Handbok i radiotrafik för radiooperatör med kusttrafikcertifikat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok i radiotrafik för radiooperatör med kusttrafikcertifikat"

Transkript

1 1 Handbok i radiotrafik för radiooperatör med kusttrafikcertifikat

2 TILL LÄSAREN Handboken i radiotrafik för radiooperatörer med kusttrafikcertifikat är främst avsedd som självstudiematerial för fritidsbåtmänniskor som förbereder sig för Radioexamen för kusttrafikcertifikat (SRC). Handboken beskriver det maritima VHF-systemet samt det digitala selektivanropssystem som ingår i VHF-systemet. Några andra radiosystem som ingår i GMDSS-nödsystemet behandlas kortfattat. Innehållet i handboken bygger på internationella radiotrafikföreskrifter och finländsk lagstiftning. Handboken ersätter den tidigare Handboken i radiotrafik för radiooperatörer med kusttrafikcertifikat som Teleförvaltningscentralen publicerat år Handbokens information utgör även en del av de kunskaper som krävs vid radioexamen för högsjöskeppare (LRC). 2

3 Innehållsförteckning 1. Allmänt om nödradiosystem inom sjöfarten 6 2. Allmänt om maritima vhf-system 6 3. Fartygsradiostation 6 4. Erforderliga tillstånd och certifikat Tillstånd för fartygsradio Anropssignal Giltighet och förnyelse av ett fartygs radiotillstånd Tillståndsavgift och uppsägning av tillståndet Behörighetsbevis som krävs av ett fartygs radiooperatör Behörighetsexamen Tidigare behörighetsbevis 8 5. Maritima VHF-radiotelefoner Egenskaper Reglage Maritima VHF-radiotelefoners räckvidd Digitalt selektivanrop, DSC Syftet med digitalt selektivanrop Sjöradionummer DSC-utrustning Användning av nödlarmsknappen (Distress-knappen) Snabbsändning av nödlarm VHF-DSC-utrustningens egenskaper (apparatklasser) Installation av radiotelefon och DSC-utrustning på fartyg Maritima VHF-kanaler Maritima VHF-kanalers användningsområden Simplex- och duplexkanaler Kanal Kanal Internationella trafikkanaler AIS-kanaler Kanaler för fritidsbåtar och fiskebåtar Vakthållning på maritima VHF-kanaler Radiovakthållning på fartyg Kustradiostationernas vakthållning Det centrala kustradiostationsnätet Enskilda kustradiostationer Maritima VHF-nät inom insjöområden Saimens säkerhetsradionät Övriga insjöområden 16 3

4 10. Anvisningar för radiotrafiken Hänsyn till annan trafik Sändningens saklighet Anrop och svar med tal Anrop och svar med DSC Bokstaveringsalfabetet Val av sändningseffekt Test av DSC-apparat Obefogade nödlarm Direkt radiotelefontrafik mellan fartyg Anropskanal Trafikkanaler Fritidsbåtars trafikkanaler Fiskebåtars trafikkanaler Trafikkanaler för fartyg i handelssjöfart Exempel på anrop och kanalval Samtal till allmänna telenätet (telefonnätet) Allmänt Samtal från ett fartyg till land Samtal från land till ett fartyg Trafiklista Direkt förbindelse mellan ett fartyg och en kustradiostation Förbindelse från fartyg till kustradiostation Kontakt med telefoni Förbindelse med DSC Förbindelse från kustradiostation till fartyg Kontakt med telefoni Förbindelse med DSC Det nya nöd- och säkerhetssystemet GMDSS Sjöområden i GMDSS-systemet Nödtrafik med användning av digitalt selektivanrop (GMDSS) Nödlarm (distress alert) Sändning av nödlarm Nödlarmets kvittering (distress acknowledgement) Nödtrafik Sändning av ett nödlarm med DSC för ett annat fartygs räkning (distress alert relay) En kustradiostation sänder nödlarm på ett nödställt fartygs vägnar Ett annat fartyg sänder nödlarm på ett nödställt fartygs vägnar Undvikande av obefogade nödlarm Iltrafik (GMDSS) 24 4

5 11.4 Varningstrafik (GMDSS) Övrig utrustning som ingår i GMDSS-systemet Det tidigare nöd- och säkerhetssystemet Nödtrafik Allmänt Nödsignal, nödanrop och nödmeddelande Nödsignal Nödanrop Nödmeddelande Kvittering av ett nödmeddelande, dvs. meddelande om mottagning Sändning av ett nödmeddelande för ett annat fartygs räkning Allmänna regler för nödtrafik Iltrafik Varningstrafik VTS-Systemet Föreskrifter som berör radioanläggningar Nödanrop Radiokommunikationens konfidentiella natur och tystnadsplikt Störningar De viktigaste författningarna som berör radioutrustning 29 BILAGOR Bilaga 1 Internationellt bokstaveringsalfabet 30 Bilaga 2 Den viktigaste informationen som skall matas in i DSC-apparat på en fritidsbåt 31 Bilaga 3 DSC-exempel 32 Bilaga 4 Nödtrafikanvisningar 34 Bilaga 5 Maritima VHF-kanalers frekvenser och användning 36 Bilaga 6 Kustradionätets basstationer och systemets driftorter 39 Bilaga 7 Sjöbevakningens VHF-dejour inom sjöräddningtjänsten 40 Bilaga 8 Alarminstruktion for sjöräddningen 41 Bilaga 9 Obligatoriskt rapporteringssystem för fartyg (VTS) 42 Bilaga 10 Turku Radios regelbundna sändningar 42 Bilaga 11 Engelskspråkiga uttryck och förkortningar som förekommer i den maritima VHF-trafiken 43 Bilaga 12 Identifiering av en maritim VHF-anläggning som överensstämmer med kraven (EU-märkning) 44 Bilaga 13 Övrig utrustning som ingår i GMDSS-systemet 46 Bilaga 14 Kontaktinformation och adresser 50 5

6 2. Allmänt om maritima VHF-system 1. Allmänt om nödradiosystem inom sjöfarten Den globala sjöfartens säkerhetskommunikation övergår från det tidigare nödsystemet till ett nytt. För handelssjöfartens del har övergången redan skett, men för fritidsbåtarnas del finns inget fastställt övergångsdatum. En fritidsbåt övergår till det nya nödsystemet när lämplig utrustning har installerats (t.ex. maritim VHF-radiotelefon med DSC-funktion). Det tidigare nöd- och säkerhetssystemet bygger på att fartygen till havs kontinuerligt avlyssnar nöd- och säkerhetskanalerna. Ett nödmeddelande som sänds från ett fartyg i nöd hörs av fartyg i närheten som upprätthåller säkerhetsvakthållning och av kustradiostationer. Dessa reagerar på nödmeddelandet och vidtar lämpliga åtgärder. Maritim VHF är ett kommunikationssystem för sjöfarten med kort räckvidd. Med maritima VHF-radiotelefoner är det möjligt att hålla direkt radiokontakt mellan fartyg eller mellan ett fartyg och en kustradiostation. I vissa fall kan även radiokontakt hållas mellan ett fartyg och en luftfarkost på maritima VHF-frekvenser. En del kustradiostationer förmedlar avgiftsbelagda samtal till det allmänna telefonnätet. En del stationer tillhör olika verk och myndigheter och används för dessa organisationers egen verksamhet. Bl.a. sjöräddningsmyndigheterna, lotsarna och hamnverken har sådana stationer. Det maritima VHF-systemet är internationellt. Systemet täcker en stor del av världens allmänt trafikerade kustområden och fungerar på nästan samma sätt överallt i världen. Nationella avvikelser kan förekomma till exempel med avseende på vissa radiokanalers användning, men de centrala funktionsprinciperna är desamma överallt. De olika förfaringssätten i den internationella maritima radiotrafiken, de erforderliga certifikaten (tillstånd och behörighetsbevis) samt de viktigaste tekniska egenskaperna för viss radioutrustning är fastställda i det internationella radioreglementet (Radio Regulations) som Finland har förbundit sig att följa. Det nya nödsystemet kallas GMDSS-systemet (Global Maritime Distress and Safety System). I stället för att nödfrekvenserna avlyssnas av människor håller automatiska utrustningar vakt vid kustradiostationerna och på handelsfartygen. För att förbindelsen mellan dessa kustradiostationer och handelsfartyg skall vara möjlig måste de övriga båtarna förses med motsvarande utrustning. Tillsvidare fungerar det tidigare och det nya nödsystemet parallellt på de maritima radiofrekvenserna. Inom hela kustområdet i Finland fungerar automatisk vakthållning som upprätthålls med DSC-utrustning enligt det nya GMDSS-systemet. Finland har dessutom beslutat att de kustradiostationer som sköter säkerhetsradiokommunikationen fortsätter att hålla vakt på den maritima VHF-trafikens nödkanal 16 tillsvidare. Handbokens avsnitt 11 och 12 beskriver mer detaljerat nödsystemen och funktionsprinciperna för dessa. 3. Fartygsradiostation Med fartygsradiostation avses en enhet som består av radiosändare och -mottagare för maritimt bruk ombord på ett fartyg. Radiostationen på en fritidsbåt kan bestå av enbart en VHF-radiotelefon, men ofta ingår även annan utrustning i båtens radiostation, t.ex. DCS-apparat, bärbar VHF-radiotelefon, radar och NAVTEX-mottagare. Mobiltelefoner, såsom GSM, tillhör inte båtens radiostation. 4. Erforderliga tillstånd och certifikat 4.1 Tillstånd för fartygsradio För innehav och användning av en radiosändare behövs ett tillstånd. Tillståndet beviljas av Kommunikationsverket efter en skriftlig ansökan. Ansökan bör helst lämnas på en färdig ansöknings- 6

7 blankett. Blanketten kan sändas med post, telefax eller e-post. Ansökningsblanketter kan beställas hos Kommunikationsverkets kundtjänst eller via internet. Kommunikationsverkets kontaktinformation finns i bilaga 14. Det tillstånd som beviljas för en maritim radioanläggning ombord på ett fartyg (fartygsradiostation) benämns Tillstånd för fartygsradio. Tillståndet ger rätt att använda den radiosändare som anges i tillståndet på det fartyg som tillståndet avser. Tillståndet för fartygsradio ger inte rätt att använda radioanläggningen på land. För användningen av maritim radioutrustning på land krävs ett särskilt tillstånd. Om andra radiosändare som fungerar på maritima radiofrekvenser ingår i en fartygsradiostation förutom VHF-telefon, t.ex. radar eller EPIRB-nödradiofyr (bilaga 13) måste dessa anges i samma tillståndsansökan. Tillståndsförfarandet för bärbara maritima VHFhandradiotelefoner är samma som för fasta anläggningar som installeras på fartyg. Radiotillståndet skall förvaras i närheten av fartygets radiostation. Tillståndet skall på begäran uppvisas för en granskande myndighet. Användningen av enbart radiomottagare kräver inget tillstånd. Därför behöver inte radiomottagare, såsom en GPS-navigator eller en NAVTEX, uppges i tillståndsansökan. Ett fartygs radiotillstånd är giltigt inom finländskt territorium och på internationella vatten. Internationell praxis är att ett tillstånd för fartygsradio som beviljats av en stat även gäller på andra staters territorialvatten. Det är ändå möjligt att föreskrifter som avviker från informationen i denna publikation kan gälla för någon stats hamn- eller vattenområden. I detta fall skall de gällande föreskrifterna i den aktuella staten följas. Man bör ansöka om ett nytt radiotillstånd om fartygets namn eller ägare ändras eller om fartygets utrustning kompletteras med t.ex. en DSC-apparat eller annan tillståndspliktig radiosändare (t.ex. radar eller EPIRB) som tidigare inte ingått i tillståndet. Tillståndshavaren skall se till att den person som sköter fartygets radiostation har behörigt certifikat för maritim radiotrafik Anropssignal De finska fartygens anropssignal börjar med bokstäverna OF, OG, OH, OI eller OJ. De större handelsfartygens anropssignaler består i allmänhet av fyra bokstäver, t.ex. OIHH (Finnjet). Anropssignalerna för fritidsbåtar och en del mindre fartyg i yrkesbruk består av två bokstäver och fyra siffror, t.ex. OF2182. I radiotrafik kan även fartygets namn eller sjöradionummer användas för identifiering av fartyget (se avsnitt 6.2). Kommunikationsverket antecknar respektive fartygs individuella anropssignal i fartygets radiotillstånd och vid behov fartygets sjöradionummer Giltighet och förnyelse av ett fartygs radiotillstånd Ett fartygs radiotillstånd är giltigt under den tid som är angiven i tillståndet. Ansökan om förnyelse av tillståndet skall lämnas in innan tillståndets giltighet upphör. Kommunikationsverket skickar på förhand en påminnelse om att tillståndet upphör till tillståndshavaren. Tillståndshavaren är skyldig att meddela ändrade adressuppgifter till Kommunikationsverket Tillståndsavgift och uppsägning av tillståndet Under giltighetstiden uppbärs en årlig avgift för fartygets radiotillstånd. Om tillståndshavaren säger upp sitt tillstånd innan följande avgiftsperiod börjar, uppbärs ingen avgift för följande avgiftsperiod. Tillståndshavaren kan säga upp ett fartygs radiotillstånds genom att fylla i uppsägningsavsnittet på tillståndets baksida och sedan skicka det ifyllda originaltillståndet till Kommunikationsverket. Det är bäst att säga upp ett fartygs radiotillstånd alltid när tillståndet inte längre behövs. Om ett fartyg byter ägare gäller inte det tillstånd som beviljats den tidigare ägaren för den nya ägaren. Den tidigare ägaren skall säga upp sitt tillstånd och den nya ägaren måste ansöka om eget tillstånd. 4.2 Behörighetsbevis som krävs av ett fartygs radiooperatör Med ett fartygs radiooperatör avses en person som svarar för fartygets marina radiotrafik. Fartygets radiooperatör skall inneha behörighetsbevis som berättigar till användning av ett fartygs radiostation. 7

8 Även andra personer på fartyget får använda radiotelefonen under radiooperatörens direkta övervakning. Direkt övervakning avser ett sådant förhållande där innehavaren av behörighetsbeviset vid behov omedelbart kan ingripa i trafiken. Radiooperatören är alltid ansvarig för fartygets radiotrafik. Av radiooperatören på en fritidsbåt som utrustats med maritim VHF-radiotelefon krävs ett behörighetsbevis som benämns Kusttrafikcertifikat (SRC). SRC kommer från den engelska benämningen Short Range Certificate. Kusttrafikcertifikatet är också lämpligt för en radiooperatör på vissa fartyg som används yrkesmässigt i inhemsk trafik om inte sjöfartsverket ställer krav på ett annat certifikat. Ett kusttrafikcertifikat krävs också av personer som använder maritim VHF-radiotelefon på land. Sådana personer är t.ex. sjöbevakare, lotsar, poliser, hamnövervakare och övervakare av lyftbroar som i sitt arbete behöver använda maritim VHF-radiotelefon. I regel gäller europeiska SRC-certifikat som sådana i Finland. Giltigheten i Finland av behörighetsbevis för marin radiotrafik som utfärdats av andra staters myndigheter bör ändå alltid kontrolleras hos Kommunikationsverket. De VHF-certifikat som beviljades före är fortfarande i kraft. Innehavarna kan använda radiostationen på en fritidsbåt utrustad med VHF-radiotelefon eller VHF-DSC-apparat även i fortsättningen. Vissa nationer såsom Storbritannien kräver kusttrafikcertifikat (SRC) om båten är utrustad med VHF-DSC-apparat. En person som använder en sändare för marin radiokommunikation skall på begäran uppvisa sitt behörighetsbevis för representanter från Kommunikationsverket, polisen, gränsbevakningen och sjöfartsverket. Av radiooperatörerna på handelsfartyg och på fritidsbåtar med SSB-radiotelefon krävs certifikat för högre kompetens än kusttrafikcertifikatet eller VHF-certifikatet. Närmare information om olika behörighetsbevis lämnas av Kommunikationsverket Behörighetsexamen Kusttrafikcertifikat erhåller man efter att ha blivit godkänd i en tentamen som Kommunikationsverket arrangerar och där frågor ställs rörande innehållet i denna handbok. Examensfordringarna och tentamensförfarandet beskrivs i ett separat examensmeddelande som kan beställas hos Kommunikationsverkets kundtjänst eller laddas ned från Kommunikationsverkets webbsidor Tidigare behörighetsbevis Begränsade radiotelefonistcertifikat för det maritima VHF-frekvensområdet, dvs. VHF-certifikat beviljades före Därefter har inte VHF-certifikat beviljats. 5. MARITIMA VHF-RADIOTELEFONER 5.1 Egenskaper En radiotelefon skall fylla de gällande tekniska kraven som ställs på den inom Europeiska unionens område. Bilaga 12 innehåller anvisningar för identifieringen av att en apparat överensstämmer med kraven. Några tekniska egenskaper hos maritima VHF-radiotelefoner för användning på båtar: a) Sändaren och mottagaren fungerar inom 160 MHz frekvensbandet. 8

9 VOLUME SQUELCH DIMMER 16 HANDSET POWERFUNCTION NORM CHANNEL 25W 1 W DW CH16 b) Sändningseffekten är högst 25 W och kan sänkas till 1 W c) Kanalerna är numrerade på följande sätt: - internationella kanaler 1 28 och fritidsbåtkanaler L1, L2 och L3. - fiskebåtskanaler F1, F2 och F3. - AIS-kanaler (AIS1 och AIS2) OBS. I bruk varande äldre apparater kan sakna vissa av de nämnda kanalerna. d) Apparatens funktionsform kan antingen vara simplex eller duplex. e) De flesta maritima VHF-telefoner kan levereras utrustade med digitalt selektivanrop (DSC) som tillval. DSC används i det nya nödsystemet. Många maritima VHF-modeller är försedda med inbyggd DSC-funktion som standard. 5.2 Reglage Radiotelefonens reglage VOLUME mottagarens ljudvolymkontroll Apparatens strömbrytare ingår i detta fall i volymkontrollen. Apparaten är frånslagen när volymkontrollen är i läge OFF. Strömbrytaren och volymkontrollen kan även vara separata. HANDSET uttag för telefonlur eller mikrofon Telefonluren eller mikrofonen är försedd med en taltangent som startar sändaren. SQUELCH brusspärr Brusspärren dämpar bruset i apparaten då radiotrafik på kanalen saknas. Brusspärren justeras på följande sätt: 1. välj en ledig kanal 2. vrid brusspärrens reglage tills brus hörs 3. vrid tillbaka så mycket att bruset precis upphör Vissa apparater är försedda med brusspärr med endast två lägen: ON/OFF. Omkopplaren är normalt i ON-läge. POWER 25 W, 1 W omkopplare för sändningseffekt DIMMER inställning av ljusstyrkan hos kanalvisningen och indikeringslamporna 9

10 CHANNEL kanalväljare med kanalvisning ovanför väljaren FUNCTION funktionsomkopplare CH 16 snabbval av kanal 16 Med denna funktion flyttar apparaten till kanal 16 oberoende av kanalväljarens läge. NORM apparaten är inställd på den kanal som valts med kanalväljaren DW dubbelpassning (dual watch) Vid dubbelpassning passar apparaten både kanal 16 och den kanal som är vald med kanalväljaren. Vid trafik på kanal 16 prioriteras kanal 16. Då passar apparaten endast kanal 16 och passningen av den andra kanalen avbryts medan trafik pågår. Under övriga tider tar apparaten emot trafik på den kanal som valts med kanalväljaren och kontrollerar med knappt en sekunds intervall om trafik pågår på kanal 16. Om trafik pågår på båda kanalerna passar apparaten endast kanal 16. Dubbelpassningen aktiveras i allmänhet genom att först välja den önskade kanalen med kanalväljaren och sedan trycka på DW-knappen som också kopplar in passningen av kanal 16. Vissa apparater är försedda med en bläddringsfunktion (scan). Med denna funktion kan apparaten ställas in så att den avlyssnar fler än två kanaler. Bläddringsfunktionen kallas för scanning. Reglagen varierar mellan olika apparattyper. Funktionen är ändå nästan lika i alla apparattyper. Läs igenom radiotelefonens bruksanvisning innan apparaten börjar användas. 5.3 Maritima VHF-radiotelefoners räckvidd VHF-radiovågorna utbreder sig nästan rätlinjigt på samma sätt som ljuset, men böjer sig något bakom horisonten och andra hinder. Höga terränghinder kan orsaka att förbindelsen bryts speciellt vid gränsen för hörbarhetsområdet. Räckvidden för maritima VHF-handradiotelefoners sändare är mycket mindre än räckvidden hos en fast installerad radiotelefon. När handradiotelefon används bör man beakta den korta räckvidden eftersom förbindelse kanske inte kan upprättas i en nödsituation. Om apparaten kopplas till en lämplig separat antenn monterad på båten blir räckvidden betydligt bättre. Hörbarheten för basstationerna inom det centraliserade kustradionätet är högst ca km beroende på fartygets antennhöjd. Faktorer som påverkar räckvidden är bl.a.: - Antennens höjd över havsytan. Fartygets VHF-antennhöjd över havet påverkar räckvidden på följande sätt: vid en höjd under fem meter påverkar inte ändringen av antennhöjden räckvidden märkbart. Räckvidden mellan två båtar på öppet hav är då högst cirka km. Om en antennhöjd på över fem meter fördubblas (t.ex. från fem till tio meter) förlängs räckvidden med cirka en fjärdedel. - Antennens längd. Antennens längd skall vara anpassad till våglängden. - Antennens renhet. Antennen bör hållas ren och de föroreningar som då och då samlas på antennen tas bort (bl.a. havssalt). - Sändningseffekt. Räckvidden med 25 Watts sändningseffekt är större än med 1 Watts sänkt effekt. Den sänkta sändningseffekten bör ändå användas när det är möjligt eftersom fler användare då ryms på samma kanal. - Antennens omgivning. Föremål och konstruktioner i antennens omedelbara närhet som är på samma höjd som antennen försämrar räckvidden. Speciellt metallkonstruktioner borde undvikas eftersom de leder elektricitet. 6. Digitalt selektivanrop, DSC 6.1 Syftet med digitalt selektivanrop Digitalt selektivanrop, dvs. DSC, är en metod för sändning och mottagning av anrop. DSC är en förkortning av orden Digital Selective Call. Vid användning av en vanlig maritim VHF-radiotelefon utan DSC-apparat bygger förbindelsens upprättande på mänsklig avlyssning och att anropet sker med telefoni. När digitalt selektivanrop, dvs. DSC, används passar mottagaren DSC-kanalen 70, men högtalaren kan vara avstängd. När apparaten tar emot ett anrop som är avsett för apparaten ger den en ljudsignal och information om anropet visas i teckenfönstret. 10

11 Med en DSC-apparat är det möjligt att anropa en enskild motstation, en grupp stationer, stationer inom ett visst område eller alla stationer inom hörbarhetsområdet. Anropen kan vara av olika viktighetsgrader, såsom nödlarm (DISTRESS), ilanrop (URGENCY), varningsanrop (SAFETY) eller rutinanrop (ROUTINE) 6.2 Sjöradionummer DSC-apparaten behöver ett sjöradionummer (MMSI-nummer) för att fungera. Sjöradionumret är en niosiffrig sifferserie som identifierar fartyget. Vid anskaffningen av en DSC-apparat programmerar leverantören eller serviceföretaget in fartygets sjöradionummer i apparaten. Det egna sjöradionumret ingår automatiskt i alla anrop som sänds från fartyget med digitalt selektivanrop. I vissa apparatmodeller kan användaren själv programmera in det sjöradionummer han fått. Finländska fartygs sjöradionummer inleds alltid med siffrorna 230. Ett finländskt fartygs sjöradionummer kan till exempel vara där de tre första siffrorna anger nationaliteten. 6.3 DSC-utrustning En del DSC-apparater är utrustade med egen mottagare för DSC-kanalen 70. När denna typ av apparat används kan fartyget samtidigt passa både kanal 70 och VHF-radiotelefonens kanal 16 eller någon annan kanal. Passningen blir effektivare med ett system som innehåller dubbla antenner. Vissa äldre DSC-apparater saknar egen mottagare för kanal 70. Då fungerar apparaten på den kanal som är vald med VHF-radiotelefonens kanalväljare. I detta fall är en antenn tillräcklig och passning av både kanal 16 och kanal 70 är endast möjlig med utnyttjande av VHF-radiotelefonens dubbelpassning. Användning av dubbelpassning kan dock störa mottagningen av DSC-anrop. De flesta DSC-apparater kan anslutas med kabel till en navigationsutrustning, t.ex. GPS-mottagare. I detta fall finns aktuell information om fartygets position hela tiden i apparatens minne. Denna anslutning bör användas när det är möjligt eftersom anslutningen ger en snabbare och enklare sändning av ett nödlarm. De finländska kustradiostationernas sjöradionummer är till exempel (Turku Radio). De båda nollorna i början betyder att sjöradionumret avser en kustradiostation. Ett nummer för gruppanrop kan också programmeras in i DSC-apparaten. I vissa apparatmodeller kan flera gruppanropsnummer inprogrammeras. Fartyg som tillhör samma rederi eller båtar som tillhör samma båtklubb kan förutom det egna sjöradionumret ha ett gemensamt gruppanropsnummer. Gruppanropsnumret har formatet Nollan i numrets början anger att sjöradionumret är ett gruppanropsnummer. Exempel på finländska sjöradionummer: båt (fritidsbåt) kustradiostation (Turku Radio) gruppanropsnummer (båtklubb X) Förkortningen MMSI (Maritime Mobile Service Identitiy) används också för sjöradionummer. 1 UTC Šr en universell tidsangivelse. I praktiken šverensstšmmer UTC-tid med GMT-tid. UTC Šr pœ sommaren tre timmar och pœ vintern tvœ timmar efter Þ nsk tid. Exempel på en DSC-apparats frontpanel. Uppe till vänster finns DSC-apparatens teckenfönster som visar innehållet i inkommande och utgående anrop. DSC-apparaten på bilden är förberedd för sändning av ett nödlarm. Fartygets position är N E. Fartygets position är sparad i DSC-apparaten klockan UTC 1. Fartygets nöd har inte definierats (undesignated), dvs. användaren har inte valt nödlägets art på DSC-apparatens meny. 11

12 Texten G3E simplex i teckenfönstret betyder att nödtrafiken fortsätter med telefoni (sändningsklass G3E) i form av simplextrafik, dvs. på kanal 16. Även andra beteckningar används, t.ex. F3E/G3E eller telephony. På teckenfönstrets understa rad meddelar DSC-apparaten användaren att nödlarmet sänds då användaren trycker på knappen distress i 6 sekunder utan avbrott. Knapparna på DSC-apparaten är följande: Supply On/Off DSC-apparatens strömbrytare Distress Väljer nödtrafik för DSC-apparaten. Distress-knappens funktion är närmare beskriven i avsnitt 6.4. Med pilknapparna kan man flytta mellan fälten i teckenfönstret eller från ett kommando till ett annat eller bläddra i informationen som finns i apparatens minne. Cancel Cancel-knappen återkallar i allmänhet föregående val. Enter Enter-knappen sparar den inmatade informationen eller startar genomförandet av ett önskat kommando. När t.ex. ett anrop förbereds matar man in motstationens sjöradionummer och trycker på Enter-knappen. Main menu Denna knapp används för att återgå till ursprungsläget, dvs. huvudmenyn. Call Väljer anropsförfarandet för DSC-apparaten. Efter att Call-knappen är nedtryckt kan användaren utforma ett anrop. Det enklaste sättet att förbereda ett anrop är att mata in sjöradionumret till det fartyg eller den kustradiostation som anropas. När anropet är utformat sänds det genom att Call-knappen trycks in. 0-9 Sifferknappar som används för att till exempel välja sjöradionummer till den station som anropas. Vissa modeller saknar siffertangenter. Nummervalet i dessa modeller sker på något annat sätt, t.ex. med en roterande rulle. Anmärkning: Knapparna varierar mellan olika apparattyper. På marknaden finns också enkla modeller som saknar vissa funktioner. Läs noga igenom bruksanvisningen innan en DSC-apparat tas i användning. Det är särskilt viktigt att bekanta sig med hur nödlarm sänds. Då blir agerandet i en nödsituation snabbt och effektivt. Om man behärskar apparatens användning är det också enkelt att undvika sändning av obefogade nödlarm. Bilaga 2 innehåller en förteckning över de viktigaste uppgifterna som skall matas in i en DSC-apparat. 6.4 Användning av nödlarmsknappen (Distressknappen) När distress-knappen trycks ned under kort tid har användaren möjlighet att skapa ett nödmeddelande med följande uppgifter på DSC-apparatens meny: - Fartygets position och positionens uppdateringstidpunkt: DSC-apparaten kan få positionen direkt från en navigeringsutrustning, t.ex. en GPS-mottagare. Om inte DSC-apparaten är ansluten till navigationsmottagaren måste positionen matas in manuellt. Förutom positionen sänder DSC-apparaten i nödanropet information om tidpunkten för senaste positionsuppdatering. - Nödlägets art: Användaren väljer nödlägets art ur en färdigt programmerad meny som innehåller olika slag av nödlägen. Om användaren inte hinner eller önskar ange nödlägets art väljer DSCapparaten automatiskt odefinierad nöd (undesignated distress) (bilaga 4). - Den fortsatta trafikens sändningsslag: När VHF-radiotelefon används är sändningsslaget telefoni (G3E). Apparaten väljer automatiskt telefoni, alternativt måste telefoni godkännas för att man skall kunna använda sändningsläget. När ett nödlarm är utformat enligt beskrivningen ovan sänds larmet. I de flesta apparatmodellerna sänder man nödlarmet genom att trycka på distress-knappen i 5 6 sekunder. Det finns ap- 12

13 paratmodeller där två knappar måste tryckas ned samtidigt, t.ex. distress och call eller distress och send. (Läs noggrant igenom bruksanvisningen för din egen apparat!) Snabbsändning av nödlarm I DSC-apparaterna finns det en möjlighet att sända nödlarm genom att trycka på distress-knappen eller distress- och call-knapparna (eller distress och send) utan avbrott under en bestämd tid. Då sänder DSC-apparaten omedelbart ett odefinierat nödlarm som innehåller fartygets sjöradionummer och den position som erhålls från satellitnavigatorn. Fartygets aktuella position ingår i nödlarmet om DSC-apparaten fått positionen från navigatorn. Om fartygets position matas in i DSCapparaten manuellt finns det risk för att fartyget har rört sig efter positionens inmatning och då är positionsuppgiften i nödlarmet felaktig. Därför bör DSC-apparaten anslutas till navigeringsmottagaren om det är möjligt. Om en anslutning inte är möjlig bör fartygets position matas in i DSC-apparatens minne tillräckligt ofta. En position som är mer än 23½ timme gammal överförs inte längre till nödlarmet som identifierbara koordinater. 6.5 VHF-DSC-utrustningens egenskaper (apparatklasser) VHF-DSC-apparaten kan vara en integrerad modell med både radiotelefoni och DSC i samma enhet. Det finns även VHF-radiotelefoner till vilka en separat DSC-apparat kan anslutas. Några tillverkare har valt en lösning där det är möjligt att skaffa ett separat DSCprogramkort till VHF-radiotelefonen. I dessa fall finns nödknappen färdigt på radiotelefonens frontpanel men aktiveras först när DSCprogramkortet har installerats. VHF-DSC-apparaterna klassificeras enligt sina egenskaper i VHF- DSC-klasser. VHF-klasserna betecknas med bokstäverna A, B och D. De mest mångsidiga är apparaterna i klass A och B. För användning i en fritidsbåt duger en VHF-DSC-apparat i klass D som saknar vissa av de egenskaper som krävs för fartyg i handelssjöfart. En VHF- DSC-apparat i klass D kan sända och ta emot anrop i alla prioritetsklasser. En apparat i klass D är utrustad med två mottagare. Den ena mottagaren håller konstant passning på DSC-kanalen 70 och den andra mottagaren passar den telefonikanal som sändaren för tillfället är inställd på. 7. Installation av radiotelefon och DSC-utrustning på fartyg En radiotelefon med tillhörande utrustning skall installeras på ett fartyg så att det är enkelt att nå alla reglage på radiotelefonens användningsplats. Radiotelefonens kanalvisning och DSC-apparatens teckenfönster skall vara väl synliga. Utrustningen får inte utgöra en fara för användaren eller omgivningen. Installationen bör utföras så att taltangenten på en lur som kommit i fel läge inte av misstag kan aktivera sändaren och att en DSCnödlarmsfunktion inte kan aktiveras genom trycket av ett föremål som placerats på fel plats. Apparatens antenn skall vara lodrät. Om det finns stållinor, master, andra antenner och speciellt metallkonstruktioner i närheten av och på samma nivå som antennen har dessa en negativ effekt på antennens egenskaper. Metallföremål som är mycket nära (ca 0,5 m från) antennen kan försämra räckvidden i alla riktningar. 8. Maritima VHF-kanaler 8.1 Maritima VHF-kanalers användningsområden De internationella maritima VHF-kanalerna är numrerade 1 28, samt AIS1 och AIS2. Förutom de internationella kanalerna finns i Finland tre kanaler för fritidsbåtar L1, L2 och L3 samt tre kanaler för fiskebåtar F1, F2 och F3. Kanalerna är uppdelade på anropskanaler och trafikkanaler: - Kanal 16 är den internationella radiotelefonkommunikationens nöd-, säkerhets- och anropskanal. - Kanal 70 är avsedd för digitalt selektivanrop (DSC). All taltrafik är förbjuden på kanal Övriga kanaler är trafikkanaler. Normalt finns det möjlighet att använda alla internationella kanaler och dessutom L- och F-kanalerna på ett fartygs radiotelefon. Kustradiostationerna däremot använder endast kanalerna 16 och 70 samt några trafikkanaler som behövs för stationens verksamhet. 13

14 8.2 Simplex- och duplexkanaler Kanalerna kan enligt sina egenskaper delas in i två grupper: simplexkanaler och duplexkanaler. En simplexkanal består av en kanal med en frekvens. Kanalens användare sänder och lyssnar på samma frekvens turvis. Sändningen och avlyssningen sker med hjälp av en taltangent. Man trycker in tangenten vid tal och släpper upp tangenten vid avlyssning. Före sändningen måste man se till, genom att lyssna på kanal 16, att övrig trafik inte störs. Speciellt måste man ge akt på att inte störa en eventuellt pågående nödtrafik. 8.5 Internationella trafikkanaler Förutom att kanalerna är uppdelade i anropskanaler och trafikkanaler, så har trafikkanalerna delats upp i grupper enligt användning. Kanalernas frekvenser, numrering och användning beskrivs i bilaga 5. Simplexkanaler är t.ex. kanalerna 16 och 13. På simplexkanalen kan man inte ansluta sig till det allmänna telefonnätet. Dessutom har många kanaler en detaljerad användning. Sådana detaljerade användningar i Finland är t.ex. följande: En duplexkanal består alltid av två frekvenser. Duplexkanalerna har bildats genom att kombinera två frekvenser till en kanal. En kustradiostation sänder till ett fartyg på den övre frekvensen och fartyget sänder till kustradiostationen på den lägre frekvensen. Med hjälp av detta system kan trafiken löpa i båda riktningarna samtidigt. Duplexkanaler används t.ex. då en förbindelse med det allmänna telefonnätet önskas via en maritim VHF-radiotelefon. Duplexkanaler kan inte användas för direkt trafik mellan fartyg. 8.3 Kanal 70 Kanal 70 får endast användas för sändning och mottagning av digitalt selektivanrop (DSC). Alla digitala selektivanrop sänds på kanal 70 oberoende av viktighetsgrad (prioritetsklass): nödlarm, ilanrop, varningsanrop och rutinanrop. All taltrafik är förbjuden på kanal 70. Möjligheten till taltrafik är tekniskt förhindrad på moderna DSC-apparater. 8.4 Kanal 16 Ett fartyg får använda kanal 16 endast för: a) nödtrafik b) iltrafik c) förvarning om kommande varningsmeddelande d) anrop till andra fartyg eller till kustradiostationer med tal om inte anrop direkt på en trafikkanal är möjlig e) sändning av ett kort meddelande som berör säkerheten för sjöfarten eller avser uppgift om fartygets navigering. Ett sådant meddelande får pågå i högst en minut. - Kanalerna 9, 67 och 71 är kanaler för trafikmeddelanden inom sådana områden som tillhör det obligatoriska rapporteringssystemet för fartyg (VTS). Närmare uppgifter om rapporteringssystemet för fartyg finns i avsnitt 13 samt i bilaga 9. - Kanalerna 10 och 73 är trafikkanaler för många räddnings- och säkerhetsmyndigheter. Dessa kanaler allokeras som trafikkanaler för t.ex. sjöbevakningens, polisens, nödcentralernas och brandverkens kustradiostationer. I Finska viken får kanal 10 inte användas för annat än VTS-verksamhet som leds av Ryssland. - Kanalerna 6, 8, 72 och 77 är kanaler för trafik mellan fartyg. De viktigaste bland dessa är kanalerna 6 och 8 som fartyg i handelssjöfart i huvudsak använder. Användningen av dessa båda kanaler bör, om möjligt, undvikas i trafik mellan fritidsbåtar. I Finska viken finns även kustradiostationer som får använda kanal 72 vid efterspanings- och räddningsaktioner. - Kanal 13 är lotsarnas viktigaste trafikkanal. - Kanal 14 är sjöräddningscentralernas trafikkanal. - Kanal 68 är gränsbevakningsmyndigheternas trafikkanal i Finland, som bland annat används för anmälan till den sjöbevakningsstation som utför passkontrollen. Även många gästhamnar använder tills vidare kanal 68. Nationella avvikelser kan förekomma i den detaljerade användningen. 8.6 AIS-kanaler Kanalerna AIS1 och AIS2 är avsedda för användning i det automatiska identifieringssystemet för fartyg (Automatic Identification System, dvs. AIS). Systemets utrustning förmedlar information om bland annat ett fartygs kurs, hastighet osv. Tillsvidare används systemet av handelsfartyg, men i framtiden kommer billigare och 14

15 enklare AIS-utrustning ut på marknaden som också är avsedd för fritidsbåtar. Sjöfartsverket lämnar närmare information om AIS-systemet. 8.7 Kanaler för fritidsbåtar och fiskebåtar Kanalerna L1, L2 och L3 får endast användas av fritidsbåtar och av stationer som fått särskilt tillstånd att använda kanalerna. L-kanalerna används förutom i Finland även i Norge. I Sverige och Danmark används endast L1 och L2. Handelsfartyg till sjöss fortsätter att passa kanal 16 enligt beslut av internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization) åtminstone till år 2005, då läget med avseende på kanal 16 granskas på nytt. Andra fartyg än handelsfartyg bör passa kanal 70 om fartyget är utrustat med VHF-DSC-apparat. Dessutom bör fartyget passa aktuell VTS-kanal inom fartygstrafikservicens (VTS) områden samt kanal 16 om det är möjligt till exempel genom dubbelpassning (DW). Kanalerna F1 och F2 får endast användas av fiskebåtar som registrerats för yrkesfiske. Kanal F3 får användas både av registrerade yrkesfiskebåtar och av fritidsfiskare. Fiskebåtskanalerna används förutom i Finland även i Sverige, Norge och Danmark. Det är inte tillåtet att använda L- och F-kanalerna inom andra nationers område om man inte vet att nationerna tillåter användning av kanalerna. 9. Vakthållning på maritima vhf-kanaler 9.1 Radiovakthållning på fartyg Handelsfartyg till sjöss håller vakt på kanal 70 med DSC-apparat och på kanal 16 genom lyssning. Dessutom håller fartygen vakt inom den centrala fartygstrafikservicens områden genom att passa det aktuella områdets VTS-kanal. Vid gång utanför VTS-områden bör kanal 16 passas eftersom den maritima VHF-trafikens säkerhetskommunikation och kontaktanrop fortfarande sker i stor utsträckning på kanal 16. Handelsfartyg har oftast flera VHF-radiotelefoner och därför är det inget problem för fartygen att samtidigt passa flera VHF-kanaler. På fartyg med en radiotelefon bör kanalpassningen ordnas på följande sätt: 1. Om fartyget har VHF-DSC-apparat passas kanal När ett fartyg befinner sig i områden med informationssystem för fartyg passas det aktuella områdets VTS-kanal. 3. Kanal 16 passas om detta genom dubbelpassning eller scanning är möjligt utan att störa passningen enligt punkt 1 och 2. Många VHF-radiotelefoner ger möjlighet att scanna flera kanaler. Vid scanning bläddrar radiotelefonen igenom på förhand valda ka- 15

16 naler och stannar på en kanal där trafik pågår. Med radiotelefoner som är försedda med scanningsfunktion är det möjligt att också passa andra kanaler än de tidigare nämnda, t.ex. kanal L2 för fritidsbåtar. Ju fler kanaler som valts för scanning desto kortare tid använder apparaten för att lyssna på varje vald kanal. 9.2 Kustradiostationernas vakthållning Med kustradiostation avses en fast station på land som deltar i maritim radiotrafik. Kustradiostationerna kan indelas i grupper enligt följande: a) det centrala kustradiostationsnätet b) enskilda kustradiostationer c) maritima VHF-nät för insjöområden Det centrala kustradiostationsnätet I Finland finns ett kustradiostationsnät som täcker hela kustområdet och består av fjärrstyrda basstationer och bemannade vakthållningsenheter. Samtliga fjärrstyrda basstationer innehåller kanal 70, kanal 16 och en eller flera trafikkanaler. Nätets vakthållningsenheter finns på följande platser: - Sjöräddningscentralen (Åbo) och sjöräddningsundercentralerna (Helsingfors och Vasa) passar dygnet runt både på DSC-kanal 70 och kanal 16 via samtliga basstationer. Larminstruktioner för sjöräddning beskrivs i bilaga 8. - Sjöfartsverkets Turku Radio passar dygnet runt både DSC-kanal 70 och kanal 16 via samtliga basstationsplatser. - Turku Radio passar också duplexkanalerna för de basstationer som anges i bilaga 6. Turku Radio sköter också samtalsförmedling på sina egna duplexkanaler (se avsnitt ) Maritima VHF-nät inom insjöområden Saimens säkerhetsradionät Sjöfartsverket har låtit bygga ett säkerhetsradionät för Saimen. När denna handbok skrivs sköts Saimennätets verksamhet fjärrstyrt på kanalerna 70 (DSC) och 16 via Turku Radio. Saimenområdets basstationer är utmärkta i bilaga Övriga insjöområden Inom vissa insjöområden passar den lokala nödcentralen eller sjöräddningsföreningen den maritima VHF-kanalen 16. Information om denna passning lämnar nödcentralen eller sjöräddningsföreningen. 10. Anvisningar för radiotrafiken 10.1 Hänsyn till annan trafik Innan trafik inleds bör man lyssna att en eventuellt pågående trafik på kanalen inte störs. Var speciellt uppmärksam på att inte störa nöd-, il- eller varningstrafik. En DSC-apparat sköter automatiskt om att sändningen av ett DSCanrop inte stör ett pågående DSC-anrop på kanal Sändningens saklighet Radiokontakterna skall hållas så korta som möjligt. All onödig sändning (bl.a. onödig tryckning på tangenten) är förbjuden. Detaljerade uppgifter framgår av kartorna i bilaga 6 och Enskilda kustradiostationer Ett flertal myndigheter och verk såsom hamnverk, lotsstationer, sjöbevakningsstationer, nödcentraler, polisstationer, tullstationer och försvarsmakten har kustradiostationer för kontakten med fartyg. Dessa enskilda kustradiostationer passar när de är öppna maritima VHF-kanaler för eget behov. Normalt passas kanal 16. Vissa stationer passar dessutom den egna trafikkanalen. All maritim VHF-trafik kan avlyssnas av alla maritima VHF-stationer inom hörbarhetsområdet och därför är det skäl att tänka på vad man säger Anrop och svar med tal Utför ett anrop på följande sätt: - den anropade stationens namn och/eller anropssignal högst tre gånger - ordet HÄR (i engelskspråkig trafik THIS IS) - den anropande stationens namn och/eller anropssignal högst tre gånger 16

17 Svara på ett anrop med tal på följande sätt: - den anropande stationens namn och/eller anropssignal högst tre gånger - ordet HÄR (THIS IS) - den svarande stationens namn och/eller anropssignal högst tre gånger I praktiken räcker det ofta att nämna namnet eller anropssignalen endast en gång. Ange helst i anropet både fartygets namn och anropssignal, t.ex. Kemi hamn här Satu OF2468 Anropet får upprepas med två minuters intervall Anrop och svar med DSC DSC-anrop sänds på kanal 70. Formulera ett anrop på följande sätt vid rutintrafik (alltså inte nöd-, il- eller varningstrafik): Som anropstyp väljs anrop av en enskild station (SELECTIVE eller INDIVIDUAL). Välj följande uppgifter i DSC-apparaten enligt tillverkarens anvisningar: - som adress motstationens sjöradionummer (MMSI) - anropets prioritet rutin (ROUTINE) - vid anrop till ett annat fartyg förslag till trafikkanal. I praktiken är sändningen av ett anrop enkel eftersom DSC-apparaten minns de uppgifter som användes vid föregående anrop och föreslår dessa vid formuleringen av det nya anropet. Därför är det ofta tillräckligt att mata in motstationens sjöradionummer. Den anropande stationens sjöradionummer och andra uppgifter i anropet visas i teckenfönstret hos den anropade stationens DSCapparat. Svara på ett anrop genom att mata in ett förslag till trafikkanal i DSC-apparaten eller genom att godkänna den trafikkanal som föreslås i anropet. Flytta över till den angivna trafikkanalen när DSC-svaret är avsänt och starta samtalet. Många DSC-apparater kan automatiskt byta till avtalad trafikkanal i VHF-radiotelefonen. Vid trafik mellan ett fartyg och en kustradiostation är det alltid kustradiostationen som bestämmer trafikkanalen. Därför ges kanalförslag endast vid anrop mellan fartyg. När ett fartyg anropar en kustradiostation ger fartyget inget trafikkanalförslag. Förutom anrop till enskilda stationer kan allmänt anrop, gruppanrop och regionalt anrop sändas med en DSC-apparat. Allmänt anrop får endast användas för säkerhetskommunikation Bokstaveringsalfabetet Vid behov av bokstavering av anropssignaler, förkortningar eller andra ord i radiotrafiken används det internationella bokstaveringsalfabetet (bilaga 1). Använd samma bokstavering även om motstationen är finländsk Val av sändningseffekt Radiotelefonens lägre sändningseffekt 1 W skall alltid användas när den räcker till. En watts sändningseffekt är tillräcklig för cirka kilometers förbindelse beroende på antennhöjden. Den lägre sändningseffekten är viktig eftersom flera stationer på nära avstånd från varandra då kan använda samma kanal utan att störa varandra. Exempel: Ett fartyg närmar sig hamnstaden A och använder kanal 12 för trafik med hamnverket. Samtidigt närmar sig ett annat fartyg på andra sidan havsviken hamnstaden B där hamnverket använder samma kanal. Beroende på fartygens positioner kan sändningarna störa varandra om de använder full effekt. Däremot uppstår inga störningar för någondera parten om de använder den lägre sändningseffekten Test av DSC-apparat Det är inte tillåtet att testa DSC-apparatens nöd-, il- och varningsfunktioner med radiosändaren påkopplad. DSC-apparaten kan endast testas på kanal 70 genom att sända rutinanrop till ett annat fartyg eller till någon kustradiostation. I många apparater ingår ett testprogram som kan användas för att prova apparatens DSC-nöd-, il- och varningsfunktioner med avstängd VHF-radiotelefon. Detta ger dock inte full säkerhet för att sändaren fungerar Obefogade nödlarm Det är förbjudet att sända obefogade nödlarm. Om ett fartyg av 17

18 misstag sänder ett obefogat nödlarm med VHF-DSC skall larmet omedelbart återkallas när misstaget upptäcks. Gör på följande sätt i en sådan situation: Anropskanal Fartyg anropar varandra med telefoni på kanal 16. Vid anrop med DSC används kanal Bryt larmet genom att återställa DSC-apparaten i ursprungsläget för att inte det obefogade nödlarmet skall upprepas. 2. Ställ in VHF-radiotelefonen på kanal Sänd på kanal 16 ett allmänt anrop som innehåller fartygets sjöradionummer, namn, anropssignal, position, information om att nödlarmet är obefogat samt återkallningsbegäran. Det är viktigt att meddela det egna sjöradionumret när ett obefogat nödlarm återkallas eftersom kustradiostationerna och andra fartyg endast känner till sjöradionumret för det fartyg som sände nödlarmet men inte namnet eller anropssignalen. Exempel: GIVAKT ALLA STATIONER, ALLA STATIONER, ALLA STATIONER (ELLER TILL ALLA, ALLA, ALLA) HÄR , , HALLONNÄS OIYC POSITION 61 GRADER 07 MINUTER NORD 020 GRADER 48 MINUTER OST VI ÅTERKALLAR DET OBEFOGADE DSC-NÖDLARMET SOM SÄNDES I DAG KLOCKAN 1439 UTC Ett fartyg svarar på ett anrop på samma kanal som det anropande fartyget använt. Den anropande stationen meddelar till vilken trafikkanal stationen önskar flytta. Det egentliga samtalet sker på denna trafikkanal. I allmänhet inleder den som sänt anropet trafiken också på trafikkanalen med ett anrop. I praktiken är det bäst att välja trafikkanal så att man redan före anropet väljer en lämplig ledig kanal genom att lyssna (bilaga 5) Trafikkanaler Fritidsbåtars trafikkanaler I Finland och de övriga nordiska länderna förutom Island används L-kanaler som trafikkanaler vid direkt radiotrafik mellan fritidsbåtar. Om L-kanalerna inte kan användas (om båtarnas maritima VHFradiotelefon saknar L-kanaler eller om kanalerna är upptagna) används i första hand kanal 77 (se avsnitt 8.7). Om ingen av de nämnda kanalerna kan användas som trafikkanal väljer man någon av de internationella kanaler som enligt bilaga 5 får användas för radiotrafik mellan fartyg (förkryssad punkt trafik mellan fartyg). ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS THIS IS , , VATTUNIEMI VATTUNIEMI OIYC IN POSITION 61 DEGREES 07 MINUTES NORTH 020 DEGREES 48 MINUTES EAST PLEASE CANCEL MY FALSE ALERT SENT TODAY 1439 UTC. L-kanalerna är avsedda endast för radiotrafik mellan fritidsbåtar. När en fritidsbåt samtalar med ett handelsfartyg eller en fiskebåt skall de internationella kanalerna 6, 8, 72 eller 77 för trafik mellan fartyg användas i stället för L-kanalerna. L-kanalerna får endast användas på de nationers områden som har meddelat att de tillåter användning av L-kanaler. Återkallelsemeddelandet får inte inledas med någon mening som anger prioritet eftersom återkallelsemeddelandet har prioriteten rutin Direkt radiotelefontrafik mellan fartyg Fiskebåtars trafikkanaler I Finland och de övriga nordiska länderna används kanalerna F1, F2 och F3 som trafikkanaler vid direkt radiotrafik mellan båtar som är registrerade för yrkesfiske (se avsnitt 8.7). Om F-kanalerna inte kan användas (om båtarna saknar kanalerna eller om kanalerna är upptagna) väljer man någon av de internationella kanaler som enligt bilaga 5 får användas för radiotrafik mellan fartyg 18

19 F-kanalerna är avsedda endast för radiotrafik mellan yrkesfiskare, men på kanal F3 får också andra fiskande båtar kommunicera. När en fiskebåt samtalar med ett handelsfartyg eller en fritidsbåt skall de internationella kanalerna 6, 8, 72 eller 77 användas. Svar på kanal 16 RIITTA HÄR KIRSI Trafikkanaler för fartyg i handelssjöfart Handelssjöfartens fartyg använder trafikkanalerna 6, 8, 72 och 77. Ett handelsfartyg använder de internationella kanalerna också vid samtal med en fritidsbåt eller en fiskebåt Exempel på anrop och kanalval Exempel 1 Fritidsbåten Camilla önskar direkt radiotelefonkontakt med fritidsbåten Saija. Anrop på kanal 16 SAIJA HÄR CAMILLA Svar på kanal 16 CAMILLA HÄR SAIJA Camilla meddelar trafikkanal kanal 16 SAIJA HÄR CAMILLA KANAL L1 Riitta meddelar trafikkanal kanal 16 KIRSI HÄR RIITTA KANAL 77 Kirsi kvitterar på 16 och flyttar till trafikkanalen KANAL 77, KLART Exempel 3 Handelsfartyget FINNJET OIHH anropar en okänd motorbåt som är i fartygets väg. Anrop på kanal 16 GIVAKT BLÅ MOTOTORBÅT NÄRA VÄSTMÄRKE HÄR FINNJET OIHH Svar på kanal 16 FINNJET HÄR MOTORBÅTEN SALLI FINNJET fortsätter på kanal16 SALLI HÄR FINNJET NI ÄR I VÅR VÄG, FLYTTA LÄNGRE BORT Saija kvitterar på 16 och flyttar till trafikkanalen KANAL L1, KLART Exempel 2 Fritidsbåten Riitta önskar direkt radiotelefonkontakt med fiskebåten Kirsi. Anrop på kanal 16 KIRSI HÄR RIITTA I bilaga 3 finns exempel på DSC-anrop mellan två fartyg Samtal till allmänna telenätet (telefonnätet) Allmänt Med maritim VHF-radiotelefon är det möjligt att ringa samtal till det allmänna telefonnätet och från det allmänna telefonnätet är det möjligt att beställa förbindelse med ett fartygs maritima VHFradiotelefon. 19

20 Dessa förbindelser sköts av kustradiostationer som förmedlar samtal, dvs. kustradiostationer för allmän trafik och sådana finns i nästan alla kustländer i världen. I Finland förmedlas radiosamtal av Sjöfartsverkets Turku Radio. Förkortningen AAIC (Accounting Authority Identification Code) används för debiteringskoden. I radiotrafiken används för debiteringskod vanligtvis benämningen Accounting Code. Vissa utländska kustradiostationer kan använda termen Radio Company i stället för AAIC. Via Turku Radio är det också möjligt att i sjukdomsfall ringa läkarsamtal (RADIOMEDICAL) från ett fartyg till telefonnätet eller från telefonnätet till ett fartyg. Ett RADIOMEDICAL-samtal hör till iltrafik och anropet inleds med orden PAN PAN, som är den internationella ilsignalen. Ingen avgift uppbärs för Radiomedical-samtal. Exempel på beställning av ett RADIOMEDICAL-samtal: Fritidsbåt på duplextrafikkanal PAN PAN TURKU RADIO HÄR FRITIDSBÅT PEKKA OI-5774 PÅ KANAL 26 RADIOMEDICAL Turku radio svarar på samma kanal PAN PAN PEKKA HÄR TURKU RADIO KLART, STAND BY (VÄNTA) och snart svarar en läkare Exempel på beställning av ett vanligt samtal: Fritidsbåt på duplextrafikkanal TURKU RADIO HÄR FRITIDSBÅT PEKKA OI-5774 PÅ KANAL 26 SAMTAL När Turku Radio svarar anger man det telefonnummer som skall ringas upp. Ett fartyg kan också beställa ett samtal genom att sända ett rutinanrop med DSC. Turku Radio meddelar i DSC-kvitteringen på vilken trafikkanal (duplex) samtalet förs Samtal från ett fartyg till land När ett fartyg ringer till telefonnätet via en utländsk kustradiostation måste fartyget uppge Finlands debiteringskod FI 01 (Foxtrot India Zero One). Utgående från debiteringskoden skickar den utländska kustradiostationen en faktura till Telemar Finland i Finland som i sin tur fakturerar fartygets ägare. Exempel: Båten Satu (OF4567) beställer ett samtal via en kustradiostation i Danmark: SATU kanava 26: LYNGBY RADIO LYNGBY RADIO THIS IS SATU SATU OSCAR FOXTROT FOUR FIVE SIX SEVEN (OF4567) ON CHANNEL TWO SIX LYNGBY RADIO kanava 26: OSCAR FOXTROT FOUR FIVE SIX SEVEN THIS IS LYNGBY RADIO, HOW CAN I HELP YOU SATU kanava 26 LYNGBY RADIO THIS IS SATU OSCAR FOXTROT FOUR FIVE SIX SEVEN ONE TELEPHONE CALL PLEASE MY ACCOUNTING CODE IS FOXTROT INDIA ZERO ONE Därefter meddelar Satu telefonnumret som skall ringas upp. Den engelska benämningen LINK CALL används också för radiosamtal Samtal från land till ett fartyg Det är möjligt att beställa samtal till ett fartyg på finländskt vatten genom att ringa till Turku Radios riksomfattande telefonnummer Fartyg som befinner sig inom utländska kustradiostationers hörbarhetsområden kan beställa samtal genom att ringa den aktuella utländska kustradiostationens nummer. Man kan få telefonnumret till kustradiostationen via nummertjänsten för utrikessamtal på det avgiftsbelagda telefonnumret Trafiklista Trafiklistan är en förteckning över de fartygs namn och anropssig- 20

RADIOEXAMEN FÖR ERHÅLLANDE AV KUSTTRAFIKCERTIFIKAT MODELL)

RADIOEXAMEN FÖR ERHÅLLANDE AV KUSTTRAFIKCERTIFIKAT MODELL) RADIOEXAMEN FÖR ERHÅLLANDE AV KUSTTRAFIKCERTIFIKAT MODELL) Provfrågorna behandlar det maritima VHF-systemet och dess bruk. Examen består av en del som gäller säkerhetstrafik (A-delen) och en allmän del

Läs mer

Handbok i VHF-radiokommunikation för radiooperatör med kusttrafikcertifikat

Handbok i VHF-radiokommunikation för radiooperatör med kusttrafikcertifikat Handbok i VHF-radiokommunikation för radiooperatör med kusttrafikcertifikat 2010 Till läsaren Handboken i VHF-radiokommunikation för radiooperatör med kusttrafikcertifikat är främst avsedd som självstudiematerial

Läs mer

Handbok i VHF- Rannikkolaivurin radiokommunikation VHF-radioliikenneopas för radiooperatör med kusttrafikcertifikat Opas myyjille ja maahantuojille

Handbok i VHF- Rannikkolaivurin radiokommunikation VHF-radioliikenneopas för radiooperatör med kusttrafikcertifikat Opas myyjille ja maahantuojille Handbok i VHF- Rannikkolaivurin radiokommunikation VHF-radioliikenneopas för radiooperatör med kusttrafikcertifikat Opas myyjille ja maahantuojille Till läsaren Handboken i VHF-radiokommunikation för radiooperatör

Läs mer

Lathund i GMDSS. Sandor Kiss Johan Stillman. sk3kisa@chl.chalmers.se johan@stillman.nu

Lathund i GMDSS. Sandor Kiss Johan Stillman. sk3kisa@chl.chalmers.se johan@stillman.nu Sandor Kiss Johan Stillman sk3kisa@chl.chalmers.se johan@stillman.nu Sjöfart och marin teknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2005 VHF radiotelefoni Fungerar endast inom radio horisont (2,2*(

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart 1(5) ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd nr: Organisationsnummer

Läs mer

Facit till kunskapskontroll sid. 66

Facit till kunskapskontroll sid. 66 Facit till kunskapskontroll sid. 66 Svar på VHF-frågor i Radiokommunikation till Sjöss VHF/SRC Anm: Till vissa av svaren lämnas hänvisning till källa för den som vill söka mer information. Använda förkortningar:

Läs mer

Midland Neptune. - DSC klass D - Bruksanvisning

Midland Neptune. - DSC klass D - Bruksanvisning Midland Neptune - DSC klass D - Bruksanvisning BESKRIVNING AV DELARNA OCH DERAS FUNKTIONER 1. Till/Från Volymratt, slår på och stänger av radion samt justerar volymen. 2. SQ (Brusspärr), justerar brusspärrsnivån.

Läs mer

RADIOEXAMEN FÖR ERHÅLLANDE AV (LRC)

RADIOEXAMEN FÖR ERHÅLLANDE AV (LRC) RADIOEXAMEN FÖR ERHÅLLANDE AV (LRC) 1 (10p) Vilka internationella signaler/uttryck (t.ex. mayday, prudonce etc.) används i telefonitrafiken vid följande situationer? En man har fallit överbord från fartyget

Läs mer

RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET

RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET Radioanläggningar som inte behöver tillstånd 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. DE VIKTIGASTE FÖRFATTNINGARNA OM

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser ANSÖKAN o tillstånd att använda radiosändare för talkounikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser 1(5) Ansökan avser 1 Nytt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd

Läs mer

25 W VHF med DSC klass D Modell RO-4700 SNABBGUIDE

25 W VHF med DSC klass D Modell RO-4700 SNABBGUIDE 25 W VHF med DSC klass D Modell RO-4700 SNABBGUIDE BESKRIVNING AV UTRUSTNINGEN Inledning Lycka till med köpet av den nya RO-4700, marin VHF. RO-4700 är en DSC/VHF radio med en sändarstyrka på 25/1 watt.

Läs mer

Frekvensallokeringstabellen (bilaga till föreskrift M4R) 30.12.2014

Frekvensallokeringstabellen (bilaga till föreskrift M4R) 30.12.2014 1 (202) avstånd och duplexband 8.3-9 khz METEOROLOGISKA HJÄLPMEDEL 9-11.3 khz METEOROLOGISKA HJÄLPMEDEL RADIONAVIGERING 11.3-14 khz RADIONAVIGERING 14.000-19.950 khz MOBIL SJÖFARTSRADIO 19.950-20.050 khz

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet 1 (6) Utfärdad: 25.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

Radio- och teleterminalutrustning samt avkodningssystem

Radio- och teleterminalutrustning samt avkodningssystem Radio- och teleterminalutrustning samt avkodningssystem 1 Radio- och teleterminalutrustning samt avkodningssystem Allmänt Tullmyndigheten övervakar att de bestämmelser som avser import av radiooch teleterminalutrustning

Läs mer

Radio- och teleterminalutrustning samt avkodningssystem

Radio- och teleterminalutrustning samt avkodningssystem Radio- och teleterminalutrustning samt avkodningssystem 1 Radio- och teleterminalutrustning samt avkodningssystem Allmänt Tullmyndigheten övervakar att de bestämmelser som avser import av radiooch teleterminalutrustning

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006

SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 1. Allmänt Search and rescue Co-ordinator Meripelastustoimen johtaja SJÖRÄDDNINGSHANDBOK 2006 1. Allmänt Gränsbevakningsväsendet Gräns- och sjöbevakningsskolan PB 5 02151 Esbo

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter för användning

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

Radioutrustning på fartyg

Radioutrustning på fartyg 1 (20) Utfärdad: 19.11.2014 Träder i kraft: 1.12.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 18 1 mom., 21 3 mom. och 23 1 mom.

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem 1 (13) 6.2.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 15 AH/2015 M Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem MPS 15 AH/2015 M

Läs mer

VHF 100/200. handbok USA DISTRESS. Š.Œ ƒ ˆ Š Œ. ˆ : ŒPM UTC SCAN WATCH LOCAL 25 W

VHF 100/200. handbok USA DISTRESS. Š.Œ ƒ ˆ Š Œ. ˆ : ŒPM UTC SCAN WATCH LOCAL 25 W VHF 100/200 handbok 25 W LOCAL DISTRESS USA 16 Š.Œ ƒ ˆ Š Œ. ˆ : ŒPM UTC WATCH PA SCAN 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen 1 (8) Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen av dem Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i 142 MHz området för fjärrövervakning och fjärrmanövrering

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i 142 MHz området för fjärrövervakning och fjärrmanövrering ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i 142 MHz området för fjärrövervakning och fjärrmanövrering av elkrafteller VA-anläggningar 1(6) Sökandens ref.nr 1 : Ansökan avser 2 Nytt tillstånd Återkallelse

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Radioutrustning på fartyg UTKAST 21.8.2014

Radioutrustning på fartyg UTKAST 21.8.2014 1 (19) Utfärdad: [pp.kk.vvvv] Träder i kraft: [pp.kk.vvvv] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 18 1 mom., 21 3 mom. och 23 1

Läs mer

Falu Radioklubb Instruktion för radiosamband

Falu Radioklubb Instruktion för radiosamband Falu Radioklubb Instruktion för radiosamband Enkel handledning för radiosamband på motortävlingar. Separat utskick erhålls inför varje uppdrag, med aktuell information för just den tävling som gäller.

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

BEHANDLING AV MEDDELANDEBLANKETTEN Ver 1.04b 11.03.2003

BEHANDLING AV MEDDELANDEBLANKETTEN Ver 1.04b 11.03.2003 BEHANDLING AV MEDDELANDEBLANKETTEN Ver 1.04b 11.03.2003 1. ALLMÄNT Som botten för meddelandeblanketten fungerar Räddningsinstitutets blankett, som blivit modifierad för Säkerhet 2003 övningarna samt för

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 8099 WR... 5 Användning... 6 Pilotton (CTCSS)... 6 In- och

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för säkerhetsanordningar på fartyg och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för säkerhetsanordningar på fartyg och kraven på deras verksamhet 1 (5) Utfärdad: [pp.kk.vvvv] Träder i kraft: [pp.kk.vvvv] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: -

Läs mer

beslutade den 25 februari Med stöd av 6 förordningen (1993:600) om radiokommunikation föreskrivs följande.

beslutade den 25 februari Med stöd av 6 förordningen (1993:600) om radiokommunikation föreskrivs följande. Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Utkom från trycket den 5 mars 1999 beslutade den 25 februari 1999. Med stöd av 6 förordningen (1993:600) om radiokommunikation

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

VHF 300. Svensk handbok

VHF 300. Svensk handbok VHF 300 Svensk handbok Upphovsrätten tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ( 20 ) G International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397 82 00 eller (800) 800 10 20

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-R5 För att du snabbare skall komma igång och utforska radiofrekvenserna med din IC-R5 mottagare har vi tagit fram denna kortfattade svenska handledning som ett komplement till

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd för kortdistant radiostyrning, telemetri och larmöverföring

ANSÖKAN om tillstånd för kortdistant radiostyrning, telemetri och larmöverföring ANSÖKAN om tillstånd för kortdistant radiostyrning, telemetri och larmöverföring 1(6) Sökandens ref.nr 1 : (OBS! För radiostyrning i 142- MHz området, bör annat formulär användas, se anvisningarna) Ansökan

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Britt-Marie Arne-Hellström, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter enligt

Läs mer

Fartygspersonalens specialbehörigheter

Fartygspersonalens specialbehörigheter 1 (6) Utfärdad: 26.2.2013 Träder i kraft: 1.3.2013 Rättsgrund: Lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Ändrat 14.8.2013 Fartygspersonalens specialbehörigheter

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Radioutrustning. Köpguide. Radioutrustning. Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille

Radioutrustning. Köpguide. Radioutrustning. Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille Radioutrustning Köpguide Radioutrustning Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille Innehållsförteckning Inledning...2 Vad innebär märkningen?...3 Använder du rätt frekvens?...4 Vem ansvarar för dina inköp

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning 2928 Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen Given i Helsingfors den 12 december 2008 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY

ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY Instruktionsbok M A N U A L Simrad RS87 VHF Radio System III RS87 VHF 2003 Simrad Ltd / Simrad AB De tekniska data, informationen och illustrationerna i denna manual

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

25 W VHF med DSC klass D och inbyggd AIS. Modell RO-4800 SNABBGUIDE

25 W VHF med DSC klass D och inbyggd AIS. Modell RO-4800 SNABBGUIDE 25 W VHF med DSC klass D och inbyggd AIS Modell RO-4800 SNABBGUIDE BESKRIVNING AV UTRUSTNINGEN Inledning Lycka till med köpet av den nya RO-4800, marin VHF. RO-4800 är en DSC/VHF radio med en sändarstyrka

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI Samarbetsplan för sjöräddning Del III, IV, V och VI Innehållsförteckning Planer för samarbete mellan sjöräddningstjänsten och passagerarfartyg... 1 1. Inledning... 1 2. Beskrivning av samarbetsplan...

Läs mer

VHF 7000, 7100US, 7100EU. Bruksanvisning NAVMAN

VHF 7000, 7100US, 7100EU. Bruksanvisning NAVMAN VHF 7000, 7100US, 7100EU Bruksanvisning w w w. n a v m a n. c o m NAVMAN FCC-deklaration Denna utrustning har testats och befunnits stämma överens med gränsvärdena för digital apparatur Class B i enlighet

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

AIS Teknik och nätverk

AIS Teknik och nätverk ÅB:s SJÖFARTSDAG 2003-11-18 AIS Teknik och nätverk Rolf Zetterberg Sjöfartsverket Disposition AIS bakgrund Användningsområden Tekniken Standardisering Meddelanden AIS på land - nätverk Bakgrund Behov av

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 sv Bruksanvisning för radiostyrd sol- och vindsensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten!

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-4008 Apparatens framsida Antenn Sändningstangent Tangent för att stega upp i kanallistan Tangent för att stega ner i kanallistan Högtalare Mikrofon Lägesväljare (MODE) Slå

Läs mer

2011-05-09 v1.0 /AL. RAKEL vad är det?

2011-05-09 v1.0 /AL. RAKEL vad är det? RAKEL vad är det? RAKEL vad är det? RAdioKommunikation för Effektiv Ledning Digitalt radiosystem Krypterad trafik Stora möjligheter till samverkan mellan olika myndigheter/organisationer Möjligt att göra

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING

3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING KAPITTEL 3 OPERATIVT SAMARBEIDE Antall sider: 62 Denne side er nr. 42 3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING 3.5.1 Samordnad flygövervakning inom ramen för Köpenhamnsavtalet Allmänt Inom ramen för Köpenhamnsavtalet

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: DÄCKSTJÄNST Ämnet däckstjänst handlar om fartygs säkra framförande. I detta ingår kunskaper i navigation och sjömanskap. Ämnet behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR PEMK 15.02 3.5.1995 BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR ALLMÄNT Nyckelomkopplaren på kopplingsurets frontpanel bör under normalgång vara vid FUNKTION/NYCKELN UR -positionen och då lyser signalljuset

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSRADIO SVENSKA. Antenn. skärpklämma. ANROPS-knapp LÅS-knapp. AV/PÅknapp. LÄGE-knapp. TALAknapp. laddningsuttag

KOMMUNIKATIONSRADIO SVENSKA. Antenn. skärpklämma. ANROPS-knapp LÅS-knapp. AV/PÅknapp. LÄGE-knapp. TALAknapp. laddningsuttag KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL MT-700 SVENSKA Antenn AV/PÅknapp TALA-knapp ANROPS-knapp LÅS-knapp laddningsuttag skärpklämma TÄND/MAX RÄCKVIDDknapp LJUDKONTROLLknappar batterifack LÅS-flik upplyst LCDskärm

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

ÄNDRING AV KOMMUNIKAITONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNING AV RADIOSÄNDARE SOM MEDFÖR STORA RISKER FÖR STÖRNINGAR

ÄNDRING AV KOMMUNIKAITONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNING AV RADIOSÄNDARE SOM MEDFÖR STORA RISKER FÖR STÖRNINGAR 1 (5) ÄNDRING AV KOMMUNIKAITONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNING AV RADIOSÄNDARE SOM MEDFÖR STORA RISKER FÖR STÖRNINGAR Kommunikationsverket bereder en ändring av Kommunikationsverkets föreskrift (2/2001

Läs mer

Kommunikationsverket 10A/2007 M. Föreskrift

Kommunikationsverket 10A/2007 M. Föreskrift 1 (6) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDE AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED UPPSTÄLLDA KRAV FÖR RADIOANLÄGGNINGAR SOM ANVÄNDS I RADIOKOMMUNIKATION FÖR LUFTFART Meddelad i Helsingfors den 18 april 2007 Kommunikationsverket

Läs mer

Delband (dess bredd) och användning. Frekvensband Användning i Finland

Delband (dess bredd) och användning. Frekvensband Användning i Finland Kommunikationsverket: Frekvensallokeringstabellen I: 9-26175 khz Frekvensband Användning i Finland 9-14 khz RADIONAVIGERING 14,000-19,950 khz MOBIL SJÖFARTSRADIO 19,950-20,050 khz STANDARDFREKVENS OCH

Läs mer

Användarmanual PAK-50

Användarmanual PAK-50 Användarmanual PAK-50 SE För att kunna använda alarmknappen måste ett SIM-kort vara installerat (medföljer inte). Se den andra manualen Installation och inställningar. 1 SÄKERHETSÅTGÄRDER 1.1 OBS! Läs

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter; PTSFS 2013:6 beslutade

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

VHF MARIN RADIO BRUKSANVISNING

VHF MARIN RADIO BRUKSANVISNING VHF MARIN RADIO BRUKSANVISNING FÖRORD FUNKTIONER Tack för att du valde Icom. IC-M401EURO marinradio är konstruerad med Icoms höga krav på kvalitet och användarvänlighet. Med rätt hantering kommer denna

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Sjöradiotrafik i kritiska lägen S 1/2002 M

Sjöradiotrafik i kritiska lägen S 1/2002 M S 1/2002 M FÖRORD Utredning av sjöolyckor har bedrivits sedan 1967. Den första bestämmelsen om utredningen av sjöolyckor ingick i sjölagen (237/1967, 259 ). Enligt den behövde befälhavaren inte avge sjöförklaring,

Läs mer

UTAN BILDER / SKISSER

UTAN BILDER / SKISSER MARIN VHF med DSC Modell FM-2721 UTAN BILDER / SKISSER HANDHAVANDE Nödtrafik Vid en nödsituation ombord följ nedanstående procedur. 1. Lyft av handmikrotelefonen. 2. Aktivera [POWER] av/på knappen, belägen

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer