Stockholm - Arlanda Airport BUSSDEPÅ GENERALKONSULT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm - Arlanda Airport BUSSDEPÅ GENERALKONSULT"

Transkript

1 Luftfartsverket Dokument Dokumentbeteckning 1(8) Stockholm - Arlanda Airport BUSSDEPÅ GENERALKONSULT Nedanstående föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97. Föreskrifter i AF Konsult 97 har inte återgivits utan gäller genom angivande av kod och rubrik. Denna handling skall läsas parallellt med Upphandlingsföreskrifter respektive Kontrakt då handlingarna kompletterar varandra. B BESTÄLLARINFORMATION B1 ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Luftfartsverket skall främja ett säkert, konkurrenskraftigt och miljöanpassat flyg för att tillgodose människors resebehov och näringslivets behov av varutransporter. Det är möjligt att resa från nästan varje plats i Sverige till Stockholm, genomföra ett möte och komma hem samma dag vilket är viktigt för möjligheten att arbeta och leva i alla delar av landet. Luftfartsverket äger 14 flygplatser och driver den civila trafiken vid ytterligare fem samt leder all civil och militär flygtrafik inom Sverige. Luftfartsverket är ett affärsdrivande verk med c:a anställda som omsätter c:a 5 miljarder kr. B2 ORIENTERING OM OBJEKTET Luftfartsverkets lokaler för busservice har ur effektivitets-, miljö- och säkerhetssynpunkt börjat bli slitna och åldersstigna. Lokalerna är idag placerade i fraktområdet Cargo syd, där utymmet har blivit underdimensionerat för den ökade trafik som Arlanda har uppnått sedan byggnaderna uppfördes. En ny bussdepå skall därför uppföras i anslutning till Brandstation öst. En större manöveryta kan där tas i anspråk och vakanta ytor inne i brandstationen kan övertas av bussavdelningen. B3 ORIENTERING OM PROJEKTET Uppdraget som generalkonsult är att samordna och färdigställa handlingar till utförandeentreprenader samt en totalentreprenad.

2 Luftfartsverket Dokument Dokumentbeteckning 2(8) En ny bussdepå skall byggas strax söder om Brandstation öst. Bussdepån ska bestå av personallokaler i befintlig brandstation, en manöveryta på ca 3000 kvm, ett nytt bussgarage med fyra platser som kan inhysa ledbussar med tillhörande serviceverkstad, förråd och kontorsdel samt en utbyggnad av befintlig biltvätt i brandstationen. B4 BESTÄLLARENS ORGANISATION FÖR PROJEKTET B4.1 Byggherre Byggherre är Luftfartsverket. Organisationsnummer SE B4.2 Beställare Beställare är Luftfartsverket, SAF. B4.22 Beställarens handläggare Beställarens handläggare är Rolf Arenander, B4.23 Beställarens säkerhetsansvarige Beställarens säkerhetsansvarige meddelas senare. B5 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR Följande förkortningar kan förekomma i denna AF: LFV FU LOU = Luftfartsverket = Förfrågningsunderlag = Lagen om offentlig upphandling Följande flyg- och flygplatsrelaterade förkortningar kan förekomma i handlingarna: ANS = Air Navigation Services Flygtrafiktjänsten ATC = Air Traffic Control Flygkontrolltjänst ATS = Air Traffic Services Flygtrafikledning BCL = Bestämmelser för Civil Luftfart ECAC = European Civil Aviation Conference ICAO = International Civil Aviation Organization RWY = Runway Bansystem SA = Stockholm-Arlanda Airport TWR = Tower Kontrolltorn TWY = Taxiway Taxibana

3 Luftfartsverket Dokument Dokumentbeteckning 3(8) A AVTALSFÖRESKRIFTER För uppdraget gäller Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996, ABK 96. A1 PARTERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT Viktiga förutsättningar för ett fullgott uppdragsresultat är att beställaren och konsulten har samstämmig uppfattning om uppdragets syfte, omfattning och kvalitetsnivå för en dialog före och under uppdragets genomförande visa varandra förtroende och öppenhet i övrigt aktivt skaffar erforderlig information. A1.1 Uppdragsgenomgångar Konsulten skall vara beredd att medverka vid uppdragsgenomgångar med beställaren. Uppdragsgenomgång skall hållas på endera partens begäran och avse partsförhållandet, avtalsfrågor och liknande frågor utanför projektet. Rutiner för uppdragsgenomgång skall anges i konsultens kvalitetsplan. A1.2 Förmåga Konsulten skall ha tillgång till, och förmåga att använda, moderna datorbaserade hjälpmedel inom CAD- och kommunikationsteknik. Konsulten skall också snabbt kunna uppgradera program och liknande till nyare versioner om beställaren så begär. A1.3 Ansvar, befogenheter Konsulten får inte, av annan än beställarens ombud eller person med fullmakt att föra beställarens talan, mottaga eller inhämta direktiv som kan påverka projektet. Styrning av projektet sker från beställaren, vilket innebär att beslut som medför ekonomiska konsekvenser skall bekräftas av beställaren. Konsultens personal kommer att ingå i beställarens projektorganisation där detaljerade befattningsbeskrivningar och ansvarsbegränsningar kommer att anges i takt med att projektorganisationen skapas. A1.4 Konsultens oberoende Konsulten får inte ha avtal eller andra överenskommelser med tillverkare vars material eller produkter förekommer i projektet. A1.6 Sekretess Vid kontakter med massmedia, allmänhet eller liknande i frågor som rör uppdraget eller projektet i stort, skall konsulten hänvisa till den informationsansvarige på Stockholm-Arlanda Airport.

4 Luftfartsverket Dokument Dokumentbeteckning 4(8) A2 UPPDRAGETS OMFATTNING Omfattningen i detalj framgår av handlingar förtecknade under U2.2 i Anbudsförfrågan. A2.1 Uppdragstyp Projektering till färdiga förfrågningsunderlag för utförandeentreprenader samt en totalentreprenad för biltvätt. A2.2 Skede Se punkt B3. A2.3 Fackområde Arkitekt med kunskap om utformning av liknande uppdrag som generalkonsult. A2.4 Precisering av uppdragets omfattning Se under U2.2 i anbudsförfrågan. A2.5 Myndighetskontakter Konsulten skall löpande redovisa sina myndighetskontakter för beställaren. A2.6 Kostnadsstyrning av objektet Konsulten skall utföra sitt uppdrag så att objektet kan hållas inom fastställda ramar avseende t ex funktion, kvalitet, miljö och kostnader. Förslag till alternativa utföranden skall alltid innehålla redovisning av samtliga kostnadskonsekvenser för objektet. A2.7 Möten i projektet Konsulten skall närvara i möten i projektet genom ombud eller annan person med fullmakt att företräda konsulten i frågor avseende teknik, tider och ekonomi. Konsulten skall kunna delta i: * Möten med Luftfartsverkets handläggare/ombud Projektmöten. * Luftfartsverkets handläggare kallar till möten. * Projektmöten skall hållas på Stockholm-Arlanda Airport. * Luftfartsverkets handläggare för protokoll. * Beräknad tidsåtgång är ca 2 timmar var 14:e dag. A2.9 Datorstöd Materialet skall presenteras i Microsoft officemiljö. A2.10 Kopiering All kopiering som beställaren skall betala skall ske på kopieringsanstalt CM- Tryck/Ingenjörskopia.

5 Luftfartsverket Dokument Dokumentbeteckning 5(8) A3 ORGANISATION A3.1 Konsultens projektorganisation Med ändring av 3.1 ABK 96 gäller att konsulten inte utan beställarens skriftliga medgivande får ändra överenskomna namngivna personer i projektorganisationen. Detsamma gäller för underkonsulter. Innan medgivande kan ges, skall konsulten ha presenterat den nye personen så att det kan prövas att denne besitter likvärdiga kunskaper som den utbytte. Konsulten är skyldig att tillse att personalen informeras om gällande bestämmelser och säkerhetsföreskrifter för vistelse inom terminaler och flygplatsområde. För närvaro inom flygplatsområdet får endast säkerhetsprövad personal anlitas. All personal som skall vistas inom området skall ha giltigt inpasseringstillstånd. För erhållande av inpasseringstillstånd skall konsulten i god tid (minst tre veckor) före arbetets påbörjande lämna följande uppgifter om personal: Efternamn, samtliga förnamn och befattning Tidigare efternamn om namnbyte skett Personnummer Fullständig bostadsadress Giltig legitimationshandling med nummer samt i förekommande fall tidpunkt då svenskt medborgarskap erhållits. Uppgifterna skall lämnas till beställarens säkerhetsansvarige. A3.12 Underkonsulter Med ändring av 3.4 ABK 96 gäller att konsulten inte utan beställarens skriftliga samtycke får anlita underkonsulter. A3.13 Överlåtelse av avtal Med ändring av 3.5 ABK 96 gäller att konsulten inte äger rätt att överlåta avtalet på någon annan oavsett grad av betydelse. Godkänd överlåtelse skall vara skriftligt bekräftad. A3.2 Kvalitetssystem, miljöledningssystem Konsulten skall tillämpa ett kvalitetssystem som motsvarar kraven i ISO 9001 eller likvärdigt system. A3.21 Kvalitetsplan, annan kvalitetssäkring Konsulten skall innan uppdraget påbörjas upprätta förslag till kvalitetsplan. Kvalitetsplanen skall innehålla följande: Plan för uppdragets genomförande Rutiner för egenkontroll Uppdragsgenomgångar

6 Luftfartsverket Dokument Dokumentbeteckning 6(8) Rutiner vid granskning och fastställande av handlingar Rutiner för ändringar Verifieringsrutiner A3.22 Kvalitetsrevision Konsulten skall tillhandahålla dokumentation och vara beredd att medverka vid beställarens kvalitetsrevisioner. A3.3 Samordning Konsulten skall ha en övergripande samordning i projektet och är ansvarig för att aktivt efterfråga och inhämta de uppgifter som krävs för projekteringens fullgörande. A4 GENOMFÖRANDE A4.1 Planering av uppdraget Konsulten skall redovisa en plan för genomförandet av sitt uppdrag med namngivna personer. Projekteringsledaren sammanställer planerna till en projekteringsplan. Konsulten skall där specificera antal timmar, huvuddelar, delfärdigställandetider m m. Projekteringsplanen stäms av och kompletteras vid projekteringsmöten. A4.2 Beställarens granskning av uppdraget Beställaren granskar handlingarna efter varje skede. Granskningstiden är 2 veckor. Ansvaret för dessa rutiner åvilar Luftfartsverkets handläggare som signerar handlingarna innan beställaren fastställer dem. Konsulten skall delta i möten för granskning av konsultens egna handlingar och för granskning av handlingar från övriga konsulter som kan tänkas deltaga i projektet. A5 TIDER A5.1 Tidplan Senast två veckor efter muntlig beställning skall konsulten till beställaren överlämna en detaljerad tidplan över projekteringens utförande. Denna skall ligga till grund för avstämning vid projekteringsmöten. Konsulten skall upprätta tidplanen i samråd med beställaren. A5.5 Vite vid försening Beställaren är berättigad att av konsulten erhålla vite om svenska kronor för varje påbörjad vecka som konsulten överskrider avtalade tider.

7 Luftfartsverket Dokument Dokumentbeteckning 7(8) A6 ANSVAR A7 NYTTJANDERÄTT OCH ÄGANDERÄTT Konsulten ansvarar för att beställaren genom inköp och nyttjande av i uppdraget formulerat ingående material, teknisk lösning m m inte inkräktar på tredje mans rätt. Konsulten skall hålla beställaren fri från allt ansvar för patentintrång av vad slag det må vara. A7.1 Nyttjanderätt Med ändring av 7.1 ABK 96 gäller att beställaren har utökad nyttjanderätt till inom uppdraget upprättade handlingar att gälla för hela Luftfartsverkets verksamhet i Sverige, samt att sådant nyttjande därmed inte förutsätter medgivande från konsulten. A7.2 Äganderätt I uppdrag där CAD-filer kan säljas vidare för att användas i annan än LFV:s fastighetsförvaltning, skall konsulten svara för leverans av CAD-filer efter överenskommelse med LFV, varvid avtal om ersättning skall upprättas. A9 ERSÄTTNING A9.1 Arvode Konsultens arvode innefattar samtliga kostnader för arbetet inkluderat resekostnader, skatter, försäkringar, semesterersättning, traktamenten, påslag för administration och vinst, övertidstillägg samt kopieringskostnader - internt och kopieringskostnader - externt 5 omgångar. A9.2 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Ersättning för arbete utöver kontrakt utgår enligt särskild överenskommelse. Kostnadsreglering av ändrings- och tilläggsarbeten skall godkännas av beställaren innan arbetet sätts igång. A9.3 Särskild ersättning Särskild ersättning utgår inte för plottning och kopiering för konsultens eget bruk och 5 omgångar för externt bruk, samt punkterna d) och e) enligt 9.4 ABK 96. A9.4 Ersättning för kostnadsändringar Indexreglering kommer inte att ske.

8 Luftfartsverket Dokument Dokumentbeteckning 8(8) A10 BETALNING Betalning kommer att ske först efter det att följande handlingar överlämnats till beställaren: Förslag till kvalitetsplan enligt A3.21 Underlag till tidplan enligt A5.1 Försäkringsbevis enligt 12.3 ABK 96 A10.2 Fakturering Med ändring av 10.4 ABK 96 får ändrings- och tilläggsarbeten faktureras högst en gång per månad. Underlag för faktura skall vara godkänd av beställaren innan fakturering får ske. Faktura utställs i original och två kopior och sänds till: Luftfartsverket Leverantörsreskontra Division Stockholm NORRKÖPING Faktura skall märkas med aktuellt inköpsordernummer, entreprenadnamn samt namn på aktuell handläggare hos beställaren. Dessa uppgifter kommer att meddelas i samband med att avtal träffas. Med fakturan skall av beställaren godkänd tidrapport bifogas samt även innehålla uppgift om innehav av F-skattesedel. Faktura som inte är utformad enligt reglerna ovan kommer att returneras. Fakturans förfallodag räknas en (1) månad från det att justerad faktura erhållits. A11 AVBESTÄLLNING, HÄVNING Med ändring av :e stycket ABK 96, är rätten till ersättning för utebliven vinst maximerat till två basbelopp.

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN PROJEKT: NEPTUNISKOLAN FASTIGHETSBETECKNING: SKÄLBY 3:937 PROJEKTNUMMER: 96410 ANLÄGGNINGSNUMMER: 3010 DIARIENUMMER: TEN 2013/135 BYGGNAD: 00, 01,02 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER STATUS:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter 1101 Anbudsförfrågan 1 (36) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-06-25 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Naida Culum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-A021.201/2013 Administrativa

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31 1 (18) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer