Vid frågor, kontakta Twig Com Support på eller Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid frågor, kontakta Twig Com Support på support@twigcom.com eller +358 40 510 5058. Innehållsförteckning:"

Transkript

1 TWIG Protector TWIG Protector Easy TWIG Asset Locator TWIG Dog Locator Konfigurationsguide Publiceringsnummer: YZ SE All rights reserved. Twig Com Ltd, På grund av avvikelser i användning, användargränssnitt, antal tangenter och hårdvara, kan det hända att inte alla inställningar är tillämpliga i varje enhetsversion. Vänligen kontakta din tjänsteleverantör eller Twig Com Support för fullständig information. Vid frågor, kontakta Twig Com Support på eller Innehållsförteckning: 1. Installera programvara och drivrutiner Etablera anslutning (Opening connection) Enhetsinformation (Device information) Allmänna konfigurationsinställningar... 3 PIN-kod (PIN Code)... 3 Identifikationskod (ID)... 3 Service Center-nummer (Service Center Number)... 3 Automatiskt svar (Automatic answer)... 3 MPTP-rubriksöversättning (MPTP header translation)... 4 Kontrastvärde (Contrast value)... 4 Energisparläge (Power Saving Mode) Inställning av GPS och statusmeddelanden...4 GPS vilotid (GPS Sleep time)...4 Max GPS söktid (Max GPS search time)...5 Statusmeddelanden (Status messages)...5 Allmän programljudnivå (Generic application sound level)...5 Signalintervall för förlorad GSM (Lost GSM beep tone interval) GPRS-inställningar (GPRS settings)...5 Identifikationskod (Identification code (ID))...6 Åtkomstpunktnamn (Access Point Name (APN))...6 GPRS serverportnummer (GPRS server port number)...6 GPRS IP-adress (GPRS IP address)...6 GPRS domännamnserver 1-2 (GPRS DNS 1-2)...6 GPRS användarnamn (GPRS user name)...6 GPRS lösenord (GPRS password)...6 Säkerhetskopiera SMS-nummer (Backup SMS number)...6 GPRS anslutningsläge (GPRS Connection mode)...6 Återanslutnings-intervall (Reconnect interval)...7 GPRS-användning (GPRS usage)...7 Blockering av internationell GPRS-roaming (GPRS international roaming blocking) Informationssamtal (Assistance call)...7 Informationsnummer (Assistance numbers) Vita listan (White list (WL)) Man Down-larm (Man Down alert (MDA))...8 Larmar när (Alerts when)...8 Tid utan larm (No alarm duration):...9 Förlarmstid (Pre-Alarm duration):...9 Rörelsekänslighet (Motion sensitivity):...9 Man Down tippningsvinkel (Man Down Angle)...9 Fördröjning normal status (Normal status delay) Twig SOS-inställningar (Twig SOS settings)...9 Telefonnummer och namn (Phone Number and Name) Twig SOS-inställningar 2 (Twig SOS Settings 2) MPTP SOS Text MPTP MD-text (MPTP MD Text): MPTP RF SOS-text (MPTP RF SOS Text): Serienummer trådlöst larm (Wireless alert unit serial number) Aktivera vibrator (Vibrator enabled) Aktivera skärm (Display enabled): Återsända meddelande (Message resending):. 11 Använda efternödläge (Post emergency usage): Inaktivera ström av -knappen (Power OFF disabled) Nödsamtal fortsätter (EMG call continue) Nödnummer-text (Emergency number text) Nödsignalsintervall (Post Emergency beep) SOS aktiveringsläge (SOS Activation mode) Fördröja händelsestart (Event Start delay) Fullständiga SOS-cykler (Full SOS Cycles) Samtalstimeout (Call timeout) Timeout aktiveringsmetod (Activation method timeout) Avbrytningsperiod (Cancellation period) Timeout END-knapp (END Key Timeout) Ljudnivå SOS-signaler (SOS tones sound level) Högtalarnivå (Speaker level) AmberAlert (Condition Check) Inomhusmodul (SRD) (Indoor Module SRD) Internt MPTP-kommando (Internal MPTP command) Uppdatera programware (Updating software) Lagra datafil (Saving data file)... 14

2 1. Installera programvara och drivrutiner Den senaste mjukvara för TWIG produkten och nödvändiga PC-drivrutiner kan hämtas på > Support > Downloads. TGP81EU: kör filen USB_driver_install.exe innan du ansluter enheten för första gången. TCP90EU: använder Windows HID så driver behövs ej. Anslut TWIG-enheten till din dator med en mini-usb-kabel. Operativsystemet talar om att det har hittat en ny enhet och installerar vanligtvis drivrutinerna automatiskt. Om installationen av drivrutiner misslyckas kan du installera drivrutinerna manuellt med hjälp av Windows Find New Hardware -wizard. Ladda ner enhetens drivrutinfiler (.dll) från TWIG Support Downloads och lagra dem på din dator. Installationsprocessen kan vara annorlunda beroende på ditt operativsystem. Installationen kräver administratörsrättigheter. De operativsystem som stöds för närvarande är Windows 2000/XP/Vista/Windows7. Observera: eftersom TWIG-enheterna använder två portar, frågar systemet möjligtvis efter drivrutiner två gånger. Om detta sker, upprepa den manuella installationen av drivrutiner. När installationen är klar, kan enheten behöva startas om och återanslutas innan ändringarna träder i kraft. För att installera programvaran TWIG Configurator, hämta den komprimerade programvarafilen (t.ex. Configure_CG1P exe för TGP81EU modeller och Configure_CT1P.exe för TCP90EU modeller) från Support -sidorna och spara den på din dator. Konfigurationsprogramvaran är redo att användas utan separat installation. Kontrollera att de drivrutinsfiler (dll) som behövs finns i samma katalog som huvudprogrammet. I TWIG Configuratorprogrammet ingår motsvarande utgåva av TGP81EU enhetens fasta programvara (firmware) inbäddad. För TCP90EUprodukter finns ett skilt PC-programm för firmware uppdateringar. T.ex. är TWIG Protector firmware release CG1P inbäddad i Configure_CG1P exe. Filen för den fasta programvaran (firmware) som skall laddas till enheten måste vara av samma typ som den som redan lagrats på enheten. T.ex. tillåter enhetstyp CG1P endast att den programmeras med fast programvara (firmware) av typ CG1P. Det samma gäller för de sista 4 siffrorna i FWversionen. 2. Etablera anslutning (Opening connection) När programvara och drivrutiner för TWIG Configurator har installerats, kan en anslutning mellan TWIG-enheten och en dator upprättas. OBS: enheten måste vara påslagen och ansluten till datorn när Configuratorprogrammet används. Anslut TWIG-enheten till datorn med mini-usbkabel (YC3004) kopplad till laddningsadapter (AUG81) eller programmeringsstation (AGP81). OBS: TWIG Desktop laddare CTA81 stöder inte USB-anslutning. Öppna sedan Configurator-programvaran genom att dubbelklicka på filen Configure_xxxx.exe på datorn. TWIG-enheten ansluter automatiskt till rätt COM-port. Anslutning till datorn indikeras med texten Connected to device i det nedre vänstra hörnet i användargränssnittet. När anslutningen har upprättats, visas TWIGenhetens inställningsvärden i respektive fält. 3. Enhetsinformation (Device information) Device Info visar information om TWIGenheten, inklusive serienummer, IMEI (International Mobile Equipment Identity)-kod liksom version av enhetens fasta programvara (firmware) samt installerade moduler.

3 De olika inställningsgrupperna nås genom att klicka på flikarna längst upp i fönstret. OBS: TWIG-enhetens inställningar är skiftlägeskänsliga. Om fel tecken eller andra ogiltiga värden matas in i ett datafält, ignoreras dessa och standardvärden används istället. Update Device sparar aktuella inställningar i PC-programmet på enheten. Reload Device läser in alla inställningar som för närvarande finns på enheten till PCprogrammet. Detta gör att alla värden i PCprogrammets datafält skrivs över. File Read läser in filen configure_save.bin från arbetskatalogen för Configure.exe och dess inställningsvärden visas i PC-programmet. File Write skriver PC-programmets aktuella inställningsvärden i filen configure_save.bin i arbetskatalogen. Mer information om hur olika filnamn används hittas längre fram i avsnittet 16. Lagra datafil. Beroende på enhetens hårdvara-version, installerad firmware-version eller utförda konfigurationer, är det möjligt att inte alla inställningar är tillgängliga eller används. OBS: om enheten redan har fjärrkonfigurerats från en central station (t.ex. TWIG WebFinder SP), bör aktsamhet varas så att inte fjärrinställningarna påverkas när TWIG Configurator används. 4. Allmänna konfigurationsinställningar Reboot Device startar om enheten och återladdar inställningarna från enheten till Configurator-programmet. Omstart behövs efter att inställningarna har laddats upp till enheten via Update Sevice. Factory Reset rensar alla inställningar från enheten och återställer fabriksinställningar. PIN-kod (PIN Code) PIN-koden (4 siffror) används för att låsa upp Protectors SIM-kort, med undantag om ett SIM-kort används där PIN-kodskontrollen har inaktiverats. Standardvärdet för PIN-koden är Byt till egen PIN-kod eller lämna det oförändrat om PIN-kodsfunktionen har inaktiverats på SIM-kortet. Om PIN-koden definierats felaktigt kan Protector inte slås på. Efter tre felaktiga försök blockeras SIM-kortet. Om SIM-kortet blockeras, behövs en PUK-kod (8 siffror) för att låsa upp det. Ta ut SIM-kortet ur TWIG-enheten och installera det i en telefon som är kompatibel med SIM-kortet. När telefonen slås på frågar den efter PUK-koden. Ange PUK-koden och mata sedan in en ny PIN-kod. Installera därefter SIM-kortet i TWIGenhet igen. Anges felaktig PUK-kod 10 gånger i rad, kommer SIM-kortet att blockeras permanent. Om detta händer, kontakta nätverksoperatören för att få ett nytt SIM-kort. Identifikationskod (ID) En identifikationskod kan definieras för TWIGenheten. Denna kod kan innehålla både siffror och bokstäver och är skiftlägeskänslig. Standardvärde för ID-koden är: Protector. För närvarande skickas detta värde inte i MPTPmeddelanden. Service Center-nummer (Service Center Number) Definierar SMS-numret för generiska Mobile Originated MPTP-meddelanden som t.ex. lågt batterinivå eller docknings- och avdockningsmeddelanden. Samma nummer berättigar också för att föra över fjärrkonfiguration via SMS. Automatiskt svar (Automatic answer) Tillåter begränsning av inkommande samtal och automatiskt svar för inkommande samtal. Som standardinställning är alla inkommande

4 samtal tillåtna och de visas för användaren som inkommande samtal. OBS: om White List används, kommer hantering av samtal eller samtal och SMS att ignorera denna inställning. MPTP-rubriksöversättning (MPTP header translation) Translate Header definierar om specialtecken (? och!) i början av SMS-baserade MPTPmeddelanden skall ersättas av bokstäver eller inte. Ersättning är nödvändig i vissa mobiltelefonnät där operatören använder dessa för sina egna syften. Translate Header: OFF ON Förfrågning:? Q Uppdatering:! E Kontrastvärde (Contrast value) Contrast Value ändrar enhetens skärmkontrast. Värdet är unikt för varje enhet och förprogrammeras på fabriken. Energisparläge (Power Saving Mode) Power Saving Mode är endast tillgängligt i vissa produktversioner som t.ex. TWIG Asset Locator. OBS: om fel version av TWIG Configurator används kan denna valmöjlighet vara tillgängligt för enheter som den ej är avsedd för, vilket kan resultera i att enheten inte fungerar. Power Saving Mode styr hur/när enheten går till stand-by-läge och startar upp igen. Detta påverkar enhetens drifttid avsevärt. spårning har aktiverats, skickas uppdateringsmeddelanden endast om enheten rör sig och är vaken. När rörelserna avstannar (detekterad rörelse är under GPS_motion_on Sensitivity (mg)), går enheten in i strömsparläge efter 5 minuter. Heavy/Timer: Enheten vaknar endast med hjälp av Power ON -tangent eller när GPRS Reconnect-intervall eller det aktiva spårningsintervallet har gått ut. 5. Inställning av GPS och statusmeddelanden Standardinställning är OFF. OBS: inställningarna för Translate Header måste konfigureras identiskt i den centrala stationen, oberoende om det är ett larmcentralsystem eller ett TWIG Discovery. Använda Google Format med positionsmeddelanden (Use Google Format with position message) Aktiverar läget där alla utgående meddelande skickas som hyperlänk. Datafält från slutet av meddelandet finns inom parentes i slutet av hyperlänken. OBS: om inställning av Power Saving Mode är annat än Normal så inaktiveras GPS_ON och Man Down-funktionerna. Normal: Enheten går inte in i djup sömn - läge över huvud taget. Enheten använder timer (t.ex. GPS max search time, GPS sleep time, GPRS reconnect interval) för att kontrollera drift och strömförbrukning. Medium/Sensor: Enheten vaknar upp efter det att GPRS Reconnect-intervallet har gått ut eller när den rör sig (detekterad rörelse är större än GPS_motion_on Sensitivity (mg) ). Så länge enheten är vaken, kontrolleras den normalt av GPS max search time, GPS sleep time och GPRS reconnect interval. Om GPS vilotid (GPS Sleep time) G

5 Definierar hur ofta GPS:en uppdaterar positionen när den inte styrs av andra processer som t.ex. spårning. Tidsintervallen kan ställas in mellan sekunder (18:12:25 tim). Standardvärdet är 600 (tio minuter). 0 betyder att GPS:en är påslagen oavbrutet (ON). Max GPS söktid (Max GPS search time) Definierar hur länge GPS:en försöker få en uppdaterad position när den har fått en positionsförfrågan. Om den uppdaterade positionen inte mottas under den tiden, skickar enheten en positionsuppdatering med den senast kända positionen. GPS:ens söktid kan ställas in mellan (sekunder). Standardvärdet är 300 (fem minuter). Om maxsöktiden är kort, är det möjligt att enheten inte hittar positionen vid dåliga satellitförhållanden. Om max-söktiden är lång och enheten befinner sig i dåliga satellitförhållanden, kan detta leda till onödig hög energiförbrukning och sålunda sänka drifttiden. AGPS Usage definierar om tjänsten AGPS (Assisted GPS) skall användas. Är alternativet aktiverat, begär enheten assistansdata från stödservern (samma server som definierats i inställningen GPRS IP Address). Servern måste stödja tjänsten TWIG AGPS (för mer information, kontakta GPS_motion_on definierar om GPS:en styrs av en rörelsesensor. Aktiveras den, stängs GPS:en av för att spara batteri när den detekterade rörelsen är lägre än det värde som definierats i fältet Sensitivity. OBS: om GPS_motion_on aktiveras, kan larmfunktionerna Man Down inte användas. Statusmeddelanden (Status messages) Definierar om TWIG-enheten överför meddelande till Service Center för att informera om olika händelser. Enheten larmar när batterinivån går ner till 20, 40 eller 60 procent av ett fullt laddat batteri. Om värdet ställes in till 0 inaktiveras larmet. Standardvärde är 0. OBS: batterinivån kan variera åtskilligt när enheten används, särskilt när timerfunktionerna används. Detta kan orsaka upprepat eller felaktigt larm angående lågt batterinivå. Docked-meddelande skickas när TWIG Protector placerats i laddningsstation CTA81. Undocked-meddelande skickas när enheten tas bort från laddningsstationen. Power ON-meddelande skickas när enheten startas. Power OFF-meddelande skickas när användaren stänger av enheten eller den stängs av automatiskt p.g.a. lågt batterinivå. OBS: om dockning/avdockning eller Power ON/Power OFF sker inom en minut, kan det sista statusmeddelandet försvinna. Man Down ON/OFF skickar meddelande om användaren byter till/från ManDown funktionen. Användartillstånd att koppla på/av kan ställas in i Man Down inställningar. Allmän programljudnivå (Generic application sound level) Definierar volymnivån för att spela upp varning, meddelanden och inkommande samtalstoner. Värdet kan ställas in från 1-5. Värdet 0, betyder det att ingen ljudsignal används. Standardvärde är 3. Signalintervall för förlorad GSM (Lost GSM beep tone interval) Definierar intervallen för beep-ljud om nätverkets roaming-gsm tappas. Intervallen kan ställa in mellan sekunder. Ställs den in på 0, spelas ingen ljudsignal. Standardvärdet är 0. Generic vibra usage definierar om vibratorn används vid allmänna besked. En separat inställning existerar för vibratoranvändning i nödlägefunktioner. 6. GPRS-inställningar (GPRS settings) GPRS-inställningarna kan fjärrprogrammeras från den centrala stationen via MPTP SMSmeddelanden (som TWIG WebFinder SP gör) eller de kan programmeras manuellt. När GPRS-inställningarna har fjärrprogrammerats, var aktsam så att inte fjärrinställningarna påverkas när du använder TWIG Configurator.

6 Identifikationskod (Identification code (ID)) Användar-ID:t är ett nummer som används för att identifiera din telefon på GPRS-servern. Vanligtvis är det telefonnumret på din TWIGenhet. Åtkomstpunktnamn (Access Point Name (APN)) APN används för GPRS-kommunikation. Definiera hela APN-värdet i fältet. Vanligtvis tillåter GSM-operatörerna att APN-värdet lämnas tomt eller byts ut mot internet. Det korrekta APN-värdet tas emot från GSMoperatören. GPRS serverportnummer (GPRS server port number) Ett port-nummer krävs för GPRSkommunikation. Värdet kan ställas in mellan Som standard används TWIG Web Finder serviceport I äldre fast programvara är standardvärdet låst. Kontakta TWIG Support om värdet måste ändras. GPRS IP-adress (GPRS IP address) IP-adressen som används för GPRSkommunikation. Som standard används TWIG Web Finder IP-adressen I äldre programvara är standardvärdet låst. Kontakta TWIG Support om värdet måste ändras. TCP90EU med SW senare än CT1? stöder också domännamn istället för IP-adress och tillåter därmed flexibilitet. GPRS domännamnserver 1-2 (GPRS DNS 1-2) En del GPRS-nätverk kräver att den primära domännamnservern (DNS1) anges. Definiera DNS som en IP-adress. Maximal längd för DNS1-namnet är 16 tecken. Standardvärdet för DNS1 är och för DNS GPRS användarnamn (GPRS user name) Om operatören kräver ett användarnamn för GPRS-inloggning, definiera namnet här. GPRS lösenord (GPRS password) Om operatören kräver ett lösenord för GPRSinloggning, definiera lösenordet här. Säkerhetskopiera SMS-nummer (Backup SMS number) Telefonnummer dit MPTP-meddelanden skickas som SMS om GPRS-anslutningen inte är tillgänglig och Use SMS Backup if no GPRS har aktiverats. Vissa funktionalitetsändringar eller begränsningar kan gälla. T.ex. är spårning i realtid (Real-Time Tracking (TRR)) inte möjlig via SMS. OBS: aktivering av Backup SMS kan resultera i höga SMS-överföringskostnader. GPRS anslutningsläge (GPRS Connection mode) Definierar hur GPRS-anslutningen till servern hålls aktiv: 0 = endast återanslutningsläge (Reconnect Mode) används 1 = alltid på när ansluten till laddaren, annars återanslutningsläge (Reconnect Mode) 2 = alltid på (always ON) Standardinställning = 1. OBS: om 2 ((always ON) definieras, kan det förhindra att enheten går i stand-by-läge eller använder timer-funktionerna. Detta ökar energiförbrukningen avsevärt och sänker sålunda batteriets livslängd.

7 Återanslutnings-intervall (Reconnect interval) Reconnect Interval används i återanslutningsläget (Reconnect Mode). Enheten skickar återanslutnings-meddelanden till servern för att kontrollera serverstatus och inkommande meddelanden som möjligen väntar på överförning i servern. Sändningsintervall för återanslutningsmeddelanden kan definieras i sekunder. Standardvärdet är 600 s (tio minuter). OBS: om värdet definieras som 0, används återanslutnings-intervall inte. Värdet för återanslutnings-intervall (Reconnect Interval) används också i timer-baserade operationer som definierats i energisparalternativet (Power Saving). GPRS-användning (GPRS usage) Definierar om GPRS används eller ej. 1 = aktiverad, 0 = inaktiverad. Standardinställning = 0. OBS: användar-id måste definieras för att kunna använda GPRS-telematiken. Blockering av internationell GPRS-roaming (GPRS international roaming blocking) Om International Roaming Blocking väljs, inaktiveras GPRS-anslutningen när roaming görs utanför hemnätverket. Om det inte väljs, är GPRS-anslutningen tillgänglig även under internationell roaming. Standardvärdet för International Roaming Blocking är inaktiv. Detta värde kontrolleras varje gång en GPRS-anslutning upprättas. OBS: om GPRS-data tillåts i roamingnätverk, kan detta leda till höga datatrafikkostnader från mobiloperatören. Enheten kan även använda roaming i det egna landet nära landsgränserna. 7. Informationssamtal (Assistance call) Informationsnummer (Assistance numbers) Här definieras åtgärden när TWIG Protectors numeriska tangenter trycks. Om endast ett nummer per tangent programmeras, är åtgärdet antingen ett samtal eller ett MPTP Assistance (!ASS) SMS, beroende på inställningarna. Om båda numren definieras, utförs båda åtgärderna. I Protector Easy används endast det första nummerparet för att utlösa ett samtal/sms med den gröna SEND-tangenten. I enheter där det inte finns någon sådan funktion, t.ex. Dog Locator eller Asset Locator, har fältet inget värde. Programmeras "GPRS" som SMS-nummer för!ass, skickas meddelanden över GPRS. 8. Vita listan (White list (WL)) White List (WL) definierar auktorisering för inkommande SMS och/eller röstsamtal för att utföra automatiska åtgärder. Om akutorisering i White List används, måste de auktoriserade numren listas, annars avvisas meddelanden och samtal. WL Usage definierar för vilka funktioner och hur White List tillämpas. Om White List är inaktiverad, används den inte för att auktorisera nummer. Om SMS har valts, granskas alla inkommande MPTP SMSmeddelanden. Om CALL har valts, granskas alla inkommande samtal. Om SMS och CALL

8 har valts, granskas inkommande MPTP SMS och samtal. Automatiska svarsinställningar (Automatic Answer) i allmänna inställningar hoppas över av White List när CALL eller CALL och SMS har valts. En blandning av tillåtna och blockerade nummer kan definieras, men om listan bara har blockerade samtal, blockeras alla samtal. GPRS-meddelanden kontrolleras inte av White List utan av GPRS-inställningarna. OBS: oberoende på inställningarna i White List, kan enheten återställas till fabriksinställning via specifika over-the-airkommandon (SMS eller GPRS) om enhetens uppgifter är kända. När Vertical (vertikalt) har valts, startar Twig SOS när enhetens riktning skiljer sig från den absoluta uppräta positionen med mer än Man Down -vinkeln (i grader). Varje nummer på White List kan auktoriseras individuellt för att skicka platsbegäran och/eller spårningsaktiverings-sms genom att markera respektive rutor. Röstsamtal från varje White List-nummer kan granskas individuellt: Blocked: Samtal från detta nummer blockeras Allowed: samtal från detta nummer tillåts ringa Auto answer: samtal från detta nummer besvaras automatiskt HF answer: samtal från detta nummer besvaras automatiskt i hands-free (Speaker Phone) -läge. OBS: hands free-läget (Speaker phone) är mycket högt, så använd med omtänksamhet. 9. Man Down-larm (Man Down alert (MDA)) OBS: om inställningen GPS_motion_on används, kan Man Down Alert inte användas och alternativet gråmarkeras. Larmar när (Alerts when) Definiera läge som gör att sensorn startar Twig SOS. När Horizontal (horisontellt) har valts, startar Twig SOS när enhetens huvudaxelriktning skiljer sig från den absoluta uppräta positionen med mer än Man Down -vinkel (i grader). Bilaga A: Man Down Angle illustrerar enhetens orientering för larm och icke-larm. Standardvärdet är horisontellt (Horizontal). Man Down Alert -kriterierna kombinerar Vertical/Horizontal -detektion med detektion av rörelse. Om det valda larmkriteriet endast är tippad vinkel (Tilt Angle), ställ in Motion Sensitivity (mg) på 999 (larmet startas genom tippningsvinkeln (Tilt Angle) så länge rörelsen är under 1 G).

9 När Movement (rörelse) har valts, övervakas endast påträffade rörelser (acceleration) och enhetens orientering påverkar inte larmstart. Tid utan larm (No alarm duration): När sensorn upptäcker en larmtriggande status (vertical/horizontal/no movement), definierar denna inställning en väntetid under vilken sensorn väntar på att den normala statusen skall återställas, innan förlarmet (Pre-Alarm) och det slutliga larmet faktiskt startas. Detta är lämpligt för att förhindra onödiga larm, t.ex. när användaren har ramlat eller sitter ner men i övrigt mår bra. No Alarm Duration kan ställas in mellan sekunder. Standardvärdet är 30 sekunder. Förlarmstid (Pre-Alarm duration): När Man Down-sensorn har upptäckt ett larmtriggande villkor och No Alarm Duration har passerat, går enheten in i Pre-Alarm (förlarm)-perioden. Under förlarmet (Pre-Alarm) varnas användaren via ljud och vibration (enligt ljud- och vibrationsinställningarna i SOS settings 2). När Pre-Alarm-perioden är över och normal orientering/rörelse inte har återställts, startar Twig SOS. Pre-Alarm Duration kan ställas in mellan sekunder. Standardvärdet är 30 sekunder. Rörelsekänslighet (Motion sensitivity): Denna inställning definierar antalet rörelser (acceleration) som behövs för att indikera att enheten rör sig. Värdet kan ställas in mellan mg. Standardvärdet är 100 mg. Man Down tippningsvinkel (Man Down Angle) Definierar tippningsvinkeln (tilt angle) (i grader) som enheten måste tippas, innan orienteringen ändras från vertikal (Vertical) till hotisontell (Horizontal). Standardvärdet är 45 grader. Fördröjning normal status (Normal status delay) Normal Status Delay definierar hur lång tid enheten behöver vara tillbaka i normal orientering/rörelse innan normal status återställs. Normal Status Delay är lämpad för att förhindra att normal status återställs eller Twig SOS-larm avbryts av misstag. Normal Status Delay kan ställas in mellan sekunder. Standardvärdet är 1 sekund. Man Down sensor på/av (Man Down sensor ON/OFF) Definierar om Man Down Alert är aktiv eller inaktiv. Man Down sensoranvändningsläge (Man Down sensor usage mode) Definierar läget hur Man Down Alert (MDA) kontrolleras. ON = MDA är alltid på när Protecotor är påslagen. Enabled on = MDA är påslagen när Protector är påslagen, men användaren kan växla läge på/av med tangent 4. Enabled off = MDA är inte påslagen när Protector är påslagen, men användaren kan växla läge på/av med tangent Twig SOS-inställningar (Twig SOS settings) Telefonnummer och namn (Phone Number and Name) Definiera SMS-nummer till vilka MPTP larmmeddelanden skickas och röstnummer till vilka larmröstsamtal rings. Namnet är endast i referenssyfte och visas inte på skärmen. (OBS: raderna 1-10 längst upp motsvarar raderna 1-5 och 6-10 längst ner.)

10 Event Type (händelsetyp) definierar samtal eller SMS. Event Retries definierar hur många gånger en misslyckad händelse upprepas innan man forsätter med nästa. Event Group används ej. Alla SMS skickas strax innan det första samtalet (om det finns något) rings. Om GPRS-anslutningen till den centrala stationen har definierats, skickas MPTPlarmmeddelande via GPRS innan samtalet rings. Detta försenar inte samtalet med mer än några sekunder. Om GPRS-anslutning inte är möjlig, görs endast samtalet. Eftersom SMS-överföringen många gånger är mer pålitlig än GPRS, rekommenderas det alltid att man definierar SMS för SOSmeddelande. Så snart ett samtal på SOS-händelselistan har besvarats, slutar cykeln att ringa fler samtal, om EMG Call Continue (i SOS settings 2) är OFF (av). Telefonsvararen slutar också ringa fler samtal. Om EMG Call Continue är ON (på), kommer alla samtal på SOS-listan att ringas. OBS: för att aktivera GPRS nödmeddelande (GPRS Emergency Message) ska "GPRS" (utan "") skrivas i det första Phone Number fältet. 11. Twig SOS-inställningar 2 (Twig SOS Settings 2) MPTP SOS Text Definierar texten i nödmeddelandets (EMG) datafält när TWIG SOS initieras av SOStangenten. Standardinställning är SOS BUTTON. MPTP MD-text (MPTP MD Text): Definierar texten i nödmeddelandets (EMG) datafält när TWIG SOS initieras av Man Down Alert. Standardinställning är MAN DOWN ALERT. MPTP RF SOS-text (MPTP RF SOS Text): Definierar texten i nödmeddelandets (EMG) datafält när TWIG SOS initieras av en trådlös larmknapp (TWIG Button). De tre textfälten ovan är maximalt 15 tecken långa. De får endast innehålla tecknen 0-9, A-Z och a-z. Inga specialtecken är tillåtna. Serienummer trådlöst larm (Wireless alert unit serial number) Definierar serienummer för trådlösa larmknappen (Wireless Alert) som parats med enheten. Maximalt 5 stycken trådlösa larmknappar kan definieras. När TWIG SOS initieras av den trådlösa larmknappen, inkluderar nödmeddelandet (EMG) textfältet (MPTP RF SOS Text), följt av den trådlösa larmknappens indexnummer (1 5). Klicka på fältet Get RF ID för att aktivera inlärningsläget (Learning Mode). Tryck sedan på den trådlösa larmknappen (Wireless Alert). Indikatorn på trådlösa larmknappen lyser först röd och blir sedan grön när den parats. För att ta bort en trådlös larmknapp, rensa Wireless Alert -enhetens serienummerruta och tryck Enter. Uppdatera därefter enheten. Aktivera vibrator (Vibrator enabled) Definierar om vibratorn används i samband med TWIG SOS. Enheten vibrerar när larmknappen trycks och i samband med Man Down Alert även under Pre-Alarm (förlarm). Standardinställning är ON (på). Aktivera skärm (Display enabled):

11 Definierar om TWIG SOS skickas utan att åtgärderna visas på enhetens skärm. Är den inaktiv, indikerar endast en liten ikon på inforaden längst upp på skärmen ett pågående larm. Detta tillåter diskret eller dold TWIG SOS. Standardinställning är ON (på). Återsända meddelande (Message resending): Definierar om larmmeddelandet skickas igen om GPS-positionen uppdaterats under nödcykeln. Standardinställning är ON (på). Använda efternödläge (Post emergency usage): Definierar om efternödläget (Post Emergency Mode) är aktivt. Detta håller t.ex. GPRSanslutningen tillkopplad, blockerar inkommande samtal och slår på efternödsignalen (Post Emergency Beep) för att kunna lokalisera användaren. Om efternödläget (Post Emergency Mode) används, kan ett ytterligare larm inte skickas förrän nödläget avslutats genom att trycka den RÖDA END-tangenten. Standardinställning är ON (på). Inaktivera ström av -knappen (Power OFF disabled) Blockerar användaren från att stänga av enheten med strömknappen (ON/OFF). Standardinställning är OFF (av). Nödsamtal fortsätter (EMG call continue) Tvingar nödcykeln att bearbeta alla samtal även om det föregående samtalet lyckades. Dvs att alla samtal måsta ha godkänts innan nödcykeln stoppas. Starta självtest (Power up self test) Definierar självtest för tillbehör, larmknapp och Man Down. Kan användas med eller utan krav på ACK från ARC. Power OFF när dockad (Power OFF when docked) Definierar om enheter sänder en begäran att stänga av när den sätts på laddningsstationen. Power OFF skickas från ARC. Nödnummer-text (Emergency number text) Definierar texten som ber användaren ringa nätverkets nödnummer, t.ex. om det inte finns något SIM-kort i enheten eller om inget roaming-nätverk är tillgängligt. Standardtext är 112. OBS: detta är endast text och påverkar inte samtalsfunktionen. Samtal kan ringas till den allmänna nödtjänsten (SOS). Ingen position skickas. Nödsignalsintervall (Post Emergency beep) Definierar tidsintervall mellan lokaliseringssignalerna (Locate Me Beeps). Intervallen kan ställas in mellan sekunder. Standardinställning är 0, vilket betyder att signalen är inaktiverad. SOS aktiveringsläge (SOS Activation mode) Definierar hur TWIG SOS -knappen används för att aktivera nödcykeln. En lång tryckning eller två korta tryckningar. Activation Method Timeout (aktiveringsmetodens timeout) definierar hur länge SOS-knappen måste hållas nedtryckt eller inom vilken tid den måste tryckas två gånger. Om SOS Activation Mode (SOS aktiveringsläge) är inaktiverat, kan TWIG SOS -knappen inte användas. Fördröja händelsestart (Event Start delay) Definierar en fördröjning mellan händelser i TWIG SOS -cykeln. Beroende på nätverk kan denna fördröjning behöva vara stor, eftersom nätverket kan ignorera samtal som rings i snabb följd. Om det endast finns SMS-nummer i SOS-cykeln, kan fördröjningen normalt vara kortare. Fullständiga SOS-cykler (Full SOS Cycles) Definierar antalet fullständiga TWIG - händelsecykler som skall utföras. Antalet cykler kan definieras mellan1 5. Standardinställning är 1. Samtalstimeout (Call timeout)

12 Definierar timeouten för att hoppa till nästa händelse på SOS-listan, om inget svar från B- abonnenten (B-subscriber). Timeout aktiveringsmetod (Activation method timeout) Definierar hur länge SOS-knappen måste hållas nedtryckt eller inom vilken tid två knapptryckningar måste göras. Standardinställning är 5 sekunder. Avbrytningsperiod (Cancellation period) Definierar tidsperioden när TWIG SOS fortfarande kan avbrytas om den aktiverats via TWIG SOS -knappen. Tidsperioden kan definieras mellan 0 20 sekunder. Standardinställning är 0, vilket inaktiverar möjligheten att avbryta. Timeout END-knapp (END Key Timeout) Definierar om TWIG SOS kan avslutas när den har startats. 0 betyder att den endast kan avslutas från ett fjärrcenter genom att man lägger på luren. Standardinställning är 1. Ljudnivå SOS-signaler (SOS tones sound level) Definierar varnings- och indikeringsljudnivån som används när TWIG SOS startas. Samma inställning används för Pre-Alarm (förlarm) i Man Down Alert. Högtalarnivå (Speaker level) Definierar enhetens högtalarnivå när ett TWIG SOS -samtal rings. OBS: nivåerna 4-5 är på högtalarnivå (Speaker Phone Level) och är för höga för normal telefonanvändning. EMG ACK timeout Definierar tiden hur länge enheten väntar på bekräftelse från EMG-mottagaren innan den fortsätter till nästa nummer på listan. 12. AmberAlert (Condition Check) Mode Anger driftläget för Amber Alert. Mode kan vara OFF, Local eller Interactive. I Local-läget krävs ingen ACK för att slå på AmberAlert. I Interaktivt läge krävs ACK från aktiveringsnumret för att slå på läget. Typ av telefonnummer (Phone number type) Definierar om SMS eller röstsamtal används för att slå på AmberAlert-läget. Aktiveringsnummer (Activation number) Definierar numret dit aktiverings-sms/samtal sänds/görs. Deaktiveringsnummer (Deactivation number) Definierar numret dit deaktiverings- SMS/samtalet sänds/görs. Förlarmstid (PreAlarm time) Definierar timervärde som används för att göra förlarm (PreAlarm) när AmberAlert-intervallet är uppfyllt. Under förlarm (PreAlarm) kan användaren antingen återställa eller stänga av AmberAlert-läget. Om läget är Interactiv måste ACK mottagas från aktiveringsnummer innan timern går ut. SOS Text Definierar MPTP -meddelandets text, vilken skickas som!emg-meddelande när Emergency Cycle startas av AmberAlert - funktionen.

13 13. Inomhusmodul (SRD) (Indoor Module SRD) Indoor Module Power On (Inomhusmodulströmmen) definierar om den sammansatta SRD-modulen (SRD: short range devices) är aktiverad för användning. OBS: modulen finns inte i alla enheter och den kan även avaktiveras så att den inte kan slås på. Vänligen kontakta Twig Com Support om du tror att modulen ska kunna konfigureras men det inte finns någon funktion. enheten registrerar ny TWIG Beacon med låg batteristatus. Låg batteristatusmeddelande skickas endast en gång. När enheten tar emot Låg batteri klarad -budskap från samma Beacon återställs den Beacons låg batteristatus. RF-Tag Enabled aktiverar Protector att lista meddelanden som skickas från RF Twig Tag. Beacon Search Time definierar den maximala tiden Beacon-signalerna övervakas. SDR Module Sleep Time. Om värdet är definierat som 0 är modulen på hela tiden. OBS: detta påverkar strömförbrukningen. Om användningsläget är OFF kommer kommandot att bearbetas automatiskt om läget ändras och tillståndet möts nästa gång. Beacon low battery warning forwarding (Beacon låg batterivarning återsändning) definierar om information om låg batteristatus skickas från enheten till centralstation. Om inställningen är på, skickas meddelandet när 14. Internt MPTP-kommando (Internal MPTP command) Internal MPTP Command tillåter programmering av likartade kommandon till enheten vilka normalt skickas via SMS eller GPRS. Sådana kommandon kan t.ex. vara spårning eller positionsbegäran. MPTP meddelande kan skickas automatiskt vid varje uppstart eller när enhets skiftar från Emergency till PostEmergency-läge. T.ex. kan automatisk spårning startas när Emergency-cykeln är över. För att använda detta läge krävs det att Post Emergency används i SOS Inställningar 2. Usage Field definierar villkoret när kommandot utförs. Phone Number är mottagaren av SMSbaserade MPTP-meddelanden. MPTPkommando är det faktiska kommandot som behandlas. 15. Uppdatera programware (Updating software) För nya enheter av typ TCP90EU finns skillt PC programm för uppdatering av enhets mjukvara. Se

14 Uppdatering av programvara för gamla enheter av typ TGP81EU görs under fliken Firmware. Enhetens fasta programvara (firmware) är inbäddad i programmet TWIG Configurator från version 1.2 och framåt. Om en äldre version används, hämta den senaste versionen. Uppdatera den befintliga TWIG Protectorprogramvara genom att klicka på Burnknappen. En förloppsindikator visar status på uppdateringsprocessen. 16. Lagra datafil (Saving data file) Enhetsinställningar från TWIG Configuratorprogrammet kan sparas i en PC-fil, precis som enhetens inställningsfiler kan läsas in från en PC till TWIG Configurator. Som standard lagras en inställningsfil i samma katalog som det faktiska körbara TWIG Configuratorprogrammet lagras. Namnet på standardinställningsfilen är configure_save.bin. Denna fil används när programmet startar och knappen File Read trycks. Namnet på inställningsdatafilen kan ändras genom att välja File/Data FileName. T.ex. Protector_settings_customer_A.bin. När den har definierats, används samma datafil under en session och alla inställningar som lagras med File Write lagras här. Trycks File Read, hämtas inställningarna från den aktuella datafilen till programmets värdefält och kan sedan programmeras för TWIGenheten. OBS: eventuellt måste något värde ändras innan knappen Update Device blir aktiv. behöver göra detta, t.ex. i testsyfte, kontakta Twig Com Support på eller ring CG/T1P = TWIG Protector CG/T1E = TWIG Protector Easy CG/T1A = TWIG Asset Locator CG/T1D = TWIG Dog Locator 17. Versioner av fast programvara (Firmware versions) Olika enheter har olika typer av fast programvara (firmware). De första 4 tecken i filnamet för den fasta programvaran definerar typen. Den andra och tredje uppsättningen nummer är versionsnummer och den sista uppsättningen är en anpassad versionsidentiferare. En enhet kan normalt sett inte programmeras med en fast programvarutyp som skiljer sig från den som redan finns i enheten. Om du

15 Bilaga A: Illustration Man Down-vinklar Larm i vertikalt läge Larm i horisonellt läge Larm Inget larm Vid tippningsvinkel t.ex. 45 Tillåten riktning i grönt. Både längst upp och längst ner. Om den tippas mer än 135 grader, är den åter i tillåtet läge. OBS! När larmet är i RÖTT område, måste även rörelsevillkoren uppfyllas Inget larm Vid tippningsvinkel t.ex. 45 Tillåten riktning visas i grönt. Både längst upp och längst ner. Om den tippas mer än 135 grader, är den åter i tillåtet läge. OBS! När larmet är i RÖTT område, måste även rörelsevillkoren uppfyllas Larm

På grund av skillnader i användning, antal knappar och hårdvaran, kanske alla inställningar inte är tillämpliga i varje enhetsversion.

På grund av skillnader i användning, antal knappar och hårdvaran, kanske alla inställningar inte är tillämpliga i varje enhetsversion. TWIG Protector TWIG Protector Easy TWIG Asset Locator TWIG Dog Locator Konfigurationsguide Publiceringsnummer: YZ3311-08 All rights reserved. Twig Com Ltd, 2011. På grund av skillnader i användning, antal

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång...

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång... 1 Rubrik Sida Innehållsförteckning... 2-3 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4 1.1 Exempel på användningsområden... 4 1.2 Förbehåll och rekommendationer... 4 2. Generell information...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok

Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok 9211508 Utgåva 1 SV 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-233 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

SPC Pro Programming Tool

SPC Pro Programming Tool SPC Pro Programming Tool Innehållsförteckning 1 Symbolernas betydelse... 7 2 Teknisk information... 8 3 Beskrivning av programvaran... 9 3.1 Driftlägen...9 3.1.1 Offline-läge...9 3.1.2 Online-läge...9

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Mobile Broadband 11n Wireless Router MBR1310

Mobile Broadband 11n Wireless Router MBR1310 Mobile Broadband 11n Wireless Router MBR1310 användarhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA januari 2012 202-11012-01 v1.0 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt Ingen del av denna publikation

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

Din manual NOKIA 6730 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451220

Din manual NOKIA 6730 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451220 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6730 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6730 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer