Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård 2013"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Hälso- och sjukvård Karlstad Verksamhetschef Peter Nylander Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård 2013 Året 2013 har främst rört sig kring utveckling och anpassning till nya uppdrag i organisationen och anpassning till nya budgetramar. Fortsatt arbete har pågått under året på Resurscentrum med förändring av boendets inriktning. Totalt är 3 våningar nu vårdboende med inriktning demens/ somatiskt sjuka. Under våren byttes larmmottagare från SOS Alarm till Care Tech, en översyn av alla trygghetslarm i ordinärt boende utfördes i samband med omprogrammering till ny larm mottagare. Förarbete har skett under år 2013 efter nämnd beslut under våren 2013 om att övergå från analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm. Successiv övergång till digitala trygghetslarm kommer att ske under En översyn av rehab verksamheten har skett under året vilken lett till en ny organisation, vilken startas upp i februari, Ett aktivt arbete har pågått under året med deltagande i Ledningskraft i vårdenbättre liv för sjuka äldre. Verksamheten leder det gemensamma demens projektet i länet, Implementering av nationella demensriktlinjer. I projektet deltar 12 av 16 kommuner i länet tillsammans med Landstinget och Region Värmland. Projektet avslutades 31 december Ekonomi Verksamheten har bedrivits inom de ramar som tilldelats med ett resultat på plus 0,4 mkr i bokslutet för IT Social dokumentation i genomförande WEB, Treserva har införts för all omvårdnadspersonal inom vårt verksamhetsområde. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Hamntorget 5 Tel: Fax: E-post: Org.nr: Säte: Karlstad Bankgiro:

2 sid 2 (8) Under året har ett nytt PA- och lönesystem införts i förvaltningen, Heroma. Införande fasen har inneburit ett stort arbete främst för våra administratörer men också för chefer och medarbetare. Pilotprojekt med Nattfrid påbörjades under december månad 2013 och kommer att utökas under 2014 som ett komplement för tillsynsbesök främst nattetid för de kunder som själva så önskar detta. Arbete med införande av nyckelfri vård & omsorg planerades för 2013, förvaltningen har tagit beslut om att avvakta med införandet för att istället satsa på andra alternativa IT utvecklingar samt att invänta utvecklingen av nyckelfria lås. Arbetet med införande av Hjälpmedelsmodul WEB-Sesam har påbörjats under 2013 med mål att det ska införas under våren Fortbildning Specifika utbildningsinsatser under året har skett för omvårdnadspersonal, Hälsooch sjukvårdspersonal samt övrig personal. Utbildning har varit allt från specifika diagnosinriktade utbildningar, utbildning i hot och våld, riskinventeringar, föreläsning om hygienarbete samt brandskydds utbildning. Personal på Resurscentrum, larm samt natt har utbildats specifikt i Lex Sara och social dokumentation. Under våren har 3 undersköterskor under 2 månader haft ett uppdrag att stötta och utbilda personal på Resurscentrum i genomförande plan och social dokumentation. Miljö- och klimatarbete Arbetet med miljö- och klimat frågan belyses vid APT och vid ev. nyanskaffning/ utbyte av bilar, kopiatorer etc. Verksamheten följer de krav och rekommendationer som gäller vid tankning och anskaffning av bilar. Kvalitetsregister/ Ledningskraft i vården Fortsatt arbete har skett med den nationella satsningen, Ledningskraft i vårdenbättre liv för sjuka äldre. Ett fokus har varit på förbättringsområden relaterade till kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD samt Svenska Palliativ registret. Andra fokus har varit undvikbar slutenvård, undvikbara återinskrivning inom 30 dagar samt minskad läkemedelsanvändning. Totalt har verksamheten fått prestationsersättning för arbetet med Ledningskraft på kr. Hälsoförebyggande åtgärder Verksamheten har under året fortsatt arbetet med förflyttningsinstruktörer som leds av förvaltningens samordnare för förflyttningsinstruktörer.

3 sid 3 (8) Meningsfull vardag Verksamhetens aktivitetssamordnare har varit förvaltningen behjälplig med att skapa en Meningsfull vardag både för våra kunder inom ordinärt boende, vårdboende samt för de äldre kommunmedborgarna utan insatser från vård & omsorg. Frivilligcentralen Tertial frivilliga Inskrivna kund kund som fått tjänst besök / timmar / 2560 tim / 2496 tim / 2653 tim Aktivitetssamordnare Tertial 1 Tillfälle Deltagare Kvinna Man Område Område Område Område Tertial 2 Område Område Område Område Tertial tre Område Område Område Område TOTALT Sommarungdomar 138 tillfällen, 1491 kvinnor, 331 män. Två tillfällen för hemtjänsten på seniorernas hus, deltagare.

4 sid 4 (8) Trygghetsboende Aktiviteter Järpen Hagaborg Sixbacken Tillf Tillf Tillf Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Fixarservice Månad fixarronder under 75 år fixarronder över 75 år Totalt fixarronder Varav antal nya kunder Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt

5 sid 5 (8) Hälsosamtal 46 hälsosamtal har genomförts av sjuksköterska med personer som enbart har Trygghetslarm och inte har insats från kommunal Hälso- och sjukvård. Kollegial observation/ studiebesök Verksamhetens EU projekt, Leonardo da Vinci Health Care in the Regular Home of the Elderly, har under 2013 utfört två av totalt fyra besök. Ett besök till Karlovac, Kroatien samt ett till Århus, Danmark. Besöken är nu avslutade och projektet ska avrapporteras till programkontoret, Leonardo. Patientsäkerhetsarbete Verksamheten har arbetat utifrån Vård- och omsorgsnämndens övergripande mål och följt/ mätt de indikatorer som var satta i enlighet med Vård- och omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan för De mål och indikatorer som berörde verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård var följande: Mål Förebyggande stödinsatser ska öka för att senarelägga behovet av mer omfattande insatser Indikator hälsosamtal trygghetsronder trygghetsboenden ronder för fixarservice besökare anhörigcentrum medverkande på aktiviteter Resultat av mål och indikatorer beskrivs i Verksamhetsberättelsen Hälso- och sjukvård Genom att öka det förebyggande arbetet kommer fler äldre kunna bo och leva ett självständigt liv längre upp i åldrarna. Stödinsatser erbjuds till våra kunder med funktionsnedsättning för att öka deras möjligheter att leva ett självständigt liv. I all vård- och omsorgsarbete så är patientdelaktigheten ett måste (enl. lagstiftning) samt att närstående involveras. Detta har skett genom olika former av samtycke innan åtgärder och behandlingar har påbörjats. Verksamhetsområdet har arbetat aktivt utifrån mål och indikatorer som är satta i enlighet med Ledningskraft i vården, bättre liv för sjuka äldre. Nära samarbete har skett med övriga kommuner i länet och landstinget i Värmland. För att säkra patientsäkerheten så har det bedrivits återkommande hygienföreläsningar för personal, vilket kan ses som en grundsten i ett bra vårdoch omsorgsarbete. Hygienombud finns inom alla enheter som stödjer sina

6 sid 6 (8) medarbetare och har gjort egenkontroller på att arbetet utförts enligt givna rekommendationer. Likaså gällande förflyttningsteknik inkluderat förflyttningsombud, madrassutbildningar för legitimerad personal, påfyllnad av grundutrustning samt information om olika hjälpmedel. Kunskap- och kompetenshöjning har inhämtats löpande under arbetsåret genom t.ex. omvärldsorientering lokalt, internationellt, nationellt, samt genom att ta emot elever och studenter så verksamheten kan få senaste nytt från utbildningsanordnarna. Samverkansmöten med representanter för ett flertal Apotek har skett regelbundet för att följa senaste nytt inom området. Verksamheten följer Riktlinjen för patientsäkerhet som beskriver hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet ska ske gällande åtgärder, uppföljningar, resultat och förbättringar. I vardagsarbetet genomförs detta av personalen på många olika sätt som t.ex. att ge information till kunder och anhöriga/närstående gällande åtgärder för att förebygga vårdskador, information till omvårdnadspersonal gällande t.ex. risker i samband med läkemedelsanvändning, hjälpmedel, förflyttningar och andra åtgärder. Uppföljningar sker med personal i enhetsteam, arbetsplatsträffar, samverkansmöten och enskilda samtal. Inrapporterade avvikelser och riskidentifieringar är en ytterligare form för uppföljning i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Åtgärder vidtas både i förebyggande syfte genom uppföljningar och riskanalyser, men också i samband med att händelser uppstått som påverkat kunds säkerhet och trygghet. Åtgärderna är olika beroende på orsak och vidtas så snart som de bedömts utgöra en fara för patientsäkerheten, eller har inträffat. Vår personal rapporterar risker och händelser enligt Ledningssystemets Riktlinje för identifiering och hantering av risker och händelser och bidrar därigenom till ökad patientsäkerhet. Arbetet med avvikelser har hanterats enligt gällande riktlinje. Vid avvikelser som skett inom egen enhet så har analys gjorts av händelsen, chef har diskuterat med berörda och skrivit svar till MAS/MAR. Vid avvikelser som upptäckts och som rört andra vårdgivare så har först en analys gjorts av var problemet har kunnat ligga, därefter har den sänts till berörd part med kopia till MAS/MAR. Avvikelserna har följts upp på arbetsplatsträffar i syfte att förhindra liknande händelser. Vid handläggning av större avvikelser så har MAS/MAR varit delaktiga, och vid gemensamma avvikelser med andra interna enheter så har utredning och åtgärder skett i samverkan med aktuell enhetschef. Riskbedömningar, uppföljningar, åtgärder, resultat och förbättringsåtgärder sker kontinuerligt utifrån situationer och händelser. Till stöd för arbetet finns Riktlinjer för avvikelsehantering, Lex Maria-anmälan, avvikelser medicintekniska produkter, för avvikelser med hjälpmedel vid färdtjänst, Lex Sarah och självmord.

7 sid 7 (8) Regelbundna egenkontroller för att följa upp patientsäkerheten har också utförts av enhetscheferna tillsammans med sin personal enligt fastlagd ordning i verksamhetens årsarbetshjul. Verksamheten har utformat en metod för att följa upp och ta lärdom av genom att på varje Ledningsteam följa upp senast inkommande synpunkter och klagomål från patienter och närstående, i samma forum följs andra ärenden också upp som t.ex. rapport för Lex Sarah och avvikelser mm. Hälso- och sjukvård har arbetat tillsammans med Äldreomsorgen i arbetet med hälsogenomgångar som startades upp under året Modellen för hälsogenomgångar bygger på Socialstyrelsens nationella indikatorer, varav en är: en säker hälso- och sjukvård. Verksamhetsområdet har registrerat i kvalitetsregistret Senior Alert för att säkra och utveckla vårdens kvalitet samt riskidentifiera inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Utökning av områden för riskidentifiering kommer att ske under 2014 för ROAG (munhälsa) och inkontinens. Läkemedelsgenomgångar genomförs metodiskt och kontinuerligt. Med hjälp av Senior alert vill man utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den. Verksamheten utökar under 2014 med en årsarbetare för att samordna och följa upp hälsogenomgångarna/senior Alert i särskilda boenden. Arbetet inom ordinärt boende kommer under 2014 att fortsatt utvecklas genom att utöka tjänsten som utför hälsosamtal med 30 % till totalt 50 %. Vidare har verksamheten sökt stimulansmedel för att användas till resurser under året 2014som ska riktas till kunder i ordinärt boende i det hälsoförebyggande arbetet. Verksamheten är ansluten till det nationella Svenska Palliativ registret sedan flera år tillbaka och som genom registreringarna ger kunskaps- och kvalitetsutveckling, samt bättre patientsäkerhet. Detta område hålls samman av en särskild arbetsgrupp som bl.a. under året har arbetat fram så att kommunen nu har så kallade Trygghetslådor (vars hantering är säkrad genom särskild instruktion) för att kunna erbjuda personer god vård i livets slutskede. Kvalitetsregistret BPSD är främst ett register för att stödja omvårdnadspersonalen och ge ökad kunskap i att hantera symtom hos personer med sjukdomen demens. Verksamheten har börjat använda registret och för att understödja arbetsmetoden finns en organisation av medarbetare inom just detta område som har specialutbildats. Samordning av arbetet har utförts av kommunens demenssjuksköterska och under 2014 kommer två undersköterskor, totalt en årsarbetare, att frigöras för att stödja enheterna i metoden av att arbeta med registret.

8 sid 8 (8) För att säkra patientdokumentationen så har områdets styrgrupp gett uppdrag till en arbetsgrupp att utforma nya standardiserade vårdplaner, flera tvärprofessionella med de nya nationella termerna och begreppen enligt ICF och KVÅ. Dessa vårdplaner kommer att börja användas under år Verksamheten har kvalitetssäkrat läkemedelsdelegeringar genom att följa författning från Socialstyrelsen, riktlinje samt instruktion från MAS. Sjuksköterskor med verksamhetsanknytning har hållit en teoretisk utbildning som omvårdnadspersonalen måste genomgå för att få delegering gällande läkemedel. Praktisk delegering har utförts av patientansvarig sjuksköterska. Med genomgången basutbildning inför delegering gällande läkemedel så kan omvårdnadspersonalen få ytterligare teoretisk utbildning gällande diabetes för att av patientansvarig sjuksköterska sedan få delegering till att ge insulin. Utbildning i användande av tippbräda och PEP mask har erbjudits av sjukgymnaster inom Funktionsstöd för aktuell omvårdnadspersonal Verksamhetsområdet har bedrivit ett målinriktat utvecklingsarbete på flera fronter och för att hålla personalen uppdaterad om vad som händer så planeras flera informationsträffar under året 2014, förutom de som MAS arrangerar. Riskanalys har gjorts inför, under och efter genomförda organisationsförändringar. Verksamheten har kommunicerat förändringar och förväntade konsekvenser i dialog med berörda chefer, fackliga representanter och medarbetare. Under året 2014 så kommer också en verksamhetsförlagd introduktion att genomföras för all nyanställd legitimerad personal där patientsäkerhetsarbetet läggs in som en del för att alla ska sträva åt samma håll. Peter Nylander verksamhetschef Hälso- och sjukvård

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll.

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. UTSKICK Datum 2015-03-19 Sida 2(15) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner föredragningslistan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Ansvarig: Karl-Axel Nordin Mas Helena Albinsson Verksamhetsutvecklare SUH Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Organisatoriskt

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklingsstaben Karlstad 2013-03-01 Marie Johansson, 054-540 5556 marie.johansson@karlstad.se Verksamhetsberättelse 2012 Måluppfyllelse Enligt nämndens egen undersökning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 2014-03-10 Marie Eriksson, Utvecklingsledare/MAS Kommunstyrelsens förvaltning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Eva Björklund Socialtjänsten 046-73 96 27 Eva Björklund@kavlinge.se Kävlinge kommun, Kullagatan 2, Kävlinge 244 80 www.kavlinge.se Innehåll Allmänt... 3 Organisatoriskt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 2014-02-17 1 Innehållsförteckning Verksamhetens övergripande mål 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 3 Patientsäkerhetsarbetet på Lönnens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Kvalitetsberättelse år 2013 För Stöd och omsorg

Kvalitetsberättelse år 2013 För Stöd och omsorg Kvalitetsberättelse år 2013 För Stöd och omsorg Elisabet Olsson, 2014-02-21 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse år 2013 1 1 Sammanfattning 4 2 Övergripande mål 4 3 Organisatoriskt ansvar 5 4 Struktur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 SOCIALNÄMNDEN 7(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 40 Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013, Verksamheter på entreprenad Socialnämndens beslut 1. Patientsäkerhets-respektive

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Östergötland år 2013 Jenni Fock, processledare omvårdnad Martin Magnusson, utvecklingschef D-nr LiÖ 2014-296 www.lio.se Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

LANDSKRONA STAD KOMMUN REVISIONEN 2014-12-16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Granskning av Landskrona stads demensvård EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14 Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Året som gått - förvaltningschefens

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer