Delta LaserPlus Handhavande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delta LaserPlus Handhavande"

Transkript

1 Delta LaserPlus Handhavande Generellt Delta LaserPlus är en avancerad aspriationsdetaktor med 4 intag som är tillgängliga för separat anslutning av rörlängder på upp till 50 m vid krav på max. 60 s. svarstid eller upp till 100 m vid 120 s. Max total rörlängd är 200 m. Detektorn bygger på avancerad laserteknik som analyserar de partiklar som passerar. Linsen skyddas mot smuts av en glasplatta som hålls ren via ett eget filter. Filtret har en partikelräknare som varnar när det är fullt eller när bytesdatumet har passerat. Detektorn kan även monteras med intagen ned och utblåset upp. Det är möjligt att installera flera detektorer som kommunicerar via VESDA-net. Montering Detektorn monteras på väggen med det fäste som medföljer. Det finns en låsskruv som gör att detektorn inte lossnar från fästet. Ta ur pluggen för utblåset och de intag som du ska använda för rören ut i zonen. VIKTIGT: Endast 25 mm rör får användas. Tryck in dem försiktigt i hålen. Det sitter flödessensorer i intagen som inte får skadas. Det är en fördel att använda 25 mm flexibla rör de sista 30 cm, eftersom det gör det enklare att dammsuga rören efter borrning av hål. Lim etc. ska INTE användas här. Skruva upp de fyra skruvarna på lasern när du har tagit bort täckpluggarna. Lockpluggen kan tas av det lilla kretskortet till indikatorlamporna så att det blir lättare att jobba med enheten (går bara in en väg). Detektorn ska strömförsörjas med 24 V DC med backup. Använd kopplingsschemat i Installationshandboken (finns på för Esser 4+2 transponder (fel, förvarning och alarm). Ritning för äldre adressenheter såsom Apollo med DIO (T37105-N3) och switch (N42854-N4) översändes efter begäran. Anslut D-subkontakten som hänger på prog.enheten. Slå på 24 V och vänta i några sekunder på att fläkten och displayen ska starta. 1

2 Installation med Esser transpondrar och DIO-kort (gammal typ) 1. Logga in som adm. och mata in koden Använd pilknapparna och +/- och tryck på Enter. Du är nu inne i inställningarna. Tryck på Enter tills du kommer till huvudmenyn. Om du är för snabb kan det hända att du endast får kontakt med prog. I sådana fall går du ett steg tillbaka och försöker igen. 2. Välj nu set-up by zone på menyn och därefter detektor. Börja med att ställa in detektorns känslighet genom att välja "smoke tresholds". 3. Om du bara justerar day setting används fabriksinställningarna för natt/helg. (Om du vill kan du använda olika känslighet för natt/helg/etc.) 4. a) Ställ in standardkänslighet (% siktreducering/meter) med DIO: Fire 2 = 2,000 Fire 1 = 0,100 action = 0,090 och alert = 0,080 Vi använder endast Fire 1 (läsare på) OBS! 0,100 = rena rum t.ex. datamiljö. Det kan vara bra med en testperiod. b) Vid användning av transponder/bislinga på DLP används som regel inte Fire 1 eftersom den inte kan ställas in under 0,100. Använd hellre alert (förvarning) och action (brand). De kan sättas ned ända till 0,015 och 0,025 i datamiljö. Glöm inte att testa driften för att kontrollera att detektorn fungerar utan oönskade alarm. 5. Tryck nu på esc. och yes (prog. lagras). Detektorn är nu inställd på 0,1 %. Det analoga värdet 10 motsvarar nu 0,010 %. 6. Nu måste du kopiera inställningen till natt/helg. Välj copy day på menyn, sedan yes och esc. och yes igen. 7. Välj nu relay setup på menyn och gå vidare till startup mode. Du anger nu för detektorn vilka reläer som ska ligga aktiverade när spänning läggs på detektorn. Markera relä 2 och 3. Tryck på esc. och yes. (Denna inställning är normalt sätt korrekt från fabriken.) 8. Gå nu till latching och ange x vid alla utgångar. Detta innebär att utgångarna återställer sig vid normal nivå. Du måste även gå tillbaka till menyn "miscellaneous" och välja bort latching för alarm och fel för automatisk återställning. 9. Nu måste du tilldela reläernas funktioner. Välj relay 2 assignment och tilldela minor fault. Tryck på esc. Välj sedan yes. Välj relay 3 assignment och tilldela urgent fault. Tryck på esc. Välj sedan yes. 10. Nu kan du välja air flow > flow control. Du väljer nu vilka rör detektorn ska suga från (markera). Tryck på esc. Välj sedan yes. Du kan med fördel fördröja fel i luftströmmen med menyn thresholds (60 s). OBS! På platser med varierande temperatur och tryckskillnader kan det löna sig att förändra värdena för luftström, t.ex. 150 % på high minor och 160 på high urgent/50 på low minor och 40 på low urgent airflow. 11. Välj nu normalisering av luftström. Kom ihåg att proppen för luft ut måste tas bort och att ingångar som inte används måste sättas igen. Välj normalize, tryck på start och yes. Det tar 11 minuter för detektorn att kalibreras. 12. Detektorn är nu kalibrerad. Gå till huvudmenyn (esc.). Välj zone control, tryck på reset. Fellampan på framsidan släcks. (Ev. avst. från central) 2

3 13. Välj sedan status. Nu ser du röknivå i % och luftström i %, normalt 0,005 0,007 % (datarum) och luftström 100 %. Gå nu till airflow och skriv ner rawflowvärdet (luftmängd som passerar genom röret) så att det kan kontrolleras vid fel på luftströmmen. (Det går inte bara att normalisera luftströmmen varje gång detektorn indikerar ett fel med luftströmmen. Det kan finnas sprickor och täta hål som ursprungligt rawflow visar.) 14. Om du använder reläerna i detektorerna följer de detektorn och inte det som centralen är inställd på. 15. Kom ihåg att kontrollera jumper 7 på i/o-kortet, den ska flyttas till det nedre läget. I annat fall blir det jordfel. Test Kontrollera först transporttiden på alla rören genom att tillföra rök i ändpluggen. Normal maximal transporttid är 60 s, men i vissa installationer kan 120 s accepteras. BT-test bör göras i datarum med återluft och andra områden där ett högkänsligt aspirationssystem förutsätts. Man belastar 2 meter av den röda BT-kabeln i 3 minuter med trafo, därefter ska brandlarm uppnås inom 5 minuter från start-belastning. Beskrivning av test, se nästa sida. Byte av filter Vid byte av filter: Kontrollera först hur mycket av filtrets kapacitet som har förbrukats. Innan du byter loggar du ut med prog. enheten. Byt sedan filter med spänning på detektorn. När du loggar in igen visas information om att filtret har bytts och alternativet om att återställa visas. Välj ja. Funktionskontroll av TRD, högkänslig aspirationsanläggning, BT-test Det beskrivna testet är endast relevant för att verifiera funktionen för högkänsliga aspirationssystem (TRD). Det är därmed inte lämpligt för att testa anläggningar där högkänsliga detektorer används som ett bättre alternativ än punktdetektorer för säkring av stora lokaler som lager, idrottshallar, byggvaruhus, köpcentra etc. Driftsättning och funktionskontroll, BT-test På grund av TRD-systemets höga känslighet kan inte traditionella tester användas, eftersom de inte ger någon indikation på om systemet ger den mycket tidiga detektering som förutsätts vid förhållanden som kan medföra brandincidenter. Systemet har en känslighet som typiskt är 100 gånger högre än vanliga punktdetektorer och röktestet måste anpassas därefter. Testet måste dessutom vara entydigt och upprepningsbart. Den testnorm som används har fastställts av British Telecom (BT). 3

4 Följande föreskrivs: En 2 m lång PVC-isolerad ledning med 10 ledare i kärnan (0,1 mm/0,078 mm2) belastas med ca 6 V AC eller DC. Detta ger en ström på ca 10 A. Kabeltemperaturen ska inte överskrida 210 C. Spänningen påläggs i 3 minuter. I områden med forcerad återluftsventilation ska alarm ges inom totalt 5 minuter. I områden med normal komfortventilation ska alarm ges inom totalt 8 minuter. Testinstallation: Ledningen placeras på en värmeisolerad platta (mineralull) och belastas med ca 6 VAC. Ledningens temperatur ska inte överstiga 210 C då högre temperaturer leder till att klorgas (CI) frigörs, som i kombination med fukt bildar saltsyra (HCI). Temperaturen på ledningen måste ligga på ca C. Om temperaturen blir för låg frigörs inte någon rök och ett tillräckligt analogvärde uppnås inte. Om angiven trafo, kabel och den installation som beskrivs används får testledningen korrekt temperatur. Normalt sett måste en ny testledning användas vid varje försök. Testledningen måste läggas så att den inte korsar eller vidrör sig själv. Testinstallationen placeras på en lämplig plats i rummet. Det kan vara på golvet, på ett bord eller på utrustningen, beroende på hur utrustningen som ska skyddas är placerad. Här måste man ta hänsyn till om anläggningen omfattar hela rummet generellt eller om det endast är enskilda enheter i rummet som är strategiskt skyddade. Röktestet ska med andra ord utföras så nära den utrustning som skyddas som möjligt. Det kan vara aktuellt att göra flera försök i samma rum så att man är säker på att anläggningen ger önskat skydd. Observera att testledningen inte får bli nedkyld av golvdrag eller liknande. Detta kan leda till att anläggningen inte reagerar eftersom rökproduktionen från testledningen avtar dramatiskt vid för låg temperatur (lägre än C). Ett särskilt förhållande som är viktigt att vara uppmärksam på är filtersystemet i återluftsaggregaten, rumskylarna. Många tele- och datainstallationer har mycket finmaskiga filter. De avlägsnar de flesta partiklar som är större än en micron. Detta gör att man inte kan räkna med någon särskilt stor uppbyggnad av rök i rummet då den filtrerade luften nästan är fri från rökpartiklar som testet som beskrivs ger. Effekten av detta blir tvärtom densamma som om vi hade haft friskluftsventilation istället för återluft. Konsekvenserna av testet blir att vi hela tiden måste producera tillräckligt med rök för att uppnå alarmnivå, då vi under sådana förhållanden inte kan räkna med en gradvis uppbyggnad. Detta gör också att det är fel att placera aspirationsrörsystemet så att det fångar upp luften efter ett återluftsaggregat med filter. Vid projektering av anläggningen är detta naturligtvis mycket viktigt att vara uppmärksam på. I extrema fall kan det bli nödvändigt att använda en detektor per rumskylare om kravet är att alarmnivån ska uppnås vid det test som beskrivs. 4

5 En typisk situation under sådana förhållanden är att analogvärdet faller snabbt efter att testet har avslutats. Analogvärdet kan komma ned till det normala, ca 10, inom 5 10 minuter medan det normalt kan ta ca 30 minuter. Det är extra viktigt att vara uppmärksam på ev. nedkylning av testledningen om man placerar testutrustningen på golvet eller under ett upphöjt golv. Ett bra alternativ är att placera mattan av mineralull i en låda med cm höga kanter som delvis skyddar mot drag. När placeringen av testutrustningen är klar slås spänningen på och tiden registreras. Testledningen tillför alltså spänning i 3 minuter och alarmet ska uppnås inom 5 minuter i området med forcerat återluftssystem. Om flera tester ska utföras i samma område är det inte nödvändigt att vänta med nästa test tills analogvärdet har återgått helt till det normala, ca Det räcker att kontrollera att stigningen av analogvärdet är tillräcklig då detektorn arbetar linjärt i området Artikelnummer testledning, rulle 100 m: Artikelnummer strömförsörjning (trafo): Checklista vid drifttagande Nr Beskrivning OK Avvikelse Signatur 1 Detektorn monterad på fäste och låsskruvar åtdragna. 2 Rören är av typ 25 mm (eller så används rörövergång) och inte limmad i intaget. 3 Pluggen till utblåset har tagits bort. Utblåset har fritt utlopp (inte monterat direkt över ett skåp etc.). 4 Korrekta hål har borrats, ändproppar har monterats för 4 mm hål. 5 Detektorn har försörjning av 24 V med batteribackup. 6 Uttag för kabelinföring har gjorts (membrannippel används). 7 Rör som inte används har blindplugg. 8 Rören går inte genom flera temperaturzoner eller till andra rum som har över- eller undertryck (särskild hänsyn måste tas). Checklista vid fel Nr Beskrivning OK Avvikelse Signatur 1 Detektorn startar inte: Kontrollera att de grå multipluggarna sitter som de ska. 2 Detektorn indikerar kommunikationsfel: Kontrollera att kommunikationslinjerna är sammankopplade (de översta klämmorna till vänster). 3 Luftströmmen normaliseras inte: Kontrollera att hålen är borrade och att utblåsets propp har tagits ut. 4 Detektorn går inte tillbaka till normal drift, men "status" visar inte något fel: a) Du har glömt att ta bort latching på brand och fel. b) Detektorn är urkopplad i menyn "Zone control". 5 Du får felmeddelandet "cannot find relay/display". Gå till rebuild zone list och tryck på Enter. Felet försvinner. Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge Tfn: E-post: Internet: Fax:

ARD2 352002.031 Installationsvägledning

ARD2 352002.031 Installationsvägledning Art. 251530 ARD2 352002.031 Installationsvägledning Aspirationsdetektor ~ två sektioner Brandlarmssystem 1 Installation Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB har några förpliktelser

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll: R GSM AC-4 12-24V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort 2 1.2 Isättning av SIM kort 2 1.3 Obligatoriska anslutningar 2 1.4 Alarmanslutningar 2 1.5 Reläanslutningar 3 2. Drifttagning

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer