Cancer i Sydöstra Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cancer i Sydöstra Sverige"

Transkript

1 FÖRDJUPAD ANALYS Cancer i Sydöstra Sverige September 29

2 FÖRDJUPAD ANALYS Cancer i Sydöstra Sverige September 29 Beställningsadress Onkologiskt centrum Sydöstra sjukvårdsregionen Universitetssjukhuset LINKÖPING Tfn (13) 22 2 vx Fax (13) E-post Rapporten kan laddas ner från Onkologiskt centrums hemsida: Fördjupad analys - Cancer i Sydöstra Sverige Onkologiskt centrum Sydöstra sjukvårdsregionen ISBN: Onkologiskt centrum, Linköping

3 INNEHÅLL INLEDNING...3 STATISTISKA TERMER OCH METODER...4 DATAKÄLLOR...5 BEFOLKNINGENS ÅLDERSFÖRDELNING SAMTLIGA CANCERDIAGNOSER ICD7: PREVALENS SAMTLIGA CANCERDIAGNOSER INOM REGIONEN... 8 RELATIV ÖVERLEVNAD SAMTLIGA CANCERDIAGNOSER TJOCKTARMSCANCER ICD7: INCIDENS TJOCKTARMSCANCER MORTALITET TJOCKTARMSCANCER PREVALENS TJOCKTARMSCANCER...16 RELATIV ÖVERLEVNAD TJOCKTARMSCANCER ÄNDTARMSCANCER ICD7: INCIDENS ÄNDTARMSCANCER... 2 MORTALITET ÄNDTARMSCANCER... 2 PREVALENS ÄNDTARMSCANCER RELATIV ÖVERLEVNAD ÄNDTARMSCANCER BRONKER OCH LUNGA, PRIMÄR ICD7: INCIDENS BRONKER OCH LUNGA, PRIMÄR PREVALENS BRONKER OCH LUNGA, PRIMÄR RELATIV ÖVERLEVNAD BRONKER OCH LUNGA, PRIMÄR BRÖSTCANCER ICD7: INCIDENS BRÖSTCANCER MORTALITET BRÖSTCANCER PREVALENS BRÖSTCANCER RELATIV ÖVERLEVNAD BRÖSTCANCER PROSTATACANCER ICD7: INCIDENS PROSTATACANCER MORTALITET PROSTATACANCER PREVALENS PROSTATACANCER...32 RELATIV ÖVERLEVNAD PROSTATACANCER MALIGNT MELANOM ICD7: INCIDENS MALIGNT MELANOM PREVALENS MALIGNT MELANOM RELATIV ÖVERLEVNAD MALIGNT MELANOM REFERENSER...39

4 INLEDNING Rapporten Cancer Sydöstra Sverige 27 ( visade, förutom deskriptiva data på förekomst och mortalitet för olika tumörtyper, även på flera viktiga utvecklingstendenser i sydöstra sjukvårdsregionen rörande cancersjukdomar. Ändamålet med den här presenterade rapporten är att genom fördjupad statistisk analys kunna belysa förekomst, utveckling och resultat utifrån registerdata för de vanligaste tumörformerna. Jämförelser har också gjorts mellan regionens tre län och dessa har i sin tur också ställts mot data för hela Sverige. Ett mål med rapporten är också att visa på hur nödvändigt det är att använda olika statistiska metoder för att kunna säkerställa t ex skillnader mellan olika län i förekomst och överlevnad. Till synes klara skillnader kan vara slumpvisa eftersom den studerade patientgruppen är liten. Det kan också vara så att, vid första påseende, en mer diskret skillnad eller trend för en stor patientgrupp mycket väl kan vara statistiskt säkerställd. Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet [4], framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen, har visat på skillnader mellan olika landstings vårdresultat. Cancervården i regionens tre län (Kalmar, Jönköping, Östergötland) har gemensamma vårdprogram och handläggningsprinciper, som ofta är nationellt överenskomna. Det finns därför anledning att tro att cancerförekomst och medicinska resultat skall vara likvärdiga för patientgrupper med olika hemvist. Cancer Sydöstra Sverige 27 visade dock att även i Sydöstra regionen fanns det vissa skillnader både vad gäller förekomst och överlevnad, t ex vid prostata- och tjocktarmscancer. Som bidragande förklaringar kan man åberopa vissa olikheter mellan länen i åldersfördelning i populationen. Även skillnader mellan olika populationer i levnadsvanor kan tänkas påverka cancerstatistiken. Dock, enligt Folkhälsoinstitutets befolkningsenkät Hälsa på lika villkor ( går det inte att med säkerhet påvisa skillnader mellan länen i sydöstra sjukvårdsregionen med avseende på levnadsvanor kopplade till tobak, alkohol, låg fysisk aktivitet och fetma. Denna rapport har inte haft ambitionen att ge enkla statistiskt säkerställda förklaringar till olika förändringar och skillnader rörande cancersjukdomen. Genom att fördjupa sig i några av de mer intressanta fynden i Cancer Sydöstra Sverige 27 hoppas vi ändå att de allra vanligaste frågorna har belysts. Rapporten kan rekvireras i tryckt form eller laddas ner via Onkologiskt centrums hemsida. Hans Starkhammar Nosrat Shahsavar Johan Rosell Verksamhetschef Bitr verksamhetschef Statistiker Helena Fohlin Johan Lyth Anna-Carin Bring Statistiker Statistiker Statistiker Onkologiskt centrum Fax: (13) Universitetssjukhuset Tfn: (13) 22 2 vx Linköping Hemsida: 3

5 STATISTISKA TERMER OCH METODER Incidens Incidens är antalet nya fall under en viss tidsperiod. Oftast beräknas den per 1 invånare, för att lättare kunna göra jämförelser t.ex. mellan län som har olika stor befolkning. Vid åldersstandardiserad incidens elimineras effekten av ålder, så att skillnader som kvarstår, när t.ex. län jämförs med varandra, inte beror på skillnad i åldersfördelning. Som standardpopulation har befolkningen i Sverige för år 2 används. Vid beräkning av incidenstrender över tid har vi tillämpat poisson-regression med basår 1981 [1]. Prevalens Prevalens är antalet individer som lever med en viss sjukdom vid en viss tidpunkt. I den här rapporten använder vi oss av 5-årsprevalens. Femårsprevalensen för ett visst år beskriver hur många patienter som har diagnostiserats de senaste fem åren och fortfarande lever vid det aktuella årets slut. För att beräkna den genomsnittliga årliga ökningen av prevalensen har exponentiell regression använts. Relativ överlevnad Relativ överlevnad kan användas då patienternas dödsorsaker inte finns att tillgå [2]. Vid beräkning av relativ överlevnad jämförs varje patients överlevnad med den förväntade livslängden för en kontrollperson - en jämnårig person av samma kön i Sverige. Genom att beräkna relativ överlevnad undviker man problematiken med felaktigheter i dödsorsaksregistret. Samtidigt uppstår andra svårigheter att ta hänsyn till. Man kan fråga sig om vissa diagnosgrupper skulle ha haft en bättre förväntad överlevnad än en godtycklig person i Sverige. Som exempel tar vi en melanompatient. Den har kanske fått melanom, för att den har vistats mycket ute i solen. Det kan betyda att den gillar att vara utomhus och röra på sig och är mån om sin hälsa. Den har alltså ett sundare levnadssätt än medelsvensken och skulle, utan sin cancerdiagnos, ha haft bättre förväntad överlevnad. När denna patients överlevnad jämförs med sin kontrollpersons överlevnad, blir skillnaden mindre än om melanom- diagnosen skulle vara det enda som skiljer personerna åt. På motsvarande sätt finns det andra diagnosgrupper (såsom lungcancer) som har riskfaktorer, som innebär högre risk för död, inte bara i cancer, utan också i annan sjukdom. Vid beräkning av relativ överlevnad för dessa grupper överdrivs istället cancerns negativa inverkan. Eftersom sambandet mellan cancerrisk och livsstil, arvsanlag och andra faktorer är komplext, är det omöjligt att justera för detta i beräkningarna. Man nöjer sig med att korrigera för ålder och kön. För det mesta ger detta en bra skattning av den relativa överlevnaden, men det kan vara bra att ha problematiken med andra faktorer i åtanke, när man tolkar överlevnadskurvorna. Den relativa överlevnaden i den här rapporten har beräknats med dataprogrammet surv3 ( P-värde och konfidensintervall [KI] Ett 2-sidigt p-värde mindre än eller lika med.5 betraktas i rapporten som statistiskt signifikant. Ett 95% konfidensintervall innebär att det är 95% sannolikhet att det verkliga värdet ligger inom intervallet som har angivits. 4

6 DATAKÄLLOR Olika datakällor har använts för att utföra analyserna i den här rapporten. De aktuella databaserna har bra datakvalitet och förbättringar för datasamling har pågått under flera år. Analyserna är baserade på data från det regionala cancerregistret, kvalitetsregister för vissa diagnoser, dödsorsaksregistret från Socialstyrelsen och befolkningssiffror från Statistiska centralbyrån. ÅTKOMST FRÅN INTERNET/INTRANET Cancerförekomst inom regionen kan sökas on-line av behöriga inom landstingets intranet via ett webbgränssnitt för olika diagnoser under åren Resultat av sökningar kan även laddas till Excel filer för vidare bearbetning. Inom Östergötlands landsting Välj Cancerstatistik på Onkologiskt centrums hemsida och sedan klicka på länken on-line statistik. Inom Kalmar- och Jönköpings landsting Rapporten Cancer Sydöstra Sverige 27 är publicerad på hemsidan under Rapporter ( 5

7 BEFOLKNINGENS ÅLDERSFÖRDELNING ÅR 1981 År 27 ÖSTERGÖTLANDS LÄN JÖNKÖPINGS LÄN KALMAR LÄN 6

8 Fördjupad analys - Cancer Sydöstra Sverige Summerad befolkning uppdelad på kön och år År 1981 Män % År 1981 Kvinnor % Östergötlands Jönköpings Kalmar Östergötlands Jönköpings Kalmar Ålder län län län Ålder län län län < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < tot tot År 27 Män % År 27 Kvinnor % Östergötlands Jönköpings Kalmar Östergötlands Jönköpings Kalmar Ålder län län län Ålder län län län < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < tot tot Kommentar, befolkningens åldersfördelning: Populationens åldersfördelning förskjuts uppåt i åren, vilket är en utveckling som är tydligast i. Cancerrisken ökar med åldern, samtidigt som andra sjukdomstillstånd behandlas effektivare, vilket leder till att antal personer med cancer kommer att fortsätta att öka till uppskattningsvis dubbelt så många personer år 23 jämfört med nuläget [3]. 7

9 1. SAMTLIGA CANCERDIAGNOSER ICD7: PREVALENS Samtliga cancerdiagnoser inom regionen 12 1 Antal individer Män Kvinnor Figur 1.1 Femårsprevalens i Sydöstra regionen för samtliga cancerdiagnoser Samtliga cancerdiagnoser Tjocktarm Ändtarm Prevalens, antal Genomsnittlig årlig ökning av prevalens P-värde M % <.1 K %.9 M %.4 K %.8 M %.1 K %.7 Bröst K %.22 Prostata M % <.1 Bronker och lunga. primär M %.94 K %.23 Tabell 1.1 Årlig prevalensökning för samtlig cancer samt för de fem vanligaste cancerdiagnoserna 8

10 2,5% 5-års prevalens per län 2,% 1,5% 1,%,5%,% Figur 1.2 Femårsprevalens för samtliga cancerdiagnoser uppdelat på län kvinnor 2,5% 5-års prevalens per län 2,% 1,5% 1,%,5%,% Figur 1.3 Femårsprevalens för samtliga cancerdiagnoser uppdelat på län män Kommentar, samtliga cancerdiagnoser, prevalens: Allt fler lever med en cancerdiagnos (figur 1.1) vilket ställer ökande krav på sjukvårdsorganisationen. Prevalensen för all cancer ökar signifikant både för män, 4.4% och för kvinnor 1.8% årligen (tabell 1.1). Delvis beror detta på en allt äldre befolkning (något mer i ) med större risk att få cancer. Andra möjliga orsaker till prevalensökningen kommenteras i samband med de tumörspecifika analyserna nedan. Andelen cancerfall bland kvinnor (i huvudsak bröstcancer, se kapitel 5) har ökat från 1.7% av den kvinnliga befolkningen i regionen år 22 till 1.8% år 27 (figur 1.2). Motsvarande utveckling för män är 1.6% för år 22 till 2.% för år 27. Den särskilt tydliga utvecklingen för män i (figur 1.3). har stark koppling till diagnostik av prostatacancer (se kapitel 6). Skillnaderna i 5-årsprevalens mellan regionens län är statistiskt säkerställd. 9

11 RELATIV ÖVERLEVNAD Samtliga cancerdiagnoser 6.2 ( ) Sydöstra regionen 62.4 ( ) 62.9 ( ) 64.8 ( ) % Figur 1.4 Relativ 5-årsöverlevnad för samtliga cancerdiagnoser kvinnor och män Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till Kumulativ relativ överlevnad, % År Patients at risk: Diagnosår Initialt 5 år 1 år 15 år 23-27: : : Kumulativ överlevnad (%), 95% konfidensintervall Diagnosår Initialt 5 år 1 år 15 år 23-27: ( ) : ( ) 57.2 ( ) : ( ) 52.4 ( ) 5.6 ( ) Figur 1.5 Relativ 5-årsöverlevnad för samtliga cancerdiagnoser kvinnor och män Tre diagnosperioder, uppföljning till

12 Kommentar, samtliga cancerdiagnoser, överlevnad: I Jönköpings och är relativa 5-årsöverlevnaden för samtliga cancerdiagnoser signifikant bättre än i. har bäst överlevnad (64.8%) följt av (62.9%) och (6.2%) (figur 1.4). En ansats till förklaring av överlevnadsskillnaderna är att se på fördelningen av tumörstadier vid diagnostillfället i de tre länen. Andelen T4-tumörer (=lokalt mest avancerat) för samtliga diagnoser är 8.2% i, 9.5% i och 11.% i Östergötlands län. Denna skillnad mellan länen är statistiskt signifikant (p<.1). För andelen M1 (=spridd cancer) finns också en signifikant skillnad (p<.1) mellan länen (12.2% i Jönköpings län, 14.% i och 15.8% i ). Faktorer som olika grad av tidigdiagnostik och utredningsambitioner kan bidra till dessa stadieskillnader, men också olikheter i inrapportering kan göra analysen svår. En närmare granskning av rutiner vid TNM-inrapporteringen bör göras för att kunna säkerställa TNM-baserade faktorer. Det är viktigt att komma ihåg att även små skillnader i handläggningen och resultaten av de allra vanligaste cancerdiagnoserna, prostatacancer (se kapitel 6) och bröstcancer (se kapitel 5), kan ha stor påverkan på de statistiska resultaten. Den relativa 5-årsöverlevnaden har förbättrats signifikant mellan samtliga diagnosperioder. Från mitten av 9-talet till idag har den relativa 5-årsöverlevnaden ökat med 8.5 procentenheter. Under 9-talet förbättrades även den relativa 1-årsöverlevnaden med cirka fem procentenheter (figur 1.5). De stora tumörgrupperna handläggs enligt samma vårdprogram. Eftersom analyserna baseras på i vilket län cancerpatienterna är mantalsskrivna, och inte på var de handläggs, beror skillnaderna i överlevnad inte på att t ex de svårare fallen remitterades till Universitetssjukhuset. Analyserna i denna rapport har inte kunnat ge någon entydig förklaring till överlevnadsskillnaderna mellan länen och fynden kräver närmare granskning ( ) 63.6 ( ) Sydöstra regionen 64.3 ( ) 66.3 ( ) % Figur 1.6 Relativ 5-årsöverlevnad för samtliga cancerdiagnoser kvinnor Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till

13 1 Kumulativ relativ överlevnad, % År Patients at risk: Diagnosår Initialt 5 år 1 år 15 år 23-27: : : Kumulativ överlevnad (%), 95% konfidensintervall Diagnosår Initialt 5 år 1 år 15 år 23-27: ( ) : ( ) 6.2 ( ) : 1 61 ( ) 57.2 ( ) 56.4 ( ) Figur 1.7 Relativ 5-årsöverlevnad för samtliga cancerdiagnoser - kvinnor Tre diagnosperioder, uppföljning till Kommentar, samtliga cancerdiagnoser för kvinnor, överlevnad: Överlevnadssiffrorna för kvinnor (figur 1.6, 1.7) är till stor del beroende av utvecklingen inom bröstcancer, som står för 28% av all kvinnlig cancer (se kapitel 5). I är överlevnaden för kvinnor signifikant bättre än i de båda andra länen. Den relativa 5- årsöverlevnaden i regionen är 64.3% för diagnosåren (figur 1.6) och har förbättrats signifikant under slutet av 9-talet (figur 1.7). Däremot ses ingen säkerställd ytterligare överlevnadsvinst för de patienter som har diagnostiserats de senaste fem åren. De förbättringar, som man kan förvänta att se även för den senare perioden, kan hittills inte statistiskt bevisas. har signifikant (p=.7) större andel T4-tumörer (12.3%) jämfört med 9.6% i och 1.3% i Östergötland. Andelen patienter med metastaser (M1) vid diagnos är 11.% i, 12.3% i och 13.6% i Östergötland. Skillnaden i stadiefördelning mellan länen är signifikant (p=.9) och kan vara en förklaring till överlevnadsdifferenserna. Siffrorna för stadieindelningen gäller för diagnosåren

14 56.8 ( ) Sydöstra regionen 6.3 ( ) 62.3 ( ) 63.1 ( ) % Figur 1.8 Relativ 5-årsöverlevnad för samtliga cancerdiagnoser män Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till Kumulativ relativ överlevnad, % År Patients at risk: Diagnosår Initialt 5 år 1 år 15 år 23-27: : : Kumulativ överlevnad (%), 95% konfidensintervall Diagnosår Initialt 5 år 1 år 15 år 23-27: ( ) : ( ) 53.8 ( ) : ( ) 46.5 ( ) 42.9 ( ) Figur 1.9 Relativ 5-årsöverlevnad för samtliga cancerdiagnoser män Tre diagnosperioder, uppföljning till

15 Kommentar, samtliga cancerdiagnoser för män, överlevnad: Den relativa 5-årsöverlevnaden skiljer sig signifikant mellan länen (figur 1.8). De högre värdena för Jönköpings och, jämfört med, har sannolikt inte bara en, utan flera förklaringar. I kapitel 6 belyses några olikheter i rutiner för diagnostik och inrapporterad stadieindelning för prostatacancer, som är den största enskilda diagnosen. Den relativa 5-årsöverlevnaden för män har kontinuerligt förbättrats över åren från 54.3% för patienter diagnostiserade till 66.8% för patienter med diagnosår mellan 23 och 27. Skillnaden mellan de olika diagnosperioderna är signifikant (figur 1.9). 2. TJOCKTARMSCANCER ICD7: 153 Incidens Tjocktarmscancer 75 6 / Sverige År Figur 2.1 Incidens tjocktarmscancer kvinnor och män Kommentar, tjocktarmscancer, incidens: I Sverige finns en svag incidensökning (.3% per år, p<.1) för tjocktarmscancer. I Sydöstra regionen framgår inte denna förändring över tid. Det finns inte heller någon statistisk säkerställd skillnad mellan länen i regionen (figur 2.1). Incidenssiffrorna vid tjocktarmscancer i Sydöstra regionen kan spegla en balans mellan ökade riskfaktorer pga levnads(-o)vanor med en skärpt vaksamhet för förstadium, såsom genom att kontrollera och behandla godartade tarmpolyper, som på sikt kan gå över i cancer. 14

16 Mortalitet Tjocktarmscancer 4 3 /1 2 1 Sverige År Figur 2.2 Mortalitet tjocktarmscancer kvinnor och män 4 /1 3 2 Sverige År Figur 2.3 Mortalitet tjocktarmscancer - kvinnor 15

17 4 3 / Sverige År Figur 2.4 Mortalitet tjocktarmscancer - män Kommentar, tjocktarmscancer, mortalitet: Svenska befolkningens mortalitet i tjocktarmscancer minskar årligen med.7% (p<.1). Sydöstra regionens mortalitet ligger på en lägre nivå än för Sverige, men utvecklingen över tid skiljer sig inte signifikant mot riket. Statistiskt sett finns inte heller någon skillnad i mortalitet mellan länen i regionen. (figur 2.2). Över tid följer Sydöstra regionen Sveriges mortalitetsutveckling, dvs en signifikant minskning (p<.1) med en knapp procent (.8%) per år för kvinnor (figur 2.3) och.5% per år (p<.1) för män (figur 2.4). De till synes stora mortalitetsvariationerna mellan närliggande år i de tre länen beror i huvudsak på slumpmässiga variationer pga det låga antalet fall per år. Prevalens Tjocktarmscancer 3 Antal individer Figur 2.5 Femårsprevalens tjocktarmscancer uppdelat på län kvinnor 16

18 3 Antal individer Figur 2.6 Femårsprevalens tjocktarmscancer uppdelat på län män Kommentar, tjocktarmscancer, prevalens: Som en effekt av högre incidens och lägre mortalitet ökade femårsprevalensen i regionen med 18 % mellan åren 22 och 27 (figur ). Detta innebär att ytterligare ett par hundra personer lever med en diagnostiserad tjocktarmscancer, botad eller under behandling, och har behov av speciella sjukvårdsinsatser. Relativ överlevnad Tjocktarmscancer 55.1 ( ) Sydöstra regionen 57.3 ( ) 57.4 ( ) 59.1 ( ) % Figur 2.7 Relativ 5-årsöverlevnad för tjocktarmscancer kvinnor och män Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till

19 1 Kumulativ relativ överlevnad, % År Patients at risk: Diagnosår Initialt 5 år 1 år 2-27: : Kumulativ överlevnad (%), 95% konfidensintervall Diagnosår Initialt 5 år 1 år 2-27: ( ) : ( ) 52. ( ) Figur 2.8 Relativ 5-årsöverlevnad för tjocktarmscancer kvinnor och män Två diagnosperioder, uppföljning till ( ) 58.5 ( ) Sydöstra regionen 58.9 ( ) 62.8 ( ) % Figur 2.9 Relativ 5-årsöverlevnad för tjocktarmscancer kvinnor Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till

20 54.8 ( ) 55.3 ( ) Sydöstra regionen 55.5 ( ) 56. ( ) % Figur 2.1 Relativ 5-årsöverlevnad för tjocktarmscancer män Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till Kommentar, tjocktarmscancer, överlevnad: I Sydöstra regionen är den relativa 5-årsöverlevnaden 57.3% för diagnosåren (figur 2.7). Det finns inga signifikanta skillnader i överlevnad mellan länen när man tittar på båda könen tillsammans. Trots en viss tendens till förbättring i överlevnad, som kan bero på ökad användning av skyddande cytostatika, finns det ingen statistiskt signifikant skillnad över tid. I figur 2.8 har vi valt att bryta x-axeln vid 1 år, eftersom materialet är för litet för att få säkra siffror för 15-årsöverlevnad. Överlevnaden vid 15 år ligger dock på ungefär samma nivå som 1-årsöverlevnaden. För män är den relativa 5-årsöverlevnaden för den senare diagnosperioden 56.3% (95% KI ) medan den för kvinnor är 6.8% (95% KI ). Skillnaden i relativ överlevnad mellan könen är inte signifikant. Under några år har det observerats en signifikant bättre överlevnad i för just kvinnor med tjocktarmscancer, se rapporten på vår hemsida under rubriken Vårdprogram/Kolorektal cancer [4, 5] ( Sett till en längre tidsperiod med diagnosår mellan 1993 och 27, är skillnaden mellan Jönköpings län och inte signifikant (figur 2.9). För stadieindelningen gäller att andelen utan lymfkörtelmetastaser (N) är 46.4% i Östergötland, 47.9% i och 53.5% i. Andelen med spridd cancer (M1) är 2.% i Östergötland, 17.4% i och 14.4% i. Skillnaden i stadieindelning är inte signifikant och ger både för N- och M-stadium ett p-värde på.14. Uppgifterna kan vara osäkra p g a att cancerregistret har oförklarligt hög andel, där uppgift om metastaser vid diagnos saknas (ca 25% i hela regionen). Siffrorna är från 22 (start av TNM-registrering) till 27. Ur ett rent medicinskt perspektiv finns det hittills inte någon påvisbar förklaring till överlevnadsskillnaden för kvinnor mellan regionens län, men observationerna har lett till fortsatt utredning om det föreligger eventuella differenser i inrapportering eller handläggning. Till skillnad från överlevnaden i tjocktarmscancer för kvinnor, finns det för männen ingen signifikant skillnad mellan länen. För Sydöstra regionen ligger männens 5-årsöverlevnad på 55.5% (figur 2.1). 19

21 3. ÄNDTARMSCANCER ICD7: 154 Incidens Ändtarmscancer 4 3 /1 2 Sverige År Figur 3.1 Incidens ändtarmscancer kvinnor och män Kommentar, ändtarmscancer, incidens: I Sverige har incidensen för rektalcancer ökat med i genomsnitt.2% (p=.2) varje år sedan I Sydöstra regionen återfinns samma svaga tendens till incidensökning. s incidens är signifikant lägre än Östergötlands (p=.19), men ökningen över tid är densamma (figur 3.1). Mortalitet Ändtarmscancer 25 2 / Sverige 5 År Figur 3.2 Mortalitet ändtarmscancer kvinnor och män 2

22 Kommentar, ändtarmscancer, mortalitet: Mortaliteten för ändtarmcancer minskar med cirka en procent (p<.1) per år i Sverige. Sydöstra regionen skiljer sig inte signifikant från denna trend Det finns inte heller någon statistiskt signifikant skillnad mellan länen i regionen (figur 3.2). Prevalens Ändtarmscancer 3 25 Antal individer Figur 3.3 Prevalens ändtarmscancer kvinnor 3 25 Antal individer Figur 3.4 Prevalens ändtarmscancer män Kommentar, ändtarmscancer, prevalens: Mellan 22 och 27 lever ytterligare 15% (drygt 1 st) fler personer med en diagnostiserad ändtarmscancer i regionen (figur 3.3 och 3.4). 21

23 Relativ överlevnad Ändtarmscancer 58.2 ( ) 58.3 ( ) Sydöstra regionen 59.4 ( ) 62. ( ) % Figur 3.5 Relativ 5-årsöverlevnad för ändtarmscancer kvinnor och män Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till Kumulativ relativ överlevnad, % År Patients at risk: Diagnosår Initialt 5 år 1 år 2-27: : Kumulativ överlevnad (%), 95% konfidensintervall Diagnosår Initialt 5 år 1 år 2-27: ( ) : ( ) 52.4 ( ) Figur 3.6 Relativ 5-årsöverlevnad för ändtarmscancer kvinnor och män Två diagnosperioder, uppföljning till

24 58.4 ( ) 62.6 ( ) Sydöstra regionen 62.7 ( ) 66. ( ) % Figur 3.7 Relativ 5-årsöverlevnad för ändtarmscancer kvinnor Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till ( ) Sydöstra regionen 56.5 ( ) 58. ( ) 58.1 ( ) % Figur 3.8 Relativ 5-årsöverlevnad för ändtarmscancer män Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till Kommentar, ändtarmscancer, överlevnad: I Sydöstra regionen är den relativa 5-årsöverlevnaden för ändtarmscancer 59.4% för patienter med diagnosår Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan länen för denna diagnos (figur 3.5). Överlevnaden i ändtarmscancer har inte förbättrats sedan mitten på 9-talet (figur 3.6). Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan länen för ändtarmscancer hos kvinnor, till skillnad vad som observerades för tjocktarmscancer. För hela regionen är den relativa 5- årsöverlevnaden 62.7% (figur 3.7). Inte heller för män finns det statistiskt signifikanta skillnader mellan länen. Sydöstra regionens relativa 5-årsöverlevnad vid ändtarmscancer är 56.5% för män (figur 3.8). 23

25 4. BRONKER OCH LUNGA, PRIMÄR ICD7: Incidens Bronker och lunga, primär 5 4 /1 3 2 Sverige År Figur 4.1 Incidens bronker och lunga kvinnor 8 6 /1 4 2 Sverige År Figur 4.2 Incidens bronker och lunga män 24

26 Kommentar, lungcancer, incidens: Incidensen för kvinnor ökar med 3% (p<.1) årligen i Sverige (figur 4.1). Det innebär att incidensen har mer än fördubblats sedan Sydöstra regionen har signifikant lägre incidens än Sverige som helhet, men ökningen över tid är lika stor. Att regionens incidens ligger på en lägre nivå beror till stor del på att incidensen i är 4% (p<.1) och i 19% (p=.16) lägre än räknat på hela Sverige. Förändring av kvinnors rökvanor, särskild de ungas, är en mycket angelägen cancerpreventiv uppgift. Incidensen för män minskar med en procent per år i Sverige (figur 4.2). I Sydöstra regionen låg incidensen tidigare lägre än i riket (p<.1), men regionens incidensminskning över tid är mindre än landet som helhet. För män har både Jönköpings och statistiskt signifikant (p<.1 respektive p=.2) lägre incidens än. Prevalens Bronker och lunga, primär 2 15 Antal individer Figur 4.3 Femårsprevalens bronker och lunga, primärtumör kvinnor 2 15 Antal individer Figur 4.4 Femårsprevalens bronker och lunga, primärtumör män 25

27 Kommentar, lungcancer, prevalens: På grund av kort medelöverlevnad vid lungcancer, syns inte den ökade incidensen för kvinnor tydligt i prevalenstal (figur 4.3). Vid statistisk analys av prevalens, ökar den med 3.2% per år. Detta är inte statistiskt signifikant (p=.23). Inte heller incidensminskningen för män leder till någon signifikant ändring i prevalenstalen (figur 4.4). Relativ överlevnad Bronker och lunga, primär 36.2 ( ) 36.5 ( ) Sydöstra regionen 37.4 ( ) 38.5 ( ) % Figur 4.5 Relativ ettårsöverlevnad för bronker och lungcancer, primär kvinnor och män Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till ( ) Sydöstra regionen 42.5 ( ) 42.8 ( ) 44.6 ( ) % Figur 4.6 Relativ ettårsöverlevnad för bronker och lungcancer, primär kvinnor Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till

28 32.5 ( ) Sydöstra regionen 34. ( ) 34.4 ( ) 34.9 ( ) % Figur 4.7 Relativ ettårsöverlevnad för bronker och lungcancer, primär män Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till Kommentar, lungcancer, överlevnad: Den relativa 5-årsöverlevnaden i Sydöstra regionen är 14.3% (95% KI ), medan den totala 5-årsöverlevnaden är 12.1% (95% KI ). Sjukdomens dåliga prognos gör att både den relativa som den totala 5-årsöverlevnaden är ungefär lika låga. Den relativa 5- årsöverlevnaden för kvinnor i Sydöstra regionen är 18.% (95% KI ) och den totala 5-årsöverlevnaden är 16.1% (95% KI ). Den relativa 5-årsöverlevnaden för män i Sydöstra regionen är 11.8% (95% KI ) och den totala överlevnaden för män är 9.6% (95% KI ). Eftersom så många patienter som diagnostiseras med lungcancer avlider inom ett år, rapporteras här regionens och de enskilda länens överlevnadsdata som relativ 1-årsöverlevnad (figur ). Kvinnor har, oavsett analysmetod, signifikant bättre total överlevnad än män i regionen. Denna skillnad består även efter justering av ålder och olika typer av lungcancer. Man kan förmoda att metoden relativ överlevnad för lungcancer kan leda till en underskattad siffra, eftersom lungcancerpatienter tillhör en grupp, där andra sjukdomar orsakade av rökning och alkohol är överrepresenterade jämfört med genomsnittet för Sveriges befolkning. 27

29 5. BRÖSTCANCER ICD7: 17 Incidens Bröstcancer / Sverige År Figur 5.1 Incidens bröstcancer kvinnor Kommentar, bröstcancer, incidens: Incidensen i bröstcancer ökar årligen med 1.4% (p<.1) i Sverige Det innebär att incidensen har stigit med 36% de senaste 25 åren. Alla tre länen i Sydöstra regionen följer samma trend som övriga landet (figur 5.1). Incidenstoppen i regionen mellan 1986 och 1988 sammanfaller tidsmässigt med införandet av mammografiscreening. Under slutet av 9-talet ses en kraftig ökning av incidensen, vilket anses ha sin grund i ökad utskrivning av hormonersättning för kvinnor med klimakteriebesvär. Under samma tid kan en minskad incidens i bero på en, enligt uppgift, brist på mammografispecialister. Denna minskning upphämtas de efterföljande åren. Under 2-talet minskar incidensen I Östergötland och samtidigt som utskrivning av hormonersättning har minskat. De till synes stora incidensvariationerna i figur 5.1 mellan enstaka år, t ex incidensökning i de senare åren, kan ha sin förklaring i verksamhetsstörningar såsom införandet av digital mammografiutrustning. 28

30 MORTALITET Bröstcancer 5 4 /1 3 2 Sverige År Figur 5.2 Mortalitet bröstcancer kvinnor Kommentar, bröstcancer, mortalitet: Sveriges bröstcancermortalitet minskar med i genomsnitt.7% (p<.1) årligen. Det innebär att mortaliteten har minskat med 16% på 25 år. Sydöstra regionen följer samma trend (figur 5.2). PREVALENS Bröstcancer Antal individer År Figur 5.3 Prevalens bröstcancer kvinnor Kommentar, bröstcancer, prevalens: Mellan åren 22 och 27 har i sydöstra regionen antalet kvinnor som lever med bröstcancerdiagnos ökat med knappt 2 fall (6%) (figur 5.3). 29

31 RELATIV ÖVERLEVNAD Bröstcancer 85.4 ( ) 85.5 ( ) Sydöstra regionen 85.7 ( ) 86.2 ( ) % Figur 5.4 Relativ femårsöverlevnad för bröstcancer kvinnor Diagnosår 1993 till 27, Uppföljning till Kumulativ relativ överlevnad, % År Patients at risk: Diagnosår Initialt 5 år 1 år 15 år 23-27: : : Kumulativ överlevnad (%), 95% konfidensintervall Diagnosår Initialt 5 år 1 år 15 år 23-27: ( ) : ( ) 8.8 ( ) : ( ) 77 ( ) 73.8 ( ) Figur 5.5 Relativ 5-årsöverlevnad för bröstcancer kvinnor Tre diagnosperioder, uppföljning till

32 Kommentar, bröstcancer, överlevnad: Överlevnaden i bröstcancer är internationellt och nationellt mycket god. I Sydöstra regionen är den relativa 5-årsöverlevnaden 85.7%. Inget av de tre länen skiljer sig signifikant från de övriga (figur 5.4). Överlevnaden har förbättrats signifikant från mitten av 9-talet, då flera viktiga diagnostiska och terapeutiska metoder har introducerats. Under de senaste fem åren ses ingen ytterligare förbättring när metoden relativ 5-årsöverlevnad används (figur 5.5). 6. PROSTATACANCER ICD7: 177 INCIDENS Prostatacancer / Sverige År Figur 6.1 Incidens prostatacancer Kommentar, prostatacancer, incidens: Prostatacancer har en incidensökning med 2.7% per år i genomsnitt i Sverige. s årliga ökning ligger nästan en procentenhet högre (3.6% per år, p<.1), medan Östergötlands och s incidens med en ökning på 1.7% per år är signifikant (p<.1) skiljt från rikets ökning (figur 6.1). Sydöstra regionens incidens låg tidigare högre än Sveriges incidens, vilket kan förklara att ökningen över tid i vår region inte har varit lika kraftig som i Sverige. Incidensberäkningarna har justerats med hänsyn till att länen kan ha olika åldersstruktur. Utvecklingen efter år 26 kan ha påverkats av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prostatacancer, som publicerades april 27 [6]. En viktig faktor för förändringar av incidensen är variationer i aktivitet kring PSA-provtagning och gränsvärden för fortsatt utredning. 31

33 MORTALITET Prostatacancer / Sverige År Figur 6.2 Mortalitet prostatacancer Kommentar, prostatacancer, mortalitet: Mortaliteten för prostatacancer ökar årligen med.9% (p<.1) i Sverige. I Sydöstra regionen ses också en viss ökning, dock inte lika kraftig som i Sverige (p=.48) (figur 6.2). Främst beror denna skillnad mellan Sverige och Sydöstra regionen på att s mortalitet inte har haft någon större variation över tidsperioden. PREVALENS Prostatacancer 2 Antal individer År Figur 6.3 Prevalens prostatacancer 32

34 Kommentar, prostatacancer, prevalens: Mellan åren 22 och 27 har det skett en prevalensökning med så mycket som 14 fall och i genomsnitt 8 procent per år (p<.1) i regionen (figur 6.3). Även i denna ökande patientgrupp efterfrågas specialiserad handläggning under lång tid pga hög överlevnad. RELATIV ÖVERLEVNAD Prostatacancer 74.9 ( ) Sydöstra regionen 78.7 ( ) 79.2 ( ) 82.5 ( ) % Figur 6.4 Relativ 5-års överlevnad för prostatacancer Diagnosår 1993 till 27, Uppföljning till Kumulativ relativ överlevnad, % År Patients at risk: Diagnosår Initialt 5 år 1 år 15 år 23-27: : : Kumulativ överlevnad (%), 95% konfidensintervall Diagnosår Initialt 5 år 1 år 15 år 23-27: ( ) : ( ) 63.1 ( ) : ( ) 57 ( ) 47.1 ( ) Figur 6.5 Relativ 5-årsöverlevnad för prostatacancer Tre diagnosperioder, uppföljning till

35 1 8 Procent 6 4 Östergötland Jönköping Kalmar År Figur 6.6 Lokaliserad prostatacancer uppdelat på län 1 8 År 23 till 26 6 År 27 till juni 29 Procent Sydöstra regionen Figur 6.7 Andel hälsoundersökningar som orsak till diagnos, prostatacancer Kommentar, prostatacancer, överlevnad: och har en signifikant bättre relativ 5-årsöverlevnad (82.5% resp. 79.2%) än Östergötland (74.9%) (figur 6.4). Femårsöverlevnaden har förbättrats signifikant mellan samtliga tre diagnosperioder från 71.3% för patienter diagnostiserade mellan 1993 och 1997 till 86.6% för patienter med diagnosår (figur 6.5). Andelen lokaliserad prostatacancer har det senaste decenniet inte någon tydlig länsskillnad (figur 6.6). Andelen mer avancerade T4-tumörer var 7.9% i Östergötland, 3.9% i och 2.5% i. Andelen spridd cancer (M1) är 11.3% i Östergötland och 8.% i både Jönköpings och. Skillnaderna mellan länen är signifikant (p<.1) både vad gäller andelen rapporterade T4-tumörer och M1. Observationerna kan teoretiskt bero på att 34

36 befolkningen i de tre länen har olika sjukdomsbilder. Detta är dock inte så sannolikt, utan mer troliga förklaringar är att det finns andra olikheter, såsom i befolkningens PSA-provtagningsaktivitet, patologibedömning, sjukvårdens tillgänglighet och diagnostisk aktivitet, samt skillnader i rutiner för påvisande av spridd cancer. I har andelen som diagnostiserats efter en hälsoundersökning minskat efter att tidigare varit över regiongenomsnittet. I Östergötlands och har andelen ökat (figur 6.7), möjligen som en anpassning till nationella riktlinjer för diagnostik av prostatacancer [6]. Den avgörande orsaken till överlevnadsökningen är alltså den allt mer aktiva prostatacancerdiagnostiken (PSA). Jämfört med tidigare görs nu cancerutredning och diagnostik även av mindre förhöjt värde. Effekten blir att diagnosen ställs oftare och tidigare i livet och allt fler män bär på vetskapen om att ha prostatacancer utan att detta signifikant påverkar den totala överlevnaden. 35

37 7. MALIGNT MELANOM ICD7: 19 INCIDENS Malignt melanom 5 4 /1 3 2 Sverige År Figur 7.1 Incidens malignt melanom kvinnor och män 1 8 Procent <=1. mm mm mm > 4. mm Sverige-kvinnor Sydöstra-kvinnor Sverige-män Sydöstra-män Figur 7.2 Tumörtjocklek malignt melanom kvinnor och män Kommentar, malignt melanom, incidens: Incidensen för malignt melanom ökar med ca 2.4% per år (p<.1) i Sverige. Sydöstra regionen hade tidigare en högre incidens än i riket, men incidensökningen i regionen har genomsnittligt inte varit lika kraftig de senaste 25 åren (figur 7.1). Det finns också en könsskillnad för incidensen i Sverige. Kvinnors incidens ökar inte lika mycket som männens 36

38 (p=.23). I Sydöstra regionen ses samma tendens till incidensskillnad mellan könen. Jönköpings län ligger genomsnittligt något högre i incidens än de båda övriga länen i regionen, men förändringen över tid är densamma för alla tre länen. Sverige har en högre andel tumörer i den tunnaste tjockleksklassen jämfört med Sydöstra sjukvårdsregionen (figur 7.2). Detta gäller för både män och kvinnor. Skillnaden ligger främst i att Stockholm/Gotland och Västra Götalands sjukvårdsregion i den nationella statistiken har höga andelar tunna melanom [7] PREVALENS Malignt melanom Antal individer År Figur 7.3 Prevalens malignt melanom kvinnor 3 25 Antal individer År Figur 7.4 Prevalens malignt melanom män 37

39 Kommentar, malignt melanom, prevalens: Mellan åren 22 och 27 ökade prevalensen för kvinnor med 37% (figur 7.3) och för män 23% (figur 7.4). Den totala ökningen var 3% mellan RELATIV ÖVERLEVNAD Malignt melanom 85.5 ( ) Sydöstra regionen 88.7 ( ) 9.6 ( ) 9.8 ( ) % Figur 7.5 Relativ 5-års överlevnad för malignt melanom kvinnor och män Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till ( ) 92.4 ( ) Sydöstra regionen 92.5 ( ) 95.3 ( ) % Figur 7.6 Relativ 5-års överlevnad för malignt melanom kvinnor Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till

40 8.3 ( ) Sydöstra regionen 84.7 ( ) 86.2 ( ) 88.8 ( ) % Figur 7.7 Relativ 5-års överlevnad för malignt melanom män Diagnosår 1993 till 27, uppföljning till Kommentar, malignt melanom, överlevnad: Jönköpings och har signifikant bättre överlevnad än. I Sydöstra regionen är den relativa 5-årsöverlevnaden 88.7% för diagnosår (figur 7.5). Överlevnadssiffrorna för regionen är likvärdiga med riksgenomsnittet. I är överlevnaden för kvinnor med malignt melanom signifikant bättre än i Östergötland (figur 7.6). Det finns också en skillnad i överlevnad mellan könen. Kvinnorna i regionen har en relativ 5-årsöverlevnad som ligger 7.8 procentenheter högre än männens. För män gäller att har signifikant bättre relativ 5-årsöverlevnad än Östergötlands län (88.8% respektive 8.3%) (figur 7.7). 8. REFERENSER [1] Armitage P, Berry G, Matthews JNS. Statistical Methods in Medical Research 4 th Edition (22). [2] Dickman PW, Sloggett A, Hills M, Hakulinen T. Regression models for relative survival. Statist. Med. 24; 23: [3] Framtida cancerprevalens och cancerincidens i Sverige ( [4] Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 28 ( [5] Koloncancerpatientens väg i vården. Onkologiskt centrums hemsida under rubriken Vårdprogram/Kolorektal cancer/rapporter ( [6] Nationella riktlinjer för prostatacancersjukvård Medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument ( [7] Datasammanställning 29, Nationellt kvalitetsregister Finns på Onkologiskt centrums hemsida under rubriken Vårdprogram/Hudmelanom och dysplastiska naevi/rapporter ( 39

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning Cancerpatienternas överlevnadstal i olika områden På sidorna 3 16 framställs de ålderstandardiserade relativa överlevnadstalen för patienter i de olika universitetssjukhusens ansvarsområden vilka har diagnostiserats

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Statistik. Statistik

Statistik. Statistik Statistik Statistik Varje år diagnostiseras över 50 000 fall av cancer i Sverige, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Antalet diagnostiserade fall motsvarar folkmängden i en mellanstor svensk stad.

Läs mer

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen Statistik Nästan 58 000 människor i Sverige drabbades av cancer år 2013. I hela världen insjuknade omkring 14 miljoner under 2012. Cancerfallen ökar kontinuerligt i både Sverige och världen, dels på grund

Läs mer

Statistik. 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9

Statistik. 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9 Statistik Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats. De cancerformer som ökar mest är malignt melanom och övrig hudcancer. Samtidigt finns det

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning Cancerpatienternas överlevnadstal i olika områden På sidorna 3 15 framställs de relativa överlevnadstalen för patienter i de olika universitetssjukhusens ansvarsområden vilka har diagnostiserats med cancer

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av cancersjuklighet i Odensberg, Falköpings kommun

Miljömedicinsk bedömning av cancersjuklighet i Odensberg, Falköpings kommun Miljömedicinsk bedömning av cancersjuklighet i Odensberg, Falköpings kommun Göteborg den 12 maj 2006 Annette Rödström 1 ST-läkare Erik Holmberg 2 Systemanalytiker Lars Barregård 1 Professor, överläkare

Läs mer

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9 8 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 KAPITEL 1 Statistik Ungefär 55 000 människor i Sverige drabbas varje år av cancer. Vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för cirka

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Beställningsadress. Onkologiskt centrum Sydöstra sjukvårdsregionen

Beställningsadress. Onkologiskt centrum Sydöstra sjukvårdsregionen CANCER SYDÖSTRA SVERIGE 27 Beställningsadress Onkologiskt centrum Sydöstra sjukvårdsregionen Universitetssjukhuset 581 85 LINKÖPING Tfn (13) 22 2 vx Fax (13) 22 28 46 E-post onkologisktcentrum@lio.se Rapporten

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Cancerincidens i Sverige 2012

Cancerincidens i Sverige 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2014 Cancerincidens i Sverige 2012 Nya diagnosticerade cancerfall år 2012 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Cancerincidens i Sverige 2012 Nya

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst-, Prostataoch Lungcancer Etapp 1 Rapport 2008-05-26 Rapporten omfattar Rapport 2007-11-20 Kolon-, Rektal-, Bröst och

Läs mer

8 Cancerfondsrapporten 2016

8 Cancerfondsrapporten 2016 8 Cancerfondsrapporten 2016 Kapitelnamn 9 Cancer i dag och i framtiden År 2014 fick för första gången över 60 000 personer i Sverige en cancerdiagnos under ett år. Allt fler lever med cancer, och ökningen

Läs mer

Cancer i Sverige. Insjuknande och överlevnad utifrån regional och socioekonomisk indelning

Cancer i Sverige. Insjuknande och överlevnad utifrån regional och socioekonomisk indelning Cancer i Sverige Insjuknande och överlevnad utifrån regional och socioekonomisk indelning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Cancerincidens i Sverige 2013

Cancerincidens i Sverige 2013 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2014 Cancerincidens i Sverige 2013 Nya diagnosticerade cancerfall år 2013 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Cancerincidens i Sverige 2013 Nya

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

2016 Cancerfondsrapporten 2040

2016 Cancerfondsrapporten 2040 2016 Cancerfondsrapporten 2040 Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering,

Läs mer

Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING

Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning och slutsatser...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Antal cancerfall och antalet sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos...5 Antal sjukfall

Läs mer

Cancerfonds- rapporten 2011

Cancerfonds- rapporten 2011 Cancerfondsrapporten 2011 Cancerfonden 60 år i kampen mot cancer Cancerfonden 60 år av framgångsrik forskningsfinansiering På 60 år har Cancerfonden blivit landets största insamlingsorganisation. År 2010

Läs mer

Cancerpreventionskalkylatorn. Manual 2016-06-10

Cancerpreventionskalkylatorn. Manual 2016-06-10 Cancerpreventionskalkylatorn Manual 2016-06-10 Cancerpreventionskalkylator Bakgrund Befolkningens levnadsvanor är viktiga påverkbara faktorer för många cancerdiagnoser och har en särskild betydelse för

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom cancer

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom cancer Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom cancer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp Processägare Herman Nilsson-Ehle Februari 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat RSL 28 maj 2014 Ragnhild Holmberg 2 Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat Upplevd kvalitet (kund) Processkvalitet Medicinsk kvalitet Patientens perspektiv 3 Regionalt cancercentrum, RCC Sydöst Vision:

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE Gun Wingren, Docent Avd. för Yrkes- och Miljömedicin, IKE, Linköpings Universitet Ingela Helmfrid, Biolog Yrkes- och Miljömedicinskt Centrum.

Läs mer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Denna beskrivning av hälsoläget och bestämningsfaktorer för hälsan baseras på ett flertal registeroch enkätuppgifter. Beskrivningen uppdateras årligen av Samhällsmedicin,

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

SKL FOLKHÄLSOEKONOMISKA BERÄKNINGAR

SKL FOLKHÄLSOEKONOMISKA BERÄKNINGAR SKL FOLKHÄLSOEKONOMISKA BERÄKNINGAR Presentation av resultat Västernorrland Detta material är använt i en muntlig presentation. Materialet är inte en komplett spegling av Sironas perspektiv. Materialet

Läs mer

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014 RMPG Kirurgi Årsrapport 214 Väntat högst 9 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) 1 98 96 94 92 9 okt-13 mar-14 88 86 84 82 Östergötland Jönköping Kalmar RIKET Data från Öppna jämförelser Väntat

Läs mer

Cancerfondsrapporten 2010

Cancerfondsrapporten 2010 Cancerfondsrapporten 2010 ANSVARIG FÖR CANCERFONDSRAPPORTEN 2010: Maria Prigorowsky, Cancerfonden PROJEKTLEDARE: Pärnilla Zigher, Cancerfonden REDAKTÖR: Micke Jaresand, Radical PR RESEARCH OCH SKRIBENTER:

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

EPIDEMIOLOGI. Läran om sjukdomsförekomst i en befolkning (Ahlbom, Norell)

EPIDEMIOLOGI. Läran om sjukdomsförekomst i en befolkning (Ahlbom, Norell) EPIDEMIOLOGI Läran om sjukdomsförekomst i en befolkning (Ahlbom, Norell) Läran om utbredningen av och orsakerna till hälsorelaterade tillstånd eller förhållanden i specifika populationer och tillämpningen

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Utvecklingstendenser Ökat fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för att klara framtidens utmaningar Den

Läs mer

Cancerincidens i Sverige 2014

Cancerincidens i Sverige 2014 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2015 Cancerincidens i Sverige 2014 Nya diagnosticerade cancerfall år 2014 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Cancerincidens i Sverige 2014 Nya

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare April 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer för utredning

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ann-Marie Olvenmark Annika Hedlund Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vårt sjukvårdsuppdrag. Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010. Medellivslängden i Sverige 2011-01-18. Åldersstruktur Epidemiologi

Vårt sjukvårdsuppdrag. Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010. Medellivslängden i Sverige 2011-01-18. Åldersstruktur Epidemiologi Vårt sjukvårdsuppdrag Åldersstruktur Epidemiologi Immigration Födelsetal Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010 Källa: SCB Figur 2:1 Medellivslängden i Sverige Källa: SCB. Figur 3:1 1 Spädbarnsdödligheten

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

A.1 Ämnesområde Hälso- och sjukvård A.2 Statistikområde Hälsa och sjukdomar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

A.1 Ämnesområde Hälso- och sjukvård A.2 Statistikområde Hälsa och sjukdomar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Cancerregistret 2001 HS0105 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hälso och sjukvård A.2 Statistikområde Hälsa och sjukdomar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

Incidens och prevalens av cancer

Incidens och prevalens av cancer Incidens och prevalens av cancer Stockholm-Gotlandregionen 1996 22 ONKOLOGISKT CENTRUM STOCKHOLM GOTLAND Beställningsadress ess Onkologiskt Centrum, M8:1 Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 STOCKHOLM

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2015

Väntetider i cancervården. Rapport december 2015 Väntetider i cancervården Rapport december 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

GEOMAPPING. Stefan Peterson, RCC Syd 2016OKT14 GEOGRAFISKA OCH SOCIOEKONOMISKA FAKTORERS INVERKAN PÅ INSJUKNANDE, BEHANDLING OCH ÖVERLEVNAD.

GEOMAPPING. Stefan Peterson, RCC Syd 2016OKT14 GEOGRAFISKA OCH SOCIOEKONOMISKA FAKTORERS INVERKAN PÅ INSJUKNANDE, BEHANDLING OCH ÖVERLEVNAD. Stefan Peterson, RCC Syd 2016OKT14 GEOMAPPING GEOGRAFISKA OCH SOCIOEKONOMISKA FAKTORERS INVERKAN PÅ INSJUKNANDE, BEHANDLING OCH ÖVERLEVNAD. ULF STRÖMBERG, SAHLGRENSKA ANDERS HOLMÉN F&U REGION HALLAND MEF

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Marie Lawrence Avd. för statistik och jämförelser 2013-10-22 2013-10-25 2 2013-10-25 3 Multidisciplinär teamkonferens efter operation för ändtarmscancer jämförelser

Läs mer

Registerstudier av cancersjukdomar. i Södra sjukvårdsregionen

Registerstudier av cancersjukdomar. i Södra sjukvårdsregionen Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Etapp 3 Komorbiditet och överlevnad Rapport 2009-03-03 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Melanom på huvudet är det en könsfråga??

Melanom på huvudet är det en könsfråga?? Melanom på huvudet är det en könsfråga?? Örjan Hallberg, civ.ing. Polkavägen 14B, 14 65 Trångsund Olle Johansson, docent Enheten för Experimentell Dermatologi, Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I BERGSLAGEN BILAGAN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I BERGSLAGEN BILAGAN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I BERGSLAGEN 1 BILAGAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 5 URVAL AV SJUKDOMAR OCH SJUKDOMSGRUPPER 7 Statistikkällor 7 Dödlighet 7 Cancer incidens 7 Vårdade i sluten vård Återstående

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd augusti 2015 Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och

Läs mer

Cancerfondsrapporten 2008

Cancerfondsrapporten 2008 Cancerfondsrapporten 2008 Cancerfondsrapporten ges ut av Cancerfonden Projektledare: Maria Prigorowsky Redaktör: Micke Jaresand Research och skribenter: Anna Ahlstrand, Mats Almegård, Sven-Eric Bergman,

Läs mer

Äldresatsningen. för 65 år och äldre i Skåne. Rapport-incidens av benskörhetsrelaterade frakturer i Region Skåne (alla diagnospositioner)

Äldresatsningen. för 65 år och äldre i Skåne. Rapport-incidens av benskörhetsrelaterade frakturer i Region Skåne (alla diagnospositioner) Äldresatsningen för 65 år och äldre i Skåne Rapport-incidens av benskörhetsrelaterade frakturer 2001-2013 i Region Skåne (alla diagnospositioner) Caddie Zhou Maria Sandberg Ingemar Petersson ERC Syd (Epidemiologi

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Folkhälsokalkylator. Bakgrund

Folkhälsokalkylator. Bakgrund Folkhälsokalkylator Bakgrund Befolkningens levnadsvanor är viktiga påverkbara faktorer för många folksjukdomar och har en särskild betydelse för den framtida ohälsan. För folksjukdomar som cancer, hjärtkärlsjukdomar,

Läs mer

Hälsokalkylator. Bakgrund

Hälsokalkylator. Bakgrund Hälsokalkylator Bakgrund Befolkningens levnadsvanor är viktiga påverkbara faktorer för många folksjukdomar och har en särskild betydelse för den framtida ohälsan. För folksjukdomar som cancer, hjärtkärlsjukdomar,

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:18 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Vi finns för att cancer finns

Vi finns för att cancer finns 2017-08-31 Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Vi finns för att cancer finns Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av cancerfall per år är

Läs mer

Inledning. Sammanfattning

Inledning. Sammanfattning Inledning Svenskt Register för Aktiv Uremivård (srau) startade 1991 med syftet att dokumentera den aktiva uremivårdens omfattning i Sverige och har sedan 1994 givit ut en publikation årligen. Från den

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

2011-09-02. Grunderna i epidemiologi. Innehåll: Vad är epidemiologi? Epidemiologins tillämpningsområden

2011-09-02. Grunderna i epidemiologi. Innehåll: Vad är epidemiologi? Epidemiologins tillämpningsområden Innehåll: Grunderna i epidemiologi Vad är epidemiologi? Beskriva 5 olika typer av studiedesign Beskriva 3 olika typer av sjukdomsmått Emilie.agardh@ki.se Diskutera orsaker och samband Varför är epidemiologi

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE Gun Wingren, Docent Avd. för f r Yrkes- och Miljömedicin, IKE, Linköpings Universitet Ingela Helmfrid, Biolog Yrkes- och Miljömedicinskt

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

V201 Kommittémotion. 1 Innehåll 1. 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. 3 Inledning 2. 4 Regionala skillnader 3. 5 Omotiverade skillnader 3

V201 Kommittémotion. 1 Innehåll 1. 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. 3 Inledning 2. 4 Regionala skillnader 3. 5 Omotiverade skillnader 3 Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:482 av Karin Rågsjö m.fl. (V) En jämlik cancervård 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Inledning 2 4 Regionala skillnader 3 5 Omotiverade

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-213 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Patienter i specialiserad vård 2007

Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst-, Prostata- och Lungcancer Etapp 2 Vård före insjuknande Rapport 2008-09-15 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18 Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 214 Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 215-8-18 Sammanfattning De totala dödstalen har minskat för samtliga utbildningsgrupper

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

LiÖ 2011-3429. Äldre med cancer. Behovsanalys 2011

LiÖ 2011-3429. Äldre med cancer. Behovsanalys 2011 LiÖ 2011-3429 Äldre med cancer Behovsanalys 2011 Jenny Malmsjö Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 SLUTSATSER... 6 STARKA SIDOR... 6 UTVECKLINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Ansamling av cancerfall hur utreder vi? Faktablad från Arbets och miljömedicin, Göteborg

Ansamling av cancerfall hur utreder vi? Faktablad från Arbets och miljömedicin, Göteborg Ansamling av cancerfall hur utreder vi? Faktablad från Arbets och miljömedicin, Göteborg april 2010 Ansamling av cancerfall hur utreder vi? Arbets och miljömedicin i Västra Götalandregionen blir ofta ombedda

Läs mer