Dimensionering Höga luftflöden och höga sluttryckfall kräver uttag av aggregat som klarar kraven med låga SFP-tal. Att dimensionera för rätt användningsfaktor kan göra stor skillnad på aggregat och kanalstorlekar. SFP < 1,5 kwh/m3/s vid nybyggnad och < 1,8 kwh/m3/s vid ombyggnad. Motorer typ EC. Typ av kåpa o Bestäm kåptyp för respektive zon. o Kåpa ska ha integrerad tilluft med Ju mer man mäter desto bättre kunskap får man och därmed ett bra verktyg för att kunna påverka kökspersonalens beteende och ge dem underlag för att skapa goda rutiner. Viss utrustning ska ha egen inbyggd mätning (se krav nedan), så dessa mätpunkter beaktas redan i denna kravspecifikation. Att visa energianvändningen med relevanta nyckletal tydligt för kökspersonalen bidrar till att skapa engagemang och öka förståelsen samt kunskapen kring energianvändning och ger dem underlag för att skapa goda rutiner. I produktionskök finns ofta en stor avsättningspotential för återvunnen värme, som kan användas till att förvärma tappvarmvattnet eller radiatorkrets för övrig byggnad. Detta krav finns även med i VVS-konsultens vägledning gränsdragning görs i det enskilda projektet. Skapar större möjlighet för värmeåtervinning. Detta krav finns även med i VVS-konsultens vägledning gränsdragning görs i det enskilda projektet. Försök få fram vettiga värden på sammanlagringseffekter från verksamheten % är ganska vanliga siffror som input. Om fel input till sammanlagring har angivits får man en anläggning som använder onödigt mycket energi då aggregat och kanaler är underdimensionerade. Skall det vara kåpor eller kökstak? Vissa avskiljningstekniker i kåpor möjliggör bra 5(7)

6 lågimpulsteknik, alternativt lågimpulsdon i anslutning till kåpa, undvik omblandande ventilation. Värmeåtervinning i frånluft Värmeåtervinning ska ske i all frånluft från köket. Ange vilken typ av reningsteknik som ska användas (ozonrening via uv-lampor i kökskåpan eller ozongenerator placerad lokalt ovan undertak vid kåpan eller centralt i t.ex. teknikrum, alternativt biologisk rening. Minimum 72% årsenergiverkningsgrad vid balanserad ventilation. Storkök skall utföras med separat luftbehandlingsaggregat. Eftersträva roterande växlare utan hygroskopbehandling. Zonindelning Zonuppdelning av kökets luftflödesbehov bör ske. Detta kan göras på olika sätt t.ex; o Reglerande spjäll (2-3 läges) för respektive zon som ökar/minskar flödet via tryckknap vid arbetszon/kåpa eller/och via ett tidsschema som verksamhet varit med att godkänna. o Frånluft från diskmaskiner kan forceras via driftindikering från maskin att öppna spjäll 100 % och frånslag av spjäll till grundflöde via avstängd maskin och en tidsfördröjning på t.ex 30 min. o Reglerande och flödesmätande spjäll (0-10V) för respektive zon som ökar/minskar flödet via temperaturgivare i zonens imkanal där tilluft styrs efter verkligt frånluftsflöde i imkanal. funktion även vid låga flöden vilket kan förbättrar funktionen vid val av VAV-lösning. Många kåpor har integrerat tilluft i kåpan med lågimpulsteknik vilket gör att man får en bra temperaturskiktning i rummet. Försök att undvika omblandande ventilation då detta gör att man inte får en temperaturskiktning i rummet. För att uppnå det på ett effektivt och brandsäkert sätt krävs en ozonbehandling av frånluften från imkanal. Ozongenerering kan ske med uv-lampor placerade i kökskåpan; ozongeneratorer placerade lokalt ovan undertak i anslutning till kåpan eller ett centralt system som kan placeras i t.ex. teknikrum. Värmeväxling kan ske med t.ex platt VVX., roterande VVX eller batteri VVX beroende på verksamhet och övriga omständigheter. Observera att ozon är giftigt och projektering skall inarbeta försiktighetsåtgärder och eventuella föreglingar i systemet för att obehandlad ozon inte skall läcka in i verksamhet. Mest energi sparar man på att använda reglerande spjäll (0-10V) för respektive zon då detta är helautomatiserat och hela tiden evakuerar frånluft efter behov. Dock minst beprövat och dyrast att installera. 6(7)

7 Värmeåtervinning avloppsvatten Undersök möjligheten för värmeåtervinning av avloppsvatten till förvärmning av tappvarmvatten eller värmevatten. Observera att detta kan medföra problem med fettkakor i avloppssystemet då avloppsvattnets temperatur sjunker. Om krav på värmeåtervinning och återanvändning av vatten vid försköljning i diskmaskin ställs så är den stora mängder varmvatten som återstår att återvinna kopplat till tömning och rengöring av kokgrytor. För att undvika fettkakor i avloppssystemet kan biologisk nedbrytning användas. 7(7)

Miljoner att spara på energieffektiva storkök KORTARE VÄG FRÅN UGN TILL MUN WIN-WIN FÖR ALLA

Miljoner att spara på energieffektiva storkök KORTARE VÄG FRÅN UGN TILL MUN WIN-WIN FÖR ALLA Miljoner att spara på energieffektiva storkök KORTARE VÄG FRÅN UGN TILL MUN WIN-WIN FÖR ALLA BAKGRUND Storköken en försummad energisparpotential Bilderna i broschyren är tagna av Fanny Nylund Fastigheter

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Teknikupphandling Evaporativ kylare till vattenburna komfortkylsystem

Teknikupphandling Evaporativ kylare till vattenburna komfortkylsystem Teknikupphandling Evaporativ kylare till vattenburna komfortkylsystem Förstudie Utarbetad av Bengt Bergsten CIT Energy Management Göteborg, januari 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Förstudie Energieffektivisering av serverrum

Förstudie Energieffektivisering av serverrum Förstudie Energieffektivisering av serverrum Margot Bratt & Hans Isaksson, K-Konsult Energi AB Stockholm, december 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Upprättad av Anders Nykvist, WSP Environmental Stockholm, september 2012 1 Sammanfattning Denna förstudie är upprättad

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav 1 UFOS Organisationen Offentliga fastigheter (UFOS) består av organisationer som förvaltar Sveriges offentliga fastigheter.

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Incitament för energieffektivisering

Incitament för energieffektivisering UTVECKLING AV FASTIGHETSFÖRETAGANDE I OFFENTLIG SEKTOR Incitament för energieffektivisering Kall- och varmhyra för lokaler UFOS Magnus Kristiansson, 08-452 79 33 Jonas Hagetoft, 08-452 79 52 Sonja Pagrotsky,

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Version 2, maj 2012 Tidigare versioner: Version 1, mars 2012. Remissomgång Version 1, april 2012 Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Maj 2012 Sida 1 av 19 Om BELOK Beställargruppen

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energi i hotell och restauranger

Energi i hotell och restauranger Energi i hotell och restauranger Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Solvärme i flerbostadshus

Solvärme i flerbostadshus Solvärme i flerbostadshus Projekt Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2014:2 Klaus Lorenz september 2014 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik Fo rord Rapporten solvärme i flerfamiljshus är framtagen

Läs mer

Individuell mätning Förstudie

Individuell mätning Förstudie Individuell mätning Förstudie - Bostadsbolaget Byggebo AB i Oskarshamn 2006-11-21 Magnus Tyrberg Energikontor Sydost 0491 880 68 magnus.tyrberg@energikontor-so.com Projektet delfinansieras av: Sammanfattning

Läs mer

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (44) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Vägledning för industriverksamheter EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (44) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport- Industri

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

Värmepumpar och solfångare

Värmepumpar och solfångare 21-8-3 Värmepumpar och solfångare Systemanalys Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Björn Karlsson, Energi och Byggnadsdesign, LTH Gunnar Bröms, Vattenfall Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens

Läs mer

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 definitioner och förkortningar

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer