Kvalitetsbokslut 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2013"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 4 Organisation... 5 Faktaruta... 6 Tillgänglighet... 6 Medicinska resultat... 7 Patientsäkerhetsresultat Patienterfarenheter Förbättringsarbete Forskning och utbildning Aktiviteter Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

3 Inledning Att arbeta vid en kirurgklinik innebär att varje dag möta människor som drabbats av sjukdom eller skada, något som påverkar personens hälsa och liv. Det ställer höga krav på oss att möta människor i olika faser av chock och kris, att ge enkel och tydlig information och att kunna erbjuda vård och behandling inom rimlig tid. På kliniken arbetar några av teamen i de länsövergripande cancerprocesser där man gemensamt och tvärprofessionellt tar fram vårdprogram och rutiner för att tillse att en person som drabbats av cancer, får ett smidigt, säkert och tryggt omhändertagande genom processen för utredning, behandling och eftervård. Våra sjukvårdssystem är många gånger snåriga, det är ett viktigt arbete att hela tiden utvärdera, kritiskt granska och hitta förbättringar i våra strukturer och system. Under 2013 har colorektalcancerprocessen och prostatcancerprocessen arbetat med väntetider, information och medicinsk kvalitet. Bröstcancerprocessen gjorde ett omfattande arbete, och efter att under 2012 och i början av 2013 haft en lägre bemanning, finns nu en medicinskt ansvarig på plats och arbetet i den cancerprocessen kan fortsätta formades också en ny cancerprocess - malignt melanom processen har Regionalt Cancer Centrum (RCC) gått in och ger ekonomiskt stöd också till det processarbetet. Jag är väldigt stolt och glad över att ha så många engagerade medarbetare, som varje dag vill förbättra omhändertagande för våra patienter. I cancerprocesserna blir det arbetet också väldigt tydligt. Men vi har bekymmer med vår tillgänglighet, framförallt till våra mottagningar. Vi arbetar med extra mottagningar på kvällstid, vi går igenom varje patient på våra väntelistor och remitterar det som är möjligt till andra sjukhus. I dagsläget genomgår vi en omfattande kartläggning av vår produktion och kapacitet för att få en tydligare bild över hur vårt uppdrag ser ut över året, och vilken kapacitet vi har. Inom ramen för ett projekt, Produktion- och kapacitetsplanering (PoK), får vi hjälp att göra en planering framåt i tiden, med hjälp av historiska data. Detta arbete har stort fokus och är högprioriterat under Vår operationsresurs är också en begränsande faktor. Under perioder med större behov av ökade resurser, innebär det att väntetiderna till operation blir för långa. Läkarbemanningen har under några år genomgått ett generationsskifte. Det är svårt att rekrytera färdiga specialister idag, därför är det särskilt viktigt att vi har en ständigt pågående utbildning av kirurger hos oss. Stor del av vår operationsutbildning sker på Kullbergska sjukhuset, Katrineholm. Vi har kommit långt vad gäller utvecklandet av "nya roller" på våra mottagningar. Sjuksköterskor sköter självständigt flera av våra återbesök inom colorektal, kärl, hud och bröst. Kontaktsjuksköterskan för flera cancerdiagnoser finns med under hela processen. Arbetet med utvecklande av kontaktsjuksköterskerollen fortsätter 2014, innan året är slut kommer alla personer som diagnostiserats med cancer att erbjudas kontaktsjuksköterska. Under 2014 kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla sjuksköterskerollen till exempel genom viss receptförskrivning, skriva remisser och att sjuksköterskan kan ta emot vissa patientgrupper som selekterade nybesök. Vi fortsätter 2014 att utveckla teamet runt patienten, där alla yrkesroller används till fullo och där respekten för patienten och varandras insats är det viktigaste. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

4 Verksamhetens uppdrag Sektionen för colorektal kirurgi Sektionen har ett åtagande som omfattar utredning, operation och behandling av patienter med colorektalkirurgiska sjukdomar. Bland dessa finns speciellt fyra stora grupper av patienter: Cancer i tjocktarmen och ändtarmen Inflammatoriska tarmsjukdomar Inkontinensjukdomar Icke-cancersjukdomar i ändtarmsöppningen och analkanalen. Två av teamets överläkare är processledare resp. processtödjare inom colorektalcancerprocessen. Syftet med processen är att kontinuerligt förbättra den colorektala cancervården innan och efter diagnos. Sektionen för kärlkirurgi Kärlkirurgen har ett länsansvar att åtgärda kärlförträngningar i hals, stora kroppspulsådern och perifiera kärl. Operation sker via öppen kirurgi eller i nära samarbete med radiologer på radiologkliniken. Åderbråcksbehandling sker i stor utsträckning med RF (radiofrekvent behandling) på kirurgmottagningen. Sektionen bedriver sedan januari 2008 screening av aortaaneurysm på män. Sektionen för bröst- och plastikkirurgi Sektionen har ett länsövergripande ansvar för alla sjukdomar i bröst hos såväl kvinnor som män vilket innebär bl a nydiagnostiserade per år. Diagnostik, terapikonferens, operation, onkologisk behandling sker i interdisciplinärt samarbete med mammografiavdelningen, patologavdelningen och onkologkliniken under ett funktionellt bröstcentrum. Sektionen har också ett länsansvar för operationer av tjocka maligna melanom med sentinel node biopsi, och i förekommande fall delhudstransplantation. Sektionen för övre gastrointestinal kirurgi Sektionen handhar sjukdomar inom matstrupe, magsäck, gallvägar, bukspottkörtel och lever. Detta innefattar operativ verksamhet som omfattande utredningsverksamhet med en väl utbyggd endoskopisk verksamhet, såväl diagnostik som för behandling. Samtliga tumörsjukdomar inom området utreds vid sektionen. Sektionen samarbetar med Gastroenterologiskt Centrum på Huddinge Universitetssjukhus. Endoskopienheten Sektionen för endoskopi Endoskopienheten ansvarar för all fiberoptisk diagnostik vid symtom ifrån övre- och nedre delen av magtarmkanalen hos både vuxna och barn i Eskilstuna/Katrineholm, inklusive uppföljning och cancerkontroller. Verksamheten innefattar också terapeutiska åtgärder, såsom omhändertagande av akut blödning, borttagande av polyper och olika former av stentinläggning, samt säkring av näringstillförsel via en sk PEG när detta inte kan ske via munnen. Vid Endoskopienheten omhändertas även alla patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (inflammatory bowel disease, IBD). Verksamheten vid Endoskopienheten bedrivs därför i nära samarbete med gastroenterologerna vid Medicinkliniken, MSE. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

5 Sektionen för Urologi Sektionen har ansvaret för utredningar, behandlingar (operativt samt medikamentellt) av patienter med sjukdomar i njurar, urinledare, urinblåsa, prostata samt de manliga könsorganen. Sektionen deltar också i ett processarbete, med stöd hos Regionalt Cancer Centrum (RCC). Syftet med processen är att kontinuerligt förbättra omhändertagandet av personer som drabbats av prostatacancer. Organisation På olika sätt sörjer vi för utbildning och kompetensförsörjning på vår klinik. Genom att hela tiden pröva nya arbetssätt inom ramen för de processarbeten som pågår, växer medarbetarna och utvecklas i takt med förändringar och förbättringar, och som tar utgångspunkt i vårdflöde och behov hos våra patienter. Under senare år har vi haft ett generationsskifte hos läkarna på kliniken, därför är det av hög prioritet, att vi har en ständigt pågående utbildning av kirurger hos oss. Stor del av vår operationsutbildning sker på Kullbergska sjukhuset, Katrineholm och ST-läkarutbildningen har ett gott renommé i landet. Sedan några år tillbaka har vi arbetat med att se över kompetens och utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Arbetet med sk "Skill-Mix", alltså att tidigare traditionella läkaruppgifter överförs till sjuksköterskan, är en viktig satsning för att Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

6 göra det möjligt att möta de olika behoven av vård och behandling, samtidigt med en effektiv användning av resurser och kompetens. Faktaruta Fakta Utfall 2013 Omsättning Antal anställda 394 mnkr 179 st Tillgänglighet Figurerna visar antal patienter som söker vård hos oss, och hur pass väl vi klarar av att ta emot vårdsökande inom vårdgarantin. Det går att utläsa i diagrammen att ett intensivt arbete med extramottagningar har gett resultat. Figuren nedan (figur 3) visar hur söktrycket har sett ut på våra mottagningar föregående år. I figuren finns både ny och återbesöken. Skulle vi kunna hålla kvoten 1 nybesök 1 återbesök skulle vi kunna producera de 1000 läkarbesök vi behöver utföra varje månad för att hålla medicinskt måldatum både för nyoch återbesök. Under 2013 har vi haft nästan 1000 patienter hos oss på extramottagningar. Det betyder att vi har arbetat en hel månad extra för att matcha behovet! Vi arbetar nu ännu mer intensivt med att se över vilken kapacitet vi har och hur vår produktion ser ut genom att analysera historiska data. Med hjälp av den statistiken kan vi lägga upp en planering för hela året och samtidigt hela tiden utvärdera resultaten. I det arbetet ingår också att se över flödet för patienterna och flera förbättringsarbeten pågår inom verksamheten, med syftet att på olika sätt tillse att vi klarar och lever upp till mål som medicinskt måldatum, att kunna Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

7 erbjuda vård och behandling inom rimlig tid. Figur 3 Vi klarar att hålla vårdgarantin för operation större delen av året. Vi tappar under sommar månaderna då operationsresurserna begränsas ytterligare. För att hålla vårdgarantin remitterar vi till annan vårdgivare/andra sjukhus. Medicinska resultat MEDICINSKA RESULTAT- öppna jämförelser Bröstcancervården i Sörmland bedrivs på MSE och har samma höga standard som övriga bröstcancercenter i landet. Men vi har svårt att öka vår kapacitet med bröstoperationer, vid ökat inflöde eller ökade behov. Orsaken till detta är en för låg operationskapacitet idag. Vi har en för liten operationsresurs och tillsammans med att vi under några år har haft för bröstkirurger, så har det påverkat tid från beslut till operation. Idag är bemanningen på bröstcentrum fullskalig och resultaten förväntas förbättras avsevärt under påföljande år. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

8 Prostatcancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och står för 36 % av all cancersjukdom hos män. Tack vare tidig diagnostik och väldifferentierade tumörer är idag den relativa överlevnaden 87 %. Tidig behandlingsstart har inte visat sig påverka överlevnaden, tumören är långsamt växande men det första besöket hos specialistvården bör ändå komma snabbt p g a psykiskt lidande hos personen som drabbats av misstanke om tumörsjukdom. Forskning har visat att vid mer avancerad cancersjukdom är den kurativa behandlingen, att tumören opereras bort eller strålas, viktig och det nationella målet, för kurativ behandling, är satt till 62 %. Sörmland håller sig väl inom måluppfyllelsen. I prostatcancerprocessen har ett arbete om kortare väntetider från remiss till besök intensifierats. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

9 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

10 Kvalitetsregistret för tjocktarmscancer mäter bland annat fem-års överlevnad och omoperation. Indikatorerna är uppdelade mellan kvinnor och män. Cancerformen är ovanlig bland yngre än 49 år och 75 % av de drabbade är i åldern 65 och äldre. Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Kvalitetsindikatorn för omoperation är ett viktigt mått, en omoperation innebär en oförutsedd händelse och ett stort lidande för den drabbade. Sörmland ligger på under riksgenomsnittet, 7,26 % (jmf 8,72 i riket), och för Mälarsjukhuset 6,1 % fall av omoperation. Dödlighet vid operation av tjocktarmscancer är ett annat viktigt mått på vårdkvaliten. Det indikerar urval av patienter som genomgår operation av tjocktarmscancer, samt omhändertagandet före, under och efter operationen. Sörmland ligger vid eller strax över riksgenomsnittet. Ett förbättringsarbete om ett bättre omhändertagande före, under och efter operationen pågår inom ramen för colorektalcancerprocessen, i länet, där olika insatser på flera nivåer prövas för att bättre selektera de personer som opereras för cancersjukdom i tjock- och ändtarm, för ett säkrare omhändertagande i hela vårdprocessen. Målet för det arbetet är att förbättra resultatet för överlevnad respektive omoperation, för personer som drabbats av colorektalcancer och ändtarmscancer. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

11 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

12 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

13 Överlevnaden vid ändtarmscancer har ökat de senaste åren i Sverige. Ett kvalitetsmått för vård och behandling av sjukdomen är, förutom 5- års överlevnad, också här andel personer som drabbas av omoperation. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

14 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

15 KIRURGISK BEHANDLING Andelen utförda ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi är ett mått på kostnadseffektiv behandling. Kirurgkliniken Mälarsjukhuset och Katrineholm har en mycket väl fungerande operativ dagkirurgisk verksamhet till stor del belagd i Katrineholm. Men uppdraget begränsas inte enbart till detta utan ansvarar också för den akuta kirurgin. I jämförande resultat för andel ljumskoperationer utförda i dagkirurgi ligger kliniken över riksgenomsnittet. Gallsjukdom är en vanlig åkomma och ca personer i Sverige får sin gallblåsa bortopererad. Komplikationer vid operation drabbar mellan 5-10 %, därför är postoperativa komplikationer vid galloperation en viktig kvalitetsindikator. I Sörmland drabbades 5,2 % postoperativ komplikation, Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

16 Kliniken har ett länsuppdrag för omhändertagande och behandling av kärlkirurgisk Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

17 sjukdom. Ett viktigt kvalitetsmått är tiden till operation vid symtomgivande förträngning i halspulsådern. Tidsaspekten är viktig. Om behandlingen dröjer mer är 2 veckor halveras den gynnsamma effekten av operationen. Kliniken har lyckats väl med operation inom målvärdet 14 dagar från symtom till operation.. Patientsäkerhetsresultat Under 2013 genomfördes mätning av följsamhet till basala hygienrutiner 1 ggr på vårterminen och 1 ggr på hösterminen, inom verksamhetens olika enheter. Vid vårterminens mätning nåddes målet om 80 % följsamhet totalt på kirurgmottagningen medan Endoskopimottagningen fick ett sämre resultat och nådde bara 50 % följsamhet i samtliga steg. Förbättringsområdet där blev handsprit före patientkontakt, en viktig iakttagelse. Avdelning 81 nådde 83 % följsamhet i samtliga steg. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

18 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

19 HÄNDELSE- OCH RISKANALYSER I VERKSAMHETEN Efter att en patient skrevs ut från avdelningen utan att läkemedelslistan på ett riktigt sätt hade gåtts igenom, gjordes en händelseanalys. Syftet med den analysen var att identifiera s.k. "check-points" för läkemedelsgenomgång under vårdtiden. Flera bakomliggande orsaker kunde efter analysen konstateras och några av dem berörde utbildning men också kompetens. Efter genomgången händelseanalys kom analysteamet fram till tre åtgärdsförslag nämligen 1. Att ta fram en rutinförändring om vidimering av läkemedelslistan och mäta följsamheten till denna 2. Bifynd som innefattar att bereda och lyfta frågan om medicinläkare eller apotekare på vårdavdelningen samt 3. Utbildning i läkemedelsmodulen. Under 2014 kommer vi att pröva att under vissa tider ha en apotekare på avdelning, i samband med ronden, för att optimera och säkerställa en korrekt bedömning och läkemedelsgenomgång, vid komplexa sådana situationer. Utbildning i läkemedelsmodulen har genomförts under året vid ett flertal tillfällen. En intressant riskanalys som genomfördes i verksamheten var om patientmedverkan och patientens perspektiv och delaktighet i vården, genom att titta på möjligheten att inrätta rutiner om närståendemedverkan vid ronden på avdelningen. Syftet var att visa på de utmaningar som finns med ett ökat deltagande av närstående på ronden och närståendes delaktighet och engagemang i vården. Metoden som användes var att analysera inkomna avvikelser som rör närståendes delaktighet i vård och planering, samtal med patienter och närstående samt intervjuer med vårdpersonal på vårdavdelning. Resultatet visade att vid närståendemedverkan under ronden kan "kontrakt" upprättas med överenskomna tidpunkter för deltagande under ronden. Resultatet visade också att det är viktigt att det finns en stringens och tydlighet om att frågor som rör det aktuella vårdtillfället "extraheras", och blir tydligt i samtalet. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

20 En riskanalys om omhändertagande av PAD-prov i samband med provtagning på våra mottagningar gjordes också. Analysen gick ingående igenom processen från beslut om provtagning till överlämnande till transport. Åtgärdsförslagen syftade till ett säkert handläggande och omhändertagande av provet. Ett intressant bifynd om att likt posthantering och distribution med ett kod-system, i samband med överlämnandet av provet till transport, skulle säkra upp processen ännu mer. Bifyndet överlämnades till patientsäkerhetsenheten för spridning av bifyndet i den analysen. Patienterfarenheter Figurerna nedan visar utdrag ur den nationella patientenkäten, jämförande resultat mellan högsta och lägsta PUK värde (patientupplevd kvalitet). Mot bakgrund av det utfallet har fokus varit att hitta former för en förbättrad upplevd delaktighet på mottagningen. På urologmottagningen har all personal gått en utbildning i metoden "Teach Back". Metoden "Teach Back" innebär att det med hjälp av ett strukturerat samtal med patienten, går att förstå informationen och få rätt kunskap om aktuell behandling. Personer som drabbats av prostatcancer har under året getts möjlighet till att medverka i en enkät, om upplevd vårdkvalitet. Frågorna omfattade områden som upplevelse av väntetider, muntlig och skriftlig information, behandling samt tillgänglighet. 47 personer svarade på enkäten. Efter genomgången analys av enkätsvaren framkom att som patient hos oss är man överlag nöjd med bemötande och tillgänglighet till sjuksköterskan, medan nästan hälften av informanterna (40%) uppgav att väntetiderna är för långa. Också informationen, främst den skriftliga, upplevdes som bristfällig. Idag prövas att tilldela patienten en "Blå" pärm där all information samlas, och som kan fyllas på successivt under utredning och behandling. Med detta hoppas vi på att kunna öka delaktighet, kunskap och information om processen, för personer som drabbats av prostatcancer. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

21 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

22 Upplevd kvalitet i samband med undersökning av colon- tjocktarmen, följs i kvalitetsregistret GASTRONET. Resultatet visar att 98 % är nöjda eller mycket nöjda. Ett intensivt arbete med att förbättra informationen till personer som ska genomgå undersökningen, har gett resultat. Bland annat finns det en film på YouTube som förevisar hur undersökningen går till, jämte skriftlig information och fokus på ett lugnt, tryggt och säkert omhändertagande på mottagningen, i samband med själva undersökningen. Vid framtagande av den skriftliga informationen har sjukhusbiblioteken medverka på olika sätt. En väl förberedd patient underlättar och förbättrar också själva genomförandet, och resultatet, av undersökningen. Erfarenheter från 2013 års patientnämndsärenden berättar för oss att det är framförallt inom områdena vård och behandling som klagomålen finns, jämte brister i kommunikation och Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

23 information. Också bemötande har en relativt stor post. Den sammanlagda mängden ärenden uppgår till 105 st. Det betyder att det är många som vill bidra och vara med och utveckla vården. Klagomål från patient rapporteras också till vårt interna avvikelsesystem, Synergi, 2013 har vi 9 ärenden registrerade där. Några "röster" från våra patienter lyder såhär; - Det var mycket bristande information i samband med att jag drabbades av cancer. Jag fick inte veta hur allvarligt det var, utan förstod att något var fel när jag blev kallad till operation på MSE... - Jag har själv fått "jaga" tid till läkaren efter operationen. Jag upplever det som att ingen hade ansvar för mig efter canceroperatioen. Under 2013 startade ett processarbete om att förbättra flödet för personer som drabbats av malignt melanom och med fokus på patientmedverkan, delaktighet, information och ledtider. Målet med projektet är att skapa en modell för personer som drabbats av MM, och som tar utgångspunkt i personcentrerad vård. Innebörden av det är att tillse att patienten, hamnar på rätt plats, i rätt tid och med rätt kompetens. En kontaktsjuksköterskeroll i processen vet vi är viktig och den funktionen finns i vår organisation idag. Under 2014 kommer samtliga cancerprocesser i vår verksamhet att ha en särskilt utsedd person, en kontaktsjuksköterska. Centralt i våra ansträngningar att kunna möta varje person, är också att inkludera patienten och närstående på olika sätt, i mötet med patienterna. Tillgänglighet är ett prioriterat område Kommunikation och information, också ett förbättrat klimat beträffande de områdena hos närstående, kommer att ha fortsatt fokus under Så, utom det arbete som under 2013 redan har initierats, fortsätter vi våra ansträngningar om upplevd kvalitet under Förbättringsarbete I prostatcancerprocessen som är en av de cancerprocesser som har stöd hos Regionalt Cancer Centrum (RCC) har några förbättringsarbeten under året kunnat utvärderas. En utbildning om enkätkonstruktion har genomförts inom teamet och en enkät om nöjdhet hos personer som drabbats av prostatacancer skickades ut. Frågor som lyftes fram i enkäten var upplevelse om väntetider, information och bemötande. 86 % av patienterna som tillfrågades var nöjda med bemötande och tillgänglighet till sjuksköterska, medan så många som 40 % var missnöjda med väntetider till framförallt behandling. Också den skriftliga informationen till patienten och närstående, behöver förbättras. Sammanlagt har 47 patienter svarat på enkäten. Arbetet med att ta fram en enkät, riktad till patientgruppen har således gett en god bild över vad som fortsatt är viktigt att arbeta med, ur patienternas perspektiv. Att bearbeta och utvärdera enkäten har gett ökade insikter om vilka frågor som upplevs viktiga, hos dem det berör. I cancerprocessarbetet har man också sett över och försökt att på olika sätt förkorta ledtider under utredning. Ledtiderna som man tittat på har varit från remiss till nybesök, nybesök och provtagning till PAD-besked, från svar på PAD och diagnosbesked till patient, samt från det att PAD svar föreligger och tid till behandlingsbeslut. Målet för samtliga ledtider har varit totalt 6-8 veckor. Teamet har testat om det går att skapa ett snabbspår för patienter som redan med hjälp av några på förhand fastställda kriterier såsom ålder och remissinnehåll, kan misstänkas vara lämpliga för kurativ behandling. Från jan 2013 till maj 2013 utfördes ett test. 13 patienter ingick i testet och 8 av dessa Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

24 diagnostiserades med prostatacancer. Spridningen av antalet veckor blev 5-15 veckor. Svar på PAD fanns inom målgräns liksom beslut om behandling. Dock gick det efter testet att se att mottagningskapaciteten är för låg för att nå målet. Tillgänglighet ett prioriterat utvecklingsområde för alla våra mottagningar under Genom att följa mottagningsbehov och mottagningskapacitet varje vecka går det att förutse och planera en bättre kapacitet på våra mottagningar. Traumateamträning. Under slutet av 2012 (och som pågått regelbundet under 2013) startades traumateamträningar upp där alla kliniker deltar regelbundet. Alla professioner deltar i övningarna som tillsammans tränar 2 fall per gång. Kunskapen var före dessa strukturerade och teamorienterade övningar varierande och det går att se att många inte hade någon traumateamutbildning alls. Traumateamträningarna sker nu regelbundet 6 ggr per termin och utvärderingarna visar på goda resultat. Ordförande för traumateamgruppen är Ninos Oussi, kirurgkliniken. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

25 Forskning och utbildning VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 1. Kilander C, Mattsson F, Ljung R, Lagergren J, Sadr-Azodi O. Systematic underreporting of the population-based incidence of pancreatic and biliary tract cancers. Acta Oncologica. [In Press] [PMID: ] * 2. Derogar M, Sadr-Azodi O, Lagergren P, Lagergren J. Splenic injury during resection for oesophageal cancer - Risk factors and consequences. Ann Surg [In Press] * Oskarsson V, Orsini N, Sadr-Azodi O, Wolk A. Postmenopausal hormone replacement therapy and risk of acute pancreatitis: a prospective cohort study. Canadian J Medicine [In Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

26 Press] [PMID: ] * 3. Nordenvall C, Oskarsson V, Sadr-Azodi O, Orsini N, Wolk A. Postmenopausal hormone replacement therapy and risk of cholecystectomy: a prospective cohort study. Scand J Gastroenterol [In Press] [PMID: ] 4. Oskarsson V, Sadr-Azodi O, Orsini N, Andren-Sandberg Å, Wolk A. High Dietary Glycemic Load Increases the Risk of Non-Gallstone-Related Acute Pancreatitis: A Prospective Cohort Study. Clin Gastroenterol Hepatol [PMID: ]* 5.Sadr-Azodi O, Mattsson F, Bexelius TS, Lindblad M, Lagergren J, Ljug R. Oral glucocorticoid use is associated with an increased risk of acute pancreatitis. JAMA Intern Med 2013; 173(6): [PMID: ] *** 6. Derogar M, Sadr-Azodi O, Johar A, Lagergren P, Lagergren J. Hospital and surgeon volume in relation to survival after esophageal cancer surgery in a population-based study. J Clin Oncol 2013; 31(5): [PMID: ] [In Press] *** 7.Sadr-Azodi O, Orsini N, Andren-Sandberg Å, Wolk A. Abdominal and total adiposity and the risk of acute pancreatitis a population-based prospective cohort study. Am J Gastroenterol 2013; 108(1): [PMID: ] ** 8. Oskarsson V, Sadr-Azodi O, Orsini N, Andrén-Sandberg Å, Wolk A. Vegetables, fruit, and risk of non-gallstone-related acute pancreatitis: a population-based prospective cohort study. Gut 2013;62(8): [PMID: ] *** 9. Stackelberg O, Björk M, Sadr-Azodi O, Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Adiposity and abdominal aortic aneurysm a population-based prospective study. Br J Surg 2013; 100(3): [PMID: ] * 10. Derogar M, Sandblom G, Lundell L, Orsini N, Bottai M, Lu Y, Sadr-Azodi O. Discontinuation of Low-Dose Aspirin Therapy After Peptic Ulcer Bleeding Increases Risk of Death and Acute Cardiovascular Events.Clin Gastroenterol Hepatol 2013; 11(1):38-42 [PMID: ] * 11. Qureshi JS, Ohm R, Rajala H, Mabedi C, Sadr-Azodi O, Andrén-Sandberg A, Charles AG. Head injury triage in a sub saharan african urban population.. Int J Surg 2013; 11(3): [PMID: ] 12. Dafnis G, Nordstrom M. Evaluation of the presence of intraluminal cancer cells following rectal washout in rectal cancer surgery. Tech Coloproctol 2013; 17: ST-PROJEKT Dheaa Al-Rammahi; Evaluering av ESVL behandling och olika radiologiska undersökningar i samband med detta i Eskilstuna i 3 år 2010, 2011 och 2012, (pågår). Oussi, Ninos och Sadeghi, Mitra; Kort- och långtidsresultat av kostnadseffektiv traumaträning i ett låginkomstland. Projektet har genomförts i samarbete med Department of Surgery University of North Carolina Chapell Hill, Department of Surgery Kamuzu Central Hospital Lilongwe, Division of Surgery CLINTEC Karolinska Institutet, (abstract) Kirurgveckan, FÖREDRAG George Dafnis, Föreläsare vid SK-kurs i colorektalkirurgi, Akademiska sjukhuset, 2013; Föreläsare vid cancerdagen, Hedenlunda, 2013 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

27 Oussi, Ninos och Sadeghi, Mitra; Föredragshållare på Kirurgveckan, Kort- och långtidsresultat av kostnadseffektiv traumaträning i ett låginkomstland; Föreläsare vid MDH, Specifik Kirurgi, Avancerad Nivå - en utbildning som tagits fram i samverkan mellan Mälardalens högskola och Kliniken för Kirurgi och Urologi MSE/KSK. Sandra Stenroth, Föreläsare EMA Konferensen (juni, 2013), When austerity strikes- using skill-mix to make resources last, Milano. Tuula Schneider, Föreläsare på Regionalt Cancer Centrums (RCC) cancerdag, Kontaktsjuksköterskan, Hedenlunda slott, Flen. Ylva Nygren, Sarah Shabo, Föredragshållare på RCC cancerdag, Prostatacancerprocessen, Hedenlunda slott, Flen. Johanna Krebs, Lena Fjällström, Föreläsare på Landstinget Sörmlands Idé och Inspirationsdag, (november, 2013), Nyköping. HANDLEDNING/UTBILDNING George Dafnis, Funktionella resultat och livskvalitet vid kirurgi för rektalcancer, FoUprojekt. Specialistsjuksköterska Tuula Schneider, kirurgiska kliniken, MSE; Kvinnors upplevelser av smärta vid samlag och flytningar efter operation av ändtarmscancer. FoUprojekt. Magisteruppsats. Specialistsjuksköterska Tuula Schneider, kirurgiska kliniken, MSE; Har tarm/lymfkörtelkvot inverkan på recidiv och cancerspecifik 5-årsöverlevnad vid operation för högersidig coloncancer? FoU-projekt. Överläkare Tone Holmås, kirurgiska kliniken, MSE Johanna Krebs, Lena Fjällström, Uppdragsutbildning endoskoperande sjuksköterska, beräknad examen juni 2014, Ersta. Malin Sootalu, Masterutbildning i kvalitets och förbättringskunskap i hälso- och sjukvård, Jönköping Academy, högskolan i Jönköping, specifikt projekt PICOMM, patienten i centrum i malignt melanom processen, beräknad examen och publikation i juni Malin Sootalu, Pernilla Westerberg, Säkra vården, höja säkerhet och kvalitet i hälso-och sjukvård, struktur, processer, organisation och kompetens, Care Safe AB, Stockholm, okt Klinikledning Pernilla Westerberg, Sandra Stenroth, Stina Marcusson, Kerstin Pettersson, Malin Sootalu, Torsten Lindeborg, Ledningsgruppsutveckling, S Göransson act2lead, Båsenberga, sept Tuula Schneider, Fou-rapport/magisterexamen, Kvinnors upplevelser av smärta vid samlag och flytningar efter operation av ändtarmscancer, beräknad examen AKADEMISK KOMPETENS George Dafnis, Medicine doktorsexamen, Uppsala Universitet Omid Sadr Azodi, Docentur vid Karolinska Institutet Aktiviteter 2014 Vårdanalys, har i en uppmärksammad rapport Ur led är tiden (vårdanalys.se) tagit fram fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkarens tid och kompetens, nämligen; Prioritera mellan administrativa krav, förbättra IT-stöden, utveckla Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

28 arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och optimera bemanning utifrån patientens behov. Vi har under 2013 initierat två av våra team, under ledning av utvecklingsenheten och i former för olika förbättringsarbeten, att titta på struktur, administration och arbetsmiljö. Vi har också sedan flera år framgångsrikt arbetat med sk "Skill-Mix", alltså att tidigare traditionella läkaruppgifter överförs till sjuksköterskan. Detta arbete fortsätter än mer intensifierat under "Rätt patient, på Rätt plats och med Rätt kompetens" är det ledord vi använder oss av, när vi nu under 2014 kommer att arbeta med "Produktion - och Kapacitetsplanering" (PoK). Genom PoK kommer vi att ännu mer tydligt se och följa vilken produktion vi har, och hur vi kan effektivisera och förbättra tillgängligheten med bibehållen eller ännu bättre kvalitet. Aktiviteter Rätt patient på Rätt plats med Rätt kompetens Patientföreningar Kompetensutveckling Endoskoperande sjuksköterskor Chefs- och ledarutveckling Cancerprocesser Följsamhet till basala hygienrutiner Uppföljning av VRI-mätning Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Patienterfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ortopedkliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Ögonkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken MSE, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d)

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 131213 Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 2014-2015 RRC Uppsala-Örebro skall verka för en likvärdig och god vård för alla cancerpatienter. Cancerrådet i Sörmland skall

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland November 2014 1 Ledningstaben/BjH Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland Landstingets långsiktiga mål är att patienter i behov av behandling av cancersjukdom ska få den genomförd inom tre

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Kirurg- o urologkliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. Hudkliniken

Kvalitetsbokslut 2011. Hudkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Hudkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK

Kvalitetsbokslut 2011. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK Kvalitetsbokslut 2011 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 12 Tillgänglighet...

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland Augusti 2014 1 Ledningstaben/BjH Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland Landstingets långsiktiga mål är att patienter i behov av operation av cancersjukdom ska få den genomförd inom tre veckor.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:18 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Sätta dagordningen och fokus

Sätta dagordningen och fokus Sätta dagordningen och fokus VÅRDLYFT FÖR DALARNA BRA VÅRD FÖRE FLER SKATTESÄNKNINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (5) En vård av hög kvalitet Vården

Läs mer

Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP

Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Namn på deltagare: Annette Flodberg Projektnamn: Informationspärm för patienter med gynekologisk cancer. 1. Define (Definiera)

Läs mer

Frågor som nämns vid senaste ledningsgrupp:

Frågor som nämns vid senaste ledningsgrupp: Frågor som nämns vid senaste ledningsgrupp: Nya strukturer på flera ställen ex: onkologklinik, kirurgi Prostata cancer nationella riktlinjer kommer Väntetiderna är alldeles för långa Behovet av multid.k.

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Primärvård och Urologi

Primärvård och Urologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Urologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes Minnesanteckningar Patient & Na rsta endera det vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland Tid: 6 november 16.00 19.00 Plats: Regionalt Cancercentrum, Va stgo tagatan 2, - lokal: Edsviken Deltagare:

Läs mer

Maj Tillgänglighet till canceroperationer och strålbehandlingar i Östergötland år

Maj Tillgänglighet till canceroperationer och strålbehandlingar i Östergötland år Maj 2015 1 Tillgänglighet till canceroperationer och strålbehandlingar i Östergötland år 2012 2015 RAPPORT maj 2015 Maj 2015 2 Ledningsstaben/BjH Tillgänglighet till cancerbehandlingar i Östergötland Regionens

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 BUP Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Colorektal cancer. Nya fall

Colorektal cancer. Nya fall Colorektal cancer Nya fall Colorektal cancer (tjocktarmen = colon eller ändtarmen = rektum) är efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män den vanligaste cancerformen. Varje år diagnosticeras

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Designprojekt på Kirurgimottagningen SU/S

Designprojekt på Kirurgimottagningen SU/S Designprojekt på Kirurgimottagningen SU/S Postoperativ Drop-in mottagning När patienten själv får bestämma! Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Eva Andersson, Eva Fredriksson,

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN Kvalitetsbokslut 2011 Ortopedkliniken NLN Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Rapport 2012 2 (6) Sammanfattning Alla cancerpatienter ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Medicinkliniken KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kvinnokliniken MSE, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare: Magnus Rizell mars 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Radiologiska kliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Aktiva överlämningar Carereprojektet regionalt perspektiv

Aktiva överlämningar Carereprojektet regionalt perspektiv Aktiva överlämningar Carereprojektet regionalt perspektiv Katja Vuollet Carlsson Samordnande kontaktsjuksköterska RCC Norr Västerås, Onkologidagarna 2016-03-17 Aktiv överlämning Under patientens tid i

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Resultatrapport RMPG-urologi

Resultatrapport RMPG-urologi Resultatrapport RMPG-urologi 2015-03-25 Incidens prostatcancer Regional medicinsk programgrupp urologi 2015-03-16 Värdekompass Sydöstra sjukvårdsregionen Funktionella resultat Fysiskt, psykiskt, socialt

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Sven Oredsson Medicinsk rådgivare 040-675 30 59 Sven.Oredsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-20 Dnr 1500885 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Icke-kirurgisk behandling

Läs mer

Patientnämndens rapport 2014

Patientnämndens rapport 2014 Patientnämndens rapport 2014 1 Sammanfattning Rapporten avser patientnämndens verksamhet för 2014 med inkomna synpunkter samt stödpersonsuppdrag. Främst ses ärenden rörande felaktig, fördröjd eller utebliven

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012 2013-01-10 Ulla Wigberth Tholén 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Torshälla Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av jämlik cancervård Jean Odgaard Fredrik Markstedt Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte, Revisionsfråga och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen Standardiserad utskrivningsprocess - startar på akutmottagningen Landstinget i Värmland Befolkningsmängd Värmland 275 904 Tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby 30 vårdcentraler i länet Standardiserad

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning - Kolorektalcancervård Region Gävleborg Februari 2017 Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer