Kvalitetsbokslut 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2013"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 4 Organisation... 5 Faktaruta... 6 Tillgänglighet... 6 Medicinska resultat... 7 Patientsäkerhetsresultat Patienterfarenheter Förbättringsarbete Forskning och utbildning Aktiviteter Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

3 Inledning Att arbeta vid en kirurgklinik innebär att varje dag möta människor som drabbats av sjukdom eller skada, något som påverkar personens hälsa och liv. Det ställer höga krav på oss att möta människor i olika faser av chock och kris, att ge enkel och tydlig information och att kunna erbjuda vård och behandling inom rimlig tid. På kliniken arbetar några av teamen i de länsövergripande cancerprocesser där man gemensamt och tvärprofessionellt tar fram vårdprogram och rutiner för att tillse att en person som drabbats av cancer, får ett smidigt, säkert och tryggt omhändertagande genom processen för utredning, behandling och eftervård. Våra sjukvårdssystem är många gånger snåriga, det är ett viktigt arbete att hela tiden utvärdera, kritiskt granska och hitta förbättringar i våra strukturer och system. Under 2013 har colorektalcancerprocessen och prostatcancerprocessen arbetat med väntetider, information och medicinsk kvalitet. Bröstcancerprocessen gjorde ett omfattande arbete, och efter att under 2012 och i början av 2013 haft en lägre bemanning, finns nu en medicinskt ansvarig på plats och arbetet i den cancerprocessen kan fortsätta formades också en ny cancerprocess - malignt melanom processen har Regionalt Cancer Centrum (RCC) gått in och ger ekonomiskt stöd också till det processarbetet. Jag är väldigt stolt och glad över att ha så många engagerade medarbetare, som varje dag vill förbättra omhändertagande för våra patienter. I cancerprocesserna blir det arbetet också väldigt tydligt. Men vi har bekymmer med vår tillgänglighet, framförallt till våra mottagningar. Vi arbetar med extra mottagningar på kvällstid, vi går igenom varje patient på våra väntelistor och remitterar det som är möjligt till andra sjukhus. I dagsläget genomgår vi en omfattande kartläggning av vår produktion och kapacitet för att få en tydligare bild över hur vårt uppdrag ser ut över året, och vilken kapacitet vi har. Inom ramen för ett projekt, Produktion- och kapacitetsplanering (PoK), får vi hjälp att göra en planering framåt i tiden, med hjälp av historiska data. Detta arbete har stort fokus och är högprioriterat under Vår operationsresurs är också en begränsande faktor. Under perioder med större behov av ökade resurser, innebär det att väntetiderna till operation blir för långa. Läkarbemanningen har under några år genomgått ett generationsskifte. Det är svårt att rekrytera färdiga specialister idag, därför är det särskilt viktigt att vi har en ständigt pågående utbildning av kirurger hos oss. Stor del av vår operationsutbildning sker på Kullbergska sjukhuset, Katrineholm. Vi har kommit långt vad gäller utvecklandet av "nya roller" på våra mottagningar. Sjuksköterskor sköter självständigt flera av våra återbesök inom colorektal, kärl, hud och bröst. Kontaktsjuksköterskan för flera cancerdiagnoser finns med under hela processen. Arbetet med utvecklande av kontaktsjuksköterskerollen fortsätter 2014, innan året är slut kommer alla personer som diagnostiserats med cancer att erbjudas kontaktsjuksköterska. Under 2014 kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla sjuksköterskerollen till exempel genom viss receptförskrivning, skriva remisser och att sjuksköterskan kan ta emot vissa patientgrupper som selekterade nybesök. Vi fortsätter 2014 att utveckla teamet runt patienten, där alla yrkesroller används till fullo och där respekten för patienten och varandras insats är det viktigaste. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

4 Verksamhetens uppdrag Sektionen för colorektal kirurgi Sektionen har ett åtagande som omfattar utredning, operation och behandling av patienter med colorektalkirurgiska sjukdomar. Bland dessa finns speciellt fyra stora grupper av patienter: Cancer i tjocktarmen och ändtarmen Inflammatoriska tarmsjukdomar Inkontinensjukdomar Icke-cancersjukdomar i ändtarmsöppningen och analkanalen. Två av teamets överläkare är processledare resp. processtödjare inom colorektalcancerprocessen. Syftet med processen är att kontinuerligt förbättra den colorektala cancervården innan och efter diagnos. Sektionen för kärlkirurgi Kärlkirurgen har ett länsansvar att åtgärda kärlförträngningar i hals, stora kroppspulsådern och perifiera kärl. Operation sker via öppen kirurgi eller i nära samarbete med radiologer på radiologkliniken. Åderbråcksbehandling sker i stor utsträckning med RF (radiofrekvent behandling) på kirurgmottagningen. Sektionen bedriver sedan januari 2008 screening av aortaaneurysm på män. Sektionen för bröst- och plastikkirurgi Sektionen har ett länsövergripande ansvar för alla sjukdomar i bröst hos såväl kvinnor som män vilket innebär bl a nydiagnostiserade per år. Diagnostik, terapikonferens, operation, onkologisk behandling sker i interdisciplinärt samarbete med mammografiavdelningen, patologavdelningen och onkologkliniken under ett funktionellt bröstcentrum. Sektionen har också ett länsansvar för operationer av tjocka maligna melanom med sentinel node biopsi, och i förekommande fall delhudstransplantation. Sektionen för övre gastrointestinal kirurgi Sektionen handhar sjukdomar inom matstrupe, magsäck, gallvägar, bukspottkörtel och lever. Detta innefattar operativ verksamhet som omfattande utredningsverksamhet med en väl utbyggd endoskopisk verksamhet, såväl diagnostik som för behandling. Samtliga tumörsjukdomar inom området utreds vid sektionen. Sektionen samarbetar med Gastroenterologiskt Centrum på Huddinge Universitetssjukhus. Endoskopienheten Sektionen för endoskopi Endoskopienheten ansvarar för all fiberoptisk diagnostik vid symtom ifrån övre- och nedre delen av magtarmkanalen hos både vuxna och barn i Eskilstuna/Katrineholm, inklusive uppföljning och cancerkontroller. Verksamheten innefattar också terapeutiska åtgärder, såsom omhändertagande av akut blödning, borttagande av polyper och olika former av stentinläggning, samt säkring av näringstillförsel via en sk PEG när detta inte kan ske via munnen. Vid Endoskopienheten omhändertas även alla patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (inflammatory bowel disease, IBD). Verksamheten vid Endoskopienheten bedrivs därför i nära samarbete med gastroenterologerna vid Medicinkliniken, MSE. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

5 Sektionen för Urologi Sektionen har ansvaret för utredningar, behandlingar (operativt samt medikamentellt) av patienter med sjukdomar i njurar, urinledare, urinblåsa, prostata samt de manliga könsorganen. Sektionen deltar också i ett processarbete, med stöd hos Regionalt Cancer Centrum (RCC). Syftet med processen är att kontinuerligt förbättra omhändertagandet av personer som drabbats av prostatacancer. Organisation På olika sätt sörjer vi för utbildning och kompetensförsörjning på vår klinik. Genom att hela tiden pröva nya arbetssätt inom ramen för de processarbeten som pågår, växer medarbetarna och utvecklas i takt med förändringar och förbättringar, och som tar utgångspunkt i vårdflöde och behov hos våra patienter. Under senare år har vi haft ett generationsskifte hos läkarna på kliniken, därför är det av hög prioritet, att vi har en ständigt pågående utbildning av kirurger hos oss. Stor del av vår operationsutbildning sker på Kullbergska sjukhuset, Katrineholm och ST-läkarutbildningen har ett gott renommé i landet. Sedan några år tillbaka har vi arbetat med att se över kompetens och utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Arbetet med sk "Skill-Mix", alltså att tidigare traditionella läkaruppgifter överförs till sjuksköterskan, är en viktig satsning för att Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

6 göra det möjligt att möta de olika behoven av vård och behandling, samtidigt med en effektiv användning av resurser och kompetens. Faktaruta Fakta Utfall 2013 Omsättning Antal anställda 394 mnkr 179 st Tillgänglighet Figurerna visar antal patienter som söker vård hos oss, och hur pass väl vi klarar av att ta emot vårdsökande inom vårdgarantin. Det går att utläsa i diagrammen att ett intensivt arbete med extramottagningar har gett resultat. Figuren nedan (figur 3) visar hur söktrycket har sett ut på våra mottagningar föregående år. I figuren finns både ny och återbesöken. Skulle vi kunna hålla kvoten 1 nybesök 1 återbesök skulle vi kunna producera de 1000 läkarbesök vi behöver utföra varje månad för att hålla medicinskt måldatum både för nyoch återbesök. Under 2013 har vi haft nästan 1000 patienter hos oss på extramottagningar. Det betyder att vi har arbetat en hel månad extra för att matcha behovet! Vi arbetar nu ännu mer intensivt med att se över vilken kapacitet vi har och hur vår produktion ser ut genom att analysera historiska data. Med hjälp av den statistiken kan vi lägga upp en planering för hela året och samtidigt hela tiden utvärdera resultaten. I det arbetet ingår också att se över flödet för patienterna och flera förbättringsarbeten pågår inom verksamheten, med syftet att på olika sätt tillse att vi klarar och lever upp till mål som medicinskt måldatum, att kunna Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

7 erbjuda vård och behandling inom rimlig tid. Figur 3 Vi klarar att hålla vårdgarantin för operation större delen av året. Vi tappar under sommar månaderna då operationsresurserna begränsas ytterligare. För att hålla vårdgarantin remitterar vi till annan vårdgivare/andra sjukhus. Medicinska resultat MEDICINSKA RESULTAT- öppna jämförelser Bröstcancervården i Sörmland bedrivs på MSE och har samma höga standard som övriga bröstcancercenter i landet. Men vi har svårt att öka vår kapacitet med bröstoperationer, vid ökat inflöde eller ökade behov. Orsaken till detta är en för låg operationskapacitet idag. Vi har en för liten operationsresurs och tillsammans med att vi under några år har haft för bröstkirurger, så har det påverkat tid från beslut till operation. Idag är bemanningen på bröstcentrum fullskalig och resultaten förväntas förbättras avsevärt under påföljande år. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

8 Prostatcancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och står för 36 % av all cancersjukdom hos män. Tack vare tidig diagnostik och väldifferentierade tumörer är idag den relativa överlevnaden 87 %. Tidig behandlingsstart har inte visat sig påverka överlevnaden, tumören är långsamt växande men det första besöket hos specialistvården bör ändå komma snabbt p g a psykiskt lidande hos personen som drabbats av misstanke om tumörsjukdom. Forskning har visat att vid mer avancerad cancersjukdom är den kurativa behandlingen, att tumören opereras bort eller strålas, viktig och det nationella målet, för kurativ behandling, är satt till 62 %. Sörmland håller sig väl inom måluppfyllelsen. I prostatcancerprocessen har ett arbete om kortare väntetider från remiss till besök intensifierats. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

9 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

10 Kvalitetsregistret för tjocktarmscancer mäter bland annat fem-års överlevnad och omoperation. Indikatorerna är uppdelade mellan kvinnor och män. Cancerformen är ovanlig bland yngre än 49 år och 75 % av de drabbade är i åldern 65 och äldre. Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Kvalitetsindikatorn för omoperation är ett viktigt mått, en omoperation innebär en oförutsedd händelse och ett stort lidande för den drabbade. Sörmland ligger på under riksgenomsnittet, 7,26 % (jmf 8,72 i riket), och för Mälarsjukhuset 6,1 % fall av omoperation. Dödlighet vid operation av tjocktarmscancer är ett annat viktigt mått på vårdkvaliten. Det indikerar urval av patienter som genomgår operation av tjocktarmscancer, samt omhändertagandet före, under och efter operationen. Sörmland ligger vid eller strax över riksgenomsnittet. Ett förbättringsarbete om ett bättre omhändertagande före, under och efter operationen pågår inom ramen för colorektalcancerprocessen, i länet, där olika insatser på flera nivåer prövas för att bättre selektera de personer som opereras för cancersjukdom i tjock- och ändtarm, för ett säkrare omhändertagande i hela vårdprocessen. Målet för det arbetet är att förbättra resultatet för överlevnad respektive omoperation, för personer som drabbats av colorektalcancer och ändtarmscancer. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

11 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

12 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

13 Överlevnaden vid ändtarmscancer har ökat de senaste åren i Sverige. Ett kvalitetsmått för vård och behandling av sjukdomen är, förutom 5- års överlevnad, också här andel personer som drabbas av omoperation. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

14 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

15 KIRURGISK BEHANDLING Andelen utförda ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi är ett mått på kostnadseffektiv behandling. Kirurgkliniken Mälarsjukhuset och Katrineholm har en mycket väl fungerande operativ dagkirurgisk verksamhet till stor del belagd i Katrineholm. Men uppdraget begränsas inte enbart till detta utan ansvarar också för den akuta kirurgin. I jämförande resultat för andel ljumskoperationer utförda i dagkirurgi ligger kliniken över riksgenomsnittet. Gallsjukdom är en vanlig åkomma och ca personer i Sverige får sin gallblåsa bortopererad. Komplikationer vid operation drabbar mellan 5-10 %, därför är postoperativa komplikationer vid galloperation en viktig kvalitetsindikator. I Sörmland drabbades 5,2 % postoperativ komplikation, Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

16 Kliniken har ett länsuppdrag för omhändertagande och behandling av kärlkirurgisk Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

17 sjukdom. Ett viktigt kvalitetsmått är tiden till operation vid symtomgivande förträngning i halspulsådern. Tidsaspekten är viktig. Om behandlingen dröjer mer är 2 veckor halveras den gynnsamma effekten av operationen. Kliniken har lyckats väl med operation inom målvärdet 14 dagar från symtom till operation.. Patientsäkerhetsresultat Under 2013 genomfördes mätning av följsamhet till basala hygienrutiner 1 ggr på vårterminen och 1 ggr på hösterminen, inom verksamhetens olika enheter. Vid vårterminens mätning nåddes målet om 80 % följsamhet totalt på kirurgmottagningen medan Endoskopimottagningen fick ett sämre resultat och nådde bara 50 % följsamhet i samtliga steg. Förbättringsområdet där blev handsprit före patientkontakt, en viktig iakttagelse. Avdelning 81 nådde 83 % följsamhet i samtliga steg. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

18 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

19 HÄNDELSE- OCH RISKANALYSER I VERKSAMHETEN Efter att en patient skrevs ut från avdelningen utan att läkemedelslistan på ett riktigt sätt hade gåtts igenom, gjordes en händelseanalys. Syftet med den analysen var att identifiera s.k. "check-points" för läkemedelsgenomgång under vårdtiden. Flera bakomliggande orsaker kunde efter analysen konstateras och några av dem berörde utbildning men också kompetens. Efter genomgången händelseanalys kom analysteamet fram till tre åtgärdsförslag nämligen 1. Att ta fram en rutinförändring om vidimering av läkemedelslistan och mäta följsamheten till denna 2. Bifynd som innefattar att bereda och lyfta frågan om medicinläkare eller apotekare på vårdavdelningen samt 3. Utbildning i läkemedelsmodulen. Under 2014 kommer vi att pröva att under vissa tider ha en apotekare på avdelning, i samband med ronden, för att optimera och säkerställa en korrekt bedömning och läkemedelsgenomgång, vid komplexa sådana situationer. Utbildning i läkemedelsmodulen har genomförts under året vid ett flertal tillfällen. En intressant riskanalys som genomfördes i verksamheten var om patientmedverkan och patientens perspektiv och delaktighet i vården, genom att titta på möjligheten att inrätta rutiner om närståendemedverkan vid ronden på avdelningen. Syftet var att visa på de utmaningar som finns med ett ökat deltagande av närstående på ronden och närståendes delaktighet och engagemang i vården. Metoden som användes var att analysera inkomna avvikelser som rör närståendes delaktighet i vård och planering, samtal med patienter och närstående samt intervjuer med vårdpersonal på vårdavdelning. Resultatet visade att vid närståendemedverkan under ronden kan "kontrakt" upprättas med överenskomna tidpunkter för deltagande under ronden. Resultatet visade också att det är viktigt att det finns en stringens och tydlighet om att frågor som rör det aktuella vårdtillfället "extraheras", och blir tydligt i samtalet. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

20 En riskanalys om omhändertagande av PAD-prov i samband med provtagning på våra mottagningar gjordes också. Analysen gick ingående igenom processen från beslut om provtagning till överlämnande till transport. Åtgärdsförslagen syftade till ett säkert handläggande och omhändertagande av provet. Ett intressant bifynd om att likt posthantering och distribution med ett kod-system, i samband med överlämnandet av provet till transport, skulle säkra upp processen ännu mer. Bifyndet överlämnades till patientsäkerhetsenheten för spridning av bifyndet i den analysen. Patienterfarenheter Figurerna nedan visar utdrag ur den nationella patientenkäten, jämförande resultat mellan högsta och lägsta PUK värde (patientupplevd kvalitet). Mot bakgrund av det utfallet har fokus varit att hitta former för en förbättrad upplevd delaktighet på mottagningen. På urologmottagningen har all personal gått en utbildning i metoden "Teach Back". Metoden "Teach Back" innebär att det med hjälp av ett strukturerat samtal med patienten, går att förstå informationen och få rätt kunskap om aktuell behandling. Personer som drabbats av prostatcancer har under året getts möjlighet till att medverka i en enkät, om upplevd vårdkvalitet. Frågorna omfattade områden som upplevelse av väntetider, muntlig och skriftlig information, behandling samt tillgänglighet. 47 personer svarade på enkäten. Efter genomgången analys av enkätsvaren framkom att som patient hos oss är man överlag nöjd med bemötande och tillgänglighet till sjuksköterskan, medan nästan hälften av informanterna (40%) uppgav att väntetiderna är för långa. Också informationen, främst den skriftliga, upplevdes som bristfällig. Idag prövas att tilldela patienten en "Blå" pärm där all information samlas, och som kan fyllas på successivt under utredning och behandling. Med detta hoppas vi på att kunna öka delaktighet, kunskap och information om processen, för personer som drabbats av prostatcancer. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

21 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

22 Upplevd kvalitet i samband med undersökning av colon- tjocktarmen, följs i kvalitetsregistret GASTRONET. Resultatet visar att 98 % är nöjda eller mycket nöjda. Ett intensivt arbete med att förbättra informationen till personer som ska genomgå undersökningen, har gett resultat. Bland annat finns det en film på YouTube som förevisar hur undersökningen går till, jämte skriftlig information och fokus på ett lugnt, tryggt och säkert omhändertagande på mottagningen, i samband med själva undersökningen. Vid framtagande av den skriftliga informationen har sjukhusbiblioteken medverka på olika sätt. En väl förberedd patient underlättar och förbättrar också själva genomförandet, och resultatet, av undersökningen. Erfarenheter från 2013 års patientnämndsärenden berättar för oss att det är framförallt inom områdena vård och behandling som klagomålen finns, jämte brister i kommunikation och Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

23 information. Också bemötande har en relativt stor post. Den sammanlagda mängden ärenden uppgår till 105 st. Det betyder att det är många som vill bidra och vara med och utveckla vården. Klagomål från patient rapporteras också till vårt interna avvikelsesystem, Synergi, 2013 har vi 9 ärenden registrerade där. Några "röster" från våra patienter lyder såhär; - Det var mycket bristande information i samband med att jag drabbades av cancer. Jag fick inte veta hur allvarligt det var, utan förstod att något var fel när jag blev kallad till operation på MSE... - Jag har själv fått "jaga" tid till läkaren efter operationen. Jag upplever det som att ingen hade ansvar för mig efter canceroperatioen. Under 2013 startade ett processarbete om att förbättra flödet för personer som drabbats av malignt melanom och med fokus på patientmedverkan, delaktighet, information och ledtider. Målet med projektet är att skapa en modell för personer som drabbats av MM, och som tar utgångspunkt i personcentrerad vård. Innebörden av det är att tillse att patienten, hamnar på rätt plats, i rätt tid och med rätt kompetens. En kontaktsjuksköterskeroll i processen vet vi är viktig och den funktionen finns i vår organisation idag. Under 2014 kommer samtliga cancerprocesser i vår verksamhet att ha en särskilt utsedd person, en kontaktsjuksköterska. Centralt i våra ansträngningar att kunna möta varje person, är också att inkludera patienten och närstående på olika sätt, i mötet med patienterna. Tillgänglighet är ett prioriterat område Kommunikation och information, också ett förbättrat klimat beträffande de områdena hos närstående, kommer att ha fortsatt fokus under Så, utom det arbete som under 2013 redan har initierats, fortsätter vi våra ansträngningar om upplevd kvalitet under Förbättringsarbete I prostatcancerprocessen som är en av de cancerprocesser som har stöd hos Regionalt Cancer Centrum (RCC) har några förbättringsarbeten under året kunnat utvärderas. En utbildning om enkätkonstruktion har genomförts inom teamet och en enkät om nöjdhet hos personer som drabbats av prostatacancer skickades ut. Frågor som lyftes fram i enkäten var upplevelse om väntetider, information och bemötande. 86 % av patienterna som tillfrågades var nöjda med bemötande och tillgänglighet till sjuksköterska, medan så många som 40 % var missnöjda med väntetider till framförallt behandling. Också den skriftliga informationen till patienten och närstående, behöver förbättras. Sammanlagt har 47 patienter svarat på enkäten. Arbetet med att ta fram en enkät, riktad till patientgruppen har således gett en god bild över vad som fortsatt är viktigt att arbeta med, ur patienternas perspektiv. Att bearbeta och utvärdera enkäten har gett ökade insikter om vilka frågor som upplevs viktiga, hos dem det berör. I cancerprocessarbetet har man också sett över och försökt att på olika sätt förkorta ledtider under utredning. Ledtiderna som man tittat på har varit från remiss till nybesök, nybesök och provtagning till PAD-besked, från svar på PAD och diagnosbesked till patient, samt från det att PAD svar föreligger och tid till behandlingsbeslut. Målet för samtliga ledtider har varit totalt 6-8 veckor. Teamet har testat om det går att skapa ett snabbspår för patienter som redan med hjälp av några på förhand fastställda kriterier såsom ålder och remissinnehåll, kan misstänkas vara lämpliga för kurativ behandling. Från jan 2013 till maj 2013 utfördes ett test. 13 patienter ingick i testet och 8 av dessa Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

24 diagnostiserades med prostatacancer. Spridningen av antalet veckor blev 5-15 veckor. Svar på PAD fanns inom målgräns liksom beslut om behandling. Dock gick det efter testet att se att mottagningskapaciteten är för låg för att nå målet. Tillgänglighet ett prioriterat utvecklingsområde för alla våra mottagningar under Genom att följa mottagningsbehov och mottagningskapacitet varje vecka går det att förutse och planera en bättre kapacitet på våra mottagningar. Traumateamträning. Under slutet av 2012 (och som pågått regelbundet under 2013) startades traumateamträningar upp där alla kliniker deltar regelbundet. Alla professioner deltar i övningarna som tillsammans tränar 2 fall per gång. Kunskapen var före dessa strukturerade och teamorienterade övningar varierande och det går att se att många inte hade någon traumateamutbildning alls. Traumateamträningarna sker nu regelbundet 6 ggr per termin och utvärderingarna visar på goda resultat. Ordförande för traumateamgruppen är Ninos Oussi, kirurgkliniken. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

25 Forskning och utbildning VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 1. Kilander C, Mattsson F, Ljung R, Lagergren J, Sadr-Azodi O. Systematic underreporting of the population-based incidence of pancreatic and biliary tract cancers. Acta Oncologica. [In Press] [PMID: ] * 2. Derogar M, Sadr-Azodi O, Lagergren P, Lagergren J. Splenic injury during resection for oesophageal cancer - Risk factors and consequences. Ann Surg [In Press] * Oskarsson V, Orsini N, Sadr-Azodi O, Wolk A. Postmenopausal hormone replacement therapy and risk of acute pancreatitis: a prospective cohort study. Canadian J Medicine [In Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

26 Press] [PMID: ] * 3. Nordenvall C, Oskarsson V, Sadr-Azodi O, Orsini N, Wolk A. Postmenopausal hormone replacement therapy and risk of cholecystectomy: a prospective cohort study. Scand J Gastroenterol [In Press] [PMID: ] 4. Oskarsson V, Sadr-Azodi O, Orsini N, Andren-Sandberg Å, Wolk A. High Dietary Glycemic Load Increases the Risk of Non-Gallstone-Related Acute Pancreatitis: A Prospective Cohort Study. Clin Gastroenterol Hepatol [PMID: ]* 5.Sadr-Azodi O, Mattsson F, Bexelius TS, Lindblad M, Lagergren J, Ljug R. Oral glucocorticoid use is associated with an increased risk of acute pancreatitis. JAMA Intern Med 2013; 173(6): [PMID: ] *** 6. Derogar M, Sadr-Azodi O, Johar A, Lagergren P, Lagergren J. Hospital and surgeon volume in relation to survival after esophageal cancer surgery in a population-based study. J Clin Oncol 2013; 31(5): [PMID: ] [In Press] *** 7.Sadr-Azodi O, Orsini N, Andren-Sandberg Å, Wolk A. Abdominal and total adiposity and the risk of acute pancreatitis a population-based prospective cohort study. Am J Gastroenterol 2013; 108(1): [PMID: ] ** 8. Oskarsson V, Sadr-Azodi O, Orsini N, Andrén-Sandberg Å, Wolk A. Vegetables, fruit, and risk of non-gallstone-related acute pancreatitis: a population-based prospective cohort study. Gut 2013;62(8): [PMID: ] *** 9. Stackelberg O, Björk M, Sadr-Azodi O, Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Adiposity and abdominal aortic aneurysm a population-based prospective study. Br J Surg 2013; 100(3): [PMID: ] * 10. Derogar M, Sandblom G, Lundell L, Orsini N, Bottai M, Lu Y, Sadr-Azodi O. Discontinuation of Low-Dose Aspirin Therapy After Peptic Ulcer Bleeding Increases Risk of Death and Acute Cardiovascular Events.Clin Gastroenterol Hepatol 2013; 11(1):38-42 [PMID: ] * 11. Qureshi JS, Ohm R, Rajala H, Mabedi C, Sadr-Azodi O, Andrén-Sandberg A, Charles AG. Head injury triage in a sub saharan african urban population.. Int J Surg 2013; 11(3): [PMID: ] 12. Dafnis G, Nordstrom M. Evaluation of the presence of intraluminal cancer cells following rectal washout in rectal cancer surgery. Tech Coloproctol 2013; 17: ST-PROJEKT Dheaa Al-Rammahi; Evaluering av ESVL behandling och olika radiologiska undersökningar i samband med detta i Eskilstuna i 3 år 2010, 2011 och 2012, (pågår). Oussi, Ninos och Sadeghi, Mitra; Kort- och långtidsresultat av kostnadseffektiv traumaträning i ett låginkomstland. Projektet har genomförts i samarbete med Department of Surgery University of North Carolina Chapell Hill, Department of Surgery Kamuzu Central Hospital Lilongwe, Division of Surgery CLINTEC Karolinska Institutet, (abstract) Kirurgveckan, FÖREDRAG George Dafnis, Föreläsare vid SK-kurs i colorektalkirurgi, Akademiska sjukhuset, 2013; Föreläsare vid cancerdagen, Hedenlunda, 2013 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

27 Oussi, Ninos och Sadeghi, Mitra; Föredragshållare på Kirurgveckan, Kort- och långtidsresultat av kostnadseffektiv traumaträning i ett låginkomstland; Föreläsare vid MDH, Specifik Kirurgi, Avancerad Nivå - en utbildning som tagits fram i samverkan mellan Mälardalens högskola och Kliniken för Kirurgi och Urologi MSE/KSK. Sandra Stenroth, Föreläsare EMA Konferensen (juni, 2013), When austerity strikes- using skill-mix to make resources last, Milano. Tuula Schneider, Föreläsare på Regionalt Cancer Centrums (RCC) cancerdag, Kontaktsjuksköterskan, Hedenlunda slott, Flen. Ylva Nygren, Sarah Shabo, Föredragshållare på RCC cancerdag, Prostatacancerprocessen, Hedenlunda slott, Flen. Johanna Krebs, Lena Fjällström, Föreläsare på Landstinget Sörmlands Idé och Inspirationsdag, (november, 2013), Nyköping. HANDLEDNING/UTBILDNING George Dafnis, Funktionella resultat och livskvalitet vid kirurgi för rektalcancer, FoUprojekt. Specialistsjuksköterska Tuula Schneider, kirurgiska kliniken, MSE; Kvinnors upplevelser av smärta vid samlag och flytningar efter operation av ändtarmscancer. FoUprojekt. Magisteruppsats. Specialistsjuksköterska Tuula Schneider, kirurgiska kliniken, MSE; Har tarm/lymfkörtelkvot inverkan på recidiv och cancerspecifik 5-årsöverlevnad vid operation för högersidig coloncancer? FoU-projekt. Överläkare Tone Holmås, kirurgiska kliniken, MSE Johanna Krebs, Lena Fjällström, Uppdragsutbildning endoskoperande sjuksköterska, beräknad examen juni 2014, Ersta. Malin Sootalu, Masterutbildning i kvalitets och förbättringskunskap i hälso- och sjukvård, Jönköping Academy, högskolan i Jönköping, specifikt projekt PICOMM, patienten i centrum i malignt melanom processen, beräknad examen och publikation i juni Malin Sootalu, Pernilla Westerberg, Säkra vården, höja säkerhet och kvalitet i hälso-och sjukvård, struktur, processer, organisation och kompetens, Care Safe AB, Stockholm, okt Klinikledning Pernilla Westerberg, Sandra Stenroth, Stina Marcusson, Kerstin Pettersson, Malin Sootalu, Torsten Lindeborg, Ledningsgruppsutveckling, S Göransson act2lead, Båsenberga, sept Tuula Schneider, Fou-rapport/magisterexamen, Kvinnors upplevelser av smärta vid samlag och flytningar efter operation av ändtarmscancer, beräknad examen AKADEMISK KOMPETENS George Dafnis, Medicine doktorsexamen, Uppsala Universitet Omid Sadr Azodi, Docentur vid Karolinska Institutet Aktiviteter 2014 Vårdanalys, har i en uppmärksammad rapport Ur led är tiden (vårdanalys.se) tagit fram fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkarens tid och kompetens, nämligen; Prioritera mellan administrativa krav, förbättra IT-stöden, utveckla Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

28 arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och optimera bemanning utifrån patientens behov. Vi har under 2013 initierat två av våra team, under ledning av utvecklingsenheten och i former för olika förbättringsarbeten, att titta på struktur, administration och arbetsmiljö. Vi har också sedan flera år framgångsrikt arbetat med sk "Skill-Mix", alltså att tidigare traditionella läkaruppgifter överförs till sjuksköterskan. Detta arbete fortsätter än mer intensifierat under "Rätt patient, på Rätt plats och med Rätt kompetens" är det ledord vi använder oss av, när vi nu under 2014 kommer att arbeta med "Produktion - och Kapacitetsplanering" (PoK). Genom PoK kommer vi att ännu mer tydligt se och följa vilken produktion vi har, och hur vi kan effektivisera och förbättra tillgängligheten med bibehållen eller ännu bättre kvalitet. Aktiviteter Rätt patient på Rätt plats med Rätt kompetens Patientföreningar Kompetensutveckling Endoskoperande sjuksköterskor Chefs- och ledarutveckling Cancerprocesser Följsamhet till basala hygienrutiner Uppföljning av VRI-mätning Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK

Kvalitetsbokslut 2011. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK Kvalitetsbokslut 2011 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 12 Tillgänglighet...

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Primärvård och Urologi

Primärvård och Urologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Urologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Colorektal cancer. Nya fall

Colorektal cancer. Nya fall Colorektal cancer Nya fall Colorektal cancer (tjocktarmen = colon eller ändtarmen = rektum) är efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män den vanligaste cancerformen. Varje år diagnosticeras

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Radiologiska kliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Bröstcancer. Förbättringsprocessen

Bröstcancer. Förbättringsprocessen Bröstcancer Förbättringsprocessen Bröstteamet Eva Ebenstrand Sonja Espersson Charlotte Haraldsson Marie Persson Pia Persson Margareta Sjövall Hans Svensson Heitti Teder Åsa Vänerhag Annika Åkerberg CSK

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

Granskning av cancersjukvården. Bröst- och prostata cancer

Granskning av cancersjukvården. Bröst- och prostata cancer www.pwc.se Revisionsrapport Jean Odgaard Sofia Blixtberg Christel Eriksson Februari 2015 Granskning av cancersjukvården Bröst- och prostata cancer Region Halland Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Laboratoriemedicin Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer A Verksamheten:

Läs mer

Händelseanalys Försenad diagnos ledde till fördröjd behandling.

Händelseanalys Försenad diagnos ledde till fördröjd behandling. Datum: 2013-03-26 Händelseanalys Försenad diagnos ledde till fördröjd behandling. November 2012 Analysledare: Utvecklingsledare Område Opererande specialiteter Västra Götalandsregionen Utvecklingsledare

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Värdelyftet Framtidens primärvård

Värdelyftet Framtidens primärvård Värdelyftet Framtidens primärvård Eva Pilsäter Faxner Samordnande chef primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten verksamhetsutveckling

Läs mer

Få metoder för tidig upptäckt av symtomgivande cancer är av säkert värde.

Få metoder för tidig upptäckt av symtomgivande cancer är av säkert värde. Få metoder för tidig upptäckt av symtomgivande cancer är av säkert värde. År 2009 överlämnades betänkandet om en cancerstrategi till regeringen. Här framhölls vikten av tidig upptäckt som fördelaktigt

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut Hälso- och sjukvård PROTOKOLL DATUM 2005-04-21 DIARIENR 24 Förslag om gemensam ögonklinik Utsänt beslutsunderlag med förslag att slå samman de två befintliga ögonklinikerna i länet gicks igenom och kommenterades.

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Resultat De tillfrågade visade sig vara jämt fördelade mellan colostomiopererade och ileostomiopererade samt en liten övervikt vid män.

Resultat De tillfrågade visade sig vara jämt fördelade mellan colostomiopererade och ileostomiopererade samt en liten övervikt vid män. Fantomfenomen hos stomiopererade Som stomiterapeuter har vi fått erfara att patienter har haft olika upplevelser från rectalområdet efter borttagandet av ändtarmen och/eller hela tjocktarmen. Då vi fann

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Några inspel Räcker det med en läkare för att framgångsrikt behandla en patient? Utnyttjar vi den

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Målbeskrivning Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens Kompetenskrav

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg

Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg Version R01, 201-03-10 PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsnamn Kontaktsjuksköterska Version R01 Innehållsförteckning

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Öppna jämförelser 2011. Pressinformation 2011-11-28

Öppna jämförelser 2011. Pressinformation 2011-11-28 Öppna jämförelser 2011 Pressinformation 2011-11-28 Medverkande Svante Lönnbark, landstingsdirektör Stefan Back, medicinsk rådgivare Patrik Bergman, utredare Samhällsmedicin Katarina Wijk, chef Samhällsmedicin

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Delmålen är uppdelade i tre nivåer, där: ) innebär att självständigt

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26 Projektansvarig Biljana Saric Medarbetare Kerstin Saad Styrgrupp Maria Gylfe Fredrik Hjern INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Målgrupp...

Läs mer

Tidig upptäckt av kolorectalcancer i primärvården. Kjell Lindström, distriktsläkare MD, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping. Kjell Lindström sept 2011

Tidig upptäckt av kolorectalcancer i primärvården. Kjell Lindström, distriktsläkare MD, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping. Kjell Lindström sept 2011 Tidig upptäckt av kolorectalcancer i primärvården Kjell Lindström, distriktsläkare MD, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Bakgrund Alltför många patienter med kolorektalcancer får sin diagnos och behandling

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård I ~ Landstinget Il DALARNA Ledningsenhet C-fv f)o I 1fl a L s s :lb ft BESLUTSUNDERLAG V/ lflu Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Dnr 03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut Vårdplats- och mottagningsenheten KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Ewa Jonsson Gunwor Swenning Jeanne Handberg Jenny Schönfeldt Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm Malin Andersson

Läs mer

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Hereditär Nonpolyposis Colorektal Cancer HNPCC Tjocktarms- och livmodercancer 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar

Läs mer

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner!

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vägen till en grönare spindel Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vetlanda kommun Ca 26 000 invånare Länets största kommun till ytan glesbygd Ca 1000 anställda inom vård- och omsorg

Läs mer

Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med?

Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med? Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med? Rapport från seminarium Visby 29 juni 2015 Seminarium: Mångfald i vården hänger vårdgivarna med? Restaurang Vinäger, Visby 29 juni 2015 En vacker sommareftermiddag

Läs mer

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister, FAR14-161 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Malignt hudmelanom. Nationellt

Läs mer