Kvalitetsbokslut 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2013"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 4 Organisation... 5 Faktaruta... 6 Tillgänglighet... 6 Medicinska resultat... 7 Patientsäkerhetsresultat Patienterfarenheter Förbättringsarbete Forskning och utbildning Aktiviteter Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

3 Inledning Att arbeta vid en kirurgklinik innebär att varje dag möta människor som drabbats av sjukdom eller skada, något som påverkar personens hälsa och liv. Det ställer höga krav på oss att möta människor i olika faser av chock och kris, att ge enkel och tydlig information och att kunna erbjuda vård och behandling inom rimlig tid. På kliniken arbetar några av teamen i de länsövergripande cancerprocesser där man gemensamt och tvärprofessionellt tar fram vårdprogram och rutiner för att tillse att en person som drabbats av cancer, får ett smidigt, säkert och tryggt omhändertagande genom processen för utredning, behandling och eftervård. Våra sjukvårdssystem är många gånger snåriga, det är ett viktigt arbete att hela tiden utvärdera, kritiskt granska och hitta förbättringar i våra strukturer och system. Under 2013 har colorektalcancerprocessen och prostatcancerprocessen arbetat med väntetider, information och medicinsk kvalitet. Bröstcancerprocessen gjorde ett omfattande arbete, och efter att under 2012 och i början av 2013 haft en lägre bemanning, finns nu en medicinskt ansvarig på plats och arbetet i den cancerprocessen kan fortsätta formades också en ny cancerprocess - malignt melanom processen har Regionalt Cancer Centrum (RCC) gått in och ger ekonomiskt stöd också till det processarbetet. Jag är väldigt stolt och glad över att ha så många engagerade medarbetare, som varje dag vill förbättra omhändertagande för våra patienter. I cancerprocesserna blir det arbetet också väldigt tydligt. Men vi har bekymmer med vår tillgänglighet, framförallt till våra mottagningar. Vi arbetar med extra mottagningar på kvällstid, vi går igenom varje patient på våra väntelistor och remitterar det som är möjligt till andra sjukhus. I dagsläget genomgår vi en omfattande kartläggning av vår produktion och kapacitet för att få en tydligare bild över hur vårt uppdrag ser ut över året, och vilken kapacitet vi har. Inom ramen för ett projekt, Produktion- och kapacitetsplanering (PoK), får vi hjälp att göra en planering framåt i tiden, med hjälp av historiska data. Detta arbete har stort fokus och är högprioriterat under Vår operationsresurs är också en begränsande faktor. Under perioder med större behov av ökade resurser, innebär det att väntetiderna till operation blir för långa. Läkarbemanningen har under några år genomgått ett generationsskifte. Det är svårt att rekrytera färdiga specialister idag, därför är det särskilt viktigt att vi har en ständigt pågående utbildning av kirurger hos oss. Stor del av vår operationsutbildning sker på Kullbergska sjukhuset, Katrineholm. Vi har kommit långt vad gäller utvecklandet av "nya roller" på våra mottagningar. Sjuksköterskor sköter självständigt flera av våra återbesök inom colorektal, kärl, hud och bröst. Kontaktsjuksköterskan för flera cancerdiagnoser finns med under hela processen. Arbetet med utvecklande av kontaktsjuksköterskerollen fortsätter 2014, innan året är slut kommer alla personer som diagnostiserats med cancer att erbjudas kontaktsjuksköterska. Under 2014 kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla sjuksköterskerollen till exempel genom viss receptförskrivning, skriva remisser och att sjuksköterskan kan ta emot vissa patientgrupper som selekterade nybesök. Vi fortsätter 2014 att utveckla teamet runt patienten, där alla yrkesroller används till fullo och där respekten för patienten och varandras insats är det viktigaste. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

4 Verksamhetens uppdrag Sektionen för colorektal kirurgi Sektionen har ett åtagande som omfattar utredning, operation och behandling av patienter med colorektalkirurgiska sjukdomar. Bland dessa finns speciellt fyra stora grupper av patienter: Cancer i tjocktarmen och ändtarmen Inflammatoriska tarmsjukdomar Inkontinensjukdomar Icke-cancersjukdomar i ändtarmsöppningen och analkanalen. Två av teamets överläkare är processledare resp. processtödjare inom colorektalcancerprocessen. Syftet med processen är att kontinuerligt förbättra den colorektala cancervården innan och efter diagnos. Sektionen för kärlkirurgi Kärlkirurgen har ett länsansvar att åtgärda kärlförträngningar i hals, stora kroppspulsådern och perifiera kärl. Operation sker via öppen kirurgi eller i nära samarbete med radiologer på radiologkliniken. Åderbråcksbehandling sker i stor utsträckning med RF (radiofrekvent behandling) på kirurgmottagningen. Sektionen bedriver sedan januari 2008 screening av aortaaneurysm på män. Sektionen för bröst- och plastikkirurgi Sektionen har ett länsövergripande ansvar för alla sjukdomar i bröst hos såväl kvinnor som män vilket innebär bl a nydiagnostiserade per år. Diagnostik, terapikonferens, operation, onkologisk behandling sker i interdisciplinärt samarbete med mammografiavdelningen, patologavdelningen och onkologkliniken under ett funktionellt bröstcentrum. Sektionen har också ett länsansvar för operationer av tjocka maligna melanom med sentinel node biopsi, och i förekommande fall delhudstransplantation. Sektionen för övre gastrointestinal kirurgi Sektionen handhar sjukdomar inom matstrupe, magsäck, gallvägar, bukspottkörtel och lever. Detta innefattar operativ verksamhet som omfattande utredningsverksamhet med en väl utbyggd endoskopisk verksamhet, såväl diagnostik som för behandling. Samtliga tumörsjukdomar inom området utreds vid sektionen. Sektionen samarbetar med Gastroenterologiskt Centrum på Huddinge Universitetssjukhus. Endoskopienheten Sektionen för endoskopi Endoskopienheten ansvarar för all fiberoptisk diagnostik vid symtom ifrån övre- och nedre delen av magtarmkanalen hos både vuxna och barn i Eskilstuna/Katrineholm, inklusive uppföljning och cancerkontroller. Verksamheten innefattar också terapeutiska åtgärder, såsom omhändertagande av akut blödning, borttagande av polyper och olika former av stentinläggning, samt säkring av näringstillförsel via en sk PEG när detta inte kan ske via munnen. Vid Endoskopienheten omhändertas även alla patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (inflammatory bowel disease, IBD). Verksamheten vid Endoskopienheten bedrivs därför i nära samarbete med gastroenterologerna vid Medicinkliniken, MSE. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

5 Sektionen för Urologi Sektionen har ansvaret för utredningar, behandlingar (operativt samt medikamentellt) av patienter med sjukdomar i njurar, urinledare, urinblåsa, prostata samt de manliga könsorganen. Sektionen deltar också i ett processarbete, med stöd hos Regionalt Cancer Centrum (RCC). Syftet med processen är att kontinuerligt förbättra omhändertagandet av personer som drabbats av prostatacancer. Organisation På olika sätt sörjer vi för utbildning och kompetensförsörjning på vår klinik. Genom att hela tiden pröva nya arbetssätt inom ramen för de processarbeten som pågår, växer medarbetarna och utvecklas i takt med förändringar och förbättringar, och som tar utgångspunkt i vårdflöde och behov hos våra patienter. Under senare år har vi haft ett generationsskifte hos läkarna på kliniken, därför är det av hög prioritet, att vi har en ständigt pågående utbildning av kirurger hos oss. Stor del av vår operationsutbildning sker på Kullbergska sjukhuset, Katrineholm och ST-läkarutbildningen har ett gott renommé i landet. Sedan några år tillbaka har vi arbetat med att se över kompetens och utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Arbetet med sk "Skill-Mix", alltså att tidigare traditionella läkaruppgifter överförs till sjuksköterskan, är en viktig satsning för att Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

6 göra det möjligt att möta de olika behoven av vård och behandling, samtidigt med en effektiv användning av resurser och kompetens. Faktaruta Fakta Utfall 2013 Omsättning Antal anställda 394 mnkr 179 st Tillgänglighet Figurerna visar antal patienter som söker vård hos oss, och hur pass väl vi klarar av att ta emot vårdsökande inom vårdgarantin. Det går att utläsa i diagrammen att ett intensivt arbete med extramottagningar har gett resultat. Figuren nedan (figur 3) visar hur söktrycket har sett ut på våra mottagningar föregående år. I figuren finns både ny och återbesöken. Skulle vi kunna hålla kvoten 1 nybesök 1 återbesök skulle vi kunna producera de 1000 läkarbesök vi behöver utföra varje månad för att hålla medicinskt måldatum både för nyoch återbesök. Under 2013 har vi haft nästan 1000 patienter hos oss på extramottagningar. Det betyder att vi har arbetat en hel månad extra för att matcha behovet! Vi arbetar nu ännu mer intensivt med att se över vilken kapacitet vi har och hur vår produktion ser ut genom att analysera historiska data. Med hjälp av den statistiken kan vi lägga upp en planering för hela året och samtidigt hela tiden utvärdera resultaten. I det arbetet ingår också att se över flödet för patienterna och flera förbättringsarbeten pågår inom verksamheten, med syftet att på olika sätt tillse att vi klarar och lever upp till mål som medicinskt måldatum, att kunna Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

7 erbjuda vård och behandling inom rimlig tid. Figur 3 Vi klarar att hålla vårdgarantin för operation större delen av året. Vi tappar under sommar månaderna då operationsresurserna begränsas ytterligare. För att hålla vårdgarantin remitterar vi till annan vårdgivare/andra sjukhus. Medicinska resultat MEDICINSKA RESULTAT- öppna jämförelser Bröstcancervården i Sörmland bedrivs på MSE och har samma höga standard som övriga bröstcancercenter i landet. Men vi har svårt att öka vår kapacitet med bröstoperationer, vid ökat inflöde eller ökade behov. Orsaken till detta är en för låg operationskapacitet idag. Vi har en för liten operationsresurs och tillsammans med att vi under några år har haft för bröstkirurger, så har det påverkat tid från beslut till operation. Idag är bemanningen på bröstcentrum fullskalig och resultaten förväntas förbättras avsevärt under påföljande år. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

8 Prostatcancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och står för 36 % av all cancersjukdom hos män. Tack vare tidig diagnostik och väldifferentierade tumörer är idag den relativa överlevnaden 87 %. Tidig behandlingsstart har inte visat sig påverka överlevnaden, tumören är långsamt växande men det första besöket hos specialistvården bör ändå komma snabbt p g a psykiskt lidande hos personen som drabbats av misstanke om tumörsjukdom. Forskning har visat att vid mer avancerad cancersjukdom är den kurativa behandlingen, att tumören opereras bort eller strålas, viktig och det nationella målet, för kurativ behandling, är satt till 62 %. Sörmland håller sig väl inom måluppfyllelsen. I prostatcancerprocessen har ett arbete om kortare väntetider från remiss till besök intensifierats. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

9 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

10 Kvalitetsregistret för tjocktarmscancer mäter bland annat fem-års överlevnad och omoperation. Indikatorerna är uppdelade mellan kvinnor och män. Cancerformen är ovanlig bland yngre än 49 år och 75 % av de drabbade är i åldern 65 och äldre. Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Kvalitetsindikatorn för omoperation är ett viktigt mått, en omoperation innebär en oförutsedd händelse och ett stort lidande för den drabbade. Sörmland ligger på under riksgenomsnittet, 7,26 % (jmf 8,72 i riket), och för Mälarsjukhuset 6,1 % fall av omoperation. Dödlighet vid operation av tjocktarmscancer är ett annat viktigt mått på vårdkvaliten. Det indikerar urval av patienter som genomgår operation av tjocktarmscancer, samt omhändertagandet före, under och efter operationen. Sörmland ligger vid eller strax över riksgenomsnittet. Ett förbättringsarbete om ett bättre omhändertagande före, under och efter operationen pågår inom ramen för colorektalcancerprocessen, i länet, där olika insatser på flera nivåer prövas för att bättre selektera de personer som opereras för cancersjukdom i tjock- och ändtarm, för ett säkrare omhändertagande i hela vårdprocessen. Målet för det arbetet är att förbättra resultatet för överlevnad respektive omoperation, för personer som drabbats av colorektalcancer och ändtarmscancer. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

11 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

12 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

13 Överlevnaden vid ändtarmscancer har ökat de senaste åren i Sverige. Ett kvalitetsmått för vård och behandling av sjukdomen är, förutom 5- års överlevnad, också här andel personer som drabbas av omoperation. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

14 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

15 KIRURGISK BEHANDLING Andelen utförda ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi är ett mått på kostnadseffektiv behandling. Kirurgkliniken Mälarsjukhuset och Katrineholm har en mycket väl fungerande operativ dagkirurgisk verksamhet till stor del belagd i Katrineholm. Men uppdraget begränsas inte enbart till detta utan ansvarar också för den akuta kirurgin. I jämförande resultat för andel ljumskoperationer utförda i dagkirurgi ligger kliniken över riksgenomsnittet. Gallsjukdom är en vanlig åkomma och ca personer i Sverige får sin gallblåsa bortopererad. Komplikationer vid operation drabbar mellan 5-10 %, därför är postoperativa komplikationer vid galloperation en viktig kvalitetsindikator. I Sörmland drabbades 5,2 % postoperativ komplikation, Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

16 Kliniken har ett länsuppdrag för omhändertagande och behandling av kärlkirurgisk Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

17 sjukdom. Ett viktigt kvalitetsmått är tiden till operation vid symtomgivande förträngning i halspulsådern. Tidsaspekten är viktig. Om behandlingen dröjer mer är 2 veckor halveras den gynnsamma effekten av operationen. Kliniken har lyckats väl med operation inom målvärdet 14 dagar från symtom till operation.. Patientsäkerhetsresultat Under 2013 genomfördes mätning av följsamhet till basala hygienrutiner 1 ggr på vårterminen och 1 ggr på hösterminen, inom verksamhetens olika enheter. Vid vårterminens mätning nåddes målet om 80 % följsamhet totalt på kirurgmottagningen medan Endoskopimottagningen fick ett sämre resultat och nådde bara 50 % följsamhet i samtliga steg. Förbättringsområdet där blev handsprit före patientkontakt, en viktig iakttagelse. Avdelning 81 nådde 83 % följsamhet i samtliga steg. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

18 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

19 HÄNDELSE- OCH RISKANALYSER I VERKSAMHETEN Efter att en patient skrevs ut från avdelningen utan att läkemedelslistan på ett riktigt sätt hade gåtts igenom, gjordes en händelseanalys. Syftet med den analysen var att identifiera s.k. "check-points" för läkemedelsgenomgång under vårdtiden. Flera bakomliggande orsaker kunde efter analysen konstateras och några av dem berörde utbildning men också kompetens. Efter genomgången händelseanalys kom analysteamet fram till tre åtgärdsförslag nämligen 1. Att ta fram en rutinförändring om vidimering av läkemedelslistan och mäta följsamheten till denna 2. Bifynd som innefattar att bereda och lyfta frågan om medicinläkare eller apotekare på vårdavdelningen samt 3. Utbildning i läkemedelsmodulen. Under 2014 kommer vi att pröva att under vissa tider ha en apotekare på avdelning, i samband med ronden, för att optimera och säkerställa en korrekt bedömning och läkemedelsgenomgång, vid komplexa sådana situationer. Utbildning i läkemedelsmodulen har genomförts under året vid ett flertal tillfällen. En intressant riskanalys som genomfördes i verksamheten var om patientmedverkan och patientens perspektiv och delaktighet i vården, genom att titta på möjligheten att inrätta rutiner om närståendemedverkan vid ronden på avdelningen. Syftet var att visa på de utmaningar som finns med ett ökat deltagande av närstående på ronden och närståendes delaktighet och engagemang i vården. Metoden som användes var att analysera inkomna avvikelser som rör närståendes delaktighet i vård och planering, samtal med patienter och närstående samt intervjuer med vårdpersonal på vårdavdelning. Resultatet visade att vid närståendemedverkan under ronden kan "kontrakt" upprättas med överenskomna tidpunkter för deltagande under ronden. Resultatet visade också att det är viktigt att det finns en stringens och tydlighet om att frågor som rör det aktuella vårdtillfället "extraheras", och blir tydligt i samtalet. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

20 En riskanalys om omhändertagande av PAD-prov i samband med provtagning på våra mottagningar gjordes också. Analysen gick ingående igenom processen från beslut om provtagning till överlämnande till transport. Åtgärdsförslagen syftade till ett säkert handläggande och omhändertagande av provet. Ett intressant bifynd om att likt posthantering och distribution med ett kod-system, i samband med överlämnandet av provet till transport, skulle säkra upp processen ännu mer. Bifyndet överlämnades till patientsäkerhetsenheten för spridning av bifyndet i den analysen. Patienterfarenheter Figurerna nedan visar utdrag ur den nationella patientenkäten, jämförande resultat mellan högsta och lägsta PUK värde (patientupplevd kvalitet). Mot bakgrund av det utfallet har fokus varit att hitta former för en förbättrad upplevd delaktighet på mottagningen. På urologmottagningen har all personal gått en utbildning i metoden "Teach Back". Metoden "Teach Back" innebär att det med hjälp av ett strukturerat samtal med patienten, går att förstå informationen och få rätt kunskap om aktuell behandling. Personer som drabbats av prostatcancer har under året getts möjlighet till att medverka i en enkät, om upplevd vårdkvalitet. Frågorna omfattade områden som upplevelse av väntetider, muntlig och skriftlig information, behandling samt tillgänglighet. 47 personer svarade på enkäten. Efter genomgången analys av enkätsvaren framkom att som patient hos oss är man överlag nöjd med bemötande och tillgänglighet till sjuksköterskan, medan nästan hälften av informanterna (40%) uppgav att väntetiderna är för långa. Också informationen, främst den skriftliga, upplevdes som bristfällig. Idag prövas att tilldela patienten en "Blå" pärm där all information samlas, och som kan fyllas på successivt under utredning och behandling. Med detta hoppas vi på att kunna öka delaktighet, kunskap och information om processen, för personer som drabbats av prostatcancer. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

21 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

22 Upplevd kvalitet i samband med undersökning av colon- tjocktarmen, följs i kvalitetsregistret GASTRONET. Resultatet visar att 98 % är nöjda eller mycket nöjda. Ett intensivt arbete med att förbättra informationen till personer som ska genomgå undersökningen, har gett resultat. Bland annat finns det en film på YouTube som förevisar hur undersökningen går till, jämte skriftlig information och fokus på ett lugnt, tryggt och säkert omhändertagande på mottagningen, i samband med själva undersökningen. Vid framtagande av den skriftliga informationen har sjukhusbiblioteken medverka på olika sätt. En väl förberedd patient underlättar och förbättrar också själva genomförandet, och resultatet, av undersökningen. Erfarenheter från 2013 års patientnämndsärenden berättar för oss att det är framförallt inom områdena vård och behandling som klagomålen finns, jämte brister i kommunikation och Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

23 information. Också bemötande har en relativt stor post. Den sammanlagda mängden ärenden uppgår till 105 st. Det betyder att det är många som vill bidra och vara med och utveckla vården. Klagomål från patient rapporteras också till vårt interna avvikelsesystem, Synergi, 2013 har vi 9 ärenden registrerade där. Några "röster" från våra patienter lyder såhär; - Det var mycket bristande information i samband med att jag drabbades av cancer. Jag fick inte veta hur allvarligt det var, utan förstod att något var fel när jag blev kallad till operation på MSE... - Jag har själv fått "jaga" tid till läkaren efter operationen. Jag upplever det som att ingen hade ansvar för mig efter canceroperatioen. Under 2013 startade ett processarbete om att förbättra flödet för personer som drabbats av malignt melanom och med fokus på patientmedverkan, delaktighet, information och ledtider. Målet med projektet är att skapa en modell för personer som drabbats av MM, och som tar utgångspunkt i personcentrerad vård. Innebörden av det är att tillse att patienten, hamnar på rätt plats, i rätt tid och med rätt kompetens. En kontaktsjuksköterskeroll i processen vet vi är viktig och den funktionen finns i vår organisation idag. Under 2014 kommer samtliga cancerprocesser i vår verksamhet att ha en särskilt utsedd person, en kontaktsjuksköterska. Centralt i våra ansträngningar att kunna möta varje person, är också att inkludera patienten och närstående på olika sätt, i mötet med patienterna. Tillgänglighet är ett prioriterat område Kommunikation och information, också ett förbättrat klimat beträffande de områdena hos närstående, kommer att ha fortsatt fokus under Så, utom det arbete som under 2013 redan har initierats, fortsätter vi våra ansträngningar om upplevd kvalitet under Förbättringsarbete I prostatcancerprocessen som är en av de cancerprocesser som har stöd hos Regionalt Cancer Centrum (RCC) har några förbättringsarbeten under året kunnat utvärderas. En utbildning om enkätkonstruktion har genomförts inom teamet och en enkät om nöjdhet hos personer som drabbats av prostatacancer skickades ut. Frågor som lyftes fram i enkäten var upplevelse om väntetider, information och bemötande. 86 % av patienterna som tillfrågades var nöjda med bemötande och tillgänglighet till sjuksköterska, medan så många som 40 % var missnöjda med väntetider till framförallt behandling. Också den skriftliga informationen till patienten och närstående, behöver förbättras. Sammanlagt har 47 patienter svarat på enkäten. Arbetet med att ta fram en enkät, riktad till patientgruppen har således gett en god bild över vad som fortsatt är viktigt att arbeta med, ur patienternas perspektiv. Att bearbeta och utvärdera enkäten har gett ökade insikter om vilka frågor som upplevs viktiga, hos dem det berör. I cancerprocessarbetet har man också sett över och försökt att på olika sätt förkorta ledtider under utredning. Ledtiderna som man tittat på har varit från remiss till nybesök, nybesök och provtagning till PAD-besked, från svar på PAD och diagnosbesked till patient, samt från det att PAD svar föreligger och tid till behandlingsbeslut. Målet för samtliga ledtider har varit totalt 6-8 veckor. Teamet har testat om det går att skapa ett snabbspår för patienter som redan med hjälp av några på förhand fastställda kriterier såsom ålder och remissinnehåll, kan misstänkas vara lämpliga för kurativ behandling. Från jan 2013 till maj 2013 utfördes ett test. 13 patienter ingick i testet och 8 av dessa Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

24 diagnostiserades med prostatacancer. Spridningen av antalet veckor blev 5-15 veckor. Svar på PAD fanns inom målgräns liksom beslut om behandling. Dock gick det efter testet att se att mottagningskapaciteten är för låg för att nå målet. Tillgänglighet ett prioriterat utvecklingsområde för alla våra mottagningar under Genom att följa mottagningsbehov och mottagningskapacitet varje vecka går det att förutse och planera en bättre kapacitet på våra mottagningar. Traumateamträning. Under slutet av 2012 (och som pågått regelbundet under 2013) startades traumateamträningar upp där alla kliniker deltar regelbundet. Alla professioner deltar i övningarna som tillsammans tränar 2 fall per gång. Kunskapen var före dessa strukturerade och teamorienterade övningar varierande och det går att se att många inte hade någon traumateamutbildning alls. Traumateamträningarna sker nu regelbundet 6 ggr per termin och utvärderingarna visar på goda resultat. Ordförande för traumateamgruppen är Ninos Oussi, kirurgkliniken. Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

25 Forskning och utbildning VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 1. Kilander C, Mattsson F, Ljung R, Lagergren J, Sadr-Azodi O. Systematic underreporting of the population-based incidence of pancreatic and biliary tract cancers. Acta Oncologica. [In Press] [PMID: ] * 2. Derogar M, Sadr-Azodi O, Lagergren P, Lagergren J. Splenic injury during resection for oesophageal cancer - Risk factors and consequences. Ann Surg [In Press] * Oskarsson V, Orsini N, Sadr-Azodi O, Wolk A. Postmenopausal hormone replacement therapy and risk of acute pancreatitis: a prospective cohort study. Canadian J Medicine [In Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

26 Press] [PMID: ] * 3. Nordenvall C, Oskarsson V, Sadr-Azodi O, Orsini N, Wolk A. Postmenopausal hormone replacement therapy and risk of cholecystectomy: a prospective cohort study. Scand J Gastroenterol [In Press] [PMID: ] 4. Oskarsson V, Sadr-Azodi O, Orsini N, Andren-Sandberg Å, Wolk A. High Dietary Glycemic Load Increases the Risk of Non-Gallstone-Related Acute Pancreatitis: A Prospective Cohort Study. Clin Gastroenterol Hepatol [PMID: ]* 5.Sadr-Azodi O, Mattsson F, Bexelius TS, Lindblad M, Lagergren J, Ljug R. Oral glucocorticoid use is associated with an increased risk of acute pancreatitis. JAMA Intern Med 2013; 173(6): [PMID: ] *** 6. Derogar M, Sadr-Azodi O, Johar A, Lagergren P, Lagergren J. Hospital and surgeon volume in relation to survival after esophageal cancer surgery in a population-based study. J Clin Oncol 2013; 31(5): [PMID: ] [In Press] *** 7.Sadr-Azodi O, Orsini N, Andren-Sandberg Å, Wolk A. Abdominal and total adiposity and the risk of acute pancreatitis a population-based prospective cohort study. Am J Gastroenterol 2013; 108(1): [PMID: ] ** 8. Oskarsson V, Sadr-Azodi O, Orsini N, Andrén-Sandberg Å, Wolk A. Vegetables, fruit, and risk of non-gallstone-related acute pancreatitis: a population-based prospective cohort study. Gut 2013;62(8): [PMID: ] *** 9. Stackelberg O, Björk M, Sadr-Azodi O, Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Adiposity and abdominal aortic aneurysm a population-based prospective study. Br J Surg 2013; 100(3): [PMID: ] * 10. Derogar M, Sandblom G, Lundell L, Orsini N, Bottai M, Lu Y, Sadr-Azodi O. Discontinuation of Low-Dose Aspirin Therapy After Peptic Ulcer Bleeding Increases Risk of Death and Acute Cardiovascular Events.Clin Gastroenterol Hepatol 2013; 11(1):38-42 [PMID: ] * 11. Qureshi JS, Ohm R, Rajala H, Mabedi C, Sadr-Azodi O, Andrén-Sandberg A, Charles AG. Head injury triage in a sub saharan african urban population.. Int J Surg 2013; 11(3): [PMID: ] 12. Dafnis G, Nordstrom M. Evaluation of the presence of intraluminal cancer cells following rectal washout in rectal cancer surgery. Tech Coloproctol 2013; 17: ST-PROJEKT Dheaa Al-Rammahi; Evaluering av ESVL behandling och olika radiologiska undersökningar i samband med detta i Eskilstuna i 3 år 2010, 2011 och 2012, (pågår). Oussi, Ninos och Sadeghi, Mitra; Kort- och långtidsresultat av kostnadseffektiv traumaträning i ett låginkomstland. Projektet har genomförts i samarbete med Department of Surgery University of North Carolina Chapell Hill, Department of Surgery Kamuzu Central Hospital Lilongwe, Division of Surgery CLINTEC Karolinska Institutet, (abstract) Kirurgveckan, FÖREDRAG George Dafnis, Föreläsare vid SK-kurs i colorektalkirurgi, Akademiska sjukhuset, 2013; Föreläsare vid cancerdagen, Hedenlunda, 2013 Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

27 Oussi, Ninos och Sadeghi, Mitra; Föredragshållare på Kirurgveckan, Kort- och långtidsresultat av kostnadseffektiv traumaträning i ett låginkomstland; Föreläsare vid MDH, Specifik Kirurgi, Avancerad Nivå - en utbildning som tagits fram i samverkan mellan Mälardalens högskola och Kliniken för Kirurgi och Urologi MSE/KSK. Sandra Stenroth, Föreläsare EMA Konferensen (juni, 2013), When austerity strikes- using skill-mix to make resources last, Milano. Tuula Schneider, Föreläsare på Regionalt Cancer Centrums (RCC) cancerdag, Kontaktsjuksköterskan, Hedenlunda slott, Flen. Ylva Nygren, Sarah Shabo, Föredragshållare på RCC cancerdag, Prostatacancerprocessen, Hedenlunda slott, Flen. Johanna Krebs, Lena Fjällström, Föreläsare på Landstinget Sörmlands Idé och Inspirationsdag, (november, 2013), Nyköping. HANDLEDNING/UTBILDNING George Dafnis, Funktionella resultat och livskvalitet vid kirurgi för rektalcancer, FoUprojekt. Specialistsjuksköterska Tuula Schneider, kirurgiska kliniken, MSE; Kvinnors upplevelser av smärta vid samlag och flytningar efter operation av ändtarmscancer. FoUprojekt. Magisteruppsats. Specialistsjuksköterska Tuula Schneider, kirurgiska kliniken, MSE; Har tarm/lymfkörtelkvot inverkan på recidiv och cancerspecifik 5-årsöverlevnad vid operation för högersidig coloncancer? FoU-projekt. Överläkare Tone Holmås, kirurgiska kliniken, MSE Johanna Krebs, Lena Fjällström, Uppdragsutbildning endoskoperande sjuksköterska, beräknad examen juni 2014, Ersta. Malin Sootalu, Masterutbildning i kvalitets och förbättringskunskap i hälso- och sjukvård, Jönköping Academy, högskolan i Jönköping, specifikt projekt PICOMM, patienten i centrum i malignt melanom processen, beräknad examen och publikation i juni Malin Sootalu, Pernilla Westerberg, Säkra vården, höja säkerhet och kvalitet i hälso-och sjukvård, struktur, processer, organisation och kompetens, Care Safe AB, Stockholm, okt Klinikledning Pernilla Westerberg, Sandra Stenroth, Stina Marcusson, Kerstin Pettersson, Malin Sootalu, Torsten Lindeborg, Ledningsgruppsutveckling, S Göransson act2lead, Båsenberga, sept Tuula Schneider, Fou-rapport/magisterexamen, Kvinnors upplevelser av smärta vid samlag och flytningar efter operation av ändtarmscancer, beräknad examen AKADEMISK KOMPETENS George Dafnis, Medicine doktorsexamen, Uppsala Universitet Omid Sadr Azodi, Docentur vid Karolinska Institutet Aktiviteter 2014 Vårdanalys, har i en uppmärksammad rapport Ur led är tiden (vårdanalys.se) tagit fram fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkarens tid och kompetens, nämligen; Prioritera mellan administrativa krav, förbättra IT-stöden, utveckla Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

28 arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och optimera bemanning utifrån patientens behov. Vi har under 2013 initierat två av våra team, under ledning av utvecklingsenheten och i former för olika förbättringsarbeten, att titta på struktur, administration och arbetsmiljö. Vi har också sedan flera år framgångsrikt arbetat med sk "Skill-Mix", alltså att tidigare traditionella läkaruppgifter överförs till sjuksköterskan. Detta arbete fortsätter än mer intensifierat under "Rätt patient, på Rätt plats och med Rätt kompetens" är det ledord vi använder oss av, när vi nu under 2014 kommer att arbeta med "Produktion - och Kapacitetsplanering" (PoK). Genom PoK kommer vi att ännu mer tydligt se och följa vilken produktion vi har, och hur vi kan effektivisera och förbättra tillgängligheten med bibehållen eller ännu bättre kvalitet. Aktiviteter Rätt patient på Rätt plats med Rätt kompetens Patientföreningar Kompetensutveckling Endoskoperande sjuksköterskor Chefs- och ledarutveckling Cancerprocesser Följsamhet till basala hygienrutiner Uppföljning av VRI-mätning Kirurg- o urologkliniken MSE, KSK, Kvalitetsbokslut (28)

Diarienummer: LS-LED15-0227 Verksamhetsberättelse 2014 Länssjukvårdsnämnden Helår 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Länssjukvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

AKADEMISKA SJUKHUSET

AKADEMISKA SJUKHUSET AKADEMISKA SJUKHUSET Kvalitetsbokslut 2013 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 En dag på Akademiska 5 Akademiska sjukhusets kvalitetsbokslut 2013 5 Akademiska och omvärlden 6 Översikt från god vård-perspektivet

Läs mer

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: 2014 06 10 1(39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 2/2009 Patientens väg i vården ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer hjärntumörer, lungcancer och prostatacancer Granskningen visar sammantaget

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan,

Läs mer

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK Kvalitetsbokslut Anestesikliniken MSE, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell Nationell enkät till patienter inom cancervården förslag till modell Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar delrapport 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse 2011 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 6 God och säker vård 9 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Innehållsförteckning Förord 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Så bra nådde landstinget målen

Så bra nådde landstinget målen årsredovisning 2010 Så bra nådde landstinget målen En av årsredovisningens viktiga funktioner är att synliggöra hur landstinget lyckats med att uppnå de mål som sattes i landstingsplanen. Under respektive

Läs mer

KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Förord 3 Övergripande mål och strategier 5 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 9 Säker hälso-och sjukvård 15 Patientfokuserad hälso-

Läs mer

Cancer i Skåne. En väckarklocka för hela Sverige

Cancer i Skåne. En väckarklocka för hela Sverige Cancer i Skåne En väckarklocka för hela Sverige 1 Innehåll Förord: Carsten Rose Statistik Stora skillnader i överlevnad i Skåne 02 Blodcancer Medveten 05 satsning: Fler patienter till klinisk forskning

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Östergötland år 2013 Jenni Fock, processledare omvårdnad Martin Magnusson, utvecklingschef D-nr LiÖ 2014-296 www.lio.se Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer