"1*6%- 12/11/2014 Bo" name="description"> "1*6%- 12/11/2014 Bo">

12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 1"

Transkript

1 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 1

2 !"#$% &! '()*$+,-().-/01*12,3-142"5,-().-,5066,- &! 75(8+"#1,4++%*%6-9-,"(5*- &! :;<+*6.","5-9-5=#1+*6->"1*6%- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 2

3 '()*$+,-C-/01*12,3-142"5,-C-,5066, &! D++$-/05$->*#"%1*(%"5-E*2F6$- &! G<4#%$-B5*(5*,"5*%6$5-9-(H$- &! &! 75(/"11*(%1*%,5"11"%- &! GJ"%,+*6,CB5*E$,- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 3

4 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 4

5 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 5

6 Misshandel i relafon Fll tunnelbanan enligt Vania Ceccato, KTH 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 6

7 BROTTSLIGHETES TRE FASER ENLIGT JAN VAN DIJK 1950 Fll 2010 dansk tolkning SituaFonel prevenfon i US /UK från tal: Newman, Felson, Clarke, m.fl. 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 7

8 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 8

9 ',$>"%1-/;5,=%%*%6-XcY[-F++-XYY[ 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 9

10 #*%>5"-4%-\-2Eb-#","5--C- B"51(%-!"#$%&'()*+, ]58$%-)"%,5$+*,",`- #*%1,-X[[[-B"51(%"5-C- F##$-!-./*0,1*2.3,45*, 010..%671%,60()./0,3%)/d #*%1,-e-B"51(%"5-10%+*6$- *%(#-X[[-#","51-10%/4+,- 9-"++"5-X[[CF##$-!'./*0,1*2.3,45*, 38#7)6,$8.%*866+, /11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 10

11 CPTED KOMMER FRÅN USA PÅ 1970-talet CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design, arbetar grundläggende med: - territorialitet, - naturlig övervågning, - tillgänglighetskontroll, - teknisk säkerhet ooch robusthed, - underhåll och områdesintryck - aktivitetsstöd Senere har CPTED udviklats till 2. generation i kombination med sociala insatser CPTED kom till Europa på 1980-talet og är här anpassat till olika länders olika situationer. Danmark har seden 1990 en egen tillgång, Sverige sedan /11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 11

12 L7!?W-_-O$265=%>-- &! N;6-85(f1+*6.",-().-=BB+"E>-(,5066.">- &! P=#1+*6-().-1()*$+-1"65"6$F(%- &! D%(%0#*,",-*-1,4>"5- &! :=+F2=+,=5$+*1#-g1(#-5"$+*,",d- &! :(>"5%*1F12-1,$>1B+$%"5*6-().-$52*,"2,=5-- &! D%%$%-/;5"8066"+1"-45-(F++54)2+*6-12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 12

13 Topp 38 internafonellt kända publikafoner enligt EU COST TU 1203 Crime PrevFon through Urban Design and Planning (CPUDP) 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 13

14 SITUATIONELL FÖREBYGGELSE VAD ÄR DET? Social förebyggelse: vill reducera gärningsmäns brofsligamofvafon SituaFonell förebyggelse: vill reducera möligheterne för brofslighet Ronald Clarkes definifon: "Brofslighet är resultatet av en interakfon mellem brofsliga disposifoner og och situafonella frestelser och möligheder (opportunifes)" Exempel på situafonell förebyggelse: startspärr i bilar (EU lav fra 1998) har reducerat stöld av bilar med up Fll 80% Brofslighet är opportunisfsk Fllfället gör tjuven!!! De flesta av oss är eller kan bli brofsliga (mer eller mindre) 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 14

15 75(8+"#1,4++%*%6-9-,"(5*-- &! &! &! -- &! P=F%$2FE*,",1,"(5*%-().-L7!?W-9-E$5>$6"%-.$5-4%>5$,1-5$>*2$+,-1">$%- W",-254E1-1$##$%/$++-$E-,5"-/$2,(5"5-*-F>-().-5=#-/;5-$f-85(f1+*6.",- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 15

16 CPTED SAMMENHANG 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 16

17 O5(f1+*6.","%1-)*52=+45$-2(%<=%2,=5"5- K$%-W*<2-g\[[cd - X\CXXC\[Xq- Bo Grönlund - Urbanity & Safety 1*>$%-X^-

18 Viktig faktor: SYNLIGHET T;%1,"5-().-6"%(#1*2F6$-8$+2(%654)2"%-6"5-%$,=5+*6-;E"5E$2%*%6-$E->",-(J"%,+*6$-5=##",- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 18

19 25 TEKNIKER FÖR SITUAIONELL PREVENTION Källa: (R.V. Clarke) 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 19

20 CEN EUROPEISK STANDARD och grafs handbok 2008 Handboken handlar om tryggheten i den täta europeiska staden 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 20

21 Exempel på ef uppslag i handboken 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 21

22 CPTED DOKUMENT I 22 UNDERSÖKTA EUROPEISKA LÄNDER 2014 Guidelines or Policy: 19 countries Guidelines 16 countries Policies 10 countries Guidelines + policy: 7 countries Sverige har både 'riktlinjer', policy och forskning Källa: EU COST TU /11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 22

23 Holland har både inbrofsskydd i bygglagen sedan och cerffiering av stadsplaner ocg byggader sedan böjan på talet Inbrott har reducerats med 30-90% beroend på typ av förebyggelse Indbrudsskydd kan inte ses Exempel: stadsförnyelse i Amsterdams motsvarighet till Rinkeby och Kista 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 23

24 !5066.","%1-5=#1+*6$-.=E=>B=%2,"5- _-#<=2-12$%>*%$E*12-,(+2%*%6`--12;%,-().-,5066,-*%,"-#(,14f%*%6$5 ( exempel: Ärving, Stockholm testområde för Bo01 och Bo05)!!! P;5"+1"%4,",1-=t(5#%*%6-9-*%,"65"5$%>"- ]BB>"+%*%6-(J"%,+*6,CB5*E$,3-/5$#C8$2-! T=%2F(%"5-1$#+(2$+*1"5$1-/;5-8"/(+2$>"-5=#-! O"8066"+1",4,.",-9-2(#B+"f"5$-!!5066.",16"%(#,4%2,$-8066%$>"5-().-+(2$+"5-! P"2(##"%>$F(%"5%$-1$##$%+$6>$-5"1=+,"5$5-#"5$-*-,5$>*F(%"++-1,$>-4%- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 24

25 Danska Brottsförebyggande Rådets (DKR) stadsplanepublikationer Stort utvecklingsprojekt i 5 kommuner avslutat i 2014 visar att planlagen kan användas brottsförebyggande även om det liksom i den svenska inte står något om det i lagen Mera om DKRs byplanmateriale i guiden och i dens stora internationale kunskapsöversikten 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 25

26 Sibeliusparken, Rødovre testprojekt i 1980-erne DKR Stadsplanering: Åtta goda principer 1. Ögon på gatan 2. Överblick och synlighed 3. Säker transport och rörelse 4. Trygghetsskapande belysning 5. Psykologiskt ägarskab och ansvar 6. Plats för vistelse och positiva aktivitetsmöjligheter 7. Renhållning och underhåll 8. Fysiskt skydd och användning av säkerhetsutrustning 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 26

27 BELYSNING exempel Inre Nørrebro, Köpenhamn En del af kriminaliteten sker aften og nat - det er også da den oplevede utryghed er størst Den almindelige Københavnske gadebelysning er god, når der er kontinuerlige husrækker på begge sider. Stort set alle andre steder er belysningerne dårlig: på pladserne, i parkerne, og ikke mindst ved og i 'de sorte huller' i rækkerne. 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 27

28 MERA JÄVMN BELYSNING INTE NÖDVENDIGTVIS MERA LJUS Det, der gør byen mørk, er den ujævne belysning. Mennesker kan se i så lidt lys som måneskin, men adaptionen af øjet tager tid op til 30 minutter eller mere Lysets farve / spektrumfordeling spiller også en rolle, ligesom lyskildens højde og blænding Ansigter skal kunne genkendes på afstand også om natten På pladser og i parker kan kantbelysning med silhuettevirkning også bruges 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 28

29 '60 top of the hill' CPTED publikafoner i Sverige i min bokhylla Källa: EU COST TU 1203 föredrag 2014 om CPTED i Europa och bibliografi 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 29

30 BoTryggt05 SVERIGE SKANDINAVIENS BÄSTA BO TRYGGT 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 30

31 BoTryggt05 SVERIGE SKANDINAVIENS BÄSTA BO TRYGGT - också checklistor 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 31

32 P=#1+*6-'0%,$A-().-85(f1%$+01- Källa: Bill Hillier et al 2012 OBS! Det kan hända många rån/kilometer samtidigt med få rån/passerande personer 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 32

33 Stora skillader mellan olika områden Brofslighet/km2 i Danmark varierar mellan 6000 anmälningar/år och 0 (noll) Antalet fotgängare/fmma mellan och (noll) Mörkertalet för brof är inte samma på i genomsnif och lokalt (t.ex. mörkertal för inbrof kan variera från 35% för hela landet Fll nästan 70% lokalt Behov av både stärkt generell insats och lokalt anpassede lösninger 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 33

34 Brofsligheten i Odense C (1459/km2) och i Vollsmose "utsafa bostadsområde" (234/km2) Obs! KorrelaFon mellan dömda bosafa i 33 "utsafa bostadsområden" och brofslighet i närområdet är 0,007% dvs. inget samband 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 34

35 POLMAP - DANSKA POLISENS GIS SYSTEM RÅN PÅ NØRREBRO POLMAP kortene er ikke vist i rapporten, bl.a. pga. dataloven. Røveriernes fordeling over døgnet fra kl. 00:00 til kl. 23:59 Politiet har lavet særkørsler med 100x100 meter kvadrater for undersøgelsesområdet for forskellige udvalgte kriminalitetstyper. Til byplanlægning er der brug for langtidsdata, ikke kun 'hotspots' her og nu. Eksemplet ovenfor viser mængden og fordelingen af røverier Der kan opstå manuelle fejl ved brug af POLMAP og resultatet skal under alle omstændigheder fortolkes, da anmeldelser uden husnumre havner midt på gaden. 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 35

36 Fotgängar rörelsesystem och syntax analys Fotgängarströmmar Polisdata Dygnsrytm i kollekfvresandet SKOVLUNDE CENTRUM exempel på data till arkitekttävling 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 36

37 ',$>18066%$>1"A"#B"+-*-E45+>12+$11-"%+*6,-]U-N$8*,$,- ],E")2+*%61#$52-46>-$E-1,$>"%- D52*,"2,(%*12$-2E$+*,",1B5(65$#- U45$-1$#$58","-#"++$%-1,$>"%3-=,E")2+*%618(+$6-().-8066$5"-s-B$5$++"++=BB>5$6-().-,4E+*%6$5- N$##$580-'<;1,$>-_-"A"#B"+- &! &! &! &! &! 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 37

38 L?U-!L-e\Z-]58$%-7+$%%*%6-!"#$%&'($%%)%*&+,"$,-*)-.-!-,$2*%6-*%,(-$))(=%,-"A*1F%6-1()*$+-$%>-B.01*)$+-1,5=),=5"1v-!-6=$5$%,""*%6-$))"11*8*+*,0-$%>-$E(*>*%6-"%)+$E"1v-!-)5"$F%6-E*,$+*,0-g8+"%>*%6-/=%)F(%1-$%>-$)FE*F"13-$f5$)FE"-+$0(=,dv-!-B5(E*>*%6-#*A">-1,$,=1-g8+"%>*%6-1()*(_")(%(#*)-65(=B13-$E(*>*%6-1"65"6$F(%dv-!-)5"$F%6-$>"w=$,"-=58$%->"%1*,0-,(-$++(a-E*,$+*,0-$%>-%$,=5$+-1=5E"*++$%)"v-!-$E(*>*%6-B.01*)$+-8$55*"51-g>="-,(-*%/5$1,5=),=5"1-",)bd-$%>-a$1,"-+$%>b- -!"#$%&/-.)*%&+,"$,-*)-.-!-+$0(=,-g)(%F%=*,0-(/-=58$%-/$85*)-$%>-B">"1,5*$%C8*)0)+"-5(=,"1dv-!-1B")*l)-+()$F(%-(/-$)FE*F"1v-!-F#"-1).">=+"1-)((5>*%$F(%-,(-6=$5$%,""-)(%F%=(=1-%$,=5$+-1=5E"*++$%)"v-!-E*1*8*+*,0-g(E"5E*"a3-1*6.,-+*%"1-8",a""%-"b6b->a"++*%61-$%>-B=8+*)-1B$)"3-+*6.F%63-",)bdv-!-$))"11*8*+*,0-g(5*"%,$F(%3-$+,"5%$FE"1-5(=,"13-+*#*F%6-$))"11-/(5-%(-$=,.(5*1">-B"(B+"dv-!-,"55*,(5*$+*,0-g.=#$%-1)$+"3-)+"$5-B=8+*)CB5*E$,"-x(%"13-)(#B$5,#"%,$+*1$F(%dv-!-$f5$)FE"%"11-g)(+(=53-#$,"5*$+3-+*6.F%63-%(*1"3-1#"++3-1,5"",-/=5%*,=5"dv-!-5(8=1,%"11-g#$,"5*$+1-"b6b-1,5"",-/=5%*,=5"3-/"%)"1db- -!"#$%&0$%$*-1-%,&+,"$,-*)-.&233-12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 38

39 N$##$580-1<;1,$>-9-12;%,-().-,5066, &! &! &! &! N$##$580-'<;1,$>`-c[[[-8(1,4>"53-XZb[[[_\[b[[[-8("%>"3-c[[[-$58",1B+$,1"5- T=%2F(%18+$%>%*%63-+(2$+"5-+*66"5-54f- Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 39

40 N<4+B"5-F++-$f-6=*>$-5;5"+1"-().-54f12$J"%1-8",""%>"-!! h2$5-1()*$+-2(%,$2,- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 40

41 D2FE*,","5-8*>5$5-F++-$f-8"/(+2$-6$,(5-().-=,"5=#-- S5$F1-/45<$-12$B$5-+*E-().-2(%,$2,"5- L$/y"5-().-(J"%,+*6-1"5E*)"3-8+b$b-8*8+*(,"2-- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 41

42 - S"%(#1*2F6$-8$+2(%6/5(%,"5-/;5-84f5"-2(%,$2,-8(1,$>"%--C-1,$>"%- W",-45-F++-().-#">-#;<+*6,-$f-1"-*%-*-+*E1#">"+1$J45"%--g-6(+E",-+*66"5-+465"-d- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 42

43 ?%,5y"5-*-N$##$580-'<;1,$>-- T;5E$5*%615=#-.$5-I"5-*%85(f-().-1,;+>" "+"2,5(%*12$-%0)2+$5-"A,5$-85$-9-2$%-1,05$1-*%>*E*>="++,- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 43

44 9-*%,"-85$-%(6-.45-!! L02"+B$52"5*%6"%-*-N$##$580-'<;1,$>-45-*%,"-85$-%(6-9-5"1=+,$,`-)02"+1,;+>"5-12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 44

45 GJ"%,+*6$-().-B5*E$,$-6$5$6"- 9-#">-142"5.",1=,5=1,%*%63-#"%zbb- :*%>5"3-B5*E$,$-8("%>"_6$5$6"--_-#"%- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 45

46 - 'E"5*6"- ',()2.(+#- '2$B%4)2-'WG- N$##$580-'<;1,$>-'- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 46

47 !5066.",1=%>"51;2%*%6-*%,"5E*"a-\[[c- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 47

48 N$##$580-'<;1,$>-_-/(,64%6$5_-().-)02"+,5$l /11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 48

49 Södra Värtahamnen aktuell plan 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 49

50 Från T- Gärdet Fl hotellet Trygga och läforienterade förbindelser vikfga 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 50

51 WSP trygghetsstudie Har undersökt länkar för 1. Publika verksamheter 2. Naturlig övervakning 3. Överblickbara sidoområden Sammanvägt 1,2,3 (vänster) Åtgärdsförslag (höger) 1.Korta gång- och cykelstråken =ll t- bana och service 2.Bygg bort mindre trygga länkar genom Finlandsparken 3.Säkerställ trygg hållplatsmiljö 4.Öka funk=onsblandningen generellt 5.Ny bro vik=g för ungas rörelsefrihet och förstadens mål 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 51

52 BoTryggt05 - Redovisningskrav för planer och ritningar 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 52

53 Botryggt05 - Checklista för redovisning den började i Hammarby Sjöstad Södra Värtahamnen 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 53

54 GELLERUP, ÅRHUS, DENMARK STOR OMBYGGNAD AV DANSKT MILJONPROGRAM 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 54

55 Måløv, Ballerup, Danmark trygghetsförbäfring av förnindelse Måløv Søndergård 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 55

56 Lang, lavloftet og mørk tunnel 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 56

57 Utryg og lavtliggende strækning mellem tunnellerne 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 57

58 Forbuskede skråninger - utrygge og ucharmerende 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 58

59 Dårlige oversigtsforhold - hvad venter der i tunnellen? 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 59

60 Generelt nedslidt og uattraktivt 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 60

61 Vinderprojekt: Smeltevandsdalen Adept Architects og LiW Planning 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 61

62 - og sådan som det blev 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 62

63 Vinderprojektet ved nat 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 63

64 - og realiseringen 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 64

65 TACK! medlem av: Det KriminalprævenFve Råd Den Trygge Kommune Det svenske Tryghedsakademi EU COST acfon TU 1203 Crime PrevenFon Through Urban Design and Planning ICA InternaFonal CPTED AssociaFon Några av de senaste årens publikafoner med kapifel av mig på danska, svenska och engelska 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 65

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Problemställningar, möjligheter och erfarenheter Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Linköping 2002 Fler än 35 andra svenska kommuner sedan 2000 Några problemindikatorer:

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Samhällsplanering för jämställd trygghet - Fallstudier från Finland, Österrike och Storbritannien. December 2009-april 2010.

Samhällsplanering för jämställd trygghet - Fallstudier från Finland, Österrike och Storbritannien. December 2009-april 2010. Samhällsplanering för jämställd trygghet - Fallstudier från Finland, Österrike och Storbritannien Uppdragsgivare: Boverket December 2009-april 2010 Christian Dymén Bakgrund Regeringsuppdrag till Boverket

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Casper Jul Nielsen Systemansvarig

Casper Jul Nielsen Systemansvarig TÖF 2015-10-01 Casper Jul Nielsen Systemansvarig Oversigt - Hvem er Samres - Hvad sker der udenfor Danmark - Sammenhängende trafik, et eksempel fra Dalarna - Opläg til diskussion Vår affärsidé Att leverera

Läs mer

Instrumentväskor/Instrumenttaske

Instrumentväskor/Instrumenttaske Vatten- och dammtäta okrossbara väskor för transport och förvaring av ömtåliga och dyra utrustningar såsom kameror och instrument. Peli:s väskor är resistenta mot de flesta kemikalier och har låsbara och

Läs mer

Bygga bort brott Är det möjligt?

Bygga bort brott Är det möjligt? Hälsa och samhälle Bygga bort brott Är det möjligt? EN KRIMINOLOGISK LITTERATURSTUDIE NIKLAS NYGREN Building away crime A LITERATURE REVIEW IN CRIMINOLOGY NIKLAS NYGREN Nygren, N. Bygga bort brott Är det

Läs mer

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25 Lokala brottsförebyggande rådet Sofie Ceder, samordnare Tel: 0457-61 89 61 E-post: sofie.ceder@ronneby.se Till Ansvariga verksamhetschefer Bakgrund Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) genomför två

Läs mer

RegionCity Workshop 4

RegionCity Workshop 4 RegionCity Workshop 4 Förslag från Erik Møller Arkitekter, april 2013 Workshop Kunskap och Kultur Workshop 4 Kunskap och Kultur med fokus på et från våning 3 till våning 9. Uppgiften för A blir att tydliggöra

Läs mer

Flexi garderobe og skohylder

Flexi garderobe og skohylder garderobe og skohylder Denne serie af garderobe- og skohylder i birkekrydsfinér er præcis som navnet antyder: fleksibel og tilpasses til alle behov. Serien er udviklet kontinuerligt i samarbejde med vores

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi, miljö, hållbarhet som genomgående tema Från

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun

Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun Grannstöds insats mot bilinbrott/ Töm bilen själv februari 2014 Bild tagen av Terje Mörkfalk Av: Piero Ciangherotti praktikant från Företagsuniversitetet,

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Beakta våldet vid. säkerhetsplaneringen

Beakta våldet vid. säkerhetsplaneringen Beakta våldet vid säkerhetsplaneringen Beakta våldet vid säkerhetsplaneringen Målet med den lokala säkerhetsplaneringen är att förbättra säkerheten och trygghetskänslan genom att minska på antalet olycksfall,

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt?

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

FÖRORD. Gunno Gunnmo Länspolismästare. Utgiven november 2001 av Polismyndigheten i Stockholms län, Forsknings- och Utvecklingsenheten.

FÖRORD. Gunno Gunnmo Länspolismästare. Utgiven november 2001 av Polismyndigheten i Stockholms län, Forsknings- och Utvecklingsenheten. FÖRORD En polisiär målsättning är att alla ska kunna känna sig trygga i vardagen. Boendemiljön och närmiljön är viktiga delar av människors vardag. Genom att utforma och förvalta boende- och närmiljön

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

MÄNNISKAN I CENTRUM AV BYUTVECKLING

MÄNNISKAN I CENTRUM AV BYUTVECKLING MÄNNISKAN I CENTRUM AV BYUTVECKLING HUMAN SCALE BEHIND THE SCENE, BERGEN 2014 03 12 Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl Architects Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv DK

Läs mer

Stockholm Järvafältet >>>

Stockholm Järvafältet >>> Stockholm Järvafältet >>> Stockholm Järvafältet projekt Järvafältet plats Järvafältet, Stockholm formgivare Patrick Verhoeven Ronald Bron Ellemijk Marks partners Onix, Alex van de Beld Must, Wouter Veldhuis

Läs mer

Trygghetsskapande Design av Mörby Stadspark

Trygghetsskapande Design av Mörby Stadspark Trygghetsskapande Design av Mörby Stadspark Safety Design for Mörby Municipal Park EXAMENSARBETE, 30P AV HELENA PERSSON. LANDSKAPSARKITEKTPROGRAMMET, HT 2007, INSTITUTIONEN FÖR STAD OCH LAND, SLU ULTUNA

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

20.6.2014. CAMDEN 60cm. www.bathdeluxe.com

20.6.2014. CAMDEN 60cm. www.bathdeluxe.com 20.6.2014 CAMDEN 60cm www.bathdeluxe.com CAMDEN 60cm Tack för att du valt vår produkt. Vi försökte att packa och transportera allt på bästa möjliga sätt. Men om du hittar en skadad del eller när en del

Läs mer

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning?

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Nationella nätverket för Cultural Planning 1 november 2012, Uppsala Kerstin Nordin, institutionen för stad och land, SLU Uppsala Vad jag tänkte prata

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Fotgängarens trygghet när det är mörkt - erfarenheter från studier inom två stadsutvecklingsprojekt i Stockholm

Fotgängarens trygghet när det är mörkt - erfarenheter från studier inom två stadsutvecklingsprojekt i Stockholm Fotgängarens trygghet när det är mörkt - erfarenheter från studier inom två stadsutvecklingsprojekt i Stockholm Pelle Envall TUB Trafikutredningsbyrån Upplägg Bakgrund Definition Finns empiriska bevis

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Till dig som. drabbats av ett bilbrott. För din egen skull läs broschyren!

Till dig som. drabbats av ett bilbrott. För din egen skull läs broschyren! Till dig som drabbats av ett bilbrott För din egen skull läs broschyren! varför händer det mig? Vid de flesta bilbrott är förhållandena liknande, och dessa brott kan därmed förutses i större utsträckning

Läs mer

Posttrampet 2012. Välkommen Postens Idrottsförbund

Posttrampet 2012. Välkommen Postens Idrottsförbund Posttrampet 2012 Hamlet och Ofelia Shakespear skrev ett av sina mest berömda dramer med handlingen förlagd till Helsingörs slott. Bilden ovan ljuger lite, kring år 1600 när pjäsen skrevs, var kvinnor inte

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

MEDIA RESEARCH Øresund

MEDIA RESEARCH Øresund MEDIA RESEARCH Øresund 12 december 2012 BILLEDET AF ØRESUNDSREGIONEN I DANSKE OG SVENSKE MEDIER Forskningsrapport vedrørende svenske og danske mediers rapportering om Øresundsregionen BILDEN AV ÖRESUNDSREGIONEN

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Köpenhamn 20-21 maj 2015. Trafikcentralen Hjärtat i tunnelövervakningen. Pernilla Fransson Trafikverket. TMALL 0141 Presentation v 1.

Köpenhamn 20-21 maj 2015. Trafikcentralen Hjärtat i tunnelövervakningen. Pernilla Fransson Trafikverket. TMALL 0141 Presentation v 1. Köpenhamn 20-21 maj 2015 Trafikcentralen Hjärtat i tunnelövervakningen TMALL 0141 Presentation v 1.0 Pernilla Fransson Trafikverket Trafikledning i tunnlar vikten av utbildning Pernilla Fransson, Trafikverket

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre

Läs mer

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem.

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem. Bilaga 17 KALKYL-PM Datum: 2013-10-24 Beteckning: KORTRUTTSPROJEKET Delprojektbeskrivning för geografiska delprojekten DP07-DP15 Skede: Tidigt skede Prisnivå: 2013 juli Kalkyl: Krister Löfgren Vectura

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål Vem är jag? Ordförande i BGORJ Affärsområdeschef

Läs mer

LASER AFSTANDSMÅLER. Best.nr. 6869. Betjeningsvejledning

LASER AFSTANDSMÅLER. Best.nr. 6869. Betjeningsvejledning LASER AFSTANDSMÅLER Best.nr. 6869 Betjeningsvejledning Elektronisk afstandsmåler Model: KC-100C Betjeningsvejledning OVERSIGT KC-100C Elektronisk afstandsmåler bestemmer hurtigt afstanden til et objekt

Läs mer

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR.

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori, Relation Gemenskap Kommunikation Bön Sång Gud

Läs mer

Møt sommeren med stil!

Møt sommeren med stil! Møt sommeren med stil! PREMIER verdt opptil RIG 8000,- A! PREMIER verdt opptil REKrutteringskampanje P7-8 (25 april - 5 juni, ) Produktpakke for bare kr 85,-! 1 85,- start i katalog 7 ELLER 8 verdi 757,-

Läs mer

Indikatorer på trygghet inom storstadsarbetet

Indikatorer på trygghet inom storstadsarbetet Indikatorer på trygghet inom storstadsarbetet BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Fråga: Vi ska skapa en omvärldsbevakningsgrupp och undrar hur ska man tänka när man skapar bevakningar för att plocka upp trender inom ett ämne?

Fråga: Vi ska skapa en omvärldsbevakningsgrupp och undrar hur ska man tänka när man skapar bevakningar för att plocka upp trender inom ett ämne? FAQ Fråga: Vi ska skapa en omvärldsbevakningsgrupp och undrar hur ska man tänka när man skapar bevakningar för att plocka upp trender inom ett ämne? Först och främst måste ni bestämma vilka mål ni har

Läs mer

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Agenda Introduktion Gällande regelverk Hur utför revisorn en granskning Dokumentationskrav

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr Hovsjöstudien Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr johan.faskunger@proactivity.se Bostadsområdet vi bor i påverkar vår hälsa,

Läs mer

Luxor. Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS

Luxor. Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS Luxor Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS Styr, kontrollera och begränsa Modern stadsplanering ställer högre och högre krav på grad även i privata applikationer. Urbaco har över

Läs mer

Brf Imatra 2014-12-10

Brf Imatra 2014-12-10 Brf Imatra 2014-12-10 1 Bostadsinbrott, inklusive försök 2013-01-01 12-31 127 brott 2014-01-01 12-08 166 brott 2 Bostadsinbrott, inklusive försök Brf Imatra 2013-01-01 12-31 2 brott 2014-01-01 12-07 6

Läs mer

Verksamhetsplan ÖreBRÅ

Verksamhetsplan ÖreBRÅ 2013 01 15 Verksamhetsplan ÖreBRÅ 2013 1 1. Inledning Det övergripande syftet med ÖreBRÅ:s verksamhet är enligt KS beslut att genom en fördjupad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten för invånarna

Läs mer

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

INDUSTRIEL VINDKRAFT

INDUSTRIEL VINDKRAFT VINDKRAFT En vacker drøm Verkligheten Dominans av landskapet Buller i tysta områden Rörliga skuggor Varningsljus Dyr energikälla Ineffektiv energikälla (intermittent) Behov av konstant reglérkraft Sänkta

Läs mer

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Den 24 mars klockan 12:00 -- den 25 mars 14:30 Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 Moderator: Lena Bartholdson, Generalsekreterare,

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

Reflektioner om objektivitet i bedömning av risker exempel från MSB:s ansvarsområde

Reflektioner om objektivitet i bedömning av risker exempel från MSB:s ansvarsområde Reflektioner om objektivitet i bedömning av risker exempel från MSB:s ansvarsområde The quest for an objective assessment of risks Lund 25 november 2014 Omar Harrami Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Läs mer

TRYGGHETSBILDEN I MALMÖS DELOMRÅDEN

TRYGGHETSBILDEN I MALMÖS DELOMRÅDEN TRYGGHETSBILDEN I MALMÖS DELOMRÅDEN Fokus på Annelund och Södervärn HARALD BARRETT KIM BENGTSSON FRIIS Examensarbete i Kriminologi 165hp-180hp Kriminologiprogrammet Maj 2014 Malmö högskola Hälsa och samhälle

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

brottsutveckling Lärarhandledningen har tagits fram av fil. dr Jan Andersson och fil. dr Sven Granath för Brottsrummet.se

brottsutveckling Lärarhandledningen har tagits fram av fil. dr Jan Andersson och fil. dr Sven Granath för Brottsrummet.se En lektion om Lärarhandledning brottsutveckling FRÅGA 1: Vilka är de vanligaste brotten? FRÅGA 2: Vilken bild ger massmedia av de vanligaste brotten? FRÅGA 3: Ökar brottsligheten? FRÅGA 4: Begår unga i

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

Ekonomiska effekter av trygghetsåtgärder i bostadsområden

Ekonomiska effekter av trygghetsåtgärder i bostadsområden Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 404 Ekonomiska effekter av trygghetsåtgärder i bostadsområden Författare: Joel

Läs mer

Aalund Nordics PR-Barometer Näringslivsutgåvan 2014. Aalund Nordics

Aalund Nordics PR-Barometer Näringslivsutgåvan 2014. Aalund Nordics Aalund Nordics Sverige 2014 Om undersökningen Aalund Nordics PR-Barometer är en årligt återkommande kommunikationsundersökning där vi intervjuar journalister som i sin tur utvärderar företag gällande deras

Läs mer

Ger hjälp. Han är resande i relationer

Ger hjälp. Han är resande i relationer 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, Han är resande i relationer Denna veckan i Dubai Söndag 28. feb.: Öppen kyrka kl. 11-13 kl 18-19.00 Körövning för barn kl 20.00 Körövning för vuxna kl

Läs mer

Ansökan till Danmark 2012

Ansökan till Danmark 2012 Ansökan till Danmark 2012 Sista ansökningsdag 15 mars kl. 12.00 Skillnader i Sverige och Danmark KV- kort vidergående utbildning MVU-Mellanlång vidergående utbildning LVU- Langt vidergående utbildning

Läs mer

Riksförbundet Enskilda Vägar

Riksförbundet Enskilda Vägar informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 Stockholm Utgåva november 2005 Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) - en opolitisk organisation för de enskilda

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni 2011 Västerorts gemensamma sida Glädjen var stor fredagen den 10 juni, då de 167 studenterna från Polishögsskolan tog studenten, 75 kvinnor och 92 män. Ceremonin hölls

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Arrangør I Paris: PARIS CHIC ved Nathalie KARATAS, 24h/24 hotline Tel: 0033-(0)6 85 900 800

Arrangør I Paris: PARIS CHIC ved Nathalie KARATAS, 24h/24 hotline Tel: 0033-(0)6 85 900 800 ÅSHEIM SKOLEKORPS TIL PARIS 26.-30.06.2012 68 PERSONER TOTALT Guider Carina Andersson Tel: 0033-(0)6 21 59 02 50 Britt Marie De La Rue Tel: 0033-(0)6 11 20 06 97 Arrangør I Paris: PARIS CHIC ved Nathalie

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m 9), Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( 1-6), Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).

Läs mer

Analyse af benyttelse, brugertilfredshed, samarbejdsrelationer samt betydning for fremme af læselyst Bilagsmateriale

Analyse af benyttelse, brugertilfredshed, samarbejdsrelationer samt betydning for fremme af læselyst Bilagsmateriale Utvärdering av projektet Barnens bibliotek Analyse af benyttelse, brugertilfredshed, samarbejdsrelationer samt betydning for fremme af læselyst Bilagsmateriale Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY Aspekt Liveability Utfallsindikatorer Objektiv SO/Li-I-O1 Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Daniel Lennartsson SCB Stockholm 27 september Disposition 1. Bakgrund EU projekt 2. Metod 3. Begrepp 4. Publicering 5. Resultat EU projekt Globala värdekedjor

Läs mer

07-06-2015. Döda smågrisar. Avvänjda grisar per sugga per år. Sverige. Flera total-födda grisar ger fler avvänjda grisar. Antal avvänjda grisar

07-06-2015. Döda smågrisar. Avvänjda grisar per sugga per år. Sverige. Flera total-födda grisar ger fler avvänjda grisar. Antal avvänjda grisar Vad krävs för att producera grisar med den danska genetiken Svenska Djurhälsovårdens Vårkonferens. Västerås, 12-13 mars 13. Veterinär Flemming Thorup Hög prestanda kräver omsorg Hög acceleration Snabb

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer