UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990"

Transkript

1 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990

2 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: Tor Powell HSB Stockholm Konsult Uppdragsgivare: Brf Kantarellen (10)

3 1. BAKGRUND OCH UPPDRAG BESKRIVNING AV OBJEKTET ALLMÄNT OM SKADOR PÅ PARKERINGSGARAGE UNDERSÖKNING OBSERVATIONER PROVNING BEDÖMNING BILAGOR BILAGA A Laboratorierapport med kloridanalys. BILAGA B Översikt och läge för prover BILAGA C Konstruktionsritningar 3 (10)

4 1. BAKGRUND OCH UPPDRAG HSB Konsult har på uppdrag av Brf Kantarellen undersökt parkeringsgaraget P2. Föreningen önskar att veta garagets skick samt få förslag på åtgärder. 2. BESKRIVNING AV OBJEKTET Parkeringsgaraget är byggt i början av 70-talet och utgörs av ett grundplan och två pelarburna bjälklagsplan (grundplan, plan 1 och plan 2). Grundplanet och plan 1 befinner sig inomhus och har separata infarter. Plan 2 ligger utomhus ovanpå plan 1, se figur 1. Pålad platta Figur 1 Översikt Figur 2. Översikt Grundplanet och plan 1 har två rader med pelare. Den yttersta pelarraden, mot garagets utsida, är prefabricerade betongpelare. Den inre pelarraden, mot huskroppen, är platsgjutna pelare med anslutande väggpartier. Garaget är till största del grundlagt på berg och packad fyllning. Resterande del (se figur 2) har en fribärande betongplatta och grundläggning på pålar. Den fribärande betongplattan är enligt ritning 250 mm tjock. Kring pelarraderna finns överkantsarmering (Ø12). Hela grundplanet är asfalterat i golvnivå och ytterväggarna är isolerade med träullsplattor. Plan 1 har ett 280 mm tjockt betongbjälklag. Överkantsarmering finns kring pelarna (Ø16), kring väggpartier (Ø10) och lokalt i fält mellan de två pelarraderna (Ø10). Det finns ingen beläggning på betongen. Tak och ytterväggar är täckta av isolerande träullsplattor. De prefabricerade pelarna är monterade på en stålplatta mot bjälklaget. Plan 2 har ett 360 mm tjockt betongbjälklag som är asfalterat. För detaljerad information om konstruktionens utformning se konstruktionsritningar bifogade i BILAGA C (Ritningar har skickats från Lidingö kommun, fler ritningar finns att tillgå). 4 (10)

5 3. ALLMÄNT OM SKADOR PÅ PARKERINGSGARAGE Skador på betong och betongkonstruktioner kan ha olika orsaker. När det gäller parkeringsgarage är skadorna ofta förknippade med rostangrepp (korrosion) på ingjuten armering. Vanligtvis sker rostangrepp till följd av att betongen antingen kontaminerats med klorider (salt) eller att betongen har karbonatiserat. Kloridinitierade rostangrepp kan uppstå på ingjutet stål/armering om den omgivande betongen är kloridhaltig samt att det finns tillgång till fukt och syre. Halten av klorider i betongen har stor betydelse för hur korrosiv miljön är för armeringen. Ett allmänt vedertaget tröskelvärde då kloridinitierad armeringskorrosion anses vara möjlig är en kloridhalt på 0,4% klorider i förhållande till cementvikten i betongen [Browne]. Dock är tröskelvärdet inte helt bestämt eftersom flera faktorer kan inverka på korrosionsrisken. I parkeringshus och garage kan förekomsten av klorider i betongen oftast härledas till de tösalter som bilarna för med sig in i under vintern. Löst i vatten sugs klorider in i betongen där de anrikas. Klorider kan även förekomma i betong av andra orsaker än tösaltning. Förr i tiden tillsatte man ibland salt i betongen under gjutning för att få ett snabbare härdningsförlopp under vintern. Karbonatisering är en naturlig process som sker i betongen med tiden. Ursprungligen är betong ett basiskt material med ett högt ph-värde (ca ph 13). Förutsatt att det inte finns några klorider kommer denna basiska miljö att skydda den ingjutna armeringen mot rostangrepp även om betongen skulle vara fuktig. Detta naturliga skydd av den ingjutna armeringen upphävs genom karbonatisering som enkelt utryckt orsakas genom att koldioxid från luften tränger in som en front i betongen och där sänker dess ph-värde till <ph 9. När karbonatiseringsfronten nått fram till den ingjutna armeringen kan stålet i kombination med fukt och syre börja rosta. Karbonatiseringen i sig är inte skadlig men den möjliggör rostangrepp. Rostangrepp på ingjuten armering uppstår enklast där armeringen är ytligt placerad i betongen, eller med andra ord där armeringen har ett tunt täckande betongskikt (täckskikt). 4. UNDERSÖKNING Undersökningen utfördes av HSB Konsult v.41, oktober 2012 och utgörs av följande: Okulär undersökning av garaget. Intermittent bomkartering/skadekartering (med bom menas det ihåliga ljud som framträder på en skadad/skiktad betongyta då man knackar på den med exempelvis en stålkäpp) Uttagning av prover för kloridanalys. Mätningar av täckande betongskikt. Mätningar av karbonatiseringsdjup. Se översiktsritning bifogad i BILAGA B. På denna ritning framgår provernas läge och numrering samt skadekartering. 5 (10)

6 4.1 Observationer GRUNDPLAN 27 av 30 pelare har skador i nederkant orsakade av armeringskorrosion (BILD 1). I taket (undersida bjälklag) syns områdesvis tecken på läckage i form av flagnande färg, vita kalkutfällningar och rostfläckar (BILD 2). Fogarna i bjälklaget uppvisar områdesvis läckagetecken. Skador orsakade av armeringskorrosion förekommer längst ned på väggpartier. Den fribärande plattan i grundplanet är dold av asfalt. Inga tecken på skador i form av bompartier påträffades. BILD 1. Sprickor i betongpelare till följd av armeringskorrosion. 6 (10)

7 BILD 2. Läckage genom sprickor tak PLAN 1 10 av ca 22 pelare har skador i nederkant. Ovansida bjälklag (golvet) har bompartier och skador som områdesvis är kraftiga. Dessa skador är i huvudsak koncentrerade runt pelarna (BILD 3, 4, 5 & 6). Enstaka skador har observerats längst ned på väggpartier. 7 (10)

8 BILD 3. Skada i bjälklag. Strecken runt om skadan anger bomytans storlek. BILD 4. Närbild på sönderrostat armeringsjärn i skadat bjälklag. 8 (10)

9 BILD 5. Skador från rostande armering BILD 6. Streckad yta visar bomparti. 9 (10)

10 PLAN 2 Det översta utomhusplanet har en asfalterad yta som inte uppvisar några synliga brister (BILD 7). BILD 7. Asfalterad yta, plan Provning Prover för kloridanalys av betongen togs i pelare, ovansida bjälklag, undersida bjälklag och vägg. Från pelarna togs kloridproverna 50 mm och 300 mm ovanför golv på ett djup som motsvarar armeringens täckande betongskikt. Kloridproverna ut bjälklagets ovansida togs på ett djup som motsvarar armeringens täckande betongskikt. Ett prov togs ur vägg i nivå med det täckande betongskiktet. Ett prov togs i en spricka i tak från grundplanet. Även karbonatiseringens inträngning har kontrollerats i vissa pelare där kloridprover togs. Resultatet från kloridanalyserna samt mätningarna av täckande betongskikt och karbonatiseringsdjup framgår i TABELL 1 & 2 samt i laboratorierapport bifogad som BILAGA A. 10 (10)

11 Observera att de redovisade kloridhalterna kan läsas i relation till ett vedertaget tröskelvärde [Browne] som anger att kloridinitierad armeringskorrosion är möjlig vid 0,4% kloridjoner i förhållande till cementvikten. TABELL 1. Kloridhalter i bjälklag. Kloridhalter som överstiger det antagna tröskelvärdet på 0,4% är markerade i fet stil. BJÄLKLAG Prov Täckskikt (mm) Provdjup (mm) Kloridjoner/cement (vikt %) nr B ,12 B ,13 B ,76 B ,61 B ,87 B ,14 B ,16 B ,93 TABELL 2. Kloridhalt och karbonatiseringsdjup i pelare. Kloridhalter som överstiger det antagna tröskelvärdet på 0,4% är markerade i fet stil. Så gäller även karbonatiseringsdjup som passerar det täckande betongskiktet. PELARE/VÄGG/TAK Prov nr: Höjd (mm) Djup (mm) Kloridjoner/cement (vikt %) Täckskikt (mm) P1: , ,23 P1: , <0,04 P1: , <0,04 P1: , ,05 P2: , ,75 P2: , ,12 P2: , ,00 P2: , ,04 T1 9,56 V Karbdjup (mm) 11 (10)

12 Kloridanalyserna av proverna från bjälklaget visar att armeringen kring pelarna överlag befinner sig i kloridhaltig betong. Detta innebär att risken för ytterligare och mer omfattande rostangrepp på överkantsarmeringen i områden runt pelare är stor. Prov (B7) från parkeringsyta och prov (B1) från oskadat område vid pelare visar försumbara kloridhalter. Detta beror sannolikt på bättre vattenavrinning och därmed en lägre kloridbelastning. Samtliga provade pelare utom pelare P1:1 och P2:4 innehåller betydande kloridhalter i nederkant. P1:1 är också en av två oskadade pelare i grundplanet. Pelare P2:1 och P2:3 har betydande kloridhalter på höjden 300 mm ovan golv. Kloridprovet som togs i läckageområde i tak visade höga kloridhalter. Karbonatiseringens inträngning är större i de platsgjutna pelarna, sannolikt med anledning av en lägre betongkvalité i dessa. Det finns en framtida risk för karbonatiseringsinitierade rostangrepp i platsgjutna pelare. 5. BEDÖMNING HSB Konsult anser att parkeringsgaraget är i dåligt skick med ett stort renoveringsbehov. I första hand måste mellanbjälklaget (plan 1) säkerställas konstruktivt. Detta kan innebära att det måste stämpas (förstärkas) för att trygga dess bärförmåga i väntan på renovering. Anledningen till att en sådan åtgärd kan vara nödvändig är de rostangrepp som finns på bärande armering kring pelare. Rostangreppen/bompartierna innebär att vidhäftningen mellan betong och armering går förlorad. Kloridhalterna i betongen innebär även en utökad skadeomfattning i dessa områden. Att utreda behovet av förstärkningar innebär konstruktiva beräkningar av bjälklaget samt att förstärkningsmetod bestäms. En kommande renovering av garaget omfattar reparationer och beständighetsbevarande åtgärder. Grundplanets pelare måste åtgärdas. Lämpligtvis omfattar åtgärderna samtliga pelare (där pelarna står i fyllning under asfalt måste åtgärderna även inkludera eventuella dolda skador i mark). Den pålade delen av grundplanet har en fribärande betongplatta. Denna är dold av asfalt men inga indikationer på skador påträffades genom bomkarteringen. Inför åtgärder är det ändå lämpligt att kontrollera kloridförekomsten i denna del av betongen. Träullsplattorna kan dölja skador på vägg i golvnivå, vilket måste tas i beräkning vid åtgärder. På plan 1 rekommenderas vattenbilning av bjälklaget kring pelarna i zonen där överkantsarmering förekommer. Lokala områden med skador och sprickor på bjälklaget som indikerar armeringskorrosion ska också inkluderas. Bjälklaget ska efter gjutning av ny betong skyddas med ett tätskikt. Vattenbilning görs i nedre delen av samtliga platsgjutna pelare. Prefabricerade pelare är monterade på en stålplatta på bjälklaget. Stålplattan uppvisar ytliga rostangrepp och åtgärder behövs för att säkerställa skicket på samtliga prefabricerade pelare. 12 (10)

13 Beträffande det översta bjälklagsplanet (plan 2) påträffades inget som tyder på ett större åtgärdsbehov. Asfalten på ovansidan är hel och inga läckagetecken upptäcktes i tak/träullsplattor på bjälklagets undersida. Undantaget är en av fogarna som uppvisar läckagetecken. Om läckaget är aktivt bör fogen tätas om. Tor Powell Tel: Mail: Billy Molin Tel: Mail: 13 (10)

14

15

16

17

18

19

20

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 118 82 STOCKHOLM, tfn 08-772 41 00 E-post: gata@svekom.se Webbplats: www.svekom.se ISBN:

Läs mer

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus Parkeringshus och garage Renovering och underhåll Golv Parkeringshus Lösningar för parkeringshus och garage Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning

Läs mer

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel 042-20 19

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar I Tema I Parkeringshus I Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar Innehåll Parkeringshus Koncept för parkeringshus och garage 4 Trygga helhetslösningar från Sto Låt Sto vara navet i byggprocessen

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

T Antal : d or l Anta l bilagor

T Antal : d or l Anta l bilagor j;;okumenttyp l Rapport l Ordernummer 22872 Rapportdatum E 2014-03-03 - datum 4-04-08 T Antal : d or l Anta l bilagor 1 34 3 Uppdragsnamn Upprättad av Skogsbyns förskol a, Förslöv Kjell Wader, Michael

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

innehåll Sida SYSTEMnaMn SYSTEMkod 4 Underlagsbedömning teplatser - Terass SK:623-2 Uteplatser - Takterass SK:623-2

innehåll Sida SYSTEMnaMn SYSTEMkod 4 Underlagsbedömning teplatser - Terass SK:623-2 Uteplatser - Takterass SK:623-2 FÖR TUFFA MILJÖER Innehåll Sida SYSTEMnamn Systemkod 4 Underlagsbedömning teplatser - Terass SK:6-6 Uteplatser - Takterass SK:6-7 Uteplatser - Balkong/Altan SK:6-8 Trappor utomhus, Entré & garage SK:6-9

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄSBYPARK 12:2 Fastighetens adress: ASKRIKEVÄGEN 9 183 51 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Handboken 2006 Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Byggsystem 1 Massivträ. Handboken 2006 Massivträ. Byggsystem 1För en projektör är det av stort värde att få god vägledning vid utformningen

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER 1 TECAB 30 ÅR 2015 SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER Rekrytering Stockholm Byrå AB 2 SPECIALISTER PÅ BETONG AV ALLA SLAG Tecab Ytskyddsprodukter AB grundades 1985. Här har vi specialiserat

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linnéan 7 Namn: Bertil Carlson Gatuadress: Långåkersgatan 10 Postadress: Långåkersgatan 10 Ort: Kungälv Postnr: 442

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

Handbok för. TV-inspektion i fastigheter. Utkast 20110928.

Handbok för. TV-inspektion i fastigheter. Utkast 20110928. Handbok för TV-inspektion i fastigheter Utkast 20110928. Du läser nu ett utkast till den nya TV-inspektionshandboken. Jag vill att du tittar på innehållet för att kommentera vad du anser behövas. I detta

Läs mer

Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala

Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala sbesiktning www.bjerking.se Sida 1 (3) sbesiktning Uppdragsnamn Banérgatan 22, sbesiktning Uppsala kommun Kåbo 49:20 Kroksta invest AB Kroksta 21 743 86 Bälinge Uppdragsgivare

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Torslanda 5:54, Göteborg Fyrskensvägen 6, Göteborg Göteborg 2015-05-07 Joakim Persson, Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2684 Borret 8 Frejagatan 16a Mölndal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Borret 8 Namn: Ali Riad Gatuadress: Frejagatan 16a Postadress: Frejagatan 16a

Läs mer

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Förhandsbesiktning Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2524 Torpa-Kärra 6 142 Kärra bygata 12 Kärradal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Torpa-Kärra 6:142 Namn: Harriet Lidzén Gatuadress: Kärra bygata 12

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer