"1*6%- 12/11/2014 Bo" name="description"> "1*6%- 12/11/2014 Bo">

12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 1"

Transkript

1 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 1

2 !"#$% &! '()*$+,-().-/01*12,3-142"5,-().-,5066,- &! 75(8+"#1,4++%*%6-9-,"(5*- &! :;<+*6.","5-9-5=#1+*6->"1*6%- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 2

3 '()*$+,-C-/01*12,3-142"5,-C-,5066, &! D++$-/05$->*#"%1*(%"5-E*2F6$- &! G<4#%$-B5*(5*,"5*%6$5-9-(H$- &! &! 75(/"11*(%1*%,5"11"%- &! GJ"%,+*6,CB5*E$,- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 3

4 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 4

5 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 5

6 Misshandel i relafon Fll tunnelbanan enligt Vania Ceccato, KTH 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 6

7 BROTTSLIGHETES TRE FASER ENLIGT JAN VAN DIJK 1950 Fll 2010 dansk tolkning SituaFonel prevenfon i US /UK från tal: Newman, Felson, Clarke, m.fl. 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 7

8 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 8

9 ',$>"%1-/;5,=%%*%6-XcY[-F++-XYY[ 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 9

10 #*%>5"-4%-\-2Eb-#","5--C- B"51(%-!"#$%&'()*+, ]58$%-)"%,5$+*,",`- #*%1,-X[[[-B"51(%"5-C- F##$-!-./*0,1*2.3,45*, 010..%671%,60()./0,3%)/d #*%1,-e-B"51(%"5-10%+*6$- *%(#-X[[-#","51-10%/4+,- 9-"++"5-X[[CF##$-!'./*0,1*2.3,45*, 38#7)6,$8.%*866+, /11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 10

11 CPTED KOMMER FRÅN USA PÅ 1970-talet CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design, arbetar grundläggende med: - territorialitet, - naturlig övervågning, - tillgänglighetskontroll, - teknisk säkerhet ooch robusthed, - underhåll och områdesintryck - aktivitetsstöd Senere har CPTED udviklats till 2. generation i kombination med sociala insatser CPTED kom till Europa på 1980-talet og är här anpassat till olika länders olika situationer. Danmark har seden 1990 en egen tillgång, Sverige sedan /11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 11

12 L7!?W-_-O$265=%>-- &! N;6-85(f1+*6.",-().-=BB+"E>-(,5066.">- &! P=#1+*6-().-1()*$+-1"65"6$F(%- &! D%(%0#*,",-*-1,4>"5- &! :=+F2=+,=5$+*1#-g1(#-5"$+*,",d- &! :(>"5%*1F12-1,$>1B+$%"5*6-().-$52*,"2,=5-- &! D%%$%-/;5"8066"+1"-45-(F++54)2+*6-12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 12

13 Topp 38 internafonellt kända publikafoner enligt EU COST TU 1203 Crime PrevFon through Urban Design and Planning (CPUDP) 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 13

14 SITUATIONELL FÖREBYGGELSE VAD ÄR DET? Social förebyggelse: vill reducera gärningsmäns brofsligamofvafon SituaFonell förebyggelse: vill reducera möligheterne för brofslighet Ronald Clarkes definifon: "Brofslighet är resultatet av en interakfon mellem brofsliga disposifoner og och situafonella frestelser och möligheder (opportunifes)" Exempel på situafonell förebyggelse: startspärr i bilar (EU lav fra 1998) har reducerat stöld av bilar med up Fll 80% Brofslighet är opportunisfsk Fllfället gör tjuven!!! De flesta av oss är eller kan bli brofsliga (mer eller mindre) 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 14

15 75(8+"#1,4++%*%6-9-,"(5*-- &! &! &! -- &! P=F%$2FE*,",1,"(5*%-().-L7!?W-9-E$5>$6"%-.$5-4%>5$,1-5$>*2$+,-1">$%- W",-254E1-1$##$%/$++-$E-,5"-/$2,(5"5-*-F>-().-5=#-/;5-$f-85(f1+*6.",- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 15

16 CPTED SAMMENHANG 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 16

17 O5(f1+*6.","%1-)*52=+45$-2(%<=%2,=5"5- K$%-W*<2-g\[[cd - X\CXXC\[Xq- Bo Grönlund - Urbanity & Safety 1*>$%-X^-

18 Viktig faktor: SYNLIGHET T;%1,"5-().-6"%(#1*2F6$-8$+2(%654)2"%-6"5-%$,=5+*6-;E"5E$2%*%6-$E->",-(J"%,+*6$-5=##",- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 18

19 25 TEKNIKER FÖR SITUAIONELL PREVENTION Källa: (R.V. Clarke) 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 19

20 CEN EUROPEISK STANDARD och grafs handbok 2008 Handboken handlar om tryggheten i den täta europeiska staden 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 20

21 Exempel på ef uppslag i handboken 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 21

22 CPTED DOKUMENT I 22 UNDERSÖKTA EUROPEISKA LÄNDER 2014 Guidelines or Policy: 19 countries Guidelines 16 countries Policies 10 countries Guidelines + policy: 7 countries Sverige har både 'riktlinjer', policy och forskning Källa: EU COST TU /11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 22

23 Holland har både inbrofsskydd i bygglagen sedan och cerffiering av stadsplaner ocg byggader sedan böjan på talet Inbrott har reducerats med 30-90% beroend på typ av förebyggelse Indbrudsskydd kan inte ses Exempel: stadsförnyelse i Amsterdams motsvarighet till Rinkeby och Kista 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 23

24 !5066.","%1-5=#1+*6$-.=E=>B=%2,"5- _-#<=2-12$%>*%$E*12-,(+2%*%6`--12;%,-().-,5066,-*%,"-#(,14f%*%6$5 ( exempel: Ärving, Stockholm testområde för Bo01 och Bo05)!!! P;5"+1"%4,",1-=t(5#%*%6-9-*%,"65"5$%>"- ]BB>"+%*%6-(J"%,+*6,CB5*E$,3-/5$#C8$2-! T=%2F(%"5-1$#+(2$+*1"5$1-/;5-8"/(+2$>"-5=#-! O"8066"+1",4,.",-9-2(#B+"f"5$-!!5066.",16"%(#,4%2,$-8066%$>"5-().-+(2$+"5-! P"2(##"%>$F(%"5%$-1$##$%+$6>$-5"1=+,"5$5-#"5$-*-,5$>*F(%"++-1,$>-4%- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 24

25 Danska Brottsförebyggande Rådets (DKR) stadsplanepublikationer Stort utvecklingsprojekt i 5 kommuner avslutat i 2014 visar att planlagen kan användas brottsförebyggande även om det liksom i den svenska inte står något om det i lagen Mera om DKRs byplanmateriale i guiden och i dens stora internationale kunskapsöversikten 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 25

26 Sibeliusparken, Rødovre testprojekt i 1980-erne DKR Stadsplanering: Åtta goda principer 1. Ögon på gatan 2. Överblick och synlighed 3. Säker transport och rörelse 4. Trygghetsskapande belysning 5. Psykologiskt ägarskab och ansvar 6. Plats för vistelse och positiva aktivitetsmöjligheter 7. Renhållning och underhåll 8. Fysiskt skydd och användning av säkerhetsutrustning 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 26

27 BELYSNING exempel Inre Nørrebro, Köpenhamn En del af kriminaliteten sker aften og nat - det er også da den oplevede utryghed er størst Den almindelige Københavnske gadebelysning er god, når der er kontinuerlige husrækker på begge sider. Stort set alle andre steder er belysningerne dårlig: på pladserne, i parkerne, og ikke mindst ved og i 'de sorte huller' i rækkerne. 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 27

28 MERA JÄVMN BELYSNING INTE NÖDVENDIGTVIS MERA LJUS Det, der gør byen mørk, er den ujævne belysning. Mennesker kan se i så lidt lys som måneskin, men adaptionen af øjet tager tid op til 30 minutter eller mere Lysets farve / spektrumfordeling spiller også en rolle, ligesom lyskildens højde og blænding Ansigter skal kunne genkendes på afstand også om natten På pladser og i parker kan kantbelysning med silhuettevirkning også bruges 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 28

29 '60 top of the hill' CPTED publikafoner i Sverige i min bokhylla Källa: EU COST TU 1203 föredrag 2014 om CPTED i Europa och bibliografi 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 29

30 BoTryggt05 SVERIGE SKANDINAVIENS BÄSTA BO TRYGGT 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 30

31 BoTryggt05 SVERIGE SKANDINAVIENS BÄSTA BO TRYGGT - också checklistor 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 31

32 P=#1+*6-'0%,$A-().-85(f1%$+01- Källa: Bill Hillier et al 2012 OBS! Det kan hända många rån/kilometer samtidigt med få rån/passerande personer 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 32

33 Stora skillader mellan olika områden Brofslighet/km2 i Danmark varierar mellan 6000 anmälningar/år och 0 (noll) Antalet fotgängare/fmma mellan och (noll) Mörkertalet för brof är inte samma på i genomsnif och lokalt (t.ex. mörkertal för inbrof kan variera från 35% för hela landet Fll nästan 70% lokalt Behov av både stärkt generell insats och lokalt anpassede lösninger 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 33

34 Brofsligheten i Odense C (1459/km2) och i Vollsmose "utsafa bostadsområde" (234/km2) Obs! KorrelaFon mellan dömda bosafa i 33 "utsafa bostadsområden" och brofslighet i närområdet är 0,007% dvs. inget samband 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 34

35 POLMAP - DANSKA POLISENS GIS SYSTEM RÅN PÅ NØRREBRO POLMAP kortene er ikke vist i rapporten, bl.a. pga. dataloven. Røveriernes fordeling over døgnet fra kl. 00:00 til kl. 23:59 Politiet har lavet særkørsler med 100x100 meter kvadrater for undersøgelsesområdet for forskellige udvalgte kriminalitetstyper. Til byplanlægning er der brug for langtidsdata, ikke kun 'hotspots' her og nu. Eksemplet ovenfor viser mængden og fordelingen af røverier Der kan opstå manuelle fejl ved brug af POLMAP og resultatet skal under alle omstændigheder fortolkes, da anmeldelser uden husnumre havner midt på gaden. 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 35

36 Fotgängar rörelsesystem och syntax analys Fotgängarströmmar Polisdata Dygnsrytm i kollekfvresandet SKOVLUNDE CENTRUM exempel på data till arkitekttävling 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 36

37 ',$>18066%$>1"A"#B"+-*-E45+>12+$11-"%+*6,-]U-N$8*,$,- ],E")2+*%61#$52-46>-$E-1,$>"%- D52*,"2,(%*12$-2E$+*,",1B5(65$#- U45$-1$#$58","-#"++$%-1,$>"%3-=,E")2+*%618(+$6-().-8066$5"-s-B$5$++"++=BB>5$6-().-,4E+*%6$5- N$##$580-'<;1,$>-_-"A"#B"+- &! &! &! &! &! 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 37

38 L?U-!L-e\Z-]58$%-7+$%%*%6-!"#$%&'($%%)%*&+,"$,-*)-.-!-,$2*%6-*%,(-$))(=%,-"A*1F%6-1()*$+-$%>-B.01*)$+-1,5=),=5"1v-!-6=$5$%,""*%6-$))"11*8*+*,0-$%>-$E(*>*%6-"%)+$E"1v-!-)5"$F%6-E*,$+*,0-g8+"%>*%6-/=%)F(%1-$%>-$)FE*F"13-$f5$)FE"-+$0(=,dv-!-B5(E*>*%6-#*A">-1,$,=1-g8+"%>*%6-1()*(_")(%(#*)-65(=B13-$E(*>*%6-1"65"6$F(%dv-!-)5"$F%6-$>"w=$,"-=58$%->"%1*,0-,(-$++(a-E*,$+*,0-$%>-%$,=5$+-1=5E"*++$%)"v-!-$E(*>*%6-B.01*)$+-8$55*"51-g>="-,(-*%/5$1,5=),=5"1-",)bd-$%>-a$1,"-+$%>b- -!"#$%&/-.)*%&+,"$,-*)-.-!-+$0(=,-g)(%F%=*,0-(/-=58$%-/$85*)-$%>-B">"1,5*$%C8*)0)+"-5(=,"1dv-!-1B")*l)-+()$F(%-(/-$)FE*F"1v-!-F#"-1).">=+"1-)((5>*%$F(%-,(-6=$5$%,""-)(%F%=(=1-%$,=5$+-1=5E"*++$%)"v-!-E*1*8*+*,0-g(E"5E*"a3-1*6.,-+*%"1-8",a""%-"b6b->a"++*%61-$%>-B=8+*)-1B$)"3-+*6.F%63-",)bdv-!-$))"11*8*+*,0-g(5*"%,$F(%3-$+,"5%$FE"1-5(=,"13-+*#*F%6-$))"11-/(5-%(-$=,.(5*1">-B"(B+"dv-!-,"55*,(5*$+*,0-g.=#$%-1)$+"3-)+"$5-B=8+*)CB5*E$,"-x(%"13-)(#B$5,#"%,$+*1$F(%dv-!-$f5$)FE"%"11-g)(+(=53-#$,"5*$+3-+*6.F%63-%(*1"3-1#"++3-1,5"",-/=5%*,=5"dv-!-5(8=1,%"11-g#$,"5*$+1-"b6b-1,5"",-/=5%*,=5"3-/"%)"1db- -!"#$%&0$%$*-1-%,&+,"$,-*)-.&233-12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 38

39 N$##$580-1<;1,$>-9-12;%,-().-,5066, &! &! &! &! N$##$580-'<;1,$>`-c[[[-8(1,4>"53-XZb[[[_\[b[[[-8("%>"3-c[[[-$58",1B+$,1"5- T=%2F(%18+$%>%*%63-+(2$+"5-+*66"5-54f- Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 39

40 N<4+B"5-F++-$f-6=*>$-5;5"+1"-().-54f12$J"%1-8",""%>"-!! h2$5-1()*$+-2(%,$2,- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 40

41 D2FE*,","5-8*>5$5-F++-$f-8"/(+2$-6$,(5-().-=,"5=#-- S5$F1-/45<$-12$B$5-+*E-().-2(%,$2,"5- L$/y"5-().-(J"%,+*6-1"5E*)"3-8+b$b-8*8+*(,"2-- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 41

42 - S"%(#1*2F6$-8$+2(%6/5(%,"5-/;5-84f5"-2(%,$2,-8(1,$>"%--C-1,$>"%- W",-45-F++-().-#">-#;<+*6,-$f-1"-*%-*-+*E1#">"+1$J45"%--g-6(+E",-+*66"5-+465"-d- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 42

43 ?%,5y"5-*-N$##$580-'<;1,$>-- T;5E$5*%615=#-.$5-I"5-*%85(f-().-1,;+>" "+"2,5(%*12$-%0)2+$5-"A,5$-85$-9-2$%-1,05$1-*%>*E*>="++,- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 43

44 9-*%,"-85$-%(6-.45-!! L02"+B$52"5*%6"%-*-N$##$580-'<;1,$>-45-*%,"-85$-%(6-9-5"1=+,$,`-)02"+1,;+>"5-12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 44

45 GJ"%,+*6$-().-B5*E$,$-6$5$6"- 9-#">-142"5.",1=,5=1,%*%63-#"%zbb- :*%>5"3-B5*E$,$-8("%>"_6$5$6"--_-#"%- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 45

46 - 'E"5*6"- ',()2.(+#- '2$B%4)2-'WG- N$##$580-'<;1,$>-'- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 46

47 !5066.",1=%>"51;2%*%6-*%,"5E*"a-\[[c- 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 47

48 N$##$580-'<;1,$>-_-/(,64%6$5_-().-)02"+,5$l /11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 48

49 Södra Värtahamnen aktuell plan 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety 49

50 Från T- Gärdet Fl hotellet Trygga och läforienterade förbindelser vikfga 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 50

51 WSP trygghetsstudie Har undersökt länkar för 1. Publika verksamheter 2. Naturlig övervakning 3. Överblickbara sidoområden Sammanvägt 1,2,3 (vänster) Åtgärdsförslag (höger) 1.Korta gång- och cykelstråken =ll t- bana och service 2.Bygg bort mindre trygga länkar genom Finlandsparken 3.Säkerställ trygg hållplatsmiljö 4.Öka funk=onsblandningen generellt 5.Ny bro vik=g för ungas rörelsefrihet och förstadens mål 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 51

52 BoTryggt05 - Redovisningskrav för planer och ritningar 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 52

53 Botryggt05 - Checklista för redovisning den började i Hammarby Sjöstad Södra Värtahamnen 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 53

54 GELLERUP, ÅRHUS, DENMARK STOR OMBYGGNAD AV DANSKT MILJONPROGRAM 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 54

55 Måløv, Ballerup, Danmark trygghetsförbäfring av förnindelse Måløv Søndergård 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 55

56 Lang, lavloftet og mørk tunnel 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 56

57 Utryg og lavtliggende strækning mellem tunnellerne 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 57

58 Forbuskede skråninger - utrygge og ucharmerende 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 58

59 Dårlige oversigtsforhold - hvad venter der i tunnellen? 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 59

60 Generelt nedslidt og uattraktivt 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 60

61 Vinderprojekt: Smeltevandsdalen Adept Architects og LiW Planning 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 61

62 - og sådan som det blev 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 62

63 Vinderprojektet ved nat 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 63

64 - og realiseringen 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 64

65 TACK! medlem av: Det KriminalprævenFve Råd Den Trygge Kommune Det svenske Tryghedsakademi EU COST acfon TU 1203 Crime PrevenFon Through Urban Design and Planning ICA InternaFonal CPTED AssociaFon Några av de senaste årens publikafoner med kapifel av mig på danska, svenska och engelska 12/11/2014 Bo Grönlund - Urbanity & Safety Side 65

Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet

Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet 1 2 Innehåll FÖRORD SAMMANFATTANDE SLUTSATSER INLEDNING Uppdraget Tillvägagångssätt BAKGRUND Byggplanering m.m. och brottsprevention Aktuella brottstyper

Läs mer

Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv En förstudie av ett antal länders arbete

Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv En förstudie av ett antal länders arbete Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv En förstudie av ett antal länders arbete Färdigställd den 15 januari 2009 Innehållsförteckning BAKGRUND TILL FÖRSTUDIEN...4

Läs mer

Nordiskt demensnätverk

Nordiskt demensnätverk Nordiskt demensnätverk Nordens Välfärdscenter Inspirationshäfte 1 Nordiskt demensnätverk Utgiven av Nordens Välfärdscenter www.nordicwelfare.org december 2014 Skribent: Ann Patmalnieks Redaktion: Maarit

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun

Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun Rapport om Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka Kommun Grannstöds insats mot bilinbrott/ Töm bilen själv februari 2014 Bild tagen av Terje Mörkfalk Av: Piero Ciangherotti praktikant från Företagsuniversitetet,

Läs mer

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET Innehåll 1. Inledning... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...7 1.3 Metod...7 1.4 Disposition...7

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

En nationell strategi för att minska bilbrottsligheten

En nationell strategi för att minska bilbrottsligheten Januari 2004 En nationell strategi för att minska bilbrottsligheten Delrapport 1 2 Bakgrund I augusti år 2002 presenterade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ett förslag till en nationell strategi för att

Läs mer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer Parkering i storstad Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer 2 Titel: Parkering i storstad: Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta

Läs mer

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Utbyggnaden av bostadsområdet Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitiösa bostadsbyggnadsprojekt som genomförts i Sverige, det så kallade Miljonprogrammet. På

Läs mer

Bli en problemlösande brottsanalytiker i 55 steg

Bli en problemlösande brottsanalytiker i 55 steg Bli en problemlösande brottsanalytiker i 55 steg 2006:1 Ronald V. Clarke John Eck Bli en problemlösande brottsanalytiker i 55 steg 2006:1 Ronald V. Clarke John Eck Polishögskolan, Vidareutbildningen Sörentorp,

Läs mer

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt Parkering i täta attraktiva städer Dags att förändra synsätt Medverkande Trafikverket Elin Sandberg Projektledare Utförare Pelle Envall Uppdragsansvarig Foton i rapporten är tagna av Pelle Envall om inget

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Ett stort tekniskt system

VATTEN OCH AVLOPP Ett stort tekniskt system VATTEN OCH AVLOPP Ett stort tekniskt system Anders Proos Emelie Liljegren Johanna Lundqvist Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Frågeställningar... 3 Sveriges historia... 4 Viktiga

Läs mer

ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar

ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar Sverige 2010 - Årgång 10 ÅRETS RESULTAT TEMA: Det dagliga arbetet Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar Ledare Engagerade medarbetare hjälper Sverige ut

Läs mer

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör!

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör! Boverket jobbar för dig Nu visar vi vad vi gör! I den här broschyren berättar några av oss som jobbar på Boverket om myndighetens arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och

Läs mer

RESERAPPORT. Tom Alenius. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola UTBYTESPERIOD, ÅRHUS, DANMARK 28.8-21.11.2010. Fysioterapi

RESERAPPORT. Tom Alenius. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola UTBYTESPERIOD, ÅRHUS, DANMARK 28.8-21.11.2010. Fysioterapi RESERAPPORT UTBYTESPERIOD, ÅRHUS, DANMARK 28.8-21.11.2010 Tom Alenius Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Fysioterapi Helsingfors 2010 1. Resan mot Danmarks andra största stad Århus, belägen på Jyllands

Läs mer

Copyright IVAO Sweden, 2011 se-hq@ivao.aero

Copyright IVAO Sweden, 2011 se-hq@ivao.aero Intro Hej medlem! Först vill jag säga att på grund av problem med IVAO:s mailservrar kan vi ej skicka ut detta medlemsbrev via mail som vanligt, utan lägger det i vårat forum. Divisionen har nu varit igång

Läs mer

TRYGG STAD. Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik. Carina Listerborn

TRYGG STAD. Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik. Carina Listerborn AKADEMISK AVHANDLING FÖR FILOSOFIE DOKTORSEXAMEN TRYGG STAD Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik Carina Listerborn Tema Stadsbyggnad, Sektionen för arkitektur Chalmers

Läs mer

Rekordgenerationen. Födda 1945-54. En studie av

Rekordgenerationen. Födda 1945-54. En studie av Rekordgenerationen Födda 1945-54 En studie av I samarbete med Rekordgenerationsstudien Rekordgenerationen (födda 1945 54) är uppväxt under rekordåren på 1950- och 60-talen. Årskullarna var stora med oslagbara

Läs mer

Bekämpa gängkriminaliteten!

Bekämpa gängkriminaliteten! Caroline Szyber Bekämpa gängkriminaliteten! Från ord till handling 1 www. kristdemokraterna. se Förord De senaste åren har vi i Sverige sett hur nya typer av kriminella gäng vuxit fram. Begreppet gatugäng

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

Klotter och skadegörelse

Klotter och skadegörelse Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Klotter och skadegörelse Metoder och tekniker som förebygger klotter och skadegörelse i offentliga miljöer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Kriminella nätverk. Fucked for Lifes etablering i Kramfors

Kriminella nätverk. Fucked for Lifes etablering i Kramfors Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 470 Kriminella nätverk Fucked for Lifes etablering i Kramfors Anna-Karin Arvidsson Malin Isaksson Rapport

Läs mer

Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001

Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 EG s 29 th Annual Conference, Call for papers 6 NAD's

Läs mer

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN 02 Innehåll 03 Jesper Aubin 03 Min bakgrund 03 Researchmetod 04 Introduktion 04 Personligt bemötande 04 Hur ser det ut idag? 04 Vad gör det personliga mötet med

Läs mer

Finansiella kriser i ett internationellt perspektiv

Finansiella kriser i ett internationellt perspektiv ANFÖRANDE DATUM: 2006-09-12 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Köpenhamn SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer